Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce"

Transkrypt

1 Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce Realizacja art. 13a ustawy o lasach Andrzej Talarczyk Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Jacek Przypaśniak Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

2 Lasy w Polsce Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2% terytorium kraju, rosną na obszarze 9,3 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 2

3 Struktura własności lasów w Polsce Powierzchnia lasów w Polsce na r. wynosiła 9304,76 tys. ha 29,2 % powierzchni kraju.

4 Polityka leśna państwa Zapewnienie trwałości lasów wymaga stałego monitorowania wielkości zasobów leśnych oraz stanu lasów, a także prowadzonej gospodarki leśnej. Z PLP wynika potrzeba zbudowania systemu informacyjnego dostarczającego wiarygodnych informacji w celu: o prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej na różnych szczeblach organizacji i zarządzania w leśnictwie, o sprawowania nadzoru państwa nad lasami wszystkich form własności. 4

5 Ustawa o lasach: W celu realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej Lasy Państwowe obowiązane są w szczególności do: ( ) prowadzenia banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów (art. 13a) Wykonywanie prac z zakresu: ( ) prowadzenia banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów, ( ) - powierza się przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. (art. 21a) 5

6 Bank Danych o Lasach: hurtownia danych gromadząca, przetwarzająca i udostępniające informacje dotyczące lasów na terenie Polski bez względu na ich formę własności Portal internetowy Dane przestrzenne i opisowe Zestawienia i raporty 6

7 Czynniki, które umożliwiły rozpoczęcie budowy BDL Informatyzacja gromadzenia danych o lesie i gospodarce leśnej Szybki rozwój GIS w leśnictwie i zarządzaniu środowiskiem naturalnym Zmiany w prawie (art. 13a, 21a i 58 Ustawy o lasach) Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów 7

8 GIS w LP Leśna Mapa Numeryczna oraz system SILP_WEB Od początku XXI wieku, w ramach prac urządzeniowych, wszystkie nadleśnictwa w Polsce posiadają leśną mapą numeryczną. 10 marca 2010 r. zakończono budowę LMN w LP 8

9 GIS w LP Leśna Mapa Numeryczna oraz system SILP_WEB 9

10 Źródła informacji o stanie lasów w LP W rewizji planu urządzenia lasu oraz w bieżącej działalności gospodarczej bardzo szeroko wykorzystywane są techniki GIS, pozycjonowanie satelitarne (GPS) i ortofotomapa. Podjęto próby skanowania LIDAR. prace urządzenia lasu (plan ul, siedliskowe) WISL 2 cykle, 3 od 2015 roku, monitoring (biologiczny, przyrodniczy), dane SILP, dane zewnętrzne (geoportal, BDOT ), inne 10

11 LP zadania ustawowe i ich finansowanie Art Lasy Państwowe sporządzają corocznie raport o stanie lasów oraz sprawozdanie finansowo-gospodarcze z działalności Lasów Państwowych. 2. Rada Ministrów przedkłada Sejmowi informację o stanie lasów oraz o realizacji krajowego programu zwiększania lesistości. Art. 54. Lasy Państwowe otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez administrację rządową, a w szczególności na:.. 4) sporządzanie okresowych, wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów, aktualizacji stanu zasobów leśnych oraz prowadzenie banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów, o których mowa w art. 13a ust. 1 pkt. 2, 3; 11

12 Realizacja zadań PGL LP wynikających z ustawy o lasach w kontekście BDL Zespół zadaniowy o Powołany Zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie opracowania koncepcji budowy i funkcjonowania banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności o Zaangażowane jednostki: o Departament Leśnictwa Ministerstwa Środowiska o Instytut Badawczy Leśnictwa o Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego o Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej o Główny Urząd Statystyczny o Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 12

13 Realizacja zadań PGL LP wynikających z ustawy o lasach w kontekście BDL: Koncepcja BDL obejmuje charakterystykę: o podstawowych celów, o stanu istniejących zbiorów, o proponowanych zmian w prawie, o zakresu podstawowych danych, o źródeł danych, o struktury danych, o weryfikacji i aktualizacji danych, o budowy i funkcjonowania BDL. 13

14 Od koncepcji do realizacji Kompletne rozwiązanie ( ) Pilotaż ( ) Koncepcja ( ) 14

15 Realizacja zadań PGL LP wynikających z innych przepisów w kontekście BDL: Docelowi użytkownicy BDL: o Ministerstwo Środowiska, o Główny Urząd Statystyczny, o jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, o organy ochrony przyrody i ochrony środowiska (GDOŚ, RDOŚ, GIOŚ), o jednostki naukowe, o samorządy, o BULiGL, o organizacje pozarządowe, o społeczeństwo. 15

16 Priorytetowe wymagania BDL Gromadzenie Przetwarzanie Analizowanie i prognozowanie Udostępnianie Standaryzacja 16

17 Realizacja projektu I etap pilotażowe wdrożenie systemu przechowującego i udostępniającego dane o lasach wszystkich form własności (lata ) o dla lasów obszaru województw małopolskiego, mazowieckiego i podkarpackiego o w zakresie danych urządzeniowych dla Lasów Państwowych dla całego kraju II etap docelowe wdrożenie Banku Danych o Lasach (od 10 kwietnia 2013 r. do 1 grudnia 2014 r.) o obszar całego kraju, dla lasów wszystkich form własności. 17

18 Repozytorium danych źródłowych Import z SILP (lasy w zarządzie LP) Opisy taksacyjne Leśna Mapa Numeryczna Plany cięć Sortymentacja pozyskania Cyfryzacja danych dla lasów poza LP Wprowadzenie danych z uproszczonych planów u.l., planów u.l. i inwentaryzacji stanu lasu do bazy danych Wektoryzacja map i szkiców Pozyskanie i przetworzenie danych z innych instytucji Monitoring stanu lasu Geologia Meteorologia Hydrologia Ochrona przyrody Pożary i szkodniki Podkłady mapowe i fotograficzne BDL 18

19 Składniki BDL Centralny Opis Taksacyjny SILP (Lasy Państwowe) Dane źródłowe dla lasów wszystkich form własności BDL System obliczeń, raportowania i prognozowania Portal internetowy 19

20 Dane zagregowane Stan aktualny lasów w Polsce Raporty z danych urządzeniowych Raporty z WISL Raporty z monitoringu lasu Raporty na potrzeby Raportu o stanie lasów Raporty na potrzeby prognoz Raporty na potrzeby sprawozdawczości międzynarodowej... Prognozy dotyczące lasów w Polsce Prognoza zasobów drzewnych Prognoza możliwości użytkowania Prognoza możliwości użytkowania zasobów drzewnych wg kategorii jakości... 20

21 Udostępnianie danych Portal internetowy Usługi mapowe Udostępnianie indywidualne 21

22 Portal internetowy 22

23 Do czego potrzebny jest Bank Danych o Lasach? Zbiór kompletnej informacji o lasach w Polsce 23

24 Do czego potrzebny jest Bank Danych o Lasach? Gromadzenie i standaryzacja informacji o lasach Realizacja obywatelskiego prawa do informacji Realizacja zadań PGL LP (udostępnianie informacji, KIIP) Źródło danych dla naukowców i ekspertów Źródło wiedzy dla władzy politycznej Źródło danych dla statystyki państwowej Źródło wiedzy dla raportowania międzynarodowego 24

25 Do czego potrzebny jest Bank Danych o Lasach? INSPIRE Dyrektywa INSPIRE Rząd Minister Środowiska Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jednostki podległe rządowi 23 Parki Narodowe Narodowy Instytut Dziedzictwa Zbiory danych SILP 25

26 Wyzwania na przyszłość Problemy do rozwiązania Systemowe rozwiązanie przekazywania informacji o środowisku leśnym Wprowadzenie obowiązku przekazywania danych z dokumentacji urządzeniowej Wprowadzenie obowiązku przekazywania danych z dokumentów dotyczących ochrony środowiska Standaryzacja informacji o lasach Jednolity standard opracowywania uproszczonego planu urządzenia lasu (instrukcja) Jednolity format danych elektronicznych (baza opisowa i dane przestrzenne) Ujednolicenie statystyki państwowej w zakresie leśnictwa Raportowanie powierzchni leśnej spójne z ewidencją powszechną Uzgodnienie pomiędzy Prezesem GUS i Ministrem Środowiska zakresu danych statystycznych z obszaru leśnictwa na potrzeby BDL Doprowadzenie do aktualności dokumentacji urządzeniowej dla lasów poza PGL LP 26

27 Dziękujemy za uwagę Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej ul. Leśników Sękocin Stary tel , faks Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr Warszawa tel , faks

INFORMACJA O STANIE LASÓW ORAZ O REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI W 2011 R.

INFORMACJA O STANIE LASÓW ORAZ O REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI W 2011 R. INFORMACJA O STANIE LASÓW ORAZ O REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI W 2011 R. WARSZAWA, wrzesień 2012 r. Spis treści : I. REALIZACJA PODSTAWOWYCH CELÓW POLITYKI LEŚNEJ PAŃSTWA... 3 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I. CEL OPRACOWANIA System Informacji Przestrzennej GIS-GPN ma za zadanie usprawnić system

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie

Regulamin organizacyjny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14 Dyrektora RDLP w Warszawie z dnia 27.03. 2013r. Regulamin organizacyjny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie 2 Spis treści strona: I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rola administracji publicznej w promowaniu odpowiedzialnych inwestycji i eko-przedsiębiorców

Rola administracji publicznej w promowaniu odpowiedzialnych inwestycji i eko-przedsiębiorców Rola administracji publicznej w promowaniu odpowiedzialnych inwestycji i eko-przedsiębiorców Maciej Rossa Dyrektor Departamentu Informacji o Środowisku GDOŚ maciej.rossa@gdos.gov.pl Obszary działania GDOŚ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych GEOMATYKA w Lasach Państwowych Część II. PORADNIK PRAKTYCZNY GEOMATYKA w Lasach Państwowych Część II. PORADNIK PRAKTYCZNY Centrum Informacyjne Lasów Państwowych GEOMATYKA w Lasach Państwowych Część II.

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI 2014 SYNTEZA

AKTUALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI 2014 SYNTEZA INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi AKTUALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI 2014 SYNTEZA Pracę wykonano na zamówienie Ministra Środowiska oraz sfinansowano ze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Wstęp presje na środowisko, stan środowiska oceny i prognozy. "Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015"

Wstęp presje na środowisko, stan środowiska oceny i prognozy. Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015 Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa śląskiego na lata 2013-2015 stanowi wypełnienie przepisu art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania projektów informatycznych w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej"

Możliwości dofinansowania projektów informatycznych w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej Możliwości dofinansowania projektów informatycznych w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej" ROLA SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W TWORZENIU POLSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM W REGIONIE WODNYM

PROGRAM W REGIONIE WODNYM PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO W REGIONIE WODNYM ŚRODKOWEJ WISŁY PROJEKT (wersja pierwsza poprawiona) Warszawa, grudzień 2012 r. Status dokumentu Niniejszy dokument jest pierwszą wersją Programu Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie Słownik pojęć... 7 1 Podsumowanie... 12 2 Podstawowe informacje o projekcie... 14 2.1 Geneza i istota projektu... 14 2.2 Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Streszczenie Zadania nałożone

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Aneta Staniewska Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA

Bardziej szczegółowo

Geoserwis GDOŚ. - zastosowanie oprogramowania OpenSource we wdrażaniu dyrektywy INSPIRE w zakresie ochrony środowiska

Geoserwis GDOŚ. - zastosowanie oprogramowania OpenSource we wdrażaniu dyrektywy INSPIRE w zakresie ochrony środowiska Geoserwis GDOŚ - zastosowanie oprogramowania OpenSource we wdrażaniu dyrektywy INSPIRE w zakresie ochrony środowiska Maciej Rossa maciej.rossa@gdos.gov.pl Paweł Seremak pawel.seremak@gdos.gov.pl Michał

Bardziej szczegółowo

System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2)

System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2) System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2) Cel projektu: Strategicznym celem Projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej-2 SISP-2 jest zwiększenie rezultatów budowy e-statystyki w Polsce

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Zp 272.3.2014 Załącznik nr 11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zadania pn: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT )

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT ) PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT ) Warszawa, 2004 Zleceniodawca: URZĄD GMINY w KOŁBIELI 05-340 Kołbiel, ul. Szkolna 1 Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S. A. 03-908 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95 Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE

PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE 21.4.2015 PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE (wstępne) do Narodowego Programu Leśnego piątego panelu ekspertów ROZWÓJ: Las i gospodarka leśna jako międzysektorowe instrumenty rozwoju Po doświadczeniach gospodarki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020. [Sekcja 7]

SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020. [Sekcja 7] ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020 [Sekcja 7] Opole, luty 2014 r. 2 Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 Instytucją Zarządzającą RPO WO 2014-2020 jest Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Warszawa - marzec

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI Dla Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (ZGODNIE Z ART. 47 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 498/2007)

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Zbiory danych przestrzennych w jednostkach samorządu terytorialnego identyfikacja i oszacowanie zasobów, wraz z przykładami

Bardziej szczegółowo

Plan Urządzenia Lasu

Plan Urządzenia Lasu - podstawa prawna opracowania oraz cel i znaczenie PUL Ustroń Jaszowiec 24-25 marca 2010r. Tematy: 1. Ogólnie o Planie Urządzenia Lasu, 2. Podstawa prawna opracowania, 3. Cel i znaczenie PUL Plan Urządzenia

Bardziej szczegółowo