Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB."

Transkrypt

1 Lokata najwyższej jakości tytuł przyznany lokacie depozytowej str. 1 W cyklu Z wizytą u BS w Pszczółkach str INFORMATOR SGB Poznań, styczeń-luty 2011 nr 1/156 Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB. Atrakcyjna, ciekawa, dobra lokata z nagrodami wysoko oceniona za jakość. Z życia SGB str. 2-8 Etyczna i społecznie odpowiedzialna działalność instytucji finansowych str. 23 Współpraca banków z JTS str. 25

2 Akcjonariusze MR Banku S.A. za połączeniem z GBW SA pod szyldem SGB Kilka pytań do Pawła Pawłowskiego Prezesa Zarządu GBW SA w Poznaniu. Zdecydowaną większością (89,49%) głosów akcjonariusze Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w Warszawie podjęli 9 lutego br., uchwałę kierunkową o połączeniu MR Banku S.A. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A w Poznaniu. Jak należy rozumieć tę uchwałę? Podjęta uchwała stanowi milowy krok do finalizacji procesu łączeniowego pomiędzy Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA i Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. Wskazuje ona, iż obrany już ponad 2 lata temu przez Zarządy GBW SA i MR Banku S.A. kierunek działań, zmierzający ostatecznie do połączenia potencjału obu Zrzeszeń, zyskał akceptację banków spółdzielczych zrzeszonych z Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. w Warszawie. Czy ta uchwała była wyrazem chwili, czy może konsekwencją złożonych przez GBW SA obietnic? Na jedno i drugie pytanie należy odpowiedzieć jednoznacznie negatywnie. Podjęcie ww. uchwały, jak i cały proces połączenia GBW SA. i MR Banku S.A. poprzedzony został stopniowym poznawaniem siebie nawzajem i zacieśnianiem współpracy pomiędzy obydwoma Bankami i Zrzeszeniami. Przykładem mogą być wspólnie zorganizowane w październiku 2009 roku oraz w styczniu 2010 roku konferencje tematyczne dla banków spółdzielczych, poświęcone zagadnieniom ryzyk i produktów bankowych. Niejednokrotnie spotykaliśmy się z zarzutami, że jesteśmy mało elastyczni w swych działaniach, mając przy tym świadomość, iż niektóre działania mogłyby przebiegać szybciej, może sprawniej. Byliśmy jednak cierpliwi i konsekwentni w naszych poczynaniach, wierząc w argumenty przemawiające za wytyczonym kierunkiem i w moc codziennej pracy organicznej. Nie podjęliśmy żadnych działań, które mogłoby prowadzić do osłabienia Zrzeszenia MR Banku S.A., nie dążyliśmy do przeciągania do Spółdzielczej Grupy Bankowej indywidualnych banków spółdzielczych. I ten sposób postępowania został, jak sądzę dostrzeżony i doceniony. Co było zatem takim momentem zwrotnym? Nie ma chyba jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Po prostu w określonym momencie czasu nastąpił splot różnych okoliczności. Sądzę jednak, że decydującym czynnikiem było osiągnięcie odpowiedniego stopnia dojrzałości i gotowości po stronie organów obu Spółek i Zrzeszeń do dyskusji na temat dalszych form wzajemnej integracji. Z punktu widzenia czysto biznesowego niewątpliwie ważnym elementem całego procesu była, wspólnie przygotowana i przeprowadzona w 2010 roku kampania reklamowa Lokaty z nagrodami, w której uczestniczyło 175 Banków Spółdzielczych obydwu Zrzeszeń. Zainteresowanie uczestnictwem w niej banków spółdzielczych, jak i osiągnięte efekty sprzedażowe były potwierdzeniem słuszności strategii rozwijania i zacieśniania współpracy pomiędzy naszymi Spółkami, jak i Zrzeszeniami. Również osiągnięte efekty sprzedażowe potwierdzają obustronnie korzystną współpracę. Na jakim etapie jest proces łączeniowy? 5 stycznia bieżącego roku, w podwarszawskiej Jachrance odbyło się spotkanie Banków Spółdzielczych zrzeszenia Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. W spotkaniu tym, poświęconym aktualnym wydarzeniom dotyczącym Zrzeszenia MR Banku S.A., brali udział również przedstawiciele Spółdzielczej Grupy Bankowej: Prezydium Rady Nadzorczej GBW SA, Przewodniczący Rady Zrzeszenia oraz członkowie Zarządu GBW SA. W trakcie spotkania omówiono aktualną sytuację MR Banku S.A. i zaprezentowano Bankom Spółdzielczym Zrzeszenia MR Banku S.A. aktualną ofertę produktów i usług, oferowanych przez GBW SA zrzeszonym Bankom Spółdzielczym. Efektem końcowym ww. spotkania było jednoznaczne, kierunkowe podtrzymanie przez Banki Spółdzielcze zrzeszone z MR Bankiem S.A. woli dalszych prac zmierzających do dokonania połączenia obu spółek i zrzeszeń. W konsekwencji poczynionych w Jachrance ustaleń, 20 stycznia 2011 r. w Poznaniu odbyło się spotkanie konsultacyjne Rad Nadzorczych oraz Rad Zrzeszeń obu Spółek i Zrzeszeń, którego celem było dokonanie ustaleń niezbędnych do sporządzenia, wymaganego prawem, planu połączenia. Plan ten został uzgodniony i sporządzony przez Zarządy obu banków zrzeszających w dniu 27 stycznia br., a następnie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 9 lutego br.. W trakcie ww. spotkania poddano również pod konsultacje uzgodnienia dotyczące funkcjonowania Spółki i Zrzeszenia po połączeniu. W szczególności ustalono, iż zmianie ulegnie dotychczasowa firma Banku z Gospodarczego Banku Wielkopolski Spółka Akcyjna na SGB-Bank Spółka Akcyjna, jak również, że połączone Zrzeszenie, które dotychczas tworzą GBW SA i zrzeszone Banki Spółdzielcze, a którego członkami staną się również Banki Spółdzielcze zrzeszone z MR Bankiem S.A., posługiwać się będzie nazwą marketingową: Spółdzielcza Grupa Bankowa oraz skrótem SGB. W pierwszym tygodniu lutego br., zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem, odbyły się cztery grupowe spotkania GBW SA z Bankami Spółdzielczymi zrzeszenia Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. W spotkaniach tych brali udział przedstawiciele Prezydium Rady Nadzorczej GBW SA, Zarządu GBW SA i Prezydium Rady Zrzeszenia SGB. Tematem spotkań było przybliżenie stanu przygotowawczych prac łączeniowych oraz zasad funkcjonowania GBW SA i Spółdzielczej Grupy Bankowej, przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MR Banku S.A. poświęconego m.in. sprawie kwestii połączenia tego banku z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA W dniu 9 lutego br., w Warszawie, odbyło się ww. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MR Banku S.A. W trakcie obrad, przedstawiona została m.in.: yinformacja Zarządu MR Banku S.A. o dotychczasowych działaniach zmierzających do połączenia z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A., yopinia Rady Nadzorczej MR Banku S.A. w sprawie połączenia z GBW SA, yinformacja Zarządów MR Banku S.A. i GBW SA o ewentualnych skutkach połączenia MR Banku S.A. z GBW SA dla akcjonariuszy MR Banku. W wyniku przeprowadzonego głosowania kierunkowa uchwała w sprawie połączenia MR Banku z GBW SA uzyskała poparcie zdecydowanej większości akcjonariuszy podjęto ją większością 89,49% głosów. Wskazuje to na jednoznaczną akceptację przez banki spółdzielcze akcjonariuszy MR Banku S.A. dotychczasowych prac i wyboru GBW SA jako najlepszego partnera w procesie łączeniowym.

3 Aktualności Dotychczasowe i planowane, dalsze prace łączeniowe Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu oraz Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w Warszawie przeprowadzane są sprawnie i odpowiedzialnie. Nasze doświadczenia w zakresie łączeń banków zrzeszających sięgają roku 2000, gdy rozpoczęły się prace przygotowawcze, które w efekcie doprowadziły do połączenia Bałtyckiego Banku Regionalnego S.A. w Koszalinie z GBW SA, a następnie, w 2002 roku, do połączenia z Pomorsko- Kujawskim Bankiem Regionalnym SA w Bydgoszczy. Wiarygodność GBW SA, potwierdzona jest rzetelną realizacją poczynionych ustaleń oraz wieloletnią stabilnością funkcjonowania. Na czym GBW SA opiera swoje przekonanie, że ostatecznie wszczęty proces łączeniowy zakończy się sukcesem? Zasadniczą kwestią jest partnerstwo prowadzonych przez GBW SA działań na każdym etapie współpracy Spółek i Zrzeszeń. W zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją procesu łączeniowego, Gospodarczy Bank Wielkopolski SA oraz Mazowiecki Bank Regionalny S.A. zobowiązały się współdziałać z zachowaniem należytej staranności oraz wzajemnego partnerstwa i tak cały czas postępują. Jakich działań należy się spodziewać w najbliższym czasie? Najbliższe tygodnie i miesiące poświęcone będą realizacji kolejnych kroków formalno prawnych, związanych z kontynuacją procesu łączeniowego obydwu Spółek i w konsekwencji Zrzeszeń. Zakładamy, iż Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy obu Spółek, podczas których poddane pod głosowanie zostaną uchwały w sprawie łączenia, odbędą się do końca czerwca br. Dla zwiększenia wiarygodności podejmowanych działań, jak i umocnienia pozycji obu Zrzeszeń, intencją Zarządów GBW SA i MR Banku S.A. jest jednak zwołanie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy obu Banków w pierwszym możliwym terminie, po spełnieniu wymogów określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Ostateczną decyzję dotyczącą połączenia Spółek podejmą akcjonariusze w trakcie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy odpowiednio Mazowieckiego Banku Regionalnego SA w Warszawie, a następnie Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu. Dziękuję za rozmowę. Produkt dobrej jakości lokata terminowa SGB JAKOŚĆ ROKU to wyjątkowy tytuł przyznawany produktom spełniającym najwyższe standardy. Taka jest lokata terminowa SGB, która została wyróżniona tym prestiżowym godłem. Kapituła Programu, organizowanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Redakcję Biznes Raportu Dziennika Gazety Prawnej, doceniła skuteczną realizację przyjętej polityki jakości, klarowność stosowanych procedur promocji a także pozytywny odbiór tego produktu SGB przez klientów, pracowników oraz otoczenie społeczne. Tytuł JAKOŚĆ ROKU 2010 przyznany lokacie SGB przyjąłem z ogromną satysfakcją. To prestiżowe wyróżnienie jest dla naszego Zrzeszenia niezmiernie ważne. Jest bowiem potwierdzeniem słuszności konsekwentnie podejmowanych decyzji dotyczących przygotowania produktów bankowych. Jednak zawsze najważniejszy jest Klient. Jego zaufanie i zadowolenie cieszy nas najbardziej i jednocześnie mobilizuje do ciągłego doskonalenia oferty. podkreśla Paweł Pawłowski, Prezes Zarządu GBW SA. Program JAKOŚĆ ROKU to największy projakościowy konkurs w kraju, promujący wdrażanie najwyższych standardów w misji polskich firm. Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się podczas Gali Finałowej 10 marca br. w Katowicach. Program Najwyższa Jakość Wielkopolskiego Stowarzyszenia Badań nad Jakością Centrum Badań i Monitorowania Jakości w Poznaniu prowadzony jest pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. Nagradzane są w nim firmy, dla których zarządzanie przez jakość TQM (Total Quality Management) stało się wyznacznikiem jakości produktów i usług. W kilkudziesięciu edycjach programu certyfikat Najwyższa Jakość zdobyło kilkaset firm z całej Polski. WSBJ wspiera rozwój najlepszych przedsiębiorstw, wyszukuje i kreuje liderów jakości, wskazuje na produkty i usługi, które potwierdzają wysoką jakość. W swoich działaniach promuje solidną przedsiębiorczość. W ramach programu jakościowego WSBJ współpracuje z samorządami, samorządami gospodarczymi i izbami branżowymi na terenie całego kraju. W 2006 roku w ramach działań WSBJ powołane zostało Centrum Badań i Monitorowania Jakości, którego głównymi zadaniami są szeroko zakrojone badania socjologiczne i rynkowe prowadzone na rzecz społeczności lokalnych oraz przygotowanie szkoleń dla przedsiębiorców w zakresie tematycznym wspomagającym działalność gospodarczą, a oferowanych przedsiębiorcom w ramach Programu Najwyższa Jakość. Nowoczesny model zarządzania organizacją oraz strategia jej rozwoju-stały się podstawą uhonorowania Pawła Pawłowskiego, Prezesa Zarządu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA tytułem: Menedżer Najwyższej Jakości. To prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane zgodnie z uchwałą Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Badań nad Jakością oraz w porozumieniu z Kapitułą Programu Najwyższa Jakość i redakcją Magazynu Jakości Biznes Wielkopolska. Ponadto Spółdzielczą Grupę Bankową uhonorowano Certyfikatem Najwyższa Jakość Bankowość i Finanse za Lokatę terminową SGB - wyróżniający się produkt bankowy 2010 r. (egos) Informator SGB nr 156 1

4 Aktualności XII edycja konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców Pałac Senatorski w Warszawie gościł laureatów podczas wręczania nagród w XII edycji Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców organizowanego przez KIG oraz Polsko-Amerykańską Fundację Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw. Gala laureatów odbyła się 28 stycznia br. Andrzej Arendarski prezes KIG, Mieczysław Bąk wiceprezes zarządu Fundacji oraz prof. Przemysław Kulawczuk dokonali podsumowania konkursu. Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców jest rekomendacją, określającą banki względem małych i średnich firm sprzyjającą budowaniu partnerskich więzi biznesowych. W 2010 r. ocenie Zespołu Audytorów oraz Kapituły Konkursu poddały się 3 banki uniwersalne, 22 banki spółdzielcze oraz 8 oddziałów bankowych. I etap konkursu to obowiązek przedstawienia pisemnej prezentacji a warunkiem przejścia do II etapu jest uzyskanie wymaganej regulaminem liczby punktów. II etap konkursu polegał przede wszystkim na badaniu zgłoszonych placówek. Prowadzono także badania opinii klientów, w których poddano ocenie ponad 20 elementów obsługi i działania danej placówki. Badania były prowadzone wśród klientów relacyjnych, częściej korzystających z bezpośredniego kontaktu z bankiem oraz klientów elektronicznych, korzystających z bankowości elektronicznej. Kapituła XII edycji konkursu przyznała nagrody w trzech kategoriach konkursowych: Banki uniwersalne Banki spółdzielcze i małe banki lokalne Oddziały bankowe Lauretami konkursu w kategorii banki spółdzielcze i małe banki lokalne wraz ze Statuetką Konkursu oraz Godłem Promocyjnym z 4 Złotymi Gwiazdami został Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Drugim nagrodzonym Złotą Statuetką oraz Godłem Promocyjnym bankiem został Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim. Fot. A. Malanowski Diamentowa Statuetka trafiła do Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem, jest to nagroda po raz pierwszy przyznawania w Konkursie i przyznawana jest za 10 lat konsekwentnego wdrażania rozwiązań przyjaznych dla małych i średnich firm. Platynowa Statuetka to nagroda przyznawana za systematyczne wzbogacanie i usprawnianie przyjaznej współpracy z MSP. W kategorii banki spółdzielcze i małe banki lokalne Platynową Statuetkę otrzymały: Bank Spółdzielczy w Zambrowie Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie Bank Spółdzielczy w Księżpolu Wyróżnienia Honorowe W kategorii banki spółdzielcze i małe banki lokalne Wyróżnienie Honorowe wraz z Godłem Promocyjnym Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców przyznane zostało: Bankowi Spółdzielczemu w Księżpolu Mazowieckiemu Bankowi Spółdzielczemu w Łomiankach Profesjonalny Doradca Bankowości MSP Tytuł przyznawany wyróżniającym się doradcom banków uczestniczących w konkursie, między innymi za kwalifikacje i wiedzę z zakresu zarządzania MSP, co pozwala służyć właściwą poradą dla klientów z tego sektora otrzymali: Irena Zawadzka Bank Spółdzielczy w Zwoleniu Maria Biała Bank Spółdzielczy w Księżpolu Wiesław Łukasiewicz Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa Godła Promocyjne ze Złotymi Gwiazdami oraz Godła Promocyjne Złote Gwiazdy przyznawane za poddawanie się weryfikacji konkursowej w kolejnych edycjach konkursu w liczbie nie mniejszej niż trzy i nie większej niż siedem. W kategorii banki spółdzielcze i małe banki lokalne Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców wraz ze Złotymi Gwiazdami otrzymali: Bank Spółdzielczy w Brańsku Bank Spółdzielczy w Kolnie Bank Spółdzielczy w Księżpolu Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Bank Spółdzielczy w Wieliczce Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem Bank Spółdzielczy w Zambrowie Bank Spółdzielczy w Zgierzu Bank Spółdzielczy w Zwoleniu Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców otrzymali: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie Bank Spółdzielczy w Szczuczynie Bank Spółdzielczy w Namysłowie Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Bank Spółdzielczy w Łosicach Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Czerwińsku nad Wisłą z siedzibą w Wyszogrodzie Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim GRATULUJEMY WSZYSTKIM LAURE- ATOM 2 Informator SGB nr 156

5 Aktualności Konferencja KZBS i NBP Banki spółdzielcze będą walczyć o zdobycie 10 procent rynku kredytowego i depozytowego. Rozpoczynają ten proces wchodząc na nowe obszary, głównie na teren działania banków komercyjnych. Ekspansja ma dotyczyć nie tylko małych miast i wsi, ale również dużych miast i aglomeracji. Jak na konferencji powiedział prezes Jerzy Różyński przewaga banków spółdzielczych ma polegać na dobrej znajomości terenu i w związku z tym na możliwości tworzenia ofert dostosowanych do potrzeb odbiorców. To była ciekawa i udana konferencja, która poruszała istotne dla naszej działalności zagadnienia skomentowała konferencję Danuta Wojciechowska, wiceprezes SBL w Śremie. Wyróżnienia bankowcom wręczał prof. Marek Belka, który w podsumowaniu konferencji podkreślił, iż: w porównaniu z rokiem poprzednim w roku 2010 poprawiła się sytuacja polskiego sektora bankowego, spadło ryzyko dla stabilności Odznaką Za zasługi dla bankowości Rzeczpospolitej Polskiej przyznawaną przez NBP, odznaczeni zostali długoletni pracownicy banków spółdzielczych m.in. z Międzyrzecza, Mosiny, Śremu, Świdwina Kadra śremskiego Spółdzielczego Banku Ludowego: Małgorzata Andrzejewska, Sabina Jerzyk, Grażyna Leszczyńska, Danuta Ratajczak, Danuta Wojciechowska krajowego systemu finansowego, rozwój sytuacji gospodarczej zgodny ze ścieżką centralną projekcji makroekonomicznej NBP nie będzie stwarzać zagrożenia dla stabilnego funkcjonowania systemu finansowego i powinien wpłynąć na dalszą poprawę sytuacji banków, perspektywy światowej koniunktury są nadal obciążone znaczną niepewnością, a potencjalne ponowne spowolnienie w gospodarkach krajów najwyżej rozwiniętych mogłoby wpłynąć na pogorszenie sytuacji sektora bankowego, nie powinno jednak zagrozić jego stabilności. Informator SGB nr 156 3

6 Z życia SGB Szczęśliwe lokaty Kilkaset wartościowych nagród rozlosowano wśród osób, które założyły wiosenną, półroczną lokatę w placówkach Spółdzielczej Grupy Bankowej. Do szczęśliwców trafiły: samochody osobowe Opel Corsa, skutery, zestawy kina domowego, 60 grillów gazowych, rowery, kuchenki mikrofalowe oraz nagroda główna luksusowy samochód BMW. W ramach tej akcji promocyjnej zebrano 860 milionów złotych! Wewnętrzna Komisja Nadzoru nad loterią w Centrali Organizatora promocji-gospodarczego Banku Wielkopolski SA, przeprowadziła 10 stycznia br. losowanie nagród. Nagrodę I stopnia-samochód BMW wygrała klientka Banku Spółdzielczego w Koronowie (woj. kujawsko-pomorskie). Zwyciężczyni loterii lokat SGB Nowa lokata z nagrodami została poinformowana o fakcie wygrania samochodu BMW X1 osobiście przez Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie Alicję Huczyńską. Było to dla niej wielkie zaskoczenie, ale i wielka radość. Zakładając lokatę nie liczyła na wygraną, jedynie raz pogłaskała stojący w Oddziale rower (również nagrodę w loterii Lokaty z nagrodami ) mówiąc, że przydałby się jej taki. Dotychczas rower był jej ulubionym środkiem transportu nawet w celu założenia lokaty przyjechała do Banku na rowerze, ale jak się okazało wyjechała luksusowym BMW. Szczegółowe wyniki loterii znajdują się na stronie w Serwisie Informacyjnym (zakładka: PROMOCJE). Kolejna promocja lokat pod hasłem: Ruszaj po wygraną rozpoczęła się 17 stycznia br. (egos) Laureatka Nagrody I stopnia Lidia Mikołajewska Opel Corsa pojechał do Kłodzka Zpoczątkiem roku ogłoszono wyniki losowania nagród w Lokacie SGB. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu atrakcyjnych nagród było założenie w banku spółdzielczym zrzeszonym w Spółdzielczej Grupie Bankowej sześciomiesięcznej lokaty o wartości minimum 500 zł. Każde następne 500 zł dawało właścicielowi kolejny los i zwiększało szansę w losowaniu. Oprócz nagród gwarantowanych przez Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, który jest liderem grupy, drugą pulę nagród przygotowały niektóre banki spółdzielcze dla swoich depozytariuszy. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie do losowania przeznaczył samochód osobowy Opel Corsa, który przez pewien czas był wystawiony przed budynkiem centrali Banku. Szczęśliwym jego posiadaczem został pan Kazimierz Boroń mieszkaniec Kłodzka, który w kłodzkim Oddziale Banku przy ulicy Rodzinnej 81, założył promocyjną lokatę. Przekazanie samochodu miało miejsce 25 stycznia br. przed budynkiem Oddziału PBS w Kłodzku. Pan Kazimierz Boroń długo nie mógł uwierzyć, że wylosował tak atrakcyjną nagrodę. Kiedy informowała go o tym wydarzeniu dyrektor kłodzkiego Oddziału sprawdzając numer jego PESEL i dane teleadresowe był, przekonany, że chodzi raczej o wyjaśnienia co do założonej lokaty. Tak naprawdę w to, że otrzyma samochód uwierzył gdy na drzwiach Oddziału zauważył komunikat, że samochód padł na los pod którym zarejestrowana była jego lokata. Klientem Banku Pan Boroń jest od dwóch lat. Mieszka w pobliżu Oddziału i tam dokonuje wszelkich opłat. Robi to właśnie tam gdyż, nie ma długich kolejek, opłaty są niskie i jak twierdzi jest tam bardzo miła obsługa. O lokacie dowiedział się czytając ulotkę przy kasie, postanowił złożyć swoje oszczędności, tym bardziej, że lokata była oprocentowana. Miłym dla niego zaskoczeniem okazała się informacja, że Bank opłacił również za niego podatek od wygranej, którym z mocy prawa objęte są wszystkie loterie. Pan Kazimierz nie kryje zadowolenia. Kilkuletnią Skodę przekazał synowi sam zaś od dwóch tygodni porusza się nowym Oplem. Styczeń to dobry dla mnie miesiąc mówi Kazimierz Boroń mam nowy samochód i urodził mi się wnuk. Obu wydarzeń serdecznie Panu Kazimierzowi gratulujemy. PBS Strzelin 4 Informator SGB nr 156

7 Z życia SGB Renault Megane trafiło do mieszkanki Pajęczna WCzęstochowie odbyło się uroczyste przekazanie nagrody głównej w loterii promocyjnej zorganizowanej przez ESBANK Bank Spółdzielczy. 8 lutego 2011 r. samochód osobowy marki Renault Megane trafił do Magdaleny Kasznickiej z Pajęczna. Pani Magdalena nagrodę odebrała z rąk Jacka Zacharewicza, Prezesa ESBANKU Banku Spółdzielczego. Renault Megane było nagrodą w Złotej Lokacie V, którą nasi Klienci mogli założyć od 1 kwietnia do 30 czerwca 2010 r. Każde zł wpłacone na lokatę stanowiło jeden los. Bardzo się cieszę, że tym razem szczęście w naszej lokacie uśmiechnęło się do mieszkanki Pajęczna mówi Jacek Zacharewicz. Pani Magdalena to nie jedyna klientka ESBANKU do której uśmiechnęło się szczęście. Wśród posiadaczy lokaty rozlosowano także skuter, trzy rowery turystyczne i pięć nawigacji GPS. Za kilka miesięcy w ESBANKU odbędzie się także losowanie nagrody głównej w loterii promocyjnej 85 nagród na 85-lecie. Zwycięzca będzie mógł wybrać mieszkanie na Osiedlu Brzeziny w Radomsku lub zł w gotówce. ESBANK Milionowe obligacje Obligacje o łącznej wartości 30 mln złotych wyemitowało w obrocie niepublicznym Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS SA. Funkcję agenta i gwaranta dojścia emisji obligacji do skutku spółka powierzyła Gospodarczemu Bankowi Wielkopolski SA. w Poznaniu, gdzie w jego siedzibie, 21 grudnia ubr. podpisano finalne dokumenty. Wykup obligacji zaplanowano na 30 października 2015 r. BUDUS jest firmą specjalizującą się w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. W realizacjach umów w zakresie swoich usług występuje jako generalny realizator lub generalny wykonawca inwestycji pod klucz, wykonawca bezpośredni lub podwykonawca w zależności od powierzonego zlecenia. Historia firmy sięga roku 1951 roku kiedy to powstało Katowickie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane z siedzibą w Katowicach. Od tego momentu firma nieprzerwanie prowadzi swoją działalność. Przez ponad pół wieku istnienia Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS SA. na stałe wpisało się w historię budownictwa regionu śląskiego. Większość znaczących obiektów w tym regionie powstała przy bezpośrednim udziale tej Spółki. Należą do nich m.in.: popularny Spodek, planetarium w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, Stadion Śląski, Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na zdjęciu (od lewej) przedstawiciele firmy BUDUS: Mariusz Kempka, członek Zarządu, Leon Ucka, Prezes Zarządu Spółki oraz Przemysław Wojtysiak, Dyrektor Finansowego Centrum Biznesu GBW SA. Emisja obligacji Gminy Ustka Wdniu 28 grudnia 2010 roku Gospodarczy Bank Wielkopolski SA objął emisję obligacji komunalnych Gminy Ustka o łącznej wartości nominalnej równej 2 mln złotych. Środki pozyskane z emisji Gmina przeznaczy na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Współpraca pomiędzy Gminą Ustka a GBW SA nawiązana została z inicjatywy Banku Spółdzielczego w Ustce, który prowadzi rachunek Gminy. Spośród złożonych ofert oferta Spółdzielczej Grupy Bankowej w zakresie organizacji i nabycia emisji obligacji została uznana przez Gminę za najkorzystniejszą. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy obligacje wyemitowane zostaną w 10 seriach, a ich oprocentowanie uzależnione zostało od stawki WI- BOR dla okresu sześciu miesięcy. W imieniu Gminy dokumenty emisyjne podpisały: Anna Sobczuk-Jodłowska (wójt Gminy) oraz Jadwiga Dic (skarbnik). Informator SGB nr 156 5

8 Z życia SGB Silny Bank Spółdzielczy jest szansą dla społeczności lokalnej Jedynym samodzielnym Bankiem w mieście Kępnie, jest SBL, jest także Bankiem ze 100% kapitałem polskim. Niezależnie od zmian siedziby, nazw, zmieniających się ustrojów rządów i opcji politycznych, Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie jest niezmiennie związany z lokalnym środowiskiem. W swej działalności Bank realizuje przesłanie nakreślone przez jego założycieli: służyć dobrze lokalnemu społeczeństwu, podczas spotkania powiedział Adam Hofman. SBL Kępno posiada Centralę w Kępnie oraz 11 Oddziałów działających w powiatach kępińskim, ostrzeszowskim i wieruszowskim oraz punkty kasowe przy Urzędzie Skarbowym w Kępnie i Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie a także nowo otwartą Filię przy Rynek 38, w Kępnie. Kamienica w której otwarto Filię Banku jest własnością Banku, jej usytuowanie pozwoli akurat w rynku na usprawnienie obsługi dotychczasowych klientów i zachęci do korzystania z usług Banku nowych klientów. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Ryszard Lorek Wiceprezes GBW SA w Poznaniu Aniela Kempa Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Włodzimierz Mazurkiewicz Starosta Kępiński O poświęcenie lokalu poproszono Księdza Kanonika Krzysztofa Nawrockiego Proboszcza parafii św. Marcina luka Niecodzienna codzienność Złoty Krzyż Zasługi to wyjątkowe odznaczenie za zasługi dla Państwa lub obywateli, przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za działalność przekraczającą zakres zwykłych obowiązków. Tym prestiżowym wyróżnieniem 4 lutego br. uhonorowano Zenona Błańskiego, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Starogardzie. Zenon Błański związany jest z bankowością spółdzielczą od 1975 roku. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pasji, kierowany przez niego bank stał się wiodącą instytucją finansową na lokalnym rynku usług bankowych. Świeżo upieczony Laureat Złotego Krzyża Zasługi na bieżąco współdziała z samorządami, wspierając inicjatywy przyczyniające się do rozwoju regionu. Ponadto dał się poznać jako wybitny strateg i organizator wielu przedsięwzięć nie tylko na rzecz Banku, ale również społeczności lokalnej. Jego codzienność jest na tyle niecodzienna, że została doceniona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego i uhonorowana tym szczególnym odznaczeniem. Gratulujemy! Gwiazdy Wielkopolskie Rozstrzygnięty został Konkurs pn. Gwiazdy Wielkopolskie, organizowany w ub.r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wśród wyróżnionych, w kategorii: Przedsiębiorczość znalazł się Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu, który realizował projekt Nowoczesne i bezpieczne usługi dla klientów Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu poprzez utworzenie punktów samoobsługowych oraz centrum zapasowego Konkurs polegał na wyłonieniu najciekawszych projektów realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Na fot. Mirosław Bąk Prezes Zarządu BS w Nowym Tomyślu i Henryk Helwing Burmistrz Miasta Nowy Tomyśl, którzy 17 stycznia br. podczas uroczystego zakończenia Konkursu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odebrali dyplom wyróżnienie. luka 6 Informator SGB nr 156

9 Z życia SGB Bank Spółdzielczy w Gryficach Najlepszy bank, najlepsza lokata, najlepszy kredyt Bank Spółdzielczy w Gryficach powstał na Ziemi Gryfickiej w 1950 roku. Siedzibą banku jest piękne osiemnastowieczne miasto Gryfice, leżące na północy województwa zachodniopomorskiego, w gminie liczącej blisko trzydzieści tysięcy mieszkańców. Przybiernów jest gminną wsią, w której tradycyjna obsługa bankowa ma historię wieloletnią. Otwarta placówka to budynek o ciekawej, nowoczesnej architekturze wyposażony w urządzenia pozwalające nie tylko na szybką obsługę klienta, ale również na samoobsługę. Krzysztof Michalczyk, prezes zarządu Banku mówi, iż większa sieć placówek to łatwiejszy i wygodny dostęp do usługi bankowej. Nowe obiekty to sukces Banku, to poprawa warunków obsługi klientów, to usprawnienie pracy kadry. III Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej Turniej odbywał się w Czarnożyłach, 29 stycznia br. Targi kompletna informacja Bank Spółdzielczy w Goleniowie w dniu 29 stycznia br. zorganizował dla klientów Banku zajmujących się hodowlą trzody chlewnej i drobiu, wyjazd na XIV Międzynarodowe Targi Ferm Świń i Drobiu oraz III Krajowe Targi Energii Odnawialnej w Rolnictwie, które odbyły się w Poznaniu. Rozgrywki odbywały się w sali Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Sportowców przywitał Tomasz Luboiński Wójt Gminy Czarnożyły a Turniej otworzył Janusz Pawlak Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej wraz z Marią Brant Dyrektorem Oddziału w Czarnożyłach. 5 turniejowych drużyn: z Białej, Czarnożył, Pątnowa, Skomlina i Dzietrzkowic tworzyli amatorzy w wieku średnim tzw. Oldboje oraz drużyna młodzieżowa z Białej. Turniej rozgrywek w piłkę siatkową o puchar Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej, to nie tylko rywalizacja, lecz dobra zabawa oraz sprawdzian, kto jest sprawniejszy i zajmie tym razem czołowe miejsce. W tegorocznym turnieju pierwsze miejsce i główny puchar uzyskała drużyna Irex ze Skomlina. Kolejne miejsca uzyskały drużyny z Dzietrzkowic, z Pątnowa oraz z Czarnożył. Klienci byli zadowoleni z nowej inicjatywy Banku uznając ją jako pomysł innowacyjny w dotychczasowej współpracy. Poprzez wspólny wyjazd była możliwość zdobycia nowych kontaktów, integracji z innymi rolnikami, możliwość porównania ofert, kompletna, syntetyczna i neutralna informacja oraz okazja do dialogu i wymiany opinii, stwierdził Pan Krystian Jarczewski uczestnik wyjazdu. Na Targach klienci Banku mieli możliwość uczestniczenia w wykładach poświęconych tematyce rolnej. Bank planuje rozwijać inicjatywę cyklicznego organizowania tego typu wyjazdów, widząc w tym możliwość zacieśniania więzi z klientami oraz budowania opinii o Banku jako instytucji przyjaznej i zaangażowanej w biznesowe i zawodowe sprawy Klientów. Bank Spółdzielczy w Goleniowie organizując i finansując wyjazd wpływa na kształtowanie wizerunku Banku wśród klientów Banku oraz lokalnej społeczności. Info BS Informator SGB nr 156 7

Karta kredytowa Master Card

Karta kredytowa Master Card Rekord! Dynamika wzrostu wyniosła ponad 280% str. 1 Bank odpowiedzialny społecznie, Z cyklu z wizytą u BS w Tczewie str. 5-7 Europejski Certyfikat Bankowca str 27 INFORMATOR SGB Poznań, marzec-kwiecień

Bardziej szczegółowo

Letnie spotkania z SGB

Letnie spotkania z SGB Poznań, lipiec-sierpień 2009 nr 4/147 Letnie spotkania z SGB Od Redakcji... Uczciwość jest najlepszym sposobem postępowania Tę maksymę propagował już dwieście lat temu Benjamin Franklin, jeden z autorów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze rosną na zaufaniu INFORMATOR SGB. Klienci wygrywają nagrody str 1. W cyklu z wizytą u Bank Spółdzielczy w Czersku str.

Banki Spółdzielcze rosną na zaufaniu INFORMATOR SGB. Klienci wygrywają nagrody str 1. W cyklu z wizytą u Bank Spółdzielczy w Czersku str. Klienci wygrywają nagrody str 1 W cyklu z wizytą u Bank Spółdzielczy w Czersku str. 5-7 INFORMATOR SGB Poznań, lipiec-sierpień 2011 nr 4/159 Banki Spółdzielcze rosną na zaufaniu rusza kampania wizerunkowa

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Bankowość spółdzielcza jest unikalna - Zgromadzenie Prezesów Grupy BPS Obrali Kurs i dotarli do celu - finał konkursu Kurs na zysk Sukces z Bankiem Spółdzielczym - Stałe łącze z Bankiem str. 10 str. 22

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. Zajęcie Osiemnastu rachunków uszczęśliwionych Rok Sukces na giełdzie! z bankiem. Pierwsza rocznica bankowych marzycieli w czy ramach komornik akcji debiutu Pieniądze Centrum jak kompost Finansowego rozmowa

Bardziej szczegółowo

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach Sukces z bankiem narty, miniatury i inne atrakcje Ocena wyników Banków Spółdzielczych Grupy BPS Odrębność decyzji, ale wspólny wizerunek rozmowa z Tomaszem Mironczukiem, Prezesem Banku BPS S.A. magazyn

Bardziej szczegółowo

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Bankowcy zebrali na pomoc dla dzieci z domu dziecka ponad 30 tys. zł str. 8 Wyniki finansowe Sytuacja w Zrzeszeniu BPS str. 17 Sukces z Bankiem Turystyka to nasza pasja str. 20 Magazyn Grupy BPS str. 4

Bardziej szczegółowo

Liczysz się dla nas. Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. s. 16. Magia papierowego teatru. Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie

Liczysz się dla nas. Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. s. 16. Magia papierowego teatru. Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. s. 16 Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie s. 24 Magia papierowego teatru s. 48 NR 2/2015 Liczysz się dla nas www.sgb.pl Spis treści 4 Aktualności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Oszczędzanie na emeryturę. Najlepszy sposób na reklamę to zadowolony Klient

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Oszczędzanie na emeryturę. Najlepszy sposób na reklamę to zadowolony Klient Drogi Czytelniku, w poprzednim numerze prezentowaliśmy nową odsłonę Oddziału w Złejwsi Wielkiej przebudowanego w funkcjonalną i piękną placówkę. Dziś z przyjemnością chcemy zaprosić Cię w podróż do Łubianki.

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Razem czy osobno? Rozmawiamy z Piotrem Kaczyńskim, Prezesem Hexa Banku Spółdzielczego i Katarzyną Misiak, Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu

Razem czy osobno? Rozmawiamy z Piotrem Kaczyńskim, Prezesem Hexa Banku Spółdzielczego i Katarzyną Misiak, Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu Zmiany w kartach płatniczych Grupy BPS str. 20 Sytuacja banków spółdzielczych u progu zmian regulacyjnych str. 30 Polski bank wspiera polskiego przedsiębiorcę str. 33 Magazyn Grupy BPS str. 4 Razem czy

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo

Dokończenie na str. 3

Dokończenie na str. 3 Radosnego Alleluja! Radosnego Alleluja! MAH Społem Wiosna nasza! MIESIĘCZNIK WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPOŻYWCÓW Rok XLVIII nr 4 (518) WARSZAWA, kwiecień 2010 r. Cena 4,50 zł (plus 7% VAT) KRS PSS Szczecin

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796. Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS. SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB

Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796. Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS. SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796 Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB Specjalna oferta dla Banków Spó dzielczych MACIF ycie TUW i Banki Spó dzielcze:

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy najbliżej firm 6 Wyprawa do Praszki 7 Konto w ESBANKu? TAK! 8 ABC bankowości elektronicznej 10

Jesteśmy najbliżej firm 6 Wyprawa do Praszki 7 Konto w ESBANKu? TAK! 8 ABC bankowości elektronicznej 10 Kwartalnik Banku Spółdzielczego w Radomsku Jesteśmy najbliżej firm 6 Wyprawa do Praszki 7 Konto w ESBANKu? TAK! 8 ABC bankowości elektronicznej 10 numer drugi/kwiecień 2009/ISSN 1689-7390 od redakcji Witam

Bardziej szczegółowo

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II po godzinach Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II ludzie i pieniądze BPS 25 nowa marka bankowości internetowej Banku BPS nasza drużyna BPS Bank Muszynianka Fakro zdobyła Puchar Polski w siatkówce

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Jesteśmy, kiedy potrzeba Jesteśmy, kiedy potrzeba Raport Społecznej Odpowiedzialności Provident Polska za lata 2012 2013 Podziękowania Spis treści Rozpoczynając pracę nad niniejszym raportem, zapytałem ponad stu ekspertów o to,

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 4 (58) Lipiec/Sierpień 2012 20 LAT PROMOCJI POLSKIEJ MARKI str. 70 ANKOL ROZWÓJ Z ROZMACHEM I SUKCESAMI str. 94 SUKCES ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo