VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH"

Transkrypt

1 VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 7.1 OPIS ORGANIZACJI ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ Do organów Spółki należą: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd Spółki Zarząd Spółki jest organem wykonawczym i kieruje działalnością Spółki. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa Zarządu prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub statutem Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej bądź Walnego Zgromadzenia należą do zakresu działania Zarządu. Jednostka zależna Organami Spółki zależnej są: - Zarząd, - Zgromadzenie Wspólników. Zarząd Zarząd prowadzi sprawy Spółki zależnej oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Według 17 ust. 1. Aktu Założycielskiego Spółki Zależnej, Zarząd składa się od jednego do trzech członków. W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę zależną reprezentuje Prezes Zarządu, jeśli zaś wieloosobowy- do składania oświadczeń w imieniu Spółki zależnej wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. Na podstawie 19 Aktu Założycielskiego Spółki zależnej, Zarząd jest uprawniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka zależna posiada środki wystarczające na wypłatę. Członkowie Zarządu Spółki zależnej są powoływani i odwoływani uchwałą wspólników. Obecnie w skład Zarządu Spółki zależnej wchodzą: - Piotr Derlatka- Prezes Zarządu, - Joanna Ciećkiewicz- członek Zarządu, powołani uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 stycznia 2004 r. (akt notarialny Rep.A nr 1306/2004). Ze względu na fakt, iż jedynym Wspólnikiem, posiadającym 100% udziałów i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki zależnej jest Emitent, jest on jedynym podmiotem decydującym o składzie Zarządu Spółki zależnej. Zgromadzenie Wspólników Zgromadzenie Wspólników jest organem stanowiącym Spółki zależnej. Do głównych kompetencji Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej należy: - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zależnej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, - powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, - udzielenie Członkom Zarządu Spółki zależnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, - określanie dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, - wyrażenie zgody na objęcie przez wspólnika funkcji o charakterze zarządczym lub nadzorczym w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do spółki. Według 15 Aktu Założycielskiego Spółki zależnej, rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości nie przewyższającej dziesięciokrotnie wysokości kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników.

2 7.1.2 KOMPETENCJE DECYZYJNE I WZAJEMNE POWIĄZANIA POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI SZCZEBLAMI ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd Spółki. Walne Zgromadzenie Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunków zysków i strat za ubiegły rok obrotowy, - podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat, - udzielanie członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, - ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, - rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy, - podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, - emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, - zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, - połączenie lub przekształcenie Spółki, - rozwiązanie i likwidacja Spółki. Oprócz spraw wyszczególnionych powyżej, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą inne sprawy określone w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Spółek Handlowych. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. W jej skład wchodzi przynajmniej pięciu, lecz nie więcej niż dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy: - wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Spółki, -wyrażanie zgody na zaciąganie wszelkich zobowiązań w wysokości przekraczającej 25% kapitałów własnych, - opiniowanie w formie uchwały planów sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki oraz emisji nowych akcji, - opiniowanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, opiniowanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i strat, - powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki, - udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestnictwo w konkurencyjnej spółce jako członek organów lub wspólnik, - ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, oraz inne sprawy przewidziane w przepisach prawa, w tym w szczególności w Kodeksie Spółek Handlowych. Obecnie Rada Nadzorcza Emitenta składa się z siedmiu członków powołanych na trzyletnią kadencję uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 22 kwietnia 2005 (Paweł Kwiatkowski) oraz 28 czerwca 2003 r. (pozostali członkowie RN): 1. Antoni Abratański, 2. Władysław Bogucki, 3. Adam Konopka, 4. Henryk Leszczyński 5. Zenon Pietrzak, 6. Paweł Kwiatkowski, 7. Łukasz Żuk. Zarząd Zarząd Spółki kieruje całokształtem jej działalności, jak również reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Do zadań Zarządu Emitenta należy w szczególności przygotowywanie strategii rozwojowych oraz prowadzenie negocjacji z potencjalnymi klientami. Wszystkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu do kompetencji Walnego zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działań Zarządu. Decyzje podejmowane są wspólnie przez wszystkich członków Zarządu. Według postanowień Statutu Emitenta, Zarząd może być jedno lub wieloosobowy. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest: - w przypadku Zarządu jednoosobowego- Przesz Zarządu samodzielnie, - w przypadku Zarządu wieloosobowego- dwóch członków Zarządu łacznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. Obecnie Zarząd Emitenta składa się z dwóch członków powołanych uchwałami Rady Nadzorczej: 1. Grzegorz Leszczyński- Prezes Zarządu, uchwała z dnia 27 czerwca 2002 roku, 2. Rafał Abratański- Wiceprezes Zarządu, uchwałą z dnia 28 marca 2002 roku STRUKTURA ORGANIZACYJNA EMITENTA Struktura Emitenta opiera się na następujących pionach organizacyjnych:

3 I. Nadzór i kontrola II. Działalność zarządcza III. Działalność wspomagająca IV. Dział Front Office V. Dział Rynku Niepublicznego VI. Dział Rynku Pierwotnego VII. Dział Giełdowy- Animator VIII. Dział Analiz IX. Dział Dealera X. Dział Zarządzania Aktywami XI. Dział Kontroli Wewnętrznej XII. Dział Administracyjny XIII. Ochrona I. Nadzór i kontrola Funkcje nadzorcze sprawuje Rada Nadzorcza opisana w punkcie 1.2 niniejszego rozdziału. II. Działalność zarządcza Działalność zarządcza sprawowana jest przez Zarząd opisany w punkcie 1.2 niniejszego rozdziału. III. Działalność wspomagająca Działalność wspomagająca prowadzona jest przez opisane niżej działy, tworzące razem Centralę Domu Maklerskiego. Zakres ich prac obejmuje wszelkie czynności niezbędne do właściwego funkcjonowania Emitenta. Dział Księgowości Główny Księgowy do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy prowadzenie i nadzór nad księgowością finansową Emitenta, w szczególności kontrola przepływu środków finansowych, współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie sprawozdawczości oraz bieżącej działalności operacyjnej, Księgowy osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za administrowanie środkami finansowymi w ramach kasy wewnętrznej oraz kas przeznaczonych do obsługi Klientów Emitenta, Księgowy Finansowy pracownik Działu Kadr i Płac zakres obowiązków osoby na tym stanowisku obejmuje nadzór nad kasami przeznaczonymi do obsługi Klientów Emitenta oraz prowadzenie wszelkich czynności kadrowo płacowych. Dział Ewidencji Papierów Wartościowych Kierownik Działu Ewidencji Papierów Wartościowych do zadań należy nadzór nad działalnością prowadzoną w ramach ewidencji papierów wartościowych, nadzór nad rozliczaniem transakcji, obsługą transmisji danych (Giełda, KDPW S.A., BGŻ S.A.BM*, Punkty Obsługi Klienta), nadzór nad obsługą Klienta w zakresie kredytów i dyspozycji szczególnych (zaświadczenia, analityki, świadectwa depozytowe), administrowanie systemem operacyjnym oraz współpraca z instytucjami rynku kapitałowego. Specjalista ewidencji papierów wartościowych prowadzenie ewidencji papierów wartościowych, obsługa transmisji danych, rozliczanie transakcji, obsługa Klienta w zakresie kredytów i dyspozycji szczególnych, obsługa od strony POK-ów, KDPW S.A. oraz Giełdy. Asystent specjalisty ewidencji papierów wartościowych wykonywanie czynności z zakresu ewidencji papierów wartościowych oraz prowadzenie obsługi Klienta. Dział Informatyki Do zadań realizowanych przez Pracowników Działu Informatyki należy m.in. administrowanie siecią komputerową, w szczególności utrzymywanie ciągłości pracy systemu, monitorowanie poprawności działania systemu, aktualizacja i instalacja oprogramowania, zarządzanie prawami dostępu do zasobów sieciowych współpraca z podmiotami udostępniającymi sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz rozbudowa sieci. Prawnik Koordynuje wprowadzanie nowych produktów do oferty Emitenta. Sekretariat

4 Sekretariat jest prowadzony jednoosobowo. Zakres obowiązków to prowadzenie wszelkich czynności kancelaryjnych. Recepcja Wykonuje działania wspomagające pracę w przedsiębiorstwie Emitenta. Archiwum Archiwum podlega kierownikowi archiwum, który zarządza oraz zapewnia bezpieczeństwo dokumentom powstałym oraz znajdującym się w domu maklerskim, podlegającym archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. IV. Dział Front Office Jest to dział o szczególnym charakterze dla całokształtu działalności internetowego domu Maklerskiego S. A., gdyż jego funkcjonowanie opiera się na podziale na Punkty Obsługi Klienta (POK): POK Kraków Mały Rynek 7, Kraków POK Tarnów ul. Wałowa 16, Tarnów POK Olkusz ul. K. K. Wielkiego 29, Olkusz POK Warszawa ul. Nowogrodzka 62 B, Warszawa POK Nysa Rynek 36B, Nysa POK Lubliniec ul. Zwycięstwa 2, Lubliniec POK Racibórz ul. Batorego 5, Racibórz POK Gliwice ul. Zwycięstwa 14, Gliwice POK Pszczyna Rynek 6, Pszczyna POK Katowice ul. Kościuszki 30, Katowice Nadzór nad poszczególnymi Punktami Obsługi Klienta sprawowany jest przez Dyrektorów POK, za wyjątkiem POK Kraków, nad którym nadzór ma Wiceprezes Zarządu oraz POK Warszawa- Prezes Zarządu. Do kompetencji Dyrektorów POK należy organizacja i koordynowanie pracy oraz czuwanie nad przestrzeganiem przepisów prawa oraz wewnętrznych aktów normatywnych. Obsługa Klienta prowadzona jest przez maklerów papierów wartościowych oraz asystentów maklerów papierów wartościowych. Zlecenia do WARSET-u wprowadzane są poprzez system Sidoma, z którym POK-i połączone są on-line. Zlecenia wprowadzane bezpośrednio do systemu WARSET są tylko w Centrali Emitenta, gdzie podlegają kontroli. Podstawą działalności POK-ów jest prowadzenie obsługi Klientów Emitenta w zakresie rynku wtórnego (m.in. otwieranie i prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych, świadczenie usług brokerskich) oraz rynku pierwotnego (nowe emisje akcji). Do zakresu działalności POK-ów należy również prowadzenie sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenie akwizycji na rzecz Funduszy Emerytalnych. W ramach Punktu Obsługi Klienta Tarnów, Olkusz i Kraków prowadzona jest również obsługa kasowa. V. Dział Rynku Niepublicznego W ramach komórki wydzielonej organizacyjnie oraz czynności zleconych prowadzone są depozyty spółek oraz bieżąca obsługa klienta. VI. Dział Rynku Pierwotnego Wykonywanie czynności związanych z wprowadzaniem papierów wartościowych do publicznego obrotu, przygotowywanie emisji papierów dłużnych dla rynku niepublicznego oraz pozyskiwanie Klientów strategicznych dla Emitenta. VII. Dział Giełdowy- Animator Do zadań animatora rynku należy podejmowanie na własny rachunek działań mających na celu podtrzymywanie płynności danego papieru wartościowego na zasadach określonych w umowie z jego emitentem, a zaakceptowanych przez Zarząd Giełdy, w szczególności składanie zleceń kupna i sprzedaży danego papieru wartościowego. Do jego zadań należy także podtrzymywanie płynności papieru wartościowego emitenta (po podpisaniu stosownej umowy z emitentem), które polega na składaniu zgłaszaniu ofert kupna i sprzedaży. VIII. Dział Analiz

5 Do głównych zadań pracowników tego działu należy m.in. wykonywanie analiz fundamentalnych spółek, przygotowywanie analiz pozyskiwania kapitału, przygotowywanie materiałów informacyjnych dla potencjalnych inwestorów, uczestnictwo w negocjacjach i kontaktach operacyjnych z Klientami i inwestorami, poszukiwanie nowych Klientów, pozyskiwanie informacji niezbędnych do realizacji zadań. IX. Dział Dealera W ramach działalności tego działu odbywa się nabywanie lub zbywanie papierów wartościowych na rachunek własny Emitenta. X. Dział Zarządzania Aktywami Zadania pracowników działu obejmują zarządzanie należącymi do zleceniodawców papierami wartościowymi, środkami pieniężnymi oraz określonymi w Regulaminie zarządzania aktywami zbywalnymi prawami majątkowymi. XI. Dział Kontroli Wewnętrznej Działalność kontrolna sprawowana jest przez dwuosobową komórkę kontrolną Inspektora Nadzoru i jego Zastępcę. Do zadań Inspektora Nadzoru należy czuwanie nad bezpieczeństwem prowadzonej działalności i jej zgodnością z obowiązującymi przepisami prawa. Inspektor Nadzoru sprawuje również nadzór nad przepływem i wykorzystywaniem informacji poufnych. XII. Dział Administracyjny Praca w tym dziale polega na utrzymaniu zaplecza każdego z POK we właściwym stanie. Dział administracyjny tworzony jest przez pracowników ds. zaopatrzenia i konserwacji oraz osoby sprzątające. XIII. Ochrona Pracownicy ochrony przeszkoleni są w zakresie znajomości pełnienia służby wartowniczej z bronią. 7.2 STRUKTURA ZATRUDNIENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT 7.21 LICZBA PRACOWNIKÓW I RODZAJE UMÓW Zatrudnienie ogólne w przedsiębiorstwie Emitenta Wszyscy pracownicy wykonują prace na podstawie umowy o pracę. W szczególnych przypadkach, dodatkowo jest zawierana z pracownikiem umowa zlecenia. Ze względu na szybki rozwój Emitenta w latach nastąpił wzrost liczby osób zatrudnionych w Spółce. Liczba osób zatrudnionych kształtowała się następująco: Tab 7.1 Liczba zatrudnionych Stan na dzień: Liczba zatrudnionych 31 grudnia grudnia grudnia Żródło: Emitent Tab 7.2. Zatrudnienie wg form świadczenia pracy w przedsiębiorstwie Emitenta r r r. Umowa o pracę Umowa zlecenia Umowa o dzieło Żródło: Emitent

6 7.2.2 STRUKTURA WYKSZTAŁCENIA I ZAWODOWEGO PRZYGOTOWANIA PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA Ze względu na przedmiot działalności Emitenta, znaczna większość pracowników posiada wykształcenie wyższe. Emitent kładzie szczególny nacisk na wykształcenie swoich pracowników, dokłada wszelkich starań mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza poprzez dofinansowywanie ich dalszej edukacji oraz umożliwianie udziału w licznych szkoleniach dotyczących wykonywanej pracy. Tab 7.3. Zatrudnienie wg struktury wykształcenia pracowników w przedsiębiorstwie Emitenta. Wykształcenie 2004 r r r. Liczba osób (%) Liczba osób (%) Liczba osób (%) Podstawowe Zawodowe 3 3,80 5 7, ,20 Średnie 23 29, , ,73 W trakcie studiów 6 8, , ,41 Wyższe 47 59, , ,65 RAZEM: Żródło: Emitent PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROWADZONEJ PRZEZ EMITENTA POLITYKI KADROWEJ ORAZ DOTYCHCZASOWY STOPIEŃ PŁYNNOŚCI KADR Głównym założeniem polityki personalnej Emitenta jest budowanie zespołu pracowników, których wiedza i umiejętności pozwolą zagwarantować realizację planów i założeń dotyczących bieżącej działalności Emitenta oraz jego rozwoju. Polityka kadrowa Emitenta podporządkowana jest faktowi, iż zatrudnia on przede wszystkim ludzi młodych, bardzo ambitnych, których kreatywność i szeroki zasób wiedzy stanowią podstawę rozwoju Spółki. Z tego powodu stan kadr systematycznie powiększa się o nowych, doskonale wykształconych pracowników. Emitent, przywiązując szczególna wagę do dalszego procesu kształcenia swoich pracowników, dofinansowuje ich edukację. W latach Emitent finansował naukę na uczelni wyższej trzynastu osobom, natomiast dwóm- aplikacje prawniczą. Emitent prowadzi także aktywną politykę mająca na celu związanie swoich pracowników ze Spółką, czego wyrazem jest emisja lojalnościowa z 2004r. Emitent cieszy się opinia dobrego pracodawcy, czego dowodzi fakt, iż przez cały okres swej działalności był stroną pozwaną w znikomej ilości postępowań z zakresu prawa pracy, z czego jedna trzecia zakończyła się ugodowo. Tab 7.4. Stopień płynności kadr w przedsiębiorstwie Emitenta: Liczba zatrudnionych Liczba zwolnionych 2002 r r r Żródło: Emitent SYSTEM WYNAGRODZEŃ WRAZ Z PODANIEM WYSOKOŚCI ŚREDNIEJ PŁACY DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRACOWNIKÓW System wynagradzania pracowników opiera się na przyjętym przez Zarząd Emitenta Regulaminie Wynagradzania z dnia 16 grudnia 2003 r.. Pracownicy otrzymują wynagrodzenie za pracę w oparciu o tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i zasady przyznawania pozostałych składników wynagrodzenia oraz świadczeń związanych z pracą. Każdemu pracownikowi, w zależności od zajmowanego stanowiska i charakteru wykonywanej pracy, przysługują na stępujące składniki wynagrodzenia: 1)wynagrodzenie zasadnicze 2)dodatki: - za pracę w godzinach nadliczbowych, - za pracę w porze nocnej, a także pozostałe składniki wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy: - premia uznaniowa, - wynagrodzenie prowizyjne, - nagrody.

7 Wynagrodzenie zasadnicze jest określone każdorazowo w umowie o pracę i jest ustalane na tabeli stawek miesięcznych wynagrodzenia zasadniczego dla każdego z następujących stanowisk: 1. Pracownicy administracji, sekretariatu, recepcji 2. Pracownicy Rynku Wtórnego 3. Pracownicy Rynku Niepublicznego 4. Pracownicy Rynku Pierwotnego 5. Pracownicy Działu Analiz 6. Pracownicy Działu Dealera 7. Pracownicy Działu Giełdowego 8. Pracownicy związani z rynkami zagranicznymi 9. Pracownicy Działu Zarządzania Aktywami 10. Pracownicy Działu Ewidencji i Rozliczeń Papierów Wartościowych 11. Pracownicy Działu Księgowości Finansowej 12. Pracownicy Działu Kontroli Wewnętrznej 13. Kadra kierownicza Pracownik może otrzymać premie i nagrody według uznania członka Zarządu Emitenta lub bezpośredniego przełożonego za szczególne osiągnięcia w pracy. Wynagrodzenie prowizyjne może być przyznawane obok wynagrodzenia zasadniczego pracownikom zaszeregowanym do 2, 3, 4, 7 i 8 kategorii stanowisk. Tab 7.5. Informacje o średniej wysokości wynagrodzenia dla poszczególnych grup pracowników w przedsiębiorstwie Emitenta r r r. (zł) Średnia Ilość osób Średnia płaca Ilość osób Średnia płaca Ilość osób płaca Zarząd Dyrekcja Administracja i pracownicy operacyjni Pracownicy fizyczni Średnia ogółem Żródło: Emitent SYSTEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH, PROGRAMÓW UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH LUB INDYWIDUALNYCH NA RZECZ PRACOWNIKÓW Według stanu na dzień sporządzania prospektu u Emitenta nie funkcjonuje system ubezpieczeń zbiorowych i indywidualnych. System świadczeń socjalnych opiera się na Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Internetowego Domu Maklerskiego S. A ZWIĄZKI ZAWODOWE Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu u Emitenta nie działają związki zawodowe SPORY ZBIOROWE, STRAJKI WRAZ Z OPISEM ICH PRZYCZYN W okresie działalności Emitenta nie wystąpiły spory zbiorowe ani strajki. 7.3 INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

8 7.3.1 INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH W skład Zarządu Emitenta obecnie wchodzą: Grzegorz Leszczyński- Prezes Zarządu, Rafał Abratański- Wiceprezes Zarządu. Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu 34 lata Termin upływu kadencji: 2008 Grzegorz Leszczyński jest zatrudniony przez Emitenta na podstawie umowy o pracę. Grzegorz Leszczyński został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta na trzyletnią kadencję uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 27 czerwca 2002 r. Wykształcenie Grzegorz Leszczyński posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przebieg kariery zawodowej i sprawowane funkcje Ministerstwo Przekształceń Własnościowych- Asystent Koordynatora Programu Powszechnej Prywatyzacji DM Instalexport S.A pracownik dydaktyczny w Katedrze Rynków Kapitałowych SGH 1995 DM Certus sp. z o. o.- Prezes Zarządu 1996 Meg - Art. Sp. z o. o.- Wiceprezes Zarządu Glob Art. Sp. z o. o.- Prezes Zarządu Dom Inwestycyjny Bank Współpracy Europejskiej S.A.- Prezes Zarządu 1998 Optimus Pro sp. z o. o.- Dyrektor ds. Inwestycji 1998 Krakowski Dom Maklerski s. c.- Dyrektor Generalny 1998 Krakowski Dom Maklerski S.A.- Prezes Zarządu Tras Tychy S.A.- członek Rady Nadzorczej ZM DUDA S.A.- wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej FAM Technika Odlewnicza- członek Rady Nadzorczej Ceramika Nowa Gala- członek Rady Nadzorczej Konsorcjum Budowlano- Inwestycyjne sp. z o.o.- Wiceprezes Zarządu Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Grzegorz Leszczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Grzegorz Leszczyński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Grzegorz Leszczyński zasiadał w Zarządzie Meg - Art. Sp. z o. o, która w okresie jego kadencji została postawiona w stan upadłości. Poza ww wymienioną nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Grzegorz Leszczyński nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Grzegorz Leszczyński nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu 33 lata Termin upływu kadencji: 2008 Rafał Abratański jest zatrudniony przez Emitenta na podstawie umowy o pracę.

9 Umowa przewiduje trzymiesięczny okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę Rafałowi Abratańskiemu przysługuje odprawa w wysokości 6- krotnego miesięcznego wynagrodzenia. Odprawa przysługuje bez względu na tryb rozwiązania umowy o pracę. Rafał Abratański został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta na trzyletnią kadencję uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28 marca 2002 r. Wykształcenie Rafał Abratański jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył także Studium Menadżerskie prowadzone przez Izbę Przemysłowo- Handlową w Krakowie. Przebieg kariery zawodowej i sprawowane funkcje Biuro Maklerskie Certus sp. z o. o Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych Bonus S. A Dom Maklerski Magnus sp. z o. o Amerbrokers S.A. pełnomocnik ds. rynku pierwotnego Krakowski Dom Maklerski s. c.- Dyrektor Regionu Południowego Krakowski Dom Maklerski S. A.(od 2001 r. Internetowy Dom Maklerski S. A.)- Dyrektor, Członek Zarządu Od 2002 Internetowy Dom Maklerski S. A.- Wiceprezes Zarządu Tras Tychy S. A.- członek Rady Nadzorczej ZM DUDA S.A.- członek Rady Nadzorczej NetBrokers sp. zo. o.- członek Rady Nadzorczej Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Rafał Abratański nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Rafał Abratański nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Rafał Abratański nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Rafał Abratański nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych PROKURENCI Joanna Ciećkiewicz Prokurent 35 lat Od kiedy pełni funkcję 8 lipca 2003 r. Joanna Ciećkiewicz udzielono prokury Uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 8 sierpnia 2003 r. Joanna Ciećkiewicz jest zatrudniona w przedsiębiorstwie Emitenta na podstawie umowy o pracę. Wykształcenie Joanna Ciećkiewicz posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ukończyła także kurs organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, uzyskując kwalifikacje Głównej Księgowej.

10 Przebieg kariery zawodowej i sprawowane funkcje Sąd Rejonowy w Krakowie- Starszy Protokolant MarCo Engineering Ltd. o/kraków- sekretarka Dom Maklerski Penetrator- Starszy Księgowy Agencja Informacyjna Penetrator sp. z o. o.- p.o. Główny Księgowy obecnie Internetowy Dom Maklerski S. A.- Główny Księgowy IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o. o.- członek Zarządu Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Joanna Ciećkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej wymieniona, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Joanna Ciećkiewicz nie została wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie pełniła w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Joanna Ciećkiewicz nie została pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Joanna Ciećkiewicz nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Piotr Derlatka Prokurent 34 lata Od kiedy pełni funkcję 8 lipca 2003 r. Piotrowi Derlatce udzielono prokury Uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 8 lipca 2003 r. Piotr Derlatka jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta na podstawie umowy o pracę. Wykształcenie Piotr Derlatka posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przebieg kariery zawodowej i sprawowane funkcje Polskie Radio Kraków- dziennikarz obecnie Stowarzyszenie Instytut Multimedialny- członek Komisji Rewizyjnej 1998 Radio Wawa- dziennikarz 1999 Sp. Producencka Plus- dziennikarz Internetowy Dom Maklerski S. A.- kierownik projektu obecnie Internetowy Dom Maklerski S. A. prawnik obecnie IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o. o.- Prezes Zarządu obecnie Netbrokers sp. z o. o.- członek Rady Nadzorczej 2004 IDMSA.PL Biegli Rewidenci sp. z o.o. Członek Zarządu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Piotr Derlatka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Piotr Derlatka nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Piotr Derlatka nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Piotr Derlatka

11 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Jacek Tyszko Prokurent 35 lat Od kiedy pełni funkcję 23 kwietnia 2005 r. Jackowi Tyszko udzielono prokury Uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 23 kwietnia 2005 r. Jacek Tyszko jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta na podstawie umowy o pracę. Wykształcenie Jacek Tyszko posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne. Jacek Tyszko posiada licencję maklera papierów wartościowych. Przebieg kariery zawodowej i sprawowane funkcje Centralny Dom Maklerski PKO BP makler giełdowy, Zastępca Kierownika Zespołu Rynku Giełdowego, Kierownik Zespołu Rynku Giełdowego Wood&Company S.A. Dyrektor Departamentu Indywidualnej Obsługi Maklerskiej Centralny Dom Maklerski PKO BP - Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego Obecnie Koordynator ds. Sieci Punktów Obsługi Klienta IDM S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Jacek Tyszko nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Jacek Tyszko nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Jacek Tyszko nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Jacek Tyszko nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych INFORMACJE O OSOBACH NADZORUJĄCYCH W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: Antoni Abratański, Władysław Bogucki, Adam Konopka, Henryk Leszczyński, Zenon Pietrzak Łukasz Żuk, Paweł Kwiatkowski Antoni Abratański Członek Rady Nadzorczej 66 lat Termin upływu kadencji: 2006 r. Antoni Abratański został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2003 r. na trzyletnią kadencję.

12 Antoni Abratański nie jest zatrudniony przez Emitenta. Antoni Abratański posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Przebieg kariery zawodowej i sprawowane funkcje Zakład Usług Radia i Telewizji- kierownik kontroli jakości Politechnika Krakowska- starszy specjalista Laboratorium Badania Odkształceń i Drągów Budowlanych- kierownik Przeszedł na emeryturę 1 października 2004, nadal zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin przez Politechnikę Krakowską. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Antoni Abratański nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Antoni Abratański nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Antoni Abratański nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Antoni Abratański nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Władysław Bogucki Członek Rady Nadzorczej 61 lat Termin upływu kadencji: 2006 r. Władysław Bogucki został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2003 r. na trzyletnią kadencję. Władysław Bogucki nie jest zatrudniony przez Emitenta. Wykształcenie Władysław Bogucki posiada tytuł magistra inżyniera elektronika. Przebieg kariery zawodowej i sprawowane funkcje COPI MON- programista Krajowe Biuro Informatyki- Starszy Radca ONZ, Nowy Jork- Project Leader of UNSIS ZETO -ZOWAR- Dyrektor Wydziału Baz Danych obecnie ZETO - RODAN Sp. z o. o.- Prezes Zarządu Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Władysław Bogucki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wymieniona, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Władysław Bogucki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

13 Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Władysław Bogucki nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Władysław Bogucki nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Zenon Pietrzak Przewodniczący Rady Nadzorczej 55 lat Termin upływu kadencji: 2006 r. Zenon Pietrzak został powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2003 r. na trzyletnią kadencję. Zenon Pietrzak nie jest zatrudniony przez Emitenta. Wykształcenie Zenon Pietrzak posiada tytuł inżyniera elektronika, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Przebieg kariery zawodowej i sprawowane funkcje MERA Błonie- monter elektronik ZPL Żyrardów- specjalista elektronik POM Józefów- kierownik działu obsługi technicznej PEDIK TORSZRON Józefów- kierownik zakładu informatyki TOP MICRO s. c. Teresin- współwłaściciel OPTIMUS - PRO sp. z o. o.- Prezes Zarządu obecnie SOFTIMUS sp. z o. o.- specjalista art. zastosowań informatyki obecnie SOFTIMUS sp. z o. o.- Prezes Zarządu obecnie BIOEN sp. z o. o.- Prezes Zarządu Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Zenon Pietrzak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Zenon Pietrzak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Zenon Pietrzak nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Zenon Pietrzak nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Henryk Leszczyński Członek Rady Nadzorczej 65 lat Termin upływu kadencji: 2006 r. Henryk Leszczyński nie jest zatrudniony przez Emitenta. Henryk Leszczyński został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2003 r. na trzyletnią kadencję.

14 Wykształcenie Henryk Leszczyński jest absolwentem SGPiS, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz International School of Management. Posiada także dyplom kandydata na Członka Rady Nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa. Przebieg kariery zawodowej i sprawowane funkcje Urząd Województwa i Miasta Stołecznego Warszawy- Inspektor Wojewódzki, Kierownik Wydziału Handlu, Naczelnik Miasta i Gminy Konstancin- Jeziorna Spółdzielnia Mleczarska Mokotów - wiceprezes Powszechna Agencja Handlowa- zastępca dyrektora Centralna Piwnica Win Importowanych- dyrektor marketingu Powszechna Agencja Handlowa- dyrektor GS Konstancin- Jeziorna- prezes BWE Leasing Warszawa- prezes, Escord S.A. Warszawa- prezes Escord S.A. Warszawa- dyrektor Escord S.A. Warszawa- doradca Zarządu od 2003 r. Prokurent spółki Patron sp. z o. o Doradca Zarządu spółki Agawa sp. z o. o. od Wiceprezes spółki Agawa sp. z o.o. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Henryk Leszczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Henryk Leszczyński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Henryk Leszczyński nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Henryk Leszczyński nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Adam Konopka Członek Rady Nadzorczej 51 lat Termin upływu kadencji: 2006 r. Adam Konopka nie jest zatrudniony przez Emitenta. Adam Konopka został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2003 r. na trzyletnią kadencję. Wykształcenie Adam Konopka posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach; w 1997 r. uzyskał tytuł magistra organizacji i zarządzania. Ukończył także kurs doradców inwestycyjnych, kurs członków Rad Nadzorczych, kurs Business English w Londynie Przebieg kariery zawodowej i sprawowane funkcje Mostostal Zabrze Dyrektor Zakłady Azotowe Kędzierzyn- Prezes Zarządu obecnie AK Inwestor Sp. z o. o.- własną działalność gospodarcza

15 Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Adam Konopka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Adam Konopka nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Adam Konopka nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Adam Konopka nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Łukasz Żuk Członek Rady Nadzorczej 49 lat Termin upływu kadencji: 2006 r. Łukasz Żuk nie jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta. Łukasz Żuk został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2003 r. Wykształcenie Łukasz Żuk zdobył absolutorium na Wydziale Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Przebieg kariery zawodowej i sprawowane funkcje własna działalność gospodarcza Parkiet sp. z o. o. (a następnie PARKIET MEDIA S. A.) - Prezes Zarządu obecnie Inwestycje i Zarządzanie sp. z o. o. - Prezes Zarządu obecnie ASCOR S.A. - Prezes Zarządu PARKIET MEDIA S.A. - członek Rady Nadzorczej Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Łukasz Żuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Łukasz Żuk nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Łukasz Żuk nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Łukasz Żuk nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Paweł Kwiatkowski Członek Rady Nadzorczej 46 lat Termin upływu kadencji: 2008 r. Paweł Kwiatkowski nie jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta. Paweł Kwiatkowski został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 22 kwietnia 2005 r. Wykształcenie Paweł Kwiatkowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, w 1982 r. ukończył studia w Instytucie Lingwistyki Stosowanej. Przebieg kariery zawodowej i sprawowane funkcje

16 Austriackie Linie Lotnicze w Polsce- Sales Manager DOSCO- Austriacka Firma Handlowa- Handlowiec Unilever Polska- Dyrektor Sprzedaży obecnie Nestle Polska- Nespresso- Dyrektor Zarządzający UNIDIS sp. z o. o.- Prokurent Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Paweł Kwiatkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Paweł Kwiatkowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Paweł Kwiatkowski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Łukasz Żuk nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. 7.4 INFORMACJE O ZAŁOŻYCIELACH BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI Założycielem Emitenta była osoba prawna. 7.5 OPIS SYSTEMU WYNAGRADZANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ NADZORUJĄCYCH Zarząd Członkowie Zarządu Emitenta otrzymują wynagrodzenie miesięczne oraz premie uznaniowe i ekwiwalent. Wynagrodzenie miesięczne Prezesa Zarządu Grzegorza Leszczyńskiego wynosi Euro przeliczone na złote polskie wg średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego wypłatę wynagrodzenia. Wynagrodzenie miesięczne Wiceprezesa Zarządu Rafała Abratańskiego wynosi Euro przeliczone na złote polskie wg średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego wypłatę wynagrodzenia Prokurenci Prokurenci otrzymują wynagrodzenie pracownicze, nie otrzymują żadnych dodatkowych świadczeń z tytułu pełnienia funkcji Prokurentów. Joanna Ciećkiewicz otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.034,00 zł brutto plus dodatki zgodnie z Regulaminem Wynagradzania opisanym w punkcie niniejszego Rozdziału. Piotr Derlatka otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.432,00 zł brutto plus dodatki zgodnie z Regulaminem Wynagradzania opisanym w punkcie niniejszego Rozdziału. Rada Nadzorcza Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta otrzymują wynagrodzenie w wysokości 2000 zł. brutto kwartalnie 7.6 WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI WYPŁACONYCH OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM ORAZ NADZORUJĄCYM ZA OSTATNI ZAKOŃCZONY ROK OBROTOWY OSOBY ZARZĄDZAJĄCE Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych członkom Zarządu Emitenta za ostatni zakończony rok obrotowy wynosi: - dla Prezesa Grzegorza Leszczyńskiego , 23 zł brutto, - dla Wiceprezesa Rafała Abratańskiego , 79 zł brutto. W ramach emisji lojalnościowej z 2004 r. następujący członkowie Zarządu Emitenta objęli akcje serii E, których wartość nominalna wynosiła 10 zł: - Grzegorz Leszczyński akcji, - Rafał Abratański akcji. Akcje te zostały objęte po cenie emisyjnej równej 11 zł.

17 Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych Prokurentom Emitenta za ostatni zakończony rok obrotowy wynosi: - dla Joanny Ciećkiewicz ,51 zł. - dla Piotra Derlatka ,00 zł. W ramach emisji lojalnościowej z 2004 r.prokurenci Emitenta objęli akcje serii E, których wartość nominalna wynosiła 10 zł: - Joanna Ciećkiewicz akcji, - Piotr Derlatka akcji. Akcje te zostały objęte po cenie emisyjnej równej 11 zł OSOBY NADZORUJĄCE Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych każdemu z członków Rady Nadzorczej Emitenta za ostatni zakończony rok obrotowy wynosi zł brutto. W ramach emisji lojalnościowej następujący członkowie Rady Nadzorczej Emitenta objęli akcje serii E, których wartość nominalna wynosiła 10 zł: - Antoni Abratański akcji, - Władysław Bogucki akcji, - Adam Konopka akcji, - Henryk Leszczyński akcji, - Zenon Pietrzak akcji, - Łukasz Żuk akcji. Akcje te zostały objęte po cenie emisyjnej równej 11 zł 7.7 NIESPŁACONE ZALICZKI, KREDYTY, POŻYCZKI, GWARANCJE I PORĘCZENIA ORAZ INNE UMOWY UDZIELONE PRZEZ EMITENTA LUB JEGO JEDNOSTKI PODPORZĄDKOWANE OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM Wysokość niespłaconej zaliczki udzielonej Rafałowi Abratańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, wynosi 4.577,01 zł (stan na 30 maja 2005 r.). Pobrane przez Członka Zarządu zaliczka, z uwagi na jej charakter wynikający z bieżącej działalności oraz niewielką wartość, nie jest oprocentowana. Zaliczka rozliczana jest na bieżąco. 7.8 INFORMACJA O ISTOTNYCH UMOWACH ZAWARTYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT OBROTOWYCH POMIĘDZY EMITENTEM A ZAŁOŻYCIELAMI BĘDĄCYMI OSOBAMI FIZYCZNYMI Założycielem Emitenta była osoba prawna, tym samym brak jest umów pomiędzy Emitentem z założycielami będącymi osobami fizycznymi. 7.9 INFORMACJA O AKCJACH (UDZIAŁACH) BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORUJĄCYCH ZARZĄD EMITENTA Grzegorz Leszczyński- Prezes Zarządu Emitenta posiada akcji Emitenta, co zostało opisane w punkcie 14 niniejszego rozdziału. Grzegorz Leszczyński posiada także akcje oraz udziały zapewniające co najmniej 1% głosów na walnym zgromadzeniu w następujących podmiotach: Nazwa Spółki Liczba akcji/ udziałów Łączna wartość nominalna akcji/ udziałów (zł) Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%) Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości sp. z o. o ,00 13,90 13,90 Konsorcjum Budowlano- Inwestycyjne sp. z o. o ,00 50,00 50,00 Tras Tychy S.A ,00 1,09 1,09

18 Podmioty te nie są konkurencyjne w stosunku do Emitenta. Rafał Abratański- Członek Zarządu Emitenta, posiada akcji Emitenta, co zostało opisane w punkcie 14 niniejszego rozdziału. Rafał Abratański posiada 2135 udziałów w spółce Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, co daje 13,34 % głosów na zgromadzeniu wspólników. Ponadto, posiada akcji Tras Tychy S.A., z siedzibą w Skawinie, co daje 1,48 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki. Podmioty te nie są konkurencyjne w stosunku do Emitenta. Rafał Abratański nie posiada akcji i udziałów w innych podmiotach gospodarczych zapewniających co najmniej 1% głosów na walnym zgromadzeniu PROKURENCI Joanna Ciećkiewicz- prokurent, posiada akcji Emitenta serii E o łącznej wartości nominalnej zł, co stanowi 0,1626% w kapitale zakładowym i ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu. Joanna Ciećkiewicz nie posiada akcji i udziałów w innych podmiotach gospodarczych zapewniających co najmniej 1% głosów na walnym zgromadzeniu. Piotr Derlatka- prokurent, posiada akcji Emitenta serii E o łącznej wartości nominalnej zł, co stanowi 0, 24395% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Piotr Derlatka nie posiada akcji i udziałów w innych podmiotach gospodarczych zapewniających co najmniej 1% głosów na walnym zgromadzeniu RADA NADZORCZA EMITENTA Antoni Abratański członek Rady Nadzorczej Emitenta posiada następujące akcje Emitenta: akcji serii C o wartości nominalnej 1 zł każda, (o łącznej wartości nominalnej zł), oraz akcji serii E, o wartości nominalnej 1 zł każda, (o łącznej wartości zł), co łącznie stanowi akcji o wartości zł, tj. 0,975 % w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Antoni Abratański nie posiada uprawnień do akcji Emitenta (opcji), ani akcji i udziałów w jednostkach jego grupy kapitałowej. Antoni Abratański nie posiada akcji i udziałów w innych podmiotach gospodarczych zapewniających co najmniej 1% głosów na walnym zgromadzeniu). Władysław Bogucki członek Rady Nadzorczej Emitenta nie posiada akcji Emitenta, ani uprawnień do akcji Emitenta (opcji) oraz akcji i udziałów w jednostkach grupy kapitałowej. Władysław Bogucki posiada 96 udziałów w spółce ZETO- Rodan sp. z o. o., o wartości 500 zł, co stanowi 24% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz udziałów w spółce Rodan Investment Sp. z o.o. o wartości 800 zł, co stanowi 74,5% głosów na zgromadzeniu wspólników. Podmiot ten nie jest konkurencyjny w stosunku do Emitenta. Adam Konopka członek Rady Nadzorczej Emitenta nie posiada akcji Emitenta ani uprawnień do akcji Emitenta (opcji) oraz akcji i udziałów w jednostkach grupy kapitałowej. Adam Konopka nie posiada również akcji ani udziałów w innych podmiotach gospodarczych, zapewniających co najmniej 1% na walnym zgromadzeniu. Henryk Leszczyński- członek Rady Nadzorczej Emitenta posiada następujące akcje Emitenta: akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda ( o łącznej wartości nominalnej ), co stanowi 0,86% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Henryk Leszczyński nie posiada uprawnień do akcji Emitenta (opcji) ani akcji i udziałów w jednostkach grupy kapitałowej. Nie posiada również akcji ani udziałów w innych podmiotach gospodarczych, zapewniających co najmniej 1% głosów na zgromadzeniu wspólników. Zenon Pietrzak- Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta nie posiada akcji Emitenta, ani też uprawnień do akcji Emitenta (opcji) oraz akcji i udziałów w jednostkach grupy kapitałowej. Zenon Pietrzak nie posiada również akcji ani udziałów w innych podmiotach gospodarczych zapewniających co najmniej 1% głosów na zgromadzeniu wspólników. Łukasz Żuk- członek Rady Nadzorczej Emitenta posiada akcji Emitenta. Łukasz Żuk nie posiada uprawnień do akcji Emitenta (opcji), ani akcji i udziałów w jednostkach jego grupy kapitałowej.

19 Łukasz Żuk posiada również udziałów spółki Inwestycje i Zarządzanie sp. z o. o., o wartości nominalnej udziału 50 zł, co stanowi 98,98% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników. Podmiot ten nie jest konkurencyjny w stosunku do Emitenta INFORMACJE O POSIADANYCH AKCJACH EMITENTA LUB PODMIOTÓW Z JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, O CZŁONKOSTWIE W ICH ORGANACH ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH ORAZ O PROWADZONEJ KONKURENCYJNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ PODMIOTY POWIĄZANE Z OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI LUB NADZORUJĄCYMI Henryk Leszczyński, członek Rady Nadzorczej Emitenta, jest ojcem Grzegorza Leszczyńskiego, Prezesa Zarządu Emitenta. Antoni Abratański, członek Rady Nadzorczej Emitenta, jest ojcem Rafała Abratańskiego, Wiceprezesa Zarządu. Władysław Bogucki, członek Rady Nadzorczej Emitenta, jest podmiotem dominującym w stosunku do Rodan Investment sp. z o. o. w rozumieniu Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi (posiada udziałów, co zapewnia 74,5 % głosów na zgromadzeniu wspólników). Rodan Investment sp. z o. o., podmiot powiązany w stosunku do Emitenta, posiada akcji Emitenta, co stanowi 8,12% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (opisane w punkcie 14 niniejszego rozdziału). Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o., podmiot powiązany do Emitenta, posiada akcji Emitenta, co stanowi 9,69 % w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (opisane w punkcie 7.14 niniejszego rozdziału). Powiązanie pomiędzy Inwestycje i Zarządzanie sp. z o. o. a Emitentem wynika z faktu, iż Łukasz Żuk, członek Rady Nadzorczej Emitenta, jest podmiotem dominującym w stosunku do Inwestycje i Zarządzanie sp. z o. o. w rozumieniu Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Łukasz Żuk posiada udziały w spółce Inwestycje i Zarządzanie sp. z o. o., co zapewnia 98,98% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników). Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta poprzez osoby powiązane nie posiadają akcji lub udziałów w podmiotach gospodarczych, których działalność byłaby konkurencyjna w stosunku do Emitenta. Osoby powiązane z osobami zarządzającymi i nadzorującymi, nie są członkami organów zarządzających lub nadzorujących w innych podmiotach, których działalność byłaby konkurencyjna wobec Emitenta. Osoby te nie prowadzą konkurencyjnej działalności gospodarczej wobec działalności Emitenta INFORMACJE O ZAMIARACH OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH NABYCIA LUB ZBYCIA W PRZYSZŁOŚCI POSIADANYCH PRZEZ SIEBIE AKCJI EMITENTA LUB JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta traktują inwestycję w spółkę jako inwestycję trwałą. W związku z tym nie planują zbywania posiadanych przez siebie akcji Emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie planują nabycia akcji Emitenta. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie posiadają akcji i udziałów jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie planują nabycia akcji i udziałów jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta INFORMACJE O UMOWACH UBEZPIECZENIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU OBOWIĄZKÓW WYKONYWANYCH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE Osoby zarządzające i nadzorujące nie są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej z tytułu obowiązków wykonywanych przez osoby zarządzające i nadzorujące INFORMACJE O REZYGNACJACH LUB ODWOŁANIACH OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORUJĄCYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT, Z PODANIEM PRZYCZYN REZYGNACJI LUB ODWOŁANIA, JEŚLI ZOSTAŁY PODANE W UCHWALE WŁAŚCIWEGO ORGANU W okresie od 29 grudnia do 27 czerwca 2002 skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawiał się następująco:

20 1. Władysław Bogucki, 2. Adam Konopka, 3. Henryk Leszczyński, 4. Tadeusz Marszalik, 5. Zenon Pietrzak, 6. Jerzy Rey. Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2002 r. ze składu Rady Nadzorczej odwołano Tadeusza Marszalika, natomiast do składu Rady Nadzorczej powołano Andrzeja Puławskiego oraz Wojciecha Litwina. W uchwale nie wskazano przyczyn odwołania. W dniu 19 grudnia 2002 r.: Wojciech Litwin oraz Andrzej Puławski złożyli rezygnacje z pełnienia dalszej funkcji członków Rady Nadzorczej. Uchwałą nr 6 WZA z 22 kwietnia 2005 r. odwołano Jerzego Reya z funkcji członka Rady Nadzorczej DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO POPRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE OD 5% DO 20% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA LUB AKCJI W JEGO KAPITALE ZAKŁADOWYM Grzegorz Leszczyński, posiada bezpośrednio akcji, w tym: akcji serii B, nabywanych w latach oraz akcji serii E objętych w roku 2004, o łącznej wartości nominalnej , co stanowi 16,73% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Posiadane akcje nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób. W roku 2000 nabył 15 tys. Akcji serii B po cenie 10 zł, w roku akcji serii C i 1401 akcji serii D po cenie 15,75 zł oraz Akcji serii C i 605 Akcji serii D po cenie 18,90 zł, w roku Akcji serii B po cenie 2 zł. Objął Akcji serii D po cenie 10 zł. W roku 2004 objął akcji serii E po cenie 11 z.ł Akcje zostały następnie podzielone w stosunku 1:10. Informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione zostały w punkcie 3 niniejszego Rozdziału. Powiązania umowne akcjonariusza z Emitentem podane zostały w punkcie 7.7 niniejszego rozdziału. Po wprowadzeniu akcji Emitenta do obrotu publicznego lub po przeprowadzeniu subskrypcji Grzegorz Leszczyński będzie w posiadaniu następującej ilości akcji: Grzegorz Leszczyński Udział po emisji Udział po emisji Ilość Akcji Ilość głosów min max min Max ,46% 14,92% ,46% 14,92% Rafał Abratański, posiada bezpośrednio akcji, w tym akcji serii B, nabywanych w latach oraz akcji serii E, objętych w roku 2004, o łącznej wartości nominalnej zł, co stanowi 14,87 % w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. W roku 2000 nabył 5 tys. Akcji serii B po cenie 10 zł, w roku 2002 nabył 68 tys. Akcji serii B po cenie 2 zł, w roku Akcji serii B po cenie 10 zł w roku Akcji serii B po cenie 15 zł. Objął 3689 Akcji serii D po cenie 10 zł. W roku 2004 objął akcji serii E po cenie 11 z.ł Akcje zostały następnie podzielone w stosunku 1:10. Posiadane akcje nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób. Informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione zostały w punkcie 3 niniejszego Rozdziału. Powiązania umowne akcjonariusza z Emitentem opisane zostały w punkcie 7.7. niniejszego rozdziału. Po wprowadzeniu akcji Emitenta do obrotu publicznego lub po przeprowadzeniu subskrypcji Rafał Abratański będzie w posiadaniu następującej ilości akcji: Rafał Abratański Udział po emisji Udział po emisji Ilość Akcji Ilość głosów min max min Max ,99% 13,26% ,99% 13,26% Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Mory 8., posiada bezpośrednio akcji, w tym akcji serii B nabytych w 2000 r., akcji serii D nabytych w 2001 r akcji serii C nabytych w 2001 r., akcji serii D oraz akcji serii B nabytych w 2005 r., co stanowi 9,69% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Pomiędzy akcjonariuszem, a Emitentem nie istnieją powiązania umowne w tym poprzez porozumienia z innymi osobami.

Data: 2010-11-25. Powołanie osób nadzorujących Spółkę

Data: 2010-11-25. Powołanie osób nadzorujących Spółkę Raport bieżący nr: 44/2010 r Data: 2010-11-25 Powołanie osób nadzorujących Spółkę Zarząd Relpol S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 listopada 2010 r. dokonało zmian

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających oraz o znaczących akcjonariuszach

Rozdział 7. Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających oraz o znaczących akcjonariuszach 87 Rozdział 7. Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających oraz o znaczących akcjonariuszach 89 7.1. Organizacja Emitenta 7.1.1. Władze Emitenta Zarządzanie Emitentem odbywa się zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH VI DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 6.1 INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWO EMITENTA 6.1.1 OSOBY ZARZĄDZAJACE

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 74/2006

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 74/2006 Warszawa, dnia 29.11.2006 Komisja Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa Polska Agencja Prasowa S.A. ul. Bracka

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

Udział w kapitale i WZA. Liczba akcji ( szt.) 1 900 120 18,85%

Udział w kapitale i WZA. Liczba akcji ( szt.) 1 900 120 18,85% Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego Akcji Serii E spółki FAM-Technika Odlewnicza S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 21.02.2007 r. Nr Autopo prawki Nr strony w Prospekcie Nr punktu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta

ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta 6.1. Osoby zarządzające 6.1.1. Zarząd Emitenta Skład Zarządu Emitenta jest następujący: Jerzy Mazgaj Prezes Zarządu Grzegorz Pilch Wiceprezes Zarządu Mariusz Wojdon

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 10 do Prospektu emisyjnego spółki Dom Maklerski IDMSA

Aneks Nr 10 do Prospektu emisyjnego spółki Dom Maklerski IDMSA Aneks Nr 10 do Prospektu emisyjnego spółki Dom Maklerski IDMSA W związku z odbyciem w dniu 12 listopada 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do treści Prospektu emisyjnego wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

1. Pan Adam Chełchowski. a) funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 11 czerwca 2018 roku.

1. Pan Adam Chełchowski. a) funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 11 czerwca 2018 roku. Przebieg kariery zawodowej wraz z oświadczeniami Członków Rady Nadzorczej Gekoplast S.A., powołanych w dniu 11 czerwca 2015 r. Uchwałą nr 15/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1. Pan Adam Chełchowski

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Witek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Invico S.A. od 25 listopada 2010 r. Rafał Witek ukończył

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A. REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A. 1 1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki, działającym na podstawie przepisów prawa. 2. W ramach swoich kompetencji Zarząd wykonuje czynności konieczne do

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku

Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: - złożeniem przez Członka Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Grzegorz Leszczyński sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek:

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Grzegorz Leszczyński sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek: Grzegorz Leszczyński członek Rady Nadzorczej. Grzegorz Leszczyński posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1993 roku posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Warszawa, 4 lutego 2005 r. SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Zarząd SM-MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 21 do prospektu emisyjnego w formie zestawu dokumentów zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2007 r.

Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 21 do prospektu emisyjnego w formie zestawu dokumentów zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2007 r. Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 21 do prospektu emisyjnego w formie zestawu dokumentów zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2007 r. Treść aneksu W związku z powołaniem z dniem 1 marca

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 35 do PROSPEKTU EMISYJNEGO TRAS INTUR Spółka Akcyjna

Aneks nr 35 do PROSPEKTU EMISYJNEGO TRAS INTUR Spółka Akcyjna Aneks nr 35 do PROSPEKTU EMISYJNEGO TRAS INTUR Spółka Akcyjna Wobec rozpoczęcia w dniu 1 października 2007 r. pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta przez Pana Marka Gzonę, do Dokumentu Rejestracyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻU-POŁUDNIE S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻU-POŁUDNIE S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻU-POŁUDNIE S.A. Katowice, styczeń 2008 r. 1 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 2.1 EMITENT Firma Spółki: TRAS TYCHY Spółka Akcyjna Siedziba Spółki: Skawina Adres: 32-050 Skawina, ul. Krakowska 87 Telefony: (012) 277 88 00

Bardziej szczegółowo

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ KOMPUTRONIK S.A. W 2008 ROKU Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Prowadzona przez Pana Janusza Rybkę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta.

Prowadzona przez Pana Janusza Rybkę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Janusz Rybka Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Sanitarnej, Kierunek: Inżynieria Sanitarna, Specjalność: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów. Uzyskane tytuły: inżynier inżynierii

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

* W następstwie przeprowadzonego połączenia KGHM Ecoren S.A. (spółka przejmowana) została przejęta przez KGHM Metraco S.A. (spółka przejmująca).

* W następstwie przeprowadzonego połączenia KGHM Ecoren S.A. (spółka przejmowana) została przejęta przez KGHM Metraco S.A. (spółka przejmująca). ALUMETAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kętach w Polsce i adresem przy ul. Kościuszki 111 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 177577) ANEKS NR 3 do prospektu

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze

Statut Spółki Akcyjnej NOVITA w Zielonej Górze Statut Spółki Statut Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: "NOVITA" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy "NOVITA" S. A. oraz wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Witek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Invico S.A. od 25 listopada 2010 r. Rafał Witek ukończył

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3 kodeksu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2013 31 GRUDNIA 2013 Wrocław, kwiecień 2014 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa wraz ze zdanym egzaminem państwowym.

Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa wraz ze zdanym egzaminem państwowym. Tomasz Trela II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu, profil matematyczno - fizyczny. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Organizacji i Zarządzania; rok ukończenia -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołani w dniu 26.05.2010r. przez Walne Zgromadzenie Spółki

Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołani w dniu 26.05.2010r. przez Walne Zgromadzenie Spółki 1. Krzysztof Folta Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Pan Krzysztof Folta, powołany w dniu 26 maja 2010r., na czteroletnią kadencję, z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem ukończył

Bardziej szczegółowo

2003-2007 Stok Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

2003-2007 Stok Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu Tadeusz Borysiewicz Rok urodzenia: 1953 Pan Tadeusz Borysiewicz posiada wykształcenie wyższe, w 1978 r. ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej uzyskując tytuł magistra

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Analizy Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz i prowadzi sprawy Spółki. W szczególności Zarząd planuje,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr I/8/96. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr I/8/96. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr I/8/96 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. w Łomży I. Postanowienia ogólne Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 37/2012. Data: 2012-06-15. Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Raport bieżący nr 37/2012. Data: 2012-06-15. Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Raport bieżący nr 37/2012 Data: 2012-06-15 Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Zarząd PTS "PLAST-BOX" S.A. informuje, iż w związku z upływem z dniem 29 czerwca 2012 r. bieżącej kadencji Rady

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES Definicje 1 1. k.s.h. oznacza w rozumieniu Regulaminu ustawę z dnia 15 stycznia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

1) w latach 1975-1976 w Średzkim Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej jako instruktor,

1) w latach 1975-1976 w Średzkim Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej jako instruktor, ANDRZEJ TOMASZEWSKI PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ Lat 58, wykształcenie wyższe (magister pedagogiki), ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto ukończył

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. W DNIU 24.06.2008R. Jacek Kosteczka Jacek Kosteczka sprawuje

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta, Życiorysy zawodowe osób nadzorujących Emitenta: I. Przewodniczący Rady Nadzorczej: Imię i nazwisko: Krzysztof Rogaliński, Zajmowane stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej od 23 kwietnia 2014 roku Inne

Bardziej szczegółowo

8.3 OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJACE ORAZ ZNACZNI WSPÓLNICY W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

8.3 OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJACE ORAZ ZNACZNI WSPÓLNICY W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ 8.3 OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJACE ORAZ ZNACZNI WSPÓLNICY W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ 8.3.1 OSOBY ZARZĄDZAJĄCE SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ Na dzień sporządzania Prospektu, osobami zarządzającymi Spółką Przejmowaną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BRASTER S.A. za 2012 rok. BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BRASTER S.A. za 2012 rok. BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach Sprawozdanie Rady Nadzorczej BRASTER S.A. za 2012 rok BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach Szeligi, 14.06.2013 Zgodnie z 23 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza przedkłada do informacji Akcjonariuszom

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dom Maklerski IDM S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Projekty uchwał. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dom Maklerski IDM S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Projekty uchwał Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pan Jerzy Biel Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiek: 47 lat Pan Jerzy Biel pełni funkcję Prezesa Zarządu PBS Finanse S.A. (do 31.12.2010

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/2012. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 8/2012. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Uchwała nr 8/2012 spółki pod firmą z siedzibą w Łodzi 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 26 ust. 2 lit.

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SferaNET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej.

REGULAMIN ZARZĄDU SferaNET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej. Załącznik do uchwały nr 01/09/2013 Rady Nadzorczej z dnia 27 września 2013 r. REGULAMIN ZARZĄDU SferaNET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała, dnia 27.09.2013r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący 34 /2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raport bieżący 34 /2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Klimasa 45, 50-515 Wrocław tel. +48 071 336 70 80, +48 071 336 80 26, fax +48 071 336 70 86 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r. NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. w sprawie : wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

T 58 77 88 300 F 58 77 88 399 www.energa.pl

T 58 77 88 300 F 58 77 88 399 www.energa.pl T 58 77 88 300 F 58 77 88 399 www.energa.pl Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnych Zgromadzeniu z dnia 3 września 2013 r. i 9 września 2013 r. Porządek obrad Spółki zwołanego na dzień 3 września

Bardziej szczegółowo

MAREK KRAJEWSKI Prezes Zarządu Grupa Emmerson S.A.

MAREK KRAJEWSKI Prezes Zarządu Grupa Emmerson S.A. MAREK KRAJEWSKI Prezes Zarządu Grupa Emmerson S.A. W związku z faktem, że Zarząd Emitenta powoływany jest na wspólną, 5-letnią kadencję, kadencja pana Marka Krajewskiego na stanowisku Prezesa Zarządu zakończy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu w Spółce Prochem S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku

Oświadczenie o stosowaniu w Spółce Prochem S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku Załącznik do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PROCHEM SA w 2008 r. Oświadczenie o stosowaniu w Spółce Prochem S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku Warszawa, kwiecień 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku

Uchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku Uchwała Nr 1/II/2012 w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu CD PROJEKT S.A. nr 13/2015 z dnia 27 maja 2015 REGULAMIN ZARZĄDU CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do uchwały Zarządu CD PROJEKT S.A. nr 13/2015 z dnia 27 maja 2015 REGULAMIN ZARZĄDU CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały Zarządu CD PROJEKT S.A. nr 13/2015 z dnia 27 maja 2015 REGULAMIN ZARZĄDU CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarząd CD PROJEKT Spółka Akcyjna, zwany dalej Zarządem, działa

Bardziej szczegółowo

Za zaniechanie lub zaniedbanie obowiązków Zarząd ponosi odpowiedzialność służbową wobec organów zwierzchnich Spółki.

Za zaniechanie lub zaniedbanie obowiązków Zarząd ponosi odpowiedzialność służbową wobec organów zwierzchnich Spółki. R E G U L A M I N działania Zarządu Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu uchwalony przez Zarząd w dniu 4 lutego 2011 i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 11 lutego 2011 r. 1 Zarząd

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Stawiający oświadczają, Ŝe są wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką. 2 Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą : Krzycka

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 16 ust. 1 pkt c)

Działając na podstawie art pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 16 ust. 1 pkt c) UCHWAŁA NR 1 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Cloud Technologies S.A.

Statut Cloud Technologies S.A. Warszawa, 16 czerwca 2014 roku Statut Cloud Technologies S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU AMBRA S. A. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu "Ambra" Spółki Akcyjnej.

REGULAMIN ZARZĄDU AMBRA S. A. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Ambra Spółki Akcyjnej. REGULAMIN ZARZĄDU AMBRA S. A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu "Ambra" Spółki Akcyjnej. 2. Regulamin pełni jednocześnie funkcją porozumienia o

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 do Prospektu emisyjnego Akcji TRION S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/120/24/08

Aneks nr 3 do Prospektu emisyjnego Akcji TRION S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/120/24/08 Warszawa, dnia 1 lipca 2008 roku Komisja Nadzoru Finansowego 00-950 Warszawa Pl. Powstańców Warszawy 1 Aneks nr 3 do Prospektu emisyjnego Akcji TRION S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są:

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są: Statut Fundacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja, ustanowiona przez Krajową Radę Notarialną aktem notarialnym, który sporządzony został przez notariusza Zenona Marmaja dnia 9 lipca 1999 roku,

Bardziej szczegółowo

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Prezes Zarządu Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993-1996 aplikacja radcowska w Wałbrzychu.

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 26 maja 2011

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 26 maja 2011 Hubert Janiszewski Zasiada w Radzie Nadzorczej PGF S.A. od 1999 roku. Wykształcenie: dr nauk ekonomicznych Politechnika Warszawska, Warszawa, 1982; mgr ekonomii SGPiS, Warszawa, 1969. Obecnie: Złomrex

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2012 roku, na godz. 13:00 w Warszawie (00-640), przy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WILBO S.A.

UCHWAŁY WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WILBO S.A. UCHWAŁY WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WILBO S.A. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego WILBO S.A. za rok 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 395 par

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, Grudzień 2011 I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć Aduma Spółka

Bardziej szczegółowo

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe:

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe: Warszawa, dnia 1 października 2012 r. Komunikat aktualizujący nr 3 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 BPH Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach

Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Postanowienia ogólne 1 Spółka będzie działać pod firmą: i3d Spółka Akcyjna. Spółka może w obrocie używać skrótu i3d S.A. 2. Siedzibą Spółki jest

Bardziej szczegółowo

Ponadto zmiany dotyczą:

Ponadto zmiany dotyczą: Działając na podstawie 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu spółki akcyjnej EMMERSON S.A. w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław tel. +48 071 336 70 80, fax +48 071 336 70 86 Raport bieżący 10/2015 Data publikacji: 07.05.2015 r. Treść raportu: Powołanie

Bardziej szczegółowo

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia.

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ SPÓŁKI HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZA ROK 2009 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie 12.00. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. w dniu 27 maja 2009 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. w dniu 27 maja 2009 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. w dniu 27 maja 2009 roku Na podstawie art. 402 w związku z art. art.395 1 i 399 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity sporządzono na podstawie aktów notarialnych:

Tekst jednolity sporządzono na podstawie aktów notarialnych: Tekst jednolity sporządzono na podstawie aktów notarialnych: 1. Repertorium A numer 9572/2008 z dnia 17.06.2008r. Bożena Górska Wolnik notariusz w Katowicach, 2. Repertorium A numer 16393/2008 z dnia 15.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

W 2009 i Przewodniczący Komitetu zarządzania aktywami i pasywami, członek Komitetu kredytowego, wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego S.A.

W 2009 i Przewodniczący Komitetu zarządzania aktywami i pasywami, członek Komitetu kredytowego, wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego S.A. 2016-06-24 15:09 RELPOL SA Powołanie osób nadzorujących Spółkę Raport bieżący 16/2016 Zarząd Relpol S.A. informuje, że w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,

Bardziej szczegółowo

3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy urzędowania.

3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy urzędowania. Jan Jeżak Prof. zw. nauk ekonomicznych. Autor lub współautor 220 publikacji, w tym kilkunastu książek z zakresu ładu korporacyjnego (corporate governance), zarządzania strategicznego oraz zarządzania firmą

Bardziej szczegółowo

Pan Ryszard Bartkowiak Pan Mirosław Janisiewicz

Pan Ryszard Bartkowiak Pan Mirosław Janisiewicz Pan Ryszard Bartkowiak Pan Ryszard Bartkowiak jest Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończył w 2000 r. Radca prawny od 2006 r. W latach 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ Spółki Akcyjnej, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy urzędowania.

3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy urzędowania. Leszek Jurasz Pan Leszek Jurasz jest absolwentem Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera i absolwentem studiów podyplomowych (kierunek menedżerski) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Banku podaje poniżej do wiadomości dotychczasowe postanowienia Statutu i treść dokonanych zmian.

Zarząd Banku podaje poniżej do wiadomości dotychczasowe postanowienia Statutu i treść dokonanych zmian. Wykaz zmian w Statucie Banku Zarząd Banku podaje poniżej do wiadomości dotychczasowe postanowienia Statutu i treść dokonanych zmian. Zmiany w Statucie Banku związane z połączeniem Banku BPH S.A. z GE Money

Bardziej szczegółowo

Statut Towarowej Giełdy Energii SA

Statut Towarowej Giełdy Energii SA Statut Towarowej Giełdy Energii SA Tekst jednolity Statutu ustalony przez Radę Nadzorczą Towarowej Giełdy Energii S.A. uchwałą nr 89/30/V/12 z dnia 14 grudnia 2012r. Obejmujący: nowe brzmienie Statutu

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 8/2008 2008-04-18.

Raport bieżący nr 8/2008 2008-04-18. Raport bieżący nr 8/2008 2008-04-18. Temat: Raport w sprawie stosowania przez Orbis S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005 w roku obrotowym 2007.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo