Spis treêci strona strona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treêci strona strona"

Transkrypt

1 2010

2 Spis treêci strona strona Business system 8-9 Wk ad kalendarzowy Kalendarzyk kieszonkowy 30 Ksiàzki Spotkaƒ 31 Notes Folder konferencyjny Ok adki skórzane Business Teczki Portfele Akcesoria Compact system Ok adki Compact Mobipro 41 Partner system 28 Ok adki Partner system 29 Szkolenia 51 Formularz zamówienia 2 3

3 znajdê swój indywidualny system planowania BUSINESS A5 BUSINESS SYSTEM (22,5 x 26,0 cm, formularze 14,8 x 21,0 cm) Jest przeznaczony dla osób, którzy muszà koordynowaç pe en zakres obowiàzków. System ten àczy kalendarz, zarzàdzanie informacjami i kontaktami w jednà ca oêç. Jest on najwi kszym z oferowanych przez Time/system systemów planowania. COMPACT SYSTEM (12,0 x 18,5 cm, formularze 8,5 x 16,9 cm) System ten posiada wszystko co mo e byç ci potrzebne do zaplanowania zadaƒ w bardzo por cznym formacie. W prosty sposób pozwala na planowanie Twoich spotkaƒ i zarzàdzanie czasem podczas gdy jesteê w ruchu. PARTNER SYSTEM (10,5 x 14,0 cm, formularze 7,5 x 13,0 cm) Ma y format jest idealnym rozwiàzaniem do natychmiastowego dost pu do planów i harmonogramów gdziekolowiek si znajdujesz. Ten por czny system zawiera plany dzienne, przeglàdy roczne i miesi czne, list zadaƒ oraz informacje kontaktowe. i niespodziewanie masz czas! Dobrze zaczàç... to ju po owa sukcesu! Zebrania, wa ne spotkania, telefony Wszystkie one sà czasoch onne i nieuniknione. Mo e jednak warto po egnaç si ze zwiàzanym z nimi stresem? Wsparciem dla Ciebie b dà nie tylko inteligentne rozwiàzania produktów Time/System, ale tak e ich subtelna elegancja. Witamy w nowym ekscytujàcym Êwiecie produktów Time/System. 4 5

4 BUSINESS A5 BUSINESS A5 Efekt kokpitu: Wszystkie wa ne informacje w pe ni widoczne przed Tobà. Jasny obraz zadaƒ, planów, terminów i kontaktów. Tak wype niona kartka Planu Dziennego mo e wyglàdaç w Twoim Business Systemie Legenda do Planu Dziennego: 6 Spotkania wewn trzne Spotkania w biurze, na przyk ad z: klientem prze o onymi zespo em podw adnymi Telefon od Umawianie si na wa ne telefony OD KOGOÂ na konkretnà godzin Spotkania zewn trzne Spotkania poza biurem, na przyk ad z: klientem kontrahentem agencjà reklamowà Telefon do czas na dojazd Umawianie si na wa ne telefony DO KOGOÂ na konkretnà godzin Praca koncepcyjna Blokowanie czasu na prac koncepcyjnà Plan miesi czny Lista zadaƒ Planujemy w krótkim i w d ugim terminie, prywatnie i s u bowo, Êwiadomie i nieêwiadomie jednak kluczem do realizacji naszych planów jest to, jak sp dzamy ka dy kwadrans, godzin i dzieƒ. 7

5 BUSINESS A5 BUSINESS A5 System Business jest profesjonalnym narz dziem formatu A5 wyposa onym w plany dzienne. Koncepcja Time/system pozwala na bardzo szczegó owe planowanie czasu zarówno w krótkim, Êrednim jak i d ugim okresie. Elementy systemu Plany dzienne na rok 2010 Plany miesi czne Styczeƒ-Grudzieƒ 2010 Przeglàd dzienny 2010/2011 Projekty/przeglàd dzienny na rok 2010/2011 Projekty/przeglàd tygodniowy na rok 2010/2011 Lista zadaƒ Styczeƒ-Grudzieƒ 2010 Formularze: Plany tygodniowe (niedatowane), Spotkania s u bowe,projekt, Koperta wydatków, Lista zadaƒ, Data-Bank 1-10, Notatki/Raporty, Informacje osobiste, papier w linie, papier w kratk, teleadresowe, informacyjne. Pude ko drewniane do archiwizacji, przek adki g ówne, archiwizacyjne, ok adka ze skóry ekologicznej z o ówkiem, koszulka na dokumenty, koszulka na wizytówki. Business System wersja polska 599 z wersja angielska 599 z 8 9

6 BUSINESS A5 BUSINESS A5 Wk ad kalendarzowy do systemu Business Jako u ytkownik systemu Business, b dziesz potrzebowa Wk adu kalendarzowego na rok 2010, tak aby z niego korzystaç bez przeszkód w kolejnym okresie. Wk ady sà dost pne w dwóch wersjach: z planami dziennymi (1 strona na ka dy dzieƒ) oraz z planami tygodniowymi (1 strona na ka dy tydzieƒ). Elementy Wk adu kalendarzowego do systemu Business z planami dziennymi: Plany dzienne na rok 2010 Plany miesi czne Styczeƒ-Grudzieƒ 2010 Przeglàd dzienny 2010/2011 Projekty/przeglàd dzienny na rok 2010/2011 Projekty/przeglàd tygodniowy na rok 2010/2011 Lista zadaƒ Styczeƒ-Grudzieƒ 2010 Notatki/Raporty Formularze Data Bank Papier w linie Zak adka z linijkà Wk ad kalendarzowy do BS, plany dzienne wersja polska 321,90 z wersja angielska 321,90 z Elementy Wk adu kalendarzowego do systemu Business z planami tygodniowymi: (UWAGA: wk ad ten jest dost pny wy àcznie w j zyku angielskim) Plany tygodniowe na rok 2010 Plany miesi czne Styczeƒ-Grudzieƒ 2010 Przeglàd dzienny 2010/2011 Projekty/przeglàd dzienny na rok 2010/2011 Projekty/przeglàd tygodniowy na rok 2010/2011 Lista zadaƒ Styczeƒ-Grudzieƒ 2010 Projekt Spotkania Plany dnia (nie datowane) Formularze Data Bank Notatki/Raporty Papier w linie Zak adka z linijkà Wk ad kalendarzowy do BS 2009 plany tygodniowe, wersja angielska 321,90 z 10 11

7 BUSINESS A5 BUSINESS A5 Luksus, na który Ci staç Ka da ok adka skórzana Time/system jest r cznie wykonana z wyselekcjonowanej wysokiej jakoêci skóry. To wspólna cecha wszystkich ok adek Time/system. Naturalny charakter skóry sprawia, e ka dy kawa ek jest inny. Z czasem proces starzenia spowoduje, e skóra nabiera szlachenej patyny, która nadaje jej wyjàtkowy wyglàd. Capriccio Dla osób o wyjàtkowo wyrafinowanych upodobaniach: doskona a skóra bydl ca z po udnia Niemiec, specjalnie garbowana i r cznie barwiona. Nawet najdrobniejsze elementy imitacji skóry strusia zosta y r cznie polakierowane. To w aênie mi kkie, r cznie wykonane wykoƒczenie sprawia, e ka da z tych ok adek jest prawdziwym dzie em sztuki. Z zapi ciem bràz, kó ka 25mm 847 z Milano Modna i elegancka ok adka skórzana. Z zapi ciem czerƒ, kó ka 25mm 861 z czerwieƒ, kó ka 25mm 861 z 12 13

8 BUSINESS A5 BUSINESS A5 Toscana Klasyczna ok adka skórzana wykonana z bardzo mi kkiej skóry bydl cej Z zapi ciem bràz, kó ka 25mm 847 z Z suwakiem bràz, kó ka 25 mm 970 z bràz, kó ka 35 mm 1109 z 14 15

9 BUSINESS A5 BUSINESS A5 Montana Wspó czesna klasyka. Specjalnie garbowana skóra i kontrastujàce przeszycia. Tym, którzy pragnà dodatkowego zabezpieczenia na dokumenty proponujemy model z suwakiem. Z zapi ciem czerƒ, kó ka 25 mm 847 z czerƒ, kó ka 35 mm 957 z Z suwakiem czerƒ, kó ka 25 mm 970 z czerƒ, kó ka 35 mm 1109 z 16 17

10 BUSINESS A5 BUSINESS A5 Classic Ponadczasowy styl, wysoka funkcjonalnoêç, r czna robota, doskona a jakoêç! Wykonana z prawdziwej bydl cej skóry czerƒ, kó ka 25 mm 826 z Z zapi ciem czerƒ, kó ka 25 mm 847 z czerƒ, kó ka 35 mm 958 z Z suwakiem czerƒ, kó ka 25 mm 970 z czerƒ, kó ka 35 mm 1109 z Metropol Z zapi ciem to w aênie ono Êwiadczy o wyjàtkowoêci tej ok adki! Ten modny detal i wspania a gruboziarnista skóra nadajà ca oêci charakteru nieformalnej elegancji Metropol czerƒ, kó ka 25 mm 861 z Metropol bràz, kó ka 25 mm 861 z Metropol niebieski, kó ka 25 mm 861 z 19

11 BUSINESS A5 BUSINESS A5 Consultant Najlepsze w oskie rzemios o/ Dwie wyraêne linie wyt oczone na wspania ej, deseniowej skórze ciel cej, biegnà poziomo od przodu ku ty owi ok adki, nadajàc jej jedyny w swoim rodzaju wyglàd. Z suwakiem czerƒ, kó ka 35 mm 1101 z Consultant Smart Po àczenie elegancji i funkcjonalnoêci. Te ok adki zosta y zaprojektowane specjalnie dla tych, którzy wo à ze sobà PDA (odpowiada wielkoêci Palm) Z suwakiem czerƒ, kó ka 25 mm 838 z 20 21

12 COMPACT COMPACT System Compact System Compact to rozwiàzanie dla tych, którzy sà ciàgle w drodze. Ten system jest mniejszy od systemu Business, ale umo liwia atwy przeglàd informacji, a co za tym idzie wygodne planowanie i pe nà kontrol nad przebiegiem dni i tygodni. Pozwala jeszcze bardziej cieszyç si wolnym czasem. Z przyjemnoêcià zabierzesz go wsz dzie ze sobà Compact system 2010, plany dzienne, EN 480 z Compact system 2010, plany tygodniowe, EN 410 z Elementy systemu Compact: Plany dzienne 2010 lub Plany tygodniowe 2010 Plany miesi czne styczeƒ grudzieƒ 2010 Plan roczny 2010/2011 Miesi czna lista zadaƒ 2010 Instrukcja Formularz Data Bank 1-8, Lista zadaƒ, Projekt, Spotkanie, Papier w kratk, Formularz teleadresowy, Przek adki g ówne, teleadresowe, Pude ko archiwizacyjne z przek adkami. Wk ad kalendarzowy do systemu Compact B dàc u ytkownikiem systemu Compact b dziesz potrzebowa Wk adu kalendarzowego na rok 2010, tak aby móc bez przeszkód korzystaç w kolejnym okresie wk ad kalendarzowy 2010, plany dzienne, EN 337 z wk ad kalendarzowy 2010, plany tygodniowe, EN 237 z Elementy Wk adu kalendarzowego do systemu Compact: Plany dzienne 2010 lub Plany tygodniowe 2010 Plany miesi czne styczeƒ-grudzieƒ 2010 Plan zadaƒ 2010 Plan roczny 2010/2011 Miesi czna lista zadaƒ 2010 Formularz Data-Bank 1-8 Lista zadaƒ Papier w lini Zak adka z linijkà 22 23

13 COMPACT COMPACT Croco Nieprzemijajàca elegancja w po àczeniu z egzotycznym wzorem. Naturalnie wyprawiana skóra ciel ca imitujàca krokodylà skór wraz z up ywem czasu nabier dodatkowego uroku. Z zapi ciem czerƒ, kó ka 20 mm 694 z Classic Klasyczny styl. Bardzo funkcjonalna ok adka z bydl cej skóry. R czna robota! czerƒ, kó ka 20 mm 614 z Z suwakiem czerƒ, kó ka 20 mm 718 z 24 25

14 COMPACT COMPACT Milano Compact Prosta elegancja. G adka skóra ciel ca i przeszycia nadajà tej ok adce klasyczny wyglàd. Z zapi ciem czerƒ, kó ka 20 mm 694 z bràz, kó ka 20 mm 694 z czerwieƒ, kó ka 20 mm 694 z be, kó ka 20 mm 694 z Montana Wspó czesna klasyka. R cznie wykonana z bydl cej skóry. Z zapi ciem czerƒ, kó ka 20 mm 626 z Z suwakiem czerƒ, kó ka 20 mm 718 z 26 27

15 PARTNER PARTNER Wk ad kalendarzowy do systemu Partner Planowanie z odpowiednim partnerem mo e byç bardzo przyjemne. Dzi ki swojej niewielkiej wielkoêci, ten system zmieêci si do kieszeni lub torby, dajàc Ci mo liwoêç sprawdzenia planu dnia w ka dej chwili wk ad kalendarzowy 2010 do PS, plany dzienne, EN 175 z ZawartoÊç wk adu kalendarzowego do systemu Partner (format papieru 7,5 x 13,0 cm) Plany dzienne na rok 2010 Plany miesi czne na rok 2010 Plan roczny 2010 Lista zadaƒ 2010 Formularz Data Bank, Informacje osobiste, Papier w lini, Formularz teleadresowy, Formularze informacyjne Zak adka z linijkà Classic Partner Styl klasyczny! Bardzo funkcjonalna ok adka z doskona ej skóry bydl cej. Wybierz wersje z zapi ciem lub bez czerƒ, kó ka 13 mm 400 z Z suwakiem czerƒ, kó ka 13 mm 495 z 28 29

16 KALENDARZ KIESZONKOWY MEETING BOOK Vogue kalendarz kieszonkowy Elegancki i praktyczny dodatek do Twojej torby lub teczki. Ten ma y i por czny kalendarzyk daje Ci doskona y przeglàd tygodniowy, roczny i miesi czny, pomocny w planowaniu d ugoterminowym. Zawiera informacje mi dzynarodowe przydatne w podró y. Wymiary papieru: 152 x 86 mm Vogue Kalendarz kieszonkowy 2010 R cznie wykonana ok adka skórzana zawiera przydatny o ówek, tak e miejsce na karty kredytowe, banknoty i inne dokumenty, wymiary 17,2 X 10 cm Kalendarz kieszonkowy 157 z czerƒ 2010,EN Kalendarz kieszonkowy 157 z czerwieƒ 2010, EN ZawartoÊç: Plany tygodniowe 2010 Plany miesi czne 2010/2011 Plan roczny 2010/2011 Mi dzynarodowe Âwi ta Telefony/Adresy Vogue wk ad do kalendarza kieszonkowego Wk ad kalendarzowy 2010, EN 55 z Meeting Book Meeting Book to najlepsze rozwiàzanie do organizowania Twoich spotkaƒ. Dost pny w formacie A4, A5 w twardej oprawie (144 strony). Patrz ok adka skórzana str Meeting Book A4 60 z Meeting Book A5 46 z 31

17 NOTESY NOTESY Notesy równie sà dost pne w wersji ze spiralami A4 Papier w linie 39 z A5 Papier w linie 27 z A6 Papier w linie 25 z A4 Papier czysty 36 z A5 Papier czysty 27 z A6 Papier czysty 23 z A4 Papier w kratk 39 z A5 Papier w kratk 29 z A6 Papier w kratk 25 z Notes Zapisuj wszystkie notatki w Notesie Time/system i zawsze mniej je pod r kà. Dost pny w rozmiarze A4 i A5, twarda oprawa, 144 strony A4 Papier w linie 41 z A5 Papier w linie 32 z A4 Papier czysty 39 z A5 Papier czysty 30 z Ok adka skórzana Classic (do Meeting Book i Notesu) Praktyczna i modna ok adka skórzana mo e byç u ywana do Meeting Book i Notesu Ok adka skórzana Classic A4, 342 z czerƒ Ok adka skórzana Classic A5, 286 z czerƒ 32 33

18 FOLDERY KONFERENCYJNE FOLDERY KONFERENCYJNE A4 Folder konferencyjny Nappa Prosta elegancja. R cznie wykonana skóra. Folder zawiera blok notesu, uchwyt na d ugopis, kieszonki na wizytówki, karty kredytowe. Wymiary: 25 x 32 cm Nappa, czerƒ, A4 270 z A4 Folder konferencyjny Classic Doskona a elegancja po àczona z modnym wyglàdem. R cznie wykonana skóra. Zawiera blok notesu i kieszeƒ na d ugopis. Po lewej stronie miejsce na 10 kart kredytowych i inne dokumenty. Wymiary: 25 x 34 cm Classic, czerƒ, A4 553 z 34 35

19 TECZKI TECZKI Teczka Classic Prawdziwa uniwersalna teczka, która pomieêci caly system planowania, ok adk i notes. Specjalne przegródki i kieszenie na telefon komórkowy, d ugopisy i wizytówki. Teczka zosta a wykonana z subtelnie t oczonej skóry bydl cej Teczka Classic, czerƒ 1002 z Teczka Oxford Subtelna sztuka luksusowej skóry. Wszystkie szczegó y, nawet te najmniejsze, zosta y starannie przemyêlane. Wspania e b yszczàce zapi cie jest przyk adem wysokiej jakoêci rzemios a. Kieszeƒ wewn trzna z suwakiem, przegródki na telefon komórkowy, palmtop, d ugopisy i dokumenty Teczka Oxford, bràz 1068 z 36 37

20 PORTFELE PORTFELE Portfel Classic Businesowy portfel wykonany z klasycznej skóry bydl cej Classic, czerƒ 151 z Portfel Toscana Wysoka jakoêç skóry bydl cej, zawiera osobnà kieszeƒ na wizytówki, karty kredytowe i prawo jazdy Toscana, bràz 165 z Portfel Evening Ten portfel dzia a jak archiwum na pomys y, a do tego Êwietnie wyglàda! Ma du o miejsca na karty kredytowe, wizytówki i gotówk. Idealny do sporzàdzania notatek w podró y. R cznie wykonany z licowej skóry ciel cej Evening, czerƒ 150 z Papier w linie do portfelu Evening 16 z Portfel Essential Portfel z miejscem na wpinany kalendarzyk, kieszeniami na karty kredytowe, banknoty i dokumenty. Portfel zawiera notes i o ówek dzi ki czemu sporzàdzanie notatek w podró y jest atwiejsze Portfel Essential, zapi cie 171 z Wk ad do wpinanego kalendarzyka 55 z Papier w linie do portfela 16 z 38 39

21 AKCESORIA MOBIPRO Ok adki ze skóry ekologicznej Bez zapi cia format Business czerƒ, kó ka 25 mm 146 z format Compact czerƒ, kó ka 20 mm 118 z format Partner czerƒ, kó ka 13 mm 83 z Firma Mobipro producent oprogramowania do zarzàdzania czasem i projektami dzia a w 38 krajach na ca ym Êwiecie. Jej rozwiàzania zosta y wdro one w ponad 8000 korporacji, u ywa ich ponad u ytkowników. Aplikacja TaskTimer do zarzàdzania czasem wywodzi si z papierowego systemu planowania Time/system. Zachowujàc wszystkie korzyêci z u ywania papierowego systemu dostarcza jednoczeênie ca à gam efektywnych rozwiàzaƒ pracy grupowej. Segregator A Segregator, mech. w kszta cie litery D, 30 mm 74 z Segregator, mech. w kszta cie litery D, 50 mm 106 z Wizytownik Praktyczna ok adka z przek adkami plastikowymi i koszulkami na wizytówki. Mechanizm ringowy. Maksymalnie 144 wizytówki. Mo liwoêç umieszczenia dodatkowych wk adów. I wszystko pod r kà Wizytownik 174 z KorzyÊci Zabiegani, obcià eni pracà pracownicy dostajà pot ne narz dzie systematyzujàce ich prac, zintegrowane z wykorzystywanymi do innych celów bazami danych, systemami CRM, poczty elektronicznej, globalnej ksià ki kontaktowej oraz wieloma innymi, dost pne przez przeglàdark www w Intranecie lub Internecie, z mo liwoêcià on-line i off-line za pomocà komputera ale tak e zwyk ego telefonu komórkowego PDA. Managerowie dostajà mo liwoêç podglàdu zawsze aktualnego statusu wykonywanych prac, tworzenia scenariuszy, stosowania dobrych praktyk w przedsi biorstwie, atwego zarzàdzania personelem, zasobami i bud etem. Samodzielni specjaliêci korzystajàc z jednostanowiskowych wersji programu mogà wreszcie uporzàdkowaç swój czas, efektywniej wykorzystywaç swój potencja, jednym s owem planowaç

22 Akcesoria Business SYSTEM (A 5) Wysuwana gumka z LAMY O ówek z Przek adki g ówne z Przek adki Data Bank z Przek adki teleadresowe A-Z z Zak adka z linijkà (3 szt.) z LAMY D ugopis z Mini o ówek srebrny z O ówek winylowy czerƒ z LAMY Twin PEN O ówek i d ugopis z Koszulka na dokumenty otwierana z boku (5 szt.) z Koszulka na dokumenty otwierana od góry (5 szt.) z Koszulka na p yty CD (5 szt.) z Przek adki Joker (3 szt.) z LAMY Trio PEN O ówek, ballpoint i marker z Koszulka na dyskietki (5 szt.) z Koszulka na 8 kart kredytowych (5 szt.) z Koszulka na 8 wizytówek (5 szt.) z Koszulka na zdj cia (5 szt.) (zdj cia 13 x 8.cm) z A5 dziurkacz przenoêny do 5 kartek srebrny z Compact dziurkacz do 2 kartek srebrny z 42 43

23 PENDRIVE TOMBOW Pendrive wykonany z w ókna w glowego i bràzu pokrytego czystym srebrem. Dost pna wersja ze srebra. Cena 140 z. Pendrive wykonany z bràzu pokrytego czystym srebrem. Dost pna wersja w ca oêci wykonana ze srebra próby 925. Naturalne kamienie pó szlachetne Malachit, Onyx, Lapis-lazuli, Turkus, Bursztyn, Granat, Ametyst. Cena 150 z. Marka Tombow oferuje szerokà gam wysokiej jakoêci instrumentów piêmienniczych.historia sukcesu instrumentów piêmienniczych Tombow rozpocz a si w roku 1986 przyznaniem nagrody red dot award i if award i tak do dnia dzisiejszego bestsellerem Tombow jest ponadczasowy design kolekcji. Ka dy produkt Tombow jest sukcesem po àczenia prostoty, pi kna, ergonomiki i technicznej perfekcji. Produkty Tombow zyska y popularnoêç na ca ym Êwiecie. Stanowià wyjàtkowy dodatek dla osób o wyrafinowanych gustach. Triopen Zoom 414, czarny. D ugopis, o ówek i zakreêlasz 171 z. Triopen Zoom 414, srebrny. D ugopis, o ówek i zakreêlacz 171 z. Pendrive wykonany z bràzu pokrytego czystym srebrem. Naturalny ba tycki bursztyn prasowany. Dost pna wersja w ca oêci wykonana ze srebra próby 925. Cena 140 z. Pendrive wykonany z bràzu pokrytego czystym srebrem. Dost pna wersja w ca oêci wykonana ze srebra próby 925. Naturalne kamienie pó szlachetne Malachit, Onyx, Lapis-lazuli, Turkus, Bursztyn, Granat, Ametyst. Cena 150 z. O ówek automatyczny Zoom 707, szaro-czarny 123 z. D ugopis Zoom 727, srebrny z czerwonà kulkà 188 z. Wszystkie urzàdzenia wykonywane sà na zamówienie z dowolnego zestawu materia ów: srebro, mosiàdz, bràz, bursztyn, w ókno w glowe, kamienie pó szlachetne. Istnieje mo liwoêç wygrawerowania logo. Aktualne ceny urzàdzeƒ zale à od kursu srebra, ceny mosiàdzu i pojemnoêci. Podane ceny dotyczà pojemnoêci 4 GB. D ugopis Zoom 707, De Luxe,chromowany 149 z. Pióro kulkowe Egg, srebrne 123 z

24 Szkolenia... kluczem do Twojego sukcesu Szanowni Paƒstwo, W zwiàzku z zainteresowaniem naszych u ytkowników szkoleniami z zakresu efektywnego wykorzystania systemu Business firma Time line Poland zaprasza na darmowe szkolenia dotyczàce tej tematyki. Program Try& Buy JeÊli nie jesteê jeszcze zdecydowana(y) na dokonanie zakupu naszego produktu, chcielibyêmy zaprosiç Ci do uczestniczenia w naszym programie. Mo esz wziàç udzia w bezp atnym 2 godzinnym szkoleniu prezentacji, podczas które poznasz wszystkie mo liwoêci systemu Business oraz dowiesz si jak z nim efektywnie pracowaç. Dodatkowo otrzymasz system Business na 2 miesiàce do korzystania bezp atnie. To Ty podejmiesz decyzj czy zwrócisz go po tym okresie. Efektywne wykorzystanie systemu Business Szkolenie to jest skierowane dla wszystkich u ytkowników systemu Business. Pokazuje jak w bardziej efektywny sposób mo na pracowaç z systemem Business i tym samym zwi kszyç swojà skutecznoêç skutecznoêç pracy. W celu uzyskania szczegó ów prosimy o kontakt pod numerem telefonu (022) lub na adres Serdecznie Zapraszamy Justyna Biernat 46

25 Dzia obs ugi klienta: tel , , fax Time Line Poland S.C., ul. Âródziemnomorska 11 lok. 19, Warszawa

26 Formularz zamówienia Nr katalogowy Opis produktu IloÊç Cena brutto (1 szt.) Suma Razem Tak, jestem klientem Time/system Nie, nie jestem klientem Time/system Dane do wystawienia faktury: Zakup prywatny Nazwa firmy Zakup firmowy Imi i Nazwisko osoby zamawiajàcej Ulica: Kod pocztowy NIP Tel. Miasto Fax. Adres dostawy: Nazwa firmy Imi i Nazwisko osoby zamawiajàcej Ulica: Kod pocztowy Miasto Podpis osoby sk adajàcej zamówienie/ Pieczàtka firmy Data W celu z o enia zamówienia prosimy o wype nienie formularza i przes anie faksem pod nr

27 Dzia obs ugi klienta : Tel Fax Time Line Poland S.C. ul. Âródziemnomorska 11 lok Warszawa 1. Podane ceny w katalogu zawierajà potwierdzony ustawowo podatek VAT w wysokoêci 22 %; 2. Katalog obowiàzuje od dnia 1 paêdziernika 2008 r.; 3. Katalog nie obejmuje wszystkich dost pnych w ofercie Time/system formularzy i akcesorii. W celu uzyskania pe nej oferty prosimy o kontakt z naszym Dzia em Obs ugi Klienta; 4. P atnoêç mo e nastàpiç gotówkà za zaliczeniem pocztowym lub na podstawie faktury VAT z 14 dniowym terminem p atnoêci; 5. Produkty sà wysy ane do klienta na koszt firmy Time line spedycjà kurierskà przy minimalnej wartoêci 200 z. netto; 6. Zamówienia poni ej 200z. netto wysy ane sà drogà pocztowà na koszt Time line lub kurierem na koszt odbiorcy; 7. Firma Time line zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany cen lub zmian asortymentowych w trakcie obowiàzywania katalogu; 8. Prawo zwrotu: W przypadku podj cia decyzji o zwrocie zamówionego produktu prosimy o odes anie go w ciàgu 14 dni od dnia otrzymania przesy ki w nienaruszonym stanie i nie uszkodzonym opakowaniu na adres firmy Time line. Zwrot towaru jest równoznaczny z wystawieniem korekty faktury.

Dzia obs ugi klienta : Tel. 022 550 14 50 0 509 539 460 Fax. 022 550 14 51 Time Line Poland S.C. ul. Âródziemnomorska 11 lok. 19 02-758 Warszawa

Dzia obs ugi klienta : Tel. 022 550 14 50 0 509 539 460 Fax. 022 550 14 51 Time Line Poland S.C. ul. Âródziemnomorska 11 lok. 19 02-758 Warszawa 2008 Dzia obs ugi klienta : Tel. 022 550 14 50 0 509 539 460 Fax. 022 550 14 51 Time Line Poland S.C. ul. Âródziemnomorska 11 lok. 19 02-758 Warszawa Spis treêci strona strona New Vogue kalendarz kieszonkowy

Bardziej szczegółowo

3. Kryteria oceny ofert: Cena 100%. Z poważaniem

3. Kryteria oceny ofert: Cena 100%. Z poważaniem Zgorzelec, dnia 19.10.2015r. Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, którego przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Spis treêci strona strona

Spis treêci strona strona 2011 Spis treêci strona strona Business system 8-9 Wk ad kalendarzowy 10-11 Kalendarzyk kieszonkowy 28 Ksiàzki Spotkaƒ 29 Notes 30-31 Folder konferencyjny 32-33 Ok adki skórzane Business 12-19 Portfele

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis asortymentu. Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej. Smycz z odpinanym karabińczykiem oraz plastikowym przejściem.

Szczegółowy opis asortymentu. Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej. Smycz z odpinanym karabińczykiem oraz plastikowym przejściem. Załącznik nr 1 a do SIWZ i umowy Część I Artykuły papiernicze Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Umieszczone zdjęcia są zdjęciami podglądowymi. Lp. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-5%) SMYCZ ŻAKARDOWA

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj powrót do. szkoły z. Agencja Reklamowa New Life biuro@new-life.pl tel. 513 149 845; 505 903 743 www.new-life.pl

Zaplanuj powrót do. szkoły z. Agencja Reklamowa New Life biuro@new-life.pl tel. 513 149 845; 505 903 743 www.new-life.pl Zaplanuj powrót do szkoły z Agencja Reklamowa New Life biuro@new-life.pl tel. 513 149 845; 505 903 743 www.new-life.pl New Life biuro@new-life.pl tel: 513 149 845 505 903 743 www.new-life.pl Piórnik wykonany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02.

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02. Instrukcja nadawania przesyłek z Allegro: 1 Zamawiając kuriera W Paczkomacie lub POK 2 (Punkt Obsługi Klienta) 3 Nadając list polecony 17.02.2016 InPost we współpracy z Allegro stworzył trzy rewolucyjne

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO Warszawa, dnia 16 grudnia 2014 r. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DYREKTOR GENERALNY BA-II-271-25.(8).KP/2014 L.dz. 10217/14 Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dn. 13.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE materiałów biurowych w związku z realizacją projektu pn. Kreator pism online i baza wiedzy sposobem na wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemach eksperckich

Bardziej szczegółowo

UD-XVII-ZFE.042.99.1.2013.APR Warszawa, dnia 20 marca 2013 r.

UD-XVII-ZFE.042.99.1.2013.APR Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. UD-XVII-ZFE.042.99.1.2013.APR Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. W związku z realizacją projektu TORT ŻYCIA program dla uczniów klas I-II Gimnazjum nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m. st. Warszawy współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Produkt finalny projektu Przedsiębiorcze szkoły jest dostępny na portalu projektu www.przedsiebiorczeszkoly.pl.

Produkt finalny projektu Przedsiębiorcze szkoły jest dostępny na portalu projektu www.przedsiebiorczeszkoly.pl. Dostęp do pakietu innowacyjnych narzędzi edukacyjnych do nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce w szkołach ponadgimnazjalnych stworzonych w ramach projektu Przedsiębiorcze szkoły W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji To samoêç w wirtualnym Êwiecie Zestaw cryptocertum www.certum.pl Od 1998 roku Unizeto Technologies SA w ramach utworzonego Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczy us ugi

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA OBUWIA DZIECIĘCEGO ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO

OFERTA HANDLOWA OBUWIA DZIECIĘCEGO ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO OFERTA HANDLOWA OBUWIA DZIECIĘCEGO ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO Rzeszów, 2013 Firma RENA jest producentem dziecięcego obuwia profilaktyczno-zdrowotnego. Dzieci wraz ze wzrostem stają się bardziej aktywne,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI SEGREGATORY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI SEGREGATORY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Chcesz zrobiæ piorunuj¹ce wra enie na kluczowych partnerach zagranicznych? Chcesz dobrze wypaœæ podczas rozmów biznesowych? Wybierz segregator

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE NAUCZYCIELA I AKADEMICKIE

KALENDARZE NAUCZYCIELA I AKADEMICKIE 2016/2017 KALENDARZE NAUCZYCIELA I AKADEMICKIE Szanowni Państwo Zapraszamy do zapoznania się z największą ofertą kalendarzy nauczyciela i kalendarzy akademickich na rok 2016/2017. W tym sezonie przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania.

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania. Lubań, 12.06.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat.

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. Witamy w us udze telefonia internetowa tp! Telefonia internetowa tp umo liwia tanie po àczenia telefoniczne w oparciu o technologi

Bardziej szczegółowo

RW.ZP.D.272.52.2013.LB

RW.ZP.D.272.52.2013.LB RW.ZP.D.272.52.2013.LB Załącznik Nr 2B do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II - KSOW Projekt: Wizualizacja i gadŝety promocyjne KSOW 2013 rok Lp. Nazwa przedmiotu 1. Długopis metalowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY OBS UGA ELEKTRONICZNA BANKU Konkurs realizowany przez oraz Narodowy Bank Polski Warszawa 2005 Projekt Bank Dost pny realizowany jest przez i Narodowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna ul. Obr.Westerplatte 89 40-335 Katowice Sekretariat: 32 25 54 810 Fax: 32 78 82 503 kancelaria@wodociagi.katowice.pl http://www.wodociagi.katowice.pl/oradnik/efaktura-regulamin.html

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę Plaston Plaston to szwajcarska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem i fabrykami zlokalizowanymi na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Jest wyłącznym, globalnym dostawcą od ponad 40 lat opakowań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-451

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-451 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-451 dotyczący: Dostosowanie (zabudowa) samochodu Ford Transit Jumbo do potrzeb mobilnego biura obsługi klienta. Warszawa, dn. 10.05.2016 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Polska

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie ul. Przemys owa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Czarnków, maj 2009 rok Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie realizuje

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE Jawor, 2010-06-07 Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12 A 59-400 Jawor Zaproszenie do złoŝenia oferty cenowej na wykonanie materiałów promocyjnych w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja Inspiracje dla branży Sport i rekreacja shop.reebok.com Klient nasz p - projektant Dajemy narzędzia: zrób to sam... Coraz więcej firm podejmuje działania służące idealnemu dopasowaniu produktu do preferencji

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.11.2014 Ostrów Wielkopolski, 05.09.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II Załącznik nr 2 do SIWZ Lp wartość stawka VAT wartość brutto 1 Podkoszulki z nadrukiem, kolor granatowy, Specyfikacja: grubość materiału 200 g/m2, 100% bawełna. W czterech

Bardziej szczegółowo

opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych.

opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych. IZP. 272.2.11.2013 Miastków Kościelny, 01.03.2013r. Gmina Miastków Kościelny ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny tel. (025) 751-12-86 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe nr 272.2.11.2013

Bardziej szczegółowo

www.kolorowepieczatki.pl

www.kolorowepieczatki.pl www.kolorowepieczatki.pl NOWOÂå! Pieczàtki jednokolorowe Pieczàtki wielokolorowe 4912 47x18 mm wk ad tuszujàcy 6/4912 65.00 PLN netto 53.28 PLN 126.00 PLN netto 103.28 PLN 4913 58x22 mm wk ad tuszujàcy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Warszawa, 10.02.2016 Piotr Truchan M: 609 244 093 piotr.truchan@trufinanse.pl WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Przyjęta wartość zabezpieczenia Kwota kredytu hipotecznego 540.000zł netto 540.000zł

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

6 July 2016. Karta produktu

6 July 2016. Karta produktu 6 July 2016 Karta produktu Spis tresci DŁUGOPISY Długopis Budget 3 Długopis Eco 5 Długopis Madrid 7 Długopis Paris 9 Długopis Riga 11 Długopis Spectra 13 Długopis Superior 15 Długopis Superior Mini 17

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/M/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/M/2014 Zespół Szkół w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp. tel. 17 7729009 Sokołów Młp., 16.09.2014r. I. ZAMAWIAJĄCY Zespół Szkół w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp. tel. 17 77

Bardziej szczegółowo

videostrada tp przewodnik u ytkownika telewizja tp

videostrada tp przewodnik u ytkownika telewizja tp 12 videostrada tp przewodnik u ytkownika telewizja tp Witamy w us udze videostrada tp Gratulujemy wyboru us ugi videostrada tp! Videostrada tp to nowoczesna telewizja cyfrowa. Nie musisz kupowaç dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

Organizacja i planowanie czasu

Organizacja i planowanie czasu Organizacja i planowanie czasu.1. Notesy telefoniczne, wizytowniki, skorowidze.2. Kartoteki osobowe, wizytowniki obrotowe.3. Teczki konferencyjne, torby i aktówki .1 Notesy telefoniczne, wizytowniki, skorowidze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji konta i składania wniosku o nadanie kodu pre-lei dla osób fizycznych prowadzacych działalność gospodarczą

Instrukcja rejestracji konta i składania wniosku o nadanie kodu pre-lei dla osób fizycznych prowadzacych działalność gospodarczą Instrukcja rejestracji konta i składania wniosku o nadanie kodu pre-lei dla osób fizycznych prowadzacych działalność gospodarczą 1. Rejestracja konta samorejestracja osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P039/16

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P039/16 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P039/16 dotyczący: Przebudowa dróg na terenie stacji energetycznej RPZ Słodowiec w Warszawie przy ulicy Włościańskiej 1. Warszawa, dn. 24.02.2016 1. Dane Ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania materiałów promocyjnych Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość 1. 2. 3. 4. Elegancki zestaw piśmienniczy składający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I. Założenia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Międzychód oraz Powiat Międzychodzki. 2. Celem konkursu jest: a) Podniesienie wiedzy na temat przyrody na terenie Puszczy Noteckiej i Pojezierza

Bardziej szczegółowo

PMC z nadrukiem przyk ad FS (nadruk pionowy)

PMC z nadrukiem przyk ad FS (nadruk pionowy) CONTA-CONNECT Oznaczniki Zacisków Systemy Identyfikacyjne Pocket Maxicard PMC PMC z nadrukiem przyk ad FW (nadruk poziomy) PMC z nadrukiem przyk ad FS (nadruk pionowy) P M C z nadrukiem przyk ad G W (jeden

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa Tel.: 22 673 55 48 - Fax: 22

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Wersja polska Logotypu

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Wersja polska Logotypu Załącznik nr 1 GadŜety - ilościowo Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wersja polska Logotypu Ilość Wersja angielska Logotypu 1. Długopis 1.1. Czerwony 150 150 1.2. Czarny 150 150 2. Torba papierowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Krosno Odrzańskie, 2012-12-04 O-V.271.1.2012 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, woj. lubuskie, pow.

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Usługi sprzątania 2016/S 089-158749. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Lublin: Usługi sprzątania 2016/S 089-158749. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:158749-2016:text:pl:html Polska-Lublin: Usługi sprzątania 2016/S 089-158749 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji.

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. Po otrzymaniu pliku z Integratorem klikamy go dwa razy i rozpoczynamy instalację. Akceptujemy warunki umowy licencyjnej i wybieramy miejsce, gdzie chcemy

Bardziej szczegółowo

Kęty, dn. 08.03.2012 r. Zapytanie ofertowe

Kęty, dn. 08.03.2012 r. Zapytanie ofertowe znak sprawy: 5/Z/2012 Kęty, dn. 08.03.2012 r. Zapytanie ofertowe Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na: materiały biurowe I. Nazwa i adres zamawiającego. Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 1 w Kętach 32

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Artykuły ogólne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Artykuły ogólne Część III-2 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Artykuły ogólne Kod CPV: 39294100-0, 19000000-6, 22800000-8 1. Plecak sportowy (100 sztuk) Plecak wykonany z nieprzemakalnego materiału, składający się z komory

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia Zdajemy sobie sprawę że ważne spotkania biznesowe wymagają odpowiedniego miejsca, wyjątkowej oprawy i dbałości o szczegóły. Specjalnie dla Państwa pod kątem organizacji konferencji, szkoleń, bankietów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY ZAPO/AZ/11 /03 /2015 Katowice,dnia 3 kwietnia 2015 r ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurowad Media Gallery do obsługi sterowania gestami

Jak skonfigurowad Media Gallery do obsługi sterowania gestami Jak skonfigurowad Media Gallery do obsługi sterowania gestami Kliknij na przycisk VAIO na obudowie notebooka. Konfiguracja Media Gallery Zaznacz "Pokaż materiały przykładowe VAIO (zdjęcia, filmy i muzyka)

Bardziej szczegółowo

OFERTA KALENDARZE KSIĄŻKOWE 2013

OFERTA KALENDARZE KSIĄŻKOWE 2013 OFRT KLNRZ KSIĄŻKOW 2013 KLNRZ KSIĄŻKOW 4 16,80 PLN tłoczenie głębokie, obszycie okładki Vivella 4 obszycie okleiny skóropodobne typu Vivella papier kremowy pozycja cennika 03 Vivella 4 Lux obszycie okleiny

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA. adowarka podró na. adowarka biurkowa. PrzenoÊny zestaw samochodowy HF610, HF210, HF710** Zestaw s uchawkowy stereo z radiem FM

AKCESORIA. adowarka podró na. adowarka biurkowa. PrzenoÊny zestaw samochodowy HF610, HF210, HF710** Zestaw s uchawkowy stereo z radiem FM adowarka podró na CH600, CHA2000, CH265*, CH700** Kto powiedzia, e liczy si rozmiar? Ma a, ale aduje telefon w 4 godziny lub krócej. adowarka biurkowa CH650 Doskona y gad et. Umo liwia adowanie baterii

Bardziej szczegółowo

damskie portfele skórzane MILANO MONACO PARIS LONDON TOKYO

damskie portfele skórzane MILANO MONACO PARIS LONDON TOKYO damskie portfele skórzane MILANO MONACO PARIS LONDON TOKYO modele 26 Monako London Tokyo kieszenie uniwersalne: 2 szt kieszenie na karty: 4 szt kieszeń z siateczką: komora na banknoty: komora na bilon:

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. J. m. ilość Cena netto Wartość netto

Arkusz1. J. m. ilość Cena netto Wartość netto Załącznik nr 2: formularz cenowy: Rodzaj materiału - wymagania Zamawiającego Parametry produktu równoważnego w przypadku oferowania innego materiału niż opisanego w kolumnie 1. J. m. ilość Cena netto Wartość

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014 Aktualizacja CSP do wersji v7.2 Sierpień 2014 Co się stanie? Portal CSP będzie wyłączony od 28 sierpnia do poniedziałku 1 września na czas aktualizacji do nowej wersji Co to znaczy? Wygląd portalu ulegnie

Bardziej szczegółowo

enova Workflow Obieg faktury kosztowej

enova Workflow Obieg faktury kosztowej enova Workflow Obieg faktury kosztowej Spis treści 1. Wykorzystanie procesu... 3 1.1 Wprowadzenie dokumentu... 3 1.2 Weryfikacja merytoryczna dokumentu... 5 1.3 Przydzielenie zadań wybranym operatorom...

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

www.kserowanie.pl CENNIK KOPIE I WYDRUKI CYFROWE KOPIE I WYDRUKI WIELKOFORMATOWE WIELKOFORMATOWA GRAFIKA REKLAMOWA PIECZ TKI I WIZYTÓWKI SKANOWANIE

www.kserowanie.pl CENNIK KOPIE I WYDRUKI CYFROWE KOPIE I WYDRUKI WIELKOFORMATOWE WIELKOFORMATOWA GRAFIKA REKLAMOWA PIECZ TKI I WIZYTÓWKI SKANOWANIE CENNIK KOPIE I WYDRUKI CYFROWE KOPIE I WYDRUKI WIELKOFORMATOWE WIELKOFORMATOWA GRAFIKA REKLAMOWA PIECZ TKI I WIZYTÓWKI SKANOWANIE OPRAWA PRAC POLIGRAFIA BANERY I PLAKATY DLA FIRM WSPÓ PRACUJ CYCH ATRAKCYJNE

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRO POMERANIA. 76-200 SŁUPSK ul. Dominikańska 5-9

FUNDACJA PRO POMERANIA. 76-200 SŁUPSK ul. Dominikańska 5-9 FUNDACJA PRO POMERANIA 76-200 SŁUPSK ul. Dominikańska 5-9 na podstawie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych przystępuje do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000

Bardziej szczegółowo

SZANOWNY INTERESANCIE

SZANOWNY INTERESANCIE SZANOWNY INTERESANCIE Platforma SEKAP umożliwia Użytkownikowi wypełnianie wniosków, formularzy, wysyłanie i przyjmowanie korespondencji elektronicznej oraz komunikowanie się z Urzędem poprzez skrzynkę

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie dla rozwoju lubuskiego. Zapytanie ofertowe

Fundusze europejskie dla rozwoju lubuskiego. Zapytanie ofertowe Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

S P R O J E K T Y G R A F I C Z N E C E N N I K

S P R O J E K T Y G R A F I C Z N E C E N N I K S P R O J E K T Y G R A F I C Z N E C E N N I K Ważny od 01.01.2015 43-300 Bielsko-Biała Plac Świętego Mikołaja 5 tel./fax: +48 33 816 54 48 promocja@contract.pl www.contract.pl LOGOTYPY I STANDARDY GRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Sprząt./2015 Załącznik nr 1

Sprząt./2015 Załącznik nr 1 Sprząt./2015 Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń Biura do spraw Substancji Chemicznych przy użyciu materiałów i środków chemicznych Wykonawcy.

Bardziej szczegółowo