Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych"

Transkrypt

1 Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Akcje Akt notarialny Akt stanu cywilnego Alimenty Fundusz alimentacyjny Obowiązek alimentacyjny Autorskie prawo i pokrewne Bank Bank (przepisy ogólne) Bankowe prawo Bankowy Fundusz Gwarancyjny Bankowy tytuł egzekucyjny Nadzór bankowy Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpodstawne wzbogacenie Bezumowne korzystanie Budynek Błąd Błąd (przepisy ogólne) Błąd lekarski Cena Cesja Choroby zawodowe Czas pracy Czynności cywilnoprawne Czynności prawne (przepisy ogólne) Forma czynności prawnej Nieważność czynności prawnej Uznanie czynności za bezskuteczną Czynsz Czynsz (przepisy ogólne) Czynsz regulowany Czyny niedozwolone Darowizna Darowizna (przepisy ogólne) Odwołanie darowizny Decyzja administracyjna Depozyt sądowy Dobra osobiste Domicyl Domniemania Domniemania faktyczne Domniemania prawne Dostawa Dotacje Dowody Ciężar dowodu Dokumenty Dokument prywatny Dokument urzędowy

2 Dowód (przepisy ogólne) Inne środki dowodowe Oględziny Okazanie Opinia biegłych Postępowanie dowodowe (przepisy ogólne) Przesłuchanie stron Zabezpieczenie dowodów Zeznania świadków Dozór elektroniczny Dożywocie Droga publiczna Dyscyplinarne postępowanie Działalność Działalność gospodarcza Działalność rolnicza Dzierżawa Dzieło Eksmisja Emerytura Dodatki do emerytur i rent Emerytura (przepisy ogólne) Emerytura pomostowa Emerytura rolnicza Emerytura wcześniejsza Emerytura wojskowa Potrącenia ze świadczeń emerytalno-rentowych Przejście na emeryturę lub rentę Energetyczne prawo Firma Fundacja Fundusze emerytalne Fundusze inwestycyjne Geologiczne i górnicze prawo Gospodarstwo rolne Gwarancja Hipoteka Hipoteka (przepisy ogólne) Hipoteka przymusowa Interes prawny Interwencja Interwencja główna Interwencja uboczna Kary umowne Konkubinat Konkurencja Nieuczciwa konkurencja Ochrona konkurencji Praktyki ograniczające konkurencję Zakaz konkurencji Konstytucja RP Konsument Klauzule niedozwolone Ochrona zbiorowych interesów konsumentów Sprzedaż konsumencka

3 Kontraktacja Koszty procesowe Koszty adwokacko-radcowskie Koszty postępowania egzekucyjnego Koszty procesu (przepisy ogólne) Opłata sądowa Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Zasady zwrotu kosztów Zwolnienie od kosztów sądowych Kredyt Księgi wieczyste Postępowanie wieczystoksięgowe (przepisy ogólne) Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym Kurator Leasing Legitymacja procesowa Lobbing Lokal Kaucja mieszkaniowa Lokal mieszkalny Lokal socjalny Lokatorskie prawo do lokalu Odrębna własność lokali Własnościowe prawo do lokalu Własność lokali Materialna odpowiedzialność pracowników Małżeńskie ustroje majątkowe Majątek odrębny Majątek wspólny Rozdzielność majątkowa Mediacja Miejsce zamieszkania Mienie Międzynarodowe prawo Mobbing Nadzwyczajna zmiana stosunków Najem Nakłady Nauczyciel Nieletni Nienależne świadczenie Nieruchomości Nowacja Obowiązki pracodawcy Obowiązki pracownika Ochrona zdrowia Odpady Odpowiedzialność Skarbu Państwa Odpowiedzialność solidarna Odrzucenie środka zaskarżenia Odsetki Odszkodowanie Odszkodowanie jednorazowe Ograniczone prawo rzeczowe Opieka społeczna

4 Organ rentowy Orzeczenie Nakaz zapłaty Postanowienie Powaga rzeczy osądzonej Prawomocność Sprostowanie Ugoda Umorzenie postępowania Uzasadnienie orzeczenia Uznanie orzeczeń sądów polubownych Uzupełnienie orzeczenia Wykonalność Wyrok Wyrok częściowy Wyrok uzupełniający Wyrok zaoczny Zarządzenie Zasady orzekania Zaskarżalność orzeczeń sądowych Osoba fizyczna Oświadczenie woli Oświadczenie woli (przepisy ogólne) Wady oświadczenia woli Papiery wartościowe Pisma procesowe Braki formalne Pisma procesowe (przepisy ogólne) Pozew Podleganie ubezpieczeniom społecznym Podleganie ubezpieczeniom zdrowotnemu Podział do korzystania Podział majątku wspólnego Policjant Poręczenie Posiadanie Ochrona posiadania Posiadanie (przepisy ogólne) Przywrócenie posiadania Postępowanie cywilne Biegli Czynności procesowe (przepisy ogólne) Doręczenia Odtworzenie akt Pełnomocnik procesowy Pomoc prawna z urzędu Strony Wartość przedmiotu sporu Wartość przedmiotu zaskarżenia Wynagrodzenie biegłego Wyłączenie sędziego Zawieszenie postępowania cywilnego Zdolność sądowa i procesowa Związanie sądu cywilnego wyrokiem sądu karnego Związanie sądu decyzją administracyjną

5 Postępowanie egzekucyjne Dłużnik Egzekucja kontaktów Egzekucja z nieruchomości Postępowanie egzekucyjne (przepisy ogólne) Przejęcie długu Przybicie Przysądzenie Tytuł egzekucyjny Tytuł wykonawczy Wyjawienie majątku Zbieg egzekucji Zwolnienie spod egzekucji Postępowanie klauzulowe Klauzula wykonalności Pozbawienie wykonalności Postępowanie nieprocesowe Postępowanie odrębne Postępowanie uproszczone Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych Postępowanie w sprawach ze stosunku pracy Postępowanie odwoławcze Apelacja Nierozpoznanie istoty sprawy Nieważność postępowania Zażalenie Postępowanie pojednawcze Postępowanie rejestrowe Postępowanie spadkowe Dziedziczenie Niegodność dziedziczenia Odrzucenie spadku Ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności majątkiem wspólnym Oświadczenie spadkowe Przyjęcie spadku Spis inwentarza Stwierdzenie nabycia spadku Wydziedziczenie Wykonawca testamentu Postępowanie zabezpieczające Potrącenie Powództwo Powództwo (przepisy ogólne) Powództwo negatoryjne Powództwo o ustalenie Powództwo przeciwegzekucyjne Pożyczka Pracodawca Likwidacja pracodawcy Niewypłacalność pracodawcy Odpowiedzialność pracodawcy za szkodę wyrządzoną pracownikowi Upadłość pracodawcy Prasowe prawo Prawa człowieka Prawo Unii Europejskiej

6 Prawo rolne Prawo upadłościowe i naprawcze Prawo wynalazcze Prawo własności przemysłowej Patent Projekt racjonalizatorski Wzór przemysłowy Wzór użytkowy Własność przemysłowa (przepisy ogólne) Znaki towarowe Prawo łowieckie Produkt niebezpieczny Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia Przechowanie Przedawnienie roszczeń Przedsiębiorstwo Przedsiębiorca Przedsiębiorstwo państwowe Przedstawicielstwo Pełnomocnictwo Prokura Przekaz Przelew wierzytelności Przetarg Przewozowe prawo Przewłaszczenie na zabezpieczenie Przypozwanie Przyrzeczenie publiczne Renta Postępowanie przed organem rentowym Renta cywilna Renta rodzinna Renta rolnicza Renta socjalna Renta wypadkowa Renta z tytułu niezdolności do pracy Renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową Renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy Roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem Roszczenie petytoryjne Roszczenie regresowe Roszczenie windykacyjne Rozgraniczenie Rękojmia Samorząd terytorialny Skarb Państwa Skarga kasacyjna Przesłanki skargi kasacyjnej Przymus adwokacko - radcowski Skarga kasacyjna (przepisy ogólne) Skarga kasacyjna - dopuszczalność Skarga na czynności komornika Skarga na orzeczenie referendarza sądowego Skarga na przewlekłość Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

7 Skarga o wznowienie postępowania Skarga paulińska Składki na ubezpieczenie społeczne Okresy składkowe i nieskładkowe Podstawa wymiaru składki Potrącenie składek na ubezpieczenie społeczne Spadek Dział spadku Dziedziczenie gospodarstw rolnych Dziedziczenie ustawowe Odpowiedzialność za długi spadkowe Polecenie Powołanie spadkobiercy Testament Umowy dotyczące spadku Zapis windykacyjny Zapis zwykły Sprzedaż Sprzedaż (przepisy ogólne) Szczególne rodzaje sprzedaży Spółdzielnia Budynek spółdzielni Członek spółdzielni Podział spółdzielni Spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego Spółdzielnia mieszkaniowa Statut Uchwały organów spółdzielni Wkład mieszkaniowy Spółka Kapitał początkowy Odpowiedzialność członka zarządu Spółka europejska Spółka akcyjna Spółka cywilna Spółka jawna Spółka komandytowa Spółka komandytowo- akcyjna Spółka partnerska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stosunek pracy Dobra osobiste pracownika Dyskryminacja pracownika Fundusz świadczeń socjalnych Hotel pracowniczy Podróż służbowa Praca w szczególnych warunkach Praca zagranicą Przywrócenie do pracy Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem Spółdzielczy stosunek pracy Staż pracy

8 Stosunek pracy członka zarządu spółki handlowej Stosunek pracy na podstawie mianowania Stosunek pracy na podstawie powołania Szczególna ochrona stosunku pracy Układ zbiorowy pracy Wygaśnięcie stosunku pracy Zasada równego traktowania w zatrudnieniu Zwolnienie z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika Szkoda Naprawienie szkody Szkoda górnicza Szkoda majątkowa Szkoda na osobie Szkoła Szkoła niepubliczna Szkoła publiczna Sąd polubowny Zapis na sąd polubowny Sąd powszechny Droga sądowa Działanie sądu z urzędu Jurysdykcja krajowa Skład sądu Sędzia Właściwość instancyjna Właściwość miejscowa Właściwość rzeczowa Służba wojskowa Inwalida wojenny i wojskowy Kombatant Wypadek w związku ze służbą wojskową Służebność Służebność drogi koniecznej Służebność gruntowa Służebność osobista Służebność przesyłu Telekomunikacyjne prawo Termin Termin (przepisy ogólne) Uchybienie i przywrócenie terminu Transport Czas pracy kierowców Spedycja Transport drogowy Trybunały Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu Trybunał Konstytucyjny Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą Ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą osoby współpracujące Ubezpieczenia społeczne pracowników Ubezpieczenia społeczne pracowników kolejowych Ubezpieczenia społeczne rolników Ubezpieczenia społeczne sportowców

9 Ubezpieczenia społeczne żołnierzy Ubezpieczenie Ubezpieczenie majątkowe Ubezpieczenie zdrowotne Ubezwłasnowolnienie Uchwały organów spółki Stwierdzenie nieważności uchwały spółki Uchylenie uchwały spółki Ugoda cywilna Umowa Nienależne wykonanie umowy Nieważność umowy Rozwiązanie umowy Zawarcie umowy przyrzeczonej Umowa o pracę Odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy Odszkodowanie zamiast przywrócenia do pracy Roszczenia pracownika o przywrócenie do pracy Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron Umowa o pracę na czas nieokreślony Umowa o pracę na czas określony Umowa o pracę nieważność Umowa o pracę treść Umowa o pracę zawarcie Wypowiedzenie umowy o pracę Wypowiedzenie zmieniające (zmiana warunków pracy i płacy) Umowa- rodzaje Umowa agencyjna Umowa darowizny Umowa komisu Umowa leasingu Umowa lombardowa Umowa o dzieło Umowa o roboty budowlane Wynagrodzenie ryczałtowe Umowa przedwstępna Umowa przewozu Umowa rachunku bankowego Umowa składu Umowa spedycji Umowa spółki cywilnej Umowa ubezpieczenia Ubezpieczenie OC Ubezpieczenie auto-casco Umowa ubezpieczenia majątkowego Umowy zawierane na odległość Urlop Urlop bezpłatny Urlop dla poratowania zdrowia Urlop macierzyński Urlop wychowawczy Urlop wypoczynkowy Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Usługi medyczne Ustawa o zawodzie lekarza

10 Usługi medyczne (przepisy ogólne) Usługi świadczone drogą elektroniczną Uwłaszczenie Uzależnienia Alkohol Leczenie odwykowe Narkotyki Użyczenie Użytkowanie Użytkowanie wieczyste Waloryzacja Warunek Weksel Postępowanie wekslowe Weksel in blanco Weksel własny Wina w wyborze Wspólnota mieszkaniowa Uchwały wspólnoty mieszkaniowej Wspólność ustawowa Współuczestnictwo w sporze Współuczestnictwo formalne Współuczestnictwo jednolite Współuczestnictwo konieczne Współuczestnictwo materialne Wybory Protest wyborczy Referendum Wybory parlamentarne Wybory prezydenckie Wybory samorządowe Wykładnia Wykładnia oświadczenia woli Wykładnia prawa Wykładnia wyroku Wynagrodzenie za pracę Deputaty i ich ekwiwalenty Diety z tytuły podróży służbowych Nagrody jubileuszowe Wynagrodzenie (przepisy ogólne) Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych Wypadek przy pracy Wypowiedzenie umowy Wywłaszczenie Wyzysk Własność Ochrona własności Przeniesienie własności Treść i wykonywanie prawa własności Współwłasność Zarząd rzeczą wspólną Własność (przepisy ogólne) Zasiedzenie Zabezpieczenie wierzytelności Zachowek

11 Zadatek Zadośćuczynienie Zamiana Zamówienia publiczne Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej Zamówienia publiczne (przepisy ogólne) Zasady prawa pracy Zasady współżycia społecznego Zasiłek Zasiłek chorobowy Zasiłek macierzyński Zasiłek pogrzebowy Zastaw Rejestr zastawów Zaświadczenie ZUS Zdolność do czynności prawnych Zdrowie psychiczne Zlecenie Zlecenie (przepisy ogólne) Zmiana dłużnika lub wierzyciela Zniesienie współwłasności Zobowiązanie Nienależne wykonanie zobowiązania Niewykonanie zobowiązania Skutki niewykonania zobowiązania Wykonanie zobowiązania Zobowiązania podzielne i niepodzielne Zobowiązania solidarne Zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli Związek zawodowy Zwolnienie z długu odpowiedzialność deliktowa Świadczenia emerytalno-rentowe Potrącenie ze świadczeń emerytalno - rentowych Wysokość emerytury Wysokość renty Wysokość świadczenia Zawieszenie, wstrzymanie lub zmniejszanie emerytury lub renty Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia Świadczenia emerytalno-rentowe - podstawa wymiaru Świadczenia emerytalno-rentowe - ponowne ustalenie Świadczenia emerytalno-rentowe - zbieg Świadczenia niepieniężne Świadczenia pieniężne Świadczenia przedemerytalne Świadczenia rehabilitacyjne Świadectwo pracy Źródła prawa pracy

12 Hasła tematyczne - Karne Akt oskarżenia Akt oskarżenia (przepisy ogólne) Subsydiarny akt oskarżenia Amnestia Areszt Areszt (przepisy ogólne) Tymczasowe aresztowanie Broń Amunicja Materiały wybuchowe Błąd Błąd co do bezprawności czynu Błąd co do okoliczności wyłączających bezprawność Błąd, co do znamion czynu zabronionego Charakter chuligański Ciąg przestępstw Czyn Bezprawność czynu Czyn (przepisy ogólne) Czyn ciągły Groźba Nieumyślność Społeczna szkodliwość czynu Znamiona czynu zabronionego Czynności procesowe Czynności procesowe (przepisy ogólne) Doręczenia Terminy Czynny żal Dokumenty Domniemanie niewinności Dowody Dowody (przepisy ogólne) Kontrola i utrwalenie rozmów Okazanie Opinia biegłego Swobodna ocena dowodów Wyjaśnienia oskarżonego Wywiad środowiskowy Świadkowie Dozór Dozór elektroniczny Dyskryminacja Ekstradycja Europejski nakaz aresztowania Formy Formy popełnienia przestępstw - stadialne Formy popełnienia przestępstw - zjawiskowe Funkcja publiczna Groźba bezprawna

13 Grzywna Gwarancje procesowe Gwarant Kara Dobrowolne poddanie się karze Dożywotnie pozbawienie wolności Kara pieniężna Kara pozbawienia wolności Kara łączna Nadzwyczajne obostrzenie kary Nadzwyczajne złagodzenie kary Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności Ułaskawienie Wykonanie kary Wymiar kary Zaostrzenie kary Zarządzenie wykonania kary Złagodzenie kary Konstytucja RP Korzyść majątkowa Kuratela Mienie Młodociany Nadużycie Nadużycie funkcji Nadużycie zaufania Naruszenie prywatności Niebezpieczny przedmiot Nieletni Postępowanie w sprawach nieletnich Obowiązywanie ustawy Obrona konieczna Ochrona zwierząt Odpowiedzialność Odpowiedzialność dyscyplinarna Odpowiedzialność majątkowa Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie Opieka prawna Obrońca Pełnomocnik Opłaty Koszty procesu Opłaty od kasacji Orzeczenia Postanowienie Powaga rzeczy osądzonej Wyrok Wyrok łączny Zarządzenie Poczytalność Niepoczytalność Poczytalność ograniczona Podatki Akcyza

14 Cło Podżeganie Pomocnictwo Pomówienie Poręczenie majątkowe Postępowanie Postępowanie odwoławcze Postępowanie przygotowawcze Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym Postępowanie wykonawcze Umorzenie postępowania Powództwo cywilne Prawa publiczne Pozbawienie praw publicznych Prawo międzynarodowe Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych Prowokacja Przedawnienie Przedawnienie karalności Przestępczość zorganizowana Przestępstwa - rodzaje Aborcja Czynna napaść Dzieciobójstwo Fałszerstwo (przepisy ogólne) Fałszerstwo intelektualne Fałszywe zeznania Gwałt Katastrofa w ruchu Korupcja Kradzież Kradzież rozbójnicza Kradzież z włamaniem Naruszenie nietykalności cielesnej Oszustwo Oszustwo komputerowe Paserstwo Poplecznictwo Poświadczenie nieprawdy Pranie brudnych pieniędzy Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece Przestępstwo gospodarcze Przestępstwo komputerowe Przestępstwo nadużycia zaufania Przestępstwo pozakodeksowe Przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji Przestępstwo przeciwko czci i nietykalności cielesnej Zniewaga Przestępstwo przeciwko dokumentom Przestępstwo przeciwko mieniu Przywłaszczenie Przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Wyzysk

15 Przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu Rasizm Przestępstwo przeciwko wolności Przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości Przestępstwo przeciwko zdrowiu Narażenie na zakażenie chorobą realnie zagrażającą życiu Narażenie na zakażenie chorobą weneryczną Narażenie na zakażenie chorobą zakaźną Narażenie na zakażenie wirusem HIV Przestępstwo przeciwko środowisku Przestępstwo przeciwko życiu Przestępstwo z użyciem niebezpiecznego narzędzia Rozbój Stalking Wymuszenie rozbójnicze Zabójstwo Łapownictwo Przestępstwa karnoskarbowe Przestępstwo Czas popełnienia przestępstwa Kumulatywna kwalifikacja przestępstwa Miejsce popełnienia przestępstwa Przestępstwa podobne Płatna protekcja Recydywa Reformationis in peius Represje Ustawa lutowa Skarb Państwa Skarga na przewlekłość Stan wyższej konieczności Strony postępowania Obrońcy i pełnomocnicy Oskarżony Oskarżyciel posiłkowy Oskarżyciel prywatny Oskarżyciel publiczny Pokrzywdzony Powód cywilny Szkoda Naprawienie szkody Sąd Jurysdykcja Pytanie prawne do Sądu Najwyższego Rozprawa Samodzielność jurysdykcyjna sądu Skład sądu Sąd pierwszej instancji Termin Wyłączenie sędziego Właściwość sądu Uniewinnienie Usiłowanie Uzależnienia Alkohol

16 Narkomania Współsprawstwo Wykroczenie Postępowanie w sprawach o wykroczenia Występek Wyłączenie odpowiedzialności karnej Wznowienie postępowania Zamiar Zasady odpowiedzialności karnej Zasady procesowe Zatarcie skazania Zażalenie Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa Zbieg przepisów Zbieg przestępstw Związek przyczynowy Środki karne Nawiązka Przepadek Przepadek korzyści Przepadek przedmiotów Środki odwoławcze Środki probacyjne Środki przymusu Kary porządkowe List gończy Zabezpieczenie majątkowe Zatrzymanie Środki zapobiegawcze Środki wykonawcze Odroczenie wykonania kary Warunkowe przedterminowe zwolnienie Warunkowe umorzenie postępowania Warunkowe zawieszenie wykonywania kary Warunkowe zwolnienie Środki zabezpieczające Środki zaskarżenia Apelacja Bezwzględny powód odwoławczy Kasacja Skarga o wznowienie postępowania Względny powód odwoławczy Świadek Mały świadek koronny Świadek anonimowy Świadek incognito Świadek koronny

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81 Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ I. PRAWO CYWILNE część ogólna... 1 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 2. Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Część ogólna Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne Tabl. 2. Źródła prawa cywilnego Tabl. 3. Stosunek cywilnoprawny Tabl. 4. Zdolność prawna i zdolność

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Adopcja Adwokat Akt normatywny Akt notarialny Akty stanu cywilnego Alimenty Alkohol Apelacja Autorskie prawo Bank Bankowe prawo Bankowy tytuł

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Akcje Akt notarialny Akt stanu cywilnego Alimenty Fundusz alimentacyjny Obniżenie alimentów Obowiązek alimentacyjny Podwyższenie alimentów Uchylenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Zagadnienie 1. Dopuszczalność drogi sądowej i pojęcie sprawy cywilnej... 1 1. Wiadomości wprowadzające... 1 2. Rodzaje postępowania cywilnego przykładowe podziały... 3

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Zajęcia przedpołudniowe od 8.30- LP Przedmiot zajęć wykładowca Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Termin zajęć 1. Prawo rodzinne i Prawo rodzinne i SSR G.Pietraszewska Prawo rodzinne i 2 Prawo o aktach stanu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21) SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych... 9 Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)... 9 Dział I. Przepisy wspólne (Art. 1 7)... 9 Dział II. Spółki osobowe (Art. 8 10 1

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1% lut wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Księga pierwsza. Proces (art. 15-505) 14 Tytuł I. Sad (art. 15-54) 14 Dział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania szesnastego

Przedmowa do wydania szesnastego Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania szesnastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego 2. Rodzaje postępowania

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW Autor: WOJCIECH SIUDA Uwagi wstępne Objaśnienia skrótów Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie ő 1. Istota prawa ő 2. Prawo a moralność ő 3. Świadomość prawna ő 4. Praworządność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa....................................................... Wykaz skrótów.................................................... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna........................................

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania czternastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9

Spis treści. Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. POSTĘPOWANIE KARNE... 1 Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9 Rozdział II. Sąd...

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie... Spis treści Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym.......................... 15 Od Autorów..............................................................

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2016 r./2017

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2016 r./2017 Wykaz zagadnień egzaminacyjnych - prawo cywilne Prof. WSAP dr Jacek Krauss Egzamin 2016 r./2017 I. Zagadnienia wstępne. Pojęcie prawa cywilnego. Metoda regulacji II. Podział prawa cywilnego 1 Powszechne

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy:, Spis treści: Wykaz skrótów Słowo wstępne do wydania drugiego Część I. Wprowadzenie do prawa cywilnego Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014 data Temat wykladu grupa Wykładowca sala godzina 2013-1-10 Blok cywilny. Rozprawa a posiedzenie w postępowaniu cywilnym, jej przygotowanie, protokół z jej przebiegu 2013-1-10 Blok cywilny. Pozew, pismo

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Liczba Data godzin Temat

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 1 Pytania 1 7 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

BiBlioteka. Kodeks. postępowania cywilnego. z komentarzem. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r.

BiBlioteka. Kodeks. postępowania cywilnego. z komentarzem. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r. Łukasz Sobiech BiBlioteka Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r. Autor Łukasz Sobiech Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos Redaktor

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.)

Spis treści. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) Spis treści KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) Tytuł wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) str. 16 CZĘŚĆ PIERWSZA. POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie PATRON MEDIALNY PARTNER NOWYCH TECHNOLOGII ORGANIZATOR: SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie MIEJSCE: IGEOŚ - UL. KRUCZA 6/14 - WARSZAWA - S.

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna Przedmowa... Wykazskrótów... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna... 3 TytułI.Przepisywstępne... 3 Art.1 7... 3 TytułII.Osoby... 31 DziałI.Osobyfizyczne... 31 Rozdział I. Zdolność prawna

Bardziej szczegółowo

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. (red.), (red.) Oddawany do rąk Czytelników podręcznik stanowi syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 3. wydanie Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1.7.2015 r.! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! w pigułce. Uwzględnia zmiany z ustaw o prawach konsumenta i rzeczach znalezionych. 3. wydanie. szybko zwięźle i na temat

Na egzamin! w pigułce. Uwzględnia zmiany z ustaw o prawach konsumenta i rzeczach znalezionych. 3. wydanie. szybko zwięźle i na temat Na egzamin! PRAWO cywilne w pigułce 3. wydanie Uwzględnia zmiany z ustaw o prawach konsumenta i rzeczach znalezionych Wydawnictwo C.H.Beck szybko zwięźle i na temat PRAWO CYWILNE w pigułce Inne w tej serii:

Bardziej szczegółowo

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2017 rok

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2017 rok Wykaz zagadnień egzaminacyjnych - prawo cywilne Prof. WSAP dr Jacek Krauss Egzamin 2017 rok I. Zagadnienia wstępne. Pojęcie prawa cywilnego. Metoda regulacji II. III. IV. Podział prawa cywilnego. Powszechne

Bardziej szczegółowo

Spis treściwykaz skrótów

Spis treściwykaz skrótów Spis treści Spis treściwykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania ósmego........................................... 13 ROZDZIAŁ I Część ogólna...............................................

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Akcje Akt notarialny Akt stanu cywilnego Alimenty Fundusz alimentacyjny Obniżenie alimentów Obowiązek alimentacyjny Podwyższenie alimentów Uchylenie

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin licencjacki. Prawo cywilne

Zestaw pytań na egzamin licencjacki. Prawo cywilne Prawo cywilne - część ogólna Zestaw pytań na egzamin licencjacki Prawo cywilne 1. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych 2. Zawarcie umowy przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie 3. Dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku-

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- 1 Plan szkolenia aplikantów adwokackich II roku Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- Prawo cywilne. postępowanie cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Ustawa o własności lokali, Ustawa

Bardziej szczegółowo

KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE)

KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE) prof. dr hab. Jacek Górecki radca prawny KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE) 1. PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA I PODMIOTY PRAWA CYWILNEGO I ICH

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15 Zasady odpowiedzialności... 23 1.1. Pojęcie i źródła materialnego prawa wykroczeń... 23 1.2. Czas i miejsce

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 Wykaz skrótów... Przedmowa... XIX XXI Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 I. Pojęcie sprawy cywilnej... 3 Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sądowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna Przedmowa... Wykazskrótów... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna... 3 TytułI.Przepisywstępne... 3 Art.1 7... 3 TytułII.Osoby... 30 DziałI.Osobyfizyczne... 30 Rozdział I. Zdolność prawna

Bardziej szczegółowo

Postępowanie. w sprawach cywilnych. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas. C.H.Beck. Law in Action czyli:

Postępowanie. w sprawach cywilnych. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas. C.H.Beck. Law in Action czyli: Aplikacje Prawnicze Cywilne Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas Postępowanie w sprawach cywilnych Law in Action czyli: Procedura w praktyce Przydatne porady Orzecznictwo C.H.Beck Aplikacje Prawnicze Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Wykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania siódmego......................................... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................

Bardziej szczegółowo

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski Prawo socjalne Autor: Wojciech Muszalski Wprowadzenie Część pierwsza. PRAWO PRACY Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy 1. Pojęcie prawa pracy 2. Geneza i rozwój ochrony pracy 3. Ochrona pracy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012)

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) 1. Pojęcie postępowania cywilnego 2. Pojęcie sprawy cywilnej 3. Normy procesowe charakterystyka 4. Stosunek prawa cywilnego procesowego do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... V XV Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Wprowadzenie... 1 2. Definicja procesu karnego... 7 3. Funkcje procesu karnego... 9 4. Cele procesu karnego... 10

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Program zajęć seminaryjnych aplikantów komorniczych I roku Aplikacji Izby Komorniczej we Wrocławiu na rok szkoleniowy 2016 r.

Program zajęć seminaryjnych aplikantów komorniczych I roku Aplikacji Izby Komorniczej we Wrocławiu na rok szkoleniowy 2016 r. Program zajęć seminaryjnych aplikantów komorniczych I roku Aplikacji Izby Komorniczej we na rok szkoleniowy 2016 r. Zajęcia seminaryjne odbywają się na sali wykładowej w Izbie Komorniczej we przy u. Powstańców

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA 18 x 45 minut 1. Proces kształtowania profesji adwokackiej w Polsce PA1 adw. C. Nowakowski 2.3. Pierwsze regulacje ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Wykaz skrótów

Spis treści. Wprowadzenie. Wykaz skrótów Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdział I. Zagadnienia wstępne ő 1. Wprowadzenie ő 2. Definicja procesu karnego ő 3. Funkcje procesu karnego ő 4. Cele procesu karnego ő 5. Przedmiot procesu karnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... XVII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XVII Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Definicja procesu karnego... 1 2. Funkcje procesu karnego... 2 3. Cele procesu karnego... 2 4. Przedmiot procesu karnego... 7

Bardziej szczegółowo

W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści

W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści W 5 Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne Wprowadzenie... 11 Literatura... 14 Część pierwsza. PRAWO PRACY 15 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy... 17 1. Pojęcie prawa pracy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 2015-07-01 zm. Dz.U.2015.617 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 1/5 Wniosek

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego Prof. dr hab. Jerzy Skorupka Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego 1. Aksjologia procesu karnego 2. Istota procesu karnego 3. Cele procesu karnego 4. Przedmiot procesu

Bardziej szczegółowo

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw od pozwu sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... VII XVII Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 Tytuł I. Przepisy ogólne... 5 Art. 353. [Pojęcie]... 5 Art. 353 1. [Granice swobody umów]... 34 Art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez

Bardziej szczegółowo

1 [Zakres] Rozporządzenie określa: 1) opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, zwane dalej "opłatami";

1 [Zakres] Rozporządzenie określa: 1) opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, zwane dalej opłatami; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.461 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury... Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury... Wstęp... XVIII XXI XXIII DZIAŁ I. PRAWO KARNE... 1 Część I. CZĘŚĆ OGÓLNA KODEKSU KARNEGO... 1 Rozdział 1. Zagadnienia wstępne... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Koszty sądowe w sprawach cywilnych

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Koszty sądowe w sprawach cywilnych Przedmowa.... Wykaz skrótów.... XI XIII Część I. Koszty sądowe w sprawach cywilnych A. Komentarz tezowy.... Ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 Rozdział I. Umowne ustroje majątkowe małżonków................. 23 1. Małżeńskie ustroje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI

Spis treści. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Spis treści Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego... 3 1 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5. Spis treści

Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5. Spis treści Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5 Wprowadzenie... 11 Literatura... 14 Część pierwsza. PRAWO PRACY... 15 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy... 17 1. Pojęcieprawapracy...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wprowadzenie 25. Wykaz skrótów 18 Słowo wstępne 21

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wprowadzenie 25. Wykaz skrótów 18 Słowo wstępne 21 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 18 Słowo wstępne 21 Rozdział 1. Wprowadzenie 25 1.1. Jak powstają wierzytelności? 25 1.2. Słownik pojęć związanych z windykacją 31 1.3. Osoby prawne, przedsiębiorcy, firma 38

Bardziej szczegółowo

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości 1 z 6 2010-09-27 08:45 Dz.U.2002.163.1349 2003.06.01 zm. Dz.U.2003.97.888 2004.01.01 zm. Dz.U.2003.212.2074 2005.03.30 zm. Dz.U.2005.41.393 2005.11.15 zm. Dz.U.2005.219.1873 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące

1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące I 1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące 2.1. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego 2.2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 2.3. Odpowiedzialnosć

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć aplikantów adwokackich I roku na rok szkoleniowy 2017

Plan zajęć aplikantów adwokackich I roku na rok szkoleniowy 2017 Plan zajęć aplikantów adwokackich I roku na rok szkoleniowy 2017 Starosta: Obecność na szkoleniach jest obowiązkowa. Zajęcia dla aplikantów I roku odbywają się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce 3. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008)

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008) Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008) 1. Pojęcie postępowania cywilnego 2. Pojęcie sprawy cywilnej 3. Normy procesowe charakterystyka 4. Stosunek prawa cywilnego procesowego do

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX

Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego wykonawczego... 1 1. Definicja prawa karnego wykonawczego... 2 2. Zadania prawa karnego

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego Prof. dr hab. Jerzy Skorupka Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego 1. Aksjologia procesu karnego 2. Istota procesu karnego 3. Cele procesu karnego 4. Przedmiot procesu

Bardziej szczegółowo

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowy............................................................. 17 Przedmowa do XI wydania.................................................

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25 Postępowanie cywilne Skarga kasacyjna Wznowienie postępowania Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Istota postępowania kasacyjnego Nadzwyczajny środek zaskarżenia To nie trzecia instancja

Bardziej szczegółowo

Wstęp XVII. Wykaz skrótów XIX. Rozdział I. Prawo cywilne część ogólna Podmioty prawa prywatnego i ich występowanie w obrocie 1

Wstęp XVII. Wykaz skrótów XIX. Rozdział I. Prawo cywilne część ogólna Podmioty prawa prywatnego i ich występowanie w obrocie 1 Wstęp XVII Wykaz skrótów XIX Rozdział I. Prawo cywilne część ogólna 1 1. Podmioty prawa prywatnego i ich występowanie w obrocie 1 A. Osoby fizyczne 1 Kazus 1. Nasciturus 1 Kazus 2. Zdolność do czynności

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Przedmowa... 15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 44 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 43 Pytania 45 89 Rozdział III. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA SPIS TREŚCI Przedmowa... Wstęp... Wykaz skrótów... Skróty powoływanej literatury... XI XIII XV XIX CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 3 1. Podziały systemu prawa i pojęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 40 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 29 Pytania 41 84 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo