Rejestru Międzynarodowych Spółek Handlowych prowadzonego na Seszelach pod numerem , będąca zarazem operatorem Portalu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestru Międzynarodowych Spółek Handlowych prowadzonego na Seszelach pod numerem 137282, będąca zarazem operatorem Portalu."

Transkrypt

1 WARUNKI KORZYSTANIA Niniejsze Warunki Korzystania określają zasady działania Serwisu oraz świadczenia i korzystania z Usług dostarczanych przez Robo4x Limited. W dokumencie tym zawarto określono prawa i obowiązki Użytkowników, jak również prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Dopuszcza się ustalanie zasad i warunków korzystania z Usług oferowanych w ramach Serwisu również w odrębnych dokumentach. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszymi Warunkami oraz przestrzeganie wszelkich postanowień w nich określonych. Rozdział I. Definicje. 1. Warunki korzystania niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu, którego administratorem jest Robo4x Limited. 2. Usługodawca Robo4x Limited z siedzibą Victorii [Seszele], wpisana do Rejestru Międzynarodowych Spółek Handlowych prowadzonego na Seszelach pod numerem , będąca zarazem operatorem Portalu. 3. Serwis - portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę wraz z udostępnianymi aplikacjami oraz zamieszczanymi tam materiałami prowadzony pod adresem 4. System zestaw aplikacji i funkcjonalności oferowanych bezpośrednio na Portalu, służących do prawidłowego korzystania z Usługi. 5. Usługa świadczenie wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Klienta w ramach Umowy, polegające na dostępie do funkcjonalności Portalu oraz udostępnionych aplikacji służących do szkolenia w zakresie inwestowania na rynku FOREX. Usługa świadczona w ramach niniejszego Serwisu ma charakter bezpłatny. 6. Klient osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi, uzyskująca dostęp do Serwisu na zasadach określonych w niniejszych Warunkach Korzystania. Każda osoba fizyczna

2 korzystająca z serwisu musi być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. 7. Konto zbiór Usług i funkcji udostępnionych przez Usługodawcę Klientowi po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu z wykorzystaniem unikalnego identyfikatora i hasła wybranego przez Klienta. Konto jest zakładane wraz z zawarciem Umowy i ma charakter indywidualny. 8. Umowa zawarta między Usługodawcą a Klientem umowa o świadczenie Usługi. Umowa zostaje zawarta po poprawnym zakończeniu procesu Rejestracji. Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony. 9. Rejestracja proces niezbędny do korzystania z Systemu. Na Rejestrację składają się w szczególności wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Portalu, weryfikacja danych podanych przez Klienta i aktywacja Konta. W trakcie procesu rejestracji konieczne jest zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień niniejszych Warunków Korzystania. 10.Żeton wirtualny środek płatnicza dostępny w Serwisie służący wyłącznie do składania Zleceń w ramach Usługi. W ramach Usługi udostępniane są cztery rodzaje Żetonów przypisanych do konkretnej waluty. 11.Saldo konta aktualna wartość Żetonów posiadanych przez Klienta, która wyrażona jest liczbą. Saldo konta może zostać sprawdzone wyłącznie po prawidłowym zalogowaniu się do Konta. 12.Transakcja każda transakcja dokonywana na Koncie Klienta, obejmująca w szczególności przyjmowanie i wykonywanie Zleceń, doładowanie Konta oraz sprzedaż niewykorzystanych Żetonów. 13.Zlecenie dyspozycja kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych na rynku Forex za wskazaną ilość Żetonów wydawana przez Klienta w ramach uprawnień Konta. Rozdział II. Postanowienia ogólne. 1. Warunki Korzystania określają ogólne zasady korzystania z Serwisu i Usługi udostępnionej za jego pośrednictwem. 2. Dokonując rejestracji Konta Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości treść Warunków Korzystania. Każdy Klient korzystając z Konta

3 zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszych Warunków Korzystania. 3. W czasie korzystania z Usługi możliwe będzie prezentowanie przez Usługodawcę oraz osoby trzecie reklam. Reklamy prezentowane będą w ramach działalności Portalu. 4. Do korzystania z Usługi niezbędne jest gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta. Dokonując akceptacji Warunków Korzystania i Rejestracji Konta Klient wyraża zgodę na gromadzenie przez Usługodawcę jego danych osobowych niezbędnych do prawidłowego korzystania z Serwisu i Usługi. Klient może wyrazić dodatkową zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Usługodawcę. 5. Zakazane jest korzystanie z Usługi w krajach, w których powszechnie obowiązujące przepisów nie dopuszczają świadczenia tego typu usług lub usługi takie nie mogą być świadczone powszechnie. Zakazane jest korzystanie z Usługi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 6. Klient wyraża nieodwołalną zgodę na dostęp do swojego Konta przez Usługodawcę lub osoby przez niego upoważnione, w celu prawidłowego administrowania Systemem oraz przede wszystkim przydzielania uprawień dla Konta, które będą niezbędne w celu korzystania z Usługi w sposób wybrany przez Klienta. Rozdział III. Zamówienie i rezygnacja z Usługi. 1. Zawieranie i rozwiązywanie Umów odbywa się za pośrednictwem Portalu. 2. Korzystanie z Usługi wymaga posiadania Konta w Portalu i utrzymywania dodatniego Salda. 3. Zawarcie Umowy następuje poprzez dokonanie przez Klienta poprawnej i kompletnej Rejestracji w Portalu, w tym wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego w zasobach Portalu, po zaksięgowaniu środków pieniężnych na Rachunku Bankowym. W toku Rejestracji niezbędne jest zapoznanie się i akceptacja niniejszych Warunków Korzystania.

4 4. Za dzień zawarcia umowy uznaje się dzień, w którym Usługodawca aktywuje Konto Klienta. Klient dokona Rejestracji, w tym wybierze swój identyfikator, hasło, a następnie dokona konfiguracji konta i uzyska możliwość korzystania z Portalu. 5. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji, natomiast w przypadku ich zmiany do niezwłocznej aktualizacji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki (w tym szkody majątkowe i niemajątkowe) wynikłe wskutek zaniechania powyższych obowiązków. 6. Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach: a. śmierci Klienta lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych, b. ustania bytu prawnego Klienta, c. likwidacji Konta w przypadkach wskazanych w niniejszych Warunkach Korzystania. Rozdział III. Świadczenie Usługi. 1. Usługodawca świadczy Usługę za pośrednictwem Systemu. 2. Usługodawca świadczy Usługę wyłącznie w zakresie szkoleniowym oraz jedynie udostępnia Klientom dostęp do praktycznego szkolenia w zakresie skutecznego i świadomego inwestowania na rynku FOREX. Usługodawca nie jest platformą inwestycyjną a jego Usługi nie mają takiego charakteru. 3. Usługa ma na celu umożliwienie Klientowi zapoznania się z systemem inwestowania na rynku Forex oraz zebranie doświadczenia niezbędnego do rzeczywistego inwestowania za jego pośrednictwem.. 4. Usługa ma wyłącznie charakter szkoleniowy i nie służy do rzeczywistego inwestowania na rynku Forex. W związku z powyższym Klient nie powinien dokonywać transakcji, które mogą narażać go na wysokie ryzyko lub stratę, a w przypadku chęci rozpoczęcia inwestowania na rynku FOREX, powinien dokonać tego za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów posiadających odpowiednie doświadczenie oraz uprawnienia. 5. Usługodawca udzieli Klientowi wszelkiej niezbędnej pomocy w zakresie instrukcji korzystania z Usługi oraz ogólnych i szczegółowych informacji na

5 temat rynku Forex, w tym przede wszystkim jego działania oraz ryzyka związanego z rzeczywistym inwestowaniem. Usługodawca nie będzie udzielał żadnych porad w zakresie inwestowania na tym rynku i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Klienta w ramach Usługi, jak również dotyczących decyzji Klienta podejmowanych po zakończeniu szkolenia. 6. Usługodawca nie odpowiada za skutki inwestycji dokonanych w oparciu o materiały edukacyjne i doradcze udostępnione przez Usługodawcę, jak i wszelkie inne dane, na których opierał się Klient. 7. Usługodawca informuje, że handle walutami, towarami, opcjami oraz kontraktami różnicy kursowej, wykorzystuje efekt dźwigni i może być obciążony wysokim ryzykiem straty, nawet do wysokości zainwestowanego kapitału. Dlatego wybór tego sposoby inwestowania musi być dokonany świadomie, ze zrozumieniem ryzyka płynącego z tego sposobu inwestowania. Nigdy nie należy inwestować kwot, na których utratę nie można sobie pozwolić. Rozdział IV. Szkolenia i doradztwo inwestycyjne. 1. W ramach świadczenia Usługi Usługodawca oferuje wyłącznie szkolenia inwestycyjne w ramach inwestowania na rynkach Forex, dzięki czemu każdy kto chce rozpocząć inwestowanie w tego typu produkty może w pełni i świadomie poznać mechanizmy tego rynku oraz przede wszystkim związane z nim ryzyko. 2. Do odbycia szkolenia konieczne jest założenie Konta i aktywowanie Usługi. 3. Szkolenie za pośrednictwem Usługi jest bezpłatne. 4. Klient może korzystać ze wszelkich materiałów szkoleniowych i doradczych zgromadzonych na Portalu, jak również zapoznać się z warunkami i zasadami inwestowania na rynkach Forex. 5. W przypadku, gdy Klient będzie chciał skorzystać z możliwości bezpośredniego udziału w rynku Forex w celu sprawdzenia swoich umiejętności, za pośrednictwem Usługi, musi dokonać doładowania Konta Żetonami, które następnie mogą zostać użyte do składania Zleceń.

6 Rozdział V. System. 1. Usługodawca aktywując Konto upoważnia Klienta do korzystania z Systemu. 2. Klient każdorazowo uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Portalu identyfikatora i hasła (logowanie). 3. Usługodawca upoważniony jest do ograniczenia lub zablokowania dostępu do Systemu w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Systemu, bezpieczeństwa lub pewności transakcji dokonywanych za pomocą Systemu lub w celu ochrony interesów innych Klientów lub Usługodawcy. 4. Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane udostępnieniem przez Klienta hasła do Konta osobom trzecim. 5. Klient jest właścicielem danych wprowadzonych do Konta. Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Klienta i używanie Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem oraz niniejszymi Warunkami Korzystania. Klient nie mogą wprowadzać do Konta treści o charakterze bezprawnym. 6. Wyłączne prawa autorskie do Portalu, jego elementów oraz zamieszczonych na nim opracowań i oprogramowania należą do Usługodawcy. Świadczenie usług za pośrednictwem Portalu nie oznacza przekazania praw autorskich, ani licencji na rzecz Klientów. Rozdział VI. Wykonywanie Zleceń. 1. Klient zleca wykonanie Zlecenia za pośrednictwem Systemu udostępnionego przez Usługodawcę. 2. Zamawiając lub wykonując Zlecenie Klient może dokonywać modyfikacji i ograniczeń za pomocą zleceń Buy/Sell, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Stop Loss, Take Profit. 3. Zlecenia Klienta wykonywane są po cenie natychmiastowego zakupu (Bid) oraz cenie natychmiastowej sprzedaży (Ask) oferowanej przez Usługodawcę. Klient składa Zlecenie zgodnie z informacją przedstawioną w Systemie. Rozpoczęcie wykonywania Zlecenie następuje w momencie otrzymania Zlecenia przez Usługodawcę. Ze względu na dużą płynność i zmienność rynku Forex, a także ze względu na różnicę czasowa pomiędzy

7 złożeniem Zlecenia przez Klienta, a otrzymaniem Zlecenia przez Usługodawcę, wynikającą między innymi z jakości połączenia pomiędzy urządzeniem Klienta a Serwisem, cena obowiązująca w momencie otrzymania Zlecenia przez Usługodawcę może być różna od ceny w chwili złożenia Zlecenia przez Klienta. W opisanym przypadku Klient informowany jest o zmianie ceny i ma możliwość potwierdzenia Zlecenia, bądź cofnięcia Zlecenia (poślizg cenowy). 4. W ramach Zlecenia Klient wskazuje formę Zlecenia, parę walutową oraz ilość Żetonów, które mają zostać użyte do tego Zlecenia. W ramach Usługi przyjmuje się, że jeden Żeton posiada zawsze wartość jednostkową danej waluty ustaloną w Warunkach Korzystania. 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niewykonania złożonego Zlecenia w przypadku, gdy Zlecenie jest złożone w sposób wadliwy lub Saldo konta nie wykazuje odpowiedniej ilości Żetonów niezbędnej do przeprowadzenia Zlecenia zgodnie z wytycznymi Klienta. 6. Usługodawca ma prawo ograniczenia lub zablokowania realizacji Zleceń na produkty, które w jego ocenie są narażone na znaczne ryzyko utraty wartości lub nieprzewidywalnej zmiany ceny. Usługodawca jest uprawniony również do wycofania takiego produktu z Systemu bez podania przyczyny. Klient nie ma prawa żądać jakiegokolwiek odszkodowania lub zadośćuczynienia za takie działania podjęte przez Usługodawcę, ponieważ charakter szkoleniowy Serwisu wymaga, w miarę możliwości, kontroli nad działaniami Klientów i ograniczania nadmiernego ryzyka. 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty, koszty, ograniczenia, wydatki poniesione przez Klienta w związku ze złożeniem lub wykonaniem Zlecenia. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za jakość oraz precyzyjność instrukcji oraz Zleceń przekazywanych Usługodawcy za pomocą wszelkich środków komunikacji. 8. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem oprogramowania i sprzętu komputerowego Klienta, urządzeń wykorzystywanych przez Klienta do korzystania z Usługi, niewłaściwym funkcjonowaniem łącza internetowego oraz niewłaściwym korzystaniem Klienta z Usługi.

8 9. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane działaniem siły wyższej (np. powódź, pożar, huragan, włamanie do systemów komputerowych, rozruchy, wojny, powstania) oraz innymi przyczynami niezależnymi od Usługodawcy. 10.Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty w związku z działaniem Usługi, w tym przede wszystkim: a. utraty Żetonów przez Klienta w związku z korzystaniem z Usługi; b. przerw w działalności Klienta; c. użycia lub niemożności użycia, a także wadliwego działania Usługi. 11.Usługodawca w ramach świadczonej Usługi nie przejmuje odpowiedzialności za zgodność działań Klienta z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności wobec kontrahentów Klienta i organów państwowych, w państwie, w którym Klient korzysta z Usługi. 12.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń prezentowanych przez osoby trzecie w Portalu i w powiązaniu z korzystaniem z Portalu. 13.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie oraz wykorzystanie programów trzecich do realizowania Zleceń, jak również za działanie podmiotów trzecich wykorzystywanych do prawidłowego działania Usługi. 14.Zlecenia wykonywane są w ramach poleceń i za wartość ustaloną przez Klienta. 15.W przypadku niemożliwość wykonania Zlecenia w ramach poleceń i po wartości ustalonej przez Klienta ze względów niezależnych od Usługodawcy (np. w przypadku znacznej płynności rynku, w momencie ogłaszania informacji rynkowych, itp.), Usługodawca zastrzega możliwość realizowania Zleceń po wartości najbardziej zbliżonej oraz najkorzystniejszych dla Klient. W takim przypadku zlecenia Take Profit oraz Stop Loss mogą zostać usunięte przez Usługodawcę. 16.Usługodawca zastrzega sobie prawo wykonania tylko części Zlecenia w zależności od wielkości Zlecenia i aktualnej sytuacji rynkowej.

9 17.Usługodawca upoważniony jest do odmowy wykonania Zlecenia w następujących przypadkach gdy: a. Klient nie posiada na odpowiedniej ilości Żetonów wystarczających do wykonania Zlecenia zgodnie z jego wytycznymi; b. zlecenie złożone przez Klienta może naruszać niezawodność Systemu; c. zlecenie ma na celu rzeczywiste inwestowanie na rynku Forex. 16.Odmowa wykonania Zlecenia nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń zarówno ze strony Klienta wobec Usługodawcy, jak i ze strony Usługodawcy wobec Klienta. 17.Usługodawca dochowuje wszelkich starań oraz podejmuje niezbędne kroki w celu umożliwienia Klientowi poznania zasad działania rynku Forex. W szczególności Usługodawca podejmuje starania by wszelkie Zlecenia Klienta były wykonywane przez niego świadomie i umożliwiały zwiększanie Salda konta. Rozdział VII. Doładowanie Konta. 1. Klient w przypadku wyrażenia chęci sprawdzenia uzyskanej wiedzy i przeprowadzenia szkolenia praktycznego w zakresie sposobu inwestowania na rynku Forex musi posiadać dodatnie Saldo konta. W tym celu Klient musi zakupić odpowiednią ilość Żetonów, które następnie może wykorzystać w celu składania Zleceń. 2. Klient dokonuje zakupu Żetonów poprzez złożenie stosownego zlecenia zakupu na Koncie. Klient w ramach zlecenia wybiera ilość i rodzaj Żetonów i zatwierdza zlecenie. Po zatwierdzeniu zlecenia Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty na rachunek bankowy Usługodawcy należność wskazaną na zleceniu, odpowiadającą wartości zakupionych Żetonów. 3. Saldo konta zostaje powiększone o ilość Żetonów zakupionych przez Klienta w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym należącym do Usługodawcy. 4. Nabyte, a niewykorzystane Żetony mogą zostać zwrócone Usługodawcy. Stosowne zlecenie Klient składa poprzez swoje Konto. Żetony są nabywane przez Usługodawcę po cenie zakupu tych Żetonów, wyłącznie w walucie odpowiadającej rodzajowi Żetonów.

10 5. Usługodawca dokona zapłaty za Żetony przelewem bankowym na rachunek bankowy Klienta wskazany w zleceniu sprzedaży. 6. W przypadku złożenia zlecenia sprzedaży Żetonów Usługodawca dokona anulowania lub zamknięcia wszelkich Zleceń Klienta. Anulowanie lub Zamknięcie Zleceń zostanie dokonane niezwłocznie po otrzymaniu przez Zleceniodawcę zlecenia sprzedaży Żetonów. 7. W przypadku anulowania lub zamknięcia Zleceń przez Usługodawcę w związku ze złożeniem zlecenia sprzedaży Żetonów, nie będzie on odpowiedzialny wobec Klienta za ewentualne straty związane z dokonaniem tych czynności. 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, koszty, niedokonanie wypłaty środków pieniężnych lub blokadę środku pieniężnych na rachunku bankowym Klienta wynikające z działalności instytucji prowadzącej rachunek bankowy Klienta bądź z działań Klienta. 9. Usługodawca nie prowadzi obsługi podatkowej związanej z korzystaniem z Usługi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania i zaniechania Klientów związane z rozliczeniami podatkowymi. Usługodawca nie wyklucza, że obowiązujące przepisy prawa podatkowego, w niektórych krajach mogą dotyczyć Usług lub ich części udostępnionych w ramach Serwisu. 10.Podejrzane transakcje zakupu Żetonów lub ich sprzedaży, a w szczególności mogące stanowić wyłudzenia w stosunku do Usługodawcy, pranie brudnych pieniędzy lub podobne będą skutkować wstrzymaniem płatności oraz blokadą Konta. Decyzję w tym zakresie podejmuje indywidualnie Usługodawca bez uprzedniego informowania Klienta. Rozdział VIII. Płatności. 1. Klient ma możliwość realizacji Zleceń na rynku Forex, w ramach szkolenia praktycznego, wyłącznie przy użyciu Żetonów dostępnych w Systemie. 2. Zakup Żetonów odbywa się za pośrednictwem Konta. 3. Wszelkie płatności odbywają się wyłącznie w formie bezgotówkowej. 4. W Usłudze udostępnione są cztery rodzaje Żetonów:

11 a. Żetony zielone jako odpowiednik dolarów amerykańskich (USD). Każdy Żeton zielony ma wartość 1 USD. b. Żeton niebieski - jako odpowiednik waluty euro (EUR). Każdy Żeton niebieski ma wartość 1 EUR. c. Żeton szary - jako odpowiednik funta brytyjskiego (GBP). Każdy Żeton szary ma wartość 1 GBP. d. Żeton złoty - jako odpowiednik złotych polskich (PLN). Każdy Żeton złoty ma wartość 1 PLN. 5. Żetony mogą być nabywane wyłącznie w walucie odpowiadającej rodzajowi Żetonów. 6. Nie ma możliwości dokonywania wymiany lub zamiany Żetonów pomiędzy ich rodzajami. 7. Zabronione jest dokonywanie wymiany, zamiany lub sprzedaży Żetonów pomiędzy osobami korzystającymi z Usługi. 8. Każdy Żeton ma ustaloną przez Usługodawcę wartość, wskazaną w Warunkach Korzystania, która nie ulega zmianie. 9. Zwrotu niewykorzystanych Żetonów można dokonać w każdym czasie, za pośrednictwem Konta. W tym celu należy złożyć stosowne zlecenie odkupu po zalogowaniu się do Konta. 10.Za niewykorzystane Żetony Klient otrzymuje zwrot równowartości tych Żetonów wyłącznie w walucie odpowiadającej rodzajowi Żetonu. Rozdział IX. Likwidacja Konta. 1. Konta, na które nie dokonano logowania w przeciągu 730 dni (2 lata) będą automatycznie kasowane a posiadane środki w Żetonów przejdą na własność Usługodawcy. 2. Przed dokonaniem likwidacji Konta Usługodawca wyśle na adres Klienta podany w Systemie informację o możliwości likwidacji Konta. 3. Likwidacja Konta nastąpi w terminie 14 dni od dnia wysłania wiadomości , o której mowa w punkcie 2 powyżej, pod warunkiem, że Klient nie zaloguje się na Konto po otrzymaniu wiadomości. 4. W przypadku gdy na likwidowanym Koncie będzie Saldo dodatnie Usługodawca powiadomi Klienta o zlikwidowaniu Konta

12 poprzez przesłanie wiadomości wraz z prośbą o przekazanie numeru rachunku, na który ma być dokonana wypłata należności za niewykorzystane Żetony. W przypadku gdy Klient nie przekaże informacji o rachunku bankowym w terminie 30 dni od dnia przesłania wiadomości , wszystkie Żetony przypisane do zlikwidowanego Konta przejdą na własność Usługodawcy. Rozdział X. Polityka prywatności. 1. Usługodawca przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. 2. Usługodawca z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 3. Usługodawca sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. 4. Usługodawca może ujawnić dane osobowe, gdy jest to wymagane w trakcie realizowanych transakcji lub w celach administrowania Kontem Klienta lub jeśli jest to wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub decyzję odpowiednich organów państwowych, która będzie zobowiązująca dla Usługodawcy. 5. Wszelkie działania podejmowane przez Usługodawcę opracowano w celu: (i) zapewnienia bezpieczeństwa i poufności rejestrów i danych Klienta; (ii) ochrony przed spodziewanymi zagrożeniami lub niebezpieczeństwami systemu bezpieczeństwa lub integralności rejestrów i danych klienta; oraz (iii) ochrony przez nieautoryzowanym dostępem do lub wykorzystaniem rejestrów i danych Klienta, które mogą spowodować znaczne szkody lub utrudnienia dla Klienta. Rozdział XI. Postanowienia końcowe. 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Korzystania w każdym czasie. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia

13 nowej wersji Warunków Korzystania na stronie internetowej 2. Niniejsze Warunki Korzystania oraz zasady korzystania z usługi interpretowany będzie wyłącznie zgodnie z prawem obowiązującym w kraju Seszele. Użytkownik wyraźnie zgadza się, że wyłączną jurysdykcję na wszelkie roszczenia lub działania wynikające z lub odnoszące się do niniejszego Warunków Korzystania z Serwisy i Usługi będzie rozpatrywane wyłącznie przez właściwe sądy na Seszelach, i zgadzają się i przedkłada jurysdykcji osobistej takich sądów w celu postępowaniu sądowym takiego roszczenia lub działania. 3. Usługodawca do korespondencji wykorzystywać będzie adres 4. Wszelkie zapytania i ewentualne reklamacje dotyczące działania Usługi powinny być kierowane na adres 5. Niniejsze Warunki Korzystania, zawarte Umowy oraz wszelkie inne uzgodnienia pomiędzy Usługodawcą, Klientami dokonywane są w języku angielskim. Interpretacja Warunków Korzystania, Umów oraz wszelkich innych postanowień dotyczących Serwisu i Usługi będzie dokonywana wyłącznie z treści oryginalnej w języku angielskim.

3. Portal lub 4xRobo.com lub Serwis - portal internetowy "4xRobo.com" prowadzony

3. Portal lub 4xRobo.com lub Serwis - portal internetowy 4xRobo.com prowadzony Regulamin serwisu 4xRobo.com. Rozdział I. Definicje użyte w Regulaminie 1. Regulamin serwisu - niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem zawiera informacje na temat zakresu, rodzaju, sposobu świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY Użyte pojęcia i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: KM-Płock Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Kantor online - regulamin

Kantor online - regulamin Regulamin: Kantor online - regulamin Regulamin świadczenia usług w serwisie E-kantorwalutowy.pl Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOŁADOWANIA ELBLĄSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

REGULAMIN DOŁADOWANIA ELBLĄSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY REGULAMIN DOŁADOWANIA ELBLĄSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY Użyte pojęcia i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: ZKM - Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu, ul. Browarna 90.

Bardziej szczegółowo

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem.

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem. OSTRZEŻENIE O RYZYKU Mając na względzie zgodę OX Capital Markets Ltd (zwaną dalej Spółką ) na zawarcie transakcji na opcje binarne z niżej podpisanym (zwanym dalej Klientem ), Klient oświadcza, że rozumie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOŁADOWANIA ELEKTRONICZNEJ KIELECKIEJ KARTY MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

REGULAMIN DOŁADOWANIA ELEKTRONICZNEJ KIELECKIEJ KARTY MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 2/2013 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach z dnia 18.02.2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Doładowania Elektronicznej Kieleckiej Karty Miejskiej Przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży i Dzieci

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 (Postanowienia wstępne)

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 (Postanowienia wstępne) Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 (Postanowienia wstępne) 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola;

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola; REGULAMIN E- USŁUGI JaJunior.pl świadczonej przez JaJunior.pl Magdalena Lewandowska I. Przedmiot e- usługi: 1. JaJunior.pl Magdalena Lewandowska, prowadząca działalność w Poznaniu, 60-853, ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku.

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Gliwic. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP I. Informacje podstawowe. Baza Danych Zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w programie lojalnościowym MaxFloVIP. Organizator Programu (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. 1 Definicje 1. Właściciel Serwisu WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. - Broker - z siedzibą w Krakowie (30-535) przy ulicy Rękawka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego ROLVET znajdującego sie pod adresem internetowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy "KANTOR77.PL"

Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy KANTOR77.PL Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy "KANTOR77.PL" Art. 1 [WSTĘP] 1. Regulamin niniejszy (zwany w dalszej części "Regulaminem") obowiązuje w zakresie usług świadczonych przez spółkę FORWARD

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48126882600

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Postanowienia wstępne 1 1. Przedmiotowy Regulamin świadczenia usługi dostępu do systemu Publishers Panel (zwany dalej: Regulaminem), stworzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA 1 Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zakupu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: Firma: M&P Spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL

UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL Regulamin korzystania z usług Serwisu Transferuj.pl Wersja: 1.1 Marzec 2010 Transferuj.pl jest własnością Brachia S.J. os. Czwartaków 20/32

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Użytkownika

Regulamin Użytkownika Profitta sp. z o.o. Regulamin Użytkownika Rozdział I [Definicje] 1. Profitta sp. z o.o. Profitta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Litewska 19/6, 30-014 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Invoobill przez Bank Spółdzielczy w Toruniu

Regulamin świadczenia usługi Invoobill przez Bank Spółdzielczy w Toruniu Regulamin świadczenia usługi Invoobill przez Bank Spółdzielczy w Toruniu Toruń, wrzesień 2015 r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Informacje podstawowe o usługodawcy... 2 3. Definicje pojęć...

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w restauracjach Sphinx 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej 3x więcej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia 1 1. Regulamin określa warunki korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów upoważniających

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com 1 Postanowienia ogólne 1. Organizator: Właścicielem Programu Partnerskiego dostępnego pod adresem mixprofit.com jest: Nuvoxa LLC 3422 Old Capitol Trail 700

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów;

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów; Regulamin Serwisu Regulamin obowiązujący Klienta korzystającego z serwisu rezerwacji hotelowych GlobHotel Sp. z o.o. I. Definicje Biuro Obsługi Klienta (BOK) wydzielona jednostka organizacyjna Operatora,

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Giełdy Mobilnych Reklam. dla serwisu MapAndU

Regulamin. Giełdy Mobilnych Reklam. dla serwisu MapAndU Regulamin Giełdy Mobilnych Reklam dla serwisu MapAndU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu. 2. Operatorem serwisu internetowego Giełda Mobilnych Reklam MapAndU,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA.

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. (wersja z 15.07.2010) Korzystanie z portalu logistycznego PESA możliwe jest jedynie po uprzedniej akceptacji Ogólnych Warunków Korzystania z Portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem nieruchomosci.net.pl. Ostatnia aktualizacja: 15 styczeń 2013 r.

Regulamin. Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem nieruchomosci.net.pl. Ostatnia aktualizacja: 15 styczeń 2013 r. Regulamin Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem nieruchomosci.net.pl. Ostatnia aktualizacja: 15 styczeń 2013 r. 1. Podstawowe pojęcia 1. Serwis serwis internetowy nieruchomości.net.pl,

Bardziej szczegółowo

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (NEWSLETTER I MAILING)

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (NEWSLETTER I MAILING) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (NEWSLETTER I MAILING) 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa sposób, zakres i ogólne zasady korzystania z serwisu http://www.studentdepot.pl/. 2. Serwis internetowy http://www.studentdepot.pl/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIA PORTALU. udostępnianego przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Postanowienia ogólne

KORZYSTANIA PORTALU. udostępnianego przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZPITALNEGO PORTALU E- SZPITAL 1 1. Regulamin określa warunki korzystania ze Szpitalnego Portalu e-szpital udostępnianego przez Powiatowy Zespół Zakładów (zwanym dalej Szpitalem).

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA KONSUMENTÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne Chroniąc zbiorowe oraz indywidualne interesy konsumentów oraz mając powyższe na uwadze, Operator i

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu przez Internet

Regulamin zakupu przez Internet Regulamin zakupu przez Internet Regulamin korzystania z systemu rezerwacji internetowej Regulamin Internetowej Sprzedaży Biletów Szlafbus Regulamin korzystania z internetowego systemu sprzedaży biletów

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Lubartowa 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO THE SWAN SCHOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "earchiwum"

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI earchiwum REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "earchiwum" I. Postanowienia ogólne II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną III. Warunki zawierania i świadczenia umowy o świadczenie usługi IV. Płatności V. Własność

Bardziej szczegółowo

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Nail Center s.c.beata Drąg, Liliana Witwicka W treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie: 1)

Bardziej szczegółowo

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%%

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%% PayUS.A. Tel.+48616306005 ul.grunwaldzka182 Email:pomoc@payu.pl 60E166Poznań www.payu.pl REGULAMINŚWIADCZENIAUSŁUGI PayU (KONTOPAYU) Art.1Postanowieniaogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usług Promocyjnych

Regulamin Usług Promocyjnych Regulamin Usług Promocyjnych I. Wstęp Poniższy Regulamin określa zasady świadczenia usług reklamy i promocji Obiektów Turystycznych w ramach serwisu internetowego byway.pl. II. Definicje Usługodawca właściciel

Bardziej szczegółowo