PROBLEMATYKA MIĘDZYCZASOWA USTAWY O ODSETKACH MAKSYMALNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROBLEMATYKA MIĘDZYCZASOWA USTAWY O ODSETKACH MAKSYMALNYCH"

Transkrypt

1 PROBLEMATYKA MIĘDZYCZASOWA USTAWY O ODSETKACH MAKSYMALNYCH Ustawa z 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1 istotnie zmienia ustawę z 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 2 oraz dodaje do art. 359 k.c. przepisy o odsetkach maksymalnych. Ustawa o odsetkach maksymalnych rozstrzyga związane z nią konflikty międzyczasowe (intertemporalne), czyli zakres stosowania i obowiązywania tej ustawy oraz przepisów dotychczasowych, w swym art. 5: Przepisy ustawy stosuje się do czynności prawnych dokonywanych po jej wejściu w Ŝycie.. Na tle tego przepisu naleŝy wyjaśnić np., w jakich przypadkach stopa odsetek zastrzeŝona w umowie zawartej przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy o odsetkach maksymalnych będzie podlegać ograniczeniom z art. 359 k.c., a takŝe w jakim zakresie u.k.k. znajdzie zastosowanie do umowy o kredyt mieszkaniowy zawartej przed tym dniem. Artykuł niniejszy odnosi się do tych kwestii przez pryzmat umowy kredytu lub poŝyczki pienięŝnej. Nie dotyczy on kwestii międzyczasowych związanych z nowym przepisem karnym art. 18a u.k.k. Ustawa o odsetkach maksymalnych wejdzie w Ŝycie 20 lutego 2006 r. I. Ogólne zasady międzyczasowe W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, wedle którego, w braku szczegółowego przepisu przejściowego, do rozstrzygnięcia konfliktu międzyczasowego powstałego na tle zmiany przepisów prawa cywilnego naleŝy stosować art. 3 k.c. (zasada niedziałania wstecz ustawy nowej) i zasady wywodzone z ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny 3. Pogląd taki został zaprezentowany np. w uchwałach Sądu NajwyŜszego 4 z 14 grudnia 1990 r., III PZP 20/90,5 15 listopada 1991 r., III CZP 115/91,6 28 lutego 1994 r., III CZP 9/94,7 27 maja 1993 r., III AZP 36/92,8 i 20 września 1996 r., III CZP 106/96,9 oraz w wyrokach SN z 23 1 Dalej ustawa o odsetkach maksymalnych. 2 Dalej u.k.k.. 3 Dalej p.w.k.c.. 4 Dalej SN. 5 OSNC z 1991 r., z. 7, poz OSNC z 1992 r., z. 6, poz OSP z 1995 r., z. 1, poz OSNC z 1993 r., z. 11, poz OSNC z 1997 r., z. 1, poz. 5.

2 czerwca 1999 r., I CKN 63/98,10 i 13 listopada 2000 r., I CKN 1221/0011. Podobny pogląd zaprezentował Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniach z 28 maja 1986 r., U 1/86,12 5 listopada 1986 r., U 5/86,13 i 28 maja 1997 r., K 26/9614. Standardowe rozwiązania konfliktów międzyczasowych z dziedziny prawa zobowiązań zawierają art. XXVI i art. XLIX p.w.k.c. Wynika z nich, Ŝe co do zasady stosunki zobowiązaniowe powstałe przed wejściem w Ŝycie ustawy nowej podlegają ustawie dawnej. JeŜeli jednak po wejściu w Ŝycie ustawy nowej nastąpiło zdarzenie niezwiązane z istotą takiego stosunku, do skutków takiego zdarzenia stosuje się ustawę nową. W szczególności naleŝy stosować przepisy ustawy nowej o przejściu praw i obowiązków, odnowieniu, potrąceniu, skutkach niemoŝliwości świadczenia oraz wygaśnięciu lub zmianie zobowiązania, o ile zdarzenie wywołujące taki skutek nastąpiło juŝ w okresie obowiązywania ustawy nowej. Ta ostatnia zasada dotyczy takŝe skutków niewykonania zobowiązania lub zwłoki wierzyciela, która nastąpiła pod rządami ustawy nowej. A contrario, skutki innego, związanego z istotą stosunku prawnego zdarzenia prawnego, które nastąpiło pod rządami ustawy nowej, podlegają ustawie dawnej, jeŝeli zobowiązanie powstało w okresie obowiązywania ustawy dawnej. Zobowiązanie powstałe juŝ pod rządami ustawy nowej podlega jej przepisom. Przepis art. L p.w.k.c. nakazuje stosowanie do całości opisanych w nim zobowiązań ustawy nowej od chwili jej wejścia w Ŝycie. Jest sporne 15, czy wyraŝa on regułę ogólną w zakresie zobowiązań z wymienionych w nim umów lub w zakresie tzw. trwałych stosunków prawnych, czy teŝ znalazł on zastosowanie tylko raz, przy wejściu w Ŝycie k.c. Wedle art. 21 u.k.k., do umów zawartych przed wejściem w Ŝycie u.k.k. naleŝało stosować przepisy dotychczasowe. Analogiczne przepisy zawarte były w ustawach z lat 2003 i 2004, które zmieniały merytoryczną treść u.k.k. II. Sens art. 5 ustawy o odsetkach maksymalnych W pierwszej kolejności naleŝy podkreślić róŝnice między brzmieniem 10 OSNC z 2000 r., z. 1, poz Niepublikowany. Legalis. 12 OTK z 1986 r., Nr 1, poz U 5/86, OTK z 1986 r., Nr 1, poz K 26/96, OTK z 1997 r., Nr 2, poz Por. J. Gwiazdomorski, Międzyczasowe prawo prywatne, Nowe Prawo z 1965 r., z. 6 i 7-8, s , Z. Radwański, Prawo cywilne część ogólna, Warszawa 2004, s

3 przepisów opisanych w punkcie I. powyŝej a art. 5 ustawy o odsetkach maksymalnych. Ten ostatni przepis, w odróŝnieniu od art. XXVI i art. XLIX p.w.k.c., nie zawiera kryterium czasu powstania zobowiązania (przed albo po wejściu w Ŝycie ustawy nowej), ani nie rozróŝnia czynności prawnych związanych i niezwiązanych z istotą stosunku prawnego. Nie odnosi się on, odmiennie niŝ art. 21 u.k.k., do chwili zawarcia umowy, lecz do chwili dokonania czynności prawnej. Ustawa o odsetkach maksymalnych nowelizuje przepisy dotyczące wyłącznie zobowiązań wynikających z czynności prawnych, w szczególności umów. Jedynie art. 16 u.k.k., dotyczący m.in. reklam, częściowo nie odnosi się do takich zobowiązań; przepis ten nie podlega bezpośrednio nowelizacji, lecz zmienia się zakres jego zastosowania z uwagi na zmiany w art. 3 u.k.k. Tak więc art. 5 ustawy o odsetkach maksymalnych wskazuje na kryterium zastosowania tej ustawy, które jest na tyle szczegółowe, Ŝe co do zasady wyłącza konieczność sięgania do ogólnych zasad prawa międzyczasowego. Kryterium tym (łącznikiem) jest dokonanie czynności prawnej po wejściu w Ŝycie ustawy o odsetkach maksymalnych. Ze sformułowania przepisy ustawy stosuje się do czynności prawnych moŝna wnosić, Ŝe czynność prawna, o której mowa w art. 5 ustawy o odsetkach maksymalnych, to czynność prawna objęta zakresem przedmiotowym tej ustawy. Innymi słowy, jest to czynność prawna, której dotyczą przepisy k.c. lub u.k.k. zmieniane na mocy ustawy o odsetkach maksymalnych. PoniewaŜ ustawa o odsetkach maksymalnych przewiduje zastosowanie u.k.k. do pewnych umów, które wcześniej nie podlegały u.k.k., sformułowanie czynność prawna obejmuje takŝe czynność prawną dotyczącą takiej umowy i uregulowaną w u.k.k. PoniŜej omówione zostaną kwestie międzyczasowe związane z poszczególnymi przepisami ustawy o odsetkach maksymalnych. III. Przepisy o odsetkach maksymalnych III.A. Uwagi wstępne Odsetki wynikające z czynności prawnej, o których mowa w art i 2 2 k.c., to odsetki zastrzeŝone w czynności prawnej. Przepisy te ograniczają wysokość takich odsetek. Przepisy te nie dotyczą odsetek w wysokości określonej przez ustawę, które naleŝą się w przypadku określonym przez ustawę

4 (np. odsetek ustawowych za opóźnienie), chociaŝby naleŝały się one w związku ze zobowiązaniem wynikającym z czynności prawnej. Tak więc czynnością prawną uregulowaną w tych przepisach jest czynność prawna, przez którą zastrzegana jest wysokość odsetek. Przepisy te będą więc, zgodnie z art. 5 ustawy o odsetkach maksymalnych, ograniczać wysokość odsetek zastrzeŝonych w czynności prawnej dokonanej po wejściu w Ŝycie tej ustawy. Z treści art k.c. wynika, Ŝe wysokość odsetek, o której mowa w tym przepisie, to w istocie stopa odsetek, czyli współczynnik, który po zastosowaniu do podstawy obliczenia odsetek i czasu ich naliczania prowadzi do ustalenia kwoty odsetek. Tylko tak rozumiana wysokość odsetek da się bowiem porównać z czterokrotnością wysokości stopy kredytu lombardowego. III.B. Zawarcie umowy Co oczywiste, jeŝeli umowa zawarta po 19 lutego 2006 r. określa stopę odsetek naleŝnych na jej podstawie, to stopa ta jest ograniczona przez przepisy o odsetkach maksymalnych. Warto przypomnieć, Ŝe, wedle art zdanie drugie k.c., do zawarcia umowy w formie pisemnej wymagana jest wymiana dokumentów obejmujących oświadczenia woli stron, z których kaŝdy jest podpisany przez stronę, albo dokumentów, z których kaŝdy obejmuje oświadczenie woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany. Tak więc umowa zostaje zawarta w formie pisemnej w chwili, w której kaŝdej stronie zostanie złoŝone na piśmie oświadczenie woli drugiej strony o zawarciu umowy; jeŝeli oświadczenia woli stron są składane w róŝnym czasie, naleŝy wziąć pod uwagę chwilę późniejszą. Wedle art k.c., w razie wątpliwości umowę uwaŝa się za zawartą w drodze oferty w chwili otrzymania przez oferenta oświadczenia oblata (adresata) o przyjęciu oferty, a jeŝeli dojście do oferenta oświadczenia o przyjęciu oferty nie jest wymagane (art. 69 k.c.) - w chwili przystąpienia oblata do wykonania umowy. Milczące przyjęcie oferty, za które uwaŝany jest brak niezwłocznej odpowiedzi ze strony przedsiębiorcy na ofertę złoŝoną przez osobę, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, naleŝy uznać za oświadczenie woli (art. 68 2

5 k.c.) 16. Wydaje się, Ŝe oświadczenie to zostaje złoŝone, a umowa zawarta, z upływem czasu, w którym oferent otrzymałby odpowiedź, gdyby została ona przygotowana i wysłana w zwykłym toku czynności 17. Artykuł 5 ustawy o odsetkach maksymalnych odnosi się do czasu dokonania czynności prawnej, a nie do czasu powstania albo ustania jej skutków, np. w wyniku ziszczenia się warunku lub nadejścia terminu. Zatem fakt, iŝ skutki prawne umowy są uzaleŝnione od warunku lub terminu (np. umowa kredytu zostaje zawarta 19 lutego 2006 r., zaś kredyt ma zostać udzielony po ustanowieniu zabezpieczenia w marcu 2006 r.), nie wpływa na rozstrzygnięcie, czy do umowy stosuje się ustawa o odsetkach maksymalnych. Liczy się bowiem chwila zawarcia umowy. Dalej naleŝy rozwaŝyć przypadek umowy zawieranej po 19 lutego 2006 r. w wykonaniu umowy przedwstępnej zawartej przed 20 lutego 2006 r. Artykuł 5 ustawy o odsetkach maksymalnych nie rozróŝnia między czynnością prawną dokonaną po chwili wejścia w Ŝycie tej ustawy w wykonaniu istniejącego w tej chwili zobowiązania a inną czynnością prawną dokonaną po tej chwili. Zatem, jeŝeli umowa przyrzeczona przewiduje wysokość naleŝnych na jej podstawie odsetek, to, skoro zostaje zawarta po chwili wejścia w Ŝycie ustawy o odsetkach maksymalnych, wysokość tych odsetek podlega ograniczeniom przewidzianym tą ustawą, chociaŝby umowę przedwstępną zawarto przed tą chwilą. JeŜeli umowa przyrzeczona miałaby zostać zawarta po wejściu w Ŝycie ustawy o odsetkach maksymalnych, zaś stopa odsetek, która powinna zostać w niej zastrzeŝona zgodnie z umową przedwstępną, przewyŝsza stopę odsetek maksymalnych, to nie jest moŝliwe zawarcie umowy przyrzeczonej zgodnie z treścią zobowiązania wynikającego z umowy przedwstępnej (art k.c.). W razie zawarcia umowy przyrzeczonej po 19 lutego 2006 r., odsetki naleŝne jej na podstawie nie zostałyby zastrzeŝone wedle stopy określonej zgodnie z umową przedwstępną, lecz wedle stopy odsetek maksymalnych (art k.c.). Podstawowym świadczeniem, do jakiego zobowiązana jest strona umowy przedwstępnej, jest złoŝenie oświadczenia woli o zawarciu umowy 16 Z. Radwański, w: System prawa prywatnego, Tom 2, Prawo cywilne część ogólna, Warszawa 2002, s A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1998, s. 294.

6 przyrzeczonej o treści określonej w umowie przedwstępnej 18. Orzecznictwo SN stoi na stanowisku, iŝ umowa przedwstępna nie jest umową wzajemną i nie podlega przepisom o umowach wzajemnych 19, gdyŝ świadczenie jej strony, polegające na złoŝeniu oświadczenia woli, nie moŝe zostać uznane za ekwiwalent analogicznego świadczenia drugiej strony. W takiej sytuacji wydaje się, iŝ moŝliwe jest jedynie zastosowanie ogólnego przepisu art k.c., dotyczącego skutków niemoŝliwości świadczenia. Wedle tego przepisu, jeŝeli świadczenie stało się niemoŝliwe z powodu okoliczności, za którą dłuŝnik nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązanie wygasa. W omawianym wypadku, złoŝenie skutecznego oświadczenia woli o zawarciu umowy przyrzeczonej, zgodnego z treścią zobowiązania wynikającego z umowy przedwstępnej, stało się niemoŝliwe wskutek zmiany przepisów (niemoŝliwość prawna 20 ), a więc okoliczności, za którą co do zasady Ŝadna strona nie ponosi odpowiedzialności. NaleŜy podkreślić, iŝ świadczenie, do którego zobowiązuje umowa przedwstępna, polega na zawarciu umowy przyrzeczonej o ustalonej treści, a zatem jest niepodzielne 21. JeŜeli strona składa oświadczenie woli o zawarciu umowy przyrzeczonej o treści innej niŝ ta, która wynika z umowy przedwstępnej, druga strona nie jest zobowiązana do przyjęcia takiego świadczenia 22. Zatem w omawianej sytuacji zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej przewidującej odsetki wyŝsze niŝ maksymalne wygasa w całości jako dotyczące świadczenia niemoŝliwego. Innym ciekawym przypadkiem jest zawarcie, po chwili wejścia w Ŝycie ustawy o odsetkach maksymalnych, umowy, która nie określa wprost stopy odsetek naleŝnych na jej podstawie, lecz odwołuje się w tym zakresie do umowy ramowej zawartej przed tą chwilą. Sytuacja taka wystąpi, gdy np. strony zawrą 23 grudnia 2005 r. umowę ramową określającą szczegółowe zasady udzielania kredytów, w tym stopę odsetek, które mają się stosować do wszelkich umów kredytu zawartych przez strony w 2006 r., zaś 13 marca 2006 r. zawrą umowę kredytu, która określa jedynie kwotę kredytu, a co do pozostałych kwestii 18 Z. Radwański, w: System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań Część ogólna, Ossolineum 1981, s. 410, M. Krajewski, Umowa przedwstępna, Warszawa 2000, s. 116, wyrok SN z 14 grudnia 1999 r., II CKN 624/98, OSNC z 2000 r., z. 6, poz Powołany wyrok z 14 grudnia 1999 r. Natomiast M. Krajewski, op. cit., s , dopuszcza moŝliwość ukształtowania umowy przedwstępnej jako wzajemnej z woli jej stron. 20 Por. W. Popiołek, w: Kodeks cywilny. Komentarz, Tom I, Warszawa 2002, s M. Krajewski, op. cit., s M. Krajewski, op. cit., s. 125.

7 odwołuje się do umowy ramowej. W takim przypadku naleŝy uznać, Ŝe zawierając umowę szczegółową strony w istocie określiły wszelkie jej postanowienia, w tym stopę odsetek, tyle Ŝe uczyniły to co do większości postanowień przez odwołanie do umowy ramowej. Odwołanie to wynika z pewnej konwencji przyjętej przez strony, niemniej prowadzi do określenia skutków wywoływanych przez umowę szczegółową zgodnie z zamiarem jej stron (art. 56 k.c.). Zatem do umowy szczegółowej zawartej po wejściu w Ŝycie ustawy o odsetkach maksymalnych znajdą zastosowanie przepisy tej ustawy. JeŜeli stopa odsetek przewidziana w umowie ramowej, do której odwołuje się taka umowa szczegółowa, przewyŝszy stopę odsetek maksymalnych, na podstawie tej ostatniej umowy naleŝne będą odsetki maksymalne. III.C. Inna czynność prawna Oczywiste jest rozstrzygnięcie przypadku, w którym po chwili wejścia w Ŝycie ustawy o odsetkach maksymalnych strony zawierają porozumienie (aneks) zmieniające postanowienia zawartej przed tą chwilą umowy, które określają wysokość odsetek. Takie porozumienie jest umową i czynnością prawną dokonaną po wejściu w Ŝycie ustawy o odsetkach maksymalnych. Porozumienie to podlega zatem tej ustawie, przez co określana w nim stopa odsetek jest ograniczona przepisami k.c. o odsetkach maksymalnych. Co do określenia chwili zawarcia takiego porozumienia, odsyłam do punktu III.B powyŝej. Szczególnym przypadkiem zmiany treści stosunku umownego o charakterze ciągłym jest zmiana wzorca umowy w trybie art k.c. Zmiana ta następuje w ten sposób, Ŝe strona posługująca się wzorcem umowy (proferent) komunikuje drugiej stronie, zgodnie z art. 384 k.c., nowy wzorzec, zaś druga strona nie wypowiada umowy w najbliŝszym terminie wypowiedzenia. W praktyce umowa często przewiduje termin, w ciągu którego druga strona powinna wypowiedzieć umowę, aby sprzeciwić się przyjęciu nowego wzorca. Zaniechanie wypowiedzenia umowy w odpowiednim terminie naleŝy rozumieć jako oświadczenie woli drugiej strony o przyjęciu nowego wzorca umowy 23. Zmiana wzorca umowy wymaga dwóch oświadczeń woli: oświadczenia proferenta o zamiarze zmiany wzorca umowy i oświadczenia drugiej strony o przyjęciu 23 Por. E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, Gdynia 2002, s. 325, wyrok SN z 18 grudnia 2002 r., IV CKN 1616/00, OSNC z 2004 r., z. 4, poz. 54.

8 zmiany; to ostatnie oświadczenie zostaje złoŝone w sposób dorozumiany w chwili bezskutecznego upływu terminu do wypowiedzenia umowy. Oświadczenia te składają się na czynność prawną, której treścią jest zmiana wzorca umowy. Zatem, jeŝeli zmiana wzorca umowy dotyczy wysokości odsetek i następuje w omawianym trybie, to zmienione postanowienia podlegają przepisom k.c. o odsetkach maksymalnych, o ile termin do wypowiedzenia umowy upłynął bezskutecznie po 19 lutego 2006 r. Zmiana wysokości odsetek określonej w umowie moŝe teŝ nastąpić w drodze jednostronnej czynności prawnej. Dotyczy to zmiany następującej na podstawie tzw. klauzuli modyfikacyjnej zamieszczonej w umowie, czyli postanowienia zezwalającego jednej ze stron na złoŝenie oświadczenia woli o zmianie treści zobowiązania lub oznaczeniu świadczenia. Szczególnym przypadkiem klauzuli modyfikacyjnej jest klauzula waloryzacyjna (indeksacyjna) pozwalająca jednej ze stron na zmianę wysokości świadczenia w razie zmiany określonego wskaźnika. Typową klauzulą waloryzacyjną jest postanowienie zezwalające bankowi na zmianę stopy odsetek zastrzeŝonej w umowie kredytu stosownie do zmiany jednej ze stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Zmiana dokonana na podstawie klauzuli modyfikacyjnej wymaga złoŝenia oświadczenia woli; jest to więc czynność prawna. JeŜeli oświadczenie woli o takiej zmianie zostaje złoŝone, czyli dochodzi do adresata w taki sposób, Ŝe moŝe się on zapoznać z jego treścią, po 19 lutego 2006 r., zaś zmiana dotyczy wysokości odsetek, to zmienione postanowienia podlegają przepisom k.c. o odsetkach maksymalnych. Niekiedy postanowienie umowy przewiduje zmienną stopę odsetek kształtowaną w zaleŝności od określonego wskaźnika, którego zmiana pociąga za sobą zmianę stopy odsetek bez konieczności składania oświadczenia woli. Przykładem takiego postanowienia jest zastrzeŝenie stopy odsetek jako równej wskaźnikowi WIBOR 1 month powiększonemu o 1 punkt procentowy marŝy banku. Zmiana stopy odsetek nie następuje wówczas wskutek czynności prawnej kształtującej tę stopę. Oświadczenie banku, które wskazuje drugiej stronie nową stopę odsetek, ma znaczenie informacyjne i jest oświadczeniem wiedzy, a nie woli. Sama stopa odsetek została określona w umowie, przy czym określenie to nastąpiło przez odwołanie się do pewnego zmiennego wskaźnika; wahania tego wskaźnika powodują samoczynnie zmiany stopy odsetek. JeŜeli umowa

9 obejmująca takie postanowienie została zawarta przed 20 lutego 2006 r., to zmiany stopy odsetek następujące od tej daty wskutek wahań określonego w umowie wskaźnika bazowego nie podlegają przepisom k.c. o odsetkach maksymalnych. Ustawa ta stosowałaby się dopiero wtedy, gdyby nastąpiła zmiana postanowień umowy o stopie odsetek wynikająca z czynności prawnej (np. aneksu do umowy) dokonanej pod rządami ustawy o odsetkach maksymalnych. Ciekawym zagadnieniem jest wpływ zmiany postanowień umowy, które nie dotyczą wysokości odsetek, na zastosowanie ustawy o odsetkach maksymalnych. Dotyczy to w szczególności przedłuŝenia terminu obowiązywania umowy, np. przedłuŝenia terminu spłaty kredytu albo okresu obowiązywania umowy kredytu odnawialnego, jak teŝ zmiany kwoty udzielonego kredytu. JeŜeli omawiana zmiana dotyczy umowy zawartej przed chwilą wejścia w Ŝycie ustawy o odsetkach maksymalnych, lecz następuje po tej chwili, powstaje pytanie, czy prowadzi ona do zastosowania przepisów k.c. o odsetkach maksymalnych. NaleŜy powtórzyć, iŝ art. 5 tej ustawy przewiduje, Ŝe jej przepisy stosuje się do czynności prawnych dokonywanych po jej wejściu w Ŝycie. O zastosowaniu ustawy o odsetkach maksymalnych nie powinno zatem decydować dokonanie czynności prawnej, która pozostaje poza zakresem przedmiotowym tej ustawy, albowiem ustawa ta nie stosuje się do takiej czynności. Czynność prawna mająca za przedmiot określenie okresu obowiązywania umowy lub wysokości kredytu powoduje oczywiście, Ŝe zobowiązania ukształtowane taką czynnością będą wykonywane zgodnie z pozostałymi postanowieniami umowy, w tym dotyczącymi wysokości odsetek. Jednak treść tej czynności nie obejmuje zastrzeŝenia wysokości (stopy) odsetek; wysokość ta została zastrzeŝona wcześniej i nie sposób przyjąć, Ŝe strony ponownie ją zastrzegają przy kaŝdej zmianie treści zobowiązania. Tak więc, jeŝeli zmiana postanowień umowy wynikająca z czynności prawnej dokonanej po 19 lutego 2006 r. nie dotyczy postanowień o wysokości odsetek, to zmiana ta nie powoduje poddania zobowiązań wynikających z umowy przepisom k.c. o odsetkach maksymalnych. Ta sama konkluzja dotyczy np. czynności prawnej mającej za przedmiot wykonanie uprawnienia kredytobiorcy do skorzystania z udzielonego mu kredytu.

10 JeŜeli wysokość odsetek zostaje zastrzeŝona w innej jednostronnej czynności prawnej (np. przyrzeczeniu publicznym lub testamencie), to jest ona ograniczana przez przepisy k.c. o odsetkach maksymalnych, o ile czynność została dokonana po 19 lutego 2006 r. JeŜeli na czynność prawną składa się oświadczenie woli składane innej osobie, to o chwili dokonania czynności rozstrzyga art k.c. PowyŜsze uwagi zawarte w niniejszym punkcie III.C dotyczą odpowiednio zmiany treści takiej czynności. IV. Zmiany przepisów u.k.k. IV.A. Zakres przedmiotowy u.k.k. Wskutek zmian wprowadzonych do art. 3 u.k.k., ustawie tej będą podlegać umowy o kredyt konsumencki bagatelny (o wysokości mniejszej niŝ 500 złotych), krótkoterminowy (o terminie spłaty nieprzekraczającym 3 miesięcy), mieszkaniowy (na cele wymienione w skreślonym art. 3 ust. 2 pkt 3 u.k.k.) i konsolidacyjny (na spłatę kredytu mieszkaniowego). Dotąd umowy takie były wyłączone z zakresu przedmiotowego u.k.k. PoniŜsze uwagi dotyczą umowy o kredyt konsumencki bagatelny, lecz odnoszą się odpowiednio do pozostałych kategorii umów wymienionych powyŝej. Oczywiście umowa o kredyt konsumencki bagatelny zawarta po 19 lutego 2006 r. w pełni podlega u.k.k. w brzmieniu nadanym ustawą o odsetkach maksymalnych, chyba Ŝe jest wyłączona z zakresu przedmiotowego u.k.k. Co do określenia chwili zawarcia umowy oraz kwestii związanych z umową przedwstępną i umową ramową, odsyłam do punktu III.B powyŝej. Szczególnym przypadkiem zawarcia umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu u.k.k. jest utrzymywanie się nieprzewidzianego w umowie ujemnego salda, za zgodą kredytodawcy, przez co najmniej 3 miesiące. W tym wypadku wydaje się, Ŝe decydujące znaczenie ma chwila wyraŝenia zgody przez kredytodawcę na utrzymywanie się ujemnego salda przez ten okres. JeŜeli taka zgoda została wyraŝona przed 20 lutego 2006 r., zaś kwota takiego kredytu konsumenckiego nie przekraczała 500 złotych, u.k.k. co do zasady nie stosuje się do takiego kredytu. Nadto, u.k.k. moŝe się w pewnym zakresie stosować do umowy o kredyt konsumencki bagatelny zawartej przed 20 lutego 2006 r., jeŝeli nie wcześniej niŝ w tej dacie zostaje dokonana czynność prawna uregulowana w u.k.k. i dotycząca takiej umowy, zaś zastosowanie u.k.k. do takiej umowy nie jest wyłączone przez

11 jej przepisy w brzmieniu po nowelizacji (np. art. 3 ust. 1 pkt 3 o kredycie nieodpłatnym). Ewentualne wyłączenie zastosowania u.k.k. naleŝy oceniać wedle treści umowy z chwili dokonania takiej czynności. Natomiast nieistotne jest, w jakim zakresie zostały wykonane zobowiązania z umowy. Zatem nie moŝna uznać za umowę o kredyt nieodpłatny np. umowy, która zobowiązuje konsumenta do zapłaty oprocentowania, chociaŝby odsetki zostały juŝ spłacone. JeŜeli umowa o kredyt konsumencki bagatelny zawarta przed chwilą wejścia w Ŝycie ustawy o odsetkach maksymalnych zostaje zmieniona przez umowę zawartą po tej chwili, zaś ta umowa zmieniająca spełnia definicję umowy o kredyt konsumencki podlegającej u.k.k. (jest w istocie nową umową), to do tej nowej umowy stosują się przepisy u.k.k., w tym te dotyczące zawarcia umowy 24. Sytuacja ta jest dosyć rzadka w praktyce i moŝe dotyczyć np. umowy, która, zmieniając poprzednio zawartą umowę, przewiduje udzielenie kredytobiorcy dodatkowego kredytu i zwiększenie kosztów związanych z udzieleniem lub spłatą kredytu (art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 3 u.k.k.). JeŜeli treść zobowiązań wynikających z umowy o kredyt konsumencki bagatelny zawartej przed chwilą wejścia w Ŝycie ustawy o odsetkach maksymalnych zostaje zmieniona przez czynność prawną dokonaną po tej chwili, przy czym zmiana nie ma charakteru nowej umowy o kredyt konsumencki podlegającej u.k.k., stosuje się następujące zasady. JeŜeli taka zmiana dotyczy uprawnienia kredytobiorcy do przedterminowej spłaty kredytu, obowiązku kredytobiorcy poinformowania o zamiarze takiej spłaty, skutków takiej spłaty co do obowiązku zapłaty odsetek, prowizji lub opłat, terminu rozliczenia wynikającego z takiej spłaty lub prowizji za taką spłatę, to zmiana nie moŝe wprowadzić zasad sprzecznych z art. 8 u.k.k. Natomiast sama przedterminowa spłata kredytu nie jest czynnością prawną i nie skutkuje zastosowaniem u.k.k. Podobnie zmiana dotycząca treści weksla lub czeku konsumenta wręczonego kredytodawcy w celu spełnienia lub zabezpieczenia świadczenia wynikającego z umowy o kredyt konsumencki bagatelny lub obowiązku zwrotu tego dokumentu nie moŝe naruszyć art. 9 u.k.k. Zmiana treści zobowiązania z takiej umowy nie moŝe teŝ skutkować wyłączeniem ani ograniczeniem zarzutów przysługujących konsumentowi w razie przelewu przez 24 Por. J. Chłąd, Zmiana umowy o kredyt konsumencki, Prawo Bankowe Nr 4 z 2004 r., s

12 kredytodawcę wierzytelności z takiej umowy (art. 10 ust. 1 u.k.k.). Nadto, zmiana odnosząca się do uprawnienia kredytodawcy do wypowiedzenia umowy o kredyt konsumencki bagatelny z powodu niespełnienia przez kredytobiorcę świadczenia pienięŝnego nie moŝe wprowadzić zasad sprzecznych z art. 14 u.k.k. Postanowienie omawianej czynności prawnej, które narusza art. 8, 9, 10 ust. 1 lub 14 u.k.k., jest niewaŝne (art k.c.). Wreszcie, jeŝeli zgoda kredytodawcy na utrzymywanie się ujemnego salda w kwocie poniŝej 500 złotych przez co najmniej 3 miesiące (art. 3 ust. 2 pkt 1 u.k.k.) została udzielona przed chwilą wejścia w Ŝycie ustawy o odsetkach maksymalnych, lecz po tej chwili zostaje dokonana czynność prawna skutkująca zmianą rocznej stopy oprocentowania lub kosztów kredytu, na kredytodawcy ciąŝy, w zakresie tej zmiany, obowiązek informacyjny z art. 6 u.k.k. Co do moŝliwych rodzajów czynności prawnej zmieniającej treść zobowiązań oraz chwili dokonania takiej czynności, odsyłam do punktu III.C powyŝej. Wedle dominującego poglądu, wydanie weksla lub czeku remitentowi przez wystawcę jest czynnością prawną (umową) prowadzącą do powstania zobowiązania wekslowego 25. Zatem, jeŝeli po 19 lutego 2006 r. konsument wręczy kredytodawcy weksel lub czek wystawiony przez siebie w celu spełnienia lub zabezpieczenia świadczenia wynikającego z umowy o kredyt konsumencki bagatelny zawartej do tej daty, zastosowanie znajdzie art. 9 ust. 1 3 u.k.k. Dalej, w przypadku dokonania po 19 lutego 2006 r. czynności prawnej mającej za przedmiot przelew wierzytelności kredytodawcy z umowy o kredyt konsumencki bagatelny zawartej do tej daty, bezskuteczne będzie postanowienie tej umowy wyłączające lub ograniczające zarzuty przysługujące konsumentowi w związku z tym przelewem (art. 10 ust. 1 u.k.k.). JeŜeli po chwili wejścia w Ŝycie ustawy o odsetkach maksymalnych zostanie dokonana czynność prawna mająca za przedmiot przejęcie albo przystąpienie przez konsumenta do długu wynikającego z umowy o kredyt konsumencki bagatelny zawartej przed tą chwilą z inną osobą, na kredytodawcy będzie ciąŝył obowiązek informacyjny z art. 10 ust. 2 u.k.k. Wnioskowanie o zastosowaniu ustawy o odsetkach maksymalnych jest, wedle 25 M. Czarnecki, L. Bagińska, Prawo wekslowe i czekowe, Warszawa 1998, s. XLI-XLIV i oraz tam powołana literatura.

13 jej art. 5, przeprowadzane następująco: skoro pod rządami ustawy nowej dokonano regulowanej przez nią czynności prawnej, to ustawa nowa stosuje się do tej czynności. JeŜeli do dokonania takiej czynności konieczne jest pewne uprawnienie, jego istnienie ocenia się na podstawie treści odpowiedniego stosunku prawnego. Treść stosunku prawnego, który wynika z czynności prawnej dokonanej przed wejściem w Ŝycie ustawy o odsetkach maksymalnych, co do zasady nie jest określana przez tę ustawę. Przepisy u.k.k. nie przyznawały kredytobiorcy prawa do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki bagatelny zawartej przed 20 lutego 2006 r. Gdyby kredytobiorca złoŝył, w albo po tym dniu, oświadczenie o odstąpieniu od takiej umowy z powołaniem się na u.k.k., naleŝałoby uznać, iŝ taka czynność prawna (odstąpienie) jest niewaŝna, gdyŝ uprawnienie do jej dokonania nie wynikało z treści stosunku prawnego istniejącego w chwili jej dokonania. Nieco inaczej przedstawia się kwestia uprawnienia kredytodawcy do wypowiedzenia umowy o kredyt konsumencki bagatelny, zawartej przed 20 lutego 2006 r., z powodu niespełnienia przez kredytobiorcę świadczenia pienięŝnego. O ile postanowienia umowy dotyczące tego prawa nie zostały zmienione po wejściu w Ŝycie ustawy o odsetkach maksymalnych, istnienie tego uprawnienia naleŝy oceniać na podstawie tych postanowień i przepisów prawa, które obowiązywały w zakresie tej umowy przed 20 lutego 2006 r. JednakŜe wypowiedzenie dokonane, przez złoŝenie kredytobiorcy odpowiedniego oświadczenia woli, po wejściu w Ŝycie ustawy o odsetkach maksymalnych nie moŝe naruszać art. 14 u.k.k. Przepis ten stawia pewne wymogi co do dopuszczalności i terminu wypowiedzenia. Przykładowo, jeŝeli umowa o kredyt konsumencki bagatelny zawarta w lipcu 2005 r. uprawniała kredytodawcę do wypowiedzenia w razie opóźnienia ze spłatą co najmniej dwóch pełnych rat, to jeŝeli oświadczenie o wypowiedzeniu miałoby dotrzeć do kredytobiorcy po 19 lutego 2006 r. do wypowiedzenia konieczne jest takŝe uprzednie wezwanie do zapłaty opisane w art. 14 u.k.k. Wedle art. 16 u.k.k., oferta zawierająca jakiekolwiek dane dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego powinna podawać rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. W doktrynie prawa cywilnego jest sporne, czy oferta jest odrębną czynnością prawną, czy teŝ elementem kształtowania czynności

14 prawnej, jaką jest umowa 26. Nawet gdyby nie uznać oferty za odrębną czynność prawną, nie ulega wątpliwości, Ŝe art. 16 u.k.k., w zakresie dotyczącym oferty, dotyczy procesu dokonywania czynności prawnej, jaką jest umowa, niezaleŝnie od tego, czy czynność ta zostanie dokonana. Do zastosowania ustawy o odsetkach maksymalnych w zakresie art. 16 u.k.k. powinno więc wystarczyć dokonywanie czynności prawnej (zawieranie umowy) po 19 lutego 2006 r. Zatem art. 16 u.k.k. moŝe stosować się do oferty, która dotyczy umowy o kredyt konsumencki bagatelny zawartej przed chwilą wejścia w Ŝycie ustawy o odsetkach maksymalnych i jest składana kredytobiorcy po tej chwili. Dotyczy to np. oferty zmiany postanowień takiej umowy o wysokości prowizji. NaleŜy podkreślić, iŝ w omawianych przypadkach u.k.k. stosuje się jedynie w zakresie (do) czynności prawnej dokonanej po 19 lutego 2006 r. i dotyczącej umowy o kredyt konsumencki bagatelny zawartej do tej daty. Z treści art. 5 ustawy o odsetkach maksymalnych nie moŝna natomiast wywodzić, iŝ dokonanie po tej dacie czynności prawnej podlegającej u.k.k. prowadzi do poddania u.k.k. całego stosunku prawnego, który wynika z takiej umowy. IV.B. Wymagania co do treści i trybu zawarcia umowy Nowe wymagania co do treści umowy o kredyt konsumencki i obowiązków kredytobiorcy związanych z jej zawarciem wynikają z nowego art. 4 ust. 2 pkt 13 i drugiego zdania art. 4 ust. 5 u.k.k., a takŝe zmienionego ust. 4 części I załącznika do u.k.k. Przepisy te odnoszą się do treści, jaką powinna obejmować umowa o kredyt konsumencki w chwili jej zawarcia, oraz terminu do doręczenia konsumentowi egzemplarza takiej umowy po jej zawarciu. Zatem przepisy te naleŝy stosować, jeŝeli umowa o kredyt konsumencki jest zawierana po 19 lutego 2006 r. i podlega u.k.k. w brzmieniu określonym ustawą o odsetkach maksymalnych. Co do określenia chwili zawarcia umowy, odsyłam do punktu III.B powyŝej. IV.C. Artykuł 7a u.k.k. Nowy art. 7a u.k.k. ogranicza wysokość kosztów związanych z zawarciem umowy o kredyt konsumencki. Sankcją za jego naruszenie jest niewaŝność odpowiedniego postanowienia umowy. 26 Por. Z. Radwański, w: System prawa prywatnego, Tom 2, Prawo cywilne część ogólna, Warszawa 2002, s

15 Przepis ten naleŝy oczywiście stosować do umowy o kredyt konsumencki zawieranej po 19 lutego 2006 r. i podlegającej u.k.k. w brzmieniu określonym ustawą o odsetkach maksymalnych. Nadto, jeŝeli po tej dacie zostanie dokonana czynność prawna, która zmieni wysokość kosztów związanych z zawarciem umowy o kredyt konsumencki zawartej przed 20 lutego 2006 r. i podlegającej u.k.k. w brzmieniu określonym ustawą o odsetkach maksymalnych, zmiana nie będzie mogła prowadzić do naruszenia art. 7a u.k.k. Ta zasada dotyczy w szczególności umowy o kredyt konsumencki, która wcześniej nie podlegała u.k.k. (por. punkt IV.A powyŝej). Wydaje się, Ŝe przy porównywaniu zmienionej wysokości kosztów z kwotą udzielonego kredytu naleŝy wziąć pod uwagę kwotę kredytu na chwilę dokonania zmiany, chociaŝby została ona juŝ wypłacona. Od przyjętej wykładni art. 7a u.k.k., a przede wszystkim pojęcia kosztów związanych z zawarciem umowy, zaleŝy, na ile prawdopodobna jest zmiana wysokości tych kosztów po zawarciu umowy. Co do określenia chwili zawarcia umowy lub dokonania czynności prawnej zmieniającej treść zobowiązania, odsyłam do punktów III.B i III.C powyŝej.

Spis treści. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.)

Spis treści. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) Wykaz skrótów.................................. 15 Przedmowa.................................... 19 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) ROZDZIAŁ 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

4) umowę, na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione później niż świadczenie kredytodawcy,

4) umowę, na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione później niż świadczenie kredytodawcy, Dz.U.2005.157.1316 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki, zasady ochrony konsumenta, który zawarł umowę o kredyt

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 lipca 2000 r.

USTAWA. z dnia 13 lipca 2000 r. Dz.U.00.74.855 2004.05.01 zm. Dz.U.04.96.959 art. 35 USTAWA z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w kaŝdym roku oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do siwz Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY W dniu... 2009 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Bankiem...

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N naliczania odsetek w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

R E G U L A M I N naliczania odsetek w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach R E G U L A M I N naliczania odsetek w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach 1 1. Regulamin ustala zasady naliczania odsetek za nieterminowe regulowanie opłat z tytułu uŝytkowania lokalu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe)

PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe) Załącznik Nr 5 PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe) Umowa zawarta w dniu... pomiędzy -Miejskim Zakładem Komunikacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile z siedzibą w Pile przy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt z dnia 1.03.2008r. z dnia 2008 r. w sprawie dokonywania dopłat ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego Na podstawie art. 21b ust. 4 ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY INTERTEMPORALNE

PRZEPISY INTERTEMPORALNE PRZEPISY INTERTEMPORALNE 30. 1. W przepisach przejściowych reguluje się wpływ nowej ustawy na stosunki powstałe pod działaniem ustawy albo ustaw dotychczasowych. 2. W przepisach przejściowych rozstrzyga

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

UMOWA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO PROJEKT UMOWA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Nr w dniu..pomiędzy......., zwanym dalej Udzielającym reprezentowanym przez: 1. 2. a Gminą Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim ul. Zamkowa 12, REGON

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli:

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli: Raport bieŝący nr 66/2009 Data sporządzenia: 24.07.2009 Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. zakończył sukcesem postępowanie naprawcze Podstawa prawna: Art. 56 ust.

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim.

USTAWA. z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim. Dz.U.01.100.1081 tekst pierwotny: 19.09.2002 28.09.2003 zm. Dz.U.03.109.1030 art. 1 01.05.2004 zm. Dz.U.04.96.959 art. 61 03.08.2004 zm. Dz.U.04.162.1693 art. 2 20.02.2006 zm. Dz.U.05.157.1316 art. 3 1081

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, lipiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia umowy kredytowej na Udzielenie kredytu krótkoterminowego w wysokości 4 000 000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu 2015 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP.272.1.11.2016 Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

o kredyt długoterminowy Bankiem...zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym......

o kredyt długoterminowy Bankiem...zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym...... Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór Umowa Nr /2012 W dniu... 2012 r. pomiędzy: o kredyt długoterminowy Gminą Szczekociny z siedzibą Urzędu ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny, REGON: 151398735, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytowa Nr...

Umowa kredytowa Nr... Umowa kredytowa Nr... Nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość.,.kod pocztowy ul. adres wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miejscowość,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR

WZÓR UMOWY O KREDYT NR WZÓR UMOWY O KREDYT NR Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 UZUPEŁNIONY WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO

Załącznik nr 11 UZUPEŁNIONY WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 11 UZUPEŁNIONY WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o kredycie konsumenckim 1 z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1081)

Ustawa o kredycie konsumenckim 1 z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1081) Data generacji: 2009-5-12 13:23 ID aktu: 35117805 brzmienie od 2006-02-20 Ustawa o kredycie konsumenckim 1 z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1081) Art. 1. [Zakres regulacji] Ustawa reguluje zasady

Bardziej szczegółowo

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH Druk nr 3781-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o poselskim projekcie ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2013 r.

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2013 r. Nr sprawy DZP/38/241-31/2013 Na wykonanie dostaw poniŝej 14 000 euro. Formularz oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 44 330

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster Sygn. akt I CSK 607/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 maja 2014 r. SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z powództwa Stowarzyszenia [ ] przeciwko B. Bank S.A. z siedzibą w W. o uznanie postanowień

Bardziej szczegółowo

Uchwała Sądu NajwyŜszego z dnia 23 września 2010 r. III CZP 57/10

Uchwała Sądu NajwyŜszego z dnia 23 września 2010 r. III CZP 57/10 id: 20332 1. Spór o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy z powodu jej niewaŝności moŝe być poddany przez strony pod rozstrzygnięcie sądu polubownego (art. 1157 k.p.c.). 2. [Z]datność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

3. Bank zastrzega sobie prawo kontroli celowości wykorzystania kredytu. Załącznik nr 5 do SIWZ. Wzór Umowa Nr /2010 o kredyt długoterminowy

3. Bank zastrzega sobie prawo kontroli celowości wykorzystania kredytu. Załącznik nr 5 do SIWZ. Wzór Umowa Nr /2010 o kredyt długoterminowy Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór Umowa Nr /2010 o kredyt długoterminowy W dniu r. w Szczekocinach pomiędzy Gminą Szczekociny z siedzibą Urzędu ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny którą reprezentuje: 1) mgr

Bardziej szczegółowo

Wpłynęły następujące pytania przetargowe:

Wpłynęły następujące pytania przetargowe: Wpłynęły następujące pytania przetargowe: Pytanie Nr 1 1 ust.1 Umowy: W jakiej formie powinna być złożona dyspozycja wypłaty kredytu: pisemna, telefoniczna, faxowa, inna? Dyspozycja wypłaty kredytu powinna

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Art. 1. Ustawa określa zasady, na jakich nastąpi przywrócenie ekwiwalentności świadczeń

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

L.dz.DZP /2013 Kraków, dn r.

L.dz.DZP /2013 Kraków, dn r. L.dz.DZP-291-759-5/2013 Kraków, dn. 04.04.2013 r. Do Uczestników postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych

Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych Załącznik nr 9 do Regulaminu udzielania przez BGK gwarancji i poręczeń spłaty kredytów w ramach programów rządowych Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 212/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 października 2008 r. SSN Helena Ciepła (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 46/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 listopada 2011 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Agnieszka Piotrowska

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr o kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek

Umowa Nr o kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek Umowa Nr o kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON 491893233, NIP 737-10-04-591 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z planowaną redukcją zatrudnienia w 2013 roku I.

REGULAMIN PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z planowaną redukcją zatrudnienia w 2013 roku I. REGULAMIN PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z planowaną redukcją zatrudnienia w 2013 roku W związku realizacją załoŝeń Polityki Personalnej w Poczcie Polskiej S.A. wprowadza

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim. 1) (Dz. U. z dnia 18 września 2001 r.)

USTAWA. z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim. 1) (Dz. U. z dnia 18 września 2001 r.) Dz.U.01.100.1081 2003.09.28 zm. Dz.U.2003.109.1030 art. 1 2004.05.01 zm. Dz.U.2004.96.959 art. 61 2004.08.03 zm. Dz.U.2004.162.1693 art. 2 2006.02.20 zm. Dz.U.2005.157.1316 art. 3 USTAWA z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Wzór) o obsługę bankową budŝetu Powiatu Ząbkowickiego

UMOWA (Wzór) o obsługę bankową budŝetu Powiatu Ząbkowickiego UMOWA (Wzór) o obsługę bankową budŝetu Powiatu Ząbkowickiego Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Ząbkowicach Śl. pomiędzy : 1. Powiatem Ząbkowickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia Umowy Spłaty Wierzytelności zawartej pomiędzy Zamawiającym a Bankiem w zakresie wykupu wierzytelności

Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia Umowy Spłaty Wierzytelności zawartej pomiędzy Zamawiającym a Bankiem w zakresie wykupu wierzytelności Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia Umowy Spłaty Wierzytelności zawartej pomiędzy Zamawiającym a Bankiem w zakresie wykupu wierzytelności 1. Bankowi przysługuje wobec DłuŜnika Wierzytelności wierzytelność

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

Niemieckie doświadczenia z wprowadzaniem dyrektywy y y w sprawie umów o kredyt konsumencki

Niemieckie doświadczenia z wprowadzaniem dyrektywy y y w sprawie umów o kredyt konsumencki 1 Standbild Niemieckie doświadczenia z wprowadzaniem dyrektywy y y w sprawie umów o kredyt konsumencki dr Alexander Schäfer Federalne Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów 2 Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 145/08 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 lutego 2009 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Katarzyna Tyczka-Rote Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/Z Zarządu SKOK WYBRZEśE z dnia r.

Załącznik do uchwały nr 1/Z Zarządu SKOK WYBRZEśE z dnia r. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ WYBRZEśE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość

Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość (Program) i jest integralną częścią

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009 UMOWA O KREDYT Nr FN.I.3054-1/2009 Załącznik nr 4 zawarta w dniu... grudnia 2009 r. pomiędzy GMINĄ MNIÓW, 26-080 Mniów,ul. Centralna 9 Regon: 291010346, NIP: 959-167-95-18 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 25 października 2006 r., III CZP 67/06

Uchwała z dnia 25 października 2006 r., III CZP 67/06 Uchwała z dnia 25 października 2006 r., III CZP 67/06 Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący) Sędzia SN Iwona Koper Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Spółdzielczej

Bardziej szczegółowo

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966 Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca NET

Bardziej szczegółowo

PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07

PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07 Odpowiedź Ministerstwa Finansów Nr PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. na pismo Przewodniczącego Krajowej Rady Notarialnej w sprawie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Dz.U.01.100.1081 2003-09-28 zm. Dz.U.03.109.1030 art.1 2004-05-01 zm. Dz.U.04.96.959 art.61 2004-08-03 zm. Dz.U.04.162.1693 art.

Dz.U.01.100.1081 2003-09-28 zm. Dz.U.03.109.1030 art.1 2004-05-01 zm. Dz.U.04.96.959 art.61 2004-08-03 zm. Dz.U.04.162.1693 art. Dz.U.01.100.1081 2003-09-28 zm. Dz.U.03.109.1030 art.1 2004-05-01 zm. Dz.U.04.96.959 art.61 2004-08-03 zm. Dz.U.04.162.1693 art.2 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim. 1) (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Ustawa traci moc z dn r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715). USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1)

Ustawa traci moc z dn r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715). USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 Ustawa traci moc z dn. 18.12.2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715). USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb zawierania

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/99/91 Rady Gminy i Miasta w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 23 października 1991 roku

Uchwała nr XVI/99/91 Rady Gminy i Miasta w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 23 października 1991 roku Rada Gminy i Miasta w Aleksandrowie Łódzkim Uchwała nr XVI/99/91 Rady Gminy i Miasta w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 23 października 1991 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej poŝyczki na kontynuację

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Gospodarczej w Santander Consumer Banku S.A. dla Partnerów Finansowych KREDYT OBROTOWY. I Postanowienia ogólne

Regulamin Kredytowania Działalności Gospodarczej w Santander Consumer Banku S.A. dla Partnerów Finansowych KREDYT OBROTOWY. I Postanowienia ogólne Regulamin Kredytowania Działalności Gospodarczej w Santander Consumer Banku S.A. dla Partnerów Finansowych KREDYT OBROTOWY Obowiązuje dla umów zawartych od dnia 01.03.2011r. Metryka I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Santander Consumer Bank S.A.

Santander Consumer Bank S.A. Santander Consumer Bank S.A. Stosowane stawki oprocentowania kredytów/ poŝyczek hipotecznych została od marca 00r. od,% do,% (+ Wibor M*) od,% do,% (+ Libor M**) od,% do,% (+ Libor M**) od,% do,0% (+ Wibor

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Numer: - Miejsce: Warszawa, Polska Data: 07.07.2017 Alfa Finance Sp. z o.o. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 135/12. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 135/12. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 135/12 POSTANOWIENIE Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Kazimierz Zawada w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa rodzaje i warunki usług świadczonych przez Serwis oraz warunki zawierania umów o świadczenie usług oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Ostrów Wielkopolski, dnia 6 maja 2015r. Odpowiedzi na pytania Znak sprawy: OPP/01/2015 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA kredytowa Nr...

UMOWA kredytowa Nr... UMOWA kredytowa Nr... Wzór umowy Zawarta w dniu... 2009 r. między : 1. Gminą Dobrcz z siedzibą w Dobrczu przy ul. Długiej 50, 86-022 Dobrcz Nr REGON 092350659; NIP 554-26-79-775. reprezentowaną przez Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie znajdują się w art. 812 4 k.c. oraz art. 830 k.c.

Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie znajdują się w art. 812 4 k.c. oraz art. 830 k.c. Anna Dąbrowska główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie Regulacje prawne Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania

Bardziej szczegółowo

1. - Pełnomocnika. zwaną /zwanym /zwanymi dalej Kredytobiorcą.

1. - Pełnomocnika. zwaną /zwanym /zwanymi dalej Kredytobiorcą. UMOWA O KREDYT HIPOTECZNY nr.. zwana dalej Umową, sporządzona w dniu pomiędzy: EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 19, 00-560 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 PROJEKT UMOWA Nr 1/BU/2009- Na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Załącznik nr 8 PROJEKT UMOWA Nr 1/BU/2009- Na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Załącznik nr 8 PROJEKT UMOWA Nr 1/BU/2009- Na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Zawarta w dniu.. roku w Koninie pomiędzy Miastem Konin reprezentowanym przez: Kazimierza Pałasza Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

USTAWA O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 403)

USTAWA O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 403) USTAWA O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 403) Przepisy stosujące się do zwrotu przez dłuŝnika kosztów windykacji: Art. 10 [Koszty odzyskiwania naleŝności,

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 107/05 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 listopada 2005 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka. Protokolant Katarzyna Bartczak

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 72/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 października 2014 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka Protokolant

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy:

POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy: POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy: Załącznik nr 5 I. Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą: ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../...

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... (rok zawarcia) W dniu... w............. pomiędzy... zwanym w dalszej treści umowy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 2) Nr rachunku:.. 3) Spłata przez Zamawiającego kapitału oraz kosztów obsługi nastąpi do dnia r.

Wzór umowy. 2) Nr rachunku:.. 3) Spłata przez Zamawiającego kapitału oraz kosztów obsługi nastąpi do dnia r. Wzór umowy Załącznik nr 4 do Ogłoszenia Umowa stanowiąca wynik postępowania Konkursu ofert na usługę udzielenia kredytu (w rozumieniu art. 69 ust. 1 Prawa bankowego) lub pożyczki (w rozumieniu art. 720

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym Radomsko, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne... str. 3 ROZDZIAŁ II Podstawowe zasady udzielania

Bardziej szczegółowo