Aneks nr 3 do prospektu emisyjnego KRYNICKI RECYKLING S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 lipca 2010 roku

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aneks nr 3 do prospektu emisyjnego KRYNICKI RECYKLING S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 lipca 2010 roku"

Transkrypt

1 Aneks nr 3 do prospektu emisyjnego KRYNICKI RECYKLING S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 lipca 2010 roku [1]

2 Wyjaśnienie: W związku z rezygnacją złoŝoną w dniu 18 października 2010 roku Pana Pawła Narcyza Kołakowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta i powołaniem go w tym samym dniu tj. w 18 października 2010 r. Pana Pawła Kołakowskiego na stanowisko Dyrektora Operacyjnego oraz przekazaniem tych informacji do wiadomości publicznej Emitent dokonuje aktualizacji Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 lipca 2010 roku., W związku z powyŝszym dokonano następujących zmian Aktualizacja 1 nr strony i punktu w prospekcie: Str.17, pkt 6 Było: Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą następujące osoby: Anna Barska Przewodnicząca Rady Nadzorczej Paweł Narcyz Kołakowski Aneta Biskupska Kazimierz Henryk Konowalski Joanna Pawlicka Joanna Szydłowska Piotr Wiła Anna Andrzejak Jest: Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą następujące osoby: Anna Barska Przewodnicząca Rady Nadzorczej Aneta Biskupska Kazimierz Henryk Konowalski Joanna Pawlicka Joanna Szydłowska Piotr Wiła [2]

3 Aktualizacja 2 nr strony i punktu w prospekcie: Str. 128, pkt Wyjaśnienie: Usunięte zostają informacje dotyczące osoby nadzorującej, tj. członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Narcyza Kołakowskiego, który złoŝył w dniu 18 października 2010 r. rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta. Aktualizacja 3 nr strony i punktu prospekcie: Str.130, pkt Było: W ocenie Emitenta za osobę zarządzającą wyŝszego szczebla Emitenta naleŝy uznać Dyrektora ds. Inwestycji Pana Wojciecha Motykę. Wojciech Motyka Dyrektor ds. Inwestycji Wiek: 42 lata Adres miejsca pracy: ulica Jarosława Iwaszkiewicza 48/23, Olsztyn Data zatrudnienia na obecnym stanowisku: 26 czerwca 2007 roku Pan Wojciech Motyka posiada wykształcenie średnie. Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Wojciecha Motyki: PBK Braniewo firma projektowa MEKING w Niemczech przedsiębiorstwo Krynicki Recykling poprzednik prawny Emitenta Emitent Pan Wojciech Motyka nie prowadzi działalności gospodarczej poza przedsiębiorstwem Emitenta. W okresie ostatnich 5 lat Pan Wojciech Motyka pełnił funkcję (rozumiane jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach: Krynicki Recykling S.A. Prezes Zarządu, Obecnie Pan Wojciech Motyka nie pełni funkcji w Ŝadnych spółkach. Obecnie Pan Wojciech Motyka jest akcjonariuszem/wspólnikiem/udziałowcem następujących spółek: Krynicki Recykling S.A. [3]

4 Zgodnie ze złoŝonym oświadczeniem: Pan Wojciech Motyka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest równieŝ wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niŝ wyŝej wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został skazana za przestępstwo oszustwa; Pan Wojciech Motyka nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej, zarządzającej lub zarządzającej wyŝszego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji; Pan Wojciech Motyka nie był podmiotem oficjalnych oskarŝeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych); Pan Wojciech Motyka nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat; Pomiędzy Panem Wojciechem Motyka, a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami na stanowiskach kierowniczych wyŝszego szczebla występują następujące powiązania rodzinne: Pan Adam Krynicki Prezes Zarządu Emitenta - jest męŝem siostry Pana Wojciecha Motyki; Pani Aneta Krynicka główna księgowa Emitenta jest siostrą Pana Wojciecha Motyki; Pani Joanna Szydłowska członek Rady Nadzorczej Emitenta jest siostrą Pana Wojciecha Motyki. Pan Wojciech Motyka nie jest uprawniony z jakiejkolwiek opcji do nabycia/objęcia akcji Emitenta; Jest: Pan Wojciech Motyka jest właścicielem bezpośrednio akcji Emitenta. W ocenie Emitenta za osoby zarządzające wyŝszego szczebla Emitenta naleŝy uznać Dyrektora ds. Inwestycji Pana Wojciecha Motykę oraz Dyrektora ds. Operacyjnych Pana Pawła Narcyza Kołakowskiego. Wojciech Motyka Dyrektor ds. Inwestycji Wiek: 42 lata Adres miejsca pracy: ulica Jarosława Iwaszkiewicza 48/23, Olsztyn Data zatrudnienia na obecnym stanowisku: 26 czerwca 2007 roku Pan Wojciech Motyka posiada wykształcenie średnie. [4]

5 Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Wojciecha Motyki: PBK Braniewo firma projektowa MEKING w Niemczech przedsiębiorstwo Krynicki Recykling poprzednik prawny Emitenta Emitent Pan Wojciech Motyka nie prowadzi działalności gospodarczej poza przedsiębiorstwem Emitenta. W okresie ostatnich 5 lat Pan Wojciech Motyka pełnił funkcję (rozumiane jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach: Krynicki Recykling S.A. Prezes Zarządu, Obecnie Pan Wojciech Motyka nie pełni funkcji w Ŝadnych spółkach. Obecnie Pan Wojciech Motyka jest akcjonariuszem/wspólnikiem/udziałowcem następujących spółek: Krynicki Recykling S.A. Zgodnie ze złoŝonym oświadczeniem: Pan Wojciech Motyka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest równieŝ wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niŝ wyŝej wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został skazana za przestępstwo oszustwa; Pan Wojciech Motyka nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej, zarządzającej lub zarządzającej wyŝszego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji; Pan Wojciech Motyka nie był podmiotem oficjalnych oskarŝeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych); Pan Wojciech Motyka nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat; Pomiędzy Panem Wojciechem Motyka, a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami na stanowiskach kierowniczych wyŝszego szczebla występują następujące powiązania rodzinne: Pan Adam Krynicki Prezes Zarządu Emitenta - jest męŝem siostry Pana Wojciecha Motyki; [5]

6 Pani Aneta Krynicka główna księgowa Emitenta jest siostrą Pana Wojciecha Motyki; Pani Joanna Szydłowska członek Rady Nadzorczej Emitenta jest siostrą Pana Wojciecha Motyki. Pan Wojciech Motyka nie jest uprawniony z jakiejkolwiek opcji do nabycia/objęcia akcji Emitenta; Pan Wojciech Motyka jest właścicielem bezpośrednio akcji Emitenta. Nie miały miejsca przypadki likwidacji, upadłości lub zarządu komisarycznego w podmiotach, w których w przeciągu poprzednich 5 lat Pan Wojciech Motyka pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu lub, w których był osobą zarządzającą wyŝszego szczebla oraz Ŝaden z takich podmiotów nie znalazł się w takiej sytuacji po zakończeniu sprawowania tych funkcji przez Pana Wojciecha Motykę. Paweł Narcyz Kołakowski Dyrektor ds. Operacyjnych Wiek: 38 lat Adres miejsca pracy: Warszawa, ulica Palisadowa 20/22 Data powołania na obecne stanowisko: 18 października 2010 r. Pan Paweł Narcyz Kołakowski posiada wykształcenie wyŝsze. Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Pawła Narcyza Kołakowskiego: Specjalista Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, MenedŜer Inwestycyjny AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wiceprezes Zarządu Hygienika S.A. z siedzibą w Warszawie, Prezes Zarządu GFK Operacje Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, obecnie Prezes Zarządu Norblin Industrial Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, obecnie Sekretarz Rady Nadzorczej Rodan Systems S.A. z siedzibą w Warszawie Członek Rady Nadzorczej Krynicki Recykling S.A., obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Park Fantasia S.A. z siedzibą w Szczecinie, 2010 obecnie Dyrektor ds. Operacyjnych Krynicki Recykling S.A. Pan Paweł Narcyz Kołakowski nie prowadzi obecnie własnej działalności gospodarczej: W okresie ostatnich 5 lat Paweł Narcyz Kołakowski pełnił funkcję (rozumiane jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach: [6]

7 Prezes Zarządu GFK Operacje Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (obecna nazwa ORGA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie), Wiceprezes Zarządu Hygienika S.A. z siedzibą w Warszawie, Członek Rady Nadzorczej AmerLease S.A. z siedziba w Warszawie, Wiceprezes Zarządu Górnośląski Fundusz Kapitałowy sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie. Członek Rady Nadzorczej Krynicki Recykling S.A. Obecnie Pan Paweł Narcyz Kołakowski pełni funkcje w następujących spółkach: obecnie Prezes Zarządu Norblin Industrial Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, obecnie Sekretarz Rady Nadzorczej Rodan Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Park Fantasia S.A. z siedzibą w Szczecinie, obecnie Członek Rady Nadzorczej Amerestate sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, obecnie Członek Rady Nadzorczej Bizcentrum S.A. siedzibą w Warszawie. Obecnie Pan Paweł Narcyz Kołakowski nie jest akcjonariuszem/wspólnikiem/udziałowcem Ŝadnej spółki. Zgodnie ze złoŝonym oświadczeniem: Pan Paweł Narcyz Kołakowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest równieŝ wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niŝ wyŝej wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został skazany za przestępstwo oszustwa; Pan Paweł Narcyz Kołakowski nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej, zarządzającej lub zarządzającej wyŝszego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji; Pan Paweł Narcyz Kołakowski nie był podmiotem oficjalnych oskarŝeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych); Pan Paweł Narcyz Kołakowski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat; Pomiędzy Panem Pawłem Narcyzem Kołakowskim, a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami na stanowiskach kierowniczych wyŝszego szczebla nie występują powiązania rodzinne; [7]

8 Pan Paweł Narcyz Kołakowski nie jest uprawniony z jakiejkolwiek opcji do nabycia/objęcia akcji Emitenta; Pan Paweł Narcyz Kołakowski nie jest właścicielem bezpośrednio akcji Emitenta. Pan Paweł Narcyz Kołakowski nie jest pośrednio właścicielem jakichkolwiek akcji Emitenta. Nie miały miejsca przypadki likwidacji, upadłości lub zarządu komisarycznego w podmiotach, w których w przeciągu poprzednich 5 lat Pan Wojciech Motyka pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu lub, w których był osobą zarządzającą wyŝszego szczebla oraz Ŝaden z takich podmiotów nie znalazł się w takiej sytuacji po zakończeniu sprawowania tych funkcji przez Pana Wojciecha Motykę. Aktualizacja 4 nr strony i punktu w prospekcie: Str.141, pkt Było: Zgodnie z brzmieniem 14 ustęp 1 Statutu Emitenta kadencja członków Rady Nadzorczej Emitenta trwa 3 lata. Kadencja członków Rady Nadzorczej Emitenta jest kadencją wspólną. Tabela Okres kadencji obecnych członków Rady Nadzorczej Emitenta Imię i nazwisko Funkcja Początek kadencji Koniec kadencji Anna Maria Barska Przewodnicząca 12 kwietnia 2010 roku 12 kwietnia 2013 roku Konowalski Kazimierz Członek 12 kwietnia 2010 roku 12 kwietnia 2013 roku Joanna Pawlicka Członek 12 kwietnia 2010 roku 12 kwietnia 2013 roku Aneta Biskupska Członek 12 kwietnia 2010 roku 12 kwietnia 2013 roku Joanna Szydłowska Członek 12 kwietnia 2010 roku 12 kwietnia 2013 roku Kołakowski Paweł Członek 12 kwietnia 2010 roku 12 kwietnia 2013 roku Anna Andrzejak Członek 12 kwietnia 2010 roku 12 kwietnia 2013 roku Piotr Wiła Członek 12 kwietnia 2010 roku 12 kwietnia 2013 roku Źródło: Emitent W 2008 roku tj. w okresie od 21 kwietnia 2008 roku do 23 grudnia 2008 roku członkiem Rady Nadzorczej Emitenta był Pan Piotr Nadolski, znaczący akcjonariusz Emitenta. Jak wynikało z oświadczenia Pana Piotra Nadolskiego o złoŝeniu rezygnacji powodem rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej były względy osobiste. KaŜdy z obecnych członków Rady Nadzorczej Emitenta zasiadał w Radzie Nadzorczej ubiegłej kadencji, przy czym Pani Anna Maria Barska, Pan Kazimierz Konowalski, Pani Joanna Pawlicka, Pani Aneta Biskupska i Pani Joanna Szydłowska zasiadali w Radzie Nadzorczej od początku ubiegłej kadencji (tj. od dnia 10 października 2007 roku), Pan Paweł Kołakowski został powołany w skład Rady Nadzorczej ubiegłej kadencji w dniu 21 kwietnia 2008 roku, a Pani Anna Andrzejak i Pan Piotr Wiła zostali powołani w skład Rady Nadzorczej ubiegłej kadencji w dniu 18 grudnia 2008 roku. Ponadto Pani Anna Maria Barska pełniła funkcję prokurenta łącznego poprzednika prawnego Emitenta w całym okresie jego istnienia tj. od dnia jego zawiązania w dniu 9 kwietnia 2003 roku do dnia jego przekształcenia w Emitenta w dniu 31 października 2007 roku. Jest: [8]

9 Zgodnie z brzmieniem 14 ustęp 1 Statutu Emitenta kadencja członków Rady Nadzorczej Emitenta trwa 3 lata. Kadencja członków Rady Nadzorczej Emitenta jest kadencją wspólną. Tabela Okres kadencji obecnych członków Rady Nadzorczej Emitenta Imię i nazwisko Funkcja Początek kadencji Koniec kadencji Anna Maria Barska Przewodnicząca 12 kwietnia 2010 roku 12 kwietnia 2013 roku Konowalski Kazimierz Członek 12 kwietnia 2010 roku 12 kwietnia 2013 roku Joanna Pawlicka Członek 12 kwietnia 2010 roku 12 kwietnia 2013 roku Aneta Biskupska Członek 12 kwietnia 2010 roku 12 kwietnia 2013 roku Joanna Szydłowska Członek 12 kwietnia 2010 roku 12 kwietnia 2013 roku Anna Andrzejak Członek 12 kwietnia 2010 roku 12 kwietnia 2013 roku Piotr Wiła Członek 12 kwietnia 2010 roku 12 kwietnia 2013 roku Źródło: Emitent W 2008 roku tj. w okresie od 21 kwietnia 2008 roku do 23 grudnia 2008 roku członkiem Rady Nadzorczej Emitenta był Pan Piotr Nadolski, znaczący akcjonariusz Emitenta. Jak wynikało z oświadczenia Pana Piotra Nadolskiego o złoŝeniu rezygnacji powodem rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej były względy osobiste. W dniu 18 października 2010 r. członek Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pan Paweł Narcyz Kołakowski złoŝył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Pan Paweł Narcyz Kołakowski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej począwszy od ubiegłej kadencji, tj. od dnia 21 kwietnia 2008 r. Powodem złoŝenia rezygnacji przez Pana Pawła Narcyza Kołakowskiego było powierzenie mu w dniu 18 października 2010 r. funkcji Dyrektora ds. Operacyjnych. KaŜdy z obecnych członków Rady Nadzorczej Emitenta zasiadał w Radzie Nadzorczej ubiegłej kadencji, przy czym Pani Anna Maria Barska, Pan Kazimierz Konowalski, Pani Joanna Pawlicka, Pani Aneta Biskupska i Pani Joanna Szydłowska zasiadali w Radzie Nadzorczej od początku ubiegłej kadencji (tj. od dnia 10 października 2007 roku), Pani Anna Andrzejak i Pan Piotr Wiła zostali powołani w skład Rady Nadzorczej ubiegłej kadencji w dniu 18 grudnia 2008 roku. Ponadto Pani Anna Maria Barska pełniła funkcję prokurenta łącznego poprzednika prawnego Emitenta w całym okresie jego istnienia tj. od dnia jego zawiązania w dniu 9 kwietnia 2003 roku do dnia jego przekształcenia w Emitenta w dniu 31 października 2007 roku. Aktualizacja 5 nr strony i punktu prospekcie: Str. 149, pkt 19 lit.c Wyjaśnienie: Na końcu punktu dodaje się wzmiankę o treści:. W dniu 18 października 2010 r. Pan Paweł Narcyz Kołakowski złoŝył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta. W tym samym dniu został on powołany na stanowisko Dyrektora ds. Operacyjnych. W związku ze wskazaną zmianą Pan Paweł Narcyz Kołakowski zostaje od dnia 18 października 2010 r. zaliczony do grupy kluczowych pracowników Emitenta. Na dzień sporządzenia Prospektu Pan Paweł Kołakowski nie pobrał jednak z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora Operacyjnego jakiegokolwiek wynagrodzenia. Wcześniej tj. w okresie do dnia 18 września [9]

10 2010 roku był członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, ale zgodnie ze złoŝonym wcześniej wyjaśnieniem nie pobierał z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia. W imieniu Emitenta: Adam Krynicki Prezes Zarządu [10]

Udział w kapitale i WZA. Liczba akcji ( szt.) 1 900 120 18,85%

Udział w kapitale i WZA. Liczba akcji ( szt.) 1 900 120 18,85% Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego Akcji Serii E spółki FAM-Technika Odlewnicza S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 21.02.2007 r. Nr Autopo prawki Nr strony w Prospekcie Nr punktu

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 5. do Prospektu Emisyjnego Hawe Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2007 r.

ANEKS NR 5. do Prospektu Emisyjnego Hawe Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2007 r. ANEKS NR 5 do Prospektu Emisyjnego Hawe Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2007 r. Strona 8 punkt A 1. Zarząd. 1. Marek Rudziński Prezes Zarządu, 2. Rada Nadzorcza.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 do Prospektu emisyjnego Akcji TRION S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/120/24/08

Aneks nr 3 do Prospektu emisyjnego Akcji TRION S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/120/24/08 Warszawa, dnia 1 lipca 2008 roku Komisja Nadzoru Finansowego 00-950 Warszawa Pl. Powstańców Warszawy 1 Aneks nr 3 do Prospektu emisyjnego Akcji TRION S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku

Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: - złożeniem przez Członka Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 12. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r.

ANEKS NR 12. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. ANEKS NR 12 do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. Prospekt Emisyjny LUBAWA S.A. został zatwierdzony przez Komisję Papierów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 17/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 8/02/2011

OGŁOSZENIE 17/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 8/02/2011 OGŁOSZENIE 17/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 8/02/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 17/2011 Investor

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2 stycznia 2008 r. ANEKS NR 3

Katowice, 2 stycznia 2008 r. ANEKS NR 3 ANEKS NR 3 Katowice, 2 stycznia 2008 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 21 do prospektu emisyjnego w formie zestawu dokumentów zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2007 r.

Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 21 do prospektu emisyjnego w formie zestawu dokumentów zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2007 r. Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 21 do prospektu emisyjnego w formie zestawu dokumentów zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2007 r. Treść aneksu W związku z powołaniem z dniem 1 marca

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 9. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r.

ANEKS NR 9. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. ANEKS NR 9 do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. Prospekt Emisyjny LUBAWA S.A. został zatwierdzony przez Komisję Papierów

Bardziej szczegółowo

* W następstwie przeprowadzonego połączenia KGHM Ecoren S.A. (spółka przejmowana) została przejęta przez KGHM Metraco S.A. (spółka przejmująca).

* W następstwie przeprowadzonego połączenia KGHM Ecoren S.A. (spółka przejmowana) została przejęta przez KGHM Metraco S.A. (spółka przejmująca). ALUMETAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kętach w Polsce i adresem przy ul. Kościuszki 111 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 177577) ANEKS NR 3 do prospektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 28 do Dokumentu Rejestracyjnego zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2007 r.

Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 28 do Dokumentu Rejestracyjnego zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2007 r. Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 28 do Dokumentu Rejestracyjnego zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2007 r. Treść aneksu W związku z powołaniem w dniu 26 marca 2008 r. nowych członków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 93/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 25/10/2011

OGŁOSZENIE 93/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 25/10/2011 OGŁOSZENIE 93/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 25/10/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 86/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 14 do Dokumentu rejestracyjnego Advanced Distribution Solutions S.A.

Aneks nr 14 do Dokumentu rejestracyjnego Advanced Distribution Solutions S.A. Aneks nr 14 do Dokumentu rejestracyjnego Advanced Distribution Solutions S.A. Emitent do treści Dokumentu rejestracyjnego wprowadza następujące zmiany: Str. 54, pkt 14.1.2 Usunięto: Jarosław Kopyt Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. W DNIU 24.06.2008R. Jacek Kosteczka Jacek Kosteczka sprawuje

Bardziej szczegółowo

W pkt Prospektu dodaje się informację dotyczącą posiadanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej opcji na akcje o następującej treści:

W pkt Prospektu dodaje się informację dotyczącą posiadanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej opcji na akcje o następującej treści: Aneks nr 5, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 19 marca 2008 r., do Prospektu Emisyjnego Spółki UNIBEP S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 29 lutego 2008

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 32 do Dokumentu Rejestracyjnego TRAS INTUR Spółka Akcyjna

Aneks nr 32 do Dokumentu Rejestracyjnego TRAS INTUR Spółka Akcyjna Aneks nr 32 do Dokumentu Rejestracyjnego TRAS INTUR Spółka Akcyjna Wobec złoŝonej, dnia 10 września 2007 r. ze skutkiem prawnym na dzień 1 października 2007 r., rezygnacji przez Prezesa Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 111/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13/12/2011

OGŁOSZENIE 111/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13/12/2011 OGŁOSZENIE 111/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13/12/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 102/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu Kadencja upływa w dniu 5 kwietnia 2019 roku

Prezes Zarządu Kadencja upływa w dniu 5 kwietnia 2019 roku IRENEUSZ GLENSCZYK Prezes Zarządu Kadencja upływa w dniu 5 kwietnia 2019 roku Wykształcenie: Wyższe - absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Założyciel

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. W DNIU 7.06.2011r. Stanisław Więcek Stanisław Więcek sprawował

Bardziej szczegółowo

Pan Marcin Sznyra. Marcin Sznyra Przewodniczący Rady Nadzorczej, 5-letnia kadencja upływa r.

Pan Marcin Sznyra. Marcin Sznyra Przewodniczący Rady Nadzorczej, 5-letnia kadencja upływa r. Informacje wymagane na podstawie 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO o powołanych w 25.02.2015 r. członkach Rady Nadzorczej AdMassive Group S.A. Pan Marcin Sznyra Marcin Sznyra Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Pan prof. dr hab. Mieczysław Puławski

Pan prof. dr hab. Mieczysław Puławski Komunikat Aktualizacyjny nr 3 z dnia 14 października 2011 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii W, X, Y, Z Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego W Prospekcie emisyjnym

Bardziej szczegółowo

-termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 2017

-termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 2017 Paweł Jankowski Prezes Zarządu a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, - imię i nazwisko, pełniona

Bardziej szczegółowo

Życiorysy członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Raport EBI Typ raportu: bieżący Numer: _9/2015 Spółka: GRUPA RECYKL S.A. Tytuł: Powołanie członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję Zarząd Spółki GRUPA RECYKL S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje,

Bardziej szczegółowo

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, Joanna Krzyżanowska, członek Rady Nadzorczej, upływ kadencji:

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr OGŁOSZENIE 61/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 12/07/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 58/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: Życiorys zawodowy Pani Marzena Tabor Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: imię i nazwisko: Marzena

Bardziej szczegółowo

Nr Autopo prawki. Nr strony w Prospekcie. Nr punktu w Prospekcie. Było / opis zmian Jest

Nr Autopo prawki. Nr strony w Prospekcie. Nr punktu w Prospekcie. Było / opis zmian Jest Aneks nr 4 do prospektu emisyjnego Akcji Serii E spółki FAM-Technika Odlewnicza S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 21.02.2007 r. Nr 1 107-108 11.1.1 Prokurenci ustanowieni w Spółce

Bardziej szczegółowo

2003-2007 Stok Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

2003-2007 Stok Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu Tadeusz Borysiewicz Rok urodzenia: 1953 Pan Tadeusz Borysiewicz posiada wykształcenie wyższe, w 1978 r. ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej uzyskując tytuł magistra

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym, aneksem nr 1 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

W związku z powyższym, aneksem nr 1 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu: 26.10.2017 r. Aneks nr 1 z dnia 20 października 2017 roku do Prospektu emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Polnord Spółka Akcyjna ANEKS NR 1 Z DNIA 10 GRUDNIA 2013 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 19 LISTOPADA 2013 R.

Polnord Spółka Akcyjna ANEKS NR 1 Z DNIA 10 GRUDNIA 2013 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 19 LISTOPADA 2013 R. Polnord Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusze osobowe Członków Rady Nadzorczej LUG S.A. piątek kadencji

Kwestionariusze osobowe Członków Rady Nadzorczej LUG S.A. piątek kadencji Kwestionariusze osobowe Członków Rady Nadzorczej LUG S.A. piątek kadencji Zgłoszony skład osobowy do Rady Nadzorczej LUG S.A. właściwie zabezpiecza interesy akcjonariuszy. Kandydaci posiadają należytą

Bardziej szczegółowo

Na str. 9 Prospektu pkt 1.1 otrzymuje następujące brzmienie: II.

Na str. 9 Prospektu pkt 1.1 otrzymuje następujące brzmienie: II. Aneks nr 13 do prospektu emisyjnego przygotowanego w związku z emisją przez spółkę HYDROBUDOWA Włocławek S.A. ( Emitent ) 1.303.464 Akcji Serii J wydawanych akcjonariuszom Hydrobudowy Śląsk S.A. w związku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 93/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego. z dnia 14/10/2011

OGŁOSZENIE 93/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego. z dnia 14/10/2011 OGŁOSZENIE 93/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 14/10/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 88/2011 Investor

Bardziej szczegółowo

Życiorys zawodowy członka Rady Nadzorczej. Pana Adama Osińskiego

Życiorys zawodowy członka Rady Nadzorczej. Pana Adama Osińskiego Życiorys zawodowy członka Rady Nadzorczej Pana Adama Osińskiego Życiorys zawodowy 1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana

Bardziej szczegółowo

Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu

Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu Piotr Górowski Zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 10 do Prospektu emisyjnego spółki Dom Maklerski IDMSA

Aneks Nr 10 do Prospektu emisyjnego spółki Dom Maklerski IDMSA Aneks Nr 10 do Prospektu emisyjnego spółki Dom Maklerski IDMSA W związku z odbyciem w dniu 12 listopada 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do treści Prospektu emisyjnego wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7 do Dokumentu rejestracyjnego Advanced Distribution Solutions S.A.

Aneks nr 7 do Dokumentu rejestracyjnego Advanced Distribution Solutions S.A. Aneks nr 7 do Dokumentu rejestracyjnego Advanced Distribution Solutions S.A. Str. 17, pkt 5.2.1 Dodano na końcu: W dniu 15 października 2007 roku, za kwotę 61.239,20 zł, Emitent nabył 100 udziałów o wartości

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYSY CZLONKÓW RADY NADZORCZEJ MIRBUD S.A. POWOŁANYCH W DNIU 17 CZERWCA 2011 PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MIRBUD S.A.

ŻYCIORYSY CZLONKÓW RADY NADZORCZEJ MIRBUD S.A. POWOŁANYCH W DNIU 17 CZERWCA 2011 PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MIRBUD S.A. ŻYCIORYSY CZLONKÓW RADY NADZORCZEJ MIRBUD S.A. POWOŁANYCH W DNIU 17 CZERWCA 2011 PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MIRBUD S.A. Pan Dariusz Jankowski Przewodniczący Rady Nadzorczej MIRBUD

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Rafał Twarowski 1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 22 do Dokumentu rejestracyjnego Advanced Distribution Solutions S.A.

Aneks nr 22 do Dokumentu rejestracyjnego Advanced Distribution Solutions S.A. Aneks nr 22 do Dokumentu rejestracyjnego Advanced Distribution Solutions S.A. Emitent do treści Dokumentu rejestracyjnego wprowadza następujące zmiany: Str. 33, pkt. 7.1 Było: Zaangażowanie kapitałowe

Bardziej szczegółowo

MAREK KRAJEWSKI Prezes Zarządu Grupa Emmerson S.A.

MAREK KRAJEWSKI Prezes Zarządu Grupa Emmerson S.A. MAREK KRAJEWSKI Prezes Zarządu Grupa Emmerson S.A. W związku z faktem, że Zarząd Emitenta powoływany jest na wspólną, 5-letnią kadencję, kadencja pana Marka Krajewskiego na stanowisku Prezesa Zarządu zakończy

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący 34 /2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raport bieżący 34 /2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Klimasa 45, 50-515 Wrocław tel. +48 071 336 70 80, +48 071 336 80 26, fax +48 071 336 70 86 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 35 do PROSPEKTU EMISYJNEGO TRAS INTUR Spółka Akcyjna

Aneks nr 35 do PROSPEKTU EMISYJNEGO TRAS INTUR Spółka Akcyjna Aneks nr 35 do PROSPEKTU EMISYJNEGO TRAS INTUR Spółka Akcyjna Wobec rozpoczęcia w dniu 1 października 2007 r. pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta przez Pana Marka Gzonę, do Dokumentu Rejestracyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających oraz o znaczących akcjonariuszach

Rozdział 7. Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających oraz o znaczących akcjonariuszach 87 Rozdział 7. Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających oraz o znaczących akcjonariuszach 89 7.1. Organizacja Emitenta 7.1.1. Władze Emitenta Zarządzanie Emitentem odbywa się zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Życiorysy członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Raport EBI Typ raportu: bieżący Numer: _10/2015 Spółka: GRUPA RECYKL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zarząd Spółki GRUPA RECYKL S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO P L A C P O W S T A N C Ó W W A R S Z A W Y 1, 0 0-9 5 0 W A R S Z A W A WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 01 grudnia 2006 roku decyzją

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym, aneksem nr 1 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

W związku z powyższym, aneksem nr 1 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu: 17 października 2018 r. Aneks nr 1 z dnia 12 października 2018 roku do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz K funduszu IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

WANC. Dzień Wyceny (PLN) , , , , ,69 WANC.

WANC. Dzień Wyceny (PLN) , , , , ,69 WANC. Komunikat Aktualizujący nr 8 z dnia 8 października 2014 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005 oraz 006 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Paweł Wieczyński - Prezes Zarządu

Paweł Wieczyński - Prezes Zarządu Paweł Wieczyński - Prezes Zarządu imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana Paweł Wieczyński - Prezes

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej IMAGIS S.A.

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej IMAGIS S.A. Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej IMAGIS S.A. 1. Cezary Gregorczuk Cezary Gregorczuk Członek Rady Nadzorczej Imagis SA Termin upływu kadencji: 28.06.2021 Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Witek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Invico S.A. od 25 listopada 2010 r. Rafał Witek ukończył

Bardziej szczegółowo

2015r. obecnie SARE S.A./Stanowisko: członek Rady Nadzorczej. 2015r. obecnie MARVIPOL S.A./Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

2015r. obecnie SARE S.A./Stanowisko: członek Rady Nadzorczej. 2015r. obecnie MARVIPOL S.A./Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wiesław Łatała Przewodniczący Rady Wykształcenie: W roku 1990 ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego

Bardziej szczegółowo

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta, Życiorysy zawodowe osób nadzorujących Emitenta: I. Przewodniczący Rady Nadzorczej: Imię i nazwisko: Krzysztof Rogaliński, Zajmowane stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej od 23 kwietnia 2014 roku Inne

Bardziej szczegółowo

ukończone akademia rolnicza w Poznaniu z tytułem magistra inżyniera

ukończone akademia rolnicza w Poznaniu z tytułem magistra inżyniera Mateusz Rutnicki Życiorys: a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, - imię i nazwisko, pełniona funkcja:

Bardziej szczegółowo

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta, Życiorysy zawodowe osób zarządzających: I. Prezes Zarządu Imię i nazwisko: Michał Duniec Zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu od 23 kwietnia 2014 roku Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Struktura kapitału zakładowego przed emisją udział w kapitale i w głosach Ilość akcji WZA

Struktura kapitału zakładowego przed emisją udział w kapitale i w głosach Ilość akcji WZA ANEKS NR 2 SPORZĄDZONY W DNIU 18 KWIETNIA 2007 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO POLSKIEGO KONCERNU MIĘSNEGO DUDA S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 16 MARCA 2007 R. Aktualizacja Nr

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) Typ raportu Raport bieżący Numer 32 /2014 Podmiot Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Tytuł: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy urzędowania.

3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy urzędowania. Jan Jeżak Prof. zw. nauk ekonomicznych. Autor lub współautor 220 publikacji, w tym kilkunastu książek z zakresu ładu korporacyjnego (corporate governance), zarządzania strategicznego oraz zarządzania firmą

Bardziej szczegółowo

Niniejszy aneks został sporządzony w związku ze zmianą składu Zarządu IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Niniejszy aneks został sporządzony w związku ze zmianą składu Zarządu IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. 11.12.2017 r. Aneks nr 2 z dnia 29 listopada 2017 roku do Prospektu emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Prowadzona przez Pana Janusza Rybkę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta.

Prowadzona przez Pana Janusza Rybkę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Janusz Rybka Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Sanitarnej, Kierunek: Inżynieria Sanitarna, Specjalność: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów. Uzyskane tytuły: inżynier inżynierii

Bardziej szczegółowo

1. Pan Adam Chełchowski. a) funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 11 czerwca 2018 roku.

1. Pan Adam Chełchowski. a) funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 11 czerwca 2018 roku. Przebieg kariery zawodowej wraz z oświadczeniami Członków Rady Nadzorczej Gekoplast S.A., powołanych w dniu 11 czerwca 2015 r. Uchwałą nr 15/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1. Pan Adam Chełchowski

Bardziej szczegółowo

Spółki i wyborze przez WZA nowego członka Rady, Emitent aktualizuje dane zawarte w prospekcie.

Spółki i wyborze przez WZA nowego członka Rady, Emitent aktualizuje dane zawarte w prospekcie. ANEKS NR 3 do Prospektu Emisyjnego Krośnieńskich Hut Szkła KROSNO S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2008 r. Prospekt Emisyjny Krośnieńskich Hut Szkła KROSNO S.A.

Bardziej szczegółowo

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej LUG S.A. czwartej kadencji

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej LUG S.A. czwartej kadencji Życiorysy Członków Rady Nadzorczej LUG S.A. czwartej kadencji Zgłoszony skład osobowy do Rady Nadzorczej LUG S.A. właściwie zabezpiecza interesy akcjonariuszy. Kandydaci posiadają należytą wiedzę i doświadczenie,

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Odwołanie Zarządu Spółki SARE S.A. i powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

Tytuł: Odwołanie Zarządu Spółki SARE S.A. i powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję Raport bieżący ESPI Spółka: Numer: 22/2019 Data: 06-05-2019 Tytuł: Odwołanie Zarządu Spółki i powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję Zarząd spółki z siedzibą w Rybniku ( Emitent, Spółka ), zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 03. do Prospektu Emisyjnego Swarzędz Meble Spółki Akcyjnej zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 października 2006 r.

Aneks Nr 03. do Prospektu Emisyjnego Swarzędz Meble Spółki Akcyjnej zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 października 2006 r. Aneks Nr 03 do Prospektu Emisyjnego Swarzędz Meble Spółki Akcyjnej zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 października 2006 r. Niniejszy aneks został sporządzony w związku z publikacją

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący ESPI. Numer: 29/2019 Data: Tytuł: Powołanie Rady Nadzorczej SARE S.A. na nową kadencję

Raport bieżący ESPI. Numer: 29/2019 Data: Tytuł: Powołanie Rady Nadzorczej SARE S.A. na nową kadencję Raport bieżący ESPI Spółka: Numer: 29/2019 Data: 30-05-2019 Tytuł: Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję Zarząd Spółki z siedzibą w Rybniku ( Emitent, Spółka ), informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj.

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego:

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego: Aneks numer 8 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

Pani Patrycja Buchowicz jest Absolwentką Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, specjalizacja rachunkowość i finanse

Pani Patrycja Buchowicz jest Absolwentką Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, specjalizacja rachunkowość i finanse Patrycja Buchowicz Członek Rady Nadzorczej DREWEX S.A. Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe: Pani Patrycja Buchowicz jest Absolwentką Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Dyplom Magistra Inżyniera w 1991r.

Politechnika Krakowska Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Dyplom Magistra Inżyniera w 1991r. Piotr Pawela członek Rady Nadzorczej Viatron SA Wiek : 54 lata. Wykształcenie: Politechnika Krakowska Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Dyplom Magistra Inżyniera w 1991r. Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

ZAKTUALIZOWANE PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 MAJA 2017 ROKU

ZAKTUALIZOWANE PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 MAJA 2017 ROKU ZAKTUALIZOWANE PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 MAJA 2017 ROKU Uchwała nr 01/05/2017 w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza życiorysy

Rada Nadzorcza życiorysy Rada Nadzorcza życiorysy Pan Piotr Aleksander Woźniak Pani Anna Katarzyna Andrzejak Pani Anna Maria Barska Pani Magdalena Dorota Czajka Pani Joanna Pawlicka Pan Marcin Luziński Pan Piotr Aleksander Woźniak

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław tel. +48 071 336 70 80, fax +48 071 336 70 86 Raport bieżący 10/2015 Data publikacji: 07.05.2015 r. Treść raportu: Powołanie

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Przedsiębiorstwa Elektromontażowego ELKOP Spółka Akcyjna

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Przedsiębiorstwa Elektromontażowego ELKOP Spółka Akcyjna ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Przedsiębiorstwa Elektromontażowego ELKOP Spółka Akcyjna sporządzonego w związku z ofertą publiczną 5.551.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii B oraz ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

Informacje i Życiorysy Zawodowe Członków Rady Nadzorczej CreativeForge Games S.A.

Informacje i Życiorysy Zawodowe Członków Rady Nadzorczej CreativeForge Games S.A. Informacje i Życiorysy Zawodowe Członków Rady Nadzorczej CreativeForge Games S.A. Radosław Marek Mrowiński Przewodniczący Rady Nadzorczej a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZD SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Sprawozdanie z działalności. Banku BGŻ BNP Paribas S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU w 2015 roku

SPRAWOZD SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Sprawozdanie z działalności. Banku BGŻ BNP Paribas S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU w 2015 roku SPRAWOZD SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Sprawozdanie z działalności ANIE ZARZĄDU Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU w 2015 roku Spis treści Skład Rady Nadzorczej w 2015 r. 3 Niezależność

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta

ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta 6.1. Osoby zarządzające 6.1.1. Zarząd Emitenta Skład Zarządu Emitenta jest następujący: Jerzy Mazgaj Prezes Zarządu Grzegorz Pilch Wiceprezes Zarządu Mariusz Wojdon

Bardziej szczegółowo

Pan Paweł Osiński nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

Pan Paweł Osiński nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej 1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 01. z dnia 27 marca 2008 r.

Aneks Nr 01. z dnia 27 marca 2008 r. Aneks Nr 01 z dnia 27 marca 2008 r. do Prospektu Emisyjnego KOMPAP Spółki Akcyjnej zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2008 r. (Decyzja KNF nr DEM/410/87/8/08) Niniejszy Aneks

Bardziej szczegółowo

COPYRIGHT. 1 z , 13:24 EBI :26. Raport Bieżący nr 17/2017

COPYRIGHT. 1 z , 13:24 EBI :26. Raport Bieżący nr 17/2017 HOLLYWOOD SA (17/2017) Treść uchwał podjętych przez NWZ Ho... http://biznes.pap.pl/pl/news/ebi/print/2431554,hollywood-sa-(17-2017)... 1 z 1 2017-10-27, 13:24 EBI 27.10.2017 12:26 Raport Bieżący nr 17/2017

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU Uchwała nr 01/04/2016 w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Jerzy Maciej Zygmunt:

Jerzy Maciej Zygmunt: Jerzy Maciej Zygmunt: wyjątkiem pełnienia funkcji prokurenta spółki Fresh Mobile Concepts Sp. z o.o.; Ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu w Spółce Prochem S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku

Oświadczenie o stosowaniu w Spółce Prochem S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku Załącznik do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PROCHEM SA w 2008 r. Oświadczenie o stosowaniu w Spółce Prochem S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku Warszawa, kwiecień 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 do prospektu emisyjnego POLCOLORIT S.A.

Aneks nr 8 do prospektu emisyjnego POLCOLORIT S.A. Aneks nr 8 do prospektu emisyjnego POLCOLORIT S.A. Zgodnie z podjęciem przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwały nr 21 i 22 w dniu 18 listopada 2008 roku, dotyczących: -uchwała nr 21/2008 dotyczy oddelegowania

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta

Tytuł: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta Raport bieżący Spółka: SARE SA Numer: 03/2015 Data: 2015-01-15 Typy rynków: NewConnect Rynek Akcji GPW Tytuł: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta Treść raportu: Zarząd

Bardziej szczegółowo

Niniejszy aneks został sporządzony w związku ze złożeniem rezygnacji przez Członka Zarządu Spółki.

Niniejszy aneks został sporządzony w związku ze złożeniem rezygnacji przez Członka Zarządu Spółki. Aneks numer 19 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

Pan Ryszard Bartkowiak Pan Mirosław Janisiewicz

Pan Ryszard Bartkowiak Pan Mirosław Janisiewicz Pan Ryszard Bartkowiak Pan Ryszard Bartkowiak jest Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończył w 2000 r. Radca prawny od 2006 r. W latach 2001

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego:

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego: Aneks numer 2 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 grudnia 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Studia doktoranckie z dziedziny inżynierii środowiska

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Studia doktoranckie z dziedziny inżynierii środowiska Arkadiusz Primus Prezes Zarządu upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana Arkadiusz Primus, Prezes Zarządu, koniec kadencji 06.2019 r. b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 10.2008

Bardziej szczegółowo

I. Dariusz Piekarski Prezes Zarządu SARE S.A. nowej kadencji, rozpoczynającej się z dniem r.

I. Dariusz Piekarski Prezes Zarządu SARE S.A. nowej kadencji, rozpoczynającej się z dniem r. Załącznik do raportu ESPI 22/2019 z dnia I. Dariusz Piekarski Prezes Zarządu nowej kadencji, rozpoczynającej się z dniem 1. Imię i nazwisko Dariusz Piekarski 2. Data powołania 3. Funkcja powierzona w Prezes

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej IndygoTech Minerals S.A.

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej IndygoTech Minerals S.A. Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej IndygoTech Minerals S.A. Pani Magdalena Deptuszewska Członek Rady Nadzorczej Pani Magdalena Deptuszewska posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończyła

Bardziej szczegółowo

RAFAKO S.A. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz powołaniem do Komitetu Audytu Dariusza

RAFAKO S.A. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz powołaniem do Komitetu Audytu Dariusza RAFAKO S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Raciborzu i adresem przy ul. Łąkowej 33 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034143) Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego:

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego: Aneks numer 25 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

Aneta Kazieczko. Wykształcenie:

Aneta Kazieczko. Wykształcenie: Aneta Kazieczko Pani Aneta Kazieczko jest absolwentką Wydziału Gospodarki Narodowej i Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunek: Bankowość i Finanse. Praca magisterska na temat funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Dróżdż Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Dróżdż Przewodniczący Rady Nadzorczej Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej powołanych na nową kadencję przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Notoria Serwis SA w dniu 30 czerwca 2015 roku Grzegorz Dróżdż Przewodniczący Rady Nadzorczej a)

Bardziej szczegółowo

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe:

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe: Warszawa, dnia 1 października 2012 r. Komunikat aktualizujący nr 3 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 BPH Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 7 maja 2014 r. do prospektu emisyjnego Briju S.A., zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 marca 2014 r.

Aneks nr 1 z dnia 7 maja 2014 r. do prospektu emisyjnego Briju S.A., zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 marca 2014 r. Aneks nr 1 z dnia 7 maja 2014 r. do prospektu emisyjnego Briju S.A., zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 marca 2014 r. Niniejszy aneks do prospektu emisyjnego spółki Briju S.A. został

Bardziej szczegółowo

skreśla się 7 ust. 3 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu Dotychczasowy 10 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu otrzymuje następujące brzmienie

skreśla się 7 ust. 3 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu Dotychczasowy 10 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu otrzymuje następujące brzmienie 1) skreśla się 7 ust. 3 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: 3. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających umorzenie akcji wartość akcji zostanie ustalona według następujących zasad: 1)

Bardziej szczegółowo

a) Sport Medica S.A. z siedzibą w Warszawie Członek Rady Nadzorczej

a) Sport Medica S.A. z siedzibą w Warszawie Członek Rady Nadzorczej Pani Monika Andreas Pani Monika Andreas karierę zawodową rozpoczęła w 1995 r. w firmie Netia. Pani Monika Andreas doświadczenie zdobywała: (i) w latach 1997 2000: Procter & Gamble Polska sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Profesor Nadzwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, Uniwersytet Warszawski

Profesor Nadzwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, Uniwersytet Warszawski Imię oraz nazwisko: Tomasz Kuczur Zajmowane stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej Wykształcenie: 2012-2014 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierunek: Prawo

Bardziej szczegółowo