POLISH AND EUROPEAN WOOD MARKET IN 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLISH AND EUROPEAN WOOD MARKET IN 2008"

Transkrypt

1 The11 th International Scientific Conference Trends in Business Management Systems - TBMS TH 11 TH DECEMBER 2008 HIGH TATRAS POLISH AND EUROPEAN WOOD MARKET IN 2008 RYNEK DRZEWNY W POLSCE I EUROPIE W 2008 ROKU Wojciech LIS Abstract The possibility of development of the forestry-wood in Poland sets out its position on an integrated European market, especially the distance and differences in the development of the industry operators in Poland and in other countries of the European Union. The problem situation on the market in raw wood and the conditions for operation - forestry and wood industry - call for the search for a solution to issues relating to raw wood - a question of supply of round wood and its price and the issue of differences in the exchange rate. In addition, a lot of importance have paid taxes - both indirect - VAT (Value Added Tax) and direct taxes - PIT (Personal Income Tax) and CIT (Corporate Income Tax). Key words wood market, forestry, wood industry Wstęp MoŜliwość rozwoju sektora leśno-drzewnego w Polsce wyznacza jego pozycja na zintegrowanym rynku europejskim, zwłaszcza dystans i róŝnice w rozwoju podmiotów tej branŝy w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. Problem sytuacji na rynku surowca drzewnego oraz warunki działania i leśnictwa i przemysłu drzewnego - zmuszają do szukania rozwiązania zagadnień dotyczących surowca drzewnego - problemu zaopatrzenia w drewno okrągłe i jego ceny oraz problemu róŝnic w kursach walut. Ponadto spore znaczenie mają płacone podatki zarówno pośrednie - VAT, jak i podatki bezpośrednie PIT i CIT. Sytuacja gospodarcza w drugim półroczu 2008 W drugim półroczu 2008 roku rynki dolara i ropy naftowej wytworzyły samonapędzający się układ, działający w ten sposób, Ŝe umocnienie dolara powoduje spadek cen ropy, zaś ten dalsze umocnienie dolara. Rynek dolara wywiera największy wpływ na rynki walut tzw. gospodarek wschodzących, do których naleŝy Polska i na większość surowców, zaś ropa intensywnie oddziałuje na rynki akcji i na ceny kruszców. Trudna sytuacja gospodarcza, jaka wytworzyła się juŝ w II półroczu 2007 pogłębia się, zataczając coraz szerszy krąg, obejmując coraz więcej krajów i coraz więcej dziedzin gospodarki. Ekonomiści twierdzą, Ŝe obecnie gospodarka światowa jest dopiero w fazie identyfikacji strat. Najgorsze wciąŝ jeszcze przed nami. WaŜna gospodarczo cena pieniądza rośnie i będzie rosła nadal. Kryzys na rynku amerykańskich kredytów hipotecznych, pierwotna przyczyna obecnej depresji, wciąŝ jeszcze rozwija się. Mimo zasilania przez władze amerykańskie sektora bankowego sporymi i wciąŝ większymi kwotami masowy odpływ depozytów powoduje, Ŝe upadają kolejne banki. Np. Federalny Ubezpieczyciel Depozytów Bankowych (FDIC - z siedzibą w Seattle) zamknął 2 października 2008 amerykańską kasę oszczędnościowo- 137

2 poŝyczkową Washington Mutual, która podobne jak w przypadku wielu innych amerykańskich banków poniosła wielomiliardowe straty z powodu niespłacanych kredytów hipotecznych. Noblista Milton Friedman o takiej, jak obecna sytuacji na rynku finansowym powiedział kiedyś, Ŝe: moŝna niektórych ludzi nabrać za kaŝdym razem, moŝna wszystkich ludzi nabrać od czasu do czasu, ale nie moŝna wszystkich ludzi nabrać za kaŝdym razem. Washington Mutual został przejęty przez bank JPMorgan. To największy upadek w sektorze bankowym w historii USA. JPMorgan cztery miesiące wcześniej przejął zagroŝony upadłością spory amerykański bank inwestycyjny Bear Stearns. Właściciela zmienił równieŝ bank Wachovia kupiony przez Citigroup, a udziały w Morgan Stanley przejął japoński Mitsubishi UFJ Financial Group. W Europie równieŝ trwa ratowanie kolejnych instytucji finansowych. W Wielkiej Brytanii hiszpański Santander kupił część duŝego banku hipotecznego Bradford & Bingley, w Niemczech banki dofinansowały Hypo Real Estate. Szacuje się, Ŝe straty z powodu kryzysu kredytowego mogą wynieść około 5 bln. dolarów. Planem ratunkowym dla rynku finansowego w USA mają być propozycje szefa Departamentu Skarbu Henry'ego Paulsena, które zakładają przeznaczenie przez rząd USA 700 mld dolarów na ratowanie zagroŝonych instytucji z Wall Street, za które to środki rząd USA będzie skupował długi amerykańskich banków. Pakiet ten ma znakomicie zmniejszyć prawdopodobieństwo upadku kolejnych duŝych instytucji finansowych, co juŝ moŝe zagrozić światowej gospodarce. Winne obecnej sytuacji są nie tyle prywatne banki, ile instytucja publiczna, FED - amerykański Zarząd Rezerwy Federalnej - bank centralny. Zbyt długo utrzymywał niskie stopy procentowe, a prowadząc politykę łatwego dostępu do pieniądza skutecznie naruszył obowiązujące przez dziesiątki lat podstawy amerykańskiego rynku finansowego. Rządy krajów zachodnich zwiększając swe budŝety w oparciu o rosnące deficyty budŝetowe osłabianie swych gospodarek potęgowały i przyśpieszały. FED dostosowywał podaŝ pieniądza do tego kreowania popytu z niczego, czyli z coraz większych deficytów budŝetowych. Ze względu na pogarszającą się koniunkturę w eksporcie - Japonia równieŝ jest na skraju recesji. W sierpniu 2008 po raz pierwszy od listopada 1982 zanotowała ujemny wynik w handlu zagranicznym, mimo spadającej ceny ropy. Rekordowy był japoński spadek eksportu do USA 21% w porównaniu do ubiegłego roku. Obecny kryzys ("najgroźniejszy szok na dojrzałych rynkach finansowych od lat 30" - MFW) ma miejsce 75 lat po ogłoszeniu przez prezydenta USA Franklina D. Roosevelta tzw. Nowego Ładu (New Deal), który dla Ameryki oznaczał zasadniczą rewolucję w filozofii rządzenia. Emergency Banking Act z 1933, który był pierwszą częścią New Deal, był odpowiedzią na najgorszy (wówczas) kryzys bankowy w historii USA. Plan Paulsena to działanie doraźne, które nie rozwiązuje właściwie Ŝadnych problemów. I tak jest odbierany przez rynki kapitałowe nie zapobiega katastrofie, ale ją odwleka. Bezpośrednio po jego ogłoszeniu wszystkie światowe giełdy zareagowały znacznymi spadkami. Np. indeks Nikkei, japońskiej giełdy w Tokio, stracił ,38%. Był to największy spadek tego indeksu od 21 lat, a kursy akcji spadły, mimo Ŝe japoński rząd skierował na rynek pokaźne środki finansowe. Indeks Dow Jones amerykańskiej giełdy na Wall Street w Nowym Jorku stracił 3,5% i spadł poniŝej punktów najniŝej od jesieni 2004 roku. Wskaźnik giełdy w Mediolanie, finansowej stolicy Włoch, odnotował spadek o ponad 5,7%, najwięcej od 2003 roku. Francuski indeks CAC-40 stracił 6,39%, niemiecki DAX spadł o 5,80%, londyński FTSE o 5,18%. Na giełdzie rumuńskiej ceny akcji blue chipów spadły o ponad 12%. W Moskwie nadzór finansowy po raz kolejny zawiesił notowania. Brazylijska giełda, w której duŝy udział mają spółki surowcowe, straciła ponad 15% na wartości. Ratowanie systemu bankowego przez rządy państw i banki centralne rozpoczęło się zbyt późno i miało zbyt ograniczoną skalę. Nie pomogły zdecydowane cięcia stóp 138

3 procentowych i zasilenie systemu bankowego miliardowymi kwotami. W piątek na światowych giełdach wystąpiło coś na kształt trzęsienia ziemi. Gwałtownie spadły wszystkie indeksy, a panika ogarnęła wszystkie giełdy. Np.: na zamknięciu sesji londyński indesk FTSE-100 spadł o 8,48%, niemiecki wskaźnik DAX zniŝkował o 7%, europejski Stoxx-600 stracił ponad 7,5%. W Nowym Jorku spadki głównych indeksów przekroczyły 7%, cofając się do poziomów sprzed pięciu lat. Główny indeks tokijskiej giełdy Nikkei-225 poszedł w dół o 9,6%, a chiński indeks benczmarkowy CSI-300 spadł na zamknięciu o 4,4%. W obawie przed załamaniem rynku wstrzymano handel akcjami w Moskwie, Wiedniu i Bukareszcie. Polski wskaźnik dla najlepszych spółek WIG-20 znalazł się ( ) poniŝej bariery 2000 pkt i stracił ponad 8% na zamknięciu sesji, osiągając najniŝszy poziom od czerwca 2005 roku. WIG-20 juŝ na otwarciu sesji poszedł w dół o ponad 6%. Później spadki głównych indeksów zaczęły się pogłębiać, a po południu wyprzedaŝ nabrała niewiarygodnego wręcz tempa. WIG-20 zmniejszył się nawet o 13% i przebił poziom 1900 pkt. W tym czasie wskaźnik WIG notował stratę 11%. Na wartości straciły wszystkie największe spółki. Gwałtowne spadki cen akcji i spore wahania wskaźników giełdowych spowodowane są tym, Ŝe inwestorzy obawiają się pogłębienia kryzysu finansowego i recesji w globalnej gospodarce. Świat zachodni czeka kilka lat, pewnie dekada wolnego wzrostu i wysokiej inflacji, a 2009 rok będzie najgorszy dla światowej gospodarki od wielu dziesięcioleci. JuŜ dzisiaj wiadomo jednak, Ŝe gospodarka amerykańska podniesie się znacznie szybciej niŝ reszta świata. Dzięki swojej elastyczności. W Europie elastyczność ta jest bardzo ograniczona, a gospodarka jest znacznie bardziej zachowawcza, przede wszystkim ze względu na całkowicie odmienne podejście do problemów społecznych. W Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Irlandii juŝ wyraźnie mówi się o recesji i o tym, Ŝe to właśnie Stany Zjednoczone wyeksportowały swoje załamanie gospodarcze do strefy euro. Sytuacja jest jednak znacznie bardziej złoŝona. Są mianowicie trzy waŝkie powody, dla których w strefie euro sytuacja jest trudna. Po pierwsze, przez ponad pół roku utrzymywał się bardzo wysoki kurs euro do dolara, który osiągnął poziom 1,60 dolara za jedno euro ( na giełdzie Forex). Od tego czasu kurs uległ sporej korekcie (kolejne lokalne maksimum 11 i to juŝ 1,596$/ ; lokalne minimum ,396$/ ). Po drugie, w systemie bankowym jest znacznie mniej środków finansowych, dlatego firmom trudniej jest o kredyty, trudniej jest się rozwijać. Po trzecie, wraz ze spadkiem popytu w USA spadł eksport z krajów Azji do USA. W ślad za tym, ograniczeniu uległ eksport firm europejskich na mniej z tego powodu chłonne rynki azjatyckie. NajwaŜniejszym problemem gospodarczym jest kryzys na rynkach finansowych oraz inne czynniki globalne przede wszystkim wahająca się i wciąŝ wysoka cena ropy naftowej, która, po spadkach, znów gwałtownie rośnie. Obecnie ropa kosztuje około dolarów za baryłkę płacono na zamknięciu sesji nowojorskiej giełdy towarowej NYMEX - 120,92$, o 16,37$ czyli o 14,78% więcej niŝ na poprzedniej sesji; była to równocześnie największa jednodniowa zmiana ceny ropy od 10 lat. W ciągu ostatniego roku zanotowano: cenę minimalną ,43$ za baryłkę, cenę maksymalną ,14%. RóŜnica wynosi 88,74% w odniesieniu do ceny minimalnej. Na kolejnym miejscu problemów gospodarczych jest wciąŝ silne euro. Wymienione czynniki osłabiają rozwój gospodarczy w USA, ale równieŝ w Europie, w strefie euro, takŝe w naszym kraju. NajwaŜniejszy dla polskiej gospodarki - obszar euro, znajduje się w zaawansowanym stadium swojej pierwszej w historii recesji. Euro jest jedyną walutą obowiązująca od na obszarze Unii Gospodarczo Walutowej UGW. Zostało wprowadzone do rozliczeń w transakcjach międzybankowych 4 stycznia 1999 r. W drugim kwartale 2008 gospodarka tzw. Eurolandu (UGW) uległa zauwaŝalnemu skurczeniu, a najbardziej osłabiły 139

4 się gospodarki największe - niemiecka i francuska. Według danych Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej - gospodarki 15 państw posługujących się euro zmniejszyły się w drugim kwartale o 0,2%. Ma to miejsce po raz pierwszy od utworzenia dziesięć lat temu unii monetarnej. Jeśli w III kwartale 2008 nastąpi drugi z kolei kwartalny spadek wzrostu gospodarczego oficjalnie to juŝ wprowadzi UGW na drogę recesji (będzie miała miejsce tzw. recesja techniczna - definicja określa ją jako dwa z rzędu kwartały o ujemnej dynamice PKB). Spowoduje to teŝ dodatkowy wzrost napięcia w borykającej się z powaŝnymi kłopotami gospodarce Wielkiej Brytanii. Reasumując: III kwartał 2008 zadecyduje jest recesja (podręcznikowa), czy jej nie ma. Irlandia jest pierwszym krajem strefy euro dotkniętym recesją. Według informacji Irlandzkiego Instytutu Badań Społeczno-Ekonomicznych - produkt narodowy brutto zmniejszył się kwartalnie o 0,5% w ciągu trzech miesięcy liczonych do czerwca Był to równocześnie drugi kwartał z rzędu ujemnego wzrostu. O 0,3% gospodarka zwolniła juŝ bowiem w pierwszym kwartale tego roku. W ujęciu rocznym przez pierwsze półrocze 2008 gospodarka zmniejszyła się o 0,8% w porównaniu z analogicznym okresem 2007 roku. Deficyt budŝetu spowodowany spadkiem przychodów podatkowych oceniany jest na 7 mld euro. Recesja w Irlandii następuje po dekadzie niespotykanego, nadzwyczajnego boomu gospodarczego. W ciągu ostatnich 10 lat gospodarka Irlandii rozwijała się w tempie około 7% rocznie, trzy razy szybciej niŝ wynosiła w tym czasie średnia unijna. Irlandia doświadcza recesji po raz pierwszy raz od 1983 r. Przyczyną jej jest pęknięcie bańki na rynku nieruchomości. W Irlandii wartość produkcji budowlano-montaŝowej w relacji do PKB wynosi około aktualnie około 10%. Następne z recesyjnymi problemami, prawdopodobnie będą Włochy. PowaŜnym kandydatem stają się teŝ Niemcy. W Europie Środkowo Wschodniej najpowaŝniejsze kłopoty mają: Rosja, Bułgaria i kraje nadbałtyckie. Przewiduje się (prezes Europejskiego Banku Centralnego EBC - Jean-Claude Trichet), Ŝe w strefie euro tempo wzrostu gospodarczego w 2009 moŝe zwolnić do mniej niŝ 1%, podobnie jak było to w latach , zwłaszcza, Ŝe Europejski Bank Centralny zapowiada, Ŝe nie będzie obniŝał juŝ stóp procentowych. W Polsce zmniejszył się optymizm dotyczący popytu i produkcji, w tym sprzedaŝy na rynki zagraniczne. Gorsze oceny dotyczą takŝe prognoz zatrudnienia i wzrostu płac. Utrzymują się natomiast dobre oceny dotyczące aktywności inwestycyjnej firm, mierzonej udziałem realizowanych i planowanych inwestycji. Liczne podwyŝki płac, które wciąŝ jeszcze mają miejsce w naszym kraju, nakręcają inflację, a ona z kolei potęguje Ŝądania kolejnych podwyŝek, co jest wysoce niekorzystne, a wkrótce moŝe okazać się wręcz zgubne dla polskiej gospodarki. Jest to tak zwany efekt drugiej rundy. Jego objawy zaczynają się juŝ pojawiać w duŝych państwowych firmach. Za kaŝdym razem podawanym przez pracowników argumentem, uzasadniającym Ŝądania płacowe, jest rosnąca inflacja. Średni wzrost wynagrodzeń jest jednak wciąŝ wyŝszy niŝ średnia stopa inflacji. DroŜeją głównie Ŝywność i paliwa, ceny wielu innych produktów nie wykazują juŝ takiej tendencji. Efektu drugiej rundy nie widać natomiast w prywatnych przedsiębiorstwach. Zatrudnieni w nich pracownicy mniej bowiem uwagi zwracają na poziom inflacji; bardziej istotnym kryterium jest dla nich poziom zarobków w zagranicznych firmach tej samej branŝy. A ten od pewnego czasu juŝ nie rośnie. Wręcz przeciwnie. Ze względu na okresowe przestoje (np. Opel w Gliwicach) wyraźnie spada. Wsparciem dla gospodarki w Polsce jest silny popyt wewnętrzny, zdrowy rynek pracy i spadające bezrobocie. Rosną systematycznie dochody ludności. W tej sytuacji rynek krajowy znacząco wspomaga rozwój gospodarczy. Obecnie malejący popyt wewnętrzny w krajach strefy euro jest kluczową determinantą dla polskiego eksportu, który juŝ bardzo ucierpiał w wyniku mocnego złotego. Podane dotychczas dane sugerują, iŝ w trzecim kwartale zanotujemy dość silne spowolnienie, choć ze 140

5 względu na uŝywane u nas miary PKB (dynamika r/r), spowolnienie to ujawni się dopiero na początku 2009 roku, kiedy tempo wzrostu moŝe spaść poniŝej 4%. W trzecim i czwartym kwartale powinno utrzymać się w granicach 4,5%. Przemysł drzewny w Polsce w drugim półroczu 2008 Trudna sytuacja gospodarcza świata, Europy, Unii Europejskiej, strefy euro przekłada się na problemy polskiego drzewnictwa. Dekoniunktura pogłębia się. Kryzys wisi na włosku. Zyski firm rosną wolno, pogarsza się opłacalność biznesu, więc coraz więcej jest takich przedsiębiorców, którzy mają straty. Istnieje obawa, Ŝe znów pojawić się mogą zatory płatnicze i to pogłębiać jeszcze zacznie problemy biznesu. Co wobec tego robić w okresie dekoniunktury, potencjalnej recesji i nadchodzącego kryzysu? Dynamicznie rozwijające się firmy Europy Zachodniej i USA zwykle dotychczas przeczekiwały trudny okres i przeprowadzały stosowną zmianę strategii finansowania długoterminowego, czekając na kolejny okres prosperity. Polskie firmy postąpić mogą, oczywiście, podobnie. Trzeba wówczas mieć jednak wystarczające środki na takie przeczekanie dekoniunktury. Drugą moŝliwością jest uciekać, wycofać się, szybko zmieniając profil produkcji, asortyment, branŝę; zawsze jednak naleŝy robić to szybko, szybciej niŝ zrobią to inni zawczasu zmienić zakres swojej działalności na taki, którego dekoniunktura nie dotknie lub dosięgnie go w niewielkim tylko stopniu. Pierwsze działania w tym kierunku np. ogłaszanie upadłości i masowe zwolnienia pracowników juŝ się rozpoczęły. ZauwaŜalne są szczególnie w przemyśle meblarskim. Przemyśle wysoce w Polsce proeksportowym. Gwałtownie spada bowiem rentowność sprzedaŝy eksportowej. Problemy mają i będą miały coraz większe głównie te przedsiębiorstwa, które mają duŝy udział w eksporcie do Niemiec i do całej strefy euro, a takŝe firmy, które produkują dla niemieckich partnerów, zajmujących się reeksportem polskich produktów i komponentów, stanowiących wkład do eksportu niemieckiego. Ponadto w Polsce nastąpił w 2007 znaczny wzrost kosztów: konkurencja ze Skandynawii i Wielkiej Brytanii zatrudniała duŝą liczbę wykwalifikowanych polskich pracowników, co prowadziło i prowadzi nadal do ogromnego wzrostu płac. Jedną z często podkreślanych, waŝkich przyczyn najpierw problemów, a później upadłości - był takŝe bardzo pokaźny wzrost cen drewna w naszym kraju (średnia cena bazowego drewna WC02 wzrosła o ponad 8,5%; najbardziej wówczas istotna, najczęściej licytowana w aukcjach internetowego portalu leśno drzewnego, podstawowego miejsca zakupu i rozdziału surowca, tzw. cena górna wzrosła o ponad 11%; natomiast lokalne zmiany cen w pojedynczych nadleśnictwach i dla niektórych sortymentów tartacznych w skrajnych przypadkach przekraczały 60%) [Lis 2008b]. Perspektywy do końca 2008 i na 2009 rok przewidują dalszy spadek koniunktury, kolejne osłabienie moŝliwości eksportowych, w związku z tym wzmoŝoną konkurencję na runku wewnętrznym. Bardzo waŝne są i będą koszty wytwarzania. Stąd podstawowa dla przedsiębiorców z przemysłu drzewnego cena surowca drewna okrągłego, będzie decydująca. Nie powinna jednak juŝ umacniać się złotówka w stosunku do euro, a przynajmniej to umocnienie zauwaŝalnie się zmniejszy. Sektor leśno drzewny w Polsce i Unii Europejskiej Polski przemysł drzewny i celulozowo-papierniczy prawie w całości opiera się na własnej, polskiej bazie surowcowej, na zasobach drewna z lasów krajowych. Baza surowcowa polskiego przemysłu drzewnego odgrywa równieŝ znaczącą rolę w kształtowaniu europejskiego rynku surowca drzewnego. 141

6 Tabela 1. Produkcja drewna okrągłego i tartacznego w Unii Europejskiej (UE 27). Kraje Liczba ludności¹ Ogólna powierzchnia¹ Powierzchnia leśna Lesistość Produkcja drewna okrągłego Produkcja drewna tartacznego ( tys. osób) ( km² ) ( tys. ha ) % ( tys. m³ ) ( tys. m³ ) Austria , Belgia , Bułgaria , Czechy , Cypr , Dania , Estonia , Finlandia , Francja , Grecja , Hiszpania , Holandia , Irlandia , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Malta ,347 1,1 0 0 Niemcy , Polska , Portugalia , Rumunia , Słowacja , Słowenia , Szwecja , Węgry , Wielka Brytania , Włochy , Razem UE ,35 35, Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 2008, EUROSTAT 2008, FAOSTAT 2008, Encyklopedia 2007,Wikipedi, Rocznik statystyczny 2007 ¹- Dane odnoszące się do 2007 roku Pozostałe dane rok Zestawienie i porównanie najwaŝniejszych parametrów określających zasoby leśne oraz produkcję drewna okrągłego i tartacznego Polski na tle krajów Unii Europejskiej (UE27) zawarto w tabeli 1. Przedstawiono równieŝ dla tych krajów lesistość i powierzchnię leśną, najwaŝniejsze parametry określające gospodarkę leśną. Sektor leśny państw Unii Europejskiej stanowią zasoby drewna zgromadzone na prawie 179 mln ha lasów. Udział lasów unijnych w całkowitej powierzchni leśnej Europy wynosi ponad 65% [Forest 2008]. Dominująca część tej powierzchni (około 60%) zlokalizowana jest w czterech krajach: Szwecji, Finlandii, Francji i Hiszpanii (tabela 1). Według Głównego Urzędu Statystycznego [Rocznik statystyczny 2007] na koniec 2006 r. powierzchnia lasów w Polsce wynosiła ponad 9 mln ha, co odpowiadało lesistości 142

7 28,9%. W porównaniu z rokiem 2005 lesistość zwiększyła się o 26 tys. ha. Odnotowuje się stały, choć bardzo niewielki przyrost powierzchni leśnej - corocznie wskaźnik wzrasta o około 0,1%. Według standardu przyjętego dla ocen międzynarodowych, uwzględniającego równieŝ grunty związane z gospodarką leśną, powierzchnia lasów Polski na 31 grudnia 2006 r. wynosiła prawie 9,2 mln ha, co stawiało Polskę w grupie krajów o największej powierzchni lasów w regionie [Raport 2007]. Powierzchnia leśna w Polsce stanowi 6,6% całkowitej powierzchni leśnej państw Unii Europejskiej [Eurostat 2007]. Daje to Polsce siódme miejsce wśród krajów unijnych (tabela 1), a pierwsze miejsce wśród krajów tzw. nowej Unii, tzn. w tej dziesiątce państw, które: w Kopenhadze zakończyły negocjacje członkowskie; podpisały, wspólnie z 15 państwami starej Unii w Atenach traktat o poszerzeniu Unii Europejskiej; podpisały traktat akcesyjny w Dublinie w dniu RównieŜ przyjęte do UE dwa kolejne kraje: Bułgaria i Rumunia - mają mniejsze od polskiego wskaźniki lesistości. Więcej od Polski lasów mają: Szwecja (32 mln ha), Finlandia (23 mln ha), Francja (17,5 mln ha), Hiszpania (28 mln ha) oraz Niemcy i Włochy (po 11 mln ha). Rozmieszczenie lasów w Europie Zachodniej jest nierównomierne, a lesistość poszczególnych krajów waha się od 1,1% (Malta), 9,7% (Irlandia) do 66,9% (Szwecja) i 73,9% (Finlandia). Największy udział lasów w powierzchni ogólnej, znacznie odbiegający od pozostałych krajów, mają Finlandia oraz Szwecja. Lesistość tych krajów wynosi odpowiednio 73,9% i 66,9%. Bardzo wysoką lesistością, równieŝ znacznie przekraczającą średni poziom europejski, charakteryzują się takie kraje jak: Austria, Słowenia, Łotwa, Estonia, Portugalia oraz Słowacja. Lesistość ich zamyka się w granicach od 40-41% (Słowacja, Portugalia) do prawie 63% (Słowenia). Polska z wskaźnikiem lesistości 28,9% znajduje się w środku stawki, zajmując szesnaste miejsce wśród badanych 27 krajów UE. Wskaźnik ten jest równieŝ znacznie niŝszy od poziomu średniego, liczonego dla krajów Unii Europejskiej (UE27), który kształtuje się na poziomie 35,8% (tabela 1), a takŝe niŝszy jest od poziomu światowego (30,3%) i europejskiego (31,1%) [Eurostat 2007]. W produkcji drewna okrągłego ( tys. m 3 tabela 1) zajmuje Polska 5 miejsce w Unii Europejskiej, za Szwecją (produkuje ona ponad 3-krotnie więcej surowca okrągłego niŝ nasz kraj), Niemcami, Finlandią i Francją. W produkcji drewna tartacznego (3930 tys. m 3 tabela 1) przypada Polsce 9 miejsce wśród krajów wspólnoty. Poprzedzają nas Niemcy (ponad 5,5-krotnie więcej) oraz Szwecja, Finlandia, Austria, Francja, Łotwa, Rumunia, Czechy. Podsumowanie Polska stanęła przed moŝliwością wytwarzania produktów o znacznie większej wartości dodanej niŝ dotychczas. W taki sposób moŝna będzie efektywnie zrównowaŝyć gwałtowny wzrost wartości złotego, jaki miał miejsce w ostatnim roku. To wielkie wyzwanie, z którym nasza gospodarka będzie musiała sobie poradzić. Ale teŝ wielka szansa dla mobilnych przedsiębiorców, zwłaszcza dla eksporterów. Eksporterzy są grupą, która musi się zmagać ze wszystkimi problemami firm: i spowolnieniem popytu w Europie, i mocnym złotym, i wzrostem cen energii, i ogromną presją płacową w kraju. WciąŜ jednak udaje się jej osiągać lepsze wyniki finansowe od reszty firm. Rentowność obrotu zarówno netto, jak i brutto jest wśród nich wyŝsza niŝ wśród wszystkich firm - wynosi odpowiednio 6 proc. i 4,8 proc. Zła sytuacja mogłaby przestać się pogłębiać, gdyby złoty przestał się umacniać, a tempo wzrostu płac wyraźnie zwolniło. Oba czynniki zaczynają juŝ działać. Takie są i będą warunki działania przedsiębiorców z przemysłu przetwarzającego drewno okrągłe w ostatnim kwartale 2008 roku oraz takie są obecnie ogólnogospodarcze przesłanki podejmowania decyzji dotyczących zaopatrzenia w drewno na 2009 rok. 143

8 Streszczenie. Przedstawiono najwaŝniejsze problemy gospodarcze, wywierające decydujący wpływ na sytuację gospodarczą i na działalność sektora leśno - drzewnego. Są to nasilające się zjawiska recesyjne i kryzysowe w światowych finansach, wywołane pogłębiającym się kryzysem na rynku kredytów hipotecznych w USA, a obejmujące coraz więcej krajów i dziedzin działalności. Doprowadziły do powaŝnych perturbacji w sektorze bankowym, wywołały wysoką inflację, duŝe wahania cen surowców i walut. Ograniczyły i ograniczają wzrost gospodarczy w coraz większej liczbie krajów na wszystkich kontynentach. Literatura [1] Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu (2005). Praca zbiorowa, red. Leszek Zienkowski. Wyd. SCHOLAR [2] Eurostat yearbook (2007) [3] Global wood and wood products flow. Trends and perspectives, Advisory Committee on Paper and Wood Products, FAO, 2007 [4] Food and Agricultural Organisation (2008): [5] Forest Stewardship Council (2008): [6] Leśnictwo Główny Urząd Statystyczny, 2008 (wydanie internetowe). [7] Lis W.: Zmiany w zarządzaniu obrotem drewnem okrągłym w 2008 roku. Przemysł Drzewny, nr 1/2008, vol. 59, s [8] Lis W.: Wstępne zasady oceny ofert sprzedaŝy drewna w 2009 roku. Przemysł Drzewny, nr 5/2008, vol. 59, s [9] Money.pl. Wiadomości gospodarcze, 2008 [10] Raport o stanie lasów Przemysł Drzewny (57) 12/2006. [11] Raport o stanie lasów Przemysł Drzewny (58) 12/2007. [12] UNECE Timber Committee / Fao European Forestry Commission (2008): Address of Author Dr hab. inŝ. Wojciech Lis, prof. nadzw. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa University of Life Science in Poznan, Department of Economic and Wood Industry Management ul. Wojska Polskiego 38/ Poznań Poland phone

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012 BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa, 26.09.2012 SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ SYTUACJA GOSPODARCZA W UE

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 2008 oraz I półrocze 2009)

OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 2008 oraz I półrocze 2009) MINISTERSTWO GOSPODARKI OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 8 oraz I półrocze 9) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 9

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Rezerwa obowiązkowa. Instrumenty polityki pienięŝnej - podsumowanie. dr Bogumiła Brycz

FINANSE. Rezerwa obowiązkowa. Instrumenty polityki pienięŝnej - podsumowanie. dr Bogumiła Brycz Rezerwa obowiązkowa FINANSE dr Bogumiła Brycz Zakład Analiz i Planowania Finansowego Rezerwa obowiązkowa - częśćśrodków pienięŝnych zdeponowanych na rachunkach bankowych, jaką banki komercyjne muszą przekazać

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę 8 maja 2014 Łukasz Zalicki 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.1.1 r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny 1 PAŹDZIERNIKOWA NA TLE PROJEKCJI CZERWCOWEJ Rozliczenie Zmiana

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Szara strefa w Polsce

Szara strefa w Polsce Szara strefa w Polsce dr hab. prof. nadzw. Konrad Raczkowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Rodzaje nierejestrowanej gospodarki Szara strefa obejmuje działania produkcyjne w sensie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa w Polsce i UE

Polityka kredytowa w Polsce i UE Polityka kredytowa Raport Polityka Kredytowa powstał w oparciu o dane zgromadzone przez Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz (ECB) Europejski Bank Centralny. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport odnoszący

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

For internal use only

For internal use only Polska nowym przemysłowym liderem Europy? Polski sektor produkcyjny jest drugim najbardziej konkurencyjnym w Europie. Jednocześnie wytworzona w nim warto ść dodana rośnie najszybciej w regionie. Jesteś

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r.

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. W roku 2006 ogólne obroty handlu zagranicznego wzrosły w porównaniu do roku 2005. Eksport ( w cenach bieŝących) liczony w złotych był wyŝszy

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 11 / 01 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 00 9 0 fax (+ ) 9 1 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 5 / 015 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 9 3 00 9 3 0 fax (+8 ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 12 maj 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara.

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. Analiza Fundamentalna Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. USA Agenda PKB rynek pracy inflacja Fed giełdy dolar główne wyzwania 2 Główne pytania dotyczące gospodarki

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia. Oferta sprzedaży raportu: Wydajność pracy w Polsce OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU Wydajność pracy w Polsce Kraków 2012 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 9 / 1 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 9 fax (+ ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo Finansów Ul.

Bardziej szczegółowo

EURO jako WSPÓLNA WALUTA

EURO jako WSPÓLNA WALUTA Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy EURO jako WSPÓLNA WALUTA Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny rynkowe Ŝywca wieprzowego Pogłębia się obniŝka cen skupu trzody chlewnej w Polsce. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 24-30.01.2011

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Klub Laureatów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego 25 kwietnia 2016 roku

Klub Laureatów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego 25 kwietnia 2016 roku 25 kwietnia 2016 roku Bieżąca sytuacja gospodarcza Grzegorz Warzocha - AVANTA Auditors & Advisors www.avanta-audit.pl Międzynarodowa sytuacja gospodarcza 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% Globalne tendencje gospodarcze

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer 5 / 1 Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 69 36 69 36 fax (+8 ) 69 1 77 e-mail: dziennikarze @mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Kamil Kuczyński Było wiele komentarzy dotyczących kryzysu finansowego w Irlandii i Islandii w latach 2008-2012.

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce Departament Polityki Makroekonomicznej Sytuacja makroekonomiczna w Polsce 27 lutego 215 ul. Świętokrzyska 12-916 Warszawa tel.: +48 22 694 52 32 fax :+48 22 694 36 3 Prawa autorskie Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społecznogospodarcza

Sytuacja społecznogospodarcza Sytuacja społecznogospodarcza w regionie Włodzimierz Szordykowski Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Gdańsk, dnia 30 listopada 2011 roku Sytuacja gospodarcza na świecie Narastający dług publiczny

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r.

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Unijny rynek gazu model a rzeczywistość Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Analiza trendów Wydobycie gazu w UE w 2010 r. Holandia Wielka

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ. Informacja

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ. Informacja Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, 11 stycznia 28 r. Informacja Sytuacja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 27 roku i perspektywy na rok 28 Rok 27 na Giełdzie

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Rynek piwa w Polsce i UE

Rynek piwa w Polsce i UE Rynek piwa w Polsce i UE mgr Katarzyna ROLA IERiGŻ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: katarzyna.rola@ierigz.waw.pl, Tel: +48 22 50 54 632 Rynek. Rynek to kluczowa kategoria ekonomii głównego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A Gospodarka światowa w 2015 Mateusz Knez kl. 2A Koło Ekonomiczne IV LO Nasze koło ekonomiczne współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Wspólne działania rozpoczęły się od podpisania umowy pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer 7 / 2014 Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+48 22) 694 36 00 694 36 04 fax (+48 22) 694 41 77 e-mail: dziennikarze

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Oszczędności długoterminowe z perspektywy rynku kapitałowego a wzrost gospodarczy kraju Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Forum Funduszy Inwestycyjnych, Warszawa, 16.06.2016 Model wzrostu Polski oparty

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W ostatnim tygodniu listopada 2014 r. w krajowym skupie odnotowano umiarkowany wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki,

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, www.wojmos.com wojmos@wojmos.com Budżet UE Budżet UE tworzony jest z kilku źródeł. Należą do nich m.in..

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Na przełomie września i października 2010 r., w krajowym skupie, monitorowane rodzaje zbóż podstawowych były o około 2% droższe niż tydzień wcześniej.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy

Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Nr 12 Bezrobocie w Polsce na tle sytuacji w UE Dane Eurostatu pochodzą z badań LFS (Labour Force Survey, w Polsce LFS realizowanego jako BAEL Badanie Aktywności

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITA POLITYKA PIENIĘŻNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, A HETEROGENICZNOŚĆ STREFY EURO. mgr Dominika Brózda Uniwersytet Łódzki

JEDNOLITA POLITYKA PIENIĘŻNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, A HETEROGENICZNOŚĆ STREFY EURO. mgr Dominika Brózda Uniwersytet Łódzki JEDNOLITA POLITYKA PIENIĘŻNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, A HETEROGENICZNOŚĆ STREFY EURO mgr Dominika Brózda Uniwersytet Łódzki Plan wystąpienia 1. Ogólne założenia polityki pieniężnej EBC 2. Dywergencja

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich PERSPEKTYWY GOSPODARCZE DLA POLSKI Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan Sytuacja w gospodarce światowej Poprawa koniunktury

Bardziej szczegółowo

Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939

Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939 Gospodarka światowa Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939 Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Etapy w analizie Lata 1918-1924 Lata 1924-1929 Lata

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade EURGBP

Fundamental Trade EURGBP Fundamental Trade EURGBP Euro to bez wątpienia jedna z najsłabszych walut w obecnym czasie, co z resztą widać po zachowaniu w stosunku do większości walut G10. EURUSD schodzi na coraz to niższe pułapy,

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PF Monitor konwergencji nominalnej w UE 7 marzec Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 9 fax (+ ) 9 77

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe 23 03 2011 Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Oceny krajów wg Coface OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ

Bardziej szczegółowo

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA Do tej pory skupialiśmy się na technicznej stronie procesu inwestycyjnego. Wiedza ta to jednak za mało, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Musimy zatem zmierzyć się

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku Perspektywy dla polskiego eksportu w 20 roku Rok 20 był bardzo udany dla polskiego eksportu Polski eksport w 20 roku osiągnął wartość 135,8 mld euro i był wyższy o,8 proc. niż rok wcześniej wynika z opracowania

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Zagrożona korona, czyli za i przeciw wprowadzaniu euro. Autor: Marzena Hausman, Dariusz Stasik

Zagrożona korona, czyli za i przeciw wprowadzaniu euro. Autor: Marzena Hausman, Dariusz Stasik Zagrożona korona, czyli za i przeciw wprowadzaniu euro Autor: Marzena Hausman, Dariusz Stasik Proponowany przebieg zajęć Po wykonaniu tego ćwiczenia będziesz znał obawy i nadzieje, jakie wiązali Szwedzi

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków Informacja prasowa Kontakt: Urszula Krassowska t +48 22 598 98 98 f +48 22 598 99 99 e urszula.krassowska@tns-global.pl www.tns-global.pl 11 marca 2008 W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo