SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, Gdańsk tel. (058) , fax NIP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na najem terminali, obsługę i rozliczanie transakcji dokonywanych kartami płatniczymi na Komercyjnej Stacji Paliw Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o. Nr post. 119/210/KW/2014 Prowadzone w trybie nie podlegającym przepisom Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907, z późniejszymi zmianami), na zasadach określonych w Regulaminie Zamówień Publicznych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

2 Spis treści I. Opis przedmiotu zamówienia 3 1. Przedmiot zamówienia 3 2. Zakres szczegółowy zamówienia 4 II. Sposób rozliczania zamówienia 6 III. Termin wykonania zamówienia 6 IV. Warunki udziału w postępowaniu 6 V. Przygotowanie oferty 8 1. Dokumenty, informacje i materiały, które należy załączyć do oferty 8 2. Sposób przygotowania oferty 9 VI. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert 9 VII. Badanie i ocena ofert 10 VIII. Kryteria oceny ofert 11 IX. Termin związania ofertą 13 X. Sposób udzielania informacji Wykonawcom 13 XI. Unieważnienie postępowania 13 XII. Tryb zawarcia umowy 14 XIII. Istotne postanowienia umowy Postanowienia ogólne Kary umowne 3. Zmiany w umowie XIV. Środki ochrony prawnej 15 XV. Postanowienia końcowe 16 Załącznik Nr Dane wykonawcy Ceny 18 Załącznik Nr

3 I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest a) wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład których wchodzą: - terminal płatniczy POS ( ang. point of selling)-urządzenie elektroniczne służące do akceptowania kart płatniczych, - współpracujące z ww. terminalem płatniczym POS urządzenie PIN-PAD umożliwiające obsługę transakcji bezstykowych, - inne akcesoria, w tym niezbędne przewody połączeniowe oraz oprogramowanie sterujące, pozwalające na poprawną eksploatację zestawu, - instrukcja obsługi zestawu POS dla użytkownika w języku polskim. b) obsługa i rozliczanie płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych ( w tym kart zbliżeniowych). 2) Opisane w punkcie 1) a) powyżej zestawy zwane będą w dalszej części niniejszego opisu - zestawem POS. 3) Zestawy POS w ilości 2 szt. zostaną wynajęte przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. 4) Lokalizacja, w której zostaną zainstalowane zestawy POS, to Komercyjna Stacja Paliw Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. przy ulicy Hallera 142, Gdańsk. 5) Z chwilą protokolarnego przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę każdego zestawu POS odpowiedzialność za jego utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przechodzi na Zamawiającego. 6) Wykonawca zapewni codzienną, przez cały okres trwania umowy, obsługę transakcji dokonywanych przez posiadaczy kart( wydawanych w Polsce,UE i poza UE) typu: a) Visa, b) Visa Elektron, c) V PAY, d) Eurocard / MasterCard, e) Debit MasterCard, f) Maestro, g) MasterCard Electronic, h) Diners Club, i) American Express, j) JCB, k) POLCARD, l) POLCARD BIS. Uwaga: Dopuszcza się brak akceptacji kart Diners Club, JCB, POLCARD, POLCARD BIS. Brak akceptacji powyższych kart nie skutkuje odrzuceniem oferty. 7) W przypadku pojawienia się na rynku dodatkowych kart, innych niż określone w p-cie 6) powyżej, Wykonawca dopuści ich obsługę z zachowaniem tych samych zasad obsługi i rozliczeń, jakie dotyczą kart płatniczych wymienionych w p-cie 6) bez zmian w warunkach umowy 8) Wymagana jest obsługa kart płatniczych w technologii zbliżeniowej. 9) Zamawiający dopuszcza akceptację na terminalu innych instrumentów płatniczych niż tylko karty płatnicze. 10) Na obecnie funkcjonujących terminalach Zamawiający nie posiada usługi doładowania telefonów, opłacania rachunków,dcc i Cashback. 3

4 2. Zakres szczegółowy zamówienia. 1) W ramach usług instalacyjnych zestawów POS Wykonawca: a) dostarczy i zainstaluje na rzecz Zamawiającego w wymienionym w ust. 1. pkt 4) punkcie obsługi, dwa zestawy POS (terminal POS + urządzenie PIN PAD), nie później niż w trzecim dniu obowiązywania umowy, b) skonfiguruje zestawy POS w sposób umożliwiający: domyślne połączenie każdego zestawu POS poprzez sieć LAN oraz linię telefoniczną, jako awaryjne medium transmisyjne, w przypadku awarii sieci LAN automatyczne i samoczynne zestawienie połączeń telefonicznych przez każdy zainstalowany u Zamawiającego zestaw POS w celu zapewnienia ciągłej obsługi transakcji. Po ustąpieniu awarii sieci LAN każdy zainstalowany u Zamawiającego zestaw POS automatycznie i samoczynnie ponownie musi zestawiać połączenie poprzez LAN poprawną eksploatację wszystkich zestawów POS bez wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności instalacyjnych lub konfiguracyjnych drukowanie logo Zamawiającego na wydrukach pochodzących z zestawu POS. 2) W ramach usług wdrożeniowych zestawów POS, Wykonawca : a) zapewni przeszkolenie dla wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie akceptacji kart i obsługi zestawów POS w miejscu ich zainstalowania, najpóźniej w następnym dniu po ich zainstalowaniu. Koszt szkolenia wliczony jest w cenę usługi. b) zobowiązuje się udzielać na bieżąco przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiającemu wyjaśnień i pomocy w sprawach związanych z obsługą kart płatniczych, c) zobowiązuje się do powtórzenia szkolenia wymienionego w punkcie a) w przypadku wystąpienia Zamawiającego do Wykonawcy ze stosownym żądaniem, d) opracuje i przekaże Zamawiającemu, najpóźniej drugiego dnia od podpisania umowy, szczegółową procedurę postępowania i wzajemnego informowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia przestępstw dokonanych za pośrednictwem kart płatniczych. e) przekaże Zamawiającemu, najpóźniej na 3 dni robocze przed pierwszym dniem obowiązywania umowy, instrukcje obsługi zestawu POS, instrukcje obsługi transakcji opłacanych kartami płatniczymi w ilości minimum równej ilości terminali POS (wszystkie instrukcje w języku polskim)(koszt instrukcji wliczony jest w cenę usługi), f) zapewni całodobową autoryzację kart płatniczych, g) zapewni serwis prowadzony przez placówkę Wykonawcy, we wszystkie dni tygodnia od godz. 6:00 do 23:00, obejmujący: usuwanie problemów związanych z dokonywaniem płatności kartami płatniczymi, usuwanie awarii terminali, w ciągu 48 (czterdzieści osiem) godzin roboczych od chwili zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego, potwierdzonego faksem lub em (koszt serwisu wliczony jest w cenę usługi) h) zapewni bezpieczeństwo przesyłu danych podczas operacji za pomocą terminala, i) dostarczy Zamawiającemu emblematy obsługiwanych systemów kart płatniczychminimum 5 szt. Koszt emblematów będzie wliczony w cenę usługi. 3) Wymagane dokumenty, które mają być złożone Zamawiającemu przez Wykonawcę. Wykonawca najpóźniej do dnia podpisania umowy- jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu : a) dokumentu/dokumentów określającego/określających procedury/zasady obsługi kart i bezpieczeństwa obrotu kartowego, b) dokumentu/dokumentów określającego/określających szczegółowe warunki przekazania i używania terminali POS oraz zasady odpłatności z tytułu używania terminali, 4

5 c) dokumentu/dokumentów określającego/określających zasady bezpieczeństwa i ochrony danych posiadaczy kart, d) dokumentu/dokumentów określającego/określających sposób obsługi/zasady transakcji opłacanych kartami płatniczymi, 4) W ramach uruchomienia eksploatacyjnego zestawów POS, Wykonawca zobowiązany jest do; wskazania danych kontaktowych Wykonawcy udzielającego na rzecz Zamawiającego konsultacji, prowadzonych drogą telefoniczną lub za pośrednictwem korespondencji , dotyczących poprawności działania zestawów POS. 5) Obsługa płatności dokonywanych kartami płatniczymi obejmować będzie obsługę procesu autoryzacji transakcji, w tym przetwarzania i przesyłania komunikatów. a) Zamawiający określa roczną wielkość obrotów w przedmiotowej placówce Zamawiającego na ok ,00 PLN oraz przeprowadzenie za pośrednictwem terminali, średniomiesięcznie ok szt. transakcji na łączną kwotę ok ,00 PLN(słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy), b) wartość określona w p-cie a) jest wielkością szacunkową i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do wysokości faktycznie zrealizowanych obrotów poprzez terminale płatnicze. c) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przelewu należnych Zamawiającemu kwot, w następnym dniu roboczym do godz. 12:00 po dokonaniu potwierdzonych elektronicznie transakcji dokonanych kartami płatniczymi. Uiszczane, przez posiadaczy kart płatniczych każdorazowo kwoty, bez potrącania prowizji za usługę, przekazywane będą na wskazane przez Zamawiającego konto bankowe. d) Wykonawca będzie umieszczał na przelewach opisy umożliwiające zidentyfikowanie przez Zamawiającego otrzymanych środków z przeprowadzonych transakcji, w tym co najmniej następujące dane: numer raportu, data transakcji, numer identyfikacyjny komercyjnej stacji paliw. e) Za datę przekazania środków uznawać się będzie datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Przy ustalaniu terminów przekazania środków przez Wykonawcę nie bierze się pod uwagę dni wolnych od pracy oraz sobót. f) Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania za pośrednictwem bezpiecznego medium lub udostępnienie do pobrania w sposób bezpieczny informacji o dokonanych w danym dniu transakcjach wpłat, z uwzględnieniem zwrotów, sporządzanych przez Wykonawcę odrębnie dla każdego zestawu POS, w terminie do godziny 14:00 następnego dnia roboczego w postaci pliku w formacie ustalonym z Zamawiającym. g) Raport dzienny, miesięczny, roczny powinien zawierać co najmniej następujące dane: numer raportu, data transakcji, ilość transakcji, kwotę transakcji, 6).Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania w formie elektronicznego raportu transakcji wykonanych na terminalach Zamawiającego drogą e-maliową codziennie oraz po zakończeniu miesiąca, jako podsumowanie operacji, na wskazany adres, tj. lub wskaże inny sposób umożliwiający Zamawiającemu bieżące kontrolowanie płatności pochodzących od Wykonawcy i dotyczących transakcji przedstawionych do rozliczenia oraz kontroli zestawienia rozliczonych transakcji. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby raporty dzienny i miesięczny był udostępniony na stronie internetowej Wykonawcy. 5

6 7) Za obsługę i rozliczanie operacji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych Wykonawca pobiera prowizję, liczoną procentowo od wartości podanej w przedstawionych do rozliczenia dowodach sprzedaży. 8) Z tytułu najmu zestawów POS, Zamawiający zobowiązany jest uiszczać miesięczną opłatę poczynając od następnego miesiąca po dacie przekazania i zainstalowania zestawu POS, potwierdzonego protokołem przekazania podpisanego przez strony umowy. 9) Realizacja innych usług obejmuje przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji dotyczących operacji dokonywanych za pośrednictwem zestawów POS w terminie 15 dni kalendarzowych od daty ich realizacji. 10) Wykonawca informować będzie pisemnie Zamawiającego o każdej zmianie jego danych kontaktowych, w tym adresu korespondencyjnego. 11) Obowiązki i prawa Zamawiającego. a) Zamawiającemu przysługuje prawo reklamacji dotyczących rozliczanych operacji, dokonywanych kartami płatniczymi, w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dacie rozliczenia operacji b) Zamawiający będzie przechowywał i udostępniał na każde żądanie Wykonawcy dokumenty związane z transakcjami dokonanymi w trakcie obowiązywania umowy na realizacje niniejszego przedmiotu zamówienia przez okres 2 lat od daty transakcji. II. Sposób rozliczania zamówienia 1. Zapłata prowizji oraz opłaty za najem terminali będzie dokonywana co miesiąc przelewem, w złotych polskich, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. Należności będą uregulowane przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 3. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego. III. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji 1 rok od dnia podpisania umowy. IV. Warunki udziału w postępowaniu Postępowanie będzie prowadzone w trybie nie podlegającym przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907, z późniejszymi zmianami), na zasadach określonych w Regulaminie Zamówień Publicznych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. Na wniosek Wykonawcy, który pobrał SIWZ, Zamawiający przekazuje odpłatnie Regulamin. Opłata za Regulamin może pokrywać jedynie koszty jego druku oraz przekazania. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 6

7 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 5) złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się : 1) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania: a) odmówili podpisania umowy na realizację zamówienia, pomimo że ich oferta została uznana, w tym postępowaniu, za najkorzystniejszą, b) wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, 2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; 3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. IV Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców którzy: 7

8 1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków; 4) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 7. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. V. Przygotowanie oferty 1. Dokumenty, informacje i materiały, które należy załączyć do oferty: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m cy przed upływem terminu składania ofert. 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wraz z oświadczeniem, że Wykonawca zapoznał się z treścią SIWZ i akceptuje ją bez zastrzeżeń oraz, że zdobył konieczne informacje do sporządzenia oferty ( Zał. Nr 2 do SIWZ ). 3) Dla spełnienia warunku określonego w punkcie IV.4.1) do oferty należy dołączyć: zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej lub dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania działalności bankowej lub decyzję lub inny dokument wydany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego wyrażający zgodę na prowadzenie systemów płatności, o których mowa w art. 16 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierami wartościowymi oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz.U.2013 r. poz. 246) lub systemu autoryzacji i rozliczeń zgodnie z ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U.2012 r. poz. 1232). 4) Wykonawcy zagraniczni składają dokumenty w sposób i trybie określonym w 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, (Dz.U. z 2013 poz. 231). Dokumenty te składane są w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski stosownie do obowiązujących przepisów. 5) Dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez Wykonawcę. 8

9 UWAGA: Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub czytelnych kserokopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem poprzez adnotację za zgodność z oryginałem na każdej stronie kopii, dokonaną przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, wymienionego w dokumentach rejestracyjnych firmy. Wszystkie strony wchodzące w skład oferty powinny być podpisane przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w sposób określony w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy lub oferta winna zawierać upoważnienie potwierdzające uprawnienia osoby(osób) podpisujących dokumenty do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. 2. Sposób przygotowania oferty 1) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych, alternatywnych lub wariantowych. 2) Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim. 3) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 4) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji. 5) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną. 6) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 7) Ofertę należy sporządzić na formularzu Zamawiającego, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 i dołączyć do niej wszystkie wymagane dokumenty. 8) Cena powinna być podana: cyfrowo i słownie w złotych polskich, zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj. cena netto, podatek VAT, cena brutto. 9) Oferty należy złożyć w dwóch, trwale zamkniętych, umieszczonych jedna w drugiej kopertach, opisanych w sposób następujący: na kopercie zewnętrznej umieścić wyłącznie nazwę postępowania tj. Przetarg nieograniczony na najem terminali, obsługę i rozliczanie transakcji dokonywanymi kartami płatniczymi na Komercyjnej Stacji Paliw Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o.) na kopercie wewnętrznej oprócz nazwy postępowania podać dodatkowo imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta. VI. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2, pokój nr 17. 9

10 2. Termin składania ofert: r. do godz , 3. Termin otwarcia ofert: r. godz pokój nr Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 5. Wykonawca nie później, niż w terminie składania ofert, może zastrzec, że nie mogą być udostępnione, wskazane przez niego informacje, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne lub organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których, przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 7. Otwarcie ofert jest jawne. 8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 9. Po otwarciu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. VII. Badanie i ocena ofert 1. Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym. 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawia w tekście oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w obliczeniu ceny. 3. Zamawiający poprawia w tekście oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: 1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny. 2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia : a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie; 4. Zamawiający poprawia także omyłki rachunkowe innego rodzaju niż wymienione powyżej zawiadamiając o tym niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania 10

11 5. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w wyznaczonym przez siebie terminie, 6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać od Wykonawców oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, wskazanych w ogłoszeniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z Regulaminem; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 6) Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu nie uzupełnił braków w dokumentach oferty. 7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 9. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. VIII. Kryteria oceny ofert 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 4. Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą sumę punktów, obliczoną zgodnie ze wzorem poniżej. Obliczanie punktów: Lp. KRYTERIUM ZNACZENIE 1. Cena oferty brutto - Szacunkowa roczna wartość usługi 100% 11

12 c e n a = cena najniższa cena badana X Pod pojęciem Cena oferty brutto należy rozumieć sumę opłaty za wynajem dwóch zestawów terminali POS za okres 1 roku oraz wartości prowizji obliczonej jako procentowa wysokość prowizji pomnożona przez roczną szacunkową wartość transakcji kartami płatniczymi tj ,00 zł miesięcznie x 12 miesięcy. Cena oferty brutto = On x 12 x VAT + Pk % x zł x 12M On opłata za wynajem dwóch zestawów terminali POS Pk wysokość prowizji od transakcji kartami płatniczymi 6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, biorących udział w postępowaniu o zamówienie, wskazując imię i nazwisko(firmę) oraz adres(siedzibę) tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę. 7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 1) Cenę oferty należy podać w wartości brutto. 2) Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Prowizję należy podać w procentach do dwóch miejsc po przecinku, stałą niezależnie od rodzaju używanych kart do zrealizowanych transakcji przez poszczególne terminale. 3) Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia. 4) Stawki i ceny wymienione przez Wykonawcę nie będą podlegały zmianie w trakcie wykonywania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość renegocjowania stawki opłaty interchange, w przypadku zmiany cennika (na korzyść Zamawiającego) tj. obniżenia stawek Interchange Fee. 5) Stawka podatku VAT musi być ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6) Opłata za najem terminali podanej w ofercie musi zawierać koszty związane z dostawą, instalacją, wdrożeniem, uruchomieniem eksploatacyjnym oraz obsługą bieżącą zestawów. 7) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy, na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, w formie pisemnej o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. 8) W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług dot. przedmiotu umowy stronom będzie przysługiwało prawo zmiany wysokości wynagrodzenia umownego, odpowiednio do ustalonej przez ustawodawcę zmiany wysokości podatku VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie wprowadzona do umowy aneksem sporządzonym w formie pisemnej. 9) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 12

13 IX. Termin związania ofertą 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez cały okres postępowania przetargowego, tj. 30dni. 2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. Sposób udzielania informacji Wykonawcom 1. Każdy Wykonawca, ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 2. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie. 3. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 5. Do udzielania informacji o przetargu z ramienia Zamawiającego jest upoważniony w sprawach technicznych: Kierownik Wydziału Zaopatrzenia Materiałowego Halina Szade Tel./fax. (0-58) , , Gdańsk, ul. Hallera 142, w sprawach formalnych: Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Inwestycji Dariusz Gładykowski tel./fax. (058) , Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2. XI. Unieważnienie postępowania 1.Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu od Wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu, 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 3) w przypadkach, których mowa w pkt VIII.2., zostały złożone oferty o takiej samej cenie; 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 13

14 XII. Tryb zawarcia umowy 1. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty oraz nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 2. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu Wykonawcy. 3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Warunki niniejszej specyfikacji stanowić będą integralną część zawartej umowy (m.in. przedmiot zamówienia z jego opisem, termin realizacji, warunki płatności). 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. XIII. Istotne postanowienia umowy 1. Postanowienia ogólne 1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania. 3) W przypadku kontrahenta zagranicznego do umowy będzie zastosowane prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 4) Wszelkie spory wynikłe z realizacji zawartej umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny w Gdańsku. 5) Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Kary umowne 1) Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w przypadku: a) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych po odbiorze, w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, b) w razie opóźnienia w wymianie terminali w przypadku awarii, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia od każdego nie wymienionego terminala, c) za nieterminowe zainstalowanie urządzeń umożliwiających akceptację kart w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia od każdego nie zainstalowanego Zestawu POS, 14

15 2) Za wartość brutto umowy przyjmuje się szacunkową roczną wartość usługi określoną w ofercie. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 4) Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 5) Wykonawca może zastrzec sobie prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadkach: a) stwierdzenia dokonania lub podejrzenia dokonania u Zamawiającego oszustw nadużyć, w szczególności przyjmowania przez pracowników Zamawiającego płatności kartami płatniczymi skradzionymi, zagubionymi, sfałszowanymi, b) naruszenia przez Zamawiającego warunków umowy, c) niedokonywania przez Zamawiającego żadnych transakcji przez wszystkie terminale w ciągu kolejnych 12 (dwunastu) tygodni. 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązywania umowy bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy lub zaprzestania jej wykonywania przez okres 2 (dwóch) tygodni. 3. Zmiany w umowie Zmiany umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy konieczne jest wprowadzenie zmian w umowie, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa. XIV. Środki ochrony prawnej 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Regulaminu.. 2. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Regulaminu, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego. 3. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem ust. 4. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 4. Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony. 7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 15

16 8. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 9. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty. 10. O wniesieniu protestu oraz jego treści i zarzutach zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców uczestniczących w postępowaniu. 11. Uczestnikami postępowania protestacyjnego stają się także Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu, którzy przystąpią do protestu w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt Wykonawca, który nie przystąpił do protestu, nie może następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności. 13. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy. 14. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. 16. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem Zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest, oraz Wykonawcom, którzy przyłączyli się do protestu. 17. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej. 18. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców. 19. Od oddalenia lub odrzucenia protestu odwołanie nie przysługuje. XV. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Załączniki: -Załącznik nr 1 -cenowy -Załącznik nr 2 oświadczenie Z A T W I E R D Z I Ł 16

17 Z A Ł Ą C Z N I K nr 1 pieczątka firmy OFERTA CENOWA na najem terminali, obsługę i rozliczanie transakcji dokonywanymi kartami płatniczymi na Komercyjnej Stacji Paliw Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o. nr post. 119 /210/KW/2014 Dane Wykonawcy 1 Pełna nazwa firmy 2 Dokładny adres 3 REGON NIP 4 5 Nr kierunkowy 6 Nr telefonu 7 Internet 8 9 Nr faxu 10 Osoba do kontaktów 11 Bank Nr konta 12 Data sporządzenia oferty podpis i stanowisko upoważnionego przedstawiciela firmy 17

18 pieczątka firmy CENA 1. Cena za wynajem terminali: zł netto za miesiąc +.. pod. VAT ( %) = zł brutto za miesiąc 2) Wartość prowizji Wysokość prowizji od transakcji kartami płatniczymi Pk =. % Miesięczna wartość prowizji Wysokość prowizji w % x zł =.. zł 3) Szacunkowa roczna wartość usługi (poz. 1 + poz. 2) x 12 miesięcy.zł brutto Słownie wartość brutto Ceny ustalone w wyniku postępowania są ostateczne i nie podlegają zmianie za wyjątkiem ustawowej zmiany podatku VAT.... miejscowość - data podpis i stanowisko uprawnionego przedstawiciela firmy 18

19 ZAŁĄCZNIK Nr 2 pieczątka firmy O Ś W I A D C Z E N I E W związku z udziałem naszej Firmy w zamówieniu publicznym w trybie Przetargu nieograniczonego na : na najem terminali, obsługę i rozliczanie transakcji dokonywanymi kartami płatniczymi na Komercyjnej Stacji Paliw Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o. nr post. 119 /210/KW/2014 oświadczamy, że Firma nasza spełnia określone Regulaminem warunki tzn.: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie od innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Oświadczam(my), że zapoznałem(liśmy) się ze wszystkimi warunkami oraz dokumentami przetargowymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia i przyjmuję(my) te warunki bez zastrzeżeń oraz, że zdobyłem(liśmy) konieczne informacje do sporządzenia oferty... miejscowość - data podpis i stanowisko uprawnionego przedstawiciela firmy 19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Świętokrzyski Park Narodowy 26-010 Bodzentyn ul. Suchedniowska 4 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa i instalacja oprogramowania do obsługi Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

GOTOWE POKARMY DLA NIEMOWLĄT I DZIECI; BUTELKI I SMOCZKI

GOTOWE POKARMY DLA NIEMOWLĄT I DZIECI; BUTELKI I SMOCZKI SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. M. KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo