Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych"

Transkrypt

1 Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Akcje Akt notarialny Akt stanu cywilnego Alimenty Fundusz alimentacyjny Obowiązek alimentacyjny Autorskie prawo i pokrewne Bank Bank (przepisy ogólne) Bankowe prawo Bankowy Fundusz Gwarancyjny Bankowy tytuł egzekucyjny Nadzór bankowy Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpodstawne wzbogacenie Bezumowne korzystanie Budynek Błąd Błąd (przepisy ogólne) Błąd lekarski Cena Cesja Choroby zawodowe Czas pracy Czynności cywilnoprawne Czynności prawne (przepisy ogólne) Forma czynności prawnej Nieważność czynności prawnej Uznanie czynności za bezskuteczną Czynsz Czynsz (przepisy ogólne) Czynsz regulowany Czyny niedozwolone Darowizna Darowizna (przepisy ogólne) Odwołanie darowizny Decyzja administracyjna Depozyt sądowy Dobra osobiste Domicyl Domniemania Domniemania faktyczne Domniemania prawne Dostawa Dotacje Dowody Ciężar dowodu Dokumenty Dokument prywatny Dokument urzędowy

2 Dowód (przepisy ogólne) Inne środki dowodowe Oględziny Okazanie Opinia biegłych Postępowanie dowodowe (przepisy ogólne) Przesłuchanie stron Zabezpieczenie dowodów Zeznania świadków Dozór elektroniczny Dożywocie Droga publiczna Dyscyplinarne postępowanie Działalność Działalność gospodarcza Działalność rolnicza Dzierżawa Dzieło Eksmisja Emerytura Dodatki do emerytur i rent Emerytura (przepisy ogólne) Emerytura pomostowa Emerytura rolnicza Emerytura wcześniejsza Emerytura wojskowa Potrącenia ze świadczeń emerytalno-rentowych Przejście na emeryturę lub rentę Energetyczne prawo Firma Fundacja Fundusze emerytalne Fundusze inwestycyjne Geologiczne i górnicze prawo Gospodarstwo rolne Gwarancja Hipoteka Hipoteka (przepisy ogólne) Hipoteka przymusowa Interes prawny Interwencja Interwencja główna Interwencja uboczna Kary umowne Konkubinat Konkurencja Nieuczciwa konkurencja Ochrona konkurencji Praktyki ograniczające konkurencję Zakaz konkurencji Konstytucja RP Konsument Klauzule niedozwolone Ochrona zbiorowych interesów konsumentów Sprzedaż konsumencka

3 Kontraktacja Koszty procesowe Koszty adwokacko-radcowskie Koszty postępowania egzekucyjnego Koszty procesu (przepisy ogólne) Opłata sądowa Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Zasady zwrotu kosztów Zwolnienie od kosztów sądowych Kredyt Księgi wieczyste Postępowanie wieczystoksięgowe (przepisy ogólne) Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym Kurator Leasing Legitymacja procesowa Lobbing Lokal Kaucja mieszkaniowa Lokal mieszkalny Lokal socjalny Lokatorskie prawo do lokalu Odrębna własność lokali Własnościowe prawo do lokalu Własność lokali Materialna odpowiedzialność pracowników Małżeńskie ustroje majątkowe Majątek odrębny Majątek wspólny Rozdzielność majątkowa Mediacja Miejsce zamieszkania Mienie Międzynarodowe prawo Mobbing Nadzwyczajna zmiana stosunków Najem Nakłady Nauczyciel Nieletni Nienależne świadczenie Nieruchomości Nowacja Obowiązki pracodawcy Obowiązki pracownika Ochrona zdrowia Odpady Odpowiedzialność Skarbu Państwa Odpowiedzialność solidarna Odrzucenie środka zaskarżenia Odsetki Odszkodowanie Odszkodowanie jednorazowe Ograniczone prawo rzeczowe Opieka społeczna

4 Organ rentowy Orzeczenie Nakaz zapłaty Postanowienie Powaga rzeczy osądzonej Prawomocność Sprostowanie Ugoda Umorzenie postępowania Uzasadnienie orzeczenia Uznanie orzeczeń sądów polubownych Uzupełnienie orzeczenia Wykonalność Wyrok Wyrok częściowy Wyrok uzupełniający Wyrok zaoczny Zarządzenie Zasady orzekania Zaskarżalność orzeczeń sądowych Osoba fizyczna Oświadczenie woli Oświadczenie woli (przepisy ogólne) Wady oświadczenia woli Papiery wartościowe Pisma procesowe Braki formalne Pisma procesowe (przepisy ogólne) Pozew Podleganie ubezpieczeniom społecznym Podleganie ubezpieczeniom zdrowotnemu Podział do korzystania Podział majątku wspólnego Policjant Poręczenie Posiadanie Ochrona posiadania Posiadanie (przepisy ogólne) Przywrócenie posiadania Postępowanie cywilne Biegli Czynności procesowe (przepisy ogólne) Doręczenia Odtworzenie akt Pełnomocnik procesowy Pomoc prawna z urzędu Strony Wartość przedmiotu sporu Wartość przedmiotu zaskarżenia Wynagrodzenie biegłego Wyłączenie sędziego Zawieszenie postępowania cywilnego Zdolność sądowa i procesowa Związanie sądu cywilnego wyrokiem sądu karnego Związanie sądu decyzją administracyjną

5 Postępowanie egzekucyjne Dłużnik Egzekucja kontaktów Egzekucja z nieruchomości Postępowanie egzekucyjne (przepisy ogólne) Przejęcie długu Przybicie Przysądzenie Tytuł egzekucyjny Tytuł wykonawczy Wyjawienie majątku Zbieg egzekucji Zwolnienie spod egzekucji Postępowanie klauzulowe Klauzula wykonalności Pozbawienie wykonalności Postępowanie nieprocesowe Postępowanie odrębne Postępowanie uproszczone Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych Postępowanie w sprawach ze stosunku pracy Postępowanie odwoławcze Apelacja Nierozpoznanie istoty sprawy Nieważność postępowania Zażalenie Postępowanie pojednawcze Postępowanie rejestrowe Postępowanie spadkowe Dziedziczenie Niegodność dziedziczenia Odrzucenie spadku Ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności majątkiem wspólnym Oświadczenie spadkowe Przyjęcie spadku Spis inwentarza Stwierdzenie nabycia spadku Wydziedziczenie Wykonawca testamentu Postępowanie zabezpieczające Potrącenie Powództwo Powództwo (przepisy ogólne) Powództwo negatoryjne Powództwo o ustalenie Powództwo przeciwegzekucyjne Pożyczka Pracodawca Likwidacja pracodawcy Niewypłacalność pracodawcy Odpowiedzialność pracodawcy za szkodę wyrządzoną pracownikowi Upadłość pracodawcy Prasowe prawo Prawa człowieka Prawo Unii Europejskiej

6 Prawo rolne Prawo upadłościowe i naprawcze Prawo wynalazcze Prawo własności przemysłowej Patent Projekt racjonalizatorski Wzór przemysłowy Wzór użytkowy Własność przemysłowa (przepisy ogólne) Znaki towarowe Prawo łowieckie Produkt niebezpieczny Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia Przechowanie Przedawnienie roszczeń Przedsiębiorstwo Przedsiębiorca Przedsiębiorstwo państwowe Przedstawicielstwo Pełnomocnictwo Prokura Przekaz Przelew wierzytelności Przetarg Przewozowe prawo Przewłaszczenie na zabezpieczenie Przypozwanie Przyrzeczenie publiczne Renta Postępowanie przed organem rentowym Renta cywilna Renta rodzinna Renta rolnicza Renta socjalna Renta wypadkowa Renta z tytułu niezdolności do pracy Renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową Renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy Roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem Roszczenie petytoryjne Roszczenie regresowe Roszczenie windykacyjne Rozgraniczenie Rękojmia Samorząd terytorialny Skarb Państwa Skarga kasacyjna Przesłanki skargi kasacyjnej Przymus adwokacko - radcowski Skarga kasacyjna (przepisy ogólne) Skarga kasacyjna - dopuszczalność Skarga na czynności komornika Skarga na orzeczenie referendarza sądowego Skarga na przewlekłość Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

7 Skarga o wznowienie postępowania Skarga paulińska Składki na ubezpieczenie społeczne Okresy składkowe i nieskładkowe Podstawa wymiaru składki Potrącenie składek na ubezpieczenie społeczne Spadek Dział spadku Dziedziczenie gospodarstw rolnych Dziedziczenie ustawowe Odpowiedzialność za długi spadkowe Polecenie Powołanie spadkobiercy Testament Umowy dotyczące spadku Zapis windykacyjny Zapis zwykły Sprzedaż Sprzedaż (przepisy ogólne) Szczególne rodzaje sprzedaży Spółdzielnia Budynek spółdzielni Członek spółdzielni Podział spółdzielni Spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego Spółdzielnia mieszkaniowa Statut Uchwały organów spółdzielni Wkład mieszkaniowy Spółka Kapitał początkowy Odpowiedzialność członka zarządu Spółka europejska Spółka akcyjna Spółka cywilna Spółka jawna Spółka komandytowa Spółka komandytowo- akcyjna Spółka partnerska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stosunek pracy Dobra osobiste pracownika Dyskryminacja pracownika Fundusz świadczeń socjalnych Hotel pracowniczy Podróż służbowa Praca w szczególnych warunkach Praca zagranicą Przywrócenie do pracy Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem Spółdzielczy stosunek pracy Staż pracy

8 Stosunek pracy członka zarządu spółki handlowej Stosunek pracy na podstawie mianowania Stosunek pracy na podstawie powołania Szczególna ochrona stosunku pracy Układ zbiorowy pracy Wygaśnięcie stosunku pracy Zasada równego traktowania w zatrudnieniu Zwolnienie z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika Szkoda Naprawienie szkody Szkoda górnicza Szkoda majątkowa Szkoda na osobie Szkoła Szkoła niepubliczna Szkoła publiczna Sąd polubowny Zapis na sąd polubowny Sąd powszechny Droga sądowa Działanie sądu z urzędu Jurysdykcja krajowa Skład sądu Sędzia Właściwość instancyjna Właściwość miejscowa Właściwość rzeczowa Służba wojskowa Inwalida wojenny i wojskowy Kombatant Wypadek w związku ze służbą wojskową Służebność Służebność drogi koniecznej Służebność gruntowa Służebność osobista Służebność przesyłu Telekomunikacyjne prawo Termin Termin (przepisy ogólne) Uchybienie i przywrócenie terminu Transport Czas pracy kierowców Spedycja Transport drogowy Trybunały Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu Trybunał Konstytucyjny Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą Ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą osoby współpracujące Ubezpieczenia społeczne pracowników Ubezpieczenia społeczne pracowników kolejowych Ubezpieczenia społeczne rolników Ubezpieczenia społeczne sportowców

9 Ubezpieczenia społeczne żołnierzy Ubezpieczenie Ubezpieczenie majątkowe Ubezpieczenie zdrowotne Ubezwłasnowolnienie Uchwały organów spółki Stwierdzenie nieważności uchwały spółki Uchylenie uchwały spółki Ugoda cywilna Umowa Nienależne wykonanie umowy Nieważność umowy Rozwiązanie umowy Zawarcie umowy przyrzeczonej Umowa o pracę Odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy Odszkodowanie zamiast przywrócenia do pracy Roszczenia pracownika o przywrócenie do pracy Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron Umowa o pracę na czas nieokreślony Umowa o pracę na czas określony Umowa o pracę nieważność Umowa o pracę treść Umowa o pracę zawarcie Wypowiedzenie umowy o pracę Wypowiedzenie zmieniające (zmiana warunków pracy i płacy) Umowa- rodzaje Umowa agencyjna Umowa darowizny Umowa komisu Umowa leasingu Umowa lombardowa Umowa o dzieło Umowa o roboty budowlane Wynagrodzenie ryczałtowe Umowa przedwstępna Umowa przewozu Umowa rachunku bankowego Umowa składu Umowa spedycji Umowa spółki cywilnej Umowa ubezpieczenia Ubezpieczenie OC Ubezpieczenie auto-casco Umowa ubezpieczenia majątkowego Umowy zawierane na odległość Urlop Urlop bezpłatny Urlop dla poratowania zdrowia Urlop macierzyński Urlop wychowawczy Urlop wypoczynkowy Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Usługi medyczne Ustawa o zawodzie lekarza

10 Usługi medyczne (przepisy ogólne) Usługi świadczone drogą elektroniczną Uwłaszczenie Uzależnienia Alkohol Leczenie odwykowe Narkotyki Użyczenie Użytkowanie Użytkowanie wieczyste Waloryzacja Warunek Weksel Postępowanie wekslowe Weksel in blanco Weksel własny Wina w wyborze Wspólnota mieszkaniowa Uchwały wspólnoty mieszkaniowej Wspólność ustawowa Współuczestnictwo w sporze Współuczestnictwo formalne Współuczestnictwo jednolite Współuczestnictwo konieczne Współuczestnictwo materialne Wybory Protest wyborczy Referendum Wybory parlamentarne Wybory prezydenckie Wybory samorządowe Wykładnia Wykładnia oświadczenia woli Wykładnia prawa Wykładnia wyroku Wynagrodzenie za pracę Deputaty i ich ekwiwalenty Diety z tytuły podróży służbowych Nagrody jubileuszowe Wynagrodzenie (przepisy ogólne) Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych Wypadek przy pracy Wypowiedzenie umowy Wywłaszczenie Wyzysk Własność Ochrona własności Przeniesienie własności Treść i wykonywanie prawa własności Współwłasność Zarząd rzeczą wspólną Własność (przepisy ogólne) Zasiedzenie Zabezpieczenie wierzytelności Zachowek

11 Zadatek Zadośćuczynienie Zamiana Zamówienia publiczne Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej Zamówienia publiczne (przepisy ogólne) Zasady prawa pracy Zasady współżycia społecznego Zasiłek Zasiłek chorobowy Zasiłek macierzyński Zasiłek pogrzebowy Zastaw Rejestr zastawów Zaświadczenie ZUS Zdolność do czynności prawnych Zdrowie psychiczne Zlecenie Zlecenie (przepisy ogólne) Zmiana dłużnika lub wierzyciela Zniesienie współwłasności Zobowiązanie Nienależne wykonanie zobowiązania Niewykonanie zobowiązania Skutki niewykonania zobowiązania Wykonanie zobowiązania Zobowiązania podzielne i niepodzielne Zobowiązania solidarne Zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli Związek zawodowy Zwolnienie z długu odpowiedzialność deliktowa Świadczenia emerytalno-rentowe Potrącenie ze świadczeń emerytalno - rentowych Wysokość emerytury Wysokość renty Wysokość świadczenia Zawieszenie, wstrzymanie lub zmniejszanie emerytury lub renty Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia Świadczenia emerytalno-rentowe - podstawa wymiaru Świadczenia emerytalno-rentowe - ponowne ustalenie Świadczenia emerytalno-rentowe - zbieg Świadczenia niepieniężne Świadczenia pieniężne Świadczenia przedemerytalne Świadczenia rehabilitacyjne Świadectwo pracy Źródła prawa pracy

12 Hasła tematyczne - Karne Akt oskarżenia Akt oskarżenia (przepisy ogólne) Subsydiarny akt oskarżenia Amnestia Areszt Areszt (przepisy ogólne) Tymczasowe aresztowanie Broń Amunicja Materiały wybuchowe Błąd Błąd co do bezprawności czynu Błąd co do okoliczności wyłączających bezprawność Błąd, co do znamion czynu zabronionego Charakter chuligański Ciąg przestępstw Czyn Bezprawność czynu Czyn (przepisy ogólne) Czyn ciągły Groźba Nieumyślność Społeczna szkodliwość czynu Znamiona czynu zabronionego Czynności procesowe Czynności procesowe (przepisy ogólne) Doręczenia Terminy Czynny żal Dokumenty Domniemanie niewinności Dowody Dowody (przepisy ogólne) Kontrola i utrwalenie rozmów Okazanie Opinia biegłego Swobodna ocena dowodów Wyjaśnienia oskarżonego Wywiad środowiskowy Świadkowie Dozór Dozór elektroniczny Dyskryminacja Ekstradycja Europejski nakaz aresztowania Formy Formy popełnienia przestępstw - stadialne Formy popełnienia przestępstw - zjawiskowe Funkcja publiczna Groźba bezprawna

13 Grzywna Gwarancje procesowe Gwarant Kara Dobrowolne poddanie się karze Dożywotnie pozbawienie wolności Kara pieniężna Kara pozbawienia wolności Kara łączna Nadzwyczajne obostrzenie kary Nadzwyczajne złagodzenie kary Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności Ułaskawienie Wykonanie kary Wymiar kary Zaostrzenie kary Zarządzenie wykonania kary Złagodzenie kary Konstytucja RP Korzyść majątkowa Kuratela Mienie Młodociany Nadużycie Nadużycie funkcji Nadużycie zaufania Naruszenie prywatności Niebezpieczny przedmiot Nieletni Postępowanie w sprawach nieletnich Obowiązywanie ustawy Obrona konieczna Ochrona zwierząt Odpowiedzialność Odpowiedzialność dyscyplinarna Odpowiedzialność majątkowa Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie Opieka prawna Obrońca Pełnomocnik Opłaty Koszty procesu Opłaty od kasacji Orzeczenia Postanowienie Powaga rzeczy osądzonej Wyrok Wyrok łączny Zarządzenie Poczytalność Niepoczytalność Poczytalność ograniczona Podatki Akcyza

14 Cło Podżeganie Pomocnictwo Pomówienie Poręczenie majątkowe Postępowanie Postępowanie odwoławcze Postępowanie przygotowawcze Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym Postępowanie wykonawcze Umorzenie postępowania Powództwo cywilne Prawa publiczne Pozbawienie praw publicznych Prawo międzynarodowe Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych Prowokacja Przedawnienie Przedawnienie karalności Przestępczość zorganizowana Przestępstwa - rodzaje Aborcja Czynna napaść Dzieciobójstwo Fałszerstwo (przepisy ogólne) Fałszerstwo intelektualne Fałszywe zeznania Gwałt Katastrofa w ruchu Korupcja Kradzież Kradzież rozbójnicza Kradzież z włamaniem Naruszenie nietykalności cielesnej Oszustwo Oszustwo komputerowe Paserstwo Poplecznictwo Poświadczenie nieprawdy Pranie brudnych pieniędzy Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece Przestępstwo gospodarcze Przestępstwo komputerowe Przestępstwo nadużycia zaufania Przestępstwo pozakodeksowe Przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji Przestępstwo przeciwko czci i nietykalności cielesnej Zniewaga Przestępstwo przeciwko dokumentom Przestępstwo przeciwko mieniu Przywłaszczenie Przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Wyzysk

15 Przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu Rasizm Przestępstwo przeciwko wolności Przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości Przestępstwo przeciwko zdrowiu Narażenie na zakażenie chorobą realnie zagrażającą życiu Narażenie na zakażenie chorobą weneryczną Narażenie na zakażenie chorobą zakaźną Narażenie na zakażenie wirusem HIV Przestępstwo przeciwko środowisku Przestępstwo przeciwko życiu Przestępstwo z użyciem niebezpiecznego narzędzia Rozbój Stalking Wymuszenie rozbójnicze Zabójstwo Łapownictwo Przestępstwa karnoskarbowe Przestępstwo Czas popełnienia przestępstwa Kumulatywna kwalifikacja przestępstwa Miejsce popełnienia przestępstwa Przestępstwa podobne Płatna protekcja Recydywa Reformationis in peius Represje Ustawa lutowa Skarb Państwa Skarga na przewlekłość Stan wyższej konieczności Strony postępowania Obrońcy i pełnomocnicy Oskarżony Oskarżyciel posiłkowy Oskarżyciel prywatny Oskarżyciel publiczny Pokrzywdzony Powód cywilny Szkoda Naprawienie szkody Sąd Jurysdykcja Pytanie prawne do Sądu Najwyższego Rozprawa Samodzielność jurysdykcyjna sądu Skład sądu Sąd pierwszej instancji Termin Wyłączenie sędziego Właściwość sądu Uniewinnienie Usiłowanie Uzależnienia Alkohol

16 Narkomania Współsprawstwo Wykroczenie Postępowanie w sprawach o wykroczenia Występek Wyłączenie odpowiedzialności karnej Wznowienie postępowania Zamiar Zasady odpowiedzialności karnej Zasady procesowe Zatarcie skazania Zażalenie Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa Zbieg przepisów Zbieg przestępstw Związek przyczynowy Środki karne Nawiązka Przepadek Przepadek korzyści Przepadek przedmiotów Środki odwoławcze Środki probacyjne Środki przymusu Kary porządkowe List gończy Zabezpieczenie majątkowe Zatrzymanie Środki zapobiegawcze Środki wykonawcze Odroczenie wykonania kary Warunkowe przedterminowe zwolnienie Warunkowe umorzenie postępowania Warunkowe zawieszenie wykonywania kary Warunkowe zwolnienie Środki zabezpieczające Środki zaskarżenia Apelacja Bezwzględny powód odwoławczy Kasacja Skarga o wznowienie postępowania Względny powód odwoławczy Świadek Mały świadek koronny Świadek anonimowy Świadek incognito Świadek koronny

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r.

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI Od Wydawcy... 45 ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 47 1. Osoba fizyczna... 47 2. Gospodarstwo rolne definicja... 47 3. Działalność rolnicza definicja normatywna... 48 4. Dział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

Baba. Bądź bezpieczna STOSUNKI MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE. Wszystko, co powinnaś wiedzieć o sprawach majątkowych, żeby poczuć się pewniej w sądzie

Baba. Bądź bezpieczna STOSUNKI MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE. Wszystko, co powinnaś wiedzieć o sprawach majątkowych, żeby poczuć się pewniej w sądzie Bądź bezpieczna w sądzie STOSUNKI MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET Wszystko, co powinnaś wiedzieć o sprawach majątkowych, żeby poczuć się pewniej w sądzie Projekt został

Bardziej szczegółowo

Wykaz tytułów prac dyplomowych

Wykaz tytułów prac dyplomowych Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40B, 71-065 Szczecin Wykaz tytułów prac dyplomowych Prawa i Administracji, prawo, 2001, absolwent Lp. Autor Tytuł pracy Promotor Unieważnienie małżeństwa 1 Alma Chwat

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Elektronicznie podpisany przez Beata Jaszczyk Data: 2015.03.20 15:55:39 +01'00' rcl.go v.p l DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 marca 2015 r. Poz. 396 US T AW A z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność nauczyciela

Odpowiedzialność nauczyciela Odpowiedzialność nauczyciela Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Wydział Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Starszy wizytator Elżbieta Szwoch Odpowiedzialność nauczyciela Prawna jak każdy obywatel (pracownicza,

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO W KRAKOWIE W SPRAWACH KARNYCH Rok XXIII Listopad 2013 Nr 11 (275) Numer zamknięto w dniu 29 listopad 2013 roku Redakcja: Sędziowie Wydziału II Karnego

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO W KRAKOWIE W SPRAWACH KARNYCH Rok XXIV Maj 2014 Nr 5 (281) Numer zamknięto w dniu 31 maja 2014 roku Redakcja: Sędziowie Wydziału II Karnego SA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

OC w przypadku wykupienia ubezpieczenia EDU Plus 120,00PLN 140PLN

OC w przypadku wykupienia ubezpieczenia EDU Plus 120,00PLN 140PLN II. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W OFERCIE SZKOLNEJ Odpowiedzialność Cywilna z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia: (zakres obejmuje odpowiedzialność cywilną za pracowników

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

Prawo Karne Sąd Najwyższy

Prawo Karne Sąd Najwyższy Prawo Karne Sąd Najwyższy Art. Str. 7 1 k.k.... 7 18 1 k.k.... 7 42 2 k.k.... 7 115 2 k.k.... 8 190 1 k.k.... 8 231 1 k.k.... 9 280 2 k.k.... 9 294 1 k.k.... 9 7 k.p.k.... 10 28 3 k.p.k.... 10 40 3 k.p.k....

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/272 Ilekroć w ustawie używa się terminu rachunek bankowy, w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, należy przez

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Czym jest korupcja? informator prawny

Czym jest korupcja? informator prawny Czym jest korupcja? informator prawny Opracowany przez Małgorzatę Wypych z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Przeciw Korupcji Program budowy zaufania społecznego do instytucji publicznych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Kryzysy w rodzinie a prawo

Kryzysy w rodzinie a prawo Kryzysy w rodzinie a prawo Informator dla osób pomagających w trudnych sytuacjach życiowych KRYZYSY W RODZINIE A PRAWO INFORMATOR DLA OSÓB POMAGAJĄCYCH W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH INSTYTUT PSYCHOLOGII

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia

Warunki ubezpieczenia Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej INDEKS UK/OC/000/01/01/08 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot ubezpieczenia... 2 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej... 2 3. Osoby dodatkowo ubezpieczone...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo