UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ"

Transkrypt

1 UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... reprezentowanym przez..., zwanym w treści umowy Podatnikiem a Biurem Rachunkowym ef-ka Bogumiła Romanowicz, Ewa Marszał następującej treści: zwanym w treści umowy o 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest: 1) prowadzenie i przechowywanie przez Biuro Rachunkowe ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) Podatnika w postaci księgi rachunkowej, zwanej dalej Księgą, na którą składają się: dziennik, konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych, 2) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, na którą składają się: a) kartoteki wynagrodzeń b) ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 3) sporządzanie deklaracji podatkowych, (PIT -4R,PIT -11) 4) sporządzenie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat. 5) sporządzanie deklaracji do ZUS 2 1. Biuro Rachunkowe zobowiązuje się do prowadzenia Księgi i Ewidencji na podstawie otrzymanych od Podatnika dokumentów i informacji z zachowaniem zasad naleŝytej staranności i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej. 3 Strony zgodnie ustalają, iŝ Księga i Ewidencje oraz dokumenty związane z ich prowadzeniem będą przechowywane w miejscu siedziby Biura Rachunkowego ul. Krasnobrodzka Warszawa. 4 W ramach niniejszej umowy Biuro Rachunkowe będzie : informować Podatnika o urządzeniach księgowych (ewidencjach), które Podatnik obowiązany jest prowadzić samodzielnie w miejscu wykonywania działalności; brać udział w postępowaniu kontrolnym, dotyczącym okresu prowadzenia przez Doradcę Podatkowego Ksiąg Podatnika i odnoszącym się do tych czynności;

2 wykonywać czynności związane z obliczaniem zobowiązań Podatnika jako płatnika podatku lub zaliczek na podatek dochodowy, 1. Podatnik, w celu umoŝliwienia prawidłowego wykonywania zlecenia, zobowiązuje się do: 5 właściwego pod względem formalnym i rzetelnego pod względem merytorycznym dokumentowania operacji gospodarczych podlegających wpisowi do Księgi i Ewidencji; dostarczania do siedziby Biura wszelkich kompletnych dokumentów stanowiących podstawę wpisów do Księgi i Ewidencji nie później niŝ do 5 -go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego te dokumenty dotyczą niezwłocznego informowania Biura Rachunkowego, nie później jednak niŝ w dniu dostarczenia dokumentów, o okolicznościach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, w tym w szczególności o: wszelkich zdarzeniach powodujących zmiany w stanie oraz ilości składników majątkowych, w szczególności o zawarciu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów, których jedną ze stron jest Podatnik, zmianach w stanie zatrudnienia; 2. Podatnik zobowiązany jest do zasięgania z własnej inicjatywy informacji o wysokości naleŝnych podatków za dany miesiąc. 3. Informacja o wysokości zobowiązań podatkowych, o której mowa w ust. 2 pkt. 3, będzie przekazywana Podatnikowi osobiście w siedzibie Biura Rachunkowego, telefonicznie lub drogą elektroniczną - na Ŝyczenie Podatnika JeŜeli Biuro Rachunkowe nie ma moŝliwości bez wglądu w inne dokumenty podatnika prawidłowej klasyfikacji księgowej otrzymanych dokumentów, powinien wyznaczyć Podatnikowi odpowiedni termin do podania innych potrzebnych informacji. 2. JeŜeli Podatnik nie uczyni zadość Ŝądaniu w terminie określonym w ust. 1, Biuro Rachunkowe rozstrzygnie o sposobie księgowania samodzielnie na podstawie posiadanych dokumentów i informacji. W tym przypadku Biuro Rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie niewłaściwej klasyfikacji. 7 Zaksięgowanie zdarzenia gospodarczego wbrew opinii Biura Rachunkowego moŝe nastąpić wyłącznie na wyraźne, pisemne polecenie Podatnika i na jego odpowiedzialność za skutki wynikające z takiego księgowania W czasie obowiązywania niniejszej umowy, na kaŝde Ŝądanie Podatnika Biuro Rachunkowe zobowiązane jest do wydania mu przechowywanych dokumentów. 2. W przypadku, gdy uzasadnia to nakład pracy związany z wydaniem dokumentów i ich ponownym przyjęciem przez Biuro Rachunkowe, moŝe ono obciąŝyć Podatnika dodatkową opłatą za te czynności. 3. Biuro Rachunkowe moŝe sporządzić i zachować odpisy lub kopie wypoŝyczonych Podatnikowi dokumentów.

3 9 1. Podatnik oświadcza, Ŝe: ciąŝy na nim obowiązek prowadzenia rachunkowości w sposób i w formie przewidzianej w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, nie toczy się w jego sprawie postępowanie podatkowe lub karne w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, Biuro Rachunkowe zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich okoliczności, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem zlecenia, chyba Ŝe Podatnik zwolni go pisemnie z tego obowiązku. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa nadal po wygaśnięciu umowy. 2. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy sytuacji, gdy wg warunków obowiązkowego ubezpieczenia zawodowego Doradcy zobowiązany jest on do udzielenia informacji i współpracy. Ustawowe prawo odmowy zeznań lub informacji pozostaje nienaruszone. 3. Biuro Rachunkowe moŝe wydawać osobom trzecim sprawozdania, opinie lub inne pisemne wyniki swojej działalności, związane z wykonaniem niniejszej umowy, tylko za zgodą Podatnika Za czynności, o których mowa w 1 pkt. 1 i 2 niniejszej umowy, Biuro Rachunkowe będzie pobierać wynagrodzenie miesięczne, płatne do dnia 10 miesiąca, w wysokości netto... zł + VAT,za kaŝdego zatrudnionego pracownika (umowa o pracę, zlecenie, o dzieło) opłata netto 40 zł + VAT z zastrzeŝeniem ustępów poniŝszych. 2. Wynagrodzenie płatne będzie w formie gotówkowej w siedzibie Biura Rachunkowego lub na rachunek w banku Millennium Bank W przypadku dostarczenia dokumentów księgowych (w całości lub części) z opóźnieniem, (po terminie określonym w 6 wynagrodzenie naleŝne ulega podwyŝszeniu o 50 %. 4. W przypadku dostarczenia dokumentów po 15 dniu miesiąca Biuro Rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności za terminowe sporządzenie i złoŝenie deklaracji. 5. W przypadku sporządzania na Ŝyczenie podatnika dodatkowych analiz i opinii Biuro Rachunkowe pobiera dodatkowe wynagrodzenie po uzgodnieniu z Podatnikiem. 6. W przypadku, gdy do sporządzenia zeznania rocznego Zleceniodawca przedstawia dokumenty i informacje o dochodach z innych źródeł, niŝ działalność określona w 1 pkt 1 umowy, a takŝe korzysta z ulg i odliczeń, Biuro Rachunkowe moŝe naliczyć dodatkowe wynagrodzenie. 7. Za sporządzenie bilansu rocznego Biuro Rachunkowe naliczy dodatkowe wynagrodzenie w wysokości dwu-krotnego wynagrodzenia miesięcznego określonego w ust. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynagrodzenie to moŝe zostać podwyŝszone do trzy-krotności wynagrodzenia miesięcznego. 12 W razie istotnej zmiany stosunków gospodarczych kaŝda ze stron moŝe Ŝądać zmiany postanowień niniejszej umowy w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia kaŝda ze stron moŝe umowę wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

4 13 1. Biuro Rachunkowe ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zobowiązań podjętych na podstawie niniejszej umowy na zasadach ogólnych. 2. biuro Rachunkowe oświadcza, Ŝe posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego 3. Biuro Rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za szkody wynikłe z naruszenia przez Podatnika zasad ustalonych w 6 niniejszej umowy lub za działania podjęte na podstawie niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych mu przez Podatnika, a zwłaszcza w przypadku dekretacji wbrew opinii Biura Rachunkowego, a takŝe w przypadkach określonych w 7 ust Podatnik na mocy niniejszej umowy udziela Bogumile Ramanowicz, Ewie Marszał pełnomocnictwa do reprezentowania go przed organami podatkowymi, w szczególności w sprawach dotyczących spraw związanych z bieŝącym rozliczeniem naleŝności podatkowych, a takŝe do składania wyjaśnień, podpisywania deklaracji i oświadczeń oraz do wglądu w akta wymiarowe, kontrolne itp. 2. Zakres pełnomocnictwa obejmuje takŝe upowaŝnienie Doradcy do podejmowania czynności w postępowaniu kontrolnym i wyjaśniającym dotyczącym okresu, w którym strony były związane niniejszą umową, choćby zostało wszczęte po jej rozwiązaniu. 3. Dokument pełnomocnictwa zostanie sporządzony oddzielnie w celu przedstawienia organom podatkowym Biuro Rachunkowe moŝe przy wykonywaniu zlecenia współdziałać ze współpracownikami, ekspertami, jak równieŝ moŝe powierzyć wykonanie poszczególnych obowiązków wynikających z niniejszej umowy innej osobie lub innemu podmiotowi (podwykonawcy), udzielając mu w tym zakresie zlecenia i pełnomocnictwa. 2. Za działania współpracowników, podwykonawcy oraz w przypadku współpracy z ekspertami Biuro Rachunkowe odpowiada względem Podatnika za prawidłowe wykonanie zlecenia jak za swoje własne działania. 3. Doradca moŝe być zastępowany przez innego Doradcę podatkowego w trakcie postępowania podatkowego dotyczącego Podatnika. 16 Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas nieokreślony Umowa moŝe być rozwiązana z waŝnych powodów przez kaŝdą ze stron przez jednostronne jej wypowiedzenie na koniec miesiąca z zachowaniem dwu miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa trwa jednak do czasu przekazania przez Biuro Rachunkowe deklaracji podatkowych za ostatni miesiąc okresu wypowiedzenia. 2. Za waŝne przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Biuro Rachunkowe uwaŝa się w szczególności zaleganie przez Podatnika z zapłatą wynagrodzenia za co najmniej dwa miesiące, brak współpracy Podatnika przy realizacji umowy oraz raŝące naruszanie innych postanowień niniejszej umowy Po sporządzeniu rocznego zeznania podatkowego lub po upływie terminu rozwiązania umowy Biuro

5 zwróci Podatnikowi za pokwitowaniem w terminie 5 dni Księgi i Ewidencję oraz akta związane z jej prowadzeniem, i powiadomi o tym fakcie Urząd Skarbowy. 2. Biuro Rachunkowe moŝe odmówić wydania wyników swojej pracy aŝ do czasu otrzymania wynagrodzenia. 3. Biuro Rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Podatnika dokumentów i urządzeń księgowych oraz moŝe, po upływie terminu określonego w ust. 1, przekazać je do przechowania na koszt Podatnika. 19 Kwestie sporne, które mogą zaistnieć na tle wykonywania niniejszej umowy, przed poddaniem ich pod rozstrzygnięcie sądu, którym będzie sąd właściwy dla siedziby Biura Rachunkowego, strony zobowiązują się rozwiązać w drodze negocjacji. 20 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej waŝności formy pisemnej w postaci aneksu Strony wyraŝają wzajemnie zgodę na przetwarzanie przez drugą stronę, danych osobowych, podanych dobrowolnie w niniejszej umowie, jedynie w celu jej prawidłowej realizacji, a w przypadku Biura Rachunkowego takŝe w celach informacyjnych i reklamowych, skierowanych do Podatnika. 2. Strony oświadczają, iŝ dane te będą przetwarzane w ich siedzibach, podanych na wstępie umowy. 3. KaŜda ze stron ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 22 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla kaŝdej ze stron....biuro Rachunkowe......Zleceniodawca...

Regulamin usług backiel.tel

Regulamin usług backiel.tel 1. Postanowienia ogólne Regulamin usług backiel.tel REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Przez Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel Operator telekomunikacyjny Internet Cafe usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA AGENCYJNA NR. POSTANOWIENIA OGÓLNE

UMOWA AGENCYJNA NR. POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWA AGENCYJNA NR. Zawarta w dniu...2010r w Warszawie pomiędzy: Dream Team Łukasz Karlak z siedzibą w: 04-871 Warszawa, ul. Borowiecka 55D NIP 5222765183, REGON 141450231 reprezentowanym przez Łukasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych Inwestycja,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez:

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją

Bardziej szczegółowo

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni.

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Visa Business w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH Zawarta w dniu: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH w Łaziskach Górnych Numer: /2008 A. Zawarta pomiędzy: USŁUGI HANDLOWE "EKSPRES" Henryk Dobrzyński z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Świerczewskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie,

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie, UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ zawarta w dniu.. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą 26-200 Końskie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 UMOWA POŻYCZKI nr zawarta

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez spółkę K2 Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ulicy Domaniewskiej 44a, wpisana

Bardziej szczegółowo