Kasy rejestrujące przepisy, zasady stosowania, prezentacja rozwiązań. Nowi podatnicy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kasy rejestrujące przepisy, zasady stosowania, prezentacja rozwiązań. Nowi podatnicy"

Transkrypt

1 Kasy rejestrujące przepisy, zasady stosowania, prezentacja rozwiązań Nowi podatnicy

2 Plan szkolenia 1. Akty prawne dotyczące kas rejestrujących. 2. Kto jest zobowiązany do rejestracji obrotu za pomocą kas rejestrujących od 1 maja 2011 roku? 3. Ulga finansowa związana z zakupem kasy. 4. Co to jest kasa rejestrująca i do czego służy? 5. Przygotowanie urządzenia do pracy w trybie fiskalnym. 6. Kas fiskalna parametry, funkcjonalność, konfiguracja. 7. Jak pracować na kasie a jak na drukarce fiskalnej? 8. Przykładowe wydruki fiskalne. 9. Uprawnienia podmiotów do napraw, przeglądów i kontroli. 10. Zagrożenia 11. Co powinno decydować o wyborze rozwiązania? 12. Rynek fiskalny w Polsce. 13. Materiały pomocnicze. 2

3 Akty prawne dotyczące kas rejestrujących Rozporządzenie Min. Fin. z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Dz.U. nr 138 z dnia 30 lipca 2010 r. poz. 930 Rozporządzenie Min. Fin. z 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących Dz.U. nr 228 z dnia 24 grudnia 2008 r. poz Rozporządzenie Min. Fin. z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania Dz.U. nr 212 z dnia 1 grudnia 2008 r. poz Ustawa z 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U. nr 209 z dnia 28 listopada 2008 r. poz Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ze zmianami) Dz.U. nr 54 z dnia 5 kwietnia 2004 r. poz

4 Kto jest zobowiązany do stosowania kas rejestrujących od 1 maja 2011r.? Od początku 2011 roku zaczną obowiązywać zapisy zawarte w nowym rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 930). Na jego podstawie od dnia 1 maja 2011r. podatnicy, którzy do tej pory byli objęci zwolnieniem, zostali zobowiązani do zakupu i stosowania kas fiskalnych. Zobowiązanie to dotyczy podmiotów działających m. in. w branżach: ochrony zdrowia i opieki społecznej (gabinety lekarskie, przychodnie, praktyki), usług prawniczych, rachunkowo-księgowych, doradczych, rzeczoznawców, usług architektonicznych i inżynierskich, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, tłumaczy przysięgłych oraz usług sekretarskich, związanych z rekreacją, kulturą i sportem (organizatorów imprez masowych), usług pogrzebowych, usług detektywistycznych i ochroniarskich, magazynowania i przechowywania bagażu (w tym na dworcach autobusowych i kolejowych). 4

5 cd. Kto jest zobowiązany do stosowania kas rejestrujących od 1 maja 2011r.? Obowiązek dotyczy zarówno płatników VAT jak i nie będących płatnikami VAT, rozliczających się na zasadach ogólnych (książka przychodów i rozchodów), na zasadach karty podatkowej, spółek fizycznych oraz prawnych typu z o.o. i SA. Zobowiązanie stosowania kas fiskalnych dotyczy podmiotów, które przekroczyły 40 tys. zł obrotu w poprzednim roku podatkowym (dla firm nowoutworzonych, rozpoczynających sprzedaż w 2011 lub 2012 roku limit ten wynosi 20 tys. zł). 5

6 Szczególne czynności zwalniające z obowiązku ewidencjonowania usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy łącznym spełnieniu warunków: każde świadczenie usługi udokumentowane fakturą liczba wszystkich usług w poprzednim roku podatkowym mniejsza niż 50, liczba odbiorców tych usług mniejsza niż 20 zapłata za usługę w całości przelewem o tytule jednoznacznie wskazującym na transakcję, której dotyczy zapłata 6

7 Ulga finansowa związana z zakupem kasy rejestrującej Wysokość ulgi. Podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku VAT), nie więcej jednak niż 700 zł. (Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, art. 111, ust. 4, zmiana nr 58) 7

8 Ulga finansowa związana z zakupem kasy rejestrującej Warunki uzyskania ulgi Odliczenie przysługuje, jeśli podatnik spełni następujące warunki: przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania złoży do naczelnika urzędu skarbowego pisemne zgłoszenie o liczbie kas, które zamierza stosować oraz miejscu ich używania (wzór Zgłoszenia ilości kas ). W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą zgłoszenie może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej - załącznik nr 3 do rozporządzenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1338), posiada dowód zapłaty należności za kasę rejestrującą, rozpocznie ewidencjonowanie przy użyciu kas w obowiązujących terminach, w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy dokona jej zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego - załącznik nr 3 do rozporządzenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 212 poz. 1338). 8

9 Ulga finansowa związana z zakupem kasy rejestrującej Zwrot ulgi płatnikom VAT oraz podatnikom nie będącym płatnikami VAT. Prawo do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kas fiskalnych przysługuje zarówno płatnikom VAT jak i podmiotom nierozliczającym tego podatku. Różny jest tylko sposób uzyskania zwrotu (Dz. U r. Nr 228, poz. 1509). Płatnicy VAT rozliczają kwotę wydatkowaną na zakup kas fiskalnych wypełniając odpowiednią rubrykę deklaracji podatkowej (np. dla VAT 7 - rubryka nr 59). Kwota ta w danym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a naliczonym. Podatnicy nie będący płatnikami VAT występują o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas fiskalnych składając odpowiedni wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (wzór Wniosku o zwrot ). 9

10 Ulga finansowa związana z zakupem kasy rejestrującej Ciąg dalszy. Do wniosku należy dołączyć: dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej, oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty należności za kasę rejestrującą, informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej, na który należy dokonać zwrotu. 10

11 Ulga finansowa związana z zakupem kasy rejestrującej Kiedy należy zwrócić ulgę. Prowadzący działalność są zobowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot, jakie wydali na zakup kas rejestrujących, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania: zaprzestaną ich używania, zaprzestaną działalności, nastąpi otwarcie likwidacji, zostanie ogłoszona upadłość, nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans, nie dokonają w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis. 11

12 Co to jest kasa rejestrująca i do czego służy? Definicja kasy rejestrującej. Kasa rejestrująca, potocznie zwana kasą fiskalną, jest to urządzenie elektroniczne zbudowane zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów i obowiązującymi przepisami, zapewniające prawidłową rejestrację obrotu oraz podatku VAT. Przepisy techniczne reguluje rozporządzenie Ministra Finansów w tym zakresie. Dz.U. nr 212 z dnia 1 grudnia 2008 r. poz Kasa rejestrująca musi być wyposażona w: - moduł fiskalny z programem pracy kasy, - pamięć fiskalną odpowiednio zabezpieczoną przed celowym zniszczenie jej zawartości, - drukarkę paragonów, - 2 wyświetlacze (kupującego i sprzedającego), - zasilanie awaryjne w postaci wbudowanej baterii lub akumulatora. 12

13 Co to jest kasa rejestrująca i do czego służy? Oznakowania kasy rejestrującej i elementy składowe. Numer fabryczny numer własny producenta służący np. do celów handlowych, reklamacyjnych, itp... Numer unikatowy unikalny numer pamięci fiskalnej, rejestrującej dzienne przychody i stany awaryjne; numerem tym oznakowywane są wszystkie paragony i raporty fiskalne. Numer ewidencyjny nadawany przez odpowiedni urząd skarbowy. Uwaga! Numer ten należy obligatoryjnie umieścić w czytelny sposób na obudowie kasy Kasa zabezpieczona jest plombą ołowianą zakładaną przez upoważnionego serwisanta, oznakowana jego unikalnym numerem. Do każdej kasy dołączona jest książka kasy rejestrującej (nie mylić z instrukcją obsługi), w której odnotowuje się wszystkie istotne czynności wykonywane przez producenta, serwis oraz podatnika (naprawy, przeglądy okresowe, zmiany nagłówka, zmiany miejsca użytkowania, itp...). 13

14 Co to jest kasa rejestrująca i do czego służy? Kasa fiskalna i drukarka fiskalna. Podstawowe rodzaje kas rejestrujących: kasa fiskalna samodzielne urządzenie do prowadzenia sprzedaży, program sprzedaży zapisany jest w kasie. drukarka fiskalna urządzenie podłączone do komputera i ściśle współpracujące z programem sprzedaży zainstalowanym na komputerze. 14

15 Przygotowanie urządzenia do pracy w trybie fiskalnym Tryb szkoleniowy. Przed fiskalizacją urządzenie jest ustawione w trybie szkoleniowym, który pozwala użytkownikowi zapoznać się z jego obsługą (wystawianie paragonów, wykonywanie raportów). W związku z tym rekomenduje się zakup urządzenia przed obowiązkowym terminem rozpoczęcia pracy w trybie fiskalnym. 15

16 Przygotowanie urządzenia do pracy w trybie fiskalnym Czynności Autoryzowanego Serwisu kas rejestrujących. Autoryzowany Serwis wykonuje następujące czynności: jednorazowe wpisanie nagłówka paragonu, zaprogramowanie stawek podatkowych, zdefiniowanie listy usług i towarów, wprowadzenie w tryb fiskalny (fiskalizacja). 16

17 Przygotowanie urządzenia do pracy w trybie fiskalnym Zgłoszenie kasy rejestrującej po fiskalizacji. W terminie 7 dni od dnia fiskalizacji użytkownik powinien dokonać zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego (wzór Zgłoszenia kasy przez podatnika ), który nadaje kasie numer ewidencyjny. Numer ten użytkownik obowiązany jest nanieść trwale na obudowę urządzenia. 17

18 Kasa Mini E mała i lekka kasa z kopią elektroniczną ergonomiczny i nowoczesny design obudowy i klawiatury brak w obudowie elementów wystających kasę można łatwo utrzymać w czystości (klawiatura pyłoszczelna) mobilna dedykowana do pracy przenośnej ponad 1500 paragonów na baterii + szybkie ładowanie baterii, kilkudniowa praca na jednym ładowaniu baterii nowoczesny mechanizm Easy Load, drukowanie bardzo szybkie i ciche 18

19 Kasa Mini E czytelne wyświetlacze: klienta - 8 cyfr, kasjera: 2x24 4 porty szeregowe, urządzenia ELZAB dołączane bez przejściówek (PC, waga, czytnik RS, czytnik PS2) Możliwa komunikacja on-line z komputerem + odczyt kopii z karty przez interfejs (backup) większa (średnica do 58mm) i szersza rolka (40 znaków w linii) co daje bardzo ekonomiczne i czytelne wydruki 19

20 Kasa Mini E rozbudowany system uprawnień kasjerów pełna obsługa 8+1 walut (funkcja płatności w wielu walutach), gotowość przejścia na Euro karta μsd 2GB w wyposażeniu, wystarcza na zapis kopii przez cały okres życia pamięci fiskalnej tj raportów przeszukiwanie i drukowanie kopii z karty μsd bezpośrednio na kasie 20

21 Kasa Mini E programowalna klawiatura z wymienną wkładką, zaprogramowane typowe funkcje; wersja dedykowana dla lekarzy wymienna wkładka klawiatury opisana najczęściej sprzedawanymi usługami z możliwością ich modyfikacji. 21

22 Konfiguracja kasy Mini dedykowanej dla lekarzy Konstrukcja kasy umożliwia przygotowanie specjalnej wkładki klawiatury dla potrzeb środowiska medycznego. Istnieje dedykowany program umożliwiający przygotowanie wkładki zgodnie z własnymi potrzebami 22

23 Kasa Mini E Przykładowe wystawienie paragonu na kasie ELZAB Mini Operacja: Wyświetlacz kasjera: 1) Włączenie kasy 2) Wybór usługi 3) Wprowadzenie ceny 4) Akceptacja wprowadzonej kwoty i wydruk paragonu 23

24 Jak pracować na kasie? Prowadzenie sprzedaży na kasie fiskalnej. Wszystkie działania wykonujemy na kasie. Sprzedaż usługi / towaru. Wybieramy usługę lub towar (poprzez klawisz skrótu, numer PLU lub nazwę). Określamy ilość (o ile jest różna od 1). Wpisujemy cenę za usługę/towar. Zatwierdzamy odpowiednim klawiszem. Gotowy wydruk paragonu wręczamy klientowi. Na koniec dnia sporządzamy raport dobowy fiskalny. Na koniec miesiąca sporządzamy raport miesięczny fiskalny. Co dwa lata należy dopilnować przeprowadzenia przez autoryzowany serwis obligatoryjnego przeglądu okresowego. 24

25 Jak pracować na drukarce fiskalnej? Prowadzenie sprzedaży z wykorzystaniem drukarki fiskalnej. Operację sprzedaży wykonujemy w programie na komputerze do którego dołączona jest drukarka fiskalna. Operacje 2 i 3 mogą być wykonane z programu lub bezpośrednio na drukarce fiskalnej. 1. Sprzedaż usługi/towaru Wybieramy usługę lub towar (poprzez klawisz skrótu, numer PLU lub nazwę). Określamy ilość (o ile jest różna od 1). Wpisujemy cenę za usługę/towar. Zatwierdzamy odpowiednim klawiszem. Gotowy wydruk paragonu wręczamy klientowi. 2. Na koniec dnia sporządzamy raport dobowy fiskalny. 3. Na koniec miesiąca sporządzamy raport miesięczny fiskalny. 4. Co dwa lata należy dopilnować przeprowadzenia przez autoryzowany serwis obligatoryjnego przeglądu okresowego. 25

26 WYDRUKI FISKALNE PARAGON FISKALNY 26

27 WYDRUKI FISKALNE Raport dobowy fiskalny 27

28 WYDRUKI FISKALNE Raport miesięczny 28

29 WYDRUKI FISKALNE Raport miesięczny cd. 29

30 WYDRUKI FISKALNE Raport miesięczny cd.. 30

31 Obowiązki użytkownika kasy rejestrującej stosowanie kasy wyłącznie do ewidencji własnej sprzedaży wydawanie paragonów jako dowodów transakcji sprzedaży wykonywanie fiskalnych raportów dobowych (wydruk z jednoczesnym zapisem do pamięci fiskalnej zawierającym podsumowanie wystawionych paragonów) wykonywanie raportów okresowych miesięcznych przechowywanie papierowych lub elektronicznych kopii dokumentów kasowych przez stosowny okres (ustawa Ordynacja podatkowa Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), kopie papierowe muszą być przechowywane w określonym porządku umożliwiającym urzędnikowi US łatwy dostęp do kopii z kontrolowanego okresu dokonywanie co 24 miesiące przeglądu technicznego kasy u autoryzowanego serwisanta udostępnianie kasy do kontroli na żądanie właściwych organów 31

32 Jaką pomoc można uzyskać od autoryzowanego serwisanta kas rejestrujących? szkolenie w zakresie przepisów dotyczących kas fiskalnych szkolenie w posługiwaniu się kasą zaprogramowanie bazy usługowej / towarowej kasy instalacja drukarki fiskalnej z użytkowanym oprogramowaniem (jeżeli obsługuje ten typ drukarki) instalacja nowego oprogramowania dostosowanego do potrzeb użytkownika, wraz z drukarką fiskalną ustalenie skróconego czasu reakcji serwisowej (zazwyczaj, za dodatkową opłatą) 32

33 Jakie są uprawnienia urzędów skarbowych? ewidencja urządzeń fiskalnych (od fiskalizacji do wyrejestrowania) ewidencja uprawnionych serwisantów nadawanie numerów ewidencyjnych (po fiskalizacji) kontrola prawidłowości rejestracji sprzedaży przy pomocy kas fiskalnych w tym: - zgodność urządzenia z decyzją MF - prawidłowość prowadzenia procesu sprzedaży - zgodność dokumentacji (książka kasy rejestrującej, kopie archiwalne, przeglądy okresowe) - zgodność zapisów w pamięci fiskalnej z deklaracjami podatkowymi protokoły odczytu pamięci fiskalnej Rejestracja zmian serwisu obsługującego podatnika 33

34 Kto do czego uprawniony? Producent - produkcja, - szkolenia, - hot line, - wymiana pamięci fiskalnych. Kasa rejestrująca Serwis - instalacja. - szkolenie, - ufiskalnienie, - naprawy, - przeglądy okresowe Podatnik - transakcje, - raporty dobowe, - raporty miesięczne, - terminowe przeglądy okresowe. Urzędnik skarbowy - kontrole, - numer ewidencyjny - protokoły odczytu pamięci, 34

35 Zagrożenia Niewypełnienie stosownych przepisów i terminów. W takim przypadku konsekwencje mogą być poważne. Poczynając od utraty ulgi na zakupioną kasę (lub jej zwrot) a kończąc na sankcjach finansowych, które mogą zagrozić dalszemu prowadzeniu działalności. 35

36 Zagrożenia Niska jakość i wysoka awaryjność urządzeń. Taki przypadek spowoduje, że szacowane przez nas koszty zakupu kasy mogą wzrosnąć zarówno ze względu na późniejsze koszty obsługi technicznej jak i przez utratę przychodów w trakcie usuwania awarii. W takim przypadku jest jeszcze jedno zagrożenie utrata reputacji wśród klientów, co może mieć znacznie poważniejsze konsekwencje. 36

37 Zagrożenia Nieterminowość i zła jakość autoryzowanego serwisanta. Ten przypadek jest szczególnie denerwujący dla użytkownika. To co powinno być naturalne i proste, okazuje się niewykonalne. Inne konsekwencje są podobne, jak w przypadku wybrania urządzenia o niskiej jakości, nie zapewniającego wysokiej niezawodności pracy. Ale jest też rozwiązanie takiego problemu, należy zwrócić się do producenta kasy fiskalnej o zmianę serwisu (obsługa serwisowa kas fiskalnych jest bardzo sformalizowana zgodnie z przepisami Ministerstwa Finansów). 37

38 Zagrożenia Pomyłki w trakcie rejestracji sprzedaży na kasie. W pamięci kasy fiskalnej są zapisywane wszystkie zamknięte transakcje (wydrukowany paragon nie może być anulowany). Nie ma później możliwości zmiany ich parametrów (wycofania, zmiany ilości lub ceny). Każdą pomyłkę przy rejestracji sprzedaży należy udokumentować (warunkiem jest załączenie do wyjaśnienia oryginału paragonu). Udokumentowana w ten sposób pomyłka bądź zwrot powiększy koszt działalności, przez co firma nie poniesie straty. W przypadku sklepów jest to standardowa procedura, związana m. in. z reklamacjami towarów i ich zwrotem. 38

39 Co powinno decydować o wyborze rozwiązania? Dostosowanie do potrzeb w danej branży. Kasy fiskalne muszą spełniać wymagania określone przez Ministra Finansów (Rozporządzenie Min. Fin. z 28 listopada 2008 r.) i mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników. Takimi ułatwieniami dla użytkowników mogą być: predefiniowana przez dostawcę baza usług, nazwy usług wyprowadzone na klawisze bezpośredniego wyboru, wydruki formatek dokumentów niefiskalnych, które pomagają w pracy użytkownika, kolorystyka kasy dopasowana do miejsca użytkowania, wyposażenie dodatkowe, które ułatwia użytkowanie kas, oferowane oprogramowanie, organizujące pracę użytkownika oraz przygotowujące automatycznie, na podstawie danych ze sprzedaży, stosowne raporty. 39

40 Co powinno decydować o wyborze rozwiązania? c.d. Dostosowanie do potrzeb w danej branży. Kasy fiskalne muszą spełniać wymagania określone przez Ministra Finansów (Rozporządzenie Min. Fin. z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania; Dz.U. nr 212 z dnia 10 grudnia 2008 r. poz. 1338), ale w ramach dopuszczonych tymi przepisami, mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników. Przed podjęciem decyzji o zakupie konkretnego modelu kasy podatnik powinien bezwzględnie upewnić się, że spełnione są wymagania powyższego rozporządzenia. Oznacza to, że dany model posiada aktualne potwierdzenie Ministra Finansów o dopuszczeniu do obrotu. Wg obowiązujących przepisów potwierdzenia ważne są przez 3 lata licząc od daty ich wystawienia. 40

41 Co powinno decydować o wyborze rozwiązania? Możliwości dostawy i fiskalizacji w określonym terminie. Dostawcy kas fiskalnych, a w związku z tym i ich odbiorcy, przeżywali już wcześniej fiskalizację różnych branż. W 90% przypadków, podatnicy decydują się na zakup kasy fiskalnej za 5 dwunasta. Oznacza to, że nie tylko pojawiają się wówczas problemy z dostawą kas w określonym terminie, ale i również z ich fiskalizacją w tymże terminie. Przy zakupie kasy (a w zasadzie znacznie wcześniej) należy zwrócić na to uwagę, bo może się okazać, że nie będziemy w stanie sfiskalizować się w określonym terminie. Dobrym rozwiązaniem w tym zakresie jest zakup kas z dużym wyprzedzeniem (pozwala na zaznajomienie się z funkcjonalnością kasy w trybie szkoleniowym) oraz wybór takiego dostawcy, który gwarantuje faktyczną dostawę i fiskalizację kasy w określonym terminie. Takich gwarancji mogą udzielić jedynie renomowani producenci kas fiskalnych, którzy posiadają stosowne możliwości (moce produkcyjne oraz rozbudowaną sieć serwisów). 41

42 Co powinno decydować o wyborze rozwiązania? Jakość i niezawodność gwarantująca bezawaryjne działanie kasy. Jednym z najczęściej poruszanych tematów przez użytkowników, którzy mają rozpocząć użytkowanie kas fiskalnych jest: Gdy kasa ulegnie awarii, to nie mogę prowadzić działalności, jak się zabezpieczyć przed taką sytuacją? Są 2 rozwiązania: wybrać bardzo wiarygodnego producenta kas fiskalnych, zakupić wcześniej kasę rezerwową, na którą również przysługuje ulga pod warunkiem, że kupimy ją wraz z kasą podstawową. Wybór urządzenia wiarygodnego producenta połączony z zakupem kasy rezerwowej zapewnia użytkownikowi pełny komfort. 42

43 Co powinno decydować o wyborze rozwiązania? Autoryzowany serwisant w pobliżu lokalizacji użytkownika. W przypadku awarii, bardzo ważny jest czas jej usunięcia. Dlatego też przy zakupie kasy należy zwrócić uwagę na dystans dzielący serwisanta i serwisowaną kasę. Ważne jest również, aby serwisant był zaopatrzony w odpowiednią bazę części serwisowych, które są niezbędne do naprawy kasy. Takie możliwości gwarantują serwisy polskich producentów kas fiskalnych ponieważ części serwisowe nie są importowane z zagranicy. 43

44 Co powinno decydować o wyborze rozwiązania? Cena i warunki handlowe, jeżeli spełnione są wcześniejsze kryteria. Ważnym parametrem decydującym o zakupie kasy jest jej cena i inne warunki handlowe (np. termin zapłaty, który odpowiednio wydłużony spowoduje, że będziemy mogli już w tym czasie rozliczyć ulgę za jej nabycie). Oferowane są również długoterminowe wynajmy kas, co przekłada się na np. miesięczną ratę w wysokości 50 złotych (i wcześniejsze rozliczenie ulgi). Ale cena wcale nie jest najważniejszym parametrem. Może się okazać, że przy zakupie taniej kasy, ale nie spełnieniu opisanych wcześniej warunków, realny koszt zakupu i użytkowania taniej kasy na przestrzeni kilku lat przewyższy koszt tej droższej kasy, ale za to spełniającej te warunki. Jest jeszcze jeden problem w przypadku kasy taniej, ale nie najwyższej jakości, nie tylko ponosimy koszty jej eksploatacji, ale również skutek braku przychodów w okresie (a nawet okresach), kiedy jest ona wyłączona z użytku (nie można wówczas prowadzić sprzedaży usług i towarów). Stąd należy przemyśleć, czy nie zakupić (i odpowiednio wcześniej nie zgłosić do Naczelnika właściwego urzędu skarbowego) dodatkowej kasy rezerwowej. 44

45 Urządzenia ELZAB na rynku kas fiskalnych mocna pozycja marki ELZAB - producenta urządzeń ponad 40-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji urządzeń elektronicznych od 12 lat na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych ponad 450 tys. sprzedanych urządzeń fiskalnych instalacje na terenie Polski zapewnia autoryzowanych serwisantów Udział marki ELZAB w rynku kas fiskalnych 22% ELZAB wg g Raportu IRE, edycja

46 Kontakt ELZAB S.A. Zabrze, ul. Kruczkowskiego 39 tel. (32) , (32) , bezpłatna infolinia (godz ): porady techniczne (godz ):

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

KASA FISKALNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wydanie II 2010 rok Opracował Dział Techniczny

KASA FISKALNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wydanie II 2010 rok Opracował Dział Techniczny R KASA FISKALNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wydanie II 2010 rok Opracował Dział Techniczny Dane techniczne kasy Specyfikacja INSTRUKCJA OBSŁUGI Wartość KASY(zakres) Wymiary Masa Zasilanie sieciowe Zasilanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

P O S N E T N E O E J

P O S N E T N E O E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O E J Wersja dokumentu 2.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Opis ogólny 5

Rozdział 1 - Opis ogólny 5 Redakcja 1.1 Spis treści Rozdział 1 - Opis ogólny 5 1 Charakterystyka kasy 5 2 Zawartość opakowania 6 3 Budowa kasy 7 4 Panel kasjera 9 5 Opis symboli graficznych 9 Rozdział 2 - Obsługa 11 1 Włączenie

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Mobile HS EJ Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.4 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy 139/2013 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk tel. (23) 691 25 03 fax. (23) 691 26 06 w 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 grudnia 1999 r.

z dnia 16 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 105-6121 - Poz. 1199 1199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na podstawie art. 85 pkt 1 lit. b)

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo