Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych"

Transkrypt

1 Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Adopcja Adwokat Akt normatywny Akt notarialny Akty stanu cywilnego Alimenty Alkohol Apelacja Autorskie prawo Bank Bankowe prawo Bankowy tytuł egzekucyjny Bezpodstawne wzbogacenie Bezumowne korzystanie Biegli Błąd lekarski Błąd organu rentowego Braki formalne Braki pisma procesowego Budynek Cena Cesja Choroba zawodowa Czas pracy Członek spółdzielni Czyn karalny Czynności prawne Czynności procesowe Czynsz Czynsz regulowany Czyny niedozwolone Darowizna Data wpływu Decyzja administracyjna Decyzja organu rentowego Demoralizacja Depozyt sądowy Deputaty i ich ekwiwalenty Diety z tytułu podróży służbowych Dłużnik Dobra osobiste Dobra osobiste pracownika Dodatki do emerytur i rent Dokumenty Domicyl Dom pomocy społecznej Doręczenia Doręczenia w postępowaniu cywilnym Dotacje Dowodowe postępowanie Dowody Dożywocie Droga publiczna Droga sądowa Dyscyplinarne postępowanie Dyskryminacja pracownika Działalność gospodarcza Działalność rolnicza Działanie sądu z urzędu Dział spadku Dziecko Dziedziczenie Dzieło Dzierżawa Egzekucja Egzekucja kontaktów Egzekucja z nieruchomości Eksmisja Emerytura Emerytura pomostowa Emerytura rolnicza Emerytura wcześniejsza Emerytura wojskowa Fundusz alimentacyjny Fundusz świadczeń socjalnych Gospodarstwo rolne Grunty Grunty leśne Gwarancja Hipoteka Hipoteka przymusowa Hotel pracowniczy Internet Interwencja główna

2 Interwencja uboczna Inwalida wojenny i wojskowy Inwestycje Jednorazowe odszkodowanie Jednostka gospodarki uspołecznionej Jurysdykcja krajowa Kapitał początkowy Kara umowna Kaucja mieszkaniowa Klauzula wykonalności Klauzule abuzywne kombatant Komis Konkurencja Konstytucja RP Konsument Kontakty z dzieckiem Koszty adwokackie Koszty egzekucji Koszty procesu Koszty sądowe Kredyt Księgi wieczyste Kuratela Kurator Leasing Leczenie odwykowe Leczenie psychiatryczne Legitymacja procesowa Likwidator przedsiębiorstwa państwowego Lokal mieszkalny Lokal socjalny Lokatorskie prawo do lokalu Macierzyństwo Majątek odrębny Małoletni Małżeńskie ustroje majątkowe Małżeństwo Małżonek Mediacja Mobbing Nadzwyczajna zmiana stosunków Nagroda jubileuszowa Najem Nakazanie Nakaz zapłaty Narkotyki Nauczyciel Nazwa Nazwisko dziecka Negatoryjne powództwo Niegodność dziedziczenia Nieletni Nienależne świadczenie Nienależne wykonanie zobowiązania Nieruchomości Nieuczciwa konkurencja Nieważność postępowania Obowiązki małżonków Obowiązki pracodawcy Obowiązki pracownika Obrót międzynarodowy Ochrona konkurencji Ochrona konkurencji i konsumentów Ochrona posiadania Ochrona pracy kobiet Ochrona zdrowia Odebranie dziecka Odpowiedzialność członka zarządu Odpowiedzialność materialna za mienie powierzone Odpowiedzialność Skarbu Państwa Odpowiedzialność solidarna Odrzucenie apelacji Odrzucenie pozwu Odrzucenie sprzeciwu Odrzucenie zażalenia Odsetki Odszkodowanie Odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy Odszkodowanie zamiast przywrócenia do pracy Odtworzenie akt

3 Odwołanie darowizny Oględziny Ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności majątkiem wspólnym Ojcostwo Okazanie Okresy składkowe i nieskładkowe Opieka społeczna Opłata sądowa Organ administracji państwowej Orzeczenie ponad żądanie Orzeczenie przepadku Osoba fizyczna Oświadczenie woli Pełnomocnik procesowy Pisma procesowe Podleganie ubezpieczeniom społecznym Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu Podróż służbowa Podział do korzystania Podział majątku wspólnego Podział spółdzielni Pokrewieństwo Policjant Pomoc prawna z urzędu Poręczenie Posiadanie Postępowanie klauzulowe Postępowanie opiekuńczo wychowawcze Postępowanie poprawcze Postępowanie o stwierdzenie zgonu Postępowanie przed organem rentowym Postępowanie o uznanie za zmarłego Postępowanie rejestrowe Postępowanie upadłościowe Postępowanie uproszczone Postępowanie w sprawach ze stosunku pracy Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych Potracenia ze świadczeń emerytalno -rentowych Postępowanie wykonawcze Potrącenie Postępowanie zabezpieczające Powaga rzeczy osądzonej Powinowactwo Powództwo Powództwo o ustalenie Powództwo przeciwegzekucyjne Pozbawienie wykonalności Pozew Pozwany Pożyczka Praca w szczególnych warunkach Praca za granicą Pracodawca - likwidacja Pracodawca - niewypłacalność Pracodawca odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracownikowi Pracodawca - upadłość Pracownik Prasowe prawo Prawa człowieka Prawo geologiczne i górnicze Prawo międzynarodowe Prawomocność Prawo Unii Europejskiej Procedura cywilna Produkt niebezpieczny Protest wyborczy Przedawnienie Przedawnienie roszczeń Przedsiębiorca Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo państwowe Przejęcie długu

4 Przejście na emeryturę lub rentę Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę Przekazanie gospodarstwa rolnego następcy Przepadek Przetarg Przewlekłość postępowania Przewozowe prawo Przewóz Przybicie Przymus radcowsko - adwokacki Przypozwanie Przysądzenie Przysposobienie Przywrócenie do pracy Przywrócenie terminu Przywrócenie terminu procesowego Radca prawny Referendum Regres dłużników solidarnych Renta Renta rodzinna Renta socjalna Renta wypadkowa Renta z tytułu niezdolności do pracy Renta z tytułu niezdolności do pracy - deportacyjna Renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z choroba zawodową Renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy Rodzice i dzieci Rodzina zastępcza Rodzinny Dom Dziecka Roszczenia z art.45 k.p. Roszczenia z art. 45 k.p. Rozdzielność majątkowa Rozgraniczenie Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika Rozwiązanie (zmiana treści stosunku pracy za porozumieniem stron Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracodawcy Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem Rozwiązanie umowy Rozwód Samorząd terytorialny Sąd polubowny Sędzia Sędzia - wynagrodzenie Skarb Państwa Skarga kasacyjna Skarga kasacyjna - dopuszczalność Skarga kasacyjna naruszenie prawa materialnego Skarga na czynności komornika Skarga na orzeczenie referendarza sądowego Składki Skarga kasacyjna - ogólnie Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Składki na ubezpieczenia społeczne Skarga kasacyjna wartość przedmiotu zaskarżenia Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej Skarga pauliańska Składki na ubezpieczenia społeczne odpowiedzialność za zaległości Skład sądu Służba wojskowa Służebność drogi koniecznej

5 Spadek Spedycja Spis inwentarza Spółdzielcze prawo do domu jednorodzinnego Spółdzielczy stosunek pracy Spółdzielnia Spółdzielnia mieszkaniowa Spółdzielnia spożywców Spółka Spółka akcyjna Spółka cywilna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spóźniony wniosek Sprawa z zakresu prawa pracy Sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych Sprawy z zakresu regulacji Sprostowanie Sprzedaż Sprzedaż konsumencka Statut Staż pracy zaliczanie okresów pracy w gospodarstwie rolnym Stosunek pracy Stosunek pracy na podstawie powołania Szczególna ochrona stosunku pracy Stosunek pracy członka zarządu spółki handlowej Stosunek prawny charakter Szkody górnicze Stosunek pracy na podstawie mianowania Strona procesowa Szkody na osobie Szkoła niepubliczna Szkoła publiczna Środki lecznicze Środki odwoławcze Środki tymczasowe Świadczenia emerytalno rentowe podstawa wymiaru Świadczenia emerytalno rentowe ponowne ustalenie Świadczenia emerytalno rentowe zbieg Świadczenia niepieniężne Świadczenia pieniężne Świadczenie przedemerytalne Świadczenie rehabilitacyjne Świadectwo pracy Świadek Termin Testament Testament ustny Transport drogowy czas pracy kierowców Trybunał Konstytucyjny Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu Trybunał Sprawiedliwości w Strasburgu Tytuł egzekucyjny Tytuł wykonawczy odsetki osób prowadzących działalność gospodarczą pracowników kolejowych żołnierzy wypadek w związku ze służbą wojskową osób prowadzących działalność gospodarczą osoby współpracujące rolników Ubezpieczenie pracowników sportowców Ubezpieczenie auto-casco Ubezpieczenie OC Ubezpieczenie społeczne Ubezpieczenie zdrowotne

6 Uchwała wspólnoty Uchwały organów spółdzielni Uchwały organów spółki Uchylenie uchwały Uczestnik postępowania Ugoda Układ zbiorowy pracy Umorzenie postępowania Umowa Umowa agencyjna Umowa dzierżawy Umowa lombardowa Umowa międzynarodowa Umowa najmu Umowa o dzieło Umowa o pracę na czas nieokreślony Umowa o pracę na czas określony Umowa o pracę nieważność Umowa o pracę - treść Umowa o pracę zawarcie Umowa o roboty budowlane Umowa pożyczki Umowa przedwstępna Umowa przewozu Umowa składu Umowa sprzedaży Umowa zlecenia Upadłościowe postępowanie Upadłościowe prawo Urlop bezpłatny Urlop dla poratowania zdrowia Urlop macierzyński Urlop wychowawczy Urlop wypoczynkowy Usługi medyczne Ustalenie Ustalenie ojcostwa Ustanowienie drogi koniecznej Ustanowienie opieki nad osobą małoletnią Ustanowienie służebności przesyłu Ustawa o zawodzie lekarza Uwłaszczenie Uzależnienia Uzasadnienie orzeczenia Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym Uznanie orzeczeń sadów zagranicznych Uzupełnienie orzeczenia Użyczenie Użytkowanie Użytkowanie wieczyste Wady Wady oświadczenia woli Waloryzacja Wartość przedmiotu sporu Wartość przedmiotu zaskarżenia Warunek Weksel Weksel własny Więźniowie Wkład mieszkaniowy Władza publiczna Władza rodzicielska Własnościowe prawo do lokalu Własność Własność przemysłowa Właściwość miejscowa Właściwość sądu Wpis do rejestru Wspólność ustawowa Wspólnota mieszkaniowa Współuczestnictwo jednolite Współuczestnictwo konieczne Współwłasność Wybory parlamentarne Wybory prezydenckie Wybory samorządowe Wydanie nieruchomości Wydziedziczenie Wygaśnięcie stosunku pracy Wyjawienie majątku Wykładnia oświadczenia woli Wykładnia prawa Wykładnia wyroku Wykonalność orzeczeń

7 Wykonalność wyroku sądu drugiej instancji Wykonanie zastępcze Wyłączenie sędziego Wymiar sprawiedliwości Wynagrodzenie biegłego Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych Wynalazcze prawo Wypadek przy pracy roszczenia uzupełniające Wypadek w związku ze służbą wojskową Wypowiedzenie Wypowiedzenie umowy Wypowiedzenie zmieniające (zmiana warunków pracy i płacy Wyrok Wyrok uzupełniający Wysokość emerytury Wysokość renty Wysokość świadczenia Wywłaszczenie Wyznaczenie sądu Wyzysk Wznowienie postępowania Wzór użytkowy Zabezpieczenie Zabezpieczenie dowodów Zabezpieczenie powództwa Zabezpieczenie roszczenia Zabezpieczenie wierzytelności Zachowek Zadośćuczynienie Zagadnienie prawne Zakaz konkurencji Zakład poprawczy Zamówienia publiczne Zapis na sąd polubowny Zapis windykacyjny Zarządca Zarząd majątkiem wspólnym Zarządzenie sądu Zarządzenie sądu opiekuńczego Zasada równego traktowania w zatrudnieniu Zasady prawa pracy Zasady współżycia społecznego Zasiedzenie Zasiłek chorobowy Zasiłek macierzyński Zasiłek pogrzebowy Zawieszenie, wstrzymanie lub zmniejszanie emerytury i renty Zaskarżalność orzeczeń sądowych Zawieszenie postępowania Zastaw Zawieszenie postępowania cywilnego Zażalenie Zbieg egzekucji Zdolność sądowa Zdolność sądowa i procesowa Zdrowie psychiczne Zezwolenie kobietom na zawarcie związku małżeńskiego ze względu na brak wymaganego wieku Zezwolenie na wydanie paszportu i dowodu osobistego Zezwolenie na zawarcie małżeństwa Znaki towarowe Zniesienie współwłasności Zobowiązania Zobowiązania pieniężne Zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli Związanie sądu cywilnego wyrokiem karnym Zwolnienie od kosztów Związanie poprzednim wyrokiem sądu Związanie sądu decyzją administracyjną Zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu Związanie prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego Związek zawodowy Zwolnienie spod egzekucji

8 Zwolnienie z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika Zwrot pozwu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego Zwolnienie z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika - odprawa Źródła prawa pracy Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r.

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI Od Wydawcy... 45 ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 47 1. Osoba fizyczna... 47 2. Gospodarstwo rolne definicja... 47 3. Działalność rolnicza definicja normatywna... 48 4. Dział

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013 Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agata Wysocka Copyright by DK Doradztwo Spółka z o.o., Białystok 2013 ISBN 978-83-928150-9-9 Wydawca: DK Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Baba. Bądź bezpieczna STOSUNKI MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE. Wszystko, co powinnaś wiedzieć o sprawach majątkowych, żeby poczuć się pewniej w sądzie

Baba. Bądź bezpieczna STOSUNKI MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE. Wszystko, co powinnaś wiedzieć o sprawach majątkowych, żeby poczuć się pewniej w sądzie Bądź bezpieczna w sądzie STOSUNKI MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET Wszystko, co powinnaś wiedzieć o sprawach majątkowych, żeby poczuć się pewniej w sądzie Projekt został

Bardziej szczegółowo

Kryzysy w rodzinie a prawo

Kryzysy w rodzinie a prawo Kryzysy w rodzinie a prawo Informator dla osób pomagających w trudnych sytuacjach życiowych KRYZYSY W RODZINIE A PRAWO INFORMATOR DLA OSÓB POMAGAJĄCYCH W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH INSTYTUT PSYCHOLOGII

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dokumenty niezbędne do wytoczenia powództwa umowa zawarta między stronami, faktura VAT, wezwanie do dobrowolnego spełnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/272 Ilekroć w ustawie używa się terminu rachunek bankowy, w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, należy przez

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne, proces cywilny

Prawo cywilne, proces cywilny Prawo cywilne, proces cywilny Prawo cywilne dotyczy sporów między stronami spraw majątkowych, rodzinnych (rozwody, pozbawienie praw rodzicielskich), spraw o naruszanie dóbr osobistych, dobrego imienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 ROZDZIAŁ I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 35 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik........ 35 1.1. Pojęcie pracownika....... 35 1.2. śona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. Poz. 991

Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. Poz. 991 Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. Poz. 991 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693. o świadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz tytułów prac dyplomowych

Wykaz tytułów prac dyplomowych Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40B, 71-065 Szczecin Wykaz tytułów prac dyplomowych Prawa i Administracji, prawo, 2001, absolwent Lp. Autor Tytuł pracy Promotor Unieważnienie małżeństwa 1 Alma Chwat

Bardziej szczegółowo