Urz¹dzenia techniki komputerowej. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urz¹dzenia techniki komputerowej. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk"

Transkrypt

1 Urz¹dzenia techniki komputerowej. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Tomasz Kowalski ISBN: Format: , stron: 368 Podrêcznik jest zgodny z podstaw¹ programow¹ kszta³cenia w zawodzie technik informatyk 312[01]. Technik informatyk niew¹tpliwie musi posiadaæ wszelkie umiejêtnoœci zwi¹zane z obs³ug¹ i serwisowaniem komputerów oraz urz¹dzeñ peryferyjnych. Powinien tak e potrafiæ zdiagnozowaæ pojawiaj¹ce siê problemy oraz doskonale rozumieæ rolê poszczególnych komponentów sk³adaj¹cych siê na sprawny komputer. Technik informatyk powinien równie doskonale znaæ zasady dzia³ania sprzêtu komputerowego. Dziêki temu podrêcznikowi uczeñ posi¹dzie wiedzê nie tylko dotycz¹c¹ powy szych zagadnieñ ale tak e dowie siê, jak przetwarzane s¹ informacje, jakie elementy zawiera w sobie pecet i jak wspó³dzia³aj¹ ze sob¹ ró ne jego podsystemy. Bêdzie siê równie orientowa³ wœród typów pamiêci komputerowych, rozró nia³ typy transmisji danych i umia³ pod³¹czaæ siê do internetu albo innej sieci przewodowej lub bezprzewodowej. Technik Informatyk to doskona³y, charakteryzuj¹cy siê wysok¹ jakoœci¹ i kompletny zestaw edukacyjny, przygotowany przez dysponuj¹cego ogromnym doœwiadczeniem lidera na rynku ksi¹ ek informatycznych wydawnictwo Helion. W sk³ad zestawu Technik Informatyk wchodz¹ tak e: Programowanie strukturalne i obiektowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk Oprogramowanie biurowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk Multimedia i grafika komputerowa. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk Systemy i sieci komputerowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk Podrêczniki oraz inne pomoce naukowe nale ¹ce do tej serii zosta³y opracowane z myœl¹ o wykszta³ceniu kompetentnych techników, którzy bez trudu poradz¹ sobie z wyzwaniami w œwiecie wspó³czesnej informatyki.

2 Spis treści Wstęp Rozdział 1. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej Komputerowe stanowisko pracy Udzielanie pierwszej pomocy Środki ochrony przeciwpożarowej Rozdział 2. Podstawowe podzespoły komputera typu PC (identyfikowanie i charakterystyka) Płyta główna Mikroprocesor (procesor) Zestaw chłodzący Moduły pamięci RAM Twardy dysk Karta graficzna Monitor Karta dźwiękowa Karta sieciowa Modem Napędy optyczne Stacja dyskietek i czytnik kart Flash... 33

3 2.13. Zasilacze Obudowa Mysz i klawiatura Urządzenia peryferyjne Komputery przenośne Rozdział 3. Arytmetyka liczb binarnych Pozycyjne systemy liczbowe System dziesiętny (decymalny) System dwójkowy (binarny) System szesnastkowy (heksadecymalny) System ósemkowy (oktalny) Działania na liczbach binarnych Dodawanie liczb binarnych Odejmowanie liczb binarnych Mnożenie liczb binarnych Dzielenie liczb binarnych Zapis liczb binarnych ze znakiem Metoda znak-moduł (ZM) Metoda uzupełnień do 2 (U2) Liczby binarne stało- i zmiennoprzecinkowe Liczby stałoprzecinkowe (stałopozycyjne) Liczby zmiennoprzecinkowe (zmiennopozycyjne) Rozdział 4. Cyfrowe układy logiczne Informacja cyfrowa Podstawowe jednostki informacji Mnożniki binarne Algebra Boole a Funktory logiczne Bramka OR Bramka AND Bramka NOT Bramka NOR Bramka NAND Bramka XOR, EX-OR Półsumator

4 4.4. Układy cyfrowe Układy sekwencyjne i kombinacyjne Układy bipolarne i unipolarne Symbole wybranych elementów elektronicznych Układy scalone Układy analogowe, cyfrowe i mieszane Układy monolityczne i hybrydowe Podział ze względu na stopień scalenia Oznaczenia cyfrowych układów scalonych Przerzutniki Przerzutnik RS Przerzutnik JK Przerzutnik D Liczniki Sumatory Rejestry Kodery i dekodery Multipleksery i demultipleksery Rozdział 5. Płyta główna Formaty płyt głównych Format AT Format ATX Format NLX Inne formaty płyt głównych Chipset Architektura North and South Bridge Architektura współczesnych chipsetów BIOS płyty głównej Typy układów ROM Składniki BIOS Aktualizacja oprogramowania BIOS BIOS Setup Rozdział 6. Mikroprocesory Budowa mikroprocesora Budowa mikroprocesora Typy obudów mikroprocesorów Typy gniazd mikroprocesorów

5 6.2. Magistrale mikroprocesora Magistrala danych Magistrala adresowa Magistrala pamięci Magistrala sterująca Architektura mikroprocesora Wydajność mikroprocesora Tryby pracy mikroprocesora Dodatkowe funkcje mikroprocesorów Pamięć Cache Procesory 32- i 64-bitowe Procesory wielordzeniowe Firmy Intel i AMD a inni producenci Odprowadzanie ciepła Radiatory Alternatywne metody chłodzenia Rozdział 7. Pamięć operacyjna Pamięć RAM Pamięć DRAM Pamięć SRAM Typy pamięci DRAM FPM DRAM EDO/BEDO DRAM SDRAM DDR, DDR2, DDR3 SDRAM RDRAM, XDR i XDR2 RDRAM Moduły pamięci RAM Moduły SIMM Moduły DIMM (SO-DIMM) Moduły RIMM Błędy pamięci, kontrola parzystości i korekcja błędów Rozdział 8. Pamięci masowe Interfejsy dysków twardych i napędów optycznych Interfejs ATA Interfejs SCSI Interfejs SATA Interfejs SAS Macierze RAID

6 8.2. Dyski twarde Zapis magnetyczny Budowa dysku twardego Działanie dysku twardego Specyfikacja dysku twardego Dyski hybrydowe Pamięci optyczne Budowa i działanie napędu CD/DVD Specyfikacja napędu CD/DVD Napędy DVD Nagrywarki i nośniki R i RW Napędy Blu-ray Stacje dyskietek Budowa i działanie stacji dyskietek Dyskietki Pamięci EEPROM/Flash Karty pamięci Flash Pendrive Dyski Flash Rozdział 9. Magistrale I/O Transmisja równoległa i szeregowa Magistrala ISA Magistrale MCA i EISA MCA EISA Magistrale lokalne Magistrala VESA Magistrala PCI Magistrala AGP Magistrala PCI Express Magistrale AMR, ACR i CNR Magistrale I/O z przeznaczeniem dla komputerów przenośnych Magistrala PC-Card (PCMCIA) Magistrala ExpressCard Zasoby systemowe

7 Rozdział 10. Podsystem graficzny Karta graficzna Budowa karty graficznej Tryby SLI i CrossFire Akceleratory grafiki 3D Interfejsy API (DirectX, OpenGL) Monitor Monitor CRT (z lampą kineskopową) Monitor LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny) Kryteria wyboru monitora Certyfikaty i oznaczenia monitorów Projektor multimedialny Karta telewizyjna Sprzętowy dekoder DVD Karta wideo Rozdział 11. Podsystem audio Struktura dźwięku Karta dźwiękowa (muzyczna) Budowa i funkcje karty dźwiękowej Gniazda karty dźwiękowej Wielokanałowy dźwięk przestrzenny Głośniki Mikrofony Rozdział 12. Interfejsy urządzeń peryferyjnych Porty I/O Port szeregowy Port równoległy Mechanizm Plug and Play Synchroniczne interfejsy szeregowe Interfejs USB Interfejs IEEE 1394 (FireWire, ilink, SB1394) Hot Swap, Hot Plugging Interfejsy bezprzewodowe IrDA (podczerwień) Bluetooth

8 Rozdział 13. Zasilacze Komputerowe zasilacze impulsowe Dobór parametrów technicznych zasilacza Zasilacz AT Zasilacz ATX Zasilacz ATX Problemy z zasilaczem Zasilacze awaryjne UPS Odmiany zasilaczy UPS Parametry zasilaczy UPS Chłodzenie i wyciszanie komputera Rozdział 14. Obudowy komputerowe Obudowy typu desktop Obudowa typu tower Obudowa typu SFF Kryteria wyboru obudowy Rozdział 15. Urządzenia wejściowe Klawiatura komputerowa Budowa klawiatury Działanie klawiatury Klawiatura komputera przenośnego Popularne urządzenia wskazujące Mysz komputerowa Trackball Trackpoint Touchpad Tablet graficzny Rozdział 16. Zewnętrzne urządzenia peryferyjne Drukarki Drukarki atramentowe Drukarki laserowe Drukarki igłowe Drukarki termosublimacyjne Kryteria wyboru drukarki

9 16.2. Skanery Skanery płaskie CCD Skanery płaskie CIS Kryteria wyboru skanera Aparaty i kamery cyfrowe Matryce CCD i CMOS Aparat cyfrowy Kamera cyfrowa Kryteria wyboru aparatu i kamery cyfrowej Rozdział 17. Sieci komputerowe Rodzaje sieci komputerowych Fizyczne topologie sieci Typy sieci kablowych ARC-Net, Token Ring (IEEE 802.5), FDDI Ethernet (IEEE 802.3) Wyposażenie sprzętowe sieci kablowych Karty sieciowe (full-duplex, half-duplex, złącza okablowania sieciowego) Okablowanie sieciowe Koncentratory i przełączniki sieci Ethernet Protokoły sieciowe TCP/IP IPX/SPX NetBEUI Sieci bezprzewodowe Wi-Fi Osprzęt sieci bezprzewodowych Rozdział 18. Połączenie z internetem Modem analogowy Budowa modemu Działanie Standardy modemów analogowych Połączenia szerokopasmowe ISDN DSL CATV Łącza dzierżawione T-carrier, E-carrier Telefonia komórkowa (GPRS, EDGE, 3G, HSPA) Połączenia satelitarne

10 Rozdział 19. Montaż, rozbudowa, konserwacja i diagnostyka komputera klasy PC Bezpieczeństwo montażu Dokumentacja Wyładowania elektrostatyczne Narzędzia Zestaw montażowy i pomiarowy Zestaw do czyszczenia Montaż komponentów w obudowie komputera PC Montaż płyty głównej Montaż zasilacza w obudowie i podłączenie zasilania do płyty głównej Montaż mikroprocesora Montaż modułów pamięci Montaż stacji dyskietek Montaż i konfiguracja dysku twardego Montaż napędów CD/DVD/BD Montaż karty graficznej Montaż karty dźwiękowej i zestawu głośników Montaż urządzeń peryferyjnych Drukarka laserowa Konserwacja Konserwacja sprzętu Diagnostyka komputera i rozwiązywanie problemów Problem z uruchomieniem komputera Problemy z dyskami twardymi Problemy z pamięcią operacyjną Problemy z chłodzeniem mikroprocesora Problemy z zasilaniem Problem z podsystemem audio Problem z podsystemem wideo Bibliografia Skorowidz

11 Wstęp Podręcznik Urządzenia techniki komputerowej. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk omawia treści ujęte w podstawie programowej i programie nauczania 312[01]/T, SP/MENiS/ Przeznaczony jest dla szkół kształcących uczniów i słuchaczy w zawodzie technik informatyk. Zawarte w podręczniku treści obejmują podstawę teoretyczną omawianych zagadnień, projekty różnych zadań i ich realizację praktyczną. Tak skonstruowany podręcznik pomaga uczniowi w zdobywaniu wymaganej wiedzy i umożliwia samodzielne podnoszenie umiejętności. Podręcznik składa się z 20 rozdziałów. Ich budowa umożliwia realizację treści programowych w wybrany przez nauczyciela sposób. Rozdział 1., Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej (BHP) zawiera opis komputerowego stanowiska pracy. Nacisk został położony na zagadnienia ergonomii i bezpieczeństwa. Omówiono również środki ochrony przeciwpożarowej, a także zasady udzielania pierwszej pomocy. Rozdział 2., Podstawowe podzespoły komputera typu PC (identyfikowanie i charakterystyka) stanowi wstęp do zagadnień związanych z budową komputerów klasy PC. Po przeczytaniu materiału czytelnik powinien potrafić identyfikować poszczególne komponenty oraz znać ich funkcje i zadania. Rozdział 3., Arytmetyka liczb binarnych przedstawia pozycyjne systemy liczbowe: dziesiętny, dwójkowy, szesnastkowy, ósemkowy. Omawia działania arytmetyczne na naturalnych liczbach binarnych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Ukazuje sposoby reprezentowania liczb binarnych ze znakiem oraz zapis ułamkowy stałoi zmiennoprzecinkowy. Rozdział 4., Cyfrowe układy logiczne wyjaśnia pojęcie informacji cyfrowej, podstawowych jednostek z nią związanych oraz mnożników liczb dziesiętnych i binarnych. Omawia podstawowe funktory logiczne, które stanowią podstawę układów cyfrowych. Wyjaśnia pojęcia związane z układami logicznymi, prezentuje ich podział ze względu na różne kryteria. Pokazuje podstawowe elementy elektroniczne, z których budowane są układy cyfrowe. Omawia układy scalone, ich podział ze względu na budowę,

12 Wstęp stopień scalenia, obsługiwane sygnały. Przedstawia podstawowe przerzutniki, pojęcie sumatora oraz rodzaje i zasadę działania rejestrów. Rozdział 5., Płyta główna omawia większość aspektów związanych z komputerowymi płytami głównymi. Prezentuje podstawowe formaty płyt głównych, ich wady i zalety. Omawia działanie chipsetu płyty głównej, kładąc nacisk na ich wewnętrzną architekturę. Wyjaśnia pojęcie BIOS-u płyty głównej. Omawia składniki BIOS-u i proces jego aktualizacji. Prezentuje i omawia najważniejsze opcje programu BIOS Setup różnych producentów. Rozdział 6., Mikroprocesory omawia w zakresie podstawowym budowę mikroprocesora. Prezentuje podstawowe typy obudów mikroprocesorów oraz gniazd, w których są montowane. Omawia najważniejsze magistrale CPU: danych, adresową, pamięci i sterującą. Prezentuje architektury mikroprocesorów w kontekście ich wydajności. Omawia tryby pracy mikroprocesorów i ich dodatkowe funkcje. Wyjaśnia pojęcie pamięci podręcznej Cache. Pokazuje różnice między maszynami 32- i 64-bitowymi, a także aspekty pracy wielowątkowej i architektur wielordzeniowych. Prezentuje podstawowe i alternatywne sposoby odprowadzania ciepła z powierzchni mikroprocesorów. Rozdział 7., Pamięć operacyjna omawia pojęcie pamięci operacyjnej komputera klasy PC. Prezentuje odmiany pamięci RAM i poszczególne typy pamięci DRAM. Omawia pojęcie modułu pamięci i przedstawia wersje modułów. Rozdział 8., Pamięci masowe omawia pamięci masowe stosowane w komputerach klasy PC. Prezentuje najpopularniejsze interfejsy równoległe i szeregowe umożliwiające przyłączanie napędów do płyty głównej. Charakteryzuje działanie, budowę i specyfikację magnetycznych i hybrydowych dysków twardych Omawia budowę i specyfikację napędów i nośników optycznych oraz stacji dyskietek. Omawia budowę pamięci EEPROM/FLASH oraz napędy obsługujące tego typu nośniki. Rozdział 9., Magistrale I/O wyjaśnia pojęcie transmisji szeregowej i równoległej. Prezentuje rozwój magistral wejścia-wyjścia, od tych najstarszych jak ISA do najnowszych rozwiązań point-to-point typu PCI Express. Omawia magistrale PCMCI i Express Card związane z komputerami przenośnymi. Rozdział 10., Podsystem graficzny omawia działanie i budowę elementów podsystemu graficznego komputera klasy PC oraz rodzaje grafiki komputerowej. Prezentuje budowę i działanie karty graficznej. Omawia koncepcję akceleracji grafiki 3D i objaśnia kolejne etapy tworzenia animacji 3D. Prezentuje budowę i działanie monitorów opartych na lampie kineskopowej CRT i wyświetlaczy ciekłokrystalicznych LCD. Omawia komponenty multimedialne typu: projektor multimedialny, karta telewizyjna i wideo, sprzętowy dekoder DVD. Rozdział 11., Podsystem audio prezentuje komponenty podsystemu audio komputera klasy PC. Omawia strukturę i składowe dźwięku, opisuje zasady digitalizacji sygnału audio. Omawia budowę, funkcje i zasadę działania karty dźwiękowej, a także omawia wejścia i wyjścia urządzenia. Wyjaśnia pojęcie i standardy wielokanałowego 14

13 Wstęp dźwięku przestrzennego typu Dolby Digital, DTS oraz dźwięku 3D i EAX w grach komputerowych. Omawia działanie i budowę głośnika oraz mikrofonu. Omawia wielokanałowe zestawy głośnikowe, które można stosować z komputerem. Rozdział 12., Interfejsy urządzeń peryferyjnych omawia najpopularniejsze interfejsy wejścia-wyjścia stosowane w komputerach klasy PC. Prezentuje starsze rozwiązania takie jak asynchroniczne porty szeregowe COM, port równoległy LPT wraz ze standardami. Omawia mechanizm automatycznej konfiguracji Plug and Play oraz mechanizm podłączenia urządzeń bez potrzeby wyłączania komputera Hot Swap. Opisuje nowoczesne interfejsy szeregowe: USB, IEEE1394 oraz standardy bezprzewodowe IrDa i Bluetooth. Rozdział 13., Zasilacze wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z zasilaniem komputera klasy PC. Prezentuje rodzaje zasilaczy oraz omawia sposób doboru parametrów zasilacza do potrzeb komputera. Omawia poszczególne standardy zasilaczy komputerowych przeznaczonych dla konkretnych formatów płyt głównych: AT, ATX, ATX 2.0. Wyjaśnia zasadę działania i typy zasilaczy awaryjnych UPS. Prezentuje sposoby chłodzenia i wyciszania komputera klasy PC. Rozdział 14., Obudowy komputerowe omawia odmiany obudów przeznaczonych dla komputerów PC. Prezentuje obudowy typy desktop, tower oraz najnowsze obudowy multimedialne SFF. Omawia kryteria wyboru optymalnej obudowy w zależności od zastosowania komputera. Rozdział 15., Urządzenia wejściowe prezentuje najpopularniejsze urządzenia umożliwiające sterowanie kursorem i wprowadzanie znaków. Omawia odmiany, budowę i działanie klawiatury komputerowej. Wyjaśnia, czym jest NumLock, oraz wskazuje, jak uruchomić tę funkcję w BIOS-ie i systemie Windows. Opisuje działanie i budowę urządzeń wskazujących, takich jak mysz optomechaniczna i optyczna, trackball, trackpoint, touchpad. Rozdział 16., Zewnętrzne urządzenia peryferyjne omawia najpopularniejsze urządzenia peryferyjne wzbogacające możliwości komputera klasy PC. Prezentuje budowę i zasadę działania drukarek: atramentowych, laserowych, igłowych i termosublimacyjnych. Omawia parametry, odmiany i kryteria wyboru skanerów, a szczególnie skanerów płaskich CCD i CIS. Opisuje działanie matrycy CCD i CMOS oraz budowę, zasadę działania oraz kryteria wyboru kamery i aparatu cyfrowego. Rozdział 17., Sieci komputerowe omawia najważniejsze aspekty związane z przewodowymi i bezprzewodowymi sieciami komputerowymi. Prezentuje rodzaje, odmiany i fizyczne topologie kablowych sieci internetowych. Omawia kolejne odmiany sieci Ethernet. Prezentuje działanie poszczególnych komponentów sieciowych: kart sieciowych, przełączników, koncentratorów, okablowania sieciowego. Prezentuje sieci bezprzewodowe WLAN standardu a, b, g oraz bezprzewodowy osprzęt sieciowy. Rozdział 18., Połączenie z internetem prezentuje sposoby podłączenia komputera klasy PC do internetu. Omawia budowę, działanie i standardy modemów analogowych. Wyjaśnia pojęcie połączenia szerokopasmowego. Opisuje działanie poszczególnych 15

14 Wstęp technologii szerokopasmowych takich jak: ISDN, DSL, CATV, łącza dzierżawione, telefonia komórkowa oraz połączenia satelitarne. Rozdział 19., Montaż, rozbudowa, konserwacja i diagnostyka komputera klasy PC porusza temat praktycznego montażu, rozbudowy, konserwacji i diagnostyki współczesnego komputera klasy PC. Prezentuje informacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa podczas obsługi, montażu i konserwacji komputera. Przedstawia zestaw narzędzi do montażu, czyszczenia i diagnostyki komputera. Prezentuje sposoby montażu najważniejszych komponentów takich jak: płyta główna, zasilacz, napędy, urządzenia podsystemów graficznego i audio, drukarki laserowej. Prezentuje sposoby konserwacji sprzętowej oraz omawia aspekty diagnostyczne związane z poszczególnymi komponentami komputera klasy PC. 16

15 5 Płyta główna Wielu niedoświadczonych użytkowników podczas zakupu komputera klasy PC (tzw. składaka) skupia się wyłącznie na wyborze mikroprocesora, zapominając, że równie ważnym komponentem jest płyta główna. DEFINICJA Uogólniając, mikroprocesor możemy przyrównać do mózgu komputera, a płytę główną do kręgosłupa wraz z rdzeniem kręgowym chipsetem. Płyta główna (ang. motherboard) to laminowana płyta z odpowiednio wytrawionymi ścieżkami oraz powierzchniowo przylutowanymi układami scalonymi i gniazdami. Najważniejsze elementy współczesnej płyty głównej to: Chipset. Przyjmuje postać dwóch oddzielnych układów scalonych odpowiedzialnych za komunikację między komponentami montowanymi na płycie. Gniazdo mikroprocesora (socket, slot). Umożliwia montaż układu mikroprocesora na płycie głównej (rozdział 6.). Regulator napięcia. Zasilacze komputerowe generują napięcie 3,3 V, 5 V i 12 V, jednak procesor może potrzebować mniejszych potencjałów. W okolicy gniazda mikroprocesora najczęściej montuje się szereg cewek i kondensatorów elektrolitycznych generujących specjalne napięcia dla mikroprocesora (1,7 V). Starsze płyty zasilały regulatory napięcia 5 V bezpośrednio z gniazda zasilania, obecnie jest to 12 V dostarczane za pomocą wtyczki ATX 12 V. Gniazda pamięci operacyjnej. Umożliwiają montaż modułów określonej wersji pamięci operacyjnej. Kolejne odmiany pamięci SDRAM nie są kompatybilne napięciowo, więc nowsze wersje nie mogą być instalowane w gniazdach poprzednich generacji i odwrotnie (rozdział 7.). Złącza magistral I/O (wejścia/wyjścia). Płyty główne wyposażone są zwykle w szereg slotów umożliwiających instalację kart rozszerzeń. Na płycie może znajdować się kilka różnych magistral, na przykład PCI i PCI Express (rozdział 9.).

16 Rozdział 5 t Płyta główna BIOS ROM. Układ scalony typu Flash przechowujący oprogramowanie niezbędne do działania płyty głównej. Porty I/O. Zestaw portów komunikacyjnych umożliwiających montaż klawiatury, myszy, drukarki, skanera, kamery internetowej itd. (rozdział 12.). Kanały interfejsów pamięci masowych. Płyty główne umożliwiają przyłączenie napędów optycznych i twardych dysków za pomocą kanałów interfejsów ATA i SATA. Stacje dyskietek przyłączane są do dedykowanego interfejsu stacji dyskietek. Piny konfiguracyjne i sygnalizacyjne. Na płycie głównej mogą się znajdować specjalne piny lub mikroprzełączniki służące do konfiguracji niektórych ustawień płyty. Dodatkowy panel umożliwia podłączenie przycisków obudowy komputerowej (power, reset) i diod sygnalizacyjnych. W produkcji płyt głównych specjalizuje się kilka firm. Listę popularnych producentów zawiera tabela 5.1. Tabela 5.1. Producenci płyt głównych Producent Abit/USI A-Open ASRock ASUS ECS GIGABYTE Intel MSI Opis Tajwański producent płyt głównych w 2006 roku przejęty przez Universal Scientific Industrial (USI). Płyty Abit cenione były wśród overclockerów 1. Duży tajwański producent elektroniki wytwarzający również płyty główne dla produktów Intela i AMD. Firma z Tajwanu specjalizująca się w produkcji tańszych płyt głównych obsługujących mikroprocesory Intela i AMD. Jeden z największych producentów płyt głównych dla platform Intela i AMD. Główna siedziba firmy znajduje się na Tajwanie. Drugi potentat w dziedzinie produkcji płyt głównych rodem z Tajwanu. Produkty ECS przeznaczone są dla mikroprocesorów Intela i AMD. Tajwańska firma specjalizująca się w produkcji osprzętu komputerowego, w tym płyt głównych dla produktów Intela i AMD. Firma specjalizuje się w produkcji wysokiej klasy płyt głównych na bazie swoich chipsetów i wyłącznie dla swoich mikroprocesorów. Tajwańska firma specjalizująca się w produkcji osprzętu komputerowego, w tym płyt głównych dla produktów Intela i AMD. W niniejszym rozdziale skupimy się na najpopularniejszych formatach płyt głównych, architekturze współczesnych chipsetów oraz BIOS-ie. 1 Osoba, która przetaktowuje częstotliwość pracy poszczególnych komponentów komputera w celu zwiększenia jego wydajności. 90

17 5.1. Formaty płyt głównych 5.1. Formaty płyt głównych Podstawowym pojęciem związanym z płytami głównymi jest format płyty (ang. form factor), który jednoznacznie określa jej wielkość, rozmieszczenie poszczególnych elementów, gniazd i otworów montażowych. Od formatu płyty zależy rodzaj zastosowanej obudowy czy zasilacza. Spośród różnych formatów płyt głównych najpopularniejsze to: qq qq qq AT (przestarzały), ATX, NLX Format AT W 1984 r. firma IBM opracowała komputer pod nazwą IBM AT (ang. Advanced Technology zaawansowana technologia) wyposażony w płytę główną określaną później mianem Full size AT. Format AT oparty został na wcześniejszym rozwiązaniu oznaczonym jako XT (1983 r.), które z kolei bazowało na płycie pierwszego mikrokomputera IBM PC (1981 r.). Pod ogólną nazwą AT ukrywają się dwie odmiany formatów płyt głównych: Full size AT. Płyty o wymiarach 30 cm szerokości i 34,5 cm długości, stanowiące rozwinięcie wcześniejszego standardu XT. Płyty montowane były w specjalnie przystosowanych obudowach typu Desktop (leżąca) lub Tower (stojąca), również określanych skrótem AT. Baby AT. W 1986 r. IBM wypuszcza komputer XT-286, w którym pierwszy raz zastosowano pomniejszoną wersję płyty Full size AT. Inni producenci zrezygnowali z nazwy XT i opracowali własny standard Baby AT (rysunek 5.1). Płytę Baby AT można zamontować w obudowach przeznaczonych dla płyt Full size AT. Dla nowych płyt opracowano również specjalne obudowy typu mini tower, w których nie można było zamontować starszego formatu Full size AT. Pomniejszone płyty mają cm szerokości i 33 cm długości. Rysunek 5.1. Płyta Baby AT 91

18 Rozdział 5 t Płyta główna Aby jednoznacznie stwierdzić, że płyta jest zbudowana w formacie AT, musimy zwrócić uwagę na następujące elementy: Złącze zasilania. Umożliwia przyłączenie zasilacza do płyty głównej (rysunek 5.2). Zasilacz AT wyposażony jest w dwie identyczne wtyczki oznaczone jako P8 i P9 (czasami P1 i P2), niemające żadnych fizycznych zabezpieczeń przed błędnym montażem w gnieździe. Prawidłowo czarne przewody masy powinny, podczas montażu w gnieździe zasilania płyty głównej, znajdować się koło siebie. Odwrotne podłączenie zakończy się uszkodzeniem płyty głównej. Rysunek 5.2. Złącze zasilania płyty AT Złącze klawiatury DIN (niem. Deutsches Institut für Normung Niemiecki Instytut Norm). Jest to pięciopinowe złącze, zamontowane na krawędzi płyty, umożliwiające podłączenie klawiatury. Pozostałe elementy, takie jak porty szeregowe i równoległy, wyprowadzono na tylną ścianę obudowy za pomocą zestawu taśm (rysunek 5.3). Z jednej strony taśmy podłączone były do płyty głównej, z drugiej kończyły się gniazdami portów przytwierdzonymi do metalowych blaszek. Blaszki te potocznie nazywano śledziami i montowano w otworach przeznaczonych dla kart rozszerzeń. Rysunek 5.3. Złącze DIN klawiatury Gniazda pamięci operacyjnej. Montowano je po tej samej stronie płyty głównej co złącze DIN. Często zasłaniane były zasilaczem, co utrudniało dostęp do modułów pamięci Format ATX W 1995 r. firma Intel zaprezentowała nowy format płyty głównej ATX (ang. Advanced Technology Extended rozszerzona zaawansowana technologia), który stał się następcą formatu Baby AT. Otwarty charakter licencji pozwolił na stosunkowo szybki rozwój nowego standardu. Format ATX (rysunek 5.4) nie jest kompatybilny pod względem montażowym z AT. Dla komputera z płytą ATX potrzebna jest obudowa ATX oraz zasilacz ATX. 92

19 5.1. Formaty płyt głównych Rysunek 5.4. Płyta w formacie ATX Format ATX w stosunku do AT został przeprojektowany w celu zniwelowania wad wcześniejszego rozwiązania. Do podstawowych zmian możemy zaliczyć: Nowe złącze zasilania. Jednoczęściowe, 20-pinowe złącze (obecnie 24-pinowe) zostało tak wyprofilowane, aby uniemożliwić błędny montaż wtyczki zasilającej (rysunek 5.5). Rysunek 5.5. Wtyczka i 24-pinowe złącze zasilania ATX 2.0 Zestaw portów i złączy I/O. Gniazda portów wyprowadzone zostały na krawędź płyty głównej (pomysł zaczerpnięty z nieformalnego formatu LPX) (rysunek 5.6). Zintegrowanie podstawowych portów z płytą zmniejszyło ilość wykorzystanego okablowania, a to przełożyło się na zmniejszenie kosztów wyposażenia płyty. Rysunek 5.6. Zestaw portów montowany na krawędzi płyty ATX Przesunięte gniazda pamięci i mikroprocesora. Gniazda zostały przesunięte, dzięki czemu po zamontowaniu płyty głównej w obudowie dostęp do mikroprocesora i pamięci jest lepszy. Kierunek przepływu powietrza. Zasilacze AT zasysają powietrze do środka obudowy, natomiast zasilacze ATX wydmuchują ciepłe powietrze na zewnątrz. Odwrotny kierunek przepływu zmniejszył ilość zanieczyszczeń wtłaczanych do obudowy komputera PC. 93

20 Rozdział 5 t Płyta główna Pod ogólną nazwą ATX kryje się kilka różnych formatów (rysunek 5.7). Najważniejszym parametrem różnicującym jest wielkość płyty głównej oraz liczba zamontowanych gniazd magistral I/O (rozdział 9.). Do najpopularniejszych odmian zaliczymy: Standard-ATX. Standardowy format ATX, określany również jako Full size ATX, o wymiarach mm. Micro-ATX. Standard wprowadzony w 1997 r. przez firmę Intel. Jest to pomniejszony format ATX o wymiarach mm (lub mniejszy). Wraz ze zmniejszeniem rozmiarów zredukowano liczbę niektórych gniazd wejścia-wyjścia na powierzchni płyty. Flex-ATX. Kolejny format ATX wprowadzony w 1999 r. przez firmę Intel, o wymiarach mm. Flex-ATX opracowany został z myślą o tanich i małych wersjach komputerów klasy PC. Rysunek 5.7. Płyty w formacie ATX Format NLX Specyficzną grupę płyt głównych stanowią rozwiązania dla obudów komputerowych typu desktop, low profile, slimline (biurkowych, niskoprofilowych), do których zaliczymy standard NLX opracowany w 1996 r. przez firmę Intel. Format NLX powstał jako połączenie najlepszych cech (częściowo zastrzeżonego) standardu niskoprofilowego LPX i ATX. Format NLX opracowano z myślą o komputerach klasy PC pracujących w miejscach z ograniczoną przestrzenią roboczą (np. gdy brak miejsca pod biurkiem na obudowę typu tower). Płyt w formacie NLX nie spotkamy w tradycyjnych komputerach klasy PC (tzw. składakach). Najczęściej są one elementami tzw. komputerów firmowych (OEM) wytwarzanych przez znanych producentów, takich jak IBM, Compaq, Dell, Siemens. Komputery w obudowach desktop (rysunek 5.8) najczęściej zamawiane są przez instytucje, na przykład banki lub pocztę. 94

Architektura współczesna.. Dzisiejsza architektura czołowych producentów chipsetów odbiega od klasycznego układu North and South Bridge. Największe zmiany wprowadzono na poziomie komunikacji między układami

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Urządzenia techniki komputerowej. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Urządzenia techniki komputerowej. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Tomasz Kowalski Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk 312[01]. Numer

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Rozdział 1. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Spis treści. Wstęp. Rozdział 1. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej Spis treści Wstęp Rozdział 1. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 1.1. Komputerowe stanowisko pracy 1.2. Udzielanie pierwszej pomocy 1.3. Środki ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Techniki. Klasa I TI 3. PŁYTA GŁÓWNA. BIOS.

Urządzenia Techniki. Klasa I TI 3. PŁYTA GŁÓWNA. BIOS. 3. PŁYTA GŁÓWNA. BIOS. Płyta główna (ang. motherboard lub mainboard) - wielowarstwowa, laminowana płyta drukowana z odpowiednio przygotowanymi miedzianymi ścieżkami, na której montuje się najważniejsze

Bardziej szczegółowo

I. Architektura chipsetu

I. Architektura chipsetu I. Architektura chipsetu Chipset jest najważniejszym elementem płyty głównej, odpowiedzialnym za komunikację między mikroprocesorem a pozostałymi komponentami. Od możliwości chipsetu w dużej mierze zależą

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

Płyty główne rodzaje. 1. Płyta główna w formacie AT

Płyty główne rodzaje. 1. Płyta główna w formacie AT Płyty główne rodzaje 1. Płyta główna w formacie AT Jest formatem płyty głównej typu serwerowego będącej następstwem płyty XT o 8-bitowej architekturze. Została stworzona w celu obsługi 16-bitowej architektury

Bardziej szczegółowo

Podsystem graficzny. W skład podsystemu graficznego wchodzą: karta graficzna monitor

Podsystem graficzny. W skład podsystemu graficznego wchodzą: karta graficzna monitor Plan wykładu 1. Pojęcie podsystemu graficznego i karty graficznej 2. Typy kart graficznych 3. Budowa karty graficznej: procesor graficzny (GPU), pamięć podręczna RAM, konwerter cyfrowo-analogowy (DAC),

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Klasa: Program: Wymiar: 1TIR Technikum, Technik Informatyk Program nauczania dla zawodu Technik Informatyk, 351203,

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11 Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1 Spis treúci Przedmowa... 9 Wstęp... 11 1. Komputer PC od zewnątrz... 13 1.1. Elementy zestawu komputerowego... 13 1.2.

Bardziej szczegółowo

Chipset i magistrala Chipset Mostek północny (ang. Northbridge) Mostek południowy (ang. Southbridge) -

Chipset i magistrala Chipset Mostek północny (ang. Northbridge) Mostek południowy (ang. Southbridge) - Chipset i magistrala Chipset - Układ ten organizuje przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi podzespołami jednostki centralnej. Idea chipsetu narodziła się jako potrzeba zintegrowania w jednym układzie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER. Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości

KOMPUTER. Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości KOMPUTER Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości Budowa zestawu komputerowego Monitor Jednostka centralna Klawiatura Mysz Urządzenia peryferyjne Monitor Monitor wchodzi w skład zestawu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2. Przedmowa... 11. Wstęp... 13

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2. Przedmowa... 11. Wstęp... 13 Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2 Spis treúci Przedmowa... 11 Wstęp... 13 1. Urządzenia peryferyjne i układy wejścia/wyjścia... 15 Wstęp... 15 1.1. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Podstawy Techniki Komputerowej. Temat: BIOS

Podstawy Techniki Komputerowej. Temat: BIOS Podstawy Techniki Komputerowej Temat: BIOS BIOS ( Basic Input/Output System podstawowy system wejścia-wyjścia) zapisany w pamięci stałej zestaw podstawowych procedur pośredniczących pomiędzy systemem operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola

Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola Ogólny schemat komputera Jak widać wszystkie bloki (CPU, RAM oraz I/O) dołączone są do wspólnych

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ KOMPUTEROWE STANOWISKO PRACY Oświetlenie Stanowisko należy tak rozplanować, aby światło dzienne padało

Bardziej szczegółowo

Test wiedzy z UTK. Dział 1 Budowa i obsługa komputera

Test wiedzy z UTK. Dział 1 Budowa i obsługa komputera Test wiedzy z UTK Dział 1 Budowa i obsługa komputera Pytanie 1 Który z elementów nie jest niezbędny do pracy z komputerem? A. Monitor B. Klawiatura C. Jednostka centralna D. Drukarka Uzasadnienie : Jednostka

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe do podręcznika Urządzenia techniki komputerowej do rozdziału 5. Płyta główna i jej składniki. Test nr 5

Materiały dodatkowe do podręcznika Urządzenia techniki komputerowej do rozdziału 5. Płyta główna i jej składniki. Test nr 5 Materiały dodatkowe do podręcznika Urządzenia techniki komputerowej do rozdziału 5. Płyta główna i jej składniki Test nr 5 Test zawiera 63 zadania związane z treścią rozdziału 5. Jest to test zamknięty,

Bardziej szczegółowo

Płyta główna. Uogólniając, mikroprocesor możemy przyrównać do mózgu komputera, a płytę główną do kręgosłupa wraz z rdzeniem kręgowym chipsetem.

Płyta główna. Uogólniając, mikroprocesor możemy przyrównać do mózgu komputera, a płytę główną do kręgosłupa wraz z rdzeniem kręgowym chipsetem. 5 Płyta główna Wielu niedoświadczonych użytkowników podczas zakupu komputera klasy PC (tzw. składaka) skupia się wyłącznie na wyborze mikroprocesora, zapominając, że równie ważnym komponentem jest płyta

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski Architektura systemów komputerowych dr Artur Bartoszewski Układy otoczenia procesora (chipset) Rozwiązania sprzętowe CHIPSET Podstawą budowy płyty współczesnego komputera PC jest Chipset. Zawiera on większość

Bardziej szczegółowo

PODZESPOŁY KOMPUTERA PC. Autor: Maciej Maciąg

PODZESPOŁY KOMPUTERA PC. Autor: Maciej Maciąg PODZESPOŁY KOMPUTERA PC Autor: Maciej Maciąg Spis treści 1. Płyta główna 4. Dysk twardy 1.1. Formaty płyt głównych 4.1. Interfejsy dysków twardych 1.2. Chipset 4.2. Macierze RAID 1.3. BIOS 2. Mikroprocesor

Bardziej szczegółowo

8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE.

8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE. 8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE. Magistrala (ang. bus) jest ścieżką łączącą ze sobą różne komponenty w celu wymiany informacji/danych pomiędzy nimi. Inaczej mówiąc jest to zespół

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA WEJŚCIA-WYJŚCIA

URZĄDZENIA WEJŚCIA-WYJŚCIA Wykład czwarty URZĄDZENIA WEJŚCIA-WYJŚCIA PLAN WYKŁADU Budowa ogólna komputerów PC Urządzenia zewnętrzne w PC Podział urządzeń zewnętrznych Obsługa przerwań Bezpośredni dostęp do pamięci Literatura 1/24

Bardziej szczegółowo

Budowa komputerów. Ewelina Langer UTW w Chrzanowie

Budowa komputerów. Ewelina Langer UTW w Chrzanowie Budowa komputerów Ewelina Langer UTW w Chrzanowie Zagadnienia: 1. Typy i cechy komputerów. 2. Budowa zewnętrzna. 3. Budowa wewnętrzna. 4. Urządzenia peryferyjne. 1. Typy i cechy komputerów Laptop, Notebook

Bardziej szczegółowo

2013-12-02. Autor: Jakub Duba. Interjesy

2013-12-02. Autor: Jakub Duba. Interjesy Autor: Jakub Duba Interjesy 2 1 Interjesy 3 Interjesy 4 2 5 Universal Serial Bus (USB; uniwersalna magistrala szeregowa) rodzaj sprzętowego portu komunikacyjnego komputerów, zastępującego stare porty szeregowe

Bardziej szczegółowo

1. Budowa komputera schemat ogólny.

1. Budowa komputera schemat ogólny. komputer budowa 1. Budowa komputera schemat ogólny. Ogólny schemat budowy komputera - Klawiatura - Mysz - Skaner - Aparat i kamera cyfrowa - Modem - Karta sieciowa Urządzenia wejściowe Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Urządzenia techniki komputerowej. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I NAPRAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO PŁYTA GŁOWNA

DIAGNOSTYKA I NAPRAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO PŁYTA GŁOWNA DIAGNOSTYKA I NAPRAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO PŁYTA GŁOWNA Rodzaje płyt głownych opis ATX -w komputerach składakach wyższej klasy instaluje się zwykle płyty główne w formacie ATX. Mają one rozmiar 305 x

Bardziej szczegółowo

Płyta główna (ang. motherboard) najważniejsza płyta drukowana urządzenia elektronicznego, na której zamontowano najważniejsze elementy urządzenia, umo

Płyta główna (ang. motherboard) najważniejsza płyta drukowana urządzenia elektronicznego, na której zamontowano najważniejsze elementy urządzenia, umo Zestaw komputera: 1)Płyta główna: 2)Monitor 3)Klawiatura i mysz 4)Głośniki 5) Urządzenia peryferyjne: *skaner *drukarka Płyta główna (ang. motherboard) najważniejsza płyta drukowana urządzenia elektronicznego,

Bardziej szczegółowo

Urz dzenia techniki komputerowej

Urz dzenia techniki komputerowej ik titechnik informatyk Tomasz Marciniuk Urz dzenia techniki komputerowej Autor Tomasz Marciniuk Recenzenci: mgr inż. Izabella Korycińska, dr inż. Stanisław Szabłowski Projekt graficzny okładki i karty

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Wykład nr 7 (13.05.2011) Rok akademicki 2010/2011, Wykład

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera: dr inż. Jarosław Forenc. Zestaw komputerowy Jednostka centralna. płyta główna (przykłady, standardy)

Budowa komputera: dr inż. Jarosław Forenc. Zestaw komputerowy Jednostka centralna. płyta główna (przykłady, standardy) Rok akademicki 2010/2011, Wykład nr 7 2/56 Plan wykładu nr 7 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Z parametrów procesora zamieszczonego na zdjęciu powyżej wynika, że jest on taktowany z częstotliwością a) 1,86 GHz b) 540 MHz c) 533 MHz d) 1 GHz

Z parametrów procesora zamieszczonego na zdjęciu powyżej wynika, że jest on taktowany z częstotliwością a) 1,86 GHz b) 540 MHz c) 533 MHz d) 1 GHz Test z przedmiotu Urządzenia techniki komputerowej semestr 1 Zadanie 1 Liczba 200 zastosowana w symbolu opisującym pamięć DDR-200 oznacza a) Efektywną częstotliwość, z jaka pamięć może pracować b) Przepustowość

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera KROK PO KROKU! Opis wszystkich części komputera w sposób zrozumiały dla nowatorów

Budowa komputera KROK PO KROKU! Opis wszystkich części komputera w sposób zrozumiały dla nowatorów Budowa komputera KROK PO KROKU! Opis wszystkich części komputera w sposób zrozumiały dla nowatorów Poszczególne podzespoły komputera 1. Monitor 2. Płyta główna 3. Procesor 4. Gniazda kontrolerów dysków

Bardziej szczegółowo

RODZAJE PAMIĘCI RAM. Cz. 1

RODZAJE PAMIĘCI RAM. Cz. 1 RODZAJE PAMIĘCI RAM Cz. 1 1 1) PAMIĘĆ DIP DIP (ang. Dual In-line Package), czasami nazywany DIL - w elektronice rodzaj obudowy elementów elektronicznych, głównie układów scalonych o małej i średniej skali

Bardziej szczegółowo

Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego? A. CPU B. RAM C. ROM D.

Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego? A. CPU B. RAM C. ROM D. 1 WERSJA X Zadanie 1 Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego? A. CPU B. RAM C. ROM D. I/O Zadanie 2 Na podstawie nazw sygnałów

Bardziej szczegółowo

Budowa Komputera część teoretyczna

Budowa Komputera część teoretyczna Budowa Komputera część teoretyczna Komputer PC (pesonal computer) jest to komputer przeznaczony do użytku osobistego przeznaczony do pracy w domu lub w biurach. Wyróżniamy parę typów komputerów osobistych:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

T2: Budowa komputera PC. dr inż. Stanisław Wszelak

T2: Budowa komputera PC. dr inż. Stanisław Wszelak T2: Budowa komputera PC dr inż. Stanisław Wszelak Ogólny schemat płyty Interfejsy wejścia-wyjścia PS2 COM AGP PCI PCI ex USB PS/2 port komunikacyjny opracowany przez firmę IBM. Jest on odmianą portu szeregowego

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 2 -

Technologie informacyjne - wykład 2 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 2 - Prowadzący: dr inż. Łukasz

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ KOMPUTEROWE STANOWISKO PRACY Oświetlenie Stanowisko należy tak rozplanować, aby światło dzienne padało

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Na płycie głównej znajduje się szereg różnych typów złączy opracowanych według określonego standardu gwarantującego że wszystkie urządzenia

Na płycie głównej znajduje się szereg różnych typów złączy opracowanych według określonego standardu gwarantującego że wszystkie urządzenia Magistrale PC Na płycie głównej znajduje się szereg różnych typów złączy opracowanych według określonego standardu gwarantującego że wszystkie urządzenia pochodzące od różnych producentów (zgodne ze standardem

Bardziej szczegółowo

Montaż komputera. ITE PC v4.0 Chapter 3 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public

Montaż komputera. ITE PC v4.0 Chapter 3 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public Montaż komputera 1 Instalacja zasilacza Kroki instalacji zasilacza: 1. Umieścić zasilacz w obudowie. 2. Dopasować otwory w zasilaczu do otworów w obudowie. 3. Przykręcić zasilacz w obudowie odpowiednimi

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie. semestr 1 klasa 2

Podsumowanie. semestr 1 klasa 2 Podsumowanie semestr 1 klasa 2 Interfejsy sprzętowe komputera: interfejsy wewnętrzne (IDE, EIDE, SCSI, Serial ATA) interfejsy zewnętrzne (RS-232, PS/2, FireWire, esata, USB, Ethernet) IDE (wewnętrzny,

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian test egzaminacyjny GRUPA I

Sprawdzian test egzaminacyjny GRUPA I ... nazwisko i imię ucznia Sprawdzian test egzaminacyjny GRUPA I 1. Na rys. 1 procesor oznaczony jest numerem A. 2 B. 3 C. 5 D. 8 2. Na rys. 1 karta rozszerzeń oznaczona jest numerem A. 1 B. 4 C. 6 D.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Urządzenia techniki komputerowej. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Systemy i sieci komputerowe klasa 1 Dział I charakterystyka komputera PC 20 godzin

Systemy i sieci komputerowe klasa 1 Dział I charakterystyka komputera PC 20 godzin 9,10. Płyta główna. Systemy i sieci komputerowe klasa 1 Dział I charakterystyka komputera PC 20 godzin Płyta główna to podzespół umożliwiający montaż i komunikację wszystkim pozostałym komponentom i modułom

Bardziej szczegółowo

nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto

nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto Załacznik nr, znak sprawy DZ-250/32/5 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY producenta/ Zadanie zestaw komputerowy o parametrach podanych w załączniku nr a do siwz zestaw nr : laptop

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY URZĄDZENIA TECHNIKI KOM PUTEROWEJ W KLASIE I i II (technik informatyk)

PLAN WYNIKOWY URZĄDZENIA TECHNIKI KOM PUTEROWEJ W KLASIE I i II (technik informatyk) Nr lekcji PLAN WYNIKOWY URZĄDZENIA TECHNIKI KOM PUTEROWEJ W KLASIE I i II (technik informatyk) Tematyka zajęć Symbol zawodu: 312[01] Liczba godzin klasa I: 2 godz. x 38 tygodni = 76 godzin Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 12 Jan Kazimirski 1 Magistrale systemowe 2 Magistrale Magistrala medium łączące dwa lub więcej urządzeń Sygnał przesyłany magistralą może być odbierany przez wiele urządzeń

Bardziej szczegółowo

2/17. Magistrale l/o Magistrala PCI

2/17. Magistrale l/o Magistrala PCI 2/17. Magistrale l/o Magistrala (ang. bus) to ścieżka łącząca ze sobą różne komponenty w celu wymiany informacji między nimi. Analizując strukturę komputera klasy PC, możemy zaobserwować wiele typów magistral.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy komputera - tabletu Liczba - 1 sztuk.

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera: Jednostka centralna. Klawiatura Urządzenia peryferyjne

Budowa komputera: Jednostka centralna. Klawiatura Urządzenia peryferyjne Budowa komputera: Jednostka centralna Monitor Klawiatura Urządzenia peryferyjne Płyta główna Procesor Pamięć RAM i ROM Karty rozszerzeń Obudowa Płyta główna Prostokątna płyta (serce hardwarowe komputera)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu: WMIM /2017

Dotyczy przetargu: WMIM /2017 Część I, 2 sztuki 1 Obudowa Obudowa typu tower/rack (tower z możliwością monatżu szyn) o wysokości 4U z możliwością instalacji 8 dysków 3,5" Hot-Plug (Hot-Swappable) wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST KARTA GRAFICZNA.

CZYM JEST KARTA GRAFICZNA. Karty Graficzne CZYM JEST KARTA GRAFICZNA. Karta graficzna jest kartą rozszerzeń, umiejscawianą na płycie głównej poprzez gniazdo PCI lub AGP, która odpowiada w komputerze za obraz wyświetlany przez monitor.

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 Procesor Pamięć RAM Płyta główna BIOS Dyski 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU

Bardziej szczegółowo

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe UWAGA!!! Ceny za poniższy sprzęt nie obejmują ceny za program Microsoft Office Pro Plus 2016. W celu zakupu tego oprogramowania należy wystawić oddzielny wniosek na kwotę 330 zł. (brutto). Na poniższy

Bardziej szczegółowo

BUDOWA KOMPUTERA. Monika Słomian

BUDOWA KOMPUTERA. Monika Słomian BUDOWA KOMPUTERA Monika Słomian Kryteria oceniania O znam podstawowe elementy zestawu komputerowego O wiem, jakie elementy znajdują się wewnątrz komputera i jaka jest ich funkcja O potrafię wymienić przykładowe

Bardziej szczegółowo

Architektura płyt głównych, standardy zasilania i typy obudów komputerów PC

Architektura płyt głównych, standardy zasilania i typy obudów komputerów PC Architektura płyt głównych, standardy zasilania i typy obudów komputerów PC Architektura budowy płyt głównych Najstarsze komputery IBM PC posiadały 8-bitową magistrale danych i są nazywane komputerami

Bardziej szczegółowo

Przykładowy test do egzaminu z przedmiotu Urządzenia techniki komputerowej TECHNIK INFORMATYK, sem. II

Przykładowy test do egzaminu z przedmiotu Urządzenia techniki komputerowej TECHNIK INFORMATYK, sem. II Przykładowy test do egzaminu z przedmiotu TECHNIK INFORMATK, sem. II Wykonaj poniŝszy test wielokrotnego wyboru. 1) Wykonanie naprawy komputera, wymagające zdjęcia obudowy powinno odbywać się: a) po odłączeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor Specyfikacja techniczna zadanie nr 1 przetarg nr 2/2016/WIP-WIP Załącznik nr 3 Komputer klasy PC desktop Parametr Procesor Pamięć operacyjna Dysk twardy Karta graficzna Wyposażenie multimedialne Obudowa

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Warszawa, 17 wrzesień

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski Architektura systemów komputerowych dr Artur Bartoszewski Rozwój płyt głównych - część 2 Magistrale kart rozszerzeń Rozwój magistral komputera PC Płyta główna Czas życia poszczególnych magistral Pentium

Bardziej szczegółowo

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP 1... 2 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 1... 4 LAPTOP 2... 5 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 2... 7 1 Część I: Komputery przenośne LAPTOP 1 Element Minimalne wymagania Parametry

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER. jaki jest, każdy widzi. Mówiąc komputer, mamy najczęściej na myśli zestaw... urządzeń podłączonych jednocześnie do jednostki centralnej.

KOMPUTER. jaki jest, każdy widzi. Mówiąc komputer, mamy najczęściej na myśli zestaw... urządzeń podłączonych jednocześnie do jednostki centralnej. Budowa komputera Budowa i peryferia Mówiąc komputer, mamy najczęściej na myśli zestaw... KOMPUTER jaki jest, każdy widzi. urządzeń podłączonych jednocześnie do jednostki centralnej. Komputer - budowa i

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Superkomputery 1

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Superkomputery 1 i sieci komputerowe Szymon Wilk Superkomputery 1 1. Superkomputery to komputery o bardzo dużej mocy obliczeniowej. Przeznaczone są do symulacji zjawisk fizycznych prowadzonych głównie w instytucjach badawczych:

Bardziej szczegółowo

Interfejs urządzeń peryferyjnych

Interfejs urządzeń peryferyjnych Interfejs urządzeń peryferyjnych Terminy - Referaty do 08.05.2010 - Egzamin 09.05.2010 lub 22.05.2010 Typy transmisji informacji Transmisja informacji w komputerach odbywa się przy wykorzystaniu magistrali

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej

Urządzenia techniki komputerowej Plan wynikowy Urządzenia techniki komputerowej technik informatyk 351203 Lp. Temat Liczba godzin Efekty kształcenia 1. Zasady BHP i ochrony ppoż i ochrony środowiska 4 PKZ (E.b) (1-12) 2. Normy prawne

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne SZYNA ADRESOWA SZYNA DANYCH SZYNA STEROWANIA ZEGAR PROCESOR PAMIĘC UKŁADY WE/WY Centralna jednostka przetw arzająca (CPU) DANE PROGRAMY WYNIKI... URZ. ZEWN. MO NITORY, DRUKARKI, CZYTNIKI,...

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Rozwój architektury komputerów klasy PC

Architektura Systemów Komputerowych. Rozwój architektury komputerów klasy PC Architektura Systemów Komputerowych Rozwój architektury komputerów klasy PC 1 1978: Intel 8086 29tys. tranzystorów, 16-bitowy, współpracował z koprocesorem 8087, posiadał 16-bitową szynę danych (lub ośmiobitową

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

jedn. miary ilość procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor: procesor:

jedn. miary ilość procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor: procesor: Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/211/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nazwa producenta i nr katalogowy części wchodzącej w skład zestawu/ okres

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia: Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 Drukarka laserowa

Bardziej szczegółowo

Płyta główna chipset gniazdo procesora/ów regulator napięcia, gniazdo/a pamięci

Płyta główna chipset gniazdo procesora/ów regulator napięcia, gniazdo/a pamięci Płyta główna (ang. motherboard, mainboard) obwód drukowany urządzenia elektronicznego, na którym montuje się najważniejsze elementy, umożliwiając komunikację wszystkim pozostałym komponentom i modułom.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 162458-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 162458-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 8 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 154578-2015 z dnia 2015-06-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łódź Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów i podzespołów do serwisowania mikrokomputerów

Bardziej szczegółowo

Podzespoły Systemu Komputerowego:

Podzespoły Systemu Komputerowego: Podzespoły Systemu Komputerowego: 1) Płyta główna- jest jednym z najważniejszych elementów komputera. To na niej znajduje się gniazdo procesora, układy sterujące, sloty i porty. Bezpośrednio na płycie

Bardziej szczegółowo

Budowa i sposób działania płyt głównych

Budowa i sposób działania płyt głównych Budowa i sposób działania płyt głównych Podstawowe komponenty płyty głównej Nowoczesna płyta główna jest wyposażona w kilka wbudowanych komponentów takich jak układy scalone, gniazda, złącza, itp. Większość

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALE ZEWNĘTRZNE, gniazda kart rozszerzeń, w istotnym stopniu wpływają na

MAGISTRALE ZEWNĘTRZNE, gniazda kart rozszerzeń, w istotnym stopniu wpływają na , gniazda kart rozszerzeń, w istotnym stopniu wpływają na wydajność systemu komputerowego, m.in. ze względu na fakt, że układy zewnętrzne montowane na tych kartach (zwłaszcza kontrolery dysków twardych,

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

PYTANIA BUDOWA KOMPUTERA kartkówki i quizy

PYTANIA BUDOWA KOMPUTERA kartkówki i quizy PYTANIA BUDOWA KOMPUTERA kartkówki i quizy OGÓLNE INFORMACJE 1. Najmniejsza jednostka pamięci przetwarzana przez komputer to: Bit Bajt Kilobajt 1 2. Jaką wartość może przyjąć jeden bit: 0 lub 1 0-12 od

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego. Komputer (z ang. computer od łac. computare obliczać, dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2014 Rejowiec Fabryczny, dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2014 Zespół Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 18, 22-170 Rejowiec Fabryczny zaprasza do złożenia oferty na 10 zestawów komputerów

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z komputerem

Spotkanie z komputerem Lekcja 3 Spotkanie z komputerem 1. Wybrane zastosowania komputerów 2. Budowa i działanie komputera 3. Różne rodzaje komputerów 4. Urządzenia współpracujące z komputerem 1. Wybrane zastosowania komputerów

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski Architektura systemów komputerowych dr Artur Bartoszewski Rozwój płyt głównych Płyta główna Płyta główna systemu ISA Podsystem CPU Podsystem pamięci Podsystem we/wy Płyta główna PCI Płyta główna AGP Płyta

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Nr sprawy: DAS-251-2/15 Załącznik F PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego: notebook 1.1. Dostawa urządzenia Notebook z akcesoriami (Typ 1) [1 szt.]: ekran RAM

Bardziej szczegółowo