3. Portal lub 4xRobo.com lub Serwis - portal internetowy "4xRobo.com" prowadzony

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Portal lub 4xRobo.com lub Serwis - portal internetowy "4xRobo.com" prowadzony"

Transkrypt

1 Regulamin serwisu 4xRobo.com. Rozdział I. Definicje użyte w Regulaminie 1. Regulamin serwisu - niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem zawiera informacje na temat zakresu, rodzaju, sposobu świadczenia usług przez Usługodawcę. 2. Usługodawca Robo4x Ltd. z siedzibą w Victorii, wpisana do Rejestru Międzynarodowych Spółek Handlowych na Seszelach pod numerem , będąca zarazem operatorem serwisu 4xRobo.com. Portal lub 4xRobo.com lub Serwis - portal internetowy "4xRobo.com" prowadzony przez Usługodawcę wraz z udostępnianymi aplikacjami oraz zamieszczanymi tam materiałami. Zwroty Portal, 4xRobo.com oraz Serwis występują w niniejszym Regulaminie zamiennie i mają jednakowe znaczenie wskazane w niniejszym punkcie. 4. System transakcyjny zestaw aplikacji i funkcjonalności, w tym oferowanych bezpośrednio na Portalu, służących do obsługi Transakcji. 5. Usługa świadczenie wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Klienta w ramach Umowy, polegające na dostępie do funkcjonalności Portalu 4xRobo.com oraz udostępnionych aplikacji służących do dokonywania Transakcji na rynku Forex. 6. Klient osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zlecająca Usługodawcy świadczenie Usługi, spełniająca warunki Regulaminu i uzyskująca dostęp do Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie. Inwestor Klient, pracownik Klienta lub inna osoba upoważniona przez Klienta do korzystania z Usługi za pośrednictwem Konta. 8. Konto - konto rzeczywiste udostępnione Klientowi po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu z wykorzystaniem unikalnego identyfikatora i hasła wybranego przez Klienta służące do dokonywania Transakcji na realnym rynku. Konto jest zakładane wraz z zawarciem Umowy. 9. Konto Demo konto fikcyjne udostępnione Klientowi po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu z wykorzystaniem unikalnego identyfikatora i hasła wybranego przez Klienta służące do dokonywania Transakcji na fikcyjnym rynku odwzorowującym realny rynek. Do założenia Konta Demo nie jest konieczne zawarcie Umowy. 10. Umowa zawarta między Usługodawcą a Klientem umowa o świadczenie Usługi. Umowa zostaje zawarta po poprawnym zakończeniu procesu Rejestracji, w momencie zaksięgowania środków pieniężnych Klienta na Rachunku Bankowym. Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony.

2 11. Rachunek Bankowy rachunek bankowy w banku XXX zarządzany przez Usługodawcę. 12. Rachunek Inwestycyjny Klienta wyodrębniony wykaz środków pieniężnych Klienta zaksięgowanych na Rachunku Bankowy. 1 Rejestracja proces niezbędny do korzystania z Systemu transakcyjnego i Konta. Na Rejestrację składają się w szczególności wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Portalu, weryfikacja danych podanych przez Klienta i aktywacja Konta przez Usługodawcę po potwierdzeniu zaksięgowania wpłaty środków pieniężnych na Rachunku Bankowym. W trakcie procesu rejestracji konieczne jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. 14. T ransakcja Każda transakcja dokonywana na Rachunku Inwestycyjnym Klienta, obejmująca w szczególności przyjmowanie i wykonywanie Zleceń, deponowanie, wypłacanie środków. 15. Zlecenie dyspozycja kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych na rynku Forex wydawana przez Inwestora do wykonania przez Usługodawcę. 16. Rezerwa ilość środków pieniężnych posiadanych przez Klienta na Rachunku Bankowych konieczna do wykonania Zlecenia przez Usługodawcę. Rozdział II Postanowienia ogólne 1. Przepisy zawarte w Regulaminie określają zakres i warunki korzystania z Usługi przez Inwestora. 2. Dokonując rejestracji i zamawiając Usługę Klient oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy Regulamin. Każdy Inwestor korzystając z Konta zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Inwestor każdorazowo uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Portalu identyfikatora i hasła (logowanie). 4. W czasie korzystania z Usługi możliwe będzie prezentowanie przez Usługodawcę oraz osoby trzecie reklam. Reklamy prezentowane będą w ramach działalności Portalu. 5. Do korzystania z Usługi niezbędne jest gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych danych osobowych Klienta lub Inwestor. Dodatkowo Klient i Inwestor mogą wyrazić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych Rozdział III. Zamówienie i rezygnacja z Usługi 1. Zawieranie i rozwiązywanie Umów odbywa się za pośrednictwem Portalu.

3 2. Korzystanie z Usługi wymaga posiadania Konta w Portalu. Zawarcie Umowy następuje poprzez dokonanie przez Klienta poprawnej i kompletnej Rejestracji w Portalu, w tym wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego w zasobach Portalu, po zaksięgowaniu środków pieniężnych na Rachunku Bankowym. W toku Rejestracji niezbędne jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu. 4. Za dzień zawarcia umowy uznaje się dzień, w którym Usługodawca potwierdzi zaksięgowanie wpłaty kwoty pieniężnej na Rachunku Bankowym oraz aktywuje Konto Klienta. Inwestor dokona Rejestracji, w tym wybierze swój identyfikator, tajne hasło, a następnie dokona konfiguracji konta i uzyska możliwość korzystania z Portalu. Powyższe uregulowanie stosuje się odpowiednio do korzystania z Usługi w ramach Konta Demo. 5. Klient i Inwestor zobowiązani są do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji, natomiast w przypadku zmiany do ich niezwłocznej aktualizacji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki (w tym szkody majątkowe i niemajątkowe) wynikłe wskutek zaniechania powyższych obowiązków. 6. Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach: a) Śmierci Klienta lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych, b) Ustania bytu prawnego Klienta. Każda ze stron ma prawo ro rozwiązania umowy z zachowaniem dziesięciodniowego okresu wypowiedzenia. Rozdział III. Świadczenie Usługi 1. Usługodawca świadczy Usługę za pośrednictwem Systemu transakcyjnego. 2. Usługodawca świadczy Usługę wyłącznie na rynku Forex. W ramach świadczenia Usługi Usługodawca może udzielać Klientowi lub Inwestorowi dźwigni finansowej na poczet dokonywanych Transakcji. 4. Udzielona dżwignia nie będzie powiązana z obowiązkiem zapłaty odsetek na rzecz Usługodawcy. 5. Akceptując niniejszy Regulamin Klient i Inwestor oświadczają, iż są świadomi ryzyka związanego z inwestowaniem na rynku Forex. 6. Usługodawca nie jest zobowiązany do udzielania porad inwestycyjnych. Usługodawca nie odpowiada na skutki inwestycji dokonanych w oparciu o materiały edukacyjne i doradcze udostępnione przez Usługodawcę, jak i wszelkie inne dane, na

4 których opierał się Klient lub Inwestor. Rozdział IV. System transakcyjny 1. Usługodawca aktywując Konto upoważnia Inwestora do korzystania z Systemu transakcyjnego w celu przeprowadzania Transakcji. 2. Usługodawca upoważniony jest do ograniczenia lub zablokowania dostępu do Systemu transakcyjnego w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Systemu transakcyjnego, bezpieczeństwa lub pewności Transakcji dokonywanych za pomocą Systemu transakcyjnego lub w celu ochrony interesów innych Inwestorów lub Usługodawcy. Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane udostępnieniem przez Klienta lub Inwestora hasła do Konta osobom trzecim. 4. Klient jest właścicielem danych wprowadzonych do Konta. Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Inwestora i używanie Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem. Klient i Inwestor nie mogą wprowadzać do Konta treści o charakterze bezprawnym. 5. Usługodawca upoważniony jest do ograniczenia lub zablokowania dostępu do Systemu transakcyjnego w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Systemu transakcyjnego, bezpieczeństwa lub pewności Transakcji dokonywanych za pomocą Systemu transakcyjnego lub w celu ochrony interesów innych Inwestorów lub Usługodawcy. 6. Wyłączne prawa autorskie do Portalu, jego elementów oraz zamieszczonego na nim oprogramowania należą do Usługodawcy. Świadczenie usług za pośrednictwem Portalu nie oznacza przekazania praw autorskich, ani ich ograniczenia na rzecz Klientów i Inwestorów. Rozdział V. Wykonywanie T ransakcji 1. Inwestor zleca wykonanie Zlecenia za pośrednictwem Systemu transakcyjnego udostępnionego przez Usługodawcę. 2. Zamawiając lub wykonując Zlecenie Inwestor może dokonywać modyfikacji i ograniczeń za pomocą zleceń Buy/Sell, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Stop Loss, Take Profit. Zlecenia Inwestora wykonywane są po cenie natychmiastowego zakupi (Bid) oraz cenie natychmiastowej sprzedaży (Ask) oferowanej przez Usługodawcę. Inwestor składa Zlecenie zgodnie z informacją przedstawioną w Systemie transakcyjnym. Rozpoczęcie wykonywania Zlecenie następuje w momencie otrzymania Zlecenia przez Usługodawcę. Ze względu na dużą płynność i zmienność rynku Forex, a także ze względu na różnicę czasowa pomiędzy złożeniem Zlecenia przez Inwestora, a

5 otrzymaniem Zlecenia przez Usługodawcę, wynikającą z jakości połączenia pomiędzy urządzeniem Inwestora a Serwisem, cena obowiązująca w momencie otrzymania Zlecenia przez Usługodawcę może być różna od ceny w chwili złożenia Zlecenia przez Inwestora. W opisanym przypadku Inwestor informowany jest o zmianie ceny i ma możliwość potwierdzenia Zlecenia, bądź cofnięcia Zlecenia. 4. W przypadku niemożności złożenia Zlecenia za pomocą Systemu, istnieje możliwość zlecenia telefonicznego. 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niewykonania złożonego Zlecenia w przypadku, gdy Zlecenie jest złożone w sposób niejasny. 6. W przypadku wystąpienia narażenia oferowanego przez Usługodawcę instrumentu finansowego na ryzyko znacznej utraty wartości bądź nieprzewidywalnej zmiany ceny, Usługodawca zastrzega możliwość ograniczenia lub zablokowania składania Zleceń zakupu lub sprzedaży danego instrumentu finansowego bądź całkowitego wycofania danego instrumentu finansowego z obrotu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelką stratę, koszty, ograniczenia, wydatki poniesione przez Inwestora w związku ze złożeniem lub wykonaniem Zlecenia. Inwestor jest wyłącznie odpowiedzialny za jakość oraz precyzyjność instrukcji oraz Zleceń przekazywanych Usługodawcy za pomocą wszelkich środków komunikacji. 8. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej i sprzętu komputerowego Inwestora, urządzeń wykorzystywanych przez Inwestora do korzystania z Serwisu, niewłaściwym funkcjonowaniem łącza internetowego oraz niewłaściwym korzystaniem Inwestora z Serwisu. 9. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane działaniem siły wyższej (np. powódź, pożar, huragan, włamanie do systemów komputerowych, rozruchy, wojny, powstania) oraz innymi przyczynami niezależnymi od Usługodawcy. 10. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty, w tym za szkody z tytułu utraty zysków Klienta, przerw w działalności Klienta, użycia lub niemożności użycia, a także wadliwego działania Serwisu. 11. Usługodawca w ramach świadczonej Usługi nie przejmuje odpowiedzialności za zgodność działań Klienta z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności wobec kontrahentów Klienta i organów państwowych, w tym organów podatkowych oraz ZUS. 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń prezentowanych przez osoby trzecie w Portalu i w powiązaniu z korzystaniem z

6 Portalu. 1 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie oraz wykorzystanie programów trzecich do realizowania Zleceń. 14. Zlecenia wykonywane są w ramach poleceń i po cenach ustalonych przez Inwestora. 15. W przypadku niemożliwość wykonania Zlecenia w ramach poleceń i po cenach ustalonych przez Inwestora ze względów niezależnych od Usługodawcy (np. w przypadku znacznej płynności rynku, w momencie ogłaszania informacji rynkowych, itp.), Usługodawca zastrzega możliwość realizowania Zleceń po cenach najbardziej zbliżonych oraz najkorzystniejszych dla Inwestora. W takim przypadku zlecenia Take Profit oraz Stop Loss mogą zostać usunięte przez Usługodawcę. Powyższe działania mogą zostać podjęte również w przypadku zamawiania Zleceń, które mogą zostać uznane za naruszające zasady wolnego rynku. 16. Usługodawca zastrzega sobie prawo wykonania tylko części Zlecenia w zależności od wielkości Zlecenia i aktualnej sytuacji rynkowej. 1 Usługodawca upoważniony jest do odmowy wykonania Zlecenia w następujących przypadkach gdy: a) Inwestor lub Klient nie posiada na Rachunku Inwestycyjnym Klienta środków wystarczających do wykonania Zlecenia b) Zlecenie złożone przez Inwestora może naruszać swobodę handlu bądź niezawodność Systemu c) Złożone Zlecenie ma na celu manipulację rynkiem d) Wykonanie Zlecenia ma na celu zalegalizowanie środków pochodzących z działalności niezgodnej z prawem (money laundering) 15. Odmowa wykonania Zlecenia nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń zarówno ze strony Klienta lub Inwestora wobec Usługodawcy, jak i ze strony Usługodawcy wobec Klienta lub Inwestora. 16. Usługodawca dochowuje wszelkich starań oraz podejmuje niezbędne kroki w celu zabezpieczenia interesu Inwestora w ramach przyjmowania oraz realizacji Zleceń. W szczególności Ustawodawca podejmuje starania by wykonać Zlecenie po cenie najkorzystniejszej dla Klienta w momencie jego realizacji.

7 Rozdział VI. Rachunek Bankowy Klienta 1. Otwarcie Rachunku Inwestycyjnego Klienta następują z momentem zaksięgowania pierwszej wpłaty środków pieniężnych dokonanej na rzecz Klienta. 2. Rachunek Inwestycyjny Klienta może zostać użyty wyłącznie na rzecz Transakcji dokonywanych pomiędzy Klientem, a Usługodawcą. Klient nie ma możliwości wypłacania środków z Rachunku Inwestycyjnego Klienta na rzecz osób trzecich. 4. Wszelkie wpłaty dokonywane na rachunek Inwestycyjny Klienta w walucie innej niż waluta, w której prowadzony jest Rachunek Bankowy Klienta zostaną wymienione na tę walutę. Wymiana waluty zostanie dokonana po kursie i według stawek określonych zgodnie z tabelą opłat banku prowadzącego Rachunek Bankowy. 5. Usługodawca prowadzi wykaz Transakcji dokonywanych w ramach Rachunku Inwestycyjnego Klienta. Na żądanie Klienta Usługodawca udostępni Klientowi w przeciągu 7 dni roboczych aktualny wyciąg z Rachunku Inwestycyjnego Klienta. Rozdział VII. Zabezpieczenie i wypłata środków 1. Wiarygodność finansową oraz wypłacalność Usługodawcy zapewnia Fundusz 12Victoria Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS o kapitale zakładowym, w całości wpłaconym, zł (jeden milion złotych). 2. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na dokonywanie wypłat oraz transferu środków z Rachunku Inwestycyjnego Klienta na poczet prawidłowego wykonania Zleceń oraz na poczet rozliczeń dokonanych pomiędzy Klientem, a Usługodawcą lub osoba trzecią. Na warunkach opisanych w kolejnych punktach, Klient ma prawo do wypłaty wszelkich wolnych środków pieniężnych (nieobciążonych np. poprzez wykorzystanie na poczet Zleceń) na uprzednio wskazany rachunek bankowy należący do Klienta. 4. W przypadku złożenia dyspozycji wypłaty środków pieniężnych z Rachunku Inwestycyjnego Klienta przez Klienta, Usługodawca dokona przelewu środków na uprzednio wskazany rachunek bankowy w terminie 5 (pięciu) dni roboczych. Faktyczny czas zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Klienta zależy od regulacji instytucji prowadzącej rachunek bankowy Klienta. 5. Wypłata środków pieniężnych dokonywana jest w walucie podstawowej dla Rachunku Inwestycyjnego Klienta.

8 6. Warunki, opłaty, koszty związane z wypłatą środków pieniężnych z Rachunku Inwestycyjnego Klienta zostaną każdorazowo określone na Portalu 4xRobo.com. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wypłaty środków pieniężnych z Rachunku Inwestycyjnego Klienta w przypadku, gdy wielkość tych środków nie jest wystarczająca do pokrycia kosztów ich wypłaty. 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy, koszty, niedokonanie wypłaty środków pieniężnych, blokadę środku pieniężnych na rachunku bankowym Klienta wynikające z działalności instytucji prowadzącej rachunek bankowy Klienta bądź z działań Klienta. 9. Usługodawca nie prowadzi obsługi podatkowej związanej z Rachunkiem Inwestycyjnym Klienta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania i zaniechania Klientów związane z rozliczeniami podatkowymi. Rozdział VIII. Szkolenia i doradztwo inwestycyjne 1. W ramach świadczenia Usługi Usługodawca oferuje bezpłatne szkolenia inwestycyjne prowadzone przez 4xSchool.pl 2. Do obycia szkolenia konieczne jest założenie Konta. Ilość oferowanych szkoleń danemu Klientowi uzależniona jest od kwoty wpłaconej na Rachunek Bankowy Klienta. 4. Szkolenia są bezpłatne. Całość kwoty przekazanej na Rachunek Bankowy Klienta może zostać przeznaczona na inwestycję oraz wykonywanie Zleceń. 5. Informacja o szkoleniach oraz o konkretnych pakietach szkoleniowych jest każdorazowo publikowana na Portalu 4xRobo.com oraz stronie internetowej 4xSchool.pl Rozdział IX. Polityka prywatności 1. Usługodawca przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Inwestorów i Klientów. 2. Usługodawca z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz

9 ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. 4. Dane Inwestorów i Klientów, mogą być udostępniane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Rozdział X. Postanowienia końcowe 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu w zasobach Portalu. 2. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Umowy, jak również na gruncie niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą według prawa Seszeli. Usługodawca do korespondencji wykorzystywać będzie adres W przypadku postępowania reklamacyjnego adresem będzie 4. Niniejszy Regulamin, zawarte Umowy oraz wszelkie inne uzgodnienia pomiędzy Usługodawcą, Klientami oraz Inwestorami dokonywane są w języku polskim

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Domwaluty.pl

Regulamin Platformy Domwaluty.pl Regulamin Platformy Domwaluty.pl Niniejszy Regulamin Platformy Domwaluty.pl (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Klientów z Platformy Domwaluty.pl. 1. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Domwaluty.pl

Regulamin Platformy Domwaluty.pl Regulamin Platformy Domwaluty.pl Niniejszy Regulamin Platformy Domwaluty.pl (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Klientów z Platformy Domwaluty.pl od dnia 30-10-2013.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KANTORIS.PL Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 1. INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN KANTORIS.PL Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 1. INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN KANTORIS.PL Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 1. INFORMACJE OGÓLNE -KANTORIS.PL jest innowacyjną formą zawierania transakcji wymiany, kupna bądź sprzedaży walut przez Internet. Działa także jako

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki: 1) wydawania przez MultiBank kart kredytowych (zwanych dalej kartami), 2)

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH zawarta w dniu [] pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo