OPIS SZCZEGÓŁOWY ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS SZCZEGÓŁOWY ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr. Wyciąg z opracowania autorstwa Krystyny Popko-Tomasiewicz: ZałoŜenia merytoryczno-techniczne do wykonania zadania, pt.: Prowadzenie nadzoru merytorycznego i koordynacja projektu objętego umową o dofinansowanie nr POIS /0-00. DEFINICJE UśYWANYCH W OPRACOWANIU TERMINÓW. PO IiŚ: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2. Instytucja Zarządzająca (IZ): Minister Rozwoju Regionalnego. Jego zadania w zakresie realizacji PO IiŚ wykonuje właściwa komórka organizacyjna w urzędzie Ministra. 3. Instytucja Pośrednicząca: Minister Środowiska. Jego zadania w zakresie realizacji PO IiŚ wykonuje właściwa komórka organizacyjna w urzędzie Ministra. 4. Instytucja WdraŜająca: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych instytucja wdraŝająca dla V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 5. Zamawiający (Beneficjent): Gorczański Park Narodowy 6. Projekt: Sporządzenie projektu planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego nr POIS /0 w ramach działania 5.3 priorytetu V. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 7. Harmonogram projektu: Harmonogram Realizacji Projektu, Plan finansowania projektu stanowiące załączniki do umowy POIS /0 8. Plan ochrony parku narodowego: Podstawowy dokument planujący ochronę w parku narodowego sporządzany na okres 20 lat, z uwzględnieniem: 8.. charakterystyki i oceny stanu przyrody; 8.2. identyfikacji i oceny istniejących oraz potencjalnych zagroŝeń wewnętrznych i zewnętrznych; 8.3. charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych; 8.4. analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony; 8.5. charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego. OPIS SZCZEGÓŁOWY ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru merytorycznego i pełnienie funkcji koordynatora projektu Sporządzenie projektu planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego Numer projektu - POIS /0 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.3 Opracowanie planów ochrony współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2. Informacja o projekcie: Celem jest opracowanie projektu planu ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego oraz projektu planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony ptaków Natura 2000 "Gorce" (PLB 2000) i specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 "Ostoja Gorczańska"

2 (PLH 2008 w granicach Parku) oraz planu zadań ochronnych dla PLH 2008 "Ostoja Gorczańska" (poza granicami Parku). Termin realizacji projektu : od do -2-3 Wartość projektu : ,00 PLN W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie sporządzony na okres 20 lat plan ochrony dla Parku i pokrywających się z jego granicami obszarów Natura 2000 "Gorce" i "Ostoja Gorczańska" oraz plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Ostoja Gorczańska" (poza granicami Parku). Istotne zadania projektu obejmują: 2.. Opracowanie i wdroŝenie systemu GIS dla Gorczańskiego PN i obszarów Natura 2000 Gorce i Ostoja Gorczańska 2.2. Opracowanie 6 operatów ochrony: zasobów przyrody nieoŝywionej i gleb, ekosystemów wodnych, systemów leśnych, lądowych ekosystemów nieleśnych, fauny, walorów krajobrazowych i wartości kulturowych. map tematycznych oraz syntezy planu ochrony GPN i obszarów Natura 2000 Gorce i Ostoja Gorczańska (w granicach parku) 2.3. Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego do wdroŝenia GIS 2.4. Opracowanie projektu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Gorczańska 2.5. Organizacja warsztatów o tematyce związanej z opracowywaniem planów ochrony Parku i obszarów Natura 2000 dla lokalnych społeczności 2.6. Wydanie popularnonaukowego wydawnictwa ksiąŝkowego prezentującego wyniki opracowanego planu ochrony w nakładzie 2 tys. egzemplarzy. 3. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru merytorycznego i pełnienie funkcji koordynatora projektu, do którego obowiązków będzie naleŝało: 3.. w zakresie planowania: 3... Planowanie działań określonych w harmonogramie realizacji i szczegółowym opisie projektu; Aktualizowanie harmonogramu i szczegółowego opisu projektu wynikające z potrzeb realizacji projektu Przygotowywanie działań naprawczych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w zakresie realizacji: Terminowe i właściwe realizowanie całości projektu zgodnie z zawartą umową, harmonogramem i szczegółowym opisem projektu a takŝe rzeczowo - finansowymi zapisami wniosku aplikacyjnego Znajomość i przestrzeganie w trakcie realizacji projektu wytycznych, zasad i procedur określonych w: Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PO IiŚ; Podręczniku dla beneficjentów realizujących projekty w ramach 2

3 V priorytetu PO IiŚ 2007 ; Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Gorczańskim Parku Narodowym; Ustawie o ochronie przyrody z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.); Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 maja 2005 roku w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 200 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 86) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 200 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 64, poz. 40) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 997 r. w sprawie Gorczańskiego Parku Narodowego. (Dz. U. 997 r. Nr 5 poz. 26) bieŝących zaleceniach IW, IP oraz Zamawiającego wynikających z realizacji umowy, Przygotowywanie korespondencji związanej z projektem do Instytucji WdraŜającej i Pośredniczącej; terminowe przesyłanie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, Informowanie Zamawiającego o trudnościach, nieprawidłowościach oraz wprowadzanie w uzgodnieniu z Zamawiającym i IW działań zapobiegawczych i naprawczych w zakresie komunikacji: Utrzymywanie stałych kontaktów z koordynatorem projektu w IW, informowanie na bieŝąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu; Regularna komunikacja ze wszystkimi stronami i osobami zaangaŝowanymi w realizację projektu w zakresie promocji projektu: Znajomość i realizacja wytycznych POIŚ w zakresie informacji i promocji w zakresie sprawozdawczość i ewaluacja: Rzetelne i terminowe sporządzanie wniosków o płatność, sprawozdań i raportów wymaganych przez IW, IP oraz Zamawiającego wraz z zebraniem wszystkich załączników; Weryfikowanie dokumentów, które powstały w projekcie, pod względem merytorycznym; Monitorowanie wskaźników produktów projektu, wskazanych we wniosku o dofinansowanie; Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami Zamawiającego, IW i IP. 3

4 3.6. w zakresie kontroli : Poddanie się kontroli prowadzonej przez Zamawiającego, IW, IP oraz inne uprawnione instytucje w zakresie realizacji projektu Obecność podczas kontroli projektu. 4. Harmonogram realizacji projektu z dnia r. Nr Zadania Nazwa zadania Okres realizacji Początek Koniec I. Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej Przygotowanie dokumentacji przetargowej. Opracowanie dokumentacji przetargowej na: wykonanie systemu GIS, zakup sprzętu komputerowego, wykonanie planu ochrony Gorczańskiego PN i planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Gorczańska, przygotowanie i druk wydawnictwa popularnonaukowego. I kw. 20 I kw. II. Realizacja przedsięwzięcia Opracowanie i wdroŝenie systemu GIS dla Gorczańskiego PN i obszarów Natura 2000 Gorce i Ostoja Gorczańska. Opracowanie koncepcji systemu, nadanie struktury i formatu dla istniejących baz danych opisowych i geometrycznych. Przygotowanie wzorców baz danych dla nowych opracowań. Przygotowanie aplikacji intranetowej/internetowej do przeglądania baz danych. 2 Opracowanie operatów ochrony: przyrody nieoŝywionej i gleb, ekosystemów (wodnych, leśnych, lądowych nieleśnych), fauny, walorów krajobrazowych i kulturowych, map tematycznych i syntezy planu ochrony do planu ochrony Gorczańskiego PN oraz prac niezbędnych do sporządzenia projektu planu ochrony dla obszarów Natura 2000 Gorce i Ostoja Gorczańska (w granicach Parku). Szczegółowy opis zakresu zadania: 3 Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego do wdroŝenia systemu GIS. Zakup 3 zestawów komputerowych (2 stacjonarne, przenośny), zestaw Geo-Imaging ( szt.), odbiornik GPS Trimble GeoXM ( szt.), palmtop z wbudowanym GPS ( szt.). Zakup oprogramowania: ArcGIS Serwer ( szt.), Microsoft Windows i Office (3 szt.), ArcGIS Arc Wiew 9.x (9 szt.), ArcGIS Spatial Analyst (2), ArcGIS Geostatistical Analyst (2 szt.), ArcGIS 3D Analyst (2 szt.), Arpad 7 ( szt.), Zestaw: Exif Extractor, GPS PhotoMapper, GPS PhotoMapper Server ( szt.). I III kw Opracowanie projektu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Gorczańska PLH 2008 (poza granicami Parku). Opisanie granic obszaru w formie warstwy wektorowej, zweryfikowanie i uzupełnienie informacji o obszarze i przedmiotach ochrony, ocenę stanu ochrony, istniejących i potencjalnych zagroŝeń dla osiągnięcia właściwego stanu ochrony, ustalenie działań ochronnych. 5 Organizacja warsztatów o tematyce związanej z opracowywaniem planów ochrony Parku i obszarów Natura 2000 dla lokalnych społeczności. Przeprowadzenie 5 warsztatów dla uczestników. Koszty wynagrodzenia osób prowadzących warsztaty i zakupu materiałów biurowych. 20 III. Komunikacja i rozpowszechnianie informacji nt. efektów projektu oraz monitorowanie/ewaluacja efektów projektu Działania informacyjno-promocyjne związane z oprac. planu ochrony Parku i obszarów Natura Przygotowywanie i rozpowszechnienie informacji, materiałów o przebiegu prac, konsultacjach społecznych (strona internetowa, lokalna prasa, samorządy). 2 Rozpowszechnienie efektów projektu w postaci wydawnictwa popularnonaukowego. Koszty przygotowania tekstów, zdjęć, tłumaczeń, składu i I kw. 4

5 IV. Zarządzanie projektem druku wydawnictwa w nakładzie 2000 szt. Nadzór merytoryczny i koordynacja projektu. Zatrudnienie koordynatora projektu na umowę zlecenie na okres 36 miesięcy. Koszty przejazdów i delegacji związanych z projektem 2 Obsługa księgowo-rachunkowa projektu. Specjalista zatrudniony na umowę zlecenie na okres 36 miesięcy. I kw Obsługa prawna projektu. Umowa zlecenie z prawnikiem lub Kancelarią Prawną na okres 36 miesięcy. BieŜąca obsługa prawna (doradztwo, ekspertyzy prawne), zwłaszcza na etapie sporządzania dokumentacji przetargowych, przeprowadzania postępowań przetargowych. Reprezentowanie interesów Parku w sprawach spornych, wynikłych w trakcie realizacji projektu. I kw Obsługa zamówień publicznych związanych z projektem. Zatrudnienie specjalisty na umowę zlecenie na okres 3 miesięcy. 5 Sporządzenie opinii i recenzji do planu ochrony Parku i planu zadań ochronnych. Umowy o dzieło ze specjalistami. I 6 Zakup materiałów biurowych. Zakup papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, nośników danych. I kw.. Opracowanie operatu ochrony zasobów przyrody nieoŝywionej i gleb. Uzupełnienie inwentaryzacji obiektów przyrody nieoŝywionej o pomiar współrzędnych geograficznych odbiornikiem GPS, wykonanie dokumentacji fotograficznej. Uzupełnienie warstwy informacyjnej, baz danych i zestawień tworów przyrody nieoŝywionej. Przygotowanie danych opisowych i geometrycznych do wykonania mapy geologicznej odkrytej i zakrytej, mapy geomorfologicznej, tektonicznej, osuwisk i dynamiki stoków oraz walorów przyrody nieoŝywionej. Inwentaryzacja źródeł, rodzajów i stęŝenia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, zanieczyszczenia gleb, hałasu oddziałujących na środowisko Parku. 2. Opracowanie operatu ochrony ekosystemów wodnych. Weryfikacja i uzupełnienie istniejącej mapy sieci hydrograficznej i granic zlewni dla obszaru Parku. Charakterystyka wód powierzchniowych, ocena stanu czystości, wielkości poboru i źródeł zanieczyszczeń. Zestawienie przedsięwzięć wodnogospodarczych i hydrotechnicznych oddziaływujących na wody powierzchniowe Parku. Wykonanie mapy retencyjności zbiorowisk roślinnych Parku. Przygotowanie i opracowanie baz danych opisowych i geometrycznych oraz danych do wykonania mapy sieci hydrograficznej i granic zlewni oraz infrastruktury hydrotechnicznej. 3. Opracowanie operatu ochrony ekosystemów leśnych. Inwentaryzacja drzewostanów z wykorzystaniem statystyczno-matematycznego systemu inwentaryzacji i kontroli lasu na ok. 700 stałych powierzchniach kołowych i fotointerpretację zdjęć lotniczych. Aktualizacja opisów taksacyjnych drzewostanów z uwzględnieniem wyników pomiarów na powierzchniach kołowych i lustrację terenową. Wykonanie mapy zbiorowisk leśnych (roślinności rzeczywistej) wraz z oceną zachodzących w nich zmian w ciągu 20 lat. Przygotowanie baz danych opisowych i geometrycznych do wykonania map tematycznych w tym: mapy drzewostanów wg głównych gatunków drzew, mapy kategorii składu gatunkowego drzewostanów i faz rozwojowych, mapy stopnia zagroŝenia i uszkodzenia drzewostanów przez czynniki abiotyczne i biotyczne na podstawie inwentaryzacji drzewostanów i zdjęć lotniczych z uwzględnieniem ich składu gatunkowego, fazy rozwojowej. Inwentaryzacja stanowisk (z pomiarem współrzędnych GPS) rzadkich i zagroŝonych gatunków roślin i grzybów z oceną liczebności i struktury populacji, zbiorowiska, stanu siedliska, zagroŝeń. Pomiar współrzędnych geograficznych sieci stałych kołowych powierzchni próbnych w reglu górnym; synchronizacja z mapami cyfrowymi i odbiornikami GPS. Dla siedlisk leśnych obszaru Natura 2000 Ostoja Gorczańska (w granicach GPN): Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagroŝeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin będących przedmiotami ochrony obszaru Natura Określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację. Określenie wskaźników właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin będących przedmiotami ochrony obszaru Natura Określenie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków dla obszaru Natura. Określenie sposobów monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin, będących przedmiotami ochrony dla obszaru Natura Opracowanie operatu ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych. 5

6 Wykonanie mapy fitosocjologicznej zbiorowisk nieleśnych z wykorzystaniem analizy zdjęć lotniczych. Inwentaryzacja ekosystemów torfowiskowych i bagiennych, z wyszczególnieniem typów zbiorowisk roślinnych, analizą budowy i wieku złoŝa torfowego oraz jego zasilania w wodę. Inwentaryzacja stanowisk (z pomiarem współrzędnych GPS) rzadkich i zagroŝonych gatunków roślin i grzybów z oceną liczebności i struktury populacji, zbiorowiska, stanu siedliska, zagroŝeń. Przygotowanie warstwy informatycznej operatu, opisowych i geometrycznych baz danych oraz danych do wykonania map tematycznych: roślinności, siedlisk i stanowisk roślin i grzybów dziko występujących objętych ochrona gatunkową oraz zagroŝonych wyginięciem lub rzadko występujących, utworzenie kartoteki taksonów. Dla siedlisk leśnych obszaru Natura 2000 Ostoja Gorczańska (w granicach GPN): Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagroŝeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin będących przedmiotami ochrony obszaru Natura Określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację. Określenie wskaźników właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin będących przedmiotami ochrony obszaru Natura Określenie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków dla obszaru Natura. Określenie sposobów monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin, będących przedmiotami ochrony dla obszaru Natura 2000 Ostoja Gorczańska. 5. Opracowanie operatu ochrony fauny. Aktualizacja listy faunistycznej Parku, utworzenie kartoteki taksonów. Ocena liczebności i tendencji dynamicznych rzadkich i zagroŝonych gatunków zwierząt, w tym gatunków wymienionych na listach dyrektywy ptasiej i siedliskowej. Inwentaryzacja ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania dla gatunków zwierząt, dla których wymagane jest utworzenie stref ochrony. Wyznaczenie korytarzy ekologicznych łączących Park z otoczeniem i inwentaryzacja elementów infrastruktury utrudniających migrację zwierząt. Przygotowanie warstwy informatycznej operatu, opisowych i geometrycznych baz danych oraz danych do wykonania mapy stanowisk zwierząt dziko występujących objętych ochrona gatunkową oraz zagroŝonych wyginięciem lub rzadko występujących i mapy korytarzy ekologicznych. Sporządzenie opisu szczegółowego z uwzględnieniem: analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, występujących zagroŝeń, oceny naturalnych procesów, wykonanych ekspertyz, koncepcji ochrony zasobów, opracowania zadań ochronnych z podaniem rodzaju, zakresu, lokalizacji oraz kosztów, zakresu monitoringu. Dla siedlisk leśnych obszaru Natura 2000 Gorce (pokrywającego się z granicami Parku): Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagroŝeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru Natura. Określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację. Określenie wskaźników właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Gorce. Określenie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków. Określenie sposobów monitoringu stanu ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony. 6. Opracowanie operatu ochrony walorów krajobrazowych i wartości kulturowych. Aktualizacja i uzupełnienie inwentaryzacji obiektów zabytkowych i niematerialnych wartości kulturowych oraz typów krajobrazów, punktów i osi widokowych. Wykonanie dokumentacji fotograficznej, pomiar współrzędnych GPS. Przygotowanie danych do sporządzenia mapy walorów krajobrazowych i wartości kulturowych. Identyfikacja i ocena zagroŝeń dla walorów krajobrazowych i obiektów zabytkowych. Przygotowanie warstwy informatycznej operatów, opisowych i geometrycznych baz danych oraz danych do wykonania mapy walorów krajobrazowych i wartości kulturowych. Sporządzenie operatów szczegółowych dla ochrony walorów krajobrazowych i wartości kulturowych z uwzględnieniem: analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, występujących zagroŝeń, wykonanych ekspertyz, koncepcji ochrony, opracowania zadań ochronnych z podaniem rodzaju, zakresu, lokalizacji oraz kosztów. 7. Wykonanie map tematycznych w formie cyfrowej. Kompozycja i wydruk map tematycznych: typów gleb, sieci hydrograficznej i granic zlewni, roślinności, siedlisk przyrodniczych, siedlisk i stanowisk gatunków roślin, zwierząt lub grzybów dziko występujących objętych ochroną gatunkową oraz zagroŝonych wyginięciem lub rzadko występujących, drzewostanów według głównych gatunków drzew, faz rozwojowych i kategorii składu gatunkowego, typów siedliskowych lasu, typów ekosystemów, walorów krajobrazowych, walorów przyrody nieoŝywionej, korytarzy ekologicznych, wartości kulturowych, infrastruktury technicznej, turystycznej i edukacyjnej, uŝytkowania gruntów oraz gruntów według form własności, zagroŝeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz zaplanowanych sposobów ich eliminacji lub ograniczania, obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, projektowanych sposobów ochrony czynnej, w tym projektowanych zabiegów ochronnych, obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. 8. Opracowanie syntezy planu ochrony. Opracowanie syntezy istniejących i potencjalnych zagroŝeń wewnętrznych i zewnętrznych w formie opisów, zestawień oraz map tematycznych i baz danych w zakresie: identyfikacji, oceny oraz zaplanowanych sposobów ich eliminacji lub ograniczania, z poszczególnych operatów tematycznych. Identyfikacja i ocena zagroŝeń zewnętrznych i wewnętrznych, powodowanych przez działalność gospodarczą, rekreacyjną, turystyczną i sportową. Przygotowanie danych do opracowania zbiorczej mapy zagroŝeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz zaplanowanych sposobów ich eliminacji lub ograniczania. Opracowanie metod i sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagroŝeń wewnętrznych i zewnętrznych. Identyfikacja i ocena szkód powodowanych przez kłusownictwo, kradzieŝe drewna, nielegalne pozyskiwanie płodów runa leśnego. Przygotowanie charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych, stanu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie dotychczas prowadzonej na terenie parku działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej i jej wpływu na stan zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych. Inwentaryzacja istniejących i projektowanych lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w Parku i otulinie. Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, w tym rozpoznanie dotychczasowych zmian zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych i wartości kulturowych oraz przyczyn ich zmian, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów przeprowadzonych działań ochronnych. Opracowanie koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a takŝe eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagroŝeń, w szczególności: określenie strategicznych celów ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego, określenie potrzeb i uwarunkowań zastosowania ochrony 6

7 ścisłej, czynnej i krajobrazowej, określenie priorytetów realizacji zadań ochronnych i sposobów ich szczegółowego planowania, określenie miejsc i zasad stosowania poszczególnych sposobów ochrony oraz szczegółowych sposobów wykonywania zabiegów ochronnych na obszarach ochrony czynnej i krajobrazowej, określenie miejsc i sposobów udostępniania obszaru parku narodowego dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, niewpływających negatywnie na jego przyrodę, określenie działań edukacyjnych, które w razie potrzeby mogą być prowadzone w oparciu o wartości przyrodnicze Gorczańskiego Parku Narodowego, określenie miejsc, w których moŝe być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza, zaplanowanie zasad monitoringu skuteczności ochrony zasobów, tworów i składników przyrody. Opracowanie oceny przewidywanych skutków planu i oszacowanie kosztów jego realizacji. Opracowanie zadań ochronnych, wynikających z koncepcji ochrony z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji w formie opisów, zestawień oraz map tematycznych i baz danych. Sformułowanie ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagroŝeń zewnętrznych. Wyznaczenie na podstawie operatów szczegółowych, korytarzy ekologicznych łączących park narodowy z otoczeniem. Opracowanie zasad gospodarki rolnej, leśnej, gospodarowania wodami. Sporządzenie mapy obszarów, które powinny być zalesione, oraz obszarów wyłączonych z zalesiania. Opracowanie zasad ochrony stylu budownictwa i architektury, charakterystycznego dla regionu Gorców. Opracowanie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia ich uŝytkowania, w tym: wyłączenie terenów spod zabudowy, ograniczenia lokalizacji infrastruktury technicznej i komunikacyjnej lub ograniczenia skutków jej oddziaływania, terenów o ograniczonej lokalizacji infrastruktury turystycznej i edukacyjnej oraz propozycji ograniczania skutków jej oddziaływania. Przygotowanie danych do sporządzenia map: obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, infrastruktury technicznej, turystycznej i edukacyjnej. Przygotowanie projektu rozporządzenia o ustanowieniu planu ochrony dla Parku. Dla obszaru Natura 2000 Gorce i Ostoja Gorczańska (w granicach GPN) Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagroŝeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru Natura Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagroŝeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeŝeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

dotychczasowych lustracji terenu rezerwatu, plan urządzenia lasu, miejscowy plan zagospodarowania

dotychczasowych lustracji terenu rezerwatu, plan urządzenia lasu, miejscowy plan zagospodarowania Załącznik nr 1 ZAKRES DOKUMENTACJI 1. Wykaz publikowanych i niepublikowanych opracowań przydatnych do sporządzenia projektu planu (w tym dokumentacja dotycząca rezerwatu zgromadzona przez Zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH Identyfikacja zagrożeń i określenie sposobów ich eliminacji w odniesieniu do: - istniejących i potencjalnych przedsięwzięć mogących

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne zatwierdzania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne zatwierdzania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne zatwierdzania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego Projekt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/31/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/31/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/31/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie ustanowienia planu ochrony

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1. Przedstawienie istniejącego stanu rzeczy, który ma być unormowany oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania przedmiotowego aktu

UZASADNIENIE. 1. Przedstawienie istniejącego stanu rzeczy, który ma być unormowany oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania przedmiotowego aktu UZASADNIENIE 1. Przedstawienie istniejącego stanu rzeczy, który ma być unormowany oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania przedmiotowego aktu Plan ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

Plan zadań ochronnych i plan ochrony przyrody obszarów Natura 2000

Plan zadań ochronnych i plan ochrony przyrody obszarów Natura 2000 Plan zadań ochronnych i plan ochrony przyrody obszarów Natura 2000 Białystok 2012 r. 1 Po wyznaczeniu w Polsce Sieci Ekologicznej Natura 2000 trzeba było opracować system skutecznej jej ochrony. Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Zakres prac nad projektami planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska

Zakres prac nad projektami planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska Załącznik 4 Zakres prac nad projektami planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska Spis treści PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 PODSTAWY SPORZĄDZENIA PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY...

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA (PLH 200004);

WYKONANIE PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA (PLH 200004); WYKONANIE PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA (PLH 200004); SPRAWOZDANIE Z II FAZY PRAC IV KWARTAŁ 2011 R. Warszawa, grudzień 2011 2 Spis treści: I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Dziennik Ustaw Nr 64 5546 Poz. 401 401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 29 ust. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008, zwanego dalej obszarem Natura 2000.

1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008, zwanego dalej obszarem Natura 2000. (wersja 29.01.2016) Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia.r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalną Dyrekcje Lasów Państwowych w Krakowie, Nadleśnictwo Krościenko, Regionalny Zarząd Gospodarki

Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalną Dyrekcje Lasów Państwowych w Krakowie, Nadleśnictwo Krościenko, Regionalny Zarząd Gospodarki UZASADNIENIE Plan ochrony dla Pienińskiego Parku Narodowego jest dokumentem określającym sposoby ochrony zasobów, tworów i składników przyrody występujących na terenie tego parku narodowego. Dla właściwego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 564 ZARZĄDZENIE NR 2/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 564 ZARZĄDZENIE NR 2/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 564 ZARZĄDZENIE NR 2/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROJEKT (z dn )

WSTĘPNY PROJEKT (z dn ) WSTĘPNY PROJEKT (z dn. 15.10.2013) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. w sprawie ustanowienia planu dla obszaru Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003 Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zawartość inwentaryzacji

Zawartość inwentaryzacji Załącznik nr 4 do SIWZ Zawartość inwentaryzacji Inwentaryzacja przyrodnicza powinna składać się z: 1) części opisowej; 2) części graficznej; 3) dokumentacji fotograficznej. Część opisowa powinna obejmować:

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA DANYCH GIS

STRUKTURA DANYCH GIS Maciej Łochyński Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Marcin Guzik Tatrzański Park Narodowy STRUKTURA DANYCH GIS Proponowaną strukturę naleŝy traktować jako listę wstępną do konsultacji

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Grabowiec Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego

Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego Dr BoŜena Kotońska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Regionalny Konserwator

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZENIE PROJEKTU PLANU OCHRONY DLA KOZIENICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

SPORZĄDZENIE PROJEKTU PLANU OCHRONY DLA KOZIENICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO SPORZĄDZENIE PROJEKTU PLANU OCHRONY DLA KOZIENICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO N A R O D O W A F U N D A C J A O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A U L. E R A Z M A C I O Ł K A 1 3 01-4 4 5 W A R S Z A W A T

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz. 3159 ZARZĄDZENIE NR 6/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 sierpnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 32/2012 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 sierpnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 32/2012 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 sierpnia 2012 r. Poz. 1592 ZARZĄDZENIE NR 32/2012 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI PRAWNE I SPOŁECZNO- GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA OCHRONY PRZYRODY NA OBSZARACH NATURA 2000 Zdzisław Cichocki, Małgorzata Hajto, Agnieszka Kuśmierz FORMY PRAWNEJ

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 38/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 38/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 2798 ZARZĄDZENIE NR 38/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dziennik Ustaw Nr 34 2893 Poz. 186 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (z dnia 3.11.2014)

PROJEKT (z dnia 3.11.2014) PROJEKT (z dnia 3.11.2014) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia planu dla obszaru Natura 2000 Zalew Kamieński i Dziwna (PLB320011) Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (z dnia 3.11.2014)

PROJEKT (z dnia 3.11.2014) PROJEKT (z dnia 3.11.2014) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia planu dla obszaru Natura 2000 Zalew Szczeciński (PLB320009) Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI Park krajobrazowy to forma ochrony przyrody według Ustawy o ochronie przyrody z dnia

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Czy sprawowanie nadzoru to nadzór czyli o dylematach dyrektora parku naturowego Białowieża 14 września 2010 r. Białowieski Park Narodowy

Czy sprawowanie nadzoru to nadzór czyli o dylematach dyrektora parku naturowego Białowieża 14 września 2010 r. Białowieski Park Narodowy Czy sprawowanie nadzoru to nadzór czyli o dylematach dyrektora parku naturowego Białowieża 14 września 2010 r. Białowieski Park Narodowy Wojciech Hurkała Departament Ochrony Przyrody I ciągle sobie zadaję

Bardziej szczegółowo

Drawieoski Park Narodowy

Drawieoski Park Narodowy PLAN OCHRONY DLA DRAWIEOSKIEGO PARKU NARODOWEGO PLAN ZADAO OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000 PLH320046 UROCZYSKA PUSZCZY DRAWSKIEJ PLAN ZADAO OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000 PLB320016 LASY PUSZCZY

Bardziej szczegółowo

Mariusz Skwara Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Mariusz Skwara Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Zarządzanie obszarami Natura 2000 z uwzględnieniem wykonywania planów ochrony, planu zadań ochronnych wykonywania czynnej ochrony i źródeł finansowania Mariusz Skwara Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia... 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Uroczysko Koneck Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku

PROGRAM. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku PROGRAM Tytuł programu: ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku 1. Cel programu: Czynna ochrona wybranych gatunków chronionych

Bardziej szczegółowo

związanych z likwidacją jazu przy wylęgarni w Tartaku, udostępnianie rzeki Piertanki dla spływów kajakowych i wydłużenia okresu połowów wędkarskich

związanych z likwidacją jazu przy wylęgarni w Tartaku, udostępnianie rzeki Piertanki dla spływów kajakowych i wydłużenia okresu połowów wędkarskich UZASADNIENIE Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego, zwanego dalej Planem ochrony, jest aktem prawnym określającym sposoby ochrony zasobów,

Bardziej szczegółowo

Wymogi ochronne obszarów Natura 2000 zasady i procedury istotne dla rozwoju turystyki

Wymogi ochronne obszarów Natura 2000 zasady i procedury istotne dla rozwoju turystyki S Z E R O K I E W O D Y N A T U R Y 2 0 0 0 NATURA 2000 A TURYSTYKA WODNA I NADWODNA Wymogi ochronne obszarów Natura 2000 zasady i procedury istotne dla rozwoju turystyki PLH020039 Grodczyn i Homole koło

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY

PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY PARK KRAJOBRAZOWY - jest obszarem chronionym ze względu na szczególne wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania,

Bardziej szczegółowo

Uspołecznienie procesu sporządzania Planu Zadań Ochronnych

Uspołecznienie procesu sporządzania Planu Zadań Ochronnych Uspołecznienie procesu sporządzania Planu Zadań Ochronnych projekt nr POIS.05.03.00-00-275/10 współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu

Bardziej szczegółowo

WALORYZACJA PRZYRODNICZA GMINY

WALORYZACJA PRZYRODNICZA GMINY BIURO KONSERWACJI PRZYRODY w SZCZECINIE WALORYZACJA PRZYRODNICZA GMINY POŁCZYN ZDRÓJ (OPERAT GENERALNY) ANEKS SZCZECIN 2003 Autorami operatów szczegółowych są: z zakresu flory i roślinności: z zakresu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska

Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska projekt nr POIS.05.03.00-00-275/10 współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Kompetencje Dyrektora Parku Narodowego sprawującego nadzór nad obszarami Natura 2000 w świetle zapisów Ustawy o ochronie przyrody

Kompetencje Dyrektora Parku Narodowego sprawującego nadzór nad obszarami Natura 2000 w świetle zapisów Ustawy o ochronie przyrody Kompetencje Dyrektora Parku Narodowego sprawującego nadzór nad obszarami Natura 2000 w świetle zapisów Ustawy o ochronie przyrody HIERARCHIA Art. 6. ust 1.Formami ochrony przyrody są: 1) parki narodowe;

Bardziej szczegółowo

Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000

Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000 Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000 Mieczysław Kurowski Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Źródła http://www.geoportal.gov.pl/ Obszary

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory NATURA 2000 ochrony 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach morskich w województwie zachodniopomorskim, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r.

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r. Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na 11.10.2003 r. Regulacje ogólne dotyczące ochrony środowiska - Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 825

Bydgoszcz, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 825 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 825 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE, REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

czyli GIS w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (ZPKWW)

czyli GIS w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (ZPKWW) Gospodarka, Integracja, Społeczeństwo czyli GIS w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (ZPKWW) 13 parków krajobrazowych (w tym 3 transgraniczne); 178205, 00 ha Zadania ZPKWW: 1. ochrona

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1878 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Lublin, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1878 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE. z dnia 29 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1878 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZENIE PROJEKTU PLANU OCHRONY DLA CHOJNOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

SPORZĄDZENIE PROJEKTU PLANU OCHRONY DLA CHOJNOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO SPORZĄDZENIE PROJEKTU PLANU OCHRONY DLA CHOJNOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO NARODOWA FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA UL. ERAZMA CIOŁKA 13 01-445 WARSZAWA TEL: 22 877 23 59 WWW.NFOS.ORG.PL E-MAIL: ZARZAD@NFOS.ORG.PL

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dz.U.2010.34.186 2012.05.26 zm. Dz.U.2012.506 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania odnośnie nie inwestycji telekomunikacyjnych ze względu na ochronę środowiska i przyrody Anna Sopel Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Niniejsza prezentacja stanowi przegląd przepisów

Bardziej szczegółowo

POIS.05.03.00-00-284/10

POIS.05.03.00-00-284/10 Walory krajobrazowe Małgorzata Strzyż Anna Świercz Piotr Czernecki Rafał Kozieł POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013-2033,

Bardziej szczegółowo

Programy staży dla kierunku Ochrona środowiska

Programy staży dla kierunku Ochrona środowiska Programy staży dla kierunku Ochrona środowiska Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski, Oddział Regionalny Miejsce realizacji stażu: Oddziały terenowe na terenie Wielkopolski (wybrane

Bardziej szczegółowo

Geoportal jako narzędzie wspierające konsultacje Planu Ochrony

Geoportal jako narzędzie wspierające konsultacje Planu Ochrony Geoportal jako narzędzie wspierające konsultacje Planu Ochrony Monika Rusztecka monika@gridw.pl Kierownik Działu Zastosowań Geoinformacji, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład NFOŚ Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2015 r. Poz. 783

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2015 r. Poz. 783 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2015 r. Poz. 783 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... Zawarta w dniu. w Zawoi pomiędzy. Babiogórskim Parkiem Narodowym 1403; Zawoja reprezentowanym przez

Umowa nr... Zawarta w dniu. w Zawoi pomiędzy. Babiogórskim Parkiem Narodowym 1403; Zawoja reprezentowanym przez Umowa nr... Zawarta w dniu. w Zawoi pomiędzy Babiogórskim Parkiem Narodowym 1403; 34-222 Zawoja reprezentowanym przez a Firmą zwaną dalej Wykonawcą zwanym dalej Zamawiającym NIP, REGON zostaje zawarta

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o.

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o. Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RADY MIASTA KRAKOWA, 23 września 2013 PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Ewa

Bardziej szczegółowo

Projekty planów ochrony dla obszarów Natura 2000 wyznaczonych na Zalewie Szczecińskim

Projekty planów ochrony dla obszarów Natura 2000 wyznaczonych na Zalewie Szczecińskim Projekty planów ochrony dla obszarów Natura 2000 wyznaczonych na Zalewie Szczecińskim 25 maja 2012 r. Andrzej Zych Inspektorat Ochrony Wybrzeża Urząd Morski w Szczecinie Zgodnie z art. 27a ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

GIS SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (IV kwartał 2013 r.)

GIS SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (IV kwartał 2013 r.) GIS SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (IV kwartał 2013 r.) SPRAWOZDANIE Z REALIZAJI PRAC W RAMACH PROJEKTU PT. WYKONANIE PROJEKTÓW PLANU OCHRONY DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH

Bardziej szczegółowo

Plany zadań ochronnych i plany ochrony obszarów Natura 2000 w województwie mazowieckim

Plany zadań ochronnych i plany ochrony obszarów Natura 2000 w województwie mazowieckim Konferencja pn. Natura 2000 naszą szansą Plany zadań ochronnych i plany ochrony obszarów Natura 2000 w województwie mazowieckim Grażyna Zielińska RDOŚ w Warszawie Konferencja realizowana jest w ramach

Bardziej szczegółowo

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura w Polsce Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura priorytet nowej strategii Realizacja Strategii UE ochrony różnorodności biologicznej na lata 2020

Bardziej szczegółowo

Plan Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego. Jarosław Borejszo

Plan Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego. Jarosław Borejszo Plan Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego Jarosław Borejszo Projekt: Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska, współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 I.50. Droga nr 444 m. Świeca. 50 Droga nr 444 m. Świeca Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat ostrowski Gmina: Odolanów (Świeca, Huta, Mościska) Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wigierskim Parku Narodowym

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wigierskim Parku Narodowym Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wigierskim Parku Narodowym Spis kart informacyjnych Rodzaj 1. Raporty oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 marca 2017 r.

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 2940 UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Państwowy Monitoring Środowiska w Roztoczańskim Parku Narodowym

Państwowy Monitoring Środowiska w Roztoczańskim Parku Narodowym Państwowy Monitoring Środowiska w Roztoczańskim Parku Narodowym Przemysław Stachyra Roztoczański Park Narodowy, Stacja Bazowa ZMŚP Roztocze Tadeusz Grabowski Roztoczański Park Narodowy Andrzej Kostrzewski

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Powstrzymanie spadku liczebności i odbudowa populacji zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i grzybów PROGRAM

Tytuł programu: Powstrzymanie spadku liczebności i odbudowa populacji zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i grzybów PROGRAM PROGRAM populacji zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2014 roku (działanie zgodne z punktem 6.1.

Bardziej szczegółowo

Urządzanie Lasu Ćwiczenia

Urządzanie Lasu Ćwiczenia Regulamin ćwiczeń zaliczenie - egzamin pisemny 40%, - wyniki 2 kolokwiów 30%, - wyniki projektów 10%, - wyniki ćwiczeń terenowych 20% odrabianie zajęć ćwiczenia terenowe Pomoce i literatura http://wl.sggw.waw.pl/units/urzadzanie/materialy

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1184

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1184 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1184 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ochrona przyrody i krajobrazu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ochrona przyrody i krajobrazu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ochrona przyrody i krajobrazu Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider systemu finansowania ochrony

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa informacja przestrzenna na potrzeby OOŚ w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stan i kierunki rozwoju do roku 2020

Cyfrowa informacja przestrzenna na potrzeby OOŚ w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stan i kierunki rozwoju do roku 2020 Cyfrowa informacja przestrzenna na potrzeby OOŚ w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stan i kierunki rozwoju do roku 2020 Jarosław Sadowski Starachowice 26 listopada 2015 Informacja przestrzenna w

Bardziej szczegółowo

Treść zagadnienia kierunkowego

Treść zagadnienia kierunkowego Zagadnienia egzaminacyjne kierunkowe Gospodarka Przestrzenna studia pierwszego stopnia Specjalność: Planowanie i Inżynieria Przestrzenna Treść zagadnienia kierunkowego Nr pytania oznaczenie Aksonometria

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000. www.ek-kom.pl. Janusz Bohatkiewicz. EKKOM Sp. z o.o. Regietów, 21 stycznia 2010

NATURA 2000. www.ek-kom.pl. Janusz Bohatkiewicz. EKKOM Sp. z o.o. Regietów, 21 stycznia 2010 DROGI SAMORZĄDOWE X LAT AKTUALNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z OBSZARAMI NATURA 2000 Janusz Bohatkiewicz EKKOM Sp. z o.o. www.ek-kom.pl Regietów, 21 stycznia 2010 Krótka informacja nt. obszarów NATURA 2000 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU. z dnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU. z dnia 2014 r. Projekt z dnia 21 marca 2014 r. Zatwierdzony przez... ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU z dnia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ RAPORTÓW I DECYZJI jak jąosiągnąć i sprawdzić

JAKOŚĆ RAPORTÓW I DECYZJI jak jąosiągnąć i sprawdzić JAKOŚĆ RAPORTÓW I DECYZJI jak jąosiągnąć i sprawdzić Warsztaty Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wnioskodawca:...... ( imię i nazwisko lub firma)..., dnia... Wójt Gminy Mełgiew ( adres zamieszkania lub siedziby)... (telefon kontaktowy, fax, e-mail) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu niżej wymienionych funkcji w Zespole Zarządzającym projektu Szkoła Równych Szans

Bardziej szczegółowo

KONKURS nr 6/2008 DZIAŁANIA EDUKACYJNE SKIEROWANE DO SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH NA OBSZARACH CHRONIONYCH

KONKURS nr 6/2008 DZIAŁANIA EDUKACYJNE SKIEROWANE DO SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH NA OBSZARACH CHRONIONYCH CENTRUM KOORDYNACJI PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH Ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Ocena skutków regulacji

Ocena skutków regulacji Ocena skutków regulacji 1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny Projekt rozporządzenia ma znaczenie dla właścicieli i użytkowników gruntów objętych granicami obszarów specjalnej ochrony ptaków

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1)

GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz. 1302 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Kraków, dnia lipca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 Kraków, ul. Łobzowska 67 (012) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 fax (012) 633 74 55 P/07/114 LKR-41012-2/07 Pan Tadeusz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 1663 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura 2000 dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej www.wcee.org.pl Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 Walory przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/0210/2011 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY. z dnia 5 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/0210/2011 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY. z dnia 5 grudnia 2011 r. Kujaw.201312.3399 ZARZĄDZENIE Nr 5/0210/2011 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Łęgi na Ostrowiu

Bardziej szczegółowo

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody Ochrona przyrody ma w Polsce długie tradycje. Według niektórych źródeł pierwsze decyzje związane z nią pochodzą z X wieku - np. w sprawie ochrony bobrów. W kolejnych wiekach zaczęto chronić nadmiernie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Strona 1 z 6

UZASADNIENIE. Strona 1 z 6 UZASADNIENIE Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego z siedzibą w Zawoi, zwanego dalej planem ochrony, jest aktem prawnym niezbędnym

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 33/2012 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 33/2012 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 1610 ZARZĄDZENIE NR 33/2012 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska Ustawa Prawo ochrony środowiska wymaga określenia w programie środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych i środków finansowania.

Bardziej szczegółowo

3. Uchwała Nr XVI/75/2011 Rady Gminy Podedwórze z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3. Uchwała Nr XVI/75/2011 Rady Gminy Podedwórze z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UZASADNIENIE do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 23.12.2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Podedwórze PLB060015

Bardziej szczegółowo

Cześć III Opis przedmiotu zamówienia

Cześć III Opis przedmiotu zamówienia Cześć III Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia zawiera n/w informacje: I. Nazwa zamówienia II. Obszar objęty przedmiotem zamówienia III. Cel realizacji zamówienia IV. Konspekt opracowania

Bardziej szczegółowo

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184)

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184) I.12. Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2. 12 Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2 Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat:

Bardziej szczegółowo

Projekt POIS /10 pn. Projekty planów ochrony 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach morskich w województwie zachodniopomorskim

Projekt POIS /10 pn. Projekty planów ochrony 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach morskich w województwie zachodniopomorskim Projekt POIS.05.03.00-00-280/10 pn. Projekty planów ochrony 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach morskich w województwie zachodniopomorskim I spotkanie konsultacyjne 10.05.2013 Andrzej Zych Urząd

Bardziej szczegółowo