Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r.

2 Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami, jakie należy wykonać przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. Działalność gospodarczą można prowadzić samodzielnie lub w spółce cywilnej (prezentacja nie obejmuje spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym). Przedstawimy Państwu informacje w sprawie rejestracji działalności, form opodatkowania jak również najważniejsze wiadomości jakich Państwo potrzebują - przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej.

3 I. Rejestracja działalności Drugi Urząd Skarbowy gospodarczej 1.Działalność osoby fizycznej Od 01 lipca 2011r. w miejsce dawnej rejestracji w gminach powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którą prowadzi w systemie teleinformatycznym Minister Gospodarki. Wnioski o wpis oraz aktualizacja danych odbywa się za pośrednictwem formularzy elektronicznych ( ). Przepisy, które regulują podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej znajdziecie Państwo w ustawie z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U z 2010r., Nr 220, poz.1447 ze zm.) (dalej: usdg). Przedsiębiorca nie musi już odwiedzać wielu urzędów wniosek o wpis do CEIDG zawiera dane niezbędne do rejestracji we właściwym urzędzie skarbowym, ZUS, GUS oraz KRUS (nie dotyczy spółek). Przedsiębiorca może rozpocząć działalność już w dniu złożenia wniosku.

4 Rejestracja działalności gospodarczej 1.1.Sposoby rejestracji na platformie CEIDG Główną zaletą istnienia CEIDG jest wygoda zakładania działalności gospodarczej. Wniosek do CEIDG jest bezpłatny i można złożyć go na kilka sposobów: Wysłać listem poleconym z notarialnie poświadczonym podpisem, - Złożyć osobiście w urzędzie gminy, gdzie zostanie potwierdzona tożsamość wnioskodawcy, a gmina zmieni go w formę elektroniczną, - Złożyć wniosek online i podpisać osobiście w urzędzie gminy, - Złożyć wniosek online i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub zatwierdzić go poprzez tzw. Zaufany profil o czym będzie w dalszej części prezentacji.

5 Rejestracja działalności gospodarczej 1.2. Zawieszenia i wznowienia działalności Art.14a usdg zawiera przepisy w zakresie zawieszeń i wznowień prowadzonej działalności. Zgodnie z nim przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności ( nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku) W okresie zawieszenia nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów. Art.14a, pkt. 4 wskazuje natomiast jakie ma prawa w okresie zawieszenia, min.: może zbywać środki trwałe, przyjmować lub regulować należności sprzed okresu zawieszenia, wykonywać czynności niezbędne do zabezpieczenia źródła przychodów.

6 Rejestracja działalności gospodarczej 1.3. Aktualizacja danych Przedsiębiorca ma obowiązek zgodnie z art usdg aktualizować swoje dane wpisane do CEIDG, by były one zgodne ze stanem rzeczywistym w terminie 7 dni od dnia zmiany ( np. adresu zamieszkania, miejsc prowadzenia działalności, PKD itp.) lub od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności. Obowiązek bieżącej aktualizacji danych jest bardzo ważny, ponieważ zgodnie z art. 33 usdg obowiązuje domniemanie, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Dane i informacje udostępnione przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do danych udostępnionych na stronie internetowej CEIDG, z wyjątkiem: numeru PESEL, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania przedsiębiorcy, o ile nie jest on taki sam jak miejsce prowadzenia działalności.

7 Rejestracja działalności gospodarczej 2. Działalność w ramach spółki cywilnej 2.1. Rejestracja działalności w CEIDG Wspólnicy, a nie spółka, dokonują rejestracji na platformie CEIDG, ponieważ zgodnie z art.4, ust.2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Każdy ze wspólników wypełnia ( tak jak osoba samodzielnie wykonująca działalność gospodarczą) formularz CEIDG wskazując w odpowiednim miejscu nazwę spółki i fakt, że jest wspólnikiem s.c. Przed dniem rozpoczęcia działalności, wspólnicy składają w Urzędzie skarbowym (właściwym dla miejsca siedziby spółki lub miejsca prowadzenia działalności, gdy spółka jest podatnikiem VAT) zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 wraz z umową spółki. US wydaje Potwierdzenie o nadaniu NIP dla spółki.

8 Rejestracja działalności gospodarczej Jeżeli spółka cywilna zamierza być podatnikiem podatku od towarów i usług lub ze względu na rodzaj działalności nie może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT musi złożyć w US zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. US wydaje Potwierdzenie wpisania spółki do rejestru VAT. Aby dokonywać rozliczeń zgodnie z przepisami, spółka musi założyć rachunek bankowy. Posiadaczem rachunku jest spółka. O tym fakcie spółka zawiadamia US na zgłoszeniu NIP-2 zaznaczając, że jest to zgłoszenie aktualizacyjne. Podaje wszystkie posiadane numery rachunków, zaznaczając jeden z nich jako rachunek do zwrotów. W przypadku podjęcia przez wspólników spółki decyzji o jej likwidacji, wspólnicy aktualizują dane w CEIDG zgłaszając datę likwidacji. W US wspólnicy składają NIP-2 wskazując datę likwidacji, aneks do umowy oraz formularz VAT-Z.

9 Rejestracja działalności gospodarczej 2.2. Obowiązek aktualizacji danych przez wspólników przy zwieszaniu działalności spółki cywilnej. Działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej można również zawiesić. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników w CEIDG. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. O zawieszeniu działalności gospodarczej spółka informuje US składając zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2

10 OGÓLNE ZASADY Z ZASTOSOWANIEM PROGRESYWNEJ SKALI PODATKOWEJ Jest to podstawowa forma opodatkowania. Jeżeli w ustawowym terminie podatnik nie złoży wniosku lub oświadczenia o zastosowanie zryczałtowanych form opodatkowania albo oświadczenia o wyborze opodatkowania według jednolitej 19% stawki podatku, należy rozliczać się właśnie w ten sposób. Rozliczając się na zasadach ogólnych należy samodzielnie obliczać miesięczną lub kwartalną zaliczkę na podatek i wpłacać ją do urzędu skarbowego, bez obowiązku składania deklaracji.

11 WPŁATA ZALICZEK - MIESIĘCZNA - KWARTALNA ul. Mazowiecka 63/ Toruń tel.: fax :

12 ZEZNANIE PIT -36

13 UWAGA!!!! Drugi Urząd Skarbowy Przy tej formie opodatkowania podatkiem PIT dochodu z działalności gospodarczej można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Można też skorzystać z ulg podatkowych, np.: ulgi na dzieci, ulgi na Internet, ulgi rehabilitacyjnej.

14 PODATEK LINIOWY Drugi Urząd Skarbowy Należny podatek według 19% stawki musi być obliczony niezależnie od wielkości osiągniętego dochodu, co oznacza, że zaliczkę należy zapłacić już za pierwszy miesiąc, w którym zostanie osiągnięty dochód. Zaliczki mogą być płacone miesięcznie lub kwartalnie, bez obowiązku składania deklaracji. Zaliczki miesięczne są wpłacane w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne wpłacamy w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego należy wpłacić w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Nie wpłacamy zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty zostanie złożone zeznanie roczne i dokonana zapłata podatku wynikającego z zeznania. ul. Mazowiecka 63/ Toruń tel.: fax :

15 ZEZNANIE Drugi Urząd Skarbowy PIT 36L POZOSTAŁE DOCHODY PIT- 37

16 UWAGA! Jeśli dokonano wyboru opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według jednolitej 19% stawki podatku, to ze swoich dochodów nie można rozliczać się - wspólnie z małżonkiem, - na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. - nie można też skorzystać z ulg podatkowych (np. tzw. ulgi na dzieci, ulgi na Internet).

17 Drugi Urząd Skarbowy ul. Mazowiecka 63/ Toruń tel.: fax : INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU OPODATKOWANIA W FORMIE RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu wg miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

18 Podatek obliczasz od przychodu, którego nie można pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień w terminie złożenia zeznania. ul. Mazowiecka 63/ Toruń tel.: fax :

19 II. RYCZAŁT - LIMITY W 2013 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą płacić: 1. Podatnicy, którzy w 2012 r. uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie: - samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej euro (tj zł) - w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty euro (tj zł). 2. podatnicy, którzy rozpoczną w 2013 r. prowadzenie działalności gospodarcze i wybiorą tę formę opodatkowania.

20 II. Formy opodatkowania (podatek dochodowy) Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności : 20 % 17 % 8,5 % 5,5 % 3 %

21 TERMINY PŁATNOŚCI RYCZAŁTU Drugi Urząd Skarbowy - wpłata co miesiąc - wpłata co kwartał Zasada ta dotyczy wyłącznie podatników, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość euro (w 2012r euro x 4,1020 zł/euro = zł. ) ul. Mazowiecka 63/ Toruń tel.: fax :

22 PIT-28 Drugi Urząd Skarbowy PIT-28 PIT-28A PIT-28B ul. Mazowiecka 63/ Toruń tel.: fax :

23 II. Formy opodatkowania (podatek dochodowy) KARTA PODATKOWA Wybierając opodatkowanie w formie karty podatkowej należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej PIT-16, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli rozpoczyna się działalność w trakcie roku podatkowego przed rozpoczęciem działalności.

24 II. Formy opodatkowania (podatek dochodowy) KARTA PODATKOWA c.d. PIT-16A Po upływie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia składa się do urzędu skarbowego roczną deklarację PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach (art. 31). Podatek dochodowy w formie karty podatkowej, pomniejszony o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne wpłaca się bez wezwania w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.

25 KASY FISKALNE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. Nr 1382)

26 Zwolnienia podmiotowe (por. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia 2012) Zarówno podatnicy, którzy kontynuują prowadzenie sprzedaży na rzecz podmiotów wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy, jak i podatnicy, którzy rozpoczną tę sprzedaż po dniu 31 grudnia 2012 r. będą zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących jeśli nie przekroczą obrotu, ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w wysokości zł.

27 Najważniejsze zmiany w zakresie kas rejestrujących od 1 kwietnia 2013r. Wynikające z rozporządzenia z dnia 14 marca 2013r. W analizowanym rozporządzeniu doprecyzowano regulację dotyczącą nazwy towaru lub usługi na paragonie. Wprowadzenie tej regulacji miało służyć, co do zasady, wyeliminowaniu sytuacji, w których podatnicy dla celów prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej posługują się nazwami (grupującymi oferowane towary i usługi), takimi jak warzywa/owoce, pieczywo, nabiał, napoje alkoholowe, niezapewniających właściwej identyfikacji dostarczanych towarów i usług. Paragon fiskalny spełnia określone funkcje (kontrolną, ochronną, informacyjną co jest szczególnie istotne z punktu widzenia nabywcy będącego konsumentem), których realizacja jest możliwa jedynie wtedy, gdy zawiera on wprowadzone w sposób prawidłowy dane wymienione w 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia z 2013r.

28 Najważniejsze zmiany w zakresie kas rejestrujących od 1 kwietnia 2013r. Wynikające z rozporządzenia z dnia 14 marca 2013r. Nazwy, uwzględniające jednoznaczne identyfikowanie oferowanych towarów i usług (oraz sposób przyporządkowania stawki podatku do nazwy towarów i usług), określa sam podatnik uwzględniając asortyment sprzedawanych towarów i usług. Podatnik powinien użyć oznaczenia nazw towarów i usług do oferowanego asortymentu tak, aby do użytej nazwy towaru i usługi możliwe było przyporządkowanie odpowiedniej stawki podatku i aby użyta nazwa była zgodna z będącym przedmiotem obrotu towarem i usługą, przy czym wprowadzony w przepisie 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia z 2013 roku wymóg jednoznaczności wyłącza możliwość stosowania grupowań. Oznacza to, że podatnik stosujący nazewnictwo spełniające wymóg jednoznaczności, o którym mowa w w/w przepisie, zamiast posługiwać się takimi określeniami (właściwymi dla nazwy określonych grup towarowych) jak warzywa/owoce, pieczywo, nabiał, napoje alkoholowe, powinien stosować nazwy jak np.. pomidory, jabłka, chleb, ser żółty, mleko, piwo, wino, wódka.

29 III. Podatek od towarów i usług 1. Rejestracja VAT i VIES Zasady rejestracji w zakresie podatku VAT regulują przepisy art. 96 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. z 2011r. Dz.U.Nr 177, poz Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, zgodnie z art.113 ust.1 i 9 ustawy o są zwolnione z podatku VAT. Wyjątek stanowią podmioty oraz czynności wymienione w art.113, ust.13 w/w ustawy, min. dokonujących dostaw wyrobów z metali szlachetnych, wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, wyrobów tytoniowych, nowych środków transportu, świadczących usługi prawnicze, jubilerskie itd. Podatnicy mogą jednak dobrowolnie wybrać opodatkowanie podatkiem VAT. Zasadą jest, że zgłoszenie rejestracyjne VAT-R wraz z uiszczoną na rachunek Urzędu Miasta opłatą skarbową w wys. 170 zł składa się w Urzędzie Skarbowym przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Naczelnik rejestruje podatnika i wydaje Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT.

30 III. Podatek od towarów i usług Zasady w zakresie rejestracji podatników nabyć, dostaw lub usług wewnątrzwspólnotowych regulują przepisy art. 97 ustawy o VAT. W przypadku tej grupy podatników również obowiązuje zasada, że zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, w części dotyczącej wpisu do rejestru VAT-UE, składa się w urzędzie skarbowym przed dniem dokonania pierwszych wewnątrzwspólnotowych nabyć lub dostaw. Naczelnik urzędu po dokonanym wpisie do rejestru wydaje Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnik VAT-UE. Wydanie tego potwierdzenia jest bezpłatne. Aby zarejestrować się do rejestru podatników VAT-UE, podatnik musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Obu wpisów można dokonać jednocześnie. W przypadku, gdy podatnik nie złoży za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracji VAT-7/7K, zostaje wykreślony z urzędu z rejestru podatników VAT-UE. Jeśli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić je w US terminie 7 dni od dnia dokonanej zmiany.

31 ZWOLNIENIE NA PODST. ART. 113 USTAWY O VAT Zgodnie z art. 113 ustawy o VAT zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła sprzedaży łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty zł. Do wartości nie wlicza się kwoty podatku.

32 Ewidencje VAT art. 109 Drugi Urząd Skarbowy Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: - kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, - wysokość podatku należnego, - kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego, - kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, - inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej

33 Ewidencja sprzedaży VAT

34 Ewidencja zakupu VAT

35 Prawa i obowiązki podatnika VAT. Zasadnicze prawa podatnika podatku od towarów i usług polegają na : obniżeniu kwot podatku należnego o kwotę podatku naliczonego uzyskiwaniu zwrotów podatku VAT na warunkach i w terminach określonych w ustawie ( podstawowy termin zwrotu VAT to 60 dni ). Do podstawowych obowiązków podatników VAT należy : dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego VAT prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów wystawianie faktur VAT składanie deklaracji podatkowych terminowe wpłacanie podatku do urzędu skarbowego na warunkach i w terminach określonych w ustawie.

36 DEKLARACJA VAT-7

37 Deklaracje VAT-7 / VAT-7K terminy składania VAT-7 do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu VAT-7K do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale

38 Stawki podatku VAT po 1 stycznia 2011r. Stawki VAT: 0%, 5%, 4%, 7%, 8%, 23 % Stawki VAT podwyższone o 1 pkt procentowy (z 22 % na 23 % i z 7 % na 8 %) oraz stawki zryczałtowane (4% i 7%) wprowadzone są na okres tymczasowy (na 3 lata, tj. do 31 grudnia 2013 r.).

39 Faktury Podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Fakturę wystawia się nie później niż 7 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi

40 Terminy zwrotów Terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym: -60 dni - termin podstawowy -25 dni - wniosek o przyspieszenie zwrotu + zapłacenie wszystkich faktur zakupu przyjętych do rozliczenia w deklaracji przed złożeniem deklaracji -180 dni - wniosek o zwrot + brak sprzedaży opodatkowanej

41 IV. Składanie deklaracji drogą elektroniczną 1. Wysyłanie deklaracji elektronicznych Aplikacja e-deklaracje Jest to taki system, który został stworzony po to, aby podatnik mógł składać deklaracje podatkowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. Internetu). Jest intuicyjny i przyjazny dla użytkownika, prowadzi przez kolejne kroki wymagane przy wypełnianiu, a potem wysłaniu deklaracji. Usługa jest dostępna na stronie Ministerstwa Finansów : gdzie krok po kroku wyjaśnione są kolejne czynności od wypełnienia, aż do wysłania deklaracji drogą elektroniczną.

42 IV. Składanie deklaracji drogą elektroniczną 1.2. Wyszukiwanie odpowiednich formularzy Cała procedura wysłania deklaracji przez Internet opisana jest dokładnie krok po kroku na stronie MF. Za pomocą aplikacji e deklaracje mogą być wysyłane: zeznania podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A deklaracje - VAT (np. VAT-7, VAT-7K, VAT-7D), PCC-3. Do wysyłania tych deklaracji nie jest potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny. Możliwe jest też złożenie zeznania podatkowego wspólnie z małżonkiem bez dodatkowych formalności jakimi w przeszłości był wymóg składania pełnomocnictwa. Również w formie elektronicznej można złożyć korektę deklaracji czy zeznania

43 IV. Składanie deklaracji drogą elektroniczną - CIT (np. CIT-8, CIT-D, CIT-6AR, CIT-6R, CIT-ST) SD-2, SD-Z2 VAT-R, VAT-Z, VAT-12, VAT-24,VAT-REF wymagają już posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego. Natomiast w przypadku prowadzenia dokumentacji rachunkowej przez biuro rachunkowe, które taki certyfikowany podpis posiada, aby składać deklaracje drogą elektroniczną konieczne jest wcześniejsze złożenie dokumentu UPL-1 (tzw. bezpłatnego pełnomocnictwa do składania deklaracji w naszym imieniu przez biuro rachunkowe).

44 Składanie deklaracji drogą elektroniczną 1.3. Certyfikowany podpis elektroniczny lub tzw. Profil zaufany W obrocie cywilnoprawnym możliwe jest stosowanie kwalifikowanych (certyfikowanych) lub zwykłych podpisów elektronicznych (tzw. profil zaufany). Podpis kwalifikowany (certyfikowany) jest podpisem płatnym, odnawianym co roku i wymaga używania specjalistycznego sprzętu i oprogramowania. Podpis zwykły (profil zaufany epuap) jest podpisem darmowym, odnawianym co 3 lata i wymaga jedynie dostępu do internetu. Jest ogólnie dostępną alternatywą dla podpisu elektronicznego.

45 IV. Składanie deklaracji drogą elektroniczną 2. Uzyskanie potwierdzenia profilu zaufanego epuap epuap (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) jest to system informatyczny, który umożliwia jednostkom administracji publicznej bezpłatne udostępnianie usług w formie elektronicznej. Natomiast obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym umożliwia załatwianie spraw urzędowych za przez Internet.

46 IV. Składanie deklaracji drogą elektroniczną 2.1. Procedura wysyłania wniosku Aby korzystać z usług oferowanych przez epuap, każdy podmiot musi zarejestrować się w systemie. Rejestracja polega na utworzeniu konta na stronie: Podczas rejestracji osoba zakładająca konto wypełnia znajdujący się na stronach portalu formularz wraz z danymi identyfikującymi oraz wybiera metodę autoryzacji (hasło lub certyfikat kwalifikowany). Po wypełnieniu wniosek należy wysłać w formie elektronicznej i stawić się osobiście w jednej z instytucji, o których będzie mowa w następnym punkcie prezentacji. Pracownik sprawdza zgodność danych z rejestrem PESEL, drukuje potwierdzenie w 2 egz. Jeden egz. dostaje wnioskodawca, a drugi jest przechowywany w miejscu potwierdzenia. Instrukcja zakładania konta, która krok po kroku omawia proces rejestracji w systemie, została udostępniona na portalu epuap.

47 IV. Składanie deklaracji drogą elektroniczną 2.1. Gdzie zweryfikować dane osobowe i wysłany wniosek oraz otrzymać potwierdzenie? Uzyskanie profilu zaufanego wymaga osobistego stawienia w ciągu 14 dni, celem weryfikacji tożsamości wnioskodawcy, w jednym z poniższych punktów potwierdzających : - oddział ZUS - Urząd skarbowy - Organ administracji rządowej i samorządowej (np. konsulat, urząd wojewódzki) Nie musi to być instytucja właściwa dla miejsca zamieszkania obywatela, co jest dodatkowym ułatwieniem.

48 IV. Składanie deklaracji drogą elektroniczną 2.3. Okres posiadanego potwierdzenia Profil zaufany wydaje się na okres 3 lat. Jeżeli jakiekolwiek dane ulegną zmianie (np. nazwisko) profil zaufany traci ważność. Utrata ważności profilu następuje także, gdy wniosek zawiera niepoprawne dane lub gdy zostanie usunięte konto na epuap.

49 INFORMACJA!!! Po dzisiejszym spotkaniu prezentacja będzie zamieszczona na stronie BIP naszego Urzędu Skarbowego pod adresem: gdzie jeszcze raz będzie można zapoznać się z omawianymi zagadnieniami i w każdej chwili przypomnieć sobie podstawowe zasady rozliczania i terminy składania odpowiednich deklaracji.

50 Dziękujemy za uwagę.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Urząd Skarbowy w Sanoku, Godziny otwarcia: Pon. 7. 15-18. 00, Wt. -Pt. 7. 15-15. 15 KART A INFORM ACYJNA SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ K- OB/012 Wyd.04z dn.12.05.2015r. INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Kasy rejestrujące w 2013 r.

Kasy rejestrujące w 2013 r. Drugi Urząd Skarbowy Kasy rejestrujące w 2013 r. Drugi Urząd Skarbowy Podstawa prawna - ustawa art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników Formy opodatkowania działalności gospodarczej Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym 19.09.2017r. Rolnik przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS PIT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Sposoby rozliczenia podatku dochodowego: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych: Karta podatkowa Ryczałt od przychodów

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC ABC Czyli jak rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY FIZYCZNE W okresie recesji gospodarczej i bardzo wysokiego bezrobocia, często jedyną drogą do uzyskania dochodów pozwalających na normalną egzystencje

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/4 obowiązuje od 18.02.2014 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Założenie własnego przedsiębiorstwa.

Założenie własnego przedsiębiorstwa. Założenie własnego przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązuje zasada jednego okienka, tzn. że w trakcie rejestracji własnej działalności nie musimy biegać po wielu urzędach, a raczej jesteśmy w stanie załatwić

Bardziej szczegółowo

L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej od 1 lipca 2011r. GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. Od 1 lipca 2011r. z mocy

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r.

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r.

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r. Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów PIT-28 za 2014 r. Wybór aktualnego wariantu formularza do rozliczenia Numer wariantu znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza podatkowego. Przy składaniu

Bardziej szczegółowo

Czym jest deklaracja VAT-R?

Czym jest deklaracja VAT-R? Czym jest deklaracja VAT-R? VAT-R jest deklaracją składaną w celu rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Daje przedsiębiorcy możliwość zarejestrowania się jako

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

PODATKI. Podatek PIT i podatek VAT prowadzących działalność gospodarczą

PODATKI. Podatek PIT i podatek VAT prowadzących działalność gospodarczą PODATKI Podatek PIT i podatek VAT prowadzących działalność gospodarczą Podatek PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. Personal Income Tax) PIT podatek od dochodów osobistych, - rozliczany przez

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik. podatkowy. Stan prawny na 1 września 2015 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik. podatkowy. Stan prawny na 1 września 2015 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 września 2015 r. Administracja Podatkowa wychodząc naprzeciw potrzebom podatników wprowadziła nowe usługi, które umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz

Projekt Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowa działalność gospodarcza w perspektywie PIT / ZUS / VAT

Jednoosobowa działalność gospodarcza w perspektywie PIT / ZUS / VAT Jednoosobowa działalność gospodarcza w perspektywie PIT / ZUS / VAT I. Rozpoczęcie działalności: 1. Rejestracja działalności gospodarczej Zarejestrowanie działalności gospodarczej wymaga wypełnienia i

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim. Rozpoczęcie działalności gospodarczej a VAT

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim. Rozpoczęcie działalności gospodarczej a VAT Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim Rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim Wykaz aktów prawnych: 1. ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU UL. GARNCARSKA 10 59-700- BOLESŁAWIEC poniedziałek wtorek 7:30 15:30, środa -7:30 18:00, czwartek piątek 7:30 15:30 telefon (075) 6465200 telefaks (075) 6465201

Bardziej szczegółowo

Zawieszenie działalności krok po kroku

Zawieszenie działalności krok po kroku Zawieszenie działalności krok po kroku Dlaczego firmy zawieszają działalność? Prowadzenie własnego biznesu nie zawsze przynosi takie efekty, jakich życzyłby sobie przedsiębiorca. Polskie ustawodawstwo

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania* Prowadzenie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej K/020 Urząd Skarbowy w Limanowej KARTA INFORMACYJNA URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa Składanie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA Urząd Skarbowy w I. KOMU PRZYSŁUGUJE - ZAKRES PODMIOTOWY Odliczenie z tytułu ulgi internetowej nie przysługuje podatnikom, którzy przed

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Formy opodatkowania działalności gospodarczej Formy opodatkowania działalności gospodarczej Podstawowe akty prawne Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) Ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Zgorzelcu. Informator dla osób fizycznych. rozpoczynających działalność gospodarczą

Urząd Skarbowy w Zgorzelcu. Informator dla osób fizycznych. rozpoczynających działalność gospodarczą Urząd Skarbowy w Zgorzelcu Informator dla osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą Zgorzelec, styczeń 2014 r. Urząd Skarbowy w Zgorzelcu - podstawowe informacje: adres: 59-900 Zgorzelec

Bardziej szczegółowo

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY ROLNICZY HANDEL DETALICZNY Obowiązujące przepisy Ustawa z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2016r poz. 2032 ze zm.) - ustawa PIT; Ustawa z dnia 20 listopada 1998r

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium r.

Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium r. Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium 14.12.2016 r. 1. Najważniejsze zmiany Przedłużenie stosowania podwyższonych stawek podatku VAT do końca 2018 r., Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200.000

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej KARTA INFORMACYJNA K/022 Wydanie 04 Data wydania 31.01.2014 URZĄD SKARBOWY w Chrzanowie; 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 9 Centrala: 32 625 71 00,

Bardziej szczegółowo

Kalendarium polskiego przedsiębiorcy

Kalendarium polskiego przedsiębiorcy Kalendarium polskiego przedsiębiorcy Masz pytania? Nie czekaj, napisz do nas info@infakt.pl lub zadzwoń 801 044 120 lub 12 295 25 25 2014 Wprowadzenie Posiadanie firmy w Polsce wiąże się z długą listą

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu nr K-052/4 Urząd Skarbowy w Trzebnicy Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą?

Jak założyć działalność gospodarczą? Jak założyć działalność gospodarczą? Kusi Cię chęć posiadania własnej firmy? Masz dość sztywnych godzin pracy? Marzysz o niezależności oraz realizacji własnych celów? Przyjdź do NAS! Pomożemy Ci założyć

Bardziej szczegółowo

ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r.

ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. Sejm RP w dniu 19 grudnia 2008r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R? Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R? Rozpoczęcie działalności - jak wypełnić VAT-R? Formularz VAT-R służy do rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Program Centralizacja rozliczeń VAT Kasy rejestrujące Rozliczanie VAT od usług budowlanych Zmiana zasad zwrotu VAT

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże

Bardziej szczegółowo

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT Zestaw 5 Zakres wiadomosci: podstawy przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej 1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT 2.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna Przepisy prawne Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Temat: System podatkowy

Temat: System podatkowy Temat: System podatkowy Z punktu widzenia zarządzania finansami przedsiębiorstwa, menedżer finansowy powinien doskonale orientować się w obowiązujących regulacjach podatkowych, ponieważ niewiele decyzji

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Zgorzelcu. Informator podatkowy dla osób fizycznych. rozpoczynających działalność gospodarczą

Urząd Skarbowy w Zgorzelcu. Informator podatkowy dla osób fizycznych. rozpoczynających działalność gospodarczą Urząd Skarbowy w Zgorzelcu Informator podatkowy dla osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą Zgorzelec, styczeń 2016 r. Urząd Skarbowy w Zgorzelcu - podstawowe informacje: adres: 59-900

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU W Dziennikach Ustaw Nr 222 i 224 z 2009 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Finansów w związku ze zmianami w podatku VAT w 2010 roku. Dotyczą one między innymi: zwolnień z obowiązku prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zaliczki na podatek i deklaracje w CIT

Zaliczki na podatek i deklaracje w CIT Zaliczki na podatek i deklaracje w CIT Terminy wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych. - miesięcznie Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy wpłacają zaliczki na podatek w

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa. Fakturowanie

Metoda kasowa. Fakturowanie Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi odnośnie zmian w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r. Metoda kasowa 1. Czy mały podatnik stosujący metodę kasową, który nie dokona obniżenia kwoty

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Podstawa prawna: DZIAŁALNOŚć GOSPODARCZA Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza dla początkujących. lekcja 3

Działalność gospodarcza dla początkujących. lekcja 3 Działalność gospodarcza dla początkujących lekcja 3 Spis treści Lekcja 3: Rozliczenia z urzędem skarbowym (część 1)... 3 Wybór formy opodatkowania PIT... 3 Ustalenie właściwego urzędu skarbowego... 4 Zasady

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZYNAM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ETAPY REJESTRACJI WŁASNEJ FIRMY

ROZPOCZYNAM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ETAPY REJESTRACJI WŁASNEJ FIRMY Izba Skarbowa w Poznaniu ROZPOCZYNAM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ETAPY REJESTRACJI WŁASNEJ FIRMY Podatniku-przedsiębiorco, czy chcesz pracować na własny rachunek? Jeśli tak, to przedstawiamy Ci drogę, jaką

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z opodatkowaniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: - wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( adresat WÓJT GMINY STANIN)

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Izba Skarbowa w Bydgoszczy I N F O R M A T O R DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ BROSZURA STANOWI JEDYNIE MATERIAŁ INFORMACYJNY. ZAINTERESOWANY WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ ZE STOSOWNYMI

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

3. W jaki sposób można złożyć wniosek w CEIDG? Osoba fizyczna może złożyć wniosek do CEIDG zarówno on-line przez Internet, jak i w

3. W jaki sposób można złożyć wniosek w CEIDG? Osoba fizyczna może złożyć wniosek do CEIDG zarówno on-line przez Internet, jak i w 1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. CEIDG została utworzona na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i rozpocznie swoje funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I N F O R M A T O R dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Decyzja o podjęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków oraz powinności wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z urzędem skarbowym - część I

Rozliczenia z urzędem skarbowym - część I Rozliczenia z urzędem skarbowym - część I stan prawny na styczeń 2014 roku Podczas opisywania procedury rejestracji działalności wspomniane było, że wraz z rejestracją w CEIDG przedsiębiorca zostaje zgłoszony

Bardziej szczegółowo

Księga rachunkowa: Jeśli prowadząc działalność osiąga się w roku podatkowym przychód z działalności przekraczający 800.000 EURO, to od następnego

Księga rachunkowa: Jeśli prowadząc działalność osiąga się w roku podatkowym przychód z działalności przekraczający 800.000 EURO, to od następnego FORMY OPODATKOWANIA O tytule prawa co do moŝliwości wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania, decyduje charakter działalności, jaką zamierza się prowadzić. Podatek dochodowy moŝna płacić w formie

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Zgorzelcu

Urząd Skarbowy w Zgorzelcu Urząd Skarbowy w Zgorzelcu Informator podatkowy dla osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą Zgorzelec, styczeń 2017 r. Urząd Skarbowy w Zgorzelcu - podstawowe informacje: adres: 59-900

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY WROCŁAW STARE MIASTO. Informator dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Stan prawny- kwiecień 2012 r.

URZĄD SKARBOWY WROCŁAW STARE MIASTO. Informator dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Stan prawny- kwiecień 2012 r. URZĄD SKARBOWY WROCŁAW STARE MIASTO Informator dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Stan prawny- kwiecień 2012 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.. 3 II. PKD DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORCY...4

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje ordynacji podatkowej. Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach

Nowe regulacje ordynacji podatkowej. Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach Nowe regulacje ordynacji podatkowej Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach Zawieszenie działalności gospodarczej Teksty zebrała i opracowała Monika Stasica

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW 2012 ROK Lp. temat Strona 1. FORMY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2 1.1. Podstawa prawna 2 1.2. Definicja działalności

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 131 7795 Poz. 764 Art. 1. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11 Spis treści O książce 11 Pomysł na firmę 13 Dlaczego ta forma działalności? 14 Nie przechodzisz na swoje - otwierasz firmę 16 Czy trzeba być nadczłowiekiem? 17 Dlaczego zakładasz firmę? 19 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE. Informator dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Stan prawny październik 2011 r.

IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE. Informator dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Stan prawny październik 2011 r. IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE Informator dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Stan prawny październik 2011 r. 2 è SPIS TREŚCI I. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)... 3 II. Wybór formy opodatkowania

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-28 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU

Bardziej szczegółowo

Ściągawka Przedsiębiorcy

Ściągawka Przedsiębiorcy Ściągawka Przedsiębiorcy Terminy dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej: do 07* stycznia płacisz podatek w formie karty. Jeśli płacisz VAT

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO!!! zanim wskażesz właściwy organ podatkowy dowiedz się czym należy kierować się w jego wyborze

PRZEDSIĘBIORCO!!! zanim wskażesz właściwy organ podatkowy dowiedz się czym należy kierować się w jego wyborze PRZEDSIĘBIORCO!!! zanim wskażesz właściwy organ podatkowy dowiedz się czym należy kierować się w jego wyborze Przedsiębiorco! Zanim przystąpisz do rejestracji działalności musisz zastanowić się nad niniejszymi

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo

z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo Projekt z dnia 15 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo