ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO"

Transkrypt

1 ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I. CEL OPRACOWANIA System Informacji Przestrzennej GIS-GPN ma za zadanie usprawnić system pozyskiwania, gromadzenia, aktualizacji, zarządzania, analizowania i udostępnianie danych przestrzennych służących do planowania i zarządzania ochroną zasobów przyrodniczych Gorczańskiego Parku Narodowego. System GIS-GPN tworzyć będą następujące elementy: 1. Zbiór danych referencyjnych przygotowany przez Wykonawcę, opisany w punktach VII.7.2, VII.7.3, VII Dane przestrzenne przygotowane w ramach przygotowanego planu ochrony opisane w punktach VII.7.5, VII.7.6, 3. Centralna baza danych opisana w punkcie VII.7.1., 4. Aplikacje dostarczone przez wykonawcę opisane w punkcie VII.6., 5. Oprogramowanie i sprzęt komputerowy zakupione przez Zamawiającego i zainstalowane przez Wykonawcę, 6. Przeszkoleni przez Wykonawcę pracownicy Gorczańskiego Parku Narodowego zgodnie z punktem VII.10. II. AKTY PRAWNE, INSTRUKCJE, STANDARDY W trakcie prac nad przygotowaniem szczegółowej koncepcji systemu oraz opracowaniem zakresu tematycznego i struktury bazy danych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić następujące akty prawne, instrukcje i standardy: z zakresu ochrony przyrody o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U nr 92 poz. 880), o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz.U nr 64 poz. 401), o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U nr 34 poz. 186), o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz.U nr 94 poz. 794), z zakresu gromadzenia i udostępniania danych przestrzennych o Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)(Dziennik Urzędowy L 108, 25/04/2007 P ), o Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U nr 76 poz. 489), o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz.U nr 201 poz. 1333), z zakresu struktury bazy danych: o Wytyczne techniczne Baza Danych Topograficznych (TBD). Główny Urząd Geodezji i Kartografii, o Warunki Techniczne Aktualizacji Mapy Wektorowej Poziomu 2 (Map Level 2), 1

2 o Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych (SWDE). Instrukcja techniczna G5. Ewidencja gruntów i budynków, o Wytyczne techniczne GIS-4 Mapa Sozologiczna Polski. Opis warstw oraz struktur baz danych, o Instrukcja opracowania i wydania Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1: Wydanie II poprawione. Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2004, o Instrukcja opracowania i komputerowej edycji Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1: Część I. Opracowanie autorskie Część II. Opracowanie komputerowe. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1999, o Struktura udostępnianych danych. Warstwy informacyjne udostępniane z bazy MPHP w układzie PUWG System kwalifikowanego udostępniania zasobów informacyjnych MPHP. IMGW Warszawa Ośrodek Zasobów Wodnych, o Wytyczne techniczne GIS - 3, Mapa Hydrograficzna Polski. Opis warstw oraz struktur baz danych, o Instrukcja Urządzania Lasu, o Standard Leśnej Mapy Numerycznej, o Łochyński M, Guzik M. 2009, Standard danych GIS w ochronie przyrody, Poznań Zakopane Kraków, o Guzik M., Łochyński M. 2009, Dane przestrzenne dla potrzeb zarządzania obszarami chronionymi, Zakopane Poznań Kraków, o Inne instrukcje techniczne i standardy danych mogące być wykorzystane do tworzenia struktur bazy danych GIS-GPN. III. OPROGRAMOWANIE Gorczański Parku Narodowy posiada licencję na następujące oprogramowanie GIS: ArcView licencja ArcGIS ArcInfo licencja ArcGIS ArcView licencje ArcGIS ArcView licencje ArcPad licencji Rozszerzenia do programu ArcGIS o 3D Anatyst o Spatial Analyst o Geostatistical Anatyst W ramach realizacji projektu Sporządzenie projektu planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego planowany jest zakup następującego oprogramowania: ArcGIS Serwer Advanced Enterprise (1 licencja), ArcGIS ArcView (9 licencji) + rozszerzenia (Spatial Analyst, 3D Analyst, Geostatistical Analyst po 2 licencje). Na bazie zakupionego oprogramowania planowane jest przygotowanie aplikacji służących do przeglądania danych przestrzennych, wspomagających wprowadzanie danych do systemu oraz przygotowywanie raportów i zestawień. Funkcjonalność tych aplikacji opisana została w punkcie VII.6. Możliwe jest zaproponowanie przez Wykonawcę zastosowania innego oprogramowania serwerowego, z zastrzeżeniem, że będzie to program o porównywalnej funkcjonalności oraz że będzie on mógł funkcjonować w oparciu o dane w formacie firmy ESRI (geobaza, shp). W przypadku zaproponowania wykorzystania w projektowanym systemie GIS-GPN innego oprogramowania klasy desktop, Wykonawca zobowiąże się do zapewnienia (w ramach zakupu 2

3 licencji na nowe programy) licencji na proponowany program komputerowy umożliwiający pracę na co najmniej 17 stanowiskach w jednym czasie. Funkcjonalność zaproponowanego programu musi być porównywalna z funkcjonalnością programów posiadanych przez GPN. Wykonawca proponując zmianę oprogramowania musi przedstawić Zamawiającemu analizę merytoryczną oraz kosztową. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Zamawiający po zapoznaniu się z opinią niezależnego eksperta. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego wybór innego oprogramowania klasy Desktop, Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia dodatkowych szkoleń (oprócz wymienionych w punkcie VII.10) z obsługi oprogramowania w wymiarze 20 godzin szkoleniowych. IV. ODBIORNIKI GPS W chwili obecnej Gorczański Park Narodowy wykorzystuje następujący sprzęt GPS odbiorniki Trimble JUNO - 3 szt palmtop z GPS ASUS A639-8 szt palmtop z GPS ASUS A696-6 szt odbiornik Garmin - 2 szt W ramach realizacji projektu Sporządzenie projektu planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego planowany jest zakup odbiornika GPS Trimble GeoXM oraz palmptopa z wbudowanym odbiornikiem GPS. V. OGÓLNA KONCEPCJA SYSTEMU GIS-GPN System GIS-GPN powinien umożliwić korzystanie z zebranych zasobów danych przestrzennych użytkownikom posiadającym różne umiejętności z zakresu obsługi oprogramowania GIS. Stanowisko administratora systemu powinno być wyposażone w dobrej klasy zestaw komputerowy, oprogramowanie GIS (ArcGIS ArcINFO z rozszerzeniami), profesjonalny odbiornik GPS (Trimble GeoXM), narzędzia do zarządzania danymi przestrzennymi (ArcGIS Server). Zaawansowani użytkownicy powinni mieć zapewniony autoryzowany dostęp do danych przestrzennych poprzez wewnętrzną sieć przy wykorzystaniu oprogramowania klasy Desktop GIS (ArcGIS ArcView z rozszerzeniami). Dodatkowo użytkownicy ci powinni być wyposażeni w aplikacje ułatwiające wprowadzanie danych do systemu, przygotowywanie raportów i zestawień. Pozostali użytkownicy systemu powinni mieć możliwość przeglądania danych przestrzennych, tworzenia map i raportów, tworzenia danych przestrzennych i przesyłania ich do administratora systemu lub użytkowników zaawansowanych do zatwierdzenia. Dostęp do danych powinien odbywać się poprzez aplikację działającą poprzez przeglądarkę internetową. Autoryzacja użytkowników pozwoli na określenie rodzajów uprawnień dla poszczególnych osób. Aplikacja powinna zapewniać także anonimowy dostęp do określonej funkcjonalności i wybranych zasobów danych. Dane systemu GIS-GPN powinny być przechowywane w centralnej bazie danych, która powinna mieć możliwość wersjonowania danych. Dane udostępniane na zewnątrz powinny być pobierane z bliźniaczej kopii bazy. 3

4 VI. ZAKRES PRAC Prace z zakresu GIS wykonywane w ramach projektu Sporządzenie projektu planu ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego podzielone zostały na 3 etapy: Etap I Termin zakończenia: III kwartał 2011 Planowane koszty realizacji: 18,5% wartości zlecenia a) Opracowanie szczegółowej koncepcji systemu GIS-GPN, zawierającej m.in. szczegółowy opis aplikacji projektowanych do wykonania w ramach zlecenia, szczegółową architekturę projektowanego systemu b) Przygotowanie specyfikacji do przetargu na zakup sprzętu i oprogramowania c) Instalacja zakupionego sprzętu i oprogramowania d) Konfiguracja bezpiecznych połączeń do zasobów systemu GIS-GPN (np. VPN) dla użytkowników spoza siedziby dyrekcji GPN (np. leśniczówki) e) Przygotowanie wytycznych z zakresu GIS dla opracowań wykonywanych w ramach przygotowywania operatów ochrony: przyrody nieożywionej i gleb, ekosystemów, fauny, walorów krajobrazowych i kulturowych, oraz syntezy planu ochrony. f) Szkolenie z zakresu obsługi zakupionego oprogramowania Etap II Termin zakończenia: IV kwartał 2011 Planowane koszty realizacji: 44,5% wartości zlecenia a) Przygotowanie aplikacji służących do zarządzania danymi przestrzennymi systemu GIS-GPN, publikacji ich w sieci wewnętrznej oraz internecie (wymienionych w punktach VII.6.1., VII.6.2., VII.6.3., VII.6.4.) b) Stworzenie struktur centralnej bazy danych c) Pozyskanie danych przestrzennych z instytucji zewnętrznych, digitalizacja zasobów GPN d) Przygotowanie projektów map tematycznych w środowisku ArcGIS (pliki *.mxd) na podstawie posiadanych w zasobach danych e) Stworzenie metadanych dla przygotowanych zestawów danych f) Szkolenie z zakresu obsługi aplikacji służących do zarządzania danymi przestrzennymi systemu GIS-GPN, publikacji ich w sieci wewnętrznej oraz internecie Etap III Termin zakończenia: IV kwartał 2013 Planowane koszty realizacji: 37% wartości zlecenia a) Zasilenie systemu danymi stworzonymi w ramach przygotowywania operatów ochrony: przyrody nieożywionej i gleb, ekosystemów, fauny, walorów krajobrazowych i kulturowych oraz syntezy planu ochrony b) Przygotowanie projektów map tematycznych w środowisku ArcGIS (pliki *.mxd) c) Zaktualizowanie danych pozyskanych w drugim etapie realizacji projektu d) Stworzenie metadanych dla nowych zestawów danych e) Przygotowanie aplikacji służącej do monitorowania wykonania zabiegów gospodarczych (punkt VII.6.5) f) Szkolenie z zakresu obsługi systemu GIS-GPN Każdy z etapów prac będzie podlegał opiniowaniu przez niezależnego eksperta powołanego przez Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia wskazanych przez Zamawiającego uwag wynikających z opinii eksperta. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego niedociągnięć, braków lub błędów w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie. 4

5 VII. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ VII.1. Opracowanie szczegółowej koncepcji systemu GIS-GPN, zawierającej m.in. szczegółowy opis aplikacji projektowanych do wykonania w ramach zlecenia, szczegółową architekturę projektowanego systemu Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie szczegółowej koncepcji systemu GIS-GPN zawierającej: - propozycję rozwiązań sprzętowych - propozycję rozwiązań programowych - propozycję opisu funkcjonalności aplikacji projektowanych do wykonania w ramach zlecenia - propozycję struktury centralnej bazy danych - propozycję kontroli topologicznej obiektów - propozycję zabezpieczenia systemu - propozycje relacji przestrzennych pomiędzy danymi VII.2. Przygotowanie specyfikacji do przetargu na zakup sprzętu i oprogramowania Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie szczegółowego opisu zamówienia na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania jakie będzie potrzebne do stworzenia systemu GIS-GPN (zgodnie ze szczegółową koncepcją systemu opisaną w pkt. VII.1.). Opis przedmiotu zamówienia powinien być przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z prawem zamówień publicznych. VII.3. Instalacja zakupionego sprzętu i oprogramowania Sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie zakupione i stworzone w ramach projektu Sporządzenie projektu planu ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego Wykonawca jest zobowiązany zainstalować i skonfigurować. Zadaniem wykonawcy jest także przetestowanie sprawności i poprawności działania sprzętu oraz oprogramowania w siedzibie Zamawiającego. VII.4. Konfiguracja bezpiecznych połączeń do zasobów systemu GIS-GPN (np. VPN) dla użytkowników spoza siedziby dyrekcji GPN (np. leśniczówki) Do zadań Wykonawcy będzie należało skonfigurowanie bezpiecznych połączeń do zasobów systemu GIS-GPN dla użytkowników korzystających z systemu poza siedzibą dyrekcji GPN (np. leśniczówki). Przykładem bezpiecznego połączenia mogą być sieci VPN, które korzystają z łączy uwierzytelnionych, co zapewnia, że z siecią lokalną mogą łączyć się tylko użytkownicy autoryzowani, a ponadto stosowane jest szyfrowanie gwarantujące, że dane przesyłane przez Internet nie zostaną przechwycone i wykorzystane przez inne osoby. Zadaniem wykonawcy jest zaproponowanie bezpiecznego rozwiązania i podłączenie wskazanych przez Zamawiającego użytkowników. Po stronie Zamawiającego jest zapewnienie we wskazanych lokalizacjach dostępu do sieci internet. VII.5. Przygotowanie wytycznych z zakresu GIS dla opracowań wykonywanych w ramach przygotowywania operatów ochrony: przyrody nieożywionej i gleb, ekosystemów, fauny, walorów krajobrazowych i kulturowych, oraz syntezy planu ochrony. Przygotowane wytyczne z zakresu GIS dla opracowań wykonywanych w ramach przygotowywania operatów ochrony powinny być zgodne w zakresie struktury danych z istniejącymi standardami danych przestrzennych, a w szczególności ze Standardem danych GIS w ochronie przyrody oraz opracowaniem Dane przestrzenne dla potrzeb ochrony przyrody. Zaproponowane w wymienionych opracowaniach atrybuty warstw tematycznych można rozszerzać w miarę potrzeb, w takim 5

6 przypadku jednak konieczne będzie przygotowanie aplikacji służącej do eksportowania danych do minimum opisanego w powyższych materiałach. Zebrane, na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę wytycznych, dane w ramach przygotowania operatów planu ochrony mają umożliwić stworzenie map wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz.U nr 94 poz. 794). VII.6. Przygotowanie aplikacji służących do zarządzania danymi przestrzennymi systemu GIS-GPN, publikacji ich w sieci wewnętrznej oraz internecie Aplikacjami służącymi do publikacji danych, wspomagającymi wprowadzanie danych do systemu, przygotowywanie raportów i zestawień będą: GEOPORTAL, OBSERWACJE, STAN POSIADANIA, DREWNO, PLAN OCHRONY. Wszystkie aplikacje mają zapewniać kompetencyjny dostęp do systemu. Opracowane aplikacje mają zawierać system pomocy kontekstowej oraz dokumentację w postaci analogowej którą Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Zadaniem wykonawcy jest także wyposażenie wszystkich stworzonych aplikacji w możliwość: przeglądania danych archiwizowanych, przywoływania w dowolnym momencie stanu na koniec danego roku i porównywania go z innym, wykonywania zestawień na koniec określonego okresu rozliczeniowego wg określonych wzorów (np. stan posiadania, wykonanie wniosku cięć), sprawdzenia kto wprowadził zmiany, funkcjonalności te będą dostępne tylko dla administratora systemu oraz pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za dane zadanie. VII.6.1. Aplikacja GEOPORTAL Minimalna funkcjonalność aplikacji udostępnionej poprzez przeglądarkę internetową, przeznaczoną głównie dla służb terenowych oraz użytkowników anonimowych: Usługi przeglądania o Wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie, pomniejszanie, nakładanie na siebie zbiorów danych przestrzennych (w tym także dodawanie danych z innych serwisów WMS, lub z dysku lokalnego*) o Zdefiniowane szablony map i szablony wydruków (np. mapa gospodarcza, mapa turystyczna, mapa glebowa itp.) o Wyświetlanie informacji z legendy o Publikacja metadanych Usługi pobierania o Dostęp bezpośredni do danych (usługa WMS, WFS*) Usługi edycji danych o Edycja danych wektorowych* * funkcje dostępne dla autoryzowanych użytkowników W szczególności aplikacja ma zapewniać użytkownikowi autoryzowanemu możliwość: przeglądania map: ortofotomapy (mapa rastrowa), mapy topograficzne, DEM oraz map wektorowych (mapa gospodarczo-przeglądowa, sytuacyjno-wysokościowa, ewidencji gruntów, roślinności itp.), korzystania z gotowych szablonów map tematycznych (między innymi wymienionych w rozporządzeniach Ministra Środowiska wymienionych w punkcie II), sporządzania wydruków z wykorzystaniem przygotowanych szablonów, dodawanie informacji do wybranych warstw tematycznych, przeglądania zapisów z opisu taksacyjnego, planu ochrony. 6

7 VII.6.2. Aplikacja OBSERWACJE Aplikacja ma ułatwić wprowadzanie obserwacji przyrodniczych, dotychczas zbieranych przez pracowników parku w postaci kart obserwacyjnych, do elektronicznej bazy danych. Zadaniem aplikacji jest umożliwienie: - importu danych zebranych w terenie przy wykorzystaniu programu ArcPad, a także wpisania współrzędnych punktu lub wskazania ich na mapie i uzupełnienia wskazanej lokalizacji danymi atrybutowymi, - przygotowania wydruku karty obserwacyjnej wraz z mapką według ustalonego szablonu, - generalizacji danych do zadanej siatki kwadratów i ich eksportu do nowej warstwy (tworzenie warstw pokazujących w schematyczny sposób rozmieszczenia gatunku) - eksportu z bazy danych informacji do struktury opisanej w Standardzie danych GIS dla obszarów chronionych. VII.6.3. Aplikacja STAN POSIADANIA Aplikacja ma ułatwić prowadzenie baz danych związanych z ewidencją gruntów i podziałem powierzchniowym parku. Zadaniem aplikacji jest umożliwienie: - wprowadzania informacji o działkach ewidencyjnych i użytkach na terenie GPN - powiązania powierzchni działek z wydzieleniami - przygotowania raportów i zestawień VII.6.4. Aplikacja DREWNO Celem tej aplikacji jest gromadzenie informacji o pozyskaniu drewna, przygotowanie zestawień związanych z pozyskaniem oraz powiązanie tych danych z LMN. Zadaniem aplikacji jest umożliwienie: - wprowadzania danych dotyczących pozyskania drewna przez leśniczych - drukowania raportów dla leśnictw i parku - prezentacji zebranych danych na mapie i eksport danych do warstwy tematycznej - tworzenia zapytań i prezentacji odpowiedzi w postaci map i raportów VII.6.5. Aplikacja PLAN OCHRONY Celem tej aplikacji jest monitorowanie wykonania zabiegów gospodarczych przewidzianych do realizacji w planach ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego, oraz obszarów Natura 2000 Gorce i Ostoja Gorczańska. Aplikacja realizowana będzie w III etapie prac. Zadaniem aplikacji jest umożliwienie: - planowania zabiegów ochronnych w poszczególnych latach obowiązywania planów ochrony - ewidencjonowania wykonywania zabiegów ochronnych w poszczególnych latach. VII.7. Stworzenie struktur centralnej baz danych oraz pozyskanie danych przestrzennych z instytucji zewnętrznych, digitalizacja zasobów GPN Układ współrzędnych Dane przestrzenne należy przygotować w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich 1992, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821). Zasięg przestrzenny: Dane powinny być zebrane w dwóch zasięgach przestrzennych: 1) Obszar Gorczańskiego Parku Narodowego 2) Obszar Natura 2000 Ostoja Gorczańska, Gorce oraz otulina GPN 7

8 VII.7.1. Stworzenie struktur centralnej bazy danych Dane pozyskane z instytucji zewnętrznych oraz stworzone podczas realizacji projektu należy zasilić do przygotowanej centralnej bazy danych systemu GIS-GPN oraz połączyć ze słownikami umożliwiając w ten sposób rozkodowanie atrybutów obiektów. Zadaniem wykonawcy jest także przygotowanie mechanizmu służącego do aktualizacji danych pozyskiwanych z instytucji zewnętrznych zgodnie o strukturze zgodnej z obowiązującymi standardami. Struktura centralnej bazy danych przechowująca informację pozyskaną z instytucji zewnętrznych powinna być zgodna z obowiązującymi wytycznymi i instrukcjami (m.in. wymienionymi w pkt. II). Zaproponowana przez Wykonawcę struktura bazy danych musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego. Zadaniem Wykonawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa danych poprzez autoryzowany dostęp do danych oraz odpowiednio zaplanowaną archiwizację. VII.7.2. Pozyskanie danych przestrzennych z instytucji zewnętrznych W oparciu o art. 14 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U nr 76 poz. 489) Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest pozyskać dane przestrzenne z instytucji zewnętrznych. Pozyskanie danych z instytucji zewnętrznych jest częścią drugiego etapu prac. Wykonawca na zakończenie trzeciego etapu prac jest zobowiązany ponownie pozyskać dane z instytucji zewnętrznych i zasilić nimi system GIS-GPN. Procedurę tę należy przeprowadzić wtedy, gdy w instytucji zewnętrznej zostaną stworzone nowe dane lub dane pobrane w czasie wykonywania II etapu prac zostaną przez instytucję zarządzającą nimi zaktualizowane. VII Mapy topograficzne, ortofotomapy oraz numeryczny model terenu Z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego należy pozyskać wszystkie dostępne: mapy topograficzne (skala 1:10000, 1:25000, 1:50000) ortofotomapy i numeryczne modele terenu. VII Baza Danych Topograficznych (TBD) Baza Danych Topograficznych (TBD) - poziom informacyjny TBD przyjmuje się za zbliżony do poziomu informacyjnego map topograficznych w skali 1: Grupy warstw tematycznych: sieci cieków sieci dróg i kolei sieci uzbrojenia terenu budowle i urządzenia kompleksy użytkowania terenu obiekty inne tereny chronione jednostki podziału terytorialnego osnowa geodezyjna i fotogrametryczna elementy rzeźby terenu VII Topograficzna Mapa Wektorowa Poziomu Drugiego (VMap Level 2) Szczegółowość mapy dostosowana jest do skali 1: Grupy warstw tematycznych: aero informacje lotnicze bnd granice cul obiekty socjalno-kulturalne 8

9 elev rzeźba terenu gen ogólne hydro hydrografia ind przemysł phys fizjografia trans transport veg - roślinność VII Ewidencja gruntów i budynków Dane z ewidencji gruntów powinny posłużyć do przygotowania klasy obiektów Obiekty podstawowe wraz z tabelami opisanymi w zbiorze danych Ewidencyjno gospodarcza mapa parku narodowego. W postaci oryginalnej dane ewidencyjne będą wykorzystywane w granicach obszarów Natura 2000 i otuliny GPN. Na zlecenie GPN Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej przygotowuje wektorową mapę działek ewidencyjnych i użytków gruntowych. Dane te będą udostępnione wykonawcy zlecenia. VII Mapa Sozologiczna Polski Mapa tematyczna w skali 1:50000, przedstawiającą stan środowiska przyrodniczego oraz przyczyny i skutki - tak negatywnych, jak i pozytywnych - przemian zachodzących w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów, w tym przede wszystkim działalności człowieka, a także sposoby ochrony naturalnych wartości tego środowiska. Grupy warstw tematycznych: Formy ochrony środowiska przyrodniczego Degradacja komponentów środowiska przyrodniczego Przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego Rekultywacja środowiska przyrodniczego VII Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski Mapa tematyczna w skali 1:50000 jest opracowaniem, wyjaśniającym budowę geologiczną kraju z uwzględnieniem stratygrafii, petrografii, tektoniki, a także genezy utworów. VII Mapa Hydrogeologiczna Polski Mapa w skali 1:50000 odwzorowująca warunki hydrogeologiczne. Grupy warstw tematycznych: wodonośność wody powierzchniowe hydrodynamika jakość wód podziemnych ujęcia wód podziemnych 9

10 VII Mapa Podziału Hydrograficznego Polski Mapa zawierająca pełną charakterystykę geometryczną i opisową sieci wodnej oraz zlewni. Grupy warstw tematycznych: Obszarowe jednostki hydrograficzne Cieki wyróżnione i pozostałe Zbiorniki wyróżnione i pozostałe VII Mapa Hydrograficzna Polski Mapa tematyczna przedstawiającą w syntetycznym ujęciu warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym, jego zainwestowaniem i przekształceniem. Grupy warstw tematycznych: wypływy wód podziemnych wody podziemne pierwszego poziomu przepuszczalność gruntów zjawiska i obiekty gospodarki wodnej punkty hydrometryczne pomiarów stacjonarnych VII Leśna Mapa Numeryczna Leśna mapa numeryczna (LMN) jest podstawą Systemu Informacji Przestrzennej Lasów Państwowych, jest ona wykonana zgodnie z zasadami przyjętymi w Lasach Państwowych, czyli Standardem Leśnej Mapy Numerycznej. Z Nadleśnictw, na terenie których znajdują się obszary Natura 2000 Ostoja Gorczańska i Gorce należy pozyskać Leśna Mapę Numeryczną oraz tabele z bazy danych SILP przechowujące opis taksacyjny drzewostanu. VII.7.3. Uporządkowanie zasobów danych przestrzennych funkcjonujących w GPN Przegląd istniejących w GPN danych przestrzennych, konwersja do jednolitego układu odniesienia i przebudowa struktury zgodnie z obowiązującymi instrukcjami lub wytycznymi (punkt II ). Baza obserwacji przyrodniczych Fitosocjologia Siedliska Natura2000 Gleby Pododdziały (z opisem taksacyjnym) Graniczniki Powierzchnie monitoringowe (z bazą danych) Ortofotomapa Szlaki turystyczne Ścieżki edukacyjne Archiwalne zdjęcia lotnicze Mapa lasów Jarosza z 1932 r. Warstwy pomocnicze: o Drogi o Cieki 10

11 o o Warstwice Szczyty Próbki danych będących w zasobach GPN obrazujące ich strukturę mogą zostać udostępnione oferentom w postaci elektronicznej na ich pisemny wniosek. VII.7.4. Digitalizacja zasobów GPN Przetworzenie do postaci cyfrowej map tematycznych, będących w zasobach Gorczańskiego Parku Narodowego: Mapa geologiczna zakryta (przetworzenie do postaci wektorowej) Mapa geologiczna odkryta (przetworzenie do postaci wektorowej) Mapa geomorfologiczna (przetworzenie do postaci wektorowej) Mapy katastralne (przetworzenie do postaci rastrowej wraz z kalibracją) VII.7.5. Tworzenie nowych danych na potrzeby planu ochrony VII Granice GPN Opracowanie dwóch zbiorów danych przedstawiających granice Gorczańskiego Parku Narodowego na podstawie obowiązującego rozporządzenia w sprawie GPN oraz na podstawie nowego projektu przygotowanego na podstawie działek ewidencyjnych Warstwy tematyczne muszą być zgodne z opracowaniem Standardem Danych GIS w ochronie przyrody. Zasięg przestrzenny: Obszar Gorczańskiego Parku Narodowego VII Ewidencyjno gospodarcza mapa Parku Narodowego Do zadań wykonawcy będzie należało także przygotowanie nowej warstwy podziału powierzchniowego GPN. Dane przestrzenne należy opracować w oparciu o Standard Leśnej Mapy Numerycznej obowiązującej w Lasach Państwowych. Szczegółowe zasady podziału powierzchniowego Wykonawca będzie zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym. Opracowana warstwa podziału powierzchniowego stanowić będzie podstawę do dalszych prac planistycznych. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zorganizowanie spotkania w siedzibie Zamawiającego w trakcie którego omówione zostaną: planowane zmiany podziału, przygotowanie projektu podziału powierzchniowego i uzgodnienie go z Zamawiającym. Zaproponowany podział powierzchniowy może zostać skorygowany w ramach etapu III prac, o ile wnioski z syntezy planu wskażą na konieczność wprowadzenia zmian. Zmiany te muszą być uzgodnione z Zamawiającym i uwzględnione w końcowym opracowaniu. Wykonawca w przypadku tego zbioru danych musi przewidzieć kontrolę topologiczną poprawności wprowadzonych danych przestrzennych. W tym zbiorze danych zostaje zagregowana informacja dotycząca ewidencji gruntów i podziału powierzchniowego Parku Narodowego (wydzielenia, oddziały), a także dane opisu taksacyjnego dotyczące ekosystemów leśnych. Takie podejście do tych danych ułatwi sprawozdawczość oraz przygotowywanie deklaracji podatkowych. Atrybuty opisowe należy zgromadzić w tabelach, których struktura bazuje na tabelach bazy SILP. Wydzielenia należy opisać przy wykorzystaniu co najmniej następujących tabel: f_arodes; f_arod_land_use; f_parcel; f_parcel_land_use; f_forest_district; f_forest_range; f_arod_spec_area; f_species_sparea; f_subarea; f_arod_storey; f_storey_species Zasięg przestrzenny: Obszar Gorczańskiego Parku Narodowego 11

12 VII.7.6. Zasilenie systemu danymi stworzonymi w ramach przygotowywania operatów ochrony: przyrody nieożywionej i gleb, ekosystemów, fauny, walorów krajobrazowych i kulturowych oraz syntezy planu ochrony Wykonane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (punkt VII.5.) dane zostaną udostępnione Wykonawcy, którego zadaniem w III etapie prac będzie zasilenie nimi systemu GIS-GPN. VII.8 Przygotowanie projektów map tematycznych w środowisku ArcGIS (pliki *.mxd) na podstawie posiadanych w zasobach danych Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania na podstawie danych z centralnej bazy danych systemu GIS-GPN szablonów projektów map tematycznych wymienionych w rozporządzeniach w sprawie sporządzania projektów planów ochrony. Szczegółowy zakres legend oraz sposób prezentacji graficznej map (w tym także schemat kolorów) musi zostać uzgodniony z Zamawiającym. Projekty map mogą być przygotowane w oprogramowaniu ArcGIS w wersji 10.0, ale należy przygotować także kopię w wersji 9.1. dla użytkowników dysponujących tą wersją programu. VII.9. Stworzenie metadanych dla danych przestrzennych stworzonych w ramach projektu Wszystkie pozyskane oraz stworzone dane przestrzenne powinny być opisane poprzez metadane, które będą publicznie udostępniane w myśl dyrektywy INSPIRE. Metadane powinny być wykonane zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami lub wytycznymi. VII.10. Szkolenie z zakresu obsługi systemu GIS-GPN Szkolenia mają być przeprowadzone przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania materiałów w języku polskim dla uczestników szkolenia. Przykłady wykonywane podczas ćwiczeń powinny bazować na danych pochodzących z zasobów GPN. Szczegółowy konspekt szkoleń na dwa tygodnie przed terminem szkolenia powinien być zatwierdzony przez GPN. Szkolenia przeprowadzane będą na sprzęcie zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy szkolona będzie większa grupa osób, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt komputerowy dla przeprowadzenia szkoleń. a) Szkolenie z zakresu obsługi zakupionego oprogramowania (etap 1) 2 dniowe szkolenie (15 h) z zakresu oprogramowania ArcGIS ArcView. Program szkolenia powinien obejmować: tworzenie danych przestrzennych, analizy przestrzenne, tworzenie kompozycji mapowych. Szkolenie dla grupy max. 15 osobowej. b) Szkolenie z zakresu obsługi aplikacji służących do zarządzania danymi przestrzennymi systemu GIS-GPN, publikacji ich w sieci wewnętrznej oraz internecie (etap 2) 3 dniowe szkolenie (22 h) z zakresu aplikacji stworzonych na potrzeby projektu, oraz omawiające strukturę danych gromadzonych w systemie GIS-GPN. Dwa pierwsze dni szkolenia obejmujące omówienie struktur baz danych, obsługę aplikacji DREWNO, OBSERWACJE oraz aplikacji internetowej dla grupy 15 osobowej. Trzeci dzień szkolenia z zakresu administracji aplikacji dla grupy max. 5 osób. c) Szkolenie z zakresu obsługi systemu GIS-GPN (etap 3) Podsumowujące realizację projektu szkolenie powinno zawierać elementy szkoleń z etapu 1 i 2, omówienie nowych danych powstałych w wyniku realizacji projektu oraz nowej aplikacji służącej do monitorowania wykonania zabiegów gospodarczych. Szkolenie 2 dniowe (15 h), dla grupy max. 15 osobowej. 12

13 VIII. WARUNKI UDOSTĘPNIENIA MATERIAŁÓW KONIECZNYCH DO WYKONANIA ZADANIA Będące w posiadaniu Zamawiającego materiały niezbędne do wykonania zadania zostaną bezpłatnie udostępnione Wykonawcy po podpisaniu umowy. W związku z wykonywaniem zadania Wykonawca nie nabywa żadnych praw, co do treści materiałów przetwarzanych na postać numeryczną oraz nie może wykorzystać udostępnionych przez Zamawiającego materiałów do innych celów niż wykonanie zadania. IX. PRAWA AUTORSKIE Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawo do użytkowania opracowanych aplikacji oraz wykonywania w nich zmian bez zgody Wykonawcy. Wykonanie projektu obejmuje także przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do stworzonych przez Wykonawcę numerycznych postaci danych opisanych w punktach VII.7.3., VII.7.4., VII.7.5. oraz projektów kompozycji mapowych (punkt VII.8.). X. WARUNKI GWARANCJI Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie wad w funkcjonowaniu systemu GIS wynikających z winy zamawiającego, w tym funkcjonowanie aplikacji stworzonych przez Wykonawcę. Okres gwarancji: 3 lata. Czas reakcji: 36 godzin (od zgłoszenia telefonicznego, faksem lub przez ). Reakcja rozumiana jest jako podjęcie czynności zmierzającej do usunięcia zaistniałej usterki. Wykonawca zobowiązany jest dokonać napraw gwarancyjnych w siedzibie zamawiającego lub poprzez bezpieczne połączenie internetowe. Za bezpieczną konfigurację połączenia odpowiada Wykonawca. XI. USTALENIA KOŃCOWE Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W razie zmiany przepisów w trakcie prac nad projektem Planu Ochrony, Wykonawca przed końcem prac dokona niezbędnych poprawek, zgodnych z obowiązującymi przepisami. 13

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleo z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz z oprogramowania Modułu SDI dla przedstawicieli jednostek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o.

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Możliwość wykorzystania map cyfrowych i interaktywnych w zadaniach administracji (planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Streszczenie Zadania nałożone

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 25 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny 2.1. Podstawy prawne i technologiczne tworzenia i prowadzenia zasobu Przepisy prawne Ustawa z 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Adres publikacyjny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo