PRACE ORYGINALNE. Sposób odżywiania i preferencje żywieniowe młodzieży gimnazjalnej. Secondary School Students Nutritions Methods and Preferences

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACE ORYGINALNE. Sposób odżywiania i preferencje żywieniowe młodzieży gimnazjalnej. Secondary School Students Nutritions Methods and Preferences"

Transkrypt

1 PRACE ORYGINALNE Piel. Zdr. Publ. 2013, 3, 3, ISSN Copyright by Wroclaw Medical University Grażyna Szymańska-Pomorska 1, A, C, D, F, Anna Felińczak 2, C, E, F, Krystyna Misiak 3, C, E, F 4, a, b, d, Maria Zimoch Sposób odżywiania i preferencje żywieniowe młodzieży gimnazjalnej Secondary School Students Nutritions Methods and Preferences 1 Zakład Medycznych Nauk Społecznych, Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 2 Zakład Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 3 Zakład Medycznych Nauk Społecznych, Zakład Gerontologii, Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 4 mgr pielęgniarstwa A koncepcja i projekt badania; B gromadzenie i/lub zestawianie danych; C analiza i interpretacja danych; D napisanie artykułu; E krytyczne zrecenzowanie artykułu; F zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu; G inne (opracowanie statystyczne, zebranie piśmiennictwa) Streszczenie Wprowadzenie. Zdrowe odżywianie jest zaliczane do zachowań prozdrowotnych, czyli takich, które sprzyjają zdrowiu. Zdrowe odżywianie powinno zawierać wszystkie podstawowe składniki pokarmowe: energetyczne, budulcowe i regulujące. Dostarczenie odpowiedniej ilości energii i składników odżywczych jest warunkiem prawidłowego wzrostu i dojrzewania, sprzyja dobremu samopoczuciu i dyspozycji do nauki. Odżywianie to nie tylko biologiczna konieczność, ale także wstępny warunek osiągnięcia fizycznej i duchowej sprawności, spokoju emocjonalnego i witalności. Cel pracy. Poznanie zachowań zdrowotnych młodzieży gimnazjalnej dotyczących odżywiania. Materiał i metody. Materiał empiryczny zgromadzono za pomocą ankiety. Kwestionariusz ankiety zawierał 71 pytań, wśród których były pytania otwarte i zamknięte podzielone na części tematyczne. Praca jest częścią szerszego opracowania, dotyczącego stylu życia i zachowań zdrowotnych młodzieży. W badaniu wzięli udział uczniowie z trzecich klas Publicznego Gimnazjum w Ligocie Książęcej i Publicznego Gimnazjum nr 1 w Namysłowie. Wyniki. Większość badanej młodzieży odżywia się racjonalnie, co oznacza, że posiłki są spożywane w odpowiednich odstępach czasu, liczba posiłków jest zgodna z zasadami racjonalnego żywienia a spożywane produkty są zgodne z piramidą zdrowia. Jednocześnie istnieje dość liczna grupa uczniów, która nie odżywia się zgodnie z racjonalnymi zasadami. Dlatego należy w sposób systematyczny prowadzić edukację zdrowotną, aby utrzymywać odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności racjonalnego odżywiania, a u tych uczniów którzy wykazują braki w tym zakresie należy podjąć wzmożone działania wychowania prozdrowotnego (Piel. Zdr. Publ. 2013, 3, 3, ). Słowa kluczowe: racjonalne odżywiane, młodzież gimnazjalna. Abstract Background. Healthy eating is classified as a health behaviour which promote health. Health diet should include basic nutrients: energetic, building and regulating. Providing enough energy and nutrients is a condition of normal growth and maturation, promotes well-being and ability to learn. Nutrition is not only a biological need, but also a precondition to achieve physical and spiritual efficiency. Objectives. The aim of the work is a recognition of health behaviour secondary school students in nutrition. Material and Methods. The empirical material was collected through questionnaires. Questionnaire includes 71 questions, including open and closed questions divided in to thematic sections. The work is a part of wider scientific description about lifestyle and youth health behaviour. In the research took part students of third classes from Public Gymnasium in Ligota Książęca and Public Gymnasium no. 1 in Namysłów.

2 274 G. Szymańska-Pomorska et al. Results. We can say that majority of young people are eating rationally, which means that meals are eaten at appropriate intervals, number of meals is appropriate to rational nutrition and eaten products comply with the health pyramid. There is also a large group of students that do not eat in accordance to rational nutrition principles. Because of that the education should be lead systematically to achieve appropriate level of knowledge and rational nutrition skills. And among students who show deficiencies should be taken intensified health-promoting education activities (Piel. Zdr. Publ. 2013, 3, 3, ). Key words: rational nutrition, secondary school students. Sposób odżywiania jest jednym z elementów stylu życia ukazującym w sposób znaczący podobieństwa i różnice między ludźmi o różnych pozycjach społecznych. Podobnie jak upodobania do muzyki, lektury czy sposobu ubierania się, nasze gusty i wybory kulinarne są na ogół wskazówką o przynależności do określonych kręgów społecznych. Sposób żywienia to kulturowo i społecznie znormalizowany sposób zachowań dotyczących odżywiania się człowieka. Obejmuje: wybór produktów żywnościowych, sposób ich przygotowania do spożycia, a także preferencję konsumencką w stosowaniu przypraw, słodzenia napojów itp. [1]. W XX wieku masowa produkcja żywności wykorzystuje nowe technologie i osiągnięcia nauki. Zwiększające się uprzemysłowienie i związany z nim rozwój miast powoduje zmianę dawnych zwyczajów żywieniowych. Ludność odżywia się produktami mrożonymi, konserwowanymi, sztucznie barwionymi i polepszającymi smak. W celu zwiększenia plonów stosuje się nawozy sztuczne i środki ochrony roślin. Ochrona ludności przed niepożądanymi lub szkodliwymi substancjami zawartymi w żywności odgrywa współcześnie ogromną rolę. Rekomendacje, dotyczące zdrowego odżywiania są związane z wieloma wymiarami diety, różnią się zależnie od stosowanego trybu życia, wieku, płci, masy ciała i aktywności fizycznej. Wymienia się liczne korzyści związane z utrzymaniem prozdrowotnej diety, takie jak: obniżenie ryzyka występowania chorób układu krążenia, nowotworów, m.in.: raka piersi, odbytnicy, okrężnicy, prostaty, udarów oraz cukrzycy i jej powikłań [2]. Racjonalny sposób odżywiania jest uważany za najistotniejszy element prozdrowotnego stylu życia. Gdyby zatem udało się zmienić nawyki żywieniowe, możliwe byłoby ograniczenie wielu chorób cywilizacyjnych i wydłużenie przeciętnego czasu trwania życia. Dawniej wszelkie kwestie żywieniowe koncentrowały się wokół problemów z niedożywieniem. Obecnie coraz większą uwagę zwraca się na zagadnienia związane z nadmiernym i nieprawidłowym żywieniem. Nieprawidłowości w żywieniu mogą wynikać z: niewłaściwego trybu żywienia, co wiąże się z nieodpowiednią liczbą posiłków, zbyt długimi przerwami między nimi, nieodpowiednim zestawieniem posiłków, niedożywienia ilościowego związanego z niewystarczającą w stosunku do zapotrzebowania ilością energii dostarczonej w pożywieniu, niedożywienia jakościowego kiedy występuje niedostatek jednego lub kilku składników odżywczych, nadmiernego żywienia związanego z nadmiarem energii lub niektórych składników odżywczych [3]. We współczesnym świecie, przy podaży dużej liczby produktów żywnościowych i intensywnej ich reklamie, znacznie zwiększyło się zainteresowanie żywnością i zasadami żywienia [1]. Dorosły człowiek o masie ciała 60 kg spożywa średnio (łącznie z wodą) ok. 3 kg pożywienia dziennie, co daje rocznie 1,1 tony. Nie jest zatem obojętne, co znajduje się w spożywanej żywności, kiedy i jak ją spożywamy [4]. W nauce o żywieniu wymienia się 60 składników odżywczych, które wraz z pożywieniem muszą być człowiekowi dostarczone, aby jego organizm mógł prawidłowo funkcjonować. Prawidłowe odżywienie to dostarczenie organizmowi niezbędnych składników odżywczych, a tym samym energii i substancji potrzebnych do utrzymania zdrowia i wszystkich funkcji organizmu. Nie można jednak powiedzieć, że któryś z tych składników jest najważniejszy, ponieważ wszystkie spełniają określoną rolę w złożonym metabolizmie organizmu [5]. Nie ma takiego pokarmu, który zawierałby wszystkie potrzebne składniki (wyjątek stanowi pokarm matki). Tylko wykorzystanie wielu różnych produktów pozwala na właściwe zbilansowanie diety. Aby ułatwić ludziom stosowanie urozmaiconej diety opracowuje się graficzne modele zdrowego, optymalnego żywienia w postaci piramidy zdrowego żywienia. Zawiera ona najważniejsze grupy produktów, ułożone na kolejnych poziomach trójkąta im niższy poziom, tym więcej produktów należy spożywać [6]. Właściwe zbilansowanie diety ze sposobem życia ma na celu zmniejszenie ryzyka chorób zależnych żywieniowo, do których należą np.: choroby układu krążenia, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, próchnica zębów i otyłość. Niezależnie od zaburzeń somatycznych, będących skutkiem otyłości, schorzenie to ma również określone konsekwencje psychospołeczne, które nasilają się w okresie dorastania. Obejmują one niskie poczucie własnej wartości, skłonność do izolacji i depresji [7].

3 Sposób odżywiania i preferencje żywieniowe młodzieży gimnazjalnej 275 Materiał i metody Celem pracy jest poznanie zachowań żywieniowych młodzieży w wieku gimnazjalnym. Materiał empiryczny zgromadzono za pomocą ankiety. Kwestionariusz ankiety zawierał 71 pytań, wśród których były pytania otwarte i zamknięte, podzielone na części tematyczne. Praca jest częścią szerszego opracowania, dotyczącego stylu życia i zachowań zdrowotnych młodzieży. W badaniu wzięli udział uczniowie z trzecich klas Publicznego Gimnazjum w Ligocie Książęcej i Publicznego Gimnazjum nr 1 w Namysłowie. Badania właściwe zostały poprzedzone badaniami pilotażowymi. Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę dyrektorów szkół i Komisji Bioetycznej przy Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Badania właściwe wykonano w styczniu i lutym 2012 r. Ankietę przeprowadziły wśród uczniów pielęgniarki szkolne pracujące w wybranych do badania placówkach. Szczególną uwagę zwrócono na zapewnienie uczniom anonimowości. Wypełnione kwestionariusze były wkładane do indywidualnych kopert uczniów. Czas wypełnienia ankiety, łącznie z wprowadzeniem i instruktażem zajmował ok. 30 min. Uczniowie wypełniali ankiety chętnie, badania były prowadzone na lekcjach wychowawczych, najczęściej bez obecności nauczyciela. Analizie statystycznej poddano 113 ankiet, co stanowi 100 badanej zbiorowości. Wśród ankietowanych było 61 dziewczynek (53,98) i 52 chłopców (46,02). Miejscem zamieszkania ankietowanych jest miasto 77 osób (68,14), natomiast wieś zamieszkuje 36 osób (31,85 ). Wyniki i omówienie Wzorce zachowań żywieniowych, ukształtowane w dzieciństwie i okresie dorastania, przeważnie są kontynuowane w życiu dorosłym i od nich 5 45,0 4 35,0 3 25,0 15,0 5,0 46,9 28,3 24,8 tak nie nie wiem Ryc. 1. Samoocena sposobu odżywiania się uczniów Fig. 1. Self-assessment of students diet w znacznym stopniu zależy ryzyko rozwoju wielu chorób. W dobie pandemii otyłości, potrzeba dbania o prawidłowe odżywianie dzieci i młodzieży stała się kwestią priorytetową. Złe nawyki żywieniowe polegają na spożywaniu zbyt małej ilości zdrowych produktów (świeżych owoców, warzyw i białka), przy jednoczesnym dostarczaniu zbyt dużej ilości energii zwłaszcza w postaci węglowodanów i tłuszczu. Złe nawyki żywieniowe powodują duży odsetek otyłości dzieci i młodzieży. Wyniki wielu badań wskazują na istnienie nieprawidłowości w sposobie żywienia młodzieży [8]. Ma to ścisły związek z częstością występowania otyłości, która w ostatnich latach zwiększa się w niepokojącym tempie. W Polsce nadwaga dotyczy ok 10, a otyłość 5 uczniów, nieco częściej chłopców niż dziewcząt. Otyłość uznaje się za epidemię XXI wieku. Nawet niewielka utrata masy ciała (rzędu 5 10) może przynieść istotne korzyści zdrowotne, dlatego tak ważne są metody leczenia otyłości, a przede wszystkim niedopuszczenie do jej powstania [3]. W okresie dojrzewania nastolatki często same wybierają to, co jedzą, przeważnie nie zastanawiają się nad konsekwencjami zdrowotnymi, ulegają modzie, reklamie lub wpływowi rówieśników. Ankietowanym zadano pytanie: czy odżywiasz się racjonalnie? W odpowiedzi na to pytanie większość badanych uważa swój sposób odżywiania za racjonalny (46,9), jednocześnie 28,3 uczniów przyznaje, że nie odżywia się racjonalne. Pozostała część badanych gimnazjalistów (24,8) nie wie w jaki sposób określić swoje zwyczaje żywieniowe (ryc. 1). Kolejne pytanie dotyczyło liczby posiłków spożywanych codziennie przez młodzież. Okazuje się, że 36,1 dziewcząt i 23,1 chłopców zjada trzy posiłki dziennie. 36,1 dziewcząt i 40,4 chłopców spożywa cztery posiłki dziennie, z kolei 13,1 dziewcząt i 21,2 chłopców zjada tych posiłków pięć. Dwa posiłki dziennie zjada 9,8 dziewczyn i 3,8 chłopców. Kolejnym zagadnieniem, które interesowało autorów w kontekście prawidłowego odżywiania była długość przerw między posiłkami. Wyniki badań pokazują, że 27,9 ankietowanych dziewcząt i 15,4 chłopców odżywia się z zachowaniem zalecanych 4 5 godzinnych przerw między posiłkami. Co dziesiąta osoba ankietowana spożywa natomiast posiłki bardzo nieregularnie i nie umie udzielić odpowiedzi na zadane pytanie (ryc. 2). Śniadanie jest uważane za najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Po śnie nocnym stężenie glukozy we krwi jest małe i bez posiłku może się jeszcze obniżyć. Upośledza to funkcję mózgu, a tym samym wpływa na proces uczenia się. Dla badanych gimnazjalistów dobra dyspozycja do nauki jest

4 276 G. Szymańska-Pomorska et al. dziewczęta chłopcy Ryc. 2. Przerwy między posiłkami Fig. 2. Breaks between meals godziny 3 4 godziny 4 5 godziny nie wiem, jem bardzo nieregularnie ,9 tak 38,1 Ryc. 3. Spożywanie śniadań przez ankietowanych Fig. 3. Eating breakfast by respondents sprawą ważną. Pierwsze śniadanie powinno być zbilansowane: zawierać produkty przynajmniej z 4 grup i dostarczyć zapotrzebowania energetycznego. W czasie śniadania należy wypić ok. 0,25 0,5 l płynów. Większość ankietowanych zjadała przed wyjściem do szkoły śniadanie, ale nie 38,1 badanej młodzieży przyszło do szkoły bez tego najważniejszego posiłku (ryc. 3). Uczniowie, którzy jedzą śniadania wybierają najczęściej produkty z dwóch ważnych grup produktów żywnościowych. Produkty zbożowe w formie chrupek kukurydzianych lub innych ziaren zbóż, a także mleko i produkty mleczne to najczęściej podawany zestaw śniadaniowy badanych gimnazjalistów. Część młodych osób woli spożywać na śniadanie kanapki najczęściej z wędliną, serem lub nutellą, wówczas chętnie piją herbatę. Uczniowie, którzy nie jedzą przed wyjściem do szkoły śniadania jako przyczynę podają: brak czasu, brak apetytu na spożywanie posiłku oraz utrwalony zwyczaj niejadania śniadań w ogóle. Respondentów pytano o częstość spożywania poszczególnych rodzajów żywności, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są pożądane w modelu zdrowego żywienia. Na rycinie 4 przedstawiono rodzaje preferencji żywieniowych badanych gimnazjalistów. 8 codziennie dziewczęta codziennie chłopcy kilka razy w tygodniu dziewczęta kilka razy w tygodniu chłopcy ,6 64,3 66, ,4 1,8 48,1 19,0 3,7 38,8 42,0 29,9 4,0 13,7 38,0 33,3 18,0 12,9 29,4 46,8 15,7 11,7 16,3 23,3 24,5 10,9 13,2 9,1 28,3 23,0 24,1 11,5 37,0 15,1 24,5 15,1 37,7 33,3 12,7 22,2 produkty zbożowe warzywa i owoce mleko i produkty mleczne czerwone mięso (kiełbasa, wędliny) drób, ryby, jaja orzechy, fasola, groch, soczewica posiłki typu fast food słodycze, ciasta, słodkie napoje chipsy, solone orzeszki, paluszki napoje energetyzujące Ryc. 4. Preferencje żywieniowe badanych gimnazjalistów Fig. 4. Researched students food preferences

5 Sposób odżywiania i preferencje żywieniowe młodzieży gimnazjalnej 277 Z przeprowadzonych badań wynika, że ankietowani w swoim jadłospisie chętnie umieszczają produkty zbożowe, codziennie znajdują się w posiłkach 57,6 dziewcząt i 64,3 chłopców. Kilka razy w tygodniu spożywa produkty zbożowe 25,4 dziewcząt i 26,8 chłopców. Wśród najczęściej wybieranych produktów z tej grupy ankietowani wymieniają: płatki śniadaniowe, pieczywo, kasze, ryż i makarony. Produkty zbożowe są podstawą racjonalnego odżywiania, zaleca się też spożywanie ciemnego pieczywa, grubo mielonych kasz i płatków jęczmiennych. Analizując wyniki przeprowadzonych badań, można stwierdzić, że w tym zakresie badana młodzież odżywia się prawidłowo. Kolejnymi zalecanymi produktami w modelu zdrowego żywienia jest codzienna porcja świeżych warzyw, owoców lub soków owocowych. Jak wynika z przeprowadzonych badań, młodzież włącza tego typu produkty spożywcze do codziennego jadłospisu. Po warzywa i owoce chętniej sięgają dziewczęta (66,7), wśród chłopców spożywa je codziennie 48,1. W badanej grupie uczniów szkół gimnazjalnych nie spożywa codziennie warzyw i owoców 33,3 dziewcząt i ponad połowa (51,9) chłopców. Doskonałym źródłem wapnia dla młodych rozwijających się organizmów jest mleko i jego przetwory. Pożądane w racjonalnym odżywianiu nastolatków są 3 4 porcje dzienne produktów mlecznych ze szczególnym uwzględnieniem sfermentowanych napojów mlecznych. Wyniki badań wskazują, że codziennie spożywa produkty mleczne 38,8 dziewcząt i 42,0 chłopców, kilka razy w tygodniu 29,9 dziewcząt i 42,0 chłopców. Pozostali uczniowie włączają mleko i jego przetwory do swojego jadłospisu raz na tydzień lub rzadziej. Sole wapnia i fosforu są głównymi materiałami budulcowymi kości i zębów. Niedobory tych składników w codziennej diecie nastolatków mogą skutkować poważnymi zaburzeniami w procesie wzrostu i w przebiegu procesu kostnienia. Sposób odżywiania, w którym nie uwzględnia się codziennych porcji mleka i jego przetworów jest więc niekorzystny dla zdrowia. Warunkiem zdrowia jest równowaga między trzema podstawowymi składnikami odżywczymi. Na 1 część białka powinno przypadać 5 7 części węglowodanów i 0,5 1 części tłuszczów. Przy dłuższym braku lub niedoborze jednego lub kilku ważnych składników pojawia się tzw. głód jakościowy, który może prowadzić do ciężkich zaburzeń. Dlatego też kolejne pytanie dotyczyło częstości spożywania produktów będących źródłem białka bardzo ważnego składnika odżywczego dla młodzieży. Ważnym źródłem białka są: drób, jaja, ryby oraz zamienniki produktów mięsnych, np. nasion roślin strączkowych. Które pozycje z tej grupy produktów i jak często zostały uwzględnione w jadłospisie badanych uczniów? Z wypowiedzi badanych wynika, że chętniej spożywają produkty będące źródłem pełnowartościowego białka. 46,8 dziewcząt i 43,1 chłopców spożywa tego typu produkty kilka razy w tygodniu, a 12,9 dziewcząt i 29,4 chłopców codziennie uwzględnia te produkty w swoim jadłospisie. Gimnazjaliści w swoim codziennym jadłospisie umieścili też mięso czerwone. Dla 13,7 dziewcząt i 38,7 chłopców mięso czerwone (kiełbasa, wędliny) jest produktem spożywanym codziennie. Pytając o produkty występujące najczęściej w tygodniowym jadłospisie gimnazjalisty, zapytano respondentów o spożywanie posiłków typu fast food. W grupie badanych nastolatków produkty tego typu spożywa codziennie 13,2 chłopców i 10,9 dziewcząt, kilka razy w tygodniu po te produkty sięga 26,6 chłopców i 9,1 dziewcząt. Jednocześnie 56,4 dziewcząt i 32, chłopców rzadko korzysta z posiłków typu fast food (ryc. 5) dziewczęta chłopcy 56,4 Ryc. 5. Spożywanie posiłków typu fast food przez badanych Fig. 5. Eating fast-food meals by respondents 3 13,2 10,9 9,1 26,4 28,3 23,6 codziennie kilka razy w tygodniu raz na tydzień lub rzadziej 32,1 raz na miesiąc lub rzadziej (nigdy)

6 278 G. Szymańska-Pomorska et al dziewczęta chłopcy 48,1 Ryc. 6. Pojadanie między posiłkami u badanej młodzieży Fig. 6. Young people snacking between meals 3 37,7 45,9 40,4 16,4 11,5 tak nie czasami 25,0 słodka bułka, słodycze chipsy napoje typu coca-cola, fanta, nestea, frugo inne produkty 15,0 5,0 11,5 19,2 13,1 17,3 3,3 18,0 9,8 13,5 19,2 13,5 11,5 8,2 13,5 11,5 3,3 3,8 codziennie dziewczęta codziennie chłopcy kilka razy w tygodniu dziewczęta kilka razy w tygodniu chłopcy Ryc. 7. Produkty najczęściej kupowane w sklepiku szkolnym lub automacie przez gimnazjalistów Fig. 7. Products most commonly purchased by middle school students in the school store or vending machine Inną sprawą badaną w ankiecie jest zwyczaj podjadania między posiłkami. Udzielone odpowiedzi wskazują, że 16,4 badanych dziewcząt i 11,5 chłopców nie ma w zwyczaju spożywać różnego typu przekąsek między właściwymi posiłkami. Pozostali ankietowani podjadają, a nawet robią to często (ryc. 6). Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z asortymentu sklepików szkolnych i automatów, umieszczono w kwestionariuszu ankiety pytanie: ile razy w ciągu tygodnia kupujesz produkty w sklepiku szkolnym lub w automacie? Proszono też badaną młodzież o podanie najczęściej wybieranych produktów. Na rycinie 7 przedstawiono najczęściej wybierane produkty z uwzględnieniem częstości ich kupowania. W sklepikach szkolnych młodzież najczęściej kupuje słodycze i słodkie napoje. Codziennie po słodką bułkę lub słodycze sięga 11,5 dziewcząt i 19,2 chłopców. Kilka razy w tygodniu kupuje te produkty 13,1 dziewcząt i 17,3 chłopców. Słodkie napoje typu Coca-cola, Nestea, Frugo nabywa w sklepiku szkolnym codziennie 18,6 badanej młodzieży. Kilka razy w tygodniu tego typu napoje kupuje 9,9 badanych. Ponad połowa gimnazjalistów korzysta z asortymentu sklepików szkolnych i wybiera dostępne produkty. Wyniki badań wskazują, że większość badanej młodzieży odżywia się racjonalnie, co oznacza, że posiłki są spożywane w odpowiednich odstępach czasu, a liczba posiłków jest zgodna z zasadami racjonalnego żywienia.

7 Sposób odżywiania i preferencje żywieniowe młodzieży gimnazjalnej 279 Pierwsze śniadanie (najważniejszy posiłek w ciągu dnia) zjada przed wyjściem do szkoły 61,9 badanych gimnazjalistów, 38,1 młodzieży przychodzi do szkoły bez najważniejszego posiłku w ciągu dnia. Badania przeprowadzone przez B. Woynarowską pozwalają zaobserwować podobne zjawisko. Wśród nastolatków w wieku lat, 39 nie zjadało codziennie śniadania w dni szkolne, a 26 nie spożyło w szkole żadnego posiłku. Podobna sytuacja istnieje w innych krajach. Z tego powodu np. w Walii, są organizowane pierwsze śniadania dla uczniów w szkole. W Polsce dyskusja nad potrzebą posiłków szkolnych trwa od kilkudziesięciu lat. Udało się upowszechnić szklankę mleka w szkole, ale akcja ta dotyczy tylko szkół podstawowych. W gimnazjach wysiłki skoncentrowano tylko na zapewnieniu posiłku uczniom będącym w trudnej sytuacji bytowej [8]. Zwyczaje żywieniowe ważne dla zdrowia to spożywanie poszczególnych rodzajów produktów spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są pożądane w modelu zdrowego żywienia. Podstawą w modelu zdrowego żywienia są produkty zbożowe. Młodzież chętnie umieszcza tego typu produkty w swoim jadłospisie. Dla 61 gimnazjalistów jest to produkt spożywany codziennie. Porcję świeżych warzyw i owoców konsumuje codziennie 66,7 dziewcząt i 48,1 chłopców. W międzynarodowych badaniach nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej w Polsce wykonanymi pod auspicjami WHO podano, że tylko 9,7 badanych 16-letnich chłopców i 12,6 dziewcząt spożywa warzywa i owoce codziennie [9]. Kolejną ważną pozycję w zdrowym żywieniu zajmują produkty mleczne ze szczególnym uwzględnieniem sfermentowanych napojów mlecznych. Jest to doskonałe źródło wapnia dla młodych rozwijających się organizmów. Badania wykazały, że codziennie spożywa produkty mleczne 38,8 dziewcząt i 42,0 chłopców. Pozostali uczniowie włączają mleko i jego przetwory do swojego jadłospisu kilka razy w tygodniu, raz na tydzień lub rzadziej. Większość młodzieży chętnie spożywa produkty będące źródłem pełnowartościowego białka. 45 uczniów konsumuje tego typu produkty kilka razy w tygodniu. Produkty pochodzenia zwierzęcego wydają się dla respondentów dobrym źródłem pełnowartościowego białka. Niestety, spożywanie ich codziennie lub kilka razy w tygodniu, a ograniczenie posiłków rybnych może w przyszłości spowodować hipercholesterolemię. Dla 13,7 dziewcząt i 38,7 chłopców mięso czerwone (kiełbasa, wędliny) jest produktem spożywanym codziennie. Jak wskazują badania Typowa dieta ludności w krajach wysoko uprzemysłowionych zawiera dwu- lub trzykrotnie więcej białka niż jest to konieczne [7]. Przebywanie poza domem wiele godzin zmniejsza kontrolę rodziców nad sposobem żywienia się badanych uczniów. Preferencje żywieniowe wynikają w coraz większym stopniu z własnych decyzji, młodzież samodzielnie kupuje różne produkty spożywcze, często niekorzystne dla zdrowia. Nastolatki ulegają lansowanej przez rówieśników modzie na spotkania połączone z konsumpcją w pizzerniach, barach szybkiej obsługi typu McDonald s. W badanej grupie produkty typu fast food spożywa codziennie 13,2 chłopców i 10,9 dziewcząt, pozostali sięgają po tego typu żywność znacznie rzadziej. Gimnazjaliści ze względu na rozkład zajęć nie zawsze mają możliwość zjedzenia posiłku w domu. Ponad połowa badanych gimnazjalistów korzysta z asortymentu sklepików szkolnych i wybiera dostępne produkty, które nie mają większych wartości odżywczych. Produkty typu: batony, słodkie bułki, gazowane słodzone napoje, to produkty wysokokaloryczne o dużym wskaźniku glikemicznym lub dużej zawartości tłuszczu, powodujące gwałtowny zwiększenie stężenia glukozy we krwi, a następnie gromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie, są niekwestionowaną przyczyną powstawania otyłości. Zdaniem B. Woynarowskiej: Asortyment sklepików szkolnych i automatów należy ograniczyć lub wyeliminować sprzedaż w szkołach słodyczy oraz coca-coli i innych słodkich napojów gazowanych. Zakaz sprzedaży tych produktów w szkołach wprowadzono w USA i Wielkiej Brytanii. Podobne działania podejmują niektóre szkoły promujące zdrowie w Polsce [6]. Zwyczaj podjadania między posiłkami to zjawisko często występujące w sposobie żywienia młodzieży. Zwyczaj ten nie zawsze musi być uznany za szkodliwy, zwłaszcza gdy rozkład zajęć uniemożliwia spożycie posiłku o określonej porze. W sytuacji, gdy nie zachowuje się zasady różnorodności spożywanych przekąsek, przy dominacji produktów o wysokiej zawartości tłuszczu, cukru lub soli, należy jednak zwyczaj ten uznać jako nieprawidłowy. Wśród badanych uczniów 86 podjada między posiłkami, a nawet robi to często. Podsumowując, można stwierdzić, że choć większość badanej młodzieży uważa swój sposób odżywiania za racjonalny, to zachowania żywieniowe wielu badanych gimnazjalistów nie zawsze są zgodne z zaleceniami naukowców z Instytutu Żywienia i Żywności. Wyniki badań wskazują na konieczność podejmowania stałej edukacji zdrowotnej uczniów, rodziców i nauczycieli.

8 280 G. Szymańska-Pomorska et al. Piśmiennictwo [1] Marcinkowski J. (red.): Profilaktyka i wybrane aspekty organizacyjno-prawne w zawodach medycznych, Poznań 2011, 55. [2] Łuczyńska A.: Zmiana zachowań zdrowotnych, Gdańsk 2004, 17. [3] Woynarowska B. (red.): Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. PWN, Warszawa 2010, [4] Gawęcki J.: Słownik terminów żywieniowych, PWN Warszawa [5] Kunachowicz H., Czarnowska-Misztal E., Turlejska H.: Zasady żywienia człowieka. WsiP, Warszawa 2007, 11. [6] Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna. PWN, Warszawa 2009, 303. [7] Syrek E., Borzucka-Sitkiewicz K.: Edukacja zdrowotna. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, 152. [8] Woynarowska B.: Zachowania żywieniowe u młodzieży w wieku lat w Polsce. Standardy Medyczne, 1, [9] Mazur J., Małkowska-Szkutnik A.: Międzynarodowe badania nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej wykonane pod auspicjami WHO. Wyniki badań z Raport techniczny. Warszawa 2011, 117. Adres do korespondencji: Grażyna Szymańska-Pomorska tel.: Konflikt interesów: nie występuje Praca wpłynęła do Redakcji: r. Po recenzji: r. Zaakceptowano do druku: r. Received: Revised: Accepted:

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Autorzy: Dr n. biol. Elżbieta Chabros Prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska Mgr inż. Zofia Chwojnowska

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB ŻYWIENIA I STAN ODŻYWIENIA DZIEWCZĄT WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH PIŁKĘ NOŻNĄ

SPOSÓB ŻYWIENIA I STAN ODŻYWIENIA DZIEWCZĄT WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH PIŁKĘ NOŻNĄ Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Prace oryginalne - Original papers Copyright by PHMPS in Opole ISSN 2080-2021 SPOSÓB ŻYWIENIA I STAN ODŻYWIENIA DZIEWCZĄT WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH PIŁKĘ

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, prof. dr hab. Jacek Wysocki Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla Województwa Wielkopolskiego

Szanowni Państwo, prof. dr hab. Jacek Wysocki Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla Województwa Wielkopolskiego Szanowni Państwo, Wasze dziecko weszło w niezwykle ważny okres swojego życia. W wieku 13-16 lat dokonuje się bardzo intensywny rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny. Błędy popełnione w tym okresie

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe żywienie dzieci w wieku wczesnoszkolnym jako niezbędny element profilaktyki chorób cywilizacyjnych

Prawidłowe żywienie dzieci w wieku wczesnoszkolnym jako niezbędny element profilaktyki chorób cywilizacyjnych Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2014, Tom 20, Nr 2, 208 213 www.monz.pl PRACA ORYGINALNA Prawidłowe żywienie dzieci w wieku wczesnoszkolnym jako niezbędny element profilaktyki chorób cywilizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży 69 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Dorota Maciąg 1, Agata Figuła 2, Małgorzata Cichońska 3, Katarzyna Kucharska 4 Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży Streszczenie Autorki

Bardziej szczegółowo

Pojadanie między posiłkami przyczyny i skutki

Pojadanie między posiłkami przyczyny i skutki Pojadanie między posiłkami przyczyny i skutki Autorzy prezentacji Pracownicy Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW: - dr inż. Danuta Gajewska z Zakładu Dietetyki, - dr inż. Marzena Jeżewska-Zychowicz

Bardziej szczegółowo

Poradnik. żywienia dziecka

Poradnik. żywienia dziecka Poradnik żywienia dziecka Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów w 2012 Poradnik żywienia dziecka Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2 z 38

Spis treści. Strona 2 z 38 Spis treści Strona 2 z 38 WSTĘP...3 1. CZY MUSISZ SCHUDNĄĆ?...5 2. TAKTYKA W DIECIE...12 3. FAKTY O ODCHUDZANIU...17 4. MITY O ODCHUDZANIU...20 5. FAKT CZY MIT?...24 6. DLACZEGO DIETY SĄ NIESKUTECZNE...25

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING. KWARTALNIK / QUARTERLY Nr 1 (55) 3/2015

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING. KWARTALNIK / QUARTERLY Nr 1 (55) 3/2015 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan University of Medical Sciences Wydział Nauk o Zdrowiu Faculty of Health Sciences PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING KWARTALNIK / QUARTERLY

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU ZDROWIA I POTRZEB ZDROWOTNYCH MIESZKAŃCÓW SZCZECINA

DIAGNOZA STANU ZDROWIA I POTRZEB ZDROWOTNYCH MIESZKAŃCÓW SZCZECINA DIAGNOZA STANU ZDROWIA I POTRZEB ZDROWOTNYCH MIESZKAŃCÓW SZCZECINA PROJEKT ZREALIZOWANY NA ZLECENIE URZĘDU MIASTA W SZCZECINIE OPRACOWANIE: DR N. ZDR. MARIA JASIŃSKA NA PODSTAWIE BADAŃ PRZEPROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

Podstawy racjonalnego żywienia i uzupełniania płynów w szkoleniu młodocianych piłkarzy

Podstawy racjonalnego żywienia i uzupełniania płynów w szkoleniu młodocianych piłkarzy Jadwiga Malczewska Podstawy racjonalnego żywienia i uzupełniania płynów w szkoleniu młodocianych piłkarzy Racjonalne żywienie jest jednym z podstawowych czynników warunkujących prawidłowy rozwój i właściwe

Bardziej szczegółowo

Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja. Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz

Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja. Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Redakcja: Renata Gajowiak Krystyna Molska Copyright

Bardziej szczegółowo

Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci standardy medyczne Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Nutrition of healthy term infants. Recommendations of the Polish

Bardziej szczegółowo

ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia?

ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia? ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia? Spis treści: Alarm dla serca! Co to jest miażdżyca, zawał serca i udar mózgu? 3 Jakie są objawy zawału serca i udaru mózgu? 4 Co robić jeśli

Bardziej szczegółowo

Jaki wpływ mają rodzice na kulturę fizyczną swoich dzieci?

Jaki wpływ mają rodzice na kulturę fizyczną swoich dzieci? Jaki wpływ mają rodzice na kulturę fizyczną swoich dzieci? Łacińskie pojęcie cultura wywodzi się z rolnictwa, gdzie pierwotnie oznaczało wyłącznie uprawę ziemi. I chociaż już u Cycerona pojawia się wyrażenie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Największą wartością na świecie jest różnica pomiędzy tym czym jesteśmy a tym, czym moglibyśmy zostać. Ben Herbster

Największą wartością na świecie jest różnica pomiędzy tym czym jesteśmy a tym, czym moglibyśmy zostać. Ben Herbster Największą wartością na świecie jest różnica pomiędzy tym czym jesteśmy a tym, czym moglibyśmy zostać. Ben Herbster Seria wydawnicza: Wybór Zawodu Koordynator serii: Joanna Aksman Recenzent: dr Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Prawidłowo zbilansowana dieta i aktywność fizyczna jako niezbędny element zdrowego stylu życia. Anna Jelonek dietetyk

Prawidłowo zbilansowana dieta i aktywność fizyczna jako niezbędny element zdrowego stylu życia. Anna Jelonek dietetyk Prawidłowo zbilansowana dieta i aktywność fizyczna jako niezbędny element zdrowego stylu życia Anna Jelonek dietetyk Rola jednostek i społeczeństwa Sposób odżywiania kobiety w ciąży związany z przekarmieniem

Bardziej szczegółowo

Potrzeby zdrowotne zawodowych kierowców

Potrzeby zdrowotne zawodowych kierowców 2 Probl Hig Epidemiol 211, 92(2): 2-22 Potrzeby zdrowotne zawodowych kierowców Health needs of professional drivers Sylwia Niedziałek, Aneta Duda-Zalewska Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Zachowaj jasność umysłu

Zachowaj jasność umysłu Zachowaj jasność umysłu najnowsze wyniki badań naukowych mózgu Jakość życia The European Dana Alliance for the Brain NRTA - Towarzystwo Edukacyjne AARP NRTA (www.aarp.org/nrta, National Retired Teachers

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca to nie wyrok

Cukrzyca to nie wyrok NR 8/MAJ 2014 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ JAK ŻYĆ Z CUKRZYCĄ 3KROKI DO SKUTECZNEJ TERAPII Przedstawiamy: PRZYSZŁOŚĆ INSULINOTERAPII Ewolucja leku ratującego życie

Bardziej szczegółowo

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt)

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt) Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2014 r. Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA (projekt) 1 Wprowadzenie Rządowy program na lata 2014-2016 jest kontynuacją Rządowego

Bardziej szczegółowo

ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA. Krzysztof KWILECKI

ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA. Krzysztof KWILECKI ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA Krzysztof KWILECKI Katowice 2011 Recenzent: Prof. dr hab. WIESŁAW SIWIŃSKI Redakcja: Agnieszka Łukaszewicz Projekt okładki: Tatiana Hojczyk Skład i łamanie:

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, Niniejsza broszura powstała dla wszystkich miłośników edukacji żywieniowej

Drodzy Czytelnicy, Niniejsza broszura powstała dla wszystkich miłośników edukacji żywieniowej Drodzy Czytelnicy, Niniejsza broszura powstała dla wszystkich miłośników edukacji żywieniowej dzieci. Wolontariuszki w ramach projektu Jeść Lepiej Żyć Lepiej w uzgodnieniu z nauczycielami opracowały i

Bardziej szczegółowo

Wiedzieć znaczy działać

Wiedzieć znaczy działać Wiedzieć znaczy działać 1 Kiedy ciało wysyła sygnały? s. 4 2 3 Badania co mogą nam powiedzieć? s. 22 Słownik psychologiczny, czyli optymiści żyją dłużej s. 26 prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem Szanowni

Bardziej szczegółowo

Na zdrowe życie! Mieć apetyt na życie. 2012 01 wiosna. Szczęście to stan pozytywnych emocji. W numerze: Holistyczny kwartalnik z apetytem na życie

Na zdrowe życie! Mieć apetyt na życie. 2012 01 wiosna. Szczęście to stan pozytywnych emocji. W numerze: Holistyczny kwartalnik z apetytem na życie Na zdrowe życie! 2012 01 wiosna Holistyczny kwartalnik z apetytem na życie W numerze: Mieć apetyt na życie Aktywność fi zyczna i jej wpływ na rozwój dziecka Wiosna nowa energia nowa ja Setki diet, a ja

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY DZIECI WE WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH MIASTACH. WPROWADZENIE DO POSZUKIWAŃ OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH

CZAS WOLNY DZIECI WE WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH MIASTACH. WPROWADZENIE DO POSZUKIWAŃ OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH ANNA MARTYKA* CZAS WOLNY DZIECI WE WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH MIASTACH. WPROWADZENIE DO POSZUKIWAŃ OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH CHILDREN S FREE TIME IN THE CONTEMPORARY POLISH CITIES. INTRODUCTION

Bardziej szczegółowo

Rola diety bardzo niskokalorycznej (VLCD) w leczeniu otyłości

Rola diety bardzo niskokalorycznej (VLCD) w leczeniu otyłości P R A C A P O G L Ą D O W A ISSN 1734 3321 Magdalena Olszanecka-Glinianowicz Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Katedry Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Rola diety

Bardziej szczegółowo