Rejestru Międzynarodowych Spółek Handlowych prowadzonego na Seszelach pod numerem , będąca zarazem operatorem Portalu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestru Międzynarodowych Spółek Handlowych prowadzonego na Seszelach pod numerem 137282, będąca zarazem operatorem Portalu."

Transkrypt

1 WARUNKI KORZYSTANIA Niniejsze Warunki Korzystania określają zasady działania Serwisu oraz świadczenia i korzystania z Usług dostarczanych przez Robo4x Limited. W dokumencie tym zawarto określono prawa i obowiązki Użytkowników, jak również prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Dopuszcza się ustalanie zasad i warunków korzystania z Usług oferowanych w ramach Serwisu również w odrębnych dokumentach. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszymi Warunkami oraz przestrzeganie wszelkich postanowień w nich określonych. Rozdział I. Definicje. 1. Warunki korzystania niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu, którego administratorem jest Robo4x Limited. 2. Usługodawca Robo4x Limited z siedzibą Victorii [Seszele], wpisana do Rejestru Międzynarodowych Spółek Handlowych prowadzonego na Seszelach pod numerem , będąca zarazem operatorem Portalu. 3. Serwis - portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę wraz z udostępnianymi aplikacjami oraz zamieszczanymi tam materiałami prowadzony pod adresem 4. System zestaw aplikacji i funkcjonalności oferowanych bezpośrednio na Portalu, służących do prawidłowego korzystania z Usługi. 5. Usługa świadczenie wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Klienta w ramach Umowy, polegające na dostępie do funkcjonalności Portalu oraz udostępnionych aplikacji służących do szkolenia w zakresie inwestowania na rynku FOREX. Usługa świadczona w ramach niniejszego Serwisu ma charakter bezpłatny. 6. Klient osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi, uzyskująca dostęp do Serwisu na zasadach określonych w niniejszych Warunkach Korzystania. Każda osoba fizyczna

2 korzystająca z serwisu musi być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. 7. Konto zbiór Usług i funkcji udostępnionych przez Usługodawcę Klientowi po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu z wykorzystaniem unikalnego identyfikatora i hasła wybranego przez Klienta. Konto jest zakładane wraz z zawarciem Umowy i ma charakter indywidualny. 8. Umowa zawarta między Usługodawcą a Klientem umowa o świadczenie Usługi. Umowa zostaje zawarta po poprawnym zakończeniu procesu Rejestracji. Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony. 9. Rejestracja proces niezbędny do korzystania z Systemu. Na Rejestrację składają się w szczególności wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Portalu, weryfikacja danych podanych przez Klienta i aktywacja Konta. W trakcie procesu rejestracji konieczne jest zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień niniejszych Warunków Korzystania. 10.Żeton wirtualny środek płatnicza dostępny w Serwisie służący wyłącznie do składania Zleceń w ramach Usługi. W ramach Usługi udostępniane są cztery rodzaje Żetonów przypisanych do konkretnej waluty. 11.Saldo konta aktualna wartość Żetonów posiadanych przez Klienta, która wyrażona jest liczbą. Saldo konta może zostać sprawdzone wyłącznie po prawidłowym zalogowaniu się do Konta. 12.Transakcja każda transakcja dokonywana na Koncie Klienta, obejmująca w szczególności przyjmowanie i wykonywanie Zleceń, doładowanie Konta oraz sprzedaż niewykorzystanych Żetonów. 13.Zlecenie dyspozycja kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych na rynku Forex za wskazaną ilość Żetonów wydawana przez Klienta w ramach uprawnień Konta. Rozdział II. Postanowienia ogólne. 1. Warunki Korzystania określają ogólne zasady korzystania z Serwisu i Usługi udostępnionej za jego pośrednictwem. 2. Dokonując rejestracji Konta Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości treść Warunków Korzystania. Każdy Klient korzystając z Konta

3 zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszych Warunków Korzystania. 3. W czasie korzystania z Usługi możliwe będzie prezentowanie przez Usługodawcę oraz osoby trzecie reklam. Reklamy prezentowane będą w ramach działalności Portalu. 4. Do korzystania z Usługi niezbędne jest gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta. Dokonując akceptacji Warunków Korzystania i Rejestracji Konta Klient wyraża zgodę na gromadzenie przez Usługodawcę jego danych osobowych niezbędnych do prawidłowego korzystania z Serwisu i Usługi. Klient może wyrazić dodatkową zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Usługodawcę. 5. Zakazane jest korzystanie z Usługi w krajach, w których powszechnie obowiązujące przepisów nie dopuszczają świadczenia tego typu usług lub usługi takie nie mogą być świadczone powszechnie. Zakazane jest korzystanie z Usługi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 6. Klient wyraża nieodwołalną zgodę na dostęp do swojego Konta przez Usługodawcę lub osoby przez niego upoważnione, w celu prawidłowego administrowania Systemem oraz przede wszystkim przydzielania uprawień dla Konta, które będą niezbędne w celu korzystania z Usługi w sposób wybrany przez Klienta. Rozdział III. Zamówienie i rezygnacja z Usługi. 1. Zawieranie i rozwiązywanie Umów odbywa się za pośrednictwem Portalu. 2. Korzystanie z Usługi wymaga posiadania Konta w Portalu i utrzymywania dodatniego Salda. 3. Zawarcie Umowy następuje poprzez dokonanie przez Klienta poprawnej i kompletnej Rejestracji w Portalu, w tym wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego w zasobach Portalu, po zaksięgowaniu środków pieniężnych na Rachunku Bankowym. W toku Rejestracji niezbędne jest zapoznanie się i akceptacja niniejszych Warunków Korzystania.

4 4. Za dzień zawarcia umowy uznaje się dzień, w którym Usługodawca aktywuje Konto Klienta. Klient dokona Rejestracji, w tym wybierze swój identyfikator, hasło, a następnie dokona konfiguracji konta i uzyska możliwość korzystania z Portalu. 5. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji, natomiast w przypadku ich zmiany do niezwłocznej aktualizacji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki (w tym szkody majątkowe i niemajątkowe) wynikłe wskutek zaniechania powyższych obowiązków. 6. Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach: a. śmierci Klienta lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych, b. ustania bytu prawnego Klienta, c. likwidacji Konta w przypadkach wskazanych w niniejszych Warunkach Korzystania. Rozdział III. Świadczenie Usługi. 1. Usługodawca świadczy Usługę za pośrednictwem Systemu. 2. Usługodawca świadczy Usługę wyłącznie w zakresie szkoleniowym oraz jedynie udostępnia Klientom dostęp do praktycznego szkolenia w zakresie skutecznego i świadomego inwestowania na rynku FOREX. Usługodawca nie jest platformą inwestycyjną a jego Usługi nie mają takiego charakteru. 3. Usługa ma na celu umożliwienie Klientowi zapoznania się z systemem inwestowania na rynku Forex oraz zebranie doświadczenia niezbędnego do rzeczywistego inwestowania za jego pośrednictwem.. 4. Usługa ma wyłącznie charakter szkoleniowy i nie służy do rzeczywistego inwestowania na rynku Forex. W związku z powyższym Klient nie powinien dokonywać transakcji, które mogą narażać go na wysokie ryzyko lub stratę, a w przypadku chęci rozpoczęcia inwestowania na rynku FOREX, powinien dokonać tego za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów posiadających odpowiednie doświadczenie oraz uprawnienia. 5. Usługodawca udzieli Klientowi wszelkiej niezbędnej pomocy w zakresie instrukcji korzystania z Usługi oraz ogólnych i szczegółowych informacji na

5 temat rynku Forex, w tym przede wszystkim jego działania oraz ryzyka związanego z rzeczywistym inwestowaniem. Usługodawca nie będzie udzielał żadnych porad w zakresie inwestowania na tym rynku i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Klienta w ramach Usługi, jak również dotyczących decyzji Klienta podejmowanych po zakończeniu szkolenia. 6. Usługodawca nie odpowiada za skutki inwestycji dokonanych w oparciu o materiały edukacyjne i doradcze udostępnione przez Usługodawcę, jak i wszelkie inne dane, na których opierał się Klient. 7. Usługodawca informuje, że handle walutami, towarami, opcjami oraz kontraktami różnicy kursowej, wykorzystuje efekt dźwigni i może być obciążony wysokim ryzykiem straty, nawet do wysokości zainwestowanego kapitału. Dlatego wybór tego sposoby inwestowania musi być dokonany świadomie, ze zrozumieniem ryzyka płynącego z tego sposobu inwestowania. Nigdy nie należy inwestować kwot, na których utratę nie można sobie pozwolić. Rozdział IV. Szkolenia i doradztwo inwestycyjne. 1. W ramach świadczenia Usługi Usługodawca oferuje wyłącznie szkolenia inwestycyjne w ramach inwestowania na rynkach Forex, dzięki czemu każdy kto chce rozpocząć inwestowanie w tego typu produkty może w pełni i świadomie poznać mechanizmy tego rynku oraz przede wszystkim związane z nim ryzyko. 2. Do odbycia szkolenia konieczne jest założenie Konta i aktywowanie Usługi. 3. Szkolenie za pośrednictwem Usługi jest bezpłatne. 4. Klient może korzystać ze wszelkich materiałów szkoleniowych i doradczych zgromadzonych na Portalu, jak również zapoznać się z warunkami i zasadami inwestowania na rynkach Forex. 5. W przypadku, gdy Klient będzie chciał skorzystać z możliwości bezpośredniego udziału w rynku Forex w celu sprawdzenia swoich umiejętności, za pośrednictwem Usługi, musi dokonać doładowania Konta Żetonami, które następnie mogą zostać użyte do składania Zleceń.

6 Rozdział V. System. 1. Usługodawca aktywując Konto upoważnia Klienta do korzystania z Systemu. 2. Klient każdorazowo uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Portalu identyfikatora i hasła (logowanie). 3. Usługodawca upoważniony jest do ograniczenia lub zablokowania dostępu do Systemu w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Systemu, bezpieczeństwa lub pewności transakcji dokonywanych za pomocą Systemu lub w celu ochrony interesów innych Klientów lub Usługodawcy. 4. Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane udostępnieniem przez Klienta hasła do Konta osobom trzecim. 5. Klient jest właścicielem danych wprowadzonych do Konta. Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Klienta i używanie Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem oraz niniejszymi Warunkami Korzystania. Klient nie mogą wprowadzać do Konta treści o charakterze bezprawnym. 6. Wyłączne prawa autorskie do Portalu, jego elementów oraz zamieszczonych na nim opracowań i oprogramowania należą do Usługodawcy. Świadczenie usług za pośrednictwem Portalu nie oznacza przekazania praw autorskich, ani licencji na rzecz Klientów. Rozdział VI. Wykonywanie Zleceń. 1. Klient zleca wykonanie Zlecenia za pośrednictwem Systemu udostępnionego przez Usługodawcę. 2. Zamawiając lub wykonując Zlecenie Klient może dokonywać modyfikacji i ograniczeń za pomocą zleceń Buy/Sell, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Stop Loss, Take Profit. 3. Zlecenia Klienta wykonywane są po cenie natychmiastowego zakupu (Bid) oraz cenie natychmiastowej sprzedaży (Ask) oferowanej przez Usługodawcę. Klient składa Zlecenie zgodnie z informacją przedstawioną w Systemie. Rozpoczęcie wykonywania Zlecenie następuje w momencie otrzymania Zlecenia przez Usługodawcę. Ze względu na dużą płynność i zmienność rynku Forex, a także ze względu na różnicę czasowa pomiędzy

7 złożeniem Zlecenia przez Klienta, a otrzymaniem Zlecenia przez Usługodawcę, wynikającą między innymi z jakości połączenia pomiędzy urządzeniem Klienta a Serwisem, cena obowiązująca w momencie otrzymania Zlecenia przez Usługodawcę może być różna od ceny w chwili złożenia Zlecenia przez Klienta. W opisanym przypadku Klient informowany jest o zmianie ceny i ma możliwość potwierdzenia Zlecenia, bądź cofnięcia Zlecenia (poślizg cenowy). 4. W ramach Zlecenia Klient wskazuje formę Zlecenia, parę walutową oraz ilość Żetonów, które mają zostać użyte do tego Zlecenia. W ramach Usługi przyjmuje się, że jeden Żeton posiada zawsze wartość jednostkową danej waluty ustaloną w Warunkach Korzystania. 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niewykonania złożonego Zlecenia w przypadku, gdy Zlecenie jest złożone w sposób wadliwy lub Saldo konta nie wykazuje odpowiedniej ilości Żetonów niezbędnej do przeprowadzenia Zlecenia zgodnie z wytycznymi Klienta. 6. Usługodawca ma prawo ograniczenia lub zablokowania realizacji Zleceń na produkty, które w jego ocenie są narażone na znaczne ryzyko utraty wartości lub nieprzewidywalnej zmiany ceny. Usługodawca jest uprawniony również do wycofania takiego produktu z Systemu bez podania przyczyny. Klient nie ma prawa żądać jakiegokolwiek odszkodowania lub zadośćuczynienia za takie działania podjęte przez Usługodawcę, ponieważ charakter szkoleniowy Serwisu wymaga, w miarę możliwości, kontroli nad działaniami Klientów i ograniczania nadmiernego ryzyka. 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty, koszty, ograniczenia, wydatki poniesione przez Klienta w związku ze złożeniem lub wykonaniem Zlecenia. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za jakość oraz precyzyjność instrukcji oraz Zleceń przekazywanych Usługodawcy za pomocą wszelkich środków komunikacji. 8. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem oprogramowania i sprzętu komputerowego Klienta, urządzeń wykorzystywanych przez Klienta do korzystania z Usługi, niewłaściwym funkcjonowaniem łącza internetowego oraz niewłaściwym korzystaniem Klienta z Usługi.

8 9. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane działaniem siły wyższej (np. powódź, pożar, huragan, włamanie do systemów komputerowych, rozruchy, wojny, powstania) oraz innymi przyczynami niezależnymi od Usługodawcy. 10.Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty w związku z działaniem Usługi, w tym przede wszystkim: a. utraty Żetonów przez Klienta w związku z korzystaniem z Usługi; b. przerw w działalności Klienta; c. użycia lub niemożności użycia, a także wadliwego działania Usługi. 11.Usługodawca w ramach świadczonej Usługi nie przejmuje odpowiedzialności za zgodność działań Klienta z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności wobec kontrahentów Klienta i organów państwowych, w państwie, w którym Klient korzysta z Usługi. 12.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń prezentowanych przez osoby trzecie w Portalu i w powiązaniu z korzystaniem z Portalu. 13.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie oraz wykorzystanie programów trzecich do realizowania Zleceń, jak również za działanie podmiotów trzecich wykorzystywanych do prawidłowego działania Usługi. 14.Zlecenia wykonywane są w ramach poleceń i za wartość ustaloną przez Klienta. 15.W przypadku niemożliwość wykonania Zlecenia w ramach poleceń i po wartości ustalonej przez Klienta ze względów niezależnych od Usługodawcy (np. w przypadku znacznej płynności rynku, w momencie ogłaszania informacji rynkowych, itp.), Usługodawca zastrzega możliwość realizowania Zleceń po wartości najbardziej zbliżonej oraz najkorzystniejszych dla Klient. W takim przypadku zlecenia Take Profit oraz Stop Loss mogą zostać usunięte przez Usługodawcę. 16.Usługodawca zastrzega sobie prawo wykonania tylko części Zlecenia w zależności od wielkości Zlecenia i aktualnej sytuacji rynkowej.

9 17.Usługodawca upoważniony jest do odmowy wykonania Zlecenia w następujących przypadkach gdy: a. Klient nie posiada na odpowiedniej ilości Żetonów wystarczających do wykonania Zlecenia zgodnie z jego wytycznymi; b. zlecenie złożone przez Klienta może naruszać niezawodność Systemu; c. zlecenie ma na celu rzeczywiste inwestowanie na rynku Forex. 16.Odmowa wykonania Zlecenia nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń zarówno ze strony Klienta wobec Usługodawcy, jak i ze strony Usługodawcy wobec Klienta. 17.Usługodawca dochowuje wszelkich starań oraz podejmuje niezbędne kroki w celu umożliwienia Klientowi poznania zasad działania rynku Forex. W szczególności Usługodawca podejmuje starania by wszelkie Zlecenia Klienta były wykonywane przez niego świadomie i umożliwiały zwiększanie Salda konta. Rozdział VII. Doładowanie Konta. 1. Klient w przypadku wyrażenia chęci sprawdzenia uzyskanej wiedzy i przeprowadzenia szkolenia praktycznego w zakresie sposobu inwestowania na rynku Forex musi posiadać dodatnie Saldo konta. W tym celu Klient musi zakupić odpowiednią ilość Żetonów, które następnie może wykorzystać w celu składania Zleceń. 2. Klient dokonuje zakupu Żetonów poprzez złożenie stosownego zlecenia zakupu na Koncie. Klient w ramach zlecenia wybiera ilość i rodzaj Żetonów i zatwierdza zlecenie. Po zatwierdzeniu zlecenia Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty na rachunek bankowy Usługodawcy należność wskazaną na zleceniu, odpowiadającą wartości zakupionych Żetonów. 3. Saldo konta zostaje powiększone o ilość Żetonów zakupionych przez Klienta w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym należącym do Usługodawcy. 4. Nabyte, a niewykorzystane Żetony mogą zostać zwrócone Usługodawcy. Stosowne zlecenie Klient składa poprzez swoje Konto. Żetony są nabywane przez Usługodawcę po cenie zakupu tych Żetonów, wyłącznie w walucie odpowiadającej rodzajowi Żetonów.

10 5. Usługodawca dokona zapłaty za Żetony przelewem bankowym na rachunek bankowy Klienta wskazany w zleceniu sprzedaży. 6. W przypadku złożenia zlecenia sprzedaży Żetonów Usługodawca dokona anulowania lub zamknięcia wszelkich Zleceń Klienta. Anulowanie lub Zamknięcie Zleceń zostanie dokonane niezwłocznie po otrzymaniu przez Zleceniodawcę zlecenia sprzedaży Żetonów. 7. W przypadku anulowania lub zamknięcia Zleceń przez Usługodawcę w związku ze złożeniem zlecenia sprzedaży Żetonów, nie będzie on odpowiedzialny wobec Klienta za ewentualne straty związane z dokonaniem tych czynności. 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, koszty, niedokonanie wypłaty środków pieniężnych lub blokadę środku pieniężnych na rachunku bankowym Klienta wynikające z działalności instytucji prowadzącej rachunek bankowy Klienta bądź z działań Klienta. 9. Usługodawca nie prowadzi obsługi podatkowej związanej z korzystaniem z Usługi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania i zaniechania Klientów związane z rozliczeniami podatkowymi. Usługodawca nie wyklucza, że obowiązujące przepisy prawa podatkowego, w niektórych krajach mogą dotyczyć Usług lub ich części udostępnionych w ramach Serwisu. 10.Podejrzane transakcje zakupu Żetonów lub ich sprzedaży, a w szczególności mogące stanowić wyłudzenia w stosunku do Usługodawcy, pranie brudnych pieniędzy lub podobne będą skutkować wstrzymaniem płatności oraz blokadą Konta. Decyzję w tym zakresie podejmuje indywidualnie Usługodawca bez uprzedniego informowania Klienta. Rozdział VIII. Płatności. 1. Klient ma możliwość realizacji Zleceń na rynku Forex, w ramach szkolenia praktycznego, wyłącznie przy użyciu Żetonów dostępnych w Systemie. 2. Zakup Żetonów odbywa się za pośrednictwem Konta. 3. Wszelkie płatności odbywają się wyłącznie w formie bezgotówkowej. 4. W Usłudze udostępnione są cztery rodzaje Żetonów:

11 a. Żetony zielone jako odpowiednik dolarów amerykańskich (USD). Każdy Żeton zielony ma wartość 1 USD. b. Żeton niebieski - jako odpowiednik waluty euro (EUR). Każdy Żeton niebieski ma wartość 1 EUR. c. Żeton szary - jako odpowiednik funta brytyjskiego (GBP). Każdy Żeton szary ma wartość 1 GBP. d. Żeton złoty - jako odpowiednik złotych polskich (PLN). Każdy Żeton złoty ma wartość 1 PLN. 5. Żetony mogą być nabywane wyłącznie w walucie odpowiadającej rodzajowi Żetonów. 6. Nie ma możliwości dokonywania wymiany lub zamiany Żetonów pomiędzy ich rodzajami. 7. Zabronione jest dokonywanie wymiany, zamiany lub sprzedaży Żetonów pomiędzy osobami korzystającymi z Usługi. 8. Każdy Żeton ma ustaloną przez Usługodawcę wartość, wskazaną w Warunkach Korzystania, która nie ulega zmianie. 9. Zwrotu niewykorzystanych Żetonów można dokonać w każdym czasie, za pośrednictwem Konta. W tym celu należy złożyć stosowne zlecenie odkupu po zalogowaniu się do Konta. 10.Za niewykorzystane Żetony Klient otrzymuje zwrot równowartości tych Żetonów wyłącznie w walucie odpowiadającej rodzajowi Żetonu. Rozdział IX. Likwidacja Konta. 1. Konta, na które nie dokonano logowania w przeciągu 730 dni (2 lata) będą automatycznie kasowane a posiadane środki w Żetonów przejdą na własność Usługodawcy. 2. Przed dokonaniem likwidacji Konta Usługodawca wyśle na adres Klienta podany w Systemie informację o możliwości likwidacji Konta. 3. Likwidacja Konta nastąpi w terminie 14 dni od dnia wysłania wiadomości , o której mowa w punkcie 2 powyżej, pod warunkiem, że Klient nie zaloguje się na Konto po otrzymaniu wiadomości. 4. W przypadku gdy na likwidowanym Koncie będzie Saldo dodatnie Usługodawca powiadomi Klienta o zlikwidowaniu Konta

12 poprzez przesłanie wiadomości wraz z prośbą o przekazanie numeru rachunku, na który ma być dokonana wypłata należności za niewykorzystane Żetony. W przypadku gdy Klient nie przekaże informacji o rachunku bankowym w terminie 30 dni od dnia przesłania wiadomości , wszystkie Żetony przypisane do zlikwidowanego Konta przejdą na własność Usługodawcy. Rozdział X. Polityka prywatności. 1. Usługodawca przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. 2. Usługodawca z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 3. Usługodawca sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. 4. Usługodawca może ujawnić dane osobowe, gdy jest to wymagane w trakcie realizowanych transakcji lub w celach administrowania Kontem Klienta lub jeśli jest to wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub decyzję odpowiednich organów państwowych, która będzie zobowiązująca dla Usługodawcy. 5. Wszelkie działania podejmowane przez Usługodawcę opracowano w celu: (i) zapewnienia bezpieczeństwa i poufności rejestrów i danych Klienta; (ii) ochrony przed spodziewanymi zagrożeniami lub niebezpieczeństwami systemu bezpieczeństwa lub integralności rejestrów i danych klienta; oraz (iii) ochrony przez nieautoryzowanym dostępem do lub wykorzystaniem rejestrów i danych Klienta, które mogą spowodować znaczne szkody lub utrudnienia dla Klienta. Rozdział XI. Postanowienia końcowe. 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Korzystania w każdym czasie. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia

13 nowej wersji Warunków Korzystania na stronie internetowej 2. Niniejsze Warunki Korzystania oraz zasady korzystania z usługi interpretowany będzie wyłącznie zgodnie z prawem obowiązującym w kraju Seszele. Użytkownik wyraźnie zgadza się, że wyłączną jurysdykcję na wszelkie roszczenia lub działania wynikające z lub odnoszące się do niniejszego Warunków Korzystania z Serwisy i Usługi będzie rozpatrywane wyłącznie przez właściwe sądy na Seszelach, i zgadzają się i przedkłada jurysdykcji osobistej takich sądów w celu postępowaniu sądowym takiego roszczenia lub działania. 3. Usługodawca do korespondencji wykorzystywać będzie adres 4. Wszelkie zapytania i ewentualne reklamacje dotyczące działania Usługi powinny być kierowane na adres 5. Niniejsze Warunki Korzystania, zawarte Umowy oraz wszelkie inne uzgodnienia pomiędzy Usługodawcą, Klientami dokonywane są w języku angielskim. Interpretacja Warunków Korzystania, Umów oraz wszelkich innych postanowień dotyczących Serwisu i Usługi będzie dokonywana wyłącznie z treści oryginalnej w języku angielskim.

3. Portal lub 4xRobo.com lub Serwis - portal internetowy "4xRobo.com" prowadzony

3. Portal lub 4xRobo.com lub Serwis - portal internetowy 4xRobo.com prowadzony Regulamin serwisu 4xRobo.com. Rozdział I. Definicje użyte w Regulaminie 1. Regulamin serwisu - niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem zawiera informacje na temat zakresu, rodzaju, sposobu świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną KANTOROWIEC.PL, którego właścicielem jest spółka Czarny Koń M.T.W. Skóra, M.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja Regulamin świadczenia usługi BackupTec I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi backupu danych online, świadczonej przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KANTORIS.PL Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 1. INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN KANTORIS.PL Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 1. INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN KANTORIS.PL Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 1. INFORMACJE OGÓLNE -KANTORIS.PL jest innowacyjną formą zawierania transakcji wymiany, kupna bądź sprzedaży walut przez Internet. Działa także jako

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez TONIO LIMITED usług drogą

Bardziej szczegółowo

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem.

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NABYCIA LUB ZBYCIA POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NIEREGULOWANEGO OBROTU POZAGIEŁDOWEGO (OVER-THE-COUNTER) ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. StuGO.pl Artur Pawelec prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Domwaluty.pl

Regulamin Platformy Domwaluty.pl Regulamin Platformy Domwaluty.pl Niniejszy Regulamin Platformy Domwaluty.pl (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Klientów z Platformy Domwaluty.pl. 1. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Domwaluty.pl

Regulamin Platformy Domwaluty.pl Regulamin Platformy Domwaluty.pl Niniejszy Regulamin Platformy Domwaluty.pl (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Klientów z Platformy Domwaluty.pl od dnia 30-10-2013.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5 regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 02.02.2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych...

Bardziej szczegółowo