UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul..."

Transkrypt

1 UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...., NIP:... zwaną w umowie Zleceniobiorcą, a Firmą:... z siedzibą w: reprezentowaną przez:. Zwanym(ą) w umowie Zleceniodawcą. Ww. podmioty są stronami niniejszej umowy. 1 Przedmiotem niniejszej umowy są czynności w zakresie prowadzenie pełnej księgowości i obsługa kadrowo-płacowa firmy... przez Zleceniobiorcę począwszy od dnia... Przedmiotem umowy jest w szczególności: a) Prowadzenie w przechowywanie przez Zleceniobiorcę ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) Zleceniodawcy w postaci księgi rachunkowej, zwanej dalej KSIĘGĄ, na którą składają się: a. Dziennik, b. Konta księgi głównej i kont pomocniczych, c. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i kont pomocniczych, d. Odrębnie prowadzony inwentarz. b) Sporządzania rocznego sprawozdania finansowego składającego się z a. Wprowadzenia do sprawozdania finasowego, b. Bilansu, c. Rachunku zysków i strat, d. Informacji dodatkowej e... f. c) Prowadzenie i przechowywanie przez Zleceniobiorcę dokumentacji podatkowej, na którą składają się: Strona 1 z 6

2 Odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług (zwane EWIDENCJAMI sprzedaży i zakupu - dla celów VAT-u), Odrębne ewidencje podatku dochodowego od osób prawnych (przeznaczone do ewidencjonowania osiągniętych przychodów i ponoszonych kosztów w ramach prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności gospodarczej) d) Prowadzenie spraw kadrowo płacowych w skład, których wchodzą: a. Sporządzanie umów o pracę, list płac, kartotek wynagrodzeń, itp. b. Sporządzanie i wysyłanie deklaracji (ZUS, PIT 4R i PIT 11), c. Ewidencja zwolnień lekarskich, urlopów i innych nieobecności, d. Sporządzanie umów cywilnoprawnych i ich rozliczanie, e) Ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencje wyposażenia Przy wykonaniu zobowiązań, o których mowa w par. 1, Zleceniobiorca będzie prowadził Księgi i Ewidencje z należytą starannością, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i na podstawie otrzymanych od Zleceniodawcy dokumentów i informacji. 2. Przez prowadzenie Księgi rozumie się przez Zleceniobiorcę następujących czynności: a) Prowadzenie księgowości Zleceniodawcy zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i wynikającymi z ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 15 lutego 1993 r. b) Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej firmy, tzn. zaewidencjonowanie w KSIĘDZE szczególnych zdarzeń gospodarczych. c) Sporządzanie bilansów rocznych oraz obowiązkowych sprawozdań finansowych w obowiązujących terminach. d) Badanie dostarczonych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz do informowania zleceniodawcy o ewentualnych błędach, natychmiast po stwierdzeniu uchybień. (Zleceniobiorca nie bada autentyczności otrzymanych dokumentów). e) Ocena w świetle prawa rachunkowego i podatkowego dokumentów księgowych oraz decydowanie o sposobie ich zakwalifikowania wraz ze sposobem uwidocznienia w Księdze (dekretacja), f) Ustalenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy oraz wypełnianie w imieniu Zleceniodawcy miesięcznych deklaracji podatku VAT na podstawie danych wynikających z zapisów do Księgi, Ewidencji i z innych informacji dostarczonych przez Zleceniodawcę oraz składania wyżej wymienionych deklaracji w Urzędzie Skarbowym właściwym dla siedziby Zleceniodawcy. g) Zleceniodawca ma prawo poprawiania w każdym czasie oczywistych nieprawidłowości (np. błędy pisarskie lub rachunkowe). Strona 2 z 6

3 h) Informowanie o wysokości zobowiązań podatkowych będzie Zleceniodawcy przekazywana osobiście w siedzibie Zleceniobiorcy lub Zleceniodawcy lub w innej formie np. telefoniczne, faksem, em, SMS-em na życzenie zleceniodawcy. 3 Zleceniodawca zobowiązuje się do: a) Dostarczania wszystkich dokumentów dotyczących prawidłowego ustalania zobowiązania podatkowego (Faktur sprzedaży, faktur zakupu, wyciągów bankowych, raportów kasowych, not itp.) w terminie nie później niż do 7 dnia po miesiącu obrachunkowym. b) Udostępniania dokumentów niezbędnych do prawidłowej oceny dokumentów podatkowych takich jak: umowy, porozumienia, decyzje itp. oraz informowania o wszystkich zmianach i warunkach wpływających na wielkość i prawidłowość wyliczenia zobowiązania podatkowego. c) Zleceniodawca zobowiązany jest we własnym zakresie do; a. Prowadzenia raportu kasowego w siedzibie firmy; b. Prowadzenia we własnym zakresie inwentaryzacji aktywów i pasywów, co najmniej na koniec roku obrachunkowego i zapoznawać zleceniobiorcę z jej wynikami; d) Zasięgania informacji z własnej inicjatywy o wysokości zobowiązania podatkowego za dany miesiąc wg obliczeń Zleceniobiorcy. e) Na podstawie sporządzonych przez Biuro deklaracji podatkowych Zleceniodawca wpłaca naliczone podatki na konto właściwego Urzędu Skarbowego w terminie do 20-go (podatki dochodowe) lub 25-go (podatek VAT) do 15-go ZUS każdego miesiąca za miesiąc ubiegły. f) Właściwego pod względem formalnym i rzetelnego pod względem merytorycznym dokumentowania operacji gospodarczych podlegających wpisowi do Księgi i Ewidencji. g) Za prawidłowe sporządzanie rachunków, faktur oraz dowodów zewnętrznych odpowiada Zleceniodawca. h) Zleceniodawca zaprowadzi w miejscu wykonywania działalności ewidencję sprzedaży nieudokumentowanej lub o ile przepisy tego wymagają zainstaluje kasy fiskalne w każdym punkcie sprzedaży. i) Za wszelkie opóźnienia w prowadzeniu ewidencji oraz nieterminowe lub nieprawidłowe wyliczenie podatków, spowodowane niedotrzymaniem przez Zleceniodawcę warunków wymienionych w 3 pkt. a, b i c odpowiada Zleceniodawca. 4 Zlecający zobowiązuje się do wnoszenia zapłaty za świadczone usługi do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który dostarczono dokumenty księgowe w wysokości: Strona 3 z 6

4 - Księgi rachunkowe -..zł (słownie:.) - Kadry i płace -...zł (słownie:.) 1. Powyższe wynagrodzenie będzie płatne w formie gotówkowej lub przelewem na rachunek Zleceniobiorcy w banku Za sporządzenie bilansu rocznego zostaje ustalone wynagrodzenie w wysokości jak za ostatni miesiąc danego roku. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wystawienia rachunku / faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiana faktur bez podpisu. 5. Zleceniodawca zobowiązuje się do płatności w terminie za wykonaną usługę. 6. W przypadku nieuregulowania w terminie należności za usługi Zleceniobiorcy wynikające z niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty odsetek za każdy dzień zwłoki w wysokości odsetek ustawowych. 7. W przypadku dostarczenia dokumentów przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy po 13 dniu każdego miesiąca Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za terminowe sporządzenie i złożenie deklaracji podatkowych. W przypadku dostarczenia dokumentów księgowych (w całości lub części) z opóźnieniem, wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy za dany miesiąc może ulec podwyższeniu o 20%. 8. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmian wysokości wynagrodzenia za wykonaną usługę w przypadkach: a. Zwiększenia ilości pracowników w firmie b. Zwiększenia ilości dowodów księgowych dostarczonych do księgowania c. Poszerzenia usługi o księgowanie innych zdarzeń gospodarczych nieobjętych niniejszą umową 9. Zmiana cennika może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron umowy. Każdy nowy cennik stanowić będzie aneks do niniejszej umowy. 10. W razie istotnych zmian stosunków gospodarczych każda ze stron może żądać postanowień niniejszej umowy w drodze negocjacji, co do wysokości wynagrodzenia Zleceniobiorcy. Strona 4 z 6

5 1. Strony zgodnie ustalają, iż Księga i Ewidencje oraz dokumenty, o których mowa powyżej 5 będą przechowywane w siedzibie Zleceniobiorcy znajdującej się w lokalu Zleceniobiorcy. 2. O miejscu przechowywania dokumentacji Zleceniobiorca zawiadomi Urząd Skarbowy właściwy dla Zlecającego Odsetki karne od niezapłaconych w terminie podatków, powstałe z winy Zleceniobiorcy w wyniku popełnionych błędów rachunkowych lub merytorycznych refunduje Zleceniodawcy Zleceniobiorca. 2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nie należytego wykonania zobowiązań podjętych na podstawie niniejszej umowy na zasadach ogólnych, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wynikło mimo zachowania przez Zleceniobiorcę należytej staranności. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nieudzielania żadnych informacji na temat działalności Zleceniodawcy osobom trzecim, poza uprawnionymi do tego organami kontroli państwowej, po uprzednim powiadomieniu Zleceniodawcy o fakcie zaistnienia kontroli. 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności, o których dowiedział się w związku z wykonaniem zlecenia, chyba, że Zleceniodawca zwolni go pisemnie z tego obowiązku. 5. Obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy także współpracowników Zleceniobiorcy. 7 Zleceniodawca oświadcza, że: 1) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT o numerze NIP Usługi, których dotyczy niniejsza umowa, są wykonywane w oparciu o rok kalendarzowy, który jest rokiem obrachunkowym. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. 2. Umowa dotyczy czynności: a) które w normalnych warunkach w tym czasie powstają b) które pod względem ekonomicznym należą do tego okresu Strona 5 z 6

6 9 1. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Oświadczenie woli przez każdą ze stron musi być złożone w formie pisemnej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego okres wypowiedzenia. 2. Umowa trwa jednak do czasu przekazania przez Zleceniobiorcę deklaracji podatkowych za ostatni miesiąc okresu wypowiedzenia. 3. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniobiorcę w trybie natychmiastowym, w przypadku zalegania przez Zleceniodawcę - Podatnika z zapłatą wynagrodzenia za co najmniej 2 miesiące. Umowa kończy się z ostatnim dniem miesiąca za który Zleceniobiorca sporządził deklaracje podatkowe. 4. Po upływie terminu rozwiązania umowy Zleceniobiorca zwróci Podatnikowi za pokwitowaniem w terminie 30 dni Księgi i Ewidencję oraz akta związane z jej prowadzeniem, i powiadomi o tym fakcie Urząd Skarbowy. Obowiązek, ten nie dotyczy korespondencji listowej pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą oraz tych pism, które Podatnik otrzymał w oryginale lub w formie odpisu, jak również pism roboczych, sporządzonych dla wewnętrznych celów Zleceniobiorcy. 5. Zleceniobiorca może odmówić wydania wyników swojej pracy aż do czasu otrzymania całości wynagrodzenia. 6. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Podatnika dokumentów i urządzeń księgowych oraz może, po upływie terminu określonego wyżej, przekazać je do przechowania na koszt Podatnika. 10 Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.. Zleceniodawca Zleceniobiorca Strona 6 z 6

umów i pism dla biur rachunkowych

umów i pism dla biur rachunkowych WEWNĄTRZ CD ze wzorami umów i pism podatkowych VADEMECUM umów i pism dla biur rachunkowych PODATKI,KADRY I ZUS Do każdego wzoru praktyczny komentarz, dzięki któremu: zyskasz pewność, że Twoje dokumenty

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o prowadzenie księgi handlowej

UMOWA. o prowadzenie księgi handlowej ABS Wydawnictwo Andrzej Samborowski - Biuro Rachunkowe Ul. Rechniewskiego 8 m. 11 03-980 Warszawa, NIP 1130062721 UMOWA o prowadzenie księgi handlowej Zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy:, NIP

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. Zawarta w dniu..., pomiędzy:

U M O W A Nr. Zawarta w dniu..., pomiędzy: U M O W A Nr O PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Zawarta w dniu..., pomiędzy: Biurem Rachunkowym GAMA Maria Grabowska, 03-134 Warszawa ul. Książkowa 7E/ 101 reprezentowanym przez Marię

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... reprezentowanym przez..., zwanym w treści umowy Podatnikiem a Biurem Rachunkowym ef-ka Bogumiła Romanowicz,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH NR: Umowa została zawarta w Łodzi w dniu XX.XX.2009 r. pomiędzy:

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH NR: Umowa została zawarta w Łodzi w dniu XX.XX.2009 r. pomiędzy: UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH NR: XX/2009 Umowa została zawarta w Łodzi w dniu XX.XX.2009 r. pomiędzy: 1.... reprezentowaną przez.., zwanym dalej Zleceniodawcą, a 2. Biurem Rachunkowym HOSSA S.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Zawarta w dniu 2014-07-07 pomiędzy: NAZWA FIRMY Ul. Wspólna 3 m. 4, 07-750 Warszawa KRS: 777777 NIP: 777-777-77-77 REGON: 777777777 zwanym dalej Zlecającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usług przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

OFERTA OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH DLA FIRMY X

OFERTA OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH DLA FIRMY X OFERTA OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH DLA FIRMY Data przygotowania oferty: marzec 2014 Ważność oferty: 30 wrzesień 2014 Spis treści WPROWADZENIE... 3 ROZDZIAŁ I Informacje o Oferencie... 3 ROZDZIAŁ II Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. Załącznik nr 3 do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH Zawarta w dniu: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH w Łaziskach Górnych Numer: /2008 A. Zawarta pomiędzy: USŁUGI HANDLOWE "EKSPRES" Henryk Dobrzyński z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Świerczewskiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania pożyczek - wzór umowy U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONT OSOBISTYCH

REGULAMIN KONT OSOBISTYCH REGULAMIN KONT OSOBISTYCH Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia konta

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie,

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie, UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ zawarta w dniu.. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą 26-200 Końskie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR / /

UMOWA POŻYCZKI NR / / zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. oraz Powszechną Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: 1. Aneta Brodzińska-Czarnota Ogólnopolskie Centrum Obsługi Prawnej, z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Mogilskej 25/1013, NIP: 679 206 59 74, REGON: 122954423,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo