UMOWA o usługowe prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA o usługowe prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów"

Transkrypt

1 Wzór umowy umowa może zostać zmieniona, rozszerzona lub doprecyzowana zgodnie z indywidualnymi ustaleniami między Stronami Ostateczna wersja zostanie sporządzona przez Zleceniobiorcę po ustaleniu wszystkich szczegółów i przekazana Zleceniodawcy. UMOWA o usługowe prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów Zawarta w Warszawie w dniu - - pomiędzy: Biurem Rachunkowym AccounTax Wojciech Sałański Z siedzibą w Warszawie, ul. Okrąg 8/10 lok. 18 Reprezentowanym przez właściciela Wojciecha Sałańskiego Zwanym dalej Zleceniobiorcą NIP: REGON: a Firmą: Z siedzibą w NIP: REGON: Reprezentowaną przez legitymującą/-ego się dowodem osobistym seria i numer: Zwaną dalej Zleceniodawcą. 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę usług księgowych i kadrowo-płacowych na rzecz Zleceniodawcy, w zakresie i na warunkach określonych w jej dalszej części. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania usługi z zachowaniem zasad należytej staranności oraz w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie niniejszej umowy w całości lub w części wybranemu przez siebie pracownikowi lub osobie z nim współpracującej. 2 Zakres świadczonych usług 1. W ramach usług księgowych, o których mowa w 1 ust. 1, Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania w imieniu Zleceniodawcy następujących czynności: 1) Ocena w świetle prawa podatkowego i rachunkowego dostarczanych dokumentów księgowych, 2) Prowadzenia ewidencji księgowej w formie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz z późn. zm.), 3) Prowadzenie ewidencji wyposażenia, 4) Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 5) Naliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy w zakresie prowadzonej działalności, 6) Prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług oraz przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego w przypadku, gdy Zleceniodawca jest czynnym podatnikiem VAT, 7) Sporządzenie rocznego rozliczenia działalności Zleceniodawcy w zakresie podatku dochodowego, 8) Sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego, deklaracji INTRASTAT, wykazu opłat za korzystanie ze środowiska, w przypadku, gdy Zleceniodawca jest do tego zobligowany, 2. W ramach usług obejmujących kadry i płace Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania w imieniu Zleceniodawcy następujących czynności: 1) Zakładanie i prowadzenie akt osobowych, 2) Dokonywanie zgłoszeń rejestrujących i wyrejestrowujących w ZUS,

2 3) Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac zgodnie z zawartymi umowami o pracę lub umowami cywilnoprawnymi (umową zlecenie lub umową o dzieło), 4) Sporządzanie miesięcznych informacji o zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń, 5) Sporządzanie standardowych dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz zmianami warunków zatrudnienia (np. umowa o pracę, aneksy do umów, świadectwa pracy, zaświadczenia o zarobkach etc.), 6) Sporządzanie oraz przesyłanie miesięcznych i rocznych deklaracji do ZUS, 7) Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dotyczących wypłaconych wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom i osobom współpracującym oraz przekazanie ich do Urzędu Skarbowego oraz do Zleceniodawcy w celu przekazania ich pracownikom, 8) Sporządzanie obowiązkowych deklaracji do PFRON, 9) Rozliczanie refundacji otrzymanych z PFRON, 10) Rozliczanie krajowych i zagranicznych delegacji osób współpracujących ze Zleceniodawcą. 3. Zleceniodawca może zlecać Zleceniobiorcy dodatkowo inne czynności, które będą wymagały odrębnych ustaleń i będą stanowiły przedmiot odrębnej umowy. Do czynności o których mowa w zdaniu poprzedzającym należą m.in.: 1) wyprowadzanie zaległości oraz korygowanie błędów popełnionych przez Zleceniodawcę lub osobę działającą w jego imieniu przed zawarciem umowy, 2) przygotowywanie wszelkich niestandardowych dokumentów związanych z prowadzoną działalnością (np. wniosek o kredyt), 3) wystawianie faktur/rachunków w imieniu Zleceniodawcy, 4) wykonywanie innych czynności ustalonych indywidualnie ze Zleceniodawcą. 3 Rozrachunki 1. Zleceniodawca w ramach niniejszej umowy zleca / nie zleca prowadzenie(-a) rozrachunków, polegających na ustalaniu wszelkich zobowiązań i należności związanych z prowadzoną przez Niego działalnością na podstawie dostarczanych dokumentów księgowych. 2. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie został zobligowany do prowadzenia rozrachunków, Zleceniodawca zobowiązany jest do poinformowania go niezwłocznie, nie później niż w dniu, w którym zobowiązany jest do przekazania dokumentów księgowych za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie terminu, o którym mowa niżej, o następujących zdarzeniach: a) Nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony w przypadku, gdy termin płatności nie przekracza 60 dni lub w ciągu 90 dni od daty wystawienia dokumentu w przypadku, gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, b) Nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze gdy Zleceniodawca jest czynnym podatnikiem VAT, c) Uregulowaniu należności o których mowa w podpunkcie a) i b), d) Wszystkich uregulowanych w całości lub w części należnościach i zobowiązaniach z tytułu dostarczanych lub nabywanych towarów i usług w przypadku, gdy Zleceniodawca wybrał metodę kasową w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług, e) Wypłaconych wynagrodzeniach, uregulowanych składkach ZUS, uregulowanych naliczonych odsetkach i innych płatnościach, których moment zaliczenia do kosztów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym przypada w momencie zapłaty. 3. Zleceniodawca może zlecić prowadzenie rozrachunków w późniejszym terminie. 4. W przypadku, gdy Zleceniodawca zleci prowadzenie rozrachunków, zobowiązuje się do: a) Niezwłocznego dostarczenia zestawienia nierozliczonych płatności na dzień poprzedzający moment zlecenia prowadzenia rozrachunków, b) Dostarczania Zleceniobiorcy wszystkich dowodów potwierdzających uregulowanie zobowiązań i należności np. wyciągów bankowych, raportów kasowych, dokumentów potwierdzających wpłatę gotówki do kasy KP lub wypłatę gotówki z kasy KW.

3 4 Obowiązki Zleceniodawcy 1. W ramach niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności: a. Właściwego pod względem formalnym i rzetelnego pod względem merytorycznym dokumentowania operacji gospodarczych oraz zaistniałych zdarzeń związanych z prowadzoną działalnością, b. Prowadzenia ewidencji sprzedaży, za wyjątkiem, gdy obrót ewidencjonowany jest przy pomocy kas rejestrujących, c. Informowania o wszelkich podlegających opodatkowaniu przychodach, d. Dokładnego opisywania dokumentów, gdy ich treść może być dla Zleceniobiorcy niezrozumiała lub nieczytelna, e. Przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury), gdy taki wymóg występuje, w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami i dostarczenia wyników do Zleceniobiorcy w terminie 7 dni od daty jej zakończenia, f. niezwłocznego informowania Zleceniobiorcy o wszelkich zdarzeniach związanych z prowadzoną działalnością, sprawami pracowniczymi lub danymi identyfikacyjnymi mogącymi mieć wpływ na prawidłowe wykonanie czynności określonych w niniejszej umowie, w tym m.in. dotyczącymi zawarcia, rozwiązania, wygaśnięcia lub zmiany umów, których jedną ze stron jest Zleceniodawca, zmiany danych identyfikacyjnych (np. zmiana nazwiska, dowodu, miejsca zamieszkania) itp. 5 Rodzaj, forma i termin przekazywanych dokumentów i informacji 1. Zleceniodawca, niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, zobowiązuje się dostarczyć do Zleceniobiorcy następującą dokumentację: a) Potwierdzenia zgłoszeń osób ubezpieczonych w ZUS dokonanych przez Zleceniodawcę, które obowiązują na ostatni dzień poprzedzający okres objęty niniejszą umową, b) Kompletną dokumentację księgową i podatkową, prowadzone w ciągu roku rozpoczęcia obowiązywania niniejszej umowy do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc objęty niniejszą umową oraz, w przypadku wystąpienia straty w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających podpisanie umowy, kopie rocznych zeznań podatkowych za te lata, w celu rozliczenia straty, c) Teczki osobowe zatrudnionych pracowników oraz dokumentację umów cywilnoprawnych, które obowiązują w ostatnim dniu poprzedzającym okres objęty niniejszą umową, lub dotyczą osób, które otrzymały wynagrodzenie w roku, rozpoczęcia obowiązywania umowy, d) Zestawienie wypłaconych wynagrodzeń w roku rozpoczęcia obowiązywania niniejszej umowy do dnia poprzedzającego jej obowiązywanie, e) Przyjęte przez Zleceniodawcę regulaminy i zarządzenia wewnętrzne, f) Inne dokumenty, które mogą być istotne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy w tym np. umowy leasingu, umowy rachunku bankowego, umowy najmu, umowę spółki - jeśli Zleceniodawca prowadzi działalność w formie spółki itp. 2. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązuje się do: a) Przekazywania Zleceniobiorcy kompletnych dokumentów księgowych, potwierdzających wszystkie dokonane operacje (zdarzenia) gospodarcze za dany miesiąc, związane z prowadzoną przez Zleceniodawcę działalnością, jednak nie później niż do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego te dokumenty dotyczą, b) Dostarczania innych dokumentów, o które poprosi Zleceniobiorca w celu należytego wykonania niniejszej umowy, c) Udzielania wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z prowadzoną przez Niego działalnością, w tym z zaistniałymi zdarzeniami gospodarczymi oraz dotyczących dostarczonej dokumentacji księgowej. 3. Zleceniodawca nie powinien przekazywać dokumentów, które nie dotyczą prowadzonej przez niego działalności. W przypadku, gdy dany dokument częściowo związany jest z prowadzoną działalnością, Zleceniodawca zobowiązany jest wskazać na dokumencie w sposób trwały i niebudzący wątpliwości, która część dokumentu dotyczy prowadzonej działalności. 4. Dokumenty powinny być przekazywane w formie oryginału lub kopii elektronicznej. Oryginały dokumentów mogą być przekazywane osobiście w biurze Zleceniobiorcy, przesłane pocztą (listem poleconym) lub kurierem, a także odebrane, za dodatkową opłatą, przez Zleceniobiorcę w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę. Przesyłane elektronicznie dokumenty powinny być czytelne i jeśli to możliwe maksymalnie skompresowane. 5. Zleceniodawca zobowiązuje się przesyłać wyłącznie jednokrotnie kopię dokumentu chyba, że Zleceniobiorca poprosi o jej ponowne przesłanie. W przypadku zaistnienia konieczności przekazania oryginału dokumentu, gdy została

4 uprzednio wysłana jego kopia elektroniczna, Zleceniodawca zobowiązany jest dokonać adnotacji na oryginale tego dokumentu o wcześniejszym przesłaniu kopii. W przypadku dostarczenia oryginału dokumentu Zleceniodawca zobowiązuje się do nie przesyłania jego kopii jeśli takową posiada. 6. W przypadku przekazywania kopii dokumentów Zleceniodawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przechowywanie ich oryginałów. 7. Zleceniodawca, w przypadku przekazywania dokumentów w formie oryginału może żądać potwierdzenia ich przekazania na przygotowanym przez siebie w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, protokole zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez obie strony. 8. Zwrot oryginalnych dokumentów następuje za pisemnym pokwitowaniem na protokole zdawczo-odbiorczym przygotowanym przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca może sporządzić i zachować odpisy lub kopie przekazywanych Zleceniodawcy dokumentów. 9. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie dotrzyma terminu dostarczenia kompletu dokumentów i informacji zgodnie z ust. 2, Zleceniobiorca będzie miał prawo do przygotowania i wysłania deklaracji niepełnej na podstawie posiadanej dokumentacji. 10. Zleceniodawca może upoważnić wyznaczone osoby do pośredniczenia między nim a Zleceniobiorcą w zakresie przekazywania i odbierania określonych informacji i dokumentów. Informacja o wyznaczeniu osoby w celach kontaktowych powinna zostać przekazana w formie pisemnej. 6 Sposób wykonania umowy 1. Zleceniobiorca decyduje o sposobie wykonania niniejszej umowy, w tym przede wszystkim o sposobie księgowania dostarczonych dokumentów księgowych w prowadzonych ewidencjach. 2. Zleceniobiorca, w szczególnych przypadkach, gdy zapisy prawa są niejednoznaczne, może zażądać od Zleceniodawcy o wystąpienie do właściwego Urzędu z prośbą o ich indywidualną interpretację, lub o dokonanie samodzielnego wyboru sposobu realizacji umowy w tym zakresie, według jego uznania i na jego odpowiedzialność. 3. Zleceniodawca, zachowując formę pisemną, może na własną odpowiedzialność, zażądać wykonania określonych czynności w sposób przez Niego określony. 7 Wynagrodzenie 1. Z tytułu świadczenia usług w zakresie objętym niniejszą umową Zleceniobiorca będzie otrzymywać wynagrodzenie ustalone odrębnie za każdy miesiąc, którego dotyczyła usługa, zgodnie z tabelą opłat stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część. 2. Wynagrodzenie składać się będzie z części stałej, niezależnej od nakładu pracy oraz części zmiennej uzależnionej od liczby wykonanych czynności i przemnożonych przez odpowiadające im stawki wymienione w tabeli opłat, o której mowa w ust W przypadku przesyłania wszelkich dokumentów w imieniu Zleceniodawcy, za pośrednictwem poczty lub kuriera, Zleceniodawca zostanie obciążony kosztami przesyłki powiększonymi o stałą opłatę wymienioną w załączniku nr Wynagrodzenie za wykonane usługi płatne będzie w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury przelewem bankowym na rachunek wskazany w niniejszej umowie lub gotówką w siedzibie Zleceniobiorcy. 5. Ceny podane w załączniku nr 1 wyrażone są w kwotach netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług, z godnie z obowiązującą w danym roku stawką podatkową. 6. Zleceniodawca wyraża zgodę, by faktury za wykonane usługi były przesyłane w formie elektronicznej na adres e- mailowy Zleceniodawcy podany w niniejszej umowie. 8 Okres obowiązywania umowy 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron, w dowolnym momencie, składając stosowne oświadczenie z zachowaniem formy pisemnej. 2. Pierwszym miesiącem objętym usługami Zleceniobiorcy jest -. r. 3. W przypadku rozwiązania umowy Zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie za pracę, którą wykonał do czasu jej rozwiązania, w tym kwota określona w części stałej za miesiąc, w którym umowa zostaje rozwiązana. 9 Miejsce świadczenia: Usługi wykonywane w ramach niniejszej umowy realizowane będą w siedzibie Zleceniobiorcy. Strony mogą ustalić inne miejsce, w tym siedzibę Zleceniodawcy lub miejsce przez niego wskazane.

5 10 Pełnomocnictwo 1. Zleceniodawca na mocy niniejszej umowy udziela Zleceniobiorcy pełnomocnictwa w zakresie niezbędnym do należytego wykonania niniejszej umowy, w tym przede wszystkim do: a) reprezentowania Zleceniodawcy przed organami podatkowymi i innymi urzędami (w tym ZUS), b) sporządzania, podpisywania, składania (w tym przesyłania w formie elektronicznej), odbierania oraz korygowania w imieniu Zleceniodawcy wszelkich deklaracji, pism wyjaśniających, oświadczeń, zaświadczeń, oraz innych dokumentów, c) rozliczania należności podatkowych, składek ZUS oraz innych danin publicznych. 2. Zakres pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także upoważnienie Zleceniobiorcy do podejmowania czynności w postępowaniu kontrolnym i wyjaśniającym, dotyczącym okresu, w którym strony były związane niniejszą umową, choćby zostało wszczęte po jej rozwiązaniu. 3. Zleceniobiorca może w imieniu Zleceniodawcy udzielać dalszego pełnomocnictwa w zakresie o którym mowa w ust. 1, w całości lub w części, swoim pracownikom lub osobom współpracującym. 4. Zleceniodawca zobowiązuje się do podpisania pełnomocnictwa, o którym mowa w niniejszym paragrafie w formie odrębnego dokumentu i przekazania go Zleceniobiorcy w dwóch egzemplarzach, z których jeden zostanie złożony w Urzędzie Skarbowym, a drugi zachowany w dokumentacji. 5. Zleceniodawca zobowiązuje się do złożenia w Urzędzie Skarbowym, osobiście lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym), pełnomocnictwa na druku UPL-1 uprawniającego Zleceniobiorcę do składania deklaracji do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną, w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 11 Dane osobowe Zleceniodawca wyraża zgodę na udostępnienie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych własnych, pracowników przez Niego zatrudnionych oraz innych osób fizycznych, które z nim współpracują lub współpracowały, niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy. 12 Miejsce przechowywania dokumentów 1. Strony ustalają, iż ewidencja księgowa, inne ewidencje oraz dokumentacja podatkowa dotycząca działalności Zleceniodawcy, wraz z dokumentami księgowymi za dany rok podatkowy, będą przechowywane w siedzibie Zleceniobiorcy, do czasu rozliczenia rocznego działalności i zamknięcia roku, po czym zostanie zwrócona Zleceniodawcy za pokwitowaniem na protokole zdawczo-odbiorczym, sporządzonym przez Zleceniobiorcę. 2. Zwrot o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy korespondencji listowej i elektronicznej pomiędzy stronami, przekazanych kopii dokumentów oraz notatek roboczych sporządzonych dla wewnętrznych celów Zleceniobiorcy. 3. Zleceniodawca zobowiązuje się do odebrania dokumentów o których mowa w punkcie 1 w ciągu miesiąca od momentu otrzymania informacji o możliwości ich odbioru. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieodebrane przez Zleceniodawcę po tym okresie dokumenty. Na wniosek Zleceniodawcy istnieje możliwość przechowania dokumentów po upływie tego okresu w siedzibie Zleceniobiorcy na koszt Zleceniodawcy. 4. Zleceniodawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentów przez okres wymagany przepisami prawa. 13 Oświadczenia Stron 1. Zleceniobiorca oświadcza, że: posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy. posiada zawartą aktualną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnoprawnych z tytułu prowadzonej działalności w zakresie wykonywania czynności polegających na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych. 2. Zleceniodawca oświadcza, że*: Pozostaje / nie pozostaje w stanie upadłości bądź w trakcie likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego lub pod zarządem komisarycznym, Toczy / nie toczy się w jego sprawie postępowanie podatkowe, karne lub karno-skarbowe w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, Jest / nie jest rezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie jest objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodu,

6 wybrał formę opłacania podatku dochodowego: na zasadach ogólnych / liniową / ryczałt od przychodów ewidencjonowanych / kartę podatkową, wybrał formę opłaty zaliczki na podatek dochodowy: miesięczną / kwartalną / uproszczoną, Został / nie został zgłoszony jako podatnik VAT czynny, Został / nie został zgłoszony do VAT-UE, wybrał sposób rozliczania się w zakresie podatku VAT: miesięczny / kwartalny / nie dotyczy, wybrał / nie wybrał / nie dotyczy metodę kasową w zakresie rozliczania podatku VAT, * niepotrzebne skreślić dotyczy obszaru zaznaczonego na szaro. 3. Osoba reprezentująca firmę ma wszelkie ku temu pełnomocnictwa, w tym do ich dalszego udzielania. 4. Każda ze stron oświadcza, że dokładnie zapoznała się z treścią niniejszej umowy, podane dane są zgodne ze stanem faktycznym, wszystkie zapisy nie budzą niczyich wątpliwości oraz zobowiązuje się do przestrzegania zapisów umowy. 14 Odpowiedzialność W okresie objętym niniejszą umową: 1. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, również wówczas, gdy przekaże wykonanie czynności innej osobie. 2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za: a) powstałe szkody, gdy nie miał on wpływu na zaistniałe okoliczności, które doprowadziły do ich zaistnienia, b) niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy w zakresie, w którym Zleceniodawca nie zastosował się do jej zapisów, c) niedopełnienie lub nienależyte wykonanie wszelkich obowiązków przez Zleceniodawcę lub osób działających w jego imieniu przed zawarciem umowy, d) wszelkie zmiany w ewidencji księgowej oraz dokumentacji księgowej wydanej Zleceniodawcy na jego żądanie lub z inicjatywy Zleceniobiorcy (np. po rozliczeniu roku), e) nierzetelność lub niezgodność ze stanem faktycznym dokumentów źródłowych i informacji przekazywanych przez Zleceniodawcę, f) nieterminowe opłacanie należności podatkowych, chyba, że nastąpiło to z winy Zleceniobiorcy, 3. Zleceniobiorca nie bada ani nie bierze odpowiedzialności za autentyczność dokumentów dostarczanych przez Zleceniodawcę. 15 Usuwanie błędów W przypadku stwierdzenia błędów popełnionych przez Zleceniobiorcę, ma On pierwszeństwo do ich naprawienia. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie podejmie się naprawy, bez wskazania istotnego powodu, Zleceniodawca ma prawo zlecić ich naprawienie innej osobie, na koszt Zleceniobiorcy. 16 Zachowanie poufności 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie wszelkich informacji, które otrzymał w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, za wyjątkiem informacji, które są ogólnie dostępne. 2. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa w trakcie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej wygaśnięciu. 3. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przekazywania informacji pracownikom Zleceniobiorcy lub osobom z nim współpracującym, którym powierzył on, częściowo lub w całości, wykonanie niniejszej umowy. 4. W przypadku przekazania jakiejkolwiek informacji zgodnie z ust. 3 Zleceniobiorca odpowiada za przestrzeganie obowiązku zachowania tajemnicy przez jego pracowników i współpracowników, w zakresie o którym mowa w ust Z obowiązku wskazanego w ust. 1 Zleceniobiorca może być zwolniony wyłącznie z uwagi na żądanie organów podatkowych bądź innych władz, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów. 17 Zmiana danych w Urzędach Zleceniodawca zobowiązuje się do poinformowania właściwych urzędów o zawartej umowie i skutkach z niej wynikających. 18 Dane kontaktowe 1. Strony, dla celów związanych z realizacją niniejszej umowy, ustalają następujące dane do doręczeń i wzajemnych kontaktów:

7 Zleceniodawca Nazwa firmy: Adres siedziby: Imię i nazwisko osoby, która reprezentuje firmę: Telefon: Zleceniobiorca Nazwa firmy: AccounTax Wojciech Sałański Adres siedziby: ul. Okrąg 8/10 m. 18, Warszawa Telefon: Numer rachunku bankowego: Każda ze stron zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o wszelkich zmianach adresów do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia na ostatni wskazany adres za skuteczne. 19 Postanowienia końcowe 1. Kwestie sporne, które mogą zaistnieć na tle wykonania niniejszej umowy, przed poddaniem ich pod rozstrzygnięcie sądu, którym będzie Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy, strony zobowiązują się rozwiązać w drodze negocjacji. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 3. Wszystkie uzgodnienia między Stronami, które nie wynikają bezpośrednio z niniejszej umowy dotyczące przede wszystkim sposobu jej wykonania, powinny mieć formę pisemną i zostać zaakceptowane przez obie strony. 4. Ilekroć w umowie jest mowa o zachowaniu formy pisemnej, uważa się za nią także zaakceptowaną i potwierdzoną przez drugą stronę wiadomość przesłaną elektronicznie za pośrednictwem adresów mailowych wymienionych w niniejszej umowie. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 20 Moc obowiązująca w przypadku częściowej nieważności Jeżeli pojedyncze postanowienia warunków niniejszej umowy są lub staną się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. W miejsce nieważnych postanowień zostaną zastosowane przepisy obowiązujące, których treść i cel są najbardziej zbliżone do treści i zamiarów stron umowy. Podpis Zleceniodawcy Podpis Zleceniobiorcy

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH zawarta w Poznaniu w dniu... pomiędzy: BIUREM RACHUNKOWYM MAGDALENA MURZO ul. Warszawska 181 61-055 Poznań, NIP 782-217-82-59 reprezentowanym przez Magdalenę Murzo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy: UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...., NIP:... zwaną w umowie Zleceniobiorcą, a Firmą:......

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON..

Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON.. wzór UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a Biuro usług rachunkowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH NR: Umowa została zawarta w Łodzi w dniu XX.XX.2009 r. pomiędzy:

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH NR: Umowa została zawarta w Łodzi w dniu XX.XX.2009 r. pomiędzy: UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH NR: XX/2009 Umowa została zawarta w Łodzi w dniu XX.XX.2009 r. pomiędzy: 1.... reprezentowaną przez.., zwanym dalej Zleceniodawcą, a 2. Biurem Rachunkowym HOSSA S.

Bardziej szczegółowo

7.Zachowywało informacje przekazywane przez Zlecającego w tajemnicy.

7.Zachowywało informacje przekazywane przez Zlecającego w tajemnicy. U M O W A W dniu... w Krakowie pomiędzy... z siedzibą w Krakowie przy... zwaną dalej "Zlecającym" reprezentowanym przez..., a Biurem Podatkowym z siedzibą w Krakowie, ul.j.lea 203, zwanym dalej "Biurem",

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych UMOWA w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarta dnia. roku,w Warszawie pomiędzy : firmą.. z siedzibą w Warszawie przy.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a :. Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy: 1) Biuro Rachunkowe Eprofis a 2) Elżbieta Woźniak ul. Kretomińska 30 Kretomino 75-900 Koszalin Zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ. Biuro Rachunkowe Elramo, Polanka Hallera 75

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ. Biuro Rachunkowe Elramo, Polanka Hallera 75 UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ zawarta w Skawinie w dniu. r. pomiędzy:.. zwanym w treści umowy Zleceniodawcą, a Biuro Rachunkowe Elramo, Polanka Hallera 75 zwanym w treści umowy Zleceniobiorcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Zawarta w dniu 2014-07-07 pomiędzy: NAZWA FIRMY Ul. Wspólna 3 m. 4, 07-750 Warszawa KRS: 777777 NIP: 777-777-77-77 REGON: 777777777 zwanym dalej Zlecającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul... UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...., NIP:... zwaną w umowie Zleceniobiorcą, a Firmą:... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA o prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów (zakres pełny)

UMOWA o prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów (zakres pełny) UMOWA o prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów (zakres pełny) zawarta w Tychach, dnia pomiędzy: firmą z siedzibą NIP w imieniu której działa zwany/a w treści umowy Zleceniodawcą

Bardziej szczegółowo

DORADCA PODATKOWY Anna Stolorz

DORADCA PODATKOWY Anna Stolorz UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI RACHUNKOWO KSIĘGOWEJ i KADROWEJ zawarta w dniu, obowiązuje od m-ca:.. pomiędzy :.. Reprezentowany przez: 1 2.. Zwane dalej Zleceniodawcą a Kancelarią Prawno-Podatkową Doradca

Bardziej szczegółowo

dziennika w postaci kolejno numerowanych stron, sumowanych w sposób ciągły.

dziennika w postaci kolejno numerowanych stron, sumowanych w sposób ciągły. UMOWA O PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Zwaną dalej Umową zawarta w dniu..roku w Gdańsku pomiędzy: zwanym dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez:. a, Biurem Rachunkowym Tomasza Kaczorowskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH Zawarta w dniu roku we Wrocławiu pomiędzy: 1) Biuro Rachunkowe Finesti a 2) Anna Małecka, Dagmara Nowak S.C. ul. Jedności Narodowej 45b 50-260 Wrocław Zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. Zawarta w dniu..., pomiędzy:

U M O W A Nr. Zawarta w dniu..., pomiędzy: U M O W A Nr O PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Zawarta w dniu..., pomiędzy: Biurem Rachunkowym GAMA Maria Grabowska, 03-134 Warszawa ul. Książkowa 7E/ 101 reprezentowanym przez Marię

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ. zawarta w Warszawie w dniu 2014 r., pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ. zawarta w Warszawie w dniu 2014 r., pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ zawarta w Warszawie w dniu 2014 r., pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona Krakowiak,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW Zawarta w dniu..roku w Rzeszowie pomiędzy: 1) Kancelaria Księgowa Vivartex Sp. z o.o. sp. k. Ul. Tadeusza Rejtana 23 35-326 Rzeszów Zwanym dalej Zleceniobiorcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... o prowadzenie księgi rachunkowej (zakres pełny)

UMOWA nr... o prowadzenie księgi rachunkowej (zakres pełny) UMOWA nr... o prowadzenie księgi rachunkowej (zakres pełny) zawarta w Kołobrzegu, dnia... pomiędzy: firmą... z siedzibą... NIP... w imieniu której działa... zwany/a w treści umowy Zleceniodawcą a firmą

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

UMOWA o prowadzenie ksiąg rachunkowych (zakres pełny)

UMOWA o prowadzenie ksiąg rachunkowych (zakres pełny) zawarta w Tychach, dnia pomiędzy: firmą z siedzibą NIP w imieniu której działa zwany/a w treści umowy Zleceniodawcą a UMOWA o prowadzenie ksiąg rachunkowych (zakres pełny) Biurem Rachunkowym: OLCZAK LESZEK

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI KSIĘGOWE prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

UMOWA NA USŁUGI KSIĘGOWE prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów UMOWA NA USŁUGI KSIĘGOWE prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zawarta w Zakopanem w dniu... pomiędzy:......reprezentowaną/ym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą, a TAXMASTERS, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH NR XX/200X. Postanowienia ogólne

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH NR XX/200X. Postanowienia ogólne UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH NR XX/200X Zawarta w Poznaniu, w dniu XX.XX. 200X r. pomiędzy: 1. XXXXXXXXXX Sp. z o. o. w dalszej części określanym jako ZLECENIODAWCA, 2. RACHMISTRZ Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI KSIĘGOWE usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

UMOWA NA USŁUGI KSIĘGOWE usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych UMOWA NA USŁUGI KSIĘGOWE usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zawarta w Zakopanem w dniu... pomiędzy:......reprezentowaną/ym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą, a TAXMASTERS, zwanym dalej TAXMASTERS.

Bardziej szczegółowo

UMOWA współpracy w zakresie rozliczania projektów

UMOWA współpracy w zakresie rozliczania projektów UMOWA współpracy w zakresie rozliczania projektów zawarta we Wrocławiu w dniu... 2017 r. na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych zwana dalej Pzp (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ. Umowa zawarta w dniu... w..., pomiędzy firmą:

UMOWA ZLECENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ. Umowa zawarta w dniu... w..., pomiędzy firmą: UMOWA ZLECENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ Umowa zawarta w dniu... w..., pomiędzy firmą: Kancelaria Podatkowa Marcin Gałuszka, ul. Cieszyńska 2, 43-430 Skoczów reprezentowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROWADZENIA KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

UMOWA PROWADZENIA KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW UMOWA PROWADZENIA KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Zawarta w dniu w Krakowie Pomiędzy: zwaną dalej Zleceniodawcą reprezentowaną przez: a Biurem rachunkowym "KANDER" Grzegorz Hudyka ul. Ks. Ignacego Stoszki

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o prowadzenie księgi handlowej

UMOWA. o prowadzenie księgi handlowej ABS Wydawnictwo Andrzej Samborowski - Biuro Rachunkowe Ul. Rechniewskiego 8 m. 11 03-980 Warszawa, NIP 1130062721 UMOWA o prowadzenie księgi handlowej Zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy:, NIP

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW W dniu w Mławie pomiędzy: NAZWA FIRMY, KRS: NIP: REGON: z siedzibą w zwanym dalej Zlecającym

UMOWA NA PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW W dniu w Mławie pomiędzy: NAZWA FIRMY, KRS: NIP: REGON: z siedzibą w zwanym dalej Zlecającym UMOWA NA PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW W dniu w Mławie pomiędzy: NAZWA FIRMY, KRS: NIP: REGON: z siedzibą w zwanym dalej Zlecającym reprezentowanym przez, a Biurem Rachunkowym Urszula Gutowska, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI HANDLOWEJ

UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI HANDLOWEJ UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI HANDLOWEJ Zawarta w dniu 2014-10-14 pomiędzy: NAZWA FIRMY Ul. Wspólna 3 m. 4, 07-750 Warszawa KRS: 777777 NIP: 777-777-77-77 REGON: 777777777 zwanym dalej Zlecającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Biegły Rewident Biuro Rachunkowo-Podatkowe. Umowa. o prowadzenie ksiąg rachunkowych

Biegły Rewident Biuro Rachunkowo-Podatkowe. Umowa. o prowadzenie ksiąg rachunkowych Umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych zawarta pomiędzy: spółką reprezentowaną przez zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą, a Panią Wandą Kamińską, biegłym rewidentem, prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w Siedlcach w dniu r. pomiędzy: 1...

UMOWA. zawarta w Siedlcach w dniu r. pomiędzy: 1... . pieczęć doradcy UMOWA zawarta w Siedlcach w dniu r. pomiędzy: 1........ reprezentowaną przez... Zwaną/ym w treści umowy Zleceniodawcą, a 2. Kancelarią Podatkowo Księgową MICHALAK, reprezentowaną przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r CŁO - TŁUMACZENIA SPEDYCJA UMOWA Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r Agencją Celną Ekspert Andrzej Szczęśniak, Robert Góźdź, ul. Pana Tadeusza 8/76, 20-609 Lublin reprezentowaną przy podpisywaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO

INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO W CELU ZAMKNIĘCIA ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Kolorowa kserokopia dokumentu tożsamości na podstawie którego

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Doradcy UMOWA

... pieczęć Doradcy UMOWA UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. pomiędzy: 1.... reprezentowaną przez Pana... zwaną w treści umowy Zleceniodawcą, a 2. Andrzejem Dębek Doradcą Podatkowym nr wpisu 2388, prowadzącym działalność w

Bardziej szczegółowo

BIURO RACHUNKOWE ROMEX mgr C Z A B A Ń S K A Z O F I A 41-807 ZABRZE ul. Parkowa 27 Licencja Min.Finansów nr 3399/97 Tel./fax. ( 0-32) 376-21-55 UMOWA

BIURO RACHUNKOWE ROMEX mgr C Z A B A Ń S K A Z O F I A 41-807 ZABRZE ul. Parkowa 27 Licencja Min.Finansów nr 3399/97 Tel./fax. ( 0-32) 376-21-55 UMOWA BIURO RACHUNKOWE ROMEX mgr C Z A B A Ń S K A Z O F I A 41-807 ZABRZE ul. Parkowa 27 Licencja Min.Finansów nr 3399/97 Tel./fax. ( 0-32) 376-21-55 UMOWA Na wykonanie prac księgowych w zakresie podatkowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od UMOWA ZLECENIE Nr zawarta w dniu. r. w Włosienicy pomiędzy Przedszkolem Samorządowym w Włosienicy z siedzibą w Włosienicy, ul. J. Suskiego 35, 32-642 Włosienica, NIP.., REGON., zwanym dalej Zleceniodawcą"

Bardziej szczegółowo

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1...

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1... UMOWA nr.. na realizację projektu wdrożenia programu badawczego w ramach mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich realizowanego w sezonie 2007/2008 zawarta w dniu. 200 r. pomiędzy: Agencją Rynku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WIELKA BRYTANIA

INSTRUKCJA WIELKA BRYTANIA Szanowni Państwo, IFlexS Sp. z o.o. proponuje Państwu dokonanie angielskiego rozliczenia podatkowego za pośrednictwem firmy PERFECTA, która specjalizuje się w rozliczeniach podatków zagranicznych. Gwarantujemy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI HANDLOWEJ

UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI HANDLOWEJ UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI HANDLOWEJ W dniu w Mławie pomiędzy: NAZWA FIRMY, KRS: NIP: REGON: z siedzibą w zwanym dalej Zlecającym reprezentowanym przez Jana Reprezentanta, a Biurem Rachunkowym Urszula

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r CŁO - TŁUMACZENIA SPEDYCJA UMOWA Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r Agencją Celną Ekspert Andrzej Szczęśniak, Robert Góźdź, ul. Pana Tadeusza 8/76, 20-609 Lublin reprezentowaną przy podpisywaniu

Bardziej szczegółowo

W dniu... pomiędzy... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą... ( NIP... REGON...

W dniu... pomiędzy... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą... ( NIP... REGON... U M O W A - W Z Ó R w sprawie świadczenia usług przez Biuro Rachunkowe Paragraf 1 Charakterystyka Firmy i Biura. Paragraf 2 Obowiązki Biura. Paragraf 3 Obowiązki Klienta. Paragraf 4-8 Inne postanowienia.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA ZAWARTA W DNIU... POMIĘDZY:

UMOWA ZLECENIA ZAWARTA W DNIU... POMIĘDZY: Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rozpoczęciu procedury o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 18 grudnia 2013 r. UMOWA ZLECENIA ZAWARTA W DNIU... POMIĘDZY: Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia - wzór z omówieniem. Umowa zlecenia

Umowa zlecenia - wzór z omówieniem. Umowa zlecenia Umowa zlecenia - wzór z omówieniem Umowa zlecenia zawarta w Poznaniu w dniu. r. pomiędzy: (imię i nazwisko /nazwa firmy) (adres zamieszkania/adres siedziby firmy) (seria i nr dowodu osobistego / PESEL

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: 1. Aneta Brodzińska-Czarnota Ogólnopolskie Centrum Obsługi Prawnej, z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Mogilskej 25/1013, NIP: 679 206 59 74, REGON: 122954423,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UMOWA ZLECENIE nr CRU/.../ZL/... (wzór) Załącznik nr 3 zawarta w dniu... 2014 r. w Częstochowie, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie z siedzibą przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego Umowa podnajmu lokalu użytkowego zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Doradztwo Prawne Mateusz Płudowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 281 lok. 721, Wrocław 53-234 wpisaną do CEIDG,

Bardziej szczegółowo

umów i pism dla księgowych

umów i pism dla księgowych VADEMECUM umów i pism dla księgowych WEWNĄTRZ CD ze wzorami umów i pism podatkowych PODATKI, KADRY I ZUS Do każdego wzoru praktyczny komentarz, dzięki któremu: zyskasz pewność, że Twoje dokumenty są zgodne

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez,

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez, - WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska reprezentowanym przez..., zwanym dalej w treści Zamawiającym" a, reprezentowanym przez,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ Zawarta w Warszawie w dniu 4 lutego 2014r. pomiędzy: Biurem Rachunkowym GAMA Maria Grabowska, 03-185 Warszawa ul. Myśliborska 104a lok.iip, NIP: 734-183-95-52, zwanym

Bardziej szczegółowo

Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15

Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15 Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15 w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zawarta w dniu reprezentowaną przez: 1.. 2..

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... reprezentowanym przez..., zwanym w treści umowy Podatnikiem a Biurem Rachunkowym ef-ka Bogumiła Romanowicz,

Bardziej szczegółowo

z dnia stycznia 2017 roku

z dnia stycznia 2017 roku UMOWA nr 00 /DKK/IK/2017 z dnia stycznia 2017 roku dotycząca dofinansowania zadania w ramach programu DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI 2017 ze środków finansowych Instytutu Książki pochodzących z dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą,

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą, WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV- ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. W dniu... roku, w..., pomiędzy właścicielem/ami. numery posiadanych domków. 1... (działającego/działającej również w imieniu

UMOWA ZLECENIA. W dniu... roku, w..., pomiędzy właścicielem/ami. numery posiadanych domków. 1... (działającego/działającej również w imieniu UMOWA ZLECENIA W dniu... roku, w..., pomiędzy właścicielem/ami dzień-miesiąc-rok miejscowość domku/ów letniskowego/ych nr.... : numery posiadanych domków 1..... (działającego/działającej również w imieniu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UMOWA ZLECENIE nr CRU/.../ZL/2014 (wzór) Załącznik nr 3 Zawarta w dniu... 2014 r. w Częstochowie, pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie z siedzibą przy ul. Polskiej Organizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Oświadczam, że zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert. Konkurs ofert NR KO/BO/03/08 na usługi medyczne polegające na świadczeniu badań profilaktycznych dla pracowników Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2016 Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA NR./2016 Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie OAK.KCB.2621/8/16 Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy UMOWA NR./2016 zawarta w dniu... 2016 r. pomiędzy: Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU..

-WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU.. Załącznik nr 3 Do zaproszenia do składania ofert nr OR.II.271.24.15 -WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU.. pomiędzy 1. Starostą Powiatu Nyskiego, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KINDERBETREUUNGSGELD Z AUSTRII

INSTRUKCJA KINDERBETREUUNGSGELD Z AUSTRII INSTRUKCJA KINDERBETREUUNGSGELD Z AUSTRII W CELU POZYSKANIA KINDERBETREUUNGSGELD Z AUSTRII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. FORMULARZ Z DANYMI OSOBOWYMI dokładnie wypełniony i podpisany. 2.

Bardziej szczegółowo

dotycząca dofinansowania zadania w ramach PROGRAMU DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI 2016 ze środków finansowych Instytutu Książki

dotycząca dofinansowania zadania w ramach PROGRAMU DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI 2016 ze środków finansowych Instytutu Książki UMOWA nr 00 /DKK/IK/2016 dotycząca dofinansowania zadania w ramach PROGRAMU DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI 2016 ze środków finansowych Instytutu Książki zawarta w Krakowie w dniu data 2016 roku pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez.. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w Legnicy w dniu...pomiędzy:...nip, reprezentowana przez... w dalszej części umowy zwanym Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą Profus Arkadiusz Podniesiński z siedzibą w Legnicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 6 do pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r. UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Nr./R (poprzez udostępnienie miejsca na stojaku reklamowym)

UMOWA DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Nr./R (poprzez udostępnienie miejsca na stojaku reklamowym) Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Mszczonowa nr 32/2013 z dnia 18.07.2013r. UMOWA DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Nr./R (poprzez udostępnienie miejsca na stojaku reklamowym) W dniu... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU - NORWEGIA

ZWROT PODATKU - NORWEGIA ZWROT PODATKU - NORWEGIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NORWEGII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Rozliczenie roczne od pracodawcy loons-trekkopgave. 2. FORMULARZ SELVANGIVELSE formularz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę

UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę W dniu. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszej firmie!

Witamy w naszej firmie! Odzyskanie czeku Witamy w naszej firmie! - Ankieta - proszę wypełnić i podpisać - Umowa proszę wypełnić i podpisać jeden egzemplarz proszę odesłać do nas. - Wyraźna kopia dowodu osobistego - Oryginał przeterminowanego

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr...o świadczenie usług wirtualnego biura. W z ó r

UMOWA nr...o świadczenie usług wirtualnego biura. W z ó r UMOWA nr...o świadczenie usług wirtualnego biura Zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Gospodarki Materiałowej FORTIS Spółka z o.o. ul. Leona Heyki 23, 70-631 Szczecin NIP 852-050-95-99 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Nr./R (poprzez bezpośrednią dystrybucję przez pracownika kas)

UMOWA DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Nr./R (poprzez bezpośrednią dystrybucję przez pracownika kas) Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Mszczonowa nr 32/2013 z dnia 18.07.2013r. UMOWA DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Nr./R (poprzez bezpośrednią dystrybucję przez pracownika kas) W dniu... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA - PROJEKT UMOWY. Nr /2017 r.

UMOWA ZLECENIA - PROJEKT UMOWY. Nr /2017 r. załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Dotyczy zapytania ofertowego zatrudnienia na stanowisko Asystent Rodziny w ramach realizacji projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ realizowanego przez Gminę Widawa / Gminny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA dr Marek Jarzyński & Kornel Novak solicitors and attorneys at law

KANCELARIA PRAWNA dr Marek Jarzyński & Kornel Novak solicitors and attorneys at law KANCELARIA PRAWNA dr Marek Jarzyński & Kornel Novak solicitors and attorneys at law www.jarzpartner.pl Stary Rynek 81 Pl 61-772 Poznań, Poland Tel : + 4861 8522610 Fax : + 4861 8527636 E-mail : poznan@jarzpartner.pl

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 01-01-2017 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 10-07-2017 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI EDUKACYJNEJ

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI EDUKACYJNEJ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI EDUKACYJNEJ polegającej na przeprowadzeniu zajęć z robotyki dla dzieci Zawarta w dniu.2015 w Bielicach pomiędzy Panem Arkadiuszem Dejnarowicz prowadzącym działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./. Tel/fax/ e-mail:... zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą

UMOWA Nr./. Tel/fax/ e-mail:... zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą 1 Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru ekspertów do Komisji Oceny Projektów w ramach projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem UMOWA Nr./. zawarta w Krakowie w dniu., pomiędzy: Województwem Małopolskim

Bardziej szczegółowo

Umowa nr DZP /2017

Umowa nr DZP /2017 WZÓR Umowa nr DZP-362-21/2017 W dniu...2017 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zleceniodawca, posiadającym NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU - BELGIA

ZWROT PODATKU - BELGIA ZWROT PODATKU - BELGIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z BELGII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. LOHNFICHE wszystkie LOHNFICHE za dany rok podatkowy 2. FORMULARZ OSOBOWY dokładnie wypełniony

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy

UMOWA. Przedmiot umowy UMOWA zawarta w dniu.. 2016 roku we Wrocławiu pomiędzy: A&M Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 10/10, 53-413 Wrocław, KRS: 0000531833, NIP: 8992759636,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr I-I

Umowa nr I-I Zawarta w dniu 18.05.2016 r. w Gorzycach Umowa nr I-I.2151.22.2016 pomiędzy: Gminą Gorzyce, reprezentowaną przez Wójta Gminy Gorzyce Leszek Surdy, zwaną dalej Zleceniodawcą a., zwaną dalej Zleceniobiorcą.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. O BADANIE I OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta dnia. roku pomiędzy:

(Projekt) UMOWA NR. O BADANIE I OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta dnia. roku pomiędzy: (Projekt) UMOWA NR. O BADANIE I OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta dnia. roku pomiędzy: Komunalną Energetyką Cieplną KOMEC Sp. z o. o. z siedzibą: 11-400 Kętrzyn, ul. Górna 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY FAMILIENBEIHILFE - AUSTRIA

ZASIŁEK RODZINNY FAMILIENBEIHILFE - AUSTRIA ZASIŁEK RODZINNY FAMILIENBEIHILFE - AUSTRIA W CELU UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY Z AUSTRII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. ANKIETĘ OSOBOWĄ dokładnie wypełnioną i podpisaną 2. UMOWA ZLECE

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI

UMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI UMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji.......

Bardziej szczegółowo

na świadczenie obsługi prawnej Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie

na świadczenie obsługi prawnej Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie UMOWA na świadczenie obsługi prawnej Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim - Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA KUPNA NR...

UMOWA POŚREDNICTWA KUPNA NR... UMOWA POŚREDNICTWA KUPNA NR... zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji....... KRS., NIP., REGON.. Reprezentujący..

Bardziej szczegółowo

umów i pism dla biur rachunkowych

umów i pism dla biur rachunkowych WEWNĄTRZ CD ze wzorami umów i pism podatkowych VADEMECUM umów i pism dla biur rachunkowych PODATKI,KADRY I ZUS Do każdego wzoru praktyczny komentarz, dzięki któremu: zyskasz pewność, że Twoje dokumenty

Bardziej szczegółowo