Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB."

Transkrypt

1 Lokata najwyższej jakości tytuł przyznany lokacie depozytowej str. 1 W cyklu Z wizytą u BS w Pszczółkach str INFORMATOR SGB Poznań, styczeń-luty 2011 nr 1/156 Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB. Atrakcyjna, ciekawa, dobra lokata z nagrodami wysoko oceniona za jakość. Z życia SGB str. 2-8 Etyczna i społecznie odpowiedzialna działalność instytucji finansowych str. 23 Współpraca banków z JTS str. 25

2 Akcjonariusze MR Banku S.A. za połączeniem z GBW SA pod szyldem SGB Kilka pytań do Pawła Pawłowskiego Prezesa Zarządu GBW SA w Poznaniu. Zdecydowaną większością (89,49%) głosów akcjonariusze Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w Warszawie podjęli 9 lutego br., uchwałę kierunkową o połączeniu MR Banku S.A. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A w Poznaniu. Jak należy rozumieć tę uchwałę? Podjęta uchwała stanowi milowy krok do finalizacji procesu łączeniowego pomiędzy Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA i Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. Wskazuje ona, iż obrany już ponad 2 lata temu przez Zarządy GBW SA i MR Banku S.A. kierunek działań, zmierzający ostatecznie do połączenia potencjału obu Zrzeszeń, zyskał akceptację banków spółdzielczych zrzeszonych z Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. w Warszawie. Czy ta uchwała była wyrazem chwili, czy może konsekwencją złożonych przez GBW SA obietnic? Na jedno i drugie pytanie należy odpowiedzieć jednoznacznie negatywnie. Podjęcie ww. uchwały, jak i cały proces połączenia GBW SA. i MR Banku S.A. poprzedzony został stopniowym poznawaniem siebie nawzajem i zacieśnianiem współpracy pomiędzy obydwoma Bankami i Zrzeszeniami. Przykładem mogą być wspólnie zorganizowane w październiku 2009 roku oraz w styczniu 2010 roku konferencje tematyczne dla banków spółdzielczych, poświęcone zagadnieniom ryzyk i produktów bankowych. Niejednokrotnie spotykaliśmy się z zarzutami, że jesteśmy mało elastyczni w swych działaniach, mając przy tym świadomość, iż niektóre działania mogłyby przebiegać szybciej, może sprawniej. Byliśmy jednak cierpliwi i konsekwentni w naszych poczynaniach, wierząc w argumenty przemawiające za wytyczonym kierunkiem i w moc codziennej pracy organicznej. Nie podjęliśmy żadnych działań, które mogłoby prowadzić do osłabienia Zrzeszenia MR Banku S.A., nie dążyliśmy do przeciągania do Spółdzielczej Grupy Bankowej indywidualnych banków spółdzielczych. I ten sposób postępowania został, jak sądzę dostrzeżony i doceniony. Co było zatem takim momentem zwrotnym? Nie ma chyba jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Po prostu w określonym momencie czasu nastąpił splot różnych okoliczności. Sądzę jednak, że decydującym czynnikiem było osiągnięcie odpowiedniego stopnia dojrzałości i gotowości po stronie organów obu Spółek i Zrzeszeń do dyskusji na temat dalszych form wzajemnej integracji. Z punktu widzenia czysto biznesowego niewątpliwie ważnym elementem całego procesu była, wspólnie przygotowana i przeprowadzona w 2010 roku kampania reklamowa Lokaty z nagrodami, w której uczestniczyło 175 Banków Spółdzielczych obydwu Zrzeszeń. Zainteresowanie uczestnictwem w niej banków spółdzielczych, jak i osiągnięte efekty sprzedażowe były potwierdzeniem słuszności strategii rozwijania i zacieśniania współpracy pomiędzy naszymi Spółkami, jak i Zrzeszeniami. Również osiągnięte efekty sprzedażowe potwierdzają obustronnie korzystną współpracę. Na jakim etapie jest proces łączeniowy? 5 stycznia bieżącego roku, w podwarszawskiej Jachrance odbyło się spotkanie Banków Spółdzielczych zrzeszenia Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. W spotkaniu tym, poświęconym aktualnym wydarzeniom dotyczącym Zrzeszenia MR Banku S.A., brali udział również przedstawiciele Spółdzielczej Grupy Bankowej: Prezydium Rady Nadzorczej GBW SA, Przewodniczący Rady Zrzeszenia oraz członkowie Zarządu GBW SA. W trakcie spotkania omówiono aktualną sytuację MR Banku S.A. i zaprezentowano Bankom Spółdzielczym Zrzeszenia MR Banku S.A. aktualną ofertę produktów i usług, oferowanych przez GBW SA zrzeszonym Bankom Spółdzielczym. Efektem końcowym ww. spotkania było jednoznaczne, kierunkowe podtrzymanie przez Banki Spółdzielcze zrzeszone z MR Bankiem S.A. woli dalszych prac zmierzających do dokonania połączenia obu spółek i zrzeszeń. W konsekwencji poczynionych w Jachrance ustaleń, 20 stycznia 2011 r. w Poznaniu odbyło się spotkanie konsultacyjne Rad Nadzorczych oraz Rad Zrzeszeń obu Spółek i Zrzeszeń, którego celem było dokonanie ustaleń niezbędnych do sporządzenia, wymaganego prawem, planu połączenia. Plan ten został uzgodniony i sporządzony przez Zarządy obu banków zrzeszających w dniu 27 stycznia br., a następnie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 9 lutego br.. W trakcie ww. spotkania poddano również pod konsultacje uzgodnienia dotyczące funkcjonowania Spółki i Zrzeszenia po połączeniu. W szczególności ustalono, iż zmianie ulegnie dotychczasowa firma Banku z Gospodarczego Banku Wielkopolski Spółka Akcyjna na SGB-Bank Spółka Akcyjna, jak również, że połączone Zrzeszenie, które dotychczas tworzą GBW SA i zrzeszone Banki Spółdzielcze, a którego członkami staną się również Banki Spółdzielcze zrzeszone z MR Bankiem S.A., posługiwać się będzie nazwą marketingową: Spółdzielcza Grupa Bankowa oraz skrótem SGB. W pierwszym tygodniu lutego br., zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem, odbyły się cztery grupowe spotkania GBW SA z Bankami Spółdzielczymi zrzeszenia Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. W spotkaniach tych brali udział przedstawiciele Prezydium Rady Nadzorczej GBW SA, Zarządu GBW SA i Prezydium Rady Zrzeszenia SGB. Tematem spotkań było przybliżenie stanu przygotowawczych prac łączeniowych oraz zasad funkcjonowania GBW SA i Spółdzielczej Grupy Bankowej, przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MR Banku S.A. poświęconego m.in. sprawie kwestii połączenia tego banku z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA W dniu 9 lutego br., w Warszawie, odbyło się ww. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MR Banku S.A. W trakcie obrad, przedstawiona została m.in.: yinformacja Zarządu MR Banku S.A. o dotychczasowych działaniach zmierzających do połączenia z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A., yopinia Rady Nadzorczej MR Banku S.A. w sprawie połączenia z GBW SA, yinformacja Zarządów MR Banku S.A. i GBW SA o ewentualnych skutkach połączenia MR Banku S.A. z GBW SA dla akcjonariuszy MR Banku. W wyniku przeprowadzonego głosowania kierunkowa uchwała w sprawie połączenia MR Banku z GBW SA uzyskała poparcie zdecydowanej większości akcjonariuszy podjęto ją większością 89,49% głosów. Wskazuje to na jednoznaczną akceptację przez banki spółdzielcze akcjonariuszy MR Banku S.A. dotychczasowych prac i wyboru GBW SA jako najlepszego partnera w procesie łączeniowym.

3 Aktualności Dotychczasowe i planowane, dalsze prace łączeniowe Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu oraz Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w Warszawie przeprowadzane są sprawnie i odpowiedzialnie. Nasze doświadczenia w zakresie łączeń banków zrzeszających sięgają roku 2000, gdy rozpoczęły się prace przygotowawcze, które w efekcie doprowadziły do połączenia Bałtyckiego Banku Regionalnego S.A. w Koszalinie z GBW SA, a następnie, w 2002 roku, do połączenia z Pomorsko- Kujawskim Bankiem Regionalnym SA w Bydgoszczy. Wiarygodność GBW SA, potwierdzona jest rzetelną realizacją poczynionych ustaleń oraz wieloletnią stabilnością funkcjonowania. Na czym GBW SA opiera swoje przekonanie, że ostatecznie wszczęty proces łączeniowy zakończy się sukcesem? Zasadniczą kwestią jest partnerstwo prowadzonych przez GBW SA działań na każdym etapie współpracy Spółek i Zrzeszeń. W zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją procesu łączeniowego, Gospodarczy Bank Wielkopolski SA oraz Mazowiecki Bank Regionalny S.A. zobowiązały się współdziałać z zachowaniem należytej staranności oraz wzajemnego partnerstwa i tak cały czas postępują. Jakich działań należy się spodziewać w najbliższym czasie? Najbliższe tygodnie i miesiące poświęcone będą realizacji kolejnych kroków formalno prawnych, związanych z kontynuacją procesu łączeniowego obydwu Spółek i w konsekwencji Zrzeszeń. Zakładamy, iż Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy obu Spółek, podczas których poddane pod głosowanie zostaną uchwały w sprawie łączenia, odbędą się do końca czerwca br. Dla zwiększenia wiarygodności podejmowanych działań, jak i umocnienia pozycji obu Zrzeszeń, intencją Zarządów GBW SA i MR Banku S.A. jest jednak zwołanie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy obu Banków w pierwszym możliwym terminie, po spełnieniu wymogów określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Ostateczną decyzję dotyczącą połączenia Spółek podejmą akcjonariusze w trakcie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy odpowiednio Mazowieckiego Banku Regionalnego SA w Warszawie, a następnie Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu. Dziękuję za rozmowę. Produkt dobrej jakości lokata terminowa SGB JAKOŚĆ ROKU to wyjątkowy tytuł przyznawany produktom spełniającym najwyższe standardy. Taka jest lokata terminowa SGB, która została wyróżniona tym prestiżowym godłem. Kapituła Programu, organizowanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Redakcję Biznes Raportu Dziennika Gazety Prawnej, doceniła skuteczną realizację przyjętej polityki jakości, klarowność stosowanych procedur promocji a także pozytywny odbiór tego produktu SGB przez klientów, pracowników oraz otoczenie społeczne. Tytuł JAKOŚĆ ROKU 2010 przyznany lokacie SGB przyjąłem z ogromną satysfakcją. To prestiżowe wyróżnienie jest dla naszego Zrzeszenia niezmiernie ważne. Jest bowiem potwierdzeniem słuszności konsekwentnie podejmowanych decyzji dotyczących przygotowania produktów bankowych. Jednak zawsze najważniejszy jest Klient. Jego zaufanie i zadowolenie cieszy nas najbardziej i jednocześnie mobilizuje do ciągłego doskonalenia oferty. podkreśla Paweł Pawłowski, Prezes Zarządu GBW SA. Program JAKOŚĆ ROKU to największy projakościowy konkurs w kraju, promujący wdrażanie najwyższych standardów w misji polskich firm. Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się podczas Gali Finałowej 10 marca br. w Katowicach. Program Najwyższa Jakość Wielkopolskiego Stowarzyszenia Badań nad Jakością Centrum Badań i Monitorowania Jakości w Poznaniu prowadzony jest pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. Nagradzane są w nim firmy, dla których zarządzanie przez jakość TQM (Total Quality Management) stało się wyznacznikiem jakości produktów i usług. W kilkudziesięciu edycjach programu certyfikat Najwyższa Jakość zdobyło kilkaset firm z całej Polski. WSBJ wspiera rozwój najlepszych przedsiębiorstw, wyszukuje i kreuje liderów jakości, wskazuje na produkty i usługi, które potwierdzają wysoką jakość. W swoich działaniach promuje solidną przedsiębiorczość. W ramach programu jakościowego WSBJ współpracuje z samorządami, samorządami gospodarczymi i izbami branżowymi na terenie całego kraju. W 2006 roku w ramach działań WSBJ powołane zostało Centrum Badań i Monitorowania Jakości, którego głównymi zadaniami są szeroko zakrojone badania socjologiczne i rynkowe prowadzone na rzecz społeczności lokalnych oraz przygotowanie szkoleń dla przedsiębiorców w zakresie tematycznym wspomagającym działalność gospodarczą, a oferowanych przedsiębiorcom w ramach Programu Najwyższa Jakość. Nowoczesny model zarządzania organizacją oraz strategia jej rozwoju-stały się podstawą uhonorowania Pawła Pawłowskiego, Prezesa Zarządu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA tytułem: Menedżer Najwyższej Jakości. To prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane zgodnie z uchwałą Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Badań nad Jakością oraz w porozumieniu z Kapitułą Programu Najwyższa Jakość i redakcją Magazynu Jakości Biznes Wielkopolska. Ponadto Spółdzielczą Grupę Bankową uhonorowano Certyfikatem Najwyższa Jakość Bankowość i Finanse za Lokatę terminową SGB - wyróżniający się produkt bankowy 2010 r. (egos) Informator SGB nr 156 1

4 Aktualności XII edycja konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców Pałac Senatorski w Warszawie gościł laureatów podczas wręczania nagród w XII edycji Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców organizowanego przez KIG oraz Polsko-Amerykańską Fundację Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw. Gala laureatów odbyła się 28 stycznia br. Andrzej Arendarski prezes KIG, Mieczysław Bąk wiceprezes zarządu Fundacji oraz prof. Przemysław Kulawczuk dokonali podsumowania konkursu. Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców jest rekomendacją, określającą banki względem małych i średnich firm sprzyjającą budowaniu partnerskich więzi biznesowych. W 2010 r. ocenie Zespołu Audytorów oraz Kapituły Konkursu poddały się 3 banki uniwersalne, 22 banki spółdzielcze oraz 8 oddziałów bankowych. I etap konkursu to obowiązek przedstawienia pisemnej prezentacji a warunkiem przejścia do II etapu jest uzyskanie wymaganej regulaminem liczby punktów. II etap konkursu polegał przede wszystkim na badaniu zgłoszonych placówek. Prowadzono także badania opinii klientów, w których poddano ocenie ponad 20 elementów obsługi i działania danej placówki. Badania były prowadzone wśród klientów relacyjnych, częściej korzystających z bezpośredniego kontaktu z bankiem oraz klientów elektronicznych, korzystających z bankowości elektronicznej. Kapituła XII edycji konkursu przyznała nagrody w trzech kategoriach konkursowych: Banki uniwersalne Banki spółdzielcze i małe banki lokalne Oddziały bankowe Lauretami konkursu w kategorii banki spółdzielcze i małe banki lokalne wraz ze Statuetką Konkursu oraz Godłem Promocyjnym z 4 Złotymi Gwiazdami został Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Drugim nagrodzonym Złotą Statuetką oraz Godłem Promocyjnym bankiem został Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim. Fot. A. Malanowski Diamentowa Statuetka trafiła do Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem, jest to nagroda po raz pierwszy przyznawania w Konkursie i przyznawana jest za 10 lat konsekwentnego wdrażania rozwiązań przyjaznych dla małych i średnich firm. Platynowa Statuetka to nagroda przyznawana za systematyczne wzbogacanie i usprawnianie przyjaznej współpracy z MSP. W kategorii banki spółdzielcze i małe banki lokalne Platynową Statuetkę otrzymały: Bank Spółdzielczy w Zambrowie Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie Bank Spółdzielczy w Księżpolu Wyróżnienia Honorowe W kategorii banki spółdzielcze i małe banki lokalne Wyróżnienie Honorowe wraz z Godłem Promocyjnym Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców przyznane zostało: Bankowi Spółdzielczemu w Księżpolu Mazowieckiemu Bankowi Spółdzielczemu w Łomiankach Profesjonalny Doradca Bankowości MSP Tytuł przyznawany wyróżniającym się doradcom banków uczestniczących w konkursie, między innymi za kwalifikacje i wiedzę z zakresu zarządzania MSP, co pozwala służyć właściwą poradą dla klientów z tego sektora otrzymali: Irena Zawadzka Bank Spółdzielczy w Zwoleniu Maria Biała Bank Spółdzielczy w Księżpolu Wiesław Łukasiewicz Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa Godła Promocyjne ze Złotymi Gwiazdami oraz Godła Promocyjne Złote Gwiazdy przyznawane za poddawanie się weryfikacji konkursowej w kolejnych edycjach konkursu w liczbie nie mniejszej niż trzy i nie większej niż siedem. W kategorii banki spółdzielcze i małe banki lokalne Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców wraz ze Złotymi Gwiazdami otrzymali: Bank Spółdzielczy w Brańsku Bank Spółdzielczy w Kolnie Bank Spółdzielczy w Księżpolu Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Bank Spółdzielczy w Wieliczce Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem Bank Spółdzielczy w Zambrowie Bank Spółdzielczy w Zgierzu Bank Spółdzielczy w Zwoleniu Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców otrzymali: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie Bank Spółdzielczy w Szczuczynie Bank Spółdzielczy w Namysłowie Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Bank Spółdzielczy w Łosicach Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Czerwińsku nad Wisłą z siedzibą w Wyszogrodzie Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim GRATULUJEMY WSZYSTKIM LAURE- ATOM 2 Informator SGB nr 156

5 Aktualności Konferencja KZBS i NBP Banki spółdzielcze będą walczyć o zdobycie 10 procent rynku kredytowego i depozytowego. Rozpoczynają ten proces wchodząc na nowe obszary, głównie na teren działania banków komercyjnych. Ekspansja ma dotyczyć nie tylko małych miast i wsi, ale również dużych miast i aglomeracji. Jak na konferencji powiedział prezes Jerzy Różyński przewaga banków spółdzielczych ma polegać na dobrej znajomości terenu i w związku z tym na możliwości tworzenia ofert dostosowanych do potrzeb odbiorców. To była ciekawa i udana konferencja, która poruszała istotne dla naszej działalności zagadnienia skomentowała konferencję Danuta Wojciechowska, wiceprezes SBL w Śremie. Wyróżnienia bankowcom wręczał prof. Marek Belka, który w podsumowaniu konferencji podkreślił, iż: w porównaniu z rokiem poprzednim w roku 2010 poprawiła się sytuacja polskiego sektora bankowego, spadło ryzyko dla stabilności Odznaką Za zasługi dla bankowości Rzeczpospolitej Polskiej przyznawaną przez NBP, odznaczeni zostali długoletni pracownicy banków spółdzielczych m.in. z Międzyrzecza, Mosiny, Śremu, Świdwina Kadra śremskiego Spółdzielczego Banku Ludowego: Małgorzata Andrzejewska, Sabina Jerzyk, Grażyna Leszczyńska, Danuta Ratajczak, Danuta Wojciechowska krajowego systemu finansowego, rozwój sytuacji gospodarczej zgodny ze ścieżką centralną projekcji makroekonomicznej NBP nie będzie stwarzać zagrożenia dla stabilnego funkcjonowania systemu finansowego i powinien wpłynąć na dalszą poprawę sytuacji banków, perspektywy światowej koniunktury są nadal obciążone znaczną niepewnością, a potencjalne ponowne spowolnienie w gospodarkach krajów najwyżej rozwiniętych mogłoby wpłynąć na pogorszenie sytuacji sektora bankowego, nie powinno jednak zagrozić jego stabilności. Informator SGB nr 156 3

6 Z życia SGB Szczęśliwe lokaty Kilkaset wartościowych nagród rozlosowano wśród osób, które założyły wiosenną, półroczną lokatę w placówkach Spółdzielczej Grupy Bankowej. Do szczęśliwców trafiły: samochody osobowe Opel Corsa, skutery, zestawy kina domowego, 60 grillów gazowych, rowery, kuchenki mikrofalowe oraz nagroda główna luksusowy samochód BMW. W ramach tej akcji promocyjnej zebrano 860 milionów złotych! Wewnętrzna Komisja Nadzoru nad loterią w Centrali Organizatora promocji-gospodarczego Banku Wielkopolski SA, przeprowadziła 10 stycznia br. losowanie nagród. Nagrodę I stopnia-samochód BMW wygrała klientka Banku Spółdzielczego w Koronowie (woj. kujawsko-pomorskie). Zwyciężczyni loterii lokat SGB Nowa lokata z nagrodami została poinformowana o fakcie wygrania samochodu BMW X1 osobiście przez Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie Alicję Huczyńską. Było to dla niej wielkie zaskoczenie, ale i wielka radość. Zakładając lokatę nie liczyła na wygraną, jedynie raz pogłaskała stojący w Oddziale rower (również nagrodę w loterii Lokaty z nagrodami ) mówiąc, że przydałby się jej taki. Dotychczas rower był jej ulubionym środkiem transportu nawet w celu założenia lokaty przyjechała do Banku na rowerze, ale jak się okazało wyjechała luksusowym BMW. Szczegółowe wyniki loterii znajdują się na stronie w Serwisie Informacyjnym (zakładka: PROMOCJE). Kolejna promocja lokat pod hasłem: Ruszaj po wygraną rozpoczęła się 17 stycznia br. (egos) Laureatka Nagrody I stopnia Lidia Mikołajewska Opel Corsa pojechał do Kłodzka Zpoczątkiem roku ogłoszono wyniki losowania nagród w Lokacie SGB. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu atrakcyjnych nagród było założenie w banku spółdzielczym zrzeszonym w Spółdzielczej Grupie Bankowej sześciomiesięcznej lokaty o wartości minimum 500 zł. Każde następne 500 zł dawało właścicielowi kolejny los i zwiększało szansę w losowaniu. Oprócz nagród gwarantowanych przez Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, który jest liderem grupy, drugą pulę nagród przygotowały niektóre banki spółdzielcze dla swoich depozytariuszy. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie do losowania przeznaczył samochód osobowy Opel Corsa, który przez pewien czas był wystawiony przed budynkiem centrali Banku. Szczęśliwym jego posiadaczem został pan Kazimierz Boroń mieszkaniec Kłodzka, który w kłodzkim Oddziale Banku przy ulicy Rodzinnej 81, założył promocyjną lokatę. Przekazanie samochodu miało miejsce 25 stycznia br. przed budynkiem Oddziału PBS w Kłodzku. Pan Kazimierz Boroń długo nie mógł uwierzyć, że wylosował tak atrakcyjną nagrodę. Kiedy informowała go o tym wydarzeniu dyrektor kłodzkiego Oddziału sprawdzając numer jego PESEL i dane teleadresowe był, przekonany, że chodzi raczej o wyjaśnienia co do założonej lokaty. Tak naprawdę w to, że otrzyma samochód uwierzył gdy na drzwiach Oddziału zauważył komunikat, że samochód padł na los pod którym zarejestrowana była jego lokata. Klientem Banku Pan Boroń jest od dwóch lat. Mieszka w pobliżu Oddziału i tam dokonuje wszelkich opłat. Robi to właśnie tam gdyż, nie ma długich kolejek, opłaty są niskie i jak twierdzi jest tam bardzo miła obsługa. O lokacie dowiedział się czytając ulotkę przy kasie, postanowił złożyć swoje oszczędności, tym bardziej, że lokata była oprocentowana. Miłym dla niego zaskoczeniem okazała się informacja, że Bank opłacił również za niego podatek od wygranej, którym z mocy prawa objęte są wszystkie loterie. Pan Kazimierz nie kryje zadowolenia. Kilkuletnią Skodę przekazał synowi sam zaś od dwóch tygodni porusza się nowym Oplem. Styczeń to dobry dla mnie miesiąc mówi Kazimierz Boroń mam nowy samochód i urodził mi się wnuk. Obu wydarzeń serdecznie Panu Kazimierzowi gratulujemy. PBS Strzelin 4 Informator SGB nr 156

7 Z życia SGB Renault Megane trafiło do mieszkanki Pajęczna WCzęstochowie odbyło się uroczyste przekazanie nagrody głównej w loterii promocyjnej zorganizowanej przez ESBANK Bank Spółdzielczy. 8 lutego 2011 r. samochód osobowy marki Renault Megane trafił do Magdaleny Kasznickiej z Pajęczna. Pani Magdalena nagrodę odebrała z rąk Jacka Zacharewicza, Prezesa ESBANKU Banku Spółdzielczego. Renault Megane było nagrodą w Złotej Lokacie V, którą nasi Klienci mogli założyć od 1 kwietnia do 30 czerwca 2010 r. Każde zł wpłacone na lokatę stanowiło jeden los. Bardzo się cieszę, że tym razem szczęście w naszej lokacie uśmiechnęło się do mieszkanki Pajęczna mówi Jacek Zacharewicz. Pani Magdalena to nie jedyna klientka ESBANKU do której uśmiechnęło się szczęście. Wśród posiadaczy lokaty rozlosowano także skuter, trzy rowery turystyczne i pięć nawigacji GPS. Za kilka miesięcy w ESBANKU odbędzie się także losowanie nagrody głównej w loterii promocyjnej 85 nagród na 85-lecie. Zwycięzca będzie mógł wybrać mieszkanie na Osiedlu Brzeziny w Radomsku lub zł w gotówce. ESBANK Milionowe obligacje Obligacje o łącznej wartości 30 mln złotych wyemitowało w obrocie niepublicznym Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS SA. Funkcję agenta i gwaranta dojścia emisji obligacji do skutku spółka powierzyła Gospodarczemu Bankowi Wielkopolski SA. w Poznaniu, gdzie w jego siedzibie, 21 grudnia ubr. podpisano finalne dokumenty. Wykup obligacji zaplanowano na 30 października 2015 r. BUDUS jest firmą specjalizującą się w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. W realizacjach umów w zakresie swoich usług występuje jako generalny realizator lub generalny wykonawca inwestycji pod klucz, wykonawca bezpośredni lub podwykonawca w zależności od powierzonego zlecenia. Historia firmy sięga roku 1951 roku kiedy to powstało Katowickie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane z siedzibą w Katowicach. Od tego momentu firma nieprzerwanie prowadzi swoją działalność. Przez ponad pół wieku istnienia Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS SA. na stałe wpisało się w historię budownictwa regionu śląskiego. Większość znaczących obiektów w tym regionie powstała przy bezpośrednim udziale tej Spółki. Należą do nich m.in.: popularny Spodek, planetarium w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, Stadion Śląski, Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na zdjęciu (od lewej) przedstawiciele firmy BUDUS: Mariusz Kempka, członek Zarządu, Leon Ucka, Prezes Zarządu Spółki oraz Przemysław Wojtysiak, Dyrektor Finansowego Centrum Biznesu GBW SA. Emisja obligacji Gminy Ustka Wdniu 28 grudnia 2010 roku Gospodarczy Bank Wielkopolski SA objął emisję obligacji komunalnych Gminy Ustka o łącznej wartości nominalnej równej 2 mln złotych. Środki pozyskane z emisji Gmina przeznaczy na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Współpraca pomiędzy Gminą Ustka a GBW SA nawiązana została z inicjatywy Banku Spółdzielczego w Ustce, który prowadzi rachunek Gminy. Spośród złożonych ofert oferta Spółdzielczej Grupy Bankowej w zakresie organizacji i nabycia emisji obligacji została uznana przez Gminę za najkorzystniejszą. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy obligacje wyemitowane zostaną w 10 seriach, a ich oprocentowanie uzależnione zostało od stawki WI- BOR dla okresu sześciu miesięcy. W imieniu Gminy dokumenty emisyjne podpisały: Anna Sobczuk-Jodłowska (wójt Gminy) oraz Jadwiga Dic (skarbnik). Informator SGB nr 156 5

8 Z życia SGB Silny Bank Spółdzielczy jest szansą dla społeczności lokalnej Jedynym samodzielnym Bankiem w mieście Kępnie, jest SBL, jest także Bankiem ze 100% kapitałem polskim. Niezależnie od zmian siedziby, nazw, zmieniających się ustrojów rządów i opcji politycznych, Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie jest niezmiennie związany z lokalnym środowiskiem. W swej działalności Bank realizuje przesłanie nakreślone przez jego założycieli: służyć dobrze lokalnemu społeczeństwu, podczas spotkania powiedział Adam Hofman. SBL Kępno posiada Centralę w Kępnie oraz 11 Oddziałów działających w powiatach kępińskim, ostrzeszowskim i wieruszowskim oraz punkty kasowe przy Urzędzie Skarbowym w Kępnie i Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie a także nowo otwartą Filię przy Rynek 38, w Kępnie. Kamienica w której otwarto Filię Banku jest własnością Banku, jej usytuowanie pozwoli akurat w rynku na usprawnienie obsługi dotychczasowych klientów i zachęci do korzystania z usług Banku nowych klientów. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Ryszard Lorek Wiceprezes GBW SA w Poznaniu Aniela Kempa Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Włodzimierz Mazurkiewicz Starosta Kępiński O poświęcenie lokalu poproszono Księdza Kanonika Krzysztofa Nawrockiego Proboszcza parafii św. Marcina luka Niecodzienna codzienność Złoty Krzyż Zasługi to wyjątkowe odznaczenie za zasługi dla Państwa lub obywateli, przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za działalność przekraczającą zakres zwykłych obowiązków. Tym prestiżowym wyróżnieniem 4 lutego br. uhonorowano Zenona Błańskiego, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Starogardzie. Zenon Błański związany jest z bankowością spółdzielczą od 1975 roku. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pasji, kierowany przez niego bank stał się wiodącą instytucją finansową na lokalnym rynku usług bankowych. Świeżo upieczony Laureat Złotego Krzyża Zasługi na bieżąco współdziała z samorządami, wspierając inicjatywy przyczyniające się do rozwoju regionu. Ponadto dał się poznać jako wybitny strateg i organizator wielu przedsięwzięć nie tylko na rzecz Banku, ale również społeczności lokalnej. Jego codzienność jest na tyle niecodzienna, że została doceniona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego i uhonorowana tym szczególnym odznaczeniem. Gratulujemy! Gwiazdy Wielkopolskie Rozstrzygnięty został Konkurs pn. Gwiazdy Wielkopolskie, organizowany w ub.r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wśród wyróżnionych, w kategorii: Przedsiębiorczość znalazł się Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu, który realizował projekt Nowoczesne i bezpieczne usługi dla klientów Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu poprzez utworzenie punktów samoobsługowych oraz centrum zapasowego Konkurs polegał na wyłonieniu najciekawszych projektów realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Na fot. Mirosław Bąk Prezes Zarządu BS w Nowym Tomyślu i Henryk Helwing Burmistrz Miasta Nowy Tomyśl, którzy 17 stycznia br. podczas uroczystego zakończenia Konkursu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odebrali dyplom wyróżnienie. luka 6 Informator SGB nr 156

9 Z życia SGB Bank Spółdzielczy w Gryficach Najlepszy bank, najlepsza lokata, najlepszy kredyt Bank Spółdzielczy w Gryficach powstał na Ziemi Gryfickiej w 1950 roku. Siedzibą banku jest piękne osiemnastowieczne miasto Gryfice, leżące na północy województwa zachodniopomorskiego, w gminie liczącej blisko trzydzieści tysięcy mieszkańców. Przybiernów jest gminną wsią, w której tradycyjna obsługa bankowa ma historię wieloletnią. Otwarta placówka to budynek o ciekawej, nowoczesnej architekturze wyposażony w urządzenia pozwalające nie tylko na szybką obsługę klienta, ale również na samoobsługę. Krzysztof Michalczyk, prezes zarządu Banku mówi, iż większa sieć placówek to łatwiejszy i wygodny dostęp do usługi bankowej. Nowe obiekty to sukces Banku, to poprawa warunków obsługi klientów, to usprawnienie pracy kadry. III Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej Turniej odbywał się w Czarnożyłach, 29 stycznia br. Targi kompletna informacja Bank Spółdzielczy w Goleniowie w dniu 29 stycznia br. zorganizował dla klientów Banku zajmujących się hodowlą trzody chlewnej i drobiu, wyjazd na XIV Międzynarodowe Targi Ferm Świń i Drobiu oraz III Krajowe Targi Energii Odnawialnej w Rolnictwie, które odbyły się w Poznaniu. Rozgrywki odbywały się w sali Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Sportowców przywitał Tomasz Luboiński Wójt Gminy Czarnożyły a Turniej otworzył Janusz Pawlak Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej wraz z Marią Brant Dyrektorem Oddziału w Czarnożyłach. 5 turniejowych drużyn: z Białej, Czarnożył, Pątnowa, Skomlina i Dzietrzkowic tworzyli amatorzy w wieku średnim tzw. Oldboje oraz drużyna młodzieżowa z Białej. Turniej rozgrywek w piłkę siatkową o puchar Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej, to nie tylko rywalizacja, lecz dobra zabawa oraz sprawdzian, kto jest sprawniejszy i zajmie tym razem czołowe miejsce. W tegorocznym turnieju pierwsze miejsce i główny puchar uzyskała drużyna Irex ze Skomlina. Kolejne miejsca uzyskały drużyny z Dzietrzkowic, z Pątnowa oraz z Czarnożył. Klienci byli zadowoleni z nowej inicjatywy Banku uznając ją jako pomysł innowacyjny w dotychczasowej współpracy. Poprzez wspólny wyjazd była możliwość zdobycia nowych kontaktów, integracji z innymi rolnikami, możliwość porównania ofert, kompletna, syntetyczna i neutralna informacja oraz okazja do dialogu i wymiany opinii, stwierdził Pan Krystian Jarczewski uczestnik wyjazdu. Na Targach klienci Banku mieli możliwość uczestniczenia w wykładach poświęconych tematyce rolnej. Bank planuje rozwijać inicjatywę cyklicznego organizowania tego typu wyjazdów, widząc w tym możliwość zacieśniania więzi z klientami oraz budowania opinii o Banku jako instytucji przyjaznej i zaangażowanej w biznesowe i zawodowe sprawy Klientów. Bank Spółdzielczy w Goleniowie organizując i finansując wyjazd wpływa na kształtowanie wizerunku Banku wśród klientów Banku oraz lokalnej społeczności. Info BS Informator SGB nr 156 7

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Konkurs promujący najlepsze wzorce współpracy z MSP VIII EDYCJA maj 2006 r. - grudzień 2006 r. Motto VIII edycji Konkursu: Przejrzysta i nowoczesna oferta za rozsądną

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Łódź, grudzień 2008 Niniejszy materiał jest materiałem informacyjnym jedynie dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A.

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A. GWARANCJE w Banku BGŻ S.A. Informacje ogólne Bank BGŻ jest jednym z 10 największych banków w Polsce. Od ponad 30-lat aktywnie działamy na rynku. Jesteśmy bankiem uniwersalnym. Oferujemy produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin XI edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM Załącznik do Uchwały Nr 75/37/ABC/DBS/2011 Zarządu Banku BPS SA z dnia 19 sierpnia 2011 r. REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM pod patronatem Banku Polskiej Spółdzielczości

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Jachranka, 19 stycznia 2010 r. www.sgb.pl PLAN PREZENTACJI Samorządy i przedsiębiorstwa strategicznymi partnerami

Bardziej szczegółowo

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla. Ewa Jakubowska-Krajewska, Członek Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych

Bardziej szczegółowo

Historia Banku Podkarpacki Bank Spółdzielczy to Bank o bogatej tradycji. Jego historia sięga roku 1871. W 2006 r. Bank obchodził rocznicę 135-lecia swojego istnienia. Fotografia: Sanok ul. Kościuszki,

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Edycja zimowa naszego kwartalnika, wyglądała będzie nieco inaczej.

Edycja zimowa naszego kwartalnika, wyglądała będzie nieco inaczej. Szanowni Państwo, Edycja zimowa naszego kwartalnika, wyglądała będzie nieco inaczej. Aby zimowe, pochmurne dni zyskały odrobinę koloru, postanowiliśmy urozmaicić nasz kwartalnik dużą ilością zdjęć i nadać

Bardziej szczegółowo

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie.

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. 1. Rys historyczny. 2. Dzień dzisiejszy: jubileusz 65-lecia, teren działania wyniki finansowe, GBS Bank na tle innych bs.

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki Bank Spółdzielczy po raz pierwszy brał udział w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców w 2004 roku

Podkarpacki Bank Spółdzielczy po raz pierwszy brał udział w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców w 2004 roku V edycji PBS w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców Podkarpacki Bank Spółdzielczy po raz pierwszy brał udział w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców w 2004 roku Laureat konkursu -uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Prof. ndzw. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska Przewodnicząca Kapituły Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości Gdańsk, 27.02.2015 Korzenie Pomorska Nagroda Jakości ma

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawach: przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Forum Liderów Banków Spółdzielczych Warszawa, 15 września 2009 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Regulamin Plebiscytu Złoty Bankier 2014

Regulamin Plebiscytu Złoty Bankier 2014 Regulamin Plebiscytu Złoty Bankier 2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Plebiscytu Złoty Bankier 2014 ( Plebiscyt ) jest Grupa Bankier.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Regulamin konkursu organizowanego przez Powiat Limanowski wraz z Regionalnym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców z siedzibą w Limanowej Powiat Limanowski oraz Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU

WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU I. Organizator programu Wyłącznym organizatorem Programu,,Wojewódzki Lider Biznesu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie. II. Cel Programu: Celem Programu jest : -wyłonienie (wyróżnienie) i promocja

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2013 Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ wczoraj i dziś

Bank BGŻ wczoraj i dziś Bank BGŻ wczoraj i dziś Kim jesteśmy dziś Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw Jesteśmy doceniani w obszarze CSR Nagrody 2014 r. Lider Rankingu Odpowiedzialności Społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Matematyka w banku. Opis projektu

Projekt edukacyjny Matematyka w banku. Opis projektu Opis projektu 1.Tytuł projektu: Matematyka w banku. 2.Czas: 14.grudnia 2010 roku 30 kwietnia 2011roku 3.Uzasadnienie wyboru tematu: - pokazanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym, -

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Rola Banków Spółdzielczych SGB w rozwoju obszarów wiejskich i finansowaniu gmin. XVI Kongres Gmin Wiejskich Serock, 6-7 października 2015 r.

Rola Banków Spółdzielczych SGB w rozwoju obszarów wiejskich i finansowaniu gmin. XVI Kongres Gmin Wiejskich Serock, 6-7 października 2015 r. Rola Banków Spółdzielczych SGB w rozwoju obszarów wiejskich i finansowaniu gmin XVI Kongres Gmin Wiejskich Serock, 6-7 października 2015 r. Misja Banków Spółdzielczych Działanie na rzecz swoich członków,

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła Załącznik do Uchwały Nr XIV/110/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25.11.2011 r. Załącznik do Uchwały nr LIX/326/06 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20.01.2006 r. Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 22-25 WRZEŚNIA 2014 www.kongresmsp.eu Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP! Strona 1 IV

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego KIM JESTEŚMY? Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną stworzoną

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA Zostań Agentem PKO Banku Polskiego Jeśli: prowadzisz działalność gospodarczą, szukasz pomysłu na własny biznes, interesuje Cię działalność w sferze bankowości i finansów,

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/402/14 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE. z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/402/14 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE. z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR LII/402/14 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Burmistrza Zatora "Złota Łuska". Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 17 i 18, art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY I. OPIS KONKURSU 1. Organizatorzy Konkursu: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski - Departament Rolnictwa i Środowiska. 2. Sekretariat Konkursu: Targi Lublin S.A.

Bardziej szczegółowo

Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich

Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich Załącznik do Uchwały Nr 1717/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 marca 2012 roku Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich REGULAMIN Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JURAJSKI PRODUKT ROKU 2013

REGULAMIN KONKURSU JURAJSKI PRODUKT ROKU 2013 Strona 1 z 5 1 Organizatorem Konkursu jest Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Częstochowie. 2 Konkurs jest organizowany dla przedsiębiorstw, firm i instytucji z terenu działalności Izby. 3 Konkurs

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Poznań 9-11 października 2009 W dniach 9-11 października 2009 w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN EDYCJA 2014. Rozdział I Misja Konkursu. Rozdział II Cele Konkursu

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN EDYCJA 2014. Rozdział I Misja Konkursu. Rozdział II Cele Konkursu REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN EDYCJA 2014 Rozdział I Misja Konkursu 1 Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin edycja 2014, zwany dalej Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY: Fundator Nagród. Patroni Medialni

ORGANIZATORZY: Fundator Nagród. Patroni Medialni ORGANIZATORZY: Fundator Nagród Patroni Medialni Regulamin Perła Mazowsza roku 2015 (w powiecie piaseczyńskim) Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Celem konkursu jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszych

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy tam, gdzie się buduje

Jesteśmy tam, gdzie się buduje Jesteśmy tam, gdzie się buduje WKT to wiodący dystrybutor specjalistycznych materiałów i systemów budowlanych wysokiej jakości produkty sygnowane markami światowych producentów ogólnopolska sieć sprzedaży

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Konin, 24.02.2015r. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści

Bardziej szczegółowo

Debiut na NewConnect. Warszawa, 8 wrzesień 2011

Debiut na NewConnect. Warszawa, 8 wrzesień 2011 Debiut na NewConnect Warszawa, 8 wrzesień 2011 Agenda Działalność Spółki Informacje finansowe Strategia rozwoju i cele inwestycyjne Emisja prywatna 2 Sieć sprzedaży, produkt, klient Profil działalności

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Struktura akcjonariatu Grupy Nordea

Struktura akcjonariatu Grupy Nordea Grupa Nordea Grupa Nordea Nordea jest najsilniejszą grupą finansową w Europie Północnej: największy bank w Skandynawii 10 mln Klientów indywidualnych 1 mln Klientów korporacyjnych pionier i lider bankowości

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI O FIRMIE WSPÓŁPRACUJEMY Z ZAKRES USŁUG ZASADY DZIAŁANIA NAGRODY Z NASZYCH USŁUG SKORZYSTALI WYBRANE OPINIE KLIENTÓW O ALIGIS

SPIS TREŚCI O FIRMIE WSPÓŁPRACUJEMY Z ZAKRES USŁUG ZASADY DZIAŁANIA NAGRODY Z NASZYCH USŁUG SKORZYSTALI WYBRANE OPINIE KLIENTÓW O ALIGIS SPIS TREŚCI O FIRMIE WSPÓŁPRACUJEMY Z ZAKRES USŁUG ZASADY DZIAŁANIA NAGRODY Z NASZYCH USŁUG SKORZYSTALI WYBRANE OPINIE KLIENTÓW O ALIGIS Zarządzaj swoim sukcesem... O FIRMIE Aligis świadczy kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Jaki sposób płatności wybrać dla swojego sklepu internetowego? biznes

Jaki sposób płatności wybrać dla swojego sklepu internetowego? biznes biznes www.pigulkiwiedzy.tv 9. Przelew bankowy Zalety: 3. 4. Wpłaty przekazywane są bezpośrednio na rachunek bankowy sklepu. Za przyjmowanie wpłat nie są pobierane opłaty od właściciela sklepu. Wpłata

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Firmy ich oczekiwania wobec banków

Firmy ich oczekiwania wobec banków Firmy ich oczekiwania wobec banków Raport z badań Michał Bolesławski Wiceprezes Zarządu Banku Warszawa, 19 maja 2010 Firmy 1.Lojalność 2. Internet 3. Doradca 4. Depozyty 5. Kredyty 6. ING Direct Business

Bardziej szczegółowo

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za I półrocze 2014 r.

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za I półrocze 2014 r. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja wyników za I półrocze 2014 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka)

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Przedstawiony zestaw zadań jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu ukazanie praktycznej strony matematyki, jej zastosowania

Bardziej szczegółowo

Dzień przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości Program edukacyjny Dzień przedsiębiorczości X edycja 17 kwietnia 2013 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości to pozarządowa organizacja pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA OFERTA WSPÓŁPRACY O Nagrodzie Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie lub sponsoring wydarzenia. Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2 wania. 03 ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH Powstała w 2010 roku Spółdzielnia ANG jest częścią Grupy ANG, w skład której wchodzą firmy realizujące

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Andrzej Janicki Departament Programów Europejskich Gdańsk, czerwiec 2011 1. BGK jako instytucja zaangażowana we wdrażanie środków unijnych. 2. Działanie

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

NOWOGARD. Dobre praktyki współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 w Gminie Nowogard

NOWOGARD. Dobre praktyki współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 w Gminie Nowogard NOWOGARD Dobre praktyki współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 w Gminie Nowogard Położenie Miasta i Gminy Nowogard Położenie geograficzne: gmina Nowogard położona jest w północozachodniej

Bardziej szczegółowo

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP w Polsce dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP 1997 PPP 2007 Źródło: PPPs in Developing Economies: Overcoming Obstacles to Private Sector Participation, DEPFA BANK 2007 W całym okresie - 205(176)

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Konferencja FRIG Zielona Góra 27.02.2012 Credit Agricole Bank Polska S.A. Bank Credit Agricole od 117 lat teraz także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka)

Bardziej szczegółowo

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 573, poz. 3794 z dnia 2 września 2008 roku

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 573, poz. 3794 z dnia 2 września 2008 roku UCHWAŁA Nr XX/42/2008 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Zielonki oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Data utworzenia 2008-07-10 Numer aktu 42 Kadencja

Bardziej szczegółowo

CoopEst. Włodzimierz Grudziński

CoopEst. Włodzimierz Grudziński CoopEst Włodzimierz Grudziński CoopEst jest funduszem kapitałowym z siedzibą w Brukseli, którego celem jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w nowych i przyszłych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 I. CELE PRZYZNAWANIA NAGRODY GOSPODARCZEJ W PLEBISCYCIE GWIAZDY BIZNESU Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (zwany dalej: Organizatorem),

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piękna Wieś Opolska 2007

Regulamin Konkursu Piękna Wieś Opolska 2007 Regulamin Konkursu Piękna Wieś Opolska 2007 I. Kategorie konkursu Konkurs obejmuje następujące kategorie: A. Najpiękniejsza wieś Udział może wziąć każda miejscowość wiejska, lecz nie przysiółki. Do nagrody

Bardziej szczegółowo

Dzień przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości Program edukacyjny Dzień przedsiębiorczości XI edycja 2 kwietnia 2014 r. O Fundacji Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości to pozarządowa organizacja pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu eko.liderzy 2015 województwa małopolskiego. Rozdział I

REGULAMIN Konkursu eko.liderzy 2015 województwa małopolskiego. Rozdział I REGULAMIN Konkursu eko.liderzy 2015 województwa małopolskiego POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I 1. Konkurs eko.liderzy 2015 województwa małopolskiego (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI EDYCJA XX

REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI EDYCJA XX REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI EDYCJA XX GDAŃSK 2016 1 KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI ORGANIZATOR KONKURSU: POMORSKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT W GDAŃSKU WSPÓŁORGANIZATOR:

Bardziej szczegółowo

Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku.

Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku. Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku. 1. Dlaczego Bank obniżył oprocentowanie NKO? Pierwotnym zadaniem NKO było przyciągnięcie do nas nowych Klientów i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM POD PATRONATEM GOSPODARCZEGO BANKU WIELKOPOLSKI SA Organizatorzy konkursu 1. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, zwanym dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Załącznik nr 1 do Uchwały /2015 Zarządu BS w Kobierzycach z dnia 29.09.2015r Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Finansowanie obszarów wiejskich

Finansowanie obszarów wiejskich Finansowanie obszarów wiejskich XVI Kongres Gmin Wiejskich RP Serock, 6-7 października 2015 r. PROW 2007-2013 w BGK Pożyczki ze środków budżetu państwa będące finansowym wsparciem dla JST i LGD realizujących

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe Alternatywne formy finansowania inwestycji Obligacje przychodowe Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej Duża jednostkowa skala nakładów inwestycyjnych Długi okres użytkowania Opłaty za korzystania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Regulamin XII edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości Powiat Limanowski oraz Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców z siedzibą w Limanowej popierając rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie.

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie. Fundusze inwestycyjne to instytucje, które zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje oszczędności każdy, kto nie chce ich trzymać w skarpecie. Wynajęci

Bardziej szczegółowo

KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV.

KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV. KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV. GDAŃSK 2011 SEKRETARIAT KONKURSU POMORSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych

Bardziej szczegółowo