UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL...,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL...,"

Transkrypt

1 UMOWA RAMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie mieszcząca się pod adresem ul.grójecka 194 lok.169, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym w wysokości zł reprezentowaną przez Prezesa Gert Roepel, zwana dalej Pożyczkodawcą a zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL..., zwanym dalej Pożyczkobiorcą. Każdy z nich dalej z osobna zwany Stroną, zaś łącznie Stronami. Strony postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści: Na mocy niniejszej umowy oraz Regulaminu Udzielania Pożyczek przez Zaliczka.pl, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (dalej Regulamin) Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy Pożyczki. Umowa oraz Regulamin stanowią podstawę do udzielania kolejnych Pożyczek dla Pożyczkobiorcy. 2. Wszelkim definicjom użytym w niniejszej Umowie nadaje się znaczenie przypisane im przez Regulamin. 3. Wysokość wszelkich opłat oraz kosztów, do których ponoszenia zobowiązuje się Pożyczkobiorca zawarte są w Regulaminie i Tabeli Warianty udzielanych Pożyczek i opłat, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy Pożyczkodawca udziela Pożyczki w wysokości... na okres... dni. 2. Całkowita kwota do zapłaty, którą Pożyczkobiorca zapłaci Pożyczkodawcy wynosi.... Wysokość kwoty należnej Pożyczkodawcy wynika z Tabeli. Kwota ta zostanie wpłacona na konto Pożyczkodawcy, wybrane dowolnie przez Pożyczkobiorcę spośród rachunków bankowych wskazanych przez Pożyczkodawcę w 14. Regulaminu, do dnia W przypadku braku płatności, na Pożyczkobiorcę zostaną naliczone odsetki w wysokości określonej w Regulaminie Stopa oprocentowania pierwszej udzielonej Pożyczkobiorcy Pożyczki wynosi... %. 2. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania pierwszej udzielonej Pożyczkobiorcy Pożyczki wynosi... %. 3. Informacje, o których mowa w niniejszym paragrafie, a które dotyczą przyszłych udzielonych Pożyczkobiorcy Pożyczek, będą udzielane za pośrednictwem wiadomości SMS o której mowa w 9. ust. 4 Regulaminu Pożyczkobiorca wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych koniecznych do dochodzenia wierzytelności wynikającej z niezapłacenia kwoty pożyczki w terminie, podmiotowi profesjonalnie zajmującemu się windykacją wierzytelności. Przekazanie danych nastąpi tylko w przypadku powstania zaległości w spłacie Pożyczki przekraczających 60 dni Strony wyrażają zgodę na to, aby wzajemna komunikacja pomiędzy stronami dokonywała się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie oraz za pośrednictwem wiadomości tekstowych SMS. 2. Pożyczkodawca oświadcza, że: a) jego adresem jest b) jego numerem telefonu jest numer Pożyczkobiorca oświadcza, że a) jego adresem jest:.

2 b) jego numerem telefonu jest numer Strony oświadczają, że zdają sobie sprawę z istnienia możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających postanowień niniejszej Umowy i Regulaminu. 2. Pożyczkodawca wskazuje, że organem nadzoru właściwym w sprawach konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta Na mocy niniejszej Umowy, Strony wyrażają zgodę na zawieranie przyszłych Umów pożyczki. 2. Zawieranie kolejnych Umów Pożyczki może nastąpić za pośrednictwem wiadomości SMS lub za pośrednictwem Konta użytkownika, na zasadach przewidzianych w Regulaminie. 3. Przed akceptacją warunków każdej kolejnej Pożyczki, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o wysokości Stopy oprocentowania Pożyczki i Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania Pożyczki Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. 2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia. 3. Pożyczkobiorca oświadcza, ze podane przez niego dane są prawdziwe i przyjmuje do wiadomości, że podanie nieprawdziwych danych wprowadzających Pożyczkodawcę w błąd i skutkujące niekorzystnym rozporządzaniem mieniem Pożyczkodawcy, naraża Pożyczkodawcę na straty i rodzi po stronie Pożyczkobiorcy odpowiedzialność karną. 4. Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące Załączniki: i. Załącznik nr 1- Regulamin Udzielania Pożyczek przez Zaliczka.pl ii. Załącznik nr 2 - Tabela Warianty udzielanych Pożyczek i opłat iii. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy 5. Strony zawierają niniejszą Umowę z chwilą akceptacji jej postanowień przez Pożyczkobiorcę drogą elektroniczną, za pośrednictwem Konta użytkownika Pożyczkobiorca Pożyczkodawca

3 Załącznik Nr 1 REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZALICZKA.PL Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek przez spółkę Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. 2. Podstawą udzielenia pożyczki jest niniejszy Regulamin oraz Umowa Ramowa. 2. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: i. Dane osobowe- dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, ii. Kara umowna- kara umowna należna Pożyczkodawcy, za odstąpienie od umowy z winy Pożyczkobiorcy, iii. Kodeks cywilny- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, iv. Konto użytkownika- indywidualne konto Pożyczkobiorcy, do którego dostęp za pośrednictwem Strony internetowej posiada każdy Pożyczkobiorca, po poprawnym wprowadzeniu adresu oraz Hasła, v. Kontrola kredytowa- proces weryfikacji zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, badający możliwości spłaty zaciągniętej pożyczki, vi. Odsetki- kwota odsetek w rozumieniu Kodeksu cywilnego, należna Pożyczkodawcy, jako wynagrodzenie za korzystanie z pieniędzy Pożyczkodawcy, vii. Okres Umowy- okres pomiędzy akceptacją Wniosku o udzielenie Pożyczki a zwrotem kwoty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę, viii. Opłata- opłata manipulacyjna naliczona przez Pożyczkodawcę, jako wynagrodzenie za udzielenie Pożyczki, ix. Pożyczka- kwota pieniężna, przekazywana Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w oparciu o Regulamin, x. Pożyczkobiorca- osoba fizyczna, kierująca do Pożyczkobiorcy wniosek o udzielenie Pożyczki lub której wniosek o udzielenie Pożyczki został zaakceptowany przez Pożyczkodawcę, xi. Pożyczkodawca, Zaliczka.pl - Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, mieszcząca się pod adresem ul. Grójecka 194 lok.169, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym w wysokości zł, xii. Rachunek Pożyczkodawcy- numer rachunku bankowego Pożyczkodawcy, na który należy zwrócić kwotę udzielonej Pożyczki, xiii. Regulamin - Regulamin udzielania pożyczek przez Zaliczka.pl, xiv. Strona internetowa- strona internetowa Pożyczkodawcy znajdująca się pod adresem xv. Termin płatności -termin, po upływie którego, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu udzielonej Pożyczki, xvi. Umowa ramowa- umowa zawierana pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, będąca integralną częścią Regulaminu, regulująca warunki udzielenia Pożyczek, xvii. Ustawa o kredycie konsumenckim- ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz.U ), xviii. Weksel- weksel własny wystawiony przez Pożyczkobiorcę, będący zabezpieczeniem udzielonej przez Pożyczkodawcę Pożyczki, xix. Wniosek- wniosek o udzielenie pożyczki kierowany przez Pożyczkobiorcę za pośrednictwem Strony internetowej lub przesłany za pośrednictwem wiadomości SMS. 3. Postanowienia ogólne 1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy Pożyczki po spełnieniu następujących warunków: a) Spełnieniu przez Pożyczkobiorcę warunków opisanych w 4. ust. 1, b) Złożenia Wniosku poprzez Stronę internetową Pożyczkobiorcy, c) Zaakceptowaniu przez Pożyczkobiorcę warunków Umowy Ramowej d) Przesłania kopii dokumentów wymienionych w 6. drogą elektroniczną, za pomocą faksu lub za pomocą poczty, e) Dokonaniu pozytywnej weryfikacji danych przez Pożyczkodawcę, f) Uzyskanie pozytywnego wyniku kredytowego, będącego rezultatem Kontroli kredytowej przeprowadzonej przez Pożyczkodawcę, g) Zatwierdzeniu Wniosku o udzielenie Pożyczki

4 4. Złożenie Wniosku 1. Pożyczkobiorcą może być tylko osoba fizyczna, która ukończyła 21 rok życia, jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i uzyskuje stałe dochody z tytułu wynagrodzenia za pracę, własnej działalności, renty, emerytury lub dochody z innych źródeł, które mogą być przez Pożyczkobiorcę udokumentowane. 2. W celu zwrócenia się do Pożyczkodawcy z wnioskiem o udzielenie Pożyczki, Pożyczkobiorca korzysta z Wniosku, zamieszczonego na Stronie internetowej w zakładce Wniosek o Pożyczkę. Wypełnienie Wniosku jest konieczne w przypadku, gdy Pożyczkobiorca po raz pierwszy korzysta z usług Pożyczkodawcy. 3. Pożyczkobiorca wypełnia Wniosek umieszczając w nim następujące dane: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres , numer telefonu komórkowego, numer telefonu stacjonarnego, numer rachunku bankowego. 4. Skuteczne złożenie Wniosku za pośrednictwem Strony Internetowej oraz akceptacja warunków zawartych w Umowie Ramowej, rozpoczyna proces rejestracji Pożyczkobiorcy i przeprowadzenia Kontroli kredytowej, mającej na celu udzielenie Pożyczek. 5. Konto użytkownika 1. Każdemu Pożyczkobiorcy zostaje przypisane indywidualne konto użytkownika, na Stronie internetowej Pożyczkodawcy, do którego Pożyczkobiorca posiada stały dostęp, pod warunkiem podania nazwy konta oraz hasła dostępu do Konta. 2. Nazwą konta jest adres podany przez Pożyczkobiorcę podczas składania Wniosku. 3. Pożyczkobiorca określa hasło, składające się z ciągu liter dowolnie dobranych przez Pożyczkobiorcę, będące zabezpieczeniem dostępu do Konta użytkownika. 4. Po uzyskaniu dostępu do Konta użytkownika, Pożyczkobiorca uzyskuje informacje dotyczące udzielonych Pożyczek oraz istnienia należności, do których zwrotu Pożyczkobiorca jest zobowiązany. 6. Wymagane dokumenty 1. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do przekazania Pożyczkodawcy kopii dokumentów służących weryfikacji zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca przekazuje dokumenty w formie elektronicznej, wykorzystuje do tego Konto użytkownika. Jeżeli Pożyczkobiorca nie ma możliwości, przekazania dokumentów w formie elektronicznej, przesyła kopie dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Pożyczkodawcy przy ul. Grójecka 194/169, Warszawa. 2. Dokumenty, o których mowa w 6. ust. 1 to: a) Kopia dowodu osobistego b) Kopia zaświadczenia o zarobkach c) Kopia wyciągu z konta bankowego d) Kopia Faktury VAT wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem ubiegania się przez Pożyczkobiorcę o udzielenie Pożyczki, będąca potwierdzeniem obowiązku ponoszenia kosztów zużycia wody, energii elektrycznej lub innych mediów w lokalu, którego adres został podany przez Pożyczkobiorcę we Wniosku. 3. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wraz z dokumentami wymienionymi w 6. ust. 2, składa informację o nadanym numerze NIP i REGON a także w niektórych przypadkach dodatkowe dokumenty podatkowe typu PIT. 7. Kontrola kredytowa 1. W celu ustalenia zdolności rozliczeniowej Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca dokonuje kontroli kredytowej, która jest przeprowadzana po złożeniu przez Pożyczkobiorcę Wniosku. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca uzyskał uprzednio pozytywną decyzję o udzieleniu Pożyczki, procedura przeprowadzanej kontroli ulega skróceniu i odbywa się w sposób określony w 8 ust.3 2. Kontrola kredytowa oznacza także weryfikację zgodności przedstawionych przez Pożyczkobiorcę informacji ze stanem faktycznym i zostaje zakończona przyjęciem albo odrzuceniem wniosku o udzielenie kredytu. 3. Wynik kontroli kredytowej zależny jest także od: przebiegu historii kredytowej Pożyczkobiorcy, wieku Pożyczkobiorcy, uzyskiwanych przez Pożyczkobiorcę dochodów, istnienia zobowiązań Pożyczkobiorcy w Krajowym Rejestrze Długów BIG S.A. oraz ERIF BIG S.A. 4. W przypadku wątpliwości Pożyczkodawcy co do prawdziwości danych zawartych w kopiach dokumentów przesłanych przez Pożyczkobiorcę, Pożyczkodawca może zażądać od Pożyczkobiorcy przesłania na konto Pożyczkodawcy kwoty 1 zł (jeden złoty) w celu potwierdzenia danych podanych przez Pożyczkobiorcę.

5 5. W przypadku braku zgodności danych zawartych w formularzu z danymi zawartymi w treści przesłanych Dokumentów, upływem terminu ważności dokumentu tożsamości lub braku wszystkich wymaganych informacji w treści dokumentów, wniosek o przyznanie kredytu zostaje odrzucony a Pożyczka nie będzie Pożyczkobiorcy udzielona. 6. Wniosek o udzielenie Pożyczki może zostać odrzucony, także jeżeli Pożyczkobiorca, któremu udzielono uprzednio Pożyczki, nie regulował w terminie swoich zobowiązań wobec Pożyczkodawcy lub w przeszłości odstąpił od umowy Pożyczki zawartej z Pożyczkodawcą. 7. Wniosek o udzielenie Pożyczki zostaje odrzucony, także jeżeli adres podany przez Pożyczkobiorcę, jako adres zamieszkania lub zameldowania Pożyczkobiorcy, został poprzednio zgłoszony, jako adres zameldowania lub zamieszkania innego Pożyczkobiorcy. 8. Wniosek o udzielenie Pożyczki zostaje odrzucony, także jeżeli numer telefonu podany przez Pożyczkobiorcę, został poprzednio zgłoszony, jako numer telefonu innego Pożyczkobiorcy. 9. Pożyczkobiorca nie może wnioskować o udzielenie Pożyczki, jeżeli poprzednio udzielona Pożyczkobiorcy Pożyczka nie została zwrócona Pożyczkodawcy w całości. 10. Pożyczkodawca zachowuje prawo do nie podawania przyczyny odrzucenia Wniosku. 11. W przypadku uzyskania przez Pożyczkobiorcę pozytywnego wyniku kredytowego, Pożyczkobiorca wydaje decyzje o udzieleniu Pożyczki i informuje o tym Pożyczkobiorcę poprzez wysłanie wiadomości tekstowej za pośrednictwem telefonu komórkowego. W przypadku udzielenia Pożyczki po raz pierwszy danemu Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę o zastosowaniu 18 Regulaminu. 12. Pożyczkodawca przesyła na adres Pożyczkobiorcy Umowę ramową Pożyczki wraz z załącznikami drogą elektroniczną na adres podany we wniosku przez Pozyczkobiorcę. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wydrukowania otrzymanych dokumentów i przesłania podpisanych przez siebie dokumentów na adres Pożyczkodawcy. Pożyczkobiorca przesyła podpisane dokumenty na własny koszt. 13. Pożyczkobiorca nie może ubiegać się o kolejną Pożyczkę jeśli Pożyczkodawca nie otrzyma podpisanych przez Pożyczkobiorcę dokumentów, o których mowa w w 7. ust Uproszczona procedura przyznania Pożyczki 1. Pożyczkodawca, który pomyślnie przeszedł procedurę weryfikacji, uzyskał Pożyczkę oraz zwrócił Pożyczkę bez naruszania terminów wyznaczonych Regulaminem, jest uprawniony do korzystania z uproszczonej procedury przyznawania Pożyczki. 2. Uproszczona procedura może być dokonywana za pośrednictwem Konta użytkownika lub telefonicznie, za pomocą widomości tekstowej SMS, przesłanej z numeru telefonu podanego podczas wypełniania Wniosku o udzielenie pożyczki, o którym mowa w 4 ust Uproszczona procedura przyznawania Pożyczki polega na sprawdzeniu, czy Pożyczkobiorca spłacił swoje dotychczasowe zadłużenie wobec Pożyczkobiorcy, 9. Uzyskanie Pożyczki za pośrednictwem SMS 1. Pożyczkodawca spełniający warunki określone w 8. ust. 1, ma możliwość uzyskania Pożyczki według uproszczonej procedury przyznawania Pożyczki. Kwoty udzielanych Pożyczek oraz stawki Opłat są identyczne jak dla zwykłego trybu udzielenia Pożyczki, a ich wysokość określa tabela o nazwie Warianty udzielanych Pożyczek i opłat stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy. 2. Pożyczkobiorca składa wniosek o udzielenie Pożyczki w postaci wiadomości tekstowej o treści ustalanej według następującego schematu: POŻYCZKA.kwotaPożyczki.TERMIN.termin zwrotu Pożyczki.AKCEPTUJE.akceptacja warunków udzielenia pożyczki 3. Po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę Wniosku SMS, Pożyczkodawca stosuje uproszczoną procedurę weryfikacyjną, 4. Po ustaleniu pozytywnego dla Pożyczkobiorcy wyniku weryfikacji Wniosku, Pożyczkobiorca informuje poprzez wiadomość SMS, o wybranej kwocie Pożyczki, terminie do którego Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić kwotę Pożyczki oraz informację o konieczności zaakceptowania Regulaminu. W wiadomości tekstowej, Pożyczkodawca zwraca się z prośba o akceptację warunków udzielenia Pożyczki poprzez przesłanie wiadomości SMS o treści AKCEPTUJE 5. Wysyłając wiadomość o treści AKCEPTUJE, Pożyczkobiorca akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych zewnętrznej firmie windykacyjnej oraz zawiera Umowę Pożyczki na podstawie Umowy Ramowej zawartej z Pożyczkodawca w momencie akceptacji Regulaminu. 6. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu zaciągniętej Pożyczki na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie Ramowej.

6 7. Po akceptacji przez Pożyczkobiorcę warunków udzielenia Pożyczki, Pożyczkodawca wpłaca na Konto Pożyczkobiorcy kwotę Pożyczki oraz informuje o tym Pożyczkobiorcę za pośrednictwem SMS. 8. Koszt wysłania wiadomości SMS uzależniony jest od operatora, z którego korzysta Pozyczkodawca. Aktualny koszt wysłania wiadomości SMS do pożyczkodawcy oraz otrzymania wiadomości SMS od Pożyczkodawcy podany jest na stronie 10. Kwoty Pożyczek 1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy Pożyczki w kwocie wybranej przez Pożyczkobiorcę spośród kwot wymienionych w tabeli Warianty udzielanych Pożyczek i opłat stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, które stanowią wielokrotność kwoty 100 złotych. 2. Pożyczkobiorca nie może wnioskować o inną kwotę Pożyczki, niż ta, która została określona w Załączniku nr Ubiegając się o udzielenie Pożyczki po raz pierwszy na okres 15 albo 30 dni, Pożyczkobiorcy może być udzielona Pożyczka w kwocie 100, 200 lub 300 złotych. 4. Ubiegając się o udzielenie Pożyczki po raz drugi na okres 15 albo 30 dni, przy uprzednim terminowym zwrocie udzielonej przez Pożyczkodawcę Pożyczki, Pożyczkobiorcy może być udzielona Pożyczka w kwocie od 100 do 400 złotych. 5. Ubiegając się o udzielenie Pożyczki po raz trzeci na okres 15 albo 30 dni, przy uprzednim terminowym zwrocie udzielonej przez Pożyczkodawcę Pożyczki, Pożyczkobiorcy może być udzielona Pożyczka w kwocie od 100 do 500 złotych. 6. Ubiegając się o udzielenie Pożyczki po raz czwarty na okres 15 albo 30 dni, przy uprzednim terminowym zwrocie udzielonej przez Pożyczkodawcę Pożyczki, Pożyczkobiorcy może być udzielona Pożyczka w kwocie od 100 do 600 złotych. 7. Ubiegając się o udzielenie Pożyczki po raz piąty na okres 15 albo 30 dni, przy uprzednim terminowym zwrocie udzielonej przez Pożyczkodawcę Pożyczki, Pożyczkobiorcy może być udzielona Pożyczka w kwocie od 100 do 700 złotych. 8. Ubiegając się o udzielenie Pożyczki po raz szósty na okres 15 albo 30 dni, przy uprzednim terminowym zwrocie udzielonej przez Pożyczkodawcę Pożyczki, Pożyczkobiorcy może być udzielona Pożyczka w kwocie od 100 do 800 złotych. 9. Ubiegając się o udzielenie Pożyczki po raz siódmy na okres 15 albo 30 dni, przy uprzednim terminowym zwrocie udzielonej przez Pożyczkodawcę Pożyczki, Pożyczkobiorcy może być udzielona Pożyczka w kwocie od 100 do 900 złotych. 10. Ubiegając się o udzielenie Pożyczki po raz ósmy i kolejny na okres 15 albo 30 dni, przy uprzednim terminowym zwrocie udzielonej przez Pożyczkodawcę Pożyczki, Pożyczkobiorcy może być udzielona Pożyczka w kwocie od 100 do 1000 złotych. 11. Ubiegając się o udzielenie Pożyczki po raz pierwszy na okres 60 dni, Pożyczkobiorcy może być udzielona Pożyczka w kwocie 1000 lub 1100 złotych. 12. Ubiegając się o udzielenie Pożyczki po raz drugi na okres 60 dni, przy uprzednim terminowym zwrocie udzielonej przez Pożyczkodawcę Pożyczki, Pożyczkobiorcy może być udzielona Pożyczka w kwocie od 1000 do 1300 złotych. 13. Ubiegając się o udzielenie Pożyczki po raz trzeci na okres 60 dni, przy uprzednim terminowym zwrocie udzielonej przez Pożyczkodawcę Pożyczki, Pożyczkobiorcy może być udzielona Pożyczka w kwocie od 1000 do 1500 złotych. 14. Ubiegając się o udzielenie Pożyczki po raz czwarty i kolejny na okres 60 dni, przy uprzednim terminowym zwrocie udzielonej przez Pożyczkodawcę Pożyczki, Pożyczkobiorcy może być udzielona Pożyczka w kwocie od 1000 do 2000 złotych. 11. Opłaty 1. Za udzielenie Pożyczki, Pożyczkodawcy przysługuje Opłata, którego wysokość określa tabela Warianty udzielanych Pożyczek i opłat stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy. 2. Pożyczkodawca nie pobiera od Pożyczkobiorcy opłat za prowadzone rozmowy telefoniczne, Pożyczkobiorca ponosi jedynie standardowe koszty połączeń telefonicznych określonych przez swojego operatora. 3. Pożyczkobiorca ponosi koszty Powiadomień o których mowa w 15 i 16 niniejszego Regulaminu. 12. Zabezpieczenie wierzytelności 1. Jako zabezpieczenie Pożyczki, Pożyczkobiorca może być poproszony o wystawienie weksla własnego, w którym zobowiąże się bezwarunkowo do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy kwoty będącej przedmiotem Pożyczki. 2. Weksel, którego treść zostanie wygenerowana na podstawie podanych przez Pożyczkobiorcę danych osobowych, zostanie przez Pożyczkobiorcę wydrukowany a następnie zaopatrzony własnoręcznym podpisem oraz przesłany na adres Pożyczkodawcy. 3. Przekazanie Pożyczkodawcy nastąpi za pośrednictwem Poczty Polskiej za pomocą przesyłki poleconej lub za pośrednictwem firmy kurierskiej według wyboru Pożyczkobiorcy. 13. Termin zwrotu Pożyczki 1. Pożyczka udzielana jest na okres 15, 30 albo 60 dni. 2. Pożyczkobiorca, składając wniosek o udzielenie Pożyczki, określa termin spłaty Pożyczki a następnie zostaje poinformowany o wysokości Opłaty oraz łącznej kwocie, którą jest zobowiązany zwrócić Pożyczkodawcy.

7 3. Pożyczkobiorca ma możliwość zwrotu Pożyczki przed upływem Terminu płatności. 4. Zwrot Pożyczki przed upływem Terminu płatności nie powoduje zmniejszenia kwoty, do której zwrotu jest zobowiązany Pożyczkobiorca. 5. Jesli Pożyczkobiorca spłaci Pożyczkę przed upływem Terminu płatności, nie może on od razu ubiegać się o kolejną Pożyczkę. W przypadku Pożyczek na 15 dni musi odczekać 8 dni przed wzięciem kolejnej Pożyczki a w przypadku Pożyczek na 30 dni musi odczekać 16 dni przed wzięciem kolejnej Pożyczki. 14. Wpłata na konto pożyczkobiorcy 1. Zwrot pożyczki nastąpi poprzez wpłatę na konto Pożyczkobiorcy, na jeden z podanych przez Pożyczkobiorcę numer rachunku bankowego: 1) Bank Pekao ) Bank Millenium ) Bank PKO ) Bank WBK ) Bank ING Przypomnienia o zapłacie długu 1. W dniu poprzedzającym termin zwrotu Pożyczki, Pożyczkodawca kieruje do Pożyczkobiorcy wiadomość tekstową SMS, w której informuje o kwocie zadłużenia i terminie do zwrotu pożyczki. 2. W przypadku braku zwrotu Pożyczki w wyznaczonym terminie, Pożyczkodawca kieruje do Pożyczkobiorcy pisemne powiadomienia o istniejącym zadłużeniu. Powiadomienia kierowane są 10, 20 i 30 dnia licząc od dnia upływu terminu płatności Pożyczki (dalej Powiadomienia). 3. Powiadomienia kierowane są do Pożyczkobiorcy za pomocą wiadomości SMS, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz za pomocą listu poleconego. Powiadomienia kierowane są na numer telefonu oraz adres poczty i adres zamieszkania lub korespondencji podane przez Pożyczkobiorcę w formularzu będącym wnioskiem o udzielenie pożyczki. Pożyczkobiorca zostaje obciążony kosztami korespondencji. 16. Brak spłaty pożyczki 1. W przypadku braku płatności Pożyczki ze strony Pożyczkobiorcy w terminie, Pożyczkodawca kieruje do Pożyczkobiorcy Powiadomienia informujące o aktualnym stanie zadłużenia. 2. Opłata za każde z Powiadomień wynosi 50 złotych. Opłata za Powiadomienia wliczana jest do aktualnego stanu zadłużenia Pożyczkobiorcy, o którym jest on informowany przy każdorazowym Powiadomieniu oraz którego kwota jest widoczna dla Pożyczkobiorcy po uzyskaniu dostępu do Konta użytkownika. 3. Od dnia, w którym upływa termin zwrotu pożyczki, Pożyczkodawca nalicza kwotę odsetek w wysokości odsetek maksymalnych obliczonych zgodnie z art kodeksu cywilnego. 4. W przypadku braku płatności ze strony Pożyczkobiorcy, pomimo trzykrotnego Powiadomienia Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca powierza przeprowadzenie windykacji wierzytelności podmiotowi, profesjonalnie zajmującemu się zarządzaniem należnościami finansowymi. 5. Pożyczkobiorca zostaje obciążony kosztami windykacji poniesionymi przez Pożyczkodawcę w związku z windykacją kwoty pożyczki niezapłaconej Pożyczkodawcy w terminie oraz opłat za Powiadomienia. 17. Usługi dodatkowe- Przedłużenie terminu spłaty Pożyczki 1. W przypadku zaistnienia okoliczności, które znacznie utrudnią lub uniemożliwią Pożyczkobiorcy zwrot kwoty Pożyczki, Pożyczkobiorca jest uprawniony do skorzystania z usługi przedłużenia Terminu spłaty Pożyczki. 2. Przedłużenie Terminu płatności odracza wymagalność głównej kwoty Pożyczki. Termin płatności należności ubocznych, tj. Opłat, odsetek oraz ewentualnych opłat za dokonanie Powiadomień, o których mowa w 15., nie zostaje przedłużony, a więc Pożyczkobiorca jest zobowiązany do ich natychmiastowej wpłaty. 3. Pożyczkobiorca przedłuża termin płatności o taką liczbę dni, na jaką udzielono mu Pożyczkę. 4. W celu skorzystania z usługi o której mowa w 17 ust.1, Pożyczkobiorca, dokonując zapłaty należności ubocznych, w tytule przelewu podaje przyznany mu numer klienta oraz dopisuje EXT.

8 5. Za skorzystanie z usługi, Pożyczkodawca nalicza opłatę w wysokości określonej w Tabeli nr 4, w Tabeli nr 5 lub w Tabeli nr 6 zawartych w Załączniku nr 2- Warianty udzielanych pożyczek i opłat. Opłata za przedłużenie Terminu płatności musi być wniesiona przez Pożyczkobiorcę najpóżniej w wyznaczonym terminie spłaty Pożyczki. 18. Promocja Pierwsza Pożyczka bez Opłat 1. Od czasu do czasu Pożyczkodawca zachowuje prawo do organizowania specjalnej Promocji pod hasłem Pierwsza Pożyczka bez Opłat. 2. Osoby fizyczne, które po raz pierwszy występują z wnioskiem o udzielenie Pożyczki, maja prawo do zwrotu kwoty Pożyczki niepowiększonej o wysokość Opłaty, tj. w kwocie jaką otrzymał od Pożyczkodawcy (Promocja). 3. Pożyczkodawca samodzielnie dokona weryfikacji możliwości uczestnictwa Pożyczkobiorcy w Promocji, tj. sprawdzenia, czy Pożyczkodawca ubiega się o udzielenie Pożyczki po raz pierwszy. 4. W przypadku, gdy wynik przeprowadzonej weryfikacji okaże się pozytywny, Pożyczkodawca poinformuje o tym fakcie Pożyczkodawcę wraz z informacją o wydaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu Pożyczki, określonej w 7. ust. 8 Regulaminu. 5. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca korzystający z Promocji, nie dochowa terminów zwrotu Pożyczki określonych w 13. Regulaminu, zobowiązany jest do zwrotu Pożyczkodawcy takiej kwoty, do której zwrotu byłby zobowiązany, gdyby z Promocji nie skorzystał. Wówczas Pożyczkobiorca ponosi także wszystkie koszty, o których mowa w 15. i 16 Regulaminu. 6. Pożyczkodawca zachowuje prawo do zakończenia, modyfikacji lub zawieszenia Promocji w dowolnym czasie bez podania powodu. 19. Promocja Poleć znajomego 1. Pożyczkobiorca, który wziął Pożyczkę i spłacił ja w całości, ma prawo do wzięcia udziału w Promocji Poleć znajomego, polegającej na otrzymywaniu od Pożyczkodawcy kwoty pieniężnej w zamian za zachęcanie innych osób do korzystania z usług Pożyczkodawcy. 2. Pożyczkobiorca (Polecający) może za pośrednictwem Konta Użytkownika wskazać dane osoby, którą zachęcił do skorzystania z usług Pożyczkodawcy. 3. Polecający otrzyma od Pożyczkodawcy kwotę 30 złotych, jeżeli Wniosek osoby, która została przez niego polecona zostanie zaakceptowany przez Pożyczkodawcę i osoba ta otrzyma Pożyczkę. 4. Kwota 30 złotych zostanie wpłacona na numer rachunku Polecającego, po spełnieniu warunków z 19 ust.3, w terminie 30 dni od daty otrzymania Pożyczki przez osobę którą polecił Polecający. 20. Odstąpienie od umowy 1. Na mocy art. 53 Ustawy o kredycie konsumenckim, Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty udzielonej Pożyczki wraz z odsetkami umownymi określonymi w 16. ust. 3 Regulaminu oraz kosztami, które poniósł Pożyczkodawca w związku z zawarciem umowy z Pożyczkobiorcą i jej rozwiązaniem. 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Pożyczkobiorca nie może ubiegać się ponownie o udzielenie Pożyczki przez Pożyczkodawcę. 21. Ochrona Danych Osobowych 1. Podanie przez Pożyczkobiorcę danych osobowych jest dobrowolne ale także jest konieczne do ubiegania się przez Pożyczkobiorcę o udzielenie Pożyczki. 2. Akceptując Regulamin każdy Pożyczkobiorca wyraża zgodę także na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych, wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy Pożyczki. 3. Pożyczkodawca gromadzi i chroni dane osobowe Pożyczkobiorców w sposób zgodny z zasadami przewidzianymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (dalej u.o.d.o.). Pożyczkodawca jest Administratorem danych w rozumieniu u.o.d.o. 4. Dane osobowe Pożyczkobiorców przetwarzane są wyłączenie w celu zawierania i wykonywania Umów Pożyczki oraz w celu dochodzenia roszczeń wynikających z Umów Pożyczki. 5. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych przedsiębiorcy zajmującemu się windykacją wierzytelności w sytuacji o której mowa w 16 ust.4 6. Podając jakiekolwiek dane Pożyczkodawcy, Pożyczkobiorca oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i ma prawo nimi dysponować. 7. Administrator odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo danych zgromadzonych w bazie Serwisu.

9 8. Użytkownik odpowiedzialny jest za utrzymanie w tajemnicy swoich haseł, loginów i innych danych podawanych na stronie internetowej Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca nie odpowiada za udostępnienie przez Pożyczkobiorcę danych osobom trzecim i za skutki działania dokonanego z ich użyciem. 9. Każdy Pożyczkobiorca ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania bądź żądania usunięcia. W przypadku skierowania przez Pożyczkobiorcę żądania usunięcia danych osobowych, dane te zostaną przez Pożyczkodawcę usunięte w terminie 7 dni od dnia zwrotu przez Pożyczkobiorcę kwoty Pożyczki lub w terminie 7 dni od dnia wystosowania żądania, jeżeli po stronie Pożyczkobiorcy nie istnieją żadne zaległości z tytułu udzielenia Pożyczek. 10. Pożyczkodawca zgłasza do Rejestru Zbiorów Danych Osobowych, zbiór danych osobowych Pożyczkobiorców. 22. Postanowienia końcowe 1. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących zmian niniejszego Regulaminu lub jego załączników drogę elektroniczną za pośrednictwem wiadomości , na adres podany we Wniosku. 2. Pożyczkobiorca ma prawo do składania reklamacji na usługi świadczone przez Pożyczkodawcę (dalej Reklamacje). Reklamacje składane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dnia od daty ich otrzymania. 3. Zawarcie Umowy Ramowej jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i akceptacją wszystkich jego warunków. 4. W przypadku sporów wynikających z niniejszego Regulaminu lub z Umów Pożyczki, Sądem właściwym do rozpoznania sporu będzie Sąd Powszechny w Warszawie.

10 Załącznik Nr 2 Tabela Warianty udzialanych Pożyczek i opłat Zestawienie kosztów przy pożyczce wziętej na okres 15 dni Kwota pożyczona na okres Prowizja za udzielenie Całkowita kwota do zwrotu RRSO******** 15 dni pożyczki 100 PLN 25PLN 125PLN % 200 PLN 50PLN 250PLN % 300 PLN 75PLN 375PLN % 400 PLN* 80PLN 480PLN 8347,8006% 500 PLN** 100PLN 600PLN 8347,8006% 600 PLN*** 120PLN 720PLN 8347,8006% 700 PLN**** 140PLN 840PLN 8347,8006% 800 PLN***** 160PLN 960PLN 8347,8006% 900 PLN****** 180PLN 1080PLN 8347,8006% 1000 PLN******* 200PLN 1200PLN 8347,8006% *kwota dostępna przy drugiej pożyczce ** kwota dostępna przy trzeciej pożyczce i kolejnych *** kwota dostępna przy czwartej pożyczce i kolejnych ****kwota dostępna przy piątej pożyczce i kolejnych *****kwota dostępna przy szóstej pożyczce i kolejnych ****** kwota dostępna przy siódmej pożyczce i kolejnych ******* kwota dostępna przy ósmej pożyczce i kolejnych ******** Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania Zestawienie kosztów przy pożyczce wziętej na okres 30 dni Kwota pożyczona na okres Prowizja za udzielenie Całkowita kwota do zwrotu RRSO******** 30 dni pożyczki 100 PLN 30 PLN 130 PLN % 200 PLN 60 PLN 260 PLN % 300 PLN 90 PLN 390 PLN % 400 PLN* 100 PLN 500 PLN 1410,3299% 500 PLN** 125 PLN 625 PLN 1410,3299% 600 PLN*** 150 PLN 750 PLN 1410,3299% 700 PLN**** 175 PLN 875 PLN 1410,3299% 800 PLN***** 200 PLN 1000 PLN 1410,3299% 900 PLN****** 225 PLN 1125 PLN 1410,3299% 1000PLN******* 250 PLN 1250 PLN 1410,3299% *kwota dostępna przy drugiej pożyczce ** kwota dostępna przy trzeciej pożyczce i kolejnych *** kwota dostępna przy czwartej pożyczce i kolejnych ****kwota dostępna przy piątej pożyczce i kolejnych *****kwota dostępna przy szóstej pożyczce i kolejnych ****** kwota dostępna przy siódmej pożyczce i kolejnych ******* kwota dostępna przy ósmej pożyczce i kolejnych ******** Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania Zestawienie kosztów przy pożyczce wziętej na okres 60 dni Kwota pożyczona na okres Prowizja za udzielenie Całkowita kwota do zwrotu RRSO**** 60 dni pożyczki 1000 PLN 450 PLN 1450 PLN 858,6396% 1100 PLN 495 PLN 1595 PLN 858,6396% 1200 PLN* 540 PLN 1740 PLN 858,6396% 1300 PLN 585 PLN 1885 PLN 858,6396% 1400 PLN** 630 PLN 2030 PLN 858,6396% 1500 PLN 675 PLN 2175 PLN 858,6396% 1600 PLN*** 720 PLN 2320 PLN 858,6396% 1700 PLN 765 PLN 2465 PLN 858,6396% 1800 PLN 810 PLN 2610 PLN 858,6396%

11 1900PLN 855 PLN 2755 PLN 858,6396% 2000 PLN 900 PLN 2900 PLN 858,6396% *kwota dostępna przy drugiej pożyczce ** kwota dostępna przy trzeciej pożyczce i kolejnych *** kwota dostępna przy czwartej pożyczce i kolejnych **** Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania Wysokość opłat za przedłużenie terminu spłaty Pożyczki na okres 15 dni Kwota udzielonej pożyczki Wysokość opłaty za przedłużenie Całkowita kwota do zwrotu terminu spłaty pożyczki 100 PLN 25 PLN 125 PLN 200 PLN 50 PLN 250 PLN 300 PLN 75 PLN 375 PLN 400 PLN 80 PLN 480 PLN 500 PLN 100 PLN 600 PLN 600 PLN 120 PLN 720 PLN 700 PLN 140 PLN 840 PLN 800 PLN 160 PLN 960 PLN 900 PLN 180 PLN 1080 PLN 1000 PLN 200 PLN 1200 PLN Zestawienie kosztów przy przedłużeniu na okres 30 dni Kwota udzielonej pożyczki Wysokość opłaty za przedłużenie Całkowita kwota do zwrotu terminu spłaty pożyczki 100 PLN 30 PLN 130 PLN 200 PLN 60 PLN 260 PLN 300 PLN 90 PLN 390 PLN 400 PLN 100 PLN 500 PLN 500 PLN 125 PLN 625 PLN 600 PLN 150 PLN 750 PLN 700 PLN 175 PLN 875 PLN 800 PLN 200 PLN 1000 PLN 900 PLN 225 PLN 1125 PLN 1000 PLN 250 PLN 1250 PLN Zestawienie kosztów przy przedłużeniu na okres 60 dni Kwota udzielonej pożyczki Wysokość opłaty za przedłużenie Całkowita kwota do zwrotu terminu spłaty pożyczki 1000 PLN 450 PLN 1450 PLN 1100 PLN 495 PLN 1595 PLN 1200 PLN 540 PLN 1740 PLN 1300 PLN 585 PLN 1885 PLN 1400 PLN 630 PLN 2030 PLN 1500 PLN 675 PLN 2175 PLN 1600 PLN 720 PLN 2320 PLN 1700 PLN 765 PLN 2465 PLN 1800 PLN 810 PLN 2610 PLN 1900PLN 855 PLN 2755 PLN 2000 PLN 900 PLN 2900 PLN Opłaty za skierowanie powiadomienia o którym mowa w 15 Regulaminu Okres po terminie planowanej spłaty Opłata za wystawienie MONIT-u 1 DZIEŃ 50 PLN 10 DNI 50 PLN 20 DNI 50 PLN

12 Załącznik Nr 3 OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Oświadczam, że na podstawie 18 Regulaminu udzielania pożyczek przez Zaliczka.pl, ja niżej podpisany, odstępuję od Umowy ramowej pożyczki z dnia Jednocześnie oświadczam, że mam świadomość konieczności zwrotu wszelkich kwot otrzymanych przeze mnie od Pożyczkodawcy wraz z odsetkami umownymi oraz zobowiązuję się do natychmiastowego ich przekazania na jeden z poniższych numerów rachunku bankowego: 1) Bank Pekao ) Bank Millenium ) Bank PKO ) Bank WBK ) Bank ING Miejscowość, data i podpis Pożyczkobiorcy

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:...

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:... Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ WZÓR OŹWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Pożyczki) KS Marcin Lipiński 18-400

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: a 1. POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34, 16-400 zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: POŻYCZKODAWCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy miejscowość POŻYCZKOBIORCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Emilii Plater 5 lok.7 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania oraz obsługi pożyczek dla osób

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX...

UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX... UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX... Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1. ARJ GROUP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach przy

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik 1 do Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek i jest integralną częścią Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 1 z 6 Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR. %{credit_id}% %{created_formatted}%

UMOWA POŻYCZKI NR. %{credit_id}% %{created_formatted}% UMOWA POŻYCZKI NR. %{credit_id}% zawarta pomiędzy: %{created_formatted}% 1. ARJ GROUP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach przy ul. Jana Pawła II 16 lok.u1 zarejestrowaną w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecającego GŁUCHY TELEFON.

Regulamin Programu Polecającego GŁUCHY TELEFON. Regulamin Programu Polecającego GŁUCHY TELEFON. Regulamin programu polecającego Głuchy telefon określa zasady uczestnictwa w promocji skierowanej do członków i potencjalnych członków Powszechnej Spółdzielczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja kredytu gotówkowego, odnawialnego, samochodowego i karty kredytowej dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966 Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca NET

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SURAT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SURAT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SURAT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Surat Sp z o. o. w Poznaniu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r.

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o:

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: Umowa pożyczki nr Nr Klienta zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III I.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VISSET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online I. Organizator Promocji 1. Promocja Prowizja 0% za udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. 1. Przedmiot Regulaminu 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów Pożyczek zawieranych przez Internet pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Poleceń KASOMAT

Regulamin Programu Poleceń KASOMAT Regulamin Programu Poleceń KASOMAT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Poleceń KASOMAT organizowany jest przez SURAT Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy pl. Szadeckiej 4, wpisaną

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL. zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy:

Strona 1 z 9 UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL. zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN)

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN) I. Imię i Nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy Kredytodawca : Cash & Go Sp. Cywilna, Adres (siedziba firmy) : ul. Długa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA 1. DEFINICJE. 1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.

RAMOWA UMOWA 1. DEFINICJE. 1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm. RAMOWA UMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej I. Organizator Promocji 1. Promocja Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank S.A. mbank z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1. Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

szybkach whó wka.pl UMOWA POŻYCZKI SzybkaChwilowka.pl 1. Przedmiot Umowy 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. Kwota Pożyczki i warunki spłaty 2.1. 2.2. 2.3.

szybkach whó wka.pl UMOWA POŻYCZKI SzybkaChwilowka.pl 1. Przedmiot Umowy 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. Kwota Pożyczki i warunki spłaty 2.1. 2.2. 2.3. szybkach whó wka.pl UMOWA POŻYCZKI zawarta w Gdańsku w dniu #data# pomiędzy: SzybkaChwilowka.pl SzybkaChwilowka.pl z siedzibą przy ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508, 80-855 Gdańsk; reprezentowana przez

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa Regulamin promocji obniżka oprocentowania do 8,99% z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego 2014r. II Obowiązuje od 16.04.2014r. do 03.06.2014r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Obniżka oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Karta Limit kredytowy Organizator 1. Definicje Karta Kredytowa Real MasterCard, Karta Kredytowa Sygma Bank MasterCard założona w punkcie sprzedaży Partnera Real Finanse. Kwota

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy:

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.);

1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.); RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1 DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.);

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 (zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: FOREST INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 84/92/117, 00-514 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki ogólne. 3. Zasady Promocji

1. Organizator. 2. Warunki ogólne. 3. Zasady Promocji 1. Organizator Organizatorem Promocji Tablet lub Ubezpieczenie Gratis, dalej Promocja jest panwybierak.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-140), przy ul. Al. Solidarności 115 lok. 2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r.

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Happy Time 2013 I. Organizator Promocji 1. Promocja Happy Time, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

2., nr. dowodu osobistego, nr. telefonu, adres poczty elektronicznej adres do korespondencji ul.,

2., nr. dowodu osobistego, nr. telefonu, adres poczty elektronicznej adres do korespondencji ul., RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 03.12.2014 zawarta pomiędzy: 1. Lendon.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour I Organizator Promocji 1. Promocja mokazja za zakupy w sklepach Carrefour, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu poleceń w Sumpto

Regulamin programu poleceń w Sumpto Regulamin programu poleceń w Sumpto I. 1. Definicje 1. Ilekroć w Regulaminie użyte zostają poniższe pojęcia pisane wielką literą, rozumie się przez nie: a) Organizator Sumpto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA POZYCZKI. 2)... stały adres zamieszkania:..., legitymującym/legitymującą się dowodem osobistym o serii i numerze..., PESEL...

UMOWA POZYCZKI. 2)... stały adres zamieszkania:..., legitymującym/legitymującą się dowodem osobistym o serii i numerze..., PESEL... UMOWA POZYCZKI zawarta dnia... r. pomiędzy: 1) Novum Bank Limited, instytucją kredytową należycie utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem Malty (zarejestrowaną pod numerem C 46997) z siedzibą pod adresem:

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: INVESYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem

Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Promocja 300 zł z mbiznes kontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl

Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl DEFINICJE: 1. BF operator serwisu Kaska.pl, spółka Blue Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez ARJ GROUP Sp. z o.o.

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez ARJ GROUP Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez ARJ GROUP Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.ekstrakredyty.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl

Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl DEFINICJE: 1. BF operator serwisu Kaska.pl, spółka Blue Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 20x0% - Praktiker

Regulamin Kredyt 20x0% - Praktiker Regulamin Kredyt 20x0% - Praktiker 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 20x0% - Praktiker (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez

Bardziej szczegółowo