Kasy rejestrujące przepisy, zasady stosowania, prezentacja rozwiązań. Nowi podatnicy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kasy rejestrujące przepisy, zasady stosowania, prezentacja rozwiązań. Nowi podatnicy"

Transkrypt

1 Kasy rejestrujące przepisy, zasady stosowania, prezentacja rozwiązań Nowi podatnicy

2 Plan szkolenia 1. Akty prawne dotyczące kas rejestrujących. 2. Kto jest zobowiązany do rejestracji obrotu za pomocą kas rejestrujących od 1 maja 2011 roku? 3. Ulga finansowa związana z zakupem kasy. 4. Co to jest kasa rejestrująca i do czego służy? 5. Przygotowanie urządzenia do pracy w trybie fiskalnym. 6. Kas fiskalna parametry, funkcjonalność, konfiguracja. 7. Jak pracować na kasie a jak na drukarce fiskalnej? 8. Przykładowe wydruki fiskalne. 9. Uprawnienia podmiotów do napraw, przeglądów i kontroli. 10. Zagrożenia 11. Co powinno decydować o wyborze rozwiązania? 12. Rynek fiskalny w Polsce. 13. Materiały pomocnicze. 2

3 Akty prawne dotyczące kas rejestrujących Rozporządzenie Min. Fin. z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Dz.U. nr 138 z dnia 30 lipca 2010 r. poz. 930 Rozporządzenie Min. Fin. z 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących Dz.U. nr 228 z dnia 24 grudnia 2008 r. poz Rozporządzenie Min. Fin. z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania Dz.U. nr 212 z dnia 1 grudnia 2008 r. poz Ustawa z 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U. nr 209 z dnia 28 listopada 2008 r. poz Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ze zmianami) Dz.U. nr 54 z dnia 5 kwietnia 2004 r. poz

4 Kto jest zobowiązany do stosowania kas rejestrujących od 1 maja 2011r.? Od początku 2011 roku zaczną obowiązywać zapisy zawarte w nowym rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 930). Na jego podstawie od dnia 1 maja 2011r. podatnicy, którzy do tej pory byli objęci zwolnieniem, zostali zobowiązani do zakupu i stosowania kas fiskalnych. Zobowiązanie to dotyczy podmiotów działających m. in. w branżach: ochrony zdrowia i opieki społecznej (gabinety lekarskie, przychodnie, praktyki), usług prawniczych, rachunkowo-księgowych, doradczych, rzeczoznawców, usług architektonicznych i inżynierskich, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, tłumaczy przysięgłych oraz usług sekretarskich, związanych z rekreacją, kulturą i sportem (organizatorów imprez masowych), usług pogrzebowych, usług detektywistycznych i ochroniarskich, magazynowania i przechowywania bagażu (w tym na dworcach autobusowych i kolejowych). 4

5 cd. Kto jest zobowiązany do stosowania kas rejestrujących od 1 maja 2011r.? Obowiązek dotyczy zarówno płatników VAT jak i nie będących płatnikami VAT, rozliczających się na zasadach ogólnych (książka przychodów i rozchodów), na zasadach karty podatkowej, spółek fizycznych oraz prawnych typu z o.o. i SA. Zobowiązanie stosowania kas fiskalnych dotyczy podmiotów, które przekroczyły 40 tys. zł obrotu w poprzednim roku podatkowym (dla firm nowoutworzonych, rozpoczynających sprzedaż w 2011 lub 2012 roku limit ten wynosi 20 tys. zł). 5

6 Szczególne czynności zwalniające z obowiązku ewidencjonowania usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy łącznym spełnieniu warunków: każde świadczenie usługi udokumentowane fakturą liczba wszystkich usług w poprzednim roku podatkowym mniejsza niż 50, liczba odbiorców tych usług mniejsza niż 20 zapłata za usługę w całości przelewem o tytule jednoznacznie wskazującym na transakcję, której dotyczy zapłata 6

7 Ulga finansowa związana z zakupem kasy rejestrującej Wysokość ulgi. Podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku VAT), nie więcej jednak niż 700 zł. (Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, art. 111, ust. 4, zmiana nr 58) 7

8 Ulga finansowa związana z zakupem kasy rejestrującej Warunki uzyskania ulgi Odliczenie przysługuje, jeśli podatnik spełni następujące warunki: przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania złoży do naczelnika urzędu skarbowego pisemne zgłoszenie o liczbie kas, które zamierza stosować oraz miejscu ich używania (wzór Zgłoszenia ilości kas ). W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą zgłoszenie może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej - załącznik nr 3 do rozporządzenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1338), posiada dowód zapłaty należności za kasę rejestrującą, rozpocznie ewidencjonowanie przy użyciu kas w obowiązujących terminach, w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy dokona jej zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego - załącznik nr 3 do rozporządzenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 212 poz. 1338). 8

9 Ulga finansowa związana z zakupem kasy rejestrującej Zwrot ulgi płatnikom VAT oraz podatnikom nie będącym płatnikami VAT. Prawo do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kas fiskalnych przysługuje zarówno płatnikom VAT jak i podmiotom nierozliczającym tego podatku. Różny jest tylko sposób uzyskania zwrotu (Dz. U r. Nr 228, poz. 1509). Płatnicy VAT rozliczają kwotę wydatkowaną na zakup kas fiskalnych wypełniając odpowiednią rubrykę deklaracji podatkowej (np. dla VAT 7 - rubryka nr 59). Kwota ta w danym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a naliczonym. Podatnicy nie będący płatnikami VAT występują o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas fiskalnych składając odpowiedni wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (wzór Wniosku o zwrot ). 9

10 Ulga finansowa związana z zakupem kasy rejestrującej Ciąg dalszy. Do wniosku należy dołączyć: dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej, oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty należności za kasę rejestrującą, informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej, na który należy dokonać zwrotu. 10

11 Ulga finansowa związana z zakupem kasy rejestrującej Kiedy należy zwrócić ulgę. Prowadzący działalność są zobowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot, jakie wydali na zakup kas rejestrujących, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania: zaprzestaną ich używania, zaprzestaną działalności, nastąpi otwarcie likwidacji, zostanie ogłoszona upadłość, nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans, nie dokonają w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis. 11

12 Co to jest kasa rejestrująca i do czego służy? Definicja kasy rejestrującej. Kasa rejestrująca, potocznie zwana kasą fiskalną, jest to urządzenie elektroniczne zbudowane zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów i obowiązującymi przepisami, zapewniające prawidłową rejestrację obrotu oraz podatku VAT. Przepisy techniczne reguluje rozporządzenie Ministra Finansów w tym zakresie. Dz.U. nr 212 z dnia 1 grudnia 2008 r. poz Kasa rejestrująca musi być wyposażona w: - moduł fiskalny z programem pracy kasy, - pamięć fiskalną odpowiednio zabezpieczoną przed celowym zniszczenie jej zawartości, - drukarkę paragonów, - 2 wyświetlacze (kupującego i sprzedającego), - zasilanie awaryjne w postaci wbudowanej baterii lub akumulatora. 12

13 Co to jest kasa rejestrująca i do czego służy? Oznakowania kasy rejestrującej i elementy składowe. Numer fabryczny numer własny producenta służący np. do celów handlowych, reklamacyjnych, itp... Numer unikatowy unikalny numer pamięci fiskalnej, rejestrującej dzienne przychody i stany awaryjne; numerem tym oznakowywane są wszystkie paragony i raporty fiskalne. Numer ewidencyjny nadawany przez odpowiedni urząd skarbowy. Uwaga! Numer ten należy obligatoryjnie umieścić w czytelny sposób na obudowie kasy Kasa zabezpieczona jest plombą ołowianą zakładaną przez upoważnionego serwisanta, oznakowana jego unikalnym numerem. Do każdej kasy dołączona jest książka kasy rejestrującej (nie mylić z instrukcją obsługi), w której odnotowuje się wszystkie istotne czynności wykonywane przez producenta, serwis oraz podatnika (naprawy, przeglądy okresowe, zmiany nagłówka, zmiany miejsca użytkowania, itp...). 13

14 Co to jest kasa rejestrująca i do czego służy? Kasa fiskalna i drukarka fiskalna. Podstawowe rodzaje kas rejestrujących: kasa fiskalna samodzielne urządzenie do prowadzenia sprzedaży, program sprzedaży zapisany jest w kasie. drukarka fiskalna urządzenie podłączone do komputera i ściśle współpracujące z programem sprzedaży zainstalowanym na komputerze. 14

15 Przygotowanie urządzenia do pracy w trybie fiskalnym Tryb szkoleniowy. Przed fiskalizacją urządzenie jest ustawione w trybie szkoleniowym, który pozwala użytkownikowi zapoznać się z jego obsługą (wystawianie paragonów, wykonywanie raportów). W związku z tym rekomenduje się zakup urządzenia przed obowiązkowym terminem rozpoczęcia pracy w trybie fiskalnym. 15

16 Przygotowanie urządzenia do pracy w trybie fiskalnym Czynności Autoryzowanego Serwisu kas rejestrujących. Autoryzowany Serwis wykonuje następujące czynności: jednorazowe wpisanie nagłówka paragonu, zaprogramowanie stawek podatkowych, zdefiniowanie listy usług i towarów, wprowadzenie w tryb fiskalny (fiskalizacja). 16

17 Przygotowanie urządzenia do pracy w trybie fiskalnym Zgłoszenie kasy rejestrującej po fiskalizacji. W terminie 7 dni od dnia fiskalizacji użytkownik powinien dokonać zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego (wzór Zgłoszenia kasy przez podatnika ), który nadaje kasie numer ewidencyjny. Numer ten użytkownik obowiązany jest nanieść trwale na obudowę urządzenia. 17

18 Kasa Mini E mała i lekka kasa z kopią elektroniczną ergonomiczny i nowoczesny design obudowy i klawiatury brak w obudowie elementów wystających kasę można łatwo utrzymać w czystości (klawiatura pyłoszczelna) mobilna dedykowana do pracy przenośnej ponad 1500 paragonów na baterii + szybkie ładowanie baterii, kilkudniowa praca na jednym ładowaniu baterii nowoczesny mechanizm Easy Load, drukowanie bardzo szybkie i ciche 18

19 Kasa Mini E czytelne wyświetlacze: klienta - 8 cyfr, kasjera: 2x24 4 porty szeregowe, urządzenia ELZAB dołączane bez przejściówek (PC, waga, czytnik RS, czytnik PS2) Możliwa komunikacja on-line z komputerem + odczyt kopii z karty przez interfejs (backup) większa (średnica do 58mm) i szersza rolka (40 znaków w linii) co daje bardzo ekonomiczne i czytelne wydruki 19

20 Kasa Mini E rozbudowany system uprawnień kasjerów pełna obsługa 8+1 walut (funkcja płatności w wielu walutach), gotowość przejścia na Euro karta μsd 2GB w wyposażeniu, wystarcza na zapis kopii przez cały okres życia pamięci fiskalnej tj raportów przeszukiwanie i drukowanie kopii z karty μsd bezpośrednio na kasie 20

21 Kasa Mini E programowalna klawiatura z wymienną wkładką, zaprogramowane typowe funkcje; wersja dedykowana dla lekarzy wymienna wkładka klawiatury opisana najczęściej sprzedawanymi usługami z możliwością ich modyfikacji. 21

22 Konfiguracja kasy Mini dedykowanej dla lekarzy Konstrukcja kasy umożliwia przygotowanie specjalnej wkładki klawiatury dla potrzeb środowiska medycznego. Istnieje dedykowany program umożliwiający przygotowanie wkładki zgodnie z własnymi potrzebami 22

23 Kasa Mini E Przykładowe wystawienie paragonu na kasie ELZAB Mini Operacja: Wyświetlacz kasjera: 1) Włączenie kasy 2) Wybór usługi 3) Wprowadzenie ceny 4) Akceptacja wprowadzonej kwoty i wydruk paragonu 23

24 Jak pracować na kasie? Prowadzenie sprzedaży na kasie fiskalnej. Wszystkie działania wykonujemy na kasie. Sprzedaż usługi / towaru. Wybieramy usługę lub towar (poprzez klawisz skrótu, numer PLU lub nazwę). Określamy ilość (o ile jest różna od 1). Wpisujemy cenę za usługę/towar. Zatwierdzamy odpowiednim klawiszem. Gotowy wydruk paragonu wręczamy klientowi. Na koniec dnia sporządzamy raport dobowy fiskalny. Na koniec miesiąca sporządzamy raport miesięczny fiskalny. Co dwa lata należy dopilnować przeprowadzenia przez autoryzowany serwis obligatoryjnego przeglądu okresowego. 24

25 Jak pracować na drukarce fiskalnej? Prowadzenie sprzedaży z wykorzystaniem drukarki fiskalnej. Operację sprzedaży wykonujemy w programie na komputerze do którego dołączona jest drukarka fiskalna. Operacje 2 i 3 mogą być wykonane z programu lub bezpośrednio na drukarce fiskalnej. 1. Sprzedaż usługi/towaru Wybieramy usługę lub towar (poprzez klawisz skrótu, numer PLU lub nazwę). Określamy ilość (o ile jest różna od 1). Wpisujemy cenę za usługę/towar. Zatwierdzamy odpowiednim klawiszem. Gotowy wydruk paragonu wręczamy klientowi. 2. Na koniec dnia sporządzamy raport dobowy fiskalny. 3. Na koniec miesiąca sporządzamy raport miesięczny fiskalny. 4. Co dwa lata należy dopilnować przeprowadzenia przez autoryzowany serwis obligatoryjnego przeglądu okresowego. 25

26 WYDRUKI FISKALNE PARAGON FISKALNY 26

27 WYDRUKI FISKALNE Raport dobowy fiskalny 27

28 WYDRUKI FISKALNE Raport miesięczny 28

29 WYDRUKI FISKALNE Raport miesięczny cd. 29

30 WYDRUKI FISKALNE Raport miesięczny cd.. 30

31 Obowiązki użytkownika kasy rejestrującej stosowanie kasy wyłącznie do ewidencji własnej sprzedaży wydawanie paragonów jako dowodów transakcji sprzedaży wykonywanie fiskalnych raportów dobowych (wydruk z jednoczesnym zapisem do pamięci fiskalnej zawierającym podsumowanie wystawionych paragonów) wykonywanie raportów okresowych miesięcznych przechowywanie papierowych lub elektronicznych kopii dokumentów kasowych przez stosowny okres (ustawa Ordynacja podatkowa Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), kopie papierowe muszą być przechowywane w określonym porządku umożliwiającym urzędnikowi US łatwy dostęp do kopii z kontrolowanego okresu dokonywanie co 24 miesiące przeglądu technicznego kasy u autoryzowanego serwisanta udostępnianie kasy do kontroli na żądanie właściwych organów 31

32 Jaką pomoc można uzyskać od autoryzowanego serwisanta kas rejestrujących? szkolenie w zakresie przepisów dotyczących kas fiskalnych szkolenie w posługiwaniu się kasą zaprogramowanie bazy usługowej / towarowej kasy instalacja drukarki fiskalnej z użytkowanym oprogramowaniem (jeżeli obsługuje ten typ drukarki) instalacja nowego oprogramowania dostosowanego do potrzeb użytkownika, wraz z drukarką fiskalną ustalenie skróconego czasu reakcji serwisowej (zazwyczaj, za dodatkową opłatą) 32

33 Jakie są uprawnienia urzędów skarbowych? ewidencja urządzeń fiskalnych (od fiskalizacji do wyrejestrowania) ewidencja uprawnionych serwisantów nadawanie numerów ewidencyjnych (po fiskalizacji) kontrola prawidłowości rejestracji sprzedaży przy pomocy kas fiskalnych w tym: - zgodność urządzenia z decyzją MF - prawidłowość prowadzenia procesu sprzedaży - zgodność dokumentacji (książka kasy rejestrującej, kopie archiwalne, przeglądy okresowe) - zgodność zapisów w pamięci fiskalnej z deklaracjami podatkowymi protokoły odczytu pamięci fiskalnej Rejestracja zmian serwisu obsługującego podatnika 33

34 Kto do czego uprawniony? Producent - produkcja, - szkolenia, - hot line, - wymiana pamięci fiskalnych. Kasa rejestrująca Serwis - instalacja. - szkolenie, - ufiskalnienie, - naprawy, - przeglądy okresowe Podatnik - transakcje, - raporty dobowe, - raporty miesięczne, - terminowe przeglądy okresowe. Urzędnik skarbowy - kontrole, - numer ewidencyjny - protokoły odczytu pamięci, 34

35 Zagrożenia Niewypełnienie stosownych przepisów i terminów. W takim przypadku konsekwencje mogą być poważne. Poczynając od utraty ulgi na zakupioną kasę (lub jej zwrot) a kończąc na sankcjach finansowych, które mogą zagrozić dalszemu prowadzeniu działalności. 35

36 Zagrożenia Niska jakość i wysoka awaryjność urządzeń. Taki przypadek spowoduje, że szacowane przez nas koszty zakupu kasy mogą wzrosnąć zarówno ze względu na późniejsze koszty obsługi technicznej jak i przez utratę przychodów w trakcie usuwania awarii. W takim przypadku jest jeszcze jedno zagrożenie utrata reputacji wśród klientów, co może mieć znacznie poważniejsze konsekwencje. 36

37 Zagrożenia Nieterminowość i zła jakość autoryzowanego serwisanta. Ten przypadek jest szczególnie denerwujący dla użytkownika. To co powinno być naturalne i proste, okazuje się niewykonalne. Inne konsekwencje są podobne, jak w przypadku wybrania urządzenia o niskiej jakości, nie zapewniającego wysokiej niezawodności pracy. Ale jest też rozwiązanie takiego problemu, należy zwrócić się do producenta kasy fiskalnej o zmianę serwisu (obsługa serwisowa kas fiskalnych jest bardzo sformalizowana zgodnie z przepisami Ministerstwa Finansów). 37

38 Zagrożenia Pomyłki w trakcie rejestracji sprzedaży na kasie. W pamięci kasy fiskalnej są zapisywane wszystkie zamknięte transakcje (wydrukowany paragon nie może być anulowany). Nie ma później możliwości zmiany ich parametrów (wycofania, zmiany ilości lub ceny). Każdą pomyłkę przy rejestracji sprzedaży należy udokumentować (warunkiem jest załączenie do wyjaśnienia oryginału paragonu). Udokumentowana w ten sposób pomyłka bądź zwrot powiększy koszt działalności, przez co firma nie poniesie straty. W przypadku sklepów jest to standardowa procedura, związana m. in. z reklamacjami towarów i ich zwrotem. 38

39 Co powinno decydować o wyborze rozwiązania? Dostosowanie do potrzeb w danej branży. Kasy fiskalne muszą spełniać wymagania określone przez Ministra Finansów (Rozporządzenie Min. Fin. z 28 listopada 2008 r.) i mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników. Takimi ułatwieniami dla użytkowników mogą być: predefiniowana przez dostawcę baza usług, nazwy usług wyprowadzone na klawisze bezpośredniego wyboru, wydruki formatek dokumentów niefiskalnych, które pomagają w pracy użytkownika, kolorystyka kasy dopasowana do miejsca użytkowania, wyposażenie dodatkowe, które ułatwia użytkowanie kas, oferowane oprogramowanie, organizujące pracę użytkownika oraz przygotowujące automatycznie, na podstawie danych ze sprzedaży, stosowne raporty. 39

40 Co powinno decydować o wyborze rozwiązania? c.d. Dostosowanie do potrzeb w danej branży. Kasy fiskalne muszą spełniać wymagania określone przez Ministra Finansów (Rozporządzenie Min. Fin. z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania; Dz.U. nr 212 z dnia 10 grudnia 2008 r. poz. 1338), ale w ramach dopuszczonych tymi przepisami, mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników. Przed podjęciem decyzji o zakupie konkretnego modelu kasy podatnik powinien bezwzględnie upewnić się, że spełnione są wymagania powyższego rozporządzenia. Oznacza to, że dany model posiada aktualne potwierdzenie Ministra Finansów o dopuszczeniu do obrotu. Wg obowiązujących przepisów potwierdzenia ważne są przez 3 lata licząc od daty ich wystawienia. 40

41 Co powinno decydować o wyborze rozwiązania? Możliwości dostawy i fiskalizacji w określonym terminie. Dostawcy kas fiskalnych, a w związku z tym i ich odbiorcy, przeżywali już wcześniej fiskalizację różnych branż. W 90% przypadków, podatnicy decydują się na zakup kasy fiskalnej za 5 dwunasta. Oznacza to, że nie tylko pojawiają się wówczas problemy z dostawą kas w określonym terminie, ale i również z ich fiskalizacją w tymże terminie. Przy zakupie kasy (a w zasadzie znacznie wcześniej) należy zwrócić na to uwagę, bo może się okazać, że nie będziemy w stanie sfiskalizować się w określonym terminie. Dobrym rozwiązaniem w tym zakresie jest zakup kas z dużym wyprzedzeniem (pozwala na zaznajomienie się z funkcjonalnością kasy w trybie szkoleniowym) oraz wybór takiego dostawcy, który gwarantuje faktyczną dostawę i fiskalizację kasy w określonym terminie. Takich gwarancji mogą udzielić jedynie renomowani producenci kas fiskalnych, którzy posiadają stosowne możliwości (moce produkcyjne oraz rozbudowaną sieć serwisów). 41

42 Co powinno decydować o wyborze rozwiązania? Jakość i niezawodność gwarantująca bezawaryjne działanie kasy. Jednym z najczęściej poruszanych tematów przez użytkowników, którzy mają rozpocząć użytkowanie kas fiskalnych jest: Gdy kasa ulegnie awarii, to nie mogę prowadzić działalności, jak się zabezpieczyć przed taką sytuacją? Są 2 rozwiązania: wybrać bardzo wiarygodnego producenta kas fiskalnych, zakupić wcześniej kasę rezerwową, na którą również przysługuje ulga pod warunkiem, że kupimy ją wraz z kasą podstawową. Wybór urządzenia wiarygodnego producenta połączony z zakupem kasy rezerwowej zapewnia użytkownikowi pełny komfort. 42

43 Co powinno decydować o wyborze rozwiązania? Autoryzowany serwisant w pobliżu lokalizacji użytkownika. W przypadku awarii, bardzo ważny jest czas jej usunięcia. Dlatego też przy zakupie kasy należy zwrócić uwagę na dystans dzielący serwisanta i serwisowaną kasę. Ważne jest również, aby serwisant był zaopatrzony w odpowiednią bazę części serwisowych, które są niezbędne do naprawy kasy. Takie możliwości gwarantują serwisy polskich producentów kas fiskalnych ponieważ części serwisowe nie są importowane z zagranicy. 43

44 Co powinno decydować o wyborze rozwiązania? Cena i warunki handlowe, jeżeli spełnione są wcześniejsze kryteria. Ważnym parametrem decydującym o zakupie kasy jest jej cena i inne warunki handlowe (np. termin zapłaty, który odpowiednio wydłużony spowoduje, że będziemy mogli już w tym czasie rozliczyć ulgę za jej nabycie). Oferowane są również długoterminowe wynajmy kas, co przekłada się na np. miesięczną ratę w wysokości 50 złotych (i wcześniejsze rozliczenie ulgi). Ale cena wcale nie jest najważniejszym parametrem. Może się okazać, że przy zakupie taniej kasy, ale nie spełnieniu opisanych wcześniej warunków, realny koszt zakupu i użytkowania taniej kasy na przestrzeni kilku lat przewyższy koszt tej droższej kasy, ale za to spełniającej te warunki. Jest jeszcze jeden problem w przypadku kasy taniej, ale nie najwyższej jakości, nie tylko ponosimy koszty jej eksploatacji, ale również skutek braku przychodów w okresie (a nawet okresach), kiedy jest ona wyłączona z użytku (nie można wówczas prowadzić sprzedaży usług i towarów). Stąd należy przemyśleć, czy nie zakupić (i odpowiednio wcześniej nie zgłosić do Naczelnika właściwego urzędu skarbowego) dodatkowej kasy rezerwowej. 44

45 Urządzenia ELZAB na rynku kas fiskalnych mocna pozycja marki ELZAB - producenta urządzeń ponad 40-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji urządzeń elektronicznych od 12 lat na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych ponad 450 tys. sprzedanych urządzeń fiskalnych instalacje na terenie Polski zapewnia autoryzowanych serwisantów Udział marki ELZAB w rynku kas fiskalnych 22% ELZAB wg g Raportu IRE, edycja

46 Kontakt ELZAB S.A. Zabrze, ul. Kruczkowskiego 39 tel. (32) , (32) , bezpłatna infolinia (godz ): porady techniczne (godz ):

Poradnik. dla użytkownika kasy rejestrującej. Kto musi posiadać kasy rejestrujące? Ulga za zakup kasy. Jakie kasy dla lekarzy? Primum non nocere.

Poradnik. dla użytkownika kasy rejestrującej. Kto musi posiadać kasy rejestrujące? Ulga za zakup kasy. Jakie kasy dla lekarzy? Primum non nocere. Poradnik Primum non nocere. Kto musi posiadać kasy rejestrujące? Ab ovo usque ad mala. Ulga za zakup kasy Absolvi animan meam. Jakie kasy dla lekarzy? Nolens volens. dla użytkownika kasy rejestrującej

Bardziej szczegółowo

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna Przepisy prawne Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Kasy i drukarki fiskalne Jak rozpocząć pracę z urządzeniem fiskalnym?

Kasy i drukarki fiskalne Jak rozpocząć pracę z urządzeniem fiskalnym? od 1996 r. Kasy i drukarki fiskalne Jak rozpocząć pracę z urządzeniem fiskalnym? Krok1: Wybór i zakup urządzenia fiskalnego Wybór urządzenia fiskalnego powinien być przemyślany. Kasy i drukarki poza funkcją

Bardziej szczegółowo

Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę?

Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę? Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę? Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej

Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej Wprowadzenie Kasy rejestrujące potocznie zwane kasami fiskalnymi - to urządzenia przy pomocy których ewidencjonuje się obroty dla potrzeb rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Kasy rejestrujące w 2013 r.

Kasy rejestrujące w 2013 r. Drugi Urząd Skarbowy Kasy rejestrujące w 2013 r. Drugi Urząd Skarbowy Podstawa prawna - ustawa art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Aktualne przepisy prawne. Obowiązki podatnika wynikające z użytkowania urządzenia fiskalnego. Najczęściej zadawane pytania.

Aktualne przepisy prawne. Obowiązki podatnika wynikające z użytkowania urządzenia fiskalnego. Najczęściej zadawane pytania. Aktualne przepisy prawne. Obowiązki podatnika wynikające z użytkowania urządzenia fiskalnego. Najczęściej zadawane pytania. Kogo dotyczy obowiązek posiadania urządzenia fiskalnego? Obowiązek zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Kasy rejestrujące. Przepisy prawne - kto jest zobowiązany do stosowania kasy rejestrującej?

Kasy rejestrujące. Przepisy prawne - kto jest zobowiązany do stosowania kasy rejestrującej? Informator znajdujący się na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej INFORMATOR DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW w sprawie prowadzenia ewidencj i przy zastosowaniu kas rejest rujących Kasy rejestrujące Przepisy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania kas rejestrujących w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Instrukcja użytkowania kas rejestrujących w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Załącznik do Zarządzenia Nr 39/2017 Rektora UKSW z dnia 14 czerwca 2017 r. Instrukcja użytkowania kas rejestrujących w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

1. Kogo dotyczy obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

1. Kogo dotyczy obowiązek posiadania kasy fiskalnej? 1. Kogo dotyczy obowiązek posiadania kasy fiskalnej? Podatnicy dokonujący sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA TORELL NA WYBRANE URZĄDZENIA FISKALNE

OFERTA TORELL NA WYBRANE URZĄDZENIA FISKALNE DO: Izba Adwokacka w Warszawie Okręgowa Rada Adwokacka OFERTA TORELL NA WYBRANE URZĄDZENIA FISKALNE Od roku 1993 firma TORELL jest wiodącym dostawcą urządzeń fiskalnych, kas, drukarek oraz stanowisk POS.

Bardziej szczegółowo

KASY FISKALNE. Informacje ogólne

KASY FISKALNE. Informacje ogólne KASY FISKALNE Informacje ogólne Od 1 stycznia 2014 r. jedną z ewidencji podatkowych Uczelni stanowią kasy rejestrujące, które są niezależne od innych ewidencji prowadzonych dla celów rozliczeń podatku

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) art. 111

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) art. 111 KASY REJESTRUJĄCE DLA PRAWNIKÓW I LEKARZY * Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) art. 111 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Jak po zmianach ewidencjonować obrót na kasie rejestrującej

Jak po zmianach ewidencjonować obrót na kasie rejestrującej Jak po zmianach ewidencjonować obrót na kasie rejestrującej Od 1 kwietnia br. w nowym rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących zostały określone zasady ewidencjonowania zwrotu i reklamacji towarów oraz

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH OD 1 KWIETNIA 2013 r. WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 14 MARCA 2013 r.*

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH OD 1 KWIETNIA 2013 r. WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 14 MARCA 2013 r.* NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH OD 1 KWIETNIA 2013 r. WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 14 MARCA 2013 r.* Od 1 kwietnia 2013 r. obowiązuje rozporządzenie z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie kas rejestrujących. (Dz. U. Nr 121, poz. 1295) Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Obowiązek posiadania kasy, zwrot 90% za zakup kasy

Obowiązek posiadania kasy, zwrot 90% za zakup kasy Obowiązek posiadania kasy, zwrot 90% za zakup kasy Obowiązek posiadania kasy fiskalnej od 20000zł obrotu. Nowe rozporządzenie fiskalne. Kto ma obowiązek zakupić kasę fiskalną? Firmy świadczące usługi dla

Bardziej szczegółowo

Poradnik kupującego kasę rejestrującą do ewidencji obrotu

Poradnik kupującego kasę rejestrującą do ewidencji obrotu Poradnik kupującego kasę rejestrującą do ewidencji obrotu Stoisz przed zakupem kasy fiskalnej? Nie wiesz jakie dokumenty złożyć do Urzędu Skarbowego? Jak uzyskać dodatkowy zwrot, przysługujący przy zakupie

Bardziej szczegółowo

Kasy fiskalne podatnicy dokonuj cy sprzeda y na rzecz osób fizycznych nieprowadz cych działalno ci gospodarczej oraz rolników ryczałtowych s obowi

Kasy fiskalne podatnicy dokonuj cy sprzeda y na rzecz osób fizycznych nieprowadz cych działalno ci gospodarczej oraz rolników ryczałtowych s obowi Kasy fiskalne Obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwoty podatku od towarów i usług przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

Bardziej szczegółowo

Termin złożenia zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej a prawo do odliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy.

Termin złożenia zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej a prawo do odliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.07.29 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Akty prawne związane z kasami rejestrującymi

Akty prawne związane z kasami rejestrującymi Akty prawne związane z kasami rejestrującymi ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.). ustawa z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieć... (FAQ)

Warto wiedzieć... (FAQ) Warto wiedzieć... (FAQ) Poznaj aktualne przepisy prawne. Dowiedz się jakie są obowiązki podatnika wynikające z użytkowania urządzenia fiskalnego. Informacje zamieszczone poniżej z pewnością ułatwią wybór

Bardziej szczegółowo

ELZAB Mera E nowości. monochromatyczny lub kolorowy. 32 linie/s. kopia elektroniczna

ELZAB Mera E nowości. monochromatyczny lub kolorowy. 32 linie/s. kopia elektroniczna ELZAB Mera E nowości kopia elektroniczna mechanizm z funkcją easy load automatyczny obcinacz papieru wydruk faktur VAT (dla modelu Mera EFV) LCD graficzny: monochromatyczny lub kolorowy efektywna szybkość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STOSOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH

INSTRUKCJA STOSOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH INSTRUKCJA STOSOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubaniu Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot Instrukcji 1. Niniejsza Instrukcja stosowania kas rejestrujących, zwana

Bardziej szczegółowo

W związku ze zmianą przepisów w zakresie stosowania kas fiskalnych uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na osiągnięte obroty

W związku ze zmianą przepisów w zakresie stosowania kas fiskalnych uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na osiągnięte obroty W związku ze zmianą przepisów w zakresie stosowania kas fiskalnych uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na osiągnięte obroty DOTYCZY OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ PRZYNAJMNIEJ OD 2011 ROKU: obroty w 2012

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania kas rejestrujących w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Instrukcja stosowania kas rejestrujących w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Załącznik do zarządzenia nr 33 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wdrożenia Instrukcji stosowania kas rejestrujących. Instrukcja stosowania kas

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w zakresie stosowania kas fiskalnych od 01.04.2013r.

Zestawienie zmian w zakresie stosowania kas fiskalnych od 01.04.2013r. Zestawienie zmian w zakresie stosowania kas fiskalnych od 01.04.2013r. W dokumencie zawarto przekrojowe zestawienie zmian w zakresie stosowania urządzeń fiskalnych przez podatników w związku z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim. Rozpoczęcie działalności gospodarczej a VAT

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim. Rozpoczęcie działalności gospodarczej a VAT Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim Rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim Wykaz aktów prawnych: 1. ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Kasy rejestrujące

Rozdział 3. Kasy rejestrujące Rozdział 3 Aktualizacja 20.12.2012 Kasy rejestrujące Art. 111. 1. Podatnicy dokonujący sprzedaŝy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy z dn. 15.04 2015r.

Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy z dn. 15.04 2015r. MIEJSKO-GMINNE CENTRUM KULTURY! SPORTU w CHOROSZCZY 16-070 Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 29 NIP 966-05-94-507. REGON 050324956 tel./fax 85 719 14 31, tel. 725 357 788 Zarządzenie Nr 17/2015 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania kas rejestrujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja użytkowania kas rejestrujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie Z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja użytkowania kas rejestrujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna - kto ma obowiązek jej zainstalowania? Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących

Kasa fiskalna - kto ma obowiązek jej zainstalowania? Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących Podatnicy dokonujący sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej bądź na rzecz rolników ryczałtowych muszą prowadzić ewidencję takiej sprzedaży przy użyciu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F.

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Program nie obsługuje drukarek ELZAB OMEGA I generacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PRZEKAZANIA INFORMACJI SERWISOWYCH

FORMULARZ PRZEKAZANIA INFORMACJI SERWISOWYCH FORMULARZ PRZEKAZANIA INFORMACJI SERWISOWYCH INSTRUKCJA: 1. Proszę wypełnić wszystkie dane niezbędne do wydania użytkownikowi duplikatu książki serwisowej, 2. Formularz powinien być wypełniony czytelnie,

Bardziej szczegółowo

Podatek Vat. Maria Chołuj

Podatek Vat. Maria Chołuj 1 Podatek Vat Maria Chołuj 2 Podstawy prawne Ustawa z 1 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DU 54 poz.535) Ustawa o zmianie ustawy o podatku vat z 23.10.2009 r. (DU 195 poz.1504) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach

z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach USTAWA Projekt z dnia 18 września 2017 r. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wstęp ogólnie o kasach rejestrujących

Spis treści. I. Wstęp ogólnie o kasach rejestrujących BROSZURA - GRUDZIEŃ 2010 R. KASY REJESTRUJĄCE PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA ROZPOCZYNAJĄCEGO EWIDENCJONOWANIE ZA POMOCĄ KASY REJESTRUJĄCEJ Spis treści I. Wstęp ogólnie o kasach rejestrujących II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Jak tanio kupić kasę fiskalną i błyskawicznie nauczyć się jej obsługi?

Jak tanio kupić kasę fiskalną i błyskawicznie nauczyć się jej obsługi? Jak tanio kupić kasę fiskalną i błyskawicznie nauczyć się jej obsługi? nawet jeśli nie masz o tym zielonego pojęcia. Darmowy Poradnik www.inet.biz.pl 2016 Spis treści Co musisz wiedzieć zanim kupisz urządzenie

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III

Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III Faktury korygujące, noty korygujące, duplikaty faktur Faktura korygująca Faktury korygujące wystawia sprzedawca w ściśle określonych

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna FAREX "Perła"

Kasa fiskalna FAREX Perła OFERTA CENOWA Kasa fiskalna FAREX "Perła" Zalety i funkcje Mała i lekka - zapewnia wygodę użytkowania w terenie i mieści się w schowku auta. Klawiatura - hermetyczna, dotykowa, nie obawia się mokrych i

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ KONTROLI KAS FISKALNYCH W GASTRONOMII

WIĘCEJ KONTROLI KAS FISKALNYCH W GASTRONOMII Zakopane, dnia 29 września 2014 r. NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZAKOPANEM Znak sprawy: AP/0150-92/14 WIĘCEJ KONTROLI KAS FISKALNYCH W GASTRONOMII Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem odnotowuje dużą

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

MAŁA PLUS E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl)

MAŁA PLUS E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Strona główna > MAŁA PLUS E MAŁA PLUS E Kasa fiskalna MAŁA PLUS E to najnowsza technologia dedykowana dla małych punktów sprzedaży realizująca rejestrację

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa. Fakturowanie

Metoda kasowa. Fakturowanie Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi odnośnie zmian w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r. Metoda kasowa 1. Czy mały podatnik stosujący metodę kasową, który nie dokona obniżenia kwoty

Bardziej szczegółowo

kasa fiskalna DATECS MALUCH E.KO

kasa fiskalna DATECS MALUCH E.KO kasa fiskalna DATECS MALUCH E.KO Kasa fiskalna DATECS MALUCH E.KO to jedyne urządzenie z kopią elektroniczną na rynku wśród kas małych mobilnych, która pomieści 40 m długości rolkę papieru! Dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 363) Na podstawie art. 111 ust. 7a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Wzór książki kasy DANE O KASIE REJESTRUJĄCEJ (WYPEŁNIA PRODUCENT KRAJOWY ALBO PODMIOT DOKONUJĄCY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA LUB IMPORTU KAS)

Wzór książki kasy DANE O KASIE REJESTRUJĄCEJ (WYPEŁNIA PRODUCENT KRAJOWY ALBO PODMIOT DOKONUJĄCY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA LUB IMPORTU KAS) Załącznik nr 2 Wzór książki kasy DANE O KASIE REJESTRUJĄCEJ (WYPEŁNIA PRODUCENT KRAJOWY ALBO PODMIOT DOKONUJĄCY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA LUB IMPORTU KAS) MODEL/TYP 1) FABRYCZNY POTWIERDZENIA UNIKATOWY

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z obsługi urządzeń i systemów fiskalnych

Szkolenie z obsługi urządzeń i systemów fiskalnych Szkolenie z obsługi urządzeń i systemów fiskalnych Co to jest kasa fiskalna? Kasa rejestrująca urządzenie elektroniczne, służące do rejestracji obrotu oraz kwot podatku należnego ze sprzedaży detalicznej.

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy musi instalować kasę rejestrującą

Kto i kiedy musi instalować kasę rejestrującą Kto i kiedy musi instalować kasę rejestrującą Od 1 lipca 2007 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące kas rejestrujących. Przewidują one m.in. przedłużenie obowiązywania dotychczasowych zwolnień ze stosowania

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT dla początkujących

Podatek VAT dla początkujących Terminy szkolenia Podatek VAT dla początkujących Opis Omówienie zmian w podatku VAT wchodzących w życie od 1 stycznia 2013r., 1 kwietnia 2013r. oraz 1 stycznia 2014r. Cele szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

Terminy przechowywania dokumentacji rachunkowej Podstawowe okresy przechowywania dokumentów określone w ustawie o rachunkowości

Terminy przechowywania dokumentacji rachunkowej Podstawowe okresy przechowywania dokumentów określone w ustawie o rachunkowości Terminy przechowywania dokumentacji rachunkowej Podstawowe okresy przechowywania dokumentów określone w ustawie o rachunkowości Księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania

Bardziej szczegółowo

E-PORADNIK STOSOWANIE KAS REJESTRUJĄCYCH OD 1 KWIETNIA 2013 R.

E-PORADNIK STOSOWANIE KAS REJESTRUJĄCYCH OD 1 KWIETNIA 2013 R. E-PORADNIK STOSOWANIE KAS REJESTRUJĄCYCH OD 1 KWIETNIA 2013 R. Stan prawny na 1 kwietnia 2013 r. Autorzy Część I: Adam Bartosiewicz Część II: Adam Bartosiewicz, Marek Jurek, Krzysztof Kamiński, Radosław

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. (Dz. U. z dnia 15 marca 2013 r.) Rozdział 1.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. (Dz. U. z dnia 15 marca 2013 r.) Rozdział 1. Dz.U.2013.363 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z dnia 15 marca 2013 r.) Na podstawie art. 111 ust. 7a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: 03 FUNKCJE SERWISOWE

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Formy opodatkowania działalności gospodarczej Formy opodatkowania działalności gospodarczej Podstawowe akty prawne Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) Ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 15 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 4/2013 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 15 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 4/2013 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania wpływów z targowiska miejskiego ul.targowa i z parkingu przy ul.targowej Na

Bardziej szczegółowo

kasa fiskalna SENTO E

kasa fiskalna SENTO E Kasa fiskalna SENTO E to bardzo nowoczesna kasa dedykowana małym i średnim punktom handlowo usługowym, realizująca rejestrację kopii wydruków na elektronicznym nośniku danych (karta SD). Mała i poręczna

Bardziej szczegółowo

Kasa Novitus Nano E Med

Kasa Novitus Nano E Med Kasa Novitus Nano E Med 1. Najnowocześniejsza, najbardziej zaawansowana technologicznie tego typu kasa na rynku, spełnia najnowsze wymagania Ministerstwa Finansów dotyczące urządzeń fiskalnych (kopia elektroniczna,

Bardziej szczegółowo

KTO MUSI STOSOWAĆ KASY/DRUKARKI FISKALNE? Przepisy dotyczące obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących zmieniają się dość często. Kolejne rozporządzenia regulujące tę materię

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R

ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R 1. NOWE ZASADY OPODATKOWANIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, ELEKTRONICZNYCH I NADAWCZYCH ŚWIADCZONYCH DLA

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR

Bardziej szczegółowo

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Miejsce szkolenia: Millenium Plaza - Golden Floor, al. Jerozolimskie 123a -

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZAMY ONLINE. Kasy fiskalne ONLINE - mówimy jak jest.

WŁĄCZAMY ONLINE. Kasy fiskalne ONLINE - mówimy jak jest. WŁĄCZAMY ONLINE Kasy fiskalne ONLINE - mówimy jak jest. Stan wiedzy na dzień 16.11.2017 Kasy fiskalne ONLINE co to takiego? Kasy fiskalne ONLINE to w założeniu nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TAX NEWSLETTER DLA FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO- HANDLOWEJ (CCIFP)

TAX NEWSLETTER DLA FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO- HANDLOWEJ (CCIFP) TAX NEWSLETTER DLA FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO- HANDLOWEJ (CCIFP) EWIDENCJA OBROTU NA KASACH FISKALNYCH PO 1 PAŹDZIERNIKA 2013 R. Szanowni Państwo, Od 1 kwietnia obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F, FP-600A i FP-600B w wersji 7-stawkowej oraz drukarki Omega

Bardziej szczegółowo

WZÓR KSIĄŻKI KASY DANE O KASIE REJESTRUJĄCEJ (WYPEŁNIA PRODUCENT KRAJOWY ALBO PODMIOT DOKONUJĄCY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA LUB IMPORTU KAS)

WZÓR KSIĄŻKI KASY DANE O KASIE REJESTRUJĄCEJ (WYPEŁNIA PRODUCENT KRAJOWY ALBO PODMIOT DOKONUJĄCY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA LUB IMPORTU KAS) Załącznik nr 4 Wzór książki kasy WZÓR KSIĄŻKI KASY DANE O KASIE REJESTRUJĄCEJ (WYPEŁNIA PRODUCENT KRAJOWY ALBO PODMIOT DOKONUJĄCY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA LUB IMPORTU KAS) MODEL/TYP 1) NUMER FABRYCZNY

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Program Centralizacja rozliczeń VAT Kasy rejestrujące Rozliczanie VAT od usług budowlanych Zmiana zasad zwrotu VAT

Bardziej szczegółowo

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www: tel: (42)

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www:    tel: (42) ELCOM EURO-50TE MINI Kategorie Kasy małe / przenośne Kasy z kopią elektroniczną Dla lekarzy Dla prawników Dla biur rachunkowych Marka ELCOM Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź www: www.elpro.com.pl

Bardziej szczegółowo

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1825/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Procedury w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług w Urzędzie Marszałkowskim, podległych

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy musi instalować kasę rejestrującą

Kto i kiedy musi instalować kasę rejestrującą Kto i kiedy musi instalować kasę rejestrującą Od 1 lipca 2007 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące kas rejestrujących. Przewidują one m.in. przedłużenie obowiązywania dotychczasowych zwolnień ze stosowania

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna "TURKUS" Blok funkcji dostępnych dla Serwisu.

Kasa fiskalna TURKUS Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Po wprowadzeniu hasła serwisowego dostępny jest blok funkcji serwisowych (hasło standardowe - 0000). Należy wybrać za pomocą strzałek funkcję i nacisnąć klawisz .

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA KASĘ FISKALNĄ INNOVA PRESTO DLA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KIELCACH

OFERTA NA KASĘ FISKALNĄ INNOVA PRESTO DLA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KIELCACH OFERTA NA KASĘ FISKALNĄ INNOVA PRESTO DLA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KIELCACH Oferta dotyczy zakupu kas fiskalnych wraz z usługą wdrożeniową oraz opieką serwisową PROFIL DOSTAWCY INNOVA S.A. Firma

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 363 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących Na podstawie art. 111 ust. 7a

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na: dostawę instalację zaprogramowanie, fiskalizację, serwis, przegląd 8 kas fiskalnych certyfikowanych oraz szkolenie

Zaproszenie do składania ofert na: dostawę instalację zaprogramowanie, fiskalizację, serwis, przegląd 8 kas fiskalnych certyfikowanych oraz szkolenie Zaproszenie do składania ofert na: dostawę instalację zaprogramowanie, fiskalizację, serwis, przegląd 8 kas fiskalnych certyfikowanych oraz szkolenie 1. Opis przedmiotu zamówienia. stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 363 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 363 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 363 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących Na podstawie art. 111 ust. 7a

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu obsługi Kas Fiskalnych

Szkolenie z zakresu obsługi Kas Fiskalnych Szkolenie z zakresu obsługi Kas Fiskalnych Posnet Mobile HS EJ Prezentacja urządzenia 1 Budowa Budowa 2 Budowa Klawiatura opis funkcji klawiszy 3 4 Uruchomienie kasy Wyłączenie kasy 5 Poruszanie się po

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 363

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 363 Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 363 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących Na podstawie art. 111 ust. 7a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS jest to system kasowy, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w sklepach detalicznych i punktach handlowych. Może również obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBÓR FUNKCJI 03 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO FIS POS BISTRO OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS BISTRO jest to system gastronomiczny, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w punktach gastronomicznych i restauracjach.

Bardziej szczegółowo

Odliczanie VAT zasady odliczania VAT z dokumentów innych niż faktura oraz faktur uproszczonych i związane z tym zagrożenia.

Odliczanie VAT zasady odliczania VAT z dokumentów innych niż faktura oraz faktur uproszczonych i związane z tym zagrożenia. Odliczanie VAT zasady odliczania VAT z dokumentów innych niż faktura oraz faktur uproszczonych i związane z tym zagrożenia Radosław Kowalski Część III Liberalizacja zasad fakturowania Jaki dokument uznamy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 120/14/2016 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Zarządzenie nr 120/14/2016 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. Zarządzenie nr 120/14/2016 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 21.11.2016 r. w sprawie: wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Bojszowy Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Angelika Borowska

Data: Autor: Angelika Borowska bowiem w przypadku faktur wystawionych do paragonu podatnik wykazuje podatek na podstawie raportu z kasy fiskalnej. Aby nie doszło do zdublowania VAT-u należnego, faktur do paragonu się wówczas nie księguje.

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH PO ZMIANACH

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH PO ZMIANACH E-PORADNIK ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH PO ZMIANACH Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Adam Bartosiewicz Część II: Małgorzata Niedźwiedzka Część III: Daniel Gawlas,

Bardziej szczegółowo

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www: tel: (42)

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www:    tel: (42) ELCOM EURO-50TE MINI PLUS Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź www: www.elpro.com.pl e-mail: sklep@elpro.com.pl tel: (42) 664-06-00 Cena 1 079,00 PLN Kasa EURO-50TE Mini PLUS jest najnowszą odsłoną

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA

Bardziej szczegółowo

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów Informacja dla dealerów Posnet Zmiana stawek VAT w kasach Posnet Combo POSNET POLSKA S.A. ul. Municypalna 33 02-281 Warszawa Data przekazania 03.12.2010 edycja 001 Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS jest to system kasowy, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w sklepach detalicznych i punktach handlowych. Może również obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 363 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 363 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 363 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących Na podstawie art. 111 ust. 7a

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna POSNET NEO EJ

Kasa fiskalna POSNET NEO EJ Kasa fiskalna POSNET NEO EJ LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN KOPIA ELEKTRONICZNA...2 ROLKA PARAGONU DO 100M DŁUGOŚCI...2 EUROFISKALIZACJA WIELOWALUTOWOŚĆ...2 POWIĘKSZONA BAZA PLU DO 15000...2 KLAWIATURA...2

Bardziej szczegółowo

Najnowsza przenośna kasa fiskalna Novitusa: małe wymiary - ogromne możliwości!

Najnowsza przenośna kasa fiskalna Novitusa: małe wymiary - ogromne możliwości! Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Strona główna > NANO E NANO E Zobacz specjalne serwisy poświęcone fiskalizacji nowych grup podatkowych w 2015 roku: www.kasawgabinecie.pl [5] - lekarzy i

Bardziej szczegółowo