SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamawiający: Gdańsk 2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, Gdańsk tel. (058) , fax NIP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY na najem terminali, obsługę i rozliczanie transakcji dokonywanych kartami płatniczymi na Komercyjnej Stacji Paliw Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o. Nr post. /210/KW/2013 Prowadzone w trybie nie podlegającym przepisom Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na zasadach określonych w Regulaminie Zamówień Publicznych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

2 Spis treści I. Opis przedmiotu zamówienia 3 1. Przedmiot zamówienia 3 2. Zakres szczegółowy zamówienia 3 II. Sposób rozliczania zamówienia 7 III. Termin wykonania zamówienia 7 IV. Warunki udziału w postępowaniu 7 V. Przygotowanie oferty 9 1. Dokumenty, informacje i materiały, które należy załączyć do oferty 9 2. Sposób przygotowania oferty VI. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert 9 10 VII. Badanie i ocena ofert 11 VIII. Kryteria oceny ofert 12 IX. Termin związania ofertą 13 X. Sposób udzielania informacji Wykonawcom 13 XI. Unieważnienie postępowania 13 XII. Tryb zawarcia umowy 14 XIII. Istotne postanowienia umowy Postanowienia ogólne Kary umowne 3. Zmiany w umowie XIV. Środki ochrony prawnej XV. Postanowienia końcowe 17 Załącznik Nr Dane wykonawcy Ceny 19 Załącznik Nr

3 I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest a) wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład których wchodzą: - terminal płatniczy POS ( ang. point of selling)-urządzenie elektroniczne służące do akceptowania kart płatniczych, - współpracujące z ww. terminalem płatniczym POS urządzenie PIN-PAD umożliwiające obsługę transakcji bezstykowych, - inne akcesoria, w tym niezbędne przewody połączeniowe oraz oprogramowanie sterujące, pozwalające na poprawną eksploatację zestawu, - instrukcja obsługi zestawu POS dla użytkownika w języku polskim. b) obsługa i rozliczanie płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych ( w tym kart zbliżeniowych). 2) Opisane w punkcie 1) a) powyżej zestawy zwane będą w dalszej części niniejszego opisu - zestawem POS. 3) Zestawy POS w ilości 2 szt. zostaną wynajęte przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. 4) Lokalizacja, w której zostaną zainstalowane zestawy POS, to Komercyjna Stacja Paliw Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. przy ulicy Hallera 142, Gdańsk. 5) Z chwilą protokolarnego przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę każdego zestawu POS odpowiedzialność za jego utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przechodzi na Zamawiającego. 6) Wykonawca zapewni codzienną, przez cały okres trwania umowy, obsługę transakcji dokonywanych przez posiadaczy kart( wydawanych w Polsce,UE i poza UE) typu: a) Visa, b) Visa Elektron, c) V PAY, d) Eurocard / MasterCard, e) Maestro, f) MasterCard Electronic, g) Diners Club, h) American Express, i) JCB, j) POLCARD, k) POLCARD BIS. 7) W przypadku pojawienia się na rynku dodatkowych kart, innych niż określone w p-cie 6) powyżej, Wykonawca dopuści ich obsługę z zachowaniem tych samych zasad obsługi i rozliczeń, jakie dotyczą kart płatniczych wymienionych w p-cie 6) bez zmian w warunkach umowy 8) Wymagana jest obsługa kart płatniczych w technologii zbliżeniowej. 2. Zakres szczegółowy zamówienia 1) W ramach usług instalacyjnych zestawów POS Wykonawca: a) dostarczy i zainstaluje na rzecz Zamawiającego w wymienionym w ust. 1. pkt 4) punkcie obsługi, dwa zestawy POS (terminal POS + urządzenie PIN PAD), nie później niż w pierwszym dniu obowiązywania umowy, b) skonfiguruje zestawy POS w sposób umożliwiający: domyślne połączenie każdego zestawu POS poprzez sieć LAN oraz linię telefoniczną, jako awaryjne medium transmisyjne, w przypadku awarii sieci LAN automatyczne i samoczynne zestawienie połączeń telefonicznych przez każdy zainstalowany u Zamawiającego zestaw POS w celu 3

4 zapewnienia ciągłej obsługi transakcji. Po ustąpieniu awarii sieci LAN każdy zainstalowany u Zamawiającego zestaw POS automatycznie i samoczynnie ponownie musi zestawiać połączenie poprzez LAN poprawną eksploatację wszystkich zestawów POS bez wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności instalacyjnych lub konfiguracyjnych drukowanie logo Zamawiającego na wydrukach pochodzących z zestawu POS. 2) W ramach usług wdrożeniowych zestawów POS, Wykonawca : a) zapewni przeszkolenie dla wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie akceptacji kart i obsługi zestawów POS w miejscu ich zainstalowania, najpóźniej w następnym dniu po ich zainstalowaniu. Koszt szkolenia wliczony jest w cenę usługi. b) zobowiązuje się udzielać na bieżąco przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiającemu wyjaśnień i pomocy w sprawach związanych z obsługą kart płatniczych, c) zobowiązuje się do powtórzenia szkolenia wymienionego w punkcie a) w przypadku wystąpienia Zamawiającego do Wykonawcy ze stosownym żądaniem, d) opracuje i przekaże Zamawiającemu, najpóźniej drugiego dnia od podpisania umowy, szczegółową procedurę postępowania i wzajemnego informowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia przestępstw dokonanych za pośrednictwem kart płatniczych. Treść procedury wymaga akceptacji Zamawiającego. e) przekaże Zamawiającemu, najpóźniej na 3 dni robocze przed pierwszym dniem obowiązywania umowy, instrukcje obsługi zestawu POS, instrukcje obsługi transakcji opłacanych kartami płatniczymi (mail order) oraz instrukcję weryfikacji podpisu posiadacza karty płatniczej w ilości minimum równej ilości terminali POS (wszystkie instrukcje w języku polskim), f) zapewni całodobową autoryzację kart płatniczych, g) dostarczać będzie na bieżąco, materiały konieczne dla realizacji transakcji, w tym : jednomiesięczny zapas rolek do każdego terminala, h) zapewni serwis prowadzony przez placówkę Wykonawcy, we wszystkie dni tygodnia od godz. 6:00 do 23:00, obejmujący: usuwanie problemów związanych z dokonywaniem płatności kartami płatniczymi, usuwanie awarii terminali, w ciągu 12 ( dwunastu) godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego, potwierdzonego faksem lub em. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niesprawności działania zestawu, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwego zestawu POS na wolny od wad w terminie 6(sześciu) godzin od momentu otrzymania zgłoszenia od przedstawiciela Zamawiającego (w godzinach od 6:00 do 23:00). i) zapewni bezpieczeństwo przesyłu danych podczas operacji za pomocą terminala, j) dostarczy Zamawiającemu emblematy obsługiwanych systemów kart płatniczychminimum 5 szt. Koszt emblematów będzie wliczony w cenę usługi. 3) Wymagane dokumenty, które mają być złożone Zamawiającemu przez Wykonawcę. Wykonawca najpóźniej do dnia podpisania umowy- jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu : a) dokumentu/dokumentów określającego/określających procedury/zasady obsługi kart i bezpieczeństwa obrotu kartowego, b) dokumentu/dokumentów określającego/określających szczegółowe warunki przekazania i używania terminali POS oraz zasady odpłatności z tytułu używania terminali, c) dokumentu/dokumentów określającego/określających szczegółowe warunki dotyczące przekazywania, przeznaczenia oraz zasad odpłatności z tytułu używania Karty GPRS, d) dokumentu/dokumentów określającego/określających zasady bezpieczeństwa i ochrony danych posiadaczy kart, e) dokumentu/dokumentów określającego/określających szczegółowe warunki/zasady usuwania awarii (serwisu) urządzeń do akceptacji kart, 4

5 f) dokumentu/dokumentów określającego/określających sposób obsługi/zasady transakcji opłacanych kartami płatniczymi, g) dokumentu/dokumentów określającego/określających sposób weryfikacji autentyczności podpisu posiadacza karty płatniczej, h) kopi polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (do polisy należy dołączyć dowód opłacenia składki). 4) W ramach uruchomienia eksploatacyjnego zestawów POS, Wykonawca zobowiązany jest do; a) wykonania testu poprawności działania zainstalowanych i skonfigurowanych zestawów POS natychmiast po uruchomieniu Treść testu musi być uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego. Pozytywny wynik testu dla każdego zestawu POS stanowi warunek przyjęcia zestawu do eksploatacji przez Zamawiającego, b) wskazania danych kontaktowych pracownika Wykonawcy udzielającego na rzecz Zamawiającego konsultacji, prowadzonych drogą telefoniczną lub za pośrednictwem korespondencji , dotyczących poprawności działania zestawów POS. c) opracowania, najpóźniej w ciągu 2 dni od podpisania umowy, procedury zgłaszania usterek zestawów POS. 5) W ramach serwisu eksploatacyjnego zestawów POS, Wykonawca zobowiązany jest do: a) usuwania wszelkich awarii zestawów POS zgłaszanych Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie, potwierdzonych faksem lub za pośrednictwem korespondencji . Usunięcie awarii realizowane będzie najpóźniej 12 godzin od momentu zgłoszenia awarii zestawów POS przez Zamawiającego. Za awarię zestawu POS uważać się będzie jakąkolwiek utratę funkcjonalności, niezależnie od przyczyn i natury powstania wady.za skutecznie zrealizowane usunięcie zgłoszonej awarii uważać się będzie przywrócenie do pełnej funkcjonalności wszystkich zestawów POS zgłoszonych jako wadliwe. b) dokonywania ewentualnych zmian instalacyjnych i konfiguracyjnych zestawów POS po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym konieczności oraz sposobu przeprowadzenia tych czynności. Zamawiający każdorazowo udostępni Wykonawcy zestawy POS w celu przeprowadzenia czynności serwisowych. Wszystkie czynności serwisowe będą dokumentowane i potwierdzane przez obie strony umowy. 6) Obsługa płatności dokonywanych kartami płatniczymi obejmować będzie obsługę procesu autoryzacji transakcji, w tym przetwarzania i przesyłania komunikatów. a) Zamawiający określa roczną wielkość obrotów w przedmiotowej placówce Zamawiającego na ok ,00 PLN oraz przeprowadzenie za pośrednictwem terminali, średniomiesięcznie ok szt. transakcji na łączną kwotę ok ,00 PLN(słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy), b) wartość określona w p-cie a) jest wielkością szacunkową i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do wysokości faktycznie zrealizowanych obrotów poprzez terminale płatnicze. c) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przelewu należnych Zamawiającemu kwot, w następnym dniu roboczym do godz. 12:00 po dokonaniu prawidłowo przeprowadzonych, potwierdzonych elektronicznie transakcji dokonanych kartami płatniczymi. Uiszczane, przez posiadaczy kart płatniczych każdorazowo kwoty, bez potrącania prowizji za usługę, przekazywane będą na wskazane przez Zamawiającego konto bankowe. d) Wykonawca będzie umieszczał na przelewach opisy umożliwiające zidentyfikowanie przez Zamawiającego otrzymanych środków z przeprowadzonych transakcji, w tym co najmniej następujące dane: numer raportu, data transakcji, 5

6 numer zestawu POS. e) Za datę przekazania środków uznawać się będzie datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Przy ustalaniu terminów przekazania środków przez Wykonawcę nie bierze się pod uwagę dni wolnych od pracy oraz sobót. W przypadku opóźnienia przekazania środków należnych Zamawiającemu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki oraz karę umowną zgodnie z cz. XIII ust. 2 pkt 1) ppkt e). f) Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania za pośrednictwem bezpiecznego medium lub udostępnienie do pobrania w sposób bezpieczny informacji o dokonanych w danym dniu transakcjach wpłat, z uwzględnieniem zwrotów, sporządzanych przez Wykonawcę odrębnie dla każdego zestawu POS, w terminie do godziny 14:00 następnego dnia roboczego w postaci pliku w formacie ustalonym z Zamawiającym. g) Raport dzienny, miesięczny, roczny powinien zawierać następujące dane: numer raportu, data transakcji, oznaczenie przelewu realizowanego przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, numer zestawu POS, na którym przeprowadzono daną transakcję, numer rachunku bankowego, którego dotyczą transakcje, poszczególne kwoty transakcji, wartość prowizji, numer( część numeru) kart, za pośrednictwem której przeprowadzono daną transakcję, numer transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem danego POS, podsumowanie kwot transakcji za dany dzień, miesiąc, rok w odniesieniu do określonego rachunku bankowego, w rozbiciu na rodzaje kart. h) Zamawiający może zmienić format pliku lub wystąpić do Wykonawcy o realizację niniejszego punktu w postaci niezależnych formatów. Zmiana formatu pliku lub jego wygenerowanie w dodatkowym wskazanym przez Zamawiającego formacie nastąpi w terminie 10 dni roboczych licząc od daty pisemnego poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o wystąpieniu powyższej potrzeby. 7) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania informacji umożliwiających kontrolę przeprowadzonych transakcji pod względem ilościowym i wartościowym z uwzględnieniem zwrotów. 8) Informacja, o której mowa w p-cie 7) przekazywana będzie w formie elektronicznego raportu wszystkich transakcji wykonanych na poszczególnych terminalach Zamawiającego dostarczanego automatycznie drogą e-maliową codziennie oraz po zakończeniu miesiąca, jako podsumowanie operacji, na wskazany adres, tj. 9) W przypadku, gdy w trakcie wykonywania usługi nastąpi,z winy Wykonawcy utrata danych, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów ich odtwarzania. 10) Za obsługę i rozliczanie operacji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych Wykonawca pobiera stałą prowizję, liczoną procentowo od wartości podanej w przedstawionych do rozliczenia dowodach sprzedaży, a przeznaczoną na pokrycie opłat pobieranych przez wydawców kart, 11) Z tytułu najmu zestawów POS, Zamawiający zobowiązany jest uiszczać miesięczną opłatę poczynając od następnego miesiąca po dacie przekazania i zainstalowania zestawu POS, potwierdzonego protokołem przekazania podpisanego przez strony umowy. 12) Realizacja innych usług wykonywanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego obejmuje: a) kontrolę i monitorowanie ryzyka oraz zapobieganie oszustwom kartowym, w tym wyjaśnienia okoliczności dokonania transakcji przy użyciu karty skradzionej lub sfałszowanej oraz wykrywaniu oszustw, b) przechowywanie i udostępnianie przez Wykonawcę na każde żądanie Zamawiającego dokumentów związanych z transakcjami dokonanymi w trakcie obowiązywania umowy na 6

7 realizacje niniejszego przedmiotu zamówienia przez okres 4 lat po zakończeniu realizacji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego obsługi płatności dokonywanych kartami płatniczymi. c) przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji dotyczących operacji dokonywanych za pośrednictwem zestawów POS w terminie 15 dni kalendarzowych od daty ich realizacji. 13) Wykonawca informować będzie pisemnie Zamawiającego o każdej zmianie jego danych kontaktowych, w tym adresu korespondencyjnego. 14) Obowiązki i prawa Zamawiającego. a) Zamawiający będzie zobowiązany do korzystania wyłącznie z materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę, przy czym we własnym zakresie i na własny koszt dokonywać będzie wymiany papieru, b) Zamawiającemu przysługuje prawo reklamacji dotyczących rozliczanych operacji, dokonywanych kartami płatniczymi, w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dacie rozliczenia operacji II. Sposób rozliczania zamówienia 1. Zapłata prowizji oraz opłaty za najem terminali będą dokonywane co miesiąc przelewem, w złotych polskich, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury Vat, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Vat. 2. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego. III. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji 1 rok od dnia podpisania umowy IV. Warunki udziału w postępowaniu Postępowanie będzie prowadzone w trybie nie podlegającym przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na zasadach określonych w Regulaminie Zamówień Publicznych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. Na wniosek Wykonawcy, który pobrał SIWZ, Zamawiający przekazuje odpłatnie Regulamin. Opłata za Regulamin może pokrywać jedynie koszty jego druku oraz przekazania. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 7

8 5) złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się : 1) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania: a) odmówili podpisania umowy na realizację zamówienia, pomimo że ich oferta została uznana, w tym postępowaniu, za najkorzystniejszą, b) wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, 2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; 3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. IV Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców którzy: 1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków; 4) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 8

9 7. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. V. Przygotowanie oferty 1. Dokumenty, informacje i materiały, które należy załączyć do oferty: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m cy przed upływem terminu składania ofert. 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wraz z oświadczeniem, że Wykonawca zapoznał się z treścią SIWZ i akceptuje ją bez zastrzeżeń oraz, że zdobył konieczne informacje do sporządzenia oferty ( Zał. Nr 2 do SIWZ ). 3) Dla spełnienia warunku określonego w punkcie IV.4.1) do oferty należy dołączyć: zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, lub dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania działalności bankowej,lub decyzja lub inny dokument wydany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego wyrażający zgodę na prowadzenie systemów płatności, o których mowa w art. 16 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierami wartościowymi oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz.U.2013 r. poz. 246) lub systemu autoryzacji i rozliczeń zgodnie z ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U.2012 r. poz. 1232). 4) Wykonawcy zagraniczni składają dokumenty w sposób i trybie określonym w 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.(dz.u. nr 226 poz 1817 ). Dokumenty te składane są w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski stosownie do obowiązujących przepisów. 5) Dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez Wykonawcę. UWAGA: Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub czytelnych kserokopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem poprzez adnotację za zgodność z oryginałem na każdej stronie kopii, dokonaną przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, wymienionego w dokumentach rejestracyjnych firmy. Wszystkie strony wchodzące w skład oferty powinny być podpisane przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w sposób określony w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy lub oferta winna zawierać upoważnienie potwierdzające uprawnienia osoby(osób) podpisujących dokumenty do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. 2. Sposób przygotowania oferty 1) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych, alternatywnych lub wariantowych. 9

10 2) Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim. 3) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 4) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji. 5) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną. 6) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 7) Ofertę należy sporządzić na formularzu Zamawiającego, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 i dołączyć do niej wszystkie wymagane dokumenty. 8) Cena powinna być podana: a) cyfrowo i słownie w złotych polskich, b) zgodnie z załączonym formularzem oferty. 9) Oferty należy złożyć w dwóch, trwale zamkniętych, umieszczonych jedna w drugiej kopertach, opisanych w sposób następujący: na kopercie zewnętrznej umieścić wyłącznie nazwę postępowania tj. Przetarg nieograniczony na najem terminali, obsługę i rozliczanie transakcji dokonywanymi kartami płatniczymi na Komercyjnej Stacji Paliw Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o.) ; na kopercie wewnętrznej oprócz nazwy postępowania podać dodatkowo imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta. VI. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2, pokój nr Termin składania ofert: r. do godz , 3. Termin otwarcia ofert: r. godz pokój nr Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 5. Wykonawca nie później, niż w terminie składania ofert, może zastrzec, że nie mogą być udostępnione, wskazane przez niego informacje, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne lub organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których, przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 7. Otwarcie ofert jest jawne. 8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 10

11 na sfinansowanie zamówienia. 9. Po otwarciu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. VII. Badanie i ocena ofert 1. Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym. 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawia w tekście oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w obliczeniu ceny. 3. Zamawiający poprawia w tekście oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: 1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny. 2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia : a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie; 4. Zamawiający poprawia także omyłki rachunkowe innego rodzaju niż wymienione powyżej zawiadamiając o tym niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania 5. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w wyznaczonym przez siebie terminie, 6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać od Wykonawców oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, wskazanych w ogłoszeniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z Regulaminem; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 11

12 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 6) Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu nie uzupełnił braków w dokumentach oferty. 7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 9. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. VIII. Kryteria oceny ofert 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 4. Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą sumę punktów, obliczoną zgodnie ze wzorem poniżej. Lp. KRYTERIUM ZNACZENIE 1. Cena oferty brutto C 100% C c e n a = cena najniższa cena badana X Pod pojęciem Cena oferty brutto należy rozumieć opłatę za wartość transakcji ( ,00 zł miesięcznie) za okres trwania umowy -12 miesięcy (12 M), opłaconych kartą płatniczą przy zastosowaniu oferowanej przez Wykonawcę stawki opłaty interchange (Pk) i opłaty miesięcznej brutto za najem dwóch terminali (On) obliczana wg wzoru: Cena oferty brutto = ( x Pk%+ 2 x On x VAT) x 12M 6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 1) Cenę oferty należy podać w wartości brutto. 2) Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Prowizję należy podać w procentach do dwóch miejsc po przecinku, stałą niezależnie od rodzaju używanych kart do zrealizowanych transakcji przez poszczególne terminale. 12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP/76/SOO/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/89/2015 Olsztyn, dnia 16 kwietnia 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

DZPZ/333/89/2015 Olsztyn, dnia 16 kwietnia 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ DZPZ/333/89/2015 Olsztyn, dnia 16 kwietnia 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Dzierżawy terminalu płatniczego wraz z obsługą i rozliczaniem wpłat dokonywanych za

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Przedbórz Ul. Mostowa 29 97-570 Przedbórz ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo