UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW"

Transkrypt

1 UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Zawarta w dniu pomiędzy: NAZWA FIRMY Ul. Wspólna 3 m. 4, Warszawa KRS: NIP: REGON: zwanym dalej Zlecającym reprezentowanym przez Jana Kowalskiego a Biurem Rachunkowym: 7PLUSPLUS SP. Z O.O. Al. Niepodległości 46/50 lok. 232, Warszawa KRS: nadany przez Sąd rej. dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy NIP: REGON: Kapitał zakładowy: 5000 zł, zwanym dalej Biurem, reprezentowanym przez: Jacka Gadzinowskiego 1 Zlecający zleca prowadzenie, a Biuro przyjmuje do prowadzenia Księgę Przychodów i Rozchodów, zwaną dalej Księgą, przeznaczoną do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w ramach działalności prowadzonej przez Zlecającego. 2 W ramach niniejszej umowy Biuro zobowiązuje się do: 1. Prowadzenia Księgi z należytą starannością, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i na podstawie otrzymywanych od Zlecającego dokumentów oraz innych informacji. Księga prowadzona jest przy użyciu komputera w formie elektronicznych zbiorów danych. Dysponentem Księgi w trakcie trwania umowy jest Biuro. Przez prowadzenie Księgi rozumie się: a) dokonanie w imieniu i na życzenie Zlecającego zapisów księgowych odpowiadających poszczególnym zdarzeniom gospodarczym na podstawie dostarczonej przez Zlecającego dokumentacji lub innych informacji udzielonych przez Zlecającego, b) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla składników majątku o wartości początkowej przekraczającej wartość 3500,00pln oraz prowadzenie ewidencji wyposażenia dla składników majątku o wartości przekraczającej 1500,00pln, nie wyższej niż 3500,00pln. 2. W oparciu o dostarczoną dokumentację oraz uzyskane od Zlecającego informacje, do dnia 20 każdego miesiąca dokonania odpowiednich zapisów w Księdze i na tej podstawie ustalienia wysokości miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt. 2 ustawy od osób fizycznych. 3. dokonania rozliczeń w zakresie podatku VAT i sporządzenia wymaganych deklaracji VAT7 lub VAT7K w zależności od metody rozliczeń jaką przyjął Zlecający, 4. Jeśli nie postanowiono inaczej, dokonanie na życzenie zlecającego naliczenia płac oraz rozliczenia ZUS i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń, przez co rozumie się: a) sporządzenie list płac oraz rachunków do umów cywilno prawnych wyłącznie na podstawie informacji uzyskanych od Zlecającego, b) na podstawie sporządzonych list płac i wystawionych rachunków do umów cywilno-prawnych wyliczenie należnych składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń, c) sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych rozliczających podatek z tytułu wynagrodzeń PIT4R oraz PIT11 5. Przestrzegania ścisłej tajemnicy służbowej i handlowej wobec osób trzecich. Zlecający zobowiązuje się do: 3

2 1. Właściwego pod względem formalnym i rzetelnego pod względem merytorycznym dokumentowania operacji gospodarczych podlegających wpisowi do Księgi. 2. Dostarczania do Biura wszelkich dokumentów, wyłącznie związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, stanowiących podstawę wpisów do Księgi nie później niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego te dokumenty dotyczą oraz opisywania dostarczonych dokumentów w sposób umożliwiający ich właściwe zakwalifikowanie w Księdze. 3. Przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku z częstotliwością i w sposób określony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, 4. Informowania Biura, nie później jednak niż w dniu dostarczenia dokumentów, o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na prowadzenie Księgi i ustalanie zaliczek na podatek dochodowy i VAT. Informacja taka powinna mieć formę pisemną. W szczególnosci: a) informowania Biura o nieopłaconych w całości lub części zobowiązaniach wynikających z otrzymanych faktur, rachunków, umów lub innych dokumentów w przypadku upływu 30 dni od daty ich płatności lub 90 dni dni od daty zaliczenia ich w koszty (dla zobowiązań z terminem płatności dłuższym niż 60 dni), zlecając Biuru dokonanie korekty podatkowych kosztów uzyskania przychodu lub korekty wielkości przychodu podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. b) informowania Biura o nieopłaconych w całości lub części zobowiązaniach wynikających z otrzymanych faktur, w przypadku upływu 150 dni od daty płatności określonej na fakturze lub w umowie, zlecając Biuru dokonanie korekty kwoty podatku VAT wynikającego z tej faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. c) informowania Biura o wystąpieniu transakcji zobowiązujących do rozliczenia podatku zgodnie z treścią art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek u źródła) oraz dostarczenia niezbędnych dokumentów umożliwiających prawidłowe rozliczenie podatku. 5. Niezwłocznego uzupełniania braków w dostarczonej dokumentacji i stosowania się do zaleceń Biura. 6. Informowania Biura o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na naliczanie płac oraz rozliczenia ZUS i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń. W szczególności dostarczenia umów, kwestionariuszy osobowych, oświadczeń pracowniczych umożliwiających prawidłowe dokonanie zgłoszeń, rozliczeń i wyrejestrowań ZUS oraz naliczeń podatku z tytułu wynagrodzeń. 7. Kontroli przekazanej do księgowania dokumentacji z zapisami w Księdze nie rzadziej niż raz na miesiąc. Wszelkie różnice Zlecający zobowiązany jest zgłosić do Biura nie później niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano rozliczenia. W przypadku braku zgłoszenia przyjmuje się iż Zlecający potwierdza kompletność dokonanych w Księdze zapisów i ich związek z przeprowadzonymi operacjami gospodarczymi. 4 Zlecający oświadcza, że: 1. Prowadzi działalność gospodarczą i jest zobowiązany do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów na podstawie art. 24a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. 2. Nie toczy się w jego sprawie postępowanie podatkowe lub karne-skarbowe w zakresie podatków dochodowego i VAT należnych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Zlecający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za czynności wykonywane przez Biuro na podstawie niniejszej umowy, w kwocie i na warunkach określonych w aneksie stanowiącym integralną część umowy. 2. Kwota i warunki płatności, o których mowa w ust. 1 mogą podlegać zmianie, co wymaga podpisania przez obie ze stron nowego aneksu do umowy. Niepodpisanie aneksu przez jedną ze stron powoduje rozwiązanie umowy na warunkach określonych w 7 ust Za datę wykonania usługi przyjmuje się przesłanie Zlecającemu elektronicznej informacji zawierającej miesięczne podsumowanie rozliczeń podatkowych Biuro zobowiązane jest do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności o których mowa w 2 ust 1-3 z sumą gwarancyjną o wartości nie mniejszej niż 5000 euro, oraz dodatkowego ubezpieczenia z tytułu czynności określonych w 2 ust. 4 z sumą gwarancyjną nie niższą niż pln. 2. Odpowiedzialność Biura za wyrządzoną szkodę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania czynności wymienionych w 2 ust 1-3 niniejszej umowy ograniczona jest do wysokości 5000 euro oraz czynności wymienionych w 2 ust. 4 umowy ograniczona jest do wysokości pln. Biuro nie odpowiada za wyrządzoną szkodę w postaci utraconych korzyści. 3. W szczególności Biuro nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z naruszenia przez Zlecającego zasad ustalonych w Ostateczna decyzja w zakresie interpretowania prawa podatkowego należy do Zlecającego. Zlecający w uzasadnionych przypadkach, we własnym interesie, powinien wystąpić z wnioskiem o wiążącą interpretację prawa podatkowego do wyznaczonych organów administracji skarbowej. Biuro nie ponosi odpowiedzialności, za zapisy w Księdze dokonane na żądanie Zlecającego. 5. Na życzenie zlecającego Biuro dokona wpisów w Księdze w dobrej wierze wyłącznie na podstawie uzyskanych od zlecającego informacji. Zlecający przyjmuje w takich wypadkach pełną odpowiedzialność za poprawność przekazanych informacji i ewentualny brak dowodów źródłowych stanowiących podstawę powyższych wpisów. Jednocześnie Zlecający oświadcza, że wszelkie wpisy i zmiany w Księdze dokonane na jego życzenie a niepoparte odpowiednią dokumentacją źródłową odzwierciedlają rzeczywiście dokonane operacje gospodarcze. 7

3 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony 2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron przez jednostronne jej wypowiedzenie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu w którym zlożono wypowiedzenie 3. Umowa może zostać jednostronnie wypowiedziana przez Biuro bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku opóźnienia w płatnościach na rzecz Biura lub przez obie strony umowy w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez którąś ze stron. 4. W przypadku stwierdzenia braku zapłaty za czynności wykonane przez Biuro na rzecz zlecającego, Biuro zwolnione jest z zobowiązań wyrażonych w 2 ust.1-4. Odpowiedzialność za konsekwencje wynikłe z tego tytułu ponosi Zlecający. 8 Kwestie sporne, które mogą zaistnieć na tle wykonywania niniejszej umowy, przed poddaniem ich pod rozstrzygnięcie właściwego sądu, strony zobowiązują się rozwiązać w drodze negocjacji. 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 9 Zlecający: Biuro:

4 ANEKS DO UMOWY NA PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Z DNIA: Zawarty w dniu pomiędzy: NAZWA FIRMY Ul. Wspólna 3 m. 4, Warszawa KRS: NIP: REGON: zwanym dalej Zlecającym reprezentowanym przez Jana Kowalskiego a Biurem Rachunkowym: 7PLUSPLUS SP. Z O.O. Al. Niepodległości 46/50 lok. 232, Warszawa KRS: nadany przez Sąd rej. dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy NIP: REGON: Kapitał zakładowy: 5000 zł, zwanym dalej Biurem, reprezentowanym przez: Jacka Gadzinowskiego 1 Zlecający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za czynności wykonywane przez Biuro i określone w umowie na prowadzenie Księgi, co miesiąc w kwocie: 100,00 zł netto (kwota nie zawiera VAT) słownie: sto złotych w ramach czego Biuro dokona do 10 wpisów w Księdze w każdym miesiącu rozliczeniowym. Każdorazowe przekroczenie limitu wpisów do Księgi w miesiącu rozliczeniowym zobowiązuje Zlecającego do dokonania dopłaty w wysokosci: 10,00 zł netto (kwota nie zawiera VAT) za każdy kolejny wpis w Księdze Za naliczenie płac oraz sporządzenie rozliczenia ZUS i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń, pobrana zostanie opłata: 30,00 zł netto (kwota nie zawiera VAT), słownie: trzydzieści złotych. Opłata naliczana jest za każdą pozycję osobową na liście płac i każdy rachunek wystawiony do umowy cywilno-prawnej Za sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych PIT11 pobrana zostanie opłata: 15,00 zł netto (kwota nie zawiera VAT) słownie: piętnaście złotych. Opłata naliczana jest za każdą deklarację. Pozostałe usługi niewymienione w umowie na prowadzenie Księgi świadczone przez Biuro na rzecz Zlecającego będą opłacane zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Biura. Cennik dostępny jest na stronie internetowej: Informacje o zmianach w cenniku będą przesyłane drogą mailową. 2 Kwoty ustalone w 1 będą płatne przez Zlecającego w ciągu siedmiu dni od dnia wystawienia faktury przez Biuro, gotówką lub przelewem na wskazane na fakturze konto bankowe. 3 Poprzez wpis do księgi należy rozumieć zaksięgowanie na odpowiednie kolumny Księgi jednego dokumentu księgowego. Za dokument ksiegowy uważa się: 1. Każdy dowód źródłowy dokumentujący przeprowadzoną operację gospodarczą, w szczególności: fakturę, okresowy raport fiskalny, dokumenty kasowe, dowody wewnętrzne, listy płac.

5 4 1. Stroną odpowiedzialną za przechowywanie dokumentacji księgowej jest: Zlecający 2. Wykreślony 3. Wykreślony 4. Wykreślony 5 1. Pierwszym miesiacem rozliczeniowym dla którego zastosowanie mają postanowienia niniejszego aneksu jest: lipiec Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Zlecający: Biuro:

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH Zawarta w dniu: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH w Łaziskach Górnych Numer: /2008 A. Zawarta pomiędzy: USŁUGI HANDLOWE "EKSPRES" Henryk Dobrzyński z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Świerczewskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1 stycznia 2014 1. DEFINICJE 1. 1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy:

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Umowa najmu Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY 1. Postanowienia wstępne. Niniejszy Regulamin świadczenia usług prawnych w ramach abonamentu Ochrona Prawna Dla Lekarzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 UMOWA POŻYCZKI nr zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo