Premia termomodernizacyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Premia termomodernizacyjna"

Transkrypt

1 Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jednak nie więcej niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego. Premia termomodernizacyjna stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków. O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy: budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych do wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiących ich własność, lokalnych sieci ciepłowniczych, lokalnych źródeł ciepła, bez względu na status prawny, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Najważniejsze korzyści Spadek kosztów eksploatacji zasobu. Wzrost wartości zasobu. Poprawa estetyki budynku. Czynnik ekologiczny tj. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Czynnik finansowy tj. spłata części zaciągniętego kredytu. Warunki Podstawowy warunek - przedstawienie audytu energetycznego. Złożenie w banku kredytującym wniosku o udzielenie kredytu oraz wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej z dołączonym audytem energetycznym. Zawarcie warunkowej umowy kredytowej z bankiem kredytującym: decyzję o udzieleniu kredytu bank kredytujący podejmuje zgodnie z własnymi procedurami, oceniając zdolność kredytową wnioskodawcy oraz ustanawiając wymagane zabezpieczenie spłaty kredytu, inwestor oświadcza we wniosku o przyznanie premii m.in., że kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub zaciągnięto inny kredyt, do którego została przyznana premia termomodernizacyjna lub remontowa, kredyt jest uruchamiany pod warunkiem przyznania premii termomodernizacyjnej. Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Usług Agencyjnych tel , fax

2 Tryb przyznawania premii termomodernizacyjnej Po zawarciu warunkowej umowy kredytu bank kredytujący przesyła do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek inwestora o przyznanie premii termomodernizacyjnej wraz z audytem energetycznym oraz oryginał lub kopię umowy kredytu, poświadczoną przez bank kredytujący za zgodność z ryginałem. BGK w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku wraz z załącznikami: zleca wykonanie weryfikacji audytu energetycznego innym podmiotom, sprawdza, czy zostały spełnione inne warunki do przyznania premii termomodernizacyjnej. W przypadku pozytywnej weryfikacji audytu energetycznego oraz stwierdzenia, że zostały spełnione warunki do przyznania premii, BGK zawiadamia inwestora i bank kredytujący o przyznaniu premii termomodernizacyjnej określając także jej wysokość. W przypadku negatywnej weryfikacji audytu energetycznego BGK zawiadamia inwestora i bank kredytujący o odmowie przyznania premii termomodernizacyjnej. Bank kredytujący, po otrzymaniu zawiadomienia z BGK o przyznaniu premii termomodernizacyjnej, uruchamia kredyt zgodnie z warunkami określonymi w umowie kredytu. W dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu bank kredytujący pobiera od inwestora prowizję w wysokości 0,6% kwoty przyznanej premii, którą przekazuje do BGK. Termin wypłaty premii termomodernizacyjnej Przekazanie premii termomodernizacyjnej przez BGK następuje w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia z banku kredytującego, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało zrealizowane: zgodnie z projektem budowlanym sporządzonym według pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego (wymagane są oświadczenia projektanta i inspektora nadzoru w tej sprawie na formularzach udostępnianych przez bank kredytujący), w terminie określonym w umowie kredytu. Bank kredytujący zalicza premię termomodernizacyjną przekazaną przez BGK na spłatę części kredytu wykorzystanego przez inwestora. Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Usług Agencyjnych tel , fax

3 Premia kompensacyjna Premia kompensacyjna ma na celu rekompensatę strat poniesionych przez właścicieli budynków mieszkalnych, w związku z obowiązującymi w okresie między 12 listopada 1994 roku a 25 kwietnia 2005 roku przepisami ustalania czynszów za najem lokali kwaterunkowych znajdujących się w tych budynkach. Jest przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości równiej iloczynowi wskaźnika kosztu przedsięwzięcia oraz kwoty wynoszącej 2% wskaźnika przeliczeniowego za każdy 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, w którym obowiązywały w stosunku do tego lokalu ograniczenia dotyczące wysokości czynszu za najem, w okresie od 12 listopada 1994 r. do 25 kwietnia 2005 r., a w przypadku nabycia budynku albo części budynku po 12 listopada 1994 r. w sposób inny niż w drodze spadkobrania od dnia nabycia do dnia 25 kwietnia 2005 r. O premię kompensacyjną może się ubiegać osoba fizyczna, która jest właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym albo właścicielem części budynku mieszkalnego i która była właścicielem tego budynku mieszkalnego albo tej części budynku także w dniu 25 kwietnia 2005 r. albo nabyła ten budynek albo tę część budynku w drodze spadkobrania od osoby będącej w tym dniu właścicielem. W przypadku współwłasności budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego, do wniosku o premię kompensacyjną muszą przystąpić łącznie wszystkie uprawione osoby fizyczne. Najważniejsze korzyści Spadek kosztów eksploatacji zasobu. Wzrost wartości zasobu. Poprawa estetyki budynku. Czynnik ekologiczny tj. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Czynnik finansowy tj. spłata całości/części kredytu lub zwrot poniesionych kosztów. Warunki Podstawowy warunek złożenie wniosku o premie kompensacyjną. W przypadku zamiaru finansowania przedsięwzięcia ze środków pochodzących z kredytu z premią remontową wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej (kredyt) wraz z wnioskiem o przyznanie premii remontowej należy złożyć za pośrednictwem banku kredytującego. W przypadku zamiaru finansowania przedsięwzięcia lub remontu w całości ze środków własnych wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej (środki własne) należy złożyć bezpośrednio w Centrali lub w wybranym Oddziale BGK. Do wniosku o premię kompensacyjną inwestor dołącza wyamgane załączniki, tj.: Dokumenty lub kopie dokumentów potwierdzające, zawarte we wniosku inwestora, informacje o lokalach kwaterunkowych, ich powierzchni użytkowej i okresach, w jakich wynajem tych lokali podlegał ograniczeniom. Dokumenty lub kopie dokumentów potwierdzające, że jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie premii kompensacyjnej. Oświadczenie o nie rozpoczęciu przedsięwzięcia lub remontu wskazanego we wniosku o przyznanie premii kompensacyjnej składane wyłącznie w przypadku finansowana przedsięwzięcia ze środków własnych. Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Usług Agencyjnych tel , fax

4 Tryb przyznawania premii kompensacyjnej W przypadku przedsięwzięcia finansowanego kredytem z premią remontową: Po zawarciu warunkowej umowy kredytu, bank kredytujący przesyła do BGK wniosek inwestora o przyznanie premii kompensacyjnej (kredyt) wraz z wymaganymi załącznikami oraz wniosek o przyznanie premii remontowej. BGK sprawdza, czy zostały spełnione warunki do przyznania premii kompensacyjnej. W przypadku stwierdzenia, że zostały spełnione warunki do przyznania premii, BGK zawiadamia inwestora i bank kredytujący o przyznaniu premii kompensacyjnej i jej wysokości. W przypadku stwierdzenia, że nie zostały spełnione warunki do przyznania premii, BGK zawiadamia inwestora i bank kredytujący o odmowie przyznania premii kompensacyjnej. Bank kredytujący, po otrzymaniu zawiadomienia z BGK o przyznaniu premii kompensacyjnej, uruchamia kredyt zgodnie z warunkami określonymi w umowie kredytu. W dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu bank kredytujący pobiera od inwestora prowizję w wysokości 0,6% kwoty przyznanej premii, którą przekazuje do BGK. W przypadku finansowania przedsięwzięcia ze środków własnych: Inwestor składa bezpośrednio w Centrali lub w wybranym Oddziale BGK wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej (środki własne) wraz wymaganymi załącznikami. BGK sprawdza, czy zostały spełnione warunki do przyznania premii kompensacyjnej. W przypadku pozytywnej oceny wniosku, BGK zawiadamia inwestora o przyznaniu premii kompensacyjnej i jej wysokości, W przypadku negatywnej oceny wniosku, BGK zawiadamia inwestora o odmowie przyznania premii kompensacyjnej. BGK w dniu wypłaty premii kompensacyjnej pobiera prowizję w wysokości 0,6% kwoty przyznanej premii z kwoty przekazywanej inwestorowi premii kompensacyjnej. Termin wypłaty premii kompensacyjnej W przypadku finansowania przedsięwzięcia ze środków pochodzących z kredytu z premią remontową, przekazanie premii kompensacyjnej następuje na podstawie zawiadomienia z banku kredytującego o spełnieniu warunków umożliwiających wypłatę premii. BGK wypłaca premię w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o spełnieniu warunków do wypłaty premii. Bank kredytujący zalicza przekazaną przez BGK premię kompensacyjną na spłatę wykorzystanego przez inwestora kredytu. W przypadku finansowania przedsięwzięcia ze środków własnych, przekazanie premii kompensacyjnej następuje w ciągu 20 dni roboczych po spełnieniu poniższych warunków: otrzymaniu od inwestora zawiadomienia o spełnieniu warunków wypłaty premii wraz oświadczeniem o zrealizowaniu przedsięwzięcia lub remontu wskazanego we wniosku o przyznanie premii kompensacyjnej, poniesieniu przez inwestora wydatków na realizację przedsięwzięcia lub remontu, zgodnie z zakresem rzeczowym, o którym mowa we wniosku, w wysokości nie niższej niż wysokość przyznanej premii kompensacyjnej potwierdzonych fakturami w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, które należy załączyć do zawiadomienia o spełnieniu warunków wypłaty premii wraz z potwierdzeniami dokonania zapłaty. Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Usług Agencyjnych tel , fax

5 Premia remontowa Premia remontowa to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie remontowe. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego, jednak nie więcej niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego. Premia remontowa stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie remontowe wyłącznie z własnych środków. O premię remontową mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r. Premia remontowa przysługuje wyłącznie: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielniom mieszkaniowym, towarzystwom budownictwa społecznego. Najważniejsze korzyści Spadek kosztów eksploatacji zasobu. Wzrost wartości zasobu. Poprawa estetyki budynku. Czynnik ekologiczny tj. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Czynnik finansowy tj. spłata części zaciągniętego kredytu. Warunki Podstawowy warunek - przedstawienie audytu remontowego. Złożenie w banku kredytującym wniosku o udzielenie kredytu oraz wniosku o przyznanie premii remontowej z dołączonym audytem remontowym. Ponadto do wniosku o premię remontową inwestor dołącza: dokument potwierdzający rozpoczęcie użytkowania budynku wielorodzinnego przed dniem 14 sierpnia 1961 r., a w przypadku braku możliwości udokumentowania tego faktu składa pisemne oświadczenie potwierdzające fakt użytkowania tego budynku przed ww. datą, wszystkie zaświadczenia albo oświadczenie o pomocy de minimis uzyskanej w ciągu bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych (jeśli beneficjent pomocy publicznej uzyskał taką pomoc). Zawarcie warunkowej umowy kredytowej z bankiem kredytującym: decyzję o udzieleniu kredytu bank kredytujący podejmuje zgodnie z własnymi procedurami, oceniając zdolność kredytową wnioskodawcy oraz ustanawiając wymagane zabezpieczenie spłaty kredytu, inwestor oświadcza we wniosku o przyznanie premii m.in., że kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia remontowego nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub zaciągnięto inny kredyt, do którego została przyznana premia termomodernizacyjna lub remontowa, kredyt jest uruchamiany pod warunkiem przyznania premii remontowej. Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Usług Agencyjnych tel , fax

6 Tryb przyznawania premii remontowej Po zawarciu warunkowej umowy kredytu bank kredytujący przesyła do BGK wniosek inwestora o przyznanie premii remontowej wraz z: audytem remontowym, oryginałem lub kopią umowy kredytu poświadczoną przez bank kredytujący za zgodność z oryginałem, dokumentem potwierdzającym rozpoczęcie użytkowania budynku wielorodzinnego przed dniem 14 sierpnia 1961 r., a w przypadku braku możliwości udokumentowania tego faktu pisemne oświadczenie potwierdzające fakt użytkowania tego budynku przed ww. datą, kopiami lub oryginałami zaświadczeń albo oświadczenie o pomocy de minimis uzyskanej w ciągu bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych (jeśli beneficjent pomocy publicznej uzyskał taką pomoc). BGK w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku wraz z załącznikami: zleca wykonanie weryfikacji audytu remontowego innym podmiotom, sprawdza, czy zostały spełnione inne warunki do przyznania premii remontowej. W przypadku pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz stwierdzenia, że zostały spełnione warunki do przyznania premii, BGK zawiadamia inwestora i bank kredytujący o przyznaniu premii remontowej określając także jej wysokość. W przypadku negatywnej weryfikacji audytu remontowego BGK zawiadamia inwestora i bank kredytujący o odmowie przyznania premii remontowej. Bank kredytujący, po otrzymaniu zawiadomienia z BGK o przyznaniu premii remontowej, uruchamia kredyt zgodnie z warunkami określonymi w umowie kredytu. W dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu bank kredytujący pobiera od inwestora prowizję w wysokości 0,6% kwoty przyznanej premii, którą przekazuje do BGK. Termin wypłaty premii remontowej Przekazanie premii remontowej przez BGK następuje w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia z banku kredytującego, że przedsięwzięcie remontowe zostało zrealizowane: zgodnie z projektem budowlanym sporządzonym według pozytywnie zweryfikowanego audytu remontowego (wymagane są oświadczenia projektanta i inspektora nadzoru w tej sprawie na formularzach udostępnianych przez bank kredytujący), w terminie określonym w umowie kredytu. Bank kredytujący zalicza premię remontową przekazaną przez BGK na spłatę części kredytu wykorzystanego przez inwestora. Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Usług Agencyjnych tel , fax

7 Fundusz Municypalny Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. jest zaangażowane w realizację inicjatywy, jaką jest utworzenie Funduszu Municypalnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego aktywów Niepublicznych, którego inwestorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Fundusz będzie działał w formie funduszu inwestycyjnego zamkniętego zgodnie Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych. Celem utworzenia Funduszu jest umożliwienie efektywnego wykorzystania przez samorząd posiadanych nieruchomości bez wpływu na jego możliwości finansowe. Fundusz utworzony przez BGK będzie gotowy inwestować w nieruchomości razem z samorządem, Fundusz będzie działał jako inwestor w spółkach samorządowych. Przedmiotem działalności spółek będzie aktywność związana z nieruchomościami, w tym budowa obiektów na gruncie JST, rewitalizacja istniejących obiektów, wynajem nieruchomości zarówno na cele mieszkaniowe jak i usługowe. Najważniejsze korzyści Samorządy mają ograniczone możliwości wykorzystania swoich nieruchomości choć dysponują atrakcyjnymi działkami, w szczególności mniejsze miasta nie mają szans na pojawienie się dużych inwestorów nieruchomościowych. Inwestycje Funduszu umożliwią efektywne wykorzystanie nieruchomości, które znajdują się w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego. Korzyści dla Samorządów: Elastyczny wehikuł realizujący projekt - brak długotrwałej procedury przygotowania programu rządowego, Inwestycje i ich wykorzystanie określane przez samorząd, Finansowanie dłuższe niż standard rynkowy (10 vs 30 lat), Finansowanie poza bilansem samorządu, Wykorzystanie potencjału i doświadczenia BGK, Tańsze finansowanie inwestycji. Korzyści dla BGK: Wypełnianie misji i budowa majątku samorządu, Elastyczny wehikuł realizujący projekt. Warunki Fundusz będzie działał jako inwestor w spółkach samorządowych umożliwiając im sfinansowanie inwestycji poza bilansem JST oczekując stopy zwrotu pozwalającej zrealizować stopę zwrotu z Funduszu na poziomie 4% p.a. Aktywem wnoszonym do spółek przez samorząd będą nieruchomości dostosowane do planowanych inwestycji, przy czym inwestycja samorządu może być ograniczona do wniesienia nieruchomości do spółki. Założenia inicjatywy pozwalają na stworzenie struktury finansowania z większościowym udziałem Funduszu, ale w spółce realizującej plan uzgodniony z samorządem TFI BGK tel

8 Planowana maksymalna skala pojedynczego zaangażowania Funduszu wyniesie nie więcej niż 25 mln PLN, a oczekiwana stopa zwrotu powinna pokryć koszt finansowania BGK długiem Skarbu Państwa i.e. 4%. Bank Gospodarstwa Krajowego posiada bogate doświadczenie we współpracy z sektorem publicznym, w tym w finansowaniu projektów inwestycyjnych. Aktualnie przeprowadzane są analizy dotyczące rentowności i wykonalności w/w projektu. TFI BGK tel

9 Fundusz Mieszkań na Wynajem Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. oraz BGK Nieruchomości S.A. są spółkami zaangażowanymi w realizację inicjatywy, jaką jest utworzenie Funduszu Mieszkań na Wynajem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego aktywów Niepublicznych, którego inwestorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Fundusz będzie działał w formie funduszu inwestycyjnego zamkniętego zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych. Strategia Funduszu będzie polegała na lokowaniu środków w inwestycje nieruchomościowe związane z budynkami mieszkaniowymi. Podstawą działalnością Funduszu będzie administrowanie tymi nieruchomościami oraz wynajem mieszkań. Celem tego przedsięwzięcia jest pobudzenie rynku nieruchomości, tak aby zwiększyć dostępność mieszkań na wynajem, bowiem polski rynek mieszkań na wynajem jest sześciokrotnie mniejszy od średniej europejskiej (23% w Europie, 4% w Polsce). Oferta będzie skierowana do osób, które nie chcą zaciągać kredytów hipotecznych na kilkadziesiąt lat, ale jednocześnie chcą stabilizacji związanej z długoterminowym wynajmem mieszkanie. Będzie to ważny społecznie projekt, który ma zwiększyć mobilność zawodową Polaków. Poza wywarciem pozytywnego wpływu na rynek pracy, Fundusz stanie się katalizatorem zmian na rynku mieszkaniowym. Inicjatywa ta będzie też pozytywnym impulsem dla innych inwestorów, pokazującym, że takie inwestycje mogą być opłacalne. Najważniejsze korzyści Głównym celem Funduszu jest wzrost wartości jego aktywów. Poza głównym celem będą realizowane inne, dodatkowe takie jak: Zwiększenie mobilności Polaków, Zinstytucjonalizowanie rynku najmu mieszkań, Wprowadzenie na rynek mieszkaniowy benchmarków, które nie mają wymiaru tylko czysto ekonomicznego, ale także wymiar makroekonomiczny lub strukturalny (m.in. zasady najmu instytucjonalnego, standard mieszkań na wynajem). Fundusz stanie się rynkowym narzędziem wspierającym wzrost gospodarczy, ponieważ mobilność pracowników jest kluczowa dla rozwoju kraju. Rozwijający się rynek najmu to większa dostępność mieszkań, zwiększona mobilność osób szukających pracy, a pośrednio również dodatkowe miejsca pracy przy budowie domów i ich urządzeniu. Inicjatywa ta podniesie z pewnością standardy obowiązujące na rynku nieruchomości i zapewni najemcom wyższy niż dotychczas komfort w rozumieniu stabilności i przewidywalności decyzji właściciela mieszkania, a także oferowanego produktu. Bank Gospodarstwa Krajowego przewiduje, że dobry przykład przyciągnie innych inwestorów instytucjonalnych, co pozytywnie wpłynie na dostępność mieszkań na wynajem na polskim rynku. Warunki Planowany, łączny kapitał emisyjny Funduszu wynosi 5 mld PLN. Kwota ta pozwoli na zakupienie do portfela Funduszu ok. 500 mieszkań. W następnych latach kumulowane przychody pozwolą powiększyć portfel Funduszu o kolejne mieszkań rocznie, co pozwoli zbudować docelowo portfel liczący ok mieszkań. BGK Nieruchomości tel

10 Kryteria zakupu nieruchomości: Fundusz mieszkaniowy będzie inwestować w całe budynki mieszkania muszą być wykończone i odpowiednio wyposażone, średnia cena za 1mkw 7,9 tys. PLN, Przy ocenie inwestycji jednym z kryteriów będzie lokalizacja budynku, dająca możliwość wynajęcia mieszkań, Preferowane będą inwestycje w małe mieszkania: kawalerki, mieszkania z jedną lub dwiema sypialniami. Strategia wynajmowania mieszkań: Transparentny i jednolity proces oceny najemcy, Weryfikacja potencjalnego najemcy pod względem zdolności do opłacenia czynszu, Stabilna i przewidywalna polityka windykacyjno-eksmisyjna, jako narzędzie zapobiegające powstawaniu zaległości czynszowych. Obecnie BGK Nieruchomości S.A. podpisała pierwsze listy intencyjne na zakup budynków dla Funduszu Mieszkań na Wynajem i prowadzi negocjacje na zakup łącznie mieszkań w budynkach zlokalizowanych w Warszawie, Wrocławiu i Trójmieście. Planuje się, że pierwsi najemcy będą mogli wprowadzić się o mieszkań jeszcze w 2014 roku. BGK Nieruchomości tel

11 Program finansowego wsparcia tworzenia mieszkaniowych zasobów socjalnych i komunalnych Celem programu jest zwiększenie zasobu lokali oraz pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych, przy jednoczesnym zapewnieniu określonego, minimalnego standardu technicznego tych zasobów, ich integracji z przestrzenią miejską oraz integracji społecznej najemców. Program skierowany jest do gmin, związków międzygminnych, organizacji pożytku publicznego oraz powiatów. Najważniejsze korzyści Wsparcie jest bezzwrotne pod warunkiem utrzymania socjalnego charakteru utworzonego zasobu przez okres minimum 15 lat od daty zakończenia inwestycji. W zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia oraz rodzaju tworzonego zasobu, wsparcie wynosi od 30% do 50% rzeczywistych poniesionych kosztów. Warunki Dofinansowaniem mogą być objęte następujące przedsięwzięcia: budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku, kupno lokali/budynku, kupno lokali/budynku wraz z remontem, remont lub przebudowa budynku lub jego części, zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części, budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa, budynku realizowana przez TBS, remont lub przebudowa budynku realizowana przez TBS, zmiana sposobu użytkowania budynku realizowana przez TBS. Dwa razy do roku, od 1 do 31 marca (edycja wiosenna) oraz od 1 do 30 września (edycja jesienna) w Banku Gospodarstwa Krajowego można składać wnioski o finansowe wsparcie przedsięwzięć dotyczących tworzenia lokali socjalnych, lokali komunalnych, mieszkań chronionych, a także noclegowni i domów dla bezdomnych. Wnioski o udzielenie finansowego wsparcia należy przygotować w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (tekst jednolity - Dz.U. z r. poz. 1277, z późn. zm.) lub rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 183, poz. 1432, z późn. zm.). W ramach programu udzielono już wsparcia dla ponad 900 przedsięwzięć, których łączna wartość przekroczyła 1,8 mld zł. Przedsięwzięcia te zostały dofinansowane kwotą przekraczającą 0,5 mld zł. Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Usług Agencyjnych tel , fax

12 Do 31 marca 2015 roku w ramach programu zakończono 659 przedsięwzięć w wyniku, których utworzono zasób w liczbie (mieszkania i miejsca) o łącznej powierzchni prawie 430 tys. m2. Liczba mieszkań chronionych 118 Liczba lokali socjalnych 7482 Liczba mieszkań komunalnych 3059 Liczba miejsc w noclegowni 361 Liczba miejsc w domach dla bezdomnych 430 Rys. Utworzone zasoby. Na 2015 rok przewiduje się przyznanie 126 mln zł na program finansowego wsparcia tworzenia mieszkaniowych zasobów socjalnych i komunalnych w równych wysokościach po 63 mln zł na każdą edycję. Wszystkie przedsięwzięcia, dla których zostały złożone wnioski w latach uzyskały finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat. Wnioski należy składać w Banku Gospodarstwa Krajowego lub w jego oddziale albo za pośrednictwem operatora publicznego na adres: Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Usług Agencyjnych, Al. Jerozolimskie 7, Warszawa. Wykaz oddziałów BGK oraz szczegółowe informacje o warunkach i trybie uzyskania wsparcia dostępne są na stronie internetowej w zakładce Samorządy/programy rządowe/program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat. Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Usług Agencyjnych tel , fax

13 Finansowanie budowy mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach Społeczne budownictwo czynszowe to mieszkania na wynajem o czynszach regulowanych ustawowo, znacznie niższych niż rynkowe, przeznaczone dla osób o umiarkowanych dochodach. Departament Budownictwa Społecznego w BGK oferuje dwa produkty przeznaczone na finansowanie budowy mieszkań o umiarkowanych czynszach oraz obsługuje portfel preferencyjnych kredytów, przy udziale których zostało wybudowane prawie 100 tys. mieszkań. 1. Kredyt budowlany na finansowanie inwestycji mieszkaniowych na wynajem realizowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) oraz spółki komunalne Oferta przeznaczona jest dla towarzystw budownictwa społecznego i spółek komunalnych inwestującychw sektorze mieszkań czynszowych. Najważniejsze korzyści możliwość finansowania różnych typów przedsięwzięć: budowy nowych budynków z mieszkaniami na wynajem oraz lokalami użytkowymi na wynajem, modernizacji budynków czynszowych w procesie rewitalizacji, zakupu nieruchomości z przeznaczeniem lokali mieszkalnych na wynajem (z możliwością przebudowy, modernizacji, adaptacji), refinansowania części kosztów inwestycji, możliwość realizacji (dla części zasobów) programów dojścia do własności, wysoki udział finasowania w kosztach inwestycji środkami pozyskanymi z kredytu można sfinansować do 70% kosztów, atrakcyjne warunki cenowe niska marża i prowizja, niespotykany w ofercie innych banków długi okres finasowania do 30 lat. Podstawowe warunki: posiadanie zdolności kredytowej, zaangażowanie wkładu własnego przed wypłatą pierwszej transzy kredytu, dodatnie przepływy finansowe dla projektu inwestycyjnego, ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu hipoteka na kredytowanej nieruchomości (zabezpieczenie podstawowe). 2. Oferta emisji obligacji zwykłych na finansowanie społecznego budownictwa czynszowego Oferta przeznaczona jest dla towarzystw budownictwa społecznego i spółek komunalnych inwestujących w sektorze mieszkań czynszowych. Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Budownictwa Społecznego tel , fax

14 Najważniejsze korzyści: różnorodność inwestycji budowa mieszkań na wynajem, możliwość finansowania złożonych przedsięwzięć inwestycyjnych, obejmujących również inne programy użytkowania mieszkań (z wyjątkiem projektów komercyjnych nastawionych na sprzedaż mieszkań). pozyskanie finansowania bez procedury przetargowej, elastyczne dostosowanie harmonogramu emisji obligacji do programu inwestycyjnego (możliwość emisji obligacji w seriach), Bank organizuje proces emisji oraz gwarantuje nabycie całości emisji (na rachunek własny lub inwestora), wysoki udział finasowania w kosztach inwestycji środkami pozyskanymi z emisji obligacji można sfinansować do 70% kosztów, atrakcyjne warunki cenowe niska marża i prowizja, niespotykany w ofercie innych banków długi okres finasowania do 30 lat. Podstawowe warunki: posiadanie zdolności kredytowej, podjęcie uchwał w sprawie emisji obligacji, wniesienie minimalnego wkładu własnego, ustanowienie zabezpieczenia emisji obligacji hipoteka na finansowanej nieruchomości (zabezpieczenie podstawowe). 3. Obsługa rządowego programu preferencyjnych kredytów na społeczne budownictwo czynszowe ze środków zlikwidowanego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego/środków własnych BGK W ramach rządowego programu budownictwa społecznego od 1996 r. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił ponad 1800 preferencyjnie oprocentowanych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie ponad 98 tys. mieszkań (ok. 81 tys. w zasobach TBS, ponad 17 tys. w spółdzielniach mieszkaniowych). SPOŁECZNE BUDOWNICTWO CZYNSZOWE Mieszkania wybudowane przez towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) w latach współfi nansowane preferencyjnym kredytem z BGK W ramach programu budownictwa mieszkaniowego na wynajem o umiarkowanych czynszach powstawały mieszkania energooszczędne, nowoczesne, wykończone pod klucz. W zasobach TBS powstało wiele mieszkań dostępnych dla grup społecznych o specjalnych potrzebach i ograniczonych możliwościach zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, np. dla osób starszych, niepełnosprawnych, dla młodzieży opuszczającej domy dziecka, dla rodzin zastępczych. Towarzystwa budownictwa społecznego zrealizowały liczne przedsięwzięcia w ramach programów rewitalizacji. Obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwojuoraz Ministerstwo Finansów wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego prowadzą prace nad przygotowaniem i wdrożeniem nowego programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego. Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Budownictwa Społecznego tel , fax

15 Obligacje komunalne długoterminowe finansowanie inwestycji samorządów Bank Gospodarstwa Krajowego posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji emisji obligacji komunalnych. BGK współpracuje z samorządami wszystkich szczebli z terenu całego kraju. Liczba zorganizowanych emisji obligacji sięga 200, a długoterminowe finansowanie zapewnione dla samorządów to ponad 2,3 mld zł. Przykładowe cele emisji obligacji: współfinansowanie projektów unijnych udział własny w koszcie inwestycji, ochrona środowiska, inwestycje infrastrukturalne i inne wydatki inwestycyjne, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Emisje obligacji jednostek samorządu terytorialnego są dokonywane w formie oferty niepublicznej i jest to standardowa forma emisji (nie ma konieczności przeprowadzania publicznej oferty emisji obligacji zgodnie z obowiązującymi przepisami). Bank Gospodarstwa Krajowego jest organizatorem emisji obligacji, a także gwarantem nabycia obligacji, dzięki czemu samorządy mają pewność pozyskania środków finansowych z emisji obligacji. Samorządy wszystkich szczebli. Najważniejsze korzyści Szybkie pozyskanie finansowania brak procedury przetargowej Prawa Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 3 lit. j). Przygotowanie emisji i jej obsługa zapewniane przez Bank. Wystandaryzowany instrument oparty na standardzie polskiego rynku obligacji komunalnych. Brak konieczności przygotowania skomplikowanej dokumentacji dla potrzeb emisji. Możliwość pozyskania środków długoterminowych. Brak konieczności ustanawiania zabezpieczeń. Warunki Podstawy prawne emisji obligacji (m.in.): uchwała Rady Gminy w sprawie emisji obligacji i Ustawa o obligacjach. Pozytywna ocena zdolności spłaty zobowiązań samorządu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Emisja obligacji zgodna ze standardem (dotyczy m. in. terminu zapadalności długu, okresów odsetkowych, stawki bazowej oprocentowania). Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Zarzadzania Sprzedażą tel ; fax

16

17 Obligacje spółek komunalnych finansowanie działalności i inwestycji sektora samorządowego Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej realizowane są przez samorządy, a także przez spółki komunalne, które zapewniają mieszkańcom dostarczanie usług komunalnych. Obligacje mogą być z powodzeniem wykorzystywane dla finansowania ogólnej działalności spółek komunalnych oraz w połączeniu z finansowaniem inwestycji ze środków pochodzących z Unii europejskiej, zwłaszcza w sektorach wodno kanalizacyjnym, gospodarowania odpadami, ciepłownictwie, transporcie publicznym. Instrument finansowania spółek komunalnych, w których samorząd jest udziałowcem (podmiotów uprawnionych do emisji obligacji zgodnie z Ustawą o obligacjach). Najważniejsze korzyści Instrument finansowania dostosowany do potrzeb i specyfiki spółki komunalnej, opracowany w ścisłej współpracy pomiędzy emitentem a BGK organizatorem emisji obligacji. Możliwość finansowania uzupełniającego ogólnej działalności, w tym finansowania krótkoterminowego. Warunki Dokumentacja emisji przygotowywana w oparciu o obowiązujące regulacje i podstawy prawne emisji obligacji. Prowadzona działalność (w tym realizowane inwestycje) powinna warunkować stabilną sytuację podmiotu i jego zdolność do spłaty zobowiązań. Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Zarzadzania Sprzedażą tel ; fax

18

19 Inwestowanie w obligacje samorządowe i inne dłużne papiery wartościowe Za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego możliwe jest, obok emisji obligacji, także nabywanie obligacji innych samorządów i innych emitentów (przedsiębiorstw, banków). Zalety emisji obligacji komunalnych jako instrumentów finansowania o relatywnie niewielkim ryzyku mogą również być pomocne w gospodarowaniu nadwyżkami Państwa samorządów i instytucji poprzez: zapewnienie bezpieczeństwa lokaty krótkoterminowej, korzystne oprocentowanie, wspomaganie rozwoju innych samorządów. Wszyscy klienci instytucjonalni Banku posiadający nadwyżki wolnych środków i poszukujący wyższej rentowności inwestycji niż standardowa lokata/depozyt. Najważniejsze korzyści Atrakcyjna forma lokowania środków na różne okresy. Korzystna rentowność inwestycji. Warunki Zawarcie z Bankiem stosownych umów i przedstawienie dokumentów zgodnie z ogólnymi wymogami bankowymi. Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Rynków Finansowych i Sprzedaży tel , ; fax

20

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Materiał opracowany w Instytucie na rzecz Ekorozwoju Wyboru ofert dokonał: Wojciech Szymalski (InE) Warszawa, 30.08.2013 Projekt Dobry

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN Strategia rozwoju miasta i gminy Sianów 21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN 167 Załącznik 4 21.1 Tło i uwarunkowania Transformacja ustrojowa oraz dalsze zmiany w zakresie finansowego usytuowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Brak mieszkań dla najuboższych jest powszechnie postrzegany jako ogromny problem społeczny. Nie jest to przy tym wyłącznie problem samych osób biednych, ale również właścicieli

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

OFERTA FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNEJ

OFERTA FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNEJ OFERTA FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNEJ Spis Treści 1. Prezentacja Stowarzyszenia Instytut Samorządu Terytorialnego (SIST) 2. Propozycja źródła finansowania inwestycji gminnych 3. Krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo