E-sklep w świetle zmian prawnych. Transpozycja unijnej Dyrektywy a ustawa o prawach konsumenta aspekty praktyczne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-sklep w świetle zmian prawnych. Transpozycja unijnej Dyrektywy a ustawa o prawach konsumenta aspekty praktyczne."

Transkrypt

1 E-sklep w świetle zmian prawnych. Transpozycja unijnej Dyrektywy a ustawa o prawach konsumenta aspekty praktyczne.

2 E-sklep w świetle zmian Title of prawnych the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 2 Agenda 1. Dyrektywa w sprawie praw konsumentów (ustawa o prawach konsumenta) założenia, cele oraz omówienie najważniejszych zmian. zasady implementacji dyrektywy czy przedsiębiorca posiada margines swobody w zakresie uregulowania stosunków z konsumentem? rozszerzenie katalogu obowiązków informacyjnych obciążających przedsiębiorcę w relacji z konsumentami o czym jeszcze trzeba informować? Jak efektywnie wykorzystać komunikację elektroniczną z konsumentem? nowe zasady oznaczania funkcjonalności ścieżki zakupowej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości domyślnego zaznaczenia przycisków wyboru (checkbox); omówienie praktycznych aspektów odstąpienia przez konsumenta od umowy zawieranej na odległość nowe terminy, możliwość zwrotu uszkodzonego towaru, obowiązek zwrotu kosztów dostawy; nowe zasady sprzedaży produktów cyfrowych; ograniczenia w kontakcie telefonicznym z konsumentem; skutki niedostosowania działalności przedsiębiorcy do nowych zmian.

3 E-sklep w świetle zmian Title of prawnych the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 3 Agenda 2. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za sprzedany produkt ze szczególnym uwzględnieniem relacji z konsumentem nowa definicja wady - nowe wątpliwości; gwarancja, rękojmia, niezgodność towaru z umową co i jak się zmieniło? roszczenia kupującego a zakres odpowiedzialności sprzedawcy; roszczenia sprzedawcy wobec producenta/dystrybutora w przypadku wadliwego produktu. 3. Podsumowanie czyli co i gdzie umieścić na stronie e-sklepu.

4 E-sklep w świetle zmian Title of prawnych the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 4 Zmiany legislacyjne Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Ustawa o ułatwianiu wykonywania działalności gospodarczej. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

5 E-sklep w świetle zmian Title of prawnych the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 5 Kary, organy, sankcje Polska kary pieniężne nakładane przez UOKIK do 10% przychodu UOKiK / SOKIK Niemcy list ostrzegawczy Wettbewerbszentrale i Verbraucherzentrale kary finansowe Francja kara pozbawienia wolności do 2 lat kary finansowe Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) i Commission nationale de l informatique et des libertés (CNIL) Hiszpania kary pieniężne do kwoty ,00 Euro Data Protection Agency (AEPD) i National Competition Commission (CNC)

6 E-sklep w świetle zmian Title of prawnych the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 6 Kary, organy, sankcje Wielka Brytania kara pozbawienia wolności do 2 lat kary pieniężne Office Of Fair Trading (OFT), Trading Standards Institute (TS) i Information Commissioner s Office (ICO) Holandia kary pieniężne do ,00 Euro kara pozbawienia wolności Authority on Consumers and Markets (ACM), Authority on Financial Markets (AFM) Włochy kary pieniężne od 3.000,00 to ,00 Euro

7 E-sklep w świetle zmian Title of prawnych the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 7

8 E-sklep w świetle zmian Title of prawnych the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 8 "Minimalna harmonizacja" ma miejsce wówczas, gdy dyrektywa nakłada zestaw minimalnych wymagań, które mają zostać wprowadzone w życie przez państwa członkowskie. Pozostawia to możliwość ustalenia przez państwo członkowskie wymagań ostrzejszych niż określone w dyrektywie. Przykład: uchylona dyrektywa 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość: W przypadku każdej umowy na odległość konsument może, w terminie ustalonym na co najmniej siedem dni roboczych, odstąpić od niej bez żadnych sankcji i bez konieczności podawania powodu. uchylona ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny: Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni [kalendarzowych].

9 E-sklep w świetle zmian Title of prawnych the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 9 Maksymalna (lub pełna) harmonizacja" oznacza, że państwa członkowskie muszą stosować zasady z dyrektywy i nie mogą poza nie wykraczać (ang. floor and ceiling harmonisation harmonizacja poprzez ustalenie minimum i maksimum). Dyrektywa 2011/83/UE - Państwa członkowskie nie mogą utrzymywać ani wprowadzać do swojego prawa krajowego przepisów odbiegających od tych, które zostały ustanowione w niniejszej dyrektywie, w tym również przepisów surowszych lub łagodniejszych w celu zapewnienia innego poziomu ochrony konsumentów, chyba że niniejsza dyrektywa stanowi inaczej. Przykład: Dyrektywa 2011/83/UE: W przypadku gdy umowa na odległość ma być zawarta przez telefon, państwa członkowskie mogą postanowić, że przedsiębiorca musi potwierdzić ofertę złożoną konsumentowi, który staje się związany dopiero po podpisaniu oferty lub przesłaniu swojej pisemnej zgody. Ustawa o prawach konsumenta: Jeżeli przedsiębiorca proponuje konsumentowi zawarcie umowy przez telefon, ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku.

10 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 10 Art. 7. Ustawy o prawach konsumenta Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

11 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 11 Art. 139b Kodeksu wykroczeń - Kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa zawierając umowę z konsumentem nie spełnia wymagań dotyczących udzielenia informacji lub wydania dokumentu, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), podlega karze grzywny. Nie zawarcie umowy z konsumentem Ponoszenie przez przedsiębiorcę kosztów korzystania z usług / rzeczy przed odstąpieniem od umowy Wydłużenie okresu na odstąpienie od umowy do 12 miesięcy i 14 dni Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów -> UOKiK!

12 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r postępowania w 2013 r. 161 decyzji (od początku roku 2014) 326 decyzji w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w 2013 r PLN kary nałożone w latach mln PLN budżet 450 postępowań w 2012 r. 472 pracowników (163 prawników oraz 72 ekonomistów)

13 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r r r r r. Uchwalenie dyrektywy Wejście dyrektywy w życie Przedstawienie przez państwa członkowskie UE projektów ustaw implementujących dyrektywę Moment, od którego wszystkie zawierane umowy są objęte dyrektywą / ustawą implementującą r r. Uchwalenie polskiej ustawy Pierwsze umowy zawarte pod nowymi przepisami Czy muszę mieć dwa regulaminy na stronie? Towar sprzedany (kiedy zawarcie umowy) 24 grudnia 2014 r. o godzinie 23:59.

14 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r dni na odstąpienie. obowiązki informacyjne. płatność za pobraniem. niezamówione świadczenie Ustawa z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. niezgodność towaru z umową. reklama. oznaczenie ceny. gwarancja Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. gwarancja B2B. rękojmia. ogólne przepisy dot. zawierania umów Kodeks cywilny 25 grudnia 2014 r. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kodeks cywilny

15 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 15 Umowy zawierane na odległość

16 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 16 UMOWA zawierana na odległość zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204, z późn. zm.2)), są umowami na odległość, jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność. umowa zawierana na odległość oznacza każdą umowę zawartą między przedsiębiorcą i konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży lub świadczenia usług na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności przedsiębiorcy i konsumenta, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

17 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 17 Umową zawieraną na odległość będzie umowa, w której konsument udaje się do lokalu przedsiębiorcy (stacjonarnego salonu sprzedaży) w celu uzyskania informacji o ofercie przedsiębiorcy (np. cenniku usług), a następnie negocjuje i zawiera umowę na odległość. Umową zawieraną na odległość nie będzie umowa: - która jest negocjowana (uzgadniane są jej warunki) w salonie sprzedaży czy biurze przedsiębiorcy i zostaje ostatecznie zawarta przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, - której przedsiębiorca prowadzi negocjacje z konsumentem telefonicznie czy mailowo, a ostatecznie zostanie ona zawarta w lokalu przedsiębiorcy, - dotycząca usługi rezerwowanej telefonicznie, np. umówienie wizyty u kosmetyczki czy fryzjera. Samo dokonanie telefonicznej rezerwacji terminu usługi nie będzie umową zawartą na odległość.

18 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 18 Benefity

19 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 19 Podstawowe korzyści dla przedsiębiorców 1. Ujednolicenie regulacji w skali całej UE Przepisy dyrektywy w sprawie praw konsumenta wymuszają, w zakresie jej regulacji, wprowadzenie jednolitych rozwiązań we wszystkich państwach członkowskich. Powinno to zwiększyć zaufanie przedsiębiorców do systemów prawnych innych państw, obniżyć koszty związane z dostępem do rynków tych państw (w szczególności koszty związane z obsługą prawną), a w konsekwencji ułatwić im działalność transgraniczną. 2. Ułatwienie stosowania przepisów Ustawa jasno definiuje, jakie informacje, kiedy i w jaki sposób przedsiębiorca powinien przekazać konsumentowi. Ustawa określa jasne zasady dotyczące wykonywania prawa odstąpienia od umowy, w tym dotyczące sposobu obliczania terminów oraz skutków jego wykonania, a także niezwykle istotne kwestie związane z kosztami, które powstają w przypadku zwrotu rzeczy, wskazując, kogo i w jakim zakresie obciążają te koszty. Ustawa wprowadza zasady dotyczące korzystania z rzeczy przez konsumenta w okresie, w którym możliwe jest odstąpienie od umowy. Ułatwienie przedsiębiorcom stosowanie przepisów powinno przełożyć się także na obniżenie kosztów ich działalności.

20 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r Ujednolicenie zasad odpowiedzialności, za jakość rzeczy Obecnie przedsiębiorca, który sprzedaje towary, odpowiada za ich jakość według dwóch odrębnych reżimów: -za wady rzeczy w stosunku do kupujących, którzy nie są konsumentami (rękojmia) i -za niezgodność towaru z umową wobec konsumentów. Oznacza to znaczne komplikacje i zwiększone koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Nowa ustawa ujednolici zasady odpowiedzialności w obrocie konsumenckim i w obrocie profesjonalnym, co powinno zdecydowanie ułatwić prowadzenie działalności handlowej. 4. Ułatwienie dochodzenia roszczeń regresowych Ustawa wprowadza szczegółowe regulacje dotyczące dochodzenia roszczeń regresowych związanych z wadliwością rzeczy sprzedanej w łańcuchu sprzedawców. Rozwiązania te ułatwią sprzedawcy finalnemu dochodzenie zwrotu kosztów poniesionych przez niego w związku z wykonaniem uprawnień przez konsumenta od tego z poprzednich sprzedawców / dostawców, którego działanie spowodowało wadę rzeczy.

21 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 21 Podstawowe korzyści dla konsumentów 1. Prawo do informacji Nowa ustawa zagwarantuje konsumentom otrzymywanie od przedsiębiorcy, przed zawarciem umowy, wyczerpujących informacji, istotnych w kontekście jej zawierania. 2. Koszty związane z zawieraniem umów Ustawa wprowadzi przepisy, które ułatwią konsumentowi zorientowanie się, jeszcze przed zawarciem umowy, jakie koszty rzeczywiście będzie musiał ponieść w związku z zawieraną umową. Przedsiębiorca będzie, bowiem zobowiązany do poinformowania konsumenta w jasny sposób o wszystkich kosztach wynikających z umowy. Ustawa przewiduje, że w przypadku płatności dokonywanej przez konsumenta kartą kredytową przedsiębiorca nie będzie mógł pobierać od niego opłat wyższych niż te, które sam ponosi w związku z zastosowaniem tego sposobu płatności. Ustawa zabrania pobierania od konsumentów zawyżonych opłat za korzystanie z infolinii udostępnianych przez przedsiębiorców na potrzeby kontaktowania się w sprawach związanych z zawartymi umowami. 3. Gwarancja Ustawa przywróci stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego do gwarancji konsumenckiej. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca, który udziela gwarancji, nie określi dokładnie jej treści, konsument będzie mógł powołać się na uprawnienia związane z gwarancją przewidziane w Kodeksie cywilnym.

22 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r Prawo odstąpienia od umowy Ustawa wydłuża termin na odstąpienie od umowy zawieranej poza lokalem lub na odległość, bez podania przyczyn, do 14 dni (obecnie: 10 dni). Dzięki temu konsument zyskuje dodatkowy czas do namysłu i podjęcia ostatecznej decyzji. Ustawa zwalnia konsumenta od obowiązku ponoszenia kosztów związanych ze zwrotem rzeczy w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o obowiązku poniesienia tych kosztów. 5. Uprawnienia w przypadku wadliwości rzeczy sprzedanej Ustawa przywraca do obrotu konsumenckiego konstrukcję wady, tradycyjnie funkcjonującą w Polsce, znaną i rozumianą przez konsumentów (obecnie w obrocie konsumenckim, na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej funkcjonuje konstrukcja niezgodności towaru z umową ). Ustawa zwiększa swobodę konsumenta, co do wyboru uprawnienia, z jakiego może skorzystać w przypadku wadliwości nabytej rzeczy: przywraca możliwość żądania obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy od razu po stwierdzeniu wady, bez konieczności wysunięcia w pierwszym rzędzie żądania naprawy bądź wymiany rzeczy.

23 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 23 Obowiązki informacyjne

24 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 24 Umowy zawierane do 24 grudnia 2014 r. Umowy zawierane od 25 grudnia 2014 r. Obowiązek udzielenia informacji przy użyciu środka porozumiewania się na odległość. Potwierdzenie na piśmie katalogu 11 informacji. Obowiązek udzielenia informacji, w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, w sposób czytelny i wyrażonych prostym językiem. Potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku (papier, pamięć USB, płyty CD ROM, DVD, karty pamięci lub dyski twarde komputerów, poczta elektroniczna), w tym katalogu 21 informacji.

25 Źródło: E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 25

26 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 26 Przedsiębiorca w jasny i zrozumiały sposób udziela następujących informacji: główne cechy towarów / usługi dane identyfikujące przedsiębiorcę (pełny adres, telefon albo faks jeżeli są dostępne, , w tym pełny adres prowadzenia działalności, dane rejestrowe) łączna cena towarów/usług z podatkami, opłatami za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe lub jakiekolwiek inne koszty adres pod którym można składać reklamacje (o ile jest inny niż ten główny) koszt korzystania ze środka porozumiewania się na odległość warunki płatności, dostarczenia wykonania, termin, w jakim przedsiębiorca zobowiązuje się do dostarczenia towarów informacja, że konsument będzie musiał ponieść koszty zwrotu towarów w przypadku odstąpienia od umowy informacja, że konsument nie będzie miał prawa do odstąpienia przypomnienie o obowiązku zapewnienia zgodności towaru z umową istnienie i warunki obsługi posprzedażnej oraz gwarancji handlowej

27 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 27 Przedsiębiorca w jasny i zrozumiały sposób udziela następujących informacji: istnienie kodeksów postępowania czas trwania umowy, warunki rozwiązania/przedłużenia umowy na czas nieokreślony minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy istnienie oraz warunki kaucji/gwarancji finansowych, które mają być dostarczone przez konsumenta funkcjonalność treści cyfrowych każda mająca znaczenie interoperacyjność treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem

28 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 28 Ścieżka zakupowa Karta produktu Koszyk Logowanie / założenie konta Płatności / dostawa Podsumowanie /

29 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 29 Chwila udzielenia informacji obecnie: najpóźniej w chwili złożenia konsumentowi propozycji zawarcia umowy Ustawa: najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową (dotyczy wszystkich przypadków umów zawieranych na odległość, wszystkich informacji określonych w ustawie) dodatkowo na stronach internetowych służących do prowadzenia handlu elektronicznego - najpóźniej na początku składania zamówienia obowiązek dotyczy niektórych rodzajów informacji (ograniczenia dotyczące dostarczania oraz akceptowane sposoby płatności) dodatkowo w przypadku wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej bezpośrednio przed złożeniem przez konsumenta zamówienia (jeżeli umowa nakłada obowiązek zapłaty) m.in. obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia

30 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 30 Nowe obowiązki w zakresie oznaczenia funkcjonalności ścieżki zakupowej. początek ścieżki zakupowej - najpóźniej na początku procesu składania zamówienia należy wskazać: ewentualne ograniczenia w dostawie dostępne sposoby płatności Rekomendacja: Pierwsza strona ścieżki zakupowej powinna informować o ograniczeniach w dostawie oraz możliwych sposobach płatności Nowe obowiązki w zakresie oznaczenia funkcjonalności ścieżki zakupowej: etap bezpośrednio przed złożeniem zamówienia: należy przekazać w jasny i widoczny sposób m.in. informacje dotyczące głównych cech towaru, łącznej ceny, dodatkowych opłat Rekomendacja: informacje można przekazać w ramach okna dotyczącego podsumowania zamówionych towarów.

31 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 31 Nowe obowiązki w zakresie oznaczenia funkcjonalności ścieżki zakupowej: etap składania zamówienia zapewnienie, że w momencie składania zamówienia konsument wyraźnie przyjmie do wiadomości, że zamówienia jest związane z obowiązkiem zapłaty jeżeli do złożenia używa się przycisku lub podobnej funkcji muszą być one oznaczone zamówienie z obowiązkiem zapłaty UMOWA NIE ZOSTAJE ZAWARTA Rekomendacja: każdy sposób, który zapewni przedsiębiorcy dowód, że konsument wyraźnie przyjął informację do wiadomości (np. zawarcie wyodrębnionej informacji oraz pola do odznaczenia) każda funkcja (przycisk), której naciśnięcie powoduje złożenie zamówienia powinna być wyraźnie oznaczona napisem zamówienie z obowiązkiem zapłaty lub równoważnym np. kupuję i zobowiązuje się zapłacić CIĘŻAR DOWODU W ZAKRESIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW INFORMACYJNYCH SPOCZYWA NA PRZEDSIĘBIORCY.

32 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 32 CIĘŻAR DOWODU W ZAKRESIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW INFORMACYJNYCH SPOCZYWA NA PRZEDSIĘBIORCY.

33 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 33 Płatności dodatkowe a domyślne checkboxy? Zanim konsument zostanie związany umową lub ofertą, przedsiębiorca powinien uzyskać WYRAŹNĄ ZGODĘ konsumenta na każdą dodatkową płatność należną oprócz uzgodnionego wynagrodzenia za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorca nie otrzymał wyraźnej zgody konsumenta, lecz założył jej istnienie poprzez stosowanie domyślnych opcji, które konsument musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności, konsument ma prawo do zwrotu tej płatności.

34 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 34 Odstąpienie od umowy

35 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 35 Termin Oświadczenie Zwrot towaru Zwrot płatności

36 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 36 Termin W przypadku umowy zawieranej na odległość lub umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów (z wyłączeniem kosztów dostarczenia towaru, w przypadku gdy konsument wyraźnie wybrał inny sposób dostarczenia niż najtańszy standardowy, kosztów zwrotu towarów i kosztów zmniejszenia wartości towaru z winy konsumenta). Termin 14 dni (KALENDARZOWE) na odstąpienie liczy się: w przypadku umowy o świadczenie usług od dnia zawarcia umowy; w przypadku umowy sprzedaży od dnia w którym konsument wejdzie w fizyczne posiadanie towarów (w przypadku zamówienia obejmującego wiele towarów/ części ostatniego z towarów/ ostatniej części; w przypadku umów o regularne dostarczanie towarów przez określony czas wejdzie w fizyczne posiadanie pierwszego z towarów). W przypadku nie udzielenia konsumentowi informacji o prawie do odstąpienia, okres na odstąpienie upływa po 12 miesiącach od zakończenia początkowego, 14-dniowego okresu na odstąpienie od umowy. Jeśli w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy przedsiębiorca udzielił konsumentowi informacji o prawie do odstąpienia, okres na odstąpienie upływa po 14 dniach od udzielenia tych informacji.

37 Źródło: E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 37

38 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 38 Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie Pismo Sms Telefon Wiadomość UWAGA: Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, ale ciężar dowodu, że odstąpienie od umowy było dokonane w ustawowym terminie spoczywa na konsumencie. Konsument może wykorzystać ustawowy wzór formularza. Przedsiębiorca może zapewnić możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. Przedsiębiorca ma wówczas obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w ten sposób.

39 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 39

40 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 40 Zwrot towaru Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Nieodesłanie rzeczy w terminie nie powoduje nieważności odstąpienia od umowy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. UWAGA - Koszty zwrotu ponosi przedsiębiorca jeśli zgodził się je ponieść lub jeśli nie poinformował konsumenta, że musi on ponieść te koszty. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument nie odpowiada za zmniejszenie wartości towarów w przypadku gdy przedsiębiorca nie poinformował go o prawie do odstąpienia od umowy.

41 Źródło: E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 41

42 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 42 Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić także koszt dostarczenia, ale jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Możliwość zwrotu płatności na kartę podarunkową (voucher).

43 Źródło: E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 43

44 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 44

45 Źródło: E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 45

46 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 46 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do: umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zamkniętym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych; umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

47 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 47 umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; umowy, w której konsument żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zamkniętym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

48 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 48 Odstąpienie od umowy a umowy dodatkowe W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Przykład: zawarcie umowy świadczenia usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (umowa główna) oraz umowy o dostarczanie dodatkowego pakietu transmisji danych (umowa dodatkowa) Odstąpienie od umowy głównej Odstąpienie od umowy dodatkowej odstąpienie wywołuje skutek względem umów dodatkowych umowa główna pozostaje w mocy Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów: Różnicy pomiędzy wybranym sposobem dostarczenia towaru a oferowanym przez przedsiębiorcę najtańszym zwykłym sposobem dostarczenia Odesłania zwracanego towaru do przedsiębiorcy Świadczenia spełnionego przez przedsiębiorcę do dnia odstąpienia od umowy (w przypadku umowy o świadczenie usług i umowy o dostawę mediów np. wody lub gazu)

49 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 49 Najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorców w zakresie odstąpienia od umowy przez konsumenta: Obowiązek złożenia oświadczenia o odstąpieniu i odesłania towaru w tym samym terminie Obowiązek zwrotu produktu w oryginalnym opakowaniu Obowiązek dołączenia paragonu lub faktury do zwracanego towaru Obowiązek niekorzystania ze zwracanego towaru Brak zwrotu kosztów dostawy (dostarczenia) Obowiązek złożenia oświadczenia o odstąpieniu na formularzu przedsiębiorcy

50 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 50 Umowa o dostarczanie treści cyfrowych

51 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 51 Treści cyfrowe dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej Treści dostarczone w formie nośnika materialnego Treści dostarczane w formie cyfrowej Płyta CD/DVD/ e-book Pendrive plik mp3

52 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 52 Treści cyfrowe oznaczają dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, takie jak: programy komputerowe, aplikacje, gry, muzyka, nagrania wizualne lub teksty, bez względu na to, czy dostęp do nich osiąga się poprzez pobieranie czy poprzez odbiór danych przesyłanych strumieniowo, na trwałym nośniku czy przy użyciu jakichkolwiek innych środków. Poza ogólnymi wymogami informacyjnymi przedsiębiorca powinien informować konsumenta o: funkcjonalnościach treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony i mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych. Pojęcie funkcjonalności powinno odnosić się do możliwych sposobów wykorzystywania treści cyfrowych, na przykład do śledzenia zachowania konsumenta; powinno również odnosić się do braku lub do istnienia jakichkolwiek ograniczeń technicznych, takich jak ochrona za pośrednictwem zarządzania prawami autorskimi do treści cyfrowych lub kodowania regionalnego. Pojęcie mającej znaczenie interoperacyjności ma opisywać informacje dotyczące standardowego sprzętu i oprogramowania komputerowego, z którym treści cyfrowe są kompatybilne, na przykład: system operacyjny, wymagana wersja oraz pewne cechy sprzętu komputerowego.

53 E-sklep w świetle zmian prawnych 25 listopada 2014 r. 53 Title of the presentation Date # Slajd skan jak to wygląda (wytyczne ue w wersji PL)

54 E-sklep w świetle zmian prawnych 25 listopada 2014 r. 54 Title of the presentation Date # Slajd skan jak to wygląda (wytyczne ue w wersji PL)

55 E-sklep w świetle zmian prawnych 25 listopada 2014 r. 55 Title of the presentation Date # Slajd skan jak to wygląda (wytyczne ue w wersji PL)

56 E-sklep w świetle zmian prawnych 25 listopada 2014 r. 56 Title of the presentation Date # Slajd skan jak to wygląda (wytyczne ue w wersji PL)

57 E-sklep w świetle zmian prawnych 25 listopada 2014 r. 57 Title of the presentation Date # Slajd skan jak to wygląda (wytyczne ue w wersji PL)

58 E-sklep w świetle zmian prawnych 25 listopada 2014 r. 58 Title of the presentation Date # Slajd skan jak to wygląda (wytyczne ue w wersji PL)

59 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 59 Odstąpienie od umowy o dostarczanie treści cyfrowych Prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych przysługuje konsumentowi pod warunkiem, że nie zostało rozpoczęte spełnienie świadczenia. Przykład: Konsument nie rozpoczął pobierania pliku (np. e booka lub mp3) albo nie zaczął odtwarzać treści cyfrowej (np. streaming filmu). Odstąpienie nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli: spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (niedopuszczalnie domyślnie zaznaczony checkbox) i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Konsument nie jest zobowiązany do poniesienia kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli odstąpił od umowy, ale jednocześnie: 1.nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, 2.nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody, 3.przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia treści cyfrowych (w tym również informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy).

60 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 60 Umowy zawierane przez telefon

61 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 61 Szczególne obowiązki informacyjne Jeżeli przedsiębiorca kontaktuje się z konsumentem przez telefon w celu zawarcia umowy na odległość, ma obowiązek na początku rozmowy poinformować konsumenta: o celu komunikacji telefonicznej; o swoich danych identyfikacyjnych albo danych identyfikujących osobę, w imieniu której telefonuje. Potwierdzenie zawarcia umowy Jeżeli przedsiębiorca proponuje konsumentowi zawarcie umowy przez telefon, ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy. Przykłady: umowa w formie pisemnej, wymiana oświadczeń w formie wiadomości , wypełnienie internetowego formularza (potwierdzone przez przedsiębiorcę na trwałym nośniku) SANKCJA => BEZSKUTECZNOŚĆ ZAWARTEJ UMOWY

62 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 62 Art. 11. Bez uszczerbku dla prawa dostawcy usług, o którym mowa w art. 2 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne do pobierania opłat za połączenia telefoniczne, jeżeli przedsiębiorca wskazuje numer telefonu przeznaczony do kontaktowania się z nim w sprawie zawartej umowy, opłata dla konsumenta za połączenie z tym numerem nie może być wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument.

63 Źródło: E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 63

64 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 64 Niezamówione świadczenie

65 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 65 Niezamówione świadczenia Spełnienie świadczenia niezamówionego przez konsumenta następuje na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań. Brak odpowiedzi konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody na zawarcie umowy.

66 Źródło: E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 66

67 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 67 Odpowiedzialność za przesyłkę

68 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 68 W relacji przedsiębiorca konsument, odpowiedzialność za przesyłką (niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia) ciąży na przedsiębiorcy do momentu wydania towaru konsumentowi. Postanowienia mniej korzystne są nieważne. Przedsiębiorca nadaje przesyłkę Konsument otrzymuje przesyłkę Przejście ryzyka Jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez konsumenta (na przykład konsument zażądał dostawy kurierem podczas gdy przedsiębiorca oferuje jedynie dostawę przy pomocy Poczty Polskiej), odpowiedzialność za przesyłkę przechodzi na konsumenta z chwilą wydania towaru przewoźnikowi. Przedsiębiorca nadaje przesyłkę Przejście ryzyka Konsument otrzymuje przesyłkę

69 Źródło: E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 69

70 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 70 Odpowiedzialność za produkt

71 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 71 Rękojmia (B2B) Niezgodność towaru z umową (B2C) Gwarancja (w przypadku konsumentów wymaga dokumentu gwarancyjnego) Dwie ustawy Jednolita regulacja odpowiedzialności sprzedawcy za jakość rzeczy sprzedanej (rękojmia) Odrębności w przypadku umów zawieranych z konsumentem Niezgodność towaru z umową Jedna ustawa Przywrócenie stosowania tzw. gwarancji domyślnej wobec konsumentów

72 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 72 Odpowiedzialność sprzedawcy za wady Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 1.nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia. PRZYKŁAD: lodówka nie chłodzi 2.nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór. PRZYKŁAD: kurtka o której działaniu przeciwdeszczowym zapewnia sprzedawca, przecieka na deszczu 3.nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia. PRZYKŁAD: konsument zamierzał używać butów do wędrówki górskiej, a podeszwa przedziurawiła się na kamieniu w górach 4.została kupującemu wydana w stanie niezupełnym PRZYKŁAD: do laptopa nie została dołączona ładowarka (chociaż powinna znajdować się w zestawie) Sprzedawca jest także odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna). PRZYKŁAD: laptop pochodzi z kradzieży albo został zabezpieczony w postępowaniu karnym jako dowód

73 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 73 Montaż / produkty z kategorii Outlet Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy. Nie jest wadą fizyczną uszkodzenie, o którym konsument został poinformowany przed dokonaniem zakupu. UWAGA! Oferowanie przez przedsiębiorcę produktu w dziale OUTLET nie pozbawia konsumenta możliwości złożenia reklamacji jeżeli towar posiada wadę, o której konsument nie został poinformowany. Umieszczenie informacji w regulaminie, że produkty z kategorii OUTLET mogą być uszkodzone nie wpływa na możliwość złożenia reklamacji przez konsumenta w przypadku wady produktu.

74 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 74 Zapewnienia sprzedawcy Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem konsumenta, że sprzedana rzecz nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli: sprzedawca nie znał tych zapewnień ani, oceniając rozsądnie, nie mógł ich znać albo zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży albo gdy treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

75 Źródło: E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 75

76 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 76 Okres odpowiedzialności sprzedawcy i termin na złożenie reklamacji 2 lata od dnia wydania rzeczy sprzedanej (a nie zawarcia umowy sprzedaży) odpowiedzialność sprzedawcy za wadliwy towar 1 rok od dnia wydania rzeczy sprzedanej jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed tym terminem, domniemywa się, że wada istniała w momencie przekazania towaru (przejścia niebezpieczeństwa na konsumenta). 1 rok od dnia wydania rzeczy sprzedanej jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona 1 rok od dnia stwierdzenia wady w tym terminie konsument może zażądać usunięcia wady albo wymiany rzeczy sprzedanej na wolną od wad, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżyć cenę z powodu wady rzeczy sprzedanej 14 dni od dnia otrzymania żądania konsumenta - jeżeli konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. UWAGA! Reklamacja może zostać złożona po upływie 2 lat od dnia wydania rzeczy, jeżeli konsument zauważył wadę w dwuletnim terminie odpowiedzialności sprzedawcy.

77 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 77 Źródło:

78 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 78 Najczęstsze błędy popełnianie przez przedsiębiorców przy przyjmowaniu reklamacji Paragon fiskalny stanowi podstawę do złożenia reklamacji i należy go dołączyć do reklamowanego towaru Do złożenia reklamacji niezbędne jest odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu Reklamację należy złożyć na formularzu oferowanym przez przedsiębiorcę Reklamację może przyjąć wyłącznie kierownik sklepu Czas na rozpatrzenie reklamacji może się wydłużyć w przypadku konieczności zasięgnięcia ekspertyzy Koszt uzyskania opinii biegłego rzeczoznawcy w celu rozpatrzenia reklamacji obciąża kupującego

79 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 79 Roszczenia reklamacyjne Naprawienie towaru Wymiana towaru na wolny od wad Obniżenie ceny Odstąpienie od umowy o ile wada jest istotna

80 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 80 Źródło: Procedura reklamacyjna przy pierwszej reklamacji

81 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 81 Procedura reklamacyjna przy drugiej (albo kolejnej) reklamacji Źródło:

82 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 82 Źródło:

83 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 83 Koszty reklamacji Jeżeli w wyniku złożonej reklamacji z tytułu rękojmi doszło do: Złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny Usunięcia wady przez sprzedawcę (naprawy) Dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany) konsument może żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Jako szkodę można zaliczyć w szczególności: koszt zawarcia umowy koszt odebrania koszt przewozu koszt przechowania i ubezpieczenia rzeczy zwrot dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

84 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 84 Roszczenia sprzedawcy wobec producentów / dystrybutorów (I) Jeżeli rzecz: nie miała właściwości, które powinna mieć zgodnie ze swoim przeznaczeniem lub nie miała właściwości, które powinna mieć zgodnie z publicznie składanymi zapewnieniami składanymi przez producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent lub została wydana w stanie niezupełnym sprzedawca, który poniósł koszty w wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy przez konsumenta, może żądać naprawienia poniesionej szkody od tego z poprzednich sprzedawców, wskutek którego działania lub zaniechania rzecz stała się wadliwa. Odpowiedzialność ponosi także poprzedni sprzedawca, który wiedząc o wadzie rzeczy, nie poinformował o niej kupującego lub sporządził instrukcję montażu i uruchomienia dołączoną do rzeczy, jeżeli wada powstała na skutek zamontowania i uruchomienia rzeczy przez konsumenta zgodnie z tą instrukcją.

85 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 85 Roszczenia sprzedawcy wobec producentów / dystrybutorów (II) Odszkodowanie należne sprzedawcy obejmuje zwrot wydatków niezbędnych w celu realizacji uprawnień konsumenta, w szczególności związanych z wymianą lub usunięciem wady rzeczy sprzedanej, jej demontażem, transportem i ponownym zamontowaniem, a ponadto kwotę, o którą została obniżona cena rzeczy, oraz utracone korzyści. Roszczenie sprzedawcy przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od dnia poniesienia kosztów przez sprzedawcę w wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi przez konsumenta, nie później jednak niż od dnia, w którym sprzedawca powinien wykonać swoje obowiązki wobec konsumenta. Żaden kontrahent (dystrybutor, producent, poprzedni sprzedawca itp.) nie może wyłączyć ani ograniczyć swojej odpowiedzialności.

86 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 86 Gwarancja Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem przedsiębiorcy. Podmiotem odpowiedzialnym jest gwarant = podmiot, który złożył oświadczenie gwarancyjne. Gwarantem nie musi być sprzedawca może być nim dystrybutor lub producent. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie. Uprawniony z gwarancji może żądać od gwaranta wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny).

87 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 87 Gwarancja sformułowane w sposób jasny i zrozumiały, a gdy rodzaj informacji na to pozwala w powszechnie zrozumiałej formie graficznej jeżeli rzecz jest wprowadzana do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, oświadczenie gwarancyjne sporządza się w języku polskim Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji niespełnienie wymogów nie pozbawia oświadczenia gwarancyjnego ważności = nie wpływa na prawa konsumenta w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

88 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 88 Obowiązki gwaranta i obowiązki sprzedawcy Obowiązki sprzedawcy (jeżeli nie jest gwarantem) wydać kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną dokument gwarancyjny sprawdzić zgodność znajdujących się na rzeczy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń Obowiązki gwaranta w zależności od treści oświadczenia gwarancyjnego w szczególności zwrot zapłaconej ceny, wymiana rzeczny bądź jej naprawa oraz zapewnienie innych usług jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym termin - określony w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji

89 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 89 Gwarancja a rękojmia Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Co to oznacza? W przypadku nieuwzględnienia przez gwaranta żądania wskazanego w gwarancji (na przykład naprawy towaru), kupujący ma możliwość dochodzenia swoich praw w stosunku do tej samej wady w ramach rękojmi bezpośrednio od sprzedawcy. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Co to oznacza? Wymiana lub naprawa przedmiotu w ramach realizacji uprawnień z gwarancji nie wpływa na możliwość późniejszego skorzystania z rękojmi w zakresie wad ujawnionych w tym towarze. W razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

90 Źródło: E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 90

91 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 91 Co i gdzie umieścić w sklepie?

92 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 92 Karta produktu Koszyk Logowanie / założenie konta Płatności / dostawa Podsumowanie /

93 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 93 główne cechy świadczenia + ograniczenia dotyczące dostarczania danego towaru mogą to być ograniczenia: -czasowe (np. tylko dni robocze, w jakich godzinach), -terytorialne (terytorium Polski, wybrane terytoria krajów UE itp.) -odnośnie podmiotów oferujących dostarczenie (kurier, Paczkomaty, Polska Polska itp.) + akceptowalne sposoby płatności (również ewentualne ograniczenia walutowe)

94 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 94 INTEROPERACYJNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

95 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 95 Funkcjonalności treści cyfrowych oraz techniczne środkach ich ochrony tj. -język zawartości treści cyfrowych oraz jeżeli jest inny języku instrukcji uwzględnionej w ramach treści cyfrowych; -metody dostarczenia treści cyfrowych streaming, jednorazowe pobranie, dostęp online, możliwość pobrania przez określony okres czasu; -dla plików audio i video czas trwania; -dla plików do pobrania typ (rodzaj, rozszerzenie pliku) i jego rozmiar; -zobowiązanie lub brak zobowiązania przedsiębiorcy bądź podmiotu trzeciego do aktualizacji treści cyfrowych; -jakiekolwiek inne warunki (obostrzenia) w zakresie możliwości korzystania z produktu niepowiązane bezpośrednio z interoperacyjnościami treści cyfrowych (o czym poniżej), takie jak: -tracking (śledzenie) lub konieczność personalizacji; -konieczność połączenia internetowego w celu skorzystania z treści cyfrowych oraz techniczne warunki progowe (minimalna prędkość pobierania i uploadowania);

96 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r konieczność posiadania / instalacji przez innych użytkowników dodatkowego oprogramowania (np. narzędzi komunikacyjnych); - jakiekolwiek ograniczenia w zakresie korzystania z produktu tj. ograniczenie odtworzenia produktu (treści cyfrowej) w zakresie jego przesłuchania, obejrzenia itp., ograniczenie ponownego wykorzystania np. w zakresie wykonywania prywatnych kopii, ograniczenia związane z lokalizacją urządzenia, na którym odtwarzana jest treść cyfrowa, jakiekolwiek funkcjonalności, które są zależne od dodatkowych płatności np. płatna zawartość, członkostwo w klubie, dodatkowe oprogramowanie lub sprzęt komputerowy; - środki ochrony (zabezpieczenia) treści cyfrowych. Informacje w zakresie urządzeń kompatybilnych z treściami cyfrowymi, w przypadkach gdzie jest to potrzebne o kompatybilnym systemie operacyjnym i dodatkowym oprogramowaniu (software) w tym również wskazując wersję oprogramowania, jak również o wymaganiach sprzętowych takich jak prędkość procesora i właściwości (parametry) karty graficznej.

97 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 97 Jeżeli właściwości techniczne użytego środka porozumiewania się na odległość ograniczają rozmiar możliwych do przekazania informacji lub czas na ich przedstawienie, przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi przed zawarciem umowy co najmniej informacje dotyczące głównych cech świadczenia przedsiębiorcy, oznaczenia przedsiębiorcy, łącznej ceny lub wynagrodzenia, prawa odstąpienia od umowy, czasu trwania umowy, a jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony sposobu i przesłanek jej wypowiedzenia.

98 E-sklep w świetle zmian Title prawnych of the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 98 Zanim konsument zostanie związany umową lub ofertą, przedsiębiorca powinien uzyskać WYRAŹNĄ ZGODĘ konsumenta na każdą dodatkową płatność należną oprócz uzgodnionego wynagrodzenia za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorca nie otrzymał wyraźnej zgody konsumenta, lecz założył jej istnienie poprzez stosowanie domyślnych opcji, które konsument musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności, konsument ma prawo do zwrotu tej płatności. Zgoda na ubezpieczenie przesyłki. Zgoda na opakowanie ozdobne.

E-sklep w świetle zmian prawnych. Transpozycja unijnej Dyrektywy a ustawa o prawach konsumenta aspekty praktyczne.

E-sklep w świetle zmian prawnych. Transpozycja unijnej Dyrektywy a ustawa o prawach konsumenta aspekty praktyczne. E-sklep w świetle zmian prawnych. Transpozycja unijnej Dyrektywy a ustawa o prawach konsumenta aspekty praktyczne. E-sklep w świetle zmian Title of prawnych the presentation 25 listopada Date 2014 # r.

Bardziej szczegółowo

Umowy zawierane przez telefon

Umowy zawierane przez telefon E-sklep w świetle zmian Title of prawnych the presentation 25 listopada Date 2014 # r. 1 Umowy zawierane przez telefon E-sklep w świetle zmian Title of prawnych the presentation 25 listopada Date 2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować Regulamin sklepu internetowego ALS Polska (stan na 2015-10-24) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy ALS Polska prowadzony jest przez ALS Miłosz Korcz wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Art. 556. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana

Bardziej szczegółowo

Aktualne zmiany w Prawie Cywilnym dotyczące odpowiedzialności za jakość towarów i usług

Aktualne zmiany w Prawie Cywilnym dotyczące odpowiedzialności za jakość towarów i usług Aktualne zmiany w Prawie Cywilnym dotyczące odpowiedzialności za jakość towarów i usług Konsekwencja zmian w prawie konsumenckim dla przedsiębiorców działających w branży budowlanej Adwokat Małgorzata

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W REGULAMINE W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWEJ USTAWY KONSUMENCKIEJ 25 GRUDNIA.

INFORMACJA O ZMIANACH W REGULAMINE W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWEJ USTAWY KONSUMENCKIEJ 25 GRUDNIA. INFORMACJA O ZMIANACH W REGULAMINE W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWEJ USTAWY KONSUMENCKIEJ 25 GRUDNIA. ZMIANY DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI KWESTII REKLAMACJI ORAZ ODSTAPIENIA OD UMOWY. ZMIANY W NOWYM REGULAMINIE

Bardziej szczegółowo

Prawa Konsumentów zawierających umowę poza lokalem przedsiębiorstwa

Prawa Konsumentów zawierających umowę poza lokalem przedsiębiorstwa Prawa Konsumentów zawierających umowę poza lokalem przedsiębiorstwa Każda umowa w obrocie konsumenckim zawierana jest przez co najmniej dwie strony. Jedną jest konsument podmiot nieprofesjonalny, uznawany

Bardziej szczegółowo

dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.!

dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.! UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA I NA ODLEGŁOŚĆ dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.! UMOWA POZA LOAKLEM PRZEDSIĘBIORSTWA odwiedziny akwizytora w naszym domu, miejscu pracy UMOWA NA

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. I. Wprowadzenie

DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. I. Wprowadzenie DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. I. Wprowadzenie Dnia 30 maja 2014 r. Sejm RP uchwalił Ustawę o prawach konsumenta stanowiącą implementację dyrektywy Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Nowa dyrektywa konsumencka a zakupy przez Internet - co zyskają konsumenci?

Nowa dyrektywa konsumencka a zakupy przez Internet - co zyskają konsumenci? Nowa dyrektywa konsumencka a zakupy przez Internet - co zyskają konsumenci? Europejskie Centrum Konsumenckie Polska MSZ CIE Warszawa, 14 marca 2012 r. 1 Plan wykładu 1. Wprowadzenie 2. Założenia Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego DZIAŁ II Rękojmia za wady Art. 556. (13) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Ustawa o prawach konsumenta. Katowice, 3 listopada 2014 r.

Ustawa o prawach konsumenta. Katowice, 3 listopada 2014 r. Ustawa o prawach konsumenta Katowice, 3 listopada 2014 r. Akty prawne 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży wraz z informacjami dotyczącymi korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Regulamin Sprzedaży wraz z informacjami dotyczącymi korzystania z prawa odstąpienia od umowy. Regulamin Sprzedaży wraz z informacjami dotyczącymi korzystania z prawa odstąpienia od umowy. SPRZEDAWCA - firma BEA Beata Suska adres prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Wiklinowa 30, Kiełpin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.okrill3.eu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.okrill3.eu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.okrill3.eu Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Prawo odstąpienia od umowy Kupując jako Konsumenci (osoby fizyczne wykonujące czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.elampy.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.elampy.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.elampy.com Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 110/234

Kancelaria Sejmu s. 110/234 Kancelaria Sejmu s. 110/234 Art. 554. Roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. http://www.krasnal.sklep.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. http://www.krasnal.sklep.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.krasnal.sklep.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie

Bardziej szczegółowo

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami.

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami. 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa, której celem jest unifikacja i doprecyzowanie regulacji prawnych w obszarze zawierania umów na odległość. Ustawa w szczególności dotyczy następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KONSUMENCKA - OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA UMÓW ZAWIERANYCH POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB NA ODLEGŁOŚĆ

INFORMACJA KONSUMENCKA - OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA UMÓW ZAWIERANYCH POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB NA ODLEGŁOŚĆ INFORMACJA KONSUMENCKA - OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA UMÓW ZAWIERANYCH POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB NA ODLEGŁOŚĆ I. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z KUPUJĄCYM Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest: osobiście

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.sklepnazdrowie.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie

Bardziej szczegółowo

Reklamacje dokonywane przez konsumentów.

Reklamacje dokonywane przez konsumentów. Reklamacje dokonywane przez konsumentów. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Tam

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www http://ukryteterapie.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie

Bardziej szczegółowo

ul. Jagiellońska67/68, 70-382 Szczecin woj. Zachodniopomorskie, NIP: 8522135938, REGON: 320340596

ul. Jagiellońska67/68, 70-382 Szczecin woj. Zachodniopomorskie, NIP: 8522135938, REGON: 320340596 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO luxor.sklep.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.dogspassion.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.dogspassion.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.dogspassion.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. http://sklep.libracafe.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. http://sklep.libracafe.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://sklep.libracafe.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; OBOWIĄZKI przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://k lockowo.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Między rękojmią a gwarancją praktyczne porady jak skutecznie reklamować. Europe Direct Warszawa 17 marca 2016 r.

Między rękojmią a gwarancją praktyczne porady jak skutecznie reklamować. Europe Direct Warszawa 17 marca 2016 r. Między rękojmią a gwarancją praktyczne porady jak skutecznie reklamować Europe Direct Warszawa 17 marca 2016 r. Plan wykładu: 1. Podstawa prawna. 2. Omówienie kluczowych pojęć. 3. Cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Ważne terminy w prawie konsumenckim

Ważne terminy w prawie konsumenckim Ważne terminy w prawie konsumenckim Termin Przepis Akt prawny Znaczenie Sprzedaż konsumencka (dla towarów zakupionych po 25 grudnia 2014 r.) 14 dni Art.561 5 Brak terminu (z ostrożności najlepiej jak najszybciej)

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji McAlpine

Warunki gwarancji McAlpine Warunki gwarancji McAlpine 1 Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie zasad odpowiedzialności oraz zgłaszania i rozpatrywania przez McAlpine Polska Krysiak Sp. j. (dalej: McAlpine) reklamacji z

Bardziej szczegółowo

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy.

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy. REGULAMIN SKLEPU (obowiązuje od 25 grudnia 2014) Informacja o firmie: Sprzedaż na Allegro przez Sprzedawcę Remek_PL prowadzone jest przez "Remek.Pl - Remigiusz Jaroszewicz" z siedzibą w Chociszew 59, 95-045

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO: www.elektrostymulatory.eu ZWROTY: czas na zwrot: 14 dni adres do zwrotu: Inter-Medic Tomasz Wojciechowski ul. Sienkiewicza 40 64-330 Opalenica Odstąpienie od umowy sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Prawa Konsumenta w Unii Europejskiej Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Małgorzata Furmańska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska Warszawa, CIE 13.10.2010 r. 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIG-AGRO.PL. Informacje ogólne.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIG-AGRO.PL. Informacje ogólne. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIG-AGRO.PL 1 Informacje ogólne. 1. Sklep internetowy BIG-AGRO.PL (dalej jako Sklep Internetowy ) prowadzony jest przez AGRIVISION ARMAND BRUNO SZARA, posiadającego NIP 7422192818,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.suprabike.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ Obowiązuje od 25.12.2014

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ Obowiązuje od 25.12.2014 1. Postanowienia ogólne: REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ Obowiązuje od 25.12.2014 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.allegro.pl u użytkownika Domanet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.e-antywirusy.pl/ obowiązujący od 25.12.2014r. 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem Sklepu jest: probit.net Piotr Kuczyński z siedzibą w 86-005 Zielonka, Świetlikowa

Bardziej szczegółowo

1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY 1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY 2. PODSTAWA REKLAMACJI 3. z tytułu niezgodności towaru z umową 4. z tytułu rękojmi 5. DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 6. dotyczy Umów Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

NOTATKA Z WARSZTATÓW Z DNIA r. Sprzedaż koni w świetle prawa zagadnienia praktyczne

NOTATKA Z WARSZTATÓW Z DNIA r. Sprzedaż koni w świetle prawa zagadnienia praktyczne 1 Sz. P. Anna Cuber Polski Związek Hodowców Koni NOTATKA Z WARSZTATÓW Z DNIA 1.10.2016 r. Sprzedaż koni w świetle prawa zagadnienia praktyczne PRZEPISY PRAWA I PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE Źródłem wiedzy

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 W dniu 30 maja br. Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia br. ( Ustawa ). Ustawa stanowi implementację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SSE II stopnia

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SSE II stopnia ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO 2015/2016 I SSE II stopnia VI. Handel elektroniczny ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumenta 2 Pojęcie handlu elektronicznego (e-commerce) W doktrynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin aukcji Allegro Dla umów sprzedaży zawartych od 25.12.2014 r.

Regulamin aukcji Allegro Dla umów sprzedaży zawartych od 25.12.2014 r. Regulamin aukcji Allegro Dla umów sprzedaży zawartych od 25.12.2014 r. Postanowienia ogólne 1. Aukcje Allegro prowadzi firma Kamrec z siedzibą w Katowicach przy ul. Bażantów 14B, zarejestrowana przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym HTTP://WWW.MINISTORE.PL/

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym HTTP://WWW.MINISTORE.PL/ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym HTTP://WWW.MINISTORE.PL/ Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która

Bardziej szczegółowo

Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). REGULAMIN ZAKUPÓW NA PORTALU INTERNETOWYM http://allegro.pl U UŻYTKOWNIKA -somapdziałającego pod adresem elektronicznym: http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=7935340 Treść niniejszego Regulaminu udostępniona

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY 2. PODSTAWA REKLAMACJI 3. z tytułu niezgodności towaru z umową 4. z tytułu rękojmi 5. DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 6. dotyczy Umów Sprzedaży zawartych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. Sejfy.PL Sp. z o. o. Orla 8 00-143 Warszawa Nip:5223017052 Regon:147329217 Infolinia 22 620 02 07 Mobile +48533888866 +48604655554

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALN OŚCI SPRZEDAWCY z t Z tytułu niezgodności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://dascompany.pl 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem Sklepu jest: z siedzibą w 30-132 Kraków, ul. Altanowa 4/1 NIP: 6772373649 REGON: 122795114 Tel. + 48 500 248

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca MASTERPART Grzegorz Janusz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostroroga 10 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (Dz. U. 2014 poz. 827), dalej: nowa ustawa

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (Dz. U. 2014 poz. 827), dalej: nowa ustawa Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), dalej: nowa ustawa Cel Ustawa ma na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy PE i Rady nr 2011/83/UE oraz ujednolicenie

Bardziej szczegółowo

Akwizycja. Ustawa z dn. 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014r. poz. 827 tj.)

Akwizycja. Ustawa z dn. 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014r. poz. 827 tj.) Akwizycja Pod terminem akwizycja kryje się określenie jednej z form sprzedaży osobistej, polegającej na kontakcie akwizytora z potencjalnymi nabywcami w celu sprzedaży wyrobu. Może ona przybierać różne

Bardziej szczegółowo

Kompendium praw konsumenta

Kompendium praw konsumenta Kompendium praw konsumenta najczęściej zadawane pytania Bochnia 2015 Strona 1 z 8 Uwaga! Opracowanie uwzględnia stan prawny wynikający z ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 827).

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Rozdział 1 Sprzedaż konsumencka

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Rozdział 1 Sprzedaż konsumencka Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJAPRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJAPRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJAPRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI z tytułu niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY dotyczy Umów Sprzedaży zawartych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Konsument/klient składający zamówienie. powinien zapoznać się z poniższym regulaminem:

Konsument/klient składający zamówienie. powinien zapoznać się z poniższym regulaminem: Konsument/klient składający zamówienie powinien zapoznać się z poniższym regulaminem: 1 Postanowienia ogólne Sklep/Strona jest własnością firmy HPD Hryciuk Wojciech, podmiotu wpisanego do Ewidencji Działalności

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALN OŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. I. Informacje o sprzedającym 1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest Castorama Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.e-fontanna.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.e-fontanna.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.e-fontanna.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i

Bardziej szczegółowo

Odstąpienie od umowy w sklepie internetowym a koszty z nim związane

Odstąpienie od umowy w sklepie internetowym a koszty z nim związane Odstąpienie od umowy w sklepie internetowym a koszty z nim związane Sklepy internetowe cieszą się rosnącym zainteresowaniem konsumentów, a coraz więcej transakcji w obrocie handlowym jest zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca Lwy Północy S.C. ul. Wielkie Młyny 16/8 80-49 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy,

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

Regulamin: I. Postanowienia ogólne:

Regulamin: I. Postanowienia ogólne: Regulamin: I. Postanowienia ogólne: 1. Sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem portalu allegro.pl prowadzony jest przez : Inicjatywa Handlowo-Usługowa Andrzej Bogusławski z siedzibą: 76-200 Słupsk,

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI.

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI. Dz.U.1964.16.93 2012.04.28 zm. Dz.U.2011.230.1370 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA [ ] Tytuł XI. SPRZEDAŻ [ ] DZIAŁ II. RĘKOJMIA

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 1) Rozdział 1 Sprzedaż konsumencka

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 1) Rozdział 1 Sprzedaż konsumencka Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 1) Rozdział 1 Sprzedaż konsumencka Opracowano na podstawie: Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.twojexxl.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.twojexxl.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.twojexxl.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.123drukuj.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.123drukuj.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.123drukuj.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego www.bonanza-style.pl Sklep Internetowy jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne SSE (I), rok II, gr. 2 Podstawy prawa cywilnego i handlowego mgr Justyna Białoch Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego SPRZEDAŻ NIEKONSUMENCKA PRZED 25.12.2014r. SPRZEDAŻ NIEKONSUMENCKA

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA TOWARU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PRZED I PO 25 GRUDNIA 2014 ROKU z tytułu niezgodności towaru z umową

REKLAMACJA TOWARU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PRZED I PO 25 GRUDNIA 2014 ROKU z tytułu niezgodności towaru z umową PODSTAWA REKLAMACJI REKLAMACJA TOWARU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PRZED I PO 25 GRUDNIA 2014 ROKU z tytułu niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

Ważne terminy w prawie konsumenckim (stan prawny na 18 luty 2016 r.)

Ważne terminy w prawie konsumenckim (stan prawny na 18 luty 2016 r.) Ważne terminy w prawie konsumenckim (stan prawny na 18 luty 2016 r.) Termin Przepis Akt prawny Znaczenie Sprzedaż konsumencka (dla towarów zakupionych po 25 grudnia 2014 r.) 14 dni Art.561 5 Czas jaki

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet NOWE PRAWA KONSUMENTA Zwrot towaru zakupionego przez internet Sprzedaż towarów i usług przez Internet, ze względu na swoje walory praktyczne, ma coraz większe znaczenie dla klienta także tego, a może przede

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.majesso.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.majesso.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.majesso.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes.

REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes. REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes.pl, prowadzącego sprzedaż m.in. za pośrednictwem platformy handlowej Allegro,

Bardziej szczegółowo

LARO s.c Waldemar Figlarowicz Hanna Figlarowicz ul. Jedności 19/1 65-018 Zielona Góra tel. 683244984 e-mail allegro@laro.com.pl

LARO s.c Waldemar Figlarowicz Hanna Figlarowicz ul. Jedności 19/1 65-018 Zielona Góra tel. 683244984 e-mail allegro@laro.com.pl NFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Saela

Regulamin sklepu internetowego Saela Regulamin sklepu internetowego Saela Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem sklepu internetowego Saela jest Saela sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Hodowlanej 57, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY Spis treści: I Podstawa reklamacji: z tytułu niezgodności towaru z umową 1. Data zawarcia umowy sprzedaży 2. Podstawa prawna 3. Podstawowe przesłanki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Przewidziane przez prawo zasady odpowiedzialności Dewelopera / Sprzedawcy za jakość świadczenia i procedura reklamacyjna

Załącznik nr 4 Przewidziane przez prawo zasady odpowiedzialności Dewelopera / Sprzedawcy za jakość świadczenia i procedura reklamacyjna I. Przewidziane przez prawo zasady odpowiedzialności (wyciąg z ustawy kodeks cywilny) Dział II. Rękojmia za wady Art. 556. [Wady rzeczy] Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Postanowienia ogólne. 2. Zakupy, płatności i dostawa.

REGULAMIN. 1. Postanowienia ogólne. 2. Zakupy, płatności i dostawa. REGULAMIN 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.elicina.pl, które w indywidualnych przypadkach podlegająnegocjacją. W celu uniknięcia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o prawach konsumenta Przygotuj się na zmiany!

Ustawa o prawach konsumenta Przygotuj się na zmiany! 2014 Ustawa o prawach konsumenta Przygotuj się na zmiany! Autor: Prawnik Patricia Mitro Kancelaria Prawna Legalis Filie: Przeworsk-Rzeszów 2014-06-14 Nowa ustawa o prawach konsumenta- przygotuj się na

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi W poradniku: Co należy wiedzieć przy zawarciu umowy sprzedaży, dostawy, o dzieło, komisu, czyli SPRZEDAŻ KONSUMECKA Jakie rodzaje sprzedaży konsumenckiej sprzedawca

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY z tytułu niezgodności towaru z umową

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY z tytułu niezgodności towaru z umową REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY z tytułu niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Praktyczne przykłady wdrożeń zmian w sklepach internetowych

Praktyczne przykłady wdrożeń zmian w sklepach internetowych Praktyczne przykłady wdrożeń zmian w sklepach internetowych Julia Mandel, Warszawa 10.10.2014 Nowa ustawa niesie z sobą wiele zmian. Nie wiadomo, od czego zacząć. Prawo do odstąpienia od umowy Reklamacje

Bardziej szczegółowo