Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku"

Transkrypt

1 Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Forma prawna NFI. Fundusz prowadzi działalno na podstawie Ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037); do 31 grudnia 2000 roku Rozporzdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 roku Kodeks Handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 503 z 1934 roku z póniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 i z 1994 roku Nr 84, poz. 385) i Statutu Funduszu. Zgodnie z Polsk Klasyfikacj Działalnoci pod nr 6523 jest sklasyfikowana działalno narodowych funduszy inwestycyjnych. Działalno jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Zasady wyceny aktywów i pasywów a. Podstawa sporzdzenia sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporzdzone w oparciu o Rozporzdzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1995 roku w sprawie szczególnych warunków, którym powinna odpowiada rachunkowo Narodowych Funduszy Inwestycyjnych ( Rozporzdzenie ), a w kwestiach nie okrelonych w Rozporzdzeniu - w oparciu o Ustaw z dnia 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci ( Ustawa o rachunkowoci ) oraz Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 16 padziernika 2001 roku w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych. b. Waluta sprawozdania finansowego Niniejsze sprawozdanie finansowe jest przedstawione w tysicach złotych polskich. c. Udziały wiodce i mniejszociowe Skarb Pastwa wniósł do Funduszu udziały w spółkach, które dziel si na: - Udziały wiodce - w spółkach, o których mowa w art. 10 Ustawy o NFI, w których Fundusz posiada nie mniej ni 20% akcji, - Udziały mniejszociowe - w spółkach, o których mowa w art. 10 Ustawy, innych ni okrelone powyej. Stan udziałów wiodcych wniesionych przez Skarb Pastwa, na dzie 31 grudnia 2004 roku wynosi: 1 spółka wiodca oraz 57 spółek mniejszociowych. Warto bilansowa udziałów wiodcych na dzie roku W tym: spółki nienotowane tys. zł tys. zł 8

2 W kolejnych okresach sprawozdawczych po dokonaniu korekty, udziały wiodce wycenia si co kwartał metod praw własnoci. Warto tych udziałów powiksza si lub pomniejsza o odpowiedni cz zwikszenia lub zmniejszenia kapitału własnego tych jednostek oraz pomniejsza o przypadajce na rzecz Funduszu dywidendy lub inne udziały w zyskach. W przypadku utworzenia rezerw na 100 % wartoci brutto spółki, dalsze straty w w/w spółkach ksiguje si rozwizujc utworzone rezerwy na trwał utrat wartoci, w celu zachowania wyceny metod praw własnoci zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1995 roku. Warto bilansowa udziałów mniejszociowych na dzie r. w tym udziały mniejszociowe nienotowane udziały mniejszociowe notowane 605 tys. zł 343 tys. zł 262 tys. zł Udziały mniejszociowe nienotowane s wyceniane wg wartoci niszej z dwóch: ceny nabycia lub oszacowanej wartoci rynkowej, z uwzgldnieniem rezerwy na trwał utrat wartoci. Udziały mniejszociowe notowane na CeTO wyceniane s wg ceny rynkowej (kurs zamknicia z ostatniego notowania w dniu bilansowym, przy braku transakcji w dniu bilansowym redni kurs z dnia, w którym były dokonywane ostatnie transakcje na akcjach spółki). Udziały mniejszociowe notowane na GPW wyceniane s według kursu zamknicia (notowania cigłe) lub wg fixing 2 (notowania jednolite). d. Jednostki zalene i stowarzyszone Pocztkowa wycena udziałów w jednostkach zalenych i stowarzyszonych (według paragrafu 4 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia) jest przeprowadzana w nastpujcy sposób: Jednostki zalene Na dzie objcia kontroli przez Fundusz - według wartoci udziału Funduszu w aktywach netto jednostki zalenej, zgodnie z ich wartoci rynkow na ten dzie. Ewentualna rónica midzy wartoci nabycia akcji i udziałów, a odpowiadajc im czci aktywów netto według ich wartoci rynkowej wykazywana jest jako Rezerwa z wyceny lub Warto firmy z wyceny, które to pozycje koryguj warto bilansow spółki. W kolejnych okresach sprawozdawczych po dokonaniu korekty, udziały wiodce i zalene wycenia si co kwartał metod praw własnoci. Warto tych udziałów powiksza si lub pomniejsza o odpowiedni cz zwikszenia lub zmniejszenia kapitału własnego tych jednostek oraz pomniejsza o przypadajce na rzecz Funduszu dywidendy lub inne udziały w zyskach. W przypadku utworzenia rezerw na 100 % wartoci brutto spółki, dalsze straty w w/w spółkach ksiguje si rozwizujc utworzone rezerwy na trwał utrat wartoci, w celu zachowania wyceny metod praw własnoci zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1995 roku. Na dzie roku Fundusz posiadał trzy jednostki zalene. Warto bilansowa udziałów zalenych na dzie r. w tym spółki nienotowane tys. zł tys. zł 9

3 Jednostki stowarzyszone Na dzie rozpoczcia wywierania przez Fundusz znaczcego wpływu - według wartoci udziału Funduszu w kapitale własnym jednostki stowarzyszonej na ten dzie. Ewentualna rónica midzy wartoci nabycia akcji lub udziałów w jednostce stowarzyszonej a wartoci udziału w kapitale własnym jednostki stowarzyszonej wykazywana jest jako Warto firmy z wyceny lub Rezerwa z wyceny. Na dzie roku Fundusz posiadał dwie spółki stowarzyszone. Warto bilansowa udziałów stowarzyszonych na dzie r w tym spółki nienotowane tys. zł tys. zł W kolejnych okresach sprawozdawczych, po dokonaniu korekty lub dniu objcia kontroli lub rozpoczcia wywierania znaczcego wpływu, udziały wiodce, udziały w jednostkach zalenych i stowarzyszonych wycenia si metod praw własnoci z uwzgldnieniem rezerwy na trwał utrat wartoci. Od Wartoci firmy z wyceny oraz Rezerwy z wyceny dokonuje si odpisów w równych ratach amortyzacyjnych do koca 2005 roku. Zachodni NFI S.A. wykazuje w portfelu inwestycyjnym papiery wartociowe w momencie przeniesienia praw do papierów na Fundusz, a nie w momencie podpisania umowy kupna. e. Wycena pozostałych inwestycji Wyceny innych inwestycji dokonuje si w nastpujcy sposób: akcje notowane akcje i udziały nienotowane dłune papiery wartociowe notowane dłune papiery wartociowe nie notowane prawa poboru akcji notowanych prawa poboru akcji nienotowanych według ceny rynkowej, według niszej z dwóch wartoci: ceny nabycia lub oszacowanej wartoci rynkowej z uwzgldnieniem rezerwy na trwała utrat wartoci według ceny rynkowej powikszonej o nalene odsetki, według ceny nabycia powikszonej o nalene odsetki z zachowaniem zasady ostronej wyceny, według ceny rynkowej, według ceny nabycia. W przypadku nabycia akcji w wykonaniu prawa poboru, warto akcji ustalon według ceny ich nabycia zwiksza si o warto wykorzystanych praw poboru. 10

4 f. Rzeczowy majtek trwały Rzeczowy majtek trwały jest przedstawiony według historycznego kosztu nabycia lub wytworzenia, z uwzgldnieniem aktualizacji wyceny, pomniejszonego o umorzenie. Rzeczowy majtek trwały jest amortyzowany metod liniow przez okrelony z góry okres uytkowania. g. Nalenoci Nalenoci s wykazywane w kwocie wymagajcej zapłaty. Odpisy aktualizujce na nalenoci tworzone s w oparciu o analiz cigalnoci nalenoci od poszczególnych dłuników. Odpisy aktualizujce na roszczenia sporne tworzone s, gdy istnieje zagroenie cignicia nalenoci. h. Transakcje w walucie obcej Transakcje przeprowadzane w walucie obcej s ksigowane w walucie polskiej po aktualnym kursie wymiany, z dnia przeprowadzenia transakcji. Wszelkie zrealizowane zyski lub straty powstałe w wyniku zmian kursów walut s ksigowane jako koszty lub przychody finansowe w rachunku wyników. Na dzie bilansowy nalenoci, dłune papiery wartociowe oraz rodki pienine ujmuje si w walucie, w której s wyraone, a take w walucie polskiej po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyszym jednak od obowizujcego na dzie bilansowy redniego kursu, ustalanego dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP), za zobowizania po kursie sprzeday stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie niszym jednak od obowizujcego na dzie bilansowy redniego kursu, ustalanego dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP). Niezrealizowane ujemne rónice kursowe netto z przewalutowania sald, w ramach jednej waluty, spisywane s w koszty. Niezrealizowane dodatnie rónice kursowe z przewalutowania sald, w ramach jednej waluty, rodków pieninych, udziałów i papierów wartociowych s ksigowane jako przychody finansowe. Niezrealizowane rónice kursowe z przewalutowania pozostałych aktywów i pasywów wyraonych w walutach obcych s ksigowane odpowiednio jako przychody lub koszty finansowe. i. Opodatkowanie Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest na przejciowe rónice z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, spowodowane odmiennoci momentu uznania przychodu za osignity lub kosztu za poniesiony, w myl Ustawy o rachunkowoci i przepisów podatkowych. Rezerwa na dodatnie rónice z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ujmowana jest w sprawozdaniu finansowym w pozycji rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych. 11

5 Poniewa dochód do opodatkowania Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w duej mierze okrelony jest przez struktur przychodów, w tym udział przychodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem od osób prawnych, zasada ta jest uwzgldniania przy kalkulacji rónic ujemnych. Z uwagi na brak moliwoci precyzyjnego oszacowania wskanika struktury przychodów przyjmuje si wskanik z ostatnich 12 miesicy. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane s w sprawozdaniu finansowym tylko wtedy, gdy ich zrealizowanie jest ponad wszelk wtpliwo uzasadnione i wyłcznie do wysokoci rozpoznanej rezerwy na odroczony podatek dochodowy. j. Zyski (straty) zrealizowane i niezrealizowane oraz wynik do podziału W sprawozdaniu finansowym zyski i straty podzielone s na zrealizowane i niezrealizowane. W kalkulacji zrealizowanego zysku /straty netto bierze si pod uwag: dywidendy, przychody z akcji i innych papierów wartociowych, przychody z tytułu odsetek, zrealizowane dodatnie rónice kursowe, pozostałe przychody operacyjne, koszty operacyjne, rezerwy i odpisy aktualizujce, zrealizowane zyski /straty z inwestycji, wynik na operacjach nadzwyczajnych, obowizkowe obcienie wyniku finansowego, zrealizowany w wyniku sprzeday wynik finansowy spółek. W kalkulacji niezrealizowanego zysku / straty bierze si pod uwag: udział w wyniku finansowym spółek, w których Fundusz posiada udziały wiodce zalene i stowarzyszone, niezrealizowane zyski /straty z wyceny, notowanych udziałów mniejszociowych i pozostałych papierów wartociowych. W przypadku zaistnienia zdarzenia (np. transakcji) powodujcego zrealizowanie si zysku lub straty odpowiednia cz niezrealizowanego, nie podzielonego zysku/straty z lat ubiegłych jest przenoszona do pozycji niepodzielony zrealizowany zysk/strata netto z lat ubiegłych. Decyzj o podziale zysku lub pokryciu straty netto podejmuje Walne Zgromadzenie Funduszu. Zgodnie z 8.7 Rozporzdzenia niezrealizowany zysk netto nie moe by przeznaczony do podziału. 12

6 k. Rezerwy i odpisy aktualizujce W zwizku z dokonywan wycen posiadanych udziałów Fundusz dokonuje odpisów aktualizujcych. Odpisy aktualizujce s tworzone w przypadku wystpienia lub prawdopodobiestwa wystpienia trwałej utraty wartoci posiadanych akcji i udziałów. Odpisy te obciaj rachunek zysków i strat Funduszu i s traktowane jako straty zrealizowane. Odpisy aktualizujce pomniejszaj warto bilansow akcji i udziałów. Korekta odpisu wartoci moe by dokonana w przypadku rynkowej weryfikacji wartoci udziału poprzez transakcj rynkow pomidzy stronami niepowizanymi dotyczc znaczcego pakietu akcji lub uzyskania notowa giełdowych. Ewentualna korekta odpisu dokonana w przyszłoci bdzie miała wpływ na wykazan warto bilansow akcji i udziałów oraz rachunek zysku i strat okresu, w którym bdzie dokonana. l. Zasada wykazywania zysków ze sprzeday akcji/udziałów Fundusz wykazuje zysk/strat ze sprzeday akcji/udziałów w momencie przeniesienia praw własnoci akcji/udziałów na kupujcego, a nie w momencie podpisania umowy kupna/sprzeday. W czci przypadków zamknicie transakcji (moment przeniesienia praw własnoci akcji) jest poprzedzone przedpłat otrzyman od kupujcego. Otrzymane przedpłaty na poczet sprzeday akcji/udziałów wykazywane s w pozycji Pozostałe zobowizania, a wynik na sprzeday wykazywany jest w rachunku zysków i strat dopiero z chwil przeniesienia praw własnoci akcji/udziałów na kupujcego. ł. Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy wykazywany jest w wartoci nominalnej wyemitowanych i zarejestrowanych akcji. Na dzie 31 grudnia 2004 roku kapitał zakładowy w wysokoci tys. zł tworzyło akcji zwykłych na okaziciela o wartoci nominalnej 0,10 zł kada. m Akcje własne Fundusz wykazuje nabyte akcje własne w kapitałach własnych, w cenie nabycia, do której nie zalicza si kosztów prowizji maklerskich, jako wielko ujemn. Akcje własne wyceniane s w cenie nabycia (bez kosztów prowizji bankowych) i prezentowane s w kapitałach własnych jako wielko ujemna w momencie przeniesienia praw do tych akcji na Fundusz, a nie w momencie podpisania umowy. Ujcie w kapitałach jest zgodne z najlepsz praktyk potwierdzon Midzynarodowymi Standardami Rachunkowoci. Zgodnie z art Kodeksu Spółek Handlowych Fundusz nie bdzie wykonywał praw udziałowych z własnych akcji, z wyjtkiem uprawnie do ich zbycia lub wykonania czynnoci, które zmierzaj do zachowania tych praw. 13

7 n. Kapitał zapasowy Kapitał zapasowy powstał z nadwyki wartoci wniesionych przez Skarb Pastwa wkładów niepieninych ponad wartoci nominaln wyemitowanych akcji. Nadwyka ta wykazywana jest w kapitale zapasowym jako kapitał utworzony ze sprzeday akcji powyej ich wartoci nominalnej. Kapitał zapasowy podlegał ponadto korektom wynikajcym z ustalenia nowej wartoci wniesionych wkładów, zgodnie z 3 Rozporzdzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 1995 roku, a take obnieniu poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych. o. Kapitał z aktualizacji wyceny akcji i udziałów Kapitał z aktualizacji wyceny akcji i udziałów tworz, przypadajce na rzecz Funduszu zgodnie z metod praw własnoci, pozostałe zmiany w kapitałach własnych spółek portfela wiodcego oraz zalenych i stowarzyszonych, nie wpływajce na wynik finansowy tych jednostek. Kapitał z aktualizacji wyceny obejmuje równie wycen aktywów trwałych zgodnie z art.35 u.4 Ustawy o Rachunkowoci. p. Udział w wyniku finansowym netto Udział w wyniku finansowym netto stanowi przypadajcy na rzecz Funduszu wynik finansowy netto spółek portfela wiodcego, zalenego i z nim stowarzyszonego od momentu ustalenia ceny nabycia, do kwartału poprzedzajcego kwartał, w którym spółka została zbyta. Po zbyci udziałów (akcji) udział w wyniku finansowym spółki wiodcej, zalenej lub stowarzyszonej, narastajco dotychczas traktowany jako niezrealizowany zostaje reklasyfikowany na zysk (strat) zrealizowan. q. Zbywalno składników portfela inwestycyjnego Dla celów klasyfikacji składników portfela inwestycyjnego według ich zbywalnoci przyjto nastpujce kryteria podziału: - z ograniczon zbywalnoci - to udziały i papiery wartociowe, które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu, - z nieograniczon zbywalnoci - to papiery wartociowe dopuszczone do publicznego obrotu i znajdujce si w publicznym obrocie moc decyzji administracyjnej (akcje, obligacje) lub z mocy prawa (bony skarbowe i obligacje skarbowe), - obrót giełdowy - papiery wartociowe notowane na giełdzie lub giełdach, - regulowany obrót pozagiełdowy - papiery wartociowe kwotowane w regulowanym obrocie pozagiełdowym; w przypadku papierów kwotowanych w Polsce dotyczy to papierów wartociowych bdcych w obrocie na CeTO S.A. lub innym prowadzonym przez instytucj, której działalno jest regulowana przepisami prawa, a obrót prowadzony za jej porednictwem ma charakter permanentny, - nie notowane - papiery wartociowe nie bdce w obrocie na giełdzie lub w regulowanym obrocie pozagiełdowym 14

8 r. Kredyty, poyczki i zobowizania Kredyty, poyczki i zobowizania s wyceniane na dzie bilansowy w kwocie wymagajcej zapłaty. s. Przekształcenie sprawozda finansowych w celu zapewnienia porównywalnoci danych Dane finansowe dotyczce roku biecego s porównywalne z analogicznym okresem poprzedniego roku obrotowego Wykaz akcjonariuszy posiadajcych co najmniej 5% na WZA funduszu na dzie 7 lutego 2005 roku. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Fundusz, na dzie 7 lutego 2005 roku (zgodnie z RRM GPW z dnia 16 padziernika 2001 roku 61 p. 4.5) akcjonariuszami posiadajcymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu były nastpujce podmioty: Akcjonariusz Ilo akcji Ilo głosów na % udział WZA Zakłady Elektrotechniki ,76% Motoryzacyjnej S.A. Sykstus S.A ,63% Poland Opportunity Fund Ltd ,09% Everest Capital Master Fund L.P ,80% Wood & Company s.r.o ,12% Everest Capital Frontier Fund L.P ,39% Skarb Pastwa ,08% FOXONE Sp. z o.o ,46% Zmiany struktury własnoci pakietów w stosunku do koca poprzedniego kwartału. Zarzd Zachodniego Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. otrzymał w dniu 20 wrzenia 2004 roku informacj od Skarbu Pastwa o zbyciu akcji Funduszu, w zwizku z czym Skarb Pastwa po ww. zbyciu posiadał akcji Funduszu. Powysza liczba akcji Funduszu ( ) posiadana przez Skarb Pastwa w dacie 20 wrzenia 2004 r. reprezentowała 4,32% kapitału zakładowego Funduszu i uprawniała do wykonywania 4,32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu. W zwizku z rejestracj w dniu 21 listopada 2004 r. obnienia kapitału zakładowego Funduszu liczba akcji Funduszu ( ) posiadana przez Skarb Pastwa reprezentuje w chwili obecnej 6,08% kapitału zakładowego Funduszu i uprawniała do wykonywania 6,08% ogólnej liczby na Walnym Zgromadzeniu Funduszu. Zarzd Zachodniego Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. otrzymał od spółki Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A. z siedzib w Warszawie zawiadomienie o zbyciu przez ZEM S.A. - w wyniku transakcji rozliczonej w dniu 21 grudnia 2004 roku - akcji Funduszu. Zgodnie z przekazanymi informacjami w wyniku wskazanego powyej zbycia 15

9 ZEM S.A. zmniejszył liczb posiadanych akcji Funduszu z akcji (reprezentujcych 29,44 % kapitału zakładowego Funduszu oraz 29,44 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu) o akcji (reprezentujcych 4,68% kapitału zakładowego Funduszu oraz 4,68 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu) do łcznej liczby akcji (reprezentujcych 24,76 % kapitału zakładowego Funduszu oraz 24,76 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu). W dniu r. Fundusz otrzymał zawiadomienie od Zarzdu spółki Foxone Sp. z o.o., i w dniu roku na rachunku papierów wartociowych Spółki dokonano zapisu sztuk akcji Funduszu, w wyniku którego Spółka posiada łcznie sztuk akcji Funduszu, uprawniajcych do głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu oraz stanowicych 5,46 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu. W dniu r. Fundusz otrzymał zawiadomienie od Zarzdu Pekao Pionier Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzib w Warszawie zarzdzajc Spółk Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny S.A, i w dniu r. w wyniku zbycia akcji Funduszu, Pekao OFE posiadał łcznie sztuk akcji Funduszu, uprawniajcych do głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu oraz stanowicych 4,65 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu. 4. Zmiany w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnie do nich przez osoby zarzdzajce i nadzorujce emitenta, zgodnie z posiadanymi informacjami, zgodnie z (par. 49 ust.3 pkt.2 Rozporzdzenia o raportach na GPW). Zgodnie z posiadanymi przez Fundusz informacjami na dzie 31 grudnia 2004 roku osoby zarzdzajce i nadzorujce Fundusz nie posiadały adnych akcji Funduszu ani uprawnie do nich. 16

10 5. Portfel inwestycyjny a. Zmiana liczby spółek w IV kwartale 2004 r. Wyszczególnienie Liczba spółek na koniec kwartału Liczba spółek sprzedanych lub umorzonych w całoci w IV kwartale Liczba spółek sprzedanych czciowo w IV kwartale Liczba spółek wykrelonych z rejestru w IV kwartale Portfel wiodcy W tym: notowane nienotowane W tym: w upadłoci w likwidacji Portfel mniejszociowy W tym: notowane nienotowane Spółki zalene W tym: notowane nienotowane Spółki stowarzyszone W tym: notowane nienotowane W tym: w upadłoci w likwidacji Pozostałe jednostki krajowe W tym: notowane nienotowane W wyniku transakcji zakupu, które miały miejsce w IV kwartale 2004 roku, dwie Spółki stowarzyszone zostały przeklasyfikowane, zmieniajc swój status na spółki zalene. 17

11 b. Sprzedae (w tys. PLN) w IV kwartale 2004 r. Spółka Przychody ze sprzeday Zysk/strata ze sprzeday Portfel wiodcy Spółki zalene 0 0 Spółki stowarzyszone 0 0 Portfel mniejszociowy Pozostałe jednostki krajowe Jednostki uczestnictwa 0 0 c. Inwestycje (w tys. PLN) w IV kwartale 2004 r. Kwota inwestycji Portfel wiodcy 0 Uwagi Spółki zalene ZEM Spółki stowarzyszone PZO Portfel mniejszociowy 0 Akcje własne Pozostałe jednostki krajowe 0 6. Rezerwy i odpisy aktualizujce W IV kwartale 2004 roku Fundusz dokonał oceny pakietów akcji spółek portfela wiodcego, zalenego, stowarzyszonego i mniejszociowego. W wyniku w/w oceny Fundusz rozwizał na dzie 31 grudnia 2004 roku rezerw na trwał utrat wartoci spółek zalenych w kwocie 413 tys. zł Jednoczenie dokonano jednorazowego odpisu ujemnej wartoci firmy w wyceny powstałej w wyniku nabycia akcji spółki stowarzyszonej w wysokoci tys. zł. 7. Opis czynników i zdarze majcych znaczcy wpływ na osignity zysk lub poniesione straty. Przychody z inwestycji w IV kwartale 2004 roku wyniosły tys. zł, co było spowodowane udziałem w wyniku spółek wiodcych, zalenych i stowarzyszonych na poziomie 380 tys. zł, przychodami z dłunych papierów wartociowych w wysokoci 864 tys. zł oraz przychodami z odsetek w kwocie 717 tys. zł. Koszty operacyjne poniesione w IV kwartale ukształtowały si na poziomie (2.134) tys. zł. Odpisy wartoci firmy z wyceny i 18

12 ujemnej wartoci firmy oraz rozwizanie rezerw na trwał utrat wartoci dały w czwartym kwartale wynik na poziomie tys. zł. Wynik z inwestycji netto osignity w opisywanym okresie wyniósł tys. zł. a zrealizowany zysk z inwestycji tys. zł., niezrealizowana strata z wyceny ukształtowała si na poziomie (139) tys. zł. Po uwzgldnieniu podatku dochodowego Fundusz wykazał za IV kwartał 2004 roku zysk netto, w wysokoci tys. zł. 8. Informacje o wszczciu przed sdem lub organem administracji publicznej jednego lub wicej postpowa, dotyczcych zobowiza lub wierzytelnoci emitenta lub jednostek od niego zalenych, których łczna warto stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. W IV kwartale 2004 roku nie wszczto przed sdem lub organem administracji publicznej postpowa dotyczcych zobowiza lub wierzytelnoci Funduszu lub jednostek od niego zalenych, których łczna warto stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Funduszu. 9. Informacja o kursie EURO Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według nastpujcych zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów według redniego kursu ogłoszonego na dzie 31 grudnia 2004 roku przez Narodowy Bank Polski (4,0790 zł / EURO), - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów rodków pieninych według kursu stanowicego redni arytmetyczn rednich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzie kadego zakoczonego miesica okresu sprawozdawczego (4,5182 zł / EURO). 10. Inne istotne wydarzenia w kwartale W dniu 11 padziernika 2004 roku Fundusz został poinformowany przez Dom Maklerski BZ WBK S.A., i w wykonaniu umowy sprzeday podpisanej w dniu 16 wrzenia 2004 roku pomidzy Funduszem a spółk Polski Fundusz Rolny Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, doszło w dniu 07 padziernika 2004 roku do przeniesienia własnoci akcji spółki Fabryka Maszyn Rolniczych Pilmet S.A. z siedzib we Wrocławiu na rzecz Kupujcego. Zbyte przez Fundusz na rzecz Kupujcego akcje Spółki reprezentuj 42,64 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniaj do wykonywania 42,64 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Warto nominalna sprzedawanych akcji wynosi 2,24 zł za jedn akcj. Cena sprzeday akcji Spółki na rzecz Kupujcego wyniosła 6,90 zł za jedn akcj, to jest ,10 zł za wszystkie sprzedane przez Fundusz akcje Spółki. Warto ewidencyjna (bilansowa netto) sprzedanych akcji Spółki w ksigach Funduszu na dzie 30 czerwca 2004 roku wynosi ,01 zł. Pomidzy Funduszem, osobami zarzdzajcymi oraz nadzorujcymi Funduszem a Kupujcymi lub osobami zarzdzajcymi Kupujcymi, brak jest innych powiza ni wskazane powyej powizania umowne. Kryterium uznania zbycia ww. akcji Spółki za aktywa o znacznej wartoci jest udział tych aktywów w kapitale zakładowym Spółki przekraczajcy 20%. 19

13 Jednoczenie Zarzd Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. (Fundusz) informuje, e w dniu 11 padziernika 2004 roku został poinformowany przez spółk zalen - Pakiety Mniejszociowe Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, e w dniu 07 padziernika 2004 roku doszło do zbycia przez Pakiety Mniejszociowe na rzecz spółki Polski Fundusz Rolny Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie akcji spółki Fabryka Maszyn Rolniczych Pilmet S.A. z siedzib we Wrocławiu. Zbyte przez Pakiety Mniejszociowe na rzecz Kupujcego akcje Spółki reprezentuj 3,86 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniaj do wykonywania 3,86 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Warto nominalna sprzedawanych akcji wynosi 2,24 zł za jedn akcj. Cena sprzeday akcji Spółki na rzecz Kupujcego wyniosła 6,90 zł za jedn akcj to jest ,50 zł za wszystkie sprzedane przez Pakiety Mniejszociowe akcje Spółki. Warto ewidencyjna sprzedanych akcji Spółki w ksigach Pakietów Mniejszociowych na dzie 30 czerwca 2004 roku wynosi zł. Pomidzy Pakietami Mniejszociowymi, osobami zarzdzajcymi oraz nadzorujcymi Pakietami Mniejszociowymi a Kupujcymi lub osobami zarzdzajcymi Kupujcymi, brak jest innych powiza ni wskazane powyej powizania umowne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło si w dniu 18 padziernika 2004 roku powołało Rad Nadzorcz Funduszu na now wspóln trzyletni kadencj w nastpujcym składzie: 1) Pan Jerzy Łopaciski, 2) Pan Edmund Pietrzak, 3) Pan Henryk Ogryczak, 4) Pan Michał Skolimowski, 5) Pani Małgorzata Kalicka. Wyej wymienieni Członkowie Rady Nadzorczej byli Członkami Rady Nadzorczej Funduszu poprzedniej kadencji. Jednoczenie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdziło sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2003 oraz udzieliło absolutorium Członkom Zarzdu i Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania przez nich obowizków w roku W dniu 26 padziernika 2004 roku, Fundusz nabył od Skarbu Pastwa akcji spółki Polskie Zakłady Optyczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, które stanowi 25,01 % kapitału zakładowego i uprawniaj do wykonywania 25,01 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Warto nominalna sprzedawanych akcji wynosi 1,99 zł za jedn akcj. Cena sprzeday akcji Spółki wyniosła 20,80 zł za jedn akcj, to jest ,40 zł za wszystkie nabywane przez Fundusz akcje. ródłem finansowania nabytych aktywów s rodki własne Funduszu. W dniu r. Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS, dokonał rejestracji zmiany wysokoci kapitału zakładowego Funduszu. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi obecnie ,30 zł i dzieli si na akcje o wartoci nominalnej 0,10 zł kada akcja. Ogólna liczba głosów po zarejestrowaniu zmiany wysokoci kapitału zakładowego wynosi W dniu 20 grudnia 2004 roku Fundusz podpisał ze spółk Pakiety Mniejszociowe Sp. z o.o. (jednostk zalen od Funduszu, w której Fundusz posiada 100% udziałów), aneks powodujcy zmian umowy poyczki z dnia 12 grudnia 2003 roku, o której Fundusz informował w raporcie biecym nr 36/2004. Aneks do przedmiotowej umowy powoduje zmian terminu spłaty przedmiotowej poyczki oraz warunków oprocentowania. Zgodnie z przedmiotowym aneksem poyczka została udzielona na okres dwóch lat, a jej oprocentowanie wynosi: 20

14 a) w okresie od dnia udzielenia poyczki do dnia 12 grudnia 2004 roku - 5,8% w skali roku; b) w okresie od dnia 13 grudnia 2004 roku do dnia zwrotu poyczki - 8,0% w skali roku. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian. Podstaw uznania ww. umowy za znaczc umow jest udział wartoci tej umowy w kapitałach własnych Funduszu. W dniu 21 grudnia 2004 r. nabył akcji własnych o wartoci nominalnej równej 0,10 zł za jedn akcj, które stanowi 4,68% kapitału zakładowego i w przypadku wykonywania z nich prawa głosu uprawniaj do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu, za redni cen równ 5,10 zł za jedn akcj, W dniu 22 grudnia 2004 r. nabył akcji własnych o wartoci nominalnej równej 0,10 zł za jedn akcj, które stanowi 5,20% kapitału zakładowego i w przypadku wykonywania z nich prawa głosu uprawniaj do wykonywania głosów, za redni cen równ 4,29 zł za jedn akcj. W wyniku ww. transakcji Fundusz oraz jednostki zalene od Funduszu posiadaj łcznie akcji własnych, które stanowi 9,88% kapitału zakładowego i w przypadku wykonywania z nich prawa głosu uprawniaj do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu - tj. 9,88% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu. rednia cena nabycia ww. akcji wynosiła 4,67 zł za jedn akcj. Nabycie ww. akcji nastpiło w celu ich umorzenia. Zgodnie z treci art KSH nie wykonuje si prawa głosu z akcji własnych. Jednoczenie Zarzd Funduszu informuje, e nabycie akcji wskazanych w pkt 1 powyej nastpiło w wyniku rozliczenia transakcji z podmiotem powizanym - Zakładami Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A. z siedzib w Warszawie. Warto transakcji wynosiła zł. ZEM jest podmiotem powizanym z Funduszem w zwizku z faktem posiadania przez ZEM akcji Funduszu uprawniajcych do wykonywania ponad 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu. Zarzd Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. został poinformowany przez spółk zalen od Funduszu, w której Fundusz posiada 100% udziałów - Pakiety Mniejszociowe Sp. z o.o. o tym, e PM Sp. z o.o. w dniu 21 grudnia 2004 r. podpisały aneks do umowy poyczki z dnia 12 grudnia 2003 roku zawartej ze spółk Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A. Na skutek podpisania przedmiotowego aneksu został przedłuony okres, na jaki została udzielona poyczka, który obecnie wynosi 2 lata oraz jej oprocentowanie, które zgodnie z podpisanym aneksem wynosi: a) w okresie od dnia 12 grudnia 2003 roku do dnia 12 grudnia 2004 roku - 6,5 % w skali roku; b) w okresie od dnia 13 grudnia 2004 roku do dnia 12 grudnia 2005 roku - 9,0 % w skali roku. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian. Podstaw uznania ww. umowy za znaczc umow jest udział wartoci tej umowy w kapitałach własnych PM Sp. z o.o. Zarzd spółki pod firm Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie informuje, i w wyniku transakcji rozliczonej w dniu r., Fundusz nabył od Spółki FOXONE Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie akcji spółki pod firm: Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie (Spółka), które stanowi 24,87 % kapitału zakładowego i uprawniaj do wykonywania 24,87 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 21

15 Warto nominalna sprzedawanych akcji wynosi 2,93 zł za jedn akcj. Cena sprzeday akcji Spółki wyniosła 7,23 zł za jedn akcj, to jest ,00 zł za wszystkie nabywane przez Fundusz akcje. Kryterium bdcym podstaw uznania sprzedanych akcji Spółki za aktywa o znacznej wartoci jest ich udział w kapitale zakładowym Spółki (24,87 %). Po nabyciu powyszych akcji Spółki Fundusz posiada 49,95 % akcji Spółki, co daje 49,95% głosów na Walnym zgromadzeniu Spółki. Pomidzy Funduszem, osobami zarzdzajcymi oraz nadzorujcymi Fundusz a Sprzedajcym lub osobami zarzdzajcymi Sprzedajcym, brak jest innych powiza ni wskazane powyej powizania umowne. Zarzd Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. poinformował, e w wykonaniu porozumienia z dnia 31 sierpnia 2004 r. zawartego pomidzy Funduszem a spółk PZO Nieruchomoci S.A., o którym Fundusz informował w raporcie biecym nr 30/2004, w dniu 30 grudnia 2004 r. doszło do czciowej spłaty wierzytelnoci w kwocie ,59 zł, przysługujcej Funduszowi w stosunku do PZO Nieruchomoci. Jednoczenie w dniu 30 grudnia 2004 r. strony uzgodniły w drodze porozumienia, e pozostała do spłaty wierzytelno w kwocie ,00 zł zostanie zamieniona na obligacje zabezpieczone hipotek o terminie zapadalnoci w dniu 31 grudnia 2005 r. i oprocentowaniu w wysokoci 4% rocznie. Cena emisyjna obligacji zostanie potrcona z kwoty Wierzytelnoci do wysokoci zł. Do potrcenia dojdzie w dniu wydania Funduszowi przez PZO Nieruchomoci dokumentu obligacji. Jednoczenie PZO Nieruchomoci niezalenie od zobowizania do wykupu obligacji zobowizana bdzie do zapłaty na rzecz Funduszu 15% zysków z tytułu transakcji sprzeday nieruchomoci posiadanych przez PZO Nieruchomoci lub inwestycji z wykorzystaniem nieruchomoci PZO Nieruchomoci, które to transakcje lub inwestycje bd miały miejsce do dnia 31 grudnia 2007 r. Wykup ww. obligacji zostanie zabezpieczony umown hipotek na nieruchomociach PZO Nieruchomoci do kwoty ,00 zł. Fundusz zobowizany bdzie do objcia ww. obligacji jedynie wtedy, gdy PZO Nieruchomoci przedstawi wycen nieruchomoci stanowicych przedmiot zabezpieczenia wierzytelnoci Funduszu, dokonan przez niezalenych rzeczoznawców na poziomie nie niszym ni ,00 zł. Kryterium uznania umowy za znaczc jest udział wartoci umowy w kapitałach własnych Funduszu. PZO Nieruchomoci jest podmiotem powizanym z Funduszem w ten sposób, i Prezesem Zarzdu PZO Nieruchomoci jest Pani Magdalena Rzymowska - Wiceprezes Zarzdu Funduszu, a w Radzie Nadzorczej PZO Nieruchomoci zasiadaj Pan Janusz Lazarowicz - Prezes Zarzdu Funduszu i Pan Adam Krynicki - Wiceprezes Zarzdu Funduszu. 11. Informacje po dacie bilansu W dniu r. Fundusz otrzymał zawiadomienie od Zarzdu spółki Foxone Sp. z o.o., i w dniu roku na rachunku papierów wartociowych Spółki dokonano zapisu sztuk akcji Funduszu, w wyniku którego Spółka posiada łcznie sztuk akcji Funduszu, uprawniajcych do głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu oraz stanowicych 5,46 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu. 22

16 W dniu r. Fundusz otrzymał zawiadomienie od Zarzdu Pekao Pionier Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzib w Warszawie zarzdzajc Spółk Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny S.A, i w dniu r. w wyniku zbycia akcji Funduszu, Pekao OFE posiadał łcznie sztuk akcji Funduszu, uprawniajcych do głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu oraz stanowicych 4,65 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu. 23

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za I kwartał 2005 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za I kwartał 2005 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za I kwartał 2005 roku 1. Forma prawna NFI Fundusz prowadzi działalność na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94,

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Forma prawna NFI Fundusz prowadzi działalność na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94,

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów a. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 31 marca 2008 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2008 roku okres od 01.01 31.03.2008 roku 1 kwartał 2007 roku okres od 01.01-31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Raport za IV kw 2004 roku został przygotowany przez 7 NFI im Kazimierza Wielkiego SA na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz nie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd V NFI VICTORIA S.A. SAF-Q 4/2004 Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 15 028 063 na

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1 / 2007

Raport kwartalny SAF-Q 1 / 2007 FOKSAL NFI S.A. skorygowany SAF-Q 1/2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAF-Q 1 / 2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2005

Raport półroczny SA-P 2005 skorygowany KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Raport półroczny (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 2 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 2/2002

Formularz SA-QSr 2/2002 POCZTA Od : EM ZPUE Katarzyna Kusa Data odbioru : 2002-08-15 01:09:19 Do : EM Kancelaria Publiczna Zarzd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 2/2002 (dla emitentów papierów wartociowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 30 padziernika 2008 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

12PIAST: Narodowy Fundusz Inwestycyjny "PIAST" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

12PIAST: Narodowy Fundusz Inwestycyjny PIAST Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q 12PIAST: Narodowy Fundusz Inwestycyjny "PIAST" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ (Emitent PAP poniedziałek, 10 lutego 16:52 Raport kwartalny SAFQ ) WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 4.2003 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 4.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r.

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. I. Omówienie wyników finansowych. Istotne zdarzenia i czynniki majce wpływ na osignite wyniki finansowe. Wyniki finansowe w tys. zł I kw. 2006 r. I

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

NFI Progress S.A. Informacje Finansowe za I kwartał 2004 roku. Komentarz: 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego

NFI Progress S.A. Informacje Finansowe za I kwartał 2004 roku. Komentarz: 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego NFI Progress S.A. Informacje Finansowe za I kwartał 2004 roku Komentarz: 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego Raport kwartalny Funduszu za I kwartał 2004 roku nie podlegał badaniu ani

Bardziej szczegółowo

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO Raport kwartalny Funduszu za czwarty kwartał 2006 roku nie podlegał badaniu ani też przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2006 ROKU 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA II KWARTAŁ 2006 R.

KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA II KWARTAŁ 2006 R. KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA II KWARTAŁ 2006 R. Podstawowym przedmiotem działalnoci Spółki wg Europejskiej Klasyfikacji Działalnoci jest hurtowa i detaliczna sprzeda artykułów farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. 03-938 WARSZAWA, UL. ZWYCIĘZCÓW 28 LOK. 18

FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. 03-938 WARSZAWA, UL. ZWYCIĘZCÓW 28 LOK. 18 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. 03-938 WARSZAWA, UL. ZWYCIĘZCÓW 28 LOK. 18 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DO 30 CZERWCA 2006 ROKU 1. Przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu Raport niezalenego biegłego rewidenta z przegldu pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujcego okres od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r. dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2000-08-04 16:47:30 Do : EM Kancelaria Zarząd spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport SA-Q 2/2000 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200 Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Wyszczególnienie Udzielone poyczki 31.12.2005 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 31.12.2005 Stan na pocztek 30 184 1 968 okresu Zwikszenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2002

Formularz SA-QSr 4/2002 POCZTA Od : EM ZPUE Katarzyna Kusa Data odbioru : 2003-03-03 21:45:05 Do : EM Kancelaria Publiczna Zarzd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/2002 (dla emitentów papierów wartociowych

Bardziej szczegółowo

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 WPROWADZENIE DO BILANSU OTWARCIA LIKWIDACJI SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 01 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU 1. Przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. BOA S.A. Raport za II kwartał 214 roku RAPORT KWARTALNY BOA S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 214 ROKU OD DNIA 1-4-214 ROKU DO DNIA 3-6-214 ROKU Warszawa, dnia 14 sierpnia 214 r. BOA S.A. Raport kwartalny za II

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport za IV kwartał 2014 roku

Raport za IV kwartał 2014 roku BOA S.A. Raport za IV kwartał 214 roku RAPORT KWARTALNY BOA S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 214 ROKU OD DNIA 1-1-214 ROKU DO DNIA 31-12-214 ROKU Warszawa, dnia 13 lutego 215 r. BOA S.A. Raport kwartalny za IV

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU Forma prawna oraz podstawowy przedmiot działalnoci spółki POLNORD S.A. jest spółk akcyjn, posiadajc osobowo prawn zgodnie z przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź PROXIMA ADHESIVES Sp. z o.o. Bełchatów dnia 20.10.2015 r. 97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 38 Nr w KRS: 0000402532 Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skróconego sprawozdania finansowego za okresy 6 miesięczne zakończone 30 czerwca 2009 roku i 30 czerwca 2008 roku

Wprowadzenie do skróconego sprawozdania finansowego za okresy 6 miesięczne zakończone 30 czerwca 2009 roku i 30 czerwca 2008 roku V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria S.A. 00-688 Warszawa, ul. Emilii Plater 28 Wprowadzenie do skróconego sprawozdania finansowego za okresy 6 miesięczne zakończone 30 czerwca 2009 roku i 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

7. Rozliczenia międzyokresowe. 4. Rozliczenia międzyokresowe. 4. zobowiązania wobec towarzystwa. 6. pozostałe. Dziennik Ustaw Nr 53-2913-

7. Rozliczenia międzyokresowe. 4. Rozliczenia międzyokresowe. 4. zobowiązania wobec towarzystwa. 6. pozostałe. Dziennik Ustaw Nr 53-2913- Dziennik Ustaw Nr 53-2913- Poz. 559 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 maja 1999 r. (poz. 559) Załącznik nr 1 BILANS FUNDUSZU 3XII... 3XII... (stan na koniec (stan na koniec roku

Bardziej szczegółowo

GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004

GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004 GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ 2004 R PREZENTOWANEGO WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOCI Informacja dodatkowa-raport skonsolidowany- IV kwartał 2004

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny KUPIEC S.A. II kwartał 2014r.

Raport kwartalny KUPIEC S.A. II kwartał 2014r. Raport kwartalny KUPIEC SA II kwartał 2014r (dane za okres 01-04-2014 r do 30-06-2014 r) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Tarnów, dnia 12082014 r RAPORT ZAWIERA: 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200 Noty objaniajce Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Udzielone poyczki 30.06.2006 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 30.06.2006 Stan na pocztek 22 920 200 okresu Zwikszenia 8

Bardziej szczegółowo