KATALOG PRZEDMIOTÓW FILOLOGIA ANGIELSKA, I ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG PRZEDMIOTÓW FILOLOGIA ANGIELSKA, I ROK"

Transkrypt

1 1 KATALOG PRZEDMIOTÓW FILOLOGIA ANGIELSKA, I ROK Praktyczna nauka jzyka angielskiego (PNJA) Rodzaj zaj : Konwersatoria C/01 Liczba godzin w semestrze: 150 I,II : Sem. I 17 Sem. II Opis przedmiotu : Przedmiotem kursu jest nauczanie jzyka angielskiego pod ktem jego praktycznego uycia w mowie i pimie. Dotyczy ono głównie utrwalenia i pogłbienia wiadomoci z zakresu gramatyki, leksyki oraz fonetyki jzyka angielskiego; Kursu składa si z piciu bloków: - Gramatyka praktyczna jzyka angielskiego: utrwalenie i pogłbienie wiadomoci dot. czci mowy. - Kurs podrcznikowy pogłbiajcy sprawno rozumienia tekstu czytanego i rozumienia ze słuchu. - Konwersacje wiczce umiejtno prowadzenia dialogu, zajcia stanowiska wobec okrelonego problemu oraz umiejtno opisu osób, zjawisk i wydarze. - Kompozycja: - zajcia wprowadzajce róne typy wypowiedzi pisemnych stwarzajcych kontekst sytuacyjny do wicze. Rozwijanie poprawnoci jzykowej i organizacji wypowiedzi. - Fonetyka: nauka samogłosek, spółgłosek, rytmu, intonacji i transkrypcji fonetycznej (sem. I) - Rozumienie tekstu słuchanego rozwijanie umiejtnoci słuchania zintegrowanej z mówieniem i rozwojem słownictwa (sem. II) : Student powinien posiada wiadomoci jzykowe na poziomie maturalnym rozszerzonym. 3. Status przedmiotu w programie studiów: Przedmiot obowizkowy dla specjalnoci filologia angielska. Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów podstawowych i kierunkowych. 4. Kadra akademicka: mgr E. Kiełb-Starczewska, mgr M.Mazurkiewicz, mgr Z.Kope, mrg K.Rokoszewska,mgr A. Wylałek, mgr A.Cholewa 5.Metody nauczania i uczenia si / formy zaj: Konwersatoria, warsztaty grupowe, projekty, regularne konsultacje. 6.Metody oceny studenta: Studenci pierwszego roku rozliczani s w systemie semestralnym. Warunkiem uzyskania zaliczenia z bloku PNJA i przystpienia do egzaminu po II semestrze jest zaliczenie wszystkich czstkowych przedmiotów wchodzcych w skład bloku PNJA. Aeby zdoby zaliczenie z wyej wymienionych przedmiotów student zobligowany jest uzyska pozytywne oceny ze wszystkich zaliczeniowych prac pisemnych i ustnych. Istotnym czynnikiem uzyskania zaliczenia jest równie obecno oraz aktywny udział studenta na zajciach. Egzamin składa si z czterech integralnych czci: leksyki, gramatyki, kompozycji i wypowiedzi ustnej. 7. Jzyk wykładowy: Jzyk angielski 8.Bibliografia: New Headway upper-intermediate Liz and Jon Soars. OUP 1998 Reac and Interact D. Byrd. J. Clemente Longman The Use of English V. Evan, Express Publishing 2002 English Grammar Practice to FC M. Vince, Heinemann 2000 Praktyczna Gramatyka Jzyka Angielskiego, J. Maczak, PWN 2001 J. Collie and S. Plater Listening 3 CUP (ksika + kasety) V. Evans FCE listening and speaking skills 2 Express Publishing. FC Testbuilder Heinemann Pronsonby, M How Now Brown Cow?. Prentice Hall Europe ELT (ksika + kasety) Baker, A Ship or Sheep. Cambridge: CUP (ksika + kasety) Wells, J. C Longman Pronunciation Dictionary. Harlow: Longman

2 2 Wstp do jzykoznawstwa Wykład C/07 Liczba godzin w semestrze: 30 I : 5 1. Opis przedmiotu: Przedmiotem zaj jest istota jzyka, jego struktura oraz pragmatyka jzykoznawcza. Celem zaj jest wprowadzenie rónych definicji jzyka, zapoznanie studentów ze współczesnymi teoriami akwizycji jzyka jak równie z głównymi jzykoznawczymi szkołami strukturalnymi i ich załoeniami. Student powinien posiada ogólne wiadomoci z zakresu gramatyki jzyka polskiego. 3. Status przedmiotu w programie studiów: Przedmiot obowizkowy dla specjalnoci filologia angielska. 4. Kadra akademicka: Prof. dr hab. Paweł Płusa Metody nauczania i uczenia si / formy zaj: wykład 5. Metody oceny pracy studenta: Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest: obecno na zajciach zaliczenie pisemne 6. Jzyk wykładowy: jzyk polski 7. Bibliografia: BOBROWSKI, J. : Zaproszenie do jzykoznawstwa. MAKIEWICZ, J./LUCZYSKI, E.: Jzykoznawstwo ogólne.

3 3 Nazwa przedmiotu: Historia filozofii wiczenia A/01 Liczba godzin w semestrze: 30 I : 4 1. Opis przedmiotu Przedmiotem zaj jest pozyskiwanie wiedzy na temat stawiania sobie pyta czym jest filozofia, czego uczy, czy jest potrzebna itp. Dotyczy zagadnie: poczwszy od pojcia filozofii, poprzez staroytno, patrystyk, redniowiecze, renesans, filozofi XVII wieku, filozofi XVIII wieku, filozofi XIX wieku, filozofi XX wieku, najwaniejsze pojcia z zakresu filozofii. Celem zaj jest zdobycie moliwoci porównania rónych pogldów, stanowisk oraz moliwoci dokonywania optymalnego wyboru dla kształtowania własnego pogldu na wiat i człowieka. Filozofia to poszukiwanie prawdy. Filozofia to wiedza i umiejtno, teoria i praktyka. Student powinien posiada ogólna wiedz filozoficzn. 3. Status przedmiotu w programie studiów Przedmiot obowizkowy dla specjalnoci filologia angielska. Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów ogólnych. 4. Kadra akademicka dr Ireneusz witała 5. Metody nauczania i uczenia si / formy zaj wiczenia, regularne konsultacje, nauka w trybie indywidualnym. 6. Metody oceny pracy studenta Studenci pierwszego roku rozliczani s w systemie semestralnym, uzyskujc zaliczenie na podstawie: obecnoci na zajciach, aktywnoci na wiczeniach, przeczytania lektur, Egzamin przeprowadzany jest po semestrze I w formie ustnej. 7. Jzyk wykładowy jzyk polski 8. Bibliografia TATARKIEWICZ, W. (2002): Historia filozofii, t. I-III. PWN: Warszawa. LEGOWICZ, J. (1980): Zarys filozofii, t. I-II. PWN: Kraków. STEPIE, A.B. (1976): Filozofia współczesna. Lublin. KASPRZYK, L. / WGRZYCKI, A. (1974): Wprowadzenie do filozofii. Warszawa. WITAŁA, I (2003): Filozofowie o szczciu. Od Platona do Milla. Czstochowa. Słownik filozofów, filozofia powszechna, Pozna, Oksfordzki słownik filozoficzny, Ksika i Wiedza, Warszawa, Student moe korzysta z dowolnego wydania tytułów. Podstaw jest zapoznanie si z treci danego tematu, natomiast ródła i literatura pozostaj do uznania studenta.

4 4 Łacina Konwersatorium A/03 Liczba godzin w semestrze: 30 II ECTS w semestrze: Sem. I 2 Sem. II 3 1. Opis przedmiotu Przedmiotem zaj jest nauka podstawowych zasad gramatycznych i leksykalnych jzyka łaciskiego. Zakres materiału omawianego w II semestrze dotyczy terminologii gramatycznej ze szczególnym uwzgldnieniem korelacji z innymi jzykami nowoytnymi oraz podstawowych zagadnie z zakresu fleksji (deklinacja I, II, III, czasy z tematu praesentis). Celem zaj jest: opanowanie przez studenta łaciskiej terminologii gramatycznej przyswojenie podstawowych zasad gramatycznych z zakresu fleksji, składni oraz słownictwa. umiejtno pracy z tekstem łaciskim Student powinien dysponowa umiejtnociami zwizanymi z uczeniem si jzyka obcego. W szczególnoci powinien dysponowa wiedz z zakresu gramatyki jzyka ojczystego. Oczekiwana jest ch do pracy w grupie oraz inicjatywa do samodzielnego zgłbiania wykładanego materiału. 3. Status przedmiotu w programie studiów Przedmiot obowizkowy dla specjalnoci filologia angielska. Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów ogólnych. 4. Kadra akademicka mgr Ewelina Bronczek 5. Metody nauczania i uczenia si / formy zaj wiczenia, konsultacje w trybie regularnym i indywidualnym 6. Metody oceny pracy studenta Studenci pierwszego roku rozliczani s w systemie semestralnym, uzyskujc zaliczenie pod warunkiem: obecnoci i aktywnoci na zajciach uzyskania ocen pozytywnych z prac pisemnych, 7. Jzyk wykładowy jzyk polski 8. Bibliografia Literatura podstawowa : Podrcznik: O. Jurewicz, L.Winniczuk, J. uławska, Jzyk łaciski. Podrcznik dla lektoratów szkół wyszych, PWN Warszawa 1997 Literatura uzupełniajca: J. Wikarjak, Gramatyka opisowa j. łaciskiego, PWN Warszawa 1992 Słownik łacisko-polski pod red. K. Kumanieckiego, PWN Warszawa 1988 Słownik łacisko-polski pod red. M. Plezi, PWN Warszawa 1964 Słownik polsko-łaciski pod red. L. Winniczuk, PWN Warszawa 1994

5 5 Drugi jzyk obcy jzyk francuski Konwersatorium A/04 Liczba godzin w semestrze: 30 I, II ECTS: Sem. I 2 Sem. II 3 1. Opis przedmiotu Przedmiotem zaj jest opis funkcjonowania jzyka francuskiego w rónych aspektach: fonetycznym, gramatycznym, składniowym, stylistycznym i kulturowym. Zakres materiału dotyczy podstawowych umiejtnoci zwizanych z praktycznym opanowaniem jzyka francuskiego jako drugiego jzyka na studiach filologicznych. Celem zaj jest: opanowanie przez studenta umiejtnoci jzykowych umoliwiajcych porozumienie si w yciu codziennym (mówienie o sobie, o szkole, o pracy, o biecych wydarzeniach, zadawanie pyta dotyczcych innych) przyswojenie strategii rozumienia tekstu pisanego, pozwalajcych na samodzielne zrozumienie tekstu o małym stopniu trudnoci opanowanie zasad pisania tekstów niezbdnych do codziennego ycia (zaproszenie, list do przyjaciela) opanowanie informacji dotyczcych cywilizacji francuskiej: administracja, zwyczaje, wita, wane daty historyczne, elementy literatury francuskiej, główne miasta, kilka regionów, muzea Student powinien dysponowa umiejtnociami zwizanymi z uczeniem si jzyka obcego. W szczególnoci powinien dysponowa wiedz z zakresu gramatyki jzyka ojczystego oraz historii i literatury Francji. Oczekiwana jest ch pracy w grupie oraz inicjatywa do samodzielnego zgłbiania wykładanego materiału. 3. Status przedmiotu w programie studiów Przedmiot obowizkowy do wyboru dla specjalnoci filologia angielska. Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów ogólnych. 4. Kadra akademicka dr Anna Dolata-Zaród, mgr Andrzej Skwara 5. Metody nauczania i uczenia si / formy zaj Konwersatorium, konsultacje w trybie regularnym i indywidualnym 6. Metody oceny pracy studenta Studenci pierwszego roku rozliczani s w systemie semestralnym, uzyskujc zaliczenie pod warunkiem: obecnoci i aktywnoci na zajciach, uzyskania ocen pozytywnych z prac pisemnych w ramach zaj, uzyskania ocen pozytywnych z prac pisemnych przygotowywanych poza zajciami. 7. Jzyk wykładowy jzyk francuski, jzyk polski 8. Bibliografia GIRARDET J., CRIDLIG J.-M. (2000). Panorama de la langue française 1. Méthode de français. CLE International. GIRARDET J., CRIDLIG J.-M. (2000). Panorama de la langue française 1. Cahier d exercices. CLE International. Plus komplet kaset audio JANKOWSKA-JAMKA G., KOCHAN B. (1995). Mały podrcznik tekstów pisanych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ŁOZISKA M. (1992). Gramatyka jzyka francuskiego. Warszawa: WsiP. SOŁODUCHA A., (1998). Testy z jzyka francuskiego. Pocztkujcy, rednio zaawansowani, zaawansowani. Katowice: Wydawnictwo U.

6 6 Drugi jzyk obcy jzyk hiszpaski Konwersatorium A/04 Liczba godzin w semestrze: 30 I, II ECTS: Sem. I 2 Sem. II 3 1. Opis przedmiotu Przedmiotem zaj jest opis funkcjonowania jzyka hiszpaskiego w rónych aspektach: fonetycznym, gramatycznym, składniowym, stylistycznym i kulturowym. Zakres materiału dotyczy podstawowych umiejtnoci zwizanych z praktycznym opanowaniem jzyka hiszpaskiego jako drugiego jzyka na studiach filologicznych. Celem zaj jest: opanowanie przez studenta umiejtnoci jzykowych umoliwiajcych porozumienie si w yciu codziennym (mówienie o sobie, o szkole, o pracy, o biecych wydarzeniach, zadawanie pyta dotyczcych innych) przyswojenie strategii rozumienia tekstu pisanego, pozwalajcych na samodzielne zrozumienie tekstu o małym stopniu trudnoci opanowanie zasad pisania tekstów niezbdnych do codziennego ycia (zaproszenie, list do przyjaciela) opanowanie informacji dotyczcych cywilizacji hiszpaskiej: administracja, zwyczaje, wita, wane daty historyczne, elementy literatury hiszpaskojzycznej, główne miasta, kilka regionów, muzea Student powinien dysponowa umiejtnociami zwizanymi z uczeniem si jzyka obcego. W szczególnoci powinien dysponowa wiedz z zakresu gramatyki jzyka ojczystego oraz historii i literatury Hiszpanii i krajów hiszpaskojzycznych. Oczekiwana jest ch pracy w grupie oraz inicjatywa do samodzielnego zgłbiania wykładanego materiału. 3. Status przedmiotu w programie studiów Przedmiot obowizkowy do wyboru dla specjalnoci filologia angielska. Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów ogólnych. 4. Kadra akademicka mgr Andrzej Skwara 5. Metody nauczania i uczenia si / formy zaj konwersatorium, konsultacje w trybie regularnym i indywidualnym 6. Metody oceny pracy studenta Studenci pierwszego roku rozliczani s w systemie semestralnym, uzyskujc zaliczenie pod warunkiem: obecnoci i aktywnoci na zajciach, uzyskania ocen pozytywnych z prac pisemnych w ramach zaj, uzyskania ocen pozytywnych z prac pisemnych przygotowywanych poza zajciami. 7. Jzyk wykładowy jzyk hiszpaski, jzyk polski 8. Bibliografia CASTRO, F., MARÍN, F., MORALES, R. & ROSA, S. (1998). Ven 1. Libro del alumno. Madrid: Edelsa. CASTRO, F., MARÍN, F., MORALES, R. & ROSA, S. (1998). Ven 1. Libro de ejercicios. Madrid: Edelsa. CASTRO, F., MARÍN, F., MORALES, R. & ROSA, S. (1998).Ven 1. Libro del profesor. Madrid: Edelsa. SÁNCHEZ, J. & GARCÍA, N. (2000). Español Madrid: SGEL. SÁNCHEZ, J., GARCÍA, N. & GOMIS, P. (2000). Español Cuaderno de ejercicios. Madrid: SGEL. CYBULSKA JANCZEW, M. & PERLIN, J. (2002). Gramatyka jzyka hiszpaskiego z wiczeniami. Warszawa: PWN.

7 7 Drugi jzyk obcy jzyk rosyjski Konwersatorium A/04 Liczba godzin w semestrze: 30 I, II ECTS: Sem. I 2 Sem. II 3 1. Opis przedmiotu Przedmiotem zaj jest praktyczna nauka jzyka rosyjskiego. Zakres materiału omawianego w I semestrze dotyczy opanowania alfabetu rosyjskiego, podstawowych zasad fonetyki, wicze w zakresie pisowni, czytania i rozumienia prostych tekstów ze słuchu. W programie semestru II jest opanowanie gramatyki i umiejtnoci porozumiewania si w zakresie tematyki dotyczcej najbliszego otoczenia: rodziny, mieszkania, zawierania znajomoci, kontaktów z przyjaciółmi, szkoły, ycia w miecie, zakupów, rozrywek, poczty, korespondencji, ywienia. W programie semestru III-V, przewiduje si dalsze doskonalenie sprawnoci jzykowych studenta w zakresie słuchania, mówienia, czytania, pisania tekstów na tematy bytowe, literackie oraz tekstów o charakterze uytkowym, komentowania, opisu zdarze i sytuacji, prowadzenia dyskusji i negocjacji w sytuacjach ycia codziennego. Celem całego cyklu zaj jest: opanowanie przez studenta umiejtnoci czytania i rozumienia tekstu pisanego (narracyjnego, a take dokumentalnego, np. listów, ogłosze, instrukcji, menu, reklam etc.); przyswojenie i czynne wykorzystanie słownictwa przewidzianego na poszczególnych etapach nauczania, rozumienie, streszczanie i komentowanie oryginalnych tekstów wysłuchanych z kaset, radia i telewizji (III poziomy bazowy semestr I, podstawowy semestr II/III, rednio zaawansowany IV/V); opanowanie ortografii i gramatyki rosyjskiej; umiejtno wyraania myli i opinii na okrelone tematy oraz inicjowania i podtrzymywania rozmowy zapoznanie z realiami rosyjskimi, zwyczajami, kultur oraz yciem codziennym Rosjan; opanowanie wymowy w stopniu zapewniajcym zrozumiało wypowiedzi ze strony osób posługujcych si jzykiem rosyjskim jako jzykiem macierzystym. Student powinien dysponowa wiedz na poziomie rednio zaawansowanym z zakresu słownictwa i gramatyki jzyka rosyjskiego. 3. Status przedmiotu w programie studiów Przedmiot obowizkowy do wyboru dla specjalnoci filologia angielska. Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów ogólnych. 4. Kadra akademicka prof. dr hab. Oleg Fiedotow, dr Urszula Cierniak, mgr Jolanta Jakubowska 5. Metody nauczania i uczenia si / formy zaj Konwersatoria, konsultacje w trybie regularnym i indywidualnym 6. Metody oceny pracy studenta Studenci rozliczani s w systemie semestralnym, uzyskujc zaliczenie pod warunkiem: obecnoci i aktywnoci na zajciach, uzyskania ocen pozytywnych z prac pisemnych, uzyskania ocen pozytywnych z odpowiedzi ustnych, uzyskania oceny pozytywnej z ustnej odpowiedzi semestralnej, która obejmuje wszystkie zagadnienia omówione na zajciach i indywidualnie opracowane przez studentów. uzyskania oceny pozytywnej z pisemnego testu semestralnego, który, podobnie jak wypowied ustna, obejmuje wszystkie zagadnienia omówione na zajciach i indywidualnie opracowane przez studentów. Egzamin w formie pisemnej i ustnej przewidziany jest po III i V semestrze. 7. Jzyk wykładowy jzyk rosyjski, jzyk polski

8 8 8. Bibliografia PODRCZNIK: H. GRANATOWSKA, I. DANECKA,? 1. (wydanie nowe), Warszawa wiczenia: H. Granatowska, I. Danecka,? 1. (wydanie nowe), Warszawa PODRCZNIK: H. GRANATOWSKA, I. DANECKA,? 2. (wydanie nowe), Warszawa wiczenia: H. Granatowska, I. Danecka,? 3. (wydanie nowe), Warszawa 2003 PODRCZNIK: H. GRANATOWSKA, I. DANECKA,? 2. (wydanie nowe), - w przygotowaniu. wiczenia: H. Granatowska, I. Danecka,? 3. (wydanie nowe), Warszawa w przygotowaniu ALBINA GOŁUBIEWA, NATALIA KOWALSKA,.Dla uczniów studentów i przedsibiorców, Warszawa TADEUSZ BORUCKI, wiczenia z gramatyki praktycznej dla studentów filologii rosyjskiej, Kraków RYSZARD ADAMOWICZ, ANNA KDZIOREK, Rosyjsko-polski słownik tematyczny, Warszawa ,. -, Podrcznik, 2001.

9 9 Drugi jzyk obcy jzyk włoski Konwersatorium A/04 Liczba godzin w semestrze: 30 I, II ECTS: Sem. I 2 Sem. II 3 1. Opis przedmiotu Zakres materiału omawianego w I semestrze dotyczy zasad czytania, pisania i akcentowania. Ogólne uwagi na temat rodzajników, zaimków, przyimków, rzeczowników, przymiotników, oraz czasowników posiłkowych, dialogów. II semestr dotyczy problematyki czasowników regularnych i nieregularnych, czasu przyszłego, koniugacji, liczebników głównych, dialogów. Celem zaj jest: - opanowanie w mowie i pimie jzyka włoskiego. Student powinien dysponowa wiedz na poziomie zaawansowanym z zakresu słownictwa i gramatyki jzyka włoskiego. Zna na poziomie ogólnym tradycj i kultur włosk. 3. Status przedmiotu w programie studiów Przedmiot obowizkowy do wyboru dla specjalnoci filologia angielska. Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów ogólnych. 4. Kadra akademicka dr Ireneusz witała 5. Metody nauczania i uczenia si / formy zaj Konwersatoria, konsultacje, nauka indywidualna. 6. Metody oceny pracy studenta Studenci rozliczani s w systemie semestralnym, uzyskujc zaliczenie na podstawie: obecnoci na zajciach, aktywnoci na wiczeniach, pisemnych prac w cigu roku akademickiego. 7. Jzyk wykładowy jzyk polski jzyk włoski 8. Bibliografia ZAWADZKA, D.(1996): Jzyk włoski dla Polaków, cz pierwsza. PWN: Warszawa. TYLUSISKA, A. (1996): Jzyk włoski dla pocztkujcych. Ciao. DELTA: Warszawa. Słownik polsko-włoski, włosko-polski, PWN, Warszawa, Czasopisma włoskie.

10 10 Gramatyka opisowa jzyka angielskiego Wykład, konwersatorium C/04 Liczba godzin w semestrze: 30 - wykład 30 - konwersatorium II ECTS w semestrze: Wykład 3 Konwersatorium Opis przedmiotu Przedmiotem zaj jest opis naukowy systemu jzykowego. Kurs w semestrze II wprowadza studentów w tajniki analizy systemu fonologicznego i morfologicznego jzyka angielskiego w procesie komunikacji. Student powinien dysponowa kompetencj jzykow na poziomie rednio zaawansowanym. 3. Status przedmiotu w programie studiów Przedmiot obowizkowy dla specjalnoci filologia angielska. Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów podstawowych i kierunkowych. 4. Kadra akademicka prof. dr hab. B. Rozwadowska, mgr Z. Kope 5. Metody nauczania i uczenia si / formy zaj: wykłady, konwersatoria, konsultacje w trybie regularnym i indywidualnym 6. Metody oceny pracy studenta Studenci pierwszego roku rozliczani s w systemie semestralnym, uzyskujc zaliczenie pod warunkiem: obecnoci i aktywnoci na zajciach, a w przypadku wicze równie uzyskania ocen pozytywnych z prac pisemnych, 7. Jzyk wykładowy jzyk angielski 8. Bibliografia Gimson s Pronunciation of English, Arnold Int. Roach, P. G. English phonetics and phonology, 1991/ CUP O Grady, W. Contemporary linguistics Longman

11 11 Psychologia Wykład, wiczenia E/10 Liczba godzin w semestrze: 30 - wykład 30 wiczenia II ECTS w semestrze: 2 wykład 2 wiczenia 1. Opis przedmiotu Zakres materiału omawianego dotyczy podstawowych teorii psychologicznych, prawidłowoci i mechanizmów ycia psychicznego. Nastpnie poruszana jest problematyka psychologii rozwoju człowieka, wybrane zagadnienia funkcjonowania jednostki w grupie z uwzgldnieniem obszaru praca/bezrobocie, komunikacji interpersonalnej, a take problematyka wychowania i nauczania. Celem zaj jest: a. Przyswojenie wiadomoci teoretycznych i zdobycie umiejtnoci posługiwania si nimi oraz wykorzystania ich w yciu społecznym b. Pokazanie podstawowych mechanizmów psychologicznych ycia człowieka. c. Ukazanie wielowymiarowoci ycia i funkcjonowania człowieka Student powinien dysponowa umiejtnoci rozumienia tekstu, wycigania wniosków oraz mylenia przez analogie. Oczekiwana jest umiejtno zadawania pyta, oraz mylenia twórczego. Wskazane jest elementarne wykazanie si inicjatyw i chci pracy w grupie. 3. Status przedmiotu w programie studiów Przedmiot obowizkowy dla specjalnoci filologia angielska. Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów specjalizacyjnych. 4. Kadra akademicka dr Elbieta Kornacka-Skwara Metody nauczania i uczenia si / formy zaj Wykłady, wiczenia prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujcych, konsultacje w trybie regularnym i indywidualnym 5. Metody oceny pracy studenta Studenci pierwszego roku rozliczani s w systemie semestralnym, uzyskujc zaliczenie z wicze i wykładów, pod warunkiem: obecnoci i aktywnoci na zajciach, a w przypadku wicze równie uzyskania ocen pozytywnych z prac pisemnych. Egzamin w formie ustnej przewidziany po II semestrze. 6. Jzyk wykładowy jzyk polski 7. Bibliografia STRELAU, J. (red.) (2001) : Psychologia t. I, t. II, t. III GWP: Gdask. TOMASZEWSKI (red.) (1995): Psychologia ogólna. WN PWN. Warszawa. ARONSON, E. (1998): Psychologia społeczna. Serce i umysł. WN PWN: Warszawa. ZIMBARDO, P.G., RUCH, F. (1988): Psychologia i!ycie. PWN: Warszawa. KOZIELECKI, J. (1998): Koncepcje psychologiczne człowieka. WA ak :Warszawa. PRZETACZNIK-GIEROWSKA M., WŁODARSKI Z. (1998): Psychologia wychowawcza. WN PWN: Warszawa. SK, H. (red) (1994): Społeczna psychologia kliniczna. PWN: Warszawa. NOSAL, C.S. (1997): Psychologia decyzji kadrowych. Profesjonalna Szkoła Biznesu: Kraków. REYKOWSKI, J. Osobowo a społeczne zachowanie si ludzi. ARONSON, E. (1996): Człowiek istota społeczna. PWN: Warszawa. DOMACHOWSKI, W. / ARGYLE M. (red.) Reguły!ycia społecznego. DOBROŁOWICZ, W. Psychika i bariery. TYSZKA, T. (1997): Psychologia zachowa ekonomicznych. WN PWN. CIALDINI, R. (1994): Wywieranie wpływu na ludzi. PWN.

12 12 FILOLOGIA ANGIELSKA, II ROK Praktyczna nauka jzyka angielskiego (PNJA) Konwersatoria C/01 Liczba godzin w semestrze: 120 III,IV ECTS: Sem. I - 10 Sem. II Opis przedmiotu : Przedmiotem kursu jest nauczanie jzyka angielskiego pod ktem jego praktycznego uycia w mowie i pimie. Dotyczy ono głównie utrwalenia i pogłbienia wiadomoci z zakresu gramatyki, leksyki oraz umiejtnoci wypowiedzi pisemnej; Kursu składa si z czterech bloków: - Gramatyka praktyczna jzyka angielskiego : utrwalenie i pogłbienie wiadomoci dot. zdania i jego struktur. - Kurs podrcznikowy pogłbiajcy sprawno rozumienia tekstu czytanego i rozumienia ze słuchu na poziomie zaawansowanym. - Konwersacje wiczce umiejtno prowadzenia dialogu, zajcia stanowiska wobec okrelonego problemu oraz umiejtno krótkiej autoprezentacji. - Kompozycja: - nacisk na rozpoznawanie rejestrów jzykowych i ich praktyczne zastosowanie. Funkcjonalna organizacja wypowiedzi.. : Student powinien posiada wiadomoci jzykowe na poziomie zaawansowanym. 3. Status przedmiotu w programie studiów: Przedmiot obowizkowy dla specjalnoci filologia angielska. Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów podstawowych i kierunkowych. 4. Kadra akademicka: dr O.Glebova,, mgr M.Mazurkiewicz, mgr Z.Kope, mrg K.Rokoszewska, mgr A.Cholewa 5.Metody nauczania i uczenia si / formy zaj: Konwersatoria, warsztaty grupowe, projekty, regularne konsultacje. 6.Metody oceny studenta: Studenci drugiego roku rozliczani s w systemie semestralnym. Warunkiem uzyskania zaliczenia z bloku PNJA i przystpienia do egzaminu po IV semestrze jest zaliczenie wszystkich czstkowych przedmiotów wchodzcych w skład bloku PNJA. Aeby zdoby zaliczenie z wyej wymienionych przedmiotów student zobligowany jest uzyska pozytywne oceny ze wszystkich zaliczeniowych prac pisemnych i ustnych. Istotnym czynnikiem uzyskania zaliczenia jest równie obecno oraz aktywny udział studenta na zajciach. Egzamin składa si z czterech integralnych czci: leksyki, gramatyki, kompozycji i wypowiedzi ustnej. 7. Jzyk wykładowy: Jzyk angielski 8.Bibliografia:

13 13 Historia literatury angielskiej i amerykaskiej Wykłady, wiczenia C/02 Liczba godzin w semestrze: 15 wiczenia 15 - wykłady IV, V : Wykład -2 wiczenia Opis przedmiotu: Przedmiotem zaj jest ogólny przegld rozwoju literatury angielskiej od pocztków do dnia dzisiejszego. Zakres materiału omawianego w IV semestrze dotyczy literatury angielskiej na przestrzeni od redniowiecza do XVIII wieku. Tematyk zaj V semestru jest literatura angielska Xix i XX wieku. Wykłady maj na celu zaznajomienie studentów z najwaniejszymi utworami pisarzy angielskich w odniesieniu do tła społecznokulturowego na którym te utwory powstały. Celem wicze jest pogłbienie wiedzy studentów na temat głównych nurtów w rozwoju literatury angielskiej przez analiz wybranych utworów. Przedmiotem zaj jest take ogólny przegld rozwoju literatury amerykaskiej od okresu kolonialnego do dnia dzisiejszego. Celem zaj jest zaznajomienie studentów z najwaniejszymi utworami wybitnych pisarzy amerykaskich poprzez analiz wybranych tekstów. Student powinien dysponowa wiedz jzyka angielskiego na poziomie zaawansowanym, rozumie wykłady w jzyku angielskim, czyta literatur angielsk w oryginale i pisa eseje na tematy literackie. 3. Status przedmiotu w programie studiów: Przedmiot obowizkowy dla specjalnoci filologia angielska. 4. Kadra akademicka: Dr O.Glebova, dr H.Suzanne 5. Metody nauczania i uczenia si / formy zaj: Wykłady, wiczenia, konsultacje w trybie regularnym i indywidualnym. 6. Metody oceny pracy studenta: Studenci uzyskuj zaliczenie na kocu kadego semestru pod warunkiem obecnoci i aktywnoci na zajciach i uzyskania ocen pozytywnych z prac pisemnych (jeden esej na kocu kadego semestru). Egzamin w formie pisemnej jest przewidywany po semestrze V. 7. Jzyk wykładowy: Jzyk angielski 8. Bibliografia: Bellamy, J. D. (1995), Literary Luxuries: American Writing at the End of the Millenium, Columbia and London: Columbia University Press. Berkowitz, G. M. (1992), American Drama of the Twentieth Century, London and New York: Longman. Bradbury, M. (1992), The Modern American Novel, Oxford and New York: Oxford University Press. Dobson, M. and Wells, S. (eds.) (2001), The Oxford Companion to Shakespeare, Oxford: Oxford University Press. Gray, R. (1990), American Fiction , London and New York: Longman. Head, D. (2002), Cambridge Introduction to Modern British Fiction, , Cambridge: Cambridge University Press. High, P. H. (1993), An Outline of American Literature, London and New York: Longman. Hornby, N. (1992), Contemporary American Fiction, London: Vision Press and New York: St. Martin s Press. Kroll, R. (1998), The English Novel, London and New York: Longman. Lawson-Peebles, R. (1998), American Literature Before 1880, London and New York: Longman.

14 Lee, B. (1988), American Fiction , London and New York: Longman. McQuade, D. (1996), The Harper American Literature Compact, London and New York: Longman. Peck, J. and Coyle, M. (2002), A Brief History of English Literature, Basingstoke: Palgrave Macmillan Limited. Pizer, D. (1984), Realism and Naturalism in 19 th Century American Literature, Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press. Rogers, P. (1994), The Oxford Illustrated History of English Literature, Oxford: Oxford University Press. Sanders, A. (1994),The Short Oxford History of English Literature, Oxford: Oxford University Press. The Norton Anthology of American Literature (1989), W.W. Norton and Company, Inc. The Norton Anthology of English Literature, New York and London: W.W. Norton & Company. Zgorzelski, A. (1993), Lectures on British Literature, Wydawnictwo Gdaskie. 14

15 15 Wstp do Literaturoznawstwa Wykłady C/03 Liczba godzin w semestrze: 30 III : 2 1. Opis przedmiotu: Celem wykładów jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojciami i koncepcjami nauki o literaturze. Problematyka zaj dotyczy form i gatunków literackich. Struktury i jzyka dzieła oraz nowych prdów w badaniach literackich. 2.Poziom Student powinien dysponowa wiedz jzyka angielskiego na poziomie zaawansowanym, rozumie wykłady w jzyku angielskim. 3.Status przedmiotu w programie studiów: Przedmiot obowizkowy dla specjalnoci filologia angielska. 4.Kadra akademicka: dr O.Glebowa 5.Metody nauczania i uczenia si / formy zaj: Wykłady, konsultacje w trybie regularnym i indywidualnym. 6.Metody oceny pracy studenta: Studenci uzyskuj zaliczenie na kocu semestru III pod warunkiem obecnoci i aktywnoci na zajciach. Egzamin w formie pisemnej jest przewidywany po semestrze III. 7.Jzyk wykładowy: Jzyk angielski 8.Bibliografia: Wellek, R. and Warren, A. (1978), Theory of Literature, Harmondsworth: Penguin Books. Booth, W. (1961), The Rhetoric of Fiction, Chicago: Chicago University Press. Hopkins, C. (2001), Thinking About Texts, Basingstoke: Palgrave Macmillan Limited. Abbott, H.P. (2002), The Cambridge Introduction to Narrative, Cambridge: Cambridge University Press. Tyson, L. (1999), Critical Theory Today: A User-Friendly Guide, New York and London: Garland Publishing Inc. Hawthorn, J. (1997), Studying the Novel: An Introduction, London: E. Arnold. Wallis, M. and Shepherd, S. (1998), Studying Plays, London: E. Arnold. Cuddon, J.A. (1998), A Dictionary of Literary Terms, Blackwell. Leech, J.N. and Short, M. N. (1995), Style in Fiction, London and New York: Longman. Green, K. and LeBihan, J. (1996), Critical Theory and Practice: A Coursebook, London and New York: Routledge. Barry, P. (2002), Beginning Theory, Manchester: Manchester University Press. Barnet, S., Burto, W. and Berman, M. (1994), An Introduction to Literature, London and New York: Longman.

16 16 Gramatyka opisowa jzyka angielskiego Wykład, konwersatorium C/04 Liczba godzin w semestrze: 30 - wykład 30 - konwersatorium III ECTS w semestrze: Wykład - 3 Konwersatorium Opis przedmiotu Przedmiotem zaj jest opis naukowy systemu jzykowego. Problematyk III semestru jest wprowadzenie studentów w tajniki składni i semantyki jzyka angielskiego. Student powinien dysponowa kompetencj jzykow na poziomie zaawansowanym. 3. Status przedmiotu w programie studiów Przedmiot obowizkowy dla specjalnoci filologia angielska. Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów podstawowych i kierunkowych. 4. Kadra akademicka prof. dr hab. B. Rozwadowska, mgr Z. Kope 5. Metody nauczania i uczenia si / formy zaj: wykłady, konwersatoria, konsultacje w trybie regularnym i indywidualnym 6. Metody oceny pracy studenta Studenci pierwszego roku rozliczani s w systemie semestralnym, uzyskujc zaliczenie pod warunkiem: obecnoci i aktywnoci na zajciach, a w przypadku wicze równie uzyskania ocen pozytywnych z prac pisemnych, Kurs koczy si egzaminem w formie pisemnej po III semestrze. 7. Jzyk wykładowy jzyk angielski 8. Bibliografia O Grady, W. Contemporary linguistics Longman Tallerman, M Understanding syntax Carnie, A A generative introduction. Blackwell Lyons, J Introduction to Theoretical Linguistics. CUP

17 17 Historia Wielkiej Brytanii Wykład C/09 Liczba godzin w semestrze: 30 III ECTS w semestrze: 2 1. Opis przedmiotu : Kurs przedstawia zarys politycznej i społecznej historii Wielkiej Brytanii od wczesnego redniowiecza do czasów pierwszej wojny wiatowej, ze szczególnym uwzgldnieniem czasów wiktoriaskich, społecznych i ekonomicznych zmian na Wyspach w XIX wieku, rozwoju i upadku Imperium. : Student powinien posiada wiadomoci jzykowe na poziomie zaawansowanym. 3. Status przedmiotu w programie studiów: Przedmiot obowizkowy dla specjalnoci filologia angielska. Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów podstawowych i kierunkowych. 4. Kadra akademicka: mgr A. Wylałek 5.Metody nauczania i uczenia si / formy zaj: Wykład,, warsztaty grupowe, projekty, regularne konsultacje. 6.Metody oceny studenta: Egzamin pisemny na koniec kursu. 7. Jzyk wykładowy: Jzyk angielski 8.Bibliografia: Brigss, Asa, A Social History of Britain Kdzierski, Jerzy, Dzieje Anglii McDowall, A.An Illustrated History of Great Britain Morgan, K.O. The Oxford History of Britain Woodward, E.L. History of England Zins, H., Historia Anglii

18 18 Drugi jzyk obcy jzyk francuski Konwersatorium A/04 Liczba godzin w semestrze: 60 III, IV ECTS: 2 1. Opis przedmiotu Przedmiotem zaj jest opis funkcjonowania jzyka francuskiego w rónych aspektach: fonetycznym, gramatycznym, składniowym, stylistycznym i kulturowym. Zakres materiału dotyczy umiejtnoci zwizanych z praktycznym opanowaniem jzyka francuskiego jako drugiego jzyka na studiach filologicznych. Celem zaj jest: opanowanie przez studenta umiejtnoci jzykowych umoliwiajcych porozumienie si w yciu codziennym (mówienie o sobie, o szkole, o pracy, o biecych wydarzeniach, zadawanie pyta dotyczcych innych) przyswojenie strategii rozumienia tekstu pisanego, pozwalajcych na samodzielne zrozumienie tekstu o rednim stopniu trudnoci opanowanie zasad pisania bardziej rozbudowanych tekstów (list formalny, opowiadanie, opis) opanowanie informacji dotyczcych cywilizacji francuskiej: administracja, zwyczaje, wita, wane daty historyczne, elementy literatury francuskiej, główne miasta, kilka regionów, muzea Student powinien dysponowa wiedz na poziomie rednio zaawansowanym z zakresu jzyka francuskiego jako jzyka obcego. Oczekiwane s umiejtnoci zwizane z uczeniem si jzyka obcego. W szczególnoci student powinien dysponowa wiedz z zakresu gramatyki jzyka ojczystego oraz historii, literatury i cywilizacji Francji. Oczekiwana jest ch pracy w grupie oraz inicjatywa do samodzielnego zgłbiania wykładanego materiału. 3. Status przedmiotu w programie studiów Przedmiot obowizkowy dla specjalnoci filologia angielska. Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów ogólnych. 4. Kadra akademicka dr Anna Dolata-Zaród, mgr Andrzej Skwara 5. Metody nauczania i uczenia si / formy zaj Konwersatorium, konsultacje w trybie regularnym i indywidualnym 6. Metody oceny pracy studenta Studenci drugiego roku rozliczani s w systemie rocznym, uzyskujc zaliczenie pod warunkiem: obecnoci i aktywnoci na zajciach, uzyskania ocen pozytywnych z prac pisemnych w ramach zaj, uzyskania ocen pozytywnych z prac pisemnych przygotowywanych poza zajciami. Egzamin w formie pisemnej i ustnej przewidziany jest po III semestrze. 7. Jzyk wykładowy jzyk francuski, jzyk polski 8. Bibliografia GIRARDET J., CRIDLIG J.-M. (2000). Panorama de la langue française 1 et 2. Méthode de français. CLE International. GIRARDET J., CRIDLIG J.-M. (2000). Panorama de la langue française 1 et 2. Cahier d exercices. CLE International. Plus komplet kaset audio JANKOWSKA-JAMKA G., KOCHAN B. (1995). Mały podrcznik tekstów pisanych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ŁOZISKA M. (1992). Gramatyka jzyka francuskiego. Warszawa: WsiP. SOŁODUCHA A., (1998). Testy z jzyka francuskiego. Pocztkujcy, rednio zaawansowani, zaawansowani. Katowice: Wydawnictwo U.

19 19 Drugi jzyk obcy jzyk hiszpaski Konwersatorium A/04 Liczba godzin w semestrze: 60 III, IV ECTS w semestrze: 2 1. Opis przedmiotu Przedmiotem zaj jest opis funkcjonowania jzyka hiszpaskiego w rónych aspektach: fonetycznym, gramatycznym, składniowym, stylistycznym i kulturowym. Zakres materiału dotyczy umiejtnoci zwizanych z praktycznym opanowaniem jzyka hiszpaskiego jako drugiego jzyka na studiach filologicznych. Celem zaj jest: opanowanie przez studenta umiejtnoci jzykowych umoliwiajcych porozumienie si w yciu codziennym (mówienie o sobie, o szkole, o pracy, o biecych wydarzeniach, zadawanie pyta dotyczcych innych) przyswojenie strategii rozumienia tekstu pisanego, pozwalajcych na samodzielne zrozumienie tekstu o rednim stopniu trudnoci opanowanie zasad pisania bardziej rozbudowanych tekstów (list formalny, opowiadanie, opis) opanowanie informacji dotyczcych cywilizacji hiszpaskiej: administracja, zwyczaje, wita, wane daty historyczne, elementy literatury hiszpaskojzycznej, główne miasta, kilka regionów, muzea Student powinien dysponowa wiedz na poziomie rednio zaawansowanym z zakresu jzyka hiszpaskiego jako jzyka obcego. Oczekiwane s umiejtnoci zwizane z uczeniem si jzyka obcego. W szczególnoci student powinien dysponowa wiedz z zakresu gramatyki jzyka ojczystego oraz historii, literatury i cywilizacji krajów hiszpaskojzycznych. Oczekiwana jest ch pracy w grupie oraz inicjatywa do samodzielnego zgłbiania wykładanego materiału. 3. Status przedmiotu w programie studiów Przedmiot obowizkowy dla specjalnoci filologia angielska. Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów ogólnych. 4. Kadra akademicka mgr Andrzej Skwara 5. Metody nauczania i uczenia si / formy zaj Konwersatorium, konsultacje w trybie regularnym i indywidualnym 6. Metody oceny pracy studenta Studenci drugiego roku rozliczani s w systemie rocznym, uzyskujc zaliczenie pod warunkiem: obecnoci i aktywnoci na zajciach, uzyskania ocen pozytywnych z prac pisemnych w ramach zaj, uzyskania ocen pozytywnych z prac pisemnych przygotowywanych poza zajciami. Egzamin w formie pisemnej i ustnej przewidziany jest po III semestrze. 7. Jzyk wykładowy jzyk hiszpaski, jzyk polski 8. Bibliografia CASTRO, F., MARÍN, F., MORALES, R. & ROSA, S. (1998). Ven 1. Libro del alumno. Madrid: Edelsa. CASTRO, F., MARÍN, F., MORALES, R. & ROSA, S. (1998). Ven 1. Libro de ejercicios. Madrid: Edelsa. CASTRO, F., MARÍN, F., MORALES, R. & ROSA, S. (1998).Ven 1. Libro del profesor. Madrid: Edelsa. SÁNCHEZ, J. & GARCÍA, N. (2000). Español Madrid: SGEL. SÁNCHEZ, J., GARCÍA, N. & GOMIS, P. (2000). Español Cuaderno de ejercicios. Madrid: SGEL. CYBULSKA JANCZEW, M. & PERLIN, J. (2002). Gramatyka jzyka hiszpaskiego z wiczeniami. Warszawa: PWN. Drugi jzyk obcy jzyk rosyjski A/04 III, IV

20 20 Konwersatorium Liczba godzin w semestrze: 60 ECTS w semestrze: 2 1. Opis przedmiotu Przedmiotem zaj jest praktyczna nauka jzyka rosyjskiego. Zakres materiału omawianego w I semestrze dotyczy opanowania alfabetu rosyjskiego, podstawowych zasad fonetyki, wicze w zakresie pisowni, czytania i rozumienia prostych tekstów ze słuchu. W programie semestru II jest opanowanie gramatyki i umiejtnoci porozumiewania si w zakresie tematyki dotyczcej najbliszego otoczenia: rodziny, mieszkania, zawierania znajomoci, kontaktów z przyjaciółmi, szkoły, ycia w miecie, zakupów, rozrywek, poczty, korespondencji, ywienia. W programie semestru III-V, przewiduje si dalsze doskonalenie sprawnoci jzykowych studenta w zakresie słuchania, mówienia, czytania, pisania tekstów na tematy bytowe, literackie oraz tekstów o charakterze uytkowym, komentowania, opisu zdarze i sytuacji, prowadzenia dyskusji i negocjacji w sytuacjach ycia codziennego. Celem całego cyklu zaj jest: opanowanie przez studenta umiejtnoci czytania i rozumienia tekstu pisanego (narracyjnego, a take dokumentalnego, np. listów, ogłosze, instrukcji, menu, reklam etc.); przyswojenie i czynne wykorzystanie słownictwa przewidzianego na poszczególnych etapach nauczania, rozumienie, streszczanie i komentowanie oryginalnych tekstów wysłuchanych z kaset, radia i telewizji (III poziomy bazowy semestr I, podstawowy semestr II/III, rednio zaawansowany IV/V); opanowanie ortografii i gramatyki rosyjskiej; umiejtno wyraania myli i opinii na okrelone tematy oraz inicjowania i podtrzymywania rozmowy zapoznanie z realiami rosyjskimi, zwyczajami, kultur oraz yciem codziennym Rosjan; opanowanie wymowy w stopniu zapewniajcym zrozumiało wypowiedzi ze strony osób posługujcych si jzykiem rosyjskim jako jzykiem macierzystym. Student powinien dysponowa wiedz na poziomie rednio zaawansowanym z zakresu słownictwa i gramatyki jzyka rosyjskiego. 3. Status przedmiotu w programie studiów Przedmiot obowizkowy do wyboru dla specjalnoci filologia angielska. Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów ogólnych. 4. Kadra akademicka prof. dr hab. Oleg Fiedotow, dr Urszula Cierniak, mgr Jolanta Jakubowska 5. Metody nauczania i uczenia si / formy zaj Konwersatoria, konsultacje w trybie regularnym i indywidualnym 6. Metody oceny pracy studenta Studenci rozliczani s w systemie semestralnym, uzyskujc zaliczenie pod warunkiem: obecnoci i aktywnoci na zajciach, uzyskania ocen pozytywnych z prac pisemnych, uzyskania ocen pozytywnych z odpowiedzi ustnych, uzyskania oceny pozytywnej z ustnej odpowiedzi semestralnej, która obejmuje wszystkie zagadnienia omówione na zajciach i indywidualnie opracowane przez studentów. uzyskania oceny pozytywnej z pisemnego testu semestralnego, który, podobnie jak wypowied ustna, obejmuje wszystkie zagadnienia omówione na zajciach i indywidualnie opracowane przez studentów. Egzamin w formie pisemnej i ustnej przewidziany jest po III i V semestrze. 7. Jzyk wykładowy jzyk rosyjski, jzyk polski 8. Bibliografia

Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne

Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne Spis treci dokumentu VI.2.D.2. Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone odrbnie

Bardziej szczegółowo

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego (pkk) semestr III-IV

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego (pkk) semestr III-IV ZAŁĄCZNIK NR 5 KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU/SYLABUS PRZEDMIOTOWY 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Filologiczny 2. Nazwa kierunku studiów Filologia

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII GERMAŃSKIEJ KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia germańska o profilu ogólnym Studia

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Lektorat języka obcego nowożytnego, włoski - kontynuacja 2. Kod modułu : 006A 3. Rodzaj modułu : obowiązkowy 4. Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Uświadomienie korzyści płynących z szeroko pojętej wiedzy filozoficznej. Uwrażliwienie

Bardziej szczegółowo

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Karty kursów Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Kierunek: Studia: Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia, niestacjonarne Specjalności:

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

STUDIA HUMANISTYCZNE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ

STUDIA HUMANISTYCZNE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ Wydział Filozoficzny w Zagrzebiu Instytut Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich Katedra Języka i Literatury Polskiej STUDIA HUMANISTYCZNE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ PROJEKT PROGRAMU Treść

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład)

Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład) Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU

PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU ROK AKADEMICKI 2015/2016 PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU OPIEKUN: PROF. UG DR HAB. ANNA MARIA ZAWADZKA WPROWADZENIE Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki Psychologia organizacji, zarządzania

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA Studia Pierwszego Stopnia Studia Drugiego Stopnia Rok akademicki 2009/2010 Warszawa, październik 2009 Spis treści Studia I stopnia Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych

Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Księga abstraktów z konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego zorganizowanej przez

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo