Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu"

Transkrypt

1 Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr Warszawa, grudzień 2011r. 1

2 Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr Słowa kluczowe: sieci szerokopasmowe, infrastruktura telekomunikacyjna, infrastruktura teleinformatyczna, NGA, GIS, BI Kierownik pracy: mgr inż. Jerzy Paczocha Wykonawcy pracy: mgr inż. Dariusz mgr inż. Danuta mgr inż. Wojciech mgr inż. Grzegorz inż. Sylwester mgr inż. Ryszard mgr inż. Jerzy mgr inż. Włodzimierz mgr inż. Stanisław mgr inż. Paweł mgr inż. Piotr Grzegorz Gacoń Latoszek Michalski Mitura Nowak Nikiel Paczocha Zalewski Dziubak Gajewski Grajkowski Baumgart Kierownik Zakładu: mgr inż. Dariusz Gacoń. Copyright by Instytut Łączności, Warszawa

3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE CEL OGÓLNY PROJEKTU ZAŁOŻENIA OGÓLNE STRESZCZENIE SPOSÓB ROZWIĄZANIA PROBLEMU IDENTYFIKACJA CELÓW ANALIZ INFRASTRUKTURY SZEROKOPASMOWEJ IDENTYFIKACJA POTRZEB ANALIZ INFRASTRUKTURY SZEROKOPASMOWEJ - UWAGI OGÓLNE POTRZEBA I CELE ANALIZ POD KĄTEM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO POTRZEBA I CELE OGÓLNE ANALIZ W PROCESIE BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO POTRZEBA ANALIZ Z UWAGI NA KIERUNKI POLITYKI ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO WYZNACZONE W STRATEGICZNYCH DOKUMENTACH UNIJNYCH POTRZEBA ANALIZ Z UWAGI NA KIERUNKI POLITYKI ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO WYZNACZONE W GŁÓWNYCH DOKUMENTACH KRAJOWYCH POTRZEBY ANALIZ POD KĄTEM KIERUNKÓW ROZWOJU SIECI Z UWAGI NA DOKUMENTY STRATEGICZNE ORAZ DOKUMENTY PAKIETU REGULACYJNEGO KE ZASADNICZE DOKUMENTY STRATEGICZNE ORAZ DOKUMENTY PAKIETU REGULACYJNEGO KE OKREŚLAJĄCE KIERUNKI ROZWOJU SIECI SZEROKOPASMOWYCH W EUROPIE POTRZEBA ANALIZ Z UWAGI NA KIERUNKI ROZWOJU SIECI WYZNACZONE W EUROPEJSKIEJ AGENDZIE CYFROWEJ I INNYCH WYBRANYCH DOKUMENTACH POTRZEBY ANALIZ Z UWAGI PAKIET DYREKTYW KE POTRZEBY ANALIZ Z UWAGI NA ZALECENIE O REGULOWANYM DOSTĘPIE DO SIECI NGA IDENTYFIKACJA POTRZEB I CELÓW ANALIZ INFRASTRUKTURY SZEROKOPASMOWEJ Z UWAGI NA OBOWIĄZKI WYZNACZONE W USTAWIE PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE IDENTYFIKACJA POTRZEB I CELÓW ANALIZ Z UWAGI NA OBOWIĄZEK PROWADZENIA POLITYKI REGULACYJNEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI ŁĄCZNOŚCI IDENTYFIKACJA POTRZEB ANALIZ Z UWAGI OBOWIĄZEK SKŁADANIA PRZEZ PREZESA UKE COROCZNEGO SPRAWOZDANIA IDENTYFIKACJA POTRZEB I CELÓW ANALIZ Z UWAGI NA REALIZACJĘ PRZEZ PREZESA UKE UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW USTALONYCH W ART.192 USTAWY PT IDENTYFIKACJA POTRZEB I CELÓW ANALIZ W ZWIĄZKU USTAWOWYM OBOWIĄZKIEM PRZEKAZYWANIEM INFORMACJI O INFRASTRUKTURZE TELEKOMUNIKACYJNEJ PRZEZ OPERATORÓW PUBLICZNEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ IDENTYFIKACJA POTRZEB I CELÓW ANALIZ INFRASTRUKTURY SZEROKOPASMOWEJ ZWIĄZANE MEGAUSTAWĄ

4 IDENTYFIKACJA POTRZEB ANALIZ POD KĄTEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z MEGAUSTAWY IDENTYFIKACJA POTRZEB I CELÓW ANALIZ Z UWAGI NA ZAKRES REGULACJI OBJĘTY MEGAUSTAWĄ IDENTYFIKACJA POTRZEB I CELÓW ANALIZ Z UWAGI NA OBOWIĄZEK INWENTARYZACJI IDENTYFIKACJA POTRZEB I CELÓW ANALIZ Z UWAGI NA OBOWIĄZEK SPORZĄDZENIA RAPORTU DOTYCZĄCEGO STANU SIECI SZEROKOPASMOWYCH NA TERYTORIUM RP POTRZEBY RAPORTÓW ANALITYCZNYCH DLA WSPIERANIA DZIAŁAŃ Z FUNDUSZY UE DZIAŁANIA 8. OSI PRIORYTETOWEJ PODLEGAJĄCE ANALIZIE INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA BUDOWANA W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH (RPO) PROJEKTY INNOWACYJNE REALIZOWANE W OBSZARZE TELEKOMUNIKACJI ZAKRES I RODZAJE ANALIZ INFRASTRUKTURY SZEROKOPASMOWEJ ZAKRES ANALIZ ANALIZY OBSZARÓW ANALIZY DOTYCZĄCE PRZEPUSTOWOŚCI USŁUG SZEROKOPASMOWYCH ANALIZY TECHNOLOGICZNE ANALIZY DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ ANALIZY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ ANALIZY KONFIGURACJI SIECI SZEROKOPASMOWEJ ANALIZY WSPARCIA SAMORZĄDÓW W INWESTYCJACH TELEKOMUNIKACYJNYCH ANALIZY DLA DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH ANALIZY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM SYSTEMU INFORMATYCZNEGO RODZAJE ANALIZ ZAŁOŻENIA NA FORMY RAPORTÓW ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE ZAKRES WYMIARÓW I FAKTÓW DLA POTRZEB TWORZENIA RAPORTÓW ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE NA SYSTEM ANALITYCZNY WŁAŚCIWOŚCI PODSYSTEMU ANALIZ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ FUNKCJONALNOŚCI PODSYSTEMU ANALIZ WARSTWA PREZENTACJI DANYCH ZAKRES WYKONYWANYCH ANALIZ ARCHITEKTURA SYSTEMU PRZYGOTOWANIE MODELI DANYCH TWORZENIE I WYKONYWANIE RAPORTÓW ANALIZY ŹRÓDŁA DANYCH ORGANIZACJA PRZETWARZANIA POŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE PREZENTACJI MAP OBSŁUGA DANYCH KARTOGRAFICZNYCH

5 9.14. ZARZĄDZANIE DOSTĘPEM DO ZASOBÓW INFORMACYJNYCH KONTROLA DOSTĘPU DO INFORMACJI GRUPY UŻYTKOWNIKÓW W SYSTEMIE ANALIZ INNE WYMAGANIA KONCEPCJA SYSTEMU ANALITYCZNEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ANALITYCZNEGO ARCHITEKTURA SYSTEMU ANALITYCZNEGO DALSZY ROZWÓJ SYSTEMU ANALITYCZNEGO PRZYGOTOWANIE DANYCH ŹRÓDŁOWYCH DO ANALIZ OPIS ŹRÓDEŁ DANYCH SYSTEMU ANALITYCZNEGO DANE Z INWENTARYZACJI DANE Z SYSTEMÓW GŁÓWNEGO URZĘDU GEODEZJI I KARTOGRAFII ŹRÓDŁO DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO ROZWÓJ MOŻLIWOŚCI ANALIZ WYNIKAJĄCYCH Z BUDOWY NOWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W DZIAŁANIU 7 POIG KATEGORIE PROJEKTÓW 7. OSI PRIORYTETOWEJ PODLEGAJĄCYCH ANALIZIE MAPA KOMPATYBILNOŚCI I INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH BUDOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW 7. OSI POIG FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMÓW BUDOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW 7. OSI POIG JAKO ŹRÓDŁA DANYCH ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA OFEROWANYCH SYSTEMÓW KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA DECYZJI DLA POTRZEB ANALIZY INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ POD KĄTEM USŁUG SZEROKOPASMOWYCH SYTUACJA RYNKOWA SYSTEMÓW BI PODSTAWOWA STRUKTURA ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO SYSTEMU BI FUNKCJE PLATFORMY BUSINESS INTELLIGENCE MODUŁ LOKALIZACJI LOCATION INTELLIGENCE FUNKCJE SYSTEMU BUSINESS INTELLIGENCE NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZANIA IBM COGNOS BUSSINES OBJECT FIRMY SAP ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE STANDARD QLICKVIEV SYSTEM MAP INTELLIGENCE FIRMY INTEGEO PORÓWNANIE GŁÓWNYCH CECH OFEROWANEGO OPROGRAMOWANIA BI OCENA MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNEJ REALIZACJI SYSTEMU ANALIZ SPOSÓB MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNEJ REALIZACJI ANALIZ PROPONOWANE WARIANTY ROZWIĄZAŃ SYSTEMU ANALITYCZNEGO INFRASTRUKTURY WARIANT I INTEGROWANY ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRÓB PORÓWNANIE WARIANTÓW WNIOSKI BIBLIOGRAFIA

6 UŻYWANE SKRÓTY

7 SPIS RYSUNKÓW Rysunek 10-1 Organizacja pracy w systemie analitycznym Rysunek 10-2 Architektura systemu analitycznego Rysunek 10-3 Mapa kompatybilności i interoperacyjności systemów (źródło WWPE) Rysunek 11-1 Sytuacja rynkowa narzędzi BI (źródło Gartner 01/2011r.) Rysunek 11-2 Architektura systemu BI na przykładzie oprogramowania firmy Oracle Rysunek 11-3 Przykładowa architektura systemu analitycznego wyposażonego w moduł lokalizacji geograficznej (źródło SAP) Rysunek 11-4 Przykładowa konfiguracja Mapinfo MapXtreme) Rysunek 11-5 Architektura oproramowania Cognos firmy IBM (źródło IBM) Rysunek 11-6 Architektura systemu Oracle Business Intelligence Rysunek Widok przykładowego kokpitu informacyjnego Rysunek 11-8 Widok przykładowego wyniku zapytania ad-hoc dla danych inwentaryzacji 104 Rysunek 11-9 Przykład prezentacji na mapie danych inwentaryzacyjnych Rysunek Architektura oprogramowania QlickView (źródło Qlik Tech) Rysunek Obieg informacji z wykorzystaniem MI (źródło Integeo) Rysunek Architektura oprogramowania MI (źródło Integeo) Rysunek Platformy BI współpracujące z Map Intelligence (źródło Integeo) Rysunek Przykładowe wyniki analiz przy zastosowaniu narzędzie Mapinteligence Rysunek 12-1 Konfiguracja zintegrowana Rysunek 12-2 Wariant IIA - wykorzystanie platformy integrującej - wysyłanie zapytań przez użytkownika narzędzia BI Rysunek 12-3 Wariant IIB - Wykorzystanie platformy integrującej - wysyłanie zapytań przez użytkownika Geoserwera Rysunek 12-4 Widok ekranu raportu dla danych inwentaryzacyjnych

8 SPIS TABEL Tabela 6-1 Wskaźniki grupy B. Internet szerokopasmowy i dostęp Tabela 8-1Obszary Tabela 8-2 Klasyfikacja obszaru BSC Tabela 8-3 Dostępność usług Tabela 8-4 Operator telekomunikacyjny Tabela 8-5 Operator telekomunikacyjny Tabela 8-6 Technologie dostępowe w obszarze Tabela 8-7 Technologie transmisyjne w obszarze Tabela 8-8 Infrastruktura teletechniczna w obszarze Tabela 8-9 Budynki kolokacji Tabela 8-10 Węzły w obszarze Tabela 8-11 Element łączenia kabli Tabela 8-12 Jakość danych o węzłach Tabela 8-13 Jakość danych lokalizacyjnych Tabela 12-1 Analiza SWOT porównania wariantów realizacji

9 1. Wprowadzenie Wspieranie rozwoju sieci szerokopasmowych jest - zgodnie z Ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych - jednym z zadań jednostek samorządu terytorialnego oraz regulatora telekomunikacyjnego w Polsce. Rozwój sieci szerokopasmowych, szczególnie w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu jest też przedmiotem nowych regulacji Komisji Europejskiej. Przyjęty przez KE pakiet regulacji ma umożliwić wprowadzenie i powszechne wykorzystanie w UE szybkiego i bardzo szybkiego Internetu. Do 2013 r. ma być zapewniony powszechny dostęp do Internetu w całej Unii Europejskiej. Zgodnie z celami strategicznymi Agendy cyfrowej 2020, do 2020 r. wszyscy obywatele UE mają mieć dostęp do Internetu o szybkości 30 Mbit/s lub większej, przy czym połowa gospodarstw domowych w Europie powinna mieć zapewniony w tym okresie dostęp do Internetu o szybkości co najmniej 100 Mbit/s. Realizacja tego zadania wymaga zebrania danych i wykonania analiz informacji pozyskanej w wyniku inwentaryzacji dla określenia aktualnego stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz kierunków jej rozwoju w różnych warstwach sieci i analizy porównawczej z innymi danymi statycznymi z obszarów. Informacje o infrastrukturze szerokopasmowej są pozyskiwane w czasie cyklicznej inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej realizowanej przez Prezesa UKE. Zakres zbieranych informacji określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu inwentaryzacji pokrycia istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu. Dostarczane w tym trybie dane wymagają przeanalizowania pod kątem formalnym obejmującym m.in. zakres zebranych danym oraz ich kompletność i wiarygodność. Ponadto przekazane dane z inwentaryzacji, które są gromadzone w systemie SIIS, wymagają przetworzenia - dla każdego z aktywnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych odrębnie - dla określenia wykonanych przez niego dotychczas działań w zakresie budowy sieci szerokopasmowej oraz tempa rozwoju sieci i współpracy międzyoperatorskiej. Podejmowanie inwestycji w sektorze telekomunikacyjnym wiąże się często z koniecznością wykonania wielu złożonych analiz dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej i usług (technologii, zasięgów dla określonych przepływności), potrzebnych do planowania tempa i kierunków rozwoju sieci szerokopasmowej w kolejnych latach w kraju. Tego rodzaju analizy pozwalają inwestorom określać strategie rozwoju sieci szerokopasmowej na danym terenie lub weryfikować przyjęte założenia. Narzędziem dla tego typu analiz może być opisywany w niniejszej pracy system analityczny, który w powiązaniu z bazą danych SIIS może służyć do wspomagania rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu. Projekt jest zgodny z zadaniami statutowymi Instytutu Łączności, takimi jak: - analiza stanu rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej, rynku telekomunikacyjnego i poczty, - rozwój i eksploatacja systemów gromadzenia, analizy, prezentowania i udostępniania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych oraz budynkach umożliwiających kolokację, 9

10 - telekomunikacja i techniki informacyjne, ukierunkowane na rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. 2. Cel ogólny projektu Opracowanie koncepcji systemu analitycznego umożliwiającego prowadzenie prac badawczych z zakresu planowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu. 3. Założenia ogólne Zakłada się, że niniejsza praca będzie stanowiła działanie przygotowawcze do wdrożenia systemu analizy infrastruktury telekomunikacyjnej realizowanego w projekcie System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS). Wyniki pracy zostaną wykorzystane, jako założenia techniczne dotyczące rozszerzenia funkcjonalnego systemu SIIS związanego z użyciem systemu wspomagania decyzji (Business Intelligence) dla potrzeb automatyzacji i wspomagania analiz w kontekście analizy i planowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu. System analityczny wspomagający rozwój sieci szerokopasmowych może mieć zastosowanie dla potrzeb monitorowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej oraz w pracach badawczych związanych z określaniem możliwości technologicznych istniejącej sieci szerokopasmowej do transformacji w kierunku sieci nowej generacji np. w kierunku bardzo szybkiego Internetu. Taki system może być użyteczny także do prowadzenia prac badawczych nad rozwojem sieci w aspekcie zmian technologii, parametrów technicznych, wzrostu pokrycia obszarów infrastrukturą szerokopasmową, udziału operatorów w rynku itp. w oparciu o informacje gromadzone w długim okresie czasu w bazie danych SIIS. Wyniki analiz mogą być prezentowane w postaci tabel oraz w formie graficznej tworzonej na bazie map cyfrowych. 4. Streszczenie Opracowanie obejmuje dwie grupy zagadnień - jedną dotyczącą analiz, a drugą koncepcji systemu. Część dotycząca analiz zawiera: 1. Identyfikację celów analiz infrastruktury szerokopasmowej. 2. Określenie rodzajów, zakresów i form analiz. 3. Opracowanie założeń na formy raportów (standardowe i niestandardowe) wg podanych atrybutów (np. okresu, rodzaju technologii, zdolności usługowych). W części dotyczącej koncepcji systemu analitycznego przedstawiono: 1. Założenia funkcjonalne na system analityczny. 2. Koncepcję systemu analitycznego (w tym architekturę sprzętową i programową). 3. Analizę możliwości wykorzystania oferowanych systemów komputerowego wspomagania decyzji dla potrzeb analizy infrastruktury telekomunikacyjnej pod kątem usług szerokopasmowych. 10

11 4. Analizę możliwości praktycznej realizacji ww. analiz na podstawie dostępnych danych o infrastrukturze telekomunikacyjnej. Rozdział 6 Identyfikacja celów analiz infrastruktury szerokopasmowej przedstawia potrzeby pod kątem: rozwoju społeczeństwa informacyjnego wg kierunków polityki rozwoju społeczeństwa informacyjnego wyznaczone w strategicznych dokumentach unijnych oraz w dokumentach krajowyc, kierunków rozwoju sieci określonych w dokumentach strategicznych oraz dokumentach pakietu regulacyjnego KE, dyrektyw KE z uwagi na zalecenie o regulowanym dostępie do sieci NGA, obowiązków wyznaczonych w Ustawie Prawo telekomunikacyjne, Ustawy z dnia 7 maja 2010 r o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675), wspierania działań z funduszy UE: Działania 8. Osi priorytetowej, Regionalnych Programów Operacyjnych oraz także innych projektów innowacyjnych realizowanych w obszarze telekomunikacji. Rozdział 7. na postawie przeprowadzonej identyfikacji potrzeb wymienia zakres i rodzaje analizy mi.in.: obszarów, dotyczące przepustowości usług szerokopasmowych, technologiczne, dotyczące udostępniania zasobów infrastruktury telekomunikacyjnej, rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, konfiguracji sieci szerokopasmowej, wsparcia samorządów w inwestycjach telekomunikacyjnych, dla wspierania działań strategicznych, związane z utrzymaniem systemu informatycznego. Rozdział 8 przedstawia założenia na formy raportów oraz przykładowe wymiary i fakty dla celów budowy modelu danych systemu analitycznego. Rozdział 9 zawiera założenia funkcjonalne na system analityczny infrastruktury telekomunikacyjnej dotyczące m.in: architektury systemu, przygotowania modeli danych, tworzenia i wykonywania raportów, źródeł danych, organizacji przetwarzania, zarządzania dostępem do zasobów informacyjnych, kontroli dostępem do informacji, 11

12 Rozdział 10 przedstawia koncepcję systemu analitycznego w zakresie: organizacji systemu analitycznego, architektury systemu analitycznego budowanej w oparciu o BI, dalszego rozwoju systemu analitycznego, przygotowania danych źródłowych do analiz pod kątem dyskretyzacji, anonimizacji i agregacji, źródeł danych systemu analitycznego pochodzących z inwentaryzacji oraz z państwowych rejestrów referencyjnych: ogólnogeograficznych, statystycznych, rozwoju możliwości analiz wynikających z budowy nowych systemów informatycznych w działaniu 7 POiG. Rozdział 11 przedstawia analizę możliwości wykorzystania oferowanych systemów komputerowego wspomagania decyzji dla potrzeb analizy infrastruktury telekomunikacyjnej pod kątem usług szerokopasmowych w zakresie: podstawowej struktury rozwiązania technicznego systemu analitycznego opartego na BI i LI, rozwiązań oferowanych przez czołowych producentów. Rozdział 12 przestawia ocenę możliwości praktycznej realizacji systemu analitycznego i możliwości wykonywania potrzebnych analiz poprzez: wytypowanie dwóch wariantów rozwiązania: zintegrowanego oraz rozwiązani z użyciem BI platformy integrującej, potwierdzenie możliwości wykorzystania wybranych rozwiązań za pomocą badań testowych z wykorzystaniem danych inwentaryzacyjnych. 5. Sposób rozwiązania problemu Przy opracowaniu niniejszego opracowania przyjęto dwie grupy działań - jedną dotyczącą koncepcji analiz, a drugą koncepcji systemu. 1. W części koncepcji analiz: 2. Zidentyfikowano cele analiz infrastruktury szerokopasmowej w wyniku przeanalizowania aktów prawnych, przepisów, dokumentów międzynarodowych pod kątem zakresu działań, które mogą być wspierane przy wykorzystaniu raportów analitycznych. 3. Następnie określono zakres i rodzaje analiz infrastruktury i usług szerokopasmowych. 4. W następnej kolejności opracowano założenia na raporty analityczne będące wymaganiami do tworzenia modelu danych. W części dotyczącej koncepcji systemu analitycznego: 1. Określono założenia funkcjonalne na system analityczny przy uwzględnieniu organizacji procesów udostępniania, zbierania i analiz informacji. 2. Opracowano koncepcję systemu analitycznego obejmującą architekturę sprzętowa, programową, organizację utrzymania oraz możliwości pozyskiwania danych. Przedstawiono zakres i strukturę informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz źródła referencyjne z systemów zewnętrznych. 12

13 3. Przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania komercyjnych systemów komputerowego wspomagania decyzji dla potrzeb analizy infrastruktury telekomunikacyjnej pod kątem usług szerokopasmowych w oparciu o wybrane oferowane komercyjne oprogramowanie analityczne do analiz biznesowych. 4. Przedstawiono możliwości praktycznej realizacji systemu analitycznego przy wykorzystaniu oprogramowania BI oraz przeprowadzono badania testowe udostępnionych wersji programów. Nie można było skorzystać z doświadczeń zagranicznych, ponieważ inwentaryzacje infrastruktury telekomunikacyjnej wykonywane przez administracje publiczne w innych krajach dopiero się zaczynają, a Polska jest jednym z pionierów w tym zakresie. Z tego względu trudno znaleźć doświadczenia zagraniczne w zakresie zastosowania narzędzi BI dla analizy danych inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej. Dotychczasowe zastosowanie BI w telekomunikacji rozpatrywano pod kątem analiz biznesowych np. analiz danych ruchowych, rekordów bilingowych dla osiągnięcia maksymalnych zysków z istniejącej infrastruktury lub podjęcia kierunku decyzji o kierunku jej rozbudowy. Białe plamy były pomijane w analizach, ponieważ inwestycje w tych obszarach nie przynoszą dużych wpływów z uwagi małą liczbę i duże rozproszenie użytkowników. Z tego względu przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie wykazują zainteresowania biznesowego objęcia zasięgiem sieci tych obszarów. W pracy zwrócono uwagę na inny sposób podejścia do analiz danych inwentaryzacyjnych dla potrzeb szerokiego zakresu odbiorców niż przyjmowany przez operatora telekomunikacyjnego, co przedstawiono w poniższej tabeli: Lp. Problem 1. Cel analiz Biznesowy Analizy wykonywany przez operatora telekomunikacyjnego 2. Odbiorcy analiz Dany podmiot i klienci 3. Zakres danych Tylko sieć danego operatora 4. Spójność danych 5. Aktualność danych 6. Charakter informacji 7. Kontrola jakości danych Jednolity sposób opisu danych, dane pochodzą z systemu paszportyzacji Wg procedur danego operatora Wymierny Możliwość porównania ze stanem faktycznym Analizy danych z inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej Wynikający z polityki państwa Regulator telekomunikacyjny, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, administracja publiczna, społeczeństwo Zagregowane dane z sieci różnych operatorów Uwzględniające różny sposób klasyfikacji obiektów oraz niespójną klasyfikację obiektów Okresowa zgodnie z terminami inwentaryzacji Informacyjny, statystyczny Czyszczenie danych, aproksymacja 13

14 Dla potrzeb opracowania wariantów rozwiązań wykonano przegląd oprogramowania BI wiodących producentów. Przeprowadzono także próby z wersjami testowymi oprogramowania. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości prezentacji wyników w formie map. Należy podkreślić, że znalezienie rozwiązania umożliwiającego prezentację raportów w formie map nie było łatwe, ponieważ narzędzie BI i GIS rozwijają się niezależnie. W narzędziach BI wyniki w formie graficznej prezentowane są głównie w formie wykresów oraz uproszonych obrysów obszarów. 6. Identyfikacja celów analiz infrastruktury szerokopasmowej 6.1. Identyfikacja potrzeb analiz infrastruktury szerokopasmowej - uwagi ogólne Od kilku lat w skali globalnej obserwowany jest intensywny wzrost liczby abonentów korzystających z szerokopasmowego Internetu, narasta świadomość znaczenia komunikacji elektronicznej i konieczności powszechnej dostępności do usług szerokopasmowych. W związku z dynamicznym rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych, (ang. Information and Communication Technologies ICT), w tym sieci telekomunikacyjnych, usług oraz aplikacji obecnie dostęp szerokopasmowy ma strategiczne znaczenie ze względu na możliwość wpływu na rozwój i innowacje we wszystkich sektorach gospodarki. Szerokopasmowy dostęp do Internetu stał się podstawowym standardem w krajach wysoko rozwiniętych technologiczne np. Japonii, Korei południowej. Jest kluczowy dla rozwijania nowych form działalności gospodarczej na bazie usług elektronicznych, dla ożywienia konkurencyjności, rozwijania wiedzy, zwiększenia miejsc pracy i w innych obszarach. Proces budowy sieci szerokopasmowych jest rozwijany w Europie, jednakże w wolniejszym tempie i Europa pozostała w tyle za najbardziej technologicznie rozwiniętymi krajami świata. Obecnie w krajach europejskich następuje intensyfikacja działań w tym zakresie. W tym kontekście potrzeba analiz infrastruktury szerokopasmowej występuje z uwagi na postępujący proces rozwoju telekomunikacyjnych sieci szerokopasmowych, który będzie intensyfikowany w najbliższych latach. Potrzeba takich analiz występuje w wielu aspektach, a m.in. w aspekcie modernizacji istniejących i/lub budowy nowych sieci, konieczności zwiększania nakładów inwestycyjnych, wyboru technologii i rozwiązań technicznych, wyboru rodzaju i lokalizacji infrastruktury, jej parametrów technicznych, z uwagi własność sieci, udostępnianie sieci, możliwości realizacji usług. Różne analizy dotyczące tych kwestii były prowadzone przez krajowego regulatora UKE, organy administracji publicznej rządowej i samorządowej, operatorów, przedsiębiorców telekomunikacyjnych, inwestorów, podmioty badające rynek telekomunikacyjny, firmy audytorskie i inne jednostki, a obecnie w związku z planowanym intensywnym rozwojem ww. sieci zapotrzebowania na analizy w tym zakresie będzie wzrastać. Ponadto, w ostatniej dekadzie istotnym czynnikiem wpływającym na intensyfikację potrzeb takich analiz jest prowadzenie w UE intensywnej polityki budowy społeczeństwa informacyjnego, którą mają za zadanie wdrażać wszystkie państwa członkowskie. Przyjmowanie w ramach tej polityki, strategicznych kierunków rozwoju i działań oraz wyznaczanie strategicznych celów do osiągnięcia wymaga bieżącego monitorowania i sprawdzania oraz analizowania stopnia wdrażania przyjętej polityki i wyników realizacji wyznaczonych celów, w oparciu o przyjęte metody monitorowania i kontroli poprzez 14

15 zastosowanie zdefiniowanych w tym celu wskaźników stopnia realizacji wyznaczonych zadań. Potrzeba analiz występuje w związku z możliwością wykorzystania do rozwoju sieci środków pomocowych unijnych i krajowych. Analiza sieci i usług telekomunikacyjnych, w tym infrastruktury i usług szerokopasmowych jest potrzebna z uwagi na zakres prac naukowych i rynkowych IŁ Potrzeba i cele analiz pod kątem rozwoju społeczeństwa informacyjnego Potrzeba i cele ogólne analiz w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego Unia Europejska już od ponad 10 lat (tj. od przyjęcia w 1999 inicjatywy eeuropa) prowadzi konsekwentnie w obszarze państw wspólnoty europejskiej politykę budowy społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy oraz działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu. Realizacja tej polityki bazuje na wdrażaniu nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych we wszystkich obszarach działalności ludzkiej i wykorzystywaniu Internetu. W procesie tym istotną rolę odgrywa infrastruktura telekomunikacyjna, a w szczególności infrastruktura szerokopasmowa oraz szerokopasmowe usługi telekomunikacyjne. Budowa społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy jest długofalowym i wieloaspektowym procesem przebiegającym w skali całej Unii oraz w poszczególnych krajach członkowskich, wymagającym podejmowania wielu działań m.in. technicznych, organizacyjnych, legislacyjnych, ekonomicznych, z uwzględnieniem uwarunkowań i specyfiki rozwoju poszczególnych krajów. Z uwagi na to proces ten wymaga zarządzania i koordynacji działań Komisji i państw członkowskich oraz monitorowania i kontroli postępów wdrażania aktualnej polityki budowy społeczeństwa informacyjnego, realizacji wyznaczonych zadań i mierzenia poziomu osiągania celów określonych w przyjętych dokumentach programowych. W konsekwencji występuje potrzeba prowadzenia wielu badań i analiz w skali krajowej, a także w skali UE w celu: monitorowania procesu budowy społeczeństwa informacyjnego, ustalania i oceny aktualnego stanu realizacji wyznaczonych działań w poszczególnych obszarach (krajach, regionach) oraz stopnia osiągania celów ustalonych w strategicznych dokumentach unijnych i krajowych, - prowadzenia analiz porównawczych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego pomiędzy krajami, regionami czy porównywania z wynikami ogólnoeuropejskimi, - zarządzania ww. procesem, - koordynacji działań Komisji i państw członkowskich, - planowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego i ustalania przyszłych działań, - oceny stanu rozwoju sieci i usług, telekomunikacyjnych, infrastruktury szerokopasmowej w obszarze unii, kraju, regionu, województwa, powiatu, gminy, - ocena dostępności usług telekomunikacyjnych, a głównie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu, 15

16 - planowania rozwoju sieci i usług, telekomunikacyjnych, a zwłaszcza infrastruktury i usług szerokopasmowych, - zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu, - ustalania obszarów dla wsparcia pomocowego, - opracowywania raportów, sprawozdań itp Potrzeba analiz z uwagi na kierunki polityki rozwoju społeczeństwa informacyjnego wyznaczone w strategicznych dokumentach unijnych Strategiczne dokumenty unijne wytyczające kierunki i cele polityki rozwoju społeczeństwa informacyjnego Polityka rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest wyznaczana okresowo, w strategicznych dokumentach unijnych, w oparciu o które przygotowywane są strategiczne dokumenty krajowe wyznaczające na określony okres kierunki rozwoju i działania w poszczególnych krajach wspólnoty. Na bazie unijnych dokumentów strategicznych są opracowywane inne dokumenty unijne (a w tym plany i programy działań,) określające szczegółowe cele, zakres i programy działań do realizacji w skali UE oraz stanowiące ramy i wytyczne dla opracowywania krajowych planów działań i programów przez poszczególne państwa wspólnoty. Na okres r. dokumentem strategicznym wytyczającym kierunki i cele polityki rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest strategia Europa 2020, przyjęta w 2010r.,,Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM(2010)2020 [1]. Jest to strategia reform gospodarczych i rozwoju społecznego, która ustala kluczowe kierunki działań, ze wskazaniem konieczności rozwijania i wdrażania technologii informacyjnych. W dokumencie Europa 2020 wskazano trzy zasadnicze cele: rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Pierwszym z siedmiu głównych programów strategii reform gospodarczych Europa 2020 jest:,,europejska Agenda Cyfrowa - (EAC, ang. A Digital Agenda for Europe, COM(2010)245) [2], której celem jest wyznaczenie kierunków rozwoju i działań w obszarze społeczeństwa informacyjnego, pozwalających na maksymalne wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w tym w szczególności szerokopasmowego Internetu oraz stworzenie cyfrowego jednolitego rynku cyfrowego w obszarze Europy. Europejska Agenda Cyfrowa (nazywana: Agendą lub EAC ) wyznacza listę szesnastu działań (zadań) głównych oraz ponad stu towarzyszących im działań wspierających, sklasyfikowanych w siedmiu zakresach tematycznych: dynamiczny jednolity rynek cyfrowy, 16

17 interoperacyjność i normy, zaufanie i bezpieczeństwo, szybki i bardzo szybki dostęp do Internetu, badania i innowacje, zwiększenie umiejętności wykorzystania technologii cyfrowych i włączenia społecznego, korzyści z ICT dla społeczeństwa UE Potrzeba analiz i ocen realizacji polityki w zakresie społeczeństwa informacyjnego wyznaczonej w głównych unijnych dokumentach strategicznych Dla oceny realizacji polityki UE w zakresie zagadnień dotyczących społeczeństwa informacyjnego oraz obserwacji zachodzących zmian wykorzystywany jest głównie benchmarking, czyli analiza porównawcza bazująca na zestawie tzw. wskaźników benchmarkingu uzgadnianych na potrzeby okresowej polityki wyznaczonej w strategii, która ma być wdrażana w nadchodzących latach. Pierwotnie ujednolicone wskaźniki benchmarkingu zostały przyjęte w związku z realizacją inicjatywy eeurope. Następnie na potrzeby strategii i2010 [3] zostały one zaktualizowane i nowe ramy benchmarkingu zostały zatwierdzone w kwietniu 2006r. W 2009r., na potrzeby przygotowywanej na następne lata strategii Europa 2020, wypracowany i uzgodniony został zestaw wskaźników dla potrzeb modelu koncepcyjnych ram analizy porównawczej na lata [4], rozszerzający ramy pomiaru i badań w stosunku do modelu analizy obowiązującej do Europejska Agenda Cyfrowa będąca programem budowy społeczeństwa informacyjnego UE w latach przyjętym w ramach strategii Europa i2020, podobnie jak poprzednie tego rodzaju programy wymaga regularnych badań i analiz dla sprawdzenia poziomu osiągnięcia wskazanych w Agendzie celów. W dokumencie EAC [2] wskazano na wykorzystanie do badań i analiz poziomu osiągnięcia wybranych celów tzw. kluczowych wskaźników wydajności, które zostały przygotowane z zastosowaniem wskaźników analizy porównawczej Stosowanie ujednoliconych wskaźników stwarza warunki do harmonizacji badań, pozwala na dokonanie szczegółowych analiz w różnych obszarach i przy zastosowaniu porównywalnych danych i tych samych zmiennych w poszczególnych krajach, pozwala na analizy porównawcze pomiędzy krajami Potrzeba analiz dla oceny wykorzystania technologii ICT 1. Potrzeba analiz dla oceny stanu podaży, wdrażania i wykorzystania technologii ICT W skutecznej realizacji polityki wyznaczonej przez UE w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego istotny jest poziom technologiczny jaki osiągają rozwiązania ICT, jaka jest ich dostępność, zakres wdrażania i wykorzystania. Z uwagi na to konieczne jest prowadzenie szeroko zakrojonych analiz implementacji rozwiązań ITC obejmujących sieci i infrastrukturę szerokopasmową, dostępność Internetu, usługi szerokopasmowe, stan nasycenia rozwiązaniami ITC poszczególnych sektorów gospodarki, administracji, nauki i innych obszarów. Występuje potrzeba zharmonizowanych badań i analiz nad wykorzystaniem ICT w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych. 17

18 Konieczne jest monitorowanie poziomu implementacji rozwiązań ICT w poszczególnych państwach i w skali UE. Głównym celem analiz jest ocena poziomu absorpcji technologii informacyjnokomunikacyjnych, wzrostu tempa ich zastosowań, śledzenie zmian w czasie, ocena stopnia realizacji w tym zakresie konkretnych celów strategicznych i operacyjnych, a także pomiar różnic w poziomie absorpcji między państwami członkowskimi UE. W odniesieniu do ICT występuje potrzeba analiz w aspekcie podaży, wykorzystania i wpływu (na gospodarkę i społeczeństwo). Spośród wielu grup wskaźników przyjętych na lata dla celów analizy porównawczej, z uwagi na zakres opracowania, poniżej w tabeli wymieniono jedynie wskaźniki grupy B. Internet szerokopasmowy i dostęp. Tabela 6-1 Wskaźniki grupy B. Internet szerokopasmowy i dostęp B1 Zasięg Internetu szerokopasmowego: % ludności z dostępem szerokopasmowym przewodowym (np. DSL, połączenia kablowe, światłowodowe) i bezprzewodowym (np. WiFi, WiMax, satelita) oraz mobilnym (np. EDGE, UMTS, HSPA) (wg regionów). B2 Liczba subsk.rypcji z podziałem na prędkości nominalne (256, 512, 1024 (Kbps), 2, 4, 8, 16 (Mbps)). B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 Ceny dostępu szerokopasmowego. Liczba subskrypcji szerokopasmowych na 100 mieszkańców (z podziałem na platformy). % gospodarstw domowych z dostępem do Internetu w domu. % gospodarstw domowych z dostępem szerokopasmowym do Internetu. Miejsca dostępu do Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy. % osób z dostępem do Internetu za pośrednictwem połączeń komórkowych. Przyczyny braku dostępu do Internetu w domu. % zatrudnionych osób, korzystających z komputerów podłączonych do Internetu w swojej zwykłej pracy. % przedsiębiorstw z dostępem szerokopasmowym (stacjonarnym lub mobilnym). % przedsiębiorstw zapewniających pracownikom urządzenia do mobilnego dostępu do Internetu % osób zatrudnionych, którym przedsiębiorstwo zapewnia urządzenia do mobilnego dostępu do Internetu Potrzeba analiz z uwagi na kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego wyznaczone w EAC 1. Potrzeba analiz realizacji celów wyznaczonych w EAC Europejska Agenda Cyfrowa jest programem budowy społeczeństwa informacyjnego UE w latach i podobnie jak poprzednie tego rodzaju programy wymaga regularnych badań i analiz dla sprawdzenia poziomu osiągnięcia wskazanych w Agendzie celów. Już w samym dokumencie EAC znajdują się wskazania działań Komisji Europejskiej oraz zalecenia dla krajów członkowskich, w zakresie zarządzania procesem politycznym, systemu 18

19 monitorowania, rejestrowania postępów oraz raportowania stanu realizacji wyznaczonych celów. Ponadto niejednokrotnie w opisie działania wyszczególniono potrzebę oraz rodzaj analizy, a niekiedy docelowa datę jej wykonania. Badania i analizy bazują głównie na wskaźnikach ustalonych w 2009r. w ramach tworzenia ram analizy porównawczej na lata W dokumencie EAC wskazano na wykorzystanie do badań i analiz poziomu osiągnięcia wybranych celów tzw. kluczowych wskaźników wydajności, które pochodzą z ram analizy porównawczej Potrzeba analiz z uwagi na kluczowe wskaźniki realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej Pomiar postępów w realizacji agendy cyfrowej ma być realizowany w opraciu o kluczowe wskaźniki wydajności ustalone dla głównych celów startegicznymi EAC, a wyszczególnione w Załączniku nr 2 do EAC, tj. celów w zakresie: 1. Internetu szerokopasmowego. 2. Jednolitego rynku cyfrowego. 3. Cyfrowego włączenia społecznego. 4. Służb publicznych. 5. Badań i innowacji. 6. Gospodarki niskoemisyjnej. Poniżej przytoczono przyjete wskaźniki wydajności w zakresie nr 1 (Internet szerokopasmowy) z uwagi na to, że głównie w tym obszarze będzie wystepowała potrzeba badania i analiz w zakresie infrastruktury i usług szerokopasmowych. Przyjęte wskaźniki pozwalają ocenić skalę potrzeb, zakresów i celów badan oraz analiz. Kluczowe wskaźniki wydajności wg punktu 1 Załacznika nr 2 do EAC - Cele w zakresie internetu szerokopasmowego: Podstawowy szerokopasmowy dostęp do internetu dla wszystkich do 2013 r.: podstawowy szerokopasmowy dostęp do internetu dla 100 % obywateli UE. (poziom bazowy: Całkowity odsetek dostępności łączy DSL (jako % ogółu populacji UE) w grudniu 2008 r. wynosił 93%.). Dostęp do szybkich sieci szerokopasmowych do 2020 r.: szerokopasmowy dostęp do internetu o przepustowości 30 Mb/s dla 100 % obywateli UE. (poziom bazowy: 23 % abonamentów na szerokopasmowy dostęp do Internetu o przepustowości przynajmniej 10 Mb/s w styczniu 2010 r.). Dostęp do bardzo szybkich sieci szerokopasmowych do 2020 r.: 50 % europejskich gospodarstw domowych powinno mieć abonament na dostęp do internetu o przepustowości powyżej 100 Mb/s. (brak poziomu bazowego) Potrzeba analiz z uwagi na kierunki polityki rozwoju społeczeństwa informacyjnego wyznaczone w głównych dokumentach krajowych Główne dokumenty krajowe wytyczające kierunki i cele polityki rozwoju społeczeństwa informacyjnego Polska po wejściu do Unii przyjęła kierunki dążenia do wprowadzenia społeczeństwa informacyjnego i podjęła działania w zakresie określenia krajowych ram działań strategicznych na rzecz informatyzacji, określonych w strategiach epolska oraz szczegółowych planach działań na poszczególne lata. 19

20 Aktualnie zasadniczym dokumentem strategicznym w obszarze społeczeństwa informacyjnego jest przyjęta uchwałą Rady Ministrów 23 grudnia 2008r.:,,Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013r. [5] Strategia wskazuje wizję rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku W ramach trzech obszarów Człowiek, Gospodarka i Państwo wyznacza kierunki strategiczne i określa cele, których realizacja zmierza do osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w roku Na bazie strategii krajowych tworzone są strategie regionalne i lokalne. Ponadto przygotowane są krajowe i sektorowe plany działań wyznaczające szczegółowe cele, plany i metody ich wdrażania, a także szczegółowe dokumenty programowe. Istotnym z uwagi na rozwój społeczeństwa informacyjnego przykładem planu sektorowego był w ostatnich latach,,plan Informatyzacji Państwa na lata [6]. W sposób systematyczny opisywał on konkretne zadania do wykonania przez organa administracji publicznej w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji administracji publicznej w Polsce. Działania w zakresie informatyzacji w sektorze administracji publicznej będą kontynuowane najbliższych latach w oparciu,,plan Informatyzacji Państwa na lata [7], który aktualnie jest w fazie zatwierdzania. Plan ten wyznacza trzy podstawowe cele: zwiększenie sprawności i efektywność funkcjonowania administracji publicznej dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatyki, umożliwienie świadczenie usług elektronicznych odpowiadających potrzebom obywateli i biznesu oraz stworzenie warunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jako dokumenty programowe w dziedzinie dostępu szerokopasmowego można także traktować programy operacyjne kierujące pomocowe środki unijne. Dokumentem programowym, który obecnie obowiązuje i dotyczy dostępu do szerokopasmowego Internetu i realizuje również cele strategiczne ww. Strategii [5] jest:,,plan działania w zakresie rozwoju szerokopasmowej infrastruktury dostępowej do usług społeczeństwa informacyjnego w Polsce [8]. Plan ten wpisuje się w działania dotyczące rozwoju społeczeństwa informacyjnego w zakresie zapewnienia powszechnego i równego dostępu do nowych technologii. Głównym jego celem jest upowszechnienie dostępu do usług społeczeństwa informacyjnego w drodze poprawy poziomu szerokopasmowego dostępu do tych usług do wartości reprezentującej średni poziom dostępności w Unii Europejskiej, z jednoczesnym ograniczeniem zjawiska wykluczenia cyfrowego. Powyższy dokument jest co prawda obowiązujący, jednakże wydany został przed opracowaniem programu EAC, wymaga dostosowania do zapisów Agendy. Aktualnie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji pracuje nad dokumentem, który ma być gotowy do końca 2011 r., a który wytycza działania w zakresie rozwoju sieci szerokopasmowych w nadchodzących latach. Obecnie jest on publikowany w formie Projektu:,,NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY (PROJEKT) [9] W dokumencie wskazano na konieczność dynamicznego rozwoju w Polsce sieci szerokopasmowych, a przez to tworzenia bazy infrastrukturalnej dla zrównoważonego i prawidłowego rozwoju nowoczesnego społeczeństwa, która umożliwia rozwój szerokopasmowego Internetu przez co przyczynia się do podnoszenia poziomu potencjału innowacyjnego w niemal wszystkich sektorach gospodarki. Potrzeba intensywnych działań wynika również z faktu zbyt wolnego dotychczas tempa rozwoju dostępu do sieci Internet w Polsce na tle innych krajów UE oraz OECD. Według danych Komisji Europejskiej, w lipcu 20

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2011 r. i planowanymi w 2012 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej Cel projektu ŚRSS Bezpośrednim celem realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 9 września 2014 roku EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotycząca interwencji publicznej dla bezpośredniego wykonania celów Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz pośrednio

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Opracował zespół pod kierunkiem: Wojciecha Hałki Dyrektora ds. Rozwoju IŁ PIB Mirosława Fereńca Kierownika Zakładu Problemów Regulacyjnych

Bardziej szczegółowo

G. e-commerce - Janusz Klink

G. e-commerce - Janusz Klink G. e-commerce - Janusz Klink 1. Wprowadzenie W dokumencie pt. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020. Etap 2.: Analiza potrzeb diagnostycznych, w części dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2014 r. C(2014) 9672 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo