TATYNIA 13 LAT RESTRYKCJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TATYNIA 13 LAT RESTRYKCJI"

Transkrypt

1 BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 4/04 KWIECIEÑ 2001 NAK AD egz. ISSN TATYNIA 13 LAT RESTRYKCJI Zgodnie z zarz¹dzeniem nr 8/01 Burnistrza Gminy Police z dnia r. informujemy, e 4 maja br. Urz¹d Gminy bêdzie nieczynny. Pilne sprawy (zgony) bêd¹ za³atwiane przez USC zgodnie z informacj¹ og³oszon¹ w siedzibie USC. W numerze: Zarz¹d ma absolutorium s. 4-5 Protest taksówkarzy s. 6 Mieszkañcy Tatyni od 13 lat walcz¹ z uchwa³¹ hamuj¹c¹ rozwój gospodarczy wsi. Ich przekleñstwem jest bezpoœrednie s¹siedztwo Zak³adów Chemicznych Police SA CZAS NA PORZ DKI Jak co roku w ramach obchodów Dni Ziemi m³odzie polickich szkó³ porz¹dkowa³a tereny Druga transgraniczna s. 12 Sprz¹tano tereny przyleg³e do padów w ostatnich kilku miesi¹cach zielone. Akcja usuwania œmieci trwa³a od 18 do 25 kwietnia. Udzia³ zg³osi³o 3200 osób. osiedli mieszkaniowych, szkó³, obiektów sportowych i miejsc rekreacyjnych. Worki i rêkawice ochronne zapewni³ uczestnikom Wydzia³ Ochrony Œrodowiska Urzêdu Gminy. Trans Net w strategicznych miejscach ustawi³ kontenery. Szko- ³y bior¹ce udzia³ w akcji otrzymaj¹ ekwiwalent pieniê ny w wysokoœci 1800 z³otych z Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska. Klasa Vb SP nr 7, pod okiem wychowawcy, Roberta Landowskiego, podzieli³a i usystematyzowa³a pracê. Starano siê segregowaæ œmieci. Nie by³o to ³atwe, bo sporo od- przesz³o wstêpn¹ fazê rozk³adu. - Liczyliœmy na jakieœ puszki, które zbieramy na konkurs Zamieñ puszki na pieni¹dze. Niestety, to co znaleÿliœmy, nie nadaje siê do ponownego przetworzenia - twierdz¹ uczniowie klasy Vb. Dni Ziemi stanowi³y doskona³¹ okazjê do przeprowadzenia w szko- ³ach lekcji ekologicznych. Zdaniem pedagogów dzieci i m³odzie szkolna zdaj¹ siê doskonale orientowaæ w zasadach dotycz¹cych segregacji odpadów. Roœnie pokolenie wra liwe na potrzeby œrodowiska. AS Klasa Vb, okolice ul. Tanowskiej, przy ska³kach

2 STRONA 2 KWIECIEÑ 2001 OD REDAKCJI INFORMATOR Niestety, wci¹ maj¹ miejsce przypadki, e Informator Policki nie dociera pod niektóre adresy w gminie. Wszelkie reklamacje i za alenia w tej sprawie nale y kierowaæ bezpoœrednio do Urzêdu Pocztowego w Policach, pod numerem: tel lub INTERNET W zwi¹zku z modyfikacj¹ gminnych stron internetowych informujemy, e wszystkie zainteresowane firmy z bran- y us³ugowej mog¹ przys³aæ do Redakcji Informatora swoje wizytówki w celu umieszczenia ich w Internecie. Wizytówka powinna zwieraæ: nazwê firmy, adres, telefon i ewentualnie adres . Dane przekazaæ mo na faksem lub em. Informacjê o firmie zamieszczamy nieodp³atnie. BOEING Niestety, Boeing 767 nie przyleci do NA GOR CO O KWESTIACH ISTOTNYCH (rozmowa z Krzysztofem Zieliñskim, Przewodnicz¹cym Solidarnoœci w ZCH Police SA, radnym i Przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach) O legalnoœci uczyæ. Kolejna wa na sprawa, to Informatora Polickiego przejêcie s³u by zdrowia i takie ni¹ Informator Policki jest miesiêcznikiem wydawanym przez Za- wiêkszych skarg mieszkañców. Jej pokierowanie, e funkcjonuje bez rz¹d Gminy w Policach. Jego pojawienie siê na pocz¹tku bie ¹cego niejsze nie bankrutuje. W Policach dostêpnoœæ jest du a, i co najwa - roku wywo³a³o sporo niezdrowych s³u by zdrowia siê nie wyprzedaje i emocji. Ich wynikiem by³ szum informacyjny, z którego przeciêtny zdrowia odbywa³o siê mo liwie bez- staramy siê, by wdra anie reformy obywatel móg³ wynieœæ mylne wyobra enie na temat ca³oœci tego boleœnie dla spo³eczeñstwa. gminnego przedsiêwziêcia. Sprawa O porz¹dku w polityce trafi³a ostatecznie do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, eby ta wyja- pewne zawirowania w polityce, W kraju od dawna obserwujemy œni³a sprawê legalnoœci wydawania szczególnie niekorzystne dla koalicji rz¹dz¹cej. W Policach sprawy te samego Informatora, jak te legalnoœci pozyskiwania pieniêdzy z zamieszczanych w nim reklam. wiaj¹ wra enie enklawy, gdzie trud- wydaj¹ siê pouk³adane. Police spra- Krzysztof Zieliñski, Przewodnicz¹cy Solidarnoœci w ZCH Police SA Krzysztof Zieliñski: - Komisja no zgadn¹æ, czy to koalicja faktycznie tak dobrze siê dogaduje, czy te nych zak³adach, ale tam dopuszczakiego. Jest równie pracownikiem po przeanalizowaniu uzasadnienia dotycz¹cego funkcjonowania Informatora Polickiego, które przedsta- Krzysztof Zieliñski: - W Poli- zap³acenia za zwolnienie pracowni- który na pocz¹tku bie ¹cego roku opozycja jest taka s³aba? no do pakietu socjalnego mo liwoœæ ZCH Police SA i autorem listu, wi³ naczelnik Wydzia³u Promocji i cach opozycja jest na normalnym poka. Taki zapis by³ absurdalny, ponie- wys³a³ do premiera RP. W liœcie tym Polic. Amerykanie nie planuj¹ te, jak Informacji, mia³a tylko jedn¹ w¹tpli- ziomie i trudno uznaæ j¹ za s³ab¹. W wa jeœli w pakiecie socjalnym ¹da informuje premiera, e dalsze zarz¹- na razie, budowy w naszym regionie fa- woœæ: czy p³atne mog¹ byæ og³osze- jej szeregach znajduj¹ siê przecie siê ochrony pracownika na trzy, piêæ, dzanie firm¹, przez obecnego jej pre- bryki zewnêtrznych kszta³tek do kad³u- nia umieszczane w Informatorze. ludzie wykszta³ceni, specjaliœci w czy dziesiêæ lat, nie mo na jedno- zesa Andrzeja Markowskiego, mo e ba swojego króla przestworzy. By³ to z Po uzyskaniu na ten temat opinii yciu zawodowym. Wydaje mi siê, e czeœnie zostawiaæ furtki w³aœcicie- doprowadziæ do jej upadku, z winy naszej strony dowcip z okazji 1 kwiet- prawnej komisja uzna³a, e temat opozycja raczej nie posiada argu- lowi, do jego pozbycia siê przed cza- podejmowanych przez prezesa de- nia. Tych, którzy ³¹czyli z Boeing Corp. zosta³ wyczerpany i aden z jej mentów, aby atakowaæ, poniewa w sem poprzez wyp³atê finansowej re- strukcyjnych dzia³añ. Gdyby Hiero- jakieœ nadzieje zawodowe, przepraszamy cz³onków nie zg³asza³ dodatkowych Policach nie ma adnych zdarzeñ afe- kompensaty. Du ym koncernom to nim Michalak wyst¹pi³ do premiera za zawiedzione nadzieje, ale nie zniechê- uwag. Jednoznacznie stwierdzono, e ralnych. Mamy du y komfort, jeœli siê op³aca. My, w ZCH Police, nie w charakterze zatroskanego obywa- camy do marzeñ i odmiany swojego za- Informator dzia³a legalnie, i e chodzi o funkcjonowanie naszej ko- pope³niliœmy tego b³êdu. St¹d nasi tela, prawdopodobnie sprawa nie sta- wodowego losu. Bo przecie, jeœli ktoœ zgodnie z prawem pobierane s¹ op³a- alicji, poniewa tworz¹ j¹ osoby roz- pracownicy mog¹ byæ o swoje gwa- ³aby siê g³oœna. Jednak pan Micha- powa nie pomyœla³ o pracy Boeing ty za publikowane w nim og³oszenia. s¹dne, potrafi¹ce efektywnie dysku- rancje spokojni. lak wyst¹pi³ oficjalnie jako przewod- Corp., to naprawdê ka de wyzwanie jest Pojawi³o siê tak e pytanie, na jakiej towaæ i ciê ko pracowaæ w klubach. nicz¹cy Rady Powiatu Polickiego, w w zasiêgu jego rêki. zasadzie dalej bêdzie funkcjonowa- Ale oczywiœcie istniej¹ kwestie, co O pirsie gazowym dodatku komponuj¹c swój list na ³o wydawnictwo, skoro œrodki wy- do których nie ma pe³nego porozu- Od pewnego czasu mówi siê o powiatowym papierze firmowym. dzia³u PI na ten cel s¹ wyczerpane? mienia. Myœlê tu chocia by o spra- budowie w polickim porcie pirsu Prezes Markowski zwróci³ siê wiêc Jednak na kwietniowej sesji absolu- wie œmieci i tego, czy gmina ma na gazowego. Inwestycja ta mia³aby za- do Rady Powiatu z proœb¹ o wyra e- toryjnej radni zadecydowali w³aœnie ich sk³adowaniu zarabiaæ. Przecie pewniæ ok nowych miejsc pra- nie zgody na wypowiedzenie panu Wydawca: o przesuniêciu pieniêdzy na ten cel, robi tak wiele gmin, a my mamy do cy w trakcie budowy i ponad 100 ju Michalakowi umowy o pracê. Zarz¹d Gminy w Policach wiêc Informator bêdzie dzia³a³ da- dyspozycji inwestycjê w Leœnie podczas dzia³ania pirsu. I choæ ZCH Krzysztof Zieliñski: - Przedsta- Koncepcja i projekt: Piotr Misi³o lej w obecnej postaci. Podsumowuj¹c, chcia³bym jeszcze raz podkreœliæ, e nie bêdzie ju kontynuacji jedn¹ z najnowoczeœniejszych w kraju. Moim zdaniem niepotrzebnie przegraliœmy przetarg na sk³adowa- Police jest jednym z najwiêkszych krajowych odbiorców gazu, dzia³alnoœæ niektórych lobbystów zaprze- wi³em swoje stanowisko na ten temat w trakcie spotkania klubowego AWS, gdzie jednoznacznie stwierdzi- Redakcja: badania sprawy Informatora przez nie szczeciñskich œmieci z Kostrzy- cza logice budowy pirsu w pobli u ³em, e w zwi¹zku z zaistnia³¹ sytu- Redaktor prowadz¹cy: Komisjê Rewizyjn¹, oczywiœcie, je- niem. Nasza oferta z pewnoœci¹ by- Zak³adów i usytuowania go na tere- acj¹ Michalak sam powinien zrezy- Marek D¹browski œli nie wyp³yn¹ jakieœ dodatkowe ³aby atrakcyjniejsza, gdyby w ³onie nie... wewnêtrznego portu w Œwino- gnowaæ z pracy w Zak³adach. Jego telefon: w¹tpliwoœci. koalicji na czas nast¹pi³y odpowied- ujœciu. postawa okaza³a siê co najmniej nie- fax: nie ustalenia. Kolejn¹ spraw¹, co do Krzysztof Zieliñski: - Wci¹ jasna, nie mówi¹c ju o tym, e do- O sukcesach minionego roku której nie ma pe³nego porozumienia trwa spór pomiêdzy osobami praw- puœci³ siê oszustwa wobec koalicjan- http: Tak zwana sesja absolutoryjna jest budowa stadionu. Deklaracje nymi, które za³o y³y konsorcjum tów, prezentuj¹c im ró ne wersje adres: ul. Stefana Batorego 3 jest de facto relacj¹ z wykonania bu- pokrycia czêœci kosztów budowy ze gazowe i na razie lokalizacje tej in- swojego pisma do premiera RP. Nie Police d etu gminy, za co odpowiedzialny strony ZCH Police SA s¹, choæ z westycji przedstawia siê bardzo zajmujê siê t¹ spraw¹, poniewa uwa- jest jej Zarz¹d. Jeœli zaplanowany drugiej strony nie wiadomo, jak bê- ogólnie, czyli w okrêgu Szczecin- am, e jest to problem klubu AWS Wspó³praca redakcyjna bud et zosta³ zrealizowany prawie w dzie wygl¹da³a sytuacja po prywaty- Œwinoujœcie. Bardzo du ¹ pracê w w Powiecie. Problem, który z pew- i komunikacja: 100% jest bardzo dobrze. Z pisma zacji firmy. tym wzglêdzie wykonuje tutaj prezes noœci¹ trudno przyjdzie im rozwi¹- Aneta Soprych Regionalnej Izby Obrachunkowej Markowski, który robi wszystko, by zaæ. Zbagatelizowanie ca³ej tej histo- Bogus³awa Budnicka wynika, e ubieg³oroczn¹ dzia³alnoœæ O pakiecie socjalnym pirs stan¹³ na terenie Zak³adów. A rii mo e spowodowaæ spore kompli- Klaudia Wildner (t³umacz) Zarz¹du Gminy Police mo na oce- ZCH Police S.A. s¹ najwiêk- jest o co walczyæ, poniewa inwesty- kacje w pracy Rady Powiatu, ponie- Foto: niæ na pi¹tkê z minusem. Ale wszyst- szym pracodawc¹ na terenie Powia- cja jest potê na i mo e przynieœæ wa trudno bêdzie to odebraæ inaczej, Aneta Soprych ko to s¹ to tylko cyfry. Warto wiêc tu Polickiego. Wraz z prywatyzacj¹ mnóstwo nowych miejsc pracy. ni jako oznakê s³aboœci. Tak e po- Marek D¹browski przy okazji zobrazowaæ kilka sukce- takiego molocha mieszkañcy oba- Czym to siê skoñczy, trudno jeszcze litycznej. sów kryj¹cych siê za s³upkami bu- wiaj¹ siê redukcji jego za³ogi, a tym dziœ powiedzieæ, choæ logika wska- Rozmawia³: Marek D¹browski Sk³ad i ³amanie: Pawe³ Masicz Piotr Masicz chalterskich obliczeñ. Krzysztof Zieliñski: - Takich sukcesów by³o sporo, ale na plan samym radykalnego wzrostu bezrobocia w regionie. Samych pracowników ZCH Police S.A. interesuje zuje, e optymalnym rozwi¹zaniem jest lokalizacja w Policach. Na niekorzyœæ dzia³aj¹ tutaj jednak lokal- OG OSZENIE Druk: Kema Sp. z o.o. Szczecin ul. Wiosenna 1 pierwszy wysuwaj¹ siê dwa: oœwiata i s³u ba zdrowia. Utrzymanie oœwiaty na dotychczasowym poziomie zapewni³o niew¹tpliwie spo³eczny spo- z pewnoœci¹ kwestia nastêpuj¹ca: czy po prywatyzacji Zak³adów dotrzymane zostan¹ warunki wynikaj¹ce z porozumienia pomiêdzy ne lobbyngi, chocia by œwinoujski, które, choæ prawdopodobnie nie przeforsuj¹ korzystnego dla siebie rozwi¹zania, to jednak Zak³ad Mechaniki Pojazdowej w Policach ul. Jod³owa 14 przyjmie uczniów w wieku lat po Reklama: kój, z utrzymaniem którego mia³o obecnym Zarz¹dem Zak³adów a opóÿniaj¹ rozpoczêcie budowy pir- szkole podstawowej na praktyki GSM: problem wiele gmin w województwie zwi¹zkami zawodowymi? Chodzi o su. Gdyby nie tego typu gry, budo- zawodowe kierunek - mechanika zachodniopomorskim. W³adze gmi- to, czy gwarancja trzyletniego za- wa pirsu mog³aby siê rozpocz¹æ pojazdów samochodowych. Po na przeznaczaj¹ u nas na oœwiatê wy- trudnienia pracowników faktycz- jeszcze w tym roku. ukoñczeniu praktyk i zdaniu egza- Redakcja nie zwraca tekstów nie j¹tkowo du ¹ czêœæ swojego bud e- nie powstrzyma nowego w³aœci- minu w Izbie Rzemieœlniczej zamówionych, oraz zastrzega so- tu. Mo na wiêc powiedzieæ, e edu- ciela przed redukcj¹ za³ogi przed O sprawie uczeñ otrzymuje dyplom czelad- bie prawo ich redagowania i kacja jest oczkiem w g³owie polic- czasem? Hieronima Michalaka nika, który jest honorowany w kra- skracania. Za treœæ reklam i og³o- kich samorz¹dowców. Dziêki temu Krzysztof Zieliñski: - Faktycz- Hieronim Michalak jest prze- jach Unii Europejskiej szeñ Redakcja nie odpowiada. nasza m³odzie mo e spokojnie siê nie zwalniano ludzi w prywatyzowa- wodnicz¹cym Rady Powiatu Polic- Tel

3 KWIECIEÑ 2001 STRONA 3 TATYNIA TRZYNAŒCIE LAT RESTRYKCJI Mieszkañcy Tatyni wci¹ odczuwaj¹ skutki restrykcyjnych zarz¹dzeñ zawartych w uchwale Wojewódzkiej Rady Narodowej z 1988 roku. Dziœ jeszcze mówi¹ o degradacji wsi, k³opotach ze stref¹ ochronn¹ ZCH Police SA i o gazyfikacji, która ma ponoæ omin¹æ ich wieœ. Ale ju niebawem niekorzystne prawo zostanie zmienione, a gaz te trafi do Tatyni. Narzêdzie degradacji ces d³ugotrwa³y i uci¹ liwy. Niebawem Relikt tamtych czasów W opinii mieszkañców Tatyni bêdziecie pañstwo poinformowani o Pañstwo maj¹ pretensje do nas, uchwa³a Nr III/19/88 z 27 paÿdzierni- mo liwoœci wgl¹du do zmian tego pra- ale my przecie tylko ponosimy kon- ka 1988 r. sta³a siê wygodnym narzê- wa, na które tak pañstwo siê skar ¹. sekwencje b³êdów poprzedniej w³adzy dziem w rêkach gminnych urzêdników Co do samych zmian, to muszê powie- stwierdzi³ burmistrz W³adys³aw w ograniczaniu mo liwoœci rozwoju dzieæ, e Zarz¹d Gminy od dwóch lat Diakun. Proszê pomyœleæ, czy w gospodarczego wsi. Najpierw wymy- czyni starania, by te strefy ograniczyæ 1988 roku pañstwo zorganizowaliby œlono strefê uci¹ liwoœci, na bazie do terenu w³asnoœci ZCh Police takie spotkanie? A nawet gdyby, to czy zagro eñ zwi¹zanych dzia³alnoœci¹ S.A. Takie starania czynione by³y jesz- ktoœ z w³adz w ogóle by na nie przyje- ZCH Police. Po wytyczeniu tego ob- cze wczeœniej, ale zawsze trafia³y na cha³? Czy w 1988 roku przyjecha³ do szaru wprowadzono restrykcyjne za- opór s³u b sanitarnych. Dopiero was naczelnik gminy i poinformowa³ rz¹dzenia wobec mieszkañców wsi i ostatnimi czasy pojawi³a siê realna o takiej uchwale? Nie. My dzisiaj u was to bez prawa odwo³awczego. Miesz- mo liwoœæ ograniczenia stref uci¹ - jesteœmy i informujemy, e to prawo kañcy nie mogli np. rozbudowywaæ liwoœci. Jest ju zgoda Sanepidu i s¹ bêdzie nied³ugo zmienione. Bêdzie swoich posesji lub wdra aæ specjali- na to pieni¹dze. zmienione, bo dopiero teraz, po 10 Mieszkañcy Tatyni skar yli siê na to, e pewna uchwa³a, podjêta w 1988 roku, wci¹ hamuje rozwój gospodarczy wsi stycznych upraw polowych. Zdaniem mieszkañców Tatyni by³o to celowe Bez ostrze enia Mieszkañcy Tatyni czuj¹ siê roz- latach demokracji w Polsce pojawi³a siê taka mo liwoœæ. dzia³anie w³adz. Mia³o to doprowadziæ aleni i oszukani. Wszystko wskazu- A kiedy nadejd¹ zmiany... do stagnacji gospodarczej wsi i stwo- je na to, e ówczesna w³adza potrak- Niebawem do publicznego wgl¹- rzyæ warunki, byæ mo e, do taniego towa³a ich przedmiotowo. du zostanie wy³o ony nowy plan za- wykupu gruntów oraz zabudowañ. Fak- Nikt nie ostrzeg³ nas, e istniej¹ gospodarowania dotycz¹cy m.in. re- tem jest, e w tym czasie liczba miesz- jakieœ strefy zagro enia ze strony Za- jonu Tatyni. Plan przewiduje, e teren kañców wsi zmniejszy³a siê o 30%. k³adów i e nasza wieœ le y na granicy najbli szy Zak³adom, teoretycznie naj- Dzisiaj, w warunkach wolnorynko- drugiej i trzeciej strefy skar yli siê bardziej ska ony, przekszta³cony zosta- wych, Tatytnia przesta³a byæ terenem ludzie z Tatyni. Nie powiadomiono nie pod teren budowlany przemys³owy, atrakcyjnym dla inwestora, a maj¹tek nas o tym, e w dokumentach specja- eby rozœrodkowaæ uci¹ liwoœæ zwi¹za- jej mieszkañców traci z dnia na dzieñ listów od ochrony œrodowiska zale- n¹ z bezpoœredni¹ bliskoœci¹ Zak³adów. na wartoœci. cano wyprowadzenie z terenu naszej Dla mieszkañców Tatyni oznacza to, e W trakcie kwietniowego spotka- wsi ca³ej produkcji rolniczej. A w co prawda nie bêd¹ mogli odzyskaæ tam- nia z w³adzami gminy Police, miesz- uchwale, o której tutaj wspomniano, tejszych terenów pod uprawy rolne, ale kañcy wsi wnioskowali, eby w trybie w ogóle nie by³o o tym mowy. Pieni¹- bêd¹ kogli na nich spokojnie budowaæ i Organizatorzy spotkania w Tatynii s³uchaj¹ argumentacji gminnych urzêdników w sprawie ograniczenia natychmiastowym uchyliæ uchwa³ê z 1988 r. i opracowaæ plan perspekty- dze zaoszczêdzono, a problem pozosta³. Czy chodzi o to, eby nas tanio nareszcie... zarabiaæ. Tatyni nie ominie tak e gazoci¹g. stref ochronnych wokó³ ZCh Police SA wiczny rozwoju wsi. wykupiæ? U nas w dalszym ci¹gu nie Jego przebieg i kolejne etapu budowy Prawo jest prawem mo na uzyskaæ pozwolenia na budo- prezentujemy na mapce poni ej. Niestety prawo nie przewiduje wê. Marek D¹browski mo liwoœci uchylenia takiej uchwa³y. Przy okazji okaza³o siê, e w³adze Polic ju od kilku lat walcz¹ o zmianê niekorzystnego dla mieszkañców Tatyni zapisu. - Faktem jest, e istnieje przytoczony tu akt prawny z 1988 roku i wszyscy tutaj mo emy siê zgodziæ, e jest z³y, tylko e on taki w³aœnie jest t³umaczy³ podczas spotkania w Tatyni, Marek Koguciuk, naczelnik Wydzia³u Urbanistyki i Architektury. - Prawo nie przewiduje uchylenia takie- Naczelnik Wydzia³u Urbanistyki i Architektury, Marek Koguciuk, go aktu. Prawo przewiduje tylko jego wyjaœnia mieszkañcom Tatyni ich sytuacjê prawn¹ ewentualn¹ zmianê. Jest to jednak pro-

4 STRONA 4 KWIECIEÑ 2001 SESJA ABSOLUTORYJNA KOMENTARZE KOALICJI RZ DZ CEJ Wojewódzki wymaga³ dodat- w tê dziedzinê g³êbiej, wyda- bardziej przyjaznym œrodo- naszymi trzema burmistrzami. kowego opracowania, a dla j¹c na ten cel gminne pieni¹- wisku. Istotn¹ spraw¹ jest Jestem spo³ecznym cz³onkiem tzw. mijanki polickiej za- dze. tak e to, e zdecydowaliœmy Zarz¹du i bywam na spotkaniach brak³o pozytywnej opinii Sa- Przejêliœmy te odpowie- siê zorganizowaæ konkurs tylko w czwartki, ale mo e w³a- nepidu. dzialnoœæ za s³u bê zdrowia. architektoniczny na zago- œnie dlatego lepiej wyczuwam Jeœli chodzi o Wydzia³ Go- Staraliœmy siê równie an- spodarowanie kwarta³u po- pozytywn¹ atmosferê towarzy- spodarki Gruntami, dociera³y ga owaæ publiczne pieni¹dze miêdzy ulicami Pi³sudskie- sz¹c¹ tej wspó³pracy. Podoba mi do nas sygna³y, e podejœcie w budowê i remonty dróg, w go a Siedleck¹. To jest spra- siê równie, e zapraszani na Zarz¹du do wyceny gruntów i uzbrojenie terenu. Myœlê tu wa przysz³oœci. Dzisiaj nie spotkania naczelnicy wydzia³ów W³adys³aw Diakun nieruchomoœci jest zbyt rygo- te o finansowaniu przedsiê- ma jeszcze efektów, ale ju s¹ zawsze doskonale przygoto- burmistrz rystyczne. Rz¹dzi nami prawo, wziêæ zwi¹zanych z wodoci¹- niebawem to siê zmieni. I wani, a wszelkie materia³y do- Chocia rok 2000 by³ ro- a wyceny dokonywane przez gami i gazyfikacj¹. Starali- nie jest prawd¹ to, co mówi starczane s¹ z du ym wyprze- kiem trudnym dla wszystkich rzeczoznawców obowi¹zuj¹ œmy siê utrzymaæ nasze za- opozycja, e p³aci siê za dzeniem. W tej gminie widaæ samorz¹dów, to jednak wykona- potem na przetargach. Nie uda- soby mieszkaniowe w nale- projekty, które nastêpnie ciê k¹ wspóln¹ pracê urzêdni- nie bud etu w gminie Police ³o siê uzyskaæ wp³ywu z ty- ytym stanie, eby ich wy- odstawiane s¹ na pó³kê. Rad- ków, aby jej mieszkañcom y³o wypad³o bardzo pozytywnie. Po tu³u kilku strategicznych ob- gl¹d zewnêtrzny i stan tech- ni powinni myœleæ te o siê lepiej. stronie dochodów mamy szarów, np: stacji benzyno- niczny by³y coraz lepsze. przysz³ych kadencjach i o 97,38%, a po stronie wydatków wej, dzia³ki przy ul. Przemy- Utrzymywaliœmy tak e ko- tym, e mieszkañcy chc¹ 96,26%. Jest to wynik bardzo s³owej oraz dzia³ek przy ul. munikacjê lokaln¹ wspól- systematycznie podnosiæ dobry. Asfaltowej. Osobiœcie wyko- n¹ firmê wespó³ z gmin¹ standard swojego ycia. A nanie bud etu oceniam na Szczecin. I, jak nam wiado- bez inwestowania w planisty- pi¹tkê z minusem. mo, tê komunikacjê utrzymy- kê, to siê nigdy nie uda. waliœmy w stopniu zadowalaj¹cym naszych mieszkañców. Staraliœmy siê anga owaæ pieni¹dze publiczne tak e w Witold Król rozwój kultury, szczególnie w Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej znane w ca³ej gminie cyklicz- i Przewodnicz¹cy Klubu UW ne imprezy plenerowe. Waldemar Echaust z-ca burmistrza Realizacja bud etu w roku 2000 by³a ogromnym wysi³kiem dla wszystkich dzia³aj¹cych przy jego realizacji si³ spo³ecznych i ugrupowañ politycznych. Zarz¹d postawi³ Jakub Pisañski z-ca burmistrza W ubieg³orocznym planie dochodów i wydatków mówiono g³ównie o dwóch priorytetach: pierwszym z nich by³a W niektórych kwestiach nie uda³o nam siê zrealizowaæ zamierzonych wydatków w 100%. Spowodowa³y to przyczyny obiektywne. Jednak mimo pewnych trudnoœci realizacja bud etu wypad³a w sposób zadowalaj¹cy. Krzysztof Zieliñski Przewodnicz¹cy Klubu Radnych AWS Odby³y siê dwa posiedzenia Komisji Rewizyjnej, na które zaproszeni byli zarów- Posi³kuj¹c siê terminologi¹ sportow¹ nale y stwierdziæ, e zawsze mo na dalej, wy ej i szybciej. Ale na ograniczenia sk³adaj¹ siê mo liwoœci do uzyskania takiego wyniku, œrodki jakie siê na ten cel posiada i ca³y szereg innych czynników. sobie w zwi¹zku z tym bar- realizacja inwestycji na po- no burmistrz, jak i skarbnik. Mo liwoœci do uzyskania dzo wysokie wymagania, bo ziomie gwarantuj¹cym rozwój Z pytañ, jakie zadawano za- dobrego wyniku, to jest m.in. jak wiadomo pieniêdzy na naszej gminy,. zaœ w sferze proszonym goœciom nie wy- odpowiednie przygotowanie zaspokojenie wszystkich po- wydatków bie ¹cych mówili- nika³y wiêksze zastrze enia planistyczne. Mówiê o tym trzeb gminy by³o i jest zbyt œmy o takiej ich wysokoœci, odnoœnie wykonania bud etu dlatego, poniewa wielokrot- ma³o. która umo liwia³aby sta³y za rok Tak e ze stro- nie by³a tutaj podnoszona Zmniejszenie przez rz¹d wzrost jakoœci us³ug œwiad- ny opozycji, dlatego dziwi¹ sprawa tzw. pu³kowników. subwencji oœwiatowej i udzia- czonych na rzecz mieszkañ- mnie stanowiska klubów Otó Zarz¹d podejmuje de- ³u w podatku dochodowym od osób fizycznych zmusi³y nas do zaciskania pasa. Ju od kil- ców naszej gminy. I tu, myœlê, istotnym by³oby zastanowiæ siê nad sposobem wydatkowa- Zbigniew Wyrwicz cz³onek Zarz¹du Gminy SLD i PSG, poniewa za wnioskiem o udzielenie absolutorium w ramach Komi- cyzje optymalne w danej sytuacji w jakiej znajduje siê gmina. Bud et gminy nie jest ku lat pañstwo przerzuca na nia pieniêdzy na oœwiatê, któ- W sprawach bie ¹cych sji Rewizyjnej, trzy g³osy czymœ sta³ym. On siê zmie- samorz¹dy coraz wiêcej za- ra ma najwiêkszy udzia³ w wy- uwa am, e niew¹tpliwym by³y za, zero przeciw i dwa nia. I dzisiaj widzimy, jak dañ, a w zamian nie oferuje datkach bud etowych. Myœlê, sukcesem tego Zarz¹du jest wstrzymuj¹ce siê. ostro nie Zarz¹d musi po- adnej pomocy finansowej. e sposób w jaki przebiega³y uporanie siê z oœwiat¹ i roz- dejmowaæ decyzje, jak bar- Nic wiêc dziwnego, e Zarz¹d w naszej gminie zmiany spo- poczêcie reformy s³u by dzo wa yæ wszystkie za i Gminy w Policach musia³ szu- wodowane wejœciem w ycie zdrowia. Dla mnie wa ny przeciw, kiedy zamówiæ pro- kaæ innych Ÿróde³ pozyskiwa- nowej ustawy o systemie jest poza tym fakt, e opra- jekt, a kiedy siê z niego wy- nia pieniêdzy, z zaci¹ganiem oœwiaty, s¹ sukcesem tej gmi- cowano plany zagospodaro- cofaæ, czy te od³o yæ na kredytów w³¹cznie. ny i jej Zarz¹du. Nie spotkali- wania dziesiêciu obszarów czas dalszy. Mo na to wyja- Jeœli byœmy trzymali siê œmy siê na przestrzeni 2000 gminy. Dwa kolejne ju zo- œniæ chocia by na podstawie wy³¹cznie cyfr i procentów, to roku z protestami i problema- sta³y niedawno zatwierdzo- sytuacji w mieszkalnictwie. najgorzej wypad³o w realiza- mi zwi¹zanymi z oœwiat¹, a ne, czyli mamy ich razem 12. Kiedy konstruowany by³ cji bud etu planowanie prze- przecie o tym, e gdzie in- Wykonano tu bardzo du ¹ bud et, mieliœmy spore pro- strzenne. Realizacja planu wy- dziej dzieje siê Ÿle czytali- pracê, która zacznie procen- Cecylia apko blemy finansowe. Nie wie- nosi w tym przypadku 59%, œmy wszyscy. Ten sukces towaæ ju w niedalekiej cz³onek Zarz¹du Gminy dzieliœmy jakie bêd¹ dochody, ale opracowywane przez ten okupiony by³ koniecznoœci¹ przysz³oœci. Do kolejnych Uwa am, e sukcesem ale mówiliœmy wówczas, e wydzia³ plany mog¹ skutkowaæ wsparcia siê kredytem. By³y sukcesów zaliczyæ nale y z obecnego Zarz¹du jest to, e jeœli dochody bêd¹ wystarcza- w przysz³oœci wzrostem ak- to trudne decyzje, ale uda³o pewnoœci¹ podpisanie umo- poradziliœmy sobie z k³opota- j¹co du e, nadwy kê przezna- tywnoœci gospodarczej gminy. nam siê omin¹æ wszystkie wy z Polskim Górnictwem mi, spowodowanymi nie wp³y- czymy na sferê budownictwa. Sk¹d te opóÿnienia? W Pil- meandry towarzysz¹ce zwy- Naftowym i Gazownictwem niêciem subwencji oœwiatowej Kiedy pojawi³a siê taka mo - chowie oczekiwano na wy- kle podobnym zmianom. na gazyfikacjê gminy. To te i, e zachowaliœmy wobec na- liwoœæ, pieni¹dze takie zosta- niki skargi z³o onej do NSA, Poradziliœmy sobie rów- popycha gminê ku lepszej uczycieli twarz. Tak e decyzja ³y na ten cel przygotowane. I w Sierakowie oczekiwano na nie z kwesti¹ zmniejszonych przysz³oœci. Nastêpnie Ma- Zarz¹du, eby wzi¹æ po yczkê dlatego klub UW pozytyw- zgodê ministra ochrony œro- wp³ywów z bud etu pañstwa. ster Plan, kanalizacja gminy, na wyp³atê wyrównania dla na- nie ocenia wykonanie bud e- dowiska na odlesienie terenu, Dotyczy³o to g³ównie kanalizacja starych Polic. uczycieli zosta³a w œrodowisku tu, nie tylko dlatego, e je- w Trzeszczynie wstrzymano oœwiaty, ale równie opieki Wszystko to razem oraz do- pedagogów naprawdê g³êboko steœmy w koalicji, ale dlate- prace do czasu wyjaœnienia spo³ecznej. Obszar ubóstwa bra wspó³praca z ZCH Po- doceniona. go, e radni UW uwa aj¹, e sprawy przebiegu gazoci¹gu wci¹ siê rozszerza, dlatego lice SA powoduj¹, e nasi Co mnie uderza w pracy bud et zosta³ po prostu do- DN 700, w Trzebie y - Urz¹d musieliœmy zaanga owaæ siê mieszkañcy yj¹ w coraz Zarz¹du, to zgodnoœæ pomiêdzy brze uchwalony.

5 KWIECIEÑ 2001 STRONA 5 STANOWISKO (SKRÓT) KLUBU RADNYCH SLD DOTYCZ CE WYKONANIA BUD ETU ZA ROK 2000 PRZEZ ZARZ D GMINY Bud et na rok 2000 zosta³ uchwalony 28 grudnia 1999 r., stosunkiem g³osów 21 do 11. Radni SLD g³osowali przeciw temu bud etowi. Argumentami przeciw przyjêciu tego bud etu by³y m.in.: brak strategii rozwoju gminy, brak planowania, konsekwencji, czy racjonalnego wykorzystania œrodków dla osi¹gniêcia celów, które zarówno wówczas, jak i dziœ nie s¹ znane. A oto przyk³ad. Planowane kwoty w wykazie wieloletnich inwestycji na pocz¹tku roku 2000 wynosi³y ok. 26 mln z³ na rok Nastêp- Komisja Rewizyjna, oprócz przygotowywania wniosku dotycz¹cego wykonania bud etu przez Zarz¹d Gminy, zajmowa³a siê tak e spraw¹ legalnoœci wydawania Informatora Polickiego. W obydwu przypadkach, jak wiadomo, jej opinia okaza³a siê pozytywna. O kilka szczegó³ów na ww. tematy poprosiliœmy dwóch opozycyjnych radnych i cz³onków Komisji Rewizyjnej: Janusza Kardziejonka z PSG oraz Kazimierza Wirkijowskiego z SLD. O Informatotrze Polickim REWIZJA PRZEZ OPOZYCJÊ nie pod koniec roku 2000zwiêkszono je do kwoty 47 mln z³.. W Janusz Kardziejonek : Sprawa Informa- Janusz Kardziejonek Kazimierz Wirkijowski Jerzy Goœliñski Przewodnicz¹cy Klubu SLD w Radzie Miejskiej radny PSG radny SLD tora Polickiego toczy siê dalej i nie jest wcale zamkniêta Pozytywne stanowisko w tej sprawie jednego radcy prawnego mnie nie zadowala. Wyjaœnialiœmy te sprawê nowego naczelnika Wydzia³u Promocji i Informacji, który prowadzi przecie równolegle z prac¹ w gminie, w³asn¹ firmê. Przedstawiono nam PIT 5, z którego wynika³o, e faktycznie prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹, ale konsekwencji, w wykazie wieloletnich inwestycji w planie na rok 2000 pozosta³o ju tylko ok. 13 mln z³. Tak wiêc miêdzy bud etami 2000 a 2001, gdzieœ zawieruszy³o siê 35 mln z³. Kolejn¹ spraw¹ jest brak koncepcji budownictwa mieszkaniowego, tak w bud ecie roku 2000, jak i nadal w bud ecie 2001 roku, gdzie nie przeznaczono na ten cel praktycznie adnych œrodków. Jaka jest wiêc strategia koalicji AWS - UW w tej dziedzinie? Wci¹ nie wiadomo. Odnosi siê wra enie, e sami koalicjanci nie bardzo wiedz¹. nie ma z tego tytu³u adnych wp³ywów. Ma zerowy obrót. I taki argument te nie jest dla mnie wystarczaj¹cy. Ale generalnie chcemy najpierw wyjaœniæ, czy gmina mo e w ogóle w tej formie wydawaæ Informator, czy mo e umieszczaæ p³atne reklamy, a póÿniej weÿmiemy siê za tê drug¹ sprawê.* Wszystko to tylko przyk³adowe wyliczenia. Bud et, to plan finansowy jednoroczny, ale rozpatrywaæ go tylko w tym aspekcie by³oby nieporozumieniem. Absolutorium udziela siê za wykonanie bud etu za konkretny rok. Dochody gminy Police plasuj¹ j¹ na czo³owych miejscach w kraju. Du e kwoty wydaje siê tutaj na bie ¹ce utrzymanie gminy. Stanowi to w przybli eniu ¾ budýetu, wiæc tym bardziej brak strategii rozwoju gminy przyczynia siæ do tego, ýe kwoty te nie wydawane sà racjonalnie. W przybliýeniu ¼ budýetu moýna przeznaczyã na inwestycjæ, ale przy braku strategii, planu finansowego i rzetelnego planu inwestycyjnego, o prawid³owym rozwoju gminy nie mo e byæ mowy. I tak, przyk³adowo, wykonano dokumentacjê zadañ inwestycyjnych w roku 2000 na boisko za SP nr 8, czy te dotycz¹c¹ budynku komunalnego przy ul. Szkolnej, ale wydatki te okaza³y siê przedwczesne, gdy prace przy tych inwestycjach nie s¹ kontynuowane. Jak wynika ze sprawozdania, wykonanie bud etu w pozycji inwestycje wynosi ok. 92%, na co nie mo na nie spojrzeæ krytycznie. Szczególnie k³uj¹ w oczy wykonane w ok. 87% wydatki na gospodarkê mieszkaniow¹, niematerialn¹ i us³ugi komunalne, mimo e w Kazimierz Wirkijowski: Podczas obrad Komisji Rewizyjnej zada³em na temat funkcjonowania Informatora szereg pytañ i muszê stwierdziæ, e na wszystkie te pytania otrzyma³em odpowiedÿ wyczerpuj¹c¹. Tak wiêc na podstawie dokumentów, które mi przedstawiono stwierdzam, e z tym wydawnictwem wszystko jest w jak najlepszym porz¹dku. O wykonaniu bud etu Janusz Kardziejonek: Generalne w¹tpliwoœci podczas obrad Komisji Rewizyjnej dotyczy³y sprzeda y nieruchomoœci. Prowadzona obecnie gminna polityka w zakresie zbywania nieruchomoœci jest dla mnie trochê niezrozumia³a. Rozumiem, e pierwsza cena wyjœciowa oszacowana jest przez ekspertów. Ale jeœli nikt nie pojawia siê na przetargu, to w drugim rzucie obni amy cenê przynajmniej o 30%, a nie o 6 tys. z³, przy cenie wywo³awczej nieruchomoœci przekraczaj¹cej * Informator Policki czasopismo zarejestrowane przez I Wydzia³ Cywilny S¹du Okrêgowego w Szczecinie. Sygn. Akt. I. NS. Rej. Pr 1/2001. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o prawie prasowym z dnia 26 stycznia 1984 roku cyt.: Prasa mo e zamieszczaæ odp³atne og³oszenia i reklamy (przyp. red.). obiektach zarz¹dzanych przez ZGKiM widaæ coraz wiêksze potrzeby. Nastêpnie, zagospodarowanie przestrzenne wykonane tylko w 59%, czy te inwestycje w oœwiacie, równie plasuj¹ce siê na niskim pu³apie.byæ mo e przyczyn¹ takiej sytuacji by³y zawirowania w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym, który nadzoruje i przygotowuje wiêkszoœæ dzia³añ inwestycyjnych. Podsumowuj¹c nale y stwierdziæ, e bud et roku 2000 nie rozwi¹za³ tych problemów, które sta³y przed nami na pocz¹tku 2000 roku. Wydawanie pieniêdzy tylko na bie ¹ce potrzeby i byæ mo e ³atanie przys³owiowych dziur, czy sposób aby dziœ, a jutro siê zobaczy, nie mo e stanowiæ podstawy do udzielenie przez radnych SLD absolutorium dla Zarz¹du Gminy Police. Tym bardziej, e bezrobocie w gminie Police wzrasta. Wydane w 2000 roku œrodki pozwoli³y w mniejszym czy wiêkszym stopniu na 100 tys. z³. Z kolei kwestia czêstych przesuniêæ bud etowych w roku ubieg³ym nie by³a a tak istotna, poniewa w trakcie przetargów firmy schodzi³y z kosztów i z tymi zaoszczêdzonymi pieniêdzmi przecie trzeba by³o coœ zrobiæ. Kazimierz Wirkijowski: - To, e w ci¹gu roku bud et jest zmieniany, to jest sprawa oczywista i mo e siê to nie podobaæ tylko tym, którzy nie wiedz¹, e jest to jedna z metod w³aœnie nale ytego wykorzystania pieniêdzy i oszczêdnoœci. To by by³a tragedia, gdyby raz zatwierdzi³o siê bud et, którego nie mo na by by³o modyfikowaæ. Ogólnie w trakcie obrad Komisji pretensji by³o sporo. Generalnie dotyczy³y gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gdzie mia³o miejsce najni sze wykonanie bud etu. W naszej gminie potrzeby pod tym wzglêdem s¹ wy sze ni przeznaczone œrodki. Dlatego tym bardziej denerwuj¹cy jest fakt, e jeszcze tych sk¹pych pieniêdzy w pe³ni siê nie wykorzystuje. Generalnie wykonanie bud etu jest dobre. Ale spadek koniunktury jest zauwa alny, tak jak zauwa- obs³ugê zadañ bie ¹cych, natomiast nie przyczyni³y siê do adnego rozwoju. alny jest przecie 100% wzrost bezrobocia. Rozmawia³: MD UZASADNIENIE DO WNIOSKU KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W POLICACH, DOTYCZ CE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM ZARZ DOWI GMINY W POLICACH I WYKONANIA BUD ETU ZA 2000 ROK (SKRÓT) UZASADNIENIE wraz z pochodnymi (tj. 72, 11, 41, 42). wraz z podaniem kosztów uzbrojenia tere- e wszystkich œrodków na prywatyzacjê eli bêd¹ mo liwoœci (np. wiêksze wp³ywy, Bud et Gminy Police zosta³ uchwalony W wyniku tych zmian zwiêkszono plan nu. Podejmowane dzia³ania zastêpcze po- Z.P.G. POLIGUM S.A. oraz ZWiK i rezygnacja z wydatków mniej istotnych, pil- przez Radê Miejsk¹ w Policach uchwa³¹ dochodów bud etowych o kwotê legaj¹ce na wystawianiu do przetargów dzia- ZGKiM. Wi¹ e siê to z nie znalezieniem in- nych, oszczêdnoœci w wydatkach tj. wyko- Nr XX/137/99 w dniu 28 grudnia 1999r. Pla- z³, a plan wydatków zmniejszono o kwotê ³ek, które nie by³y wczeœniej planowane do westora strategicznego (w dalszym ci¹gu nanie zadania za mniejsz¹ kwotê), to nale y nowane dochody ustalono w wysokoœci z³. ¹cznie plan dochodów po sprzeda y, nie odnios³y zamierzonego efek- czynione s¹ starania) oraz odst¹pieniem wykorzystaæ kredyt w niezbêdnym zakre z³, a planowane wydatki w wy- zmianach wyniós³ z³, a plan wy- tu (brak nabywców, sprzeda po cenach mi- (czasowo) od przekszta³cenia ZWiK. W za- sie. Zarz¹d Gminy wykorzysta³ kwotê sokoœci z³. W zakresie realizacji datków z³. Ró nicê w wysoko- nimalnych, rezygnacja z kupna). Pozosta³e daniach zleconych plan wydatków nie zo z³ bez istotnego uszczerbku na re- zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹- œci z³, stanowi¹c¹ deficyt bud e- dochody zrealizowano tylko w 90,88 %. jed- sta³ zrealizowany w ca³oœci na oœwietlenie alizowanych zadaniach. W zwi¹zku z tym dowej i innych zadañ zleconych ustawami tu równowa y³a: nadwy ka bud etowa z lat nym z g³ównych powodów nie wykonania ulic. Wynika to z nie przekazania z bud etu gmina zwróci mniej œrodków oraz mniejsze plan dochodów i wydatków ustalono w ubieg³ych w wysokoœci z³, po ycz- by³o niepe³ne przekazanie dotacji przez Po- wojewody ca³oœci wnioskowanych œrodków bêd¹ koszty obs³ugi kredytu. wysokoœci z³. ka z WFOŒiGW w Szczecinie w wysoko- wiatowy Fundusz Ochrony Œrodowiska (przyczyna - brak œrodków w bud ecie Czêœæ zadañ by³a realizowana bezpo- Ró nica miêdzy dochodami a wydat- œci z³, po yczka z NFOŒiGW w przeznaczonej na realizacjê zadania inwe- wojewody). Wykonanie zadañ inwestycyj- œrednio przez jednostki organizacyjne gmi- kami wynios³a z³ i stanowi³a defi- Warszawie w wysokoœci z³ oraz stycyjnego pn.: Budowa Zak³adu Odzysku nych na poziomie 92,88 % jest dobrym wy- ny. By³y one wykonywane zgodnie z przy- cyt bud etu. ród³em jego pokrycia by³a: kredyt bankowy w wysokoœci z³ i Sk³adowania Odpadów Komunalnych w nikiem. By³oby wiêksze gdyby wp³ynê³a jêtymi planami rzeczowo finansowymi na 1) po yczka z Wojewódzkiego Funduszu (zrealizowany w kwocie z³). Leœnie Górnym (ok. 400 tys. z³.) W po- ca³a dotacja z Powiatowego Funduszu miarê ich mo liwoœci. Mimo, e w wiêkszo- Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod- Zmiany by³y podyktowane ró nymi szczególnych Ÿród³ach dochodów wystêpuj¹ Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej œci przypadków œrodki by³y niewspó³mierne nej w Szczecinie w wysokoœci z³, czynnikami m.in. zwiêkszeniem œrodków w zaleg³oœci do uregulowania przez d³u ników. w Policach na realizowane zadanie pn. Bu- do potrzeb, jednostkom uda³o siê wykonaæ 2) po yczka z Narodowego Funduszu trakcie roku bud etowego na realizacje za- Du a kwota wystêpuje w podatku od nie- dowa Zak³adu Odzysku i Sk³adowania Od- wiele zadañ przyjêtych do realizacji. nale y Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod- dañ zleconych i w³asnych, przejêciem do ruchomoœci (na koniec roku z³). padów Komunalnych w Leœnie Górnym pozytywnie oceniæ wykonanie zadañ reali- nej w Warszawie w wysokoœci realizacji zadañ powierzonych, mniejsza ni Czynione s¹ jednak dzia³ania maj¹ce na celu (ok. 97 %). Wniosek o przekazanie kolejnej zowanych przez jednostki organizacyjne z³, zak³adano realizacj¹ dochodów, na które wyegzekwowanie tych zaleg³oœci i zabez- transzy wraz z kompletem dokumentów gminy. 3) nadwy ka bud etowa z lat ubieg³ych w gmina nie mia³a wp³ywu oraz bie ¹c¹ anali- pieczenie interesów gminy (np. poprzez za- zosta³ z³o ony w Starostwie Powiatowym Podsumowanie wysokoœci z³. z¹ wykonywanych zadañ. Niemniej jednak k³adanie hipotek na nieruchomoœci). Wystê- w terminie. Problemy w Powiatowym Fun- Zgodnie z bilansem gminy za rok 2000 W bud ecie ustalono dotacje dla zak³a- tak du a liczba dokonanych zmian jest nie- puj¹ tak e zaleg³oœci, których szansa na œci¹- duszu spowodowa³y, e œrodki do Gminy nie z wykonania bud etu, bud et gminy zamkn¹³ dów bud etowych i gminnych instytucji kul- pokoj¹ca. Zmiany by³y dokonywane zgod- gniêcie jest niewielka lub wrêcz niemo liwa, a wp³ynê³y. Brakuj¹ca kwota zosta³a pokryta siê niedoborem w wysokoœci z³. tury w wysokoœci z³. Wyodrêb- nie z przys³uguj¹cymi uprawnieniami. spisanie tych zaleg³oœci mo e siê odbyæ dopie- œrodkami Gminnego Funduszu Ochrony Œro- Deficyt bud etu zamkn¹³ siê kwot¹ niono œrodki finansowe przeznaczone dla Realizacja dochodów ro po up³yniêciu ustawowych terminów. dowiska i Gospodarki Wodnej w Policach z³, a przychody stanowi¹ce Ÿró- So³ectw i Rad Osiedlowych w kwocie Plan dochodów zosta³ zrealizowany w Podsumowuj¹c nale y stwierdziæ, e Nie zakoñczono zadania inwestycyjnego pn. d³o finansowania deficytu wynios³y z³. 97,38%. Wykonanie poszczególnych Ÿróde³ generalnie realizacja dochodów przez Za- Rozbudowa Szko³y Podstawowej w Ta z³. Powsta³a ró nica w kwocie Ustalono rezerwê ogóln¹ w wysokoœci przedstawia siê ró nie. Najwiêksza pozy- rz¹d Gminy by³a prowadzona w sposób pra- nowie, co spowodowa³o niewykorzystanie z³ stanowi niewykorzystan¹ kwotê z³ oraz rezerwy celowe w wyso- cja podatki i op³aty lokalne zosta³a zrealizo- wid³owy, wykorzystuj¹c mo liwoœci i wa- wszystkich zaplanowanych œrodków na ten nadwy ki bud etowej z lat ubieg³ych, do za- koœci z³ z przeznaczeniem na oœwia- wana w 102,69 %, co jest bardzo pozytyw- runki w jakich by³y one realizowane. cel. Powodem by³o przesuniêcie terminu za- gospodarowania w roku tê, nagrody dla so³ectw i ochronê zdrowia. nym sygna³em. Udzia³y w podatkach sta- Realizacja wydatków koñczenia zadania do koñca maja 2001 r., Uwzglêdniaj¹c trudnoœci wystêpuj¹ce w Ustalono maksymaln¹ wysokoœæ po y- nowi¹cych dochód bud etu pañstwa zosta- Planowane wydatki zosta³y zrealizowa- dotycz¹cego zagospodarowania terenu (w trakcie roku bud etowego, wykonanie bu- czek i kredytów krótkoterminowych zaci¹- ³y wykonane w 89,51 %, a wiêc znaczna ne w 96,26 %, z tego: tym wykonanie boiska), ze wzglêdu na wa- d etu gminy po stronie zarówno dochodów ganych przez Zarz¹d na pokrycie wystêpu- czêœæ (tj. ok. 1 mln z³) nie zosta³a zrealizo- 1) wydatki bie ¹ce w 96,87 %, runki atmosferyczne. Dodatkowo zobligowa- jak i wydatków nale y uznaæ za prawid³o- j¹cego w ci¹gu roku niedoboru bud etu wana, jednak e Zarz¹d Gminy nie mia³ na 2) wydatki inwestycyjne w 92,88 %. no wykonawcê do zakupu czêœci wyposa e- we (nieodbiegaj¹ce w znacz¹cy sposób od gminy, w kwocie z³ to wp³ywu. Bardzo niskie wykonanie do- Do zadañ, których stopieñ wykonania nia do szko³y, co zosta³o wykonane. Maj¹c po- przyjêtych przez Radê Miejsk¹ za³o eñ). Wykonanie uchwa³y powierzono Zarz¹- chodów uzyskano z maj¹tku gminy (76,97 mo e budziæ w¹tpliwoœci nale y zaliczyæ go- wy sze na wzglêdzie realizacja planu inwesty- Wydatki bud etowe dokonywane by³y w dowi Gminy (...). %). G³ównie dotyczy to sprzeda y mienia spodarkê mieszkaniow¹ oraz niematerialne cyjnego nie budzi istotnych zastrze eñ. ramach ustalonych uchwa³ami limitów. Ponadto Zarz¹d Gminy uchwa³¹ Nr 15/ komunalnego. Zasadniczy wp³yw na niewy- us³ugi komunalne. Plan tych wydatków wy- Wykonanie planu wydatków wi¹za³o siê Przedstawione sprawozdanie z wykonania 00 z dnia r., przekaza³ Szko³om konanie wp³ywów mia³ brak nabywcy na konano w 87,29 %. W tym najwiêcej œrod- z zaci¹gniêciem przez gminê kredytu ban- bud etu gminy zosta³o sporz¹dzone rzetel- Podstawowym, Gimnazjom, Miejskiemu nieruchomoœæ po³o on¹ w Policach przy ul. ków niewykorzystano na planowanie prze- kowego na sfinansowanie czêœci deficytu, nie. Wobec powy szego nale y pozytywnie ³obkowi oraz Oœrodkowi Pomocy Spo³ecz- Pi³sudskiego, przeznaczon¹ pod stacje pa- strzenne. By³o to zwi¹zane z opóÿnieniami w tym realizacjê skutków wprowadzenia oceniæ przed³o one przez Zarz¹d Gminy spra- nej uprawnienia do dokonywania przenie- liw oraz nie wystawienie do przetargu dzia- w wykonaniu planów zagospodarowania znowelizowanej ustawy Karta Nauczycie- wozdanie z wykonania bud etu za 2000 rok. sieñ planowanych wydatków miêdzy para- ³ek po³o onych w Policach przy ul. Asfalto- przestrzennego. Prace z tym zwi¹zane na- la. Planowano zaci¹gniêcie kwoty Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej grafami tego samego rozdzia³u, za wyj¹tkiem wej ze wzglêdu na brak uzbrojenia jak i potyka³y czêsto na wiele problemów natury z³ (w tym ok z³ stanowi Rady Miejskiej w Policach wydatków inwestycyjnych i wynagrodzeñ mo liwoœci opracowania harmonogramu formalno-prawnej. Nie wykorzystano tak- kwotê na oœwiatê), ze wskazaniem, e je- Krzysztof Zieliñski

6 STRONA 6 KWIECIEÑ 2001 CO S DZISZ O INFORMATORZE POLICKIM? (SONDA ULICZNA) Spotka³em ju tê gazetê i czytam. PROTEST TAKSÓWKARZY Przed gmachem Urzêdu Gminy protestowali policcy taksówkarze. Zarzucali w³adzom, e wydaj¹c koncesje osobom zatrudnionym na dodatkowych etatach, odbieraj¹ prawdziwym taryfiarzom chleb. W tym roku gmina wyda³a 14 nawali samochód, to zwyczajnie nie Wygl¹da dobrze i mo na siê przy zezwoleñ na prowadzenie taksówek i zarabiamy. Teraz dziennie z taksów- okazji dowiedzieæ czegoœ nowego o wszystkie te osoby s¹ zatrudnione w ki mo na wyci¹gn¹æ od 30 do 70 z³. Policach. Ogólnie mo e byæ. Przy- ZCH Police. Na 114 je d ¹cych po Nie wiem, czy to jest dobry interes. daje siê. Czasem korzystam z niektó- mieœcie taksówek prawie 70% stano- Ale wszyscy, którzy dzisiaj stoimy rych komunikatów i og³oszeñ. Spor- wi¹ ludzie, którzy s¹ emerytami lub pod urzêdem, nie mamy zwyczajnie tu tam nie szukam, bo akurat sport w pracuj¹ na pó³ etatu. No to z czego innego wyjœcia. Bo do jakiej pracy ogóle mnie nie interesuje. Ale tra- maj¹ yæ ci, którzy utrzymuj¹ siê wy- pójdziemy? Przecie pracy nie ma fiaj¹ siê informacje, z których mo - ³¹cznie z taksówki? pyta jeden z pro- dodaje Andrzej He³miniak. na sporo siê dowiedzieæ o tym, jak testuj¹cych, Tadeusz Skotarczak. Niektórzy twierdz¹, e taksówek zarz¹dzana jest gmina i w ogóle kto Taksówkarze twierdz¹, e tego jest w gminie za du o, inni - e zawi¹- Jerzy Wilejski ni¹ kieruje. Normalnie, to przecie typu dzia³ania tylko generuj¹ bezro- zuje siê tutaj trzecia kompania taksów- uczeñ technikum tych wszystkich ludzi siê nie zna. bocie. Twierdz¹ równie, e dotych- karska i st¹d te wszystkie tarcia. S¹ te czasowa wspó³praca z gmin¹ w tej tacy, którzy o z³¹ wolê pos¹dzaj¹ urzêd- Przegl¹dam Informator i za- sprawie ogranicza³a siê wy³¹cznie do ników Wydzia³u Dzia³alnoœci Gospo- wsze jest coœ do poczytania. Czytam, ods³uchiwania ich postulatów. darczej. Co do urzêdników, to dzia³a- bo skoro przychodzi do mnie za dar- - Cz³owiek, który na co dzieñ pra- j¹c zgodnie z prawem nie mog¹ oni mo, to dlaczego mam wyrzuciæ? cuje np. w stra y po arnej i dorabia ani ograniczyæ, ani odmówiæ wydania Szkoda tylko, e jest raz w miesi¹cu. sobie na taksówce, nie doœæ, e nie zezwolenia osobie ju zatrudnionej na By³o ju chyba kilka numerów tej p³aci ubezpieczenia, to jeszcze re- umowê o pracê. Sprawa protestu tak- gazety i podoba mi siê te ten jej zie- montuje sobie taksówkê w firmo- sówkarzy jest obecnie badana pod oso- lony kolor. A przegl¹dam tê gaze- wym warsztacie. Tymczasem my bistym nadzorem Przewodnicz¹cego Szpaler taksówek nie tamowa³ tê, bo zawsze jest te kilka og³o- musimy sami p³aciæ sobie ZUS, a jak Rady Miejskiej.. MD ulicznego ruchu szeñ i urzêdowe komunikaty. A wiedzieæ wczeœniej, czego mo e Edward ukszto rencista chcieæ ode mnie urz¹d, to zawsze lepiej, prawda? Moje zdanie jest takie, e Informator to wyrzucanie pieniêdzy w b³oto. Jest jedna gazeta policka, druga, a teraz trzecia. Po diab³a ich tyle. A wiadomoœci w zasadzie siê pokrywaj¹. Myœlê, e te pieni¹dze mog³y by byæ jakoœ inaczej zagospodarowane. Bo to zreszt¹ s¹ przecie nasze pieni¹dze, podatników. S¹ domy dziecka, s¹ przedszkola, szko³y. W gminie zawsze jest co dotowaæ. A kto Marzena Tulie pracownik umys³owy chce zasiêgn¹æ takich informacji, to nawet przejdzie siê do urzêdu i sam siê dowie albo z telewizji kablowej. Protestuj¹cy taksówkarze przed Urzêdem Gminy G OS W SPRAWIE ARTYKU U PT. K OPOTY ZE ZDROWIEM ZAMIESZCZONEGO W INFORMATORZE POLICKIM NR 3/03 W MARCU 2001 ROKU. Zwolniony personel SPGZOZ w Poli- odszkodowañ)? Dla Pana Witolda Króla - zwolnienia grupowego. Wiadomo bowiem, kudziesiêciu lat wa ne jest jedno i drugie. nie ma lekarza specjalisty ortopedii, a w cach, zarówno œredni jak i pomocniczy pra- przewodnicz¹cego Rady Spo³ecznej SPG- e za³o enie spó³ki wi¹za³o siê ze zwol- Niezadowoleni s¹ pracownicy, to ju wszy- chwili obecnej pacjenci czekaj¹ na wizytê gnie odnieœæ siê do wypowiedzi przedsta- ZOZ, by³ego cz³onka Zarz¹du, obecnie nieniem na w³asn¹ proœbê i dla tych osób scy wiedz¹, ale proszê wyjœæ naprzeciw spo- po kilka miesiêcy. wicieli Zarz¹du i Kierownictwa SPGZOZ, przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Poli- nie trzeba by³o wystêpowaæ o œrodki fi- ³eczeñstwu i wys³aæ obiecane ankiety, aby Spo³eczeñstwo Polic mieszkaj¹ce pod w których znalaz³y siê sformu³owania nie cach, osoby, która podjê³a dzia³ania w celu nansowe na odprawy. W œwietle wypo- spo³eczeñstwo mog³o oceniæ dzia³alnoœæ po- kominami wielkiego kombinatu odczuwa ich maj¹ce pokrycia z rzeczywistoœci¹. utworzeniu cudownego modelu opieki zdro- wiedzi Kierownika SPGZOZ Pani Wero- przedniego i obecnego systemu oraz wyra- wp³yw na stan swojego zdrowia. Czy taka Na pocz¹tku uprzejmie zwracamy uwa- wotnej niezrozumia³ym faktem jest, e niki Witkowskiej (pracownika POLVI- ziæ swoj¹ opiniê na temat innych Niepublicz- sytuacja nie ma wp³ywu na to, aby przeko- gê na fakt, e w relacjê ze spotkania by³ych personel bêdzie domaga³ siê odpraw. Panie TY ) aden pracownik na restrukturyza- nych ZOZ. Na ³amach Informatora polic- naæ przedstawicieli Kas Chorych o zwiêk- pracowników SPGZOZ a Panem Redak- Witoldzie, likwidacje zak³adów koñcz¹ siê cji nie ucierpia³. Zaczêliœcie jednak Pañ- kiego pojawia siê równie wypowiedÿ Pana szeniu œwiadczeñ? Takie argumenty trzeba torem, zamieszczon¹ w marcu 2001 roku zwolnieniami grupowymi i wyplat¹ stosow- stwo oszczêdzaæ, krzywdz¹c pracowni- Witolda Króla o doskona³ym funkcjono- jednak przedstawiæ Kasie Chorych i co w artykule zatytu³owanym K³opoty ze nych odszkodowañ i odpraw. Spieszymy z ków, którzy dali siê namówiæ na tak¹ ko- waniu firmy POLVITA ; wydaje siê, e najwa niejsze, walczyæ o œrodki... zdrowiem wkrad³y siê pewne nieœcis³oœci, fachow¹ pomoc¹: podstawa prawna Art. lejnoœæ restrukturyzacji. Niezrozumia³ym bardziej miarodajn¹ i obiektywn¹ ocen¹ wy- Ze ³z¹ w oku wspominaæ bêdziemy y- zwi¹zane g³ównie z niew³aœciw¹ i wyrwa- 36/1 Kodeksu Pracy + Ustawa z dnia faktem jest równie przedwczesne roz- stawi¹ korzystaj¹cy z us³ug pacjenci. cie i pracê jak w rodzinie oraz pacjentów, n¹ z kontekstu interpretacj¹ wypowiedzi z póÿniejszymi zmianami, Porozu- wi¹zanie umowy o pracê z paniami ka- Kolejn¹ spraw¹ jest zakupienie przez którym okazywaliœmy wiele serca i cierpli- kole anek obecnych na spotkaniu oraz bra- mienie Uk³adowe SPZZOZ Police z dnia sjerk¹, ksiêgow¹ i kadrow¹, której wypo- Gminê programów profilaktycznych od spó³- woœci. Tym, którzy podjêli pracê w powsta- ku poprawnej pisowni niektórych nazwisk r. oraz Aneks nr 1/2000 do Po- wiedzenie by³o zarazem ofert¹ pracy w ek: POLVITA, Pielêgniarek Œrodowisko- ³ych spó³kach oraz indywidualnych prakty- Mamy nadziejê, e w przysz³oœci Redakcja rozumienia Uk³adowego z dnia wymiarze 1/2 etatu w nieistniej¹cym ju wo-rodzinnych oraz Medycyny Szkolnej. kach lekarskich yczymy powodzenia. Nie- nie pope³ni podobnych b³êdów. r. W myœl zapewnieñ pozosta³ych przedsta- od roku SPGZOZ(?!). Zwal- Jaki koszt poniós³ Zarz¹d Gminy na pro- którzy pracownicy widz¹c ku czemu zmie- PrzejdŸmy jednak do konkretów. We- wicieli Zarz¹du, Rady Spo³ecznej oraz Kie- niani pracownicy chc¹c za³atwiæ formal- gramy profilaktyczne poszczególnych spó³- rza polityka kierownictwa zak³adu rozpoczêli d³ug informacji udzielonych pracownikom na rownika SPGZOZ oczekujemy wyp³acenia noœci z rozliczeniem siê z pracodawc¹ byli ek oraz co wchodzi w ich zakres? poszukiwania pracy na w³asn¹ rêkê. Na pocz¹tku 2000 roku przez Pani¹ Prof. M. zaleg³ych odszkodowañ i odpraw, uwzglêd- zmuszeni pukaæ do zamkniêtych drzwi. Przez ca³y okres dzia³alnoœci SPGZOZ szczêœcie w Szpitalu Powiatowym na nowo Hass wynika³o, e nast¹pi restrukturyzacja niaj¹c podwy kê plac od stycznia 2001 roku Oddelegowana ksiêgowa z Urzêdu Gminy i nie udoskonalono wyposa enia pracowni tworz¹cych siê oddzia³ach, za spraw¹ przy- zak³adu, a z tym wi¹ ¹ca siê 30 procento- wg Ustawy Ministerialnej. G³ówny Ksiêgowy SPGZOZ nie zawsze RTG, rehabilitacji, pracownicy nie otrzy- chylnoœci Prze³o onej Pielêgniarek i pana wa redukcja personelu, w przeci¹gu dwóch- Nieprawd¹ jest twierdzenie Pana Wi- mogli spe³niæ oczekiwania zwalnianych pra- mali równie podwy ki p³ac, a wspó³praca Dyrektora kilka znalaz³o pracê. trzech lat. W rzeczywistoœci dosz³o w roku tolda Króla jakoby w³adze gminy nama- cowników. Kierownictwo SPGZOZ nie za- z Kas¹ Chorych przyczyni³a siê do krachu Uwa amy, e tak szybko przeprowa do likwidacji zak³adu. Zamiar likwida- wia³y do ostatniego dnia grudnia do przyjê- interesowa³o siê równie funkcjonowaniem finansowego zak³adu. Czy na tak¹ sytuacjê dzona restrukturyzacja i nie w takiej formie cji utrzymywany by³ w tajemnicy przez Za- cia innych ofert. Rozmowy przeprowadzo- Kasy Zapomogowo Po yczkowej, byli pra- nie wp³yn¹³ brak odpowiedniej oceny zapo- (zak³adano przez okres 2-3 lat) pozostawi rz¹d i Kierownictwo SPGZOZ; zaznaczyæ ne zosta³y jedynie z lekarzami POZ, pielê- cownicy z w³asnej woli przychodz¹ i rozli- trzebowanie na dane us³ugi specjalistyczne niemi³e wspomnienia dla wielu pracowni- trzeba fakt, i nie poinformowani zostali gniarkami œrodowiskowo-rodzinnymi, czê- czaj¹ zwolnionych pracowników. i zainteresowania ze strony kierownictwa ków, którzy zasil¹ Powiatowy Urz¹d Pra- najbardziej zainteresowani czyli pracowni- œciowo z pracownikami rehabilitacji i RTG, Przedstawiciel Rady Spo³ecznej Pan SPGZOZ? Obojêtnoœæ i nieefektywne ne- cy. Jako byli pracownicy jesteœmy ciekawi cy w/w zak³adu. Pomijaj¹c to nasuwa siê namawiaj¹c usilnie do tworzenia spó³ek, nie Witold Król twierdzi, e likwidacja SPG- gocjacje z Kasami Chorych doprowadzi³o w jakiej wysokoœci nagrodê otrzyma Kie- pytanie, skoro wiedziano z góry o likwidacji wspominaj¹c faktu i przejœcie do spó³ki ZOZ by³a trudn¹ decyzj¹. Postawiono na do ograniczenia dostêpnoœci do lekarzy spe- rownik SPGZOZ Police za sprawne prze- zak³adu czemu nie wyst¹piono do Minister- (na bli ej nieokreœlonych warunkach p³acy i szalê interes grupy pracowników i interes cjalistów. Obraz z³ych negocjacji z Kasami prowadzenie restrukturyzacji. stwa Zdrowia o œrodki finansowe na pra- pracy) wi¹za³o siê z pozbawieniem tych spo³eczeñstwa; dla pracowników, którzy Chorych przedstawia przyk³ad poradni or- Z powa aniem wid³owe jej przeprowadzenie (np. kwestia pracowników prawa do odpraw z tytu³u na dobr¹ opiniê zak³adu pracowali od kil- topedycznej. W obrêbie powiatu polickiego Zwolnieni pracownicy SPGZOZ

7 KWIECIEÑ 2001 STRONA 7 * PODATKI * PODATKI * PODATKI * PODATKI * PODATKI * PODATKI * Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomoœci L.p. Wyszczególnienie Terminy p³atnoœci Dodatkowe informacje BUDYNKI Podstawê opodatkowania dla bu- zakresie - koszt wytworzenia, w razie nabycia w drodze spadku, PODATKI dynków lub ich czêœci stanowi ich darowizny lub inny nieodp³atny 1 Podatek od nieruchomoœci, I rata - 15 marzec Je eli podatnik otrzyma³ decyzjê po terminie powierzchnia u ytkowa wyra ona w sposób - wartoœæ rynkow¹ z dnia podatek rolny, podatek leœny. II rata - 15 maj ustawowym, to podatek nale y zap³aciæ w metrach kwadratowych. Za po- nabycia, chyba e umowa daro- III rata - 15 wrzesieñ ci¹gu 14 dni od daty otrzymania decyzji. wierzchniê u ytkow¹ budynku nale- wizny albo umowa o nieodp³atnym IV rata - 15 listopad y rozumieæ powierzchniê mierzo- przekazaniu okreœla tê wartoœæ, n¹ po wewnêtrznej d³ugoœci œcian na w razie nabycia w formie wk³adu 2 Podatek od œrodków I rata - 15 luty Je eli obowi¹zek podatkowy powsta³ po wszystkich kondygnacjach, z wyj¹t- niepieniê nego (aport) wniesio- transportowych II rata - 15 wrzesieñ terminie ustawowym, to podatek nale y kiem powierzchni klatek schodo- nego przez udzia³owca osoby zap³aciæ w ci¹gu 14 dni od zarejestrowania. wych oraz szybów dÿwigów. Do powierzchni budynków nale y zaliczyæ równie powierzchniê piwnic i strychów. Powierzchniê pomieszczeñ lub ich czêœci o wysokoœci w œwietle od 1.40 m do 2.20 m zalicza siê do powierzchni u ytkowej budynku w 50 %, a je eli wysokoœæ jest mniejsza ni 1,40 m, powierzchniê tê pomija siê. prawnej lub wspólnika, w tym tak- e, gdy jako wk³ad wnoszone jest przedsiêbiorstwo lub jego zorganizowana czêœæ - ustalon¹ przez podatnika na dzieñ wniesienia wk³adu wartoœæ poszczególnych œrodków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych. Podatnik zg³aszaj¹cy budowlê do opodatkowania podatkiem od nieru- Podatek od posiadania psów 3 31 marzec Je eli obowi¹zek podatkowy powsta³ po terminie tj. po 31 marca, to podatek nale y wp³aciæ w ci¹gu 14 dni od chwili nabycia psa (psów). WIECZYSTE U YTKOWANIE Wieczyste u ytkowanie 1 31 marzec Wp³at nale y dokonywaæ bez wezwania, zgodnie z aktem notarialnym. DZIER AWY Dane dotycz¹ce powierzchni chomoœci w trakcie roku podatkowe- 1 Dzier awa gara u, do 15-go ka dego wg zawartej umowy u ytkowej mog¹ byæ ustalane na pod- go, podaje wartoœæ ustalon¹ do obli- dzier awa gruntu pod gara miesi¹ca stawie fizycznego obmiaru powierzchni budynku po wewnêtrznej d³ugoœci œcian. Obmiaru dokonuje czenia amortyzacji na dzieñ powstania obowi¹zku podatkowego (np. dzieñ nabycia budowli). Podstawa 2 Dzier awa gruntu pod uprawê do 31 maja wg zawartej umowy warzyw podatnik i wykazuje powierzchniê opodatkowania podatkiem od nieru- 3 Dzier awa gruntu na targowisku do 15-go ka dego wg zawartej umowy u ytkow¹ w wykazie nieruchomoœci chomoœci w przypadku budowli mo e miesi¹ca b¹dÿ deklaracji. siê zwiêkszyæ w zwi¹zku z koniecz- BUDOWLE noœci¹ aktualizacji wyceny œrodków 4 Dzier awa pod kioski, lokale, do 10-go ka dego wg zawartej umowy Podstaw¹ opodatkowania dla bu- trwa³ych. kontenery handlowe, za zajêcie miesi¹ca dowli stanowi ich wartoœæ ustalona Opodatkowaniu podatkiem od pasa drogowego na dzieñ 1 stycznia roku podatkowego, stanowi¹ca podstawê obliczenia amortyzacji w tym roku. Ustala siê j¹ bior¹c pod uwagê wartoœæ pocz¹t- nieruchomoœci podlegaj¹ tak e budowle w ca³oœci zamortyzowane. W tym przypadku podstaw¹ opodatkowania stanowi ich wartoœæ z dnia 1 Uwaga! Je eli w terminie ustawowym lub w wyznaczonym terminie wg umowy, przypada dzieñ wolny od pracy tj. sobota, niedziela albo œwiêta, to terminem do zap³aty bêdzie kolejny dzieñ. kow¹ budowli ustalan¹ dla celów stycznia roku, w którym dokonano odpowiadaj¹c¹ wartoœci rynkowej, wartoœci budowli przez bieg³ego po- ruchomoœci brane s¹ pod uwagê dane amortyzacji podatkowej na dzieñ 1 ostatniego odpisu amortyzacyjnego. organ podatkowy powo³a bieg³ego, nosi podatnik. wynikaj¹ce z ewidencji gruntów oraz stycznia roku podatkowego. Za war- Je eli od budowli nie dokonuje siê który ustali tê wartoœæ. W przypad- GRUNTY z³o ony przez podatnika wykaz b¹dÿ toœæ pocz¹tkow¹ œrodków trwa³ych odpisów amortyzacyjnych - podsta- ku gdy podatnik nie okreœli³ warto- Podstaw¹ opodatkowania dla deklaracja podatku od nieruchomo- uwa a siê: w¹ opodatkowania stanowi ich war- œci budowli lub wartoœæ ustalona gruntów stanowi powierzchnia tych œci. w razie nabycia w drodze kupna - toœæ rynkowa okreœlona przez podat- przez bieg³ego jest wy sza co naj- gruntów wpisana do ewidencji grun- Ci¹g dalszy o podatkach i op³a- cenê ich nabycia, nika. Je eli podatnik nie okreœli war- mniej o 33 % od wartoœci okreœlo- tów. Przy ustaleniu powierzchni tach lokalnych w nastêpnym wyda- w razie wytworzenia we w³asnym toœci budowli lub poda wartoœæ nie nej przez podatnika, koszty ustalenia gruntów dla potrzeb podatku od nie- niu. * INFORMACJE * INFORMACJE * MAMMOGRAFIA W BUD ECIE POMOC DLA UZALE NIONYCH Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 09 listopada 2000 roku o dostêpie do informacji o œrodowisku, jego ochronie oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. Nr 109, poz. magaj¹cych udzia³u spo³eczeñstwa) o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji Zak³adów Chemicznych POLICE S.A. polegaj¹cej na rozbudowie Gmina Police od paÿdziernika 1999 roku zleca ZCh Police SA (Przychodni Przyzak³adowej; od sierpnia 2000 Spó³ce z o.o. Medika Us³ugi Medyczne) œwiadczenie Od 1 kwietnia uruchomiony zosta³ w Policach (ul. Grunwaldzka 15, II piêtro) M³odzie owy Punkt ds. Problemów Narkotykowych. Punkt czynny jest w ka dy wtorek w godz Bli szych informacji zasiêgn¹æ mo na pod numerem telefonu Pod ww. numerem telefonu dzia³a tak e Policyjny Anonimowy Telefon Zaufania (dotyczy problemów narkotykowych). Dzwoniæ mo na w ka dy pi¹tek w godzinach z 2001r. Nr 14, poz. 124) Wy- wêz³a mikronizacji w Zak³adzie us³ug medycznych polegaj¹cych na dzia³ Urbanistyki i Architektury Urzêdu Gminy w Policach, ul. Batorego 3 Bieli Tytanowej (teren stanowi¹cy w³asnoœæ Zak³adów Chemicznych wykonywaniu badañ mammograficznych, z których mog¹ korzystaæ OKAZJA DLA informuje o zamieszczeniu w publicznie dostêpnym wykazie decyzji (wy- POLICE, oznaczony na mapie nr ewidencyjnym 3016/63). mieszkanki Gminy Police (powy ej 40 roku ycia, bez skierowañ). PRZEDSIÊBIORCZYCH magaj¹cych udzia³u spo³eczeñstwa) o W 1999 roku wykonano oko³o POSZUKUJEMY CHÊTNYCH DO TWORZONEGO warunkach zabudowy i zagospodaro- Zgodnie z art. 13 ust. ustawy z dnia 1000 badañ, w roku 2000 oko³o NOWEGO CENTRUM RZEMIOS A ORAZ HANDLU HURTOWEGO wania terenu inwestycji Z.Ch. POLI- 09 listopada 2000 roku o dostêpie do NA TERENIE BY EJ SPÓ DZIELNI PREFAMAT W POLICACH CE S.A. polegaj¹cej na rozbudowie informacji o œrodowisku i jego ochro- Wykonywanie badañ mammo- UL. SPÓ DZIELCZA 1 wêz³a separacji poprzez zabudowê nie oraz o ocenach oddzia³ywania na graficznych bêdzie kontynuowane dwóch dodatkowych, wysokoprê nych urz¹dzeñ separacyjnych w Zak³adzie œrodowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157, z 2001r. Nr 14, poz. 124) Wy- równie w 2001 roku. W bud ecie gminy zaplanowano na ten cel kwotê FIRMA POSIADA DO ZAGOSPODAROWANIA: POWIERZCHNIE: MAGAZYNOWE, WARSZTATOWE O POW. OD 40M2 DO 700M2. HALA Bieli Tytanowej (teren stanowi¹cy dzia³ Urbanistyki i Architektury Urzê- zbli on¹ do ubieg³orocznej. Zg³osze- MUROWANA O POW. 550M2 I WYS. 5M. WARSZTAT OBRÓBKI w³asnoœæ Zak³adów Chemicznych POLICE, oznaczony na mapie nr du Gminy w Policach, ul. Batorego 3, informuje o zamieszczeniu w publicz- nia telefoniczne na badania: tel w godz AKK SKRAWANIEM Z MASZYNAMI. PLACE O POW M2 TEREN JEST OGRODZONY I DOZOROWANY, POSIADA SIEÆ TELEFONICZN, WODN, DU Y ZAPAS ENERGII ELEKTRYCZNEJ. NA MIEJSCU ISTNIEJE MO LIWOŒÆ WYNAJMU SZTAPLAREK, ewidencyjnym 3016/63). nie dostêpnym wykazie decyzji (wy- D WIGU, TRANSPORTU. MO LIWOŒÆ TYMCZASOWEJ ZABUDOWY NA magaj¹cych udzia³u spo³eczeñstwa) o Zarz¹d Gminy w Policach DZIA KACH OD 1000M2. CENY NAJMU S ZRÓ NICOWANE OD 5 Z DO 10 Z ZA Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 09 listopada 2000 roku o dostêpie do informacji o œrodowi- pozwoleniu na budowê inwestycji Spó³ki POLKOMTEL S.A., polegaj¹cej na budowie bezobs³ugowej stacji informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzêdu Gminy wykazów nr 8/01 nieruchomoœci przeznaczo- M2 POWIERZCHNI. ZA PLACE OD 0,6 Z. PRZEZ OKRES 3 MIESIÊCY UDZIELAMY KORZYSTNYCH RABATÓW. POSIADAMY OK. 350 M2 POWIERZCHNI BIUROWYCH PO KAPITALNYM REMONCIE. MO LIWOŒÆ NAJMU JU 1-GO POKOJU. GWARANTUJEMY KA DEMU sku, jego ochronie oraz o ocenach bazowej telefonii komórkowej GSM, nych do sprzeda y, aneksów nr 1 NAJEMCY MIEJSKI NUMER TELEFONICZNY. DU Y PARKING. oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. tj. monta u instalacji antenowych na do wykazu nr 33/00 z dnia U. Nr 109, poz z 2001r. Nr 14, poz. 124) Wydzia³ Urbanistyki i Architektury Urzêdu Gminy w istniej¹cej wie y Lasów Pañstwowych, budowie-usytuowaniu kontenera technologicznego oraz budowie r., oraz wykazów nr 34/Dz/01, 35/Dz/01, 36/Dz/01, 37/Dz/01, 38/Dz/01, 39/Dz/01, ZBIERAMY RÓWNIE OFERTY NA WYNAJEM WYTWÓRNI KONSTRUKCJI STALO- WYCH SK ADAJ CEJ SIÊ Z DWÓCH HAL Z SUWNICAMI, PLACEM BETONOWYM Z SUWNIC BRAMOWA, WÊZE BETONIARSKI, SAMODZIELNE ZAPLECZE SOCJAL- Policach, ul. Batorego 3 informu- przy³¹cza energetycznego na dzia³ce 40/Dz/01 nieruchomoœci prze- NO-BIUROWE. je o zamieszczeniu w publicznie nr 685/12, przy ul. Szczeciñskiej nr znaczonych do dzier awy. BLI SZYCH INFORMACJI UDZIELI dostêpnym wykazie decyzji (wy- 46 w Tanowie. MIROS AW ROGIÑSKI KONTAKT TEL , KOM

8 STRONA 8 KWIECIEÑ 2001 ZAPROSZENIE DO ROKOWAÑ Zarz¹d Gminy w Policech zaprasza do udzia³u w rokowaniach dotycz¹cych sprzeda y zabudowanej nieruchomoœci po³o onej w Policach przy ul. Wojska Polskiego, okreœlonej numerami dzia- ³ek: 273/2, 2697/5, 2697/6 o ³¹cznej powierzchni 515 m 2. * UCHWA Y * UCHWA Y * UCHWA Y * ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŒCI Opis nieruchomoœci: nieruchomoœæ miejscu wskazanym przez Zarz¹d W gminie Police funkcjonuje uchwa³a Rady Miejskiej, która ustala zasady ubiegania siê przez podmioty gospodarcze o zwolnienie z podatku od nieruchomoœci. Ma ona na celu umo liwienie podmiotom tworzenie nowych miejsc pracy w naszej gminie. stanowi¹ trzy dzia³ki: nr 273/2 o pow. Gminy w Policach. Oto te zasady: podatkowym ulga (zwolnienie) Organ podatkowy zastrzega sobie 332 m 2, nr 2697/5 o pow. 98 m 2, nr Pozosta³ym uczestnikom rokowañ I wynosi 50% wymiaru podatku. prawo sprawdzenia wiarygodnoœci 2697/6 o pow. 85 m 2. Dla dzia³ki nr zaliczka zostanie zwrócona najpóÿniej Zwolnienia od podatku od nieru- Zwolnienie dotyczy podatku od podanych informacji w przedstawio- 273/2 prowadzona jest ksiêga wieczy- w terminie trzech dni po rozstrzygniê- chomoœci w ca³oœci lub w czêœci, dla nieruchomoœci od nowopowsta- nej dokumentacji do wniosku (poda- sta nr Nieruchomoœæ zabudo- ciu rokowañ. podmiotów gospodarczych tworz¹- ³ych obiektów. nia). wana jest budynkiem murowanym, od Osoby, które wnios¹ zaliczkê pro- cych nowe miejsca pracy na terenie 4. W celu uzyskania ulgi nale y z³o- VI strony ul.wojska Polskiego wysoko- szone s¹ o uzgodnienie godziny roko- gminy Police, bêd¹ realizowane w yæ wniosek (podanie) wraz z pe³- Przez wykazanie stanu zatrudnie- œci jednej kondygnacji, od strony wañ w pokoju nr 33 Urzêdu Gminy w formie indywidualnych decyzji ad- n¹ dokumentacj¹ potwierdzaj¹c¹ nia rozumie siê: ul.dolnej wysokoœci trzech kondygna- Policach, tel w.133, naj- ministracyjnych. ww. wymagania. 1. dla podmiotów funkcjonuj¹cych w cji. Do budynku od strony pó³nocnej póÿniej do dnia r. II 5. Przez zwiêkszony potencja³ ma- momencie wejœcia w ycie uchwa- przylegaj¹ dwie parterowe murowane Rokowania odbêd¹ siê w dniu 1. O zwolnienie od podatku od nie- j¹tkowy rozumie siê now¹ (dodat- ³y: dobudówki. Powierzchnia u ytkowa 16 maja 2001r. od godz 9 00 w sali ruchomoœci mog¹ ubiegaæ siê kow¹) powierzchniê u ytkow¹, stan zatrudnienia na dzieñ wej- budynków wynosi 237,46 m 2. Budyn- nr 32 Urzêdu Gminy w Policach, podmioty gospodarcze rozpoczy- podlegaj¹c¹ opodatkowaniu po- œcia w ycie uchwa³y oraz stan ki kryte s¹ pap¹. Instalacje: wodoci¹- ul.batorego 3 naj¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w datkiem od nieruchomoœci. zatrudnienia na dzieñ z³o enia gowa, kanalizacyjna, elektryczna. Te- Warunkiem wziêcia udzia³u w ro- roku podatkowym, w którym do- IV wniosku ren bezpoœrednio przylegaj¹cy do nie- kowaniach jest wniesienie zaliczki konany zosta³ wpis do w³aœciwe- 1. O zwolnienie od podatku od nie- z³o enie kopii umów o pracê ruchomoœci wyposa ony jest w nastê- oraz okazanie: go rejestru albo ewidencji dzia- ruchomoœci mog¹ ubiegaæ siê pracowników nowozatrudnio- puj¹ce urz¹dzenia komunalne: utwar- 1. orygina³u dowodu dokonania wp³a- ³alnoœci: podmioty gospodarcze ju ist- nych dzony dojazd, wodoci¹g, energiê elek- ty zaliczki w pierwszym roku dzia³alnoœci niej¹ce, nie powiêkszaj¹ce po- 2. dla podmiotów powsta³ych po tryczn¹, gaz, kanalizacjê, telefon. 2. w przypadku osób fizycznych ulga (zwolnienie) wynosi tencja³u maj¹tkowego, a w któ- wejœciu w ycie uchwa³y: Przeznaczenie w planie zagospoda- dowodu to samoœci 100% wymiaru podatku rych zosta³ zwiêkszony stan za- stan zatrudnienia w momencie rowania przestrzennego: nierucho- 3. w przypadku wspólników spó³ki w drugim roku dzia³alnoœci trudnienia. powstania podmiotu oraz stan moœæ znajduje siê na terenie us³ug cywilnej aktualnego zaœwiadcze- ulga (zwolnienie) wynosi 50% Zatrudniaj¹ce do 10 pracowni- zatrudnienia na dzieñ z³o enia rzemios³a. Istniej¹ca Spó³dzielnia nia o wpisie do ewidencji dzia³al- wymiaru podatku ków za ka dego dodatkowo wniosku Odzie owa do u ytkowania i moder- noœci gospodarczej, dowodów to - 2. Warunkiem udzielenia zwolnienia zatrudnionego pracownika VII nizacji. W projekcie zmian do planu samoœci wspólników spó³ki, sto- przez okres roku podatkowego przys³uguje 20% ulgi (zwolnie- Zwolnienie od podatku od nieru- zagospodarowania przestrzennego sownych pe³nomocnictw jest: nia) w podatku od nieruchomo- chomoœci nastêpuje od miesi¹ca, w miasta Police nieruchomoœæ znajdu- 4. w przypadku osób prawnych ak- powstanie nowego podmiotu (z œci którym zosta³ z³o ony wniosek. je siê na terenie przeznaczonym na tualnego wypisu z rejestru s¹dowe- wyj¹tkiem podmiotów powsta- Zatrudniaj¹ce powy ej 10 pra- VIII cele us³ug ogólnomiejskich z zakazem go, stosownych pe³nomocnictw, ³ych w wyniku przekszta³cenia, cowników za ka dy 1% przy- W okresie przys³ugiwania lokalizacji funkcji mieszkaniowej. dowodów to samoœci osób repre- podzia³u, zmiany nazwy itp.) rostu zatrudnienia, przys³ugu- zwolnienia nie mo e nast¹piæ W rokowaniach mog¹ wzi¹æ udzia³ zentuj¹cych podmiot. zatrudnienie co najmniej po³o- je 2% ulgi (zwolnienia) w po- zmniejszenie liczby zatrudnionych osoby fizyczne i prawne oraz cudzo- Aktualnoœæ wypisu z rejestru po- wy pracowników musi nast¹piæ datku od nieruchomoœci. z przyczyn zale nych od zak³adu ziemcy, którzy w dniu zawarcia aktu winna byæ potwierdzona w s¹dzie a ak- na podstawie umowy o pracê 2. Zatrudnienie musi nast¹piæ na pracy. W przypadku zmniejszenia notarialnego musz¹ siê okazaæ zgod¹ tualnoœæ zaœwiadczenia o wpisie do z³o enie wniosku (podania) o podstawie umowy o pracê. zatrudnienia podatnik traci prawo Ministra Spraw Wewnêtrznych i Ad- ewidencji winna byæ potwierdzona we ulgê wraz z pe³n¹ dokumen- 3. Nale y z³o yæ wniosek (podanie) do zwolnienia. ministracji na nabycie nieruchomoœci. w³aœciwym Urzêdzie w okresie nie tacj¹ potwierdzaj¹c¹ spe³nienie wraz z pe³n¹ dokumentacj¹ po- IX Osoby zainteresowane udzia³em w d³u szym ni trzy miesi¹ce przed ter- powy szych warunków. twierdzaj¹c¹ ww. wymagania. W okresie przys³ugiwania rokowaniach winny wnieœæ zaliczkê w minem rokowañ. III 4. Zwolnienie przys³uguje na jeden zwolnienia podatnik jest zobowi¹- wysokoœci z³ (s³ownie: dzie- Osoby zainteresowane udzia³em w 1. O zwolnienie od podatku od nie- rok podatkowy. zany do sk³adania kwartalnego siêæ tysiêcy z³otych) najpóÿniej do rokowaniach i nabyciem nieruchomo- ruchomoœci mog¹ ubiegaæ siê 5. Zwiêkszenie stanu zatrudnienia li- sprawozdania o stanie zatrudnienia dnia r. œci proszone s¹ o ustalenie terminu podmioty ju istniej¹ce, które po- czy siê od daty obowi¹zywania do 15 dnia miesi¹ca nastêpuj¹ce- Zaliczkê nale y wnieœæ na konto: ogl¹dania nieruchomoœci w Dziale wiêkszaj¹ w³asny potencja³ maj¹t- uchwa³y (wejœcia w ycie) do go po kwartale, którego sprawoz- Bank PEKAO S.A. O/Police, nr kon- Obs³ugi Technicznej Budynków Za- kowy. Dotyczy to nowopowsta- chwili z³o enia wniosku. danie dotyczy. W przypadku nie ta: k³adu Gospodarki Komunalnej i ³ych oddzia³ów, filii, wydzia³ów, V z³o enia sprawozdania podatnik przelewem lub w punkcie kasowym Mieszkaniowej w Policach, ul. Tanow- komórek organizacyjnych, w któ- Dokumentacja do wniosku (po- traci prawo do zwolnienia. PEKAO S.A. znajduj¹cym siê w Urzê- ska 8 (tel :87, ). rych zatrudniono nowych pracow- dania) o zwolnienie powinna zawie- X dzie Gminy w Policach (pok.41). Zastrzega siê prawo odwo³ania ników, zwiêkszaj¹c tym samym raæ co najmniej: Je eli podmiot gospodarczy Zaliczkê osoby, na rzecz której rokowañ lub uznania, e rokowania nie ogólny stan zatrudnienia w pod- Wpis do w³aœciwego rejestru albo spe³nia zasady okreœlone w wiêcej rozstrzygniête zostan¹ rokowania za- da³y rezultatu. miocie. ewidencji dzia³alnoœci gospodar- ni jednym przypadku (punkty od I licza siê na poczet ceny nabycia nie- Dodatkowe informacje mo na 2. Przyrost zatrudnienia musi nast¹- czej z oœwiadczeniem, e jest to do IV) wybiera korzystniejsz¹ formê ruchomoœci. Zaliczka ta przepadnie o uzyskaæ w siedzibie Urzêdu Gminy w piæ na podstawie umowy o pracê. nowy podmiot zwolnienia. ile osoba, z któr¹ zostanie podpisany Policach w pokoju nr 33 lub telefo- 3. W pierwszym roku podatkowym Wykaz stanu zatrudnienia plus XI protokó³ z rokowañ, uchyli siê od za- nicznie pod numerem , ulga (zwolnienie) wynosi 100% kopie umów o pracê (bez okreœle- Powy sze warunki obowi¹zuj¹ od warcia umowy sprzeda y w terminie i w.133. wymiaru podatku. W drugim roku nia wynagrodzenia). 1 stycznia 1997 r. UCHWA A NR LXII/179/ , Nr 160, poz. 1062, z 2000 r. Nr 12 poz. 136), po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud etu UZASADNIENIE Przed³o one przez Zarz¹d sprawozdanie z wykonania bud etu Gmi- oraz rozchodów i przychodów bud etowych z wyodrêbnieniem kwot zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ z za- przyczyny odchyleñ od wielkoœci planowanych, które wyst¹pi³y w toku realizacji bud etu. Sk³ad Orzekaj¹cy Sk³adu Orzekaj¹cego Regio- Gminy Police za 2000 rok, Sk³ad ny Police za 2000 rok, sporz¹dzone kresu administracji rz¹dowej, a tak- zwraca jedynie uwagê, e sprawoz- nalnej Izby Obrachunkowej w Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obra- zosta³o zgodnie z wymogami prawa e wielkoœci¹ d³ugu Gminy na koniec danie wykazuje nieca³kowite prze- Szczecinie z dnia 20 kwietnia 2001 chunkowej w Szczecinie w sk³adzie: okreœlonymi przede wszystkim w art. roku bud etowego, objêtego okre- znaczenie wp³ywów za wydawanie roku w sprawie wydania opinii o 1. Krystyna GoŸdzik - Przewodnicz¹ca 136 oraz art. 6 w zwi¹zku z art. 15 sem sprawozdawczym. Sprawozdanie zezwoleñ na sprzeda alkoholu na fi- sprawozdaniu z wykonania bud e- 2. Urszula G³od - van de Sanden - ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 zawiera równie informacje dotycz¹- nansowanie wydatków zwi¹zanych z tu Gminy Police za 2000 rok. Cz³onek r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ce wykonania dochodów i wydatków realizacj¹ zadañ okreœlanych w pro- Na podstawie art. 13 pkt 5 i 7 3. Piotr Szycko - Cz³onek 155 poz. 1014, ze zm. z 1999r. Nr zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ wynika- gramie profilaktyki i rozwi¹zywania ustawy z dnia 7 paÿdziernika 1992 r. uchwala co nastêpuje: 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 j¹cych z porozumieñ zawartych z inn¹ problemów alkoholowych. Ró nica o regionalnych izbach obrachunko- 1 poz. 778, Nr 110 poz. 1255; z 2000 jednostk¹ samorz¹du terytorialnego. jest nieznaczna - wynosi z³. wych (Dz. U. Nr 85 poz. 428 ze zmia- Postanawia siê zaopiniowaæ po- r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136 i Nr Przedstawione w sprawozdaniu Od niniejszej uchwa³y Sk³adu nami: Dz. U. z 1994 r. Nr 76 poz. zytywnie z uwag¹ przed³o one przez 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr informacje zgodne s¹ z danymi wy- Orzekaj¹cego przys³uguje prawo od- 344, Dz. U. z 1995 r. Nr 124 poz. Zarz¹d Gminy Police sprawozdanie 119 poz. 1251). kazanymi w sprawozdaniach staty- wo³ania siê do pe³nego sk³adu Kole- 601, Dz. U. z 1996 r. Nr 58 poz. 262, z wykonania bud etu Gminy Police Sprawozdanie sporz¹dzone zo- stycznych oraz z danymi wynikaj¹- gium Izby w Szczecinie w terminie Nr 106 poz. 496, Dz. U. z 1997 r. Nr za 2000 rok. sta³o w szczegó³owoœci odpowiada- cymi z uchwa³ organów Gminy. W 14 dni od daty jej dorêczenia. 28 poz. 153, Nr 41 poz. 255; Nr j¹cej uchwale bud etowej i zawiera sposób wyczerpuj¹cy ilustruj¹ pro- Przewodnicz¹ca poz. 679, Nr 113 poz. 734, Nr 141, Uchwa³a wchodzi w ycie z informacje dotycz¹ce planowanych cesy zwi¹zane z gromadzeniem œrod- Sk³adu Orzekaj¹cego poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. dniem podjêcia. i wykonanych dochodów i wydatków ków i ich rozdysponowaniem, w tym Krystyna GoŸdzik

9 KWIECIEÑ 2001 STRONA 9 * UCHWA Y * UCHWA Y * UCHWA Y * UCHWA Y * UCHWA Y * UCHWA Y PODJÊTE NA XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLICACH W DNIU 20 KWIETNIA 2001 ROKU 1. Uchwa³a Nr XXXVI/273/01 w sprawie likwidacji Szko³y Podstawowej w Niek³oñczycy. 2. Uchwa³a Nr XXXVI/274/01 w sprawie likwidacji Szko³y Podstawowej w Pilchowie. 3. Uchwa³a Nr XXXVI/275/01 w sprawie likwidacji Szko³y Podsta- 5. Uchwa³a Nr XXXVI/277/01 w sprawie utworzenia filii Szko³y Podstawowej w Tanowie. 6. Uchwa³a Nr XXXVI/278/01 w sprawie utworzenia filii Szko³y Podstawowej w Trzebie y. 7. Uchwa³a Nr XXXVI/279/01 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustale- niaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia granic obwodu publicznej Szko- ³y Podstawowej w Tanowie ul. Szczeciñska Uchwa³a Nr XXXVI/281/01 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia granic obwodu publicznej Szko- ³y Podstawowej w Trzebie y ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 19 a. 10. Uchwa³a Nr XXXVI/282/01 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia granic obwodu publicznej Szko³y Podstawowej nr 8 w Policach ul. Pia- wowych prowadzonych przez Gminê Police. 12. Uchwa³a Nr XXXVI/284/01 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia granic obwodu publicznego Gimnazjum nr 2 w Policach ul. Wojska Polskiego Uchwa³a Nr XXXVI/285/01 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminê Police. 14. Uchwa³a Nr XXXVI/286/01 Gminy Police, w czêœci dotycz¹cej miejscowoœci: Pilchowo, Bartoszewo i ó³tew. UCHWA Y PODJÊTE NA XXXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLICACH W DNIU 24 KWIETNIA ROKU. wowej w Przêsocinie. nia granic obwodu publicznej Szko- skowa 99. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie 1. Uchwa³a Nr XXXVII/287/01 w spra- 4. Uchwa³a Nr XXXVI/276/01 w ³y Podstawowej nr 2 w Policach ul. 11. Uchwa³a Nr XXXVI/283/01 zmie- przyst¹pienia do sporz¹dzenia wie zmian bud etu Gminy Police na rok sprawie utworzenia filii Szko³y Cisowa 2. niaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia zmian w planie miejscowym zago Podstawowej nr 2 w Policach. 8. Uchwa³a Nr XXXVI/280/01 zmie- planu sieci publicznych szkó³ podsta- spodarowania przestrzennego 2. Uchwa³a Nr XXXVII/288/01 zmie- ROZK AD JAZDY LINII POWIATOWEJ Nowe Warpno 9:15p. 9:32od. 11:59 12:16 Podgrodzie 9:11 9:38 11:55 12:21 Warno³êka 9:01 9:49 11:45 12:30 Trzebie Ma³a 8:40 10:09 11:24 12:48p.x. 14:38od. Jasienica 8:23 10:26 11:07 14:55 Police Rynek 8:14 10:34 10:58 15:04 19:02 4:24A Kinga 4:29 8:08 10:40Pp 10:50od. 15:10 18:58B Tanowo 4:42 7:55 15:26 18:45 G³êbokie (pêtla) 4:52 7:45 15:38 18:35 Wo³czkowo 4:56 7:41 15:42 18:31 Dobra 5:03 7:36 15:49 18:26 Buk 5:11 7:28 15:57 18:18 êgi 5:16 7:23 16:02 18:13 Rzêdziny 5:21 7:18 16:07 18:08 Stolec 5:28 7:11 16:14 18:01 Rzêdziny 5:35 7:04 16:21 17:54 êgi 5:40 6:59 16:26 17:49 Buk 5:45 6:54 16:31 17:44 Do³uje 5:51 6:48 16:37 17:38 Skarbimierzyce 5:53 6:46 16:39 17:36 WYKAZ WA NIEJSZYCH TELEFONÓW STA- ROSTWA POWIATOWEGO W POLICACH Stanowisko/Wydzia³ Sekretariat - Informacja Nazwisko i imiê Nr. tel. Halczyn-Bu³aj Hanna Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Michalak Hieronim Biuro Rady Powiatu Matuszewska Halina Starosta Powiatu Polickiego Bartnik Lech Wicestarosta Powiatu Polickiego Szymaszek Stanis³aw Cz³onek Zarz¹du Kaczanowski Mieczys³aw Cz³onek Zarz¹du Kaczmarski Micha³ Cz³onek Zarz¹du Wiœniewski Wojciech Skarbnik Powiatu Dylewski Marek Sekretarz Powiatu Znaniec Bogus³aw niaj¹ca uchwa³ê w sprawie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w 2001 r. 3. Uchwa³a Nr XXXVII/289/01 w sprawie wyra enia zgody na dokonanie darowizny zabudowanych nieruchomoœci po³o onych w obrêbie ewidencyjnym nr 6-Police, okreœlonych numerami dzia³ek 2433/4 i 3073/2. 4. Uchwa³a Nr XXXVII/290/01 w sprawie sprzeda y z trybie bezprzetargowym dzia³ek bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy Police. 5. Uchwa³a Nr XXXVII/291/01 w sprawie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Gminy w Policach. UCHWA A NR LXII/180/2001 Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Mierzyn 5:55 6:44 16:41 17:34 Stobno 6:00 6:39 16:46 17:29 Bêdargowo 6:04 6:34 16:50 17:24 Smolêcin 6:15 6:24 17:01 17:14 Ko³baskowo 6:18p. 6:20od. 17:04p.17:10od. Wydzia³ Archtektury i Budownictwa Bajdor Wojciech - Naczelnik Inspektorzy uchwala co nastêpuje: 1 Postanawia siê pozytywnie zaopiniowaæ wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach o udzielenie absolutorium Zarz¹dowi p. - przyjazd od. - odjazd Wydzia³ Bezpieczeñstwa Podlecki Andrzej - Naczelnik Gminy z tytu³u wykonania bud etu A - rozpoczêcie B - zakoñczenie kierunek jazdy i Porz¹dku Publicznego Inspektorzy Gminy Police w 2000 roku. x - po³¹czenie z lini¹ samorz¹dow¹ 2 Czasy podane w tabeli dotycz¹ przystanków g³ównych w danej miejscowo- Wydzia³ Edukacji Kultury, Kotnis Marianna - Naczelnik Uchwa³a wchodzi w ycie z œci. Pasa er zobowi¹zany jest zasygnalizowaæ zamiar zatrzymania autobusu. Sportu i Turystyki Inspektorzy dniem podjêcia. Autobus kursuje tylko w dni powszednie od poniedzia³ku do pi¹tku UZASADNIENIE Wniosek Komisji Rewizyjnej PORADNIE SZPITALNE Wydzia³ Finansów i Bud etu Grabowska Jolanta - Naczelnik Inspektorzy Gminy Police w sprawie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Gminy z tytu³u wykonania bud etu za 2000 r., przed³o ony Regionalnej Izbie Obra- Poradnia Dni i godziny przyjêæ Nr. tel. Wydzia³ Gospodarki Gardowski Przemys³aw - Naczelnik chunkowej w Szczecinie w celu zaopi- Por. Chirurgiczna Poniedzia³ek Nieruchomoœciami Inspektorzy niowania, odpowiada wymogom prze- Œroda widzianym w art. I 8a ust. 3 ustawy z Pi¹tek Wydzia³ Komunikacji Wójci Ryszard - Naczelnik dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (...). Sporz¹dzenie wniosku Por. Gastrologiczna Œroda Transportu i Dróg Inspektorzy poprzedzone zosta³o zbadaniem przez Komisjê sposobu i stopnia wykona- Por. Tarczycowo-Cukrzycowa Poniedzia³ek Czwartek Wydzia³ Organizacyjny Majdañska El bieta - Naczelnik Inspektorzy nia bud etu oraz sformu³owaniem opinii o wykonaniu bud etu, o której mo- Por. Kardiologiczna Poniedzia³ek wa w powo³anym przepisie. Czwartek Treœæ wniosku, zawieraj¹ca propozycjê udzielenia absolutorium Za- Por. Ginekologiczna Poniedzia³ek Wydzia³ Ochrony Œrodowiska Soroczyñska Krystyna - Naczelnik rz¹dowi Gminy zgodna jest z doko- Œroda i Rolnictwa Inspektorzy nan¹ przez Komisjê pozytywn¹ oce- Por. Urologiczna Poniedzia³ek Wydzia³ Zdrowia Inspektorzy n¹ wykonania bud etu i znajduje uza- Wtorek sadnienie w œwietle poczynionych Œroda Wydzia³ Aktywizacji Inspektorzy przez Komisjê ustaleñ. Zawodowej i Promocji Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Por. Zdrowia Psychicznego codziennie Izba Przyjêæ Dzieciêca codziennie Wydzia³ Obs³ugi Prawnej Radcy Geodeta Powiatowy Ku³ak Zdzis³awa Orzekaj¹cego przys³uguje prawo odwo³ania siê do pe³nego sk³adu Kolegium Izby w Szczecinie w terminie Rejestracja do poradni codziennie w dni od daty jej dorêczenia. przyszpitalnych Przewodnicz¹ca Powiatowy Rzecznik Praw JaŸwiñska El bieta Sk³adu Orzekaj¹cego Izba Przyjêæ Szpitala (inform.) codziennie Konsumentów Krystyna GoŸdzik

10 STRONA 10 KWIECIEÑ 2001 MAJOWE PRZEBUDZENIE W POLICACH Majowe imprezy plenerowe s¹ oczkiem w g³owie polickich animatorów kultury. W tym roku przygotowali kolejn¹ porcjê wiosennych atrakcji. 1 MAJA godz TURNIEJ RYCERSKI Bractwo Rycerzy Ziemi Sztumskiej godz LEWIATAN - Spektakl teatru ulicznego AKT z Warszawy Terminarz na maj MAJOWE PRZEBUDZENIE Œwiêto przygraniczne w Rieth Udzia³ zespo³ów dzia³aj¹cych w MOK Tak bawili siê policzanie na ubieg³orocznej majówce 2 MAJA godz Uroczyste otwarcie ŒCIE KI REKREACYJNO - EDUKACYJNEJ W POLI- CACH (wejœcie od ul. Tanowskiej) godz Prezentacje polickich zespo³ów artystycznych godz RODZINNE ZMAGANIA - konkurs rodzinny godz SUPER HIPNO SHOW - magiczna zabawa godz Koncert zespo³u BLUE CROW Prezentacja amerykañskich samochodów godz SUPER HIPNO SHOW - magiczna zabawa godz Koncert zespo³u AD HOC godz Koncert gwiazdy wieczoru ELEKTRYCZNE GITARY godz Dyskoteka 3 MAJA godz Prezentacje polickich zespo³ów artystycznych godz Koncert PIOSENKI, SZLAGIERY, PRZEBOJE (wyst¹pi¹ m.in.irena Koz³owska, Krzysztof Stankiewicz, Magda Durecka, Helena Majdaniec, Maciej Molêda) godz Koncert gwiazdy wieczoru FORMACJA NIE YWYCH SCHABUFF Koncert niedzielny Policki Chór Ch³opiêco Mêski Sala widowiskowa, wstêp wolny, godz. 16: Dni Europy w Groß Pinnow z udzia³em: - Zespo³u Pieœni i Tañca POLICZANIE - Plastyków z Galerii OBOK Powiatowy Przegl¹d Zespo³ów Tanecznych sala widowiskowa, godz. 10: Przedszkolny Przegl¹d Taneczny Organizator PP nr 1 Sala widowiskowa, godz. 9:00 12: Galeria Historyczna Polic Nadanie praw miejskich Policom sala konferencyjna,godz. 18:00, wstêp wolny Galeria OBOK wernisa Gra yna Ulman Tkanina Godz. 19:00, galeria OBOK TRAFNIK sala widowiskowa, godz. 16:00 inne atrakcje pozasceniczne: pokazy cyrkowe, trampolina, stoisko japoñskie, prezentacja samochodów amerykañskich, ma³a gastronomia, zabawki dmuchane, samochody akumulatorowe, place zabaw dla dzieci, jazda konna REPERTUAR KINA MOK REICH Pol., l. 15. Cena biletu 12 z³ (pi¹tek) godz. 19:00, (sob.-niedz.) godz. 18: DRACULA 2000 USA, l. 15, cena biletu 12 z³ (pi¹tek) godz. 19:00, (sob., niedz.) godz. 18: CUDOWNI CH OPCY USA, l.15, cena biletu 12 z³ (pi¹tek) godz. 19:00, (sob.,niedz.) godz. 18: W PUSTYNI I W PUSZCZY godz. 17:00, cena biletu 12 z³ WEISER kino konesera Pol, l.15, cena biletu 12 z³, godz. 19:00 Bank Polska Kasa Opieki SA I Oddzia³ w Policach MARZYSZ O SAMOCHODZIE LUB MOTOCYKLU? PRZESTAÑ MARZYÆ - DZIA AJ! PRZYJD DO BANKU PEKAO SA I O/POLICE I SKORZYSTAJ Z KREDYTU NA ZAKUP ŒRODKÓW TRANSPORTU (W PLN, USD, CHF, DEM lub EURO). OPROCENTOWANIE KREDYTU JU OD 7,51 % W SKALI ROKU BANK UDZIELA KREDYTU NA SAMOCHODY NOWE I U YWANE.

11 G³ówna cecha KWIECIEÑ 2001 STRONA 11 WEEKEND CHÓRÓW KWESTIONARIUSZ PROUSTA Pytania, na które dzisiaj odpowiedzia³ dla nas Piotr Misi³o, w XIX wieku kr¹ y³y wœród bywalców europejskich salonów. Dwa razy odpowiada³ na nie Marcel Proust. do E³ku i wyœpiewa³ drug¹ nagrodê. Gospodarzem imprezy by³ miejscowy chór Cantilena. Niedawno goœcie z E³ku wybrali siê do Polic z rewizyt¹. W Policach nie wygrali adnej nagrody, bo nie by³o konkursu, tylko wspólne warsztaty, a potem czaderski wieczór w MOKowskiej kafejce. W koñcz¹cym warsztaty niedzielnym koncercie, chóry zaœpiewa³y wspólnie. Przedtem jednak z mini recitalem gitarowym wyst¹pi³ dyrygent Cantileny, Wojtek Popielarz. Z wpraw¹ przespacerowa³ siê po kil- Pewnego razu policki chór ku epokach w klasycznej muzyce gitarowej. Zanim jednak zakoñczy³ Postscriptum pojecha³ na konkurs soczystym rockowym kawa³kiem, zagra³ temat z kultowego owcy jeleni. Tym kupi³ publicznoœæ. Zdaniem Iwony Wiœniewskiej- Salamon, dyrygenta Postscriptum, po³¹czone si³y chórów wypad³y na scenie ca³kiem nieÿle. Zw³aszcza w gospelach, które solidnie wzmocni³ nowy policki solista. Ale tak na dobr¹ sprawê do dzisiaj nie wiadomo, do jakiego stopnia Iwona jest po prostu mi³a, a do jakiego faktycznie dostrzega w nas tak zwan¹ radoœæ œpiewania. Chórzysta MOJA DEWIZA: przenigdy sie nie poddawaæ, nie traciæ nadziei, nie w¹tpiæ Co by³oby dla mnie najwiêkszym nieszczêœciem: utrata wolnoœci, monotonia, stagnacja Kim (lub czym) chcia³bym byæ, gdybym nie by³ tym, mojego charakteru: upór Piotr Misi³o ur r. kim jestem: or³em albo tygrysem Cechy których szukam u mê czyzny: w Szczecinie. Absolwent Wy szej Szko³y Humanistycznej w Szczecinie S³owa, których nadu ywam: Miœku, profesjonalizm lojalnoœæ Cechy których szukam u kobiety: na kierunku nauk spo³ecznopolitycznych. Obecnie student Uniwersytetu Szczeciñskiego na Wydzia³ach: Zarz¹dzania i Ulubieni bohaterowie literaccy: Kubuœ Puchatek, Staro ytni Myœliciele Przyœpiewki ludowe w wykonaniu kobiecoœæ, zaradnoœæ, inteligencja Co ceniê najbardziej u przyjació³: Ekonomiki Us³ug oraz Humanistycznym. Od dzieciñstwa zafascynowany polityk¹. Specjalista od Ulubieni bohaterowie ycia codziennego: politycy, 4 letni Micha³ek po³¹czonych chórów Postscriptum i Cantilena wyrozumia³oœæ, lojalnoœæ MOJA G ÓWNA WADA: przekonanie, e jestem wyj¹tkowy marketingu i public relations. W 1997 roku za³o y³ swoj¹ pierwsz¹ gazetê Echo Polic. Dziœ Naczelnik Wydzia³u Pro- Czego nie cierpiê ponad wszystko: g³upoty, niekompetencji, chamstwa Moje ulubione zajêcie: tworzenie, zabawa z 4 letnim Micha³kiem mocji i Informacji oraz Rzecznik Prasowy Zarz¹du Gminy w Policach. Wierzy, e polityka mo e s³u yæ ulepsza- Dar natury, który chcia³bym posiadaæ: dar przewidywania niu œwiata. Jak chcia³bym umrzeæ: Moje marzenie o szczêœciu: spokojnie jestem szczêœliwy Obecny stan mojego umys³u: zaanga owany Pierwsz¹ ofiar¹ naszego Co wzbudza kwestionariusza zosta³ Piotr Mi- we mnie obsesyjny lêk: B³êdy, które naj³atwiej si³o. To kto bêdzie nastêpn¹, zale- myœl o utracie najbli szych, wybaczam: y równie od Pañstwa. Czekamy Iwona Wiœniewska-Salamon, dyrektor chóru Postscriptum ubezw³asnowolnienie wynikaj¹ce z niewiedzy i mi³oœci na propozycje. MD MULTIMEDIALNA DOROTA Dorota Maziakowska przygotowa³a w polickiej Galerii OBOK wernisa, który na d³u ej zagoœci w pamiêci tych, którzy mieli okazjê uczestniczyæ w tym niecodziennym wydarzeniu. Pejza e Doroty s¹ subtelne i nieokie³znane zarazem, bo ich autorka to pasjonatka poszukiwañ i wizualizacji na styku ró nych rodzajów sztuki. Dorota maluje, tka, pisze wiersze, gra na gitarze i pianinie i s³ucha jazzu. Dobry jazz mo na by³o us³yszeæ tak e na jej wernisa u. Podobnie jak recytowane przez Konrada Pawickiego wiersze. Kiedy bêdziecie czytaæ te s³owa, wystawy Doroty ju w MOK-u nie bêdzie. Ci, co nie widzieli, niech a³uj¹. To malarstwo nie narzuca siê, nie czepia widza, nie wywo³uje agresji, ale te nie uspokaja. Zarówno wiersze, jak i malarstwo Doroty wzmacniaj¹ w cz³owieku tê czujnoœæ, kiedy zupe³nie niespodziewanie natknie siê na coœ wiêcej ni interesuj¹cego. Mnie zapad³y w pamiêæ wisz¹ce na koñcu galerii biedrzeñce: sugestywne, spl¹tane, nabrzmia³e zapa- Dorota Maziakowska - chem rumianku. osobowoœæ multimedialna MD S³ynne biedrzeñce z koñca Galerii

12 STRONA 12 KWIECIEÑ 2001 SEITE 12 APRIL 2001 JAN BOCI GA W UECKERMÜNDE JAN BOCI GA IN UECKERMÜNDE Od lewej: Jan Boci¹ga, Ewa Mitkiewicz i Wulf Gaster w Galerii Art & Culture Burmistrz W. Diakun w towarzystwie piêknej saksofonistki oraz w³aœciciela Galerii Romana Bressa Die Besitzer der deutschen privaten Kunstgalerie ART & CULTURE in Ueckermünde haben beschlossen, zur Eröffnung der Galerie, die Arbeiten von Jan Boci¹ga Künstler aus Swinemünde auszustellen. Die erste Vernisage in der Galerie von Frau u. Herr Bress hat zwei Thesen bewießen: dass Kunst keine Übersetzung braucht und das der, auf ihrer Basis geführte deutsch polnische Dialog wirksamer ist als Erklärungen von Politikern. Die Galerie ART & CULTURE wurde im Zentrum von Uckermünde, in dem renovierten Gebäude des ehemaligen Spritzhauses eingerichtet. Wir haben die Galerie gegründet, denn wir gehen davon aus, dass für die Kulturverbreitung jede Zeit angemessen ist. Und auch der Ort, hier in Ueckermünde ist besonders in Hinsicht auf die Nähe von Polen und Skandinavien. Und es ist gut geschehen, dass die Tätigkeit der W³aœciciele niemieckiej prywatnej galerii sztuki ART & CULTURE w Ueckermünde, postanowili zainicjowaæ jej dzia³alnoœæ prezentacj¹ malarstwa œwinoujskiego artysty, Jana Boci¹gi. Pierwszy wernisa w galerii Pañstwa Bress udowodni³ dwie tezy: e sztuka nie potrzebuje t³umacza, a prowadzony na jej gruncie polsko-niemiecki dialog jest skuteczniejszy od deklaracji polityków. Galeriê ART & KULTURE stworzono w centrum Ueckermünde w odrestaurowanym budynku dawnej remizy stra ackiej. Stworzyliœmy tê galeriê, poniewa wychodzimy z za³o enia, e dla promocji sztuki dobry jest ka dy czas. Z kolei miejsce, tu, w Ueckermünde, jest wyj¹tkowe ze wzglêdu na bliskoœæ Polski i Skandynawii. I dobrze siê sta³o, e to w³aœnie wystawa prac Polaka otwiera dzia³alnoœæ tej galerii. To, wydaje mi siê, wa ny moment w naszych przygranicznych kontaktach. To tak e spora zas³uga Ewy Mitkiewicz, jako moderatora tych kontaktów poprzez dzia³alnoœæ polickiej galerii Obok mówi wspó³w³aœciciel galerii, Roman Bress. Wybór Boci¹gi, jako inicjatora dzia³alnoœci niemieckiej galerii, by³ nieprzypadkowy tak e z innego powodu. Kolor i geometria zawarta w tej twórczoœci odwzorowuj¹ krajobrazy duszy. Tak e duszy widza, dla którego autor zostawi³ na p³ótnie sporo miejsca do indywidualnego zagospodarowania. Jak mo na by³o zauwa yæ podczas wernisa u, tego typu krajobrazy poci¹gaj¹ niemieckiego odbiorcê bardziej od realistycznych pejza y zewnêtrznych. Sztuka nie potrzebuje t³umacza, bo obrazy trzeba czuæ mówi Jan Boci¹ga. - Moja sztuka, to malarstwo syntetyczne, ale zawieraj¹ce wystarczaj¹co du o pustych przestrzeni, podobnie jak w grafice japoñskiej, by widz móg³ sobie w nie wpisaæ osobiste elementy. Ka dy autor chcia³by, eby widz rozmawia³ z jego obrazem. Moje obrazy nie s¹ realistyczne, ale nie s¹ te abstrakcyjne. To trochê, jak z poezj¹. Wybieramy kwintesencjê, opis w kilku zaledwie s³owach, bo jak przesadzimy, to powstanie proza. Galeria ART. & CULTURE ma w swoim za³o eniu promowaæ twórczoœæ artystów krajów nadba³tyckich. Moderatorem tego programu ma byæ kierownik polickiej Galerii Obok, Ewa Mitkiewicz. Wiele wskazuje na to, e w niedalekiej przysz³oœci galerie w Ueckermünde i Policach stworz¹ transgraniczne centrum sztuki, tak istotne dla wzmocnienia polsko-niemieckiego dialogu oraz integracji artystów z ca³ego basenu Morza Ba³tyckiego. Marek D¹browski Bohaterowie wieczoru Ewa Mitkiewicz i Jan Boci¹ga wœród polskiej reprezentacji w Ueckermünde Mentorka szczeciñskich artystów Hanna Orska i Jan Boci¹ga W czasie polskiego wieczoru w Galerii Art & Culture trudno by³o wcisn¹æ przys³owiow¹ szpilkê Galerie durch die Ausstellung der Arbeiten eines Polen beginnt. Ich glaube dass dies ein wichtiger Moment für die Kontakte in der Grenzregion ist. Dies ist auch ein großer Verdienst von Frau Ewa Mitkiewicz, die diese Kontakte, über die Pölitzer Galerie OBOK hergestellt hat sagt der Mitbesitzer der Galerie, Roman Bress. Die Wahl von Boci¹ga, als Initiator der Tätigkeit der deutschen Galerie, ist kein Zufall. Die Farben und die Geometrie die seine Kunst beinhaltet, spiegeln die Landschaften der Seele wieder. Auch die Seele des Zuschauers, für den der Autor auf der Leinwand viel Platz zur individuellen Erschließung gelassen hat. Wie man auf der Vernisage beobachten konnte, ziehen dieser Art Landschaften den deutschen Zuschauer mehr an als realistische, äußerliche Landschaften. Die Kunst braucht keinen Übersetzer, denn Bilder muß man fühlen meint Jan Boci¹ga. Meine Kunst gehört zur synthetischen Malerei, aber sie enthällt sehr viele leere Flächen, ähnlich wie in der japanischen Graphik, damit der Zuschauer seine persönlichen Elemente zufügen kann. Jeder Autor, wünscht sich, das der Zuschauer mit den Bildern spricht. Meine Bilder sind nicht realistisch, aber auch nicht abstrakt. Das ist so ähnlich wie in der Dichtung. Wir wählen den Kernpunkt, Beschreiben mit nur ein paar Worten, den wenn wir übertreiben, ensteht eine Prosa. Die Galerie ART& CULTURE hat als Aufgabe die Promotion der Werke von Künstlern aus den baltischen Ländern. Dieses Programm soll von Ewa Mitkiewicz Leiterin der Pölitzer Galerie OBOK koordiniert werden. Vieles weißt darauf hin, dass in der baldigen Zukunft die Galerien in Uckermünde und Police ein grenzüberschreitendes Kulturzentrum bilden werden, dass wesentlich für die Vertiefung des deutsch polnischen Dialogs und die Integration von Künstlern der baltischen Länder sein wird. Marek D¹browski

13 BEZP ATNY INFORMATOR STAROSTWA POWIATOWEGO W POLICACH NR 2/02 KWIECIEÑ 2001 PRZED ABSOLUTORIUM Zbli a siê sesja, na której Zarz¹d Powiatu zostanie rozliczony z Wypracowanie (po raz drugi) nadwy ki bud etowej ma istotne znaczenie BUDUJEMY INKUBATOR PRZEDSIÊBIORCZOŒCI wobec wystêpuj¹cych opóÿnieñ w przekazywaniu z bud etu pañstwa dotacji celowych na realizacjê zadañ w³asnych i zleconych wykonania bud etu za rok Pragnê przy tej okazji podkreœliæ, e wykonanie dochodów ogó³em w wysokoœci 100,9% planu Powiatu Polickiego. rocznego, przy wydatkach w wysokoœci 99% planu rocznego umo - liwi³o wypracowanie nadwy ki bud etowej w wysokoœci 180,106 z³, bez koniecznoœci obci¹ ania Powiatu Polickiego kredytem na pokrycie planowanego deficytu w kwocie z³ oraz przy zapewnieniu prawid³owej realizacji zadañ. Wynik ten w znacznej mierze zawdziêczamy aktywnoœci cz³onków Zarz¹du Powiatu w poszukiwaniu dochodów w³asnych Stwarza gwarancjê prawid³owego dysponowania funduszami publicznymi, pomimo utrudnieñ wynikaj¹cych z aktualnego systemu finansowania samorz¹dów powiatowych. Nadzór i bie ¹ca wspó³praca Rady Powiatu Polickiego z Zarz¹dem Powiatu i administracj¹ samorz¹dow¹ zapewnia zgodnoœæ dzia³añ z obowi¹zuj¹cym prawem, za co, za poœrednictwem Pana Hieronima Michalaka Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Polickiego sk³adam serdeczne podziêkowania ca³ej Radzie oraz dyscyplinie finansowej i organizacyjnej kierowników jednostek, a tak e s³u b finansowych. Powiatu. Z powa aniem Lech Bartnik Przewodnicz¹cy Zarz¹du W numerze: Pryszczyca w starostwie s. II Pod koniec kwietnia w budynku Starostwa Powiatowego w Policach swoje mo liwoœci organizacyjne zaprezentowa³ powo³any przez starostê Powiatowy Zespó³ Reagowania Kryzysowego. Co to jest PUP? s. III Starostwo przymierza sie do pomys³u stworzenia na swoim terenie stowarzyszenia inicjatyw gospodarczych WNIOSEK NA PANA MICHALAKA Do Rady Powiatu Polickiego trafi³ wniosek Prezesa Zarz¹du ZCH Police SA o wyra enie zgody na rozwi¹zanie stosunku pracy pomiêdzy Zak³adami a Hieronimem Michalakiem Przewodnicz¹cym Rady Powiatu. Powiatowy Urz¹d Pracy, jako samo- Zdaniem prezesa Markowskie- mistrz W. Diakun, jak i starosta L. cie tej kwestii sumieniom powiato- dzielny urz¹d powsta³ r. go, Hieronim Michalak pisz¹c pismo (z dnia r.) do Pre- Bartnik, pozostawiaj¹ rozstrzygniê- wych radnych. MD w wyniku nowego podzia³u admini- miera RP, Pana Jerzego Buzka, stracyjnego kraju. Do 1999 roku tu- przekroczy³ dopuszczalne ramy tejszy urz¹d by³ fili¹ Rejonowego krytyki poczynañ pracodawcy. Do Urzêdu Pracy w Szczecinie. takiej oceny zachowania Pana Michalaka zmusi³a mnie lektura wy- ej ju wymienionego pisma skie- Powiatowa reforma edukacji s. III rowanego do Premiera RP, w którym to piœmie Hieronim Michalak nie opieraj¹c siê na adnych faktach oceni³ moj¹ dzia³alnoœæ jako Pierwszy etap reformy systemu edukacji rozpoczêto 1 wrzeœnia 1999 roku. Powsta³y wówczas nowe typy szkó³: 6-letnia szko³a podstawowa oraz 3-letnie gimnazjum. destrukcyjn¹. Hieronim Michalak, jako Przewodnicz¹cy Rady Powiatu, nie mo e byæ zwolniony z pracy w Zak³adach bez wczeœniejszej zgody wyra onej przez Radê Powiatu. Jaka bêdzie decyzja radnych nie wiadomo. Sprawa pana Michalaka by³a dyskutowana na zebraniach klubu AWS, ale zarówno przewodnicz¹cy klubu bur- Przewodnicz¹cy Hieronim Michalak podczas g³osowania na sesji

14 STRONA II KWIECIEÑ 2001 INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUD ETU POWIATU POLICKIEGO ZA 2000 ROK. Dr Marek Dylewski Skarbnik Powiatu Bud et Powiatu Polickiego uchwalony r. zgodnie z uchwa³¹ Rady Powiatu Polickiego wynosi³: 1) po stronie dochodów z³ w tym na zadania zlecone z³ 2) po stronie wydatków z³ w tym na zadania zlecone z³ W planie nie za³o ono deficytu bud etowego, ani nadwy ki bud etowej. W trakcie wykonywania bud etu Powiatu Polickiego wprowadzono zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zak³adaj¹c planowany deficyt bud etu Powiatu Polickiego. Na dzieñ bud et Powiatu Polickiego wynosi³: 1) po stronie dochodów z³ w tym na zadania zlecone z³ 2) po stronie wydatków z³ w tym na zadania zlecone z³. Planowany deficyt bud etu Powiatu Polickiego zamyka³ siê kwot¹ z³. Ogólne wykonanie bud etu Powiatu Polickiego za okres od r. do r. przedstawia siê nastêpuj¹co: 1) Dochody ogó³em wykonano w wysokoœci z³ tj. 100,9% planu rocznego; w tym dotacje na zadania zlecone z³ 2) Wydatki ogó³em wykonano w wysokoœci z³ tj. 99,0% planu rocznego; w tym wydatki na zadania zlecone z³ Ró nica pomiêdzy dochodami i wydatkami wykonanymi do roku zamyka siê dodatnim wynikiem w wysokoœci z³. Nadwy ka bud etowa wynika w g³ównej mierze z realizacji na poziomie wy szym od planowanych dochodów w³asnych (dzia³ 91), uzyskania dodatkowych œrodków z PFRON na realizacjê basenu w SOSW przy ul. Korczaka 27 oraz oszczêdnoœci w wydatkach bud etowych (w tym nie wykorzystana rezerwa ogólna). Ponadto zaliczono do zrealizowanych dochodów ostatni¹ ratê udzia³u w podatku dochodowym od osób fizycznych faktycznie przekazanej w styczniu roku 2000 i nieplanowany wp³yw czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej w dniu r. Nale y przy tym wskazaæ na szczególn¹ sytuacjê bud etu Powiatu Polickiego pod koniec roku 2000, kiedy to podobnie jak w roku 1999 zagro ona by³a realizacja planu dochodów z powodu opóÿnieñ w przekazywaniu dotacji celowych na realizacjê bie ¹cych zadañ w³asnych i zleconych Powiatu Polickiego, ze wzglêdu na fizyczny brak pokrycia œrodków zaplanowanych w bud ecie pañstwa. Ostatnia transza dotacji celowych zosta³a przekazana na rachunek powiatu w dniu 29 grudnia. ABSOLUTORIUM CZAS ROZLICZEÑ I (PO)RACHUNKÓW Koniec roku kalendarzowego jest równoczeœnie koñcem roku bud etowego i stanowi cezurê czasow¹ dzia- ³alnoœci samorz¹du terytorialnego, opartej na rocznym bud ecie. Wynik tej dzia³alnoœci w postaci sprawozdania rocznego z wykonania bud etu, zarz¹d jednostki samorz¹du terytorialnego zobowi¹zany jest przedstawiæ organowi stanowi¹cemu, czyli radzie, oraz przes³aæ regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do 31 marca nastêpnego roku, zgodnie z wymogiem art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.1014, z póÿn. zmianami). Rozpatrzenie tego sprawozdania przez organ stanowi¹cy, czyli radê jednostki samorz¹du terytorialnego, oraz podjêcie uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarz¹du z tego tytu- ³u, nale y do wy³¹cznej w³aœciwoœci rady. Kompetencje te wynikaj¹ z ustaw o samorz¹dzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Ustawa o finansach publicznych w art. 136 ust.2, wyznacza termin na podjêcie decyzji w sprawie absolutorium do dnia 30 kwietnia nastêpnego roku po roku sprawozdawczym. W art. 136 ust. 1 zawarte jest ponadto stwierdzenie, i przedk³adane sprawozdanie zawieraj¹ce zestawienie dochodów i wydatków wynikaj¹ce z zamkniêcia rachunków bu- Lech Bartnik - Starosta ustawowego sk³adu rady. W innych wypadkach do odwo³ania wójta, burmistrza czy prezydenta potrzeba a 2/ 3 g³osów ustawowego sk³adu rady. W samorz¹dach powiatowych i wojewódzkich bez wzglêdu na okolicznoœci, odwo³anie zarz¹du lub jego poszczególnych cz³onków nastêpuje wiêkszoœci¹, co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu rady. Przy czym odwo³anie z innego powodu ni brak absolutorium wymaga pisemnego wniosku: 2/5 ustawowego sk³adu rady powiatu, a 1/3 ustawowego sk³adu sejmiku. Sesja absolutoryjna okazj¹ do zmiany status quo Poniewa na mapie Polski dominuj¹ w sensie liczebnym gminy (ok gmin w stosunku do 308 powiatów i 16 sejmików), niekiedy opinia publiczna za poœrednictwem mediów - jest œwiadkiem gorsz¹cych polemik miêdzy rywalizuj¹cymi stronami. Podjêcie uchwa³y o nieudzieleniu absolutorium dla zarz¹du staje siê pierwszym celem d¹ ¹cych do zmiany, którzy swoje zarzuty odnosz¹ nie zawsze do ustawowych wymogów towarzysz¹cych uchwalaniu absolutorium. Takim zarzutem jest ca³a plejada zastrze eñ merytorycznych odnosz¹cych siê do realizacji zadañ, a nie dotycz¹cych prawid³owoœci wykonania bud etu. Podejmowane wówczas uchwa³y o nieudzieleniu absolutorium, sprowadza siê do stwierdzenia mo - liwoœci zapoznania siê przez ka dego radnego ze sprawozdaniem z wykonania bud etu. Nast¹piæ to mo e poprzez udostêpnienie radnym sprawozdania w odpowiednim czasie wystarczaj¹cym do zapoznania siê z jego treœci¹ i dokonania merytorycznej oceny wykonania bud etu. Z ustawy nie wynika obowi¹zek przeprowadzania dyskusji nad realizacj¹ bud etu, jednak e wp³yw na ocenê spe³nienia wymogu rozpatrzenia sprawozdania przez radê bêdzie mia³o równie zagwarantowanie radnym mo liwoœci podjêcia dyskusji w przedmiotowej sprawie. Materia³y dodatkowe s³u ¹ce ocenie sprawozdania przez radê Inne zarzuty zmierzaj¹ce do nieudzielenia absolutorium wi¹ ¹ siê z dodatkowymi materia³ami u³atwiaj¹cymi radnym merytoryczn¹ ocenê przed³o onego przez zarz¹d sprawozdania. Te materia³y to: opinia komisji rewizyjnej o wykonaniu bud etu opinia regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania bud etu wniosek komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium opinia RIO o powy szym wniosku Przepisy prawa nie ustanawiaj¹ obowi¹zku zapoznania siê ze wskazanymi opiniami przed podjêciem decyzji o absolutorium. WyraŸnie natomiast obowi¹zek taki zosta³ wprowadzony przed podjêciem uchwa³y o odwo³aniu zarz¹du z powodu nieudzielenia absolutorium. Dwie spoœród wymienionych opinii (opinia i wniosek komisji rewizyjnej) generowane s¹ w œrodowisku rady, st¹d te one w³aœnie czêsto staj¹ siê przedmiotem rozbie nych stanowisk. Orzecznictwo w tej mierze nie jest jednolite. NSA wyrazi³ pogl¹d, i organem wy³¹cznie uprawnionym do wystêpowania z wnioskiem o udzie- PRYSZCZYCA W STAROSTWIE d etów jst musi mieæ szczegó³owoœæ nie mniejsz¹ ni w uchwale bud etowej. Z przytoczonych wy ej przepisów prawnych popartych licznymi orze- s¹ uchylane przez regionalne izby obrachunkowe pozostaj¹ tylko niepotrzebne napiêcia i podzia³y. Rozpatrywanie sprawozdania z lenie b¹dÿ nieudzielenie absolutorium zarz¹dowi jest komisja rewizyjna. Ale rady nie zwalnia z obowi¹zku wypowiedzenia siê w sprawie absolutorium Bezp³atny dodatek do Pod koniec kwietnia w bu- czeniami Naczelnego S¹du Admini- wykonania bud etu niez³o enie odpowiedniego wniosku Informatora Polickiego Wydawca: dynku Starostwa Powiatowego w Policach swoje mo - stracyjnego wynika, e tylko roczne sprawozdanie bud etowe, oceniane pod k¹tem zgodnoœci wykonania z Czasem kontrowersje budzi sposób rozpatrzenia sprawozdania przez radê, jako formalnoprawnej przes³an- przez komisjê rewizyjn¹, co w praktyce jest zjawiskiem spotykanym. Podjêcie uchwa³ na wniosek przewod- Zarz¹d Gminy w Policach liwoœci organizacyjne za- uchwalonym bud etem stanowiæ ki wa noœci uchwa³y bud etowej. To nicz¹cego, poddany pod g³osowanie w Koncepcja i projekt: prezentowa³ powo³any przez mo e podstawê do podjêcia decyzji o oznacza, e nie mo na podj¹æ uchwa- sytuacji, gdy komisja rewizyjna w od- Piotr Misi³o starostê Powiatowy Zespó³ udzieleniu b¹dÿ nieudzieleniu absolu- ³y o udzieleniu absolutorium przed powiednim czasie z wnioskiem do Redakcja: Reagowania Kryzysowego. torium dla zarz¹du. Poniewa zgodnie z ustawami o rozpatrzeniem sprawozdania zarz¹du. Równoczeœnie trudno zmusiæ radnych rady nie wyst¹pi³a nie stanowi zatem naruszenia prawa. Redaktor prowadz¹cy: W gabinecie starosty przepro- samorz¹dzie gminnym, powiatowym do prowadzenia dyskusji w sytuacji, Pocz¹tek nowego roku bud eto- Marek D¹browski wadzono symultanê gry decyzyjnej i wojewódzkim (odpowiednio: art.30 gdy sprawozdanie z wykonania bud e- wego, to czas nowych postanowieñ telefon: w przypadku faktycznego zagro e- ust.1; art.28b ust.1; art.34 ust.1) pod- tu nie budzi u radnych w¹tpliwoœci. dotycz¹cych zamierzeñ, czyli czas fax: nia pryszczyc¹ terenu powiatu. jêcie uchwa³ w sprawie nieudzielenia NSA w uchwale z dnia 17 lutego 1997 uchwalania bud etów; to czas rozli- Æwiczenia mia³y na celu przygoto- zarz¹dowi absolutorium jest równo- r. Sprowadza okreœlenie rozpatrzenie czeñ, ale to tak e czas yczeñ i powin- Foto: wanie powiatowego sytemu reago- znaczne ze z³o eniem wniosku o od- sprawozdania do jego rozwa enia, szowañ. yczê wiêc wszystkim samo- Marek D¹browski wania kryzysowego do dzia³ania w wo³anie zarz¹du dzia³alnoœci samo- przeanalizowania. O rozpatrzeniu rz¹dowcom: radnym wnikliwych Sk³ad i ³amanie: przypadku stwierdzenia ognisk rz¹dów w okresie miêdzy lutym a koñ- przez radê decydowaæ bêdzie zatem ocen, zarz¹dom - merytorycznych Pawe³ Masicz pryszczycy. cem kwietnia, towarzysz¹ czêsto oba- zapoznanie siê jej cz³onków z treœci¹ debat, a wszystkim wzajemnej yczli- Piotr Masicz W grze pryszczyca zaczê³a roz- wy i napiêcia zwi¹zane z mo liwoœci¹ sprawozdania przy tym, radni nie mu- woœci i œwiadomoœci e praca któr¹ przestrzeniaæ siê od miejscowoœci odwo³ania dotychczasowych zarz¹- sz¹ zapoznawaæ siê z odpowiednim wykonujemy w samorz¹dach winna Redakcja nie zwraca tekstów nie Buk. Starosta w drodze zarz¹dze- dów. W odniesieniu do samorz¹dów materia³em in gremium wystarcza- byæ s³u b¹ spo³eczeñstwu, bo wówczas zamówionych, oraz zastrzega nia okreœli³ obszary wyst¹pienia gminnych okazja to wyj¹tkowa, jako j¹ce jest by ka dy cz³onek rady z osob- tylko zas³u yæ mo e na szacunek i sobie prawo ich redagowania i pryszczycy oraz obszary zagro o- e do odwo³ania zarz¹du wraz z wój- na zapozna³ siê ze sprawozdaniem. W uznanie, a byæ mo e i na kolejn¹ ka- skracania. Za treœæ reklam i og³o- ne t¹ chorob¹, sposoby ich ozna- tem, burmistrzem czy prezydentem praktyce, badanie przez organ nadzo- dencjê. szeñ Redakcja nie odpowiada. kowania i obowi¹zuj¹ce w nich na- przy braku absolutorium, wymagana ru spe³nienia rozwa anej przes³anki Lech Bartnik kazy i zakazy. MD jest bezwzglêdna wiêkszoœæ g³osów wa noœci uchwa³y absolutoryjnej Starosta Policki

15 KWIECIEÑ 2001 BUDUJEMY INKUBATOR PRZEDSIÊBIORCZOŒCI W ci¹gu ostatniego roku bezrobocie na terenie Powiatu Polickiego wzros³o o ponad 100%, dlatego w³adze powiatowe myœl¹ o powo³aniu organizacji podobnej do tzw. Inkubatora Przedsiêbiorczoœci. Jego dzia³alnoœæ mog³aby w przysz³oœci poprawiæ sytuacjê na lokalnym rynku pracy. Bezrobocie, to problem zagra- porêczeñ 10. Jednak aj¹cy spo³ecznemu ³adowi i godno- zdajemy sobie sprawê, STRONA III CO TO JEST POWIATOWY URZ D PRACY? Powiatowy Urz¹d Pracy, jako samodzielny urz¹d powsta³ r. w wyniku nowego podzia³u administracyjnego kraju. Do 1999 roku tutejszy urz¹d by³ fili¹ Rejonowego Urzêdu Pracy w Szczecinie. œci ludzi, który utracili pracê. Powiat e to Stowarzyszenie PUP swoim zasiê- konywanym. Policki nie nale y do rejonów o naj- ruszy³o zbyt póÿno. giem obj¹³ obszar ca³e- Powiatowe Urzêdy wy szym bezrobociu, poniewa stopa Obecnie bezrobocie go Powiatu Polickiego Pracy w razie braku bezrobocia wynosi u nas aktualnie w Karlinie siêga 35%, wraz z gminami Dobra mo liwoœci zapewnie- 14%. Oczywiœcie z punktu widzenia a to ju jest stan kry- i Ko³baskowo, które nia bezrobotnym odpo- cz³owieka bezrobotnego nie ma to tyczny, tak e coraz poprzednio podlega³y wiedniego zatrudnienia adnego znaczenia i dlatego w³aœnie efektywniejsza dzia- pod Rejonowy Urz¹d inicjuj¹ oraz finansuj¹ zamierzamy zainteresowaæ szerokie ³alnoœæ Stowarzysze- Pracy w Szczecinie. programy polegaj¹ce gremia propozycj¹ utworzenia w na- nia niewiele zmienia Podstawow¹ funk- na czasowym zatrud- szym rejonie czegoœ na kszta³t Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych lub tzw. Inkubatora Przedsiêbiorczo- w sytuacji tego rejonu mówi przedstawiciel Stowarzyszenia cj¹ urzêdu jest szeroko pojête poœrednictwo i doradztwo zawo- Jan S³awczyñski Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy nieniu subwencjonowanym, takie jak: prace interwencyjne, ro- œci - stwierdzi³, otwieraj¹c spotkanie Inicjatyw Gospodar- dowe, czyli œwiadcze- boty publiczne, zatrud- poœwiêcone temu tematowi, starosta czych z Karlina, Arka- nie us³ug doradczych, zdobywanie nienie absolwentów w ramach Powiatu Polickiego, Lech Bartnik. diusz Stasiorek. ofert pracy oraz przeprowadzanie umów absolwenckich i umów sta- W zamierzeniu pomys³odawców, Uczestnicy spo- wstêpnej weryfikacji osób bezro- owych. w przedsiêwziêciu tym chodzi w tkania w wiêkszoœci botnych do kierowania na nowe Oferta us³ug œwiadczonych pierwszym rzêdzie o wspó³pracê sa- wyrazili poparcie dla miejsca pracy. Mo na tu znaleÿæ przez PUP skierowana jest do: bez- morz¹dów gminnych i ich oddzia³y- inicjatywy Starostwa profesjonaln¹ pomoc doradcz¹ robotnej m³odzie y, pracowników wanie na rynek pracy. Wy³oniona Powiatowego w Poli- œwiadczon¹ na rzecz osób bezro- m³odocianych, osób bezrobotnych, struktura, na przyk³ad w postaci sto- cach. Swoj¹ gotowoœæ botnych i pracodawców pozwala- osób poszukuj¹cych pracy, osób za- warzyszenia, spe³nia³aby rolê koordy- do uczestnictwa w po- j¹c¹ na w³aœciwy dobór kadr na sta- gro onych utrat¹ pracy, osób niepe³- natora przedsiêwziêæ rozwojowych dobnym projekcie nowiska wymagaj¹ce szczególnych nosprawnych, pracodawców. oraz zajmowa³aby siê tak e pozyski- zg³osi³ m.in. dyrektor predyspozycji psychofizycznych, a Oferta us³ug œwiadczonych waniem na ten cel pieniêdzy. Na bazie szczeciñskiego od- tak e umiejêtnoœci zawodowych. przez PUP zawiera nastêpuj¹ce takiej struktury mo na by stworzyæ dzia³u Agencji W³a- Uczestnicy spotkania dotycz¹cego pomys³u Urz¹d organizuje równie programy rynku pracy: poœred- tak e fundusz porêczeñ kredytowych, tak potrzebny dla rozwoju ma³ych i snoœci Skarbu Pañstwa, Stanis³aw Zim- powo³ania stowarzyszenia inicjatyw gospodarczych na terenie starostwa szkolenia i przekwalifikowania polegaj¹ce na udzielaniu pomocy nictwo pracy, poradnictwo zawodowe, klub pracy, szkolenia, po- œrednich przedsiêbiorstw. nicki. wionego pomys³u odnieœli siê g³ów- osobom bezrobotnym, jak i zagro- yczki, prace interwencyjne, robo- W³aœnie tego typu Stowarzysze- - Bardzo chêtnie wesprê pañstwa nie przedstawiciele gmin powiatu po- onym utrat¹ pracy w uzyskaniu ty publiczne, programy specjalne. nie Inicjatyw Gospodarczych dzia³a w zamierzenia stwierdzi³ dyrektor Zim- lickiego. Jednym z powodów takiej kwalifikacji dostosowanych do Powiatowy Urz¹d Pracy w Po- Karlinie. Obecnie dysponujemy fun- nicki. Jako Agencja chêtnie w³¹cza- postawy by³ fakt, e uczestnictwo w potrzeb rynku pracy i obejmuj¹ licach przyjmuje interesantów co- duszem porêczeñ kredytowych warto- my siê w odbudowê wiejskiej infra- takim projekcie wi¹ e siê z pewnymi przyuczenia do zawodu, przekwa- dziennie od poniedzia³ku do pi¹t- œci 1,3 mln z³ i jest on jak na razie struktury technicznej oraz inne inicja- sta³ymi rocznymi kosztami. A samo- lifikowania zawodowe z mo liwo- ku w godzinach od 7.30 do 15.30, wykorzystany w 70%. W ubieg³ym tywy gospodarcze na poziomie samo- rz¹dy, jak powszechnie wiadomo, pie- œci¹ zmian dotychczas wykonywa- przy u. Koœciuszki 5 w Policach roku udzieliliœmy 9 takich porêczeñ, rz¹du. niêdzy w zasadzie nie maj¹. nego zawodu i doskonalenia zawo- (tel , fax w tym roku udzieliliœmy ju takich Ze sceptycyzmem do przedsta- Marek D¹browski dowe w zawodzie dotychczas wy- Opracowa³ PUP Police POWIATOWA REFORMA EDUKACJI Pierwszy etap reformy systemu edukacji rozpoczêto 1 wrzeœnia 1999 roku. Powsta³y wówczas nowe typy szkó³: 6-letnia szko³a podstawowa oraz 3-letnie gimnazjum. Gimnazja specjalne kontynuacji nauki w Polsko-Nie- towe: docieplenie budynku szko³y w aby spe³nia³a ona wszelkie wymogi Zgodnie z Uchwa³¹ Nr IV/33/99 mieckim Gimnazjum w Loeknitz. Zespole Szkó³ im. Ignacego uka- zwi¹zane z profesjonalnym organi- Rady Powiatu Polickiego z dnia Cykl kszta³cenia w szkole trwa 3lata siewicza w Policach, wymianê dachu zowaniem ró norodnych imprez r., powsta³a sieæ gimna- i obejmuje uczniów z gmin, z który- i rynien w internacie i budynku ad- sportowych dodaje Micha³ Kacz- zjów specjalnych prowadzonych mi zawierane s¹ odpowiednie poro- ministracyjnym w Specjalnym marski. przez Powiat Policki i utworzono zumienia. W klasie I i II gimnazjum Oœrodku Szkolno-Wychowawczym Kolejnym wyzwaniem inwesty- gimnazja specjalne przy nastêpuj¹- uczniowie ucz¹ siê dodatkowo jêzy- w Tanowie, wymianê dachów w cyjnym by³a budowa basenu reha- cych placówkach: Gimnazjum Spe- ka niemieckiego w wymiarze 6 go- dwóch budynkach internatu w Spe- bilitacyjnego przy Specjalnym cjalne przy Specjalnym Oœrodku dzin tygodniowo. Klasê III gimna- cjalnym Oœrodku Szkolno-Wycho- Oœrodku Szkolno-Wychowaw- Wychowawczym w Tanowie, Gimna- zjum koñcz¹ ju w Polsko -_Nie- Micha³ Kaczmarski wawczym w Policach ul. Kresowa czym dla Dzieci Niepe³nospraw- zjum Specjalne przy M³odzie owym mieckim Gimnazjum w Loeknitz lub cz³onek Zarz¹du 15, modernizacjê sali gimnastycznej nych Ruchowo w Policach. Oœrodku Wychowawczym w Trze- kontynuuj¹ naukê w Zespole Szkó³ Powiatu Polickiego i szatni w Specjalnym Oœrodku Inwestycjê rozpoczêto w we bie y, Gimnazjum Specjalne przy t³umaczy Micha³ Kaczmarski. odpowiedzialny za sprawy Szkolno-Wychowawczym dla Dzie- wrzeœniu 1999 r. i oddano do u ytku Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wy- Polsko Niemieckie zwi¹zane z edukacj¹ ci Niepe³nosprawnych Ruchowo w dok³adnie po roku. Œrodki na sfinan- chowaczym dla Dzieci Niepe³no- Gimnazjum w Loeknitz pe³nia Micha³ Kaczmarski. Policach. sowanie basenu pochodzi³y z Lions sprawnych Ruchowo w Policach, Szko³a rozpoczê³a dzia³alnoœæ w Z uwagi na zmiany w systemie Do wiêkszych inwestycji oœwia- Clubu, PFRON, MEN i Powiatu Po- Gimnazjum przy Specjalnym Oœrod roku. Polscy uczniowie rozpo- oœwiaty i chc¹c kontynuowaæ wspó³- towych nale a³a budowa hali spor- lickiego, a jej ³¹czny koszt wyniós³ ku Szkolno-Wychowawczym w Po- czynaj¹ pracê w zakresie kszta³cenia m³o- towej przy M³odzie owym Oœrod z³. licach. Naukê w LO Zespo³u Szkó³ im. dzie w Polsko_- Niemieckim Gim- ku Wychowawczym w Trzebie y. - Realizacja tej inwestycji przy- - Sieæ tego typu gimnazjów spe- Ignacego ukasiewicza w Policach. nazjum w Loeknitz, Rada Powiatu Budowê hali, rozpoczêt¹ w sporzy³a jednak sporo k³opotów, cjalnych w Powiecie w pe³ni zaspo- Po I roku nauki i zdaniu egzaminu Polickiego w dniu 19 czerwca r. ukoñczono w roku gdy rozpoczêto j¹ bez pe³nego za- kaja potrzeby uczniów i w najbli - kwalifikacyjnego uczniowie wraz z r. podjê³a uchwa³ê w sprawie zawar- Inwestycjê wspó³finansowa³a Gmi- plecza finansowego i zgody Rady szym czasie nie bêdzie wymaga³a rodzicami decyduj¹ o dalszej eduka- cia umowy dotycz¹cej prowadzenia na Police, Kuratorium Oœwiaty w Powiatu. Aktualnie program uspraw- korekt twierdzi Micha³ Kaczmar- cji. tej placówki. Szczecinie, MEN i Powiat Polic- niania dzieci poprzez dobór w wo- ski, cz³onek Zarz¹du Powiatu odpo- - Uczniowie mog¹ uczyæ siê da- Inwestycje oœwiatowe ki. Jej ca³kowity koszt wyniós³ dzie spe³nia wiele zadañ zdrowot- wiedzialny za sprawy edukacji. lej w Zespole Szkó³ lub te zdecy- Zmiany w krajowym systemie z³. Z hali korzystaj¹ te- nych, rehabilitacyjnych i rekreacyj- Powstanie gimnazjum przy dowaæ siê na kszta³cenie w gimna- edukacji spowodowa³y, e œrodki raz podopieczni z M³odzie owego no-sportowych. Z basenu mog¹ tak- Zespole Szkó³ im. Ignacego zjum w Loeknitz, która trwa tam 4 otrzymywane z MEN tylko w nie- Oœrodka Wychowawczego, e korzystaæ osoby prywatne. W ukasiewicza w Policach lata. Nauka w Loeknitz koñczy siê wielkim stopniu pozwala³y na mo- uczniowie miejscowej Szko³y przysz³oœci planowana jest rozbudo- - W zwi¹zku z reform¹ oœwiaty matur¹ polsk¹, a tak e niemieck¹, dernizacjê powiatowej bazy szkolnej Podstawowej i Gimnazjum, a tak- wa basenu o kompleks hydroterapii zaistnia³a koniecznoœæ wczeœniej- która uprawnia do podjêcia studiów i wyposa enia. W latach e mieszkañcy Trzebie y. leczniczej mówi Micha³ Kaczmar- szego przygotowania uczniów do na uczelniach zagranicznych uzu- wykonano nastêpuj¹ce prace remon- Buduj¹c halê pomyœlano o tym, ski. MD

16 STRONA IV KWIECIEÑ 2001 FUNDACJA OŒRODEK DOSKONALENIA KADR w Policach GIMNAZJUM LICEUM EKONOMICZNEGO dla M³odzie y TECHNIKUM HOTELARSKIEGO dla M³odzie y LICEUM EKONOMICZNEGO dla Doros³ych ZAPRASZAMY DO: TECHNIKUM ZAWODOWEGO dla Doros³ych LICEUM OGÓLNOKSZTA C CEGO dla Doros³ych POLICEALNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO Szko³a jest szans¹ dla m³odzie y i doros³ych ludzi by zaspokoiæ ich potrzeby edukacyjne i zdobyæ atrakcyjny zawód. Motywacje uczniów szkó³ dla m³odzie y i doros³ych s¹ ró ne - najczêstsze to: w³asne ambicje, chêæ posiadania zawodu poszukiwanego przez pracodawców na rynku pracy, wp³yw rodziny i znajomych. Kszta³cimy wed³ug najlepszych programów i wzorów. D¹ ymy do stworzenia najlepszej szko³y o charakterze elitarnym ze wzglêdu na poziom i jakoœæ wykszta³cenia. Uwa amy, e aby byæ szko³¹ najlepsz¹, musimy wyró niaæ siê od innych. Wyró niamy siê wiêc nasz¹ postaw¹ podkreœlaj¹c¹ wagê, jak¹ przyk³adamy do zaanga owania w ka de podejmowane dzia³anie i ka d¹ decyzjê dotycz¹c¹ szko³y. Jesteœmy dumni z tego co robimy i kim jesteœmy dla siebie nawzajem. Jesteœmy indywidualnoœciami o wyj¹tkowych talentach i zaletach, pracuj¹cymi jako zespó³, aby s³u yæ naszym uczniom (s³uchaczom). Nasze postawy pomagaj¹ nam okreœlaæ dzia³ania bie ¹ce i wytyczaæ kierunek przysz³ych dzia³añ. Szko³y dla Doros³ych Fundacji ODK zapraszaj¹ wszystkich, którzy chc¹ zdobyæ nowy atrakcyjny zawód lub chc¹ uzupe³niæ œrednie wykszta³cenie. Kszta³cimy w trzech typach szkó³ : Liceum Ekonomicznym Technikum Zawodowym Liceum Ogólnokszta³c¹cym Prowadzimy nabór do wszystkich klas naszych szkó³. Nasze szko³y mog¹ poszczyciæ siê d³ug¹ tradycj¹ jak dla szkó³ niepublicznych. Dzia³amy od 1994r. G³ównym atutem naszych szkó³ jest bardzo dobra i doœwiadczona kadra pedagogiczna, która potrafi bardzo dobrze przygotowaæ naszych s³uchaczy do obrony prac dyplomowych i do egzaminów dojrza³oœci. Wszyscy, którzy rzeczywiœcie chc¹ ukoñczyæ szko³ê, w efekcie bardzo dobrego nauczania, nie maj¹ wiêkszych k³opotów z klasyfikacj¹ semestraln¹. Posiadamy nowoczesn¹ pracowniê komputerow¹. Nasi s³uchacze mog¹ bezp³atnie korzystaæ z p³ywalni Zespo³u Szkó³. Proponujemy udzia³ w wielu imprezach artystycznych: wyjœcie do kina, teatru, na koncerty. W szko³ach panuje, wspania³a, przyjazna s³uchaczom atmosfera. Do sesji zimowej roku szkolnego 2004/2005 w szko³ach dla doros³ych zdaje siê egzamin maturalny wed³ug dotychczasowych zasad. Zachêcamy wiêc wszystkich, którym brakuje œwiadectwa dojrza³oœci, do udzia³u w organizowanych szko³ach, konsultacjach maturalnych i przyst¹pienia póki czas do egzaminu dojrza³oœci. Wiemy, e: nauczyciele s¹ naszym najcenniejszym potencja³em intelektualnym szko³y i sami wybieraj¹ metody pracy z uczniami (s³uchaczami), priorytetem w naszych dzia³aniach s¹: doskona³a wspó³praca miêdzy nauczycielami a uczniami (s³uchaczami) oraz najwy sza jakoœæ kszta³cenia i efektywnoœæ nauczania, innowacyjnoœæ i kreatywnoœæ, to cechy które musimy rozwijaæ i wzmacniaæ. Najwiêksz¹ wartoœæ posiadaj¹ dla nas uczniowie (s³uchacze) i nauczyciele, dlatego: troszczymy siê o ka dego ucznia i wspieramy ka dego jako niepowtarzaln¹ jednostkê, cenimy ka dego nauczyciela jako indywidualnoœæ i wysokiej klasy pedagoga, system komunikowania w szkole cechuje otwartoœæ, uczciwoœæ i udzielanie wsparcia, budujemy zaufanie i zwiêkszamy integracjê zespo³u nauczycielskiego zarówno przez konkretne dzia³ania jak i deklaracje s³owne, nasze stosunki wzajemne oparte s¹ na zrozumieniu i szacunku, stwarzamy ka demu pracownikowi mo liwoœæ rozwoju zawodowego i wysokich zarobków. OG ASZAMY REKRUTACJÊ DO NASTÊPUJ CYCH SZKÓ : Gimnazjum - z rozszerzonym jêzykiem angielskim i zajêciami turystyczno-krajoznawczymi, Liceum Ekonomicznego dla M³odzie y do klasy I, dla uczniów zmuszonych powtarzaæ pierwsz¹ klasê, Technikum Hotelarskiego dla M³odzie y do klasy I, dla uczniów zmuszonych powtarzaæ pierwsz¹ klasê, 2-letniego Policealnego Studium Zawodowego kszta³c¹cego w systemie dziennym w zawodach: technik hotelarstwa, technik informatyk oraz technik ekonomista - specjalizacja wg. potrzeb rynku. Liceum Ekonomicznego dla Doros³ych (na podbudowie szko³y podstawowej) Technikum Zawodowego dla Doros³ych, 3-letniego o specjalnoœci obs³uga i naprawa pojazdów samochodowych (na podbudowie Zasadniczej Szko³y Zawodowej) Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych kszta³c¹cego w systemie zaocznym, czas trwania nauki 2,5 roku Szko³y posiadaj¹ uprawnienia szkó³ publicznych. Baza szko³y to: internat, sto³ówka, bufet, hala sportowa, basen, pracownia komputerowa, biblioteka. Zatrudniamy na etacie pedagoga i pielêgniarkê. W ramach czesnego oferujemy: ubezpieczenie, dwa jêzyki obce, basen, naukê w ko³ach zainteresowañ: matematycznym, informatycznym, humanistycznym (dziennikarskie, poetyckie, teatralne, filozoficzno-etyczne, historyczne), integracji europejskiej, prawniczym, konsultacje przedmiotowe, zorganizowanie wyprawy turystyczno-krajoznawczej, bardzo dobr¹ kadrê pedagogiczn¹, sta³¹ wysokoœæ czesnego w ci¹gu roku. PRIORYTETEM NASZYCH DZIA AÑ jest doskona³a wspó³praca miêdzy uczniami i nauczycielami oraz najwy sza jakoœæ kszta³cenia i efektywnoœæ nauczania. FUNDACJA OŒRODEK DOSKONALENIA KADR w Policach Police, ul. Siedlecka 6a tel ,

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2016 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 14/2012 Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Wolsztyn, 11 maja 2012 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok. Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 0151/53/2005 Wójta Gminy Łaziska z dnia 10 listopada 2005 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne.

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. 1. Komentarz Sprawozdanie przedstawia pełną szczegółowość

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE Załącznik do Uchwały r IV-20-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE I. Podstawa prawna działania 1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2586 POROZUMIENIE w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów, Zbór

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo