Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu"

Transkrypt

1 Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr Warszawa, grudzień 2011r. 1

2 Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr Słowa kluczowe: sieci szerokopasmowe, infrastruktura telekomunikacyjna, infrastruktura teleinformatyczna, NGA, GIS, BI Kierownik pracy: mgr inż. Jerzy Paczocha Wykonawcy pracy: mgr inż. Dariusz mgr inż. Danuta mgr inż. Wojciech mgr inż. Grzegorz inż. Sylwester mgr inż. Ryszard mgr inż. Jerzy mgr inż. Włodzimierz mgr inż. Stanisław mgr inż. Paweł mgr inż. Piotr Grzegorz Gacoń Latoszek Michalski Mitura Nowak Nikiel Paczocha Zalewski Dziubak Gajewski Grajkowski Baumgart Kierownik Zakładu: mgr inż. Dariusz Gacoń. Copyright by Instytut Łączności, Warszawa

3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE CEL OGÓLNY PROJEKTU ZAŁOŻENIA OGÓLNE STRESZCZENIE SPOSÓB ROZWIĄZANIA PROBLEMU IDENTYFIKACJA CELÓW ANALIZ INFRASTRUKTURY SZEROKOPASMOWEJ IDENTYFIKACJA POTRZEB ANALIZ INFRASTRUKTURY SZEROKOPASMOWEJ - UWAGI OGÓLNE POTRZEBA I CELE ANALIZ POD KĄTEM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO POTRZEBA I CELE OGÓLNE ANALIZ W PROCESIE BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO POTRZEBA ANALIZ Z UWAGI NA KIERUNKI POLITYKI ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO WYZNACZONE W STRATEGICZNYCH DOKUMENTACH UNIJNYCH POTRZEBA ANALIZ Z UWAGI NA KIERUNKI POLITYKI ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO WYZNACZONE W GŁÓWNYCH DOKUMENTACH KRAJOWYCH POTRZEBY ANALIZ POD KĄTEM KIERUNKÓW ROZWOJU SIECI Z UWAGI NA DOKUMENTY STRATEGICZNE ORAZ DOKUMENTY PAKIETU REGULACYJNEGO KE ZASADNICZE DOKUMENTY STRATEGICZNE ORAZ DOKUMENTY PAKIETU REGULACYJNEGO KE OKREŚLAJĄCE KIERUNKI ROZWOJU SIECI SZEROKOPASMOWYCH W EUROPIE POTRZEBA ANALIZ Z UWAGI NA KIERUNKI ROZWOJU SIECI WYZNACZONE W EUROPEJSKIEJ AGENDZIE CYFROWEJ I INNYCH WYBRANYCH DOKUMENTACH POTRZEBY ANALIZ Z UWAGI PAKIET DYREKTYW KE POTRZEBY ANALIZ Z UWAGI NA ZALECENIE O REGULOWANYM DOSTĘPIE DO SIECI NGA IDENTYFIKACJA POTRZEB I CELÓW ANALIZ INFRASTRUKTURY SZEROKOPASMOWEJ Z UWAGI NA OBOWIĄZKI WYZNACZONE W USTAWIE PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE IDENTYFIKACJA POTRZEB I CELÓW ANALIZ Z UWAGI NA OBOWIĄZEK PROWADZENIA POLITYKI REGULACYJNEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI ŁĄCZNOŚCI IDENTYFIKACJA POTRZEB ANALIZ Z UWAGI OBOWIĄZEK SKŁADANIA PRZEZ PREZESA UKE COROCZNEGO SPRAWOZDANIA IDENTYFIKACJA POTRZEB I CELÓW ANALIZ Z UWAGI NA REALIZACJĘ PRZEZ PREZESA UKE UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW USTALONYCH W ART.192 USTAWY PT IDENTYFIKACJA POTRZEB I CELÓW ANALIZ W ZWIĄZKU USTAWOWYM OBOWIĄZKIEM PRZEKAZYWANIEM INFORMACJI O INFRASTRUKTURZE TELEKOMUNIKACYJNEJ PRZEZ OPERATORÓW PUBLICZNEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ IDENTYFIKACJA POTRZEB I CELÓW ANALIZ INFRASTRUKTURY SZEROKOPASMOWEJ ZWIĄZANE MEGAUSTAWĄ

4 IDENTYFIKACJA POTRZEB ANALIZ POD KĄTEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z MEGAUSTAWY IDENTYFIKACJA POTRZEB I CELÓW ANALIZ Z UWAGI NA ZAKRES REGULACJI OBJĘTY MEGAUSTAWĄ IDENTYFIKACJA POTRZEB I CELÓW ANALIZ Z UWAGI NA OBOWIĄZEK INWENTARYZACJI IDENTYFIKACJA POTRZEB I CELÓW ANALIZ Z UWAGI NA OBOWIĄZEK SPORZĄDZENIA RAPORTU DOTYCZĄCEGO STANU SIECI SZEROKOPASMOWYCH NA TERYTORIUM RP POTRZEBY RAPORTÓW ANALITYCZNYCH DLA WSPIERANIA DZIAŁAŃ Z FUNDUSZY UE DZIAŁANIA 8. OSI PRIORYTETOWEJ PODLEGAJĄCE ANALIZIE INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA BUDOWANA W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH (RPO) PROJEKTY INNOWACYJNE REALIZOWANE W OBSZARZE TELEKOMUNIKACJI ZAKRES I RODZAJE ANALIZ INFRASTRUKTURY SZEROKOPASMOWEJ ZAKRES ANALIZ ANALIZY OBSZARÓW ANALIZY DOTYCZĄCE PRZEPUSTOWOŚCI USŁUG SZEROKOPASMOWYCH ANALIZY TECHNOLOGICZNE ANALIZY DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ ANALIZY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ ANALIZY KONFIGURACJI SIECI SZEROKOPASMOWEJ ANALIZY WSPARCIA SAMORZĄDÓW W INWESTYCJACH TELEKOMUNIKACYJNYCH ANALIZY DLA DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH ANALIZY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM SYSTEMU INFORMATYCZNEGO RODZAJE ANALIZ ZAŁOŻENIA NA FORMY RAPORTÓW ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE ZAKRES WYMIARÓW I FAKTÓW DLA POTRZEB TWORZENIA RAPORTÓW ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE NA SYSTEM ANALITYCZNY WŁAŚCIWOŚCI PODSYSTEMU ANALIZ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ FUNKCJONALNOŚCI PODSYSTEMU ANALIZ WARSTWA PREZENTACJI DANYCH ZAKRES WYKONYWANYCH ANALIZ ARCHITEKTURA SYSTEMU PRZYGOTOWANIE MODELI DANYCH TWORZENIE I WYKONYWANIE RAPORTÓW ANALIZY ŹRÓDŁA DANYCH ORGANIZACJA PRZETWARZANIA POŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE PREZENTACJI MAP OBSŁUGA DANYCH KARTOGRAFICZNYCH

5 9.14. ZARZĄDZANIE DOSTĘPEM DO ZASOBÓW INFORMACYJNYCH KONTROLA DOSTĘPU DO INFORMACJI GRUPY UŻYTKOWNIKÓW W SYSTEMIE ANALIZ INNE WYMAGANIA KONCEPCJA SYSTEMU ANALITYCZNEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ANALITYCZNEGO ARCHITEKTURA SYSTEMU ANALITYCZNEGO DALSZY ROZWÓJ SYSTEMU ANALITYCZNEGO PRZYGOTOWANIE DANYCH ŹRÓDŁOWYCH DO ANALIZ OPIS ŹRÓDEŁ DANYCH SYSTEMU ANALITYCZNEGO DANE Z INWENTARYZACJI DANE Z SYSTEMÓW GŁÓWNEGO URZĘDU GEODEZJI I KARTOGRAFII ŹRÓDŁO DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO ROZWÓJ MOŻLIWOŚCI ANALIZ WYNIKAJĄCYCH Z BUDOWY NOWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W DZIAŁANIU 7 POIG KATEGORIE PROJEKTÓW 7. OSI PRIORYTETOWEJ PODLEGAJĄCYCH ANALIZIE MAPA KOMPATYBILNOŚCI I INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH BUDOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW 7. OSI POIG FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMÓW BUDOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW 7. OSI POIG JAKO ŹRÓDŁA DANYCH ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA OFEROWANYCH SYSTEMÓW KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA DECYZJI DLA POTRZEB ANALIZY INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ POD KĄTEM USŁUG SZEROKOPASMOWYCH SYTUACJA RYNKOWA SYSTEMÓW BI PODSTAWOWA STRUKTURA ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO SYSTEMU BI FUNKCJE PLATFORMY BUSINESS INTELLIGENCE MODUŁ LOKALIZACJI LOCATION INTELLIGENCE FUNKCJE SYSTEMU BUSINESS INTELLIGENCE NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZANIA IBM COGNOS BUSSINES OBJECT FIRMY SAP ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE STANDARD QLICKVIEV SYSTEM MAP INTELLIGENCE FIRMY INTEGEO PORÓWNANIE GŁÓWNYCH CECH OFEROWANEGO OPROGRAMOWANIA BI OCENA MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNEJ REALIZACJI SYSTEMU ANALIZ SPOSÓB MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNEJ REALIZACJI ANALIZ PROPONOWANE WARIANTY ROZWIĄZAŃ SYSTEMU ANALITYCZNEGO INFRASTRUKTURY WARIANT I INTEGROWANY ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRÓB PORÓWNANIE WARIANTÓW WNIOSKI BIBLIOGRAFIA

6 UŻYWANE SKRÓTY

7 SPIS RYSUNKÓW Rysunek 10-1 Organizacja pracy w systemie analitycznym Rysunek 10-2 Architektura systemu analitycznego Rysunek 10-3 Mapa kompatybilności i interoperacyjności systemów (źródło WWPE) Rysunek 11-1 Sytuacja rynkowa narzędzi BI (źródło Gartner 01/2011r.) Rysunek 11-2 Architektura systemu BI na przykładzie oprogramowania firmy Oracle Rysunek 11-3 Przykładowa architektura systemu analitycznego wyposażonego w moduł lokalizacji geograficznej (źródło SAP) Rysunek 11-4 Przykładowa konfiguracja Mapinfo MapXtreme) Rysunek 11-5 Architektura oproramowania Cognos firmy IBM (źródło IBM) Rysunek 11-6 Architektura systemu Oracle Business Intelligence Rysunek Widok przykładowego kokpitu informacyjnego Rysunek 11-8 Widok przykładowego wyniku zapytania ad-hoc dla danych inwentaryzacji 104 Rysunek 11-9 Przykład prezentacji na mapie danych inwentaryzacyjnych Rysunek Architektura oprogramowania QlickView (źródło Qlik Tech) Rysunek Obieg informacji z wykorzystaniem MI (źródło Integeo) Rysunek Architektura oprogramowania MI (źródło Integeo) Rysunek Platformy BI współpracujące z Map Intelligence (źródło Integeo) Rysunek Przykładowe wyniki analiz przy zastosowaniu narzędzie Mapinteligence Rysunek 12-1 Konfiguracja zintegrowana Rysunek 12-2 Wariant IIA - wykorzystanie platformy integrującej - wysyłanie zapytań przez użytkownika narzędzia BI Rysunek 12-3 Wariant IIB - Wykorzystanie platformy integrującej - wysyłanie zapytań przez użytkownika Geoserwera Rysunek 12-4 Widok ekranu raportu dla danych inwentaryzacyjnych

8 SPIS TABEL Tabela 6-1 Wskaźniki grupy B. Internet szerokopasmowy i dostęp Tabela 8-1Obszary Tabela 8-2 Klasyfikacja obszaru BSC Tabela 8-3 Dostępność usług Tabela 8-4 Operator telekomunikacyjny Tabela 8-5 Operator telekomunikacyjny Tabela 8-6 Technologie dostępowe w obszarze Tabela 8-7 Technologie transmisyjne w obszarze Tabela 8-8 Infrastruktura teletechniczna w obszarze Tabela 8-9 Budynki kolokacji Tabela 8-10 Węzły w obszarze Tabela 8-11 Element łączenia kabli Tabela 8-12 Jakość danych o węzłach Tabela 8-13 Jakość danych lokalizacyjnych Tabela 12-1 Analiza SWOT porównania wariantów realizacji

9 1. Wprowadzenie Wspieranie rozwoju sieci szerokopasmowych jest - zgodnie z Ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych - jednym z zadań jednostek samorządu terytorialnego oraz regulatora telekomunikacyjnego w Polsce. Rozwój sieci szerokopasmowych, szczególnie w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu jest też przedmiotem nowych regulacji Komisji Europejskiej. Przyjęty przez KE pakiet regulacji ma umożliwić wprowadzenie i powszechne wykorzystanie w UE szybkiego i bardzo szybkiego Internetu. Do 2013 r. ma być zapewniony powszechny dostęp do Internetu w całej Unii Europejskiej. Zgodnie z celami strategicznymi Agendy cyfrowej 2020, do 2020 r. wszyscy obywatele UE mają mieć dostęp do Internetu o szybkości 30 Mbit/s lub większej, przy czym połowa gospodarstw domowych w Europie powinna mieć zapewniony w tym okresie dostęp do Internetu o szybkości co najmniej 100 Mbit/s. Realizacja tego zadania wymaga zebrania danych i wykonania analiz informacji pozyskanej w wyniku inwentaryzacji dla określenia aktualnego stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz kierunków jej rozwoju w różnych warstwach sieci i analizy porównawczej z innymi danymi statycznymi z obszarów. Informacje o infrastrukturze szerokopasmowej są pozyskiwane w czasie cyklicznej inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej realizowanej przez Prezesa UKE. Zakres zbieranych informacji określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu inwentaryzacji pokrycia istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu. Dostarczane w tym trybie dane wymagają przeanalizowania pod kątem formalnym obejmującym m.in. zakres zebranych danym oraz ich kompletność i wiarygodność. Ponadto przekazane dane z inwentaryzacji, które są gromadzone w systemie SIIS, wymagają przetworzenia - dla każdego z aktywnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych odrębnie - dla określenia wykonanych przez niego dotychczas działań w zakresie budowy sieci szerokopasmowej oraz tempa rozwoju sieci i współpracy międzyoperatorskiej. Podejmowanie inwestycji w sektorze telekomunikacyjnym wiąże się często z koniecznością wykonania wielu złożonych analiz dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej i usług (technologii, zasięgów dla określonych przepływności), potrzebnych do planowania tempa i kierunków rozwoju sieci szerokopasmowej w kolejnych latach w kraju. Tego rodzaju analizy pozwalają inwestorom określać strategie rozwoju sieci szerokopasmowej na danym terenie lub weryfikować przyjęte założenia. Narzędziem dla tego typu analiz może być opisywany w niniejszej pracy system analityczny, który w powiązaniu z bazą danych SIIS może służyć do wspomagania rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu. Projekt jest zgodny z zadaniami statutowymi Instytutu Łączności, takimi jak: - analiza stanu rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej, rynku telekomunikacyjnego i poczty, - rozwój i eksploatacja systemów gromadzenia, analizy, prezentowania i udostępniania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych oraz budynkach umożliwiających kolokację, 9

10 - telekomunikacja i techniki informacyjne, ukierunkowane na rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. 2. Cel ogólny projektu Opracowanie koncepcji systemu analitycznego umożliwiającego prowadzenie prac badawczych z zakresu planowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu. 3. Założenia ogólne Zakłada się, że niniejsza praca będzie stanowiła działanie przygotowawcze do wdrożenia systemu analizy infrastruktury telekomunikacyjnej realizowanego w projekcie System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS). Wyniki pracy zostaną wykorzystane, jako założenia techniczne dotyczące rozszerzenia funkcjonalnego systemu SIIS związanego z użyciem systemu wspomagania decyzji (Business Intelligence) dla potrzeb automatyzacji i wspomagania analiz w kontekście analizy i planowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu. System analityczny wspomagający rozwój sieci szerokopasmowych może mieć zastosowanie dla potrzeb monitorowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej oraz w pracach badawczych związanych z określaniem możliwości technologicznych istniejącej sieci szerokopasmowej do transformacji w kierunku sieci nowej generacji np. w kierunku bardzo szybkiego Internetu. Taki system może być użyteczny także do prowadzenia prac badawczych nad rozwojem sieci w aspekcie zmian technologii, parametrów technicznych, wzrostu pokrycia obszarów infrastrukturą szerokopasmową, udziału operatorów w rynku itp. w oparciu o informacje gromadzone w długim okresie czasu w bazie danych SIIS. Wyniki analiz mogą być prezentowane w postaci tabel oraz w formie graficznej tworzonej na bazie map cyfrowych. 4. Streszczenie Opracowanie obejmuje dwie grupy zagadnień - jedną dotyczącą analiz, a drugą koncepcji systemu. Część dotycząca analiz zawiera: 1. Identyfikację celów analiz infrastruktury szerokopasmowej. 2. Określenie rodzajów, zakresów i form analiz. 3. Opracowanie założeń na formy raportów (standardowe i niestandardowe) wg podanych atrybutów (np. okresu, rodzaju technologii, zdolności usługowych). W części dotyczącej koncepcji systemu analitycznego przedstawiono: 1. Założenia funkcjonalne na system analityczny. 2. Koncepcję systemu analitycznego (w tym architekturę sprzętową i programową). 3. Analizę możliwości wykorzystania oferowanych systemów komputerowego wspomagania decyzji dla potrzeb analizy infrastruktury telekomunikacyjnej pod kątem usług szerokopasmowych. 10

11 4. Analizę możliwości praktycznej realizacji ww. analiz na podstawie dostępnych danych o infrastrukturze telekomunikacyjnej. Rozdział 6 Identyfikacja celów analiz infrastruktury szerokopasmowej przedstawia potrzeby pod kątem: rozwoju społeczeństwa informacyjnego wg kierunków polityki rozwoju społeczeństwa informacyjnego wyznaczone w strategicznych dokumentach unijnych oraz w dokumentach krajowyc, kierunków rozwoju sieci określonych w dokumentach strategicznych oraz dokumentach pakietu regulacyjnego KE, dyrektyw KE z uwagi na zalecenie o regulowanym dostępie do sieci NGA, obowiązków wyznaczonych w Ustawie Prawo telekomunikacyjne, Ustawy z dnia 7 maja 2010 r o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675), wspierania działań z funduszy UE: Działania 8. Osi priorytetowej, Regionalnych Programów Operacyjnych oraz także innych projektów innowacyjnych realizowanych w obszarze telekomunikacji. Rozdział 7. na postawie przeprowadzonej identyfikacji potrzeb wymienia zakres i rodzaje analizy mi.in.: obszarów, dotyczące przepustowości usług szerokopasmowych, technologiczne, dotyczące udostępniania zasobów infrastruktury telekomunikacyjnej, rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, konfiguracji sieci szerokopasmowej, wsparcia samorządów w inwestycjach telekomunikacyjnych, dla wspierania działań strategicznych, związane z utrzymaniem systemu informatycznego. Rozdział 8 przedstawia założenia na formy raportów oraz przykładowe wymiary i fakty dla celów budowy modelu danych systemu analitycznego. Rozdział 9 zawiera założenia funkcjonalne na system analityczny infrastruktury telekomunikacyjnej dotyczące m.in: architektury systemu, przygotowania modeli danych, tworzenia i wykonywania raportów, źródeł danych, organizacji przetwarzania, zarządzania dostępem do zasobów informacyjnych, kontroli dostępem do informacji, 11

12 Rozdział 10 przedstawia koncepcję systemu analitycznego w zakresie: organizacji systemu analitycznego, architektury systemu analitycznego budowanej w oparciu o BI, dalszego rozwoju systemu analitycznego, przygotowania danych źródłowych do analiz pod kątem dyskretyzacji, anonimizacji i agregacji, źródeł danych systemu analitycznego pochodzących z inwentaryzacji oraz z państwowych rejestrów referencyjnych: ogólnogeograficznych, statystycznych, rozwoju możliwości analiz wynikających z budowy nowych systemów informatycznych w działaniu 7 POiG. Rozdział 11 przedstawia analizę możliwości wykorzystania oferowanych systemów komputerowego wspomagania decyzji dla potrzeb analizy infrastruktury telekomunikacyjnej pod kątem usług szerokopasmowych w zakresie: podstawowej struktury rozwiązania technicznego systemu analitycznego opartego na BI i LI, rozwiązań oferowanych przez czołowych producentów. Rozdział 12 przestawia ocenę możliwości praktycznej realizacji systemu analitycznego i możliwości wykonywania potrzebnych analiz poprzez: wytypowanie dwóch wariantów rozwiązania: zintegrowanego oraz rozwiązani z użyciem BI platformy integrującej, potwierdzenie możliwości wykorzystania wybranych rozwiązań za pomocą badań testowych z wykorzystaniem danych inwentaryzacyjnych. 5. Sposób rozwiązania problemu Przy opracowaniu niniejszego opracowania przyjęto dwie grupy działań - jedną dotyczącą koncepcji analiz, a drugą koncepcji systemu. 1. W części koncepcji analiz: 2. Zidentyfikowano cele analiz infrastruktury szerokopasmowej w wyniku przeanalizowania aktów prawnych, przepisów, dokumentów międzynarodowych pod kątem zakresu działań, które mogą być wspierane przy wykorzystaniu raportów analitycznych. 3. Następnie określono zakres i rodzaje analiz infrastruktury i usług szerokopasmowych. 4. W następnej kolejności opracowano założenia na raporty analityczne będące wymaganiami do tworzenia modelu danych. W części dotyczącej koncepcji systemu analitycznego: 1. Określono założenia funkcjonalne na system analityczny przy uwzględnieniu organizacji procesów udostępniania, zbierania i analiz informacji. 2. Opracowano koncepcję systemu analitycznego obejmującą architekturę sprzętowa, programową, organizację utrzymania oraz możliwości pozyskiwania danych. Przedstawiono zakres i strukturę informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz źródła referencyjne z systemów zewnętrznych. 12

13 3. Przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania komercyjnych systemów komputerowego wspomagania decyzji dla potrzeb analizy infrastruktury telekomunikacyjnej pod kątem usług szerokopasmowych w oparciu o wybrane oferowane komercyjne oprogramowanie analityczne do analiz biznesowych. 4. Przedstawiono możliwości praktycznej realizacji systemu analitycznego przy wykorzystaniu oprogramowania BI oraz przeprowadzono badania testowe udostępnionych wersji programów. Nie można było skorzystać z doświadczeń zagranicznych, ponieważ inwentaryzacje infrastruktury telekomunikacyjnej wykonywane przez administracje publiczne w innych krajach dopiero się zaczynają, a Polska jest jednym z pionierów w tym zakresie. Z tego względu trudno znaleźć doświadczenia zagraniczne w zakresie zastosowania narzędzi BI dla analizy danych inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej. Dotychczasowe zastosowanie BI w telekomunikacji rozpatrywano pod kątem analiz biznesowych np. analiz danych ruchowych, rekordów bilingowych dla osiągnięcia maksymalnych zysków z istniejącej infrastruktury lub podjęcia kierunku decyzji o kierunku jej rozbudowy. Białe plamy były pomijane w analizach, ponieważ inwestycje w tych obszarach nie przynoszą dużych wpływów z uwagi małą liczbę i duże rozproszenie użytkowników. Z tego względu przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie wykazują zainteresowania biznesowego objęcia zasięgiem sieci tych obszarów. W pracy zwrócono uwagę na inny sposób podejścia do analiz danych inwentaryzacyjnych dla potrzeb szerokiego zakresu odbiorców niż przyjmowany przez operatora telekomunikacyjnego, co przedstawiono w poniższej tabeli: Lp. Problem 1. Cel analiz Biznesowy Analizy wykonywany przez operatora telekomunikacyjnego 2. Odbiorcy analiz Dany podmiot i klienci 3. Zakres danych Tylko sieć danego operatora 4. Spójność danych 5. Aktualność danych 6. Charakter informacji 7. Kontrola jakości danych Jednolity sposób opisu danych, dane pochodzą z systemu paszportyzacji Wg procedur danego operatora Wymierny Możliwość porównania ze stanem faktycznym Analizy danych z inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej Wynikający z polityki państwa Regulator telekomunikacyjny, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, administracja publiczna, społeczeństwo Zagregowane dane z sieci różnych operatorów Uwzględniające różny sposób klasyfikacji obiektów oraz niespójną klasyfikację obiektów Okresowa zgodnie z terminami inwentaryzacji Informacyjny, statystyczny Czyszczenie danych, aproksymacja 13

14 Dla potrzeb opracowania wariantów rozwiązań wykonano przegląd oprogramowania BI wiodących producentów. Przeprowadzono także próby z wersjami testowymi oprogramowania. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości prezentacji wyników w formie map. Należy podkreślić, że znalezienie rozwiązania umożliwiającego prezentację raportów w formie map nie było łatwe, ponieważ narzędzie BI i GIS rozwijają się niezależnie. W narzędziach BI wyniki w formie graficznej prezentowane są głównie w formie wykresów oraz uproszonych obrysów obszarów. 6. Identyfikacja celów analiz infrastruktury szerokopasmowej 6.1. Identyfikacja potrzeb analiz infrastruktury szerokopasmowej - uwagi ogólne Od kilku lat w skali globalnej obserwowany jest intensywny wzrost liczby abonentów korzystających z szerokopasmowego Internetu, narasta świadomość znaczenia komunikacji elektronicznej i konieczności powszechnej dostępności do usług szerokopasmowych. W związku z dynamicznym rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych, (ang. Information and Communication Technologies ICT), w tym sieci telekomunikacyjnych, usług oraz aplikacji obecnie dostęp szerokopasmowy ma strategiczne znaczenie ze względu na możliwość wpływu na rozwój i innowacje we wszystkich sektorach gospodarki. Szerokopasmowy dostęp do Internetu stał się podstawowym standardem w krajach wysoko rozwiniętych technologiczne np. Japonii, Korei południowej. Jest kluczowy dla rozwijania nowych form działalności gospodarczej na bazie usług elektronicznych, dla ożywienia konkurencyjności, rozwijania wiedzy, zwiększenia miejsc pracy i w innych obszarach. Proces budowy sieci szerokopasmowych jest rozwijany w Europie, jednakże w wolniejszym tempie i Europa pozostała w tyle za najbardziej technologicznie rozwiniętymi krajami świata. Obecnie w krajach europejskich następuje intensyfikacja działań w tym zakresie. W tym kontekście potrzeba analiz infrastruktury szerokopasmowej występuje z uwagi na postępujący proces rozwoju telekomunikacyjnych sieci szerokopasmowych, który będzie intensyfikowany w najbliższych latach. Potrzeba takich analiz występuje w wielu aspektach, a m.in. w aspekcie modernizacji istniejących i/lub budowy nowych sieci, konieczności zwiększania nakładów inwestycyjnych, wyboru technologii i rozwiązań technicznych, wyboru rodzaju i lokalizacji infrastruktury, jej parametrów technicznych, z uwagi własność sieci, udostępnianie sieci, możliwości realizacji usług. Różne analizy dotyczące tych kwestii były prowadzone przez krajowego regulatora UKE, organy administracji publicznej rządowej i samorządowej, operatorów, przedsiębiorców telekomunikacyjnych, inwestorów, podmioty badające rynek telekomunikacyjny, firmy audytorskie i inne jednostki, a obecnie w związku z planowanym intensywnym rozwojem ww. sieci zapotrzebowania na analizy w tym zakresie będzie wzrastać. Ponadto, w ostatniej dekadzie istotnym czynnikiem wpływającym na intensyfikację potrzeb takich analiz jest prowadzenie w UE intensywnej polityki budowy społeczeństwa informacyjnego, którą mają za zadanie wdrażać wszystkie państwa członkowskie. Przyjmowanie w ramach tej polityki, strategicznych kierunków rozwoju i działań oraz wyznaczanie strategicznych celów do osiągnięcia wymaga bieżącego monitorowania i sprawdzania oraz analizowania stopnia wdrażania przyjętej polityki i wyników realizacji wyznaczonych celów, w oparciu o przyjęte metody monitorowania i kontroli poprzez 14

15 zastosowanie zdefiniowanych w tym celu wskaźników stopnia realizacji wyznaczonych zadań. Potrzeba analiz występuje w związku z możliwością wykorzystania do rozwoju sieci środków pomocowych unijnych i krajowych. Analiza sieci i usług telekomunikacyjnych, w tym infrastruktury i usług szerokopasmowych jest potrzebna z uwagi na zakres prac naukowych i rynkowych IŁ Potrzeba i cele analiz pod kątem rozwoju społeczeństwa informacyjnego Potrzeba i cele ogólne analiz w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego Unia Europejska już od ponad 10 lat (tj. od przyjęcia w 1999 inicjatywy eeuropa) prowadzi konsekwentnie w obszarze państw wspólnoty europejskiej politykę budowy społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy oraz działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu. Realizacja tej polityki bazuje na wdrażaniu nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych we wszystkich obszarach działalności ludzkiej i wykorzystywaniu Internetu. W procesie tym istotną rolę odgrywa infrastruktura telekomunikacyjna, a w szczególności infrastruktura szerokopasmowa oraz szerokopasmowe usługi telekomunikacyjne. Budowa społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy jest długofalowym i wieloaspektowym procesem przebiegającym w skali całej Unii oraz w poszczególnych krajach członkowskich, wymagającym podejmowania wielu działań m.in. technicznych, organizacyjnych, legislacyjnych, ekonomicznych, z uwzględnieniem uwarunkowań i specyfiki rozwoju poszczególnych krajów. Z uwagi na to proces ten wymaga zarządzania i koordynacji działań Komisji i państw członkowskich oraz monitorowania i kontroli postępów wdrażania aktualnej polityki budowy społeczeństwa informacyjnego, realizacji wyznaczonych zadań i mierzenia poziomu osiągania celów określonych w przyjętych dokumentach programowych. W konsekwencji występuje potrzeba prowadzenia wielu badań i analiz w skali krajowej, a także w skali UE w celu: monitorowania procesu budowy społeczeństwa informacyjnego, ustalania i oceny aktualnego stanu realizacji wyznaczonych działań w poszczególnych obszarach (krajach, regionach) oraz stopnia osiągania celów ustalonych w strategicznych dokumentach unijnych i krajowych, - prowadzenia analiz porównawczych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego pomiędzy krajami, regionami czy porównywania z wynikami ogólnoeuropejskimi, - zarządzania ww. procesem, - koordynacji działań Komisji i państw członkowskich, - planowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego i ustalania przyszłych działań, - oceny stanu rozwoju sieci i usług, telekomunikacyjnych, infrastruktury szerokopasmowej w obszarze unii, kraju, regionu, województwa, powiatu, gminy, - ocena dostępności usług telekomunikacyjnych, a głównie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu, 15

16 - planowania rozwoju sieci i usług, telekomunikacyjnych, a zwłaszcza infrastruktury i usług szerokopasmowych, - zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu, - ustalania obszarów dla wsparcia pomocowego, - opracowywania raportów, sprawozdań itp Potrzeba analiz z uwagi na kierunki polityki rozwoju społeczeństwa informacyjnego wyznaczone w strategicznych dokumentach unijnych Strategiczne dokumenty unijne wytyczające kierunki i cele polityki rozwoju społeczeństwa informacyjnego Polityka rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest wyznaczana okresowo, w strategicznych dokumentach unijnych, w oparciu o które przygotowywane są strategiczne dokumenty krajowe wyznaczające na określony okres kierunki rozwoju i działania w poszczególnych krajach wspólnoty. Na bazie unijnych dokumentów strategicznych są opracowywane inne dokumenty unijne (a w tym plany i programy działań,) określające szczegółowe cele, zakres i programy działań do realizacji w skali UE oraz stanowiące ramy i wytyczne dla opracowywania krajowych planów działań i programów przez poszczególne państwa wspólnoty. Na okres r. dokumentem strategicznym wytyczającym kierunki i cele polityki rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest strategia Europa 2020, przyjęta w 2010r.,,Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM(2010)2020 [1]. Jest to strategia reform gospodarczych i rozwoju społecznego, która ustala kluczowe kierunki działań, ze wskazaniem konieczności rozwijania i wdrażania technologii informacyjnych. W dokumencie Europa 2020 wskazano trzy zasadnicze cele: rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Pierwszym z siedmiu głównych programów strategii reform gospodarczych Europa 2020 jest:,,europejska Agenda Cyfrowa - (EAC, ang. A Digital Agenda for Europe, COM(2010)245) [2], której celem jest wyznaczenie kierunków rozwoju i działań w obszarze społeczeństwa informacyjnego, pozwalających na maksymalne wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w tym w szczególności szerokopasmowego Internetu oraz stworzenie cyfrowego jednolitego rynku cyfrowego w obszarze Europy. Europejska Agenda Cyfrowa (nazywana: Agendą lub EAC ) wyznacza listę szesnastu działań (zadań) głównych oraz ponad stu towarzyszących im działań wspierających, sklasyfikowanych w siedmiu zakresach tematycznych: dynamiczny jednolity rynek cyfrowy, 16

17 interoperacyjność i normy, zaufanie i bezpieczeństwo, szybki i bardzo szybki dostęp do Internetu, badania i innowacje, zwiększenie umiejętności wykorzystania technologii cyfrowych i włączenia społecznego, korzyści z ICT dla społeczeństwa UE Potrzeba analiz i ocen realizacji polityki w zakresie społeczeństwa informacyjnego wyznaczonej w głównych unijnych dokumentach strategicznych Dla oceny realizacji polityki UE w zakresie zagadnień dotyczących społeczeństwa informacyjnego oraz obserwacji zachodzących zmian wykorzystywany jest głównie benchmarking, czyli analiza porównawcza bazująca na zestawie tzw. wskaźników benchmarkingu uzgadnianych na potrzeby okresowej polityki wyznaczonej w strategii, która ma być wdrażana w nadchodzących latach. Pierwotnie ujednolicone wskaźniki benchmarkingu zostały przyjęte w związku z realizacją inicjatywy eeurope. Następnie na potrzeby strategii i2010 [3] zostały one zaktualizowane i nowe ramy benchmarkingu zostały zatwierdzone w kwietniu 2006r. W 2009r., na potrzeby przygotowywanej na następne lata strategii Europa 2020, wypracowany i uzgodniony został zestaw wskaźników dla potrzeb modelu koncepcyjnych ram analizy porównawczej na lata [4], rozszerzający ramy pomiaru i badań w stosunku do modelu analizy obowiązującej do Europejska Agenda Cyfrowa będąca programem budowy społeczeństwa informacyjnego UE w latach przyjętym w ramach strategii Europa i2020, podobnie jak poprzednie tego rodzaju programy wymaga regularnych badań i analiz dla sprawdzenia poziomu osiągnięcia wskazanych w Agendzie celów. W dokumencie EAC [2] wskazano na wykorzystanie do badań i analiz poziomu osiągnięcia wybranych celów tzw. kluczowych wskaźników wydajności, które zostały przygotowane z zastosowaniem wskaźników analizy porównawczej Stosowanie ujednoliconych wskaźników stwarza warunki do harmonizacji badań, pozwala na dokonanie szczegółowych analiz w różnych obszarach i przy zastosowaniu porównywalnych danych i tych samych zmiennych w poszczególnych krajach, pozwala na analizy porównawcze pomiędzy krajami Potrzeba analiz dla oceny wykorzystania technologii ICT 1. Potrzeba analiz dla oceny stanu podaży, wdrażania i wykorzystania technologii ICT W skutecznej realizacji polityki wyznaczonej przez UE w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego istotny jest poziom technologiczny jaki osiągają rozwiązania ICT, jaka jest ich dostępność, zakres wdrażania i wykorzystania. Z uwagi na to konieczne jest prowadzenie szeroko zakrojonych analiz implementacji rozwiązań ITC obejmujących sieci i infrastrukturę szerokopasmową, dostępność Internetu, usługi szerokopasmowe, stan nasycenia rozwiązaniami ITC poszczególnych sektorów gospodarki, administracji, nauki i innych obszarów. Występuje potrzeba zharmonizowanych badań i analiz nad wykorzystaniem ICT w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych. 17

18 Konieczne jest monitorowanie poziomu implementacji rozwiązań ICT w poszczególnych państwach i w skali UE. Głównym celem analiz jest ocena poziomu absorpcji technologii informacyjnokomunikacyjnych, wzrostu tempa ich zastosowań, śledzenie zmian w czasie, ocena stopnia realizacji w tym zakresie konkretnych celów strategicznych i operacyjnych, a także pomiar różnic w poziomie absorpcji między państwami członkowskimi UE. W odniesieniu do ICT występuje potrzeba analiz w aspekcie podaży, wykorzystania i wpływu (na gospodarkę i społeczeństwo). Spośród wielu grup wskaźników przyjętych na lata dla celów analizy porównawczej, z uwagi na zakres opracowania, poniżej w tabeli wymieniono jedynie wskaźniki grupy B. Internet szerokopasmowy i dostęp. Tabela 6-1 Wskaźniki grupy B. Internet szerokopasmowy i dostęp B1 Zasięg Internetu szerokopasmowego: % ludności z dostępem szerokopasmowym przewodowym (np. DSL, połączenia kablowe, światłowodowe) i bezprzewodowym (np. WiFi, WiMax, satelita) oraz mobilnym (np. EDGE, UMTS, HSPA) (wg regionów). B2 Liczba subsk.rypcji z podziałem na prędkości nominalne (256, 512, 1024 (Kbps), 2, 4, 8, 16 (Mbps)). B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 Ceny dostępu szerokopasmowego. Liczba subskrypcji szerokopasmowych na 100 mieszkańców (z podziałem na platformy). % gospodarstw domowych z dostępem do Internetu w domu. % gospodarstw domowych z dostępem szerokopasmowym do Internetu. Miejsca dostępu do Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy. % osób z dostępem do Internetu za pośrednictwem połączeń komórkowych. Przyczyny braku dostępu do Internetu w domu. % zatrudnionych osób, korzystających z komputerów podłączonych do Internetu w swojej zwykłej pracy. % przedsiębiorstw z dostępem szerokopasmowym (stacjonarnym lub mobilnym). % przedsiębiorstw zapewniających pracownikom urządzenia do mobilnego dostępu do Internetu % osób zatrudnionych, którym przedsiębiorstwo zapewnia urządzenia do mobilnego dostępu do Internetu Potrzeba analiz z uwagi na kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego wyznaczone w EAC 1. Potrzeba analiz realizacji celów wyznaczonych w EAC Europejska Agenda Cyfrowa jest programem budowy społeczeństwa informacyjnego UE w latach i podobnie jak poprzednie tego rodzaju programy wymaga regularnych badań i analiz dla sprawdzenia poziomu osiągnięcia wskazanych w Agendzie celów. Już w samym dokumencie EAC znajdują się wskazania działań Komisji Europejskiej oraz zalecenia dla krajów członkowskich, w zakresie zarządzania procesem politycznym, systemu 18

19 monitorowania, rejestrowania postępów oraz raportowania stanu realizacji wyznaczonych celów. Ponadto niejednokrotnie w opisie działania wyszczególniono potrzebę oraz rodzaj analizy, a niekiedy docelowa datę jej wykonania. Badania i analizy bazują głównie na wskaźnikach ustalonych w 2009r. w ramach tworzenia ram analizy porównawczej na lata W dokumencie EAC wskazano na wykorzystanie do badań i analiz poziomu osiągnięcia wybranych celów tzw. kluczowych wskaźników wydajności, które pochodzą z ram analizy porównawczej Potrzeba analiz z uwagi na kluczowe wskaźniki realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej Pomiar postępów w realizacji agendy cyfrowej ma być realizowany w opraciu o kluczowe wskaźniki wydajności ustalone dla głównych celów startegicznymi EAC, a wyszczególnione w Załączniku nr 2 do EAC, tj. celów w zakresie: 1. Internetu szerokopasmowego. 2. Jednolitego rynku cyfrowego. 3. Cyfrowego włączenia społecznego. 4. Służb publicznych. 5. Badań i innowacji. 6. Gospodarki niskoemisyjnej. Poniżej przytoczono przyjete wskaźniki wydajności w zakresie nr 1 (Internet szerokopasmowy) z uwagi na to, że głównie w tym obszarze będzie wystepowała potrzeba badania i analiz w zakresie infrastruktury i usług szerokopasmowych. Przyjęte wskaźniki pozwalają ocenić skalę potrzeb, zakresów i celów badan oraz analiz. Kluczowe wskaźniki wydajności wg punktu 1 Załacznika nr 2 do EAC - Cele w zakresie internetu szerokopasmowego: Podstawowy szerokopasmowy dostęp do internetu dla wszystkich do 2013 r.: podstawowy szerokopasmowy dostęp do internetu dla 100 % obywateli UE. (poziom bazowy: Całkowity odsetek dostępności łączy DSL (jako % ogółu populacji UE) w grudniu 2008 r. wynosił 93%.). Dostęp do szybkich sieci szerokopasmowych do 2020 r.: szerokopasmowy dostęp do internetu o przepustowości 30 Mb/s dla 100 % obywateli UE. (poziom bazowy: 23 % abonamentów na szerokopasmowy dostęp do Internetu o przepustowości przynajmniej 10 Mb/s w styczniu 2010 r.). Dostęp do bardzo szybkich sieci szerokopasmowych do 2020 r.: 50 % europejskich gospodarstw domowych powinno mieć abonament na dostęp do internetu o przepustowości powyżej 100 Mb/s. (brak poziomu bazowego) Potrzeba analiz z uwagi na kierunki polityki rozwoju społeczeństwa informacyjnego wyznaczone w głównych dokumentach krajowych Główne dokumenty krajowe wytyczające kierunki i cele polityki rozwoju społeczeństwa informacyjnego Polska po wejściu do Unii przyjęła kierunki dążenia do wprowadzenia społeczeństwa informacyjnego i podjęła działania w zakresie określenia krajowych ram działań strategicznych na rzecz informatyzacji, określonych w strategiach epolska oraz szczegółowych planach działań na poszczególne lata. 19

20 Aktualnie zasadniczym dokumentem strategicznym w obszarze społeczeństwa informacyjnego jest przyjęta uchwałą Rady Ministrów 23 grudnia 2008r.:,,Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013r. [5] Strategia wskazuje wizję rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku W ramach trzech obszarów Człowiek, Gospodarka i Państwo wyznacza kierunki strategiczne i określa cele, których realizacja zmierza do osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w roku Na bazie strategii krajowych tworzone są strategie regionalne i lokalne. Ponadto przygotowane są krajowe i sektorowe plany działań wyznaczające szczegółowe cele, plany i metody ich wdrażania, a także szczegółowe dokumenty programowe. Istotnym z uwagi na rozwój społeczeństwa informacyjnego przykładem planu sektorowego był w ostatnich latach,,plan Informatyzacji Państwa na lata [6]. W sposób systematyczny opisywał on konkretne zadania do wykonania przez organa administracji publicznej w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji administracji publicznej w Polsce. Działania w zakresie informatyzacji w sektorze administracji publicznej będą kontynuowane najbliższych latach w oparciu,,plan Informatyzacji Państwa na lata [7], który aktualnie jest w fazie zatwierdzania. Plan ten wyznacza trzy podstawowe cele: zwiększenie sprawności i efektywność funkcjonowania administracji publicznej dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatyki, umożliwienie świadczenie usług elektronicznych odpowiadających potrzebom obywateli i biznesu oraz stworzenie warunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jako dokumenty programowe w dziedzinie dostępu szerokopasmowego można także traktować programy operacyjne kierujące pomocowe środki unijne. Dokumentem programowym, który obecnie obowiązuje i dotyczy dostępu do szerokopasmowego Internetu i realizuje również cele strategiczne ww. Strategii [5] jest:,,plan działania w zakresie rozwoju szerokopasmowej infrastruktury dostępowej do usług społeczeństwa informacyjnego w Polsce [8]. Plan ten wpisuje się w działania dotyczące rozwoju społeczeństwa informacyjnego w zakresie zapewnienia powszechnego i równego dostępu do nowych technologii. Głównym jego celem jest upowszechnienie dostępu do usług społeczeństwa informacyjnego w drodze poprawy poziomu szerokopasmowego dostępu do tych usług do wartości reprezentującej średni poziom dostępności w Unii Europejskiej, z jednoczesnym ograniczeniem zjawiska wykluczenia cyfrowego. Powyższy dokument jest co prawda obowiązujący, jednakże wydany został przed opracowaniem programu EAC, wymaga dostosowania do zapisów Agendy. Aktualnie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji pracuje nad dokumentem, który ma być gotowy do końca 2011 r., a który wytycza działania w zakresie rozwoju sieci szerokopasmowych w nadchodzących latach. Obecnie jest on publikowany w formie Projektu:,,NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY (PROJEKT) [9] W dokumencie wskazano na konieczność dynamicznego rozwoju w Polsce sieci szerokopasmowych, a przez to tworzenia bazy infrastrukturalnej dla zrównoważonego i prawidłowego rozwoju nowoczesnego społeczeństwa, która umożliwia rozwój szerokopasmowego Internetu przez co przyczynia się do podnoszenia poziomu potencjału innowacyjnego w niemal wszystkich sektorach gospodarki. Potrzeba intensywnych działań wynika również z faktu zbyt wolnego dotychczas tempa rozwoju dostępu do sieci Internet w Polsce na tle innych krajów UE oraz OECD. Według danych Komisji Europejskiej, w lipcu 20

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG Projekt SIPS Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Warszawa, 25 lipca 2012 r. SIPS System Informacyjny Polska Szerokopasmowa Informacje ogólne o Projekcie Cel Projektu:

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się

Bardziej szczegółowo

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Agenda Cyfrowa w obszarze szybkiego i bardzo szybkiego

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w systemie SIIS

Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w systemie SIIS Wielkopolskie Forum Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w systemie SIIS Poznań, 06 października 2011 Plan prezentacji Ogólne omówienie procesu inwentaryzacji Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

PO Polska cyfrowa

PO Polska cyfrowa PO Polska cyfrowa 2014-2020 wersja 3.0 Ewa Wnukowska Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 23 października 2013 r. Cele PO PC

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Narodowy Plan Szerokopasmowy III Konwent Informatyków Warmii i Mazur - 28 listopada 2013 r. Rozwój szerokopasmowego dostęp do Internetu to wymierne korzyści dla

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 1 Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Cele: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne wywołane

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci szerokopasmowych ze środków I osi priorytetowej PO PC i Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Budowa sieci szerokopasmowych ze środków I osi priorytetowej PO PC i Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Budowa sieci szerokopasmowych ze środków I osi priorytetowej PO PC i Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Spotkanie konsultacyjne dot. form współpracy samorządów lokalnych województwa śląskiego i Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Projekt: POIG /09 1 / 6. ul. M. Kasprzaka 18/20, Warszawa tel. (+48 22) fax (+48 22)

Projekt: POIG /09 1 / 6. ul. M. Kasprzaka 18/20, Warszawa tel. (+48 22) fax (+48 22) 1. Tytuł ulotki: Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach projektu SIPS 2. Treść ulotki: Czym jest Projekt SIPS? Projekt SIPS to realizowane przez trzech Partnerów (Instytut Łączności

Bardziej szczegółowo

Nowe otoczenie regulacyjne. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Nowe otoczenie regulacyjne. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych KONFERENCJA "Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych Nowe otoczenie regulacyjne. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Arleta Adamus, Agnieszka Ludwikowska Akademia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67 Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Polska 61,1 % Europa 67,3 % Wzrost porównywalny z UE 17 pozycja w UE Polska 16,4 linii/100 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Sieci szerokopasmowe rola samorządów wynikająca z przepisów Megaustawy 2009

Sieci szerokopasmowe rola samorządów wynikająca z przepisów Megaustawy 2009 Sieci szerokopasmowe rola samorządów wynikająca z przepisów Megaustawy 2009 Michał Półtorak Dyrektor Delegatury UKE w Zielonej Górze e-mail: m.poltorak@uke.gov.pl 1. Wstęp Sieci szerokopasmowe stanowią

Bardziej szczegółowo

Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj.

Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj. Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj. Pomorskiego) Realizacja inwestycji teleinformatycznych wyzwania i moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne inwestycji szerokopasmowych

Otoczenie prawne inwestycji szerokopasmowych Otoczenie prawne inwestycji szerokopasmowych 24 listopada 2016 r. 11/25/2016 1 I. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 11/25/2016 2 Nowelizacja ustawy o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r.

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Grzegorz Doros Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Siemianowicach Śląskich Internet

Bardziej szczegółowo

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA System konsultacji społecznych białych obszarów NGA Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec 2015 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 Instytut Łączności PIB ul. Szachowa

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r.

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r. Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski Warszawa, 26 maja 2015 r. Rozwój społeczny koncepcja Alvina Tofflera Trzecia fala Warszawa, 1997 Społeczeństwo agrarne * Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012

Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012 Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012 Otwartość uczestników na nowe technologie i typy usług Wdrażanie nowych technologii, w tym LTE Rosnąca konkurencyjność rynku Kompleksowe prawodawstwo Stopień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji 1 CYFRYZACJA W EUROPEJSKIEJ POLITYCE SPÓJNOŚCI Polityka spójności w nowym okresie programowania finansowego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

ZRSI ZIOM. Zachodniopomorski Internet Optyczny Mieszkańców. Propozycja środowiska naukowego

ZRSI ZIOM. Zachodniopomorski Internet Optyczny Mieszkańców. Propozycja środowiska naukowego ZIOM Zachodniopomorski Internet Optyczny Mieszkańców Propozycja środowiska naukowego ZIOM - Agenda Uwarunkowania Cele Koncepcja środowiska naukowego Finansowanie Warianty Wnioski ZIOM - Uwarunkowania Cele

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego. Artur Więcek

Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego. Artur Więcek Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Artur Więcek Możliwości inwestycyjne JST w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Artur Więcek Spała, 20 kwietnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów 08.01.2014 r. 2 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY ZROZUMIEĆ MISJĘ NPS Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy w Polsce

Internet szerokopasmowy w Polsce Internet szerokopasmowy w Polsce Czy za pięć lat wciąż będziemy na szarym końcu raportu OECD? Raport Warszawa, 29.10.2009 Stopień penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jest obecnie jednym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Warszawa, 6 października 2015 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Warszawa, 6 października 2015 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 6 października 2015 r. Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju, jako fundamenty te

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Wstępne założenia do ustawy o PEM

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Wstępne założenia do ustawy o PEM Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw Implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE oraz Wstępne założenia

Bardziej szczegółowo

Sieci szerokopasmowe w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zielona Góra, 17 czerwca 2015 r.

Sieci szerokopasmowe w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zielona Góra, 17 czerwca 2015 r. Sieci szerokopasmowe w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Zielona Góra, 17 czerwca 2015 r. 1 CEL GŁÓWNY: realizacja wskaźników Europejskiej Agendy Cyfrowej i Narodowego Planu Szerokopasmowego

Bardziej szczegółowo

CYFROWA POLSKA 2020 Doświadczenia i wyzwania Anna Krzyżanowska Szef Działu: Sieci Szerokopasmowe

CYFROWA POLSKA 2020 Doświadczenia i wyzwania Anna Krzyżanowska Szef Działu: Sieci Szerokopasmowe CYFROWA POLSKA 2020 Doświadczenia i wyzwania Anna Krzyżanowska Szef Działu: Sieci Szerokopasmowe Gdańsk, 12-13 czerwca 2014 1 "Najlepszych uformowało naprawianie własnych błędów." William Shake speare

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 16 września 2015 r. Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju, jako fundamenty te przyjęto:

Bardziej szczegółowo

Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu

Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu Szerokopasmowego 1 Narodowy Plan Szerokopasmowy Struktura: Szerokopasmowy

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: NAZWA WNIOSKODAWCY: WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR: DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU: OCENIAJĄCY: DATA:

TYTUŁ PROJEKTU: NAZWA WNIOSKODAWCY: WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR: DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU: OCENIAJĄCY: DATA: Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 W ramach 4 osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1

Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Weryfikacja listy białych obszarów Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, maj 2016 Spis treści 1 Podstawowe informacje...3 2 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim Śląskie mocne informacją II Forum podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 konsultacja społeczna projektu dokumentu 25 luty 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. Realizacja Agendy Cyfrowej w kontekście nowej perspektywy finansowej - Narodowy Plan Szerokopasmowy

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. Realizacja Agendy Cyfrowej w kontekście nowej perspektywy finansowej - Narodowy Plan Szerokopasmowy MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Realizacja Agendy Cyfrowej w kontekście nowej perspektywy finansowej - Narodowy Plan Szerokopasmowy Listopad 2012 Rozwój szerokopasmowego dostęp do Internetu to

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach:

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan Informatyzacji Państwa

Plan Informatyzacji Państwa Plan Informatyzacji Państwa Dr inż. Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, 2006 r. 1 Plan Informatyzacji Państwa wynika z : Ustawy z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

Warunki wstępne (ex ante) Toruń, 30 października 2015 r.

Warunki wstępne (ex ante) Toruń, 30 października 2015 r. Warunki wstępne (ex ante) Toruń, 30 października 2015 r. Uwarunkowania ex ante stanowią wstępne warunki skutecznego i efektywnego korzystania z funduszy UE, które należy spełnić przed przyjęciem programu

Bardziej szczegółowo

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa Internet dla Mieszkańców Małopolski Kraków, Małopolska 17 października Sieć Szerokopasmowa 2011 roku Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Uzasadnienie realizacji - potrzeba interwencji W Małopolsce ok. 10% gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej Numer i nazwa działania/ poddziałania

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020 Nowy Targ, 15.01.2014 r. Spotkanie realizowane w ramach mikroprojektu pt. Polsko-słowacka strategia działania

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

Techniczne aspekty związane z przygotowaniem oraz realizacją projektów z zakresu Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich

Techniczne aspekty związane z przygotowaniem oraz realizacją projektów z zakresu Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich Techniczne aspekty związane z przygotowaniem oraz realizacją projektów z zakresu Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich Kraków, 11.01.2013 r. 1/31 Szerokopasmowy Internet, wsparcie EU 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN - Faza I Jaki jest cel projektu ZSIN Faza I? Administracja publiczna zmienia swoje oblicze z roku na rok.

Bardziej szczegółowo

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Podsumowanie POPC Opis programu Cel główny Celem Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

"Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa

Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa "Małe i średnie przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) sektor publiczny i sektor prywatny zrzeszający średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie dla przedsiębiorstw

Dofinansowanie dla przedsiębiorstw PROGRAM PROGRAM OPERACYJNY OPERACYJNY INFRASTRUKTURA POLSKA I ŚRODOWISKO CYFROWA 2014-2020 2014-2020 Dofinansowanie dla przedsiębiorstw ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH I TRANSPORTU MORSKIEGO, PORTÓW, POŁĄCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS)

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) LUBUSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA (LSS) AGENDA SPOTKANIA Temat Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) Prelegent Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL Inwentaryzacja stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie konsultacji społecznych białych obszarów i pomoc publiczna w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Podsumowanie konsultacji społecznych białych obszarów i pomoc publiczna w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego W stronę Cyfrowej Polski Podsumowanie konsultacji społecznych białych obszarów i pomoc publiczna w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 1 Podmiotem

Bardziej szczegółowo

Mapowanie infrastruktury. Jak dane z inwentaryzacji są wykorzytywane

Mapowanie infrastruktury. Jak dane z inwentaryzacji są wykorzytywane Mapowanie infrastruktury Jak dane z inwentaryzacji są wykorzytywane Raport Zakres informacyjny raportu opublikowanego na stronie UKE po zakończeniu inwentaryzacji Zakończenia sieci światłowodowych, Obecność

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu e-administracji w województwie mazowieckim Nakład środków w RPO na rozwój SI Projekty z zakresu SI w realizacji: 1.

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Agenda Cyfrowa dla Europy a porządkowanie strategii rozwoju kraju. rola usług i sieci szerokopasmowych

Agenda Cyfrowa dla Europy a porządkowanie strategii rozwoju kraju. rola usług i sieci szerokopasmowych Agenda Cyfrowa dla Europy a porządkowanie strategii rozwoju kraju rola usług i sieci szerokopasmowych 19 maj 2010 r. Krajowe Forum Szerokopasmowe Włodzimierz Marciński Departament Społeczeństwa Informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Konferencja Regionalny Ekosystem Innowacji Wspólny rynek dla biznesu i nauki Chorzów, 10 października 2012 r. RSI komunikuje politykę innowacyjną

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Białystok, 2015-05-26. Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji. Interpelacja

Białystok, 2015-05-26. Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji. Interpelacja Białystok, 2015-05-26 Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji Interpelacja w sprawie realizacji działań zmierzających do likwidacji białych plam w dostępie do internetu szerokopasmowego

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo