PODSTAWY MECHATRONIKI KLASA I TECHNIKUM ZAWODOWE ZAWÓD TECHNIK MECHATRONIK 311[50]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWY MECHATRONIKI KLASA I TECHNIKUM ZAWODOWE ZAWÓD TECHNIK MECHATRONIK 311[50]"

Transkrypt

1 1. Istota Mechatroniki WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY MECHATRONIKI KLASA I TECHNIKUM ZAWODOWE 311[50] Biegłe posługiwanie się zdobytymi wiadomościami z zakresu mechatronizacji, urządzeń i systemów mechatronicznych, ich interdyscyplinarnego znaczenia oraz szerokiej funkcjonalności. Definiowanie dowolnych pojęć, określeń, wielkości, urządzeń i systemów stosowanych w dynamicznie rozwijającej się mechatronizacji urządzeń i produktów. Rozumienie znaczenia synergicznej kombinacji systemów i modułów w mechatronice. Dysponowanie wiadomościami wykraczającymi poza program nauczania dla modułu Istota Mechatroniki. Pełny zakres wiadomości wynikający z programu nauczania dotyczącego modułu Istota Mechatroniki. Znajomość, co najmniej kilku róŝnych definicji i znaczeń mechatronizacji systemów. Wiedza na temat kolejnych poziomów mechatronizacji urządzeń. Rozumienie definicji modeli układów sensorycznych i wykonawczych. RozróŜnianie przepływów energii i informacji w systemie mechatronicznym. Rozumienie wzajemnych powiązań systemowych na przykładzie urządzenia mechatronicznego. Charakteryzowanie kolejnych etapów procesu modelowania mechatronicznego. Znajomość cech projektu mechatronicznego. Znajomość kryteriów doboru zespołu realizującego projekt mechatroniczny. Wiedza na temat współdziałania i sensorów, aktorów i procesorów w systemie mechatronicznym. Znajomość róŝnych typów sensorów i aktorów w zaleŝności od aplikacji systemowej. Posiadanie wiedzy na poziomie dostatecznym. Definiowanie pojęć związanych z mechatroniką jako nauką interdyscyplinarną. Opisywanie modelu mechatroniki. Definiowanie róŝnych pojęć uŝywanych w mechatronice. Rozumienie pojęć i znaczenia synergii w mechatronice. Znajomość przykładowych wielkości sterowanych w systemie mechatronicznym. Opisywanie cech i działania systemu mechatronicznego. Wyjaśnienie, na czym polega modelowanie mechatroniczne. Przedstawianie znaczenia mechatroniki na przykładach urządzeń mechatronicznych. Definiowanie i rozróŝnianie urządzenia i systemów mechatronicznych. Znajomość działania podstawowych urządzeń mechatronicznych. Rozumienie działania takich urządzeń, jak: obrabiarki CNC, roboty przemysłowe, procesory. Definiowanie sensorów, aktorów i procesorów. 1

2 Wiedza na poziomie dopuszczającym. RozróŜnianie podstawowych pojęć, wielkości i definicji uŝywanych w mechatronice i mechatronizacji. Znajomość znaczenia układów sterowania i regulacji. Rozumienie komplementarności i autonomiczności urządzeń mechatronicznych. Znajomość kolejnych stopni mechatronizowania i automatyzowania. Znajomość wielkości sterowanych i mierzonych w urządzeniach mechatronicznych. Uczeń posiada podstawową wiedzę o znaczeniu mechatroniki i urządzeń mechatronicznych w współczesnym świecie. RozróŜnianie podstawowych urządzeń mechatroniczych. Znajomość jednostek fizycznych stosowanych w mechatronice. Podstawowe wiadomości niezbędne w dalszej edukacji. 2. BHP Wiedza wykraczająca poza zakres programowy przewidziany dla bloku BHP. Biegłe wykonywanie zadań praktycznych/zawodowych z zakresu BHP zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŝarowej oraz ochrony środowiska. Szerokie wskazywanie zagroŝeń dla zdrowia i Ŝycia podczas montaŝu, napraw, konserwacji, obsługi i eksploatacji dowolnych urządzeń i systemów mechatronicznych. Bardzo trafne dobieranie środków ochrony indywidualnej stosownie do prac montaŝowych, demontaŝowych, napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych. Wskazywanie sposobów i umiejętność udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w nagłych wypadkach zaistniałych podczas wykonywania prac przez technika mechatronika. Znajomość sposobów zabezpieczeń przy pracy z urządzeniami elektrycznymi dowolnego typu. Rozumienie zasad bezpieczeństwa w dowolnych rodzajach sieci elektrycznych. Umiejętność określania/obliczania wartości prądów przepływających przez ciało człowieka. Znajomość róŝnego rodzaju zakłóceń i ich źródeł występujących w urządzeniach pomiarowych, wykonawczych i sterujących obiektami mechatronicznymi. Wiedza z zakresu przepisów dotyczących bezpieczeństwa uŝytkowania instalacji i zbiorników ciśnieniowych. Opanowanie przepisów i dyrektyw obowiązujące w dziedzinie elektrotechniki, pneumatyki i hydrauliki. Opanowanie pełnego zakresu wiedzy przewidzianego programem nauczania. Biegłe posługiwanie się kryteriami ergonomicznymi. Charakteryzowanie podstawowych zaleceń podczas pracy z urządzeniami mechatronicznymi. Znajomość obowiązujących przepisów dotyczących organizacji warunków pracy. Bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyrządami. Wiedza na temat rodzajów sprzętu ochronnego. 2

3 Znajomość oznaczeń i standardów napięć i prądów w sieciach zasilających oraz standardów prądów i napięć w urządzeniach przemysłowych. Znajomość norm i przepisów dotyczące bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych. Rozumienie np. metod galwanicznej separacji napięć. Rysowanie schematów z zabezpieczeniami urządzeń i sieci elektrycznych, np. przez ich wyłączenie. Zasada działania wyłączników róŝnicowoprądowych. Schematy zasilania urządzeń elektrycznych z zabezpieczeniami przeciąŝeniowymi i róŝnicowoprądowymi w sieci dwufazowej i trójfazowej. Znajomość metody ochrony w urządzeniach elektrycznych. Wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Przedstawianie zasad dotyczących umieszczania przepisów i informacji ostrzegawczych dla pracowników. Charakteryzowanie niebezpieczeństw groŝących ze strony materiałów i płynów roboczych. Posługiwanie się oznaczeniami materiałów niebezpiecznych. Znajomość zasad ochrony środowiska przed negatywnym skutkiem wytwarzania i działania urządzeń mechatronicznych. Wiedza z zakresu wymagań na ocenę dostateczny. Omawianie podstawowych pojęć związanych z bezpieczeństwem urządzeń elektrycznych. Znajomość zagroŝeń powodowanych pracą z urządzeniami elektrycznymi. Posługiwanie się zakresami bezpiecznych napięć i prądów dla człowieka. Wiedza na temat zakresów oddziaływania prądu przemiennego na dorosłą osobę. Opanowanie wiedzy z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej i elektrycznej urządzeń mechatronicznych. RozróŜnianie metod ochrony przed zakłóceniami. Objaśnianie reguł i zasad bezpiecznej pracy z urządzeniami elektrycznymi. Wyjaśnianie dopuszczalnych prac wykonywanych pod napięciem. Charakteryzowanie terminologii i oznaczeń związanych z ochroną przeciwporaŝeniową. Znajomość środków ochrony przeciwporaŝeniowej. Charakteryzowanie metod ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. Objaśnianie ochrony np. przez stosowanie niskich napięć. Znajomość rodzajów środków ochrony podstawowej i dodatkowej. Rysowanie schematów prezentujących poraŝenie w sieci elektrycznej poprzez dotyk bezpośredni i pośredni. Wiedza na temat: rodzajów izolacji ochronnej, zasad ochrony przez separację. Tłumaczenie sposobów uzyskiwania niskich napięć. Wiedza z zakresu oznaczonego oceną dopuszczającą. Definiowanie pojęć, takich jak: ergonomia i ochrona przeciwporaŝeniowa. Znajomość zasad BHP przy pracy z urządzeniami elektrycznymi, pneumatycznymi, hydraulicznymi i mechatronicznymi. Rozumienie znaczenie ergonomii w pracy człowieka. Znajomość cech ergonomicznego środowiska pracy. Dopuszczalne obciąŝenia spowodowane rodzajem pracy. RozróŜnianie zagroŝeń powodowanych pracą z urządzeniami pneumatycznymi. Znajomość zasad obsługi urządzeń pod ciśnieniem. Opisywanie budowy i podziału zbiorników ciśnieniowych. 3

4 Omawianie jednostek i pojęć związanych z urządzeniami elektrycznymi, pneumatycznymi, hydraulicznymi i mechatronicznymi. Wiedza na temat działania cieczy hydraulicznych na organizm człowieka. Znajomość głównych przyczyn zagroŝeń podczas pracy z urządzeniami mechatronicznymi. Znajomość sposobów usuwania głównych zagroŝeń oraz zasad postępowania powypadkowego. Uczeń posiada bardzo podstawową wiedzę z zakresu BHP w urządzeniach i systemach mechatronicznych (elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych). Wiedza z zakresu podstawowych przepisów i zaleceń z zakresu bezpieczeństwa produktów mechatronicznych. RozróŜnianie podstawowych oznaczeń materiałów niebezpiecznych i znaków bezpieczeństwa. Znajomość zasad powstawania poŝaru i ochrony przeciwpoŝarowej. Ogólna wiedza z zakresu zasady i dobrych praktyk z zakresu ochrony przed zagroŝeniami podczas obsługi urządzeń mechatronicznych, np. ruchem części mechanicznych, wysokim ciśnieniem, promieniowaniem cieplnym, drganiami i hałasem. 3. Obwody elektryczne Wiedza znacznie wybiegająca poza ramy programu nauczania przewidzianego dla modułu Obwody Elektryczne. Biegłe i płynne czytanie i analizowanie dokumentacji technicznej urządzeń elektrycznych. Płynne posługiwanie się szeroką gamą pojęć, określeń i wielkości stosowanych w układach elektrycznych. Obliczanie róŝnych parametrów charakteryzujących pracę urządzeń elektrycznych. Wykonywanie pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretowanie wyników. Dobieranie materiałów i narzędzi do montaŝu oraz obsługi urządzeń elektrycznych. Projektowanie obwodów elektrycznych. Rysowanie pętli histerezy dla róŝnych materiałów magnetycznych. Omówienie właściwości magnetowodów. Znajomość zaleŝności na obliczanie siły Lorentza i ładunku elektrycznego. Wyjaśnienie działania i budowy rezystorów nieliniowych, termistorów i warystorów. Posługiwanie się parametrami i rodzajami urządzeń biernych, takich jak: kondensatory zwijane, elektrolityczne i płytkowe, cewki elektromagnetyczne oraz rezystory cieplne. Rozumienie stanów nieustalonych w obwodach prądu stałego. Obliczanie strat w kondensatorach i cewkach. Znajomość obwodów rezonansowych i filtrów: RC i RL. Obliczanie filtrów dolno, górno i pasmowo przepustowych. Pełna wiedza z zakresu przewidzianym programem nauczania dla modułu Obwody Elektryczne. Rysowanie i rozumienie pętli histerezy materiałów magnetycznych. Omawianie właściwości magnetycznych. 4

5 Wiedza z zakresu budowy cewek i ich właściwości. Znajomość zaleŝności na reaktancję cewki, łączenie cewek. Rysowanie symboli filtrów i ich charakterystyk. Obliczanie obwodów prądu przemiennego. Charakteryzowanie przebiegów sygnałów. Rysowanie przebiegów mocy dla urządzeń RLC. Rysowanie przebiegów napięcia i prądu dla: cewki indukcyjnej, kondensatora i rezystora. Stosowanie układu połączeń: gwiazdy i trójkąta. Wiedza z zakresu na ocenę dostateczną. Rysowanie oznaczeń róŝnych rodzajów źródeł napięcia i strzałkowania kierunków spadków napięcia. Omawianie zjawisk indukcji elektrostatycznej i magnetycznej. Rysowanie schematy obwodów prądu stałego i oznaczeń elementów obwodów prądu stałego. Znajomość działania elementów RLC i procesów w nich zachodzących, np. proces ładowania kondensatora. Charakteryzowanie pojęcia i zaleŝności na obliczanie elementów RLC. Znajomość wzorów na obliczanie parametrów obwodów prądu stałego z jednym i kilkoma źródłami napięcia. Znajomość sposobów wytwarzania napięcia przemiennego oraz zjawisk, wielkości i parametrów obwodów prądu przemiennego. Wiedza na temat przebiegów sinusoidalnych i niesinusoidalnych napięcia. Obliczanie mocy w obwodach prądu przemiennego. Obliczanie obwodów szeregowych i równoległych RC i RL. Wiedza z zakresu oceny dostatecznej. Charakteryzowanie pojęć takich, jak: pole magnetyczne, pole elektrostatyczne, prąd, napięcie, moc, energia, itd. Znajomość właściwości pola magnetycznego i wzorów na jego obliczanie. Wiedza na temat zjawisk powstawania siły wskutek przepływu prądu w polu magnetycznym. Znajomość działania silnika prądu stałego i przemiennego. Umiejętność napisania zaleŝności na strumień magnetyczny, pole magnetyczne, indukcję elektromagnetyczną, moc czynną, bierną i pozorną. Posługiwanie się wzorami na połączenia cewek, rezystorów i kondensatorów oraz źródeł. Rysowanie połączeń w trójkąt i gwiazdę. Podstawowa wiedza z obwodów elektrycznych umoŝliwiająca dalszą edukację. Umiejętność omówienia podstawowych wielkości elektrycznych i ich jednostek. Definiowanie napięcia i prądu elektrycznego. Przedstawienie metod wytwarzania napięcia elektrycznego. Omówienie rodzajów i oznaczeń napięcia elektrycznego. Omówienie warunków przepływu prądu elektrycznego. Umiejętność wyjaśnienie pojęć: oczko, węzeł, gałąź, elementy aktywne i bierne. Rysowanie schematów obwodów elektrycznych prądu stałego. Wiedza podstawowa z zakresu właściwości, budowy i oznaczenia rezystorów. 5

6 4. Obwody elektroniczne Wiedza poza obszarem wymagań przewidzianych programem nauczania dla modułu Obwody Elektroniczne. Umiejętność biegłego czytania analizowania dokumentacji technicznej urządzeń elektronicznych. Znajomość zaleŝności opisujących dowolne wielkości stosowane w układach elektronicznych. Obliczanie dowolnych parametrów charakteryzujących urządzenia elektroniczne. Umiejętność wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych oraz interpretowania wyników. Dobieranie materiałów i narzędzi do montaŝu oraz obsługi urządzeń elektronicznych. Projektowanie obwodów elektronicznych. Umiejętność realizowania bramek logicznych w technice układów scalonych. Znajomość podstaw i rodzajów języków programowania procesorów. Wiedza pokrywa pełen zakres wymagań opartych o program nauczania dla modułu Obwody Elektroniczne. Wiedza na temat podstawowych operacji na bitach. Rysowanie schematów działania sterowania sekwencyjnego. Znajomość właściwości złącz PN oraz parametrów diod półprzewodnikowych. Znajomość cech diody Zenera i Schottk ego oraz ich parametrów i charakterystyk. Wiedza na temat działania i parametrów: tranzystorów bipolarnych, fotodiody, fototranzystora, fotoogniwa i diody LED. Rysowanie charakterystyk i schematów zasilania wzmacniaczy operacyjnych. Znajomość zastosowań wzmacniaczy operacyjnych. Wiedza z poziomu oceny dostatecznej. Znajomość budowy, parametrów, symboli oraz charakterystyk tranzystorów bipolarnych typu NPN i PNP, tranzystorów unipolarnych, tyrystorów, triaków i diaków. Znajomość podstawowych elementów optoelektronicznych i ich budowy. Znajomość zaleŝności matematycznych opisujących podstawowe elementy elektroniczne stosowane w mechatronice. Znajomość cech i symboli graficznych wzmacniaczy, tranzystorów bipolarnych unipolarnych oraz diod. MoŜliwość przedstawienia budowy układu cyfrowego, reprezentacji liczb w kodzie binarnym, pamięci, rejestrów i mikrokomputerów. Wiedza z poziomu oceny dopuszczającej. Definiowanie podstawowych elementów elektronicznych stosowanych w mechatronice. Znajomość logiki Boole a oraz bramek logicznych: NOT, AND, OR, NOR, NAND i ExOR. Definiowanie półprzewodników oraz zjawiska przewodnictwa w półprzewodnikach. Znajomość właściwości półprzewodników typu P i N oraz złącza PN. Znajomość rodzajów diod półprzewodnikowych. 6

7 Wiedza na temat charakterystyk prądowo-napięciowych typowych urządzeń elektronicznych oraz zasad ich działania, np. przerzutników: RS i JK. Podstawowa wiedza umoŝliwiająca dalszą edukację z przedmiotu Podstawy Mechatroniki. Znajomość podstaw logiki binarnej. Znajomość bramek logicznych AND, OR, NOT, NOR i NAND. Wiedza z zakresu symboli graficznych i oznaczeń elementów i obwodów elektronicznych. Charakteryzowanie układów analogowych cyfrowych oraz ich cech. Umiejętność rysowania schematów i pisania tablic prawdy dla układów kombinacyjnych i sekwencyjnych. 5. Układy pneumatyczne Wiedza wykraczająca poza zakres objęty programem nauczania dla modułu Układy Pneumatyczne. Biegłe interpretowanie praw fizycznych i zaleŝności matematycznych wykorzystywanych w układach sterowania pneumatycznego. Czytanie dokumentacji technicznej urządzeń pneumatycznych. Czytanie dokumentacji techniczno-ruchowej sieci sterowania pneumatycznego. Rozumienie dokumentacji pneumatycznych urządzeń i systemów napędowych. Umiejętność dobierania i obliczania elementów i układów pneumatycznych. Analizowanie działania elementów i podzespołów układów pneumatycznych. Biegłe czytanie schematy ideowych i montaŝowych układów pneumatycznych. Dobieranie elementów i budowanie układy sterowania pneumatycznego. Projektowanie i konstruowanie podstawowych układów pneumatycznych. Zdolność korzystania z norm, dokumentacji technicznej, poradników, katalogów. Umiejętność stosowania technologii informatycznej do analizowania działania lub konstruowania układów pneumatycznych. Wiedza z całego zakresu przewidzianego programem nauczania. Dobieranie elementów pneumatycznych i ich obliczanie, np. obliczanie i dobieranie siłownika pneumatycznego do danej sieci zasilającej w danej aplikacji napędu pneumatycznego. Znajomość zastosowań układów sterowania pośredniego i bezpośredniego. Rysowanie schematów stosowania układu sterowania siłownikiem pneumatycznym. Obliczanie parametrów siłowników i zaworów pneumatycznych. Znajomość zaleŝności na obliczanie siły czynnej siłownika pneumatycznego, zuŝycia powietrza w cyklu pracy automatycznej/sekwencyjnej, itd. Znajomość symboli i oznaczeń technicznych stosowanych w literaturze fachowej. Znajomość parametrów charakteryzujących stan powietrza roboczego. Wiedza z zakresu oceny dostatecznej. Znajomość podstawowych parametrów ciśnienia roboczego, siłowników i zaworów pneumatycznych. Znajomość rodzajów siłowników, zaworów, złącz, spręŝarek, zbiorników ciśnieniowych, itd. 7

8 Obliczanie siły czynnej siłownika pneumatycznego. Rysowanie schematów sterowania bezpośredniego i pośredniego siłownika pneumatycznego jednostronnego i dwustronnego działania. Rysowanie schematów i znajomość działania sterowania sekwencyjnego kilkoma siłownikami pneumatycznymi. Znajomość działania i rysowanie schematów układów pneumatycznych z licznikiem zdarzeń i zwłoką czasową. Wiedza z zakresu oznaczeń i symboli zaworów, siłowników, przewodów zasilających i sygnałowych stosowanych w układach pneumatycznych. Wiedza z zakresu oceny dopuszczającej. Znajomość sposobów i procesów wytwarzania spręŝonego powietrza. Przedstawianie budowy układu przygotowania spręŝonego powietrza. Rysowanie schematów graficznych elementów wchodzących w skład układu przygotowania spręŝonego powietrza. Rysowanie schematów graficznych zaworów i siłowników pneumatycznych. Znajomość procesów obróbki spręŝonego powietrza. Znajomość styków i elementów elektropneumatycznych. Rysowanie i budowa siłowników pneumatycznych. Wiedza z zakresu sterowanie zaworami i ich budowy. Wiedza podstawowa umoŝliwiająca dalszą naukę z Podstaw Mechatroniki. Znajomość budowy podstawowych elementów pneumatycznych, np. wchodzących w skład układu przygotowania spręŝonego powietrza. Umiejętność wskazania obszarów zastosowań pneumatyki. Znajomość jednostek ciśnienia i właściwości powietrza roboczego. Rysowanie schematów prostych układów sterowania pneumatycznego. Znajomość rodzajów spręŝarek. 6. Układy hydrauliczne Wiedza wykraczająca poza zakres objęty programem nauczania. Biegłe interpretowanie podstawowych praw fizyki i zaleŝności matematycznych wykorzystywanych w układach hydraulicznych. Analizowanie działania elementów i podzespołów układów hydraulicznych. Czytanie dokumentacji technicznej, schematów montaŝowych układów hydraulicznych. Dobieranie i obliczanie elementów i układów hydraulicznych. Projektowanie i konstruowanie układów hydraulicznych. Umiejętność korzystania z norm, dokumentacji montaŝowej, technicznej, poradników i katalogów. Stosowanie technologii informatycznej do analizowania działania lub konstruowania układów hydraulicznych. 8

9 Wiedza pokrywa cały zakres przewidziany programem nauczania dla modułu Układy Hydrauliczne. Obliczanie parametrów siłowników i zaworów dla danej aplikacji sterowania lub napędu hydraulicznego. Obliczanie natęŝenia przepływu cieczy przez dany przekrój. Znajomość budowy serwozaworu, działania sterowanie róŝnicowego. Umiejętność rysowania i budowania układ sterowania hydraulicznego. Wiedza z zakresu oceny dostatecznej. Rysowanie symboli graficznych elementów: zaworów, rodzajów sterowania, siłowników, pomp i silników hydraulicznych. Rysowanie układów sterowania siłownikiem hydraulicznym z zaworem odłączającym i zaworem z podtrzymaniem. Znajomość parametrów i właściwości siłowników hydraulicznych. Obliczanie mocy hydraulicznej pomp. Wiedza z zakresu oceny dopuszczającej. Wiedza z zakresu budowy zaworów i siłowników hydraulicznych. Rysowanie symboli graficznych zaworów hydraulicznych i schematów sterowania hydraulicznego. Wiedza na temat działania urządzeń wytwarzających ciśnienie płynu roboczego. Znajomość zasad i przepisów obsługi urządzeń i systemów sterowania hydraulicznego. Podstawowa wiedza z zakresu hydrauliki wymagana do dalszej nauki z zakresu Podstaw Mechatroniki. Znajomość podstawowych praw dla cieczy statycznej i dynamicznej, np. prawa Paskala. Znajomość symboli graficznych podstawowych zaworów i siłowników hydraulicznych. Wiedza z zakresu znajomości prostych układów sterowania hydraulicznego siłownikiem tłokowym, teleskopowym. opracował: dr inŝ. Arkadiusz Mystkowski 9

SPIS TRECI podrcznika Podstawy Mechatroniki

SPIS TRECI podrcznika Podstawy Mechatroniki SPIS TRECI podrcznika Podstawy Mechatroniki 1 Istota mechatroniki 1.1 Synergia rónych zasad działania urzdze zintegrowanych w systemie mechatronicznym.... 12 1.2 Systemowe podejcie przy projektowaniu urzdze

Bardziej szczegółowo

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225 Od autora 8 1. Prąd elektryczny 9 1.1 Budowa materii 9 1.2 Przewodnictwo elektryczne materii 12 1.3 Prąd elektryczny i jego parametry 13 1.3.1 Pojęcie prądu elektrycznego 13 1.3.2 Parametry prądu 15 1.4

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1 1. Rodzaje ruchu punktu materialnego i metody ich opisu. 2. Mikrokontrolery architektura, zastosowania. 3. Silniki krokowe budowa, zasada działania, sterowanie pracą. Zestaw 2 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Opracowała Ewa Szota. Wymagania edukacyjne. Pole elektryczne

Opracowała Ewa Szota. Wymagania edukacyjne. Pole elektryczne Opracowała Ewa Szota Wymagania edukacyjne dla klasy I Technikum Elektrycznego i Technikum Elektronicznego Z S Nr 1 w Olkuszu na podstawie programu nauczania dla zawodu technik elektryk [311303] oraz technik

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Egzaminowania Technik mechatronik

Ośrodek Egzaminowania Technik mechatronik Ośrodek Egzaminowania Technik mechatronik Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Nr ćwiczenia 1. Temat Badanie odpowiedzi skokowej członów elektrycznych 2. Badanie pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE Klasa: 1 i 2 ZSZ Program: elektryk 741103 Wymiar: kl. 1-3 godz. tygodniowo, kl. 2-4 godz. tygodniowo Klasa

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści Spis treści 3 Spis treści Przedmowa 11 1. Pomiary wielkości elektrycznych 13 1.1. Przyrządy pomiarowe 16 1.2. Woltomierze elektromagnetyczne 18 1.3. Amperomierze elektromagnetyczne 19 1.4. Watomierze prądu

Bardziej szczegółowo

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, 2015 Spis treści Przedmowa 7 Wstęp 9 1. PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI 11 1.1. Prąd stały 11 1.1.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych

Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Centrum Kształcenia Zawodowego 2000 Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Nr ćwiczenia Temat Wiadomości i umiejętności wymagane do realizacji ćwiczenia na pracowni 1 Badanie

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 1 Podstawy metrologii 1. Model matematyczny pomiaru. 2. Wzorce jednostek miar. 3. Błąd pomiaru.

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 1. Prąd stały 1.1. Obwód elektryczny prądu stałego 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne 1.1.2. Natężenie prądu

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 0 Podstawy metrologii 1. Model matematyczny pomiaru. 2. Wzorce jednostek miar. 3. Błąd pomiaru.

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 0 Podstawy metrologii 1. Co to jest pomiar? 2. Niepewność pomiaru, sposób obliczania. 3.

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08]

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) analizować i interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I TECHNIK POMIAROWYCH Foundations of electrotechnics, electronics and measurement techniques Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. ( poz. ) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH SYMBOL CYFROWY 725[02]

Bardziej szczegółowo

Elektronika. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Elektronika. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Elektronika Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Zadania elektroniki: Urządzenia elektroniczne służą do przetwarzania i przesyłania informacji w postaci

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu 3 części zamówienia Zestawy ćwiczeń

Opis przedmiotu 3 części zamówienia Zestawy ćwiczeń Opis przedmiotu 3 części zamówienia Zestawy ćwiczeń Załącznik 4c do SIWZ Lp. NAZWA OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ILOŚĆ (szt.) Zestaw powinien składać się min. z modułu bazowego oraz modułów ćwiczeniowych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK SYMBOL CYFROWY 724[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Klasa: 1 (1TEA) Technikum, Technik Elektryk Program: Program nauczania dla zawodu Technik Elektryk, 311303, o strukturze przedmiotowej, z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Elektrotechnika i elektronika. Klasa: 1Tc TECHNIK MECHATRONIK. Ilość godzin: 4. Wykonała: Beata Sedivy

Wymagania edukacyjne: Elektrotechnika i elektronika. Klasa: 1Tc TECHNIK MECHATRONIK. Ilość godzin: 4. Wykonała: Beata Sedivy Wymagania edukacyjne: Elektrotechnika i elektronika Klasa: 1Tc TECHNIK MECHATRONIK Ilość godzin: 4 Wykonała: Beata Sedivy Ocena Ocenę niedostateczną uczeń który Ocenę dopuszczającą Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68 Spis treêci Wstęp................................................................. 9 1. Informacje ogólne.................................................... 9 2. Zasady postępowania w pracowni elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 1 Podstawy metrologii 1. Co to jest pomiar? 2. Niepewność pomiaru, sposób obliczania. 3.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZALICZENIA ZAJĘĆ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZALICZENIA ZAJĘĆ Nazwa przedmiotu: Techniki symulacji Kod przedmiotu: ES1C300 015 Forma zajęć: pracownia specjalistyczna Kierunek: elektrotechnika Rodzaj studiów: stacjonarne, I stopnia (inŝynierskie) Semestr studiów:

Bardziej szczegółowo

Dydaktyczne stanowisko pneumatyki i elektropneumatyki SP 201

Dydaktyczne stanowisko pneumatyki i elektropneumatyki SP 201 Dydaktyczne stanowisko pneumatyki i elektropneumatyki SP 201 Chojnów 2012 1 1. PRZEZNACZENIE STANOWISKA. Stanowisko pneumatyki i elektropneumatyki jest przeznaczone do wyposaŝenia pracowni układów mechatroniki,

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu

Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu Podstawy elektrotechniki i elektroniki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-29_15W_pNadGenE31RU Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Jednostka tematyczna. Temat lekcji/bloku zajęć praktycznych

Jednostka tematyczna. Temat lekcji/bloku zajęć praktycznych Rozkład materiału z przedmiotu teoretycznego Elektrotechnika i elektronika. dla Technikum Zawód- Technik elektronik Klasa 1TZ Rok szkolny 2016/17 Nr programu w SZP 311408/29-08-2012. Przygotował: Zespół

Bardziej szczegółowo

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów Wymagania edukacyjne dla uczniów Technikum Elektrycznego ZS Nr 1 w Olkuszu przedmiotu : Pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie Przedmiotowy System Oceniania DLA CZTEROLETNIEGO TECHNIKUM MECHATRONICZNEGO DLA GRUPY PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH MECHATRONICZNYCH W OBSZARZE TEORETYCZNYM I PRAKTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot podstawowy Rodzaj zajęć: Wykład, zajęcia laboratoryjne ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Electrotechnics and Electronics Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, zajęcia laboratoryjne ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Electrotechnics and Electronics

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Technik Mechatronik - Urządzenia i systemy mechatroniczne

Plan wynikowy Technik Mechatronik - Urządzenia i systemy mechatroniczne lan wynikowy Technik Mechatronik - Urządzenia i systemy mechatroniczne Klasa II - Ilość godzin = 37 tygodni x 2 godziny = 74 godzin Klasa III - Ilość godzin = 37 tygodnie x 4 godziny = 148 godzin Klasa

Bardziej szczegółowo

Sylabus. (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. stopnia

Sylabus. (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. stopnia Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. Sylabus (1) Nazwa przedmiotu Elektronika (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Katedra Mechatroniki

Bardziej szczegółowo

Zajęcia elektryczno-elektroniczne

Zajęcia elektryczno-elektroniczne Zajęcia elektryczno-elektroniczne Klasa III Lp Uwagi Temat lekcji Liczba godzin Wymagania podstawowe Osiągnięcia uczniów Wymagania ponadpodstawowe 1 IV Zapoznanie z programem, systemem oceniania. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Program praktyki. nauczycieli branży mechatronicznej

Program praktyki. nauczycieli branży mechatronicznej Program praktyki nauczycieli branży mechatronicznej w ramach projektu: Praktyki nauczycielskie w przedsiębiorstwach powiatu żarskiego receptą na podniesienie jakości kształcenia zawodowego Autorzy: Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne.

Wymagania edukacyjne do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne. Wymagania edukacyjne do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne. Klasa 3 Wymagania przedmiotowe kryteria oceniania Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, zajęcia laboratoryjne I KARTA PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE CEL PRZEDMIOTU C.1 Zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE Klasa: 2Tc Technik mechatronik Program: 311410 (KOWEZIU ) Wymiar: 4h tygodniowo Na ocenę dopuszczającą uczeń: Zna

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych test kompetencji zagadnienia

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych test kompetencji zagadnienia Wrocław, 21.03.2017 r. Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych test kompetencji zagadnienia Podczas testu kompetencji studenci powinni wykazać się znajomością zagadnień określonych w kartach kursów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ nr 2. zestaw czujników zbliŝeniowych,

CZĘŚĆ nr 2. zestaw czujników zbliŝeniowych, CZĘŚĆ nr 2 Dostawa i montaŝ wyposaŝenia pracowni układów mechatronicznych Lp. Nazwa sprzętu i jego krótki opis Charakterystyka techniczna wymagania Ilość Stanowiska sensoryki zestaw czujników zbliŝeniowych,

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIKI POMIAROWE

PRZETWORNIKI POMIAROWE PRZETWORNIKI POMIAROWE PRZETWORNIK POMIAROWY element systemu pomiarowego, który dokonuje fizycznego przetworzenia z określoną dokładnością i według określonego prawa mierzonej wielkości na inną wielkość

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) przygotować osprzęt elektroenergetyczny do budowy sieci i rozdzielni,

Bardziej szczegółowo

Wymagania te dotyczą również opanowania umiejętności:

Wymagania te dotyczą również opanowania umiejętności: Kryteria oceniania z przedmiotu Pracownia Elektryczna i Elektroniczna Szkoła zawodowa zobowiązana jest do kontroli stopnia opanowania umiejętności i wiadomości, założonych w opisie kwalifikacji absolwenta.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia elektryczno-elektroniczne

Zajęcia elektryczno-elektroniczne Ścieżki edukacyjne: EEK edukacja ekologiczna EZ edukacja zdrowotna EM edukacja czytelnicza i medialna Zajęcia elektryczno-elektroniczne Klasa III Lp Uwagi Temat lekcji Liczba godzin Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Elektrotechnika

Przedmiotowy System Oceniania Elektrotechnika Przedmiotowy System Oceniania Elektrotechnika Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr3 w Zamościu (technikum elektryczne) Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny : - z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: monter mechatronik ; symbol 742114 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Pracownia Urządzeń i Systemów Mechatronicznych

Pracownia Urządzeń i Systemów Mechatronicznych Pracownia Urządzeń i Systemów Mechatronicznych Zawód: technik mechatronik 311410/T-4 - klasa II Kryteria wymagań proponowanych na poszczególne oceny I. Montaż elementów podzespołów i zespołów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne Aktory 1 Definicja aktora Aktor (ang. actuator) -elektronicznie sterowany człon wykonawczy. Aktor jest łącznikiem między urządzeniem przetwarzającym informację

Bardziej szczegółowo

Elementy półprzewodnikowe. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Elementy półprzewodnikowe. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Elementy półprzewodnikowe Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Elementy elektroniczne i ich zastosowanie. Elementy stosowane w elektronice w większości

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE ELEKTROHYDRAULICZNE I ELEKTROPNEUMATYCZNE MASZYN Drives and electropneumatics and electrohydraulics machine control Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1) Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDLNEGO

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki. Człowiek- najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podstawy Automatyki. Człowiek- najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy Automatyki Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Robotyki Dr inż.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy elektroniki i elektrotechniki

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy elektroniki i elektrotechniki KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy elektroniki i elektrotechniki 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: Rok I/Semestr I 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Maszyny elektryczne. Klasa: 2Tc TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 1. Wykonała: Beata Sedivy

Wymagania edukacyjne: Maszyny elektryczne. Klasa: 2Tc TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 1. Wykonała: Beata Sedivy Wymagania edukacyjne: Maszyny elektryczne Klasa: 2Tc TECHNIK ELEKTRYK Ilość godzin: 1 Wykonała: Beata Sedivy Ocena Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

1. Zarys właściwości półprzewodników 2. Zjawiska kontaktowe 3. Diody 4. Tranzystory bipolarne

1. Zarys właściwości półprzewodników 2. Zjawiska kontaktowe 3. Diody 4. Tranzystory bipolarne Spis treści Przedmowa 13 Wykaz ważniejszych oznaczeń 15 1. Zarys właściwości półprzewodników 21 1.1. Półprzewodniki stosowane w elektronice 22 1.2. Struktura energetyczna półprzewodników 22 1.3. Nośniki

Bardziej szczegółowo

Wzornictwo Przemysłowe I stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie specjalności Katedra Automatyki i Robotyki Dr inż.

Wzornictwo Przemysłowe I stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie specjalności Katedra Automatyki i Robotyki Dr inż. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy I wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne- zajęcia elektryczno-elektroniczne

Plan wynikowy I wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne- zajęcia elektryczno-elektroniczne Plan wynikowy I wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne- zajęcia elektryczno-elektroniczne Ścieżki edukacyjne: K edukacja ekologiczna Z edukacja zdrowotna M edukacja czytelnicza i medialna

Bardziej szczegółowo

1. Wiadomości wstępne 9

1. Wiadomości wstępne 9 1. Wiadomości wstępne 9 2. Magnetyzm i elektromagnetyzm...15 2.1. Pole magnetyczne......15 2.2. Indukcja magnetyczna.........17 2.3. Strumień magnetyczny......18 2.4. Właściwości magnetyczne materiałów......19

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KL. III W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZAJĘCIA ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KL. III W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZAJĘCIA ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE L. godz. Lp... 3. TEMATY LEKCJI Zapoznanie uczniów z programem, sposobem oceniania. BHP na lekcji i podczas użytkowania urządzeń elektrycznych. Bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych. Historia rozwoju

Bardziej szczegółowo

płytka montażowa z tranzystorami i rezystorami, pokazana na rysunku 1. płytka montażowa do badania przerzutnika astabilnego U CC T 2 masa

płytka montażowa z tranzystorami i rezystorami, pokazana na rysunku 1. płytka montażowa do badania przerzutnika astabilnego U CC T 2 masa Tranzystor jako klucz elektroniczny - Ćwiczenie. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z podstawowymi układami pracy tranzystora bipolarnego jako klucza elektronicznego. Bramki logiczne realizowane w technice RTL

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie studentów z teorią pola elektrycznego, magnetycznego i elektromagnetycznego.

Zapoznanie studentów z teorią pola elektrycznego, magnetycznego i elektromagnetycznego. I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA. Kod przedmiotu: Eee 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno - Elektryczny 4. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: Wszystkie specjalności

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektromechanik; symbol 741201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ PROSZĘ O BARDZO DOKŁADNE

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ PROSZĘ O BARDZO DOKŁADNE ĆWICZENIE 1) UKŁADY PRZEŁĄCZAJĄCE OPARTE NA ELEMENTACH STYKOWYCH PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ PROSZĘ O BARDZO DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest poznanie:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Semestr I Elektrostatyka Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wie że materia zbudowana jest z cząsteczek Wie że cząsteczki składają się

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik elektryk (311303) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Montaż maszyn

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I TESTOWANIE UKŁADÓW ELEKTROPNEUMATYKI

BUDOWA I TESTOWANIE UKŁADÓW ELEKTROPNEUMATYKI INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ĆWICZENIE NR P-3 BUDOWA I TESTOWANIE UKŁADÓW ELEKTROPNEUMATYKI Koncepcja i opracowanie: dr hab. inż. Witold Pawłowski dr inż. Michał

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* / przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* / przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* / przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: monter mechatronik; symbol 742114 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechatronik; symbol 311410 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Wykład 9. Metody budowy schematu funkcjonalnego pneumatycznego układu przełączającego:

Wykład 9. Metody budowy schematu funkcjonalnego pneumatycznego układu przełączającego: Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 9 Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów przełączających Metody budowy schematu funkcjonalnego pneumatycznego układu przełączającego: intuicyjna

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2: OPRACOWANIE SCHEMATU ELEKTRYCZNEGO UKŁADU ELEKTRONICZNEGO

Ćwiczenie nr 2: OPRACOWANIE SCHEMATU ELEKTRYCZNEGO UKŁADU ELEKTRONICZNEGO INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH WEL WAT ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie nr 2: OPRACOWANIE SCHEMATU ELEKTRYCZNEGO UKŁADU ELEKTRONICZNEGO A. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest poznanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Podstawy elektrotechniki 11. doc. dr inż. Robert Kielsznia, prof. dr inż. Andrzej Piłatowicz, dr inż.

Spis treści. 1. Podstawy elektrotechniki 11. doc. dr inż. Robert Kielsznia, prof. dr inż. Andrzej Piłatowicz, dr inż. Spis treści 1. Podstawy elektrotechniki 11 doc. dr inż. Robert Kielsznia, prof. dr inż. Andrzej Piłatowicz, dr inż. Alicja Zielińska 1.1. Pojęcia podstawowe i jednostki miar 11 1.2. Pole elektrostatyczne,

Bardziej szczegółowo

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ PROSZĘ O BARDZO DOKŁADNE

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ PROSZĘ O BARDZO DOKŁADNE ĆWICZENIE 1) UKŁADY PRZEŁĄCZAJĄCE OPARTE NA ELEMENTACH STYKOWYCH PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ PROSZĘ O BARDZO DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest poznanie:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: Pneumatyka i hydraulika.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: Pneumatyka i hydraulika. Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej Curie Technikum nr 2. (nazwa szkoły) Zawód: technik mechatronik 311410. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: Pneumatyka i hydraulika. Realizacja przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny VU2012

Uniwersytet Wirtualny VU2012 XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny VU2012 M o d e l N a r z ę d z i a P r a k t y k a Andrzej ŻYŁAWSKI Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Marcin GODZIEMBA-MALISZEWSKI Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie się z podstawowymi strukturami funktorów logicznych realizowanymi w technice RTL (Resistor Transistor Logic) oraz zasadą ich działania.

Zapoznanie się z podstawowymi strukturami funktorów logicznych realizowanymi w technice RTL (Resistor Transistor Logic) oraz zasadą ich działania. adanie funktorów logicznych RTL - Ćwiczenie. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z podstawowymi strukturami funktorów logicznych realizowanymi w technice RTL (Resistor Transistor Logic) oraz zasadą ich działania..

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechatronik; symbol 311410 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: HYDRAULIKA, PNEUMATYKA I SYSTEMY AUTOMATYZACJI PRODUKCJI Hydraulics, pneumatics and production automation systems Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów kl. IV f TE ZS Nr 1 w Olkuszu

Wymagania edukacyjne dla uczniów kl. IV f TE ZS Nr 1 w Olkuszu Wymagania edukacyjne dla uczniów kl. IV f TE ZS Nr 1 w Olkuszu z przedmiotu : Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK Nr programu : 311303

Bardziej szczegółowo

BADANIE UKŁADÓW CYFROWYCH. CEL: Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości statycznych układów cyfrowych serii TTL. PRZEBIEG ĆWICZENIA

BADANIE UKŁADÓW CYFROWYCH. CEL: Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości statycznych układów cyfrowych serii TTL. PRZEBIEG ĆWICZENIA BADANIE UKŁADÓW CYFROWYCH CEL: Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości statycznych układów cyfrowych serii TTL. PRZEBIEG ĆWICZENIA 1. OGLĘDZINY Dokonać oględzin badanego układu cyfrowego określając jego:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.2009 r. (poz. ) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724[02] I.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Klasa: Program: Wymiar: 1TIR Technikum, Technik Informatyk Program nauczania dla zawodu Technik Informatyk, 351203,

Bardziej szczegółowo

Wymagania konieczne ( na ocenę: dopuszczający)

Wymagania konieczne ( na ocenę: dopuszczający) Wymagania edukacyjne dla uczniów TE ZS Nr 1 w Olkuszu z przedmiotu : Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK Nr programu : 311303 nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć technicznych klasa II gimnazjum

Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć technicznych klasa II gimnazjum Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć technicznych klasa II gimnazjum Lp. Temat zajęć. 1 Zapoznanie z programem, systemem oceniania. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) na lekcji i podczas użytkowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

Tematyka G1. Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne

Tematyka G1. Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne Tematyka G1 1. Podstawowe wiadomości z podstaw elektrotechniki: Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne Wielkości charakterystyczne dla prądu sinusoidalnego

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis dostępnych na stanowiskach studenckich makiet laboratoryjnych oraz zestawu elementów do budowy i badań układów elektronicznych

Skrócony opis dostępnych na stanowiskach studenckich makiet laboratoryjnych oraz zestawu elementów do budowy i badań układów elektronicznych POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wydział Elektryczny Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Podstaw Elektroniki bud. A-5 s.211 (a,b) Skrócony opis dostępnych na stanowiskach studenckich makiet

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI: E.4. EKSPLOATACJA MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W OBRĘBIE ZAWODÓW: 3303 TECHNIK ELEKTRYK Przedmiot nauczania EIE Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,Kraków,PL BUP 19/03

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,Kraków,PL BUP 19/03 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198698 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 352734 (51) Int.Cl. H05B 6/06 (2006.01) H02M 1/08 (2007.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik elektronik; symbol 311408 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY III GIMNAZJUM 1. Wymagania edukacyjne opracowane na podstawie programu nauczania ABC konstruktora Anieli Nowak wydanego przez wydawnictwo PWN i zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak

Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak ~ 1 ~ I. Właściwości elementów biernych A. Charakterystyki elementów biernych 1. Rezystor idealny (brak przesunięcia fazowego między napięciem a prądem) brak części

Bardziej szczegółowo

Badanie przerzutników astabilnych i monostabilnych

Badanie przerzutników astabilnych i monostabilnych Badanie przerzutników astabilnych i monostabilnych 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie badania podstawowych układów przerzutników astabilnych, bistabilnych i monostabilnych. 2. Przebieg

Bardziej szczegółowo

NAPĘD I STEROWANIE PNEUMATYCZNE PODSTAWY

NAPĘD I STEROWANIE PNEUMATYCZNE PODSTAWY PIOTR PAWEŁKO NAPĘD I STEROWANIE PNEUMATYCZNE PODSTAWY ĆWICZENIA LABORATORYJNE Sterowanie pośrednie siłownikami jednostronnego i dwustronnego działania Materiały przeznaczone są dla studentów Wydziału

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot realizowany do roku akademickiego 2013/2014

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot realizowany do roku akademickiego 2013/2014 Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot realizowany do roku akademickiego 201/201 Przedmiot: Elektronika i energoelektronika Kod przedmiotu: E18_2_D Typ przedmiotu/modułu:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach III

WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach III WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach III I. Ochrona środowiska naturalnego Uczeń: Uczeń posiada wiadomości i Uczeń posiada wiadomości i Uczeń posiada wiadomości

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechatronik; symbol 311410 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Elektrotechnika. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Elektrotechnika. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne A. Pytania wspólne dla Kierunku Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Elektrotechnika studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 1. Metody analizy nieliniowych obwodów elektrycznych. 2. Obwód elektryczny

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I TESTOWANIE UKŁADÓW PNEUMATYKI

BUDOWA I TESTOWANIE UKŁADÓW PNEUMATYKI INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ĆWICZENIE NR P-2 BUDOWA I TESTOWANIE UKŁADÓW PNEUMATYKI Koncepcja i opracowanie: dr hab. inż. Witold Pawłowski, dr inż. Michał Krępski

Bardziej szczegółowo

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Program przedmiotu Wprowadzenie definicja, cel i zastosowania mechatroniki Urządzenie mechatroniczne - przykłady

Bardziej szczegółowo