DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH"

Transkrypt

1 DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, Bratoszewice, Plac Staszica 14 tel. 42/ , faks 42/

2 2 I. DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PRAKTYKANTA Nazwisko i imię ucznia Klasa..... Specjalizacja Rok szkolny Adres.. Nr telefonu . Miejsce odbywania praktyki (adres).. Opiekun praktyk Nr telefonu Termin odbywania praktyk Termin oddania dzienniczka praktyk. (tydzień po zakończenia)

3 3 II. ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIA PRAKTYKI.. dnia. (nazwa i adres gospodarstwa) Zaświadcza się, że ucz... klasy Odbył praktykę zawodową w wymiarze 160 godzin w terminie od do. Program praktyk został: - zrealizowany w całości*/ - nie zrealizowano punktu nr..*/ W czasie praktyk z powierzonych obowiązków uczeń wywiązywał się: celująco, bardzo dobrze, dobrze, dostatecznie, dopuszczająco, niedostatecznie */ */ właściwe podkreślić Podpis opiekuna praktyk III. OCENA UCZNIA PO ODBYCIU PRAKTYK ZAWODOWYCH Ocena przez szkołę: ocena za dzienniczek:... ocena za odpowiedź:. PRAKTYKĘ ZALICZONO NA OCENĘ:. DATA:.. PODPISY KOMISJI: PRZEWODNOCZĄCY: CZŁONKOWIE:

4 4 IV. INFORMACJE DLA PRAKTYKANTA 1. Praktyka zawodowa jest obowiązkowa dla ucznia. 2. Uzyskanie oceny negatywnej z praktyki jest równoznaczne z nieuzyskaniem promocji do klasy wyższej. 3. Praktykant zobowiązany jest do: przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz regulaminu praktyk i zakładowego regulaminu pracy; przestrzegania ustalonego harmonogramy godzin pracy; rzetelnego i uczciwego wykonywania powierzonych obowiązków; prowadzenia na bieżąco dzienniczka praktyk; każdego dnia odbytej praktyki należy zapisać: o datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia praktyki, o dział i stanowisko, na którym odbywał praktykę, o rodzaj wykonywanych czynności w danym dniu, o spostrzeżenia w wykonywanych czynności. 4. Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona, a podstawą do usprawiedliwienia jest zwolnienie lekarskie, które należy przedstawić w zakładzie pracy, a jego kserokopię dołączyć do dzienniczka praktyk. Nieobecność na zajęciach musi być odrobiona. 5. Po ukończeniu praktyki każdy uczeń jest oceniany. Ocena powinna uwzględniać wiadomości i umiejętności, jakie uczeń nabył w czasie odbywania praktyki. Oceny końcowej z odbytej praktyki dokonuje kierownik praktyki w szkole po konsultacji z nauczycielami przedmiotów zawodowych na podstawie: opinii z zakładu pracy, w którym uczeń odbywał praktykę oraz dzienniczka praktyk W przypadku niezrealizowania części programu praktyk uczeń jest zobowiązany do jego uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez kierownika szkolenia praktycznego.

5 5 V. OBECNOŚĆ UCZNIA NA PRAKTYCE TERMIN ROZPOCZĘCIA PRAKTYKI. TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAKTYKI TYGODNIE PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK I II III IV Proszę wpisać odpowiednią datę pod dniem tygodnia odbywanej praktyki. W przypadku nieobecności ucznia w danym dniu na praktyce proszę dany dzień zaznaczyć znakiem X. Praktyka odbywała się 8 godzin dziennie: od godziny...do godziny Stwierdza się, że uczeń zgodnie z planem zrealizował dni praktyki Uczeń nie odbył z powodu nieobecności..dni praktyki. zostały one odpracowane w dniach.... Uwagi Podpis Zakładowego Opiekuna Praktyk

6 6 VI. PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA KLASY III TECHNIKUM LOGISTYCZNEGO dla klasy III Technikum Logistycznego Nr zawodu Nr programu 1/TL/12-13 Czas trwania 4 tygodnie (160 godzin) 1. Zapoznanie z organizacją przedsiębiorstwa logistycznego. Uczeń potrafi: charakteryzować zakres działalności przedsiębiorstwa określić zadania logistyczne opisać strukturę organizacyjną i regulamin organizacyjny omówić regulamin pracy. 2. Zapoznanie ze sposobem kierowania i zarządzania przedsiębiorstwem logistycznym. Uczeń potrafi: opisywać zadania działów firmy omawiać metody zarządzania stosowane w firmie opisać warunki podejmowania decyzji. 3. Zapoznanie z systemem rozliczeń. Uczeń potrafi: omówić obieg dokumentów w przedsiębiorstwie określić system rozliczeń charakteryzować obowiązującą w firmie dokumentację uczestniczyć w sporządzaniu rozliczeń finansowo księgowych i dokumentów. 4. Zapoznanie z działalnością logistyczną przedsiębiorstwa. Uczeń potrafi: zarządzać gospodarką zapasami i gospodarką magazynową przygotować zaopatrzenie materiałowe w przedsiębiorstwie przeanalizować wykorzystanie zapasów magazynowych dobrać opakowania i przygotować towar do dystrybucji wyznaczyć zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa. 5. Zapoznanie z usługami logistycznymi i ich oferowanie. Uczeń potrafi: zorganizować i zrealizować usługi recyclingowe opisać zasady obsługi regałów magazynowych wysokiego składowania dobrać środki transportu wewnątrzzakładowego

7 7 dobrać środki transportu w zakresie zadań logistycznych zastosować metody i narzędzia realizacji usług logistycznych. 6. Zapoznanie z zasadami opracowania dokumentów logistycznych. Uczeń potrafi: opisać zasady opracowania dokumentów logistycznych sporządzić dokumenty związane ze sferą logistyki. 7. Zapoznanie ze sposobem sprawdzania efektywności firmy. Uczeń potrafi: wyodrębnić i przeanalizować koszty logistyki zastosować metody i narzędzia statystyczne przy sporządzaniu analiz procesów logistycznych. 8. Zapoznanie z przebiegiem procesu logistycznego. Uczeń potrafi: opisać procesy logistyczne występujące w firmie scharakteryzować obowiązki logistyczne. 9. Zapoznanie ze sposobem przygotowania harmonogramu czynności oraz ze sposobem opracowania planu zadania logistycznego Uczeń potrafi: omówić czynności związane z przygotowaniem procesu logistycznego zrealizować łańcuch dostaw tradycyjnie i systemem elektronicznym.

8 8 Data VII. WYKAZ REALIZOWANYCH CZYNNOŚCI PODCZAS ODBYWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ Czas Wykonywane czynności Spostrzeżenia pracy Podpis Dział / stanowisko (od do) zakładowego Ilość kierownika godzin praktyk Data Wykonywane czynności Dział / stanowisko Spostrzeżenia Czas pracy (od do) Ilość godzin Podpis zakładowego kierownika praktyk

9 9 Data Wykonywane czynności Dział / stanowisko Spostrzeżenia Czas pracy (od do) Ilość godzin Podpis zakładowego kierownika praktyk Data Wykonywane czynności Dział / stanowisko Spostrzeżenia Czas pracy (od do) Ilość godzin Podpis zakładowego kierownika praktyk

10 10 Data Wykonywane czynności Dział / stanowisko Spostrzeżenia Czas pracy (od do) Ilość godzin Podpis zakładowego kierownika praktyk VIII. ZADANIA DO REALIZACJI W FORMIE PISEMNEJ W DZIENNICZKU PRAKTYKI ZAWODOWEJ 1. Określ profil działalności zakładu, w którym realizowana jest praktyka zawodowa....

11 11 2. Określ zadania logistyczne realizowane w ramach działalności przedsiębiorstwa Ustal czynności związane z realizacją zadań logistycznych realizowanych w przedsiębiorstwie Wskaż najważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia i życia pracowników oraz określ podstawowe czynności zapobiegawcze stosowane w zakładzie pracy.

12 Wymień zasady BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska jakie obowiązują w miejscu odbywania praktyk a następnie wskaż dokumenty które mówią w w/w zasadach Jakie są prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP..

13 Wymień i opisz urządzenia wykorzystywane w pracy biurowej Scharakteryzuj środki transportu wewnątrzzakładowego oraz drogowego wykorzystywane w firmie w której obywała się praktyka zawodowa....

14 14 9. Scharakteryzuj rodzaje odpadów a następnie sposób postępowania przedsiębiorstwa z nimi Wymień i scharakteryzuj dokumenty logistyczne wykorzystywane w przedsiębiorstwie Wymień i opisz budynki i budowle magazynowe..

15 Wymień środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej stosowane w przedsiębiorstwie. Czym jest uwarunkowane ich zastosowanie? Wymień i krótko opisz wyposażenie magazynu w którym odbywała się praktyka zawodowa...

16 W jaki sposób planuje się rozmieszczenie towaru w magazynie (ustalenie kolejnych czynności) Jakie czynniki decydują o wyborze danego miejsca Opisz proces opakowywania a następnie pakowania wybranego towaru Zaplanuj proces wydania z magazynu wybranego towaru z uwzględnieniem kolejnych czynności i dokumentów...

17 W jaki sposób archiwizowane są dokumenty w przedsiębiorstwie i w jaki sposób firma zabezpiecza się przed ich utratą....

18 18 NOTATKI

19 19 NOTATKI

20 20

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ZAWÓD - Technik handlowiec symbol 522305 PRZEDMIOT - Symulacyjna firma handlowa PROPOZYCJE POMIARU

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia Procedura 26 Warunki kształcenia 1 1. Cel i zakres procedury Celem jest ocena i stałe doskonalenie warunków kształcenia w Wydziale Nauk o Zdrowiu. 2. Terminologia Warunki kształcenia są związane z posiadanym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania?

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Poradnik dla autorów szkolnych planów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU w ramach projektu Droga do pracy, nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-01 współfinansowanego z. 1. Podstawowe informacje o Projekcie 1. Projekt pt. Droga do pracy realizowany

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Andrzej Żelasko Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Uzasadnienie potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych.

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych. BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szk olne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32

Bardziej szczegółowo