PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ"

Transkrypt

1 PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ Streszczenie Celem bada, których wyniki przedstawiono w artykule, było zidentyfikowanie preferencji klientów w zakresie wyboru rachunku bankowego oraz okre lenie stopnia ich zadowolenia z usług bankowych. Najwa niejsze oczekiwania klientów na rynku kont osobistych to mobilny dost p do konta (Internet). Istotne s wzgl dy estetyczne, jak kwiaty, czy muzyka oraz czynniki takie, jak dost pno do darmowych napojów. Klienci za swoj lojalno oczekuj dodatkowych korzy ci, wzbogacaj cych podstawow ofert. Przy wyborze banku zwracaj uwag przede wszystkim na mark i rekomendacje znajomych. Poziom swojego zadowolenia z usług bankowych respondenci okre lili jako redni. Słowa kluczowe: bank, klient, satysfakcja, preferencje 1. Wprowadzenie Na polskim rynku usług bankowym funkcjonuje obecnie wiele konkuruj cych ze sob banków komercyjnych. Jednym z oferowanych przez nie produktów s rachunki bankowe dla klientów indywidualnych. W celu pozyskania jak najwi kszej liczby osób chc cych zało y konto osobiste banki realizuj zró nicowane działania marketingowe. Do najpopularniejszych nale y promocja rachunku, do którego niejednokrotnie doł czone s inne produkty, jak chocia by karta płatnicza, czy kredytowa, linia kredytowa lub dost p do konta za po rednictwem sieci Internet. Coraz cz ciej banki kusz potencjalnych klientów promocjami typu 0 złotych, to znaczy mo liwo ci otworzenia i korzystania z rachunku bankowego bez ponoszenia opłat przez okre lony czas lub bezterminowo. Na ile oferty te dopasowane s do potrzeb konsumentów? Jakie s ich preferencje i oczekiwania wobec rachunków bankowych? Czym kieruj si przy wyborze banku i rachunku bankowego. Które czynniki s najistotniejsze przy tego typu decyzjach? Problemy te były celem przeprowadzonych przez autora bada, których wybrane wyniki przedstawiono w dalszej cz ci artykułu. Klient chc cy otworzy rachunek bankowy ma prawo do wyboru dowolnego banku. Wybór mo e by dyktowany wzgl dami wygody, komunikacji lub specjalizacj banku szczególnie przystosowan do profilu działalno ci danego podmiotu. 1 1 nieci ski J., Krzy kiewicz Z., Podr cznik do nauki bankowo ci. Wydawnictwo Zarz dzanie i Finanse. Warszawa1995: s. 144.

2 32 Preferencje klientów na rynku bankowych kont osobistych 2. Rachunek bankowy jako podstawowy produkt bankowo ci detalicznej W powszechnym rozumieniu bankowo detaliczna dotyczy banków, które zajmuj si gromadzeniem depozytów gospodarstw domowych. W brytyjskim sektorze bankowym przez bank detaliczny rozumie si bank posiadaj cy rozbudowan sie oddziałów, wiadcz cy pełny zakres usług (przyjmowanie wkładów, udzielanie kredytów oraz dokonywanie rozlicze ) dla klienta indywidualnego oraz małych i rednich przedsi biorstw. 2 Jednak e najbardziej aktualn i odpowiadaj c obecnym trendom jest definicja bankowo ci detalicznej jako usług bankowych dla klientów indywidualnych, do których nale y zaliczy osoby wchodz ce w skład gospodarstw domowych, a tak e osoby fizyczne, które s przedsi biorcami zatrudniaj cymi do 9 osób wł cznie oraz rolników indywidualnych. Podsumowuj c, bankowo detaliczna to wiadczenie usług bankowych małym przedsi biorstwom i osobom fizycznym, zmodyfikowane tak, by dostosowa si do klienta dokonuj cego niedu ych operacji finansowych, potrzebuj cego szybkiej i mo liwie niesformalizowanej obsługi. 3 Z przytoczonych definicji wyłania si podstawowa funkcja banków detalicznych. Jest ni kompleksowa obsługa klientów indywidualnych, przez któr nale y rozumie przyjmowanie i przechowywanie oszcz dno ci, kredytowanie, umo liwienie realizowania płatno ci, a tak e zarz dzanie aktywami i pomoc podatkow. Najbardziej rozpowszechnionym produktem bankowo ci detalicznej jest rachunek bankowy. Najpopularniejsz jego form jest tzw. ROR, czyli rachunek oszcz dno ciowo-rozliczeniowy, zwany kontem osobistym. Jest to rachunek, na który dokonywane s regularne wpłaty. Dominuj cymi wpływami na ROR s wpływy z tytułu wynagrodzenia za prac. Wyst puj równie wpłaty z tytułu stypendiów, zasiłków, umów o charakterze cywilno-prawnym oraz przekazów prywatnych. Konto osobiste słu y tak e do przekazywania płatno ci reguluj cych ró nego rodzaju nale no ci, np. wobec gazowni, elektrowni, uczelni, urz du skarbowego, osób prywatnych, itp. Na rachunku oszcz dno ciowo-rozliczeniowym mo na te przechowywa oszcz dno ci. Jedn z wspomnianych cech rachunku bankowego jest mo liwo swobodnego dysponowania zgromadzonymi na nim rodkami. W ostatnich latach znacznie wzrosło znaczenie banków jako instytucji po rednicz cych w rozliczeniach pomi dzy osobami fizycznymi a innymi podmiotami gospodarczymi oraz ró nego rodzaju urz dami. Rozliczenia te maj charakter gotówkowy i bezgotówkowy. 2 Mikołajczyk M., Bankowo detaliczna, Zaleska M. (red.) Współczesna bankowo. Tom I. Difin. Warszawa 2007: s Słownik finansowy, r.

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 50, Zachowania konsumentów Na zachowania klientów banków ma wpływ przede wszystkim zakres ich wiadomo ci w zakresie rozpoznawania własnych potrzeb oraz sposobów ich zaspokajania. Natomiast warunkiem podejmowania wiadomych decyzji jest dysponowanie szerokimi zasobami informacji o dost pnych towarach i usługach, a tak e o samym rynku. Zachowania konsumentów s zdeterminowane ich cechami takimi, jak: wykształcenie, płe, wiek, dochód, rodzaj aktywno ci zawodowej, itp. 4 Rezultatem nieustannych zmian zachodz cych w stylach i warunkach ycia konsumentów, a tak e w otoczeniu s nowe cechy konsumenta, jak: Wi ksza wiadomo praw konsumenta oraz bardziej racjonalne zachowania, które jednocze nie nara one s na ci głe oddziaływanie mediów i opinii publicznej. To z kolei wyzwala reakcje impulsywne. Wyra na potrzeba wi zi społecznych, które przejawiaj si tworzeniem si grup przyjaciół oraz zwi zków maj cych na celu zaspokojenie potrzeby adaptacji w otoczeniu. St d powstaj dobra i usługi, które ł cz ludzi i ułatwiaj interakcje społeczne. Samodzielno w zarzadzaniu własnym bud etem. Wielokulturowo przejawiaj ca si w dwóch trendach: z jednej strony poddawanie si globalizacji, a z drugiej próba zachowania to samo ci oraz specyfiki kulturowej. Wi ksza mobilno konsumenta, sprzyjaj ca rozwojowi form komunikacji społecznej. Działania na rzecz ochrony rodowiska, maj ce wyraz w kupowaniu i konsumowaniu produktów ekologicznych. 5 Konsument ocenia konieczno nabycia danego produktu w oparciu o stopie, w jakim zaspokaja on jego potrzeby. Kryteria, którymi si kieruje maj charakter subiektywny i indywidualny. W ród tych kryteriów znajduj si nie tylko podstawowe funkcje danego produktu, ale równie dodatkowe u yteczno ci. Producent chc c dorówna panuj cym trendom, musi dostosowywa cechy produktu do oczekiwa konsumentów, a wi c obok zmian zwi zanych z technologi produkcji powinny post powa tak e zmiany, które pozwol dopasowa produkt do aktualnego stylu ycia klientów. 6 Preferencje konsumenckie stanowi jeden z podstawowych czynników procesu podejmowania decyzji o zakupie produktu. Konsumenci maj nie tylko ró ne potrzeby, motywacje, pragnienia, ale równie w ró nym stopniu oddziałuj na nich poszczególne instrumenty marketingowe. Dlatego okre lenie preferencji konsumenckich ma bardzo du e znaczenie przy opracowywaniu produktu, i gwarantuj cej sukces strategii marketingowej. 7 Preferencje konsumentów to system ocen 4 Kie el E., Badanie rynku a decyzje gospodarstw domowych. Kramer J. (red.) Badania rynkowe i marketingowe, Pa stwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994: s Mazurek-Łopaci ska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003: s Mazurek-Łopaci ska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003: s Lenart B. T., Sikora T., Model preferencji i zachowania konsumenta na rynku kawy, ywno Nauka Technologia Jako, 2001: nr 03, s

4 34 Preferencje klientów na rynku bankowych kont osobistych i priorytetów, według, którego jedne produkty s oceniane wy ej od innych, uporz dkowane wzgl dem siebie tworz skal. 8 Preferencje mog stanowi z uwagi na nast puj ce ich cechy: 9 Preferencje dotycz konkretnych przedmiotów, obiektów materialnych i niematerialnych np. produkt, marka usługa. Mo na je uporz dkowa od najbardziej do najmniej po danych. Nabywca zna swoje potrzeby i motywy zakupu i dlatego preferencje ujawniaj si przed lub w trakcie dokonywania zakupów. Preferencje s pewnym rodzajem podejmowania decyzji, nabywca bierze pod uwag podczas zakupu np. cen, mark, funkcje produktu, i na tej podstawie dokonuje wyboru miedzy produktami. Pomiar preferencji zale y od rodzaju preferencji. Dzieli si je na: racjonalne i nieracjonalne, wiadome i nie wiadome, zewn trzne (np. moda) oraz wewn trzne (upodobania, gusty). Na zachowania konsumentów maj wpływ zró nicowane czynniki, które nale y rozpozna by lepiej zrozumie konsumentów. Czynniki te tworz pewn struktur decyduj c o indywidualnych cechach konsumenta. Wpływy zewn trzne zwi zane s z: produktem (np. marka, opakowanie), cen, promocj (reklamy w mediach, bonusy) oraz miejscem sprzeda y (np. hipermarket, supermarket). Czynniki wewn trzne dzielimy na: kulturowe (np. religia), społeczne (klasy społeczne, grupy odniesienia), demograficzne (miejsce zamieszkania, wiek, płe, wykształcenie), ekonomiczne (dochody, wydatki), psychograficzne (osobowo, postawy, opinie, motywy). Na podejmowan decyzj wpływaj równie takie czynniki, jak: atmosfera w miejscu zakupu (miła obsługa, wystrój), czas w jakim podejmujemy decyzje o zakupie danego produktu oraz powody zakupu. 10 Wpływy zewn trzne, wewn trzne oraz sama sytuacja zakupu tworz czarn skrzynk konsumenta tzn. model zachowa wynikaj cych z bezpo redniej obserwacji czynników wpływaj cych na konsumenta i reakcji, jakie one wywołuj. 11 Poziom satysfakcji klienta jest odzwierciedleniem tego, w jakim stopniu produkt całkowity oferowany przez dan organizacj zaspokaja zbiór wymaga klienta. 12 Kształtowanie satysfakcji klienta jest priorytetem ka dego podmiotu prowadz cego działalno wytwórcz, handlow, czy usługow. Zadowolenie klienta jest podstaw powodzenia ka dego biznesu. Firmy staraj si stosowa kompleksowe rozwi zania w pozyskiwaniu, obsłudze i utrzymywaniu poprawnych relacji z nabywcami swoich produktów i usług. 8 Górska-Warsewicz H., Konsumencka ocena jako ci ywno ci, Przemysł Spo ywczy, 2001: nr 12, s Kaczmarczyk S., Zastosowanie bada marketingowych: zarz dzanie marketingowe i otoczenie przedsi biorstwa, PWE, Warszawa 2007: s Garbarski L., Zrozumie nabywc, Pa stwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 1994: s S. Smyczek:. Modele rynkowych zachowa konsumentów - cz.1. Marketing i Rynek, 2003, nr 01, s Hill N., Alexander J., Pomiar satysfakcji i lojalno ci klientów, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, 2003: s. 9.

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 50, Komponenty systemu troski o klienta mo na sklasyfikowa nast puj co: zmniejszenie ryzyka nabywcy, podnoszenie warto ci produktu, zawieranie transakcji z klientami na warunkach dogodnych dla klienta, niematerialne elementy obsługi zwi kszaj ce u yteczno dla klienta. 13 Jednym z elementów systemu kształtowania satysfakcji nabywcy jest zmniejszenie jego ryzyka. Polega ono na budowaniu zaufania klienta do firmy, które przejawia si poprzez stosowanie rozwi za takich, jak: udzielanie przedłu onych gwarancji czy oferowanie mo liwo ci zwrotu zakupionych produktów. Natomiast podnoszenie warto ci produktu wyra a si poprzez dostarczenie klientowi dodatkowych u yteczno ci z zakupionego produktu, np. udzielanie porad, organizowanie szkole dla osób, które nabyły produkt, wiadczenie usług serwisowych, monta owych, terminowe dostarczanie produktów, dost pne ceny transportu, ochrona towarów podczas transportu, udzielanie informacji i porad, uprzejme załatwianie skarg itp. Poziom satysfakcji klienta z dokonanego zakupu produktu lub usługi zale y od wielu czynników towarzysz cych transakcji, jak: warunki towarzysz ce aktowi zakupu, przede wszystkim nastrój i kompetencja pracowników, nastrój klienta, posiadanie pieni dzy, czas w procesie podejmowania decyzji, presja czasu, pora dnia i zwi zane z ni zm czenie, warunki fizyczne, takie jak: wiatło, temperatura, d wi k, warunki społeczne, np. osoby towarzysz ce, wzory zachowa, warunki wynikaj ce z istoty sytuacji, np. przyczyny zakupu Metodologia Celem bada przeprowadzonych w Katerze Analizy Rynku i Marketingu UWM w Olsztynie, w których współuczestniczył autor, było zidentyfikowanie preferencji klientów w zakresie wyboru rachunku bankowego oraz okre lenie stopnia ich zadowolenia z usług bankowych. Badania w miesi cach marzec kwiecie 2010 roku w Olsztynie na próbie 100 przypadkowo dobranych osób. Struktur badanej zbiorowo ci przedstawia tabela 1. Respondenci byli przedstawicielami ró nych grup zawodowych. 66% badanych stanowiły kobiety, 75% to osoby pracuj ce zawodowo. Osoby powy ej 36 roku ycia stanowiły 58%. Narz dziem badawczym zastosowanym do pozyskania danych była ankieta bezpo rednia. 13 Thomas M.J., Podr cznik marketingu, PWN, Warszawa 1998: s Garbarski L., Zrozumie nabywc, Pa stwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 1994: s. 75.

6 36 Preferencje klientów na rynku bankowych kont osobistych Tabela 1. Struktura badanej próby Kryterium podziału Struktura Udział (w %) Płe kobiety 66 m czy ni 34 Wiek Powy ej studenci 11 Forma osoby pracuj ce 75 aktywno ci zawodowej osoby bezrobotne 4 emeryci/renci ci 10 W badaniach wsparto si równie ródłami wtórnymi, jak raport Pentora na temat Audytu bankowo ci detalicznej Wyniki bada Respondenci bior cy udział w badaniu okre lili najbardziej dla nich atrybuty rachunków bankowych (tabela 2). Tabela 2. Najistotniejsze atrybuty rachunków bankowych Wyszczególnienie % odpowiedzi Oddział banku blisko pracy 16 Oddział banku blisko domu 31 Usługi mobilnego doradcy 14 Bankowo przez telefon 9 Bankowo przez Internet 31 Najwa niejszymi czynnikami dla osób korzystaj cych z rachunków bankowych lub zamierzaj cych je otworzy s blisko oddziału bankowego od miejsca zamieszkania oraz mo liwo zarz dzania kontem przez Internet po 31% odpowiedzi. 16% ankietowanych jako istotny czynnik wskazało blisko banku od miejsca pracy. Dla 9% respondentów wa na jest bankowo przez telefon. Ró ne formy bankowo ci elektronicznej staj si coraz bardziej popularne. Stwarzaj one perspektywy oszcz dno ci czasu oraz pieni dzy. Internet, telefon, czy mobilny doradca sprawiaj, e klient nie musi wychodzi z domu, aby wykona przelew, zapozna si ze stanem konta, aktywowa kart, zło y reklamacj, itp. Zazwyczaj utrzymanie konta internetowego jest ta sze od standardowego (cz sto bezpłatne). Równie wszelkie czynno ci, które mo na wykona np. przez Internet czy telefon s ta sze (lub bezpłatne) ni te wykonywane w oddziale banku. Kolejn badan kwesti w zakresie oczekiwa klientów na rynku kont osobistych były godziny otwarcia oddziałów banków (tabela 3). 15 Audyt Bankowo ci Detalicznej 2007, Research International Pentor, Warszawa, 2007.

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 50, Tabela 3. Preferencje klientów w zakresie godzin otwarcia oddziałów banków Wyszczególnienie % odpowiedzi Bez znaczenia 24 Czynne standardowo, ale równie w weekendy 39 Zamykane pó niej 22 Otwierane wcze niej 16 39% osób uczestnicz cych w badaniu odpowiedziało, e banki powinny by otwarte w standardowych godzinach, ale z uwzgl dnieniem weekendów. 22% stwierdziło, e banki powinny wydłu y godziny pracy. Z kolei 16% uznało, e powinny by otwierane wcze niej. Wyniki te uwarunkowane s faktem, i ¾ ankietowanych stanowi osoby pracuj ce, które od poniedziałku do pi tku nie maj czasu na załatwianie swoich spraw (mi dzy innymi w bankach). Uwa aj oni, e banki powinny by czynne tak e w soboty i niedziele. Tymczasem wi kszo banków pracuje w standardowych godzinach 8:00 17:00 lub 10:00 18:00, a w weekendy s zamkni te. Natomiast 24% osób stwierdziło, e godziny otwarcia oddziałów banków nie maj dla nich znaczenia, poniewa nie załatwiaj spraw poprzez wizyty w oddziałach banku. S to osoby preferuj ce elektroniczny kontakt z bankiem, za po rednictwem Internetu, telefonu, mobilnego doradcy lub bankomatu. Kolejna rzecz, o któr zostali zapytani klienci to samopoczucie podczas wizyty w oddziale banku (tabela 4). Okre lili oni co mogłoby sprawi, aby poczuli si lepiej. Obserwuj c wyniki bada okazuje si, e walory estetyczne maj du y wpływ na samopoczucie klientów odwiedzaj cych oddziały banków. 39% respondentów chciałoby, aby w ich bankach dost pne były darmowe napoje takie jak: kawa, herbata i woda. 24% uwa a, e przyjemno sprawiłyby im ywe kwiaty. 22% uznało, e muzyka jest elementem, który umiliłby pobyt w banku. Natomiast 15% osób uwa- a, i elementem tym jest przyjemny zapach. Darmowe napoje, muzyka, przyjemny zapach czy te kwiaty s elementami wyst puj cymi ju od długiego czasu w ró nych miejscach u ytku publicznego, urz dach, sklepach, zakładach fryzjerskich czy kosmetycznych. Badanie wykazało, i s to rzeczy, które odpowiadaj klientom, z którymi dobrze si czuj i z których ch tnie korzystaliby tak e podczas wizyty w banku. Preferencje klientów determinuje nie tylko oferta banków w zakresie produktów, którymi one dysponuj, czy te walory estetyczne, jakich banki s w stanie dostarczy. Tabela 4. Sposoby polepszania samopoczucia klientów podczas wizyty w oddziale banku Wyszczególnienie % odpowiedzi ywe kwiaty 24 Muzyka 22 Przyjemny zapach 15 Darmowe napoje 39 Klienci zwracaj uwag tak e na to, czy banki posiadaj systemy bonusowe i s zainteresowane nagradzaniem swoich stałych, lojalnych klientów (tabela 5).

8 38 Preferencje klientów na rynku bankowych kont osobistych Tabela 5. Preferencje klientów w zakresie doceniania ich lojalno ci przez banki Wyszczególnienie % odpowiedzi Cykliczne imprezy dla klientów 22 Zaproszenie do programu lojalno ciowego 22 Oferowanie produktów i usług na specjalnych warunkach 56 Ponad połowa osób uczestnicz cych w badaniu (56%) stwierdziła, e najlepszym sposobem na docenianie klientów za ich lojalno jest oferowanie produktów na specjalnych warunkach. Osoby posiadaj ce rachunek bankowy niejednokrotnie otrzymuj propozycje zaci gni cia kredytu na korzystniejszych warunkach ni w sytuacji nie posiadania konta w tym banku. Preferencyjne warunki dotycz równie innych produktów, np. lokat, kont oszcz dno ciowych. 22% respondentów chciałoby, aby ich bank doceniał ich poprzez zaproszenie do programu lojalno ciowego. Równie 22% deklaruje ch uczestnictwa w cyklicznych imprezach dla klientów. Obecnie wiele firm reprezentuj cych ró norodne bran e prowadzi programy wynagradzania osób, które zdecydowały si na skorzystanie z ich oferty. Przy okre leniu preferencji dotycz cych rachunku bankowego z pewno ci nale y zastanowi si nad wyborem dostawcy tej usługi. Dlatego zapytano równie o przesłanki kieruj ce respondentami przy wyborze konkretnej instytucji bankowej (tabela 6). Tabela 6. Czynniki determinuj ce wybór usług okre lonego banku Wyszczególnienie % odpowiedzi Znana marka banku 27 Reklama 13 Rekomendacja znajomych 12 Ilo bankomatów 10 Dost p do rachunku bankowego przez Internet 19 Ilo oddziałów banku 8 Blisko konkretnego oddziału od miejsca zamieszkania/pracy 18 Wysoko opłat zwi zanych z prowadzeniem rachunku 9 Istotnym czynnikiem maj cym wpływ na wybór usług okre lonego banku jest znana marka. Takiej odpowiedzi udzieliło 27% osób ankietowanych. Najskuteczniejsz form promocji marki jest reklama. 13% respondentów uznało, e jest ona wa nym czynnikiem, branym pod uwag przy wyborze produktów banku. Równie efektywn form promocji jest rekomendacja znajomych. Stwierdziło tak 12% ankietowanych. Do wa nych determinant zaliczono ilo bankomatów (10%). O wyborze banku decyduj równie wspomniane ju atrybuty rachunku bankowego. Wysok pozycj uzyskały czynniki takie, jak dost p do konta za po rednictwem sieci Internet (19%) i blisko oddziału od miejsca zamieszkania lub pracy (18%). Determinant wyboru rachunku bankowego s równie koszty zwi zane z jego prowadzeniem. Zauwa a to 9% osób uczestnicz cych w badaniu. Du a liczba oddziałów banku ma ju mniejsze znaczenie. Jedn z najbardziej istotnych kwestii w ramach badania preferencji klientów na rynku kont osobistych jest poziom zadowolenia zarówno z samego produktu b d usługi, jak równie z orga-

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 50, nizacji obsługi klientów. Raport Audyt Bankowo ci Detalicznej 2007 wymienia nast puj ce czynniki wpływaj ce na obni enie poziomu satysfakcji klientów: dłu sze ni 15 minut oczekiwanie na obsług w placówce banku, kłopoty z obsług rachunku przez Internet lub telefon, brak mo liwo ci kontaktu z bankiem przez Internet, telefon, brak elastyczno ci w rozwi zywaniu zgłaszanego problemu, wi ksza opłata za usług od oczekiwanej, odmowa udzielenia kredytu, niekompetentne zachowanie pracownika, trudno ze zrozumieniem regulaminu usług, niesłuszne obci enie rachunku, nieterminowa realizacja zlecenia, poczucie bycia petentem, uci liwym klientem, odmowa uruchomienia kredytu odnawialnego, brak yczliwo ci, niech personelu, zmiana warunków prowadzenia rachunku bez poinformowania. 16 Bior c pod uwag wymienione czynniki okre lono poziom satysfakcji klientów z warunków i obsługi konta osobistego (tabela 7). Tabela 7. Poziom zadowolenia z warunków i obsługi konta osobistego (ROR) według redniej na 4-stopniowej skali ocen Kryterium oceny Oceny negatywne (w %) Oceny pozytywne (w %) rednia ocena Karta płatnicza ,3 Uprzejmo i pomoc pracowników ,3 Zlecenia, przelewy przez Internet ,3 Dost p do informacji o stanie i historii rachunku ,2 Szybko i sprawno obsługi ,1 Zrozumiało i czytelno oferty ,1 Dopasowanie oferty do potrzeb klienta ,1 Zakres i atrakcyjno oferty ,1 Formalno ci i wymagania ,1 Zlecenia, przelewy przez telefon ,1 Limit kredytu/debetu w rachunku ,9 Opłaty za usługi i operacje ,7 Wysoko oprocentowania kredytu ,6 Wysoko oprocentowania rachunku ,5 ródło: Opracowanie własne na podstawie Pentor Research International, Audyt Bankowo ci Detalicznej miłowski E., Kwestia zadowolenia, Gazeta Bankowa, : s

10 40 Preferencje klientów na rynku bankowych kont osobistych Badanie dowiodło, e ogólny poziom zadowolenia klientów z warunków i obsługi ich konta osobistego jest zadowalaj cy. Respondenci najlepiej ocenili karty płatnicze, uprzejmo i pomoc pracowników, dost p do informacji o stanie i historii rachunku. Najwi ksze niezadowolenie spowodowane było wysoko ci oprocentowania rachunku, kredytu oraz opłatami za usługi i operacje. Zdecydowana wi kszo respondentów (tabela 8), tj. 77% okazała swoje zadowolenie z obsługi rachunku bankowego poprzez stwierdzenie tak (39%) lub raczej tak (38%). 18% osób nie potrafiło jednoznacznie okre li poziomu zadowolenia. W ród stuosobowej grupy osób, które zgodziły si wzi udział w badaniu, tylko 5 było niezadowolonych z obsługi konta. Powy sze wyniki nale y chyba traktowa jako dobra nota dla banków. 3/4badanych to zadowoleni klienci, przy znikomym odsetku raczej niezadowolonych. Jednak e spraw wart uwagi i zastanowienia jest fakt, i prawie 20% respondentów nie chciało okre li si w tej sprawie. Tabela 8. Zadowolenie klientów banków z obsługi konta osobistego Wyszczególnienie % odpowiedzi Tak 39 Nie 1 Nie wiem 18 Raczej tak 38 Raczej nie 4 W badaniach Pentora (tabela 9) ponad połowa badanych (56%) zadeklarowała, e mogłoby poleci swój bank przyjaciołom. Z tym, e z całkowitym przekonaniem zrobiłoby to tylko 11%. Pozostałe osoby nie wykazały ju tak optymistycznej postawy. Nale y domy la si, e istniej czynniki, które ich przed tym powstrzymuj. Czyli s jeszcze obszary, które mo na ulepszy, aby dostosowa ofert do potrzeb rynku. Osoby o postawie oboj tnej lub wyra nie negatywnej stanowili 32%. Tabela 9. Czy ch tnie polecił(a)bym swój bank przyjaciołom? Wyszczególnienie Udział (w %) N=6880 Zdecydowanie zgadzam si 11 Raczej zgadzam si 45 Ani zgadzam, ani nie zgadzam si 17 Raczej nie zgadzam si 11 Zdecydowanie nie zgadzam si 4 Brak opinii 12 ródło: Pentor Research International, Audyt Bankowo ci Detalicznej 2007.

11 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 50, Podsumowanie Wysoko opłat za prowadzenie konta bankowego jest istotn spraw dla klientów. Jednak e przeprowadzone badanie dowodz, e nie najwa niejsz. Czynnikiem wyboru usług okre lonego banku stawianym na pierwszym miejscu przez ankietowanych jest znana marka banku. Ta z kolei uwarunkowana jest w głównej mierze reklam, a tak e rekomendacj znajomych i rodziny. Klienci czuj si bezpieczniej, gdy powierzaj swoje pieni dze sprawdzonej instytucji, o ugruntowanej pozycji rynkowej i dobrej opinii. Innymi czynnikami determinuj cymi wybór usług okre lonego banku s dost p do rachunku bankowego przez Internet oraz blisko placówki banku od miejsca zamieszkania lub pracy. Ludzie lubi by wyró niani. Ch tnie korzystaj z programów lojalno ciowych, które zapewniaj dostarczanie produktów lub usług w ni szych cenach ni przewiduje to standardowa tabela opłat i prowizji. Przeprowadzone badania wykazały zale no samopoczucia klientów od walorów estetycznych placówki bankowej. Ankietowani stwierdzili tak e, e do istotne s darmowe napoje, takie jak woda, kawa i herbata. Innymi rozwi zaniami poprawiaj cymi nastrój klienta s przyjemny zapach, ywe kwiaty i muzyka. W dzisiejszych czasach trudno jest wyobrazi sobie, aby banki zupełnie nie spełniały oczekiwa klientów. Na rynku produktów i usług bankowych istnieje bardzo du a konkurencja. Banki próbuj wyprzedzi konkurencj poprzez szeroki wachlarz ofert oraz wysoki standard wiadczonych usług. Ka dy bł d mo e kosztowa utrat klientów. Poziom zadowolenia klienta z oferty bankowej jest raczej redni. Generalnie oceny oscyluj wokół 3 punktów na 4-stopniowej skali. Mimo, e ankietowani deklaruj swoje zadowolenie, to jednak przy rekomendacji swojego banku znajomym s ostro ni. Poziom satysfakcji z usług bankowych przekłada si na lojalno klientów wobec wybranego banku. Nie tylko korzystaj oni z wi kszej liczby ró nych produktów, ale równie mog poleci go rodzinie i znajomym. Dlatego nale y jeszcze bardziej wzbogaci ofert i traktowa klientów jak partnerów. Bibliografia [1] Audyt Bankowo ci Detalicznej 2007, Research International Pentor, Warszawa, [2] Garbarski L., Zrozumie nabywc, Pa stwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 1994: s , 75. [3] Górska-Warsewicz H., Konsumencka ocena jako ci ywno ci, Przemysł Spo ywczy, 2001: nr 12, s [4] Hill N., Alexander J., Pomiar satysfakcji i lojalno ci klientów, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, 2003: s. 9. [5] [6] Kaczmarczyk S., Zastosowanie bada marketingowych: zarz dzanie marketingowe i otoczenie przedsi biorstwa, PWE, Warszawa 2007: s [7] Kie el E., Badanie rynku a decyzje gospodarstw domowych. Kramer J. (red.) Badania rynkowe i marketingowe, Pa stwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994: s

12 42 Preferencje klientów na rynku bankowych kont osobistych [8] Lenart B. T., Sikora T., Model preferencji i zachowania konsumenta na rynku kawy, ywno Nauka Technologia Jako, 2001: nr 03, s [9] Mazurek-Łopaci ska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003: s , 65. [10] Mikołajczyk M., Bankowo detaliczna, Zaleska M. (red.) Współczesna bankowo. Tom I. Difin. Warszawa 2007: s. 18. [11] Smyczek S., Modele rynkowych zachowa konsumentów cz.1, Marketing i Rynek, 2003: nr 01, s [12] nieci ski J., Krzy kiewicz Z., Podr cznik do nauki bankowo ci, Wydawnictwo Zarz dzanie i Finanse. Warszawa1995: s [13] miłowski E., Kwestia zadowolenia, Gazeta Bankowa, : s [14] Thomas M.J., Podr cznik marketingu, PWN, Warszawa 1998: s. 63. CUSTOMER PREFERENCES ON PERSONAL BANK ACCOUNTS MARKET Summary The aim of this study was to identify customer preferences in choosing a bank account and to determine the degree of satisfaction with banking services. Key expectation of customers in the personal accounts is mobile access to account (Internet). Also aesthetic considerations are important, like flowers, or music. Availability of free drinks is also indicated. Customers expect additional benefits, that enrich the basic offer. When choosing a bank, respondents draw attention to the brand and the recommendations of friends. Level of satisfaction with banking services is average. Keywords: bank, customer, satisfaction, preferences Katedra Analizy Rynku i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 4, Olsztyn

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej DIF Freedom istnieje wiele sposobów inwestowania w ropę naftową. Zacznijmy od instrumentu, który jest związany z najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC 1. Definicja obiektu 2. Cele ewaluacji 3. Zakres przedmiotowy 4.Zakres czasowy Szkolenia dla 50 urzędników zatrudnionych w różnych departamentach i wydziałach Urzędu Miasta Lublina, obecnie lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych.

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Strona 1 z 5 1 ZAŁO ENIA PROGRAMOWE 1. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakupu zestawów solarnych, zwany dalej Programem realizowany

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji rachunek z premi. 1. Organizator Promocji

Regulamin Promocji rachunek z premi. 1. Organizator Promocji Regulamin Promocji rachunek z premi 1. Organizator Promocji 1. Promocja rachunek z premi zwana dalej Promocj organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzib w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Olecku. 4 zł w formie zlecenia stałego 2 zł. szej lub równej 1.000.000,0zł

Bank Spółdzielczy w Olecku. 4 zł w formie zlecenia stałego 2 zł. szej lub równej 1.000.000,0zł Bank Spółdzielczy w Olecku Rodzaj usług (czynno 2 1 niekomercyjnych działaj 1 1 6 zł niekomercyjnych działaj 1 Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony w BS Olecko od wpłacaj Wypłaty gotówkowe od wypłat

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Klasyczny model: jakość lojalność już dawno przestał działać!

Klasyczny model: jakość lojalność już dawno przestał działać! Programy lojalnościowe Co to program lojalnościowy? Program lojalnościowy to długotrwałe działania marketingowe służące do budowania oraz podtrzymywania pozytywnych relacji z wybranymi, najbardziej atrakcyjnymi

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Nowy Serwis Pstr gowy Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Spis Tre ci Za enia Nowego Serwisu Historia Serwisu Pstr gowego Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego Pozyskiwanie Danych ci galno danych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR.

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR. 1 Ocena formalna. Prowadzona jest przez CDR/WODR i odpowiada na pytania: 1. Czy wniosek zosta z ony przez partnera SIR. Negatywna ocena tego punktu skutkuje odrzuceniem wniosku? 2. Czy wniosek zosta z

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych?

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Podsumowanie badania Polska zrealizowanego przez Instytut Homo Homini wrzesie 2014 Ilu Polaków inwestuje w fundusze? 14% Polaków posiada jednostki funduszy

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 6) - Rachunek bankowy dla firmy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 6) - Rachunek bankowy dla firmy Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 6) - Rachunek bankowy dla firmy Rachunek bankowy wymagany jest przez służby skarbowe do rozliczania podatku. Współczesny przedsiębiorca - niezależnie od tego,

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Sylabus 2 Tytu kursu: Semestr: Autor kursu: Opis kursu: Tematyka poszczególnych zaj : BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 5 (magisterskie studia niestacjonarne - wieczorowe) Prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1 REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Bank Zachodni WBK SA, zwany dalej Bankiem, udziela kredyty MŚP-online, tj. z wykorzystaniem strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Około 18% organizacji pozarządowych prowadziło w roku 2008 działalność gospodarczą lub

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/10/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 24.02.2016r. ( obowiązuje od 01.03.2016 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU I. Wkłady

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Narodowego Programu Budowy Mieszkań

Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Narodowego Programu Budowy Mieszkań Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Narodowego Programu Budowy Mieszkań Jak zachęcić polskie rodziny do oszczędzania? dr Jacek Furga Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (adresat) Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i imi Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni ucze ) 2. Dane o uczniu. Nazwisko i imi ucznia Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Zestawienie standardów i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych kosztów bezpośrednich w ramach projektów współpracy ponadnarodowej PO WER.

Zestawienie standardów i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych kosztów bezpośrednich w ramach projektów współpracy ponadnarodowej PO WER. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu Zestawienie standardów i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych kosztów bezpośrednich w ramach projektów współpracy ponadnarodowej PO WER. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami Lipiec 1992 Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY Instrukcja postępowania w sprawie warunków i formy reklamy produktów leczniczych w Specjalistycznym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Sektor MSP w Polsce Joanna Drozdek Warszawa, 9 listopada 2004 r.

Sektor MSP w Polsce Joanna Drozdek Warszawa, 9 listopada 2004 r. Podkomitet Monitoruj cy ds. Ma ych i rednich Przedsi biorstw Sektor MSP w Polsce Joanna Drozdek jdrozdek@prywatni.pl Warszawa, 9 listopada 2004 r. Przedsi biorstwa MSP to ponad 99,8% polskich przedsi biorstw

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku

Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku, Aldona Gmyrek Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Obsługi Klienta TAURON Polska Energia SA Grzegorz Bednarski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Finanse Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług.

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Przewodniczący Andrzej Jakubiak L. dz. DOKJWPR,07311/ :J/l/12/BK (przy udzielaniu odpowiedzi prosimy powołać się na w/w sygn.) Warszawa. dnia ~ kwietnia 2012 L Szanowny Pan

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka mł. insp. dr hab. Agata Tyburska Zakład Zarządzania Kryzysowego Wyższa

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIA. marketingowy. Wymaga on zintegrowanych strategii tj. strategii jednoczesnego

ZARZĄDZANIA. marketingowy. Wymaga on zintegrowanych strategii tj. strategii jednoczesnego Prof. dr hab. Krystyna Cholewicka-Goździk WARTOŚĆ KLIENTA SPRAWDZIAN SKUTECZNOŚCI PROCESOWEGO ZARZĄDZANIA Dominująca rola klienta we współczesnym zarządzaniu Truizmem jest stwierdzenie, że jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Sztuka inteligentnych zakupów

Sztuka inteligentnych zakupów Sztuka inteligentnych zakupów Inteligentne zakupy Polaków. Jak korzystamy Badanie: z kart płatniczych? Jak korzystamy z kart płatniczych? Raport z badania Deutsche Bank PBC zrealizowanego przez Instytut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Zarejestruj się na platformie sygmadirect.pl, zbieraj punkty i płać kartą Sygma Bank. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Zarejestruj się na platformie sygmadirect.pl, zbieraj punkty i płać kartą Sygma Bank. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Zarejestruj się na platformie sygmadirect.pl, zbieraj punkty i płać kartą Sygma Bank 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo