Premia termomodernizacyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Premia termomodernizacyjna"

Transkrypt

1 Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jednak nie więcej niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego. Premia termomodernizacyjna stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków. O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy: budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych do wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiących ich własność, lokalnych sieci ciepłowniczych, lokalnych źródeł ciepła, bez względu na status prawny, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Najważniejsze korzyści Spadek kosztów eksploatacji zasobu. Wzrost wartości zasobu. Poprawa estetyki budynku. Czynnik ekologiczny tj. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Czynnik finansowy tj. spłata części zaciągniętego kredytu. Warunki Podstawowy warunek - przedstawienie audytu energetycznego. Złożenie w banku kredytującym wniosku o udzielenie kredytu oraz wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej z dołączonym audytem energetycznym. Zawarcie warunkowej umowy kredytowej z bankiem kredytującym: decyzję o udzieleniu kredytu bank kredytujący podejmuje zgodnie z własnymi procedurami, oceniając zdolność kredytową wnioskodawcy oraz ustanawiając wymagane zabezpieczenie spłaty kredytu, inwestor oświadcza we wniosku o przyznanie premii m.in., że kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub zaciągnięto inny kredyt, do którego została przyznana premia termomodernizacyjna lub remontowa, kredyt jest uruchamiany pod warunkiem przyznania premii termomodernizacyjnej. Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Usług Agencyjnych tel , fax

2 Tryb przyznawania premii termomodernizacyjnej Po zawarciu warunkowej umowy kredytu bank kredytujący przesyła do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek inwestora o przyznanie premii termomodernizacyjnej wraz z audytem energetycznym oraz oryginał lub kopię umowy kredytu, poświadczoną przez bank kredytujący za zgodność z ryginałem. BGK w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku wraz z załącznikami: zleca wykonanie weryfikacji audytu energetycznego innym podmiotom, sprawdza, czy zostały spełnione inne warunki do przyznania premii termomodernizacyjnej. W przypadku pozytywnej weryfikacji audytu energetycznego oraz stwierdzenia, że zostały spełnione warunki do przyznania premii, BGK zawiadamia inwestora i bank kredytujący o przyznaniu premii termomodernizacyjnej określając także jej wysokość. W przypadku negatywnej weryfikacji audytu energetycznego BGK zawiadamia inwestora i bank kredytujący o odmowie przyznania premii termomodernizacyjnej. Bank kredytujący, po otrzymaniu zawiadomienia z BGK o przyznaniu premii termomodernizacyjnej, uruchamia kredyt zgodnie z warunkami określonymi w umowie kredytu. W dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu bank kredytujący pobiera od inwestora prowizję w wysokości 0,6% kwoty przyznanej premii, którą przekazuje do BGK. Termin wypłaty premii termomodernizacyjnej Przekazanie premii termomodernizacyjnej przez BGK następuje w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia z banku kredytującego, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało zrealizowane: zgodnie z projektem budowlanym sporządzonym według pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego (wymagane są oświadczenia projektanta i inspektora nadzoru w tej sprawie na formularzach udostępnianych przez bank kredytujący), w terminie określonym w umowie kredytu. Bank kredytujący zalicza premię termomodernizacyjną przekazaną przez BGK na spłatę części kredytu wykorzystanego przez inwestora. Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Usług Agencyjnych tel , fax

3 Premia kompensacyjna Premia kompensacyjna ma na celu rekompensatę strat poniesionych przez właścicieli budynków mieszkalnych, w związku z obowiązującymi w okresie między 12 listopada 1994 roku a 25 kwietnia 2005 roku przepisami ustalania czynszów za najem lokali kwaterunkowych znajdujących się w tych budynkach. Jest przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości równiej iloczynowi wskaźnika kosztu przedsięwzięcia oraz kwoty wynoszącej 2% wskaźnika przeliczeniowego za każdy 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, w którym obowiązywały w stosunku do tego lokalu ograniczenia dotyczące wysokości czynszu za najem, w okresie od 12 listopada 1994 r. do 25 kwietnia 2005 r., a w przypadku nabycia budynku albo części budynku po 12 listopada 1994 r. w sposób inny niż w drodze spadkobrania od dnia nabycia do dnia 25 kwietnia 2005 r. O premię kompensacyjną może się ubiegać osoba fizyczna, która jest właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym albo właścicielem części budynku mieszkalnego i która była właścicielem tego budynku mieszkalnego albo tej części budynku także w dniu 25 kwietnia 2005 r. albo nabyła ten budynek albo tę część budynku w drodze spadkobrania od osoby będącej w tym dniu właścicielem. W przypadku współwłasności budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego, do wniosku o premię kompensacyjną muszą przystąpić łącznie wszystkie uprawione osoby fizyczne. Najważniejsze korzyści Spadek kosztów eksploatacji zasobu. Wzrost wartości zasobu. Poprawa estetyki budynku. Czynnik ekologiczny tj. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Czynnik finansowy tj. spłata całości/części kredytu lub zwrot poniesionych kosztów. Warunki Podstawowy warunek złożenie wniosku o premie kompensacyjną. W przypadku zamiaru finansowania przedsięwzięcia ze środków pochodzących z kredytu z premią remontową wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej (kredyt) wraz z wnioskiem o przyznanie premii remontowej należy złożyć za pośrednictwem banku kredytującego. W przypadku zamiaru finansowania przedsięwzięcia lub remontu w całości ze środków własnych wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej (środki własne) należy złożyć bezpośrednio w Centrali lub w wybranym Oddziale BGK. Do wniosku o premię kompensacyjną inwestor dołącza wyamgane załączniki, tj.: Dokumenty lub kopie dokumentów potwierdzające, zawarte we wniosku inwestora, informacje o lokalach kwaterunkowych, ich powierzchni użytkowej i okresach, w jakich wynajem tych lokali podlegał ograniczeniom. Dokumenty lub kopie dokumentów potwierdzające, że jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie premii kompensacyjnej. Oświadczenie o nie rozpoczęciu przedsięwzięcia lub remontu wskazanego we wniosku o przyznanie premii kompensacyjnej składane wyłącznie w przypadku finansowana przedsięwzięcia ze środków własnych. Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Usług Agencyjnych tel , fax

4 Tryb przyznawania premii kompensacyjnej W przypadku przedsięwzięcia finansowanego kredytem z premią remontową: Po zawarciu warunkowej umowy kredytu, bank kredytujący przesyła do BGK wniosek inwestora o przyznanie premii kompensacyjnej (kredyt) wraz z wymaganymi załącznikami oraz wniosek o przyznanie premii remontowej. BGK sprawdza, czy zostały spełnione warunki do przyznania premii kompensacyjnej. W przypadku stwierdzenia, że zostały spełnione warunki do przyznania premii, BGK zawiadamia inwestora i bank kredytujący o przyznaniu premii kompensacyjnej i jej wysokości. W przypadku stwierdzenia, że nie zostały spełnione warunki do przyznania premii, BGK zawiadamia inwestora i bank kredytujący o odmowie przyznania premii kompensacyjnej. Bank kredytujący, po otrzymaniu zawiadomienia z BGK o przyznaniu premii kompensacyjnej, uruchamia kredyt zgodnie z warunkami określonymi w umowie kredytu. W dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu bank kredytujący pobiera od inwestora prowizję w wysokości 0,6% kwoty przyznanej premii, którą przekazuje do BGK. W przypadku finansowania przedsięwzięcia ze środków własnych: Inwestor składa bezpośrednio w Centrali lub w wybranym Oddziale BGK wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej (środki własne) wraz wymaganymi załącznikami. BGK sprawdza, czy zostały spełnione warunki do przyznania premii kompensacyjnej. W przypadku pozytywnej oceny wniosku, BGK zawiadamia inwestora o przyznaniu premii kompensacyjnej i jej wysokości, W przypadku negatywnej oceny wniosku, BGK zawiadamia inwestora o odmowie przyznania premii kompensacyjnej. BGK w dniu wypłaty premii kompensacyjnej pobiera prowizję w wysokości 0,6% kwoty przyznanej premii z kwoty przekazywanej inwestorowi premii kompensacyjnej. Termin wypłaty premii kompensacyjnej W przypadku finansowania przedsięwzięcia ze środków pochodzących z kredytu z premią remontową, przekazanie premii kompensacyjnej następuje na podstawie zawiadomienia z banku kredytującego o spełnieniu warunków umożliwiających wypłatę premii. BGK wypłaca premię w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o spełnieniu warunków do wypłaty premii. Bank kredytujący zalicza przekazaną przez BGK premię kompensacyjną na spłatę wykorzystanego przez inwestora kredytu. W przypadku finansowania przedsięwzięcia ze środków własnych, przekazanie premii kompensacyjnej następuje w ciągu 20 dni roboczych po spełnieniu poniższych warunków: otrzymaniu od inwestora zawiadomienia o spełnieniu warunków wypłaty premii wraz oświadczeniem o zrealizowaniu przedsięwzięcia lub remontu wskazanego we wniosku o przyznanie premii kompensacyjnej, poniesieniu przez inwestora wydatków na realizację przedsięwzięcia lub remontu, zgodnie z zakresem rzeczowym, o którym mowa we wniosku, w wysokości nie niższej niż wysokość przyznanej premii kompensacyjnej potwierdzonych fakturami w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, które należy załączyć do zawiadomienia o spełnieniu warunków wypłaty premii wraz z potwierdzeniami dokonania zapłaty. Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Usług Agencyjnych tel , fax

5 Premia remontowa Premia remontowa to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie remontowe. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego, jednak nie więcej niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego. Premia remontowa stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie remontowe wyłącznie z własnych środków. O premię remontową mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r. Premia remontowa przysługuje wyłącznie: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielniom mieszkaniowym, towarzystwom budownictwa społecznego. Najważniejsze korzyści Spadek kosztów eksploatacji zasobu. Wzrost wartości zasobu. Poprawa estetyki budynku. Czynnik ekologiczny tj. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Czynnik finansowy tj. spłata części zaciągniętego kredytu. Warunki Podstawowy warunek - przedstawienie audytu remontowego. Złożenie w banku kredytującym wniosku o udzielenie kredytu oraz wniosku o przyznanie premii remontowej z dołączonym audytem remontowym. Ponadto do wniosku o premię remontową inwestor dołącza: dokument potwierdzający rozpoczęcie użytkowania budynku wielorodzinnego przed dniem 14 sierpnia 1961 r., a w przypadku braku możliwości udokumentowania tego faktu składa pisemne oświadczenie potwierdzające fakt użytkowania tego budynku przed ww. datą, wszystkie zaświadczenia albo oświadczenie o pomocy de minimis uzyskanej w ciągu bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych (jeśli beneficjent pomocy publicznej uzyskał taką pomoc). Zawarcie warunkowej umowy kredytowej z bankiem kredytującym: decyzję o udzieleniu kredytu bank kredytujący podejmuje zgodnie z własnymi procedurami, oceniając zdolność kredytową wnioskodawcy oraz ustanawiając wymagane zabezpieczenie spłaty kredytu, inwestor oświadcza we wniosku o przyznanie premii m.in., że kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia remontowego nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub zaciągnięto inny kredyt, do którego została przyznana premia termomodernizacyjna lub remontowa, kredyt jest uruchamiany pod warunkiem przyznania premii remontowej. Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Usług Agencyjnych tel , fax

6 Tryb przyznawania premii remontowej Po zawarciu warunkowej umowy kredytu bank kredytujący przesyła do BGK wniosek inwestora o przyznanie premii remontowej wraz z: audytem remontowym, oryginałem lub kopią umowy kredytu poświadczoną przez bank kredytujący za zgodność z oryginałem, dokumentem potwierdzającym rozpoczęcie użytkowania budynku wielorodzinnego przed dniem 14 sierpnia 1961 r., a w przypadku braku możliwości udokumentowania tego faktu pisemne oświadczenie potwierdzające fakt użytkowania tego budynku przed ww. datą, kopiami lub oryginałami zaświadczeń albo oświadczenie o pomocy de minimis uzyskanej w ciągu bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych (jeśli beneficjent pomocy publicznej uzyskał taką pomoc). BGK w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku wraz z załącznikami: zleca wykonanie weryfikacji audytu remontowego innym podmiotom, sprawdza, czy zostały spełnione inne warunki do przyznania premii remontowej. W przypadku pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz stwierdzenia, że zostały spełnione warunki do przyznania premii, BGK zawiadamia inwestora i bank kredytujący o przyznaniu premii remontowej określając także jej wysokość. W przypadku negatywnej weryfikacji audytu remontowego BGK zawiadamia inwestora i bank kredytujący o odmowie przyznania premii remontowej. Bank kredytujący, po otrzymaniu zawiadomienia z BGK o przyznaniu premii remontowej, uruchamia kredyt zgodnie z warunkami określonymi w umowie kredytu. W dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu bank kredytujący pobiera od inwestora prowizję w wysokości 0,6% kwoty przyznanej premii, którą przekazuje do BGK. Termin wypłaty premii remontowej Przekazanie premii remontowej przez BGK następuje w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia z banku kredytującego, że przedsięwzięcie remontowe zostało zrealizowane: zgodnie z projektem budowlanym sporządzonym według pozytywnie zweryfikowanego audytu remontowego (wymagane są oświadczenia projektanta i inspektora nadzoru w tej sprawie na formularzach udostępnianych przez bank kredytujący), w terminie określonym w umowie kredytu. Bank kredytujący zalicza premię remontową przekazaną przez BGK na spłatę części kredytu wykorzystanego przez inwestora. Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Usług Agencyjnych tel , fax

7 Fundusz Municypalny Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. jest zaangażowane w realizację inicjatywy, jaką jest utworzenie Funduszu Municypalnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego aktywów Niepublicznych, którego inwestorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Fundusz będzie działał w formie funduszu inwestycyjnego zamkniętego zgodnie Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych. Celem utworzenia Funduszu jest umożliwienie efektywnego wykorzystania przez samorząd posiadanych nieruchomości bez wpływu na jego możliwości finansowe. Fundusz utworzony przez BGK będzie gotowy inwestować w nieruchomości razem z samorządem, Fundusz będzie działał jako inwestor w spółkach samorządowych. Przedmiotem działalności spółek będzie aktywność związana z nieruchomościami, w tym budowa obiektów na gruncie JST, rewitalizacja istniejących obiektów, wynajem nieruchomości zarówno na cele mieszkaniowe jak i usługowe. Najważniejsze korzyści Samorządy mają ograniczone możliwości wykorzystania swoich nieruchomości choć dysponują atrakcyjnymi działkami, w szczególności mniejsze miasta nie mają szans na pojawienie się dużych inwestorów nieruchomościowych. Inwestycje Funduszu umożliwią efektywne wykorzystanie nieruchomości, które znajdują się w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego. Korzyści dla Samorządów: Elastyczny wehikuł realizujący projekt - brak długotrwałej procedury przygotowania programu rządowego, Inwestycje i ich wykorzystanie określane przez samorząd, Finansowanie dłuższe niż standard rynkowy (10 vs 30 lat), Finansowanie poza bilansem samorządu, Wykorzystanie potencjału i doświadczenia BGK, Tańsze finansowanie inwestycji. Korzyści dla BGK: Wypełnianie misji i budowa majątku samorządu, Elastyczny wehikuł realizujący projekt. Warunki Fundusz będzie działał jako inwestor w spółkach samorządowych umożliwiając im sfinansowanie inwestycji poza bilansem JST oczekując stopy zwrotu pozwalającej zrealizować stopę zwrotu z Funduszu na poziomie 4% p.a. Aktywem wnoszonym do spółek przez samorząd będą nieruchomości dostosowane do planowanych inwestycji, przy czym inwestycja samorządu może być ograniczona do wniesienia nieruchomości do spółki. Założenia inicjatywy pozwalają na stworzenie struktury finansowania z większościowym udziałem Funduszu, ale w spółce realizującej plan uzgodniony z samorządem TFI BGK tel

8 Planowana maksymalna skala pojedynczego zaangażowania Funduszu wyniesie nie więcej niż 25 mln PLN, a oczekiwana stopa zwrotu powinna pokryć koszt finansowania BGK długiem Skarbu Państwa i.e. 4%. Bank Gospodarstwa Krajowego posiada bogate doświadczenie we współpracy z sektorem publicznym, w tym w finansowaniu projektów inwestycyjnych. Aktualnie przeprowadzane są analizy dotyczące rentowności i wykonalności w/w projektu. TFI BGK tel

9 Fundusz Mieszkań na Wynajem Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. oraz BGK Nieruchomości S.A. są spółkami zaangażowanymi w realizację inicjatywy, jaką jest utworzenie Funduszu Mieszkań na Wynajem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego aktywów Niepublicznych, którego inwestorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Fundusz będzie działał w formie funduszu inwestycyjnego zamkniętego zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych. Strategia Funduszu będzie polegała na lokowaniu środków w inwestycje nieruchomościowe związane z budynkami mieszkaniowymi. Podstawą działalnością Funduszu będzie administrowanie tymi nieruchomościami oraz wynajem mieszkań. Celem tego przedsięwzięcia jest pobudzenie rynku nieruchomości, tak aby zwiększyć dostępność mieszkań na wynajem, bowiem polski rynek mieszkań na wynajem jest sześciokrotnie mniejszy od średniej europejskiej (23% w Europie, 4% w Polsce). Oferta będzie skierowana do osób, które nie chcą zaciągać kredytów hipotecznych na kilkadziesiąt lat, ale jednocześnie chcą stabilizacji związanej z długoterminowym wynajmem mieszkanie. Będzie to ważny społecznie projekt, który ma zwiększyć mobilność zawodową Polaków. Poza wywarciem pozytywnego wpływu na rynek pracy, Fundusz stanie się katalizatorem zmian na rynku mieszkaniowym. Inicjatywa ta będzie też pozytywnym impulsem dla innych inwestorów, pokazującym, że takie inwestycje mogą być opłacalne. Najważniejsze korzyści Głównym celem Funduszu jest wzrost wartości jego aktywów. Poza głównym celem będą realizowane inne, dodatkowe takie jak: Zwiększenie mobilności Polaków, Zinstytucjonalizowanie rynku najmu mieszkań, Wprowadzenie na rynek mieszkaniowy benchmarków, które nie mają wymiaru tylko czysto ekonomicznego, ale także wymiar makroekonomiczny lub strukturalny (m.in. zasady najmu instytucjonalnego, standard mieszkań na wynajem). Fundusz stanie się rynkowym narzędziem wspierającym wzrost gospodarczy, ponieważ mobilność pracowników jest kluczowa dla rozwoju kraju. Rozwijający się rynek najmu to większa dostępność mieszkań, zwiększona mobilność osób szukających pracy, a pośrednio również dodatkowe miejsca pracy przy budowie domów i ich urządzeniu. Inicjatywa ta podniesie z pewnością standardy obowiązujące na rynku nieruchomości i zapewni najemcom wyższy niż dotychczas komfort w rozumieniu stabilności i przewidywalności decyzji właściciela mieszkania, a także oferowanego produktu. Bank Gospodarstwa Krajowego przewiduje, że dobry przykład przyciągnie innych inwestorów instytucjonalnych, co pozytywnie wpłynie na dostępność mieszkań na wynajem na polskim rynku. Warunki Planowany, łączny kapitał emisyjny Funduszu wynosi 5 mld PLN. Kwota ta pozwoli na zakupienie do portfela Funduszu ok. 500 mieszkań. W następnych latach kumulowane przychody pozwolą powiększyć portfel Funduszu o kolejne mieszkań rocznie, co pozwoli zbudować docelowo portfel liczący ok mieszkań. BGK Nieruchomości tel

10 Kryteria zakupu nieruchomości: Fundusz mieszkaniowy będzie inwestować w całe budynki mieszkania muszą być wykończone i odpowiednio wyposażone, średnia cena za 1mkw 7,9 tys. PLN, Przy ocenie inwestycji jednym z kryteriów będzie lokalizacja budynku, dająca możliwość wynajęcia mieszkań, Preferowane będą inwestycje w małe mieszkania: kawalerki, mieszkania z jedną lub dwiema sypialniami. Strategia wynajmowania mieszkań: Transparentny i jednolity proces oceny najemcy, Weryfikacja potencjalnego najemcy pod względem zdolności do opłacenia czynszu, Stabilna i przewidywalna polityka windykacyjno-eksmisyjna, jako narzędzie zapobiegające powstawaniu zaległości czynszowych. Obecnie BGK Nieruchomości S.A. podpisała pierwsze listy intencyjne na zakup budynków dla Funduszu Mieszkań na Wynajem i prowadzi negocjacje na zakup łącznie mieszkań w budynkach zlokalizowanych w Warszawie, Wrocławiu i Trójmieście. Planuje się, że pierwsi najemcy będą mogli wprowadzić się o mieszkań jeszcze w 2014 roku. BGK Nieruchomości tel

11 Program finansowego wsparcia tworzenia mieszkaniowych zasobów socjalnych i komunalnych Celem programu jest zwiększenie zasobu lokali oraz pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych, przy jednoczesnym zapewnieniu określonego, minimalnego standardu technicznego tych zasobów, ich integracji z przestrzenią miejską oraz integracji społecznej najemców. Program skierowany jest do gmin, związków międzygminnych, organizacji pożytku publicznego oraz powiatów. Najważniejsze korzyści Wsparcie jest bezzwrotne pod warunkiem utrzymania socjalnego charakteru utworzonego zasobu przez okres minimum 15 lat od daty zakończenia inwestycji. W zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia oraz rodzaju tworzonego zasobu, wsparcie wynosi od 30% do 50% rzeczywistych poniesionych kosztów. Warunki Dofinansowaniem mogą być objęte następujące przedsięwzięcia: budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku, kupno lokali/budynku, kupno lokali/budynku wraz z remontem, remont lub przebudowa budynku lub jego części, zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części, budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa, budynku realizowana przez TBS, remont lub przebudowa budynku realizowana przez TBS, zmiana sposobu użytkowania budynku realizowana przez TBS. Dwa razy do roku, od 1 do 31 marca (edycja wiosenna) oraz od 1 do 30 września (edycja jesienna) w Banku Gospodarstwa Krajowego można składać wnioski o finansowe wsparcie przedsięwzięć dotyczących tworzenia lokali socjalnych, lokali komunalnych, mieszkań chronionych, a także noclegowni i domów dla bezdomnych. Wnioski o udzielenie finansowego wsparcia należy przygotować w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (tekst jednolity - Dz.U. z r. poz. 1277, z późn. zm.) lub rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 183, poz. 1432, z późn. zm.). W ramach programu udzielono już wsparcia dla ponad 900 przedsięwzięć, których łączna wartość przekroczyła 1,8 mld zł. Przedsięwzięcia te zostały dofinansowane kwotą przekraczającą 0,5 mld zł. Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Usług Agencyjnych tel , fax

12 Do 31 marca 2015 roku w ramach programu zakończono 659 przedsięwzięć w wyniku, których utworzono zasób w liczbie (mieszkania i miejsca) o łącznej powierzchni prawie 430 tys. m2. Liczba mieszkań chronionych 118 Liczba lokali socjalnych 7482 Liczba mieszkań komunalnych 3059 Liczba miejsc w noclegowni 361 Liczba miejsc w domach dla bezdomnych 430 Rys. Utworzone zasoby. Na 2015 rok przewiduje się przyznanie 126 mln zł na program finansowego wsparcia tworzenia mieszkaniowych zasobów socjalnych i komunalnych w równych wysokościach po 63 mln zł na każdą edycję. Wszystkie przedsięwzięcia, dla których zostały złożone wnioski w latach uzyskały finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat. Wnioski należy składać w Banku Gospodarstwa Krajowego lub w jego oddziale albo za pośrednictwem operatora publicznego na adres: Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Usług Agencyjnych, Al. Jerozolimskie 7, Warszawa. Wykaz oddziałów BGK oraz szczegółowe informacje o warunkach i trybie uzyskania wsparcia dostępne są na stronie internetowej w zakładce Samorządy/programy rządowe/program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat. Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Usług Agencyjnych tel , fax

13 Finansowanie budowy mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach Społeczne budownictwo czynszowe to mieszkania na wynajem o czynszach regulowanych ustawowo, znacznie niższych niż rynkowe, przeznaczone dla osób o umiarkowanych dochodach. Departament Budownictwa Społecznego w BGK oferuje dwa produkty przeznaczone na finansowanie budowy mieszkań o umiarkowanych czynszach oraz obsługuje portfel preferencyjnych kredytów, przy udziale których zostało wybudowane prawie 100 tys. mieszkań. 1. Kredyt budowlany na finansowanie inwestycji mieszkaniowych na wynajem realizowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) oraz spółki komunalne Oferta przeznaczona jest dla towarzystw budownictwa społecznego i spółek komunalnych inwestującychw sektorze mieszkań czynszowych. Najważniejsze korzyści możliwość finansowania różnych typów przedsięwzięć: budowy nowych budynków z mieszkaniami na wynajem oraz lokalami użytkowymi na wynajem, modernizacji budynków czynszowych w procesie rewitalizacji, zakupu nieruchomości z przeznaczeniem lokali mieszkalnych na wynajem (z możliwością przebudowy, modernizacji, adaptacji), refinansowania części kosztów inwestycji, możliwość realizacji (dla części zasobów) programów dojścia do własności, wysoki udział finasowania w kosztach inwestycji środkami pozyskanymi z kredytu można sfinansować do 70% kosztów, atrakcyjne warunki cenowe niska marża i prowizja, niespotykany w ofercie innych banków długi okres finasowania do 30 lat. Podstawowe warunki: posiadanie zdolności kredytowej, zaangażowanie wkładu własnego przed wypłatą pierwszej transzy kredytu, dodatnie przepływy finansowe dla projektu inwestycyjnego, ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu hipoteka na kredytowanej nieruchomości (zabezpieczenie podstawowe). 2. Oferta emisji obligacji zwykłych na finansowanie społecznego budownictwa czynszowego Oferta przeznaczona jest dla towarzystw budownictwa społecznego i spółek komunalnych inwestujących w sektorze mieszkań czynszowych. Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Budownictwa Społecznego tel , fax

14 Najważniejsze korzyści: różnorodność inwestycji budowa mieszkań na wynajem, możliwość finansowania złożonych przedsięwzięć inwestycyjnych, obejmujących również inne programy użytkowania mieszkań (z wyjątkiem projektów komercyjnych nastawionych na sprzedaż mieszkań). pozyskanie finansowania bez procedury przetargowej, elastyczne dostosowanie harmonogramu emisji obligacji do programu inwestycyjnego (możliwość emisji obligacji w seriach), Bank organizuje proces emisji oraz gwarantuje nabycie całości emisji (na rachunek własny lub inwestora), wysoki udział finasowania w kosztach inwestycji środkami pozyskanymi z emisji obligacji można sfinansować do 70% kosztów, atrakcyjne warunki cenowe niska marża i prowizja, niespotykany w ofercie innych banków długi okres finasowania do 30 lat. Podstawowe warunki: posiadanie zdolności kredytowej, podjęcie uchwał w sprawie emisji obligacji, wniesienie minimalnego wkładu własnego, ustanowienie zabezpieczenia emisji obligacji hipoteka na finansowanej nieruchomości (zabezpieczenie podstawowe). 3. Obsługa rządowego programu preferencyjnych kredytów na społeczne budownictwo czynszowe ze środków zlikwidowanego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego/środków własnych BGK W ramach rządowego programu budownictwa społecznego od 1996 r. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił ponad 1800 preferencyjnie oprocentowanych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie ponad 98 tys. mieszkań (ok. 81 tys. w zasobach TBS, ponad 17 tys. w spółdzielniach mieszkaniowych). SPOŁECZNE BUDOWNICTWO CZYNSZOWE Mieszkania wybudowane przez towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) w latach współfi nansowane preferencyjnym kredytem z BGK W ramach programu budownictwa mieszkaniowego na wynajem o umiarkowanych czynszach powstawały mieszkania energooszczędne, nowoczesne, wykończone pod klucz. W zasobach TBS powstało wiele mieszkań dostępnych dla grup społecznych o specjalnych potrzebach i ograniczonych możliwościach zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, np. dla osób starszych, niepełnosprawnych, dla młodzieży opuszczającej domy dziecka, dla rodzin zastępczych. Towarzystwa budownictwa społecznego zrealizowały liczne przedsięwzięcia w ramach programów rewitalizacji. Obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwojuoraz Ministerstwo Finansów wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego prowadzą prace nad przygotowaniem i wdrożeniem nowego programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego. Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Budownictwa Społecznego tel , fax

15 Obligacje komunalne długoterminowe finansowanie inwestycji samorządów Bank Gospodarstwa Krajowego posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji emisji obligacji komunalnych. BGK współpracuje z samorządami wszystkich szczebli z terenu całego kraju. Liczba zorganizowanych emisji obligacji sięga 200, a długoterminowe finansowanie zapewnione dla samorządów to ponad 2,3 mld zł. Przykładowe cele emisji obligacji: współfinansowanie projektów unijnych udział własny w koszcie inwestycji, ochrona środowiska, inwestycje infrastrukturalne i inne wydatki inwestycyjne, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Emisje obligacji jednostek samorządu terytorialnego są dokonywane w formie oferty niepublicznej i jest to standardowa forma emisji (nie ma konieczności przeprowadzania publicznej oferty emisji obligacji zgodnie z obowiązującymi przepisami). Bank Gospodarstwa Krajowego jest organizatorem emisji obligacji, a także gwarantem nabycia obligacji, dzięki czemu samorządy mają pewność pozyskania środków finansowych z emisji obligacji. Samorządy wszystkich szczebli. Najważniejsze korzyści Szybkie pozyskanie finansowania brak procedury przetargowej Prawa Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 3 lit. j). Przygotowanie emisji i jej obsługa zapewniane przez Bank. Wystandaryzowany instrument oparty na standardzie polskiego rynku obligacji komunalnych. Brak konieczności przygotowania skomplikowanej dokumentacji dla potrzeb emisji. Możliwość pozyskania środków długoterminowych. Brak konieczności ustanawiania zabezpieczeń. Warunki Podstawy prawne emisji obligacji (m.in.): uchwała Rady Gminy w sprawie emisji obligacji i Ustawa o obligacjach. Pozytywna ocena zdolności spłaty zobowiązań samorządu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Emisja obligacji zgodna ze standardem (dotyczy m. in. terminu zapadalności długu, okresów odsetkowych, stawki bazowej oprocentowania). Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Zarzadzania Sprzedażą tel ; fax

16

17 Obligacje spółek komunalnych finansowanie działalności i inwestycji sektora samorządowego Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej realizowane są przez samorządy, a także przez spółki komunalne, które zapewniają mieszkańcom dostarczanie usług komunalnych. Obligacje mogą być z powodzeniem wykorzystywane dla finansowania ogólnej działalności spółek komunalnych oraz w połączeniu z finansowaniem inwestycji ze środków pochodzących z Unii europejskiej, zwłaszcza w sektorach wodno kanalizacyjnym, gospodarowania odpadami, ciepłownictwie, transporcie publicznym. Instrument finansowania spółek komunalnych, w których samorząd jest udziałowcem (podmiotów uprawnionych do emisji obligacji zgodnie z Ustawą o obligacjach). Najważniejsze korzyści Instrument finansowania dostosowany do potrzeb i specyfiki spółki komunalnej, opracowany w ścisłej współpracy pomiędzy emitentem a BGK organizatorem emisji obligacji. Możliwość finansowania uzupełniającego ogólnej działalności, w tym finansowania krótkoterminowego. Warunki Dokumentacja emisji przygotowywana w oparciu o obowiązujące regulacje i podstawy prawne emisji obligacji. Prowadzona działalność (w tym realizowane inwestycje) powinna warunkować stabilną sytuację podmiotu i jego zdolność do spłaty zobowiązań. Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Zarzadzania Sprzedażą tel ; fax

18

19 Inwestowanie w obligacje samorządowe i inne dłużne papiery wartościowe Za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego możliwe jest, obok emisji obligacji, także nabywanie obligacji innych samorządów i innych emitentów (przedsiębiorstw, banków). Zalety emisji obligacji komunalnych jako instrumentów finansowania o relatywnie niewielkim ryzyku mogą również być pomocne w gospodarowaniu nadwyżkami Państwa samorządów i instytucji poprzez: zapewnienie bezpieczeństwa lokaty krótkoterminowej, korzystne oprocentowanie, wspomaganie rozwoju innych samorządów. Wszyscy klienci instytucjonalni Banku posiadający nadwyżki wolnych środków i poszukujący wyższej rentowności inwestycji niż standardowa lokata/depozyt. Najważniejsze korzyści Atrakcyjna forma lokowania środków na różne okresy. Korzystna rentowność inwestycji. Warunki Zawarcie z Bankiem stosownych umów i przedstawienie dokumentów zgodnie z ogólnymi wymogami bankowymi. Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Rynków Finansowych i Sprzedaży tel , ; fax

20

INFORMATOR O ZASADACH UDZIELANIA PREMII. termomodernizacyjnej remontowej kompensacyjnej

INFORMATOR O ZASADACH UDZIELANIA PREMII. termomodernizacyjnej remontowej kompensacyjnej INFORMATOR O ZASADACH UDZIELANIA PREMII termomodernizacyjnej remontowej kompensacyjnej 3 Spis treści 4 Wstęp 6 Premia termomodernizacyjna 13 Premia remontowa 20 Premia kompensacyjna 30 Banki współpracujące

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Bogusław Białowąs Zastępca Dyrektora Departamentu Usług Agencyjnych Bank Gospodarstwa Krajowego Poznań, 29 stycznia 2016 r. Podstawy

Bardziej szczegółowo

LINIE KREDYTOWE BOŚ S.A.

LINIE KREDYTOWE BOŚ S.A. Kredyt termomodernizacyjny z premią z Banku Gospodarstwa Krajowego Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to: Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię oferta BGK. Tomaszowice, 15 16 maja 2008 r.

Finansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię oferta BGK. Tomaszowice, 15 16 maja 2008 r. Finansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię oferta BGK Tomaszowice, 15 16 maja 2008 r. Instrumenty finansowe BGK wspierające przedsięwzięcia oszczędzające energię Fundusz Termomodernizacji Fundusz

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych

Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych Tomasz Makowski Specjalista Warszawa, 22 kwietnia 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Warszawa, kwiecień 2011

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A. Wspieranie przedsięwzięć BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Wspieranie przedsięwzięć BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. Wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Sopot 2007 BOŚ S.A. możliwości finansowania projektów dotyczących energii Gdańsk, lipiec 2009r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ Załącznik do uchwały nr 186/2010/DFM/PRO Zarządu BGK z dnia 8 czerwca 2010 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Zasady dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Zasady dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych Nowoczesne i profesjonalne zarządzanie nieruchomościami Zasady dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych ZESPOŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. ZZN jest największym podmiotem zarządzającym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ Data wpływu wniosku do banku kredytującego Data wpływu wniosku do BGK Numer wniosku w BGK WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ CZĘŚĆ I - INFORMACJE O INWESTORZE - WNIOSKODAWCY Pełna

Bardziej szczegółowo

Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego

Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego Bogusław Białowąs Z-ca Dyrektora Departamentu Usług Agencyjnych Poznań, 29 stycznia 2016 roku USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o

Bardziej szczegółowo

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Łódź, grudzień 2008 Niniejszy materiał jest materiałem informacyjnym jedynie dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Warszawa, lipiec 2016

Bardziej szczegółowo

Finansowanie obszarów wiejskich

Finansowanie obszarów wiejskich Finansowanie obszarów wiejskich XVI Kongres Gmin Wiejskich RP Serock, 6-7 października 2015 r. PROW 2007-2013 w BGK Pożyczki ze środków budżetu państwa będące finansowym wsparciem dla JST i LGD realizujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK Załącznik do uchwały nr 108 /2009/DWRR/PRO Zarządu BGK z dnia 17 marca 2009 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ZADAŃ MIESZKANIOWYCH W PROPOZYCJACH BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I ICH WSPARCIE DLA PROGRAMÓW REWITALIZACJI

FINANSOWANIE ZADAŃ MIESZKANIOWYCH W PROPOZYCJACH BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I ICH WSPARCIE DLA PROGRAMÓW REWITALIZACJI FINANSOWANIE ZADAŃ MIESZKANIOWYCH W PROPOZYCJACH BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I ICH WSPARCIE DLA PROGRAMÓW REWITALIZACJI IV ŚLĄSKIE i I OGÓLNOPOLSKIE FORUM MIESZKALNICTWA I REWITALIZACJI Sosnowiec, 14

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa Bank Ochrony Środowiska S.A. Departament Ekologii i Strategii Anna Wujec Główny Specjalista ds. inżynierii środowiska Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa 18 października 2012 r. Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce. Zakres prezentacji

Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce. Zakres prezentacji Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce Zakres prezentacji Zmiany ustawowe w realizacji budownictwa mieszkaniowego o umiarkowanym czynszu w 2009 r. Podstawowe założenia dla Programu społecznego

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego

Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego Anita Łygan Naczelnik Wydziału Obsługi Programu Budownictwa Socjalnego Paweł Karpiński Ekspert Departament Usług Agencyjnych Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

USTAWA O WSPIERANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH

USTAWA O WSPIERANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH USTAWA O WSPIERANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. (Dz.U. Nr 162, poz 1121) wraz z zmianami wg Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS)

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Luty 2015 Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Kluczowe informacje Dedykowany współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Powołany na okres 25 lat Środki

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe Alternatywne formy finansowania inwestycji Obligacje przychodowe Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej Duża jednostkowa skala nakładów inwestycyjnych Długi okres użytkowania Opłaty za korzystania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1121) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. (Zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550; z 2001 r. Nr 76, poz. 808 i Nr 154, poz. 1800; z

Bardziej szczegółowo

Państwowy bank rozwoju PROGRAM FINANSOWEGO WSPARCIA TWORZENIA MIESZKANIOWYCH ZASOBÓW SOCJALNYCH. Paweł Karpiński Departament Usług Agencyjnych

Państwowy bank rozwoju PROGRAM FINANSOWEGO WSPARCIA TWORZENIA MIESZKANIOWYCH ZASOBÓW SOCJALNYCH. Paweł Karpiński Departament Usług Agencyjnych PROGRAM FINANSOWEGO WSPARCIA TWORZENIA MIESZKANIOWYCH ZASOBÓW SOCJALNYCH Paweł Karpiński Departament Usług Agencyjnych USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1121, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska. Warszawa, maj 2009r. DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. jest jedynym

Bardziej szczegółowo

budynków mieszkalnych

budynków mieszkalnych Finansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych Paweł Ołubek BANK DnB NORD mistrzem Polski w termomodernizacji 1998-2007! Bank Koszt inwestycji w Kwota kredytu w Premia w mln zł Wnioski w mln PLN

Bardziej szczegółowo

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie dla firm z udziałem funduszy UE Kredyt Technologiczny Kredyty z poręczeniem EFI Finansowanie działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja przy udziale BGK na bazie rządowych programów wspierających mieszkalnictwo

Rewitalizacja przy udziale BGK na bazie rządowych programów wspierających mieszkalnictwo Rewitalizacja przy udziale BGK na bazie rządowych programów wspierających mieszkalnictwo Radosław Stępień Wiceprezes Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu BGK Warszawa 7 maja 2015 Rewitalizacja w nowym programie

Bardziej szczegółowo

Finansowe wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK. 14 maja 2008r

Finansowe wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK. 14 maja 2008r Finansowe wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK 14 maja 2008r Bank Gospodarstwa Krajowego Bank jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje

Bardziej szczegółowo

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, sierpień 2006 rok 1 Podstawa prawna funkcjonowania Funduszu Kredytu Technologicznego Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

budownictwa energooszczędnego

budownictwa energooszczędnego Kredyty bankowe w finansowaniu budownictwa energooszczędnego Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Finansowanie inwestycji kredyty dedykowane Kredyty preferencyjne w ramach systemów wsparcia

Bardziej szczegółowo

Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW

Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW Dr Daria Zielińska Główny Ekolog ds. Klientów Korporacyjnych Centrum Korporacyjne w Poznaniu Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

Nowy program wsparcia budownictwa społecznego

Nowy program wsparcia budownictwa społecznego Nowy program wsparcia budownictwa społecznego Departament Budownictwa Społecznego październik 2015 Segment dochodowy lokatora Misyjność sektora budownictwa społecznego dla BGK, komplementarność oferty

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Efektywne wykorzystanie energii Część 7) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r. Druk nr 1034 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości dofinansowania. kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp.

MoŜliwości dofinansowania. kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp. MoŜliwości dofinansowania OZE kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp. Źródła finansowania: Środki krajowe: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Wojewódzkie Fundusze

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Jachranka, 19 stycznia 2010 r. www.sgb.pl PLAN PREZENTACJI Samorządy i przedsiębiorstwa strategicznymi partnerami

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2006 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych

USTAWA z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2006 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2006 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie obszarów wiejskich

Finansowanie obszarów wiejskich Finansowanie obszarów wiejskich Wsparcie rozwoju infrastruktury obszarów wiejskich oraz małych miast w perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków, 25 listopada 2015 r. Podstawowe cele i zadania strategiczne

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ MUNICYPALNY. Katowice, 14 stycznia 2016 r.

FUNDUSZ MUNICYPALNY. Katowice, 14 stycznia 2016 r. FUNDUSZ MUNICYPALNY Katowice, 14 stycznia 2016 r. Prezentacja w ramach konferencji Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla budownictwa mieszkaniowego w ramach programów rządowych i działalności własnej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009 Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Czerwiec 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdraŝania NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT - LINIA DOFINANSOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP I MONTAŻ MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POPRZEZ BANKI

PROSUMENT - LINIA DOFINANSOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP I MONTAŻ MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POPRZEZ BANKI PROSUMENT - LINIA DOFINANSOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP I MONTAŻ MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POPRZEZ BANKI BENEFICJENCI OFERTA SKIEROWANA JEST DO: osób fizycznych posiadających prawo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Zakres działań do ekspertyzy: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020". Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r.

Zakres działań do ekspertyzy: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020. Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r. Zestawienie wszystkich możliwych źródeł pozyskania zewnętrznych środków finansowych na projekty przewidziane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin 2014 2020, wraz z warunkami ich pozyskania

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY WSPRACIA REALIZACJI ZADAŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH I REMONTOWYCH

PROGRAMY WSPRACIA REALIZACJI ZADAŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH I REMONTOWYCH PROGRAMY WSPRACIA REALIZACJI ZADAŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH I REMONTOWYCH System wspierania termomodernizacji i remontów Fundacja Poszanowania Energii uczestniczyła w tworzeniu systemu wspierania przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Rola Banku Ochrony Środowiska we wspieraniu inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007 POLSKI SYSTEM FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Razem w latach RLM 500 600 100 1200. Rok 2015 2016 2017

Razem w latach RLM 500 600 100 1200. Rok 2015 2016 2017 PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód realizowanych przez osoby fizyczne - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

dla polskich rodzin Tanie mieszkania Warszawa, czerwca 2016 XII Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST

dla polskich rodzin Tanie mieszkania Warszawa, czerwca 2016 XII Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST Tanie mieszkania dla polskich rodzin Najważniejsze informacje Mieszkanie+ to rządowy program budowy mieszkań na wynajem, z opcją dojścia do własności, realizowany na zasadach rynkowych przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 Agenda PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MŚP KREDYT TECHNOLOGICZNY KREDYT UNIA + KREDYT INWESTYCYJNY EBI PROGRAM POLSEFF

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. 2007 r. o wspieraniu remontów i termomodernizacji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1

USTAWA z dnia.. 2007 r. o wspieraniu remontów i termomodernizacji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1 USTAWA z dnia.. 2007 r. o wspieraniu remontów i termomodernizacji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1 Ustawa określa zasady finansowania ze środków Funduszu Remontów i Termomodernizacji części kosztów

Bardziej szczegółowo

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1 z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1459)

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1 z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1459) brzmienie pierwotne (od 2009-03-19) Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1 z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1459) Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny w Banku BPH. Warszawa, 16 czerwca 2011 r.

Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny w Banku BPH. Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny w Banku BPH Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Plan prezentacji 1. Kredyt technologiczny w ofercie Banku BPH 2. Procedura wnioskowania o kredyt technologiczny

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN 1 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN określający zasady przeprowadzania i rozliczania przedsięwzięć termomodernizacji budynków oraz przedsięwzięć remontowych związanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1459. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. I. Forma inicjatywy legislacyjnej

PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. I. Forma inicjatywy legislacyjnej PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO I. Forma inicjatywy legislacyjnej 1) przedmiotem inicjatywy legislacyjnej będzie nowa ustawa, regulująca kompleksowo system społecznego

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Norbert Jeziolowicz II Europejski Kongres Finansowy Sopot, 25 maja 2012 r. Program mieszkaniowego budownictwa czynszowego powinien mieć na uwadze:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Stan prawny na 13.03.2012r. (Dz.U.2008.223.1459 ze zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY II EDYCJA

PROGRAM PRIORYTETOWY II EDYCJA PROGRAM PRIORYTETOWY II EDYCJA Tytuł Programu: Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, 24-25 marca 2011 Iwetta Markiewicz Bank Ochrony Środowiska S.A. Finansowanie projektów biogazowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Energia z odpadów Produkcja biogazu model szwedzki DOŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2008.223.1459 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.Ustawa określa zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie kredytu inwestycyjnego, długoterminowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 457. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania ze środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T A W A. Rozdział 1. Przepisy ogólne Projekt U S T A W A z dnia o wspieraniu remontów i termomodernizacji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.Ustawa określa zasady finansowania ze środków Funduszu Remontów i Termomodernizacji części kosztów

Bardziej szczegółowo

Kredyty na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, przedsięwzięcia remontowe i remonty

Kredyty na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, przedsięwzięcia remontowe i remonty Kredyty na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, przedsięwzięcia remontowe i remonty Szkolenie Ochrona gatunkowa zwierząt w aspekcie prac budowlanych Bydgoszcz, 25.09.2009 USTAWA O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 grudnia 2006 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 8 grudnia 2006 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/15 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 833, 1815. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni

Bardziej szczegółowo

Finansowe instrumenty wsparcia efektywności energetycznej budynków

Finansowe instrumenty wsparcia efektywności energetycznej budynków Warszawa, 24 listopada 2015 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Iwetta Markiewicz Finansowe instrumenty wsparcia efektywności energetycznej budynków Efektywność energetyczna budynków w Polsce i w Niemczech

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T A W A. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne P R O J E K T druk sejmowy nr 321 U S T A W A z dnia o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA na Mazowszu

Inicjatywa JESSICA na Mazowszu Inicjatywa JESSICA na Mazowszu Marek Szczepański, Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich, BGK Anna Gajewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Europejskich, BGK Warszawa, 26 września

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r.

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pożyczkę JESSICA objętą pomocą de minimis

Zasady ubiegania się o pożyczkę JESSICA objętą pomocą de minimis Zasady ubiegania się o pożyczkę JESSICA objętą pomocą de minimis Mateusz Andrzejewski Departament Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 13 marca 2014 r. Zakres prezentacji Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A.

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. II FORUM MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ WARSZAWA CENERG 13 marca 2012 r. Finansowanie OZE w BOŚ S.A. (1991-2011) Liczba [szt.]

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć ekologicznych w budownictwie remonty, modernizacje, nowe inwestycje. Bank Ochrony Środowiska S.A. PSPD, Warszawa, maj 2009

Finansowanie przedsięwzięć ekologicznych w budownictwie remonty, modernizacje, nowe inwestycje. Bank Ochrony Środowiska S.A. PSPD, Warszawa, maj 2009 Finansowanie przedsięwzięć ekologicznych w budownictwie remonty, modernizacje, nowe inwestycje Bank Ochrony Środowiska S.A. PSPD, Warszawa, maj 2009 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO INWESTYCJI Środki pomocowe

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Paweł Świętosławski Departament Programów Europejskich Warszawa, 29.09.2010 r. Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi Doradca Prezesa Podstawowe cele i zadania strategiczne Bank pierwszego wyboru dla Państwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo