Niemieckie doświadczenia z wprowadzaniem dyrektywy y y w sprawie umów o kredyt konsumencki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niemieckie doświadczenia z wprowadzaniem dyrektywy y y w sprawie umów o kredyt konsumencki"

Transkrypt

1 1 Standbild Niemieckie doświadczenia z wprowadzaniem dyrektywy y y w sprawie umów o kredyt konsumencki dr Alexander Schäfer Federalne Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów

2 2 Dyrektywa w sprawie umów o kredyt konsumencki 2008/48/WE Uchyla dyrektywę 87/102/EWG Weszła w życie w dniu roku Należy ż ją implementować ć do krajowego porządku prawnego do dnia roku

3 3 Projekt rządowy Projekt ustawy wprowadzającej dyrektywę w sprawie umów o kredyt konsumencki, cywilnoprawnej części dyrektywy w sprawie usług płatniczych oraz reorganizacji przepisów dotyczących prawa odwołania i zwrotu Rozpoczęcie uzgodnień resortowych w kwietniu 2008 roku Wiodąca rola Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości Uczestnictwo m.in. Federalnego Ministerstwa Ochrony Konsumentów i Federalnego Ministerstwa Finansów Wysłuchanie stanowisk krajów związkowych i związków we wrześniu 2008 roku Uchwała gabinetu w dniu roku

4 4 Postępowanie parlamentarne Przedstawienie stanowiska Bundesratu (Rady Federalnej) w dniu roku Odpowiedź Rządu Federalnego w dniu roku Pierwsze czytanie w Bundestagu (Parlamencie Federalnym) w dniu roku Publiczne wysłuchanie ł stanowiska Komisji Prawnej Bundestagu w dniu roku Ostatnie posiedzenie Bundestagu w dniu roku Wybory do Bundestagu w dniu roku

5 5 Szczególne punkty dyskusji Reprezentatywny przykład w reklamie Umowy z usługami dodatkowymi Sprawdzanie zdolności ś ikredytowej Rekompensata za przedterminową spłatę w przypadku jej wystąpienia

6 6 Reprezentatywny przykład w reklamie (1) Problem Oferty-przynęty: podawana w reklamie rzeczywista roczna stopa oprocentowania nie jest przyznawana prawie żadnemu konsumentowi. Wytyczne dyrektywy 2008/48/WE Artykuł 4 ustęp 2: reprezentatywny przykład Przykład Wielkiej Brytanii Przepisy dotyczące (reklam) kredytów konsumenckich 2004: roczna stopa oprocentowania, przy której lub poniżej której reklamodawca w uzasadniony sposób spodziewa się, że kredyt będzie udzielony w przypadku przynajmniej 66 % umów, które zawrze on w wyniku tej reklamy

7 7 Reprezentatywny przykład w reklamie (2) Wprowadzenie w Niemczech 6a ustęp 3 projektu rozporządzenia w sprawie podawania cen: Przy wyborze przykładu reklamodawca musi wychodzić od rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, co do której może się spodziewać, że zawrze przynajmniej dwie trzecie umów następujących w wyniku tej reklamy przy podanej lub niższej rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania.

8 8 Umowy z usługami dodatkowymi (1) Problem Powiązanie z umową o konto bieżące Powiązanie z ubezpieczeniem reszty długu Kombinacje oszczędnościowo-kredytowe

9 9 Umowy z usługami dodatkowymi (2) Ważność prawna Dyrektywa 2008/48/WE: obowiązek zawarcia umowy dotyczącej usług dodatkowych związanych z umową o kredyt, w przypadku gdy zawarcie takiej umowy jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach (artykuł 5 ustęp 1 zdanie 4 litera k; por. artykuł 3 litera g) Artykuł ustęp 1 projektu ustawy wprowadzającej do niemieckiego Kodeksu Cywilnego: kredytodawca wymaga do zawarcia umowy o kredyt konsumencki, aby kredytobiorca przyjął dodatkowe usługi lub zawarł dalszą umowę

10 10 Umowy z usługami dodatkowymi (3) Obowiązek przyjęcia usług ł dodatkowych d Wszystkie wymagane usługi dodatkowe, w szczególności ubezpieczenia, określa się ę w informacjach udzielanych przed zawarciem umowy (artykuł 5 ustęp 1 zdanie 4 litera k dyrektywy 2008/48/WE), W umowie określa asę się ewentualne e e wymagane zabezpieczenia ec e a i ubezpieczenia (artykuł 10 ustęp 2 litera o dyrektywy 2008/48/WE). Koszty usług dodatkowych Opłaty za prowadzenie jednego lub kilku rachunków łącznie z opłatami za korzystanie ze środków płatniczych określa się oddzielnie w informacjach udzielanych przed zawarciem umowy oraz w umowie (artykuł tkł 5 ustęp 1 zdanie 4 litera i, artykuł tkł 10 ustęp 2 litera k dyrektywy 2008/48/WE)

11 11 Umowy z usługami dodatkowymi (4) Obliczenie całkowitego kosztu Koszty usług dodatkowych uwzględnia się w obliczeniu całkowitego kosztu kredytu ponoszonego przez konsumenta (a tym samym rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania), jeżeli koszty te znane są kredytodawcy (artykuł 3 litera g dyrektywy 2008/48/WE) Płatności bez spłaty kapitału W umowie o kredyt określa się okresy i warunki płatności odsetek i towarzyszących im stałych lub jednorazowych opłat (artykuł 10 ustęp 2 litera j dyrektywy 2008/48/WE), W przypadku jednoczesnego gromadzenia kapitału informacje udzielane przed zawarciem umowy oraz umowa zawierają jasne i zwięzłe stwierdzenie, że taka umowa nie przewiduje gwarancji spłaty ł całkowitej kwoty kredytu (artykuł ł 5 ustęp 5, artykuł ł 10 ustęp 4 dyrektywy 2008/48/WE).

12 12 Sprawdzanie zdolności kredytowej (1) Problem Kryzys finansowy został spowodowany w Stanach Zjednoczonych m.in. przez to, że banki udzielały konsumentom kredytów hipotecznych bez sprawdzania ich zdolności kredytowej Obowiązek przeprowadzania oceny zdolności kredytowej Należy sprawdzić zdolność kredytową ą konsumenta przed zawarciem umowy o kredyt (artykuł 8 ustęp 1 dyrektywy 2008/48/WE) przed każdą znaczącą podwyżką całkowitej kwoty kredytu (ustęp 2) Na podstawie wystarczających informacji przekazanych przez konsumenta lub uzyskanych z odpowiedniej bazy danych W Niemczech zostało to wprowadzone niemal dosłownie

13 13 Sprawdzanie zdolności kredytowej (2) Dostęp do baz danych W przypadku kredytów udzielanych przez kredytodawców z innych państw członkowskich dostęp na warunkach niedyskryminujących (artykuł 9 ustęp 1 dyrektywy 2008/48/WE) W przypadku odmowy udzielenia kredytu informacja dla konsumenta (ustęp 2) o wynikach weryfikacji o bazie danych, w której dokonano weryfikacji W Niemczech zostało to wprowadzone niemal dosłownie

14 14 Sprawdzanie zdolności kredytowej (3) Regulacja związana z postępowaniem scoringowym Brak specjalnych wytycznych w prawie Unii Europejskiej (por. dyrektywa 95/46/WE w sprawie przetwarzania danych osobowych) Projekt ustawy w sprawie zmiany federalnej ustawy o ochronie danych (uchwała gabinetu w dniu roku) Reguluje, jakie dane mogą być ć wykorzystywane w scoringu zgodnie z naukowo uznanymi procedurami zasadniczo żadne specjalne rodzaje danych osobowych dane adresowe tylko po wyraźnej wskazówce Zobowiązuje operatora bazy danych i kredytodawcę do udzielenia w odpowiedzi na zapytanie informacji o wyniku scoringu (wartości scoringowej) o głównych podstawach dokonanego przez niego obliczenia

15 15 Rekompensata za przedterminową spłatę (1) Dotychczasowa regulacja w prawie niemieckim Kredyty konsumenckie (z wyjątkiem kredytów na zakup nieruchomości) Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące Brak rekompensaty za przedterminową spłatę Kredyty na zakup nieruchomości (także dla konsumentów) Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące Rekompensata za przedterminową spłatę jest odpowiednia do straty poniesionej przez kredytodawcę

16 16 Rekompensata za przedterminową spłatę (2) Wytyczne dyrektywy 2008/48/WE (artykuł 16) Nie dotyczy kredytów na zakup nieruchomości Spłata może nastąpić w każdym czasie w całości lub w części ę Podstawowa zasada dyrektywy: Rekompensata jest ograniczona do 1 % przedterminowo spłaconej kwoty i nie może przekraczać 0,5 %, jeżeli okres pomiędzy przedterminową spłatą a uzgodnionym wygaśnięciem umowy o kredyt nie przekracza jednego roku Opcje regulacyjne państw członkowskich: Rekompensata następuje tylko wtedy, gdy przedterminowo spłacona kwota przekracza wartość progową (najwyżej EUR w okresie 12 miesięcy) Brak ograniczenia, jeżeli kredytodawca udowodni, że poniósł większą stratę

17 17 Rekompensata za przedterminową spłatę (3) Przyszła regulacja w niemieckim prawie Dla kredytów konsumenckich (z wyjątkiem kredytów na zakup nieruchomości) Niemcy przejęły podstawową zasadę z dyrektywy: Okres wypowiedzenia przestaje obowiązywać Rekompensata za przedterminową spłatę zostaje wprowadzona, lecz ograniczona do 1 % (lub 0,5 %) przedterminowo spłaconej kwoty Stara regulacja dla kredytów na zakup nieruchomości ś i pozostaje niezmieniona: Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące Rekompensata za przedterminową spłatę jest odpowiednia do straty poniesionej przez kredytodawcę

18 18 Internet-Adresse Dr. Alexander Schäfer Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection Unit 214 Consumer protection in financial services TEL

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193, z 2013 r. poz. 1567. 1), 2) o kredycie konsumenckim Rozdział

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTACJA DYREKTYWY 2008/48/WE Z DNIA 23 KWIETNIA 2008 R. W SPRAWIE UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI

IMPLEMENTACJA DYREKTYWY 2008/48/WE Z DNIA 23 KWIETNIA 2008 R. W SPRAWIE UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Polityki Konsumenckiej IMPLEMENTACJA DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE Z DNIA 23 KWIETNIA 2008 R. W SPRAWIE UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Nową ustawę o kk stosuje się także do umów o kredyt konsumencki oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK).

Nową ustawę o kk stosuje się także do umów o kredyt konsumencki oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK). Nowa ustawa o kredycie konsumenckim Dnia 18 grudnia 2011 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (DzU z 2011 r. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.) dalej dla uproszczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Małgorzata Gryber Dorota Sowińska-Kobelak PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1)

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 27.06.2013 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO

PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO czyli jakie informacje bank powinien przekazać klientowi na etapie przedkontraktowym styczeń 2012 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 KREDYT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

(część 3) REKOMENDACJA

(część 3) REKOMENDACJA REKOMENDACJA Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego i Rady Prawa Bankowego dotycząca wybranych problemów interpretacyjnych w nowej ustawie o kredycie konsumenckim (część 3) Rekomendacja została zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. Rekomendacja została zatwierdzona przez Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 21 czerwca 2011 roku

REKOMENDACJA. Rekomendacja została zatwierdzona przez Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 21 czerwca 2011 roku REKOMENDACJA Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego i Rady Prawa Bankowego dotycząca wybranych problemów interpretacyjnych w nowej ustawie o kredycie konsumenckim (część 1) Rekomendacja została zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu Gotówkowego, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim a rynek kredytów

Zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim a rynek kredytów Praktyczna teoria Bogdan Włodarczyk Zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim a rynek kredytów 5 W dniu 18 grudnia 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DO PREZESA I CZŁONKÓW TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ UWAGI NA PIŚMIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DO PREZESA I CZŁONKÓW TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ UWAGI NA PIŚMIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 października 2014 r. DO PREZESA I CZŁONKÓW TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ UWAGI NA PIŚMIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przedkładane na podstawie art. 23 Statutu Trybunału Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo