Każdy uczeń klasy 3it w roku szkolnym 2013/14:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Każdy uczeń klasy 3it w roku szkolnym 2013/14:"

Transkrypt

1 Każdy uczeń klasy 3it w roku szkolnym 2013/14: przedmiot prowadzący wymaganie Religia Adam Król W9 Uczeń wskaże te problemy życia społecznego, które uważa za możliwe do rozwiązania w duchu nauki Kościoła oraz przedstawi etapy powołania ludzi przez Boga i zaprezentuje ich istotę. W10- Uczeń zaprezentuje naukę o sakramencie małżeństwa i przedstawi istotę odpowiedzialności za chrześcijańskie wychowanie dzieci W11- uczeń uzasadni tezę, że rodzina jest pierwszą szkołą modlitwy W12 Uczeń wskaże te elementy nauki Kościoła, które uważa za szczególnie ważne w kształtowaniu postawy dojrzałego chrześcijanina j. polski Marek Madej W11 uczeń wypowie się na zadany temat W12 uczeń wykona zadania pracując z tekstem publicystycznym W13 uczeń wykona zadania pracując z tekstem publicystycznym W14 uczeń przygotuje pracę pisemną na zadany temat W15 uczeń przygotuje pracę pisemną na zadany temat j. angielski Katarzyna Januszewska W9 wypowie się w formie ustnej lub pisemnej wykorzystując poznane słownictwo z zakresu: człowiek, nauka i technika, kultura, państwo i społeczeństwo, sport, życie rodzinne i towarzyskie oraz praktycznie zastosuje struktury gramatyczne:czasy teraźniejsze, used to, Past Simple, Past Coninuous W10 - wypowie się w formie ustnej lub pisemnej wykorzystując poznane słownictwo z zakresu: żywienie, dom, świat przyrody, zakupy i usługi, podróżowanie oraz praktycznie zastosuje struktury gramatyczne:passive voice, have got sth done

2 j. rosyjski dla spedytora i logistyka j. niemiecki eksploatacja portów i terminali Natalia Rolewska Magdalena Marońska W11 - wypowie się w formie ustnej lub pisemnej wykorzystując poznane słownictwo z zakresu: państwo i społeczeństwo, kultura, człowiek, sport, świat przyrody oraz praktycznie zastosuje struktury gramatyczne:question tags, sposoby wyrażania przyszłości, zaimki zwrotne, each other. W12 - wypowie się w formie ustnej lub pisemnej wykorzystując poznane słownictwo z zakresu: szkoła, nauka i technika, praca, kultura oraz praktycznie zastosuje struktury gramatyczne:.mowa zależna, I i II okrea warunkowy W4 zrelacjonuje przeszłe wydarzenia. W5 - opisze obrazek, przedstawiający porę roku, i udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące opisywanego obrazka. W6 wypowie się na tematy, związane z zakupami. W7 wypowie się na tematy, związane z posiłkami, gotowaniem, menu. W8 uczeń napisze list o swoim przyjacielu. W9 uczeń wypowie się o znaczeniu sportu w naszym życiu. W15. opisze sposób spędzania wakacji (uwzględnia miejsce, pogodę, sposób spędzania czasu) W16. uczeń napisze prosty list formalny (uwzględnia formę listu) W17. opisze osoby, uwzględni garderobę, wyrazi opinię i porówna, używając przymiotników w różnych stopniach W18. opisze wymarzony zawód uwzględniając czynności z nim związane i pasujące cechy charakteru W19. uczeń napisze ogłoszenie w sprawie pracy i swój życiorys W20. opisze wydarzenia z przeszłości, używając czasu Imperfekt i spójników als i wenn W21. opowie o swoich planach na przyszłość używając czasu Futur I Matematyka Ewa Wiertel W15 wyznaczy ciąg arytmetyczny, zastosuje własności ciągu arytmetycznego w różnych sytuacjach

3 Wychowanie fizyczne Mariusz Nałęcki Agnieszka Redner W16 wyznaczy ciąg geometryczny, zastosuje własności ciągu geometrycznego w różnych sytuacjach (w tym w zadaniach dotyczących oprocentowania lokat i kredytów) W17 obliczy pole trójkąta o podanych własnościach z zastosowaniem trygonometrii i twierdzenia Pitagorasa W18 obliczy pole czworokąta o podanych własnościach z zastosowaniem trygonometrii i twierdzenia Pitagorasa W19 zastosuje własności wielokątów opisanych na okręgu i wpisanych w okrąg do obliczania pól i obwodów W15 - wykona test K.Zuchory, porówna z uprzednio uzyskanymi i ustali sposoby ich poprawy. W16 - wykona poznane techniki relaksacyjne jogi. W17 - wykona ćwiczenia wzmacniające mięśnie dla zachowania prawidłowej postawy ciała W18 (dziewczęta) - przedstawi emocje poprzez ruch i muzykę W19 - zastosuje przepisy i elementy poznanych gier zespołowych. W20 - zastosuje poznane przepisy gry, sędziowania i protokołowania w poznanych grach zespołowych Podstawy przedsiębiorczości Maria Kępka W4 pozna metody poszukiwania pracy i stworzy dokumenty aplikacyjne W5 omówi zasady źródła finansowania państwa oraz znaczenie globalizacji gospodarki W6 rozwiąże test z części ekonomicznej egzaminu zawodowego Grażyna Górniak Porty i terminale: Moduł 342[03].Z1 Technologie składowania, przeładunku i przewozu ładunków Z1.01 Eksploatacja środków transportu W1.1 - sklasyfikuje i scharakteryzuje środki transportu. W 1.2 scharakteryzuje organizację i zasady ruchu kolejowego. W1.3 - scharakteryzuje proces eksploatacji środków transportu. W1.4 - zaplanuje obsługę techniczną środków transportu. W1.5 - wyliczy koszty eksploatacyjne i amortyzację środków transportu. Z1.02 Obsługa spedycyjna ładunków i środków transportu W2.1 określi podstawy działalności spedytora w Polsce. W2.2 zorganizuje przewóz towarów transportem drogowym, kolejowym, morskim, wodnym śródlądowym i lotniczym.

4 W2.3 zaplanuje przewóz ładunków w systemie multimodalnym. Z1.03 Planowanie zadań logistycznych w portach i terminalach W2.4 zorganizuje transport ładunków niebezpiecznych, ciężkich, ponadgabarytowych oraz zwierząt. W2.5 posłuży się międzynarodowymi formułami handlowymi. W2.6 obliczy koszty usług spedycyjnych. W2.5 przedstawi systemy zarządzania portami i terminalami. W3.1 - scharakteryzuje systemy logistyczne i ich elementy składowe stosowane w eksploatacji portów i terminali. MODUŁ: TECHNOLOGIE SKŁADOWANIA, PRZEŁADUNKU I PRZEWOZU ŁADUNKÓW [03].Z1.04 Stosowanie zasad gospodarki magazynowej 342[03].Z1.05 Dobieranie technologii składowania, przeładunku i przewozu ładunków Edyta Szlakiewicz W3.2 - zaplanuje procesy magazynowania, transportu, zakupu, produkcji i dystrybucji. W3.3 scharakteryzuje systemy identyfikacji ładunków w łańcuchach logistycznych, systemy gospodarowania odpadami W1- Klasyfikuje magazyny W2- Dobiera wyposażenie magazynowe W3- Oblicza przestrzeń składowa magazynów W4- Stosuje zasady gospodarki magazynowej W1- Charakteryzuje właściwości ładunków W2- Dobiera technologie składowania, przeładunku i przewozu wybranych ładunków W3- Sporządza plany ładunkowe W4- Stosuje przepisy prawa dotyczące pracy portów i terminali oraz ich wyposażenie W5- Charakteryzuje technologię przewozu zwierząt i żywych i i materiałów niebezpiecznych W6- Charakteryzuje urządzenia załadowcze i wyładowcze

5 Logistyk: MODUŁ: PROJEKTOWANIE I REALIZACJA ZADAŃ LOGISTYCZNYCH W DYSTRYBUCJI Z1.03 Projektowanie i realizacja zadań logistycznych w dystrybucji Logistyka przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw (MZlpwłd) Z1.04 Projektowanie i w gospodarce odpadami Z1.05 Projektowanie i w organizacji transportu wewnętrznego Logistyczne zarządzanie gospodarką magazynową i zapasami Z2.01 Projektowanie i w gospodarce zapasami Edyta Szlakiewicz Iwona Mackiewicz W7- Dobiera technologię składowania, przeładunku i przewozu ładunków W1- Ustala kanały dystrybucji W2- Dokonuje analizy popytu, planuje lokalizację centrum dystrybucji W3- Dokonuje analizy kosztów, wypełnia dokumenty W4- Projektuje zadania logistyczne W5- Stosuje systemy informacyjne wspomagające logistykę dystrybucji W4.1 - zaprojektuje realizację usługi recyklingowej. W4.2 - zaplanuje budżet gospodarki odpadami. W4.3 - zastosuje międzynarodowe przepisy dotyczące ekologistyki. W5.1 - opisze infrastrukturę systemów logistycznych. W5.2 określi parametry środków transportu wykorzystanych dla wykonania zadania logistycznego. W5.3 pozna metody sporządzania harmonogramu organizacji transportu wewnętrznego. W1.1 sklasyfikuje rodzaje zapasów, zidentyfikuj strukturę zapasu i jego elementy składowe. W1.2 zanalizuje popyt na towary. W1.3 wyznaczy poziom zapasu bezpieczeństwa i zapasu cyklicznego. Obliczy optymalną wielkość dostawy oraz koszty tworzenia i odnawiania zapasów. W1.4 zrealizuje odnawianie zapasów.

6 Z2.02 Projektowanie i w gospodarce magazynowej W1.5 zastosuje system uzupełniania zapasów dla grup materiałowych przy zamawianiu grupowym. W1.6 - zastosuje narzędzia informatyczne i systemy informacyjne wspomagające gospodarkę zapasami. W2.1 - opisze magazyn. W2.2 - rozplanuje przestrzeń magazynową. W2.3 - wyjaśni na czym polegają operacje magazynowe. W2.4 - zrealizuje zadania magazynowe. W2.5 - opracuje proces magazynowania i zastosuje magazynowe systemy informatyczne. W2.6 - opracuje projekt technologiczno-organizacyjny magazynu. MZlpwłd Bogusława Kożuch W2.1 zaplanuje zadania logistyczne w procesie technologicznym przedsiębiorstwa W2.2 Opisze proces planowania przepływu materiałów W2.3 Zaprojektuje harmonogram produkcji stosując dostępne metody planowania w logistyce. W6.1 Określi obszary występowania i rodzaje kosztów logistycznych W6.2 Zidentyfikuje etapy projektowania audytu systemu logistycznego w przedsiębiorstwie Spedytor: podstawy działalności spedytora Anna Wawruch-Lis W6.3 Dokona analizy kosztów logistycznych W3.1 - zastosuje zasady redagowania pism. W3.2 - przygotuje zebranie, konferencję. W1.3 opracuje cykl realizacji zamówienia w firmie logistycznej.w3.3 - sporządzi typowe pisma handlowe. W4.1 - sklasyfikuje składniki majątku i kapitałów oraz określi wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu. W4.2 - sporządzi, skontroluje i zadekretuje wybrane dowody księgowe. Przechowa dowody księgowe. W4.3 - zaewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach wynikowych i ustali wynik finansowy.

7 MZdpts Bogusława Kożuch W1.1- wyjaśni zasady działalności przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego W1.2 - zaplanuje proces transportowy W1.3- określi zasady zarządzania zasobami ludzkimi W2.1 - zaplanuje zadanie transportowo-spedycyjne oraz określi kierunki i metody jego realizacji W2.2 Zaplanuje zadanie z wykorzystaniem intermodalnych urządzeń transportowych W2.3- wyznaczy trasy przewozu. Moduł zawodowy narzędzia spedycji i transportu Z3.01 Wykorzystanie logistyki w działalności spedycyjnej Iwona Mackiewicz W1.1 - scharakteryzuje podstawy zarządzania logistycznego w ramach przedsiębiorstwa transportowego. W1.2 - określi zasady funkcjonowania transportu w sieci logistycznej. W1.3 - scharakteryzuje system efektywnego i szybkiego reagowania na potrzeby klienta. W1.4 - określi zasady mierzenia oferowanego poziomu obsługi klienta W1.5 - określi koszty logistyki w kalkulacji cen za usługi transportowo-spedycyjne. W1.6 - wykorzysta informacyjne systemy komputerowe do planowania, monitorowania i kontrolowania

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik logistyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Nr programu nauczania DKOS-4015-177/02; podręcznik pod red. M. Belki Ekonomia Stosowana Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych

Poziom wymagań programowych raktyki zawodowe TEHNIK LOGISTYK 333107 1. hp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 2. odstawy prowadzenia działalności logistycznej 3. rocesy transportowe i magazynowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK 333107 Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, 95-011 Bratoszewice, Plac Staszica 14 tel. 42/719 89 83, faks 42/719 66 77 2 I. DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU PRAKTYKI ZAWODOWE

WYCIĄG Z PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU PRAKTYKI ZAWODOWE WYIĄG Z ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 RAKTYKI ZAWODOWE Numer w szkolnym zestawie programów 37/ZA10/TL/13 raktyki zawodowe 1. hp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ZAWÓD - Technik handlowiec symbol 522305 PRZEDMIOT - Symulacyjna firma handlowa PROPOZYCJE POMIARU

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/214 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 maja 2012 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA LOGISTYCZNA

AKADEMIA LOGISTYCZNA Warsztaty / Warszawa AKADEMIA LOGISTYCZNA PLANOWANIE LOGISTYCZNE ZAPASAMI 14-15 PAŹDZIERNIKA 2014 28-29 PAŹDZIERNIKA 2014 SYSTEMEM MAGAZYNOWANIA I PRZEPŁYWEM ŁADUNKU 12-13 LISTOPAD 2014 PROCESY STANDARYZACYJNE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY do Programu nauczania (DKOS-4015-176/02) i Podręcznika do liceów i techników z Podstaw przedsiębiorczości autorstwa W. J. Jakubowskiego, T. Maja, P. Załęskiego Autor:

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo