Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Kierunek: ELEKTROTECHNIKA (studia I stopnia)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Kierunek: ELEKTROTECHNIKA (studia I stopnia)"

Transkrypt

1 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: ELEKTROTECHNIKA (studia I stopnia) Rok akademicki 2011/2012 Europejski System Transferu Punktów ECTS Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 1 Katalog ECTS Elektrotechnika studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

2 Część I. Informacja o Wydziale 1.1. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Adres korespondencyjny: Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Ul. Podgórna Zielona Góra Dziekanat tel.: Sekretariat Dziekana tel.: fax: Lokalizacja wydziału w Zielonej Górze: Władze Wydziału DZIEKAN dr hab. inŝ. Andrzej Pieczyński, prof. UZ tel.: +48 (68) , Prodziekan ds. Jakości Kształcenia dr inŝ. Anna Pławiak-Mowna tel.: +48 (68) , Prodziekan ds. Rozwoju dr inŝ. Piotr Bubacz tel.: +48 (68) , Ogólne informacje o wydziale Obecnie Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego ma w swej strukturze: Instytut Informatyki i Elektroniki o Zakład Elektroniki i Układów Mikroprocesorowych o Zakład InŜynierii Komputerowej o Zakład Technik Informatycznych Instytut InŜynierii Elektrycznej o Zakład Energoelektroniki o Zakład Systemów Elektroenergetycznych Instytut Metrologii Elektrycznej o Zakład Metrologii Elektrycznej o Zakład Teorii Obwodów Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 2 Katalog ECTS Elektrotechnika studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

3 o Zakład Telekomunikacji Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych o Zakład Systemów Informatycznych i Obliczeń Inteligentnych o Zakład Robotyki i Systemów Sterowania o Zakład Teleinformatyki i Bezpieczeństwa Komputerowego WEIiT prowadzi cztery kierunki studiów: - automatyka i robotyka studia I stopnia i II stopnia (w planach złoŝenie wniosku do MNiSW o uruchomienie studiów III stopnia), - elektrotechnika studia I, II i III stopnia, - elektronika i telekomunikacja studia I stopnia, - informatyka studia I, II i III stopnia, oraz jeden kierunek międzywydziałowy inŝynieria biomedyczna. Wydział oferuje podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych. Pełna oferta studiów na bieŝący rok akademicki znajduje się na stronie internetowej Wydziału zakładka dydaktyka: studia podyplomowe. WEIiT uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na następujące kierunki: Elektrotechnika Elektronika i telekomunikacja Informatyka Pozostałe kierunki (nowopowstałe, nie zrealizowano pełnego cyklu kształcenia) nie podlegały jeszcze ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Od 1996 roku Wydział posiada takŝe uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, a od 2001 roku posiada uprawnienia nadawania stopnia doktora habilitowanego w tej dyscyplinie. Od 2002 roku WEIiT posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Wydział legitymuje się I kategorią MNiSzW. W lipcu br. złoŝono wniosek do MNiSW o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka. W poszczególnych instytutach Wydziału prowadzona jest działalność naukowo-badawcza w następujących dyscyplinach: automatyka i robotyka, elektrotechnika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka, inzynieria biomedyczna. Tematyka realizowanych na Wydziale projektów badawczo-wdroŝeniowych pozwala wprowadzać nowe technologie do nauczania przez udostępnianie studentom doświadczeń z prowadzonych badań. Realizowane badania w znacznym stopniu odpowiadają kierunkom i specjalnościom dydaktycznym oferowanym studentom Wydziału. Badania naukowe w dziedzinie automatyka i robotyka moŝna skojarzyć z następującymi tematami: zastosowanie sztucznej inteligencji w diagnostyce procesów; zagadnienia optymalizacji strukturalnej i parametrycznej oraz analiza własności i rozwój metod i technik sterowania układów wielowymiarowych (nd) oraz procesów powtarzalnych. Prace badawcze w dyscyplinie elektronika i telekomunikacja dotyczą następujących grup tematycznych: projektowanie urządzeń i systemów elektronicznych; systemy ochrony informacji przed zakłóceniami i niepowołanym dostępem. Badania naukowe w dyscyplinie elektrotechnika obejmują: pomiary precyzyjne wybranych wielkości elektrycznych; syntezę obwodową i sterowanie przepływem energii elektrycznej w Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 3 Katalog ECTS Elektrotechnika studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

4 układach i systemach elektrycznych; topologie, metody analizy, modelowanie oraz właściwości nowych układów energoelektronicznych. W dyscyplinie informatyka prowadzone są badania w tematach: analiza i synteza inteligentnych systemów pomiarowo-sterujących; grafika komputerowa i multimedia; informatyka kwantowa; metody projektowania systemów informacyjnych; sztuczne sieci neuronowe w modelowaniu i identyfikacji; zaawansowane metody specyfikacji, analizy, syntezy i implementacji systemów cyfrowych realizowanych w postaci układów typu ASIC; zintegrowane projektowanie sprzętu i oprogramowania. Badania naukowe w dyscyplinie inzynieria biomedyczna moŝna podzielić na dwa obszary tematyczne: obrazowanie medyczne oraz diagnostykę medyczną. WEIiT oferuje swoim studentom moŝliwość udziału w następujących kołach naukowych: Studenckie Koło Grafiki Komputerowej; Studenckie Koło Grafiki Komputerowej i Multimediów: Cyfrowa kinematografia; Studenckie Koło Naukowe Informatyki: UZ.NET; Studenckie Koło Naukowe Projektowania Systemów Cyfrowych: fantasic; Studenckie Koło Naukowe Testowania Oprogramowania, Sprzętu Komputerowego i Aparatury Pomiarowej: Test IT; Studenckie Koło Naukowe Modelowania i Symulacji Układów; Studenckie Koło Naukowe Energoelektroniki; PESUZ; Studenckie Koło Informatyki i Elektroniki Uniwersytetu Zielonogórskiego. W ramach ww. kół studenci zajmują się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą informatyką, elektroniką i elektrotechniką - od nowoczesnych metod projektowania systemów cyfrowych, poprzez najwaŝniejsze techniki programowania do symulacji układów elektrycznych i energoelektronicznych. Więcej informacji na temat Kół Naukowych znajduje się na stronach Instytutów: zakładka Instytuty 1.4. Kierunki i specjalności STUDIA STACJONARNE Studia pierwszego stopnia 3,5 letnie studia inŝynierskie AUTOMATYKA I ROBOTYKA Specjalności : Automatyka przemysłowa Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Specjalności : Aparatura elektroniczna Elektronika przemysłowa Teleinformatyka Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 4 Katalog ECTS Elektrotechnika studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

5 ELEKTROTECHNIKA Specjalności : Cyfrowe systemy pomiarowe Elektroenergetyka i energoelektronika Systemy pomiarowe i elektroenergetyka INFORMATYKA Specjalności: InŜynieria systemów mikroinformatycznych Przemysłowe systemy informatyczne Sieciowe systemy Informatyczne Studia drugiego stopnia 1,5 letnie magisterskie AUTOMATYKA I ROBOTYKA Komputerowe systemy automatyki ELEKTROTECHNIKA Cyfrowe systemy pomiarowe Elektroenergetyka i energoelektronika Systemy pomiarowe i elektroenergetyka INFORMATYKA InŜynieria komputerowa InŜynieria oprogramowania Przemysłowe systemy informatyczne STUDIA NIESTACJONARNE Studia pierwszego stopnia 4 letnie studia inŝynierskie AUTOMATYKA I ROBOTYKA Specjalności : Automatyka przemysłowa Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Specjalności : Aparatura elektroniczna Elektronika przemysłowa Teleinformatyka ELEKTROTECHNIKA Specjalności : Cyfrowe systemy pomiarowe Elektroenergetyka i energoelektronika Systemy pomiarowe i elektroenergetyka INFORMATYKA Specjalności: InŜynieria systemów mikroinformatycznych Przemysłowe systemy informatyczne Sieciowe systemy informatyczne Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 5 Katalog ECTS Elektrotechnika studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

6 Studia drugiego stopnia - 2 letnie magisterskie AUTOMATYKA I ROBOTYKA Komputerowe systemy automatyki ELEKTROTECHNIKA Cyfrowe systemy pomiarowe Elektroenergetyka i energoelektronika Systemy pomiarowe i elektroenergetyka INFORMATYKA InŜynieria komputerowa InŜynieria oprogramowania Przemysłowe systemy informatyczne Studia trzeciego stopnia - 4 letnie doktoranckie dyscypliny: ELEKTROTECHNIKA, INFORMATYKA Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 6 Katalog ECTS Elektrotechnika studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

7 Część II.A INFORMACJE O STUDIACH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 7 Katalog ECTS Elektrotechnika studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

8 II.A.1 Przyznawane kwalifikacje Studia I stopnia inŝynierskie realizowane są wg standardów kształcenia opublikowanych w Załączniku nr 24 do Rozporządzenia MNiSW z dnia 12 lipca Studia inŝynierskie trwają 7 semestrów (stacjonarne) lub 8 semestrów (niestacjonarne). Liczba godzin zajęć nie jest mniejsza niŝ Liczba punktów ECTS wynosi 210. Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 19 grudnia (po spełnieniu warunków tam wskazanych) po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł inŝyniera. II.A.2 Warunki przyjęć Na stronie znajdują się najwaŝniejsze informacje na temat zasad i przebiegu rekrutacji. Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z nową i starą maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji. Zasady rekrutacji Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia waŝona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego ( nowa" matura) lub egzaminu dojrzałości ( stara" matura) z określonych dla kierunku przedmiotów. Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru: R = 0,20m1 + 0,20m2 + 0,10o1 + 0,10o2 + 0,05p1 + 0,05p2 + 0,15d1 + 0,15d2 gdzie: m1, m2 - punkty za przedmiot matematyka, o1, o2 - punkty za przedmiot język obcy nowoŝytny, p1, p2 - punkty za przedmiot język, d1, d2 - punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka; przy interpretacji oznaczeń dla "nowej" matury: m1 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, m2 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym, o1 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowoŝytnego na poziomie podstawowym, o2 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowoŝytnego na poziomie rozszerzonym, p1 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka ego na poziomie podstawowym, p2 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka ego na poziomie rozszerzonym, d1 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z przedmiotu wybranego na poziomie podstawowym, d2 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z przedmiotu wybranego na poziomie rozszerzonym. przy interpretacji oznaczeń dla "starej" matury: m1 - punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z matematyki, m2 - punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z matematyki, o1 - punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowoŝytnego, o2 - punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowoŝytnego, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 8 Katalog ECTS Elektrotechnika studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

9 p1 - punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka ego, p2 - punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka ego, d1 - punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z przedmiotu wybranego, d2 - punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z przedmiotu wybranego; Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości ( starej" maturze) przelicza się na punkty według następujących zasad: w skali 6-stop.: cel.-90pkt., bdb.-75pkt., db.-60pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.; w skali 4-stop.: bdb.-90pkt., db.-60pkt., dst.-30pkt.. W przypadku nowej" matury do postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się liczbę punktów ze świadectwa dojrzałości uzyskaną za egzaminy maturalne. JeŜeli na świadectwie dojrzałości nie ma punktów lub ocen z odpowiedniego egzaminu z określonego przedmiotu do rankingu przyjmuje się liczbę punktów zero, z tym Ŝe: w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości ( nowa" matura) podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są teŝ punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony, w przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości ( stara" matura) nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny, za równowaŝny przedmiotowi informatyka uwaŝane są przedmioty o nazwach: elementy informatyki, podstawy informatyki lub technologia informacyjna; za równowaŝny przedmiotowi fizyka i astronomia uwaŝane są przedmioty o nazwach: fizyka, fizyka z astronomią. Zwolnienie z egzaminu dojrzałości z języka obcego na podstawie certyfikatu jest równoznaczne z uzyskaniem oceny celującej ( stara" matura) lub maksymalnej liczby punktów ( nowa" matura) z tego przedmiotu. Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji. Studia stacjonarne Limit przyjęć Kalendarz rekrutacji I NABÓR przyjmowanie dokumentów od do ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia do nadsyłanie pisemnych potwierdzeń woli podjęcia studiów oraz kompletu wymaganych dokumentów do ogłoszenie listy osób przyjętych na studia do II NABÓR przyjmowanie dokumentów do ogłoszenie listy osób przyjętych na studia do Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 9 Katalog ECTS Elektrotechnika studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

10 III NABÓR przyjmowanie dokumentów do ogłoszenie listy osób przyjętych na studia do Studia niestacjonarne Limit przyjęć 120 Kalendarz rekrutacji I NABÓR przyjmowanie dokumentów do ogłoszenie listy osób przyjętych na studia do II NABÓR przyjmowanie dokumentów do ogłoszenie listy osób przyjętych na studia do III NABÓR przyjmowanie dokumentów do Opłata za semestr zł II.A.3 Rodzaj studiów Studia stacjonarne. Studia niestacjonarne. II.A.4 Kluczowe efekty kształcenia Absolwent posiada umiejętności: korzystania z nabytej wiedzy w Ŝyciu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się w podstawowym zakresie językiem zawodowym. Posiada umiejętności: komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a takŝe eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych przemysłu elektrotechnicznego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie w zakresie matematyki Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 10 Katalog ECTS Elektrotechnika studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

11 umiejętności i kompetencje: stosowania aparatu matematycznego do analizy i opisu obiektów i procesów technicznych. 2. Kształcenie w zakresie fizyki umiejętności i kompetencje: rozumienia zjawisk fizycznych w przyrodzie i technice; pomiaru i określania podstawowych wielkości fizycznych; rozwiązywania zagadnień technicznych w oparciu o prawa fizyki. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 11 Katalog ECTS Elektrotechnika studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

12 3. Kształcenie w zakresie informatyki umiejętności i kompetencje: programowania klasycznego i obiektowego; programowej obsługi urządzeń w czasie rzeczywistym; stosowania baz danych; stosowania technik komputerowych w działalności inŝynierskiej. 4. Kształcenie w zakresie inŝynierii materiałowej umiejętności i kompetencje: rozumienia zjawisk fizycznych występujących w materiałach; łączenia wiedzy o budowie i technologiach materiałów z ich stosowaniem w nowoczesnych konstrukcjach elektrotechnicznych. 5. Kształcenie w zakresie geometrii i grafiki inŝynierskiej umiejętności i kompetencje: przedstawiania graficznego brył i ich połączeń; projektowania komputerowego; czytania dokumentacji technicznej. 6. Kształcenie w zakresie metod numerycznych umiejętności i kompetencje: stosowania metod numerycznych w technice; wykonania obliczeń symulacyjnych i projektowych urządzeń i układów elektrycznych. B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie teorii obwodów umiejętności i kompetencje: rozumienia zagadnień z zakresu układów elektrycznych; tworzenia modeli obwodowych oraz ich opisu matematycznego; analizy obwodów w stanach ustalonych i nieustalonych. 2. Kształcenie w zakresie teorii pola elektromagnetycznego umiejętności i kompetencje: opisu podstawowych zagadnień z zakresu pola elektromagnetycznego; formułowania równań opisujących pole; obliczania rozkładu pola. 3. Kształcenie w zakresie metrologii umiejętności i kompetencje: stosowania jednostek miar, systemów miar oraz wzorców podstawowych wielkości mierzalnych; projektowania i konstrukcji układów pomiarowych wielkości elektrycznych i magnetycznych; opracowywania wyników pomiarów; oceny błędów i niepewności pomiarowych; posługiwania się standardowymi przyrządami pomiarowymi analogowymi i cyfrowymi. 4. Kształcenie w zakresie maszyn elektrycznych umiejętności i kompetencje: stosowania podstawowych maszyn elektrycznych i transformatorów jako elementów systemów energetycznych i napędowych. 5. Kształcenie w zakresie elektroniki i energoelektroniki umiejętności i kompetencje: rozumienia zasad działania układów elektronicznych i energoelektronicznych; stosowania urządzeń elektronicznych i energoelektronicznych. 6. Kształcenie w zakresie elektroenergetyki umiejętności i kompetencje: rozumienia zasad działania systemów elektroenergetycznych; rozumienia procesów wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej do odbiorcy. 7. Kształcenie w zakresie techniki mikroprocesorowej umiejętności i kompetencje: doboru mikroprocesorów i mikrokontrolerów dla potrzeb energetyki i automatyki; projektowania układów mikroprocesorowych pod kątem zastosowań przemysłowych; programowania mikroprocesorów i mikrokontrolerów. 8. Kształcenie w zakresie urządzeń elektrycznych umiejętności i kompetencje: rozumienia zjawisk fizycznych w urządzeniach elektrycznych; rozumienia związku między konstrukcją urządzenia a jego niezawodnością i efektywnością ekonomiczną. 9. Kształcenie w zakresie napędu elektrycznego umiejętności i kompetencje: rozumienia zagadnień dotyczących elektromechanicznego przetwarzania energii. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 12 Katalog ECTS Elektrotechnika studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

13 10. Kształcenie w zakresie automatyki i regulacji automatycznej umiejętności i kompetencje: projektowania oraz stosowania układów automatyki i automatycznej regulacji. 11. Kształcenie w zakresie mechaniki i mechatroniki umiejętności i kompetencje: modelowania i analizy urządzeń mechatronicznych pod kątem ich budowy i rodzaju sprzęŝeń wewnętrznych; optymalnego doboru parametrów geometrycznych urządzeń mechatronicznych i mechanicznych w kontekście załoŝonej wytrzymałości oraz trwałości ich konstrukcji. 12. Kształcenie w zakresie techniki wysokich napięć umiejętności i kompetencje: projektowania i eksploatacji wysokonapięciowych układów przesyłu i rozdziału energii elektrycznej; projektowania i stosowania ochrony przepięciowej i odgromowej; rozumienia zjawisk wynikających z zastosowań wysokiego napięcia. II.A.5 Sylwetka absolwenta Absolwent studiów l stopnia na kierunku elektrotechnika otrzymuje tytuł inŝyniera i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej zarówno w zakładach przemysłowych zajmujących się wytwarzaniem, przesyłem i uŝytkowaniem energii elektrycznej, jak i innych. Jest równieŝ przygotowany do pracy w zakładach produkcyjnych lub montaŝowych, jednostkach projektowych i konstrukcyjnych oraz innych jednostkach związanych z budową i eksploatacją elektrowni, sieci przesyłowych, instalacji i stacji elektroenergetycznych, aparatury i systemów pomiarowo-sterujących. Specjalności Cyfrowych Systemów Pomiarowych oraz Elektroenergetyki i Energoelektroniki opracowano z myślą o przygotowaniu: 1. do pracy w przemyśle róŝnych branŝ i ośrodkach badawczych w zakresie uŝytkowania aparatury pomiarowej, systemów pomiarowych, systemów pomiarowo sterujących lub systemów diagnostycznych, w biurach konstrukcyjnych i projektowych, w których występuje konieczność projektowania lub oprogramowania elektronicznej aparatury pomiarowej, rozproszonych systemów pomiarowo- sterujących wykorzystywanych do automatyzacji obiektów i procesów technologicznych. Student przygotowany jest do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności: tworzenia oprogramowania i uruchamiania urządzeń mikroprocesorowych; posługiwania się nowoczesną aparaturą pomiarową i wykorzystania podstawowych technik pomiarowych; posługiwania się nowoczesnymi narzędziami programowymi do komputerowego wspomagania projektowania (CAD); konfigurowania i eksploatacji sieci sensorowych; uŝytkowania i oprogramowania laboratoryjnych i przemysłowych komputerowych systemów pomiarowych; 2. do projektowania układów elektrycznych i energoelektronicznych oraz rozwiązywania problemów naukowo-technicznych (sterowania procesami wytwarzania, przesyłu i zasilania energią elektryczną; automatyki gwarantującej niezawodność dostaw i jakość parametrów energii elektrycznej; projektowania i eksploatacji układów elektronicznych i energoelektronicznych; kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych; zastosowania programów typu CAD do badań symulacyjnych i projektowania systemów i urządzeń elektrycznych; cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz programowania mikroprocesorów i procesorów sygnałowych; programowania sterowników PLC; pracy z programami zarządzania, nadzoru i rejestracji danych w systemach automatyki przemysłowej). Po ukończeniu studiów absolwent: moŝe pracować w energetyce zawodowej oraz jako energetyk przy eksploatacji urządzeń elektrycznych, jako konstruktor urządzeń elektronicznych i energoelektronicznych; zna topologie i metody sterowania przekształtników energoelektronicznych oraz urządzeń poprawiających jakość zasilania; zna metody projektowania i eksploatację układów napędowych; zna zasady programowania mikroprocesorów i procesorów sygnałowych oraz metody cyfrowego przetwarzania sygnałów; Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 13 Katalog ECTS Elektrotechnika studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

14 zna warunki bezpiecznego uŝytkowania energii elektrycznej oraz posiada wiedzę ekonomiczną dotyczącą racjonalnej gospodarki energią elektryczną II.A.6 Warunki przyjęcia na studia II stopnia Na stronie znajdują się najwaŝniejsze informacje na temat zasad i przebiegu rekrutacji. Zasady rekrutacji Uprawnione do podjęcia studiów drugiego stopnia są osoby, które mają tytuł magistra, inŝyniera, licencjata lub równorzędny. Kandydaci na studia przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie punktacji: za przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, za zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia. Kierunek ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia jest: zgodny, gdy jest to ten sam kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia (z tytułem licencjata, inŝyniera lub równorzędnym), pokrewny, gdy jest to kierunek: o automatyka i robotyka, o elektronika i telekomunikacja, o energetyka, o informatyka, o inŝynieria biomedyczna. W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów: jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa, jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden, nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów. Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego. Wynik ukończenia studiów, oceny i średnie S ustalone według skali ocen stosowanej na innych uczelniach, przeliczane są na wynik, oceny i średnie N w skali ocen stosowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim zgodnie z wzorem: N = 3 ( S-m) / (M - m) + 2, gdzie: M - jest maksymalną, m - minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej na innej uczelni. Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, mogą być zobowiązane do uzupełnienia róŝnic programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminach ustalonych przez dziekana. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 14 Katalog ECTS Elektrotechnika studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

15 II.A.7 Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS Program studiów pierwszego stopnia obejmuje przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności, wynikające ze standardów kształcenia na kierunku Elektrotechnika oraz przedmioty związane z wybraną przez studenta specjalnością. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 15 Katalog ECTS Elektrotechnika studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

16 STUDIA STACJONARNE Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 16 Katalog ECTS Elektrotechnika studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

17 Elektrotechnika Specjalność: Cyfrowe Systemy Pomiarowe Elektrotechnika Studia I stopnia studia stacjonarne I stopnia realizacja: IME Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p inne wymagania (obowiązkowe) 1 Technologia informacyjna Bezpieczeństwo pracy Wychowanie fizyczne I Wychowanie fizyczne II Praca przejściowa Praca przejściowa Komunikacja interpersonalna Seminarium specjalistyczne Seminarium specjalistyczne Ergonomia Ochrona własności intelektualnej 1 2 inne wymagania (wybieralne) 12 Psychologia 1 2 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Język angielski I 1 2 Język niemiecki I Język angielski II 1 2 Język niemiecki II Język angielski III 1 2 Język niemiecki III Język angielski IV 2 2 Język niemiecki IV 2 2 treści podstawowe (obowiązkowe) 17 Analiza matematyczna I Algebra liniowa z geometrią analityczną Matematyczne podstawy techniki Fizyka I Informatyka I Graficzny zapis konstrukcji Analiza matematyczna II Fizyka II Informatyka II InŜynieria materiałowa Metody numeryczne treści kierunkowe (obowiązkowe) 28 Podstawy elektrotechniki Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 17 Katalog ECTS Elektrotechnika studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

18 29 Teoria obwodów I Podstawy metrologii Podstawy elektroenergetyki Podstawy elektroniki i energoelektroniki I Teoria pola elektromagnetycznego Podstawy techniki mikroprocesorowej Teoria sterowania Maszyny i napęd elektryczny I Technika wysokich napięć rozszerzenie treści z grupy podstawowych i kierunkowych (obowiązkowe) 38 Metody analizy danych Języki programowania I Języki programowania II Teoria obwodów II Metrologia Podstawy elektroniki i energoelektroniki II Urządzenia elektryczne Maszyny i napęd elektryczny II specjalistyczny (obowiązkowe) 46 Komputerowe wspomaganie projektowania Przetworniki pomiarowe Systemy mikroprocesorowe Inteligentne przetworniki pomiarowe Cyfrowe systemy pomiarowe Bezprzewodowe sieci sensorowe Elektroniczne przyrządy pomiarowe Konstrukcja aparatury elektronicznej inne 54 Podstawy normalizacji Podstawy normalizacji 1 1 inne wymagania (obowiązkowe) 56 Praktyka zawodowa Praktyka zawodowa Seminarium dyplomowe I Seminarium dyplomowe I Seminarium dyplomowe II Seminarium dyplomowe II Praca dyplomowa Praca dyplomowa 3 1 Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 30p 24h / 30p 26h / 30p 29h / 30p 29h / 31p 29h / 32p 511h / 59p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt przedmiot wybieralny egzamin praca dyplomowa Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 18 Katalog ECTS Elektrotechnika studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

19 Elektrotechnika Specjalność: Elektroenergetyka i Energoelektronika studia stacjonarne I stopnia realizacja: IIE Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p inne wymagania (obowiązkowe) 1 Technologia informacyjna Bezpieczeństwo pracy Wychowanie fizyczne I Wychowanie fizyczne II Praca przejściowa Praca przejściowa Komunikacja interpersonalna Seminarium specjalistyczne Seminarium specjalistyczne Ergonomia Ochrona własności intelektualnej 1 2 inne wymagania (wybieralne) 12 Psychologia 1 2 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Język angielski I 1 2 Język niemiecki I Język angielski II 1 2 Język niemiecki II Język angielski III 1 2 Język niemiecki III Język angielski IV 2 2 Język niemiecki IV 2 2 treści podstawowe (obowiązkowe) 17 Analiza matematyczna I Algebra liniowa z geometrią analityczną Matematyczne podstawy techniki Fizyka I Informatyka I Graficzny zapis konstrukcji Analiza matematyczna II Fizyka II Informatyka II InŜynieria materiałowa Metody numeryczne treści kierunkowe (obowiązkowe) 28 Podstawy elektrotechniki Teoria obwodów I Podstawy metrologii Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 19 Katalog ECTS Elektrotechnika studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

20 31 Podstawy elektroenergetyki Podstawy elektroniki i energoelektroniki I Teoria pola elektromagnetycznego Podstawy techniki mikroprocesorowej Teoria sterowania Maszyny i napęd elektryczny I Technika wysokich napięć rozszerzenie treści z grupy podstawowych i kierunkowych (obowiązkowe) 38 Metody analizy danych Języki programowania I Języki programowania II Teoria obwodów II Metrologia Podstawy elektroniki i energoelektroniki II Urządzenia elektryczne Maszyny i napęd elektryczny II specjalistyczny (obowiązkowe) 46 Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych Modelowanie i komputerowe wspomaganie projektowania Przesył i rozdział energii elektrycznej Układy energoelektroniczne Automatyka napędu przekształtnikowego Filtracja i separacja w układach elektrycznych Automatyka przemysłowa i sterowniki PLC Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa inne 54 Podstawy normalizacji Podstawy normalizacji 1 1 inne wymagania (obowiązkowe) 56 Praktyka zawodowa Praktyka zawodowa Seminarium dyplomowe I Seminarium dyplomowe I Seminarium dyplomowe II Seminarium dyplomowe II Praca dyplomowa Praca dyplomowa 3 1 Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 30p 24h / 30p 26h / 30p 29h / 30p 29h / 31p 29h / 32p 511h / 59p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt przedmiot wybieralny egzamin praca dyplomowa Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 20 Katalog ECTS Elektrotechnika studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

21 Elektrotechnika Specjalność: Systemy Pomiarowe i Elektroenergetyka studia stacjonarne I stopnia realizacja: IIE, IME Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p inne wymagania (obowiązkowe) 1 Technologia informacyjna Bezpieczeństwo pracy Wychowanie fizyczne I Wychowanie fizyczne II Praca przejściowa Praca przejściowa Komunikacja interpersonalna Seminarium specjalistyczne Seminarium specjalistyczne Ergonomia Ochrona własności intelektualnej 1 2 inne wymagania (wybieralne) 12 Psychologia 1 2 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Język angielski I 1 2 Język niemiecki I Język angielski II 1 2 Język niemiecki II Język angielski III 1 2 Język niemiecki III Język angielski IV 2 2 Język niemiecki IV 2 2 treści podstawowe (obowiązkowe) 17 Analiza matematyczna I Algebra liniowa z geometrią analityczną Matematyczne podstawy techniki Fizyka I Informatyka I Graficzny zapis konstrukcji Analiza matematyczna II Fizyka II Informatyka II InŜynieria materiałowa Metody numeryczne treści kierunkowe (obowiązkowe) 28 Podstawy elektrotechniki Teoria obwodów I Podstawy metrologii Podstawy elektroenergetyki Podstawy elektroniki i energoelektroniki I Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 21 Katalog ECTS Elektrotechnika studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

22 33 Teoria pola elektromagnetycznego Podstawy techniki mikroprocesorowej Teoria sterowania Maszyny i napęd elektryczny I Technika wysokich napięć rozszerzenie treści z grupy podstawowych i kierunkowych (obowiązkowe) 38 Metody analizy danych Języki programowania I Języki programowania II Teoria obwodów II Metrologia Podstawy elektroniki i energoelektroniki II Urządzenia elektryczne Maszyny i napęd elektryczny II specjalistyczny (obowiązkowe) 46 Komputerowe wspomaganie projektowania Systemy mikroprocesorowe Przetworniki pomiarowe Przesył i rozdział energii elektrycznej Układy energoelektroniczne Inteligentne przetworniki pomiarowe Modelowanie i komputerowe wspomaganie projektowania Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych Automatyka przemysłowa i sterowniki PLC Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa Automatyka napędu przekształtnikowego Filtracja i separacja w układach elektrycznych Bezprzewodowe sieci sensorowe Cyfrowe systemy pomiarowe Elektroniczne przyrządy pomiarowe Konstrukcja aparatury elektronicznej inne 62 Podstawy normalizacji Podstawy normalizacji 1 1 inne wymagania (obowiązkowe) 64 Praktyka zawodowa Praktyka zawodowa Seminarium dyplomowe I Seminarium dyplomowe I Seminarium dyplomowe II Seminarium dyplomowe II Praca dyplomowa Praca dyplomowa 3 1 Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 30p 24h / 30p 26h / 30p 29h / 30p 50h / 53p 48h / 54p 511h / 59p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt przedmiot wybieralny egzamin praca dyplomowa Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 22 Katalog ECTS Elektrotechnika studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

23 STUDIA NIESTACJONARNE Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

24 Elektrotechnika Specjalność: Cyfrowe Systemy Pomiarowe studia niestacjonarne I stopnia realizacja: IME Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p inne wymagania (obowiązkowe) 1 Technologia informacyjna Bezpieczeństwo pracy Praca przejściowa Praca przejściowa Seminarium specjalistyczne Seminarium specjalistyczne Ergonomia Komunikacja interpersonalna Ochrona własności intelektualnej 1 1 inne wymagania (wybieralne) 10 Język angielski I 1 2 Język niemiecki I Język angielski II 1 2 Język niemiecki II Język angielski III 3 2 Język niemiecki III Psychologia 1 1 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem 1 1 treści podstawowe (obowiązkowe) 14 Analiza matematyczna I Algebra liniowa z geometrią analityczną Matematyczne podstawy techniki Fizyka I Graficzny zapis konstrukcji Analiza matematyczna II Fizyka II Informatyka InŜynieria materiałowa Metody numeryczne treści kierunkowe (obowiązkowe) 24 Podstawy elektrotechniki Teoria obwodów I Teoria pola elektromagnetycznego Podstawy metrologii Podstawy elektroenergetyki Podstawy techniki mikroprocesorowej Podstawy elektroniki i energoelektroniki I Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 24

25 31 Maszyny i napęd elektryczny Technika wysokich napięć Teoria sterowania rozszerzenie treści z grupy podstawowych i kierunkowych (obowiązkowe) 34 Języki programowania Teoria obwodów II Metrologia Metody analizy danych Podstawy elektroniki i energoelektroniki II Urządzenia elektryczne specjalistyczny (obowiązkowe) 40 Komputerowe wspomaganie projektowania Przetworniki pomiarowe Systemy mikroprocesorowe Inteligentne przetworniki pomiarowe Cyfrowe systemy pomiarowe Bezprzewodowe sieci sensorowe Elektroniczne przyrządy pomiarowe Konstrukcja aparatury elektronicznej inne 48 Podstawy normalizacji Podstawy normalizacji 1 1 inne wymagania (obowiązkowe) 50 Praktyka zawodowa Praktyka zawodowa Seminarium dyplomowe I Seminarium dyplomowe I Seminarium dyplomowe II Seminarium dyplomowe II Praca dyplomowa Praca dyplomowa 3 1 Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 26p 21h / 26p 23h / 23p 23h / 21p 21h / 28p 22h / 25p 505h / 35p 28h / 58p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt przedmiot wybieralny egzamin praca dyplomowa Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 25

26 Elektrotechnika Specjalność: Elektroenergetyka i Energoelektronika studia niestacjonarne I stopnia realizacja: IIE Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p inne wymagania (obowiązkowe) 1 Technologia informacyjna Bezpieczeństwo pracy Praca przejściowa Praca przejściowa Seminarium specjalistyczne Seminarium specjalistyczne Ergonomia Komunikacja interpersonalna Ochrona własności intelektualnej 1 1 inne wymagania (wybieralne) 10 Język angielski I 1 2 Język niemiecki I Język angielski II 1 2 Język niemiecki II Język angielski III 3 2 Język niemiecki III Psychologia 1 1 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem 1 1 treści podstawowe (obowiązkowe) 14 Analiza matematyczna I Algebra liniowa z geometrią analityczną Matematyczne podstawy techniki Fizyka I Graficzny zapis konstrukcji Analiza matematyczna II Fizyka II Informatyka InŜynieria materiałowa Metody numeryczne treści kierunkowe (obowiązkowe) 24 Podstawy elektrotechniki Teoria obwodów I Teoria pola elektromagnetycznego Podstawy metrologii Podstawy elektroenergetyki Podstawy techniki mikroprocesorowej Podstawy elektroniki i energoelektroniki I Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 26

27 31 Maszyny i napęd elektryczny Technika wysokich napięć Teoria sterowania rozszerzenie treści z grupy podstawowych i kierunkowych (obowiązkowe) 34 Języki programowania Teoria obwodów II Metrologia Metody analizy danych Podstawy elektroniki i energoelektroniki II Urządzenia elektryczne specjalistyczny (obowiązkowe) 40 Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych Modelowanie i komputerowe wspomaganie projektowania Przesył i rozdział energii elektrycznej Układy energoelektroniczne Automatyka napędu przekształtnikowego Filtracja i separacja w układach elektrycznych Automatyka przemysłowa i sterowniki PLC Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa inne 48 Podstawy normalizacji Podstawy normalizacji 1 1 inne wymagania (obowiązkowe) 50 Praktyka zawodowa Praktyka zawodowa Seminarium dyplomowe I Seminarium dyplomowe I Seminarium dyplomowe II Seminarium dyplomowe II Praca dyplomowa Praca dyplomowa 3 1 Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 26p 21h / 26p 23h / 23p 23h / 21p 21h / 28p 22h / 25p 505h / 35p 28h / 58p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt przedmiot wybieralny egzamin praca dyplomowa Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 27

28 Elektrotechnika Specjalność: Systemy Pomiarowe i Elektroenergetyka studia niestacjonarne I stopnia realizacja: IIE, IME Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p inne wymagania (obowiązkowe) 1 Technologia informacyjna Bezpieczeństwo pracy Praca przejściowa Praca przejściowa Seminarium specjalistyczne Seminarium specjalistyczne Ergonomia Komunikacja interpersonalna Ochrona własności intelektualnej 1 1 inne wymagania (wybieralne) 10 Język angielski I 1 2 Język niemiecki I Język angielski II 1 2 Język niemiecki II Język angielski III 3 2 Język niemiecki III Psychologia 1 1 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem 1 1 treści podstawowe (obowiązkowe) 14 Analiza matematyczna I Algebra liniowa z geometrią analityczną Matematyczne podstawy techniki Fizyka I Graficzny zapis konstrukcji Analiza matematyczna II Fizyka II Informatyka InŜynieria materiałowa Metody numeryczne treści kierunkowe (obowiązkowe) 24 Podstawy elektrotechniki Teoria obwodów I Teoria pola elektromagnetycznego Podstawy metrologii Podstawy elektroenergetyki Podstawy techniki mikroprocesorowej Podstawy elektroniki i energoelektroniki I Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 28

29 31 Maszyny i napęd elektryczny Technika wysokich napięć Teoria sterowania rozszerzenie treści z grupy podstawowych i kierunkowych (obowiązkowe) 34 Języki programowania Teoria obwodów II Metrologia Metody analizy danych Podstawy elektroniki i energoelektroniki II Urządzenia elektryczne specjalistyczny (obowiązkowe) 40 Komputerowe wspomaganie projektowania Systemy mikroprocesorowe Przetworniki pomiarowe Przesył i rozdział energii elektrycznej Układy energoelektroniczne Inteligentne przetworniki pomiarowe Modelowanie i komputerowe wspomaganie projektowania Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych Automatyka przemysłowa i sterowniki PLC Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa Automatyka napędu przekształtnikowego Filtracja i separacja w układach elektrycznych Bezprzewodowe sieci sensorowe Cyfrowe systemy pomiarowe Elektroniczne przyrządy pomiarowe Konstrukcja aparatury elektronicznej inne 56 Podstawy normalizacji Podstawy normalizacji 1 1 inne wymagania (obowiązkowe) 58 Praktyka zawodowa Praktyka zawodowa Seminarium dyplomowe I Seminarium dyplomowe I Seminarium dyplomowe II Seminarium dyplomowe II Praca dyplomowa Praca dyplomowa 3 1 Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 26p 21h / 26p 23h / 23p 23h / 21p 21h / 28p 42h / 52p 517h / 46p 32h / 64p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt przedmiot wybieralny egzamin praca dyplomowa Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 29

30 II.A.7 Egzamin końcowy Warunki dopuszczenia i sposób przeprowadzania egzaminu dyplomowego określa Regulamin Studiów ( 62-69). Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w formie ustnej. Zakres egzaminu dyplomowego obejmuje zagadnienia z przedmiotów kierunkowych, specjalnościowych oraz przedmiotów związanych z tematyką pracy dyplomowej. Podstawą ustalenia wyniku studiów jest średnia waŝona uzyskana przez dodanie ( 68 Regulaminu Studiów): 1) ½ średniej ocen z zaliczonych w czasie studiów kursów, obliczonej analogicznie do zasad określonych w 26 ust. 3 ( 26 ust. 3 Semestralną średnią ocen za zaliczony semestr studiów oblicza się dzieląc sumę ocen pozytywnych i negatywnych otrzymanych w semestrze przez ich liczbę i zaokrąglając wynik do dwóch miejsc po przecinku. Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminu, w tym równieŝ z powodu braku wymaganych zaliczeń, oznacza ocenę niedostateczną. Nie ustala się średniej semestralnej za niezaliczony semestr studiów. W przypadku przedmiotów lub kursów realizowanych w trybie powtarzania zajęć uwzględnia się tylko oceny (w tym równieŝ negatywne) za zaliczony kurs. Oceny te wlicza się do średniej ocen za semestr studiów uprzednio niezaliczony.), 2) ¼ oceny pracy dyplomowej, 3) ¼ oceny egzaminu dyplomowego. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się wynik studiów ustalony na podstawie średniej waŝonej, zgodnie z zasadą: 1) poniŝej 3,30 dostateczny, 2) od 3,30 do 3,69 dostateczny plus, 3) od 3,70 do 4,09 dobry, 4) od 4,10 do 4,49 dobry plus, 5) od 4,50 do 4,89 bardzo dobry, 6) od 4,90 celujący. II.A.8 Zasady oceniania i egzaminowania Przedmioty realizowane w czasie trwania studiów kończą się zaliczeniem bez oceny, zaliczeniem z oceną lub egzaminem (z oceną). Egzaminy mogą być przeprowadzane w formie ustnej lub pisemnej. Wykaz egzaminów kończących poszczególne semestry studiów znajduje poniŝej. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań wstępnych i sposobu oceniania/egzaminowania i składowych oceny końcowej dla poszczególnych kursów i przedmiotów znajdują się w części II.B (katalog przedmiotów ECTS dla kierunku Elektrotechnika, studia I stopnia). Informacje te dostępne są równieŝ na stronie Wydziału zakładka Programy studiów, ECTS. Ponadto informacje dotyczące Zaliczania semestru studiów dostępne są w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim ( 25-49, zakładka Studia). Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 30

31 Elektrotechnika Specjalność: Cyfrowe Systemy Pomiarowe studia stacjonarne I stopnia realizacja: IME Rozkład egzaminów Lp Nazwa przedmiotu sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p 1 Język angielski IV Język niemiecki IV 2 Analiza matematyczna I 3 Algebra liniowa z geometrią analityczną 4 Informatyka I 5 Analiza matematyczna II 6 Fizyka II 7 Podstawy elektrotechniki 8 Teoria obwodów I 9 Podstawy elektroenergetyki 10 Podstawy elektroniki i energoelektroniki I 11 Teoria pola elektromagnetycznego 12 Technika wysokich napięć 13 Teoria obwodów II 14 Metrologia 15 Podstawy elektroniki i energoelektroniki II 16 Maszyny i napęd elektryczny II 17 Przetworniki pomiarowe 18 Inteligentne przetworniki pomiarowe 19 Cyfrowe systemy pomiarowe 20 Elektroniczne przyrządy pomiarowe w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt przedmiot wybieralny egzamin Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 31

32 Elektrotechnika Specjalność: Elektroenergetyka i Energoelektronika studia stacjonarne I stopnia realizacja: IIE Lp Nazwa przedmiotu 1 Język angielski IV Język niemiecki IV 2 Analiza matematyczna I 3 Algebra liniowa z geometrią analityczną 4 Informatyka I 5 Analiza matematyczna II 6 Fizyka II 7 Podstawy elektrotechniki 8 Teoria obwodów I 9 Podstawy elektroenergetyki 10 Podstawy elektroniki i energoelektroniki I 11 Teoria pola elektromagnetycznego 12 Technika wysokich napięć 13 Teoria obwodów II 14 Metrologia 15 Podstawy elektroniki i energoelektroniki II 16 Maszyny i napęd elektryczny II 17 Modelowanie i komputerowe wspomaganie projektowania 18 Układy energoelektroniczne 19 Automatyka napędu przekształtnikowego 20 Automatyka przemysłowa i sterowniki PLC Rozkład egzaminów sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt przedmiot wybieralny egzamin Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 32

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Kierunek: ELEKTROTECHNIKA studia inŝynierskie I stopnia Rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika

studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika Uniwersytet Zielonogórski Plan studiów Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki kierunek Elektrotechnika, niestacjonarne rok akademicki 2017/2018 Lp Nazwa przedmiotu ECTS Elektrotechnika Strona

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia, stacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika

studia I stopnia, stacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika Uniwersytet Zielonogórski Plan studiów Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki kierunek, stacjonarne rok akademicki 2017/2018 Lp Nazwa przedmiotu ECTS Strona 1 z stacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2011/2012

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2011/2012 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (studia I stopnia) Rok akademicki 2011/2012 Europejski System

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Studia II stopnia Rok akademicki 2011/2012 Europejski

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki. Strona 1 z 5

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki. Strona 1 z 5 Uniwersytet Zielonogórski Plan studiów Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki kierunek Automatyka i robotyka studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/18 Uwaga: zajęcia na specjalnościach

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

ECTS - program studiów kierunku Automatyka i robotyka, Studia I stopnia, rok akademicki 2015/2016

ECTS - program studiów kierunku Automatyka i robotyka, Studia I stopnia, rok akademicki 2015/2016 - program studiów kierunku Automatyka i robotyka, Studia I stopnia, rok akademicki 20/206 Automatyka i robotyka Profil ogólnoakademicki studia stacjonarne I stopnia w c l p w c l p w c l p w c l p w c

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: AUTOMATYKA I ROBOTYKA (studia I stopnia) Rok akademicki 2011/2012 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Załącznik 3 Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 E Z Σh

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Studia stacjonarne inżynierskie

Załącznik nr 9a Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Studia stacjonarne inżynierskie Załącznik nr 9a Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 W C L S P ECTS 1W Matematyka 1 4 120 60 60 0 0 0 30 30 6 30 30 6 2W Fizyka 1 3 90 30 30 30

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 W C L S P ECTS 1W Matematyka 1 4 120 60 60 0 0 0 30 30 6 30 30 6 2W Fizyka 1 3 90 30 30 30 0 0 30 30 30 6 3W Informatyka 2 60 30 0 30 0 0 30 30 6 4W Rysunek

Bardziej szczegółowo

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki rok akademicki 2012/2013 Opole, styczeń 2013 r. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9b Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Studia niestacjonarne inżynierskie

Załącznik nr 9b Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Studia niestacjonarne inżynierskie Załącznik nr 9b Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 1W Matematyka 1 4 72 36 36 0 0 0 18 18 6 18 18 6 2W Fizyka 1 3 36 18 18 0 0 0 18 18 6 3W

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne inżynierskie

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne inżynierskie Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 1W Matematyka 1 4 72 36 36 0 0 0 18 18 6 18 18 6 2W Fizyka 1 2 36 18 18 0 0 0 18 18 6 3W Informatyka 4W Rysunek techniczny 5W Podstawy ekonomii 1 18 18 0

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 18/19 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne Rocznik: 2019/2020 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2009/2010

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2009/2010 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia I stopnia Rok akademicki 2009/2010 Europejski System

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia inŝynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki rok akademicki 2014/2015 Opole, marzec 2014 r. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

WEEIA Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inŝynierskich)

WEEIA Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inŝynierskich) WEEIA Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inŝynierskich) I II III IV V VI VII Przedmioty w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P Przedmioty ogólne Wstęp do

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK: Mechatronika profil praktyczny Specjalność I: Projektowanie systemów mechatronicznych Specjalność II: Mechatronika samochodowa (cykl

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2010/2011

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: AUTOMATYKA I ROBOTYKA Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu Punktów ECTS Katalog

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne: ukończone studia I

Bardziej szczegółowo

II. Wydział Elektroniki

II. Wydział Elektroniki INFORMATORECTS WYDZIAŁElektroniki StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Redakcja: Opracowanie: Korekta: Zespółredakcyjnypodkierunkiemprodziekanadrinż.I.Poźniak-Koszałka

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (inŝynierskich)

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (inŝynierskich) Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (inŝynierskich) I II III IV godzin w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych pełnych informacji dla lepszego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne: ukończone studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: ukończone studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA Zał. nr do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA Plan studiów

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Matematyka w technice

Kierunek: Matematyka w technice Kierunek: Matematyka w technice Wykaz modułów kształcenia z podziałem na semestry Forma zajęć: W wykład C ćwiczenia L laboratorium P projekt S searium E egza Semestr 1 Analiza matematyczna I Algebra liniowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana PROGRAM STUDIÓW należy do obszaru w zakresie nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka, z kompetencjami

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 203/204 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

SEMESTRALNY WYKAZ ZALICZEŃ - IDZ Rok. akad. 2012/2013

SEMESTRALNY WYKAZ ZALICZEŃ - IDZ Rok. akad. 2012/2013 Wydział Zarządzania - Dziekanat ds. Studiów Warszawa,... SEMESTRALNY WYKAZ ZALICZEŃ - IDZ Rok. akad. 2012/2013 Nazwisko i imię:... adres.. Rodzaj studiów: INŻYNIERSKIE Tryb studiowania: STACJONARNE kierunek:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna Semestr I Organizacja pracy i zarządzanie 30 30-1 Matematyka 1 20 20 40-6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz.

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA I ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol Kierunkowy efekt kształcenia - opis Odniesienie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 2017/2018 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Zał. nr 1 do uchwały nr 77/2009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 24.09.2009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA Plan

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE ROCZNYM Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna ROK I E/- Organizacja pracy i zarządzanie 30 30 1 Matematyka 1 20 20 40 6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Kierunek: INORMATYKA (studia I stopnia)

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Kierunek: INORMATYKA (studia I stopnia) Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INORMATYKA (studia I stopnia) Rok akademicki 2011/2012 Europejski System Transferu Punktów

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Automatyka i Robotyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Automatyka i Robotyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/0 Zał. nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: ELEKTRYCZNY Automatyka i Robotyka I stopień, studia inżynierskie stacjonarna

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych Prezentacja specjalności Elektroenergetyka Instytut Systemów Elektronicznych Plan prezentacji: Charakterystyka specjalności i profil absolwenta Wybrane realizowane przedmioty Współpracujące Instytucje

Bardziej szczegółowo

Nazwa kursu/ grupy kursów. Prawo inżynierskie i. Podstawy inżynierii. materiałowej 2

Nazwa kursu/ grupy kursów. Prawo inżynierskie i. Podstawy inżynierii. materiałowej 2 Wymagania wstępne (prerekwizyty) do zapisów na kursy dla Kierunku Elektrotechnika studia NZ I stopnia (dotyczy studentów rozpoczynających studia przed 1.10.2012) SEMESTR 1 SEMESTR 2 Prawo inżynierskie

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Automatyka i Robotyka opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. niestacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. niestacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/01 Zał. nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: ELEKTRYCZNY Elektrotechnika II stopień, studia

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Informatyka studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie.

Bardziej szczegółowo

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki rok akademicki 2012/2013 Opole, czerwiec 2012 r. Tekst jednolity po zmianach uchwalonych

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne magisterskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne magisterskie Specjalność: Załącznik 3A Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne magisterskie Specjalność: Liczba godzin w semestrze Lp. Nazwa przedmiotu Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Σh W C L S P

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Kod Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca Wydział Matematyki i Informatyki pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017 /2018 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w CKI w Rybniku

Program studiów dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w CKI w Rybniku Załącznik nr do Uchwały Nr XXVIII/1/11 Program studiów dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w CKI w Rybniku wg Rozporządzenia MNiSW poz. 170 z dnia.10.01 r Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. laboratoryjne projektowe.

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. laboratoryjne projektowe. Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 017/018 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/202 Zał. nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: ELEKTRYCZNY Elektrotechnika II stopień, studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 WYDZIAŁ MECHANICZNY Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w CKI w Rybniku

Program studiów dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w CKI w Rybniku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/1/1/1 Program studiów dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w CKI w Rybniku wg Rozporządzenia MNiSW poz. 170 z dnia.10.01 r Nazwa kierunku studiów: Poziom

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Automatyka i Robotyka POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Automatyka i Robotyka POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/0 Zał. nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: ELEKTRYCZNY Automatyka i Robotyka II stopień, studia

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: ELEKTROTECHNIKA studia inŝynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Automatyka i Robotyka POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Automatyka i Robotyka POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/0 Zał. nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: ELEKTRYCZNY Automatyka i Robotyka II stopień, studia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie, inżynierskie) Systemy Automatyki i Elektroniki GODZINY

PLAN STUDIÓW NR. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie, inżynierskie) Systemy Automatyki i Elektroniki GODZINY godzin tygodniowo (semestr I -... po... tygodni) A. PRZEDMIOTY OGÓNE ychowanie fizyczne 2 2 30 30 2 Język obcy 3 6 20 20 30 30 30 30 3 Technologia informacyjna 2 30 5 5 5 5 4a Rozwój zrównoważony 4b Edukacja

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Załącznik 4A Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Liczba godzin w semestrze Lp. Nazwa przedmiotu Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Σh W C L

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w systemach produkcyjnych

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w systemach produkcyjnych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w systemach prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 471 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia warunków i

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Studia I stopnia

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Studia I stopnia Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Studia I stopnia Rok akademicki 2009/2010 Europejski System Transferu Punktów

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/0 Zał. nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: ELEKTRYCZNY Elektrotechnika II stopień, studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2015 /2016 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka Semestr 1 1 Algebra liniowa 20 20 40 4 egz. 2 Analiza matematyczna 40 40 80 8 egz. 3 Ergonomia i BHP

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3.

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3. semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka Semestr 1 1 Algebra liniowa 12 12 24 4 egz. 2 Analiza matematyczna 24 24 48 8 egz. 3 Ergonomia i

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. niestacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. niestacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/202 Zał. nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: ELEKTRYCZNY Elektrotechnika II stopień, studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa inżynieria produkcji nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej mechanika i budowa maszyn mechatronika transport

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. niestacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. niestacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/202 Zał. nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: ELEKTRYCZNY Elektrotechnika II stopień, studia

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z matematyki 3,0 1,0 3,0 3,0. Analiza matematyczna 1 4,0 2,0 4,0 2,0. Analiza matematyczna 2 6,0 2,0 6,0 2,0

Repetytorium z matematyki 3,0 1,0 3,0 3,0. Analiza matematyczna 1 4,0 2,0 4,0 2,0. Analiza matematyczna 2 6,0 2,0 6,0 2,0 PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Matematyki i Informatyki 2. Nazwa kierunku: Informatyka 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA kierunek studiów ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Studia stacjonarne Plan studiów z dnia 29 marca 2012

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka Semestr 1 1 Algebra liniowa 20 20 40 4 egz. 2 Analiza matematyczna 40 40 80 8 egz. 3 Ergonomia i BHP

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne: Podstawą decyzji o

Bardziej szczegółowo