Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku"

Transkrypt

1 Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Forma prawna NFI. Fundusz prowadzi działalno na podstawie Ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037); do 31 grudnia 2000 roku Rozporzdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 roku Kodeks Handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 503 z 1934 roku z póniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 i z 1994 roku Nr 84, poz. 385) i Statutu Funduszu. Zgodnie z Polsk Klasyfikacj Działalnoci pod nr 6523 jest sklasyfikowana działalno narodowych funduszy inwestycyjnych. Działalno jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Zasady wyceny aktywów i pasywów a. Podstawa sporzdzenia sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporzdzone w oparciu o Rozporzdzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1995 roku w sprawie szczególnych warunków, którym powinna odpowiada rachunkowo Narodowych Funduszy Inwestycyjnych ( Rozporzdzenie ), a w kwestiach nie okrelonych w Rozporzdzeniu - w oparciu o Ustaw z dnia 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci ( Ustawa o rachunkowoci ) oraz Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 16 padziernika 2001 roku w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych. b. Waluta sprawozdania finansowego Niniejsze sprawozdanie finansowe jest przedstawione w tysicach złotych polskich. c. Udziały wiodce i mniejszociowe Skarb Pastwa wniósł do Funduszu udziały w spółkach, które dziel si na: - Udziały wiodce - w spółkach, o których mowa w art. 10 Ustawy o NFI, w których Fundusz posiada nie mniej ni 20% akcji, - Udziały mniejszociowe - w spółkach, o których mowa w art. 10 Ustawy, innych ni okrelone powyej. Stan udziałów wiodcych wniesionych przez Skarb Pastwa, na dzie 31 grudnia 2004 roku wynosi: 1 spółka wiodca oraz 57 spółek mniejszociowych. Warto bilansowa udziałów wiodcych na dzie roku W tym: spółki nienotowane tys. zł tys. zł 8

2 W kolejnych okresach sprawozdawczych po dokonaniu korekty, udziały wiodce wycenia si co kwartał metod praw własnoci. Warto tych udziałów powiksza si lub pomniejsza o odpowiedni cz zwikszenia lub zmniejszenia kapitału własnego tych jednostek oraz pomniejsza o przypadajce na rzecz Funduszu dywidendy lub inne udziały w zyskach. W przypadku utworzenia rezerw na 100 % wartoci brutto spółki, dalsze straty w w/w spółkach ksiguje si rozwizujc utworzone rezerwy na trwał utrat wartoci, w celu zachowania wyceny metod praw własnoci zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1995 roku. Warto bilansowa udziałów mniejszociowych na dzie r. w tym udziały mniejszociowe nienotowane udziały mniejszociowe notowane 605 tys. zł 343 tys. zł 262 tys. zł Udziały mniejszociowe nienotowane s wyceniane wg wartoci niszej z dwóch: ceny nabycia lub oszacowanej wartoci rynkowej, z uwzgldnieniem rezerwy na trwał utrat wartoci. Udziały mniejszociowe notowane na CeTO wyceniane s wg ceny rynkowej (kurs zamknicia z ostatniego notowania w dniu bilansowym, przy braku transakcji w dniu bilansowym redni kurs z dnia, w którym były dokonywane ostatnie transakcje na akcjach spółki). Udziały mniejszociowe notowane na GPW wyceniane s według kursu zamknicia (notowania cigłe) lub wg fixing 2 (notowania jednolite). d. Jednostki zalene i stowarzyszone Pocztkowa wycena udziałów w jednostkach zalenych i stowarzyszonych (według paragrafu 4 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia) jest przeprowadzana w nastpujcy sposób: Jednostki zalene Na dzie objcia kontroli przez Fundusz - według wartoci udziału Funduszu w aktywach netto jednostki zalenej, zgodnie z ich wartoci rynkow na ten dzie. Ewentualna rónica midzy wartoci nabycia akcji i udziałów, a odpowiadajc im czci aktywów netto według ich wartoci rynkowej wykazywana jest jako Rezerwa z wyceny lub Warto firmy z wyceny, które to pozycje koryguj warto bilansow spółki. W kolejnych okresach sprawozdawczych po dokonaniu korekty, udziały wiodce i zalene wycenia si co kwartał metod praw własnoci. Warto tych udziałów powiksza si lub pomniejsza o odpowiedni cz zwikszenia lub zmniejszenia kapitału własnego tych jednostek oraz pomniejsza o przypadajce na rzecz Funduszu dywidendy lub inne udziały w zyskach. W przypadku utworzenia rezerw na 100 % wartoci brutto spółki, dalsze straty w w/w spółkach ksiguje si rozwizujc utworzone rezerwy na trwał utrat wartoci, w celu zachowania wyceny metod praw własnoci zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1995 roku. Na dzie roku Fundusz posiadał trzy jednostki zalene. Warto bilansowa udziałów zalenych na dzie r. w tym spółki nienotowane tys. zł tys. zł 9

3 Jednostki stowarzyszone Na dzie rozpoczcia wywierania przez Fundusz znaczcego wpływu - według wartoci udziału Funduszu w kapitale własnym jednostki stowarzyszonej na ten dzie. Ewentualna rónica midzy wartoci nabycia akcji lub udziałów w jednostce stowarzyszonej a wartoci udziału w kapitale własnym jednostki stowarzyszonej wykazywana jest jako Warto firmy z wyceny lub Rezerwa z wyceny. Na dzie roku Fundusz posiadał dwie spółki stowarzyszone. Warto bilansowa udziałów stowarzyszonych na dzie r w tym spółki nienotowane tys. zł tys. zł W kolejnych okresach sprawozdawczych, po dokonaniu korekty lub dniu objcia kontroli lub rozpoczcia wywierania znaczcego wpływu, udziały wiodce, udziały w jednostkach zalenych i stowarzyszonych wycenia si metod praw własnoci z uwzgldnieniem rezerwy na trwał utrat wartoci. Od Wartoci firmy z wyceny oraz Rezerwy z wyceny dokonuje si odpisów w równych ratach amortyzacyjnych do koca 2005 roku. Zachodni NFI S.A. wykazuje w portfelu inwestycyjnym papiery wartociowe w momencie przeniesienia praw do papierów na Fundusz, a nie w momencie podpisania umowy kupna. e. Wycena pozostałych inwestycji Wyceny innych inwestycji dokonuje si w nastpujcy sposób: akcje notowane akcje i udziały nienotowane dłune papiery wartociowe notowane dłune papiery wartociowe nie notowane prawa poboru akcji notowanych prawa poboru akcji nienotowanych według ceny rynkowej, według niszej z dwóch wartoci: ceny nabycia lub oszacowanej wartoci rynkowej z uwzgldnieniem rezerwy na trwała utrat wartoci według ceny rynkowej powikszonej o nalene odsetki, według ceny nabycia powikszonej o nalene odsetki z zachowaniem zasady ostronej wyceny, według ceny rynkowej, według ceny nabycia. W przypadku nabycia akcji w wykonaniu prawa poboru, warto akcji ustalon według ceny ich nabycia zwiksza si o warto wykorzystanych praw poboru. 10

4 f. Rzeczowy majtek trwały Rzeczowy majtek trwały jest przedstawiony według historycznego kosztu nabycia lub wytworzenia, z uwzgldnieniem aktualizacji wyceny, pomniejszonego o umorzenie. Rzeczowy majtek trwały jest amortyzowany metod liniow przez okrelony z góry okres uytkowania. g. Nalenoci Nalenoci s wykazywane w kwocie wymagajcej zapłaty. Odpisy aktualizujce na nalenoci tworzone s w oparciu o analiz cigalnoci nalenoci od poszczególnych dłuników. Odpisy aktualizujce na roszczenia sporne tworzone s, gdy istnieje zagroenie cignicia nalenoci. h. Transakcje w walucie obcej Transakcje przeprowadzane w walucie obcej s ksigowane w walucie polskiej po aktualnym kursie wymiany, z dnia przeprowadzenia transakcji. Wszelkie zrealizowane zyski lub straty powstałe w wyniku zmian kursów walut s ksigowane jako koszty lub przychody finansowe w rachunku wyników. Na dzie bilansowy nalenoci, dłune papiery wartociowe oraz rodki pienine ujmuje si w walucie, w której s wyraone, a take w walucie polskiej po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyszym jednak od obowizujcego na dzie bilansowy redniego kursu, ustalanego dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP), za zobowizania po kursie sprzeday stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie niszym jednak od obowizujcego na dzie bilansowy redniego kursu, ustalanego dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP). Niezrealizowane ujemne rónice kursowe netto z przewalutowania sald, w ramach jednej waluty, spisywane s w koszty. Niezrealizowane dodatnie rónice kursowe z przewalutowania sald, w ramach jednej waluty, rodków pieninych, udziałów i papierów wartociowych s ksigowane jako przychody finansowe. Niezrealizowane rónice kursowe z przewalutowania pozostałych aktywów i pasywów wyraonych w walutach obcych s ksigowane odpowiednio jako przychody lub koszty finansowe. i. Opodatkowanie Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest na przejciowe rónice z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, spowodowane odmiennoci momentu uznania przychodu za osignity lub kosztu za poniesiony, w myl Ustawy o rachunkowoci i przepisów podatkowych. Rezerwa na dodatnie rónice z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ujmowana jest w sprawozdaniu finansowym w pozycji rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych. 11

5 Poniewa dochód do opodatkowania Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w duej mierze okrelony jest przez struktur przychodów, w tym udział przychodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem od osób prawnych, zasada ta jest uwzgldniania przy kalkulacji rónic ujemnych. Z uwagi na brak moliwoci precyzyjnego oszacowania wskanika struktury przychodów przyjmuje si wskanik z ostatnich 12 miesicy. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane s w sprawozdaniu finansowym tylko wtedy, gdy ich zrealizowanie jest ponad wszelk wtpliwo uzasadnione i wyłcznie do wysokoci rozpoznanej rezerwy na odroczony podatek dochodowy. j. Zyski (straty) zrealizowane i niezrealizowane oraz wynik do podziału W sprawozdaniu finansowym zyski i straty podzielone s na zrealizowane i niezrealizowane. W kalkulacji zrealizowanego zysku /straty netto bierze si pod uwag: dywidendy, przychody z akcji i innych papierów wartociowych, przychody z tytułu odsetek, zrealizowane dodatnie rónice kursowe, pozostałe przychody operacyjne, koszty operacyjne, rezerwy i odpisy aktualizujce, zrealizowane zyski /straty z inwestycji, wynik na operacjach nadzwyczajnych, obowizkowe obcienie wyniku finansowego, zrealizowany w wyniku sprzeday wynik finansowy spółek. W kalkulacji niezrealizowanego zysku / straty bierze si pod uwag: udział w wyniku finansowym spółek, w których Fundusz posiada udziały wiodce zalene i stowarzyszone, niezrealizowane zyski /straty z wyceny, notowanych udziałów mniejszociowych i pozostałych papierów wartociowych. W przypadku zaistnienia zdarzenia (np. transakcji) powodujcego zrealizowanie si zysku lub straty odpowiednia cz niezrealizowanego, nie podzielonego zysku/straty z lat ubiegłych jest przenoszona do pozycji niepodzielony zrealizowany zysk/strata netto z lat ubiegłych. Decyzj o podziale zysku lub pokryciu straty netto podejmuje Walne Zgromadzenie Funduszu. Zgodnie z 8.7 Rozporzdzenia niezrealizowany zysk netto nie moe by przeznaczony do podziału. 12

6 k. Rezerwy i odpisy aktualizujce W zwizku z dokonywan wycen posiadanych udziałów Fundusz dokonuje odpisów aktualizujcych. Odpisy aktualizujce s tworzone w przypadku wystpienia lub prawdopodobiestwa wystpienia trwałej utraty wartoci posiadanych akcji i udziałów. Odpisy te obciaj rachunek zysków i strat Funduszu i s traktowane jako straty zrealizowane. Odpisy aktualizujce pomniejszaj warto bilansow akcji i udziałów. Korekta odpisu wartoci moe by dokonana w przypadku rynkowej weryfikacji wartoci udziału poprzez transakcj rynkow pomidzy stronami niepowizanymi dotyczc znaczcego pakietu akcji lub uzyskania notowa giełdowych. Ewentualna korekta odpisu dokonana w przyszłoci bdzie miała wpływ na wykazan warto bilansow akcji i udziałów oraz rachunek zysku i strat okresu, w którym bdzie dokonana. l. Zasada wykazywania zysków ze sprzeday akcji/udziałów Fundusz wykazuje zysk/strat ze sprzeday akcji/udziałów w momencie przeniesienia praw własnoci akcji/udziałów na kupujcego, a nie w momencie podpisania umowy kupna/sprzeday. W czci przypadków zamknicie transakcji (moment przeniesienia praw własnoci akcji) jest poprzedzone przedpłat otrzyman od kupujcego. Otrzymane przedpłaty na poczet sprzeday akcji/udziałów wykazywane s w pozycji Pozostałe zobowizania, a wynik na sprzeday wykazywany jest w rachunku zysków i strat dopiero z chwil przeniesienia praw własnoci akcji/udziałów na kupujcego. ł. Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy wykazywany jest w wartoci nominalnej wyemitowanych i zarejestrowanych akcji. Na dzie 31 grudnia 2004 roku kapitał zakładowy w wysokoci tys. zł tworzyło akcji zwykłych na okaziciela o wartoci nominalnej 0,10 zł kada. m Akcje własne Fundusz wykazuje nabyte akcje własne w kapitałach własnych, w cenie nabycia, do której nie zalicza si kosztów prowizji maklerskich, jako wielko ujemn. Akcje własne wyceniane s w cenie nabycia (bez kosztów prowizji bankowych) i prezentowane s w kapitałach własnych jako wielko ujemna w momencie przeniesienia praw do tych akcji na Fundusz, a nie w momencie podpisania umowy. Ujcie w kapitałach jest zgodne z najlepsz praktyk potwierdzon Midzynarodowymi Standardami Rachunkowoci. Zgodnie z art Kodeksu Spółek Handlowych Fundusz nie bdzie wykonywał praw udziałowych z własnych akcji, z wyjtkiem uprawnie do ich zbycia lub wykonania czynnoci, które zmierzaj do zachowania tych praw. 13

7 n. Kapitał zapasowy Kapitał zapasowy powstał z nadwyki wartoci wniesionych przez Skarb Pastwa wkładów niepieninych ponad wartoci nominaln wyemitowanych akcji. Nadwyka ta wykazywana jest w kapitale zapasowym jako kapitał utworzony ze sprzeday akcji powyej ich wartoci nominalnej. Kapitał zapasowy podlegał ponadto korektom wynikajcym z ustalenia nowej wartoci wniesionych wkładów, zgodnie z 3 Rozporzdzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 1995 roku, a take obnieniu poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych. o. Kapitał z aktualizacji wyceny akcji i udziałów Kapitał z aktualizacji wyceny akcji i udziałów tworz, przypadajce na rzecz Funduszu zgodnie z metod praw własnoci, pozostałe zmiany w kapitałach własnych spółek portfela wiodcego oraz zalenych i stowarzyszonych, nie wpływajce na wynik finansowy tych jednostek. Kapitał z aktualizacji wyceny obejmuje równie wycen aktywów trwałych zgodnie z art.35 u.4 Ustawy o Rachunkowoci. p. Udział w wyniku finansowym netto Udział w wyniku finansowym netto stanowi przypadajcy na rzecz Funduszu wynik finansowy netto spółek portfela wiodcego, zalenego i z nim stowarzyszonego od momentu ustalenia ceny nabycia, do kwartału poprzedzajcego kwartał, w którym spółka została zbyta. Po zbyci udziałów (akcji) udział w wyniku finansowym spółki wiodcej, zalenej lub stowarzyszonej, narastajco dotychczas traktowany jako niezrealizowany zostaje reklasyfikowany na zysk (strat) zrealizowan. q. Zbywalno składników portfela inwestycyjnego Dla celów klasyfikacji składników portfela inwestycyjnego według ich zbywalnoci przyjto nastpujce kryteria podziału: - z ograniczon zbywalnoci - to udziały i papiery wartociowe, które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu, - z nieograniczon zbywalnoci - to papiery wartociowe dopuszczone do publicznego obrotu i znajdujce si w publicznym obrocie moc decyzji administracyjnej (akcje, obligacje) lub z mocy prawa (bony skarbowe i obligacje skarbowe), - obrót giełdowy - papiery wartociowe notowane na giełdzie lub giełdach, - regulowany obrót pozagiełdowy - papiery wartociowe kwotowane w regulowanym obrocie pozagiełdowym; w przypadku papierów kwotowanych w Polsce dotyczy to papierów wartociowych bdcych w obrocie na CeTO S.A. lub innym prowadzonym przez instytucj, której działalno jest regulowana przepisami prawa, a obrót prowadzony za jej porednictwem ma charakter permanentny, - nie notowane - papiery wartociowe nie bdce w obrocie na giełdzie lub w regulowanym obrocie pozagiełdowym 14

8 r. Kredyty, poyczki i zobowizania Kredyty, poyczki i zobowizania s wyceniane na dzie bilansowy w kwocie wymagajcej zapłaty. s. Przekształcenie sprawozda finansowych w celu zapewnienia porównywalnoci danych Dane finansowe dotyczce roku biecego s porównywalne z analogicznym okresem poprzedniego roku obrotowego Wykaz akcjonariuszy posiadajcych co najmniej 5% na WZA funduszu na dzie 7 lutego 2005 roku. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Fundusz, na dzie 7 lutego 2005 roku (zgodnie z RRM GPW z dnia 16 padziernika 2001 roku 61 p. 4.5) akcjonariuszami posiadajcymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu były nastpujce podmioty: Akcjonariusz Ilo akcji Ilo głosów na % udział WZA Zakłady Elektrotechniki ,76% Motoryzacyjnej S.A. Sykstus S.A ,63% Poland Opportunity Fund Ltd ,09% Everest Capital Master Fund L.P ,80% Wood & Company s.r.o ,12% Everest Capital Frontier Fund L.P ,39% Skarb Pastwa ,08% FOXONE Sp. z o.o ,46% Zmiany struktury własnoci pakietów w stosunku do koca poprzedniego kwartału. Zarzd Zachodniego Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. otrzymał w dniu 20 wrzenia 2004 roku informacj od Skarbu Pastwa o zbyciu akcji Funduszu, w zwizku z czym Skarb Pastwa po ww. zbyciu posiadał akcji Funduszu. Powysza liczba akcji Funduszu ( ) posiadana przez Skarb Pastwa w dacie 20 wrzenia 2004 r. reprezentowała 4,32% kapitału zakładowego Funduszu i uprawniała do wykonywania 4,32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu. W zwizku z rejestracj w dniu 21 listopada 2004 r. obnienia kapitału zakładowego Funduszu liczba akcji Funduszu ( ) posiadana przez Skarb Pastwa reprezentuje w chwili obecnej 6,08% kapitału zakładowego Funduszu i uprawniała do wykonywania 6,08% ogólnej liczby na Walnym Zgromadzeniu Funduszu. Zarzd Zachodniego Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. otrzymał od spółki Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A. z siedzib w Warszawie zawiadomienie o zbyciu przez ZEM S.A. - w wyniku transakcji rozliczonej w dniu 21 grudnia 2004 roku - akcji Funduszu. Zgodnie z przekazanymi informacjami w wyniku wskazanego powyej zbycia 15

9 ZEM S.A. zmniejszył liczb posiadanych akcji Funduszu z akcji (reprezentujcych 29,44 % kapitału zakładowego Funduszu oraz 29,44 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu) o akcji (reprezentujcych 4,68% kapitału zakładowego Funduszu oraz 4,68 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu) do łcznej liczby akcji (reprezentujcych 24,76 % kapitału zakładowego Funduszu oraz 24,76 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu). W dniu r. Fundusz otrzymał zawiadomienie od Zarzdu spółki Foxone Sp. z o.o., i w dniu roku na rachunku papierów wartociowych Spółki dokonano zapisu sztuk akcji Funduszu, w wyniku którego Spółka posiada łcznie sztuk akcji Funduszu, uprawniajcych do głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu oraz stanowicych 5,46 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu. W dniu r. Fundusz otrzymał zawiadomienie od Zarzdu Pekao Pionier Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzib w Warszawie zarzdzajc Spółk Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny S.A, i w dniu r. w wyniku zbycia akcji Funduszu, Pekao OFE posiadał łcznie sztuk akcji Funduszu, uprawniajcych do głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu oraz stanowicych 4,65 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu. 4. Zmiany w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnie do nich przez osoby zarzdzajce i nadzorujce emitenta, zgodnie z posiadanymi informacjami, zgodnie z (par. 49 ust.3 pkt.2 Rozporzdzenia o raportach na GPW). Zgodnie z posiadanymi przez Fundusz informacjami na dzie 31 grudnia 2004 roku osoby zarzdzajce i nadzorujce Fundusz nie posiadały adnych akcji Funduszu ani uprawnie do nich. 16

10 5. Portfel inwestycyjny a. Zmiana liczby spółek w IV kwartale 2004 r. Wyszczególnienie Liczba spółek na koniec kwartału Liczba spółek sprzedanych lub umorzonych w całoci w IV kwartale Liczba spółek sprzedanych czciowo w IV kwartale Liczba spółek wykrelonych z rejestru w IV kwartale Portfel wiodcy W tym: notowane nienotowane W tym: w upadłoci w likwidacji Portfel mniejszociowy W tym: notowane nienotowane Spółki zalene W tym: notowane nienotowane Spółki stowarzyszone W tym: notowane nienotowane W tym: w upadłoci w likwidacji Pozostałe jednostki krajowe W tym: notowane nienotowane W wyniku transakcji zakupu, które miały miejsce w IV kwartale 2004 roku, dwie Spółki stowarzyszone zostały przeklasyfikowane, zmieniajc swój status na spółki zalene. 17

11 b. Sprzedae (w tys. PLN) w IV kwartale 2004 r. Spółka Przychody ze sprzeday Zysk/strata ze sprzeday Portfel wiodcy Spółki zalene 0 0 Spółki stowarzyszone 0 0 Portfel mniejszociowy Pozostałe jednostki krajowe Jednostki uczestnictwa 0 0 c. Inwestycje (w tys. PLN) w IV kwartale 2004 r. Kwota inwestycji Portfel wiodcy 0 Uwagi Spółki zalene ZEM Spółki stowarzyszone PZO Portfel mniejszociowy 0 Akcje własne Pozostałe jednostki krajowe 0 6. Rezerwy i odpisy aktualizujce W IV kwartale 2004 roku Fundusz dokonał oceny pakietów akcji spółek portfela wiodcego, zalenego, stowarzyszonego i mniejszociowego. W wyniku w/w oceny Fundusz rozwizał na dzie 31 grudnia 2004 roku rezerw na trwał utrat wartoci spółek zalenych w kwocie 413 tys. zł Jednoczenie dokonano jednorazowego odpisu ujemnej wartoci firmy w wyceny powstałej w wyniku nabycia akcji spółki stowarzyszonej w wysokoci tys. zł. 7. Opis czynników i zdarze majcych znaczcy wpływ na osignity zysk lub poniesione straty. Przychody z inwestycji w IV kwartale 2004 roku wyniosły tys. zł, co było spowodowane udziałem w wyniku spółek wiodcych, zalenych i stowarzyszonych na poziomie 380 tys. zł, przychodami z dłunych papierów wartociowych w wysokoci 864 tys. zł oraz przychodami z odsetek w kwocie 717 tys. zł. Koszty operacyjne poniesione w IV kwartale ukształtowały si na poziomie (2.134) tys. zł. Odpisy wartoci firmy z wyceny i 18

12 ujemnej wartoci firmy oraz rozwizanie rezerw na trwał utrat wartoci dały w czwartym kwartale wynik na poziomie tys. zł. Wynik z inwestycji netto osignity w opisywanym okresie wyniósł tys. zł. a zrealizowany zysk z inwestycji tys. zł., niezrealizowana strata z wyceny ukształtowała si na poziomie (139) tys. zł. Po uwzgldnieniu podatku dochodowego Fundusz wykazał za IV kwartał 2004 roku zysk netto, w wysokoci tys. zł. 8. Informacje o wszczciu przed sdem lub organem administracji publicznej jednego lub wicej postpowa, dotyczcych zobowiza lub wierzytelnoci emitenta lub jednostek od niego zalenych, których łczna warto stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. W IV kwartale 2004 roku nie wszczto przed sdem lub organem administracji publicznej postpowa dotyczcych zobowiza lub wierzytelnoci Funduszu lub jednostek od niego zalenych, których łczna warto stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Funduszu. 9. Informacja o kursie EURO Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według nastpujcych zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów według redniego kursu ogłoszonego na dzie 31 grudnia 2004 roku przez Narodowy Bank Polski (4,0790 zł / EURO), - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów rodków pieninych według kursu stanowicego redni arytmetyczn rednich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzie kadego zakoczonego miesica okresu sprawozdawczego (4,5182 zł / EURO). 10. Inne istotne wydarzenia w kwartale W dniu 11 padziernika 2004 roku Fundusz został poinformowany przez Dom Maklerski BZ WBK S.A., i w wykonaniu umowy sprzeday podpisanej w dniu 16 wrzenia 2004 roku pomidzy Funduszem a spółk Polski Fundusz Rolny Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, doszło w dniu 07 padziernika 2004 roku do przeniesienia własnoci akcji spółki Fabryka Maszyn Rolniczych Pilmet S.A. z siedzib we Wrocławiu na rzecz Kupujcego. Zbyte przez Fundusz na rzecz Kupujcego akcje Spółki reprezentuj 42,64 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniaj do wykonywania 42,64 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Warto nominalna sprzedawanych akcji wynosi 2,24 zł za jedn akcj. Cena sprzeday akcji Spółki na rzecz Kupujcego wyniosła 6,90 zł za jedn akcj, to jest ,10 zł za wszystkie sprzedane przez Fundusz akcje Spółki. Warto ewidencyjna (bilansowa netto) sprzedanych akcji Spółki w ksigach Funduszu na dzie 30 czerwca 2004 roku wynosi ,01 zł. Pomidzy Funduszem, osobami zarzdzajcymi oraz nadzorujcymi Funduszem a Kupujcymi lub osobami zarzdzajcymi Kupujcymi, brak jest innych powiza ni wskazane powyej powizania umowne. Kryterium uznania zbycia ww. akcji Spółki za aktywa o znacznej wartoci jest udział tych aktywów w kapitale zakładowym Spółki przekraczajcy 20%. 19

13 Jednoczenie Zarzd Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. (Fundusz) informuje, e w dniu 11 padziernika 2004 roku został poinformowany przez spółk zalen - Pakiety Mniejszociowe Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, e w dniu 07 padziernika 2004 roku doszło do zbycia przez Pakiety Mniejszociowe na rzecz spółki Polski Fundusz Rolny Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie akcji spółki Fabryka Maszyn Rolniczych Pilmet S.A. z siedzib we Wrocławiu. Zbyte przez Pakiety Mniejszociowe na rzecz Kupujcego akcje Spółki reprezentuj 3,86 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniaj do wykonywania 3,86 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Warto nominalna sprzedawanych akcji wynosi 2,24 zł za jedn akcj. Cena sprzeday akcji Spółki na rzecz Kupujcego wyniosła 6,90 zł za jedn akcj to jest ,50 zł za wszystkie sprzedane przez Pakiety Mniejszociowe akcje Spółki. Warto ewidencyjna sprzedanych akcji Spółki w ksigach Pakietów Mniejszociowych na dzie 30 czerwca 2004 roku wynosi zł. Pomidzy Pakietami Mniejszociowymi, osobami zarzdzajcymi oraz nadzorujcymi Pakietami Mniejszociowymi a Kupujcymi lub osobami zarzdzajcymi Kupujcymi, brak jest innych powiza ni wskazane powyej powizania umowne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło si w dniu 18 padziernika 2004 roku powołało Rad Nadzorcz Funduszu na now wspóln trzyletni kadencj w nastpujcym składzie: 1) Pan Jerzy Łopaciski, 2) Pan Edmund Pietrzak, 3) Pan Henryk Ogryczak, 4) Pan Michał Skolimowski, 5) Pani Małgorzata Kalicka. Wyej wymienieni Członkowie Rady Nadzorczej byli Członkami Rady Nadzorczej Funduszu poprzedniej kadencji. Jednoczenie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdziło sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2003 oraz udzieliło absolutorium Członkom Zarzdu i Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania przez nich obowizków w roku W dniu 26 padziernika 2004 roku, Fundusz nabył od Skarbu Pastwa akcji spółki Polskie Zakłady Optyczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, które stanowi 25,01 % kapitału zakładowego i uprawniaj do wykonywania 25,01 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Warto nominalna sprzedawanych akcji wynosi 1,99 zł za jedn akcj. Cena sprzeday akcji Spółki wyniosła 20,80 zł za jedn akcj, to jest ,40 zł za wszystkie nabywane przez Fundusz akcje. ródłem finansowania nabytych aktywów s rodki własne Funduszu. W dniu r. Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS, dokonał rejestracji zmiany wysokoci kapitału zakładowego Funduszu. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi obecnie ,30 zł i dzieli si na akcje o wartoci nominalnej 0,10 zł kada akcja. Ogólna liczba głosów po zarejestrowaniu zmiany wysokoci kapitału zakładowego wynosi W dniu 20 grudnia 2004 roku Fundusz podpisał ze spółk Pakiety Mniejszociowe Sp. z o.o. (jednostk zalen od Funduszu, w której Fundusz posiada 100% udziałów), aneks powodujcy zmian umowy poyczki z dnia 12 grudnia 2003 roku, o której Fundusz informował w raporcie biecym nr 36/2004. Aneks do przedmiotowej umowy powoduje zmian terminu spłaty przedmiotowej poyczki oraz warunków oprocentowania. Zgodnie z przedmiotowym aneksem poyczka została udzielona na okres dwóch lat, a jej oprocentowanie wynosi: 20

14 a) w okresie od dnia udzielenia poyczki do dnia 12 grudnia 2004 roku - 5,8% w skali roku; b) w okresie od dnia 13 grudnia 2004 roku do dnia zwrotu poyczki - 8,0% w skali roku. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian. Podstaw uznania ww. umowy za znaczc umow jest udział wartoci tej umowy w kapitałach własnych Funduszu. W dniu 21 grudnia 2004 r. nabył akcji własnych o wartoci nominalnej równej 0,10 zł za jedn akcj, które stanowi 4,68% kapitału zakładowego i w przypadku wykonywania z nich prawa głosu uprawniaj do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu, za redni cen równ 5,10 zł za jedn akcj, W dniu 22 grudnia 2004 r. nabył akcji własnych o wartoci nominalnej równej 0,10 zł za jedn akcj, które stanowi 5,20% kapitału zakładowego i w przypadku wykonywania z nich prawa głosu uprawniaj do wykonywania głosów, za redni cen równ 4,29 zł za jedn akcj. W wyniku ww. transakcji Fundusz oraz jednostki zalene od Funduszu posiadaj łcznie akcji własnych, które stanowi 9,88% kapitału zakładowego i w przypadku wykonywania z nich prawa głosu uprawniaj do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu - tj. 9,88% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu. rednia cena nabycia ww. akcji wynosiła 4,67 zł za jedn akcj. Nabycie ww. akcji nastpiło w celu ich umorzenia. Zgodnie z treci art KSH nie wykonuje si prawa głosu z akcji własnych. Jednoczenie Zarzd Funduszu informuje, e nabycie akcji wskazanych w pkt 1 powyej nastpiło w wyniku rozliczenia transakcji z podmiotem powizanym - Zakładami Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A. z siedzib w Warszawie. Warto transakcji wynosiła zł. ZEM jest podmiotem powizanym z Funduszem w zwizku z faktem posiadania przez ZEM akcji Funduszu uprawniajcych do wykonywania ponad 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu. Zarzd Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. został poinformowany przez spółk zalen od Funduszu, w której Fundusz posiada 100% udziałów - Pakiety Mniejszociowe Sp. z o.o. o tym, e PM Sp. z o.o. w dniu 21 grudnia 2004 r. podpisały aneks do umowy poyczki z dnia 12 grudnia 2003 roku zawartej ze spółk Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A. Na skutek podpisania przedmiotowego aneksu został przedłuony okres, na jaki została udzielona poyczka, który obecnie wynosi 2 lata oraz jej oprocentowanie, które zgodnie z podpisanym aneksem wynosi: a) w okresie od dnia 12 grudnia 2003 roku do dnia 12 grudnia 2004 roku - 6,5 % w skali roku; b) w okresie od dnia 13 grudnia 2004 roku do dnia 12 grudnia 2005 roku - 9,0 % w skali roku. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian. Podstaw uznania ww. umowy za znaczc umow jest udział wartoci tej umowy w kapitałach własnych PM Sp. z o.o. Zarzd spółki pod firm Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie informuje, i w wyniku transakcji rozliczonej w dniu r., Fundusz nabył od Spółki FOXONE Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie akcji spółki pod firm: Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie (Spółka), które stanowi 24,87 % kapitału zakładowego i uprawniaj do wykonywania 24,87 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 21

15 Warto nominalna sprzedawanych akcji wynosi 2,93 zł za jedn akcj. Cena sprzeday akcji Spółki wyniosła 7,23 zł za jedn akcj, to jest ,00 zł za wszystkie nabywane przez Fundusz akcje. Kryterium bdcym podstaw uznania sprzedanych akcji Spółki za aktywa o znacznej wartoci jest ich udział w kapitale zakładowym Spółki (24,87 %). Po nabyciu powyszych akcji Spółki Fundusz posiada 49,95 % akcji Spółki, co daje 49,95% głosów na Walnym zgromadzeniu Spółki. Pomidzy Funduszem, osobami zarzdzajcymi oraz nadzorujcymi Fundusz a Sprzedajcym lub osobami zarzdzajcymi Sprzedajcym, brak jest innych powiza ni wskazane powyej powizania umowne. Zarzd Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. poinformował, e w wykonaniu porozumienia z dnia 31 sierpnia 2004 r. zawartego pomidzy Funduszem a spółk PZO Nieruchomoci S.A., o którym Fundusz informował w raporcie biecym nr 30/2004, w dniu 30 grudnia 2004 r. doszło do czciowej spłaty wierzytelnoci w kwocie ,59 zł, przysługujcej Funduszowi w stosunku do PZO Nieruchomoci. Jednoczenie w dniu 30 grudnia 2004 r. strony uzgodniły w drodze porozumienia, e pozostała do spłaty wierzytelno w kwocie ,00 zł zostanie zamieniona na obligacje zabezpieczone hipotek o terminie zapadalnoci w dniu 31 grudnia 2005 r. i oprocentowaniu w wysokoci 4% rocznie. Cena emisyjna obligacji zostanie potrcona z kwoty Wierzytelnoci do wysokoci zł. Do potrcenia dojdzie w dniu wydania Funduszowi przez PZO Nieruchomoci dokumentu obligacji. Jednoczenie PZO Nieruchomoci niezalenie od zobowizania do wykupu obligacji zobowizana bdzie do zapłaty na rzecz Funduszu 15% zysków z tytułu transakcji sprzeday nieruchomoci posiadanych przez PZO Nieruchomoci lub inwestycji z wykorzystaniem nieruchomoci PZO Nieruchomoci, które to transakcje lub inwestycje bd miały miejsce do dnia 31 grudnia 2007 r. Wykup ww. obligacji zostanie zabezpieczony umown hipotek na nieruchomociach PZO Nieruchomoci do kwoty ,00 zł. Fundusz zobowizany bdzie do objcia ww. obligacji jedynie wtedy, gdy PZO Nieruchomoci przedstawi wycen nieruchomoci stanowicych przedmiot zabezpieczenia wierzytelnoci Funduszu, dokonan przez niezalenych rzeczoznawców na poziomie nie niszym ni ,00 zł. Kryterium uznania umowy za znaczc jest udział wartoci umowy w kapitałach własnych Funduszu. PZO Nieruchomoci jest podmiotem powizanym z Funduszem w ten sposób, i Prezesem Zarzdu PZO Nieruchomoci jest Pani Magdalena Rzymowska - Wiceprezes Zarzdu Funduszu, a w Radzie Nadzorczej PZO Nieruchomoci zasiadaj Pan Janusz Lazarowicz - Prezes Zarzdu Funduszu i Pan Adam Krynicki - Wiceprezes Zarzdu Funduszu. 11. Informacje po dacie bilansu W dniu r. Fundusz otrzymał zawiadomienie od Zarzdu spółki Foxone Sp. z o.o., i w dniu roku na rachunku papierów wartociowych Spółki dokonano zapisu sztuk akcji Funduszu, w wyniku którego Spółka posiada łcznie sztuk akcji Funduszu, uprawniajcych do głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu oraz stanowicych 5,46 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu. 22

16 W dniu r. Fundusz otrzymał zawiadomienie od Zarzdu Pekao Pionier Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzib w Warszawie zarzdzajc Spółk Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny S.A, i w dniu r. w wyniku zbycia akcji Funduszu, Pekao OFE posiadał łcznie sztuk akcji Funduszu, uprawniajcych do głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu oraz stanowicych 4,65 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu. 23

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 1) "ENERGOMONTA-PÓŁNOC" Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30. ( Poprzedni adres: 04-464 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

12PIAST: Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Piast" S.A. - Raport półroczny SAF-P

12PIAST: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Piast S.A. - Raport półroczny SAF-P 12PIAST: Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Piast" S.A. - Raport półroczny SAF-P (Emitent - PAP - piątek, 31 października 17:21 - Raport półroczny SAF-P ) POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku Załącznik do uchwały nr 77/B/2011 Zarządu Banku z dnia 1 marca 2011 r. Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 BILANS w tys. zł 31.03.2000 koniec kwartału 31.12.1999 koniec poprz. Kwartału 31.03.1999 koniec kwartału 31.12.1998 koniec poprz. Kwartału A k t y w a I. Majątek trwały 3 770 3 958 5 745 5 928 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK Spis treści Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku

Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku WYBRANE DANE FINANSOWE 4 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 5 BILANS 6 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo