KATALOG PRZEDMIOTÓW FILOLOGIA ANGIELSKA, I ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG PRZEDMIOTÓW FILOLOGIA ANGIELSKA, I ROK"

Transkrypt

1 1 KATALOG PRZEDMIOTÓW FILOLOGIA ANGIELSKA, I ROK Praktyczna nauka jzyka angielskiego (PNJA) Rodzaj zaj : Konwersatoria C/01 Liczba godzin w semestrze: 150 I,II : Sem. I 17 Sem. II Opis przedmiotu : Przedmiotem kursu jest nauczanie jzyka angielskiego pod ktem jego praktycznego uycia w mowie i pimie. Dotyczy ono głównie utrwalenia i pogłbienia wiadomoci z zakresu gramatyki, leksyki oraz fonetyki jzyka angielskiego; Kursu składa si z piciu bloków: - Gramatyka praktyczna jzyka angielskiego: utrwalenie i pogłbienie wiadomoci dot. czci mowy. - Kurs podrcznikowy pogłbiajcy sprawno rozumienia tekstu czytanego i rozumienia ze słuchu. - Konwersacje wiczce umiejtno prowadzenia dialogu, zajcia stanowiska wobec okrelonego problemu oraz umiejtno opisu osób, zjawisk i wydarze. - Kompozycja: - zajcia wprowadzajce róne typy wypowiedzi pisemnych stwarzajcych kontekst sytuacyjny do wicze. Rozwijanie poprawnoci jzykowej i organizacji wypowiedzi. - Fonetyka: nauka samogłosek, spółgłosek, rytmu, intonacji i transkrypcji fonetycznej (sem. I) - Rozumienie tekstu słuchanego rozwijanie umiejtnoci słuchania zintegrowanej z mówieniem i rozwojem słownictwa (sem. II) : Student powinien posiada wiadomoci jzykowe na poziomie maturalnym rozszerzonym. 3. Status przedmiotu w programie studiów: Przedmiot obowizkowy dla specjalnoci filologia angielska. Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów podstawowych i kierunkowych. 4. Kadra akademicka: mgr E. Kiełb-Starczewska, mgr M.Mazurkiewicz, mgr Z.Kope, mrg K.Rokoszewska,mgr A. Wylałek, mgr A.Cholewa 5.Metody nauczania i uczenia si / formy zaj: Konwersatoria, warsztaty grupowe, projekty, regularne konsultacje. 6.Metody oceny studenta: Studenci pierwszego roku rozliczani s w systemie semestralnym. Warunkiem uzyskania zaliczenia z bloku PNJA i przystpienia do egzaminu po II semestrze jest zaliczenie wszystkich czstkowych przedmiotów wchodzcych w skład bloku PNJA. Aeby zdoby zaliczenie z wyej wymienionych przedmiotów student zobligowany jest uzyska pozytywne oceny ze wszystkich zaliczeniowych prac pisemnych i ustnych. Istotnym czynnikiem uzyskania zaliczenia jest równie obecno oraz aktywny udział studenta na zajciach. Egzamin składa si z czterech integralnych czci: leksyki, gramatyki, kompozycji i wypowiedzi ustnej. 7. Jzyk wykładowy: Jzyk angielski 8.Bibliografia: New Headway upper-intermediate Liz and Jon Soars. OUP 1998 Reac and Interact D. Byrd. J. Clemente Longman The Use of English V. Evan, Express Publishing 2002 English Grammar Practice to FC M. Vince, Heinemann 2000 Praktyczna Gramatyka Jzyka Angielskiego, J. Maczak, PWN 2001 J. Collie and S. Plater Listening 3 CUP (ksika + kasety) V. Evans FCE listening and speaking skills 2 Express Publishing. FC Testbuilder Heinemann Pronsonby, M How Now Brown Cow?. Prentice Hall Europe ELT (ksika + kasety) Baker, A Ship or Sheep. Cambridge: CUP (ksika + kasety) Wells, J. C Longman Pronunciation Dictionary. Harlow: Longman

2 2 Wstp do jzykoznawstwa Wykład C/07 Liczba godzin w semestrze: 30 I : 5 1. Opis przedmiotu: Przedmiotem zaj jest istota jzyka, jego struktura oraz pragmatyka jzykoznawcza. Celem zaj jest wprowadzenie rónych definicji jzyka, zapoznanie studentów ze współczesnymi teoriami akwizycji jzyka jak równie z głównymi jzykoznawczymi szkołami strukturalnymi i ich załoeniami. Student powinien posiada ogólne wiadomoci z zakresu gramatyki jzyka polskiego. 3. Status przedmiotu w programie studiów: Przedmiot obowizkowy dla specjalnoci filologia angielska. 4. Kadra akademicka: Prof. dr hab. Paweł Płusa Metody nauczania i uczenia si / formy zaj: wykład 5. Metody oceny pracy studenta: Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest: obecno na zajciach zaliczenie pisemne 6. Jzyk wykładowy: jzyk polski 7. Bibliografia: BOBROWSKI, J. : Zaproszenie do jzykoznawstwa. MAKIEWICZ, J./LUCZYSKI, E.: Jzykoznawstwo ogólne.

3 3 Nazwa przedmiotu: Historia filozofii wiczenia A/01 Liczba godzin w semestrze: 30 I : 4 1. Opis przedmiotu Przedmiotem zaj jest pozyskiwanie wiedzy na temat stawiania sobie pyta czym jest filozofia, czego uczy, czy jest potrzebna itp. Dotyczy zagadnie: poczwszy od pojcia filozofii, poprzez staroytno, patrystyk, redniowiecze, renesans, filozofi XVII wieku, filozofi XVIII wieku, filozofi XIX wieku, filozofi XX wieku, najwaniejsze pojcia z zakresu filozofii. Celem zaj jest zdobycie moliwoci porównania rónych pogldów, stanowisk oraz moliwoci dokonywania optymalnego wyboru dla kształtowania własnego pogldu na wiat i człowieka. Filozofia to poszukiwanie prawdy. Filozofia to wiedza i umiejtno, teoria i praktyka. Student powinien posiada ogólna wiedz filozoficzn. 3. Status przedmiotu w programie studiów Przedmiot obowizkowy dla specjalnoci filologia angielska. Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów ogólnych. 4. Kadra akademicka dr Ireneusz witała 5. Metody nauczania i uczenia si / formy zaj wiczenia, regularne konsultacje, nauka w trybie indywidualnym. 6. Metody oceny pracy studenta Studenci pierwszego roku rozliczani s w systemie semestralnym, uzyskujc zaliczenie na podstawie: obecnoci na zajciach, aktywnoci na wiczeniach, przeczytania lektur, Egzamin przeprowadzany jest po semestrze I w formie ustnej. 7. Jzyk wykładowy jzyk polski 8. Bibliografia TATARKIEWICZ, W. (2002): Historia filozofii, t. I-III. PWN: Warszawa. LEGOWICZ, J. (1980): Zarys filozofii, t. I-II. PWN: Kraków. STEPIE, A.B. (1976): Filozofia współczesna. Lublin. KASPRZYK, L. / WGRZYCKI, A. (1974): Wprowadzenie do filozofii. Warszawa. WITAŁA, I (2003): Filozofowie o szczciu. Od Platona do Milla. Czstochowa. Słownik filozofów, filozofia powszechna, Pozna, Oksfordzki słownik filozoficzny, Ksika i Wiedza, Warszawa, Student moe korzysta z dowolnego wydania tytułów. Podstaw jest zapoznanie si z treci danego tematu, natomiast ródła i literatura pozostaj do uznania studenta.

4 4 Łacina Konwersatorium A/03 Liczba godzin w semestrze: 30 II ECTS w semestrze: Sem. I 2 Sem. II 3 1. Opis przedmiotu Przedmiotem zaj jest nauka podstawowych zasad gramatycznych i leksykalnych jzyka łaciskiego. Zakres materiału omawianego w II semestrze dotyczy terminologii gramatycznej ze szczególnym uwzgldnieniem korelacji z innymi jzykami nowoytnymi oraz podstawowych zagadnie z zakresu fleksji (deklinacja I, II, III, czasy z tematu praesentis). Celem zaj jest: opanowanie przez studenta łaciskiej terminologii gramatycznej przyswojenie podstawowych zasad gramatycznych z zakresu fleksji, składni oraz słownictwa. umiejtno pracy z tekstem łaciskim Student powinien dysponowa umiejtnociami zwizanymi z uczeniem si jzyka obcego. W szczególnoci powinien dysponowa wiedz z zakresu gramatyki jzyka ojczystego. Oczekiwana jest ch do pracy w grupie oraz inicjatywa do samodzielnego zgłbiania wykładanego materiału. 3. Status przedmiotu w programie studiów Przedmiot obowizkowy dla specjalnoci filologia angielska. Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów ogólnych. 4. Kadra akademicka mgr Ewelina Bronczek 5. Metody nauczania i uczenia si / formy zaj wiczenia, konsultacje w trybie regularnym i indywidualnym 6. Metody oceny pracy studenta Studenci pierwszego roku rozliczani s w systemie semestralnym, uzyskujc zaliczenie pod warunkiem: obecnoci i aktywnoci na zajciach uzyskania ocen pozytywnych z prac pisemnych, 7. Jzyk wykładowy jzyk polski 8. Bibliografia Literatura podstawowa : Podrcznik: O. Jurewicz, L.Winniczuk, J. uławska, Jzyk łaciski. Podrcznik dla lektoratów szkół wyszych, PWN Warszawa 1997 Literatura uzupełniajca: J. Wikarjak, Gramatyka opisowa j. łaciskiego, PWN Warszawa 1992 Słownik łacisko-polski pod red. K. Kumanieckiego, PWN Warszawa 1988 Słownik łacisko-polski pod red. M. Plezi, PWN Warszawa 1964 Słownik polsko-łaciski pod red. L. Winniczuk, PWN Warszawa 1994

5 5 Drugi jzyk obcy jzyk francuski Konwersatorium A/04 Liczba godzin w semestrze: 30 I, II ECTS: Sem. I 2 Sem. II 3 1. Opis przedmiotu Przedmiotem zaj jest opis funkcjonowania jzyka francuskiego w rónych aspektach: fonetycznym, gramatycznym, składniowym, stylistycznym i kulturowym. Zakres materiału dotyczy podstawowych umiejtnoci zwizanych z praktycznym opanowaniem jzyka francuskiego jako drugiego jzyka na studiach filologicznych. Celem zaj jest: opanowanie przez studenta umiejtnoci jzykowych umoliwiajcych porozumienie si w yciu codziennym (mówienie o sobie, o szkole, o pracy, o biecych wydarzeniach, zadawanie pyta dotyczcych innych) przyswojenie strategii rozumienia tekstu pisanego, pozwalajcych na samodzielne zrozumienie tekstu o małym stopniu trudnoci opanowanie zasad pisania tekstów niezbdnych do codziennego ycia (zaproszenie, list do przyjaciela) opanowanie informacji dotyczcych cywilizacji francuskiej: administracja, zwyczaje, wita, wane daty historyczne, elementy literatury francuskiej, główne miasta, kilka regionów, muzea Student powinien dysponowa umiejtnociami zwizanymi z uczeniem si jzyka obcego. W szczególnoci powinien dysponowa wiedz z zakresu gramatyki jzyka ojczystego oraz historii i literatury Francji. Oczekiwana jest ch pracy w grupie oraz inicjatywa do samodzielnego zgłbiania wykładanego materiału. 3. Status przedmiotu w programie studiów Przedmiot obowizkowy do wyboru dla specjalnoci filologia angielska. Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów ogólnych. 4. Kadra akademicka dr Anna Dolata-Zaród, mgr Andrzej Skwara 5. Metody nauczania i uczenia si / formy zaj Konwersatorium, konsultacje w trybie regularnym i indywidualnym 6. Metody oceny pracy studenta Studenci pierwszego roku rozliczani s w systemie semestralnym, uzyskujc zaliczenie pod warunkiem: obecnoci i aktywnoci na zajciach, uzyskania ocen pozytywnych z prac pisemnych w ramach zaj, uzyskania ocen pozytywnych z prac pisemnych przygotowywanych poza zajciami. 7. Jzyk wykładowy jzyk francuski, jzyk polski 8. Bibliografia GIRARDET J., CRIDLIG J.-M. (2000). Panorama de la langue française 1. Méthode de français. CLE International. GIRARDET J., CRIDLIG J.-M. (2000). Panorama de la langue française 1. Cahier d exercices. CLE International. Plus komplet kaset audio JANKOWSKA-JAMKA G., KOCHAN B. (1995). Mały podrcznik tekstów pisanych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ŁOZISKA M. (1992). Gramatyka jzyka francuskiego. Warszawa: WsiP. SOŁODUCHA A., (1998). Testy z jzyka francuskiego. Pocztkujcy, rednio zaawansowani, zaawansowani. Katowice: Wydawnictwo U.

6 6 Drugi jzyk obcy jzyk hiszpaski Konwersatorium A/04 Liczba godzin w semestrze: 30 I, II ECTS: Sem. I 2 Sem. II 3 1. Opis przedmiotu Przedmiotem zaj jest opis funkcjonowania jzyka hiszpaskiego w rónych aspektach: fonetycznym, gramatycznym, składniowym, stylistycznym i kulturowym. Zakres materiału dotyczy podstawowych umiejtnoci zwizanych z praktycznym opanowaniem jzyka hiszpaskiego jako drugiego jzyka na studiach filologicznych. Celem zaj jest: opanowanie przez studenta umiejtnoci jzykowych umoliwiajcych porozumienie si w yciu codziennym (mówienie o sobie, o szkole, o pracy, o biecych wydarzeniach, zadawanie pyta dotyczcych innych) przyswojenie strategii rozumienia tekstu pisanego, pozwalajcych na samodzielne zrozumienie tekstu o małym stopniu trudnoci opanowanie zasad pisania tekstów niezbdnych do codziennego ycia (zaproszenie, list do przyjaciela) opanowanie informacji dotyczcych cywilizacji hiszpaskiej: administracja, zwyczaje, wita, wane daty historyczne, elementy literatury hiszpaskojzycznej, główne miasta, kilka regionów, muzea Student powinien dysponowa umiejtnociami zwizanymi z uczeniem si jzyka obcego. W szczególnoci powinien dysponowa wiedz z zakresu gramatyki jzyka ojczystego oraz historii i literatury Hiszpanii i krajów hiszpaskojzycznych. Oczekiwana jest ch pracy w grupie oraz inicjatywa do samodzielnego zgłbiania wykładanego materiału. 3. Status przedmiotu w programie studiów Przedmiot obowizkowy do wyboru dla specjalnoci filologia angielska. Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów ogólnych. 4. Kadra akademicka mgr Andrzej Skwara 5. Metody nauczania i uczenia si / formy zaj konwersatorium, konsultacje w trybie regularnym i indywidualnym 6. Metody oceny pracy studenta Studenci pierwszego roku rozliczani s w systemie semestralnym, uzyskujc zaliczenie pod warunkiem: obecnoci i aktywnoci na zajciach, uzyskania ocen pozytywnych z prac pisemnych w ramach zaj, uzyskania ocen pozytywnych z prac pisemnych przygotowywanych poza zajciami. 7. Jzyk wykładowy jzyk hiszpaski, jzyk polski 8. Bibliografia CASTRO, F., MARÍN, F., MORALES, R. & ROSA, S. (1998). Ven 1. Libro del alumno. Madrid: Edelsa. CASTRO, F., MARÍN, F., MORALES, R. & ROSA, S. (1998). Ven 1. Libro de ejercicios. Madrid: Edelsa. CASTRO, F., MARÍN, F., MORALES, R. & ROSA, S. (1998).Ven 1. Libro del profesor. Madrid: Edelsa. SÁNCHEZ, J. & GARCÍA, N. (2000). Español Madrid: SGEL. SÁNCHEZ, J., GARCÍA, N. & GOMIS, P. (2000). Español Cuaderno de ejercicios. Madrid: SGEL. CYBULSKA JANCZEW, M. & PERLIN, J. (2002). Gramatyka jzyka hiszpaskiego z wiczeniami. Warszawa: PWN.

7 7 Drugi jzyk obcy jzyk rosyjski Konwersatorium A/04 Liczba godzin w semestrze: 30 I, II ECTS: Sem. I 2 Sem. II 3 1. Opis przedmiotu Przedmiotem zaj jest praktyczna nauka jzyka rosyjskiego. Zakres materiału omawianego w I semestrze dotyczy opanowania alfabetu rosyjskiego, podstawowych zasad fonetyki, wicze w zakresie pisowni, czytania i rozumienia prostych tekstów ze słuchu. W programie semestru II jest opanowanie gramatyki i umiejtnoci porozumiewania si w zakresie tematyki dotyczcej najbliszego otoczenia: rodziny, mieszkania, zawierania znajomoci, kontaktów z przyjaciółmi, szkoły, ycia w miecie, zakupów, rozrywek, poczty, korespondencji, ywienia. W programie semestru III-V, przewiduje si dalsze doskonalenie sprawnoci jzykowych studenta w zakresie słuchania, mówienia, czytania, pisania tekstów na tematy bytowe, literackie oraz tekstów o charakterze uytkowym, komentowania, opisu zdarze i sytuacji, prowadzenia dyskusji i negocjacji w sytuacjach ycia codziennego. Celem całego cyklu zaj jest: opanowanie przez studenta umiejtnoci czytania i rozumienia tekstu pisanego (narracyjnego, a take dokumentalnego, np. listów, ogłosze, instrukcji, menu, reklam etc.); przyswojenie i czynne wykorzystanie słownictwa przewidzianego na poszczególnych etapach nauczania, rozumienie, streszczanie i komentowanie oryginalnych tekstów wysłuchanych z kaset, radia i telewizji (III poziomy bazowy semestr I, podstawowy semestr II/III, rednio zaawansowany IV/V); opanowanie ortografii i gramatyki rosyjskiej; umiejtno wyraania myli i opinii na okrelone tematy oraz inicjowania i podtrzymywania rozmowy zapoznanie z realiami rosyjskimi, zwyczajami, kultur oraz yciem codziennym Rosjan; opanowanie wymowy w stopniu zapewniajcym zrozumiało wypowiedzi ze strony osób posługujcych si jzykiem rosyjskim jako jzykiem macierzystym. Student powinien dysponowa wiedz na poziomie rednio zaawansowanym z zakresu słownictwa i gramatyki jzyka rosyjskiego. 3. Status przedmiotu w programie studiów Przedmiot obowizkowy do wyboru dla specjalnoci filologia angielska. Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów ogólnych. 4. Kadra akademicka prof. dr hab. Oleg Fiedotow, dr Urszula Cierniak, mgr Jolanta Jakubowska 5. Metody nauczania i uczenia si / formy zaj Konwersatoria, konsultacje w trybie regularnym i indywidualnym 6. Metody oceny pracy studenta Studenci rozliczani s w systemie semestralnym, uzyskujc zaliczenie pod warunkiem: obecnoci i aktywnoci na zajciach, uzyskania ocen pozytywnych z prac pisemnych, uzyskania ocen pozytywnych z odpowiedzi ustnych, uzyskania oceny pozytywnej z ustnej odpowiedzi semestralnej, która obejmuje wszystkie zagadnienia omówione na zajciach i indywidualnie opracowane przez studentów. uzyskania oceny pozytywnej z pisemnego testu semestralnego, który, podobnie jak wypowied ustna, obejmuje wszystkie zagadnienia omówione na zajciach i indywidualnie opracowane przez studentów. Egzamin w formie pisemnej i ustnej przewidziany jest po III i V semestrze. 7. Jzyk wykładowy jzyk rosyjski, jzyk polski

8 8 8. Bibliografia PODRCZNIK: H. GRANATOWSKA, I. DANECKA,? 1. (wydanie nowe), Warszawa wiczenia: H. Granatowska, I. Danecka,? 1. (wydanie nowe), Warszawa PODRCZNIK: H. GRANATOWSKA, I. DANECKA,? 2. (wydanie nowe), Warszawa wiczenia: H. Granatowska, I. Danecka,? 3. (wydanie nowe), Warszawa 2003 PODRCZNIK: H. GRANATOWSKA, I. DANECKA,? 2. (wydanie nowe), - w przygotowaniu. wiczenia: H. Granatowska, I. Danecka,? 3. (wydanie nowe), Warszawa w przygotowaniu ALBINA GOŁUBIEWA, NATALIA KOWALSKA,.Dla uczniów studentów i przedsibiorców, Warszawa TADEUSZ BORUCKI, wiczenia z gramatyki praktycznej dla studentów filologii rosyjskiej, Kraków RYSZARD ADAMOWICZ, ANNA KDZIOREK, Rosyjsko-polski słownik tematyczny, Warszawa ,. -, Podrcznik, 2001.

9 9 Drugi jzyk obcy jzyk włoski Konwersatorium A/04 Liczba godzin w semestrze: 30 I, II ECTS: Sem. I 2 Sem. II 3 1. Opis przedmiotu Zakres materiału omawianego w I semestrze dotyczy zasad czytania, pisania i akcentowania. Ogólne uwagi na temat rodzajników, zaimków, przyimków, rzeczowników, przymiotników, oraz czasowników posiłkowych, dialogów. II semestr dotyczy problematyki czasowników regularnych i nieregularnych, czasu przyszłego, koniugacji, liczebników głównych, dialogów. Celem zaj jest: - opanowanie w mowie i pimie jzyka włoskiego. Student powinien dysponowa wiedz na poziomie zaawansowanym z zakresu słownictwa i gramatyki jzyka włoskiego. Zna na poziomie ogólnym tradycj i kultur włosk. 3. Status przedmiotu w programie studiów Przedmiot obowizkowy do wyboru dla specjalnoci filologia angielska. Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów ogólnych. 4. Kadra akademicka dr Ireneusz witała 5. Metody nauczania i uczenia si / formy zaj Konwersatoria, konsultacje, nauka indywidualna. 6. Metody oceny pracy studenta Studenci rozliczani s w systemie semestralnym, uzyskujc zaliczenie na podstawie: obecnoci na zajciach, aktywnoci na wiczeniach, pisemnych prac w cigu roku akademickiego. 7. Jzyk wykładowy jzyk polski jzyk włoski 8. Bibliografia ZAWADZKA, D.(1996): Jzyk włoski dla Polaków, cz pierwsza. PWN: Warszawa. TYLUSISKA, A. (1996): Jzyk włoski dla pocztkujcych. Ciao. DELTA: Warszawa. Słownik polsko-włoski, włosko-polski, PWN, Warszawa, Czasopisma włoskie.

10 10 Gramatyka opisowa jzyka angielskiego Wykład, konwersatorium C/04 Liczba godzin w semestrze: 30 - wykład 30 - konwersatorium II ECTS w semestrze: Wykład 3 Konwersatorium Opis przedmiotu Przedmiotem zaj jest opis naukowy systemu jzykowego. Kurs w semestrze II wprowadza studentów w tajniki analizy systemu fonologicznego i morfologicznego jzyka angielskiego w procesie komunikacji. Student powinien dysponowa kompetencj jzykow na poziomie rednio zaawansowanym. 3. Status przedmiotu w programie studiów Przedmiot obowizkowy dla specjalnoci filologia angielska. Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów podstawowych i kierunkowych. 4. Kadra akademicka prof. dr hab. B. Rozwadowska, mgr Z. Kope 5. Metody nauczania i uczenia si / formy zaj: wykłady, konwersatoria, konsultacje w trybie regularnym i indywidualnym 6. Metody oceny pracy studenta Studenci pierwszego roku rozliczani s w systemie semestralnym, uzyskujc zaliczenie pod warunkiem: obecnoci i aktywnoci na zajciach, a w przypadku wicze równie uzyskania ocen pozytywnych z prac pisemnych, 7. Jzyk wykładowy jzyk angielski 8. Bibliografia Gimson s Pronunciation of English, Arnold Int. Roach, P. G. English phonetics and phonology, 1991/ CUP O Grady, W. Contemporary linguistics Longman

11 11 Psychologia Wykład, wiczenia E/10 Liczba godzin w semestrze: 30 - wykład 30 wiczenia II ECTS w semestrze: 2 wykład 2 wiczenia 1. Opis przedmiotu Zakres materiału omawianego dotyczy podstawowych teorii psychologicznych, prawidłowoci i mechanizmów ycia psychicznego. Nastpnie poruszana jest problematyka psychologii rozwoju człowieka, wybrane zagadnienia funkcjonowania jednostki w grupie z uwzgldnieniem obszaru praca/bezrobocie, komunikacji interpersonalnej, a take problematyka wychowania i nauczania. Celem zaj jest: a. Przyswojenie wiadomoci teoretycznych i zdobycie umiejtnoci posługiwania si nimi oraz wykorzystania ich w yciu społecznym b. Pokazanie podstawowych mechanizmów psychologicznych ycia człowieka. c. Ukazanie wielowymiarowoci ycia i funkcjonowania człowieka Student powinien dysponowa umiejtnoci rozumienia tekstu, wycigania wniosków oraz mylenia przez analogie. Oczekiwana jest umiejtno zadawania pyta, oraz mylenia twórczego. Wskazane jest elementarne wykazanie si inicjatyw i chci pracy w grupie. 3. Status przedmiotu w programie studiów Przedmiot obowizkowy dla specjalnoci filologia angielska. Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów specjalizacyjnych. 4. Kadra akademicka dr Elbieta Kornacka-Skwara Metody nauczania i uczenia si / formy zaj Wykłady, wiczenia prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujcych, konsultacje w trybie regularnym i indywidualnym 5. Metody oceny pracy studenta Studenci pierwszego roku rozliczani s w systemie semestralnym, uzyskujc zaliczenie z wicze i wykładów, pod warunkiem: obecnoci i aktywnoci na zajciach, a w przypadku wicze równie uzyskania ocen pozytywnych z prac pisemnych. Egzamin w formie ustnej przewidziany po II semestrze. 6. Jzyk wykładowy jzyk polski 7. Bibliografia STRELAU, J. (red.) (2001) : Psychologia t. I, t. II, t. III GWP: Gdask. TOMASZEWSKI (red.) (1995): Psychologia ogólna. WN PWN. Warszawa. ARONSON, E. (1998): Psychologia społeczna. Serce i umysł. WN PWN: Warszawa. ZIMBARDO, P.G., RUCH, F. (1988): Psychologia i!ycie. PWN: Warszawa. KOZIELECKI, J. (1998): Koncepcje psychologiczne człowieka. WA ak :Warszawa. PRZETACZNIK-GIEROWSKA M., WŁODARSKI Z. (1998): Psychologia wychowawcza. WN PWN: Warszawa. SK, H. (red) (1994): Społeczna psychologia kliniczna. PWN: Warszawa. NOSAL, C.S. (1997): Psychologia decyzji kadrowych. Profesjonalna Szkoła Biznesu: Kraków. REYKOWSKI, J. Osobowo a społeczne zachowanie si ludzi. ARONSON, E. (1996): Człowiek istota społeczna. PWN: Warszawa. DOMACHOWSKI, W. / ARGYLE M. (red.) Reguły!ycia społecznego. DOBROŁOWICZ, W. Psychika i bariery. TYSZKA, T. (1997): Psychologia zachowa ekonomicznych. WN PWN. CIALDINI, R. (1994): Wywieranie wpływu na ludzi. PWN.

12 12 FILOLOGIA ANGIELSKA, II ROK Praktyczna nauka jzyka angielskiego (PNJA) Konwersatoria C/01 Liczba godzin w semestrze: 120 III,IV ECTS: Sem. I - 10 Sem. II Opis przedmiotu : Przedmiotem kursu jest nauczanie jzyka angielskiego pod ktem jego praktycznego uycia w mowie i pimie. Dotyczy ono głównie utrwalenia i pogłbienia wiadomoci z zakresu gramatyki, leksyki oraz umiejtnoci wypowiedzi pisemnej; Kursu składa si z czterech bloków: - Gramatyka praktyczna jzyka angielskiego : utrwalenie i pogłbienie wiadomoci dot. zdania i jego struktur. - Kurs podrcznikowy pogłbiajcy sprawno rozumienia tekstu czytanego i rozumienia ze słuchu na poziomie zaawansowanym. - Konwersacje wiczce umiejtno prowadzenia dialogu, zajcia stanowiska wobec okrelonego problemu oraz umiejtno krótkiej autoprezentacji. - Kompozycja: - nacisk na rozpoznawanie rejestrów jzykowych i ich praktyczne zastosowanie. Funkcjonalna organizacja wypowiedzi.. : Student powinien posiada wiadomoci jzykowe na poziomie zaawansowanym. 3. Status przedmiotu w programie studiów: Przedmiot obowizkowy dla specjalnoci filologia angielska. Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów podstawowych i kierunkowych. 4. Kadra akademicka: dr O.Glebova,, mgr M.Mazurkiewicz, mgr Z.Kope, mrg K.Rokoszewska, mgr A.Cholewa 5.Metody nauczania i uczenia si / formy zaj: Konwersatoria, warsztaty grupowe, projekty, regularne konsultacje. 6.Metody oceny studenta: Studenci drugiego roku rozliczani s w systemie semestralnym. Warunkiem uzyskania zaliczenia z bloku PNJA i przystpienia do egzaminu po IV semestrze jest zaliczenie wszystkich czstkowych przedmiotów wchodzcych w skład bloku PNJA. Aeby zdoby zaliczenie z wyej wymienionych przedmiotów student zobligowany jest uzyska pozytywne oceny ze wszystkich zaliczeniowych prac pisemnych i ustnych. Istotnym czynnikiem uzyskania zaliczenia jest równie obecno oraz aktywny udział studenta na zajciach. Egzamin składa si z czterech integralnych czci: leksyki, gramatyki, kompozycji i wypowiedzi ustnej. 7. Jzyk wykładowy: Jzyk angielski 8.Bibliografia:

13 13 Historia literatury angielskiej i amerykaskiej Wykłady, wiczenia C/02 Liczba godzin w semestrze: 15 wiczenia 15 - wykłady IV, V : Wykład -2 wiczenia Opis przedmiotu: Przedmiotem zaj jest ogólny przegld rozwoju literatury angielskiej od pocztków do dnia dzisiejszego. Zakres materiału omawianego w IV semestrze dotyczy literatury angielskiej na przestrzeni od redniowiecza do XVIII wieku. Tematyk zaj V semestru jest literatura angielska Xix i XX wieku. Wykłady maj na celu zaznajomienie studentów z najwaniejszymi utworami pisarzy angielskich w odniesieniu do tła społecznokulturowego na którym te utwory powstały. Celem wicze jest pogłbienie wiedzy studentów na temat głównych nurtów w rozwoju literatury angielskiej przez analiz wybranych utworów. Przedmiotem zaj jest take ogólny przegld rozwoju literatury amerykaskiej od okresu kolonialnego do dnia dzisiejszego. Celem zaj jest zaznajomienie studentów z najwaniejszymi utworami wybitnych pisarzy amerykaskich poprzez analiz wybranych tekstów. Student powinien dysponowa wiedz jzyka angielskiego na poziomie zaawansowanym, rozumie wykłady w jzyku angielskim, czyta literatur angielsk w oryginale i pisa eseje na tematy literackie. 3. Status przedmiotu w programie studiów: Przedmiot obowizkowy dla specjalnoci filologia angielska. 4. Kadra akademicka: Dr O.Glebova, dr H.Suzanne 5. Metody nauczania i uczenia si / formy zaj: Wykłady, wiczenia, konsultacje w trybie regularnym i indywidualnym. 6. Metody oceny pracy studenta: Studenci uzyskuj zaliczenie na kocu kadego semestru pod warunkiem obecnoci i aktywnoci na zajciach i uzyskania ocen pozytywnych z prac pisemnych (jeden esej na kocu kadego semestru). Egzamin w formie pisemnej jest przewidywany po semestrze V. 7. Jzyk wykładowy: Jzyk angielski 8. Bibliografia: Bellamy, J. D. (1995), Literary Luxuries: American Writing at the End of the Millenium, Columbia and London: Columbia University Press. Berkowitz, G. M. (1992), American Drama of the Twentieth Century, London and New York: Longman. Bradbury, M. (1992), The Modern American Novel, Oxford and New York: Oxford University Press. Dobson, M. and Wells, S. (eds.) (2001), The Oxford Companion to Shakespeare, Oxford: Oxford University Press. Gray, R. (1990), American Fiction , London and New York: Longman. Head, D. (2002), Cambridge Introduction to Modern British Fiction, , Cambridge: Cambridge University Press. High, P. H. (1993), An Outline of American Literature, London and New York: Longman. Hornby, N. (1992), Contemporary American Fiction, London: Vision Press and New York: St. Martin s Press. Kroll, R. (1998), The English Novel, London and New York: Longman. Lawson-Peebles, R. (1998), American Literature Before 1880, London and New York: Longman.

14 Lee, B. (1988), American Fiction , London and New York: Longman. McQuade, D. (1996), The Harper American Literature Compact, London and New York: Longman. Peck, J. and Coyle, M. (2002), A Brief History of English Literature, Basingstoke: Palgrave Macmillan Limited. Pizer, D. (1984), Realism and Naturalism in 19 th Century American Literature, Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press. Rogers, P. (1994), The Oxford Illustrated History of English Literature, Oxford: Oxford University Press. Sanders, A. (1994),The Short Oxford History of English Literature, Oxford: Oxford University Press. The Norton Anthology of American Literature (1989), W.W. Norton and Company, Inc. The Norton Anthology of English Literature, New York and London: W.W. Norton & Company. Zgorzelski, A. (1993), Lectures on British Literature, Wydawnictwo Gdaskie. 14

15 15 Wstp do Literaturoznawstwa Wykłady C/03 Liczba godzin w semestrze: 30 III : 2 1. Opis przedmiotu: Celem wykładów jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojciami i koncepcjami nauki o literaturze. Problematyka zaj dotyczy form i gatunków literackich. Struktury i jzyka dzieła oraz nowych prdów w badaniach literackich. 2.Poziom Student powinien dysponowa wiedz jzyka angielskiego na poziomie zaawansowanym, rozumie wykłady w jzyku angielskim. 3.Status przedmiotu w programie studiów: Przedmiot obowizkowy dla specjalnoci filologia angielska. 4.Kadra akademicka: dr O.Glebowa 5.Metody nauczania i uczenia si / formy zaj: Wykłady, konsultacje w trybie regularnym i indywidualnym. 6.Metody oceny pracy studenta: Studenci uzyskuj zaliczenie na kocu semestru III pod warunkiem obecnoci i aktywnoci na zajciach. Egzamin w formie pisemnej jest przewidywany po semestrze III. 7.Jzyk wykładowy: Jzyk angielski 8.Bibliografia: Wellek, R. and Warren, A. (1978), Theory of Literature, Harmondsworth: Penguin Books. Booth, W. (1961), The Rhetoric of Fiction, Chicago: Chicago University Press. Hopkins, C. (2001), Thinking About Texts, Basingstoke: Palgrave Macmillan Limited. Abbott, H.P. (2002), The Cambridge Introduction to Narrative, Cambridge: Cambridge University Press. Tyson, L. (1999), Critical Theory Today: A User-Friendly Guide, New York and London: Garland Publishing Inc. Hawthorn, J. (1997), Studying the Novel: An Introduction, London: E. Arnold. Wallis, M. and Shepherd, S. (1998), Studying Plays, London: E. Arnold. Cuddon, J.A. (1998), A Dictionary of Literary Terms, Blackwell. Leech, J.N. and Short, M. N. (1995), Style in Fiction, London and New York: Longman. Green, K. and LeBihan, J. (1996), Critical Theory and Practice: A Coursebook, London and New York: Routledge. Barry, P. (2002), Beginning Theory, Manchester: Manchester University Press. Barnet, S., Burto, W. and Berman, M. (1994), An Introduction to Literature, London and New York: Longman.

16 16 Gramatyka opisowa jzyka angielskiego Wykład, konwersatorium C/04 Liczba godzin w semestrze: 30 - wykład 30 - konwersatorium III ECTS w semestrze: Wykład - 3 Konwersatorium Opis przedmiotu Przedmiotem zaj jest opis naukowy systemu jzykowego. Problematyk III semestru jest wprowadzenie studentów w tajniki składni i semantyki jzyka angielskiego. Student powinien dysponowa kompetencj jzykow na poziomie zaawansowanym. 3. Status przedmiotu w programie studiów Przedmiot obowizkowy dla specjalnoci filologia angielska. Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów podstawowych i kierunkowych. 4. Kadra akademicka prof. dr hab. B. Rozwadowska, mgr Z. Kope 5. Metody nauczania i uczenia si / formy zaj: wykłady, konwersatoria, konsultacje w trybie regularnym i indywidualnym 6. Metody oceny pracy studenta Studenci pierwszego roku rozliczani s w systemie semestralnym, uzyskujc zaliczenie pod warunkiem: obecnoci i aktywnoci na zajciach, a w przypadku wicze równie uzyskania ocen pozytywnych z prac pisemnych, Kurs koczy si egzaminem w formie pisemnej po III semestrze. 7. Jzyk wykładowy jzyk angielski 8. Bibliografia O Grady, W. Contemporary linguistics Longman Tallerman, M Understanding syntax Carnie, A A generative introduction. Blackwell Lyons, J Introduction to Theoretical Linguistics. CUP

17 17 Historia Wielkiej Brytanii Wykład C/09 Liczba godzin w semestrze: 30 III ECTS w semestrze: 2 1. Opis przedmiotu : Kurs przedstawia zarys politycznej i społecznej historii Wielkiej Brytanii od wczesnego redniowiecza do czasów pierwszej wojny wiatowej, ze szczególnym uwzgldnieniem czasów wiktoriaskich, społecznych i ekonomicznych zmian na Wyspach w XIX wieku, rozwoju i upadku Imperium. : Student powinien posiada wiadomoci jzykowe na poziomie zaawansowanym. 3. Status przedmiotu w programie studiów: Przedmiot obowizkowy dla specjalnoci filologia angielska. Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów podstawowych i kierunkowych. 4. Kadra akademicka: mgr A. Wylałek 5.Metody nauczania i uczenia si / formy zaj: Wykład,, warsztaty grupowe, projekty, regularne konsultacje. 6.Metody oceny studenta: Egzamin pisemny na koniec kursu. 7. Jzyk wykładowy: Jzyk angielski 8.Bibliografia: Brigss, Asa, A Social History of Britain Kdzierski, Jerzy, Dzieje Anglii McDowall, A.An Illustrated History of Great Britain Morgan, K.O. The Oxford History of Britain Woodward, E.L. History of England Zins, H., Historia Anglii

18 18 Drugi jzyk obcy jzyk francuski Konwersatorium A/04 Liczba godzin w semestrze: 60 III, IV ECTS: 2 1. Opis przedmiotu Przedmiotem zaj jest opis funkcjonowania jzyka francuskiego w rónych aspektach: fonetycznym, gramatycznym, składniowym, stylistycznym i kulturowym. Zakres materiału dotyczy umiejtnoci zwizanych z praktycznym opanowaniem jzyka francuskiego jako drugiego jzyka na studiach filologicznych. Celem zaj jest: opanowanie przez studenta umiejtnoci jzykowych umoliwiajcych porozumienie si w yciu codziennym (mówienie o sobie, o szkole, o pracy, o biecych wydarzeniach, zadawanie pyta dotyczcych innych) przyswojenie strategii rozumienia tekstu pisanego, pozwalajcych na samodzielne zrozumienie tekstu o rednim stopniu trudnoci opanowanie zasad pisania bardziej rozbudowanych tekstów (list formalny, opowiadanie, opis) opanowanie informacji dotyczcych cywilizacji francuskiej: administracja, zwyczaje, wita, wane daty historyczne, elementy literatury francuskiej, główne miasta, kilka regionów, muzea Student powinien dysponowa wiedz na poziomie rednio zaawansowanym z zakresu jzyka francuskiego jako jzyka obcego. Oczekiwane s umiejtnoci zwizane z uczeniem si jzyka obcego. W szczególnoci student powinien dysponowa wiedz z zakresu gramatyki jzyka ojczystego oraz historii, literatury i cywilizacji Francji. Oczekiwana jest ch pracy w grupie oraz inicjatywa do samodzielnego zgłbiania wykładanego materiału. 3. Status przedmiotu w programie studiów Przedmiot obowizkowy dla specjalnoci filologia angielska. Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów ogólnych. 4. Kadra akademicka dr Anna Dolata-Zaród, mgr Andrzej Skwara 5. Metody nauczania i uczenia si / formy zaj Konwersatorium, konsultacje w trybie regularnym i indywidualnym 6. Metody oceny pracy studenta Studenci drugiego roku rozliczani s w systemie rocznym, uzyskujc zaliczenie pod warunkiem: obecnoci i aktywnoci na zajciach, uzyskania ocen pozytywnych z prac pisemnych w ramach zaj, uzyskania ocen pozytywnych z prac pisemnych przygotowywanych poza zajciami. Egzamin w formie pisemnej i ustnej przewidziany jest po III semestrze. 7. Jzyk wykładowy jzyk francuski, jzyk polski 8. Bibliografia GIRARDET J., CRIDLIG J.-M. (2000). Panorama de la langue française 1 et 2. Méthode de français. CLE International. GIRARDET J., CRIDLIG J.-M. (2000). Panorama de la langue française 1 et 2. Cahier d exercices. CLE International. Plus komplet kaset audio JANKOWSKA-JAMKA G., KOCHAN B. (1995). Mały podrcznik tekstów pisanych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ŁOZISKA M. (1992). Gramatyka jzyka francuskiego. Warszawa: WsiP. SOŁODUCHA A., (1998). Testy z jzyka francuskiego. Pocztkujcy, rednio zaawansowani, zaawansowani. Katowice: Wydawnictwo U.

19 19 Drugi jzyk obcy jzyk hiszpaski Konwersatorium A/04 Liczba godzin w semestrze: 60 III, IV ECTS w semestrze: 2 1. Opis przedmiotu Przedmiotem zaj jest opis funkcjonowania jzyka hiszpaskiego w rónych aspektach: fonetycznym, gramatycznym, składniowym, stylistycznym i kulturowym. Zakres materiału dotyczy umiejtnoci zwizanych z praktycznym opanowaniem jzyka hiszpaskiego jako drugiego jzyka na studiach filologicznych. Celem zaj jest: opanowanie przez studenta umiejtnoci jzykowych umoliwiajcych porozumienie si w yciu codziennym (mówienie o sobie, o szkole, o pracy, o biecych wydarzeniach, zadawanie pyta dotyczcych innych) przyswojenie strategii rozumienia tekstu pisanego, pozwalajcych na samodzielne zrozumienie tekstu o rednim stopniu trudnoci opanowanie zasad pisania bardziej rozbudowanych tekstów (list formalny, opowiadanie, opis) opanowanie informacji dotyczcych cywilizacji hiszpaskiej: administracja, zwyczaje, wita, wane daty historyczne, elementy literatury hiszpaskojzycznej, główne miasta, kilka regionów, muzea Student powinien dysponowa wiedz na poziomie rednio zaawansowanym z zakresu jzyka hiszpaskiego jako jzyka obcego. Oczekiwane s umiejtnoci zwizane z uczeniem si jzyka obcego. W szczególnoci student powinien dysponowa wiedz z zakresu gramatyki jzyka ojczystego oraz historii, literatury i cywilizacji krajów hiszpaskojzycznych. Oczekiwana jest ch pracy w grupie oraz inicjatywa do samodzielnego zgłbiania wykładanego materiału. 3. Status przedmiotu w programie studiów Przedmiot obowizkowy dla specjalnoci filologia angielska. Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów ogólnych. 4. Kadra akademicka mgr Andrzej Skwara 5. Metody nauczania i uczenia si / formy zaj Konwersatorium, konsultacje w trybie regularnym i indywidualnym 6. Metody oceny pracy studenta Studenci drugiego roku rozliczani s w systemie rocznym, uzyskujc zaliczenie pod warunkiem: obecnoci i aktywnoci na zajciach, uzyskania ocen pozytywnych z prac pisemnych w ramach zaj, uzyskania ocen pozytywnych z prac pisemnych przygotowywanych poza zajciami. Egzamin w formie pisemnej i ustnej przewidziany jest po III semestrze. 7. Jzyk wykładowy jzyk hiszpaski, jzyk polski 8. Bibliografia CASTRO, F., MARÍN, F., MORALES, R. & ROSA, S. (1998). Ven 1. Libro del alumno. Madrid: Edelsa. CASTRO, F., MARÍN, F., MORALES, R. & ROSA, S. (1998). Ven 1. Libro de ejercicios. Madrid: Edelsa. CASTRO, F., MARÍN, F., MORALES, R. & ROSA, S. (1998).Ven 1. Libro del profesor. Madrid: Edelsa. SÁNCHEZ, J. & GARCÍA, N. (2000). Español Madrid: SGEL. SÁNCHEZ, J., GARCÍA, N. & GOMIS, P. (2000). Español Cuaderno de ejercicios. Madrid: SGEL. CYBULSKA JANCZEW, M. & PERLIN, J. (2002). Gramatyka jzyka hiszpaskiego z wiczeniami. Warszawa: PWN. Drugi jzyk obcy jzyk rosyjski A/04 III, IV

20 20 Konwersatorium Liczba godzin w semestrze: 60 ECTS w semestrze: 2 1. Opis przedmiotu Przedmiotem zaj jest praktyczna nauka jzyka rosyjskiego. Zakres materiału omawianego w I semestrze dotyczy opanowania alfabetu rosyjskiego, podstawowych zasad fonetyki, wicze w zakresie pisowni, czytania i rozumienia prostych tekstów ze słuchu. W programie semestru II jest opanowanie gramatyki i umiejtnoci porozumiewania si w zakresie tematyki dotyczcej najbliszego otoczenia: rodziny, mieszkania, zawierania znajomoci, kontaktów z przyjaciółmi, szkoły, ycia w miecie, zakupów, rozrywek, poczty, korespondencji, ywienia. W programie semestru III-V, przewiduje si dalsze doskonalenie sprawnoci jzykowych studenta w zakresie słuchania, mówienia, czytania, pisania tekstów na tematy bytowe, literackie oraz tekstów o charakterze uytkowym, komentowania, opisu zdarze i sytuacji, prowadzenia dyskusji i negocjacji w sytuacjach ycia codziennego. Celem całego cyklu zaj jest: opanowanie przez studenta umiejtnoci czytania i rozumienia tekstu pisanego (narracyjnego, a take dokumentalnego, np. listów, ogłosze, instrukcji, menu, reklam etc.); przyswojenie i czynne wykorzystanie słownictwa przewidzianego na poszczególnych etapach nauczania, rozumienie, streszczanie i komentowanie oryginalnych tekstów wysłuchanych z kaset, radia i telewizji (III poziomy bazowy semestr I, podstawowy semestr II/III, rednio zaawansowany IV/V); opanowanie ortografii i gramatyki rosyjskiej; umiejtno wyraania myli i opinii na okrelone tematy oraz inicjowania i podtrzymywania rozmowy zapoznanie z realiami rosyjskimi, zwyczajami, kultur oraz yciem codziennym Rosjan; opanowanie wymowy w stopniu zapewniajcym zrozumiało wypowiedzi ze strony osób posługujcych si jzykiem rosyjskim jako jzykiem macierzystym. Student powinien dysponowa wiedz na poziomie rednio zaawansowanym z zakresu słownictwa i gramatyki jzyka rosyjskiego. 3. Status przedmiotu w programie studiów Przedmiot obowizkowy do wyboru dla specjalnoci filologia angielska. Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów ogólnych. 4. Kadra akademicka prof. dr hab. Oleg Fiedotow, dr Urszula Cierniak, mgr Jolanta Jakubowska 5. Metody nauczania i uczenia si / formy zaj Konwersatoria, konsultacje w trybie regularnym i indywidualnym 6. Metody oceny pracy studenta Studenci rozliczani s w systemie semestralnym, uzyskujc zaliczenie pod warunkiem: obecnoci i aktywnoci na zajciach, uzyskania ocen pozytywnych z prac pisemnych, uzyskania ocen pozytywnych z odpowiedzi ustnych, uzyskania oceny pozytywnej z ustnej odpowiedzi semestralnej, która obejmuje wszystkie zagadnienia omówione na zajciach i indywidualnie opracowane przez studentów. uzyskania oceny pozytywnej z pisemnego testu semestralnego, który, podobnie jak wypowied ustna, obejmuje wszystkie zagadnienia omówione na zajciach i indywidualnie opracowane przez studentów. Egzamin w formie pisemnej i ustnej przewidziany jest po III i V semestrze. 7. Jzyk wykładowy jzyk rosyjski, jzyk polski 8. Bibliografia

FILOLOGIA ANGIELSKA, I ROK

FILOLOGIA ANGIELSKA, I ROK PROGRAMY STUDIÓW NA KIERUNKACH FILOLOGIA ANGIELSKA I FILOLOGIA GERMASKA FILOLOGIA ANGIELSKA, I ROK I ROK, SEMESTR w semestrze Numer kodu PNJA 0 konwersatoria 0 7 0-C/0 Wstp do jzykoznawstwa wykład 5 0-C/07

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Język angielski 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim English Language Course 3. Jednostka prowadząca przedmiot Studium Praktycznej Nauki

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu IV - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu IV Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-PNJA4-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia angielska Profil ogólnoakademicki Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 29 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej Specjalizacja nauczycielska STARY PROGRAM Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 07.09.2004 dotyczącym standardów kształcenia nauczycieli na postawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990, kształcenie

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z pedagogiką o profilu praktycznym prowadzonych łącznie przez WPA i WA UAM na WPA w Kaliszu

Plan studiów stacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z pedagogiką o profilu praktycznym prowadzonych łącznie przez WPA i WA UAM na WPA w Kaliszu Plan studiów stacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z pedagogiką o profilu praktycznym prowadzonych łącznie przez WPA i WA UAM na WPA w Kaliszu PLAN STUDIÓW I STOPNIA - PROFIL PRAKTYCZNY S T U D

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego I Kod przedmiotu

Praktyczna nauka języka angielskiego I Kod przedmiotu języka angielskiego I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu języka angielskiego I Kod przedmiotu 09.1-WH-FAD-PNJA1-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia angielska

Bardziej szczegółowo

Język angielski 3 - opis przedmiotu

Język angielski 3 - opis przedmiotu Język angielski 3 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski 3 Kod przedmiotu 09.0-WK-IiEP-JA3-L-S14_pNadGen2D2RG Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 Course title in English Course title in Polish Year of studies Grammar Grammar Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary

Bardziej szczegółowo

Centrum Języków Obcych. Obszary kształcenia. Nauki społeczne

Centrum Języków Obcych. Obszary kształcenia. Nauki społeczne Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Jednostka Kierunek Obszary kształcenia JĘZYK ANGIELSKI Z:02017C3 Centrum Języków Obcych Europeistyka Nauki społeczne Profil kształcenia ogólnoakademicki Rok studiów 2 Typ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Liczba Liczba godzin zaliczenia / 30 Z/3 - - 30 Z/2 30 Z/2

Liczba Liczba godzin zaliczenia / 30 Z/3 - - 30 Z/2 30 Z/2 PLAN STUDIÓW FILOLOGIA ROMAŃSKA STUDIA I STOPNIA dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 201/16 I ROK Semestr I Semestr II Lp. Nazwa przedmiotu Moduł 1 Przedmioty misyjne/ ogólnouniwersyteckie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal.

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal. FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Przedmioty podstawowe i kierunkowe pięć grup (wyjątki zaznaczono w uwagach) Ćwiczenia Forma zaliczenia Rok studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Wypracowanie przez studenta umiejętności budowania poprawnych struktur

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Wypracowanie przez studenta umiejętności budowania poprawnych struktur Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PNJA- gramatyka praktyczna języka angielskiego 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2 PROGRAM STUDIÓW INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 2.Nazwa kierunku: FILOLOGIA 3.Oferowane specjalności: JĘZYK ANGIELSKI STOSOWANY Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM 4.Poziom

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ: filologia angielska germańska SPECJALIZACJA: nauczycielska literaturoznawstwo / tłumaczenia z i elementami języki specjalistyczne kulturoznawstwa ROK STUDIÓW: I STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin

Bardziej szczegółowo

UMCS, Department of English, BA Courses

UMCS, Department of English, BA Courses UMCS, Department of English, BA Courses 2016-17 Course title in English Course title in Polish Year of studies Grammar Grammar Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary Practice and Text Analysis

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Czas trwania studiów: 6 semestrów PLAN STUDIÓW I STOPNIA Studia stacjonarne Kierunek studiów: FILOLOGIA GRMAŃSKA Specjalność: filologia germańska nauczycielska z rozszerzonym j. angielskim Czas trwania studiów: 6 semestrów Lp. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Filologia Angielska Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Filologia Angielska Studia pierwszego stopnia stacjonarne Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Filologii Angielskiej Al. Racławickie, 0-950 Lublin tel.: +8 8 59, fax: +8 8 59 email: ifa@kul.pl Minimum programowe dla Międzyobszarowych Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu

Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu Język obcy nowożytny - język angielski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JA4-Ć-S14_genO4RK7 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Wykłady OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. konwersatori um. rok Semestr r s r s r s r s r s r s r s

KARTA PRZEDMIOTU. Wykłady OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. konwersatori um. rok Semestr r s r s r s r s r s r s r s KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M//6 w języku polskim Historia Anglii i USA Nazwa przedmiotu w języku angielskim English and American history USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Jezyk angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner, mgr Grzegorz Miernik, mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: Treści uzupełniające Rodzaj zajęć: Ćwiczenia JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Forma studiów: Stacjonarne Poziom przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/O/JZO USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka niemieckiego B2 Foreign language course B2 (German)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe (literaturoznawstwo/kulturoznawstwo)

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe (literaturoznawstwo/kulturoznawstwo) Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe (literaturoznawstwo/kulturoznawstwo) 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć:

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć: Język Angielski Kod przedmiotu: ANG Rodzaj przedmiotu: ogólny, obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka, Grafika Specjalność (specjalizacja): Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-1s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-1s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-1s English B2-1s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 11. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: 1. umiejętność budowania poprawnych struktur zdaniowych oraz użycia poznanych

KARTA PRZEDMIOTU. 11. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: 1. umiejętność budowania poprawnych struktur zdaniowych oraz użycia poznanych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PNJA- gramatyka praktyczna 2. KIERUNEK: Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym 3. POZIOM STUDIÓW: studia podyplomowe 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok

Bardziej szczegółowo

Course name (in English) - unofficial translation Year Semester ECTS

Course name (in English) - unofficial translation Year Semester ECTS No Course name (in ) 1 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 2 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 3 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 4 Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Siatka godzin obowiązująca od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Siatka godzin obowiązująca od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Siatka godzin obowiązująca od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA 1 PNJA-gramatyka 1 PNJA-słownictwo 1 PNJA-pisanie 1 PNJA-fonetyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI)

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Po ukończeniu studiów ich absolwent: 1. swobodnie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Język angielski Rodzaj przedmiotu: podstawowy Kod przedmiotu: Rok: 4 Semestr: 6 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć i liczba godzin

Bardziej szczegółowo

stworzenie podstaw dla dalszej nauki języka na poziomie B2 do C1

stworzenie podstaw dla dalszej nauki języka na poziomie B2 do C1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego gramatyka praktyczna 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/

Bardziej szczegółowo

Język angielski poziom B2 English Language B2 level. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Język angielski poziom B2 English Language B2 level. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

MINIMUM PROGRAMOWE DLA STUDENTÓW MISH od roku akademickiego 2016/2017

MINIMUM PROGRAMOWE DLA STUDENTÓW MISH od roku akademickiego 2016/2017 MINIMUM PROGRAMOWE DLA STUDENTÓW od roku akademickiego 2016/2017 1. Kierunek LINWISTYKA STOSOWANA jest dla studentów kierunkiem limitowanym: dla I stopnia 2 osoby, dla II stopnia 5 osób. 2. Wymagania dla

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Sylabus : Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Język angielski - opis przedmiotu

Język angielski - opis przedmiotu Język angielski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski Kod przedmiotu 09.0-WE-ED-JA Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Elektrotechnika / Systemy

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny: hiszpański III Kod przedmiotu

Język obcy nowożytny: hiszpański III Kod przedmiotu Język obcy nowożytny: hiszpański III - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny: hiszpański III Kod przedmiotu 09.5-WH-FRMP-JON-H3-Ć-S14_pNadGenZ8N1C Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-3s English B2-3s Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4 Department/ Institute: Department of Modern Languages/Institute of Applied Linguistics Applied linguistics assistant first cycle degree full time programme for students with prior knowledge of German Course

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/JZO Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu angielskiego B2 w języku angielskim Foreign language course B2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 900 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 900 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ 8. PLANY I PROGRAMY STUDIÓW STACJONARNYCH 8. RAMOWY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek: FILOLOGIA I st. specjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną specjalizacja nauczycielska godzin dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. II rok

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. II rok PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalność nauczycielska Specjalność edytorska Specjalnośc 'wiedza o filmie'

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program obowiązujący od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA: TŁUMACZENIA PISEMNE

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program obowiązujący od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA: TŁUMACZENIA PISEMNE STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program obowiązujący od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA: TŁUMACZENIA PISEMNE 1 Literatura angielska w 18 ZO 5 1 Kultura brytyjska 1 Kultura

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 750 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 750 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ 9. PLANY I PROGRAMY STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 9. RAMOWY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Kierunek: FILOLOGIA I st. specjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną specjalizacja nauczycielska godzin

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Studia niestacjonarne licencjackie trwają 6 semestrów. Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Podstawy zarzdzania WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy zarzdzania Kod ZIP 1 S 01 04-0_0 Status : Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy: Jzyk polski Rok:

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Ćwiczenia

Kod przedmiotu w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Ćwiczenia KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW M2/1/6 Fonetyka/Intonacja Phonetics/Intonation Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

MODUŁ. Praktyczna nauka języka angielskiego. I stopień

MODUŁ. Praktyczna nauka języka angielskiego. I stopień MODUŁ Praktyczna nauka języka angielskiego I stopień Skrócony opis Celem zajęć jest doskonalenie poprawności języka studenta w zakresie czterech sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania, pisania

Bardziej szczegółowo

Język angielski II - opis przedmiotu

Język angielski II - opis przedmiotu Język angielski II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski II Kod przedmiotu 09.0-WP-PEDP-JO2-A_pNadGenPBWC6 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: filologia angielska, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW. Kierunek: filologia angielska, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny PLAN TUDIÓW Kierunek: filologia angielska, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny Lp emestr I 1 PNJA (Praktyczna nauka języka angielskiego) - Reading and vocabulary 1 25 25 z/o 2 2 PNJA - Listening

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU gramatyka opisowa języka polskiego (fleksja) / k, 1, II. prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak

OPIS PRZEDMIOTU gramatyka opisowa języka polskiego (fleksja) / k, 1, II. prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu OPIS PRZEDMIOTU gramatyka opisowa języka polskiego (fleksja) 09.03.20/ k, 1, II Humanistyczny Instytut/Katedra Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M1/1A USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka rosyjskiego B2 Foreign language course B2 (Russian)

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA PLAN TUDIÓW Kierunek: Filologia pecjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną pecjalizacja: nauczycielska Poziom kształcenia: I stopień Profil kształcenia: praktyczny kształcenia: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA PLAN TUDIÓW Kierunek: Filologia pecjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną pecjalizacja: nauczycielska Poziom kształcenia: I stopień Profil kształcenia: praktyczny kształcenia: studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Gramatyka kontrastywna polsko-angielska III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II Profil ogólnoakademicki 2012-2013 CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Język obcy - opis przedmiotu

Język obcy - opis przedmiotu Język obcy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy Kod przedmiotu 09.1-WA-MalP-LEKT-Ć-S14_pNadGenY3UAD Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Malarstwo Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. lektorat. INHiS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. lektorat. INHiS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/O/JZO USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka rosyjskiego B2 Russian Language Course B2 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking kształcenia

Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking kształcenia SYLLABUS Lp. Element Opis 1 Nazwa Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod wypełnia Uczelnia Kierunek,

Bardziej szczegółowo

studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Lp. Przedmiot ECTS studia niestacjonarne

studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Lp. Przedmiot ECTS studia niestacjonarne Program nauczania Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Tytuł: Kierunek: Specjalność: licencjat FILOLOGIA lingwistyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Język angielski w pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Język angielski w pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Język angielski w pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu przewodnika turystycznego w języku angielskim English for tour guides USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. JĘZYK ANGIELSKI Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. JĘZYK ANGIELSKI Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo Nabór 2015/2016 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NS-JA w języku polskim JĘZYK ANGIELSKI Nazwa przedmiotu w języku angielskim English USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Język angielski Rodzaj przedmiotu: podstawowy Kod przedmiotu: Rok: 2 Semestr: 3 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć i liczba godzin

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych Translation of written texts Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Gramatyka kontrastywna

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego Kod przedmiotu 09.0-WH-FiPlP-MET-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Status przedmiotu: a) przedmiot ogólnouczelniany b) stopień II, rok II c) stacjonarne Cykl dydaktyczny: semestr letni jęz.

Status przedmiotu: a) przedmiot ogólnouczelniany b) stopień II, rok II c) stacjonarne Cykl dydaktyczny: semestr letni jęz. Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: INŻ3.4_IIS BIO3.4_IIS TECHN3.4_IIS Nazwa przedmiotu: język angielski ECTS 4 Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski: Kierunek studiów: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu ELEKTRONIKA I

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Plan trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na rok akad. 2009/2010 w zakresie filologii rosyjskiej z filologią angielską

Plan trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na rok akad. 2009/2010 w zakresie filologii rosyjskiej z filologią angielską Plan trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na rok akad. 009/010 w zakresie filologii rosyjskiej z filologią angielską I rok filologii rosyjskiej z filologią angielską 009/010 15w I I II.

Bardziej szczegółowo

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1 Program studiów na kierunku pedagogika dla wszystkich specjalnoci studia dzienne i zaoczne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si dwa podstawowe bloki zaj: - blok I kanon obowizkowy

Bardziej szczegółowo

Seminarium licencjackie (specjalizacja tłumaczeniowa) kształcenia

Seminarium licencjackie (specjalizacja tłumaczeniowa) kształcenia Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium licencjackie (specjalizacja tłumaczeniowa) 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ-FA-1-5-612jn-s/n Kierunek, kierunek:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim)

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. Obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w r. akad. 2010/11 w ramach dwukierunkowej specjalizacji

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/4/5 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania

Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania I. Podstawy prawne: 1 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski. Semestr letni. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski. Semestr letni. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Język angielski 3 Nazwa modułu w języku angielskim The English anguage Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7.

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Sylabus modułu: Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno - Społeczny

Bardziej szczegółowo

Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012. 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr.

Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012. 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr. Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr. ROK I Praktyczna nauka języka francuskiego 150 zaliczenie 10 PNJF Laboratorium 30

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Diploma Seminar USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Humanistycznych i Społecznych OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. Diploma Seminar USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Humanistycznych i Społecznych OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M5/2/6 w języku polskim Seminarium dyplomowe Nazwa przedmiotu w języku angielskim Diploma Seminar USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Intercultural management and communication USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Intercultural management and communication USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/PIF/ ZKM Język polski Zarządzanie i komunikacja międzykulturowa Język angielski Intercultural management and communication USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program studiów dla studentów immatrykulowanych w roku akademickim 2015/16 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program studiów dla studentów immatrykulowanych w roku akademickim 2015/16 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program studiów dla studentów immatrykulowanych w roku akademickim 2015/16 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA 1 lektorat ćw 60 ZO 4 1 PNJA ćw 150 ZO 10 1 literatura angielska

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M2/1/4 w języku polskim

KARTA PRZEDMIOTU. M2/1/4 w języku polskim KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/1/4 w języku polskim Czytanie z leksyką Nazwa przedmiotu w języku angielskim Reading comprehension and leis USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo