Spis treêci strona strona

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treêci strona strona"

Transkrypt

1 2010

2 Spis treêci strona strona Business system 8-9 Wk ad kalendarzowy Kalendarzyk kieszonkowy 30 Ksiàzki Spotkaƒ 31 Notes Folder konferencyjny Ok adki skórzane Business Teczki Portfele Akcesoria Compact system Ok adki Compact Mobipro 41 Partner system 28 Ok adki Partner system 29 Szkolenia 51 Formularz zamówienia 2 3

3 znajdê swój indywidualny system planowania BUSINESS A5 BUSINESS SYSTEM (22,5 x 26,0 cm, formularze 14,8 x 21,0 cm) Jest przeznaczony dla osób, którzy muszà koordynowaç pe en zakres obowiàzków. System ten àczy kalendarz, zarzàdzanie informacjami i kontaktami w jednà ca oêç. Jest on najwi kszym z oferowanych przez Time/system systemów planowania. COMPACT SYSTEM (12,0 x 18,5 cm, formularze 8,5 x 16,9 cm) System ten posiada wszystko co mo e byç ci potrzebne do zaplanowania zadaƒ w bardzo por cznym formacie. W prosty sposób pozwala na planowanie Twoich spotkaƒ i zarzàdzanie czasem podczas gdy jesteê w ruchu. PARTNER SYSTEM (10,5 x 14,0 cm, formularze 7,5 x 13,0 cm) Ma y format jest idealnym rozwiàzaniem do natychmiastowego dost pu do planów i harmonogramów gdziekolowiek si znajdujesz. Ten por czny system zawiera plany dzienne, przeglàdy roczne i miesi czne, list zadaƒ oraz informacje kontaktowe. i niespodziewanie masz czas! Dobrze zaczàç... to ju po owa sukcesu! Zebrania, wa ne spotkania, telefony Wszystkie one sà czasoch onne i nieuniknione. Mo e jednak warto po egnaç si ze zwiàzanym z nimi stresem? Wsparciem dla Ciebie b dà nie tylko inteligentne rozwiàzania produktów Time/System, ale tak e ich subtelna elegancja. Witamy w nowym ekscytujàcym Êwiecie produktów Time/System. 4 5

4 BUSINESS A5 BUSINESS A5 Efekt kokpitu: Wszystkie wa ne informacje w pe ni widoczne przed Tobà. Jasny obraz zadaƒ, planów, terminów i kontaktów. Tak wype niona kartka Planu Dziennego mo e wyglàdaç w Twoim Business Systemie Legenda do Planu Dziennego: 6 Spotkania wewn trzne Spotkania w biurze, na przyk ad z: klientem prze o onymi zespo em podw adnymi Telefon od Umawianie si na wa ne telefony OD KOGOÂ na konkretnà godzin Spotkania zewn trzne Spotkania poza biurem, na przyk ad z: klientem kontrahentem agencjà reklamowà Telefon do czas na dojazd Umawianie si na wa ne telefony DO KOGOÂ na konkretnà godzin Praca koncepcyjna Blokowanie czasu na prac koncepcyjnà Plan miesi czny Lista zadaƒ Planujemy w krótkim i w d ugim terminie, prywatnie i s u bowo, Êwiadomie i nieêwiadomie jednak kluczem do realizacji naszych planów jest to, jak sp dzamy ka dy kwadrans, godzin i dzieƒ. 7

5 BUSINESS A5 BUSINESS A5 System Business jest profesjonalnym narz dziem formatu A5 wyposa onym w plany dzienne. Koncepcja Time/system pozwala na bardzo szczegó owe planowanie czasu zarówno w krótkim, Êrednim jak i d ugim okresie. Elementy systemu Plany dzienne na rok 2010 Plany miesi czne Styczeƒ-Grudzieƒ 2010 Przeglàd dzienny 2010/2011 Projekty/przeglàd dzienny na rok 2010/2011 Projekty/przeglàd tygodniowy na rok 2010/2011 Lista zadaƒ Styczeƒ-Grudzieƒ 2010 Formularze: Plany tygodniowe (niedatowane), Spotkania s u bowe,projekt, Koperta wydatków, Lista zadaƒ, Data-Bank 1-10, Notatki/Raporty, Informacje osobiste, papier w linie, papier w kratk, teleadresowe, informacyjne. Pude ko drewniane do archiwizacji, przek adki g ówne, archiwizacyjne, ok adka ze skóry ekologicznej z o ówkiem, koszulka na dokumenty, koszulka na wizytówki. Business System wersja polska 599 z wersja angielska 599 z 8 9

6 BUSINESS A5 BUSINESS A5 Wk ad kalendarzowy do systemu Business Jako u ytkownik systemu Business, b dziesz potrzebowa Wk adu kalendarzowego na rok 2010, tak aby z niego korzystaç bez przeszkód w kolejnym okresie. Wk ady sà dost pne w dwóch wersjach: z planami dziennymi (1 strona na ka dy dzieƒ) oraz z planami tygodniowymi (1 strona na ka dy tydzieƒ). Elementy Wk adu kalendarzowego do systemu Business z planami dziennymi: Plany dzienne na rok 2010 Plany miesi czne Styczeƒ-Grudzieƒ 2010 Przeglàd dzienny 2010/2011 Projekty/przeglàd dzienny na rok 2010/2011 Projekty/przeglàd tygodniowy na rok 2010/2011 Lista zadaƒ Styczeƒ-Grudzieƒ 2010 Notatki/Raporty Formularze Data Bank Papier w linie Zak adka z linijkà Wk ad kalendarzowy do BS, plany dzienne wersja polska 321,90 z wersja angielska 321,90 z Elementy Wk adu kalendarzowego do systemu Business z planami tygodniowymi: (UWAGA: wk ad ten jest dost pny wy àcznie w j zyku angielskim) Plany tygodniowe na rok 2010 Plany miesi czne Styczeƒ-Grudzieƒ 2010 Przeglàd dzienny 2010/2011 Projekty/przeglàd dzienny na rok 2010/2011 Projekty/przeglàd tygodniowy na rok 2010/2011 Lista zadaƒ Styczeƒ-Grudzieƒ 2010 Projekt Spotkania Plany dnia (nie datowane) Formularze Data Bank Notatki/Raporty Papier w linie Zak adka z linijkà Wk ad kalendarzowy do BS 2009 plany tygodniowe, wersja angielska 321,90 z 10 11

7 BUSINESS A5 BUSINESS A5 Luksus, na który Ci staç Ka da ok adka skórzana Time/system jest r cznie wykonana z wyselekcjonowanej wysokiej jakoêci skóry. To wspólna cecha wszystkich ok adek Time/system. Naturalny charakter skóry sprawia, e ka dy kawa ek jest inny. Z czasem proces starzenia spowoduje, e skóra nabiera szlachenej patyny, która nadaje jej wyjàtkowy wyglàd. Capriccio Dla osób o wyjàtkowo wyrafinowanych upodobaniach: doskona a skóra bydl ca z po udnia Niemiec, specjalnie garbowana i r cznie barwiona. Nawet najdrobniejsze elementy imitacji skóry strusia zosta y r cznie polakierowane. To w aênie mi kkie, r cznie wykonane wykoƒczenie sprawia, e ka da z tych ok adek jest prawdziwym dzie em sztuki. Z zapi ciem bràz, kó ka 25mm 847 z Milano Modna i elegancka ok adka skórzana. Z zapi ciem czerƒ, kó ka 25mm 861 z czerwieƒ, kó ka 25mm 861 z 12 13

8 BUSINESS A5 BUSINESS A5 Toscana Klasyczna ok adka skórzana wykonana z bardzo mi kkiej skóry bydl cej Z zapi ciem bràz, kó ka 25mm 847 z Z suwakiem bràz, kó ka 25 mm 970 z bràz, kó ka 35 mm 1109 z 14 15

9 BUSINESS A5 BUSINESS A5 Montana Wspó czesna klasyka. Specjalnie garbowana skóra i kontrastujàce przeszycia. Tym, którzy pragnà dodatkowego zabezpieczenia na dokumenty proponujemy model z suwakiem. Z zapi ciem czerƒ, kó ka 25 mm 847 z czerƒ, kó ka 35 mm 957 z Z suwakiem czerƒ, kó ka 25 mm 970 z czerƒ, kó ka 35 mm 1109 z 16 17

10 BUSINESS A5 BUSINESS A5 Classic Ponadczasowy styl, wysoka funkcjonalnoêç, r czna robota, doskona a jakoêç! Wykonana z prawdziwej bydl cej skóry czerƒ, kó ka 25 mm 826 z Z zapi ciem czerƒ, kó ka 25 mm 847 z czerƒ, kó ka 35 mm 958 z Z suwakiem czerƒ, kó ka 25 mm 970 z czerƒ, kó ka 35 mm 1109 z Metropol Z zapi ciem to w aênie ono Êwiadczy o wyjàtkowoêci tej ok adki! Ten modny detal i wspania a gruboziarnista skóra nadajà ca oêci charakteru nieformalnej elegancji Metropol czerƒ, kó ka 25 mm 861 z Metropol bràz, kó ka 25 mm 861 z Metropol niebieski, kó ka 25 mm 861 z 19

11 BUSINESS A5 BUSINESS A5 Consultant Najlepsze w oskie rzemios o/ Dwie wyraêne linie wyt oczone na wspania ej, deseniowej skórze ciel cej, biegnà poziomo od przodu ku ty owi ok adki, nadajàc jej jedyny w swoim rodzaju wyglàd. Z suwakiem czerƒ, kó ka 35 mm 1101 z Consultant Smart Po àczenie elegancji i funkcjonalnoêci. Te ok adki zosta y zaprojektowane specjalnie dla tych, którzy wo à ze sobà PDA (odpowiada wielkoêci Palm) Z suwakiem czerƒ, kó ka 25 mm 838 z 20 21

12 COMPACT COMPACT System Compact System Compact to rozwiàzanie dla tych, którzy sà ciàgle w drodze. Ten system jest mniejszy od systemu Business, ale umo liwia atwy przeglàd informacji, a co za tym idzie wygodne planowanie i pe nà kontrol nad przebiegiem dni i tygodni. Pozwala jeszcze bardziej cieszyç si wolnym czasem. Z przyjemnoêcià zabierzesz go wsz dzie ze sobà Compact system 2010, plany dzienne, EN 480 z Compact system 2010, plany tygodniowe, EN 410 z Elementy systemu Compact: Plany dzienne 2010 lub Plany tygodniowe 2010 Plany miesi czne styczeƒ grudzieƒ 2010 Plan roczny 2010/2011 Miesi czna lista zadaƒ 2010 Instrukcja Formularz Data Bank 1-8, Lista zadaƒ, Projekt, Spotkanie, Papier w kratk, Formularz teleadresowy, Przek adki g ówne, teleadresowe, Pude ko archiwizacyjne z przek adkami. Wk ad kalendarzowy do systemu Compact B dàc u ytkownikiem systemu Compact b dziesz potrzebowa Wk adu kalendarzowego na rok 2010, tak aby móc bez przeszkód korzystaç w kolejnym okresie wk ad kalendarzowy 2010, plany dzienne, EN 337 z wk ad kalendarzowy 2010, plany tygodniowe, EN 237 z Elementy Wk adu kalendarzowego do systemu Compact: Plany dzienne 2010 lub Plany tygodniowe 2010 Plany miesi czne styczeƒ-grudzieƒ 2010 Plan zadaƒ 2010 Plan roczny 2010/2011 Miesi czna lista zadaƒ 2010 Formularz Data-Bank 1-8 Lista zadaƒ Papier w lini Zak adka z linijkà 22 23

13 COMPACT COMPACT Croco Nieprzemijajàca elegancja w po àczeniu z egzotycznym wzorem. Naturalnie wyprawiana skóra ciel ca imitujàca krokodylà skór wraz z up ywem czasu nabier dodatkowego uroku. Z zapi ciem czerƒ, kó ka 20 mm 694 z Classic Klasyczny styl. Bardzo funkcjonalna ok adka z bydl cej skóry. R czna robota! czerƒ, kó ka 20 mm 614 z Z suwakiem czerƒ, kó ka 20 mm 718 z 24 25

14 COMPACT COMPACT Milano Compact Prosta elegancja. G adka skóra ciel ca i przeszycia nadajà tej ok adce klasyczny wyglàd. Z zapi ciem czerƒ, kó ka 20 mm 694 z bràz, kó ka 20 mm 694 z czerwieƒ, kó ka 20 mm 694 z be, kó ka 20 mm 694 z Montana Wspó czesna klasyka. R cznie wykonana z bydl cej skóry. Z zapi ciem czerƒ, kó ka 20 mm 626 z Z suwakiem czerƒ, kó ka 20 mm 718 z 26 27

15 PARTNER PARTNER Wk ad kalendarzowy do systemu Partner Planowanie z odpowiednim partnerem mo e byç bardzo przyjemne. Dzi ki swojej niewielkiej wielkoêci, ten system zmieêci si do kieszeni lub torby, dajàc Ci mo liwoêç sprawdzenia planu dnia w ka dej chwili wk ad kalendarzowy 2010 do PS, plany dzienne, EN 175 z ZawartoÊç wk adu kalendarzowego do systemu Partner (format papieru 7,5 x 13,0 cm) Plany dzienne na rok 2010 Plany miesi czne na rok 2010 Plan roczny 2010 Lista zadaƒ 2010 Formularz Data Bank, Informacje osobiste, Papier w lini, Formularz teleadresowy, Formularze informacyjne Zak adka z linijkà Classic Partner Styl klasyczny! Bardzo funkcjonalna ok adka z doskona ej skóry bydl cej. Wybierz wersje z zapi ciem lub bez czerƒ, kó ka 13 mm 400 z Z suwakiem czerƒ, kó ka 13 mm 495 z 28 29

16 KALENDARZ KIESZONKOWY MEETING BOOK Vogue kalendarz kieszonkowy Elegancki i praktyczny dodatek do Twojej torby lub teczki. Ten ma y i por czny kalendarzyk daje Ci doskona y przeglàd tygodniowy, roczny i miesi czny, pomocny w planowaniu d ugoterminowym. Zawiera informacje mi dzynarodowe przydatne w podró y. Wymiary papieru: 152 x 86 mm Vogue Kalendarz kieszonkowy 2010 R cznie wykonana ok adka skórzana zawiera przydatny o ówek, tak e miejsce na karty kredytowe, banknoty i inne dokumenty, wymiary 17,2 X 10 cm Kalendarz kieszonkowy 157 z czerƒ 2010,EN Kalendarz kieszonkowy 157 z czerwieƒ 2010, EN ZawartoÊç: Plany tygodniowe 2010 Plany miesi czne 2010/2011 Plan roczny 2010/2011 Mi dzynarodowe Âwi ta Telefony/Adresy Vogue wk ad do kalendarza kieszonkowego Wk ad kalendarzowy 2010, EN 55 z Meeting Book Meeting Book to najlepsze rozwiàzanie do organizowania Twoich spotkaƒ. Dost pny w formacie A4, A5 w twardej oprawie (144 strony). Patrz ok adka skórzana str Meeting Book A4 60 z Meeting Book A5 46 z 31

17 NOTESY NOTESY Notesy równie sà dost pne w wersji ze spiralami A4 Papier w linie 39 z A5 Papier w linie 27 z A6 Papier w linie 25 z A4 Papier czysty 36 z A5 Papier czysty 27 z A6 Papier czysty 23 z A4 Papier w kratk 39 z A5 Papier w kratk 29 z A6 Papier w kratk 25 z Notes Zapisuj wszystkie notatki w Notesie Time/system i zawsze mniej je pod r kà. Dost pny w rozmiarze A4 i A5, twarda oprawa, 144 strony A4 Papier w linie 41 z A5 Papier w linie 32 z A4 Papier czysty 39 z A5 Papier czysty 30 z Ok adka skórzana Classic (do Meeting Book i Notesu) Praktyczna i modna ok adka skórzana mo e byç u ywana do Meeting Book i Notesu Ok adka skórzana Classic A4, 342 z czerƒ Ok adka skórzana Classic A5, 286 z czerƒ 32 33

18 FOLDERY KONFERENCYJNE FOLDERY KONFERENCYJNE A4 Folder konferencyjny Nappa Prosta elegancja. R cznie wykonana skóra. Folder zawiera blok notesu, uchwyt na d ugopis, kieszonki na wizytówki, karty kredytowe. Wymiary: 25 x 32 cm Nappa, czerƒ, A4 270 z A4 Folder konferencyjny Classic Doskona a elegancja po àczona z modnym wyglàdem. R cznie wykonana skóra. Zawiera blok notesu i kieszeƒ na d ugopis. Po lewej stronie miejsce na 10 kart kredytowych i inne dokumenty. Wymiary: 25 x 34 cm Classic, czerƒ, A4 553 z 34 35

19 TECZKI TECZKI Teczka Classic Prawdziwa uniwersalna teczka, która pomieêci caly system planowania, ok adk i notes. Specjalne przegródki i kieszenie na telefon komórkowy, d ugopisy i wizytówki. Teczka zosta a wykonana z subtelnie t oczonej skóry bydl cej Teczka Classic, czerƒ 1002 z Teczka Oxford Subtelna sztuka luksusowej skóry. Wszystkie szczegó y, nawet te najmniejsze, zosta y starannie przemyêlane. Wspania e b yszczàce zapi cie jest przyk adem wysokiej jakoêci rzemios a. Kieszeƒ wewn trzna z suwakiem, przegródki na telefon komórkowy, palmtop, d ugopisy i dokumenty Teczka Oxford, bràz 1068 z 36 37

20 PORTFELE PORTFELE Portfel Classic Businesowy portfel wykonany z klasycznej skóry bydl cej Classic, czerƒ 151 z Portfel Toscana Wysoka jakoêç skóry bydl cej, zawiera osobnà kieszeƒ na wizytówki, karty kredytowe i prawo jazdy Toscana, bràz 165 z Portfel Evening Ten portfel dzia a jak archiwum na pomys y, a do tego Êwietnie wyglàda! Ma du o miejsca na karty kredytowe, wizytówki i gotówk. Idealny do sporzàdzania notatek w podró y. R cznie wykonany z licowej skóry ciel cej Evening, czerƒ 150 z Papier w linie do portfelu Evening 16 z Portfel Essential Portfel z miejscem na wpinany kalendarzyk, kieszeniami na karty kredytowe, banknoty i dokumenty. Portfel zawiera notes i o ówek dzi ki czemu sporzàdzanie notatek w podró y jest atwiejsze Portfel Essential, zapi cie 171 z Wk ad do wpinanego kalendarzyka 55 z Papier w linie do portfela 16 z 38 39

21 AKCESORIA MOBIPRO Ok adki ze skóry ekologicznej Bez zapi cia format Business czerƒ, kó ka 25 mm 146 z format Compact czerƒ, kó ka 20 mm 118 z format Partner czerƒ, kó ka 13 mm 83 z Firma Mobipro producent oprogramowania do zarzàdzania czasem i projektami dzia a w 38 krajach na ca ym Êwiecie. Jej rozwiàzania zosta y wdro one w ponad 8000 korporacji, u ywa ich ponad u ytkowników. Aplikacja TaskTimer do zarzàdzania czasem wywodzi si z papierowego systemu planowania Time/system. Zachowujàc wszystkie korzyêci z u ywania papierowego systemu dostarcza jednoczeênie ca à gam efektywnych rozwiàzaƒ pracy grupowej. Segregator A Segregator, mech. w kszta cie litery D, 30 mm 74 z Segregator, mech. w kszta cie litery D, 50 mm 106 z Wizytownik Praktyczna ok adka z przek adkami plastikowymi i koszulkami na wizytówki. Mechanizm ringowy. Maksymalnie 144 wizytówki. Mo liwoêç umieszczenia dodatkowych wk adów. I wszystko pod r kà Wizytownik 174 z KorzyÊci Zabiegani, obcià eni pracà pracownicy dostajà pot ne narz dzie systematyzujàce ich prac, zintegrowane z wykorzystywanymi do innych celów bazami danych, systemami CRM, poczty elektronicznej, globalnej ksià ki kontaktowej oraz wieloma innymi, dost pne przez przeglàdark www w Intranecie lub Internecie, z mo liwoêcià on-line i off-line za pomocà komputera ale tak e zwyk ego telefonu komórkowego PDA. Managerowie dostajà mo liwoêç podglàdu zawsze aktualnego statusu wykonywanych prac, tworzenia scenariuszy, stosowania dobrych praktyk w przedsi biorstwie, atwego zarzàdzania personelem, zasobami i bud etem. Samodzielni specjaliêci korzystajàc z jednostanowiskowych wersji programu mogà wreszcie uporzàdkowaç swój czas, efektywniej wykorzystywaç swój potencja, jednym s owem planowaç

22 Akcesoria Business SYSTEM (A 5) Wysuwana gumka z LAMY O ówek z Przek adki g ówne z Przek adki Data Bank z Przek adki teleadresowe A-Z z Zak adka z linijkà (3 szt.) z LAMY D ugopis z Mini o ówek srebrny z O ówek winylowy czerƒ z LAMY Twin PEN O ówek i d ugopis z Koszulka na dokumenty otwierana z boku (5 szt.) z Koszulka na dokumenty otwierana od góry (5 szt.) z Koszulka na p yty CD (5 szt.) z Przek adki Joker (3 szt.) z LAMY Trio PEN O ówek, ballpoint i marker z Koszulka na dyskietki (5 szt.) z Koszulka na 8 kart kredytowych (5 szt.) z Koszulka na 8 wizytówek (5 szt.) z Koszulka na zdj cia (5 szt.) (zdj cia 13 x 8.cm) z A5 dziurkacz przenoêny do 5 kartek srebrny z Compact dziurkacz do 2 kartek srebrny z 42 43

23 PENDRIVE TOMBOW Pendrive wykonany z w ókna w glowego i bràzu pokrytego czystym srebrem. Dost pna wersja ze srebra. Cena 140 z. Pendrive wykonany z bràzu pokrytego czystym srebrem. Dost pna wersja w ca oêci wykonana ze srebra próby 925. Naturalne kamienie pó szlachetne Malachit, Onyx, Lapis-lazuli, Turkus, Bursztyn, Granat, Ametyst. Cena 150 z. Marka Tombow oferuje szerokà gam wysokiej jakoêci instrumentów piêmienniczych.historia sukcesu instrumentów piêmienniczych Tombow rozpocz a si w roku 1986 przyznaniem nagrody red dot award i if award i tak do dnia dzisiejszego bestsellerem Tombow jest ponadczasowy design kolekcji. Ka dy produkt Tombow jest sukcesem po àczenia prostoty, pi kna, ergonomiki i technicznej perfekcji. Produkty Tombow zyska y popularnoêç na ca ym Êwiecie. Stanowià wyjàtkowy dodatek dla osób o wyrafinowanych gustach. Triopen Zoom 414, czarny. D ugopis, o ówek i zakreêlasz 171 z. Triopen Zoom 414, srebrny. D ugopis, o ówek i zakreêlacz 171 z. Pendrive wykonany z bràzu pokrytego czystym srebrem. Naturalny ba tycki bursztyn prasowany. Dost pna wersja w ca oêci wykonana ze srebra próby 925. Cena 140 z. Pendrive wykonany z bràzu pokrytego czystym srebrem. Dost pna wersja w ca oêci wykonana ze srebra próby 925. Naturalne kamienie pó szlachetne Malachit, Onyx, Lapis-lazuli, Turkus, Bursztyn, Granat, Ametyst. Cena 150 z. O ówek automatyczny Zoom 707, szaro-czarny 123 z. D ugopis Zoom 727, srebrny z czerwonà kulkà 188 z. Wszystkie urzàdzenia wykonywane sà na zamówienie z dowolnego zestawu materia ów: srebro, mosiàdz, bràz, bursztyn, w ókno w glowe, kamienie pó szlachetne. Istnieje mo liwoêç wygrawerowania logo. Aktualne ceny urzàdzeƒ zale à od kursu srebra, ceny mosiàdzu i pojemnoêci. Podane ceny dotyczà pojemnoêci 4 GB. D ugopis Zoom 707, De Luxe,chromowany 149 z. Pióro kulkowe Egg, srebrne 123 z

24 Szkolenia... kluczem do Twojego sukcesu Szanowni Paƒstwo, W zwiàzku z zainteresowaniem naszych u ytkowników szkoleniami z zakresu efektywnego wykorzystania systemu Business firma Time line Poland zaprasza na darmowe szkolenia dotyczàce tej tematyki. Program Try& Buy JeÊli nie jesteê jeszcze zdecydowana(y) na dokonanie zakupu naszego produktu, chcielibyêmy zaprosiç Ci do uczestniczenia w naszym programie. Mo esz wziàç udzia w bezp atnym 2 godzinnym szkoleniu prezentacji, podczas które poznasz wszystkie mo liwoêci systemu Business oraz dowiesz si jak z nim efektywnie pracowaç. Dodatkowo otrzymasz system Business na 2 miesiàce do korzystania bezp atnie. To Ty podejmiesz decyzj czy zwrócisz go po tym okresie. Efektywne wykorzystanie systemu Business Szkolenie to jest skierowane dla wszystkich u ytkowników systemu Business. Pokazuje jak w bardziej efektywny sposób mo na pracowaç z systemem Business i tym samym zwi kszyç swojà skutecznoêç skutecznoêç pracy. W celu uzyskania szczegó ów prosimy o kontakt pod numerem telefonu (022) lub na adres Serdecznie Zapraszamy Justyna Biernat 46

25 Dzia obs ugi klienta: tel , , fax Time Line Poland S.C., ul. Âródziemnomorska 11 lok. 19, Warszawa

26 Formularz zamówienia Nr katalogowy Opis produktu IloÊç Cena brutto (1 szt.) Suma Razem Tak, jestem klientem Time/system Nie, nie jestem klientem Time/system Dane do wystawienia faktury: Zakup prywatny Nazwa firmy Zakup firmowy Imi i Nazwisko osoby zamawiajàcej Ulica: Kod pocztowy NIP Tel. Miasto Fax. Adres dostawy: Nazwa firmy Imi i Nazwisko osoby zamawiajàcej Ulica: Kod pocztowy Miasto Podpis osoby sk adajàcej zamówienie/ Pieczàtka firmy Data W celu z o enia zamówienia prosimy o wype nienie formularza i przes anie faksem pod nr

27 Dzia obs ugi klienta : Tel Fax Time Line Poland S.C. ul. Âródziemnomorska 11 lok Warszawa 1. Podane ceny w katalogu zawierajà potwierdzony ustawowo podatek VAT w wysokoêci 22 %; 2. Katalog obowiàzuje od dnia 1 paêdziernika 2008 r.; 3. Katalog nie obejmuje wszystkich dost pnych w ofercie Time/system formularzy i akcesorii. W celu uzyskania pe nej oferty prosimy o kontakt z naszym Dzia em Obs ugi Klienta; 4. P atnoêç mo e nastàpiç gotówkà za zaliczeniem pocztowym lub na podstawie faktury VAT z 14 dniowym terminem p atnoêci; 5. Produkty sà wysy ane do klienta na koszt firmy Time line spedycjà kurierskà przy minimalnej wartoêci 200 z. netto; 6. Zamówienia poni ej 200z. netto wysy ane sà drogà pocztowà na koszt Time line lub kurierem na koszt odbiorcy; 7. Firma Time line zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany cen lub zmian asortymentowych w trakcie obowiàzywania katalogu; 8. Prawo zwrotu: W przypadku podj cia decyzji o zwrocie zamówionego produktu prosimy o odes anie go w ciàgu 14 dni od dnia otrzymania przesy ki w nienaruszonym stanie i nie uszkodzonym opakowaniu na adres firmy Time line. Zwrot towaru jest równoznaczny z wystawieniem korekty faktury.

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

6. IT w SZKOLENIACH MATERIA Y SZKOLENIOWE

6. IT w SZKOLENIACH MATERIA Y SZKOLENIOWE z_6 19/1/10 8:41 Page 1 SZKO A TRENERÓW i DORADCÓW BIZNESU FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ i LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, wspó finansowany

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy, Nr 1 / 2007 Na ok adce: Na targach MSPO 2006 w Kielcach Prezes Radmoru A. Synowiecki (w szarym garniturze) przedstawia radiostacj R3505 i pozosta y sprz t àcznoêci dla wojska Zapraszamy do kontaktu z pracownikami

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE

Spis treêci W SKRÓCIE Szanowni Czytelnicy, Dzi kujemy bardzo, e wzi liêcie do r ki nasz biuletyn. Mamy nadziej, e ka dy znajdzie dla siebie ciekawà informacj, która zach ci Paƒstwa do kontaktu z nami. Przedstawiamy te najêwie

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 MOTTO: Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb Wolter SPIS

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 50 DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBS UGI PL Skrócona instrukcja obs ugi Przeglàd elementów Q W E R T Y U I O P { } q Mikrofon Przycisk NEW Przycisk REC (Nagrywanie) / SET Przycisk

Bardziej szczegółowo

Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych

Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych Publikacja dofinansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach projektu Spo eczeƒstwo a decyzje dotyczàce Êrodowiska Za treêç publikacji

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE PRESENTS THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE HYIP RATER.NET DISCLAIMER: We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on our website is based on statistics and personal

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo