UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu..."

Transkrypt

1 UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ z siedzibą: ul. Mogileńska 42, Poznań NIP , REGON reprezentowanym przez: Irenę Majer DYREKTORA zwanym dalej Udzielającym Zamówienia, a z siedzibą... NIP..., REGON... reprezentowanym przez: zwanym dalej Przyjmującym Zamówienie Strony oświadczają, że Przyjmujący Zamówienie został wybrany w trybie postępowania konkursowego przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). 1 Przedmiot umowy Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Przyjmującego Zamówienie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy pracownikom Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu, do których zapewnienia Udzielający Zamówienia jest zobowiązany na podstawie Kodeksu pracy, ustawy o służbie medycyny pracy i przepisów wydanych na jej podstawie. 2

2 1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1, jest Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych. razy w tygodniu w dniach: w godzinach., w okresie obowiązywania umowy. 3. Rejestracja pracowników odbywać się będzie telefonicznie/osobiście w dniach w godzinach. 4. Podstawą przyjęcia pracownika przez Przyjmującego Zamówienie jest posiadanie ważnego skierowania otrzymanego od pracodawcy. 3 Oświadczenia i zobowiązania 1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że posiada uprawnienia do udzielania usług zdrowotnych stanowiących przedmiot niniejszej umowy, określonych w Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do osobistego świadczenia przedmiotu umowy i nie może powierzyć jego wykonania osobom trzecim, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Udzielającego Zamówienia. 3. W przypadkach uzasadnionych Przyjmujący Zamówienie może zlecić wykonanie niektórych świadczeń, w szczególności konsultacji lekarskich, podmiotom wykonującym działalność leczniczą uprawnionym do wykonywania tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów. 4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do: a) udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w 1, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy medycznej i z obowiązującymi przepisami, b) prowadzenia ewidencji osób badanych oraz dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy osobom, które zgłoszą się ze skierowaniem z kadr Udzielającego Zamówienia w liczbie 150 w okresie trwania umowy. 6. Strony dopuszczają możliwość zwiększenia, jak i zmniejszenia liczby osób badanych wg stawek określonych w umowie, w zależności od potrzeb Udzielającego Zamówienia. 4 Odpowiedzialność 1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do posiadania przez cały czas trwania niniejszej umowy umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług zdrowotnych. Kopia polisy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do udokumentowania zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC w okresie najpóźniej 1 dnia przez zakończeniem okresu obowiązywania poprzedniej umowy OC. 3. Przez udokumentowanie, o którym mowa w 4 ust. 2 należy rozumieć okazanie oryginału polisy oraz złożenie kserokopii polisy, która zostanie potwierdzona za zgodność z oryginałem. 5 Warunki płatności 1. Za usługi, o których mowa w 1, Udzielający Zamówienia wypłaci Przyjmującemu Zamówienie wynagrodzenie za jedno badanie w wysokości. zł/brutto (słownie:. złote) określone w ofercie złożonej do konkursu. 2. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest pisemne potwierdzenie

3 wykonania świadczeń zdrowotnych (sprawozdanie) z wyszczególnieniem imienia i nazwiska osoby badanej, rodzaju badania (wstępne, okresowe, sanitarno- epidemiologiczne) i ceny, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy. 3. Rozliczenie za wykonaną usługę medyczną będzie odbywać się 1 raz w miesiącu na podstawie wystawionego rachunku lub faktury VAT po zakończeniu miesiąca, w którym wykonana została usługa. Rachunek lub faktura VAT winien być dostarczony do Udzielającego Zamówienie najpóźniej do 7 dnia następnego miesiąca po zakończeniu miesiąca, w którym wykonana została usługa. 4. Należność za wykonane świadczenia zdrowotne będzie regulowana przelewem w ciągu 14 dni od daty złożenia rachunku lub faktury na konto bankowe Przyjmującego Zamówienie: 5. Udzielający Zamówienia przed wypłatą wynagrodzenia, zastrzega sobie prawo sprawdzenia prawidłowości danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w 5 ust. 2 z wystawionymi skierowaniami na badania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ilości świadczonych usług, Przyjmujący Zamówienie skoryguje bieżący rachunek lub fakturę VAT. 6 Kontrole 1. Przyjmujący Zamówienie ma obowiązek poddania się kontroli prawidłowości wykonania usługi, o której mowa w 1 umowy. 2. Kontrolę realizacji umowy mogą prowadzić upoważnione przez Udzielającego Zamówienie osoby, jak też inne podmioty kontrolujące Udzielającego Zamówienie, w szczególności w zakresie: a) sposobu i zakresu udzielania świadczeń, b) ilości udzielonych świadczeń, c) dostępności udzielanych świadczeń. 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonania dotyczących go zaleceń pokontrolnych zawartych w protokołach kontroli. 7 Postanowienia końcowe Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 2012r do 31 grudnia 2013r Umowa może zostać rozwiązana przez Udzielającego Zamówienie za skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Przyjmujący Zamówienie: a) dopuścił się umyślnego przestępstwa uniemożliwiającego dalsze wykonywanie umowy, b) nie wykonuje lub nienależycie wykonuje świadczenia objęte umową, albo w sposób nieuzasadniony ogranicza dostępność świadczeń, zawęża ich zakres, nie chroni interesu Udzielającego Zamówienia, udziela świadczeń niezgodnie z wymaganymi standardami, c) nie dopełni obowiązku ubezpieczenia, o którym mowa w 4, d) naraża Udzielającego Zamówienie na ponoszenie nieuzasadnionych kosztów, e) dopuścił się ujawnienia tajemnicy danych, o których mowa w Umowa może być rozwiązana przez strony przed jej upływem na zasadzie porozumienia stron w każdym czasie. 3. W każdym innym przypadku umowa może być wypowiedziana przez obie strony z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca. 9

4 Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszystkich danych stanowiących tajemnicę Udzielającego Zamówienia, jak też przestrzegania zasad poufności, wynikających z przepisów szczególnych odnoszących się do danych osobowych pracowników jak i pacjentów. 10 Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie niniejszej umowy strony ponoszą solidarnie Zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nienormowanych umową, mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie, ustawy o służbie medycyny pracy, a także przepisy kodeksu cywilnego. 12 Ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosowania niniejszej umowy, strony poddają w pierwszej kolejności rozstrzygnięciu na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia, pod rozstrzygniecie sądu właściwego dla Udzielającego Zamówienia. 13 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Udzielającego Zamówienia i jeden dla Przyjmującego Zamówienie. PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Załączniki: 1. Załącznik nr 1 Polisa OC 2. Załącznik nr 2 wzór sprawozdania 3. Załącznik nr 3 oferta

5 Sprawozdanie za miesiąc r Załącznik do umowy nr 2 Lp. Imię i nazwisko Rodzaj badania cena Uwagi

6

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ramach prowadzonej prywatnej praktyki w zakresie usług medycznych zawarta w dniu...... 2012 r. w Kamińsku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 3 zawarta w dniu..2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy :

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : Załącznik Nr 1 do SWKO Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

b) nadzorowanie prowadzenia historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji medyczno-statystycznej, o której mowa w 10, c) udzielanie wiadomości

b) nadzorowanie prowadzenia historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji medyczno-statystycznej, o której mowa w 10, c) udzielanie wiadomości Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki lekarskiej dla pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Działu Pomocy Doraźnej I. Przedmiotem usług objętych

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące przyjmującego zamówienie:

Dane dotyczące przyjmującego zamówienie: Zał. nr 1 Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH KONSULTACJI LEKARSKICH NA RZECZ OSADZONYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W NYSIE PSYCHIATRA Dane

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielania

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych ihpzoz Świętochłowice Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

Umowa-Zlecenie Nr./2012 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa-Zlecenie Nr./2012 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa-Zlecenie Nr./2012 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654)

Bardziej szczegółowo

2. Do zadań szczegółowych realizowanych przez pielęgniarkę/pielęgniarza należą w szczególności:

2. Do zadań szczegółowych realizowanych przez pielęgniarkę/pielęgniarza należą w szczególności: 1 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa zawarta w Nowym Tomyślu, dnia pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Załącznik nr 2.5 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Zawarta w dniu 02.01.2014 w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA 2015/../OG zawarta w dniu 2015r. w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25- 84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Projekt umowy zawarta w dniu... roku w Chmielniku Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert (SWKO) UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH na podstawie przeprowadzonego konkursu

Bardziej szczegółowo

Postanowienia szczegółowe Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zleceniobiorcę 2

Postanowienia szczegółowe Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zleceniobiorcę 2 Załącznik Nr 2 do Szczegółowych Materiałów Konkursowych Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Świadczenia w Poradni Specjalistycznej ( wzór ) Gminne Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

5 Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do zlecania badań diagnostycznych i specjalistycznych innym wyspecjalizowanym podmiotom.

5 Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do zlecania badań diagnostycznych i specjalistycznych innym wyspecjalizowanym podmiotom. Umowa Nr 42..2015 P Zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy:................ - Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej* - Wpis do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. / 2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR.. / 2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik nr 2 UMOWA NR.. / 2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. G. Zapolskiej 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Usługi medyczne w zakresie opieki profilaktycznej nad pracownikami

UMOWA. Usługi medyczne w zakresie opieki profilaktycznej nad pracownikami UMOWA Usługi medyczne w zakresie opieki profilaktycznej nad pracownikami Zawarta w Białymstoku w dniu... roku, pomiędzy:...,..., ul...., - _... NIP... KRS... REGON... reprezentowanym przez: 1.... 2....

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. /D/DCZP/2015 udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne konsultacje neurologiczne

UMOWA nr.. /D/DCZP/2015 udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne konsultacje neurologiczne UMOWA nr.. /D/DCZP/2015 udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne konsultacje neurologiczne zwana w dalszej treści Umową, zawarta w dniu r. we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Bardziej szczegółowo