I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, Wierzbica

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04.POKL NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ EURO dotyczące udzielenie zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości 14 tys. EURO netto I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, Wierzbica II. Nazwa przedmiotu zamówienia W ramach realizowanego projektu systemowego Aktywność Twoja Przyszłość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do złożenia oferty na szkolenia/kursy, trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 16 beneficjentów biorących udział w projekcie. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów oraz treningu kompetencji i umiejętności społecznych: Część I: Pomoc kucharza, kurs gastronomiczny dla 4 osób, (100 h). Profesjonalna opieka i pielęgnacja osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z kursem pierwszej pomocy 9 osób, (120 h). Profesjonalna pielęgnacja terenów zielonych ogrodnik i zakładanie ogrodów 3 osoby, (80 h). Kurs komputerowych (podstawy: system Windows, Office, Excel, Internet) 16 osób, (40 h) Kurs wizażu i stylizacji dla podniesienia swojej samooceny 16 osób, (40 h) Część II: Trening kompetencji i umiejętności społecznych, szkolenie wyjazdowe 16 osób (15 h). Termin realizacji zadań: Części I - od sierpnia 2012 r. do grudnia 2012 r. Część II - miesiąc sierpień 2012 r. wyjazd trzydniowy (czwartek, piątek, sobota) Zleceniodawca dopuszcza złożenie oferty częściowej, liczba części: II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają: Doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń/kursów, terningu; Potencjał techniczny; Kadrę do wykonania zamówienia z odpowiednią wiedzą teoretyczną i praktyczną; Programy szkoleń; Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych;

2 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców. III. Wymagania związane z wykonaniem: Część I Szkolenia/kursy dla 16 uczestników projektu, (1 h = 45 min.). Celem szkolenia/kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminów końcowych wg wymaganych przepisów prawa. Przygotowania programów szkoleń do oferty, w rozbiciu na zajęcia teoretyczne i praktyczne wraz z ilością godzin,czasem trwania oraz ceną do każdego szkolenia; Przygotowania harmonogramu szkoleń obejmującego pełną realizację programu w rozbiciu na poszczególne dni, z uwzględnieniem tematyki zajęć, ilości godzin oraz przedłożenia go Zleceniodawcy na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć; Przeprowadzenia zajęć zgodnie z programem i harmonogramem; Przeprowadzenia badań lekarskich uprawniających do uczestnictwa w szkoleniach/kursach; Zapewnienie cateringu uczestnikom kursów. Catering obejmuje podawanie serwisu kawowego dla wszystkich uczestników w każdym dniu prowadzenia szkoleń oraz jednego gorącego posiłku (drugie danie). Serwis kawowy obejmuje: kawę/herbatę/soki/wodę mineralną gazowaną i niegazowaną/śmietankę do kawy/cukier/kruche ciastka. Zleceniobiorca w ramach cateringu zapewnia niezbędną zastawę a także dbałość o estetykę miejsca serwisu kawowego; Przeprowadzenia szkoleń od poniedziałku do piątku, maksymalnie 8 godzin szkolnych dziennie; Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia teoretyczne i praktyczne; Ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków; Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestnika oraz 1 egzemplarza dla Zleceniodawcy; Opłacenia egzaminów; Wynagrodzenie wykładowców lub instruktorów; Szkolenia mają odbyć się na terenie Radomia; Przeprowadzenia szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Z 2006r Nr 31, poz. 216); Oznakowania wszelkiej dokumentacji, materiałów szkoleniowych odpowiednimi logotypami, oraz oznakowania sal wykładowych poprzez umieszczenie logotypów unijnych i logo Projektu (zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, które są dostępne na stronie internetowej ); Wydania zaświadczeń/certyfikatów; Przeprowadzenia zajęć w dostosowanych pomieszczeniach oraz wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, spełniających bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki;

3 Ewidencji zajęć i ich analizy z opisem; Monitoring rzeczowy i finansowy; Przedstawienie raportu końcowego wykonania umowy; Zapewnienie stałego nadzoru metodycznego; Prowadzenia dokumentacji przebiegu szkoleń. Na dokumentację składa się: - dziennik zajęć zawierający min. wymiar godzin i tematy zajęć, - listy obecności na szkoleniu, - potwierdzenia odbioru przez uczestników materiałów szkoleniowych z wyszczególnieniem ich rodzajów o ile były przekazywane, - potwierdzenia skorzystania z cateringu, - protokoły z każdego egzaminu, - rejestr wydanych certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu oraz wydanych zaświadczeń zgodnych ze wzorem MEN; Prowadzenia ewidencji pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych; Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom; Współpraca z pracownikiem socjalnym oraz Koordynatorem projektu ośrodka pomocy społecznej; Przeprowadzenie ewaluacji szkoleń/kursów i przygotowanie raportu z szkoleń/kursów. Informowanie uczestników Projektu i opinię publiczną o współfinansowaniu realizacji Projektu systemowego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Przechowywania dokumentacji związanej z realizacją szkolenia do dnia r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanymi szkoleniami; Umożliwienia prawa wglądu do dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych przez Zleceniodawcę, przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu systemowego. Cześć II Trening kompetencji i umiejętności społecznych, szkolenie wyjazdowe trzydniowe z psychologiem (zajęcia grupowe 15 h,1 h = 45 min). Grupa wyjazdowa składa się z 16 beneficjentów projektu oraz 2 pracowników GOPS, tj. 18 osób. Wyjazd do miejscowości Kazimierz. Zleceniobiorca winien zapewnić: Przygotowania programu treningu do oferty; Przygotowania harmonogramu treningu obejmującego pełną realizację programu w rozbiciu na poszczególne dni, z uwzględnieniem tematyki zajęć, ilości godzin; Przeprowadzenia zajęć zgodnie z programem i harmonogramem;

4 Zapewnienie wszelkich kosztów związanych z wyjazdem: ubezpieczenie, transport, nocleg, wyżywienie całodobowe, itp.; Zajęcia z psychologiem i wynagrodzenie psychologa; Ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków; Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestnika oraz 1 egzemplarza dla Zleceniodawcy; Poczęstunek i napoje podczas zajęć; Zapewnienie sali do zajęć; Wydanie zaświadczeń o ukończeniu treningu; Prowadzenia dokumentacji przebiegu Treningu. Na dokumentację składa się: - dziennik zajęć zawierający min. wymiar godzin i tematy zajęć, - listy obecności na szkoleniu, - potwierdzenia odbioru przez uczestników materiałów szkoleniowych z wyszczególnieniem ich rodzajów o ile były przekazywane, itp. Prowadzenia ewidencji pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych; Organizacja wolnego czasu po zajęciach w celu integracji grupy (zwiedzanie Kazimierza i okolic, zwiedzanie zabytków oraz atrakcyjnych miejsc, kolacje integracyjne, zapewnienie innych ciekawych atrakcji); Oznakowanie dokumentacji zajęć, zaświadczeń, materiałów szkoleniowych oraz sali szkoleniowej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL umieszczone są na stronie internetowej Przeprowadzenie ewaluacji treningu i przygotowanie raportu z treningu; Pisemne informowanie o wszystkich zmianach w harmonogramie; Informowanie uczestników Projektu i opinię publiczną o współfinansowaniu realizacji Projektu systemowego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Przechowywania dokumentacji związanej z realizacją treningu do dnia r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym szkoleniem; Umożliwienia prawa wglądu do dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych przez Zleceniodawcę, przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu systemowego. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do: zwrócenia się do Zleceniobiorcy z wnioskiem o uzupełnienie lub wyjaśnienie zapytania ofertowego; odwołania postępowania lub unieważnienia jego wyniku bez podania przyczyn. Zleceniobiorcy nie przysługuje odszkodowanie z tyt. odwołania lub unieważnienia postępowania.

5 IV. Oferta powinna zawierać: V. Oferujemy: Umowa zlecenia. Wypełniony formularz ofertowy załączony do niniejszego zapytania; Oświadczenie dot. zatrudnienia w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL i innych projektach finansowanych w ramach PO KL lub w ramach innych programów NSRO, stanowiące - Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania; Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania; Oświadczenie, iż przed podpisaniu umowy w przypadku wyboru zobowiązuje się do przedstawienia kopi potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe wykładowców, instruktorów szkolenia/kursu oraz psychologa. VI. Kryteria wyboru oferty: 100 % cena VII. Ofertę należy: a) złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia r. do godziny (osobiście, pisemnie listem, , faksem*) na Formularzu Oferty. Adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy, ul. J. Krasickiego 27, Wierzbica, lub składać osobiście w pokoju nr 2 w siedzibie Ośrodka b) w przypadku wybrania formy listowej, opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Aktywność -Twoja Przyszłość oferta Część I lub II Osoby upoważnione do kontaktów: Ilona Czarnecka Łucja Chęcińska Tel (48) }

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim ZAPYTANIE OFERTOWE Maków Mazowiecki, 02.11.2012r. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania przez MOPS w Makowie Mazowieckim zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert Organizacja i przeprowadzenie kursów i warsztatów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach etap III w ramach projektu pt: Czas na zmiany. Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Iwanowice

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Zamawiający: Lech Consulting Sp. z o.o. ul. Podmurna 65/1 87-100 Toruń NIP 9562294052 REGON 341044677 Tel. (56) 622 63 38 www.lc.net.pl balik@lc.net.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:,,świadczenie usług w ramach projektu Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. (zamieszczone w BZP: Numer ogłoszenia: 106373-2014;

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl ( BIP) Kielce: kompleksowe zorganizowanie szkoleń wraz z egzaminem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zaproszenie do składania oferty cenowej na Usługi szkoleniowe dla mieszkańców Gminy Oświęcim w wieku aktywności zawodowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro 1 Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ryn, dnia 16.06.2010 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową Szczecin, dnia 18 lutego 2011 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo