ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO"

Transkrypt

1 ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I. CEL OPRACOWANIA System Informacji Przestrzennej GIS-GPN ma za zadanie usprawnić system pozyskiwania, gromadzenia, aktualizacji, zarządzania, analizowania i udostępnianie danych przestrzennych służących do planowania i zarządzania ochroną zasobów przyrodniczych Gorczańskiego Parku Narodowego. System GIS-GPN tworzyć będą następujące elementy: 1. Zbiór danych referencyjnych przygotowany przez Wykonawcę, opisany w punktach VII.7.2, VII.7.3, VII Dane przestrzenne przygotowane w ramach przygotowanego planu ochrony opisane w punktach VII.7.5, VII.7.6, 3. Centralna baza danych opisana w punkcie VII.7.1., 4. Aplikacje dostarczone przez wykonawcę opisane w punkcie VII.6., 5. Oprogramowanie i sprzęt komputerowy zakupione przez Zamawiającego i zainstalowane przez Wykonawcę, 6. Przeszkoleni przez Wykonawcę pracownicy Gorczańskiego Parku Narodowego zgodnie z punktem VII.10. II. AKTY PRAWNE, INSTRUKCJE, STANDARDY W trakcie prac nad przygotowaniem szczegółowej koncepcji systemu oraz opracowaniem zakresu tematycznego i struktury bazy danych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić następujące akty prawne, instrukcje i standardy: z zakresu ochrony przyrody o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U nr 92 poz. 880), o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz.U nr 64 poz. 401), o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U nr 34 poz. 186), o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz.U nr 94 poz. 794), z zakresu gromadzenia i udostępniania danych przestrzennych o Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)(Dziennik Urzędowy L 108, 25/04/2007 P ), o Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U nr 76 poz. 489), o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz.U nr 201 poz. 1333), z zakresu struktury bazy danych: o Wytyczne techniczne Baza Danych Topograficznych (TBD). Główny Urząd Geodezji i Kartografii, o Warunki Techniczne Aktualizacji Mapy Wektorowej Poziomu 2 (Map Level 2), 1

2 o Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych (SWDE). Instrukcja techniczna G5. Ewidencja gruntów i budynków, o Wytyczne techniczne GIS-4 Mapa Sozologiczna Polski. Opis warstw oraz struktur baz danych, o Instrukcja opracowania i wydania Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1: Wydanie II poprawione. Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2004, o Instrukcja opracowania i komputerowej edycji Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1: Część I. Opracowanie autorskie Część II. Opracowanie komputerowe. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1999, o Struktura udostępnianych danych. Warstwy informacyjne udostępniane z bazy MPHP w układzie PUWG System kwalifikowanego udostępniania zasobów informacyjnych MPHP. IMGW Warszawa Ośrodek Zasobów Wodnych, o Wytyczne techniczne GIS - 3, Mapa Hydrograficzna Polski. Opis warstw oraz struktur baz danych, o Instrukcja Urządzania Lasu, o Standard Leśnej Mapy Numerycznej, o Łochyński M, Guzik M. 2009, Standard danych GIS w ochronie przyrody, Poznań Zakopane Kraków, o Guzik M., Łochyński M. 2009, Dane przestrzenne dla potrzeb zarządzania obszarami chronionymi, Zakopane Poznań Kraków, o Inne instrukcje techniczne i standardy danych mogące być wykorzystane do tworzenia struktur bazy danych GIS-GPN. III. OPROGRAMOWANIE Gorczański Parku Narodowy posiada licencję na następujące oprogramowanie GIS: ArcView licencja ArcGIS ArcInfo licencja ArcGIS ArcView licencje ArcGIS ArcView licencje ArcPad licencji Rozszerzenia do programu ArcGIS o 3D Anatyst o Spatial Analyst o Geostatistical Anatyst W ramach realizacji projektu Sporządzenie projektu planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego planowany jest zakup następującego oprogramowania: ArcGIS Serwer Advanced Enterprise (1 licencja), ArcGIS ArcView (9 licencji) + rozszerzenia (Spatial Analyst, 3D Analyst, Geostatistical Analyst po 2 licencje). Na bazie zakupionego oprogramowania planowane jest przygotowanie aplikacji służących do przeglądania danych przestrzennych, wspomagających wprowadzanie danych do systemu oraz przygotowywanie raportów i zestawień. Funkcjonalność tych aplikacji opisana została w punkcie VII.6. Możliwe jest zaproponowanie przez Wykonawcę zastosowania innego oprogramowania serwerowego, z zastrzeżeniem, że będzie to program o porównywalnej funkcjonalności oraz że będzie on mógł funkcjonować w oparciu o dane w formacie firmy ESRI (geobaza, shp). W przypadku zaproponowania wykorzystania w projektowanym systemie GIS-GPN innego oprogramowania klasy desktop, Wykonawca zobowiąże się do zapewnienia (w ramach zakupu 2

3 licencji na nowe programy) licencji na proponowany program komputerowy umożliwiający pracę na co najmniej 17 stanowiskach w jednym czasie. Funkcjonalność zaproponowanego programu musi być porównywalna z funkcjonalnością programów posiadanych przez GPN. Wykonawca proponując zmianę oprogramowania musi przedstawić Zamawiającemu analizę merytoryczną oraz kosztową. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Zamawiający po zapoznaniu się z opinią niezależnego eksperta. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego wybór innego oprogramowania klasy Desktop, Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia dodatkowych szkoleń (oprócz wymienionych w punkcie VII.10) z obsługi oprogramowania w wymiarze 20 godzin szkoleniowych. IV. ODBIORNIKI GPS W chwili obecnej Gorczański Park Narodowy wykorzystuje następujący sprzęt GPS odbiorniki Trimble JUNO - 3 szt palmtop z GPS ASUS A639-8 szt palmtop z GPS ASUS A696-6 szt odbiornik Garmin - 2 szt W ramach realizacji projektu Sporządzenie projektu planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego planowany jest zakup odbiornika GPS Trimble GeoXM oraz palmptopa z wbudowanym odbiornikiem GPS. V. OGÓLNA KONCEPCJA SYSTEMU GIS-GPN System GIS-GPN powinien umożliwić korzystanie z zebranych zasobów danych przestrzennych użytkownikom posiadającym różne umiejętności z zakresu obsługi oprogramowania GIS. Stanowisko administratora systemu powinno być wyposażone w dobrej klasy zestaw komputerowy, oprogramowanie GIS (ArcGIS ArcINFO z rozszerzeniami), profesjonalny odbiornik GPS (Trimble GeoXM), narzędzia do zarządzania danymi przestrzennymi (ArcGIS Server). Zaawansowani użytkownicy powinni mieć zapewniony autoryzowany dostęp do danych przestrzennych poprzez wewnętrzną sieć przy wykorzystaniu oprogramowania klasy Desktop GIS (ArcGIS ArcView z rozszerzeniami). Dodatkowo użytkownicy ci powinni być wyposażeni w aplikacje ułatwiające wprowadzanie danych do systemu, przygotowywanie raportów i zestawień. Pozostali użytkownicy systemu powinni mieć możliwość przeglądania danych przestrzennych, tworzenia map i raportów, tworzenia danych przestrzennych i przesyłania ich do administratora systemu lub użytkowników zaawansowanych do zatwierdzenia. Dostęp do danych powinien odbywać się poprzez aplikację działającą poprzez przeglądarkę internetową. Autoryzacja użytkowników pozwoli na określenie rodzajów uprawnień dla poszczególnych osób. Aplikacja powinna zapewniać także anonimowy dostęp do określonej funkcjonalności i wybranych zasobów danych. Dane systemu GIS-GPN powinny być przechowywane w centralnej bazie danych, która powinna mieć możliwość wersjonowania danych. Dane udostępniane na zewnątrz powinny być pobierane z bliźniaczej kopii bazy. 3

4 VI. ZAKRES PRAC Prace z zakresu GIS wykonywane w ramach projektu Sporządzenie projektu planu ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego podzielone zostały na 3 etapy: Etap I Termin zakończenia: III kwartał 2011 Planowane koszty realizacji: 18,5% wartości zlecenia a) Opracowanie szczegółowej koncepcji systemu GIS-GPN, zawierającej m.in. szczegółowy opis aplikacji projektowanych do wykonania w ramach zlecenia, szczegółową architekturę projektowanego systemu b) Przygotowanie specyfikacji do przetargu na zakup sprzętu i oprogramowania c) Instalacja zakupionego sprzętu i oprogramowania d) Konfiguracja bezpiecznych połączeń do zasobów systemu GIS-GPN (np. VPN) dla użytkowników spoza siedziby dyrekcji GPN (np. leśniczówki) e) Przygotowanie wytycznych z zakresu GIS dla opracowań wykonywanych w ramach przygotowywania operatów ochrony: przyrody nieożywionej i gleb, ekosystemów, fauny, walorów krajobrazowych i kulturowych, oraz syntezy planu ochrony. f) Szkolenie z zakresu obsługi zakupionego oprogramowania Etap II Termin zakończenia: IV kwartał 2011 Planowane koszty realizacji: 44,5% wartości zlecenia a) Przygotowanie aplikacji służących do zarządzania danymi przestrzennymi systemu GIS-GPN, publikacji ich w sieci wewnętrznej oraz internecie (wymienionych w punktach VII.6.1., VII.6.2., VII.6.3., VII.6.4.) b) Stworzenie struktur centralnej bazy danych c) Pozyskanie danych przestrzennych z instytucji zewnętrznych, digitalizacja zasobów GPN d) Przygotowanie projektów map tematycznych w środowisku ArcGIS (pliki *.mxd) na podstawie posiadanych w zasobach danych e) Stworzenie metadanych dla przygotowanych zestawów danych f) Szkolenie z zakresu obsługi aplikacji służących do zarządzania danymi przestrzennymi systemu GIS-GPN, publikacji ich w sieci wewnętrznej oraz internecie Etap III Termin zakończenia: IV kwartał 2013 Planowane koszty realizacji: 37% wartości zlecenia a) Zasilenie systemu danymi stworzonymi w ramach przygotowywania operatów ochrony: przyrody nieożywionej i gleb, ekosystemów, fauny, walorów krajobrazowych i kulturowych oraz syntezy planu ochrony b) Przygotowanie projektów map tematycznych w środowisku ArcGIS (pliki *.mxd) c) Zaktualizowanie danych pozyskanych w drugim etapie realizacji projektu d) Stworzenie metadanych dla nowych zestawów danych e) Przygotowanie aplikacji służącej do monitorowania wykonania zabiegów gospodarczych (punkt VII.6.5) f) Szkolenie z zakresu obsługi systemu GIS-GPN Każdy z etapów prac będzie podlegał opiniowaniu przez niezależnego eksperta powołanego przez Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia wskazanych przez Zamawiającego uwag wynikających z opinii eksperta. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego niedociągnięć, braków lub błędów w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie. 4

5 VII. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ VII.1. Opracowanie szczegółowej koncepcji systemu GIS-GPN, zawierającej m.in. szczegółowy opis aplikacji projektowanych do wykonania w ramach zlecenia, szczegółową architekturę projektowanego systemu Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie szczegółowej koncepcji systemu GIS-GPN zawierającej: - propozycję rozwiązań sprzętowych - propozycję rozwiązań programowych - propozycję opisu funkcjonalności aplikacji projektowanych do wykonania w ramach zlecenia - propozycję struktury centralnej bazy danych - propozycję kontroli topologicznej obiektów - propozycję zabezpieczenia systemu - propozycje relacji przestrzennych pomiędzy danymi VII.2. Przygotowanie specyfikacji do przetargu na zakup sprzętu i oprogramowania Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie szczegółowego opisu zamówienia na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania jakie będzie potrzebne do stworzenia systemu GIS-GPN (zgodnie ze szczegółową koncepcją systemu opisaną w pkt. VII.1.). Opis przedmiotu zamówienia powinien być przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z prawem zamówień publicznych. VII.3. Instalacja zakupionego sprzętu i oprogramowania Sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie zakupione i stworzone w ramach projektu Sporządzenie projektu planu ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego Wykonawca jest zobowiązany zainstalować i skonfigurować. Zadaniem wykonawcy jest także przetestowanie sprawności i poprawności działania sprzętu oraz oprogramowania w siedzibie Zamawiającego. VII.4. Konfiguracja bezpiecznych połączeń do zasobów systemu GIS-GPN (np. VPN) dla użytkowników spoza siedziby dyrekcji GPN (np. leśniczówki) Do zadań Wykonawcy będzie należało skonfigurowanie bezpiecznych połączeń do zasobów systemu GIS-GPN dla użytkowników korzystających z systemu poza siedzibą dyrekcji GPN (np. leśniczówki). Przykładem bezpiecznego połączenia mogą być sieci VPN, które korzystają z łączy uwierzytelnionych, co zapewnia, że z siecią lokalną mogą łączyć się tylko użytkownicy autoryzowani, a ponadto stosowane jest szyfrowanie gwarantujące, że dane przesyłane przez Internet nie zostaną przechwycone i wykorzystane przez inne osoby. Zadaniem wykonawcy jest zaproponowanie bezpiecznego rozwiązania i podłączenie wskazanych przez Zamawiającego użytkowników. Po stronie Zamawiającego jest zapewnienie we wskazanych lokalizacjach dostępu do sieci internet. VII.5. Przygotowanie wytycznych z zakresu GIS dla opracowań wykonywanych w ramach przygotowywania operatów ochrony: przyrody nieożywionej i gleb, ekosystemów, fauny, walorów krajobrazowych i kulturowych, oraz syntezy planu ochrony. Przygotowane wytyczne z zakresu GIS dla opracowań wykonywanych w ramach przygotowywania operatów ochrony powinny być zgodne w zakresie struktury danych z istniejącymi standardami danych przestrzennych, a w szczególności ze Standardem danych GIS w ochronie przyrody oraz opracowaniem Dane przestrzenne dla potrzeb ochrony przyrody. Zaproponowane w wymienionych opracowaniach atrybuty warstw tematycznych można rozszerzać w miarę potrzeb, w takim 5

6 przypadku jednak konieczne będzie przygotowanie aplikacji służącej do eksportowania danych do minimum opisanego w powyższych materiałach. Zebrane, na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę wytycznych, dane w ramach przygotowania operatów planu ochrony mają umożliwić stworzenie map wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz.U nr 94 poz. 794). VII.6. Przygotowanie aplikacji służących do zarządzania danymi przestrzennymi systemu GIS-GPN, publikacji ich w sieci wewnętrznej oraz internecie Aplikacjami służącymi do publikacji danych, wspomagającymi wprowadzanie danych do systemu, przygotowywanie raportów i zestawień będą: GEOPORTAL, OBSERWACJE, STAN POSIADANIA, DREWNO, PLAN OCHRONY. Wszystkie aplikacje mają zapewniać kompetencyjny dostęp do systemu. Opracowane aplikacje mają zawierać system pomocy kontekstowej oraz dokumentację w postaci analogowej którą Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Zadaniem wykonawcy jest także wyposażenie wszystkich stworzonych aplikacji w możliwość: przeglądania danych archiwizowanych, przywoływania w dowolnym momencie stanu na koniec danego roku i porównywania go z innym, wykonywania zestawień na koniec określonego okresu rozliczeniowego wg określonych wzorów (np. stan posiadania, wykonanie wniosku cięć), sprawdzenia kto wprowadził zmiany, funkcjonalności te będą dostępne tylko dla administratora systemu oraz pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za dane zadanie. VII.6.1. Aplikacja GEOPORTAL Minimalna funkcjonalność aplikacji udostępnionej poprzez przeglądarkę internetową, przeznaczoną głównie dla służb terenowych oraz użytkowników anonimowych: Usługi przeglądania o Wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie, pomniejszanie, nakładanie na siebie zbiorów danych przestrzennych (w tym także dodawanie danych z innych serwisów WMS, lub z dysku lokalnego*) o Zdefiniowane szablony map i szablony wydruków (np. mapa gospodarcza, mapa turystyczna, mapa glebowa itp.) o Wyświetlanie informacji z legendy o Publikacja metadanych Usługi pobierania o Dostęp bezpośredni do danych (usługa WMS, WFS*) Usługi edycji danych o Edycja danych wektorowych* * funkcje dostępne dla autoryzowanych użytkowników W szczególności aplikacja ma zapewniać użytkownikowi autoryzowanemu możliwość: przeglądania map: ortofotomapy (mapa rastrowa), mapy topograficzne, DEM oraz map wektorowych (mapa gospodarczo-przeglądowa, sytuacyjno-wysokościowa, ewidencji gruntów, roślinności itp.), korzystania z gotowych szablonów map tematycznych (między innymi wymienionych w rozporządzeniach Ministra Środowiska wymienionych w punkcie II), sporządzania wydruków z wykorzystaniem przygotowanych szablonów, dodawanie informacji do wybranych warstw tematycznych, przeglądania zapisów z opisu taksacyjnego, planu ochrony. 6

7 VII.6.2. Aplikacja OBSERWACJE Aplikacja ma ułatwić wprowadzanie obserwacji przyrodniczych, dotychczas zbieranych przez pracowników parku w postaci kart obserwacyjnych, do elektronicznej bazy danych. Zadaniem aplikacji jest umożliwienie: - importu danych zebranych w terenie przy wykorzystaniu programu ArcPad, a także wpisania współrzędnych punktu lub wskazania ich na mapie i uzupełnienia wskazanej lokalizacji danymi atrybutowymi, - przygotowania wydruku karty obserwacyjnej wraz z mapką według ustalonego szablonu, - generalizacji danych do zadanej siatki kwadratów i ich eksportu do nowej warstwy (tworzenie warstw pokazujących w schematyczny sposób rozmieszczenia gatunku) - eksportu z bazy danych informacji do struktury opisanej w Standardzie danych GIS dla obszarów chronionych. VII.6.3. Aplikacja STAN POSIADANIA Aplikacja ma ułatwić prowadzenie baz danych związanych z ewidencją gruntów i podziałem powierzchniowym parku. Zadaniem aplikacji jest umożliwienie: - wprowadzania informacji o działkach ewidencyjnych i użytkach na terenie GPN - powiązania powierzchni działek z wydzieleniami - przygotowania raportów i zestawień VII.6.4. Aplikacja DREWNO Celem tej aplikacji jest gromadzenie informacji o pozyskaniu drewna, przygotowanie zestawień związanych z pozyskaniem oraz powiązanie tych danych z LMN. Zadaniem aplikacji jest umożliwienie: - wprowadzania danych dotyczących pozyskania drewna przez leśniczych - drukowania raportów dla leśnictw i parku - prezentacji zebranych danych na mapie i eksport danych do warstwy tematycznej - tworzenia zapytań i prezentacji odpowiedzi w postaci map i raportów VII.6.5. Aplikacja PLAN OCHRONY Celem tej aplikacji jest monitorowanie wykonania zabiegów gospodarczych przewidzianych do realizacji w planach ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego, oraz obszarów Natura 2000 Gorce i Ostoja Gorczańska. Aplikacja realizowana będzie w III etapie prac. Zadaniem aplikacji jest umożliwienie: - planowania zabiegów ochronnych w poszczególnych latach obowiązywania planów ochrony - ewidencjonowania wykonywania zabiegów ochronnych w poszczególnych latach. VII.7. Stworzenie struktur centralnej baz danych oraz pozyskanie danych przestrzennych z instytucji zewnętrznych, digitalizacja zasobów GPN Układ współrzędnych Dane przestrzenne należy przygotować w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich 1992, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821). Zasięg przestrzenny: Dane powinny być zebrane w dwóch zasięgach przestrzennych: 1) Obszar Gorczańskiego Parku Narodowego 2) Obszar Natura 2000 Ostoja Gorczańska, Gorce oraz otulina GPN 7

8 VII.7.1. Stworzenie struktur centralnej bazy danych Dane pozyskane z instytucji zewnętrznych oraz stworzone podczas realizacji projektu należy zasilić do przygotowanej centralnej bazy danych systemu GIS-GPN oraz połączyć ze słownikami umożliwiając w ten sposób rozkodowanie atrybutów obiektów. Zadaniem wykonawcy jest także przygotowanie mechanizmu służącego do aktualizacji danych pozyskiwanych z instytucji zewnętrznych zgodnie o strukturze zgodnej z obowiązującymi standardami. Struktura centralnej bazy danych przechowująca informację pozyskaną z instytucji zewnętrznych powinna być zgodna z obowiązującymi wytycznymi i instrukcjami (m.in. wymienionymi w pkt. II). Zaproponowana przez Wykonawcę struktura bazy danych musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego. Zadaniem Wykonawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa danych poprzez autoryzowany dostęp do danych oraz odpowiednio zaplanowaną archiwizację. VII.7.2. Pozyskanie danych przestrzennych z instytucji zewnętrznych W oparciu o art. 14 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U nr 76 poz. 489) Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest pozyskać dane przestrzenne z instytucji zewnętrznych. Pozyskanie danych z instytucji zewnętrznych jest częścią drugiego etapu prac. Wykonawca na zakończenie trzeciego etapu prac jest zobowiązany ponownie pozyskać dane z instytucji zewnętrznych i zasilić nimi system GIS-GPN. Procedurę tę należy przeprowadzić wtedy, gdy w instytucji zewnętrznej zostaną stworzone nowe dane lub dane pobrane w czasie wykonywania II etapu prac zostaną przez instytucję zarządzającą nimi zaktualizowane. VII Mapy topograficzne, ortofotomapy oraz numeryczny model terenu Z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego należy pozyskać wszystkie dostępne: mapy topograficzne (skala 1:10000, 1:25000, 1:50000) ortofotomapy i numeryczne modele terenu. VII Baza Danych Topograficznych (TBD) Baza Danych Topograficznych (TBD) - poziom informacyjny TBD przyjmuje się za zbliżony do poziomu informacyjnego map topograficznych w skali 1: Grupy warstw tematycznych: sieci cieków sieci dróg i kolei sieci uzbrojenia terenu budowle i urządzenia kompleksy użytkowania terenu obiekty inne tereny chronione jednostki podziału terytorialnego osnowa geodezyjna i fotogrametryczna elementy rzeźby terenu VII Topograficzna Mapa Wektorowa Poziomu Drugiego (VMap Level 2) Szczegółowość mapy dostosowana jest do skali 1: Grupy warstw tematycznych: aero informacje lotnicze bnd granice cul obiekty socjalno-kulturalne 8

9 elev rzeźba terenu gen ogólne hydro hydrografia ind przemysł phys fizjografia trans transport veg - roślinność VII Ewidencja gruntów i budynków Dane z ewidencji gruntów powinny posłużyć do przygotowania klasy obiektów Obiekty podstawowe wraz z tabelami opisanymi w zbiorze danych Ewidencyjno gospodarcza mapa parku narodowego. W postaci oryginalnej dane ewidencyjne będą wykorzystywane w granicach obszarów Natura 2000 i otuliny GPN. Na zlecenie GPN Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej przygotowuje wektorową mapę działek ewidencyjnych i użytków gruntowych. Dane te będą udostępnione wykonawcy zlecenia. VII Mapa Sozologiczna Polski Mapa tematyczna w skali 1:50000, przedstawiającą stan środowiska przyrodniczego oraz przyczyny i skutki - tak negatywnych, jak i pozytywnych - przemian zachodzących w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów, w tym przede wszystkim działalności człowieka, a także sposoby ochrony naturalnych wartości tego środowiska. Grupy warstw tematycznych: Formy ochrony środowiska przyrodniczego Degradacja komponentów środowiska przyrodniczego Przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego Rekultywacja środowiska przyrodniczego VII Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski Mapa tematyczna w skali 1:50000 jest opracowaniem, wyjaśniającym budowę geologiczną kraju z uwzględnieniem stratygrafii, petrografii, tektoniki, a także genezy utworów. VII Mapa Hydrogeologiczna Polski Mapa w skali 1:50000 odwzorowująca warunki hydrogeologiczne. Grupy warstw tematycznych: wodonośność wody powierzchniowe hydrodynamika jakość wód podziemnych ujęcia wód podziemnych 9

10 VII Mapa Podziału Hydrograficznego Polski Mapa zawierająca pełną charakterystykę geometryczną i opisową sieci wodnej oraz zlewni. Grupy warstw tematycznych: Obszarowe jednostki hydrograficzne Cieki wyróżnione i pozostałe Zbiorniki wyróżnione i pozostałe VII Mapa Hydrograficzna Polski Mapa tematyczna przedstawiającą w syntetycznym ujęciu warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym, jego zainwestowaniem i przekształceniem. Grupy warstw tematycznych: wypływy wód podziemnych wody podziemne pierwszego poziomu przepuszczalność gruntów zjawiska i obiekty gospodarki wodnej punkty hydrometryczne pomiarów stacjonarnych VII Leśna Mapa Numeryczna Leśna mapa numeryczna (LMN) jest podstawą Systemu Informacji Przestrzennej Lasów Państwowych, jest ona wykonana zgodnie z zasadami przyjętymi w Lasach Państwowych, czyli Standardem Leśnej Mapy Numerycznej. Z Nadleśnictw, na terenie których znajdują się obszary Natura 2000 Ostoja Gorczańska i Gorce należy pozyskać Leśna Mapę Numeryczną oraz tabele z bazy danych SILP przechowujące opis taksacyjny drzewostanu. VII.7.3. Uporządkowanie zasobów danych przestrzennych funkcjonujących w GPN Przegląd istniejących w GPN danych przestrzennych, konwersja do jednolitego układu odniesienia i przebudowa struktury zgodnie z obowiązującymi instrukcjami lub wytycznymi (punkt II ). Baza obserwacji przyrodniczych Fitosocjologia Siedliska Natura2000 Gleby Pododdziały (z opisem taksacyjnym) Graniczniki Powierzchnie monitoringowe (z bazą danych) Ortofotomapa Szlaki turystyczne Ścieżki edukacyjne Archiwalne zdjęcia lotnicze Mapa lasów Jarosza z 1932 r. Warstwy pomocnicze: o Drogi o Cieki 10

11 o o Warstwice Szczyty Próbki danych będących w zasobach GPN obrazujące ich strukturę mogą zostać udostępnione oferentom w postaci elektronicznej na ich pisemny wniosek. VII.7.4. Digitalizacja zasobów GPN Przetworzenie do postaci cyfrowej map tematycznych, będących w zasobach Gorczańskiego Parku Narodowego: Mapa geologiczna zakryta (przetworzenie do postaci wektorowej) Mapa geologiczna odkryta (przetworzenie do postaci wektorowej) Mapa geomorfologiczna (przetworzenie do postaci wektorowej) Mapy katastralne (przetworzenie do postaci rastrowej wraz z kalibracją) VII.7.5. Tworzenie nowych danych na potrzeby planu ochrony VII Granice GPN Opracowanie dwóch zbiorów danych przedstawiających granice Gorczańskiego Parku Narodowego na podstawie obowiązującego rozporządzenia w sprawie GPN oraz na podstawie nowego projektu przygotowanego na podstawie działek ewidencyjnych Warstwy tematyczne muszą być zgodne z opracowaniem Standardem Danych GIS w ochronie przyrody. Zasięg przestrzenny: Obszar Gorczańskiego Parku Narodowego VII Ewidencyjno gospodarcza mapa Parku Narodowego Do zadań wykonawcy będzie należało także przygotowanie nowej warstwy podziału powierzchniowego GPN. Dane przestrzenne należy opracować w oparciu o Standard Leśnej Mapy Numerycznej obowiązującej w Lasach Państwowych. Szczegółowe zasady podziału powierzchniowego Wykonawca będzie zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym. Opracowana warstwa podziału powierzchniowego stanowić będzie podstawę do dalszych prac planistycznych. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zorganizowanie spotkania w siedzibie Zamawiającego w trakcie którego omówione zostaną: planowane zmiany podziału, przygotowanie projektu podziału powierzchniowego i uzgodnienie go z Zamawiającym. Zaproponowany podział powierzchniowy może zostać skorygowany w ramach etapu III prac, o ile wnioski z syntezy planu wskażą na konieczność wprowadzenia zmian. Zmiany te muszą być uzgodnione z Zamawiającym i uwzględnione w końcowym opracowaniu. Wykonawca w przypadku tego zbioru danych musi przewidzieć kontrolę topologiczną poprawności wprowadzonych danych przestrzennych. W tym zbiorze danych zostaje zagregowana informacja dotycząca ewidencji gruntów i podziału powierzchniowego Parku Narodowego (wydzielenia, oddziały), a także dane opisu taksacyjnego dotyczące ekosystemów leśnych. Takie podejście do tych danych ułatwi sprawozdawczość oraz przygotowywanie deklaracji podatkowych. Atrybuty opisowe należy zgromadzić w tabelach, których struktura bazuje na tabelach bazy SILP. Wydzielenia należy opisać przy wykorzystaniu co najmniej następujących tabel: f_arodes; f_arod_land_use; f_parcel; f_parcel_land_use; f_forest_district; f_forest_range; f_arod_spec_area; f_species_sparea; f_subarea; f_arod_storey; f_storey_species Zasięg przestrzenny: Obszar Gorczańskiego Parku Narodowego 11

12 VII.7.6. Zasilenie systemu danymi stworzonymi w ramach przygotowywania operatów ochrony: przyrody nieożywionej i gleb, ekosystemów, fauny, walorów krajobrazowych i kulturowych oraz syntezy planu ochrony Wykonane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (punkt VII.5.) dane zostaną udostępnione Wykonawcy, którego zadaniem w III etapie prac będzie zasilenie nimi systemu GIS-GPN. VII.8 Przygotowanie projektów map tematycznych w środowisku ArcGIS (pliki *.mxd) na podstawie posiadanych w zasobach danych Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania na podstawie danych z centralnej bazy danych systemu GIS-GPN szablonów projektów map tematycznych wymienionych w rozporządzeniach w sprawie sporządzania projektów planów ochrony. Szczegółowy zakres legend oraz sposób prezentacji graficznej map (w tym także schemat kolorów) musi zostać uzgodniony z Zamawiającym. Projekty map mogą być przygotowane w oprogramowaniu ArcGIS w wersji 10.0, ale należy przygotować także kopię w wersji 9.1. dla użytkowników dysponujących tą wersją programu. VII.9. Stworzenie metadanych dla danych przestrzennych stworzonych w ramach projektu Wszystkie pozyskane oraz stworzone dane przestrzenne powinny być opisane poprzez metadane, które będą publicznie udostępniane w myśl dyrektywy INSPIRE. Metadane powinny być wykonane zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami lub wytycznymi. VII.10. Szkolenie z zakresu obsługi systemu GIS-GPN Szkolenia mają być przeprowadzone przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania materiałów w języku polskim dla uczestników szkolenia. Przykłady wykonywane podczas ćwiczeń powinny bazować na danych pochodzących z zasobów GPN. Szczegółowy konspekt szkoleń na dwa tygodnie przed terminem szkolenia powinien być zatwierdzony przez GPN. Szkolenia przeprowadzane będą na sprzęcie zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy szkolona będzie większa grupa osób, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt komputerowy dla przeprowadzenia szkoleń. a) Szkolenie z zakresu obsługi zakupionego oprogramowania (etap 1) 2 dniowe szkolenie (15 h) z zakresu oprogramowania ArcGIS ArcView. Program szkolenia powinien obejmować: tworzenie danych przestrzennych, analizy przestrzenne, tworzenie kompozycji mapowych. Szkolenie dla grupy max. 15 osobowej. b) Szkolenie z zakresu obsługi aplikacji służących do zarządzania danymi przestrzennymi systemu GIS-GPN, publikacji ich w sieci wewnętrznej oraz internecie (etap 2) 3 dniowe szkolenie (22 h) z zakresu aplikacji stworzonych na potrzeby projektu, oraz omawiające strukturę danych gromadzonych w systemie GIS-GPN. Dwa pierwsze dni szkolenia obejmujące omówienie struktur baz danych, obsługę aplikacji DREWNO, OBSERWACJE oraz aplikacji internetowej dla grupy 15 osobowej. Trzeci dzień szkolenia z zakresu administracji aplikacji dla grupy max. 5 osób. c) Szkolenie z zakresu obsługi systemu GIS-GPN (etap 3) Podsumowujące realizację projektu szkolenie powinno zawierać elementy szkoleń z etapu 1 i 2, omówienie nowych danych powstałych w wyniku realizacji projektu oraz nowej aplikacji służącej do monitorowania wykonania zabiegów gospodarczych. Szkolenie 2 dniowe (15 h), dla grupy max. 15 osobowej. 12

13 VIII. WARUNKI UDOSTĘPNIENIA MATERIAŁÓW KONIECZNYCH DO WYKONANIA ZADANIA Będące w posiadaniu Zamawiającego materiały niezbędne do wykonania zadania zostaną bezpłatnie udostępnione Wykonawcy po podpisaniu umowy. W związku z wykonywaniem zadania Wykonawca nie nabywa żadnych praw, co do treści materiałów przetwarzanych na postać numeryczną oraz nie może wykorzystać udostępnionych przez Zamawiającego materiałów do innych celów niż wykonanie zadania. IX. PRAWA AUTORSKIE Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawo do użytkowania opracowanych aplikacji oraz wykonywania w nich zmian bez zgody Wykonawcy. Wykonanie projektu obejmuje także przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do stworzonych przez Wykonawcę numerycznych postaci danych opisanych w punktach VII.7.3., VII.7.4., VII.7.5. oraz projektów kompozycji mapowych (punkt VII.8.). X. WARUNKI GWARANCJI Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie wad w funkcjonowaniu systemu GIS wynikających z winy zamawiającego, w tym funkcjonowanie aplikacji stworzonych przez Wykonawcę. Okres gwarancji: 3 lata. Czas reakcji: 36 godzin (od zgłoszenia telefonicznego, faksem lub przez ). Reakcja rozumiana jest jako podjęcie czynności zmierzającej do usunięcia zaistniałej usterki. Wykonawca zobowiązany jest dokonać napraw gwarancyjnych w siedzibie zamawiającego lub poprzez bezpieczne połączenie internetowe. Za bezpieczną konfigurację połączenia odpowiada Wykonawca. XI. USTALENIA KOŃCOWE Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W razie zmiany przepisów w trakcie prac nad projektem Planu Ochrony, Wykonawca przed końcem prac dokona niezbędnych poprawek, zgodnych z obowiązującymi przepisami. 13

PLAN OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA PROJEKT SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

PLAN OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA PROJEKT SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ PLAN OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA PROJEKT SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Maciej Szneidrowski

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA (PLH );

WYKONANIE PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA (PLH ); WYKONANIE PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA (PLH 200004); LEŚNA MAPA NUMERYCZNA Maciej Szneidrowski i Krystian Szyc Warszawa, grudzień 2011 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie rozwiązań geoportalowych w działalności RZGW w Krakowie. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wykorzystanie rozwiązań geoportalowych w działalności RZGW w Krakowie. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Wykorzystanie rozwiązań geoportalowych w działalności RZGW w Krakowie w ramach prowadzenia Regionalnego Systemu Informacyjnego i Katastru Wodnego Tomasz Bukowiec Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Standardu Danych GIS dla ochrony przyrody (w tym dla obszarów w Natura 2000)

Koncepcja Standardu Danych GIS dla ochrony przyrody (w tym dla obszarów w Natura 2000) Sieć Natura 2000 wdraŝanie anie i zarządzanie w rejonach przygranicznych Polski i SłowacjiS Niedzica, 11-12 12 grudnia 2008 r. Koncepcja Standardu Danych GIS dla ochrony przyrody (w tym dla obszarów w

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Bazy danych dla MPZP. Aplikacja wspomagające projektowanie graficzne MPZP

Bazy danych dla MPZP. Aplikacja wspomagające projektowanie graficzne MPZP Bazy danych dla MPZP Aplikacja wspomagające projektowanie graficzne MPZP Historia rozwoju aplikacji ETAP I Standaryzacja opracowań w ramach pracowni urbanistycznej Usprawnienie akwizycji danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta WYDZ. GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta www.kng.agh.edu.pl Karlova Studánka, 17-19 maja 2012 r. BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA UCZELNI WYŻSZEJ GEOPORTAL

Bardziej szczegółowo

System informacji przestrzennej, jako szczególne narzędzie w realizacji działań statutowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

System informacji przestrzennej, jako szczególne narzędzie w realizacji działań statutowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. System informacji przestrzennej, jako szczególne narzędzie w realizacji działań statutowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Michał Zapart Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania.

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Witold Radzio zastępca dyrektora Biura Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Doradca Głównego Geodety Kraju Pogorzelica, 23-25

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Baza Danych Przestrzennych

Elektroniczna Baza Danych Przestrzennych Elektroniczna Baza Danych Przestrzennych ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 1 Podstawa prawna pozyskiwania danych Dane graficzne i opisowe systemu EBDP 3 Budowa systemu EBDP 4 Plany na przyszłość 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i

Bardziej szczegółowo

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH Aneta Staniewska Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Plan

Bardziej szczegółowo

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop SESJA SZKOLENIOWA 8-9 X (2-dniowe) Szkolenie dla nowych użytkowników oprogramowania ArcGIS oraz osób rozpoczynających pracę z GIS dostarcza podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Zakład Hydrologii i Geoinformacji Instytut Geografii UJK CYFROWE BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH. Laboratorium

Zakład Hydrologii i Geoinformacji Instytut Geografii UJK CYFROWE BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH. Laboratorium CYFROWE BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH Laboratorium Ćwiczenie 2: Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 10k) 1. Zakres informacji, sposoby tworzenia i aktualizacji oraz sposoby udostępniania BDOT szczegółowo

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS

Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS System Informacji Przestrzennej Zamawiającego zawiera zasoby map cyfrowych połączone z bazą danych. System Informacji Przestrzennej Realizowany wraz z

Bardziej szczegółowo

gromadzenie, przetwarzanie

gromadzenie, przetwarzanie Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Moduł danych w serwisie CRIS - gromadzenie, przetwarzanie i prezentacja danych mgr inż. Piotr Cofałka, mgr inż. Jacek Długosz dr Joachim

Bardziej szczegółowo

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE NYSA, dn. 24.10.2014r. Opracowanie: Marcin Dorecki Wiesław Fościak Mapa zasadnicza rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne,

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Obiektów Topograficznych dobra podstawa do budowy GIS"

Baza Danych Obiektów Topograficznych dobra podstawa do budowy GIS Baza Danych Obiektów Topograficznych dobra podstawa do budowy GIS" Artur Kapuściński Barbara Szczepańska Andrzej Kwiecień Plan prezentacji Charakterystyka danych BDOT10k i ich jakość System KSZBDOT Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: GIS/3313/2014/mb Drawno, dnia 25.08.2014

Znak sprawy: GIS/3313/2014/mb Drawno, dnia 25.08.2014 Znak sprawy: GIS/3313/2014/mb Drawno, dnia 25.08.2014 Drawieński Park Narodowy ul. Leśników 2 73-220 Drawno ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Dedykowany system monitoringu przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie danymi przestrzennymi

Zarządzanie danymi przestrzennymi Zarządzanie danymi przestrzennymi ERGO wykorzystuje technologię GIS typu Open Source zapewniającą otwartość, skalowalność oraz niskie koszty wdrożenia i utrzymania systemu. System zapewnia scentralizowane

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania prawne. Europejskie uwarunkowania prawne:

1. Wymagania prawne. Europejskie uwarunkowania prawne: 1. Wymagania prawne Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być na dzień odbioru zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów administracji publicznej, dyrektywą INSPIRE, ustawą o Infrastrukturze

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Konferencja Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Uniwersytet Śląski w Katowicach 12 lutego 2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Ochrona przyrody w GIS

Ochrona przyrody w GIS Ochrona przyrody w GIS Agnieszka Łukowicz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach Cel Prezentacja wykorzystania GIS w RDOŚ w Kielcach 2 Dyrektywa INSPIRE Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy las Co Bank Danych o Lasach ma do zaoferowania społeczeństwu. Andrzej Talarczyk

Cyfrowy las Co Bank Danych o Lasach ma do zaoferowania społeczeństwu. Andrzej Talarczyk Cyfrowy las Co Bank Danych o Lasach ma do zaoferowania społeczeństwu Andrzej Talarczyk Lasy w Polsce Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2% terytorium

Bardziej szczegółowo

Założenia dla rozwiązań narzędziowych zarządzania bazą danych obiektów topograficznych na poziomie wojewódzkim

Założenia dla rozwiązań narzędziowych zarządzania bazą danych obiektów topograficznych na poziomie wojewódzkim Założenia dla rozwiązań narzędziowych zarządzania bazą danych obiektów topograficznych na poziomie wojewódzkim Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Ewa Janczar BGWM w Warszawie Wojciech

Bardziej szczegółowo

Wydział Programu dla Odry-2006

Wydział Programu dla Odry-2006 Wydział Programu dla Odry-2006 Wrocław, grudzień 2012 Opis ogólny SIPDO System Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry Narzędzie informatyczne do wspomagania i koordynacji zadań inwestycyjnych w dorzeczu

Bardziej szczegółowo

Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi

Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi Załącznik nr 3 do umowy Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi 1. a) Rozszerzenia funkcjonalności systemu (nie zmieniające generalnej struktury programu). Usługa umożliwia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Michta Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Agnieszka Michta Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Agnieszka Michta Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji DEFINICJA GEOPORTALU DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. Rozdział I Art. 3 pkt. 8 Geoportal INSPIRE

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń.

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Prezentacja funkcjonalności dostarczonego w ramach Projektu oprogramowania. Umowa nr 4/UM/WFGZGiK/2010 Przedmiot umowy Dostawa

Bardziej szczegółowo

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego W ramach konkursu Internetowa Mapa Roku 2013 organizowanego przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zgłasza dwa opracowania

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r.

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. Baza Adresowa Województwa Łódzkiego jest systemem dedykowanym dla urzędów gmin z terenu Województwa Łódzkiego. System umożliwia prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Geoportal monitoringu środowiska województwa lubelskiego, jako forma informowania społeczeństwa o stanie środowiska w województwie

Geoportal monitoringu środowiska województwa lubelskiego, jako forma informowania społeczeństwa o stanie środowiska w województwie Geoportal monitoringu środowiska województwa lubelskiego, jako forma informowania społeczeństwa o stanie środowiska w województwie WIOŚ LUBLIN Joanna Śluz Łukasz Prażmo Państwowy Monitoring Środowiska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu danych, sposobu zakładania i prowadzenia oraz sposobu i trybu wymiany danych krajowego systemu informacji geograficznej

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE - od zbiorów do usług danych przestrzennych Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Drawieńskim Parkiem Narodowym, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno, reprezentowanym przez:

Drawieńskim Parkiem Narodowym, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno, reprezentowanym przez: Umowa nr K-3700-..2014 na Dedykowany system monitoringu przyrodniczego DPN Zawarta w dniu.. r. w Drawnie pomiędzy: Drawieńskim Parkiem Narodowym, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno, reprezentowanym przez: Pawła

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 151 Dział tematyczny VII: Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 152 Zadanie 31 System przetwarzania danych PSH - rozbudowa aplikacji do gromadzenia i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r.

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU 1 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. ROZWÓJ IIP NA MAZOWSZU REALIZOWANE PROJEKTY Rozwój elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki systemów informacji przestrzennej. Aneta Staniewska Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego

Wprowadzenie do tematyki systemów informacji przestrzennej. Aneta Staniewska Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Wprowadzenie do tematyki systemów informacji przestrzennej Aneta Staniewska Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego 1. Podstawowe pojęcia 2. Podstawy prawne funkcjonowania mazowieckiej infrastruktury informacji

Bardziej szczegółowo

Sposób na obsłużenie polskich standardów danych GIS. Antoni Łabaj SmallGIS sp. z o.o.

Sposób na obsłużenie polskich standardów danych GIS. Antoni Łabaj SmallGIS sp. z o.o. Sposób na obsłużenie polskich standardów danych GIS Antoni Łabaj SmallGIS sp. z o.o. Co należy rozumieć przez standard danych GIS? Standard udokumentowane porozumienie potencjalnych użytkowników eliminujące

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... Nr sprawy: SP.GN.272.127.2014 WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Bardziej szczegółowo

GeoPortal Parków Narodowych

GeoPortal Parków Narodowych Marcin Bukowski- Tatrzański Park Narodowy Marcin Guzik- Tatrzański Park Narodowy GeoPortal Parków Narodowych System informatyczny ochrony przyrody powinien składać się z kilku segmentów, współdziałających

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w jednostce samorządu terytorialnego Ciechocinek, 3 września 2009 r. Referuje: Krzysztof Głuszek Kierownik Biura Systemów Informacji

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

Projekt MSIP-GPW. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa. Seminarium podsumowujące projekt

Projekt MSIP-GPW. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa. Seminarium podsumowujące projekt Projekt MSIP-GPW Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa Seminarium i podsumowujące projekt Warszawa, 27.08.2008 2008 Sygnity Jeden z największych

Bardziej szczegółowo

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników System Informacji Geograficznej (GIS: ang. Geographic Information System) system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Najbardziej oczywistą

Bardziej szczegółowo

HARMONIZACJA DANYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

HARMONIZACJA DANYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM HARMONIZACJA DANYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Nowe technologie w gospodarce przestrzennej Bytom, 13 stycznia 2012 Antoni Łabaj, SmallGIS INTERDYSCYPLINARNOŚĆ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Planowanie przestrzenne

Bardziej szczegółowo

OPIS SZCZEGÓŁOWY ZAMÓWIENIA

OPIS SZCZEGÓŁOWY ZAMÓWIENIA Załącznik nr. Wyciąg z opracowania autorstwa Krystyny Popko-Tomasiewicz: ZałoŜenia merytoryczno-techniczne do wykonania zadania, pt.: Prowadzenie nadzoru merytorycznego i koordynacja projektu objętego

Bardziej szczegółowo

GIS SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (IV kwartał 2013 r.)

GIS SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (IV kwartał 2013 r.) GIS SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (IV kwartał 2013 r.) SPRAWOZDANIE Z REALIZAJI PRAC W RAMACH PROJEKTU PT. WYKONANIE PROJEKTÓW PLANU OCHRONY DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce

Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce Realizacja art. 13a ustawy o lasach Andrzej Talarczyk Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Jacek Przypaśniak Dyrekcja Generalna Lasów

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Narol Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Płazów Wykonano: Luty 2012 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Metadane w zakresie geoinformacji

Metadane w zakresie geoinformacji Metadane w zakresie geoinformacji Informacja o zasobie danych przestrzennych Plan prezentacji 1. Co to są metadane i o czym nas informują? 2. Rola metadanych 3. Dla jakich zbiorów tworzone są metadane?

Bardziej szczegółowo

Integracja obiektów baz danych katastralnych, mapy zasadniczej z bazą danych TBD - odosobnienie czy partnerstwo? Wstęp

Integracja obiektów baz danych katastralnych, mapy zasadniczej z bazą danych TBD - odosobnienie czy partnerstwo? Wstęp Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Integracja obiektów baz danych katastralnych, mapy zasadniczej z bazą danych TBD - odosobnienie czy partnerstwo? Wstęp

Bardziej szczegółowo

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q WZÓR WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu

Bardziej szczegółowo

p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 08.12.2009 r. p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie sposobu i trybu tworzenia, aktualizacji i udostępniania bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina: Dzwola Powiat: Janów Lubelski Województwo: lubelskie. Zał. Nr 3 PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Wykonano: październik 2008 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I II Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Marszałka Województwa z zakresu geodezji i kartografii. Gdańsk, r.

Rola i zadania Marszałka Województwa z zakresu geodezji i kartografii. Gdańsk, r. Rola i zadania Marszałka Województwa z zakresu geodezji i kartografii Gdańsk, 09.03.2017 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ.

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE Węgrów, maj 2014 r. Modernizację ewidencji gruntów i budynków

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 24.06.2013 r. URN. 271.8.3.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej. Opolskie w Internecie

Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej. Opolskie w Internecie Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej Opolskie w Internecie Podstawa prawna Realizacja projektu Opolskie w Internecie- system informacji przestrzennej i portal informacyjnopromocyjny

Bardziej szczegółowo

Stosowanie geoinformatyki w kontekście centralizacji SILP Szkolenie centralne z zakresu geomatyki leśnej dla nadleśniczych, 2011r.

Stosowanie geoinformatyki w kontekście centralizacji SILP Szkolenie centralne z zakresu geomatyki leśnej dla nadleśniczych, 2011r. Aktualizacja LMN Stosowanie geoinformatyki w kontekście centralizacji SILP Szkolenie centralne z zakresu geomatyki leśnej dla nadleśniczych, 2011r. przygotowali: Piotr Kyc, Witold Witosza - Zespół Zadaniowy

Bardziej szczegółowo

Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów

Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów "Zawód kartografa" d kartografa" - III Zawodowa Konferencja Stowarzyszenia Kartografów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Spis treści: załącznik nr 10 do SIWZ RG /4/10

WARUNKI TECHNICZNE. Spis treści: załącznik nr 10 do SIWZ RG /4/10 załącznik nr 10 do SIWZ RG.3431-3/4/10 WARUNKI TECHNICZNE opracowania bazy geometrycznej ewidencji gruntów w systemie GEO-MAP dla obrębów: zad.1 Brzeźno, Husynne gmina Dorohusk, zad.2 Strachosław gmina

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Zał. nr 9 do SIWZ Gminy : Oleszyce, Lubaczów Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Szczutków gm. Lubaczów Obr. Zalesie, gm. Oleszyce Wykonano:

Bardziej szczegółowo

Analizy morfometryczne i wizualizacja rzeźby

Analizy morfometryczne i wizualizacja rzeźby PRACA LICENCJACKA GEOINFORMACJA Proponowana problematyka w roku akademickim 2015/2016 Dr Jolanta Czerniawska Analizy morfometryczne i wizualizacja rzeźby na przykładzie di Pomorza lub bkujaw. Prace oparte

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

Bank Danych o Lasach jego budowa, i możliwości wykorzystania Andrzej Talarczyk, Stanisław Zajączkowski

Bank Danych o Lasach jego budowa, i możliwości wykorzystania Andrzej Talarczyk, Stanisław Zajączkowski Bank Danych o Lasach jego budowa, i możliwości wykorzystania Andrzej Talarczyk, Stanisław Zajączkowski 1 2 3 Wiedza jest niezbędna do podejmowania decyzji 4 Wiedza o lesie Opisać i zmierzyć Zgromadzić

Bardziej szczegółowo

Preservation of wetland habitats in the upper Biebrza Valley Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy

Preservation of wetland habitats in the upper Biebrza Valley Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy Preservation of wetland habitats in the upper Biebrza Valley Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy Zamawiający Biebrzański Park Narodowy Osowiec Twierdza 8 19-110 Goniądz Sygn. ZP-6/2013/6/2041/13

Bardziej szczegółowo

WOLNE I NIEODPŁATNE DANE PZGIK

WOLNE I NIEODPŁATNE DANE PZGIK WOLNE I NIEODPŁATNE DANE PZGIK Piotr Pachół WODGiK Katowice PZGiK Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (pzgik): zbiory danych prowadzone na podstawie ustawy przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,

Bardziej szczegółowo

Dokumenty planistyczne Gminy Opinogóra Górna

Dokumenty planistyczne Gminy Opinogóra Górna Dokumenty planistyczne Gminy Opinogóra Górna Zaimportowane w aplikacji Rejestr Planów RP Warszawa, 26 listopada 2015 r. Modułowa budowa aplikacji I. Import danych II. Przeglądanie danych III. Korekta danych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o.

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o. Rozwiązanie GIS dla mniejszego miasta: model Miasta Stalowa Wola Instytut Rozwoju Miast Janusz JEśAK ESRI Polska Sp. z o. o. Jacek SOBOTKA Rybnik, 27-28 września 2007 Plan Prezentacji Geneza przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. 1. Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520, ze zm.);

WARUNKI TECHNICZNE. 1. Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520, ze zm.); WARUNKI TECHNICZNE Założenie bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w

Bardziej szczegółowo

PRACE EKSPERCKIE NAD ZINTEGROWANYM MODELEM DANYCH GEODEZYJNYCH

PRACE EKSPERCKIE NAD ZINTEGROWANYM MODELEM DANYCH GEODEZYJNYCH BGWM.PL BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Al. Jerozolimskie 28, 00-024 WARSZAWA tel.: (0-22) 827-70-46, faks: (0-22) 828-84-59 http://www.bgwm.pl Ewa Janczar Kierownik Działu Obsługi Zasobu Geodezyjnego

Bardziej szczegółowo

Atrybuty podstawowych obiektów bazy danych ewidencyjnych oraz metody ich weryfikacji

Atrybuty podstawowych obiektów bazy danych ewidencyjnych oraz metody ich weryfikacji Atrybuty podstawowych obiektów bazy danych ewidencyjnych oraz metody ich weryfikacji Karpacz, 26 maja 2011r. Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu Izabela Musik ekspert

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie narzędzi geomatycznych w leśnictwie rola Geoportalu i BDOT

Wykorzystanie narzędzi geomatycznych w leśnictwie rola Geoportalu i BDOT Wykorzystanie narzędzi geomatycznych w leśnictwie rola Geoportalu i BDOT przygotowanie: Wydział Urządzania Lasu DGLP Dział Urządzania Lasu BULiGL Warszawa, 10-11 września 2015 r. Agenda 1. Budowa SIP w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel i zakres prac modernizacyjnych II. Charakterystyka obiektu III. Uzasadnienie potrzeby modernizacji IV. Źródła danych ewidencyjnych i metody

Bardziej szczegółowo

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych Jacek Jania Plan prezentacji 1. Mapy tematyczne 2. Narzędzia do tworzenia map tematycznych 3. Rodzaje pakietów oprogramowania GIS 4. Rodzaje licencji

Bardziej szczegółowo

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza Mateusz Troll Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Tomasz Gacek GISonLine S.C. Plan prezentacji 1. Informacje o projekcie 2. Składowe systemu

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA DANYCH GIS

STRUKTURA DANYCH GIS Maciej Łochyński Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Marcin Guzik Tatrzański Park Narodowy STRUKTURA DANYCH GIS Proponowaną strukturę naleŝy traktować jako listę wstępną do konsultacji

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mączewski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Grodzisk Mazowiecki, 6.05.

Krzysztof Mączewski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Grodzisk Mazowiecki, 6.05. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. g) Pracami urządzeniowymi (wyznaczenie zadań gospodarczych) nie należy obejmować

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. g) Pracami urządzeniowymi (wyznaczenie zadań gospodarczych) nie należy obejmować Załącznik nr 5 1. Zakres powierzchniowy: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA a) Pracami należy objąć wszystkie lasy (zgodnie z ich definicją podaną w art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODSTAWOWE, JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE, WSPÓŁCZYNNIKI KORYGUJĄCE ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBLICZANIA OPŁAT

STAWKI PODSTAWOWE, JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE, WSPÓŁCZYNNIKI KORYGUJĄCE ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBLICZANIA OPŁAT Załącznik do ustawy STAWKI PODSTAWOWE, JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE, WSPÓŁCZYNNIKI KORYGUJĄCE ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBLICZANIA OPŁAT 1. Stawki podstawowe, zwane dalej Sp, oraz jednostki rozliczeniowe stosowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim III etap w formie

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii związanych z ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA nr WND-RPLD.04.02.00-00-007/12-00 W Opisie Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski Kartografia multimedialna krótki opis projektu Paweł J. Kowalski Copyright Paweł J. Kowalski 2008 1. Schemat realizacji projektu 2 Celem projektu wykonywanego w ramach ćwiczeń z kartografii multimedialnej

Bardziej szczegółowo

Mapa sozologiczna, jako źródło informacji o stanie środowiska

Mapa sozologiczna, jako źródło informacji o stanie środowiska Konferencja Środowisko informacji Warszawa, 7-8.10.2015 r. Mapa sozologiczna, jako źródło informacji o stanie środowiska Mieczysław Kunz Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk o Ziemi Katedra Geomatyki

Bardziej szczegółowo

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego WYPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH METOD INTEGRACJI DANYCH KATASTRALNYCH, MAPY ZASADNICZEJ I BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ

Bardziej szczegółowo

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA Aplikacja EMUIA Architektura Architektura TERYT GUS EMUiA EMUiA SZYNA USŁUG ZSIN EGiB Pozostałe systemy SZPRG ISOK Widok ogólny Wyszukiwanie obiektów - szybkie Wyszukiwanie obiektów - atrybutowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS 10.1 Marcin Paź Esri Polska Zagadnienia Koncepcja rastra Typy danych rastrowych Właściwości rastrów Modele danych rastrowych w ArcGIS Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Rozdział II. SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH

WARUNKI TECHNICZNE. Rozdział II. SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH Załącznik nr 2 do siwz WARUNKI TECHNICZNE Rozdział I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja w zakresie sieci dróg, kolei i budowli mostowych, granic administracyjnych, obiektów

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2011 z dnia 25.07.2011 roku STAROSTWO POWIATOWE W OSTRÓDZIE Wydział Geodezji i Kartografii STANDARDY TECHNICZNE numerycznego przekazywania wyników wykonanych prac geodezyjnych

Bardziej szczegółowo