Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych"

Transkrypt

1 Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Akcje Akt notarialny Akt stanu cywilnego Alimenty Fundusz alimentacyjny Obowiązek alimentacyjny Autorskie prawo i pokrewne Bank Bank (przepisy ogólne) Bankowe prawo Bankowy Fundusz Gwarancyjny Bankowy tytuł egzekucyjny Nadzór bankowy Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpodstawne wzbogacenie Bezumowne korzystanie Budynek Błąd Błąd (przepisy ogólne) Błąd lekarski Cena Cesja Choroby zawodowe Czas pracy Czynności cywilnoprawne Czynności prawne (przepisy ogólne) Forma czynności prawnej Nieważność czynności prawnej Uznanie czynności za bezskuteczną Czynsz Czynsz (przepisy ogólne) Czynsz regulowany Czyny niedozwolone Darowizna Darowizna (przepisy ogólne) Odwołanie darowizny Decyzja administracyjna Depozyt sądowy Dobra osobiste Domicyl Domniemania Domniemania faktyczne Domniemania prawne Dostawa Dotacje Dowody Ciężar dowodu Dokumenty Dokument prywatny Dokument urzędowy

2 Dowód (przepisy ogólne) Inne środki dowodowe Oględziny Okazanie Opinia biegłych Postępowanie dowodowe (przepisy ogólne) Przesłuchanie stron Zabezpieczenie dowodów Zeznania świadków Dozór elektroniczny Dożywocie Droga publiczna Dyscyplinarne postępowanie Działalność Działalność gospodarcza Działalność rolnicza Dzierżawa Dzieło Eksmisja Emerytura Dodatki do emerytur i rent Emerytura (przepisy ogólne) Emerytura pomostowa Emerytura rolnicza Emerytura wcześniejsza Emerytura wojskowa Potrącenia ze świadczeń emerytalno-rentowych Przejście na emeryturę lub rentę Energetyczne prawo Firma Fundacja Fundusze emerytalne Fundusze inwestycyjne Geologiczne i górnicze prawo Gospodarstwo rolne Gwarancja Hipoteka Hipoteka (przepisy ogólne) Hipoteka przymusowa Interes prawny Interwencja Interwencja główna Interwencja uboczna Kary umowne Konkubinat Konkurencja Nieuczciwa konkurencja Ochrona konkurencji Praktyki ograniczające konkurencję Zakaz konkurencji Konstytucja RP Konsument Klauzule niedozwolone Ochrona zbiorowych interesów konsumentów Sprzedaż konsumencka

3 Kontraktacja Koszty procesowe Koszty adwokacko-radcowskie Koszty postępowania egzekucyjnego Koszty procesu (przepisy ogólne) Opłata sądowa Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Zasady zwrotu kosztów Zwolnienie od kosztów sądowych Kredyt Księgi wieczyste Postępowanie wieczystoksięgowe (przepisy ogólne) Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym Kurator Leasing Legitymacja procesowa Lobbing Lokal Kaucja mieszkaniowa Lokal mieszkalny Lokal socjalny Lokatorskie prawo do lokalu Odrębna własność lokali Własnościowe prawo do lokalu Własność lokali Materialna odpowiedzialność pracowników Małżeńskie ustroje majątkowe Majątek odrębny Majątek wspólny Rozdzielność majątkowa Mediacja Miejsce zamieszkania Mienie Międzynarodowe prawo Mobbing Nadzwyczajna zmiana stosunków Najem Nakłady Nauczyciel Nieletni Nienależne świadczenie Nieruchomości Nowacja Obowiązki pracodawcy Obowiązki pracownika Ochrona zdrowia Odpady Odpowiedzialność Skarbu Państwa Odpowiedzialność solidarna Odrzucenie środka zaskarżenia Odsetki Odszkodowanie Odszkodowanie jednorazowe Ograniczone prawo rzeczowe Opieka społeczna

4 Organ rentowy Orzeczenie Nakaz zapłaty Postanowienie Powaga rzeczy osądzonej Prawomocność Sprostowanie Ugoda Umorzenie postępowania Uzasadnienie orzeczenia Uznanie orzeczeń sądów polubownych Uzupełnienie orzeczenia Wykonalność Wyrok Wyrok częściowy Wyrok uzupełniający Wyrok zaoczny Zarządzenie Zasady orzekania Zaskarżalność orzeczeń sądowych Osoba fizyczna Oświadczenie woli Oświadczenie woli (przepisy ogólne) Wady oświadczenia woli Papiery wartościowe Pisma procesowe Braki formalne Pisma procesowe (przepisy ogólne) Pozew Podleganie ubezpieczeniom społecznym Podleganie ubezpieczeniom zdrowotnemu Podział do korzystania Podział majątku wspólnego Policjant Poręczenie Posiadanie Ochrona posiadania Posiadanie (przepisy ogólne) Przywrócenie posiadania Postępowanie cywilne Biegli Czynności procesowe (przepisy ogólne) Doręczenia Odtworzenie akt Pełnomocnik procesowy Pomoc prawna z urzędu Strony Wartość przedmiotu sporu Wartość przedmiotu zaskarżenia Wynagrodzenie biegłego Wyłączenie sędziego Zawieszenie postępowania cywilnego Zdolność sądowa i procesowa Związanie sądu cywilnego wyrokiem sądu karnego Związanie sądu decyzją administracyjną

5 Postępowanie egzekucyjne Dłużnik Egzekucja kontaktów Egzekucja z nieruchomości Postępowanie egzekucyjne (przepisy ogólne) Przejęcie długu Przybicie Przysądzenie Tytuł egzekucyjny Tytuł wykonawczy Wyjawienie majątku Zbieg egzekucji Zwolnienie spod egzekucji Postępowanie klauzulowe Klauzula wykonalności Pozbawienie wykonalności Postępowanie nieprocesowe Postępowanie odrębne Postępowanie uproszczone Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych Postępowanie w sprawach ze stosunku pracy Postępowanie odwoławcze Apelacja Nierozpoznanie istoty sprawy Nieważność postępowania Zażalenie Postępowanie pojednawcze Postępowanie rejestrowe Postępowanie spadkowe Dziedziczenie Niegodność dziedziczenia Odrzucenie spadku Ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności majątkiem wspólnym Oświadczenie spadkowe Przyjęcie spadku Spis inwentarza Stwierdzenie nabycia spadku Wydziedziczenie Wykonawca testamentu Postępowanie zabezpieczające Potrącenie Powództwo Powództwo (przepisy ogólne) Powództwo negatoryjne Powództwo o ustalenie Powództwo przeciwegzekucyjne Pożyczka Pracodawca Likwidacja pracodawcy Niewypłacalność pracodawcy Odpowiedzialność pracodawcy za szkodę wyrządzoną pracownikowi Upadłość pracodawcy Prasowe prawo Prawa człowieka Prawo Unii Europejskiej

6 Prawo rolne Prawo upadłościowe i naprawcze Prawo wynalazcze Prawo własności przemysłowej Patent Projekt racjonalizatorski Wzór przemysłowy Wzór użytkowy Własność przemysłowa (przepisy ogólne) Znaki towarowe Prawo łowieckie Produkt niebezpieczny Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia Przechowanie Przedawnienie roszczeń Przedsiębiorstwo Przedsiębiorca Przedsiębiorstwo państwowe Przedstawicielstwo Pełnomocnictwo Prokura Przekaz Przelew wierzytelności Przetarg Przewozowe prawo Przewłaszczenie na zabezpieczenie Przypozwanie Przyrzeczenie publiczne Renta Postępowanie przed organem rentowym Renta cywilna Renta rodzinna Renta rolnicza Renta socjalna Renta wypadkowa Renta z tytułu niezdolności do pracy Renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową Renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy Roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem Roszczenie petytoryjne Roszczenie regresowe Roszczenie windykacyjne Rozgraniczenie Rękojmia Samorząd terytorialny Skarb Państwa Skarga kasacyjna Przesłanki skargi kasacyjnej Przymus adwokacko - radcowski Skarga kasacyjna (przepisy ogólne) Skarga kasacyjna - dopuszczalność Skarga na czynności komornika Skarga na orzeczenie referendarza sądowego Skarga na przewlekłość Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

7 Skarga o wznowienie postępowania Skarga paulińska Składki na ubezpieczenie społeczne Okresy składkowe i nieskładkowe Podstawa wymiaru składki Potrącenie składek na ubezpieczenie społeczne Spadek Dział spadku Dziedziczenie gospodarstw rolnych Dziedziczenie ustawowe Odpowiedzialność za długi spadkowe Polecenie Powołanie spadkobiercy Testament Umowy dotyczące spadku Zapis windykacyjny Zapis zwykły Sprzedaż Sprzedaż (przepisy ogólne) Szczególne rodzaje sprzedaży Spółdzielnia Budynek spółdzielni Członek spółdzielni Podział spółdzielni Spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego Spółdzielnia mieszkaniowa Statut Uchwały organów spółdzielni Wkład mieszkaniowy Spółka Kapitał początkowy Odpowiedzialność członka zarządu Spółka europejska Spółka akcyjna Spółka cywilna Spółka jawna Spółka komandytowa Spółka komandytowo- akcyjna Spółka partnerska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stosunek pracy Dobra osobiste pracownika Dyskryminacja pracownika Fundusz świadczeń socjalnych Hotel pracowniczy Podróż służbowa Praca w szczególnych warunkach Praca zagranicą Przywrócenie do pracy Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem Spółdzielczy stosunek pracy Staż pracy

8 Stosunek pracy członka zarządu spółki handlowej Stosunek pracy na podstawie mianowania Stosunek pracy na podstawie powołania Szczególna ochrona stosunku pracy Układ zbiorowy pracy Wygaśnięcie stosunku pracy Zasada równego traktowania w zatrudnieniu Zwolnienie z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika Szkoda Naprawienie szkody Szkoda górnicza Szkoda majątkowa Szkoda na osobie Szkoła Szkoła niepubliczna Szkoła publiczna Sąd polubowny Zapis na sąd polubowny Sąd powszechny Droga sądowa Działanie sądu z urzędu Jurysdykcja krajowa Skład sądu Sędzia Właściwość instancyjna Właściwość miejscowa Właściwość rzeczowa Służba wojskowa Inwalida wojenny i wojskowy Kombatant Wypadek w związku ze służbą wojskową Służebność Służebność drogi koniecznej Służebność gruntowa Służebność osobista Służebność przesyłu Telekomunikacyjne prawo Termin Termin (przepisy ogólne) Uchybienie i przywrócenie terminu Transport Czas pracy kierowców Spedycja Transport drogowy Trybunały Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu Trybunał Konstytucyjny Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą Ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą osoby współpracujące Ubezpieczenia społeczne pracowników Ubezpieczenia społeczne pracowników kolejowych Ubezpieczenia społeczne rolników Ubezpieczenia społeczne sportowców

9 Ubezpieczenia społeczne żołnierzy Ubezpieczenie Ubezpieczenie majątkowe Ubezpieczenie zdrowotne Ubezwłasnowolnienie Uchwały organów spółki Stwierdzenie nieważności uchwały spółki Uchylenie uchwały spółki Ugoda cywilna Umowa Nienależne wykonanie umowy Nieważność umowy Rozwiązanie umowy Zawarcie umowy przyrzeczonej Umowa o pracę Odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy Odszkodowanie zamiast przywrócenia do pracy Roszczenia pracownika o przywrócenie do pracy Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron Umowa o pracę na czas nieokreślony Umowa o pracę na czas określony Umowa o pracę nieważność Umowa o pracę treść Umowa o pracę zawarcie Wypowiedzenie umowy o pracę Wypowiedzenie zmieniające (zmiana warunków pracy i płacy) Umowa- rodzaje Umowa agencyjna Umowa darowizny Umowa komisu Umowa leasingu Umowa lombardowa Umowa o dzieło Umowa o roboty budowlane Wynagrodzenie ryczałtowe Umowa przedwstępna Umowa przewozu Umowa rachunku bankowego Umowa składu Umowa spedycji Umowa spółki cywilnej Umowa ubezpieczenia Ubezpieczenie OC Ubezpieczenie auto-casco Umowa ubezpieczenia majątkowego Umowy zawierane na odległość Urlop Urlop bezpłatny Urlop dla poratowania zdrowia Urlop macierzyński Urlop wychowawczy Urlop wypoczynkowy Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Usługi medyczne Ustawa o zawodzie lekarza

10 Usługi medyczne (przepisy ogólne) Usługi świadczone drogą elektroniczną Uwłaszczenie Uzależnienia Alkohol Leczenie odwykowe Narkotyki Użyczenie Użytkowanie Użytkowanie wieczyste Waloryzacja Warunek Weksel Postępowanie wekslowe Weksel in blanco Weksel własny Wina w wyborze Wspólnota mieszkaniowa Uchwały wspólnoty mieszkaniowej Wspólność ustawowa Współuczestnictwo w sporze Współuczestnictwo formalne Współuczestnictwo jednolite Współuczestnictwo konieczne Współuczestnictwo materialne Wybory Protest wyborczy Referendum Wybory parlamentarne Wybory prezydenckie Wybory samorządowe Wykładnia Wykładnia oświadczenia woli Wykładnia prawa Wykładnia wyroku Wynagrodzenie za pracę Deputaty i ich ekwiwalenty Diety z tytuły podróży służbowych Nagrody jubileuszowe Wynagrodzenie (przepisy ogólne) Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych Wypadek przy pracy Wypowiedzenie umowy Wywłaszczenie Wyzysk Własność Ochrona własności Przeniesienie własności Treść i wykonywanie prawa własności Współwłasność Zarząd rzeczą wspólną Własność (przepisy ogólne) Zasiedzenie Zabezpieczenie wierzytelności Zachowek

11 Zadatek Zadośćuczynienie Zamiana Zamówienia publiczne Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej Zamówienia publiczne (przepisy ogólne) Zasady prawa pracy Zasady współżycia społecznego Zasiłek Zasiłek chorobowy Zasiłek macierzyński Zasiłek pogrzebowy Zastaw Rejestr zastawów Zaświadczenie ZUS Zdolność do czynności prawnych Zdrowie psychiczne Zlecenie Zlecenie (przepisy ogólne) Zmiana dłużnika lub wierzyciela Zniesienie współwłasności Zobowiązanie Nienależne wykonanie zobowiązania Niewykonanie zobowiązania Skutki niewykonania zobowiązania Wykonanie zobowiązania Zobowiązania podzielne i niepodzielne Zobowiązania solidarne Zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli Związek zawodowy Zwolnienie z długu odpowiedzialność deliktowa Świadczenia emerytalno-rentowe Potrącenie ze świadczeń emerytalno - rentowych Wysokość emerytury Wysokość renty Wysokość świadczenia Zawieszenie, wstrzymanie lub zmniejszanie emerytury lub renty Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia Świadczenia emerytalno-rentowe - podstawa wymiaru Świadczenia emerytalno-rentowe - ponowne ustalenie Świadczenia emerytalno-rentowe - zbieg Świadczenia niepieniężne Świadczenia pieniężne Świadczenia przedemerytalne Świadczenia rehabilitacyjne Świadectwo pracy Źródła prawa pracy

12 Hasła tematyczne - Karne Akt oskarżenia Akt oskarżenia (przepisy ogólne) Subsydiarny akt oskarżenia Amnestia Areszt Areszt (przepisy ogólne) Tymczasowe aresztowanie Broń Amunicja Materiały wybuchowe Błąd Błąd co do bezprawności czynu Błąd co do okoliczności wyłączających bezprawność Błąd, co do znamion czynu zabronionego Charakter chuligański Ciąg przestępstw Czyn Bezprawność czynu Czyn (przepisy ogólne) Czyn ciągły Groźba Nieumyślność Społeczna szkodliwość czynu Znamiona czynu zabronionego Czynności procesowe Czynności procesowe (przepisy ogólne) Doręczenia Terminy Czynny żal Dokumenty Domniemanie niewinności Dowody Dowody (przepisy ogólne) Kontrola i utrwalenie rozmów Okazanie Opinia biegłego Swobodna ocena dowodów Wyjaśnienia oskarżonego Wywiad środowiskowy Świadkowie Dozór Dozór elektroniczny Dyskryminacja Ekstradycja Europejski nakaz aresztowania Formy Formy popełnienia przestępstw - stadialne Formy popełnienia przestępstw - zjawiskowe Funkcja publiczna Groźba bezprawna

13 Grzywna Gwarancje procesowe Gwarant Kara Dobrowolne poddanie się karze Dożywotnie pozbawienie wolności Kara pieniężna Kara pozbawienia wolności Kara łączna Nadzwyczajne obostrzenie kary Nadzwyczajne złagodzenie kary Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności Ułaskawienie Wykonanie kary Wymiar kary Zaostrzenie kary Zarządzenie wykonania kary Złagodzenie kary Konstytucja RP Korzyść majątkowa Kuratela Mienie Młodociany Nadużycie Nadużycie funkcji Nadużycie zaufania Naruszenie prywatności Niebezpieczny przedmiot Nieletni Postępowanie w sprawach nieletnich Obowiązywanie ustawy Obrona konieczna Ochrona zwierząt Odpowiedzialność Odpowiedzialność dyscyplinarna Odpowiedzialność majątkowa Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie Opieka prawna Obrońca Pełnomocnik Opłaty Koszty procesu Opłaty od kasacji Orzeczenia Postanowienie Powaga rzeczy osądzonej Wyrok Wyrok łączny Zarządzenie Poczytalność Niepoczytalność Poczytalność ograniczona Podatki Akcyza

14 Cło Podżeganie Pomocnictwo Pomówienie Poręczenie majątkowe Postępowanie Postępowanie odwoławcze Postępowanie przygotowawcze Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym Postępowanie wykonawcze Umorzenie postępowania Powództwo cywilne Prawa publiczne Pozbawienie praw publicznych Prawo międzynarodowe Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych Prowokacja Przedawnienie Przedawnienie karalności Przestępczość zorganizowana Przestępstwa - rodzaje Aborcja Czynna napaść Dzieciobójstwo Fałszerstwo (przepisy ogólne) Fałszerstwo intelektualne Fałszywe zeznania Gwałt Katastrofa w ruchu Korupcja Kradzież Kradzież rozbójnicza Kradzież z włamaniem Naruszenie nietykalności cielesnej Oszustwo Oszustwo komputerowe Paserstwo Poplecznictwo Poświadczenie nieprawdy Pranie brudnych pieniędzy Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece Przestępstwo gospodarcze Przestępstwo komputerowe Przestępstwo nadużycia zaufania Przestępstwo pozakodeksowe Przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji Przestępstwo przeciwko czci i nietykalności cielesnej Zniewaga Przestępstwo przeciwko dokumentom Przestępstwo przeciwko mieniu Przywłaszczenie Przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Wyzysk

15 Przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu Rasizm Przestępstwo przeciwko wolności Przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości Przestępstwo przeciwko zdrowiu Narażenie na zakażenie chorobą realnie zagrażającą życiu Narażenie na zakażenie chorobą weneryczną Narażenie na zakażenie chorobą zakaźną Narażenie na zakażenie wirusem HIV Przestępstwo przeciwko środowisku Przestępstwo przeciwko życiu Przestępstwo z użyciem niebezpiecznego narzędzia Rozbój Stalking Wymuszenie rozbójnicze Zabójstwo Łapownictwo Przestępstwa karnoskarbowe Przestępstwo Czas popełnienia przestępstwa Kumulatywna kwalifikacja przestępstwa Miejsce popełnienia przestępstwa Przestępstwa podobne Płatna protekcja Recydywa Reformationis in peius Represje Ustawa lutowa Skarb Państwa Skarga na przewlekłość Stan wyższej konieczności Strony postępowania Obrońcy i pełnomocnicy Oskarżony Oskarżyciel posiłkowy Oskarżyciel prywatny Oskarżyciel publiczny Pokrzywdzony Powód cywilny Szkoda Naprawienie szkody Sąd Jurysdykcja Pytanie prawne do Sądu Najwyższego Rozprawa Samodzielność jurysdykcyjna sądu Skład sądu Sąd pierwszej instancji Termin Wyłączenie sędziego Właściwość sądu Uniewinnienie Usiłowanie Uzależnienia Alkohol

16 Narkomania Współsprawstwo Wykroczenie Postępowanie w sprawach o wykroczenia Występek Wyłączenie odpowiedzialności karnej Wznowienie postępowania Zamiar Zasady odpowiedzialności karnej Zasady procesowe Zatarcie skazania Zażalenie Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa Zbieg przepisów Zbieg przestępstw Związek przyczynowy Środki karne Nawiązka Przepadek Przepadek korzyści Przepadek przedmiotów Środki odwoławcze Środki probacyjne Środki przymusu Kary porządkowe List gończy Zabezpieczenie majątkowe Zatrzymanie Środki zapobiegawcze Środki wykonawcze Odroczenie wykonania kary Warunkowe przedterminowe zwolnienie Warunkowe umorzenie postępowania Warunkowe zawieszenie wykonywania kary Warunkowe zwolnienie Środki zabezpieczające Środki zaskarżenia Apelacja Bezwzględny powód odwoławczy Kasacja Skarga o wznowienie postępowania Względny powód odwoławczy Świadek Mały świadek koronny Świadek anonimowy Świadek incognito Świadek koronny

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Adopcja Adwokat Akt normatywny Akt notarialny Akty stanu cywilnego Alimenty Alkohol Apelacja Autorskie prawo Bank Bankowe prawo Bankowy tytuł

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1% lut wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Księga pierwsza. Proces (art. 15-505) 14 Tytuł I. Sad (art. 15-54) 14 Dział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa....................................................... Wykaz skrótów.................................................... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna........................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Akcje Akt notarialny Akt stanu cywilnego Alimenty Fundusz alimentacyjny Obniżenie alimentów Obowiązek alimentacyjny Podwyższenie alimentów Uchylenie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Liczba Data godzin Temat

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie PATRON MEDIALNY PARTNER NOWYCH TECHNOLOGII ORGANIZATOR: SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie MIEJSCE: IGEOŚ - UL. KRUCZA 6/14 - WARSZAWA - S.

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku-

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- 1 Plan szkolenia aplikantów adwokackich II roku Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- Prawo cywilne. postępowanie cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Ustawa o własności lokali, Ustawa

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w

Bardziej szczegółowo

Spis treściwykaz skrótów

Spis treściwykaz skrótów Spis treści Spis treściwykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania ósmego........................................... 13 ROZDZIAŁ I Część ogólna...............................................

Bardziej szczegółowo

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. (red.), (red.) Oddawany do rąk Czytelników podręcznik stanowi syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 Wykaz skrótów... Przedmowa... XIX XXI Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 I. Pojęcie sprawy cywilnej... 3 Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sądowej

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin licencjacki. Prawo cywilne

Zestaw pytań na egzamin licencjacki. Prawo cywilne Prawo cywilne - część ogólna Zestaw pytań na egzamin licencjacki Prawo cywilne 1. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych 2. Zawarcie umowy przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie 3. Dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Wykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania siódmego......................................... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA 18 x 45 minut 1. Proces kształtowania profesji adwokackiej w Polsce PA1 adw. C. Nowakowski 2.3. Pierwsze regulacje ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI

Spis treści. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Spis treści Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego... 3 1 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wprowadzenie 25. Wykaz skrótów 18 Słowo wstępne 21

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wprowadzenie 25. Wykaz skrótów 18 Słowo wstępne 21 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 18 Słowo wstępne 21 Rozdział 1. Wprowadzenie 25 1.1. Jak powstają wierzytelności? 25 1.2. Słownik pojęć związanych z windykacją 31 1.3. Osoby prawne, przedsiębiorcy, firma 38

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 2015-07-01 zm. Dz.U.2015.617 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów

Bardziej szczegółowo

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowy............................................................. 17 Przedmowa do XI wydania.................................................

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez

Bardziej szczegółowo

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw od pozwu sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 1/5 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z

Bardziej szczegółowo

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski Prawo socjalne Autor: Wojciech Muszalski Wprowadzenie Część pierwsza. PRAWO PRACY Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy 1. Pojęcie prawa pracy 2. Geneza i rozwój ochrony pracy 3. Ochrona pracy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego

Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego REFORMA 2012 Podstawy prawa cywilnego Joanna Ablewicz 2 Kwalifikacja A.68.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ADMINISTRACJI Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 Rozdział I. Umowne ustroje majątkowe małżonków................. 23 1. Małżeńskie ustroje

Bardziej szczegółowo

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości 1 z 6 2010-09-27 08:45 Dz.U.2002.163.1349 2003.06.01 zm. Dz.U.2003.97.888 2004.01.01 zm. Dz.U.2003.212.2074 2005.03.30 zm. Dz.U.2005.41.393 2005.11.15 zm. Dz.U.2005.219.1873 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące

1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące I 1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące 2.1. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego 2.2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 2.3. Odpowiedzialnosć

Bardziej szczegółowo

W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści

W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści W 5 Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne Wprowadzenie... 11 Literatura... 14 Część pierwsza. PRAWO PRACY 15 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy... 17 1. Pojęcie prawa pracy...

Bardziej szczegółowo

Prawo jest na naszej stronie!

Prawo jest na naszej stronie! Kodeks cywilny Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji uproszczony sposób

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw gospodarczych... 1 Art. 1. Sąd gospodarczy... 1 Art. 2. Pojęcie sprawy gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO Systematyka prawa cywilnego

ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO Systematyka prawa cywilnego Prawo cywilne składa się z następujących działów: CZĘŚĆ I - OGÓLNA - charakteryzuje podmioty prawa cywilnego: osoby fizyczne oraz osoby prawne. OSOBA FIZYCZNA to po prostu człowiek, który ze względu na

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25 Postępowanie cywilne Skarga kasacyjna Wznowienie postępowania Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Istota postępowania kasacyjnego Nadzwyczajny środek zaskarżenia To nie trzecia instancja

Bardziej szczegółowo

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461)

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne Rok akademicki 2010/2011 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. 2. Cele procesu karnego. 3. Proces

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5. Spis treści

Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5. Spis treści Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5 Wprowadzenie... 11 Literatura... 14 Część pierwsza. PRAWO PRACY... 15 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy... 17 1. Pojęcieprawapracy...

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w firmie

Wierzytelności w firmie Dariusz Budnik, Damian Cyman, Edward Juchniewicz, Rafał Mroczkowski, Małgorzata Stwoł, Aleksandra Zaręba Wierzytelności w firmie zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461. obwieszczenie ministra sprawiedliwości. z dnia 25 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461. obwieszczenie ministra sprawiedliwości. z dnia 25 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461 obwieszczenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO

PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO Wykład 1 04.10.2014 r. Zasady procesu karnego, przesłanki procesowe.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Spis treści Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do szóstego wydania str. 17. Przedmowa do piątego wydania str. 17. Przedmowa do czwartego wydania str. 18

Przedmowa do szóstego wydania str. 17. Przedmowa do piątego wydania str. 17. Przedmowa do czwartego wydania str. 18 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Przedmowa do szóstego wydania str. 17 Przedmowa do piątego wydania str. 17 Przedmowa do czwartego wydania str. 18 Przedmowa do trzeciego wydania str. 18 Przedmowa do drugiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Pisma procesowe sporządzone przed wszczęciem procesu.. 1 1. Wniosek osoby fizycznej o zwolnienie od kosztów sądowych... 3 2. Wniosek osoby prawnej o

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej... 12

Bardziej szczegółowo

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za wrzesień 2014 r.

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za wrzesień 2014 r. Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za wrzesień 2014 r. Orzeczenia Sądu Najwyższego opublikowane w Orzecznictwie Sądu Najwyższego Izba Cywilna zeszyt 9: 1. RĘKOJMIA ZA WADY Uchwała Składu Siedmiu

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I. Źródła prawa pracy 1. Zagadnienia ogólne 2. Charakter prawny norm prawa pracy 3. Źródła prawa pracy I.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 listopada 2015 r. Poz. 1801 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Przedmowa... XIII XIX Rozdział I. Źródła prawa pracy... 1 1. Zagadnienia ogólne... 2 2. Charakter prawny norm prawa pracy... 4 3. Źródła prawa pracy... 4 I. Źródła powszechnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Słowo wstępne... 15. Wprowadzenie... 17. CZĘŚĆ PIERWSZA. Umowny podział majątku wspólnego... 27

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Słowo wstępne... 15. Wprowadzenie... 17. CZĘŚĆ PIERWSZA. Umowny podział majątku wspólnego... 27 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.............................................. 13 Słowo wstępne.............................................. 15 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Rady Izby Notarialnej w Gdańsku. z dnia 28 grudnia 2015 roku. III rok aplikacji notarialnej

UCHWAŁA. Rady Izby Notarialnej w Gdańsku. z dnia 28 grudnia 2015 roku. III rok aplikacji notarialnej UCHWAŁA Rady Izby Notarialnej w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie określenia harmonogramu zajęć seminaryjnych na okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku dla aplikantów notarialnych

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 1. Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne 2. Kierunek: prawo 3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status przedmiotu: wykład - obligatoryjny 6. Rok studiów, semestr:

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych 1. Źródła prawa. 2. Podstawowe pojęcia. 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. 4. Prawa podmiotów objętych ochroną. 5. Prawa i obowiązki osób odpowiedzialnych za ochronę danych

Bardziej szczegółowo

OFERTA / ZAKRES USŁUG KANCELARII ADWOKACKIEJ. Prawo cywilne. Prawo karne. Postępowanie przygotowawcze: Postępowanie sądowe:

OFERTA / ZAKRES USŁUG KANCELARII ADWOKACKIEJ. Prawo cywilne. Prawo karne. Postępowanie przygotowawcze: Postępowanie sądowe: OFERTA / ZAKRES USŁUG KANCELARII ADWOKACKIEJ Kancelaria Adwokacka adw. Magdaleny Mojki i adw. Dominiki Pasternak zapewnia szeroki zakres usług obejmujących zarówno doradztwo prawne jak i zastępstwo procesowe

Bardziej szczegółowo

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11.

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11. Spis treści Wykaz skrótów...11 Rozdział pierwszy Rys historyczny współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej...13 1. Międzynarodowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej Spis treœci Definicje................................................................................ 8 Wstęp.................................................................................. 9 I. Katalog

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń seminaryjnych aplikantów komorniczych dla I roku w Izbie Komorniczej w Krakowie na 2016 rok

Program szkoleń seminaryjnych aplikantów komorniczych dla I roku w Izbie Komorniczej w Krakowie na 2016 rok Prawo rzeczowe (12 jedn. lekc.) Program szkoleń seminaryjnych aplikantów komorniczych dla I roku w Izbie Komorniczej w Krakowie na 2016 rok Problematyka prawa cywilnego (12 jedn. lekc.) SSA Krzysztof Sobierajski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp...................................................................... XI Wykaz skrótów............................................................. XIII Wykaz literatury............................................................

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych

Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych PROGRAM I. Teoria prawa zagadnienia podstawowe 6 godz. 1. Źródła prawa. Norma prawna a przepis prawny. Rodzaje przepisów prawnych. Hierarchia norm prawnych.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 listopada 2015 r. Poz. 1804 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych

Bardziej szczegółowo

Umowy, pisma i dokumenty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowy, pisma i dokumenty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Umowy, pisma i dokumenty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 2. wydanie SŁAWOMIR TURKOWSKI Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 13 CZĘŚĆ I Dokumenty dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne

Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne Redakcja Ewa Kamarad Mateusz Stankiewicz Tara Białogłowska, Ewa Kamarad Katarzyna Kaperczak, Zbigniew Kiedacz Aneta Sarwicka, Mateusz

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Data Liczba godzin Temat

Bardziej szczegółowo

W zależności od rodzaju sprawy opłata może być stała, stosunkowa lub podstawowa:

W zależności od rodzaju sprawy opłata może być stała, stosunkowa lub podstawowa: Zasady i tryby pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolisty Dz.U. z 2010r Nr 90, poz. 594 ze zm.).

Bardziej szczegółowo

Opłaty sądowe. W zależności od rodzaju sprawy opłata może być stała, stosunkowa lub podstawowa:

Opłaty sądowe. W zależności od rodzaju sprawy opłata może być stała, stosunkowa lub podstawowa: Opłaty sądowe Zasady i tryby pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz 1398). Koszty sądowe obejmują

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy w obrocie gospodarczym 1 Umowa sprzedaŝy konsumenckiej 1.1 Charakterystyka umowy sprzedaŝy konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

'» Spis treści « SPIS TREŚCI

'» Spis treści « SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI «I UMOWY I PISMA OGÓLNE Spółka cywilna 7> Umowa spółki cywilnej 7 * Prokura 12 Oświadczenie o udzieleniu prokury 12 Odwołanie prokury 12 Zgłoszenie o wpis prokury do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych

Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych Program ramowy (142 godz.) I. Teoria prawa zagadnienia podstawowe 1. Źródła prawa. Norma prawna a przepis prawny. Rodzaje przepisów

Bardziej szczegółowo

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 1. Jakim środkiem zaskarżenia jest skarga kasacyjna 2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 3. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej 4. Legitymacja do wniesienia skargi

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Sławomir Turkowski NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty prawne i ekonomiczne Warszawa 2012 2 vademecum wierzyciela NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa Rozdział I. Pojęcie i skład 1. Pojęcie. Pozytywne i negatywne kryteria określenia składu (art. 922 KC) I. Prawa i obowiązki o charakterze cywilnoprawnym

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 266/IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Data Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

PRAWO DLA NIEPRAWNIKÓW

PRAWO DLA NIEPRAWNIKÓW PRAWO DLA NIEPRAWNIKÓW 1 PRAWO DLA NIEPRAWNIKÓW Często spotykane skróty Prawo Rola prawa Przymus państwowy Funkcje prawa Strona Gałęzie prawa - prawo konstytucyjne Gałęzie prawa - prawo administracyjne

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 E-SĄD ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE Zobowiązanie stosunek cywilnoprawny

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANDRZEJ STACHOWIAK

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANDRZEJ STACHOWIAK ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 1996 r.) Dz.U.96.154.753 1997-12-05 zm. Dz.U.97.141.948

Bardziej szczegółowo