Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2011/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2011/2012"

Transkrypt

1 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (studia I stopnia) Rok akademicki 2011/2012 Europejski System Transferu Punktów ECTS Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 1 Katalog ECTS Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

2 Część I. Informacja o Wydziale 1.1. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Adres korespondencyjny: Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Ul. Podgórna Zielona Góra Dziekanat tel.: Sekretariat Dziekana tel.: fax: Lokalizacja wydziału w Zielonej Górze: Władze Wydziału DZIEKAN dr hab. inŝ. Andrzej Pieczyński, prof. UZ tel.: +48 (68) , Prodziekan ds. Jakości Kształcenia dr inŝ. Anna Pławiak-Mowna tel.: +48 (68) , Prodziekan ds. Rozwoju dr inŝ. Piotr Bubacz tel.: +48 (68) , Ogólne informacje o wydziale Obecnie Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego ma w swej strukturze: Instytut Informatyki i Elektroniki o Zakład Elektroniki i Układów Mikroprocesorowych o Zakład InŜynierii Komputerowej o Zakład Technik Informatycznych Instytut InŜynierii Elektrycznej o Zakład Energoelektroniki o Zakład Systemów Elektroenergetycznych Instytut Metrologii Elektrycznej o Zakład Metrologii Elektrycznej o Zakład Teorii Obwodów Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 2 Katalog ECTS Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

3 o Zakład Telekomunikacji Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych o Zakład Systemów Informatycznych i Obliczeń Inteligentnych o Zakład Robotyki i Systemów Sterowania o Zakład Teleinformatyki i Bezpieczeństwa Komputerowego WEIiT prowadzi cztery kierunki studiów: - automatyka i robotyka studia I stopnia i II stopnia (w planach złoŝenie wniosku do MNiSW o uruchomienie studiów III stopnia), - elektrotechnika studia I, II i III stopnia, - elektronika i telekomunikacja studia I stopnia, - informatyka studia I, II i III stopnia, oraz jeden kierunek międzywydziałowy inŝynieria biomedyczna. Wydział oferuje podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych. Pełna oferta studiów na bieŝący rok akademicki znajduje się na stronie internetowej Wydziału zakładka dydaktyka: studia podyplomowe. WEIiT uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na następujące kierunki: Elektrotechnika Elektronika i telekomunikacja Informatyka Pozostałe kierunki (nowopowstałe, nie zrealizowano pełnego cyklu kształcenia) nie podlegały jeszcze ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Od 1996 roku Wydział posiada takŝe uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, a od 2001 roku posiada uprawnienia nadawania stopnia doktora habilitowanego w tej dyscyplinie. Od 2002 roku WEIiT posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Wydział legitymuje się I kategorią MNiSzW. W lipcu br. złoŝono wniosek do MNiSW o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka. W poszczególnych instytutach Wydziału prowadzona jest działalność naukowo-badawcza w następujących dyscyplinach: automatyka i robotyka, elektrotechnika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka, inzynieria biomedyczna. Tematyka realizowanych na Wydziale projektów badawczo-wdroŝeniowych pozwala wprowadzać nowe technologie do nauczania przez udostępnianie studentom doświadczeń z prowadzonych badań. Realizowane badania w znacznym stopniu odpowiadają kierunkom i specjalnościom dydaktycznym oferowanym studentom Wydziału. Badania naukowe w dziedzinie automatyka i robotyka moŝna skojarzyć z następującymi tematami: zastosowanie sztucznej inteligencji w diagnostyce procesów; zagadnienia optymalizacji strukturalnej i parametrycznej oraz analiza własności i rozwój metod i technik sterowania układów wielowymiarowych (nd) oraz procesów powtarzalnych. Prace badawcze w dyscyplinie elektronika i telekomunikacja dotyczą następujących grup tematycznych: projektowanie urządzeń i systemów elektronicznych; systemy ochrony informacji przed zakłóceniami i niepowołanym dostępem. Badania naukowe w dyscyplinie elektrotechnika obejmują: pomiary precyzyjne wybranych wielkości elektrycznych; syntezę obwodową i sterowanie przepływem energii elektrycznej w Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 3 Katalog ECTS Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

4 układach i systemach elektrycznych; topologie, metody analizy, modelowanie oraz właściwości nowych układów energoelektronicznych. W dyscyplinie informatyka prowadzone są badania w tematach: analiza i synteza inteligentnych systemów pomiarowo-sterujących; grafika komputerowa i multimedia; informatyka kwantowa; metody projektowania systemów informacyjnych; sztuczne sieci neuronowe w modelowaniu i identyfikacji; zaawansowane metody specyfikacji, analizy, syntezy i implementacji systemów cyfrowych realizowanych w postaci układów typu ASIC; zintegrowane projektowanie sprzętu i oprogramowania. Badania naukowe w dyscyplinie inzynieria biomedyczna moŝna podzielić na dwa obszary tematyczne: obrazowanie medyczne oraz diagnostykę medyczną. WEIiT oferuje swoim studentom moŝliwość udziału w następujących kołach naukowych: Studenckie Koło Grafiki Komputerowej; Studenckie Koło Grafiki Komputerowej i Multimediów: Cyfrowa kinematografia; Studenckie Koło Naukowe Informatyki: UZ.NET; Studenckie Koło Naukowe Projektowania Systemów Cyfrowych: fantasic; Studenckie Koło Naukowe Testowania Oprogramowania, Sprzętu Komputerowego i Aparatury Pomiarowej: Test IT; Studenckie Koło Naukowe Modelowania i Symulacji Układów; Studenckie Koło Naukowe Energoelektroniki; PESUZ; Studenckie Koło Informatyki i Elektroniki Uniwersytetu Zielonogórskiego. W ramach ww. kół studenci zajmują się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą informatyką, elektroniką i elektrotechniką - od nowoczesnych metod projektowania systemów cyfrowych, poprzez najwaŝniejsze techniki programowania do symulacji układów elektrycznych i energoelektronicznych. Więcej informacji na temat Kół Naukowych znajduje się na stronach Instytutów: zakładka Instytuty 1.4. Kierunki i specjalności STUDIA STACJONARNE Studia pierwszego stopnia 3,5 letnie studia inŝynierskie AUTOMATYKA I ROBOTYKA Specjalności : Automatyka przemysłowa Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Specjalności : Aparatura elektroniczna Elektronika przemysłowa Teleinformatyka Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 4 Katalog ECTS Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

5 ELEKTROTECHNIKA Specjalności : Cyfrowe systemy pomiarowe Elektroenergetyka i energoelektronika Systemy pomiarowe i elektroenergetyka INFORMATYKA Specjalności: InŜynieria systemów mikroinformatycznych Przemysłowe systemy informatyczne Sieciowe systemy Informatyczne Studia drugiego stopnia 1,5 letnie magisterskie AUTOMATYKA I ROBOTYKA Komputerowe systemy automatyki ELEKTROTECHNIKA Cyfrowe systemy pomiarowe Elektroenergetyka i energoelektronika Systemy pomiarowe i elektroenergetyka INFORMATYKA InŜynieria komputerowa InŜynieria oprogramowania Przemysłowe systemy informatyczne STUDIA NIESTACJONARNE Studia pierwszego stopnia 4 letnie studia inŝynierskie AUTOMATYKA I ROBOTYKA Specjalności : Automatyka przemysłowa Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Specjalności : Aparatura elektroniczna Elektronika przemysłowa Teleinformatyka ELEKTROTECHNIKA Specjalności : Cyfrowe systemy pomiarowe Elektroenergetyka i energoelektronika Systemy pomiarowe i elektroenergetyka INFORMATYKA Specjalności: InŜynieria systemów mikroinformatycznych Przemysłowe systemy informatyczne Sieciowe systemy informatyczne Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 5 Katalog ECTS Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

6 Studia drugiego stopnia - 2 letnie magisterskie AUTOMATYKA I ROBOTYKA Komputerowe systemy automatyki ELEKTROTECHNIKA Cyfrowe systemy pomiarowe Elektroenergetyka i energoelektronika Systemy pomiarowe i elektroenergetyka INFORMATYKA InŜynieria komputerowa InŜynieria oprogramowania Przemysłowe systemy informatyczne Studia trzeciego stopnia - 4 letnie doktoranckie dyscypliny: ELEKTROTECHNIKA, INFORMATYKA Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 6 Katalog ECTS Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

7 Część II.A INFORMACJE O STUDIACH NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA I STOPNIA Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 7 Katalog ECTS Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

8 II.A.1 Przyznawane kwalifikacje Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja to studia pierwszego stopnia, studia w trybie stacjonarnym trwają 7 semestrów, a studia niestacjonarne 8 semestrów. Minimalna liczba godzin wnosi 2500 (wg standardów opublikowanych w załączniku nr 23 do Rozporządzenia MNiSW z dnia 12 lipca 2007). Student powinien uzyskać minimum 210 punktów ECTS w roku akademickim. Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 19 grudnia (po spełnieniu warunków tam wskazanych) po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł inŝyniera. II.A.2 Warunki przyjęć Na stronie znajdują się najwaŝniejsze informacje na temat zasad i przebiegu rekrutacji. Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z nową i starą maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji. Zasady rekrutacji Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia waŝona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego ( nowa" matura) lub egzaminu dojrzałości ( stara" matura) z określonych dla kierunku przedmiotów. Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru: R = 0,20m1 + 0,20m2 + 0,10o1 + 0,10o2 + 0,05p1 + 0,05p2 + 0,15d1 + 0,15d2 gdzie: m1, m2 - punkty za przedmiot matematyka, o1, o2 - punkty za przedmiot język obcy nowoŝytny, p1, p2 - punkty za przedmiot język, d1, d2 - punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka; przy interpretacji oznaczeń dla "nowej" matury: m1 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, m2 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym, o1 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowoŝytnego na poziomie podstawowym, o2 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowoŝytnego na poziomie rozszerzonym, p1 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka ego na poziomie podstawowym, p2 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka ego na poziomie rozszerzonym, d1 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z przedmiotu wybranego na poziomie podstawowym, d2 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z przedmiotu wybranego na poziomie rozszerzonym. przy interpretacji oznaczeń dla "starej" matury: m1 - punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z matematyki, m2 - punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z matematyki, o1 - punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowoŝytnego, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 8 Katalog ECTS Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

9 o2 - punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowoŝytnego, p1 - punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka ego, p2 - punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka ego, d1 - punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z przedmiotu wybranego, d2 - punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z przedmiotu wybranego; Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości ( starej" maturze) przelicza się na punkty według następujących zasad: w skali 6-stop.: cel.-90pkt., bdb.-75pkt., db.-60pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.; w skali 4-stop.: bdb.-90pkt., db.-60pkt., dst.-30pkt.. W przypadku nowej" matury do postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się liczbę punktów ze świadectwa dojrzałości uzyskaną za egzaminy maturalne. JeŜeli na świadectwie dojrzałości nie ma punktów lub ocen z odpowiedniego egzaminu z określonego przedmiotu do rankingu przyjmuje się liczbę punktów zero, z tym Ŝe: w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości ( nowa" matura) podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są teŝ punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony, w przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości ( stara" matura) nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny, za równowaŝny przedmiotowi informatyka uwaŝane są przedmioty o nazwach: elementy informatyki, podstawy informatyki lub technologia informacyjna; za równowaŝny przedmiotowi fizyka i astronomia uwaŝane są przedmioty o nazwach: fizyka, fizyka z astronomią. Zwolnienie z egzaminu dojrzałości z języka obcego na podstawie certyfikatu jest równoznaczne z uzyskaniem oceny celującej ( stara" matura) lub maksymalnej liczby punktów ( nowa" matura) z tego przedmiotu. Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji. Studia stacjonarne Limit przyjęć Kalendarz rekrutacji I NABÓR przyjmowanie dokumentów od do ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia do nadsyłanie pisemnych potwierdzeń woli podjęcia studiów oraz kompletu wymaganych dokumentów do ogłoszenie listy osób przyjętych na studia do II NABÓR przyjmowanie dokumentów do ogłoszenie listy osób przyjętych na studia do Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 9 Katalog ECTS Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

10 III NABÓR przyjmowanie dokumentów do ogłoszenie listy osób przyjętych na studia do Studia niestacjonarne Limit przyjęć 60 Kalendarz rekrutacji I NABÓR przyjmowanie dokumentów do ogłoszenie listy osób przyjętych na studia do II NABÓR przyjmowanie dokumentów do ogłoszenie listy osób przyjętych na studia do III NABÓR przyjmowanie dokumentów do Opłata za semestr zł II.A.3 Rodzaj studiów Studia stacjonarne. Studia niestacjonarne. II.A.4 Kluczowe efekty kształcenia Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wdraŝania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny oraz w przedsiębiorstwach operatorskich sieci i usług telekomunikacyjnych. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie w zakresie podstaw matematyki umiejętności i kompetencje: posługiwania się podstawowym aparatem matematycznym. 2. Kształcenie w zakresie fizyki umiejętności i kompetencje: rozumienia zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie; pomiaru i określania podstawowych wielkości fizycznych; opisu pól elektrycznych i magnetycznych statycznych i zmiennych; obliczania parametrów ruchu falowego w wolnej przestrzeni. 3. Kształcenie w zakresie metodyki i techniki programowania Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 10 Katalog ECTS Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

11 umiejętności i kompetencje: algorytmizacji problemów; implementacji algorytmów w wybranym języku programowania i środowisku programistycznym; tworzenia programów strukturalnych i obiektowych; konstruowania dynamicznych struktur danych; wykonywania obliczeń numerycznych i przetwarzania danych. 4. Kształcenie w zakresie techniki obliczeniowej i symulacyjnej umiejętności i kompetencje: stosowania metod numerycznych i symulacyjnych do zadań inŝynierskich w elektronice i telekomunikacji; dokumentowania wyników obliczeń i symulacji. 5. Kształcenie w zakresie obwodów i sygnałów umiejętności i kompetencje: analizy liniowych obwodów analogowych i podstawowych obwodów nieliniowych z wykorzystaniem metod operatorowych i metod komputerowych. B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie inŝynierii materiałowej i konstrukcji urządzeń umiejętności i kompetencje: doboru materiałów, elementów i konstrukcji urządzeń do wymagań technicznych i warunków eksploatacyjnych; projektowania urządzeń i procesów montaŝu wraz z dokumentacją techniczną. 2. Kształcenie w zakresie elementów elektronicznych umiejętności i kompetencje: rozumienia budowy, zasad działania, niezawodnego uŝytkowania i stosowania półprzewodnikowych elementów elektronicznych oraz ich modeli. 3. Kształcenie w zakresie optoelektroniki umiejętności i kompetencje: doboru podzespołów optoelektronicznych do wybranych zastosowań; projektowania podstawowych układów optoelektronicznych; stosowania podstawowych optoelektronicznych przyrządów pomiarowych. 4. Kształcenie w zakresie analogowych układów elektronicznych umiejętności i kompetencje: projektowania struktur układowych realizujących załoŝone funkcje; analizowania właściwości w zakresie pracy stałoprądowej, w dziedzinach czasu i częstotliwości; stosowania narzędzi komputerowego wspomagania projektowania i symulacji; uruchamiania układów prototypowych i przeprowadzania pomiarów laboratoryjnych. 5. Kształcenie w zakresie techniki bardzo wysokich częstotliwości umiejętności i kompetencje: rozumienia podstawowych technik prowadzenia i rozpraszania fal w liniach transmisyjnych oraz układach pasywnych i aktywnych w zakresie bardzo wysokich częstotliwości; posługiwania się obwodami zastępczymi złoŝonymi z linii długich i elementów o stałych skupionych do analizowania właściwości układów bardzo wysokich częstotliwości. 6. Kształcenie w zakresie metrologii umiejętności i kompetencje: planowania i wykonywania pomiarów; analizy wyników oraz przygotowania sprawozdań z przeprowadzonych badań. 7. Kształcenie w zakresie techniki cyfrowej umiejętności i kompetencje: opisu, analizy i projektowania podstawowych układów cyfrowych; korzystania z katalogów i not aplikacyjnych elementów scalonych oraz z oprogramowania do projektowania i symulacji układów cyfrowych. 8. Kształcenie w zakresie architektury komputerów i systemów operacyjnych umiejętności i kompetencje: tworzenia programów na poziomie rozkazów procesora i ich łączenia z kodem w języku wysokiego poziomu; korzystania w programach z interfejsu aplikacyjnego oraz pracy w środowisku systemu operacyjnego; zarządzania procesami; realizacji operacji plikowych; tworzenia skryptów; zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego. 9. Kształcenie w zakresie wybranych języków programowania wysokiego poziomu umiejętności i kompetencje: doboru języka programowania do rozwiązywania problemów w zakresie oprogramowania sprzętu i usług; wytwarzania oprogramowania w zakresie poznanych języków programowania; specyfikowania podstawowych wymagań dla informatyków w zakresie oprogramowania (tworzenia interfejsów); tworzenia i wbudowywania serwisów informacyjnych do urządzeń oraz odpowiedniego ich oprogramowania i konfigurowania. 10. Kształcenie w zakresie przetwarzania sygnałów umiejętności i kompetencje: stosowania narzędzi i algorytmów analogowych oraz cyfrowych przetwarzania sygnałów; analizowania sygnałów i systemów w dziedzinie czasu i częstotliwości; projektowania podstawowych systemów cyfrowego przetwarzania sygnałów. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 11 Katalog ECTS Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

12 11. Kształcenie w zakresie układów i systemów scalonych umiejętności i kompetencje: projektowania układów i systemów scalonych najnowszych generacji z uwzględnieniem uzysku, niezawodności, kosztów produkcji, szumów, ochrony własności intelektualnej oraz standardowych języków opisu sprzętu; testowania i diagnozowania modułów scalonych metodami elektrycznymi, termicznymi i optycznymi; wyboru właściwej techniki i technologii stosownie do rozwiązywanego problemu. 12. Kształcenie w zakresie podstaw telekomunikacji umiejętności i kompetencje: posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu telekomunikacji; przedstawiania sygnałów telekomunikacyjnych w dziedzinie czasu i częstotliwości; porównywania transmisji analogowych i cyfrowych; doboru sygnałów do właściwości kanału telekomunikacyjnego; określania roli kodowania w przesyłaniu informacji i kryteriów jakości transmisji. 13. Kształcenie w zakresie systemów i sieci telekomunikacyjnych umiejętności i kompetencje: analizy systemów i sieci telekomunikacyjnych z punktu widzenia wyboru rodzaju usług i technik sieciowych; rozumienia kierunków rozwoju technik, systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. 14. Kształcenie w zakresie anten i propagacji fal umiejętności i kompetencje: interpretacji fizycznej parametrów antenowych; oceny przydatności anteny do danego zastosowania na podstawie specyfikacji katalogowej; określania propagacji fal radiowych z punktu widzenia rodzaju ich zastosowania; wyboru właściwej metody wyznaczania tłumienia propagacyjnego. 15. Kształcenie w zakresie technik bezprzewodowych umiejętności i kompetencje: rozumienia bezprzewodowych technik i systemów transmisji informacji; stosowania parametrów uŝytkowych łącza radiokomunikacyjnego. 16. Kształcenie w zakresie technik multimedialnych umiejętności i kompetencje: rozumienia zastosowań, organizacji i sposobu funkcjonowania multimedialnych usług interaktywnych; stosowania elementów przekazu multimedialnego oraz technik przetwarzania oraz kodowania dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach; integrowania urządzeń foniczno-wizyjnych, komputerowych i telekomunikacyjnych.. II.A.5 Sylwetka absolwenta Absolwent studiów inŝynierskich I stopnia posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wdraŝania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny oraz w przedsiębiorstwach operatorskich sieci i usług telekomunikacyjnych. Absolwent zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Aparatura elektroniczna Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach, w których występuje konieczność projektowania, uruchamiania lub eksploatacji nowoczesnych urządzeń i systemów zarówno elektronicznych, jak i telekomunikacyjnych. Studia w szczególności przygotowują do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności: projektowania, konstruowania i oprogramowania urządzeń i systemów elektronicznych realizowanych z zastosowaniem układów analogowych, cyfrowych i w technice mieszanej; projektowania i eksploatacji systemów do przetwarzania, przesyłania i przechowywania informacji audiowizualnych oraz narzędzi programowych technik multimedialnych; stosowania techniki mikroprocesorowej i technologii internetowych w aparaturze elektronicznej; posługiwania się nowoczesną aparaturą pomiarową; posługiwania się nowoczesnymi narzędziami programowymi do komputerowego wspomagania projektowania (CAD); projektowania systemów pomiarowo-sterujących. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 12 Katalog ECTS Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

13 Elektronika przemysłowa Uzyskana wiedza dotyczy problemów: budowy i eksploatacji układów elektronicznych i energoelektronicznych; technik sterowania procesami i urządzeniami elektrycznymi; kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń elektrycznych; obsługi i programowania komputerów oraz pracy w sieciach informatycznych; zastosowania programów typu CAD do badań symulacyjnych i projektowania obwodów elektrycznych; komputerowej automatyki przemysłowej; programowania sterowników PLC; cyfrowej telewizji; podstaw elektroakustyki; elektronicznej aparatury medycznej. Po ukończeniu studiów absolwent: moŝe pracować przy eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych; zna zasady budowy układów zasilania w telekomunikacji oraz filtrów zakłóceń elektromagnetycznych, a takŝe racjonalne warunki ich stosowania; zna podstawy programowania mikroprocesorów i procesorów sygnałowych oraz podstawy metod cyfrowego przetwarzania sygnałów; zna zasady budowy układów cyfrowej telewizji, elektroakustyki oraz elektronicznej aparatury medycznej; zna warunki bezpiecznego uŝytkowania energii elektrycznej oraz posiada wiedzę ekonomiczną dotyczącą racjonalnej gospodarki energią elektryczną. Teleinformatyka Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, a takŝe w róŝnego rodzaju firmach przy eksploatacji nowoczesnych urządzeń i systemów zarówno elektronicznych jak i telekomunikacyjnych. Studia w szczególności przygotowują do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności: stosowania techniki mikroprocesorowej i cyfrowego przetwarzania sygnałów, a w szczególności procesorów sygnałowych i elektronicznych układów scalonych do realizacji poszczególnych bloków systemów telekomunikacyjnych; projektowania i eksploatacji systemów do przetwarzania i przechowywania informacji audiowizualnych oraz narzędzi programowych technik multimedialnych; stosowania technologii internetowych obejmujących w szczególności internetowe bazy danych, sieci komputerowe, usługi webowe; projektowanie i zarządzanie sieciami bezprzewodowymi; projektowanie i administrowanie systemów teleinformatycznych; projektowanie i administrowanie systemami bezpieczeństwa sieciowego; zarządzania usługami telekomunikacyjnymi. II.A.6 Warunki przyjęcia na studia II stopnia Wydział EIiT nie realizuje studiów II stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja. Na stronie znajdują się najwaŝniejsze informacje na temat zasad i przebiegu rekrutacji. Zasady rekrutacji Uprawnione do podjęcia studiów drugiego stopnia są osoby, które mają tytuł magistra, inŝyniera, licencjata lub równorzędny. Kandydaci na studia przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie punktacji: za przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, za zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 13 Katalog ECTS Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

14 W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów: jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa, jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden, nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów. Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego. Wynik ukończenia studiów, oceny i średnie S ustalone według skali ocen stosowanej na innych uczelniach, przeliczane są na wynik, oceny i średnie N w skali ocen stosowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim zgodnie z wzorem: N = 3 ( S-m) / (M - m) + 2, gdzie: M - jest maksymalną, m - minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej na innej uczelni. Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, mogą być zobowiązane do uzupełnienia róŝnic programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminach ustalonych przez dziekana. II.A.7 Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS Program studiów pierwszego stopnia obejmuje przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności, wynikające ze standardów kształcenia na kierunku Elektronika i telekomunikacja oraz przedmioty związane z wybraną przez studenta specjalnością. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 14 Katalog ECTS Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

15 STUDIA STACJONARNE Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 15 Katalog ECTS Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

16 Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Aparatura Elektroniczna Elektronika i Telekomunikacja Studia I stopnia studia stacjonarne I stopnia realizacja: IIiE, IME Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p inne wymagania (obowiązkowe) 1 Technologia informacyjna Bezpieczeństwo pracy Wychowanie fizyczne I Wychowanie fizyczne II Praca przejściowa Komunikacja interpersonalna Seminarium specjalistyczne Ergonomia Ochrona własności intelektualnej 1 2 inne wymagania (wybieralne) 10 Psychologia 1 2 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Język angielski I 1 2 Język niemiecki I Język angielski II 1 2 Język niemiecki II Język angielski III 1 2 Język niemiecki III Język angielski IV 2 2 Język niemiecki IV 2 2 treści podstawowe (obowiązkowe) 15 Analiza matematyczna Algebra liniowa z geometrią analityczną Matematyczne podstawy techniki Fizyka Metodyki i techniki programowania I Metody analizy danych Fizyczne podstawy elektryki Metodyki i techniki programowania II Sygnały i obwody Techniki obliczeniowe i symulacyjne treści kierunkowe (obowiązkowe) 25 InŜynieria materiałowa Przyrządy półprzewodnikowe Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 16 Katalog ECTS Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

17 27 Konstrukcje mechaniczne w aparaturze elektr. i telekom Architektura komputerów i systemy operacyjne Elektroniczne układy analogowe Technika cyfrowa Podstawy telekomunikacji Anteny i propagacja fal Języki programowania Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów Cyfrowe systemy telewizji Systemy i sieci telekomunikacyjne rozszerzenie treści z grupy podstawowych i kierunkowych (obowiązkowe) 37 Podstawy elektrotechniki Metrologia Sieci komputerowe Układy i systemy mikroprocesorowe Cyfrowe przetwarzanie sygnałów specjalistyczny (obowiązkowe) 42 Specjalizowane układy elektroniczne CAD układów elektronicznych Układy interfejsowe Bezprzewodowe sieci sensorowe specjalistyczny (wybieralne) 46 Oprogramowanie aparatury mikroprocesorowej Oprogramowanie systemów elektronicznych Technologie internetowe i sieci bezprzewodowe Zastosowanie mikroprocesorów Projektowanie urządzeń elektronicznych Technika sensorowa Komputerowe systemy pomiarowo-sterujące Zastosowanie procesorów DSP Elektronika w sprzęcie powszechnego uŝytku Komputerowa symulacja systemów elektronicznych inne 51 Podstawy normalizacji 1 1 inne wymagania (obowiązkowe) 52 Praktyka zawodowa Seminarium dyplomowe I Seminarium dyplomowe II Praca dyplomowa 3 1 Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 30p 24h / 30p 26h / 30p 27h / 30p 29h / 30p 27h / 30p 177h / 31p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt przedmiot wybieralny egzamin praca dyplomowa Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 17 Katalog ECTS Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

18 Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Elektronika Przemysłowa studia stacjonarne I stopnia realizacja: IIE Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p inne wymagania (obowiązkowe) 1 Technologia informacyjna Bezpieczeństwo pracy Wychowanie fizyczne I Wychowanie fizyczne II Praca przejściowa Komunikacja interpersonalna Seminarium specjalistyczne Ergonomia Ochrona własności intelektualnej 1 2 inne wymagania (wybieralne) 10 Psychologia 1 2 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Język angielski I 1 2 Język niemiecki I Język angielski II 1 2 Język niemiecki II Język angielski III 1 2 Język niemiecki III Język angielski IV 2 2 Język niemiecki IV 2 2 treści podstawowe (obowiązkowe) 15 Analiza matematyczna Algebra liniowa z geometrią analityczną Matematyczne podstawy techniki Fizyka Metodyki i techniki programowania I Metody analizy danych Fizyczne podstawy elektryki Metodyki i techniki programowania II Sygnały i obwody Techniki obliczeniowe i symulacyjne treści kierunkowe (obowiązkowe) 25 InŜynieria materiałowa Przyrządy półprzewodnikowe Konstrukcje mechaniczne w aparaturze elektr. i telekom Architektura komputerów i systemy operacyjne Elektroniczne układy analogowe Technika cyfrowa Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 18 Katalog ECTS Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

19 31 Podstawy telekomunikacji Anteny i propagacja fal Języki programowania Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów Cyfrowe systemy telewizji Systemy i sieci telekomunikacyjne rozszerzenie treści z grupy podstawowych i kierunkowych (obowiązkowe) 37 Podstawy elektrotechniki Metrologia Sieci komputerowe Układy i systemy mikroprocesorowe Cyfrowe przetwarzanie sygnałów specjalistyczny (obowiązkowe) 42 Układy energoelektroniczne Modelowanie i komputerowe wspomaganie projektowania Kompatybilność elektromagnetyczna Automatyka przemysłowa i sterowniki PLC specjalistyczny (wybieralne) 46 Programowanie procesorów sygnałowych Systemy multimedialne Napędy precyzyjne i roboty przemysłowe Techniki wielkiej częstotliwości Elektroakustyka i systemy estradowe Filtracja i separacja w układach elektronicznych Eksploatacja systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych Zjawiska bioelektromagnetyczne i aparatura medyczna Układy zasilania z odnawialnymi źródłami energii Wybrane układy elektroniczne i optoelektroniczne inne 51 Podstawy normalizacji 1 1 inne wymagania (obowiązkowe) 52 Praktyka zawodowa Seminarium dyplomowe I Seminarium dyplomowe II Praca dyplomowa 3 1 Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 30p 24h / 30p 26h / 30p 27h / 30p 29h / 30p 27h / 30p 177h / 31p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt przedmiot wybieralny egzamin praca dyplomowa Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 19 Katalog ECTS Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

20 Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Teleinformatyka studia stacjonarne I stopnia realizacja: IME, ISSI Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p inne wymagania (obowiązkowe) 1 Technologia informacyjna Bezpieczeństwo pracy Wychowanie fizyczne I Wychowanie fizyczne II Praca przejściowa Komunikacja interpersonalna Seminarium specjalistyczne Ergonomia Ochrona własności intelektualnej 1 2 inne wymagania (wybieralne) 10 Psychologia 1 2 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Język angielski I 1 2 Język niemiecki I Język angielski II 1 2 Język niemiecki II Język angielski III 1 2 Język niemiecki III Język angielski IV 2 2 Język niemiecki IV 2 2 treści podstawowe (obowiązkowe) 15 Analiza matematyczna Algebra liniowa z geometrią analityczną Matematyczne podstawy techniki Fizyka Metodyki i techniki programowania I Metody analizy danych Fizyczne podstawy elektryki Metodyki i techniki programowania II Sygnały i obwody Techniki obliczeniowe i symulacyjne treści kierunkowe (obowiązkowe) 25 InŜynieria materiałowa Przyrządy półprzewodnikowe Konstrukcje mechaniczne w aparaturze elektr. i telekom Architektura komputerów i systemy operacyjne Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 20 Katalog ECTS Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

21 29 Elektroniczne układy analogowe Technika cyfrowa Podstawy telekomunikacji Anteny i propagacja fal Języki programowania Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów Cyfrowe systemy telewizji Systemy i sieci telekomunikacyjne rozszerzenie treści z grupy podstawowych i kierunkowych (obowiązkowe) 37 Podstawy elektrotechniki Metrologia Sieci komputerowe Układy i systemy mikroprocesorowe Cyfrowe przetwarzanie sygnałów specjalistyczny (obowiązkowe) 42 Sieci bezprzewodowe I Aplikacje internetowe Bezpieczeństwo sieci Usługi teleinformatyczne specjalistyczny (wybieralne) 46 Integracja usług telekomunikacyjnych z sieciami Sieci szerokopasmowe Bezpieczeństwo systemów informatycznych Sieci bezprzewodowe II Miernictwo telekomunikacyjne Projektowanie systemów antenowych Programowanie urządzeń mobilnych Zaawansowane techniki WWW Elementy sztucznej inteligencji Media cyfrowe inne 51 Podstawy normalizacji 1 1 inne wymagania (obowiązkowe) 52 Praktyka zawodowa Seminarium dyplomowe I Seminarium dyplomowe II Praca dyplomowa 3 1 Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 30p 24h / 30p 26h / 30p 27h / 30p 29h / 30p 27h / 30p 177h / 31p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt przedmiot wybieralny egzamin praca dyplomowa Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 21 Katalog ECTS Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

22 STUDIA NIESTACJONARNE Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Katalog ECTS Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia inŝynierskie (stacjonarne i niestacjonarne)

23 Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Aparatura Elektroniczna studia niestacjonarne I stopnia realizacja: IIiE, IME Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p inne wymagania (obowiązkowe) 1 Technologia informacyjna Praca przejściowa Seminarium specjalistyczne Bezpieczeństwo pracy Ergonomia Komunikacja interpersonalna Ochrona własności intelektualnej 1 1 inne wymagania (wybieralne) 8 Język angielski I 1 2 Język niemiecki I Język angielski II 1 2 Język niemiecki II Język angielski III 3 2 Język niemiecki III Psychologia 1 1 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem 1 1 treści podstawowe (obowiązkowe) 12 Analiza matematyczna I Algebra liniowa z geometrią analityczną Matematyczne podstawy techniki Metody analizy danych I Fizyka Metodyki i techniki programowania I Analiza matematyczna II Metody analizy danych II Fizyczne podstawy elektryki Metodyki i techniki programowania II Sygnały i obwody Techniki obliczeniowe i symulacyjne treści kierunkowe (obowiązkowe) 24 Przyrządy półprzewodnikowe Elektroniczne układy analogowe Technika cyfrowa Podstawy telekomunikacji InŜynieria materiałowa Konstrukcje mechaniczne w aparaturze elektr. i telekom Architektura komputerów i systemy operacyjne Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 23 Katalog ECTS Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia inŝynierskie (stacjonarne i niestacjonarne)

24 31 Anteny i propagacja fal Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów Systemy i sieci telekomunikacyjne Języki programowania Cyfrowe systemy telewizji rozszerzenie treści z grupy podstawowych i kierunkowych (obowiązkowe) 36 Podstawy elektrotechniki Metrologia Sieci komputerowe Układy i systemy mikroprocesorowe I Układy i systemy mikroprocesorowe II Cyfrowe przetwarzanie sygnałów specjalistyczny (obowiązkowe) 42 Specjalizowane układy elektroniczne CAD układów elektronicznych Układy interfejsowe Bezprzewodowe sieci sensorowe specjalistyczny (wybieralne) 46 Oprogramowanie aparatury mikroprocesorowej Oprogramowanie systemów elektronicznych Technologie internetowe i sieci bezprzewodowe Zastosowanie mikroprocesorów Projektowanie urządzeń elektronicznych Technika sensorowa Komputerowe systemy pomiarowo-sterujące Zastosowanie procesorów DSP Elektronika w sprzęcie powszechnego uŝytku Komputerowa symulacja systemów elektronicznych inne 51 Podstawy normalizacji 1 1 inne wymagania (obowiązkowe) 52 Praktyka zawodowa Seminarium dyplomowe I Seminarium dyplomowe II Praca dyplomowa 3 1 Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 25p 22h / 24p 23h / 27p 21h / 30p 22h / 21p 23h / 22p 21h / 32p 178h / 30p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt przedmiot wybieralny egzamin praca dyplomowa Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 24 Katalog ECTS Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia inŝynierskie (stacjonarne i niestacjonarne)

25 Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Elektronika Przemysłowa studia niestacjonarne I stopnia realizacja: IIE Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p inne wymagania (obowiązkowe) 1 Technologia informacyjna Praca przejściowa Seminarium specjalistyczne Bezpieczeństwo pracy Ergonomia Komunikacja interpersonalna Ochrona własności intelektualnej 1 1 inne wymagania (wybieralne) 8 Język angielski I 1 2 Język niemiecki I Język angielski II 1 2 Język niemiecki II Język angielski III 3 2 Język niemiecki III Psychologia 1 1 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem 1 1 treści podstawowe (obowiązkowe) 12 Analiza matematyczna I Algebra liniowa z geometrią analityczną Matematyczne podstawy techniki Metody analizy danych I Fizyka Metodyki i techniki programowania I Analiza matematyczna II Metody analizy danych II Fizyczne podstawy elektryki Metodyki i techniki programowania II Sygnały i obwody Techniki obliczeniowe i symulacyjne treści kierunkowe (obowiązkowe) 24 Przyrządy półprzewodnikowe Elektroniczne układy analogowe Technika cyfrowa Podstawy telekomunikacji InŜynieria materiałowa Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 25 Katalog ECTS Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia inŝynierskie (stacjonarne i niestacjonarne)

26 29 Konstrukcje mechaniczne w aparaturze elektr. i telekom Architektura komputerów i systemy operacyjne Anteny i propagacja fal Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów Systemy i sieci telekomunikacyjne Języki programowania Cyfrowe systemy telewizji rozszerzenie treści z grupy podstawowych i kierunkowych (obowiązkowe) 36 Podstawy elektrotechniki Metrologia Sieci komputerowe Układy i systemy mikroprocesorowe I Układy i systemy mikroprocesorowe II Cyfrowe przetwarzanie sygnałów specjalistyczny (obowiązkowe) 42 Układy energoelektroniczne Modelowanie i komputerowe wspomaganie projektowania Kompatybilność elektromagnetyczna Automatyka przemysłowa i sterowniki PLC specjalistyczny (wybieralne) 46 Eksploatacja systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych Zjawiska bioelektromagnetyczne i aparatura medyczna Napędy precyzyjne i roboty przemysłowe Techniki wielkiej częstotliwości Programowanie procesorów sygnałowych Systemy multimedialne Elektroakustyka i systemy estradowe Filtracja i separacja w układach elektronicznych Układy zasilania z odnawialnymi źródłami energii Wybrane układy elektroniczne i optoelektroniczne inne 51 Podstawy normalizacji 1 1 inne wymagania (obowiązkowe) 52 Praktyka zawodowa Seminarium dyplomowe I Seminarium dyplomowe II Praca dyplomowa 3 1 Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 25p 22h / 24p 23h / 27p 21h / 30p 22h / 23p 23h / 22p 21h / 30p 178h / 30p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt przedmiot wybieralny egzamin praca dyplomowa Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 26 Katalog ECTS Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia inŝynierskie (stacjonarne i niestacjonarne)

27 Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Teleinformatyka studia niestacjonarne I stopnia realizacja: IME, ISSI Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p w c l p inne wymagania (obowiązkowe) 1 Technologia informacyjna Praca przejściowa Seminarium specjalistyczne Bezpieczeństwo pracy Ergonomia Komunikacja interpersonalna Ochrona własności intelektualnej 1 1 inne wymagania (wybieralne) 8 Język angielski I 1 2 Język niemiecki I Język angielski II 1 2 Język niemiecki II Język angielski III 3 2 Język niemiecki III Psychologia 1 1 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem 1 1 treści podstawowe (obowiązkowe) 12 Analiza matematyczna I Algebra liniowa z geometrią analityczną Matematyczne podstawy techniki Metody analizy danych I Fizyka Metodyki i techniki programowania I Analiza matematyczna II Metody analizy danych II Fizyczne podstawy elektryki Metodyki i techniki programowania II Sygnały i obwody Techniki obliczeniowe i symulacyjne treści kierunkowe (obowiązkowe) 24 Przyrządy półprzewodnikowe Elektroniczne układy analogowe Technika cyfrowa Podstawy telekomunikacji InŜynieria materiałowa Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 27 Katalog ECTS Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia inŝynierskie (stacjonarne i niestacjonarne)

28 29 Konstrukcje mechaniczne w aparaturze elektr. i telekom Architektura komputerów i systemy operacyjne Anteny i propagacja fal Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów Systemy i sieci telekomunikacyjne Języki programowania Cyfrowe systemy telewizji rozszerzenie treści z grupy podstawowych i kierunkowych (obowiązkowe) 36 Podstawy elektrotechniki Metrologia Sieci komputerowe Układy i systemy mikroprocesorowe I Układy i systemy mikroprocesorowe II Cyfrowe przetwarzanie sygnałów specjalistyczny (obowiązkowe) 42 Sieci bezprzewodowe I Aplikacje internetowe Bezpieczeństwo sieci Usługi teleinformatyczne specjalistyczny (wybieralne) 46 Integracja usług telekomunikacyjnych z sieciami Sieci szerokopasmowe Bezpieczeństwo systemów informatycznych Sieci bezprzewodowe II Miernictwo telekomunikacyjne Projektowanie systemów antenowych Programowanie urządzeń mobilnych Zaawansowane techniki WWW Elementy sztucznej inteligencji Media cyfrowe inne 51 Podstawy normalizacji 1 1 inne wymagania (obowiązkowe) 52 Praktyka zawodowa Seminarium dyplomowe I Seminarium dyplomowe II Praca dyplomowa 3 1 Razem liczba godzin / punktów ECTS h / 25p 22h / 24p 23h / 27p 21h / 30p 22h / 21p 23h / 24p 21h / 30p 178h / 30p w - wykład c - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt przedmiot wybieralny egzamin praca dyplomowa Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 28 Katalog ECTS Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia inŝynierskie (stacjonarne i niestacjonarne)

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Kierunek: ELEKTROTECHNIKA studia inŝynierskie I stopnia Rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Kierunek: ELEKTROTECHNIKA (studia I stopnia)

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Kierunek: ELEKTROTECHNIKA (studia I stopnia) Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: ELEKTROTECHNIKA (studia I stopnia) Rok akademicki 2011/2012 Europejski System Transferu Punktów

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia inŝynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2009/2010

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2009/2010 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia I stopnia Rok akademicki 2009/2010 Europejski System

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika

studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika Uniwersytet Zielonogórski Plan studiów Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki kierunek Elektrotechnika, niestacjonarne rok akademicki 2017/2018 Lp Nazwa przedmiotu ECTS Elektrotechnika Strona

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia, stacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika

studia I stopnia, stacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika Uniwersytet Zielonogórski Plan studiów Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki kierunek, stacjonarne rok akademicki 2017/2018 Lp Nazwa przedmiotu ECTS Strona 1 z stacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki rok akademicki 2012/2013 Opole, styczeń 2013 r. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki. Strona 1 z 5

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki. Strona 1 z 5 Uniwersytet Zielonogórski Plan studiów Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki kierunek Automatyka i robotyka studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/18 Uwaga: zajęcia na specjalnościach

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Studia II stopnia Rok akademicki 2011/2012 Europejski

Bardziej szczegółowo

ECTS - program studiów kierunku Automatyka i robotyka, Studia I stopnia, rok akademicki 2015/2016

ECTS - program studiów kierunku Automatyka i robotyka, Studia I stopnia, rok akademicki 2015/2016 - program studiów kierunku Automatyka i robotyka, Studia I stopnia, rok akademicki 20/206 Automatyka i robotyka Profil ogólnoakademicki studia stacjonarne I stopnia w c l p w c l p w c l p w c l p w c

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Kod Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: AUTOMATYKA I ROBOTYKA (studia I stopnia) Rok akademicki 2011/2012 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki rok akademicki 2014/2015 Opole, marzec 2014 r. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA

Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA I ST) Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol Kierunkowy efekt kształcenia -

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA kierunek studiów ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Studia stacjonarne Plan studiów z dnia 29 marca 2012

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Godziny zajęć w tym: I rok II rok III rok Egz. Zal. Razem 7 sem. sem. sem. 3 sem. sem. sem. sem. S L

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Kierunek: INORMATYKA (studia I stopnia)

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Kierunek: INORMATYKA (studia I stopnia) Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INORMATYKA (studia I stopnia) Rok akademicki 2011/2012 Europejski System Transferu Punktów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA Zał. nr 1 do uchwały nr 98/2011 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 15.09.2011 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA kierunek studiów ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

II. Wydział Elektroniki

II. Wydział Elektroniki INFORMATORECTS WYDZIAŁElektroniki StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Redakcja: Opracowanie: Korekta: Zespółredakcyjnypodkierunkiemprodziekanadrinż.I.Poźniak-Koszałka

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki rok akademicki 2012/2013 Opole, czerwiec 2012 r. Tekst jednolity po zmianach uchwalonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Technologie internetowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Technologie internetowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Technologie internetowe prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z matematyki 3,0 1,0 3,0 3,0. Analiza matematyczna 1 4,0 2,0 4,0 2,0. Analiza matematyczna 2 6,0 2,0 6,0 2,0

Repetytorium z matematyki 3,0 1,0 3,0 3,0. Analiza matematyczna 1 4,0 2,0 4,0 2,0. Analiza matematyczna 2 6,0 2,0 6,0 2,0 PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Matematyki i Informatyki 2. Nazwa kierunku: Informatyka 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I SIECI KOMPUTEROWYCH

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I SIECI KOMPUTEROWYCH Załącznik nr 7 do Uchwały nr 42 Rady WMiI z dnia 13 czerwca 2017 roku Kierunek: INFORMATYKA Specjalność PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I SIECI KOMPUTEROWYCH Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2010/2011

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: AUTOMATYKA I ROBOTYKA Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu Punktów ECTS Katalog

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 42 Rady WMiI z dnia 13 czerwca 2017 roku

Wymagania ogólne. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 42 Rady WMiI z dnia 13 czerwca 2017 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 42 Rady WMiI z dnia 13 czerwca 2017 roku Kierunek: INFORMATYKA Specjalność PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I SIECI KOMPUTEROWYCH Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SEMESTRALNY WYKAZ ZALICZEŃ - IDZ Rok. akad. 2012/2013

SEMESTRALNY WYKAZ ZALICZEŃ - IDZ Rok. akad. 2012/2013 Wydział Zarządzania - Dziekanat ds. Studiów Warszawa,... SEMESTRALNY WYKAZ ZALICZEŃ - IDZ Rok. akad. 2012/2013 Nazwisko i imię:... adres.. Rodzaj studiów: INŻYNIERSKIE Tryb studiowania: STACJONARNE kierunek:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz.

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) MK_1. Analiza matematyczna

WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) MK_1. Analiza matematyczna PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Matematyki i Informatyki 2. Nazwa kierunku: Informatyka 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 18/19 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej 2014/2015

Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej 2014/2015 Forma zalicz.. RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej 2014/2015 WYDZIAŁ: Informatyki i Matematyki Kierunek: Informatyka; Moduł: Informatyka stosowana Poziom kształcenia: studia stopnia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalności: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne Rocznik: 2019/2020 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana PROGRAM STUDIÓW należy do obszaru w zakresie nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka, z kompetencjami

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Matematyka w technice

Kierunek: Matematyka w technice Kierunek: Matematyka w technice Wykaz modułów kształcenia z podziałem na semestry Forma zajęć: W wykład C ćwiczenia L laboratorium P projekt S searium E egza Semestr 1 Analiza matematyczna I Algebra liniowa

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy) Liczba godzin

Rok I, semestr I (zimowy) Liczba godzin Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy i sieci komputerowe, SSK studia stacjonarne Dla rocznika: 2018/2019 Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Załącznik 3 Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 E Z Σh

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych pełnych informacji dla lepszego

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

I Podstawy prawne i merytoryczne

I Podstawy prawne i merytoryczne Załącznik nr do Uchwały nr 74/0 RWE z dnia 16.09.0 Kwalifikacje i kompetencje absolwentów studiów inżynierskich pierwszego stopnia ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunku Elektronika

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. 1 Matematyka. 2 Fizyka. 3 Informatyka. 4 Rysunek techniczny. 12 Język angielski. 14 Podstawy elektroniki. 15 Architektura komputerów

Nazwa przedmiotu. 1 Matematyka. 2 Fizyka. 3 Informatyka. 4 Rysunek techniczny. 12 Język angielski. 14 Podstawy elektroniki. 15 Architektura komputerów Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalności: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne E Z Σh W C L S P W C L

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA WYBIERALNE KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA STUDIA NIESTACJONARNE

ZAJĘCIA WYBIERALNE KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA STUDIA NIESTACJONARNE ZAJĘCIA WYBIERALNE KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA STUDIA NIESTACJONARNE I-go STOPNIA maj 2016 STRUKTURA WYBORU sem. V sem. VI sem. VII sem. VIII p r z e d m i o t y k i e r u n k o w e blok obieralny

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ankiety

Podsumowanie wyników ankiety SPRAWOZDANIE Kierunkowego Zespołu ds. Programów Kształcenia dla kierunku Informatyka dotyczące ankiet samooceny osiągnięcia przez absolwentów kierunkowych efektów kształcenia po ukończeniu studiów w roku

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr Semestr 4 E Z Sh W C L S P W

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 70/2016/2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z dnia r.

Nazwa przedmiotu. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 70/2016/2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z dnia r. Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalności: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy) Liczba godzin

Rok I, semestr I (zimowy) Liczba godzin Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Gry komputerowe i multimedia, GKiM studia stacjonarne Dla rocznika: 2018/2019 Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Studia stacjonarne inżynierskie

Załącznik nr 9a Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Studia stacjonarne inżynierskie Załącznik nr 9a Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 W C L S P ECTS 1W Matematyka 1 4 120 60 60 0 0 0 30 30 6 30 30 6 2W Fizyka 1 3 90 30 30 30

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w systemach produkcyjnych

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w systemach produkcyjnych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w systemach prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku:

Bardziej szczegółowo

WEEIA Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inŝynierskich)

WEEIA Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inŝynierskich) WEEIA Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inŝynierskich) I II III IV V VI VII Przedmioty w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P Przedmioty ogólne Wstęp do

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK: Mechatronika profil praktyczny Specjalność I: Projektowanie systemów mechatronicznych Specjalność II: Mechatronika samochodowa (cykl

Bardziej szczegółowo

PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA

PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓ PIERSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA Nabór 2013/2014 Obowiązuje A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. JĘZYKI OBCE 180 210 60 150 14 120 120 0 120 5 1 Język

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (inŝynierskich)

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (inŝynierskich) Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (inŝynierskich) I II III IV godzin w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne: ukończone studia I

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu Załacznik 1. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, grafika

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy i sieci komputerowe, SSK studia stacjonarne Rok 2012/2013

Instytut Informatyki, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy i sieci komputerowe, SSK studia stacjonarne Rok 2012/2013 Instytut Informatyki, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy i sieci komputerowe, SSK studia stacjonarne Rok 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) 1 Etykieta w życiu publicznym 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne I stopnia Przedmioty wspólne dla kierunku Wydz.lektroniki i Telekom. 1 Wychowanie fizyczne 60 60 2 2 2 J. angielski 1//1//3 1 120 120 4 4 3 lementy socj. i etyki 1 30 30 2

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy i sieci komputerowe, SSK studia niestacjonarne Dla rocznika:

Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy i sieci komputerowe, SSK studia niestacjonarne Dla rocznika: Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy i sieci komputerowe, SSK studia niestacjonarne Dla rocznika: Rok I, semestr I (zimowy) 1 Etykieta w życiu publicznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 471 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia warunków i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH INŻYNIERSKICH 1-go STOPNIA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2018/19.

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH INŻYNIERSKICH 1-go STOPNIA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2018/19. PLAN STUDIÓ STACJONARNYCH INŻYNIERSKICH 1-go STOPNIA 2018-2022 STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2018/19 Semestr I stęp do matematyki 20 20 z oc. 3 Podstawy programowania* 20 45 65 z oc. /E 6

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia inŝynierskie Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Program studiów: okres: 4 lata Sumaryczne punkty kredytowe: 240 ECTS Stopień zawodowy: inŝynier elektronik Lp. Nazwa kursu / przedmiot Semestr

Bardziej szczegółowo

II. MODUŁY KSZTAŁCENIA

II. MODUŁY KSZTAŁCENIA PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł M a t e m a t y k i i I n f o r m a t y k i 2. Nazwa kierunku: I n f o r m a t y k a 3. Poziom kształcenia: s

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2013/2014 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Informatyka

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH INŻYNIERSKICH 1-go STOPNIA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020.

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH INŻYNIERSKICH 1-go STOPNIA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020. PLAN STUDIÓ STACJONARNYCH INŻYNIERSKICH 1-go STOPNIA 2019-2023 STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 Semestr I stęp do matematyki 20 20 zal z oc. 3 Podstawy programowania* 20 45 65 zal z

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Nr 18 Rady WMiI z dnia 28 marca 2017 roku Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od 2017/18 Forma

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 1 Symbol K_W01 K_W02 K_W03 Efekty kształcenia dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2018/2019 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 WYDZIAŁ MECHANICZNY Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Nr 18 Rady WMiI z dnia 28 marca 2017 roku Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od 2017/18 Forma

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów o profilu praktycznym na kierunku elektronika i telekomunikacja

Efekty kształcenia dla studiów o profilu praktycznym na kierunku elektronika i telekomunikacja EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH INŻYNIERSKICH 1-go STOPNIA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2018/19.

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH INŻYNIERSKICH 1-go STOPNIA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2018/19. PLAN STUDIÓ NIESTACJONARNYCH INŻYNIERSKICH 1-go STOPNIA 2018-2022 STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2018/19 Semestr I stęp do matematyki 20 20 z oc. 3 Podstawy programowania* 15 30 45 z oc. /E

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. informatycznych. suma 4,0 3,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Przedmioty/moduły. informatycznych. suma 4,0 3,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2014 r. PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo