VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH"

Transkrypt

1 VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 7.1 OPIS ORGANIZACJI ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ Do organów Spółki należą: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd Spółki Zarząd Spółki jest organem wykonawczym i kieruje działalnością Spółki. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa Zarządu prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub statutem Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej bądź Walnego Zgromadzenia należą do zakresu działania Zarządu. Jednostka zależna Organami Spółki zależnej są: - Zarząd, - Zgromadzenie Wspólników. Zarząd Zarząd prowadzi sprawy Spółki zależnej oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Według 17 ust. 1. Aktu Założycielskiego Spółki Zależnej, Zarząd składa się od jednego do trzech członków. W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę zależną reprezentuje Prezes Zarządu, jeśli zaś wieloosobowy- do składania oświadczeń w imieniu Spółki zależnej wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. Na podstawie 19 Aktu Założycielskiego Spółki zależnej, Zarząd jest uprawniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka zależna posiada środki wystarczające na wypłatę. Członkowie Zarządu Spółki zależnej są powoływani i odwoływani uchwałą wspólników. Obecnie w skład Zarządu Spółki zależnej wchodzą: - Piotr Derlatka- Prezes Zarządu, - Joanna Ciećkiewicz- członek Zarządu, powołani uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 stycznia 2004 r. (akt notarialny Rep.A nr 1306/2004). Ze względu na fakt, iż jedynym Wspólnikiem, posiadającym 100% udziałów i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki zależnej jest Emitent, jest on jedynym podmiotem decydującym o składzie Zarządu Spółki zależnej. Zgromadzenie Wspólników Zgromadzenie Wspólników jest organem stanowiącym Spółki zależnej. Do głównych kompetencji Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej należy: - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zależnej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, - powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, - udzielenie Członkom Zarządu Spółki zależnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, - określanie dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, - wyrażenie zgody na objęcie przez wspólnika funkcji o charakterze zarządczym lub nadzorczym w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do spółki. Według 15 Aktu Założycielskiego Spółki zależnej, rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości nie przewyższającej dziesięciokrotnie wysokości kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników.

2 7.1.2 KOMPETENCJE DECYZYJNE I WZAJEMNE POWIĄZANIA POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI SZCZEBLAMI ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd Spółki. Walne Zgromadzenie Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunków zysków i strat za ubiegły rok obrotowy, - podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat, - udzielanie członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, - ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, - rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy, - podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, - emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, - zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, - połączenie lub przekształcenie Spółki, - rozwiązanie i likwidacja Spółki. Oprócz spraw wyszczególnionych powyżej, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą inne sprawy określone w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Spółek Handlowych. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. W jej skład wchodzi przynajmniej pięciu, lecz nie więcej niż dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy: - wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Spółki, -wyrażanie zgody na zaciąganie wszelkich zobowiązań w wysokości przekraczającej 25% kapitałów własnych, - opiniowanie w formie uchwały planów sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki oraz emisji nowych akcji, - opiniowanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, opiniowanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i strat, - powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki, - udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestnictwo w konkurencyjnej spółce jako członek organów lub wspólnik, - ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, oraz inne sprawy przewidziane w przepisach prawa, w tym w szczególności w Kodeksie Spółek Handlowych. Obecnie Rada Nadzorcza Emitenta składa się z siedmiu członków powołanych na trzyletnią kadencję uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 22 kwietnia 2005 (Paweł Kwiatkowski) oraz 28 czerwca 2003 r. (pozostali członkowie RN): 1. Antoni Abratański, 2. Władysław Bogucki, 3. Adam Konopka, 4. Henryk Leszczyński 5. Zenon Pietrzak, 6. Paweł Kwiatkowski, 7. Łukasz Żuk. Zarząd Zarząd Spółki kieruje całokształtem jej działalności, jak również reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Do zadań Zarządu Emitenta należy w szczególności przygotowywanie strategii rozwojowych oraz prowadzenie negocjacji z potencjalnymi klientami. Wszystkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu do kompetencji Walnego zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działań Zarządu. Decyzje podejmowane są wspólnie przez wszystkich członków Zarządu. Według postanowień Statutu Emitenta, Zarząd może być jedno lub wieloosobowy. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest: - w przypadku Zarządu jednoosobowego- Przesz Zarządu samodzielnie, - w przypadku Zarządu wieloosobowego- dwóch członków Zarządu łacznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. Obecnie Zarząd Emitenta składa się z dwóch członków powołanych uchwałami Rady Nadzorczej: 1. Grzegorz Leszczyński- Prezes Zarządu, uchwała z dnia 27 czerwca 2002 roku, 2. Rafał Abratański- Wiceprezes Zarządu, uchwałą z dnia 28 marca 2002 roku STRUKTURA ORGANIZACYJNA EMITENTA Struktura Emitenta opiera się na następujących pionach organizacyjnych:

3 I. Nadzór i kontrola II. Działalność zarządcza III. Działalność wspomagająca IV. Dział Front Office V. Dział Rynku Niepublicznego VI. Dział Rynku Pierwotnego VII. Dział Giełdowy- Animator VIII. Dział Analiz IX. Dział Dealera X. Dział Zarządzania Aktywami XI. Dział Kontroli Wewnętrznej XII. Dział Administracyjny XIII. Ochrona I. Nadzór i kontrola Funkcje nadzorcze sprawuje Rada Nadzorcza opisana w punkcie 1.2 niniejszego rozdziału. II. Działalność zarządcza Działalność zarządcza sprawowana jest przez Zarząd opisany w punkcie 1.2 niniejszego rozdziału. III. Działalność wspomagająca Działalność wspomagająca prowadzona jest przez opisane niżej działy, tworzące razem Centralę Domu Maklerskiego. Zakres ich prac obejmuje wszelkie czynności niezbędne do właściwego funkcjonowania Emitenta. Dział Księgowości Główny Księgowy do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy prowadzenie i nadzór nad księgowością finansową Emitenta, w szczególności kontrola przepływu środków finansowych, współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie sprawozdawczości oraz bieżącej działalności operacyjnej, Księgowy osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za administrowanie środkami finansowymi w ramach kasy wewnętrznej oraz kas przeznaczonych do obsługi Klientów Emitenta, Księgowy Finansowy pracownik Działu Kadr i Płac zakres obowiązków osoby na tym stanowisku obejmuje nadzór nad kasami przeznaczonymi do obsługi Klientów Emitenta oraz prowadzenie wszelkich czynności kadrowo płacowych. Dział Ewidencji Papierów Wartościowych Kierownik Działu Ewidencji Papierów Wartościowych do zadań należy nadzór nad działalnością prowadzoną w ramach ewidencji papierów wartościowych, nadzór nad rozliczaniem transakcji, obsługą transmisji danych (Giełda, KDPW S.A., BGŻ S.A.BM*, Punkty Obsługi Klienta), nadzór nad obsługą Klienta w zakresie kredytów i dyspozycji szczególnych (zaświadczenia, analityki, świadectwa depozytowe), administrowanie systemem operacyjnym oraz współpraca z instytucjami rynku kapitałowego. Specjalista ewidencji papierów wartościowych prowadzenie ewidencji papierów wartościowych, obsługa transmisji danych, rozliczanie transakcji, obsługa Klienta w zakresie kredytów i dyspozycji szczególnych, obsługa od strony POK-ów, KDPW S.A. oraz Giełdy. Asystent specjalisty ewidencji papierów wartościowych wykonywanie czynności z zakresu ewidencji papierów wartościowych oraz prowadzenie obsługi Klienta. Dział Informatyki Do zadań realizowanych przez Pracowników Działu Informatyki należy m.in. administrowanie siecią komputerową, w szczególności utrzymywanie ciągłości pracy systemu, monitorowanie poprawności działania systemu, aktualizacja i instalacja oprogramowania, zarządzanie prawami dostępu do zasobów sieciowych współpraca z podmiotami udostępniającymi sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz rozbudowa sieci. Prawnik Koordynuje wprowadzanie nowych produktów do oferty Emitenta. Sekretariat

4 Sekretariat jest prowadzony jednoosobowo. Zakres obowiązków to prowadzenie wszelkich czynności kancelaryjnych. Recepcja Wykonuje działania wspomagające pracę w przedsiębiorstwie Emitenta. Archiwum Archiwum podlega kierownikowi archiwum, który zarządza oraz zapewnia bezpieczeństwo dokumentom powstałym oraz znajdującym się w domu maklerskim, podlegającym archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. IV. Dział Front Office Jest to dział o szczególnym charakterze dla całokształtu działalności internetowego domu Maklerskiego S. A., gdyż jego funkcjonowanie opiera się na podziale na Punkty Obsługi Klienta (POK): POK Kraków Mały Rynek 7, Kraków POK Tarnów ul. Wałowa 16, Tarnów POK Olkusz ul. K. K. Wielkiego 29, Olkusz POK Warszawa ul. Nowogrodzka 62 B, Warszawa POK Nysa Rynek 36B, Nysa POK Lubliniec ul. Zwycięstwa 2, Lubliniec POK Racibórz ul. Batorego 5, Racibórz POK Gliwice ul. Zwycięstwa 14, Gliwice POK Pszczyna Rynek 6, Pszczyna POK Katowice ul. Kościuszki 30, Katowice Nadzór nad poszczególnymi Punktami Obsługi Klienta sprawowany jest przez Dyrektorów POK, za wyjątkiem POK Kraków, nad którym nadzór ma Wiceprezes Zarządu oraz POK Warszawa- Prezes Zarządu. Do kompetencji Dyrektorów POK należy organizacja i koordynowanie pracy oraz czuwanie nad przestrzeganiem przepisów prawa oraz wewnętrznych aktów normatywnych. Obsługa Klienta prowadzona jest przez maklerów papierów wartościowych oraz asystentów maklerów papierów wartościowych. Zlecenia do WARSET-u wprowadzane są poprzez system Sidoma, z którym POK-i połączone są on-line. Zlecenia wprowadzane bezpośrednio do systemu WARSET są tylko w Centrali Emitenta, gdzie podlegają kontroli. Podstawą działalności POK-ów jest prowadzenie obsługi Klientów Emitenta w zakresie rynku wtórnego (m.in. otwieranie i prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych, świadczenie usług brokerskich) oraz rynku pierwotnego (nowe emisje akcji). Do zakresu działalności POK-ów należy również prowadzenie sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenie akwizycji na rzecz Funduszy Emerytalnych. W ramach Punktu Obsługi Klienta Tarnów, Olkusz i Kraków prowadzona jest również obsługa kasowa. V. Dział Rynku Niepublicznego W ramach komórki wydzielonej organizacyjnie oraz czynności zleconych prowadzone są depozyty spółek oraz bieżąca obsługa klienta. VI. Dział Rynku Pierwotnego Wykonywanie czynności związanych z wprowadzaniem papierów wartościowych do publicznego obrotu, przygotowywanie emisji papierów dłużnych dla rynku niepublicznego oraz pozyskiwanie Klientów strategicznych dla Emitenta. VII. Dział Giełdowy- Animator Do zadań animatora rynku należy podejmowanie na własny rachunek działań mających na celu podtrzymywanie płynności danego papieru wartościowego na zasadach określonych w umowie z jego emitentem, a zaakceptowanych przez Zarząd Giełdy, w szczególności składanie zleceń kupna i sprzedaży danego papieru wartościowego. Do jego zadań należy także podtrzymywanie płynności papieru wartościowego emitenta (po podpisaniu stosownej umowy z emitentem), które polega na składaniu zgłaszaniu ofert kupna i sprzedaży. VIII. Dział Analiz

5 Do głównych zadań pracowników tego działu należy m.in. wykonywanie analiz fundamentalnych spółek, przygotowywanie analiz pozyskiwania kapitału, przygotowywanie materiałów informacyjnych dla potencjalnych inwestorów, uczestnictwo w negocjacjach i kontaktach operacyjnych z Klientami i inwestorami, poszukiwanie nowych Klientów, pozyskiwanie informacji niezbędnych do realizacji zadań. IX. Dział Dealera W ramach działalności tego działu odbywa się nabywanie lub zbywanie papierów wartościowych na rachunek własny Emitenta. X. Dział Zarządzania Aktywami Zadania pracowników działu obejmują zarządzanie należącymi do zleceniodawców papierami wartościowymi, środkami pieniężnymi oraz określonymi w Regulaminie zarządzania aktywami zbywalnymi prawami majątkowymi. XI. Dział Kontroli Wewnętrznej Działalność kontrolna sprawowana jest przez dwuosobową komórkę kontrolną Inspektora Nadzoru i jego Zastępcę. Do zadań Inspektora Nadzoru należy czuwanie nad bezpieczeństwem prowadzonej działalności i jej zgodnością z obowiązującymi przepisami prawa. Inspektor Nadzoru sprawuje również nadzór nad przepływem i wykorzystywaniem informacji poufnych. XII. Dział Administracyjny Praca w tym dziale polega na utrzymaniu zaplecza każdego z POK we właściwym stanie. Dział administracyjny tworzony jest przez pracowników ds. zaopatrzenia i konserwacji oraz osoby sprzątające. XIII. Ochrona Pracownicy ochrony przeszkoleni są w zakresie znajomości pełnienia służby wartowniczej z bronią. 7.2 STRUKTURA ZATRUDNIENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT 7.21 LICZBA PRACOWNIKÓW I RODZAJE UMÓW Zatrudnienie ogólne w przedsiębiorstwie Emitenta Wszyscy pracownicy wykonują prace na podstawie umowy o pracę. W szczególnych przypadkach, dodatkowo jest zawierana z pracownikiem umowa zlecenia. Ze względu na szybki rozwój Emitenta w latach nastąpił wzrost liczby osób zatrudnionych w Spółce. Liczba osób zatrudnionych kształtowała się następująco: Tab 7.1 Liczba zatrudnionych Stan na dzień: Liczba zatrudnionych 31 grudnia grudnia grudnia Żródło: Emitent Tab 7.2. Zatrudnienie wg form świadczenia pracy w przedsiębiorstwie Emitenta r r r. Umowa o pracę Umowa zlecenia Umowa o dzieło Żródło: Emitent

6 7.2.2 STRUKTURA WYKSZTAŁCENIA I ZAWODOWEGO PRZYGOTOWANIA PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA Ze względu na przedmiot działalności Emitenta, znaczna większość pracowników posiada wykształcenie wyższe. Emitent kładzie szczególny nacisk na wykształcenie swoich pracowników, dokłada wszelkich starań mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza poprzez dofinansowywanie ich dalszej edukacji oraz umożliwianie udziału w licznych szkoleniach dotyczących wykonywanej pracy. Tab 7.3. Zatrudnienie wg struktury wykształcenia pracowników w przedsiębiorstwie Emitenta. Wykształcenie 2004 r r r. Liczba osób (%) Liczba osób (%) Liczba osób (%) Podstawowe Zawodowe 3 3,80 5 7, ,20 Średnie 23 29, , ,73 W trakcie studiów 6 8, , ,41 Wyższe 47 59, , ,65 RAZEM: Żródło: Emitent PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROWADZONEJ PRZEZ EMITENTA POLITYKI KADROWEJ ORAZ DOTYCHCZASOWY STOPIEŃ PŁYNNOŚCI KADR Głównym założeniem polityki personalnej Emitenta jest budowanie zespołu pracowników, których wiedza i umiejętności pozwolą zagwarantować realizację planów i założeń dotyczących bieżącej działalności Emitenta oraz jego rozwoju. Polityka kadrowa Emitenta podporządkowana jest faktowi, iż zatrudnia on przede wszystkim ludzi młodych, bardzo ambitnych, których kreatywność i szeroki zasób wiedzy stanowią podstawę rozwoju Spółki. Z tego powodu stan kadr systematycznie powiększa się o nowych, doskonale wykształconych pracowników. Emitent, przywiązując szczególna wagę do dalszego procesu kształcenia swoich pracowników, dofinansowuje ich edukację. W latach Emitent finansował naukę na uczelni wyższej trzynastu osobom, natomiast dwóm- aplikacje prawniczą. Emitent prowadzi także aktywną politykę mająca na celu związanie swoich pracowników ze Spółką, czego wyrazem jest emisja lojalnościowa z 2004r. Emitent cieszy się opinia dobrego pracodawcy, czego dowodzi fakt, iż przez cały okres swej działalności był stroną pozwaną w znikomej ilości postępowań z zakresu prawa pracy, z czego jedna trzecia zakończyła się ugodowo. Tab 7.4. Stopień płynności kadr w przedsiębiorstwie Emitenta: Liczba zatrudnionych Liczba zwolnionych 2002 r r r Żródło: Emitent SYSTEM WYNAGRODZEŃ WRAZ Z PODANIEM WYSOKOŚCI ŚREDNIEJ PŁACY DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRACOWNIKÓW System wynagradzania pracowników opiera się na przyjętym przez Zarząd Emitenta Regulaminie Wynagradzania z dnia 16 grudnia 2003 r.. Pracownicy otrzymują wynagrodzenie za pracę w oparciu o tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i zasady przyznawania pozostałych składników wynagrodzenia oraz świadczeń związanych z pracą. Każdemu pracownikowi, w zależności od zajmowanego stanowiska i charakteru wykonywanej pracy, przysługują na stępujące składniki wynagrodzenia: 1)wynagrodzenie zasadnicze 2)dodatki: - za pracę w godzinach nadliczbowych, - za pracę w porze nocnej, a także pozostałe składniki wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy: - premia uznaniowa, - wynagrodzenie prowizyjne, - nagrody.

7 Wynagrodzenie zasadnicze jest określone każdorazowo w umowie o pracę i jest ustalane na tabeli stawek miesięcznych wynagrodzenia zasadniczego dla każdego z następujących stanowisk: 1. Pracownicy administracji, sekretariatu, recepcji 2. Pracownicy Rynku Wtórnego 3. Pracownicy Rynku Niepublicznego 4. Pracownicy Rynku Pierwotnego 5. Pracownicy Działu Analiz 6. Pracownicy Działu Dealera 7. Pracownicy Działu Giełdowego 8. Pracownicy związani z rynkami zagranicznymi 9. Pracownicy Działu Zarządzania Aktywami 10. Pracownicy Działu Ewidencji i Rozliczeń Papierów Wartościowych 11. Pracownicy Działu Księgowości Finansowej 12. Pracownicy Działu Kontroli Wewnętrznej 13. Kadra kierownicza Pracownik może otrzymać premie i nagrody według uznania członka Zarządu Emitenta lub bezpośredniego przełożonego za szczególne osiągnięcia w pracy. Wynagrodzenie prowizyjne może być przyznawane obok wynagrodzenia zasadniczego pracownikom zaszeregowanym do 2, 3, 4, 7 i 8 kategorii stanowisk. Tab 7.5. Informacje o średniej wysokości wynagrodzenia dla poszczególnych grup pracowników w przedsiębiorstwie Emitenta r r r. (zł) Średnia Ilość osób Średnia płaca Ilość osób Średnia płaca Ilość osób płaca Zarząd Dyrekcja Administracja i pracownicy operacyjni Pracownicy fizyczni Średnia ogółem Żródło: Emitent SYSTEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH, PROGRAMÓW UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH LUB INDYWIDUALNYCH NA RZECZ PRACOWNIKÓW Według stanu na dzień sporządzania prospektu u Emitenta nie funkcjonuje system ubezpieczeń zbiorowych i indywidualnych. System świadczeń socjalnych opiera się na Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Internetowego Domu Maklerskiego S. A ZWIĄZKI ZAWODOWE Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu u Emitenta nie działają związki zawodowe SPORY ZBIOROWE, STRAJKI WRAZ Z OPISEM ICH PRZYCZYN W okresie działalności Emitenta nie wystąpiły spory zbiorowe ani strajki. 7.3 INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

8 7.3.1 INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH W skład Zarządu Emitenta obecnie wchodzą: Grzegorz Leszczyński- Prezes Zarządu, Rafał Abratański- Wiceprezes Zarządu. Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu 34 lata Termin upływu kadencji: 2008 Grzegorz Leszczyński jest zatrudniony przez Emitenta na podstawie umowy o pracę. Grzegorz Leszczyński został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta na trzyletnią kadencję uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 27 czerwca 2002 r. Wykształcenie Grzegorz Leszczyński posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przebieg kariery zawodowej i sprawowane funkcje Ministerstwo Przekształceń Własnościowych- Asystent Koordynatora Programu Powszechnej Prywatyzacji DM Instalexport S.A pracownik dydaktyczny w Katedrze Rynków Kapitałowych SGH 1995 DM Certus sp. z o. o.- Prezes Zarządu 1996 Meg - Art. Sp. z o. o.- Wiceprezes Zarządu Glob Art. Sp. z o. o.- Prezes Zarządu Dom Inwestycyjny Bank Współpracy Europejskiej S.A.- Prezes Zarządu 1998 Optimus Pro sp. z o. o.- Dyrektor ds. Inwestycji 1998 Krakowski Dom Maklerski s. c.- Dyrektor Generalny 1998 Krakowski Dom Maklerski S.A.- Prezes Zarządu Tras Tychy S.A.- członek Rady Nadzorczej ZM DUDA S.A.- wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej FAM Technika Odlewnicza- członek Rady Nadzorczej Ceramika Nowa Gala- członek Rady Nadzorczej Konsorcjum Budowlano- Inwestycyjne sp. z o.o.- Wiceprezes Zarządu Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Grzegorz Leszczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Grzegorz Leszczyński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Grzegorz Leszczyński zasiadał w Zarządzie Meg - Art. Sp. z o. o, która w okresie jego kadencji została postawiona w stan upadłości. Poza ww wymienioną nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Grzegorz Leszczyński nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Grzegorz Leszczyński nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu 33 lata Termin upływu kadencji: 2008 Rafał Abratański jest zatrudniony przez Emitenta na podstawie umowy o pracę.

9 Umowa przewiduje trzymiesięczny okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę Rafałowi Abratańskiemu przysługuje odprawa w wysokości 6- krotnego miesięcznego wynagrodzenia. Odprawa przysługuje bez względu na tryb rozwiązania umowy o pracę. Rafał Abratański został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta na trzyletnią kadencję uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28 marca 2002 r. Wykształcenie Rafał Abratański jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył także Studium Menadżerskie prowadzone przez Izbę Przemysłowo- Handlową w Krakowie. Przebieg kariery zawodowej i sprawowane funkcje Biuro Maklerskie Certus sp. z o. o Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych Bonus S. A Dom Maklerski Magnus sp. z o. o Amerbrokers S.A. pełnomocnik ds. rynku pierwotnego Krakowski Dom Maklerski s. c.- Dyrektor Regionu Południowego Krakowski Dom Maklerski S. A.(od 2001 r. Internetowy Dom Maklerski S. A.)- Dyrektor, Członek Zarządu Od 2002 Internetowy Dom Maklerski S. A.- Wiceprezes Zarządu Tras Tychy S. A.- członek Rady Nadzorczej ZM DUDA S.A.- członek Rady Nadzorczej NetBrokers sp. zo. o.- członek Rady Nadzorczej Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Rafał Abratański nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Rafał Abratański nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Rafał Abratański nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Rafał Abratański nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych PROKURENCI Joanna Ciećkiewicz Prokurent 35 lat Od kiedy pełni funkcję 8 lipca 2003 r. Joanna Ciećkiewicz udzielono prokury Uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 8 sierpnia 2003 r. Joanna Ciećkiewicz jest zatrudniona w przedsiębiorstwie Emitenta na podstawie umowy o pracę. Wykształcenie Joanna Ciećkiewicz posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ukończyła także kurs organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, uzyskując kwalifikacje Głównej Księgowej.

10 Przebieg kariery zawodowej i sprawowane funkcje Sąd Rejonowy w Krakowie- Starszy Protokolant MarCo Engineering Ltd. o/kraków- sekretarka Dom Maklerski Penetrator- Starszy Księgowy Agencja Informacyjna Penetrator sp. z o. o.- p.o. Główny Księgowy obecnie Internetowy Dom Maklerski S. A.- Główny Księgowy IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o. o.- członek Zarządu Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Joanna Ciećkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej wymieniona, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Joanna Ciećkiewicz nie została wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie pełniła w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Joanna Ciećkiewicz nie została pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Joanna Ciećkiewicz nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Piotr Derlatka Prokurent 34 lata Od kiedy pełni funkcję 8 lipca 2003 r. Piotrowi Derlatce udzielono prokury Uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 8 lipca 2003 r. Piotr Derlatka jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta na podstawie umowy o pracę. Wykształcenie Piotr Derlatka posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przebieg kariery zawodowej i sprawowane funkcje Polskie Radio Kraków- dziennikarz obecnie Stowarzyszenie Instytut Multimedialny- członek Komisji Rewizyjnej 1998 Radio Wawa- dziennikarz 1999 Sp. Producencka Plus- dziennikarz Internetowy Dom Maklerski S. A.- kierownik projektu obecnie Internetowy Dom Maklerski S. A. prawnik obecnie IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o. o.- Prezes Zarządu obecnie Netbrokers sp. z o. o.- członek Rady Nadzorczej 2004 IDMSA.PL Biegli Rewidenci sp. z o.o. Członek Zarządu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Piotr Derlatka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Piotr Derlatka nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Piotr Derlatka nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Piotr Derlatka

11 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Jacek Tyszko Prokurent 35 lat Od kiedy pełni funkcję 23 kwietnia 2005 r. Jackowi Tyszko udzielono prokury Uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 23 kwietnia 2005 r. Jacek Tyszko jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta na podstawie umowy o pracę. Wykształcenie Jacek Tyszko posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne. Jacek Tyszko posiada licencję maklera papierów wartościowych. Przebieg kariery zawodowej i sprawowane funkcje Centralny Dom Maklerski PKO BP makler giełdowy, Zastępca Kierownika Zespołu Rynku Giełdowego, Kierownik Zespołu Rynku Giełdowego Wood&Company S.A. Dyrektor Departamentu Indywidualnej Obsługi Maklerskiej Centralny Dom Maklerski PKO BP - Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego Obecnie Koordynator ds. Sieci Punktów Obsługi Klienta IDM S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Jacek Tyszko nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Jacek Tyszko nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Jacek Tyszko nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Jacek Tyszko nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych INFORMACJE O OSOBACH NADZORUJĄCYCH W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: Antoni Abratański, Władysław Bogucki, Adam Konopka, Henryk Leszczyński, Zenon Pietrzak Łukasz Żuk, Paweł Kwiatkowski Antoni Abratański Członek Rady Nadzorczej 66 lat Termin upływu kadencji: 2006 r. Antoni Abratański został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2003 r. na trzyletnią kadencję.

12 Antoni Abratański nie jest zatrudniony przez Emitenta. Antoni Abratański posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Przebieg kariery zawodowej i sprawowane funkcje Zakład Usług Radia i Telewizji- kierownik kontroli jakości Politechnika Krakowska- starszy specjalista Laboratorium Badania Odkształceń i Drągów Budowlanych- kierownik Przeszedł na emeryturę 1 października 2004, nadal zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin przez Politechnikę Krakowską. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Antoni Abratański nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Antoni Abratański nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Antoni Abratański nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Antoni Abratański nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Władysław Bogucki Członek Rady Nadzorczej 61 lat Termin upływu kadencji: 2006 r. Władysław Bogucki został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2003 r. na trzyletnią kadencję. Władysław Bogucki nie jest zatrudniony przez Emitenta. Wykształcenie Władysław Bogucki posiada tytuł magistra inżyniera elektronika. Przebieg kariery zawodowej i sprawowane funkcje COPI MON- programista Krajowe Biuro Informatyki- Starszy Radca ONZ, Nowy Jork- Project Leader of UNSIS ZETO -ZOWAR- Dyrektor Wydziału Baz Danych obecnie ZETO - RODAN Sp. z o. o.- Prezes Zarządu Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Władysław Bogucki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wymieniona, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Władysław Bogucki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

13 Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Władysław Bogucki nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Władysław Bogucki nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Zenon Pietrzak Przewodniczący Rady Nadzorczej 55 lat Termin upływu kadencji: 2006 r. Zenon Pietrzak został powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2003 r. na trzyletnią kadencję. Zenon Pietrzak nie jest zatrudniony przez Emitenta. Wykształcenie Zenon Pietrzak posiada tytuł inżyniera elektronika, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Przebieg kariery zawodowej i sprawowane funkcje MERA Błonie- monter elektronik ZPL Żyrardów- specjalista elektronik POM Józefów- kierownik działu obsługi technicznej PEDIK TORSZRON Józefów- kierownik zakładu informatyki TOP MICRO s. c. Teresin- współwłaściciel OPTIMUS - PRO sp. z o. o.- Prezes Zarządu obecnie SOFTIMUS sp. z o. o.- specjalista art. zastosowań informatyki obecnie SOFTIMUS sp. z o. o.- Prezes Zarządu obecnie BIOEN sp. z o. o.- Prezes Zarządu Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Zenon Pietrzak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Zenon Pietrzak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Zenon Pietrzak nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Zenon Pietrzak nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Henryk Leszczyński Członek Rady Nadzorczej 65 lat Termin upływu kadencji: 2006 r. Henryk Leszczyński nie jest zatrudniony przez Emitenta. Henryk Leszczyński został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2003 r. na trzyletnią kadencję.

14 Wykształcenie Henryk Leszczyński jest absolwentem SGPiS, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz International School of Management. Posiada także dyplom kandydata na Członka Rady Nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa. Przebieg kariery zawodowej i sprawowane funkcje Urząd Województwa i Miasta Stołecznego Warszawy- Inspektor Wojewódzki, Kierownik Wydziału Handlu, Naczelnik Miasta i Gminy Konstancin- Jeziorna Spółdzielnia Mleczarska Mokotów - wiceprezes Powszechna Agencja Handlowa- zastępca dyrektora Centralna Piwnica Win Importowanych- dyrektor marketingu Powszechna Agencja Handlowa- dyrektor GS Konstancin- Jeziorna- prezes BWE Leasing Warszawa- prezes, Escord S.A. Warszawa- prezes Escord S.A. Warszawa- dyrektor Escord S.A. Warszawa- doradca Zarządu od 2003 r. Prokurent spółki Patron sp. z o. o Doradca Zarządu spółki Agawa sp. z o. o. od Wiceprezes spółki Agawa sp. z o.o. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Henryk Leszczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Henryk Leszczyński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Henryk Leszczyński nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Henryk Leszczyński nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Adam Konopka Członek Rady Nadzorczej 51 lat Termin upływu kadencji: 2006 r. Adam Konopka nie jest zatrudniony przez Emitenta. Adam Konopka został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2003 r. na trzyletnią kadencję. Wykształcenie Adam Konopka posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach; w 1997 r. uzyskał tytuł magistra organizacji i zarządzania. Ukończył także kurs doradców inwestycyjnych, kurs członków Rad Nadzorczych, kurs Business English w Londynie Przebieg kariery zawodowej i sprawowane funkcje Mostostal Zabrze Dyrektor Zakłady Azotowe Kędzierzyn- Prezes Zarządu obecnie AK Inwestor Sp. z o. o.- własną działalność gospodarcza

15 Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Adam Konopka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Adam Konopka nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Adam Konopka nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Adam Konopka nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Łukasz Żuk Członek Rady Nadzorczej 49 lat Termin upływu kadencji: 2006 r. Łukasz Żuk nie jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta. Łukasz Żuk został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2003 r. Wykształcenie Łukasz Żuk zdobył absolutorium na Wydziale Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Przebieg kariery zawodowej i sprawowane funkcje własna działalność gospodarcza Parkiet sp. z o. o. (a następnie PARKIET MEDIA S. A.) - Prezes Zarządu obecnie Inwestycje i Zarządzanie sp. z o. o. - Prezes Zarządu obecnie ASCOR S.A. - Prezes Zarządu PARKIET MEDIA S.A. - członek Rady Nadzorczej Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Łukasz Żuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Łukasz Żuk nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Łukasz Żuk nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Łukasz Żuk nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Paweł Kwiatkowski Członek Rady Nadzorczej 46 lat Termin upływu kadencji: 2008 r. Paweł Kwiatkowski nie jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta. Paweł Kwiatkowski został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 22 kwietnia 2005 r. Wykształcenie Paweł Kwiatkowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, w 1982 r. ukończył studia w Instytucie Lingwistyki Stosowanej. Przebieg kariery zawodowej i sprawowane funkcje

16 Austriackie Linie Lotnicze w Polsce- Sales Manager DOSCO- Austriacka Firma Handlowa- Handlowiec Unilever Polska- Dyrektor Sprzedaży obecnie Nestle Polska- Nespresso- Dyrektor Zarządzający UNIDIS sp. z o. o.- Prokurent Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Paweł Kwiatkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Paweł Kwiatkowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Paweł Kwiatkowski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Łukasz Żuk nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. 7.4 INFORMACJE O ZAŁOŻYCIELACH BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI Założycielem Emitenta była osoba prawna. 7.5 OPIS SYSTEMU WYNAGRADZANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ NADZORUJĄCYCH Zarząd Członkowie Zarządu Emitenta otrzymują wynagrodzenie miesięczne oraz premie uznaniowe i ekwiwalent. Wynagrodzenie miesięczne Prezesa Zarządu Grzegorza Leszczyńskiego wynosi Euro przeliczone na złote polskie wg średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego wypłatę wynagrodzenia. Wynagrodzenie miesięczne Wiceprezesa Zarządu Rafała Abratańskiego wynosi Euro przeliczone na złote polskie wg średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego wypłatę wynagrodzenia Prokurenci Prokurenci otrzymują wynagrodzenie pracownicze, nie otrzymują żadnych dodatkowych świadczeń z tytułu pełnienia funkcji Prokurentów. Joanna Ciećkiewicz otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.034,00 zł brutto plus dodatki zgodnie z Regulaminem Wynagradzania opisanym w punkcie niniejszego Rozdziału. Piotr Derlatka otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.432,00 zł brutto plus dodatki zgodnie z Regulaminem Wynagradzania opisanym w punkcie niniejszego Rozdziału. Rada Nadzorcza Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta otrzymują wynagrodzenie w wysokości 2000 zł. brutto kwartalnie 7.6 WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI WYPŁACONYCH OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM ORAZ NADZORUJĄCYM ZA OSTATNI ZAKOŃCZONY ROK OBROTOWY OSOBY ZARZĄDZAJĄCE Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych członkom Zarządu Emitenta za ostatni zakończony rok obrotowy wynosi: - dla Prezesa Grzegorza Leszczyńskiego , 23 zł brutto, - dla Wiceprezesa Rafała Abratańskiego , 79 zł brutto. W ramach emisji lojalnościowej z 2004 r. następujący członkowie Zarządu Emitenta objęli akcje serii E, których wartość nominalna wynosiła 10 zł: - Grzegorz Leszczyński akcji, - Rafał Abratański akcji. Akcje te zostały objęte po cenie emisyjnej równej 11 zł.

17 Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych Prokurentom Emitenta za ostatni zakończony rok obrotowy wynosi: - dla Joanny Ciećkiewicz ,51 zł. - dla Piotra Derlatka ,00 zł. W ramach emisji lojalnościowej z 2004 r.prokurenci Emitenta objęli akcje serii E, których wartość nominalna wynosiła 10 zł: - Joanna Ciećkiewicz akcji, - Piotr Derlatka akcji. Akcje te zostały objęte po cenie emisyjnej równej 11 zł OSOBY NADZORUJĄCE Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych każdemu z członków Rady Nadzorczej Emitenta za ostatni zakończony rok obrotowy wynosi zł brutto. W ramach emisji lojalnościowej następujący członkowie Rady Nadzorczej Emitenta objęli akcje serii E, których wartość nominalna wynosiła 10 zł: - Antoni Abratański akcji, - Władysław Bogucki akcji, - Adam Konopka akcji, - Henryk Leszczyński akcji, - Zenon Pietrzak akcji, - Łukasz Żuk akcji. Akcje te zostały objęte po cenie emisyjnej równej 11 zł 7.7 NIESPŁACONE ZALICZKI, KREDYTY, POŻYCZKI, GWARANCJE I PORĘCZENIA ORAZ INNE UMOWY UDZIELONE PRZEZ EMITENTA LUB JEGO JEDNOSTKI PODPORZĄDKOWANE OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM Wysokość niespłaconej zaliczki udzielonej Rafałowi Abratańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, wynosi 4.577,01 zł (stan na 30 maja 2005 r.). Pobrane przez Członka Zarządu zaliczka, z uwagi na jej charakter wynikający z bieżącej działalności oraz niewielką wartość, nie jest oprocentowana. Zaliczka rozliczana jest na bieżąco. 7.8 INFORMACJA O ISTOTNYCH UMOWACH ZAWARTYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT OBROTOWYCH POMIĘDZY EMITENTEM A ZAŁOŻYCIELAMI BĘDĄCYMI OSOBAMI FIZYCZNYMI Założycielem Emitenta była osoba prawna, tym samym brak jest umów pomiędzy Emitentem z założycielami będącymi osobami fizycznymi. 7.9 INFORMACJA O AKCJACH (UDZIAŁACH) BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORUJĄCYCH ZARZĄD EMITENTA Grzegorz Leszczyński- Prezes Zarządu Emitenta posiada akcji Emitenta, co zostało opisane w punkcie 14 niniejszego rozdziału. Grzegorz Leszczyński posiada także akcje oraz udziały zapewniające co najmniej 1% głosów na walnym zgromadzeniu w następujących podmiotach: Nazwa Spółki Liczba akcji/ udziałów Łączna wartość nominalna akcji/ udziałów (zł) Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%) Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości sp. z o. o ,00 13,90 13,90 Konsorcjum Budowlano- Inwestycyjne sp. z o. o ,00 50,00 50,00 Tras Tychy S.A ,00 1,09 1,09

18 Podmioty te nie są konkurencyjne w stosunku do Emitenta. Rafał Abratański- Członek Zarządu Emitenta, posiada akcji Emitenta, co zostało opisane w punkcie 14 niniejszego rozdziału. Rafał Abratański posiada 2135 udziałów w spółce Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, co daje 13,34 % głosów na zgromadzeniu wspólników. Ponadto, posiada akcji Tras Tychy S.A., z siedzibą w Skawinie, co daje 1,48 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki. Podmioty te nie są konkurencyjne w stosunku do Emitenta. Rafał Abratański nie posiada akcji i udziałów w innych podmiotach gospodarczych zapewniających co najmniej 1% głosów na walnym zgromadzeniu PROKURENCI Joanna Ciećkiewicz- prokurent, posiada akcji Emitenta serii E o łącznej wartości nominalnej zł, co stanowi 0,1626% w kapitale zakładowym i ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu. Joanna Ciećkiewicz nie posiada akcji i udziałów w innych podmiotach gospodarczych zapewniających co najmniej 1% głosów na walnym zgromadzeniu. Piotr Derlatka- prokurent, posiada akcji Emitenta serii E o łącznej wartości nominalnej zł, co stanowi 0, 24395% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Piotr Derlatka nie posiada akcji i udziałów w innych podmiotach gospodarczych zapewniających co najmniej 1% głosów na walnym zgromadzeniu RADA NADZORCZA EMITENTA Antoni Abratański członek Rady Nadzorczej Emitenta posiada następujące akcje Emitenta: akcji serii C o wartości nominalnej 1 zł każda, (o łącznej wartości nominalnej zł), oraz akcji serii E, o wartości nominalnej 1 zł każda, (o łącznej wartości zł), co łącznie stanowi akcji o wartości zł, tj. 0,975 % w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Antoni Abratański nie posiada uprawnień do akcji Emitenta (opcji), ani akcji i udziałów w jednostkach jego grupy kapitałowej. Antoni Abratański nie posiada akcji i udziałów w innych podmiotach gospodarczych zapewniających co najmniej 1% głosów na walnym zgromadzeniu). Władysław Bogucki członek Rady Nadzorczej Emitenta nie posiada akcji Emitenta, ani uprawnień do akcji Emitenta (opcji) oraz akcji i udziałów w jednostkach grupy kapitałowej. Władysław Bogucki posiada 96 udziałów w spółce ZETO- Rodan sp. z o. o., o wartości 500 zł, co stanowi 24% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz udziałów w spółce Rodan Investment Sp. z o.o. o wartości 800 zł, co stanowi 74,5% głosów na zgromadzeniu wspólników. Podmiot ten nie jest konkurencyjny w stosunku do Emitenta. Adam Konopka członek Rady Nadzorczej Emitenta nie posiada akcji Emitenta ani uprawnień do akcji Emitenta (opcji) oraz akcji i udziałów w jednostkach grupy kapitałowej. Adam Konopka nie posiada również akcji ani udziałów w innych podmiotach gospodarczych, zapewniających co najmniej 1% na walnym zgromadzeniu. Henryk Leszczyński- członek Rady Nadzorczej Emitenta posiada następujące akcje Emitenta: akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda ( o łącznej wartości nominalnej ), co stanowi 0,86% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Henryk Leszczyński nie posiada uprawnień do akcji Emitenta (opcji) ani akcji i udziałów w jednostkach grupy kapitałowej. Nie posiada również akcji ani udziałów w innych podmiotach gospodarczych, zapewniających co najmniej 1% głosów na zgromadzeniu wspólników. Zenon Pietrzak- Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta nie posiada akcji Emitenta, ani też uprawnień do akcji Emitenta (opcji) oraz akcji i udziałów w jednostkach grupy kapitałowej. Zenon Pietrzak nie posiada również akcji ani udziałów w innych podmiotach gospodarczych zapewniających co najmniej 1% głosów na zgromadzeniu wspólników. Łukasz Żuk- członek Rady Nadzorczej Emitenta posiada akcji Emitenta. Łukasz Żuk nie posiada uprawnień do akcji Emitenta (opcji), ani akcji i udziałów w jednostkach jego grupy kapitałowej.

19 Łukasz Żuk posiada również udziałów spółki Inwestycje i Zarządzanie sp. z o. o., o wartości nominalnej udziału 50 zł, co stanowi 98,98% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników. Podmiot ten nie jest konkurencyjny w stosunku do Emitenta INFORMACJE O POSIADANYCH AKCJACH EMITENTA LUB PODMIOTÓW Z JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, O CZŁONKOSTWIE W ICH ORGANACH ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH ORAZ O PROWADZONEJ KONKURENCYJNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ PODMIOTY POWIĄZANE Z OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI LUB NADZORUJĄCYMI Henryk Leszczyński, członek Rady Nadzorczej Emitenta, jest ojcem Grzegorza Leszczyńskiego, Prezesa Zarządu Emitenta. Antoni Abratański, członek Rady Nadzorczej Emitenta, jest ojcem Rafała Abratańskiego, Wiceprezesa Zarządu. Władysław Bogucki, członek Rady Nadzorczej Emitenta, jest podmiotem dominującym w stosunku do Rodan Investment sp. z o. o. w rozumieniu Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi (posiada udziałów, co zapewnia 74,5 % głosów na zgromadzeniu wspólników). Rodan Investment sp. z o. o., podmiot powiązany w stosunku do Emitenta, posiada akcji Emitenta, co stanowi 8,12% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (opisane w punkcie 14 niniejszego rozdziału). Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o., podmiot powiązany do Emitenta, posiada akcji Emitenta, co stanowi 9,69 % w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (opisane w punkcie 7.14 niniejszego rozdziału). Powiązanie pomiędzy Inwestycje i Zarządzanie sp. z o. o. a Emitentem wynika z faktu, iż Łukasz Żuk, członek Rady Nadzorczej Emitenta, jest podmiotem dominującym w stosunku do Inwestycje i Zarządzanie sp. z o. o. w rozumieniu Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Łukasz Żuk posiada udziały w spółce Inwestycje i Zarządzanie sp. z o. o., co zapewnia 98,98% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników). Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta poprzez osoby powiązane nie posiadają akcji lub udziałów w podmiotach gospodarczych, których działalność byłaby konkurencyjna w stosunku do Emitenta. Osoby powiązane z osobami zarządzającymi i nadzorującymi, nie są członkami organów zarządzających lub nadzorujących w innych podmiotach, których działalność byłaby konkurencyjna wobec Emitenta. Osoby te nie prowadzą konkurencyjnej działalności gospodarczej wobec działalności Emitenta INFORMACJE O ZAMIARACH OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH NABYCIA LUB ZBYCIA W PRZYSZŁOŚCI POSIADANYCH PRZEZ SIEBIE AKCJI EMITENTA LUB JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta traktują inwestycję w spółkę jako inwestycję trwałą. W związku z tym nie planują zbywania posiadanych przez siebie akcji Emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie planują nabycia akcji Emitenta. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie posiadają akcji i udziałów jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie planują nabycia akcji i udziałów jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta INFORMACJE O UMOWACH UBEZPIECZENIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU OBOWIĄZKÓW WYKONYWANYCH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE Osoby zarządzające i nadzorujące nie są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej z tytułu obowiązków wykonywanych przez osoby zarządzające i nadzorujące INFORMACJE O REZYGNACJACH LUB ODWOŁANIACH OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORUJĄCYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT, Z PODANIEM PRZYCZYN REZYGNACJI LUB ODWOŁANIA, JEŚLI ZOSTAŁY PODANE W UCHWALE WŁAŚCIWEGO ORGANU W okresie od 29 grudnia do 27 czerwca 2002 skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawiał się następująco:

20 1. Władysław Bogucki, 2. Adam Konopka, 3. Henryk Leszczyński, 4. Tadeusz Marszalik, 5. Zenon Pietrzak, 6. Jerzy Rey. Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2002 r. ze składu Rady Nadzorczej odwołano Tadeusza Marszalika, natomiast do składu Rady Nadzorczej powołano Andrzeja Puławskiego oraz Wojciecha Litwina. W uchwale nie wskazano przyczyn odwołania. W dniu 19 grudnia 2002 r.: Wojciech Litwin oraz Andrzej Puławski złożyli rezygnacje z pełnienia dalszej funkcji członków Rady Nadzorczej. Uchwałą nr 6 WZA z 22 kwietnia 2005 r. odwołano Jerzego Reya z funkcji członka Rady Nadzorczej DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO POPRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE OD 5% DO 20% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA LUB AKCJI W JEGO KAPITALE ZAKŁADOWYM Grzegorz Leszczyński, posiada bezpośrednio akcji, w tym: akcji serii B, nabywanych w latach oraz akcji serii E objętych w roku 2004, o łącznej wartości nominalnej , co stanowi 16,73% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Posiadane akcje nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób. W roku 2000 nabył 15 tys. Akcji serii B po cenie 10 zł, w roku akcji serii C i 1401 akcji serii D po cenie 15,75 zł oraz Akcji serii C i 605 Akcji serii D po cenie 18,90 zł, w roku Akcji serii B po cenie 2 zł. Objął Akcji serii D po cenie 10 zł. W roku 2004 objął akcji serii E po cenie 11 z.ł Akcje zostały następnie podzielone w stosunku 1:10. Informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione zostały w punkcie 3 niniejszego Rozdziału. Powiązania umowne akcjonariusza z Emitentem podane zostały w punkcie 7.7 niniejszego rozdziału. Po wprowadzeniu akcji Emitenta do obrotu publicznego lub po przeprowadzeniu subskrypcji Grzegorz Leszczyński będzie w posiadaniu następującej ilości akcji: Grzegorz Leszczyński Udział po emisji Udział po emisji Ilość Akcji Ilość głosów min max min Max ,46% 14,92% ,46% 14,92% Rafał Abratański, posiada bezpośrednio akcji, w tym akcji serii B, nabywanych w latach oraz akcji serii E, objętych w roku 2004, o łącznej wartości nominalnej zł, co stanowi 14,87 % w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. W roku 2000 nabył 5 tys. Akcji serii B po cenie 10 zł, w roku 2002 nabył 68 tys. Akcji serii B po cenie 2 zł, w roku Akcji serii B po cenie 10 zł w roku Akcji serii B po cenie 15 zł. Objął 3689 Akcji serii D po cenie 10 zł. W roku 2004 objął akcji serii E po cenie 11 z.ł Akcje zostały następnie podzielone w stosunku 1:10. Posiadane akcje nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób. Informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione zostały w punkcie 3 niniejszego Rozdziału. Powiązania umowne akcjonariusza z Emitentem opisane zostały w punkcie 7.7. niniejszego rozdziału. Po wprowadzeniu akcji Emitenta do obrotu publicznego lub po przeprowadzeniu subskrypcji Rafał Abratański będzie w posiadaniu następującej ilości akcji: Rafał Abratański Udział po emisji Udział po emisji Ilość Akcji Ilość głosów min max min Max ,99% 13,26% ,99% 13,26% Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Mory 8., posiada bezpośrednio akcji, w tym akcji serii B nabytych w 2000 r., akcji serii D nabytych w 2001 r akcji serii C nabytych w 2001 r., akcji serii D oraz akcji serii B nabytych w 2005 r., co stanowi 9,69% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Pomiędzy akcjonariuszem, a Emitentem nie istnieją powiązania umowne w tym poprzez porozumienia z innymi osobami.

Wysogotowo, dnia 27 kwietnia 2012 roku.

Wysogotowo, dnia 27 kwietnia 2012 roku. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez spółkę PBG SA za rok 2011 Wysogotowo, dnia 27 kwietnia 2012 roku. 2 z 25 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego przyjętego przez PBG SA Spółka

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Punkt I Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru

Bardziej szczegółowo

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Działając zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Bardziej szczegółowo

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty.

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty. 28 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego 28.1 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego W roku 2011 spółka CIECH S.A. stosowała się do zbioru zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku Z UWZGLĘDNIENIEM WYCENY UDZIAŁÓW W JEDNOSTCE STOWARZYSZONEJ METODĄ PRAW WŁASNOŚCI Lubin, marzec 2014 Strona 1 PODSTAWOWE INFORMACJE Strona

Bardziej szczegółowo

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI Ze względu na charakter i zakres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Aktualny odpis z KRS dla Emitenta Identyfikator wydruku: RP/10186/46/20131125130502 Strona 1 z 13 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.11.2013

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku 1. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny. Emperia

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU Spis treści Spis treści... 2 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca,

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A.

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A. Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A. 1.1 Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A. W wykonaniu obowiązku określonego w 91 ust. 5 pkt. 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku ALMA MARKET SA Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku (Załącznik do Sprawozdania z działalności ALMA MARKET SA za 2012 rok) - Kraków, 15 marzec 2013 rok - - 29- Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Raport o stosowaniu przez Indykpol SA zasad ładu korporacyjnego w roku 2008.

Raport o stosowaniu przez Indykpol SA zasad ładu korporacyjnego w roku 2008. Raport o stosowaniu przez Indykpol SA zasad ładu korporacyjnego w roku 2008. Na podstawie postanowień 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Giełda", "GPW") oraz uchwały

Bardziej szczegółowo

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Skarbowych FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Firma

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W BIPROMET S.A. W 2008 ROKU

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W BIPROMET S.A. W 2008 ROKU OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W BIPROMET S.A. W 2008 ROKU Katowice, kwiecień 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Wskazanie - zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku Warszawa, dnia 30 września 2008 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Aktywnej Alokacji FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy. Firma i

Bardziej szczegółowo

Temat : Raport roczny Elektrociepłowni Będzin S.A. dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Temat : Raport roczny Elektrociepłowni Będzin S.A. dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego. Raport bieżący EBI nr 1/2015 z dnia 11.06.2015 r. Temat : Raport roczny Elektrociepłowni Będzin S.A. dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego. Treść raportu: Zarząd Elektrociepłowni Będzin S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady... 5

Bardziej szczegółowo

Załączniki. Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247

Załączniki. Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 248 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 249 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 250 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 251 Eldorado S.A. Prospekt

Bardziej szczegółowo