Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe"

Transkrypt

1 Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku

2 Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH S.A., ul. Puławska 182, Warszawa Przeprowadzający procedurę Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, Bydgoszcz Zarządzający projektem Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, Bydgoszcz PTE Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, Bydgoszcz Wykonawca osoba lub podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO CIECH S.A. ul. Puławska 182, Warszawa W imieniu Zamawiającego procedurę przeprowadza: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy ul. Długa 34, Bydgoszcz II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu oraz indywidualnego doradztwa związanego ze szkoleniem na Auditora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001, ISO oraz OHSAS/PN-N dla 1 uczestnika projektu 1 Dalszy krok program aktywizacji zawodowej pracowników firmy ZACHEM S.A. realizowanego przez CIECH S.A. w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie kujawsko-pomorskim Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer umowy o dofinansowanie projektu: UM_SP Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie dotyczy przeprowadzenia kursu/szkolenia na Auditora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z normami ISO 9001, ISO oraz OHSAS/PN-N obejmującego nie mniej niż 21 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe). Jeśli uczestnik szkolenia będzie potrzebował doradztwa zawodowego związanego z tematem szkolenia to dodatkowo zapewnione zostanie mu indywidualne doradztwo w wymiarze nie większym niż 2,5 godziny zegarowej na uczestnika. Przeprowadzenie doradztwa będzie wymagało zgody Zamawiającego lub działającego w jego imieniu PTE. Zamówienie dotyczy: Usługi szkoleniowe (CPV ) Szczegółowy opis zamówienia Zamówienie obejmuje następujące zadania: 1. Przygotowanie i przekazanie do akceptacji Zarządzającemu projektem programu kursu/szkolenia oraz treści materiałów szkoleniowych. Ostateczna wersja programu oraz materiałów szkoleniowych musi być przekazana PTE najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. 2. Oznaczenie miejsca prowadzenia zajęć, materiałów szkoleniowych, prezentacji treści szkoleniowych odpowiednimi logotypami oraz informacją o realizowaniu kursu/szkolenia w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego lub Zarządzającego projektem wzorami). 1 Liczba uczestników kursu/szkolenia może ulec zmianie.

3 Strona3 3. Skierowanie wszystkich uczestników kursu/szkolenia na badania lekarskie i sfinansowanie ich, w przypadku gdy udział w kursie/szkoleniu będzie takowych wymagał. 4. Przeprowadzenie kursu/szkolenia obejmującego nie mniej niż 21 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe) oraz przeprowadzenie doradztwa zawodowego, jeśli uczestnik kursu/szkolenia będzie takiego potrzebował, w wymiarze nie większym niż 2,5 godziny zegarowe na uczestnika. 5. Przeprowadzenie pre-testu przed rozpoczęciem pierwszych zajęć i post-testu po zakończeniu ostatnich zajęć, a także egzaminu po zakończeniu kursu/szkolenia. 6. Bieżące prowadzenie: dziennika zajęć, list obecności a w przypadku udzielania indywidualnego doradztwa również kart usługi doradczej, według wzorów przekazanych przez Zamawiającego lub Zarządzającego projektem. 7. Przekazanie Zarządzającemu projektem oryginałów następujących dokumentów: listy obecności, dziennika zajęć, pre i post testów oraz kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń/certyfikatów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu/szkolenia oraz zdania egzaminu przez wszystkich Uczestników. Dodatkowo przekazanie protokołu potwierdzającego wykonania zadania (protokołu odbioru). W przypadku udzielenia indywidualnego doradztwa przekazanie wypełnionych kart usługi doradczej. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki do przeprowadzenia zajęć, w tym warunki lokalowe, sprzętowe (narzędzia, maszyny, itp.), niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały szkoleniowe, a także catering (w przypadku szkoleń trwających od 4 do 7 godzin dydaktycznych dziennie wymagana jest przerwa kawowa, w trakcie szkoleń trwających 8 godzin powinna być zapewniona przerwa kawowa i obiad). Trenerzy, szkoleniowcy i wykładowcy wskazani przez Wykonawcę jako realizatorzy zajęć otrzymają materiał na temat wdrażania idei równości płci w czasie szkoleń i będą zobowiązani do jego przestrzegania. Realizatorzy zajęć zobowiązani są do przedstawienia metod, które będą przez nich wykorzystywane w czasie kursu/szkolenia. Wybrany Wykonawca musi dysponować prawami autorskimi do programów i materiałów wykorzystywanych na zajęciach. IV. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. V. PROCEDURA ODWOŁAWCZA Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. VI. OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający rozpocznie kurs/szkolenie nie później niż w dniu r. a zakończy go do dnia r. 2. Termin rozpoczęcia/zakończenia kursu/szkolenia w uzasadnionych przypadkach może zostać przesunięty, pod warunkiem, że Zarządzający projektem wyrazi na to zgodę. 3. Ostateczny termin zakończenia kursu/szkolenia zostanie ustalony z Wykonawcą po wyborze oferty jednakże nie może być późniejszy niż r. VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki: 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Do oferty należy dołączyć oświadczenie lub zaświadczenie wskazujące na posiadanie przez Wykonawcę powyższych uprawnień. 2. Zapewni trenerów posiadających co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń obejmujących tematykę wskazaną w treści zapytania ofertowego. Trenerzy powinni przeprowadzić co najmniej 10 szkoleń z zakresu tematyki, której dotyczy składana oferta. Do oferty należy dołączyć CV trenerów potwierdzające wymagane doświadczenie.

4 Strona4 3. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty oświadczenia o braku ww. powiązań. 4. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się na podstawie faktury VAT, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego określoną w piśmie nr DZF-IV IK/12 z 31 stycznia 2012 r. (do wglądu w siedzibie Zamawiającego, istnieje również możliwość przesłania Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej), wszystkie szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powinny być zwolnione z podatku od towarów i usług, o ile są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. Możliwość naliczenia VATu istnieje tylko wówczas, gdy Wykonawca posiada interpretację podatkową, wydaną w jego indywidualnej sprawie przez organ podatkowy. a. w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (rozliczających się na podstawie umów cywilno-prawnych) do oferty składa się Załącznik nr 3, b. w przypadku Wykonawców, którzy w ramach przedmiotowych usług będą rozliczali rachunki do oferty składa Załącznik nr 3, c. w przypadku Wykonawców, którzy w ramach przedmiotowych usług będą rozliczali faktury VAT zwolnione z podatku od towarów i usług do oferty należy dołączyć Załącznik nr 3, d. w przypadku Wykonawców, którzy w ramach przedmiotowych usług będą rozliczali faktury VAT naliczając podatek od towarów i usług do oferty należy dołączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem interpretacji podatkowej wydanej w jego indywidualnej sprawie przez organ podatkowy oraz Załącznik nr 3. IX. ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1. Wykonawca może zwrócić się do Przeprowadzającego procedurę z pisemną prośbą wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Przeprowadzający procedurę odpowie Wykonawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na wskazany przesyłając odpowiedź na wskazany przez niego adres mailowy oraz umieści taką informację na stronie internetowej (www.dalszykrok.pte.bydgoszcz.pl) pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Przeprowadzającego procedurę nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania ofertowego, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą uznaje się treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Przeprowadzającego procedurę. 3. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany treści Zapytania ofertowego. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej projektu oraz przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie ofertowe i będzie dla nich wiążąca. X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO / PRZEPROWADZAJĄCEGO PROCEDURĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Procedurę w imieniu CIECH S.A. przeprowadza Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, Bydgoszcz.

5 Strona5 2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. Marta Kowalewska pracownik biura projektu (kontakt wyłącznie w dni robocze, w godz , e mail: 3. Przeprowadzający procedurę porozumiewa się z Wykonawcami w formie pisemnej (poczta tradycyjna lub mail). 4. Przeprowadzający procedurę dopuszcza przekazanie korespondencji w tym: oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje także za pomocą faksu. 5. Korespondencję związaną z niniejszym zapytaniem ofertowym należy kierować na adres siedziby Przeprowadzającego zamówienie: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, Bydgoszcz, nr faksu: 52 / , XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 21 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym (dokumenty obcojęzyczne powinny zostać przetłumaczone na język polski). 2. Koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym. 5. Do Oferty powinien być dołączony dokument wskazujący jakie osoby są uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (KRS, pełnomocnictwo, umowa spółki). XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, Bydgoszcz, w terminie do dnia roku, do godz. 15: Ofertę należy dostarczyć za pomocą jednego z poniżej wskazanych sposobów: a. za pomocą a na adres (w tytule maila należy wskazać: Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie na Auditora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania ), b. za pomocą faksu numer fax-u: , c. osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, Bydgoszcz, pokój nr 200, w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem: Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy Ul. Długa Bydgoszcz Dotyczy zapytania ofertowego Kurs/szkolenie na Auditora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane oraz nie będą odsyłane do Wykonawców.

6 Strona6 XV. 5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że PTE otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, jednakże z dopiskiem ZMIANA. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cenę oferty należy podać w formie ceny brutto za przeprowadzenie kursu/szkolenia, którego dotyczy Oferta w przeliczeniu na 1 uczestnika. 2. Wykonawca powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności: wynagrodzenie dla osób/osoby prowadzącej zajęcia, materiały szkoleniowe, catering (w przypadku szkoleń trwających od 4 do 7 godzin dydaktycznych dziennie wymagana jest przerwa kawowa, w trakcie szkoleń trwających 8 godzin powinna być zapewniona przerwa kawowa i obiad) oraz badania lekarskie (jeśli są wymagane). 3. Wykonawca w Ofercie powinien dodatkowo wskazać stawkę za 1 godzinę zegarową indywidualnego doradztwa zawodowego związanego z tematem kursu/szkolenia, z którego uczestnicy kursu/szkolenia będą mogli (za zgodą PTE) skorzystać. 4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 5. Wykonawca odpowiedzialny jest za podniesienie kwalifikacji wszystkich Uczestników szkolenia/kursu. Zapłata wynagrodzenia uzależniona będzie od osiągniętego efektu szkolenia/kursu potwierdzonego uzyskaniem przez wszystkich Uczestników zaświadczenia/certyfikatu ukończenia kursu/szkolenia oraz uzyskaniem pozytywnego wyniku egzaminu. Wypłata wynagrodzenia następuje za każdego uczestnika, który ukończy kurs/szkolenie oraz uzyska wynik pozytywny z egzaminu. XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej zastosowane zostaną następujące kryteria: a) cena brutto oferty 70% b) doświadczenie 30% Cena (70%): Ocenie podlegać będzie cena brutto obejmująca łącznie przygotowanie i przeprowadzenie kursu/szkolenia w przeliczeniu na jednego uczestnika kursu/szkolenia oraz cena brutto przeprowadzenia 1 godziny zegarowej indywidualnego doradztwa. Cb = Csz + Cd gdzie: Cb cena brutto badanej oferty Csz cena brutto szkolenia w przeliczeniu na uczestnika Cd cena brutto 1 godziny zegarowej doradztwa indywidualnego Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej oferty dla danej wersji zamówienia przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 70 pkt. wg wzoru: C = (Cmin / Cb) x 70 punktów gdzie: C liczba punktów oferty wynikających z kryterium cena Cmin cena najtańszej oferty Cb cena badanej oferty

7 Strona7 Maksymalna liczba punktów do uzyskania za kryterium cena - 70 pkt. Przez cenę oferty rozumie się cenę brutto Doświadczenie (30%): W ramach tego kryterium przydzielone zostanie od 0 do 30 punktów. Ocena zostanie ona dokonana w oparciu o informacje zawarte w formularzu ofertowym, w pkt. 4 (po sprawdzeniu ich zgodności z załącznikiem nr 4). Ocenie podlegać będzie doświadczenie Wykonawcy w prowadzonych szkoleniach/kursach z zakresu którego oferta dotyczy. Ilość punktów będzie uzależniona od ilości szkoleń przeprowadzonych w okresie ostatnich 5 lat. a) za przeprowadzenie od 1 do 5 szkoleń/kursów określonych w zamówieniu 5 punktów b) za przeprowadzenie od 6 do 10 szkoleń/kursów określonych w zamówieniu 15 punktów c) za przeprowadzenie powyżej 10 szkoleń/kursów określonych w zamówieniu 30 punktów D = Dz gdzie D liczba punktów oferty wynikająca z kryterium doświadczenie Dz liczba punktów przyznana za przeprowadzenie szkoleń przez badanego Wykonawcę Sposób obliczenia ogólnej oceny oferty: O = C + D gdzie: O liczba punktów oferty wynikających z kryterium cena C cena D liczba punktów oferty wynikająca z kryterium doświadczenie Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający lub przeprowadzający w jego imieniu postępowanie może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności. XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA Umowa zostanie zawarta w terminie 21 dni od zakończenia postępowania tj. wyboru najkorzystniejszej oferty. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. XVIII. ZAŁĄCZNIKI 1. Formularz ofertowy 2. Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym 3. Oświadczenie o sposobie rozliczania usługi (Rachunek / Faktura VAT) 4. Wykaz szkoleń/kursów zrealizowanych przez Zamawiającego w ramach tematyki, której zamówienie dotyczy data i podpis osoby/osób uprawnionych do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy)

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Zamość z zakresu Marketing i sprzedaŝ w ramach projektu Akademia kreatywnych kobiet zgodnie z zasadą konkurencyjności. Identyfikator:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii. Zapytanie ofertowe zajęcia z gastronomii w ramach kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu Samodzielne życie program aktywizacji młodzieży

Bardziej szczegółowo

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NIEPUBLICZNYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo