Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r.

2 Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami, jakie należy wykonać przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. Działalność gospodarczą można prowadzić samodzielnie lub w spółce cywilnej (prezentacja nie obejmuje spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym). Przedstawimy Państwu informacje w sprawie rejestracji działalności, form opodatkowania jak również najważniejsze wiadomości jakich Państwo potrzebują - przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej.

3 I. Rejestracja działalności Drugi Urząd Skarbowy gospodarczej 1.Działalność osoby fizycznej Od 01 lipca 2011r. w miejsce dawnej rejestracji w gminach powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którą prowadzi w systemie teleinformatycznym Minister Gospodarki. Wnioski o wpis oraz aktualizacja danych odbywa się za pośrednictwem formularzy elektronicznych ( ). Przepisy, które regulują podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej znajdziecie Państwo w ustawie z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U z 2010r., Nr 220, poz.1447 ze zm.) (dalej: usdg). Przedsiębiorca nie musi już odwiedzać wielu urzędów wniosek o wpis do CEIDG zawiera dane niezbędne do rejestracji we właściwym urzędzie skarbowym, ZUS, GUS oraz KRUS (nie dotyczy spółek). Przedsiębiorca może rozpocząć działalność już w dniu złożenia wniosku.

4 Rejestracja działalności gospodarczej 1.1.Sposoby rejestracji na platformie CEIDG Główną zaletą istnienia CEIDG jest wygoda zakładania działalności gospodarczej. Wniosek do CEIDG jest bezpłatny i można złożyć go na kilka sposobów: Wysłać listem poleconym z notarialnie poświadczonym podpisem, - Złożyć osobiście w urzędzie gminy, gdzie zostanie potwierdzona tożsamość wnioskodawcy, a gmina zmieni go w formę elektroniczną, - Złożyć wniosek online i podpisać osobiście w urzędzie gminy, - Złożyć wniosek online i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub zatwierdzić go poprzez tzw. Zaufany profil o czym będzie w dalszej części prezentacji.

5 Rejestracja działalności gospodarczej 1.2. Zawieszenia i wznowienia działalności Art.14a usdg zawiera przepisy w zakresie zawieszeń i wznowień prowadzonej działalności. Zgodnie z nim przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności ( nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku) W okresie zawieszenia nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów. Art.14a, pkt. 4 wskazuje natomiast jakie ma prawa w okresie zawieszenia, min.: może zbywać środki trwałe, przyjmować lub regulować należności sprzed okresu zawieszenia, wykonywać czynności niezbędne do zabezpieczenia źródła przychodów.

6 Rejestracja działalności gospodarczej 1.3. Aktualizacja danych Przedsiębiorca ma obowiązek zgodnie z art usdg aktualizować swoje dane wpisane do CEIDG, by były one zgodne ze stanem rzeczywistym w terminie 7 dni od dnia zmiany ( np. adresu zamieszkania, miejsc prowadzenia działalności, PKD itp.) lub od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności. Obowiązek bieżącej aktualizacji danych jest bardzo ważny, ponieważ zgodnie z art. 33 usdg obowiązuje domniemanie, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Dane i informacje udostępnione przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do danych udostępnionych na stronie internetowej CEIDG, z wyjątkiem: numeru PESEL, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania przedsiębiorcy, o ile nie jest on taki sam jak miejsce prowadzenia działalności.

7 Rejestracja działalności gospodarczej 2. Działalność w ramach spółki cywilnej 2.1. Rejestracja działalności w CEIDG Wspólnicy, a nie spółka, dokonują rejestracji na platformie CEIDG, ponieważ zgodnie z art.4, ust.2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Każdy ze wspólników wypełnia ( tak jak osoba samodzielnie wykonująca działalność gospodarczą) formularz CEIDG wskazując w odpowiednim miejscu nazwę spółki i fakt, że jest wspólnikiem s.c. Przed dniem rozpoczęcia działalności, wspólnicy składają w Urzędzie skarbowym (właściwym dla miejsca siedziby spółki lub miejsca prowadzenia działalności, gdy spółka jest podatnikiem VAT) zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 wraz z umową spółki. US wydaje Potwierdzenie o nadaniu NIP dla spółki.

8 Rejestracja działalności gospodarczej Jeżeli spółka cywilna zamierza być podatnikiem podatku od towarów i usług lub ze względu na rodzaj działalności nie może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT musi złożyć w US zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. US wydaje Potwierdzenie wpisania spółki do rejestru VAT. Aby dokonywać rozliczeń zgodnie z przepisami, spółka musi założyć rachunek bankowy. Posiadaczem rachunku jest spółka. O tym fakcie spółka zawiadamia US na zgłoszeniu NIP-2 zaznaczając, że jest to zgłoszenie aktualizacyjne. Podaje wszystkie posiadane numery rachunków, zaznaczając jeden z nich jako rachunek do zwrotów. W przypadku podjęcia przez wspólników spółki decyzji o jej likwidacji, wspólnicy aktualizują dane w CEIDG zgłaszając datę likwidacji. W US wspólnicy składają NIP-2 wskazując datę likwidacji, aneks do umowy oraz formularz VAT-Z.

9 Rejestracja działalności gospodarczej 2.2. Obowiązek aktualizacji danych przez wspólników przy zwieszaniu działalności spółki cywilnej. Działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej można również zawiesić. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników w CEIDG. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. O zawieszeniu działalności gospodarczej spółka informuje US składając zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2

10 OGÓLNE ZASADY Z ZASTOSOWANIEM PROGRESYWNEJ SKALI PODATKOWEJ Jest to podstawowa forma opodatkowania. Jeżeli w ustawowym terminie podatnik nie złoży wniosku lub oświadczenia o zastosowanie zryczałtowanych form opodatkowania albo oświadczenia o wyborze opodatkowania według jednolitej 19% stawki podatku, należy rozliczać się właśnie w ten sposób. Rozliczając się na zasadach ogólnych należy samodzielnie obliczać miesięczną lub kwartalną zaliczkę na podatek i wpłacać ją do urzędu skarbowego, bez obowiązku składania deklaracji.

11 WPŁATA ZALICZEK - MIESIĘCZNA - KWARTALNA ul. Mazowiecka 63/ Toruń tel.: fax :

12 ZEZNANIE PIT -36

13 UWAGA!!!! Drugi Urząd Skarbowy Przy tej formie opodatkowania podatkiem PIT dochodu z działalności gospodarczej można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Można też skorzystać z ulg podatkowych, np.: ulgi na dzieci, ulgi na Internet, ulgi rehabilitacyjnej.

14 PODATEK LINIOWY Drugi Urząd Skarbowy Należny podatek według 19% stawki musi być obliczony niezależnie od wielkości osiągniętego dochodu, co oznacza, że zaliczkę należy zapłacić już za pierwszy miesiąc, w którym zostanie osiągnięty dochód. Zaliczki mogą być płacone miesięcznie lub kwartalnie, bez obowiązku składania deklaracji. Zaliczki miesięczne są wpłacane w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne wpłacamy w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego należy wpłacić w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Nie wpłacamy zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty zostanie złożone zeznanie roczne i dokonana zapłata podatku wynikającego z zeznania. ul. Mazowiecka 63/ Toruń tel.: fax :

15 ZEZNANIE Drugi Urząd Skarbowy PIT 36L POZOSTAŁE DOCHODY PIT- 37

16 UWAGA! Jeśli dokonano wyboru opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według jednolitej 19% stawki podatku, to ze swoich dochodów nie można rozliczać się - wspólnie z małżonkiem, - na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. - nie można też skorzystać z ulg podatkowych (np. tzw. ulgi na dzieci, ulgi na Internet).

17 Drugi Urząd Skarbowy ul. Mazowiecka 63/ Toruń tel.: fax : INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU OPODATKOWANIA W FORMIE RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu wg miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

18 Podatek obliczasz od przychodu, którego nie można pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień w terminie złożenia zeznania. ul. Mazowiecka 63/ Toruń tel.: fax :

19 II. RYCZAŁT - LIMITY W 2013 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą płacić: 1. Podatnicy, którzy w 2012 r. uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie: - samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej euro (tj zł) - w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty euro (tj zł). 2. podatnicy, którzy rozpoczną w 2013 r. prowadzenie działalności gospodarcze i wybiorą tę formę opodatkowania.

20 II. Formy opodatkowania (podatek dochodowy) Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności : 20 % 17 % 8,5 % 5,5 % 3 %

21 TERMINY PŁATNOŚCI RYCZAŁTU Drugi Urząd Skarbowy - wpłata co miesiąc - wpłata co kwartał Zasada ta dotyczy wyłącznie podatników, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość euro (w 2012r euro x 4,1020 zł/euro = zł. ) ul. Mazowiecka 63/ Toruń tel.: fax :

22 PIT-28 Drugi Urząd Skarbowy PIT-28 PIT-28A PIT-28B ul. Mazowiecka 63/ Toruń tel.: fax :

23 II. Formy opodatkowania (podatek dochodowy) KARTA PODATKOWA Wybierając opodatkowanie w formie karty podatkowej należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej PIT-16, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli rozpoczyna się działalność w trakcie roku podatkowego przed rozpoczęciem działalności.

24 II. Formy opodatkowania (podatek dochodowy) KARTA PODATKOWA c.d. PIT-16A Po upływie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia składa się do urzędu skarbowego roczną deklarację PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach (art. 31). Podatek dochodowy w formie karty podatkowej, pomniejszony o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne wpłaca się bez wezwania w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.

25 KASY FISKALNE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. Nr 1382)

26 Zwolnienia podmiotowe (por. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia 2012) Zarówno podatnicy, którzy kontynuują prowadzenie sprzedaży na rzecz podmiotów wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy, jak i podatnicy, którzy rozpoczną tę sprzedaż po dniu 31 grudnia 2012 r. będą zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących jeśli nie przekroczą obrotu, ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w wysokości zł.

27 Najważniejsze zmiany w zakresie kas rejestrujących od 1 kwietnia 2013r. Wynikające z rozporządzenia z dnia 14 marca 2013r. W analizowanym rozporządzeniu doprecyzowano regulację dotyczącą nazwy towaru lub usługi na paragonie. Wprowadzenie tej regulacji miało służyć, co do zasady, wyeliminowaniu sytuacji, w których podatnicy dla celów prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej posługują się nazwami (grupującymi oferowane towary i usługi), takimi jak warzywa/owoce, pieczywo, nabiał, napoje alkoholowe, niezapewniających właściwej identyfikacji dostarczanych towarów i usług. Paragon fiskalny spełnia określone funkcje (kontrolną, ochronną, informacyjną co jest szczególnie istotne z punktu widzenia nabywcy będącego konsumentem), których realizacja jest możliwa jedynie wtedy, gdy zawiera on wprowadzone w sposób prawidłowy dane wymienione w 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia z 2013r.

28 Najważniejsze zmiany w zakresie kas rejestrujących od 1 kwietnia 2013r. Wynikające z rozporządzenia z dnia 14 marca 2013r. Nazwy, uwzględniające jednoznaczne identyfikowanie oferowanych towarów i usług (oraz sposób przyporządkowania stawki podatku do nazwy towarów i usług), określa sam podatnik uwzględniając asortyment sprzedawanych towarów i usług. Podatnik powinien użyć oznaczenia nazw towarów i usług do oferowanego asortymentu tak, aby do użytej nazwy towaru i usługi możliwe było przyporządkowanie odpowiedniej stawki podatku i aby użyta nazwa była zgodna z będącym przedmiotem obrotu towarem i usługą, przy czym wprowadzony w przepisie 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia z 2013 roku wymóg jednoznaczności wyłącza możliwość stosowania grupowań. Oznacza to, że podatnik stosujący nazewnictwo spełniające wymóg jednoznaczności, o którym mowa w w/w przepisie, zamiast posługiwać się takimi określeniami (właściwymi dla nazwy określonych grup towarowych) jak warzywa/owoce, pieczywo, nabiał, napoje alkoholowe, powinien stosować nazwy jak np.. pomidory, jabłka, chleb, ser żółty, mleko, piwo, wino, wódka.

29 III. Podatek od towarów i usług 1. Rejestracja VAT i VIES Zasady rejestracji w zakresie podatku VAT regulują przepisy art. 96 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. z 2011r. Dz.U.Nr 177, poz Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, zgodnie z art.113 ust.1 i 9 ustawy o są zwolnione z podatku VAT. Wyjątek stanowią podmioty oraz czynności wymienione w art.113, ust.13 w/w ustawy, min. dokonujących dostaw wyrobów z metali szlachetnych, wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, wyrobów tytoniowych, nowych środków transportu, świadczących usługi prawnicze, jubilerskie itd. Podatnicy mogą jednak dobrowolnie wybrać opodatkowanie podatkiem VAT. Zasadą jest, że zgłoszenie rejestracyjne VAT-R wraz z uiszczoną na rachunek Urzędu Miasta opłatą skarbową w wys. 170 zł składa się w Urzędzie Skarbowym przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Naczelnik rejestruje podatnika i wydaje Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT.

30 III. Podatek od towarów i usług Zasady w zakresie rejestracji podatników nabyć, dostaw lub usług wewnątrzwspólnotowych regulują przepisy art. 97 ustawy o VAT. W przypadku tej grupy podatników również obowiązuje zasada, że zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, w części dotyczącej wpisu do rejestru VAT-UE, składa się w urzędzie skarbowym przed dniem dokonania pierwszych wewnątrzwspólnotowych nabyć lub dostaw. Naczelnik urzędu po dokonanym wpisie do rejestru wydaje Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnik VAT-UE. Wydanie tego potwierdzenia jest bezpłatne. Aby zarejestrować się do rejestru podatników VAT-UE, podatnik musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Obu wpisów można dokonać jednocześnie. W przypadku, gdy podatnik nie złoży za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracji VAT-7/7K, zostaje wykreślony z urzędu z rejestru podatników VAT-UE. Jeśli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić je w US terminie 7 dni od dnia dokonanej zmiany.

31 ZWOLNIENIE NA PODST. ART. 113 USTAWY O VAT Zgodnie z art. 113 ustawy o VAT zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła sprzedaży łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty zł. Do wartości nie wlicza się kwoty podatku.

32 Ewidencje VAT art. 109 Drugi Urząd Skarbowy Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: - kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, - wysokość podatku należnego, - kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego, - kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, - inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej

33 Ewidencja sprzedaży VAT

34 Ewidencja zakupu VAT

35 Prawa i obowiązki podatnika VAT. Zasadnicze prawa podatnika podatku od towarów i usług polegają na : obniżeniu kwot podatku należnego o kwotę podatku naliczonego uzyskiwaniu zwrotów podatku VAT na warunkach i w terminach określonych w ustawie ( podstawowy termin zwrotu VAT to 60 dni ). Do podstawowych obowiązków podatników VAT należy : dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego VAT prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów wystawianie faktur VAT składanie deklaracji podatkowych terminowe wpłacanie podatku do urzędu skarbowego na warunkach i w terminach określonych w ustawie.

36 DEKLARACJA VAT-7

37 Deklaracje VAT-7 / VAT-7K terminy składania VAT-7 do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu VAT-7K do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale

38 Stawki podatku VAT po 1 stycznia 2011r. Stawki VAT: 0%, 5%, 4%, 7%, 8%, 23 % Stawki VAT podwyższone o 1 pkt procentowy (z 22 % na 23 % i z 7 % na 8 %) oraz stawki zryczałtowane (4% i 7%) wprowadzone są na okres tymczasowy (na 3 lata, tj. do 31 grudnia 2013 r.).

39 Faktury Podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Fakturę wystawia się nie później niż 7 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi

40 Terminy zwrotów Terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym: -60 dni - termin podstawowy -25 dni - wniosek o przyspieszenie zwrotu + zapłacenie wszystkich faktur zakupu przyjętych do rozliczenia w deklaracji przed złożeniem deklaracji -180 dni - wniosek o zwrot + brak sprzedaży opodatkowanej

41 IV. Składanie deklaracji drogą elektroniczną 1. Wysyłanie deklaracji elektronicznych Aplikacja e-deklaracje Jest to taki system, który został stworzony po to, aby podatnik mógł składać deklaracje podatkowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. Internetu). Jest intuicyjny i przyjazny dla użytkownika, prowadzi przez kolejne kroki wymagane przy wypełnianiu, a potem wysłaniu deklaracji. Usługa jest dostępna na stronie Ministerstwa Finansów : gdzie krok po kroku wyjaśnione są kolejne czynności od wypełnienia, aż do wysłania deklaracji drogą elektroniczną.

42 IV. Składanie deklaracji drogą elektroniczną 1.2. Wyszukiwanie odpowiednich formularzy Cała procedura wysłania deklaracji przez Internet opisana jest dokładnie krok po kroku na stronie MF. Za pomocą aplikacji e deklaracje mogą być wysyłane: zeznania podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A deklaracje - VAT (np. VAT-7, VAT-7K, VAT-7D), PCC-3. Do wysyłania tych deklaracji nie jest potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny. Możliwe jest też złożenie zeznania podatkowego wspólnie z małżonkiem bez dodatkowych formalności jakimi w przeszłości był wymóg składania pełnomocnictwa. Również w formie elektronicznej można złożyć korektę deklaracji czy zeznania

43 IV. Składanie deklaracji drogą elektroniczną - CIT (np. CIT-8, CIT-D, CIT-6AR, CIT-6R, CIT-ST) SD-2, SD-Z2 VAT-R, VAT-Z, VAT-12, VAT-24,VAT-REF wymagają już posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego. Natomiast w przypadku prowadzenia dokumentacji rachunkowej przez biuro rachunkowe, które taki certyfikowany podpis posiada, aby składać deklaracje drogą elektroniczną konieczne jest wcześniejsze złożenie dokumentu UPL-1 (tzw. bezpłatnego pełnomocnictwa do składania deklaracji w naszym imieniu przez biuro rachunkowe).

44 Składanie deklaracji drogą elektroniczną 1.3. Certyfikowany podpis elektroniczny lub tzw. Profil zaufany W obrocie cywilnoprawnym możliwe jest stosowanie kwalifikowanych (certyfikowanych) lub zwykłych podpisów elektronicznych (tzw. profil zaufany). Podpis kwalifikowany (certyfikowany) jest podpisem płatnym, odnawianym co roku i wymaga używania specjalistycznego sprzętu i oprogramowania. Podpis zwykły (profil zaufany epuap) jest podpisem darmowym, odnawianym co 3 lata i wymaga jedynie dostępu do internetu. Jest ogólnie dostępną alternatywą dla podpisu elektronicznego.

45 IV. Składanie deklaracji drogą elektroniczną 2. Uzyskanie potwierdzenia profilu zaufanego epuap epuap (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) jest to system informatyczny, który umożliwia jednostkom administracji publicznej bezpłatne udostępnianie usług w formie elektronicznej. Natomiast obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym umożliwia załatwianie spraw urzędowych za przez Internet.

46 IV. Składanie deklaracji drogą elektroniczną 2.1. Procedura wysyłania wniosku Aby korzystać z usług oferowanych przez epuap, każdy podmiot musi zarejestrować się w systemie. Rejestracja polega na utworzeniu konta na stronie: Podczas rejestracji osoba zakładająca konto wypełnia znajdujący się na stronach portalu formularz wraz z danymi identyfikującymi oraz wybiera metodę autoryzacji (hasło lub certyfikat kwalifikowany). Po wypełnieniu wniosek należy wysłać w formie elektronicznej i stawić się osobiście w jednej z instytucji, o których będzie mowa w następnym punkcie prezentacji. Pracownik sprawdza zgodność danych z rejestrem PESEL, drukuje potwierdzenie w 2 egz. Jeden egz. dostaje wnioskodawca, a drugi jest przechowywany w miejscu potwierdzenia. Instrukcja zakładania konta, która krok po kroku omawia proces rejestracji w systemie, została udostępniona na portalu epuap.

47 IV. Składanie deklaracji drogą elektroniczną 2.1. Gdzie zweryfikować dane osobowe i wysłany wniosek oraz otrzymać potwierdzenie? Uzyskanie profilu zaufanego wymaga osobistego stawienia w ciągu 14 dni, celem weryfikacji tożsamości wnioskodawcy, w jednym z poniższych punktów potwierdzających : - oddział ZUS - Urząd skarbowy - Organ administracji rządowej i samorządowej (np. konsulat, urząd wojewódzki) Nie musi to być instytucja właściwa dla miejsca zamieszkania obywatela, co jest dodatkowym ułatwieniem.

48 IV. Składanie deklaracji drogą elektroniczną 2.3. Okres posiadanego potwierdzenia Profil zaufany wydaje się na okres 3 lat. Jeżeli jakiekolwiek dane ulegną zmianie (np. nazwisko) profil zaufany traci ważność. Utrata ważności profilu następuje także, gdy wniosek zawiera niepoprawne dane lub gdy zostanie usunięte konto na epuap.

49 INFORMACJA!!! Po dzisiejszym spotkaniu prezentacja będzie zamieszczona na stronie BIP naszego Urzędu Skarbowego pod adresem: gdzie jeszcze raz będzie można zapoznać się z omawianymi zagadnieniami i w każdej chwili przypomnieć sobie podstawowe zasady rozliczania i terminy składania odpowiednich deklaracji.

50 Dziękujemy za uwagę.

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 269,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady ewidencji: a) podatników,

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku A. ZALECENIA OGÓLNE PROW 121/13/01 1. Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Lp. Termin wykonania Podmiot - podatnik Treść obowiązku / Symbol formularza/podstawa prawna Rozliczenia w trakcie roku 1 Do dnia 20 kaŝdego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, na Słowacji, w Czechach ROZPOCZYNAM PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POLSCE Działalność gospodarcza to zgodnie z ustawą o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014

ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014 ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014 SPIS TREŚCI O PBDA... 3 WSTĘP... 4 CZYM WEDŁUG PRAWA PODATKOWEGO JEST DOCHÓD?... 5 PIT-37... 6 IDENTYFIKATOR PODATNIKA... 6 SPOSOBY OPODATKOWANIA... 7 OPODATKOWANIE INDYWIDUALNE...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

podatkową księgę przychodów i rozchodów

podatkową księgę przychodów i rozchodów BIBLIOTEKA Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Forma opodatkowania Obowiązkowe prowadzenie dodatkowych ewidencji Niezbędna dokumentacja Remanent i zamknięcie księgi Prowadzenie księgi

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo