Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: AUTOMATYKA I ROBOTYKA (studia I stopnia) Rok akademicki 2011/2012 Europejski System Transferu Punktów ECTS Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 1 Katalog ECTS Automatyka i robotyka studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

2 Część I. Informacja o Wydziale 1.1. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Adres korespondencyjny: Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Ul. Podgórna Zielona Góra Dziekanat tel.: Sekretariat Dziekana tel.: fax: Lokalizacja wydziału w Zielonej Górze: Władze Wydziału DZIEKAN dr hab. inŝ. Andrzej Pieczyński, prof. UZ tel.: +48 (68) , Prodziekan ds. Jakości Kształcenia dr inŝ. Anna Pławiak-Mowna tel.: +48 (68) , Prodziekan ds. Rozwoju dr inŝ. Piotr Bubacz tel.: +48 (68) , Ogólne informacje o wydziale Obecnie Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego ma w swej strukturze: Instytut Informatyki i Elektroniki o Zakład Elektroniki i Układów Mikroprocesorowych o Zakład InŜynierii Komputerowej o Zakład Technik Informatycznych Instytut InŜynierii Elektrycznej o Zakład Energoelektroniki o Zakład Systemów Elektroenergetycznych Instytut Metrologii Elektrycznej o Zakład Metrologii Elektrycznej o Zakład Teorii Obwodów Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 2 Katalog ECTS Automatyka i robotyka studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

3 o Zakład Telekomunikacji Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych o Zakład Systemów Informatycznych i Obliczeń Inteligentnych o Zakład Robotyki i Systemów Sterowania o Zakład Teleinformatyki i Bezpieczeństwa Komputerowego WEIiT prowadzi cztery kierunki studiów: - automatyka i robotyka studia I stopnia i II stopnia (w planach złoŝenie wniosku do MNiSW o uruchomienie studiów III stopnia), - elektrotechnika studia I, II i III stopnia, - elektronika i telekomunikacja studia I stopnia, - informatyka studia I, II i III stopnia, oraz jeden kierunek międzywydziałowy inŝynieria biomedyczna. Wydział oferuje podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych. Pełna oferta studiów na bieŝący rok akademicki znajduje się na stronie internetowej Wydziału zakładka dydaktyka: studia podyplomowe. WEIiT uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na następujące kierunki: Elektrotechnika Elektronika i telekomunikacja Informatyka Pozostałe kierunki (nowopowstałe, nie zrealizowano pełnego cyklu kształcenia) nie podlegały jeszcze ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Od 1996 roku Wydział posiada takŝe uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, a od 2001 roku posiada uprawnienia nadawania stopnia doktora habilitowanego w tej dyscyplinie. Od 2002 roku WEIiT posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Wydział legitymuje się I kategorią MNiSzW. W lipcu br. złoŝono wniosek do MNiSW o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka. W poszczególnych instytutach Wydziału prowadzona jest działalność naukowo-badawcza w następujących dyscyplinach: automatyka i robotyka, elektrotechnika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka, inzynieria biomedyczna. Tematyka realizowanych na Wydziale projektów badawczo-wdroŝeniowych pozwala wprowadzać nowe technologie do nauczania przez udostępnianie studentom doświadczeń z prowadzonych badań. Realizowane badania w znacznym stopniu odpowiadają kierunkom i specjalnościom dydaktycznym oferowanym studentom Wydziału. Badania naukowe w dziedzinie automatyka i robotyka moŝna skojarzyć z następującymi tematami: zastosowanie sztucznej inteligencji w diagnostyce procesów; zagadnienia optymalizacji strukturalnej i parametrycznej oraz analiza własności i rozwój metod i technik sterowania układów wielowymiarowych (nd) oraz procesów powtarzalnych. Prace badawcze w dyscyplinie elektronika i telekomunikacja dotyczą następujących grup tematycznych: projektowanie urządzeń i systemów elektronicznych; systemy ochrony informacji przed zakłóceniami i niepowołanym dostępem. Badania naukowe w dyscyplinie elektrotechnika obejmują: pomiary precyzyjne wybranych wielkości elektrycznych; syntezę obwodową i sterowanie przepływem energii elektrycznej w Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 3 Katalog ECTS Automatyka i robotyka studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

4 układach i systemach elektrycznych; topologie, metody analizy, modelowanie oraz właściwości nowych układów energoelektronicznych. W dyscyplinie informatyka prowadzone są badania w tematach: analiza i synteza inteligentnych systemów pomiarowo-sterujących; grafika komputerowa i multimedia; informatyka kwantowa; metody projektowania systemów informacyjnych; sztuczne sieci neuronowe w modelowaniu i identyfikacji; zaawansowane metody specyfikacji, analizy, syntezy i implementacji systemów cyfrowych realizowanych w postaci układów typu ASIC; zintegrowane projektowanie sprzętu i oprogramowania. Badania naukowe w dyscyplinie inzynieria biomedyczna moŝna podzielić na dwa obszary tematyczne: obrazowanie medyczne oraz diagnostykę medyczną. WEIiT oferuje swoim studentom moŝliwość udziału w następujących kołach naukowych: Studenckie Koło Grafiki Komputerowej; Studenckie Koło Grafiki Komputerowej i Multimediów: Cyfrowa kinematografia; Studenckie Koło Naukowe Informatyki: UZ.NET; Studenckie Koło Naukowe Projektowania Systemów Cyfrowych: fantasic; Studenckie Koło Naukowe Testowania Oprogramowania, Sprzętu Komputerowego i Aparatury Pomiarowej: Test IT; Studenckie Koło Naukowe Modelowania i Symulacji Układów; Studenckie Koło Naukowe Energoelektroniki; PESUZ; Studenckie Koło Informatyki i Elektroniki Uniwersytetu Zielonogórskiego. W ramach ww. kół studenci zajmują się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą informatyką, elektroniką i elektrotechniką - od nowoczesnych metod projektowania systemów cyfrowych, poprzez najwaŝniejsze techniki programowania do symulacji układów elektrycznych i energoelektronicznych. Więcej informacji na temat Kół Naukowych znajduje się na stronach Instytutów: zakładka Instytuty 1.4. Kierunki i specjalności STUDIA STACJONARNE Studia pierwszego stopnia 3,5 letnie studia inŝynierskie AUTOMATYKA I ROBOTYKA Specjalności : Automatyka przemysłowa Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Specjalności : Aparatura elektroniczna Elektronika przemysłowa Teleinformatyka Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 4 Katalog ECTS Automatyka i robotyka studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

5 ELEKTROTECHNIKA Specjalności : Cyfrowe systemy pomiarowe Elektroenergetyka i energoelektronika Systemy pomiarowe i elektroenergetyka INFORMATYKA Specjalności: InŜynieria systemów mikroinformatycznych Przemysłowe systemy informatyczne Sieciowe systemy Informatyczne Studia drugiego stopnia 1,5 letnie magisterskie AUTOMATYKA I ROBOTYKA Komputerowe systemy automatyki ELEKTROTECHNIKA Cyfrowe systemy pomiarowe Elektroenergetyka i energoelektronika Systemy pomiarowe i elektroenergetyka INFORMATYKA InŜynieria komputerowa InŜynieria oprogramowania Przemysłowe systemy informatyczne STUDIA NIESTACJONARNE Studia pierwszego stopnia 4 letnie studia inŝynierskie AUTOMATYKA I ROBOTYKA Specjalności : Automatyka przemysłowa Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Specjalności : Aparatura elektroniczna Elektronika przemysłowa Teleinformatyka ELEKTROTECHNIKA Specjalności : Cyfrowe systemy pomiarowe Elektroenergetyka i energoelektronika Systemy pomiarowe i elektroenergetyka INFORMATYKA Specjalności: InŜynieria systemów mikroinformatycznych Przemysłowe systemy informatyczne Sieciowe systemy informatyczne Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 5 Katalog ECTS Automatyka i robotyka studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

6 Studia drugiego stopnia - 2 letnie magisterskie AUTOMATYKA I ROBOTYKA Komputerowe systemy automatyki ELEKTROTECHNIKA Cyfrowe systemy pomiarowe Elektroenergetyka i energoelektronika Systemy pomiarowe i elektroenergetyka INFORMATYKA InŜynieria komputerowa InŜynieria oprogramowania Przemysłowe systemy informatyczne Studia trzeciego stopnia - 4 letnie doktoranckie dyscypliny: ELEKTROTECHNIKA, INFORMATYKA Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 6 Katalog ECTS Automatyka i robotyka studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

7 Część II.A INFORMACJE O STUDIACH NA KIERUNKU AUTOMATYKA I ROBOTYKA STUDIA I STOPNIA Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 7 Katalog ECTS Automatyka i robotyka studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

8 II.A.1 Przyznawane kwalifikacje Studia I stopnia inŝynierskie realizowane są wg standardów kształcenia opublikowanych w Załączniku nr 9 do Rozporządzenia MNiSW z dnia 12 lipca Studia inŝynierskie trwają 7 semestrów (stacjonarne) lub 8 semestrów (niestacjonarne). Liczba godzin zajęć nie jest mniejsza niŝ Liczba punktów ECTS wynosi 210. Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 19 grudnia (po spełnieniu warunków tam wskazanych) po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł inŝyniera. II.A.2 Warunki przyjęć Na stronie znajdują się najwaŝniejsze informacje na temat zasad i przebiegu rekrutacji. Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z nową i starą maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji. Zasady rekrutacji Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia waŝona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego ( nowa" matura) lub egzaminu dojrzałości ( stara" matura) z określonych dla kierunku przedmiotów. Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru: R = 0,20m1 + 0,20m2 + 0,10o1 + 0,10o2 + 0,05p1 + 0,05p2 + 0,15d1 + 0,15d2 gdzie: m1, m2 - punkty za przedmiot matematyka, o1, o2 - punkty za przedmiot język obcy nowoŝytny, p1, p2 - punkty za przedmiot język, d1, d2 - punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka; przy interpretacji oznaczeń dla "nowej" matury: m1 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, m2 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym, o1 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowoŝytnego na poziomie podstawowym, o2 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowoŝytnego na poziomie rozszerzonym, p1 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka ego na poziomie podstawowym, p2 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka ego na poziomie rozszerzonym, d1 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z przedmiotu wybranego na poziomie podstawowym, d2 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z przedmiotu wybranego na poziomie rozszerzonym. przy interpretacji oznaczeń dla "starej" matury: m1 - punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z matematyki, m2 - punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z matematyki, o1 - punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowoŝytnego, o2 - punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowoŝytnego, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 8 Katalog ECTS Automatyka i robotyka studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

9 p1 - punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka ego, p2 - punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka ego, d1 - punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z przedmiotu wybranego, d2 - punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z przedmiotu wybranego; Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości ( starej" maturze) przelicza się na punkty według następujących zasad: w skali 6-stop.: cel.-90pkt., bdb.-75pkt., db.-60pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.; w skali 4-stop.: bdb.-90pkt., db.-60pkt., dst.-30pkt.. W przypadku nowej" matury do postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się liczbę punktów ze świadectwa dojrzałości uzyskaną za egzaminy maturalne. JeŜeli na świadectwie dojrzałości nie ma punktów lub ocen z odpowiedniego egzaminu z określonego przedmiotu do rankingu przyjmuje się liczbę punktów zero, z tym Ŝe: w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości ( nowa" matura) podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są teŝ punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony, w przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości ( stara" matura) nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny, za równowaŝny przedmiotowi informatyka uwaŝane są przedmioty o nazwach: elementy informatyki, podstawy informatyki lub technologia informacyjna; za równowaŝny przedmiotowi fizyka i astronomia uwaŝane są przedmioty o nazwach: fizyka, fizyka z astronomią. Zwolnienie z egzaminu dojrzałości z języka obcego na podstawie certyfikatu jest równoznaczne z uzyskaniem oceny celującej ( stara" matura) lub maksymalnej liczby punktów ( nowa" matura) z tego przedmiotu. Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji. Studia stacjonarne Limit przyjęć - 75 Kalendarz rekrutacji I NABÓR przyjmowanie dokumentów od do ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia do nadsyłanie pisemnych potwierdzeń woli podjęcia studiów oraz kompletu wymaganych dokumentów do ogłoszenie listy osób przyjętych na studia do II NABÓR przyjmowanie dokumentów do ogłoszenie listy osób przyjętych na studia do Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 9 Katalog ECTS Automatyka i robotyka studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

10 III NABÓR przyjmowanie dokumentów do ogłoszenie listy osób przyjętych na studia do Studia niestacjonarne Limit przyjęć - 60 I NABÓR - kalendarz rekrutacji przyjmowanie dokumentów do ogłoszenie listy osób przyjętych na studia do II NABÓR - kalendarz rekrutacji przyjmowanie dokumentów do ogłoszenie listy osób przyjętych na studia do III NABÓR - kalendarz rekrutacji przyjmowanie dokumentów od Opłata za semestr zł II.A.3 Rodzaj studiów Studia stacjonarne. Studia niestacjonarne. II.A.4 Kluczowe efekty kształcenia Absolwenci studiów posiada wiedzę z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Posiada umiejętności korzystania z: sprzętu komputerowego w ramach uŝytkowania profesjonalnego oprogramowania inŝynierskiego, jak i opracowywania własnych, prostych aplikacji programowania i sterowników logicznych; sieci komputerowych i sieci przemysłowych przy eksploatacji i do projektowania układów automatyki oraz systemów sterowania i systemów wspomagania decyzji. Absolwenci są przygotowani do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w róŝnych zastosowaniach. Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwenci są przygotowani do pracy w przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spoŝywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym oraz ochrony środowiska, a takŝe w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających inŝynierów z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia. A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 10 Katalog ECTS Automatyka i robotyka studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

11 1. Kształcenie w zakresie matematyki Treści kształcenia: Algebra liniowa. Analiza matematyczna. Równania róŝniczkowe i róŝnicowe. Przekształcenia Laplace a i Z. Podstawy matematyki dyskretnej. Metody probabilistyczne. Statystyka. Metody numeryczne. umiejętności i kompetencje: rozwiązywania zagadnień formułowanych w postaci opisów algebraicznych; stosowania opisu matematycznego do procesów dynamicznych, ciągłych i dyskretnych; formułowania opisów niepewności; posługiwania się procedurami numerycznymi. 2. Kształcenie w zakresie fizyki Treści kształcenia: Dynamika układów punktów materialnych. Elementy mechaniki relatywistycznej. Podstawowe prawa elektrodynamiki i magnetyzmu. Optyka geometryczna i falowa. Elementy optyki relatywistycznej. Podstawy akustyki. Mechanika kwantowa i budowa atomu. Fizyka laserów. Podstawy krystalografii. Metale i półprzewodniki. umiejętności i kompetencje: pomiaru podstawowych wielkości fizycznych; analizy zjawisk fizycznych; rozwiązywania zagadnień z zakresu techniki w oparciu o prawa fizyki. 3. Kształcenie w zakresie informatyki Treści kształcenia: Podstawy programowania. Algorytmy i struktury danych. Języki programowania. Podstawy architektury komputerów i systemów operacyjnych. Sieci komputerowe. Bazy danych. Metody sztucznej inteligencji. umiejętności i kompetencje: programowania proceduralnego i obiektowego; rozumienia struktury i zasady działania komputera; rozumienia podstawowych mechanizmów systemów operacyjnych; korzystania z sieci komputerowych; korzystania z baz danych; korzystania z metod sztucznej inteligencji. B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie sygnałów i systemów dynamicznych Treści kształcenia: Reprezentacje sygnałów: ciągłych, dyskretnych i okresowych. Przetwarzanie sygnałów. Podstawy transmisji sygnałów. Liniowe układy dynamiczne sposoby ich opisywania. umiejętności i kompetencje: analizy i przetwarzania sygnałów ciągłych i dyskretnych w czasie; opisywania systemów liniowych; analizy transmisji sygnałów przez systemy liniowe. 2. Kształcenie w zakresie automatyki Treści kształcenia: Rodzaje i struktury układów sterowania. Elementy układu regulacji. Modele układów dynamicznych i sposoby ich analizy. Transmitancje operatorowa i widmowa. Badanie stabilności. Projektowanie liniowych układów regulacji w dziedzinie częstotliwości. Regulator PID dobór nastaw. umiejętności i kompetencje: rozumienia podstawowych struktur układów sterowania; opisu i analizy liniowego układu dynamicznego w dziedzinie czasu i zmiennej zespolonej; badania stabilności; projektowania prostego układu regulacji metodami częstotliwościowymi; doboru nastaw regulatora PID. 3. Kształcenie w zakresie robotyki Treści kształcenia: Rodzaje robotów ich cechy charakterystyczne oraz główne elementy składowe. Metody opisu połoŝenia i orientacji brył sztywnych. Kinematyka robotów wyznaczanie trajektorii, metody przetwarzania informacji z czujników. Napędy, sterowanie pozycyjne, serwomechanizmy. Chwytaki i ich zastosowania. Podstawy programowania robotów. Nawigacja pojazdami autonomicznymi. Dynamika robotów. Robotyczne układy holonomiczne i nie-holonomiczne w odniesieniu do zadania planowania i sterowania ruchem. Sterowanie pozycyjno-siłowe. Podstawy metod rozpoznawania otoczenia. Języki programowania robotów. Struktury programowe. Zaawansowane zagadnienia dotyczące sterowania robotów. umiejętności i kompetencje: projektowania prostych robotów składanych ze standardowych podzespołów; implementacji podstawowego oprogramowania sterującego robotami; projektowania prostych układów sterowania robotami. 4. Kształcenie w zakresie elektrotechniki i elektroniki Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 11 Katalog ECTS Automatyka i robotyka studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

12 Treści kształcenia: Podstawy miernictwa. Podstawy teorii obwodów. Proste układy analogowe. Cyfrowe układy elektroniczne. Przetworniki A/C i C/A. Technika mikroprocesorowa. Podstawy napędu elektrycznego. umiejętności i kompetencje: analizy i projektowania prostych układów elektronicznych; projektowania układów cyfrowych i mikroprocesorowych. 5. Kształcenie w zakresie mechaniki i wytrzymałości materiałów Treści kształcenia: Zasady mechaniki. Podstawowe modele ciał w mechanice technicznej. Układy sił i ich redukcja. Równowaga układów płaskich i przestrzennych warunki równowagi, równania równowagi i ich rozwiązywanie. Analiza statyczna belek, kratownic i ram. Elementy teorii stanu napręŝenia i odkształcenia. Układy liniowo-spręŝyste. NapręŜenia dopuszczalne. Hipotezy wytęŝeniowe. Analiza wytęŝania elementów maszyn. Analiza wytrzymałościowa płyt i powłok cienkościennych. Wytrzymałość zmęczeniowa. Elementy kinematyki i dynamiki punktu materialnego, układu punktów materialnych i bryły sztywnej. Podstawy teorii drgań dyskretnych układów mechanicznych. Elementy teorii maszyn i mechanizmów. Statyka płynów. Elementy kinematyki płynów. Równanie Bernoulliego. Przepływy laminarne i turbulentne. Przepływy przez kanały zamknięte i otwarte. Równanie Naviera-Stokesa. Podobieństwa zjawisk przepływowych. Przepływy potencjalne i dynamika gazów. Podstawy mechaniki komputerowej. Zastosowania technik komputerowych w mechanice. umiejętności i kompetencje: rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki; wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn. 6. Kształcenie w zakresie sterowania procesami ciągłymi Treści kształcenia: Równania stanu. SprzęŜenie zwrotne od stanu. Przesuwanie biegunów, obserwatory stanu. Dyskretne układy regulacji. Struktury z regulatorem PID. Zasada regulacji predykcyjnej przykładowa realizacja. Warstwowa struktura układów sterowania jej realizacje przemysłowe. umiejętności i kompetencje: projektowania ciągłych i dyskretnych układów regulacji procesami ciągłymi ze sprzęŝeniem od wyjścia lub stanu. 7. Kształcenie w zakresie sterowania procesami dyskretnymi Treści kształcenia: Przykłady procesów zdarzeń dyskretnych. Sterowanie sekwencyjne, symulacja, priorytetowe reguły szeregowania, sieci kolejkowe. Modele optymalizacyjne: grafowe, kombinatoryczne, programowania dyskretnego. ZłoŜoność obliczeniowa. Algorytmy optymalizacji dokładne i przybliŝone. Warstwowe struktury sterowania. Sterowanie a zarządzanie. umiejętności i kompetencje: analizy problemów; tworzenia prostych modeli symulacyjnych; formułowania zadań optymalizacyjnych; posługiwania się wybranymi algorytmami; analizy i interpretacji rozwiązań. 8. Kształcenie w zakresie systemów czasu rzeczywistego Treści kształcenia: Specyfika systemów czasu rzeczywistego. Systemy operacyjne czasu rzeczywistego. Sieci przemysłowe. Rozproszone systemy automatyki. umiejętności i kompetencje: projektowania, implementacji i integracji rozproszonych systemów pracujących w czasie rzeczywistym. 9. Kształcenie w zakresie wspomagania decyzji Treści kształcenia: Podstawy wspomagania decyzji, modelowania sytuacji decyzyjnych, reprezentacji niepewności oraz analizy wielokryterialnej. Synteza optymalnych reguł decyzyjnych. Parametryczne reguły decyzyjne. Decyzje w oparciu o powtarzaną optymalizację. Scenariusze wielowariantowe. Systemy komputerowe wspomagania decyzji. umiejętności i kompetencje: modelowania sytuacji decyzyjnych; analizy wielokryterialnej; stosowania optymalnych i parametrycznych reguł decyzyjnych oraz powtarzanej optymalizacji; posługiwania się systemami komputerowego wspomagania decyzji. II.A.5 Sylwetka absolwenta Kształcenie na poszczególnych specjalnościach prowadzone jest według jednolitych programów ogólnych wynikających ze standardów kształcenia studiów inŝynierskich l stopnia. ZróŜnicowanie występuje w planach studiów i treściach przedmiotów specjalistycznych. Absolwent studiów Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 12 Katalog ECTS Automatyka i robotyka studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

13 inŝynierskich l stopnia otrzymuje przygotowanie do podjęcia pracy związanej z projektowaniem, uruchamianiem oraz eksploatacją nowoczesnych i klasycznych układów oraz systemów automatyki w zastosowaniach przemysłowych i pozaprzemysłowych. Posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu sterowania procesów przemysłowych, komputerowych systemów automatyki, systemów diagnostyki, sztucznej inteligencji, budowy elementów i urządzeń automatyki, a takŝe podstawową wiedzę w zakresie robotyki oraz algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Ponadto, program kształcenia obejmuje wiedzę interdyscyplinarną z zakresu: informatyki (m.in. projektowanie systemów informatycznych, tworzenie baz danych, przemysłowe sieci komputerowe, technika cyfrowa i oprogramowanie systemów komputerowych), elektroniki i mechaniki. W konsekwencji, absolwent moŝe podjąć pracę zarówno w: zakładach przemysłowych, jak i w ośrodkach badawczych związanych z przemysłem elektrotechnicznym, elektronicznym, chemicznym, maszynowym, przetwórstwa materiałów, spoŝywczym, oraz ochrony środowiska, a takŝe w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających inŝynierów z zakresu automatyki. Absolwent zna język obcy (do wyboru: angielski albo niemiecki) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w dziedzinie automatyki i robotyki. Absolwent specjalności Automatyka Przemysłowa jest przygotowany do: projektowania i eksploatacji zautomatyzowanych układów napędowych w przedsiębiorstwach produkujących lub dostarczających sprzęt automatyki, projektujących lub eksploatujących przemysłowe układy automatyki, oraz konstruujących systemy pomiarowe na potrzeby automatyzacji i robotyzacji i automatyzacji badań eksperymentalnych. Absolwent specjalności Komputerowe Systemy Sterowania i Diagnostyki jest przygotowany do: projektowania i eksploatacji zautomatyzowanych systemów pomiarowych oraz monitorujących, wykorzystujących metody i techniki komputerowe; tworzenia i rozwijania specjalistycznego oprogramowania na potrzeby sterowania procesami produkcyjnymi i zarządzania oraz nadzoru nad eksploatacją komputerowych i klasycznych zautomatyzowanych i zrobotyzowanych procesów przemysłowych. II.A.6 Warunki przyjęcia na studia II stopnia Na stronie znajdują się najwaŝniejsze informacje na temat zasad i przebiegu rekrutacji. Zasady rekrutacji Uprawnione do podjęcia studiów drugiego stopnia są osoby, które mają tytuł magistra, inŝyniera, licencjata lub równorzędny. Kandydaci na studia przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie punktacji: za przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, za zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia. Kierunek ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia jest: zgodny, gdy jest to ten sam kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia (z tytułem licencjata, inŝyniera lub równorzędnym), Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 13 Katalog ECTS Automatyka i robotyka studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

14 pokrewny, gdy jest to kierunek: o elektronika i telekomunikacja, o elektrotechnika, o energetyka, o informatyka, o inŝynieria biomedyczna, o mechatronika. W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów: jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa, jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden, nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów. Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego. Wynik ukończenia studiów, oceny i średnie S ustalone według skali ocen stosowanej na innych uczelniach, przeliczane są na wynik, oceny i średnie N w skali ocen stosowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim zgodnie z wzorem: N = 3 ( S-m) / (M - m) + 2, gdzie: M - jest maksymalną, m - minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej na innej uczelni. Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, mogą być zobowiązane do uzupełnienia róŝnic programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminach ustalonych przez dziekana. II.A.7 Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS Program studiów pierwszego stopnia obejmuje przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności, wynikające ze standardów kształcenia na kierunku Automatyka i robotyka oraz przedmioty związane z wybraną przez studenta specjalnością. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 14 Katalog ECTS Automatyka i robotyka studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

15 STUDIA STACJONARNE Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 15 Katalog ECTS Automatyka i robotyka studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

16 Automatyka i robotyka Studia I stopnia Automatyka i robotyka Specjalność: Automatyka Przemysłowa studia stacjonarne I stopnia realizacja: IIiE, ISSI Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p inne wymagania (obowiązkowe) 1 Technologia informacyjna Bezpieczeństwo pracy Wychowanie fizyczne I Wychowanie fizyczne II Praca przejściowa Komunikacja interpersonalna Seminarium specjalistyczne Ergonomia Ochrona własności intelektualnej 1 2 inne wymagania (wybieralne) 10 Psychologia 1 2 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Język angielski I 1 2 Język niemiecki I Język angielski II 1 2 Język niemiecki II Język angielski III 1 2 Język niemiecki III Język angielski IV 2 2 Język niemiecki IV 2 2 treści podstawowe (obowiązkowe) 15 Analiza matematyczna Podstawy systemów dyskretnych Algebra liniowa z geometrią analityczną Programowanie z elementami algorytmiki Architektura systemów komputerowych Metody numeryczne Fizyka dla inŝynierów Systemy operacyjne i sieci komputerowe I Metody sztucznej inteligencji Bazy danych treści kierunkowe (obowiązkowe) 25 Podstawy elektrotechniki Podstawy elektroniki Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 16 Katalog ECTS Automatyka i robotyka studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

17 27 Metrologia Podstawy technki cyfrowej i mikroprocesorowej Sygnały i systemy dynamiczne Technika regulacji automatycznej Podstawy robotyki Sterowanie procesami ciągłymi Sterowanie robotów Automatyka napędu elektrycznego Systemy czasu rzeczywistego rozszerzenie treści z grupy podstawowych i kierunkowych (obowiązkowe) 36 Matematyczne podstawy techniki Programowanie obiektowe Modelowanie i symulacja Podstawy energoelektroniki Metody analizy danych Sterowanie procesami dyskretnymi Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Systemy wspomagania decyzji Systemy operacyjne i sieci komputerowe II Programowalne sterowniki logiczne specjalistyczny (obowiązkowe) 46 Elementy wykonawcze automatyki Przetworniki pomiarowe Kompatybilność elektromagnetyczna Inteligentne systemy pomiarowo-sterujące specjalistyczny (wybieralne) 50 Oprogramowanie aparatury pomiarowo-sterującej Układy energoelektroniczne Automatyka zabezpieczeniowa Podstawy nanotechnologii Procesory sygnałowe i mikrokontrolery Wizualizacja i monitorowanie procesów przemysłowych Bezprzewodowe sieci sensorowe Napędy precyzyjne i roboty przemysłowe inne 54 Podstawy normalizacji 1 1 inne wymagania (obowiązkowe) 55 Praktyka zawodowa Seminarium dyplomowe I Seminarium dyplomowe II Praca dyplomowa 3 1 Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 30p 23h / 30p 23h / 30p 21h / 30p 30h / 30p 28h / 30p 177h / 31p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt przedmiot wybieralny egzamin praca dyplomowa Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 17 Katalog ECTS Automatyka i robotyka studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

18 Automatyka i robotyka Specjalność: Komputerowe Systemy Sterowania i Diagnostyki studia stacjonarne I stopnia realizacja: IIiE, ISSI Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p inne wymagania (obowiązkowe) 1 Technologia informacyjna Bezpieczeństwo pracy Wychowanie fizyczne I Wychowanie fizyczne II Praca przejściowa Komunikacja interpersonalna Seminarium specjalistyczne Ergonomia Ochrona własności intelektualnej 1 2 inne wymagania (wybieralne) 10 Psychologia 1 2 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Język angielski I 1 2 Język niemiecki I Język angielski II 1 2 Język niemiecki II Język angielski III 1 2 Język niemiecki III Język angielski IV 2 2 Język niemiecki IV 2 2 treści podstawowe (obowiązkowe) 15 Analiza matematyczna Podstawy systemów dyskretnych Algebra liniowa z geometrią analityczną Programowanie z elementami algorytmiki Architektura systemów komputerowych Metody numeryczne Fizyka dla inŝynierów Systemy operacyjne i sieci komputerowe I Metody sztucznej inteligencji Bazy danych treści kierunkowe (obowiązkowe) 25 Podstawy elektrotechniki Podstawy elektroniki Metrologia Podstawy technki cyfrowej i mikroprocesorowej Sygnały i systemy dynamiczne Technika regulacji automatycznej Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 18 Katalog ECTS Automatyka i robotyka studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

19 31 Podstawy robotyki Sterowanie procesami ciągłymi Sterowanie robotów Automatyka napędu elektrycznego Systemy czasu rzeczywistego rozszerzenie treści z grupy podstawowych i kierunkowych (obowiązkowe) 36 Matematyczne podstawy techniki Programowanie obiektowe Modelowanie i symulacja Podstawy energoelektroniki Metody analizy danych Sterowanie procesami dyskretnymi Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Systemy wspomagania decyzji Systemy operacyjne i sieci komputerowe II Programowalne sterowniki logiczne specjalistyczny (obowiązkowe) 46 Diagnostyka procesów przemysłowych Urządzenia automatyki przemysłowej Systemy wbudowane Komunikacja bezprzewodowa specjalistyczny (wybieralne) 50 Mikrosystemy cyfrowe w systemach sterowania Sprzętowe systemy sterujące Algorytmy sterowania cyfrowego Systemy wizyjne Komputerowe wspomaganie projektowania układów sterowania Systemy SCADA Projektowanie aplikacji mobilnych Projektowanie systemów informacyjnych inne 54 Podstawy normalizacji 1 1 inne wymagania (obowiązkowe) 55 Praktyka zawodowa Seminarium dyplomowe I Seminarium dyplomowe II Praca dyplomowa 3 1 Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 30p 23h / 30p 23h / 30p 21h / 30p 30h / 30p 28h / 30p 177h / 31p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt przedmiot wybieralny egzamin praca dyplomowa Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 19 Katalog ECTS Automatyka i robotyka studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

20 STUDIA NIESTACJONARNE Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

21 Automatyka i robotyka Specjalność: Automatyka Przemysłowa studia niestacjonarne I stopnia realizacja: IIiE, ISSI Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p inne wymagania (obowiązkowe) 1 Technologia informacyjna Bezpieczeństwo pracy Praca przejściowa Seminarium specjalistyczne Ergonomia Komunikacja interpersonalna Ochrona własności intelektualnej 1 1 inne wymagania (wybieralne) 8 Język angielski I 1 2 Język niemiecki I Język angielski II 1 2 Język niemiecki II Język angielski III 3 2 Język niemiecki III Psychologia 1 1 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem 1 1 treści podstawowe (obowiązkowe) 12 Analiza matematyczna Podstawy systemów dyskretnych Algebra liniowa z geometrią analityczną Fizyka dla inŝynierów I Architektura systemów komputerowych Fizyka dla inŝynierów II Programowanie z elementami algorytmiki Metody numeryczne Systemy operacyjne i sieci komputerowe Metody sztucznej inteligencji Bazy danych treści kierunkowe (obowiązkowe) 23 Podstawy elektrotechniki Podstawy elektroniki Metrologia Podstawy technki cyfrowej i mikroprocesorowej Sygnały i systemy dynamiczne Technika regulacji automatycznej Sterowanie procesami ciągłymi Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 21

22 30 Automatyka napędu elektrycznego Podstawy robotyki Sterowanie robotów Systemy czasu rzeczywistego rozszerzenie treści z grupy podstawowych i kierunkowych (obowiązkowe) 34 Matematyczne podstawy techniki Modelowanie i symulacja Metody analizy danych Programowanie obiektowe Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Systemy wspomagania decyzji I Systemy wspomagania decyzji II Podstawy energoelektroniki Programowalne sterowniki logiczne Sterowanie procesami dyskretnymi specjalistyczny (obowiązkowe) 44 Elementy wykonawcze automatyki Przetworniki pomiarowe Kompatybilność elektromagnetyczna Inteligentne systemy pomiarowo-sterujące specjalistyczny (wybieralne) 48 Oprogramowanie aparatury pomiarowo-sterującej Układy energoelektroniczne Automatyka zabezpieczeniowa Podstawy nanotechnologii Procesory sygnałowe i mikrokontrolery Wizualizacja i monitorowanie procesów przemysłowych Bezprzewodowe sieci sensorowe Napędy precyzyjne i roboty przemysłowe inne 52 Podstawy normalizacji 1 1 inne wymagania (obowiązkowe) 53 Praktyka zawodowa Seminarium dyplomowe I Seminarium dyplomowe II Praca dyplomowa 3 1 Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 22p 19h / 23p 21h / 31p 20h / 24p 24h / 26p 21h / 24p 20h / 30p 179h / 31p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt przedmiot wybieralny egzamin praca dyplomowa Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 22

23 Automatyka i robotyka Specjalność: Komputerowe Systemy Sterowania i Diagnostyki studia niestacjonarne I stopnia realizacja: IIiE, ISSI Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p inne wymagania (obowiązkowe) 1 Technologia informacyjna Bezpieczeństwo pracy Praca przejściowa Seminarium specjalistyczne Ergonomia Komunikacja interpersonalna Ochrona własności intelektualnej 1 1 inne wymagania (wybieralne) 8 Język angielski I 1 2 Język niemiecki I Język angielski II 1 2 Język niemiecki II Język angielski III 3 2 Język niemiecki III Psychologia 1 1 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem 1 1 treści podstawowe (obowiązkowe) 12 Analiza matematyczna Podstawy systemów dyskretnych Algebra liniowa z geometrią analityczną Fizyka dla inŝynierów I Architektura systemów komputerowych Fizyka dla inŝynierów II Programowanie z elementami algorytmiki Metody numeryczne Systemy operacyjne i sieci komputerowe Metody sztucznej inteligencji Bazy danych treści kierunkowe (obowiązkowe) 23 Podstawy elektrotechniki Podstawy elektroniki Metrologia Podstawy technki cyfrowej i mikroprocesorowej Sygnały i systemy dynamiczne Technika regulacji automatycznej Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 23

24 29 Sterowanie procesami ciągłymi Automatyka napędu elektrycznego Podstawy robotyki Sterowanie robotów Systemy czasu rzeczywistego rozszerzenie treści z grupy podstawowych i kierunkowych (obowiązkowe) 34 Matematyczne podstawy techniki Modelowanie i symulacja Metody analizy danych Programowanie obiektowe Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Systemy wspomagania decyzji I Systemy wspomagania decyzji II Podstawy energoelektroniki Programowalne sterowniki logiczne Sterowanie procesami dyskretnymi specjalistyczny (obowiązkowe) 44 Systemy wbudowane Komunikacja bezprzewodowa Diagnostyka procesów przemysłowych Urządzenia automatyki przemysłowej specjalistyczny (wybieralne) 48 Mikrosystemy cyfrowe w systemach sterowania Sprzętowe systemy sterujące Algorytmy sterowania cyfrowego Systemy wizyjne Komputerowe wspomaganie projektowania układów sterowania Systemy SCADA Projektowanie aplikacji mobilnych Projektowanie systemów informacyjnych inne 52 Podstawy normalizacji 1 1 inne wymagania (obowiązkowe) 53 Praktyka zawodowa Seminarium dyplomowe I Seminarium dyplomowe II Praca dyplomowa 3 1 Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 22p 19h / 23p 21h / 31p 20h / 24p 24h / 25p 21h / 22p 20h / 30p 179h / 34p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt przedmiot wybieralny egzamin praca dyplomowa Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 24

25 II.A.7 Egzamin końcowy Warunki dopuszczenia i sposób przeprowadzania egzaminu dyplomowego określa Regulamin Studiów ( 62-69). Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w formie ustnej. Zakres egzaminu dyplomowego obejmuje zagadnienia z przedmiotów kierunkowych, specjalnościowych oraz przedmiotów związanych z tematyką pracy dyplomowej. Podstawą ustalenia wyniku studiów jest średnia waŝona uzyskana przez dodanie ( 68 Regulaminu Studiów): 1) ½ średniej ocen z zaliczonych w czasie studiów kursów, obliczonej analogicznie do zasad określonych w 26 ust. 3 ( 26 ust. 3 Semestralną średnią ocen za zaliczony semestr studiów oblicza się dzieląc sumę ocen pozytywnych i negatywnych otrzymanych w semestrze przez ich liczbę i zaokrąglając wynik do dwóch miejsc po przecinku. Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminu, w tym równieŝ z powodu braku wymaganych zaliczeń, oznacza ocenę niedostateczną. Nie ustala się średniej semestralnej za niezaliczony semestr studiów. W przypadku przedmiotów lub kursów realizowanych w trybie powtarzania zajęć uwzględnia się tylko oceny (w tym równieŝ negatywne) za zaliczony kurs. Oceny te wlicza się do średniej ocen za semestr studiów uprzednio niezaliczony.), 2) ¼ oceny pracy dyplomowej, 3) ¼ oceny egzaminu dyplomowego. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się wynik studiów ustalony na podstawie średniej waŝonej, zgodnie z zasadą: 1) poniŝej 3,30 dostateczny, 2) od 3,30 do 3,69 dostateczny plus, 3) od 3,70 do 4,09 dobry, 4) od 4,10 do 4,49 dobry plus, 5) od 4,50 do 4,89 bardzo dobry, 6) od 4,90 celujący. II.A.8 Zasady oceniania i egzaminowania Przedmioty realizowane w czasie trwania studiów kończą się zaliczeniem bez oceny, zaliczeniem z oceną lub egzaminem (z oceną). Egzaminy mogą być przeprowadzane w formie ustnej lub pisemnej. Wykaz egzaminów kończących poszczególne semestry studiów znajduje poniŝej. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań wstępnych i sposobu oceniania/egzaminowania i składowych oceny końcowej dla poszczególnych kursów i przedmiotów znajdują się w części II.B (katalog przedmiotów ECTS dla kierunku Automatyka i robotyka, studia I stopnia). Informacje te dostępne są równieŝ na stronie Wydziału zakładka Programy studiów, ECTS. Ponadto informacje dotyczące Zaliczania semestru studiów dostępne są w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim ( 25-49, zakładka Studia). Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 25

26 Automatyka i robotyka Specjalność: Automatyka Przemysłowa studia stacjonarne I stopnia realizacja: IIiE, ISSI Rozkład egzaminów Lp Nazwa przedmiotu sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p 1 Język angielski IV Język niemiecki IV 2 Analiza matematyczna 3 Algebra liniowa z geometrią analityczną 4 Programowanie z elementami algorytmiki 5 Fizyka dla inŝynierów 6 Metody sztucznej inteligencji 7 Podstawy elektroniki 8 Sygnały i systemy dynamiczne 9 Technika regulacji automatycznej 10 Podstawy robotyki 11 Sterowanie procesami ciągłymi 12 Systemy czasu rzeczywistego 13 Modelowanie i symulacja 14 Sterowanie procesami dyskretnymi 15 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 16 Systemy wspomagania decyzji 17 Elementy wykonawcze automatyki 18 Przetworniki pomiarowe 19 Kompatybilność elektromagnetyczna 20 Inteligentne systemy pomiarowo-sterujące w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt przedmiot wybieralny egzamin Automatyka i robotyka Specjalność: Komputerowe Systemy Sterowania i Diagnostyki studia stacjonarne I stopnia realizacja: IIiE, ISSI Lp Nazwa przedmiotu 1 Język angielski IV Język niemiecki IV 2 Analiza matematyczna 3 Algebra liniowa z geometrią analityczną 4 Programowanie z elementami algorytmiki 5 Fizyka dla inŝynierów 6 Metody sztucznej inteligencji 7 Podstawy elektroniki 8 Sygnały i systemy dynamiczne 9 Technika regulacji automatycznej 10 Podstawy robotyki 11 Sterowanie procesami ciągłymi 12 Systemy czasu rzeczywistego 13 Modelowanie i symulacja 14 Sterowanie procesami dyskretnymi 15 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 16 Systemy wspomagania decyzji 17 Diagnostyka procesów przemysłowych 18 Komputerowe wspomaganie projektowania układów sterowania Systemy SCADA Rozkład egzaminów sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt przedmiot wybieralny egzamin Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 26

27 Automatyka i robotyka Specjalność: Automatyka Przemysłowa studia niestacjonarne I stopnia realizacja: IIiE, ISSI Lp Nazwa przedmiotu 1 Język angielski III Język niemiecki III 2 Analiza matematyczna 3 Algebra liniowa z geometrią analityczną 4 Fizyka dla inŝynierów I 5 Fizyka dla inŝynierów II 6 Programowanie z elementami algorytmiki 7 Metody numeryczne 8 Metody sztucznej inteligencji 9 Podstawy elektrotechniki 10 Podstawy elektroniki 11 Sygnały i systemy dynamiczne 12 Technika regulacji automatycznej 13 Sterowanie procesami ciągłymi 14 Podstawy robotyki 15 Systemy czasu rzeczywistego 16 Modelowanie i symulacja 17 Metody analizy danych 18 Systemy wspomagania decyzji I 19 Podstawy energoelektroniki 20 Sterowanie procesami dyskretnymi 21 Elementy wykonawcze automatyki 22 Przetworniki pomiarowe 23 Kompatybilność elektromagnetyczna Inteligentne systemy pomiarowosterujące Oprogramowanie aparatury pomiarowo-sterującej Układy energoelektroniczne Rozkład egzaminów sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt przedmiot wybieralny egzamin Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 27

28 Automatyka i robotyka Specjalność: Komputerowe Systemy Sterowania i Diagnostyki studia niestacjonarne I stopnia realizacja: IIiE, ISSI Lp Nazwa przedmiotu 1 Język angielski III Język niemiecki III 2 Analiza matematyczna 3 Algebra liniowa z geometrią analityczną 4 Fizyka dla inŝynierów I 5 Fizyka dla inŝynierów II 6 Programowanie z elementami algorytmiki 7 Metody numeryczne 8 Metody sztucznej inteligencji 9 Podstawy elektrotechniki 10 Podstawy elektroniki 11 Sygnały i systemy dynamiczne 12 Technika regulacji automatycznej 13 Sterowanie procesami ciągłymi 14 Podstawy robotyki 15 Systemy czasu rzeczywistego 16 Modelowanie i symulacja 17 Metody analizy danych 18 Systemy wspomagania decyzji I 19 Podstawy energoelektroniki 20 Sterowanie procesami dyskretnymi 21 Systemy wbudowane 22 Komunikacja bezprzewodowa 23 Diagnostyka procesów przemysłowych 24 Urządzenia automatyki przemysłowej 25 Mikrosystemy cyfrowe w systemach sterowania Sprzętowe systemy sterujące Rozkład egzaminów sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt przedmiot wybieralny egzamin Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 28

29 Automatyka i robotyka Specjalność: Komputerowe Systemy Sterowania i Diagnostyki studia niestacjonarne I stopnia realizacja: IIiE, ISSI Lp Nazwa przedmiotu 1 Język angielski III Język niemiecki III 2 Analiza matematyczna 3 Algebra liniowa z geometrią analityczną 4 Fizyka dla inŝynierów I 5 Fizyka dla inŝynierów II 6 Programowanie z elementami algorytmiki 7 Metody numeryczne 8 Metody sztucznej inteligencji 9 Podstawy elektrotechniki 10 Podstawy elektroniki 11 Sygnały i systemy dynamiczne 12 Technika regulacji automatycznej 13 Sterowanie procesami ciągłymi 14 Podstawy robotyki 15 Systemy czasu rzeczywistego 16 Modelowanie i symulacja 17 Metody analizy danych 18 Systemy wspomagania decyzji I 19 Podstawy energoelektroniki 20 Sterowanie procesami dyskretnymi 21 Systemy wbudowane 22 Komunikacja bezprzewodowa 23 Diagnostyka procesów przemysłowych 24 Urządzenia automatyki przemysłowej 25 Mikrosystemy cyfrowe w systemach sterowania Sprzętowe systemy sterujące Rozkład egzaminów sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt przedmiot wybieralny egzamin II.A.9 Wydziałowy koordynator ECTS dr inŝ. Anna Pławiak-Mowna ul. Podgórna 50, pokój nr 532, Zielona Góra tel.: +48 (68) Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 29

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Kierunek: ELEKTROTECHNIKA (studia I stopnia)

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Kierunek: ELEKTROTECHNIKA (studia I stopnia) Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: ELEKTROTECHNIKA (studia I stopnia) Rok akademicki 2011/2012 Europejski System Transferu Punktów

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki. Strona 1 z 5

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki. Strona 1 z 5 Uniwersytet Zielonogórski Plan studiów Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki kierunek Automatyka i robotyka studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/18 Uwaga: zajęcia na specjalnościach

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Automatyka i robotyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Automatyka i robotyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 9 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Automatyka i robotyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2010/2011

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: AUTOMATYKA I ROBOTYKA Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu Punktów ECTS Katalog

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2011/2012

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2011/2012 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (studia I stopnia) Rok akademicki 2011/2012 Europejski System

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Nazwa kierunku studiów: Automatyka

Bardziej szczegółowo

II. Wydział Elektroniki

II. Wydział Elektroniki INFORMATORECTS WYDZIAŁElektroniki StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Redakcja: Opracowanie: Korekta: Zespółredakcyjnypodkierunkiemprodziekanadrinż.I.Poźniak-Koszałka

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Studia II stopnia Rok akademicki 2011/2012 Europejski

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych pełnych informacji dla lepszego

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Kierunek: INORMATYKA (studia I stopnia)

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Kierunek: INORMATYKA (studia I stopnia) Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INORMATYKA (studia I stopnia) Rok akademicki 2011/2012 Europejski System Transferu Punktów

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz.

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki rok akademicki 2014/2015 Opole, marzec 2014 r. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia inŝynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2009/2010

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2009/2010 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia I stopnia Rok akademicki 2009/2010 Europejski System

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA kierunek studiów ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Studia stacjonarne Plan studiów z dnia 29 marca 2012

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Matematyka w technice

Kierunek: Matematyka w technice Kierunek: Matematyka w technice Wykaz modułów kształcenia z podziałem na semestry Forma zajęć: W wykład C ćwiczenia L laboratorium P projekt S searium E egza Semestr 1 Analiza matematyczna I Algebra liniowa

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3.

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3. semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka Semestr 1 1 Algebra liniowa 12 12 24 4 egz. 2 Analiza matematyczna 24 24 48 8 egz. 3 Ergonomia i

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w systemach produkcyjnych

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w systemach produkcyjnych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w systemach prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka Semestr 1 1 Algebra liniowa 20 20 40 4 egz. 2 Analiza matematyczna 40 40 80 8 egz. 3 Ergonomia i BHP

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Technologie internetowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Technologie internetowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Technologie internetowe prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów automatyka i robotyka należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów jak: mechanika

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Załącznik 3 Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 E Z Σh

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu Załacznik 1. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, grafika

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Automatyka i Robotyka opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Inżynierski projekt dyplomowy

PROGRAM NAUCZANIA. Inżynierski projekt dyplomowy PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: AUTOMATYKA I ROBOTYKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalności: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki rok akademicki 2012/2013 Opole, czerwiec 2012 r. Tekst jednolity po zmianach uchwalonych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna Semestr I Organizacja pracy i zarządzanie 30 30-1 Matematyka 1 20 20 40-6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca Wydział Matematyki i Informatyki pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na

Bardziej szczegółowo

II. MODUŁY KSZTAŁCENIA

II. MODUŁY KSZTAŁCENIA PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł M a t e m a t y k i i I n f o r m a t y k i 2. Nazwa kierunku: I n f o r m a t y k a 3. Poziom kształcenia: s

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Zał. nr 1 do uchwały nr 77/2009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 24.09.2009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA Plan

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2015 /2016 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe Instytut Informatyki, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy internetowe, SI studia niestacjonarne Rok 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) zajęć 1 Etykieta w życiu publicznym 9 tak 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne: Podstawą decyzji o

Bardziej szczegółowo

PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA

PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓ PIERSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA Nabór 2013/2014 Obowiązuje A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. JĘZYKI OBCE 180 210 60 150 14 120 120 0 120 5 1 Język

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Kod Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Informatyka studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Informatyka studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Informatyka studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka studiów II stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna Wydział InŜynierii Mechanicznej i Informatyki al. Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa tel. 0 34 325 05 61 rekrutacja@wimii.pcz.pl www.wimii.pcz.czest.pl Studia I stopnia Studia licencjackie trwają nie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE ROCZNYM Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna ROK I E/- Organizacja pracy i zarządzanie 30 30 1 Matematyka 1 20 20 40 6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. laboratoryjne projektowe.

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. laboratoryjne projektowe. Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 17/18 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka RAR-1-1-s

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Informatyka studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka

Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka Uniwersytet Śląski Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka (przyjęty przez Radę Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa inżynieria produkcji nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej mechanika i budowa maszyn mechatronika transport

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr Semestr 4 E Z Sh W C L S P W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017 /2018 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 1-go STOPNIA (W UKŁADZIE SEMESTRALNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM A K L S P

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 1-go STOPNIA (W UKŁADZIE SEMESTRALNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM A K L S P Semestr I INFORMATYKA PLAN STUDIÓ STACJONARNYCH 1-go STOPNIA ( UKŁADZIE SEMESTRALNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2016-17 stęp do matematyki 30 30 zo 3 Podstawy programowania 2 20 45 65

Bardziej szczegółowo

15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS

15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS I Lp. Nazwa modułu E/Z Treści podstawowe P 01 Matematyka I E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka II E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki E 60 30 0 30 0 5 30 30 5 04 Chemia ogólna

Bardziej szczegółowo

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz.

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. Lp. Nazwa modułu Kod modułu E/Z I Treści podstawowe P 01 Matematyka 1 01 101P01 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka 2 01 201P02 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki 02 102P03 E

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Automatyka i Robotyka POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Automatyka i Robotyka POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/0 Zał. nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: ELEKTRYCZNY Automatyka i Robotyka II stopień, studia

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015-16

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015-16 Rok I INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NISTACJONARNYCH ( UKŁADZI ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄC SIĘ ROKU AKADMICKIM 2015-16 Podstawy programowania 15 30 45 1 7 Systemy operacyjne 15 25 40 5 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe Instytut Informatyki, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, BSiSI studia niestacjonarne Rok 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) zajęć 1 Etykieta

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Nr 18 Rady WMiI z dnia 28 marca 2017 roku Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od 2017/18 Forma

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 217/218 Język wykładowy: Polski Semestr 1 IIN-1-13-s

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 70/2016/2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z dnia r.

Nazwa przedmiotu. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 70/2016/2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z dnia r. Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalności: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA, STACJONARNE. Podstawowych Problemów Techniki. Optyka okularowa. Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała z dnia Obowiązuje od

PLAN STUDIÓW I STOPNIA, STACJONARNE. Podstawowych Problemów Techniki. Optyka okularowa. Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała z dnia Obowiązuje od PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 Studia WYDZIAŁ KIERUNEK SPECJALNOŚĆ I STOPNIA, STACJONARNE typ i system Podstawowych Problemów Techniki Fizyka Techniczna Optyka okularowa Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mikroelektronika w technice i medycynie Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne.

Kierunek: Mikroelektronika w technice i medycynie Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Mikroelektronika w technice i medycynie Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik:

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat akademicki). II. SYLWETKA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: MECHATRONIKA

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: MECHATRONIKA DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: MECHATRONIKA Spis treści: 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 2. Efekty kształcenia 3. Program studiów 4. Warunki realizacji programu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA Zał. nr do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA Plan studiów

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 RME-1-103-s Podstawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała Nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała Nr 55/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia Podstawy prawne. 1 15 1 Podstawy ekonomii. 1 15 15 2 Metody uczenia się i studiowania. 1 15 1 Środowisko programisty. 1 30 3 Komputerowy

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Automatyki. Specjalność: Systemy automatyki (studia II stopnia)

Katedra Systemów Automatyki. Specjalność: Systemy automatyki (studia II stopnia) Katedra Systemów Automatyki 1 Profil absolwenta (wiedza) Studenci naszej specjalności posiądą niezbędną wiedzę z zakresu: opracowywania algorytmów sterowania procesami w oparciu o najnowsze metody teorii

Bardziej szczegółowo