Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2009/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2009/2010"

Transkrypt

1 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia I stopnia Rok akademicki 2009/2010 Europejski System Transferu Punktów 1

2 Część I. Informacja o Wydziale 1.1. Adres korespondencyjny: Ul. Podgórna Zielona Góra Dziekanat tel.: Sekretariat Dziekana tel.: fax: Lokalizacja wydziału w Zielonej Górze: Władze Wydziału DZIEKAN dr hab. inŝ. Andrzej Pieczyński, prof. UZ tel.: +48 (68) , Prodziekan ds. Jakości Kształcenia dr inŝ. Anna PławiakMowna tel.: +48 (68) , Prodziekan ds. Rozwoju dr inŝ. Piotr Bubacz tel.: +48 (68) , Ogólne informacje o wydziale Obecnie Uniwersytetu Zielonogórskiego ma w swej strukturze: Instytut Informatyki i Elektroniki o Zakład Elektroniki i Układów Mikroprocesorowych o Zakład InŜynierii Komputerowej o Zakład Technik Informatycznych Instytut InŜynierii Elektrycznej o Zakład Energoelektroniki o Zakład Systemów Elektroenergetycznych Instytut Metrologii Elektrycznej o Zakład Metrologii Elektrycznej o Zakład Teorii Obwodów o Zakład Telekomunikacji 2

3 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych o Zakład Systemów Informatycznych i Obliczeń Inteligentnych o Zakład Robotyki i Systemów Sterowania o Zakład Teleinformatyki i Bezpieczeństwa Komputerowego Wydział zatrudnia 104 nauczycieli akademickich i 30 pracowników administracji. W roku akademickim 2008/2009 na Wydziale studiuje 1475 studentów, z czego 987 na studiach stacjonarnych. WEIiT prowadzi cztery kierunki studiów: automatyka i robotyka (z dwiema specjalnościami: automatyka przemysłowa, komputerowe systemy sterowania i diagnostyki), elektrotechnika (z dwiema specjalnościami dyplomowania: cyfrowe systemy pomiarowe, elektroenergetyka i energoelektronika), elektronika i telekomunikacja (z trzema specjalnościami: aparatura elektroniczna, elektronika przemysłowa, teleinformatyka), informatyka (z trzema specjalnościami: inŝynieria komputerowa, inŝynieria oprogramowania i przemysłowe systemy informatyczne) oraz jeden kierunek międzywydziałowy inŝynieria biomedyczna. Wydział oferuje podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych. Pełna oferta studiów na bieŝący rok akademicki znajduje się na stronie internetowej Wydziału zakładka dydaktyka: studia podyplomowe. WEIiT uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na następujące kierunki: Elektrotechnika Elektronika i telekomunikacja Informatyka Pozostałe kierunki (nowopowstałe, nie zrealizowano pełnego cyklu kształcenia) nie podlegały jeszcze ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Od 1996 roku Wydział posiada takŝe uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, a od 2001 roku posiada uprawnienia nadawania stopnia doktora habilitowanego w tej dyscyplinie. Od 2002 roku WEIiT posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Wydział legitymuje się I kategorią MNiSzW. W poszczególnych instytutach Wydziału prowadzona jest działalność naukowobadawcza w następujących dyscyplinach: automatyka i robotyka, elektrotechnika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka, inzynieria biomedyczna. Tematyka realizowanych na Wydziale projektów badawczowdroŝeniowych pozwala wprowadzać nowe technologie do nauczania przez udostępnianie studentom doświadczeń z prowadzonych badań. Realizowane badania w znacznym stopniu odpowiadają kierunkom i specjalnościom dydaktycznym oferowanym studentom Wydziału. Badania naukowe w dziedzinie automatyka i robotyka moŝna skojarzyć z następującymi tematami: zastosowanie sztucznej inteligencji w diagnostyce procesów; zagadnienia optymalizacji strukturalnej i parametrycznej oraz analiza własności i rozwój metod i technik sterowania układów wielowymiarowych (nd) oraz procesów powtarzalnych. 3

4 Prace badawcze w dyscyplinie elektronika i telekomunikacja dotyczą następujących grup tematycznych: projektowanie urządzeń i systemów elektronicznych; systemy ochrony informacji przed zakłóceniami i niepowołanym dostępem. Badania naukowe w dyscyplinie elektrotechnika obejmują: pomiary precyzyjne wybranych wielkości elektrycznych; syntezę obwodową i sterowanie przepływem energii elektrycznej w układach i systemach elektrycznych; topologie, metody analizy, modelowanie oraz właściwości nowych układów energoelektronicznych. W dyscyplinie informatyka prowadzone są badania w tematach: analiza i synteza inteligentnych systemów pomiarowosterujących; grafika komputerowa i multimedia; informatyka kwantowa; metody projektowania systemów informacyjnych; sztuczne sieci neuronowe w modelowaniu i identyfikacji; zaawansowane metody specyfikacji, analizy, syntezy i implementacji systemów cyfrowych realizowanych w postaci układów typu ASIC; zintegrowane projektowanie sprzętu i oprogramowania. Badania naukowe w dyscyplinie inzynieria biomedyczna moŝna podzielić na dwa obszary tematyczne: obrazowanie medyczne oraz diagnostykę medyczną. WEIiT oferuje swoim studentom moŝliwość udziału w następujących kołach naukowych: Studenckie Koło Grafiki Komputerowej; Studenckie Koło Grafiki Komputerowej i Multimediów: Cyfrowa kinematografia; Studenckie Koło Naukowe Informatyki: UZ.NET; Studenckie Koło Naukowe Projektowania Systemów Cyfrowych: fantasic; Studenckie Koło Naukowe Testowania Oprogramowania, Sprzętu Komputerowego i Aparatury Pomiarowej: Test IT; Studenckie Koło Naukowe Modelowania i Symulacji Układów; Studenckie Koło Naukowe Energoelektroniki; PESUZ. W ramach ww. kół studenci zajmują się zagadnieniami związanymi z szeroko rozianą informatyką, elektroniką i elektrotechniką od nowoczesnych metod projektowania systemów cyfrowych, poprzez najwaŝniejsze techniki programowania do symulacji układów elektrycznych i energoelektronicznych. Więcej informacji na temat Kół Naukowych znajduje się na stronach Instytutów: zakładka Instytuty 1.4. Organizacja roku akademickiego 2009/2010 Rok akademicki trwa od 01 października 2009 do 30 września STUDIA STACJONARNE zimowy 1. zimowy: do Zimowa sesja egzaminacyjna: od do Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa: od do Przerwa świąteczna: od do

5 letni 1. letni: do Letnia sesja egzaminacyjna: od do Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa: od do Przerwa świąteczna: od do STUDIA NIESTACJONARNE Zajęcia dydaktyczne ujęte w planach na rok akademicki 2009/2010 są realizowane w terminach według harmonogramu dostępnego na stronie Uczelni (http://plan.uz.zgora.pl, zakładka Kalendarze). zimowy 1. zimowy: do Zimowa sesja egzaminacyjna: od do Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa: od do Przerwa świąteczna: od do letni 1. letni: do Letnia sesja egzaminacyjna: od do Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa: od do Przerwa świąteczna: od do Kierunki i specjalności STUDIA STACJONARNE Studia pierwszego stopnia 3,5 letnie studia inŝynierskie AUTOMATYKA I ROBOTYKA Specjalności : Automatyka przemysłowa Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Specjalności : Aparatura elektroniczna Elektronika przemysłowa Teleinformatyka ELEKTROTECHNIKA Specjalizacje dyplomowania : Cyfrowe systemy pomiarowe Elektroenergetyka i energoelektronika 5

6 INFORMATYKA Specjalności: InŜynieria komputerowa InŜynieria oprogramowania Przemysłowe systemy informatyczne Studia drugiego stopnia 2 letnie magisterskie ELEKTROTECHNIKA Specjalizacje dyplomowania : Cyfrowe systemy pomiarowe Elektroenergetyka i energoelektronika INFORMATYKA Specjalności: InŜynieria komputerowa InŜynieria oprogramowania Przemysłowe systemy informatyczne STUDIA NIESTACJONARNE Studia pierwszego stopnia 4 letnie studia inŝynierskie AUTOMATYKA I ROBOTYKA Specjalności : Automatyka przemysłowa Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Specjalności : Aparatura elektroniczna Elektronika przemysłowa Teleinformatyka ELEKTROTECHNIKA Specjalizacje dyplomowania : Cyfrowe systemy pomiarowe Elektroenergetyka i energoelektronika INFORMATYKA Specjalności: InŜynieria komputerowa InŜynieria oprogramowania Przemysłowe systemy informatyczne Studia drugiego stopnia 2 letnie magisterskie 6

7 ELEKTROTECHNIKA Specjalizacje dyplomowania : Cyfrowe systemy pomiarowe Elektroenergetyka i energoelektronika INFORMATYKA Specjalności: InŜynieria komputerowa InŜynieria oprogramowania Przemysłowe systemy informatyczne 7

8 Część II.A INFORMACJE O STUDIACH NA KIERUNKU ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA STUDIA I STOPNIA 8

9 II.A.1 Elektronika i telekomunikacja Studia pierwszego stopnia Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja to studia pierwszego stopnia, studia w trybie stacjonarnym trwają 7 semestrów, a studia niestacjonarne 8 semestrów. Minimalna liczba nosi 2500 (wg standardów opublikowanych w załączniku nr 23 do Rozporządzenia MNiSW z dnia 12 lipca 2007). Student powinien uzyskać minim 210 punktów w roku akademickim. II.A.2 Warunki przyjęć Kandydaci będą przyjmowani według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym ( nowej maturze ) lub egzaminie dojrzałości ( starej maturze ). Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu praktycznego: Rekrutację na Uniwersytecie Zielonogórskim prowadzi SEKCJA REKRUTACJI. Na stronie znajdują się najwaŝniejsze informacje na temat zasad i przebiegu rekrutacji. SEKCJA REKRUTACJI UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO al. Wojska Polskiego 69, pokój 402R, 403R Zielona Góra tel. (068) , i Przyjmowanie dokentów od poniedziałku do piątku od 8:00 14:00 pok. 101R w soboty (4.07, ) od godziny 9:00 13:00 II.A.3 Sylwetka absolwenta Absolwent studiów inŝynierskich l stopnia posiada wiedzę i iejętności niezbędne do wdraŝania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny oraz w przedsiębiorstwach operatorskich sieci i usług telekomunikacyjnych. Absolwent zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada iejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Aparatura elektroniczna Program specjalności Aparatura Elektroniczna opracowano z myślą o przygotowaniu absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach, w których występuje konieczność projektowania, uruchamiania lub eksploatacji nowoczesnych urządzeń i systemów zarówno elektronicznych, jak i telekomunikacyjnych. W szczególności specjalność Aparatura Elektroniczna przygotowuje do pracy na stanowiskach wymagających iejętności: projektowania, konstruowania i oprogramowania urządzeń i systemów elektronicznych realizowanych z zastosowaniem układów analogowych, cyfrowych i w technice mieszanej; projektowania i eksploatacji systemów do przetwarzania, przesyłania i przechowywania informacji audiowizualnych oraz narzędzi programowych technik multimedialnych; stosowania techniki mikroprocesorowej i technologii 9

10 internetowych w aparaturze elektronicznej; posługiwania się nowoczesną aparaturą pomiarową; posługiwania się nowoczesnymi narzędziami programowymi do komputerowego wspomagania projektowania (CAD); projektowania systemów pomiarowosterujących. Elektronika przemysłowa W ramach studiów absolwent przygotowany jest do eksploatacji układów elektrycznych i elektronicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych. Uzyskana wiedza dotyczy problemów: budowy i eksploatacji ukłalów elektronicznych i energoelektronicznych; technik sterowania procesami i urządzeniami elektrycznymi; kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń elektrycznych; obsługi i programowania komputerów oraz pracy w sieciach informatycznych; zastosowania programów typu CAD do badań symulacyjnych i projektowania obwodów elektrycznych; komputerowej automatyki przemysłowej; programowania sterowników PLC; cyfrowej telewizji; podstaw elektroakustyki; elektronicznej aparatury medycznej. Po ukończeniu studiów absolwent: moŝe pracować przy eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych; zna zasady budowy układów zasilania w telekomunikacji oraz filtrów zakłóceń elektromagnetycznych, a takŝe racjonalne warunki ich stosowania; zna podstawy l programowania mikroprocesorów i procesorów sygnałowych oraz podstawy metod cyfrowego przetwarzania sygnałów; zna zasady budowy układów cyfrowej telewizji, elektroakustyki oraz elektronicznej aparatury medycznej; zna warunki bezpiecznego uŝytkowania energii elektrycznej oraz posiada wiedzę ekonomiczną dotyczącą racjonalnej gospodarki energią elektryczną. Teleinformatyka Program specjalności Teleinformatyka opracowano z myślą o przygotowaniu absolwentów do pracy u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, a takŝe w róŝnego rodzaju firmach przy eksploatacji nowoczesnych urządzeń i systemów zarówno elektronicznych jak i telekomunikacyjnych. W szczególności specjalność Teleinformatyka przygotowuje do pracy na stanowiskach wymagających iejętności: stosowania techniki mikroprocesorowej i cyfrowego przetwarzania sygnałów, a w szczególności procesorów sygnałowych i elektronicznych układów scalonych do realizacji poszczególnych bloków systemów telekomunikacyjnych; projektowania i eksploatacji systemów do przetwarzania i przechowywania informacj audiowizualnych oraz narzędzi programowych technik multimedialnych; stosowania technologii internetowych obejmujących w szczególności internetowe bazy danych, sieci komputerowe, usługi webowe; projektowanie i zarządzanie sieciami bezprzewodowymi; projektowanie i administrowanie systemami bezpieczeństwa sieciowego; zarządzania usługami telekomunikacyjnymi. II.A.4 Warunki przyjęcia na studia II Absolwenci kierunku Elektronika i telekomunikacja są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia. II.A.5 Egzamin końcowy Termin i sposób przeprowadzania egzaminu dyplomowego określa Regulamin Studiów ( 54 61). Po ukończeniu studiów I stopnia inŝynierskich uzyskuje się tytuł inŝyniera. Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w formie ustnej. Zakres egzaminu dyplomowego obejmuje zagadnienia z przedmiotów kierunkowych oraz przedmiotów związanych z tematyką pracy dyplomowej. O ocenie końcowej (wynikach studiów) decydują: średnia ocen z zaliczonych z w czasie studiów kursów, ocena pracy dyplomowej oraz ocena egzaminu dyplomowego ( 68 Regulaminu Studiów). 10

11 II.A.6 Zasady oceniania i egzaminowania Przedmioty realizowane w czasie trwania studiów kończą się zaliczeniem bez oceny, zaliczeniem z oceną lub egzaminem. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań wstępnych i zasad poszczególnych kursów i przedmiotów znajdują się w części II.B (katalog przedmiotów dla kierunku Elektronika i telekomunikacja, studia I stopnia) dostępnej na stronie Wydziału zakładka Programy studiów,. Ponadto informacje dotyczące Zaliczania semestru studiów dostępne są w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim ( 25 49, zakładka Studia). II.A.7 Wydziałowy koordynator dr inŝ. Anna PławiakMowna ul. Podgórna 50, pokój nr 532, Zielona Góra tel.: +48 (68)

12 II.A.8 Struktura programu studiów wraz z liczbą punktów STUDIA STACJONARNE 12

13 PLAN STUDIÓW Uniwersytet Zielonogórski Kierunek: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA Stacjonarne studia inŝynierskie I stopnia Instytut Informatyki i Elektroniki, Instytut Metrologii Elektrycznej Specjalność: Aparatura Elektroniczna Rozkład w poszczególnych semestrach (liczba ) Lp. Nazwa przedmiotu I II III IV V VI VII W C L P W C L P W C L P W C L P W C L P W C L P W C L P 1. Wychowanie fizyczne I Wychowanie fizyczne II Język angielski I Język niemiecki I Język angielski II Język niemiecki II Język angielski III Język niemiecki III Język angielski IV Język niemiecki IV Psychologia Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Komunikacja interpersonalna Ochrona własności intelektualnej Technologia informacyjna Bezpieczeństwo pracy Ergonomia Analiza matematyczna Algebra liniowa z geometrią analityczną Matematyczne podstawy techniki Metody analizy danych Fizyka Fizyczne podstawy elektryki Metodyki i techniki programowania I 5 1 2

14 20. Metodyki i techniki programowania II Sygnały i obwody Techniki obliczeniowe i symulacyjne Przyrządy półprzewodnikowe Elektroniczne układy analogowe Technika cyfrowa Podstawy telekomunikacji Anteny i propagacja fal Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów Cyfrowe systemy telewizji Systemy i sieci telekomunikacyjne InŜynieria materiałowa Konstrukcje mechaniczne w aparaturze elektr. i telekom Architektura komputerów i systemy operacyjne Języki programowania Podstawy elektrotechniki Metrologia Sieci komputerowe Układy i systemy mikroprocesorowe Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Specjalizowane układy elektroniczne CAD układów elektronicznych Układy interfejsowe Bezprzewodowe sieci sensorowe Oprogramowanie systemów elektronicznych Oprogramowanie aparatury mikroprocesorowej Zastosowanie mikroprocesorów Technologie internetowe i sieci bezprzewodowe Projektowanie urządzeń elektronicznych Technika sensorowa Zastosowanie procesorów DSP Komputerowe systemy pomiarowosterujące Komputerowa symulacja systemów elektronicznych Elektronika w sprzęcie powszechnego uŝytku Praca przejściowa Seminari specjalistyczne

15 51. Seminari dyplomowe I Seminari dyplomowe II Praca dyplomowa 3 1 RAZEM W wykład C ćwiczenia L P Projekt Egzamin Zatwierdzone Uchwałą Rady Wydziału EIiT z dnia 17 października 2007 r. 54. Praktyka zawodowa po IV 4 tygodni (160 godzin) Praca dyplomowa 3 pkt 207 PLAN STUDIÓW Uniwersytet Zielonogórski Kierunek: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA Stacjonarne studia inŝynierskie I stopnia Instytut InŜynierii Elektrycznej Specjalność: Elektronika Przemysłowa Rozkład w poszczególnych semestrach (liczba ) Lp. Nazwa przedmiotu I II III IV V VI VII W C L P W C L P W C L P W C L P W C L P W C L P W C L P 1. Wychowanie fizyczne I Wychowanie fizyczne II Język angielski I Język niemiecki I Język angielski II Język niemiecki II Język angielski III Język niemiecki III Język angielski IV Język niemiecki IV Psychologia Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Komunikacja interpersonalna Ochrona własności intelektualnej Technologia informacyjna

16 11. Bezpieczeństwo pracy Ergonomia Analiza matematyczna Algebra liniowa z geometrią analityczną Matematyczne podstawy techniki Metody analizy danych Fizyka Fizyczne podstawy elektryki Metodyki i techniki programowania I Metodyki i techniki programowania II Sygnały i obwody Techniki obliczeniowe i symulacyjne Przyrządy półprzewodnikowe Elektroniczne układy analogowe Technika cyfrowa Podstawy telekomunikacji Anteny i propagacja fal Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów Cyfrowe systemy telewizji Systemy i sieci telekomunikacyjne InŜynieria materiałowa Konstrukcje mechaniczne w aparaturze elektr. i telekom Architektura komputerów i systemy operacyjne Języki programowania Podstawy elektrotechniki Metrologia Sieci komputerowe Układy i systemy mikroprocesorowe Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Układy energoelektroniczne Modelowanie i komputerowe wspomaganie projektowania Kompatybilność elektromagnetyczna Automatyka przemysłowa i sterowniki PLC Programowanie procesorów sygnałowych Systemy multimedialne Techniki wielkiej częstotliwości Napędy precyzyjne i roboty przemysłowe

17 46. Elektroakustyka i systemy estradowe Filtracja i separacja w układach elektronicznych Zjawiska bioleketromagnetyczne i aparatura medyczna Eksploatacja systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych Wybrane układy elektroniczne i optoelektroniczne Układy zasilania z odnawialnymi źródłami energii Praca przejściowa Seminari specjalistyczne Seminari dyplomowe I Seminari dyplomowe II Praca dyplomowa 3 1 RAZEM W wykład C ćwiczenia L P Projekt Egzamin Zatwierdzone Uchwałą Rady Wydziału EIiT z dnia 17 października 2007 r. 54. Praktyka zawodowa po IV 4 tygodni (160 godzin) Praca dyplomowa 3 pkt 207 PLAN STUDIÓW Uniwersytet Zielonogórski Kierunek: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA Stacjonarne studia inŝynierskie I stopnia Instytut Metrologii Elektrzcynej, Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Specjalność: Teleinformatyka Rozkład w poszczególnych semestrach (liczba ) Lp. Nazwa przedmiotu I II III IV V VI VII W C L P W C L P W C L P W C L P W C L P W C L P W C L P 1. Wychowanie fizyczne I Wychowanie fizyczne II Język angielski I Język niemiecki I Język angielski II Język niemiecki II Język angielski III Język niemiecki III

18 6. Język angielski IV Język niemiecki IV Psychologia Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Komunikacja interpersonalna Ochrona własności intelektualnej Technologia informacyjna Bezpieczeństwo pracy Ergonomia Analiza matematyczna Algebra liniowa z geometrią analityczną Matematyczne podstawy techniki Metody analizy danych Fizyka Fizyczne podstawy elektryki Metodyki i techniki programowania I Metodyki i techniki programowania II Sygnały i obwody Techniki obliczeniowe i symulacyjne Przyrządy półprzewodnikowe Elektroniczne układy analogowe Technika cyfrowa Podstawy telekomunikacji Anteny i propagacja fal Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów Cyfrowe systemy telewizji Systemy i sieci telekomunikacyjne InŜynieria materiałowa Konstrukcje mechaniczne w aparaturze elektr. i telekom Architektura komputerów i systemy operacyjne Języki programowania Podstawy elektrotechniki Metrologia Sieci komputerowe Układy i systemy mikroprocesorowe Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Sieci bezprzewodowe I

19 41. Aplikacje internetowe Bezpieczeństwo sieci Usługi teleinformatyczne Siecki szerokopasmowe Integracja usług telekomunikacyjnych z sieciami Sieci bezprzewodowe II Bezpieczeństwo systemów informatycznych Miernictwo telekomunikacyjne Projektowanie systemów antenowych Zaawansowane techniki WWW Programowanie urządzeń mobilnych Elementy sztucznej inteligencji Media cyfrowe Praca przejściowa Seminari specjalistyczne Seminari dyplomowe I Seminari dyplomowe II Praca dyplomowa 3 1 RAZEM W wykład C ćwiczenia L P Projekt Egzamin Zatwierdzone Uchwałą Rady Wydziału EIiT z dnia 17 października 2007 r. 54. Praktyka zawodowa po IV 4 tygodni (160 godzin) Praca dyplomowa 3 pkt

20 STUDIA NIESTACJONARNE 20

21 PLAN STUDIÓW Uniwersytet Zielonogórski Kierunek: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA Niestacjonarne studia inŝynierskie I stopnia Instytut Informatyki i Elektroniki, Instytut Metrologii Elektrycznej Specjalność: Aparatura Elektroniczna Rozkład w poszczególnych semestrach (liczba ) Lp. Nazwa przedmiotu I II III IV V VI VII VIII W C L P W C L P W C L P W C L P W C L P W C L P W C L P W C L P 1. Język angielski I Język niemiecki I Język angielski II Język niemiecki II Język angielski III Język niemiecki III Psychologia Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Komunikacja interpersonalna Ochrona własności intelektualnej Technologia informacyjna Bezpieczeństwo pracy Ergonomia Analiza matematyczna I Analiza matematyczna II Algebra liniowa z geometrią analityczną Matematyczne podstawy techniki Metody analizy danych I Metody analizy danych II Fizyka Fizyczne podstawy elektryki Metodyki i techniki programowania I Metodyki i techniki programowania II Sygnały i obwody Techniki obliczeniowe i symulacyjne

22 22. Przyrządy półprzewodnikowe Elektroniczne układy analogowe Technika cyfrowa Podstawy telekomunikacji Anteny i propagacja fal Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów Cyfrowe systemy telewizji Systemy i sieci telekomunikacyjne InŜynieria materiałowa Konstrukcje mechaniczne w aparaturze elektr. i telekom Architektura komputerów i systemy operacyjne Języki programowania Podstawy elektrotechniki Metrologia Sieci komputerowe Układy i systemy mikroprocesorowe I Układy i systemy mikroprocesorowe II Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Specjalizowane układy elektroniczne CAD układów elektronicznych Układy interfejsowe Bezprzewodowe sieci sensorowe Oprogramowanie systemów elektronicznych Oprogramowanie aparatury mikroprocesorowej Zastosowanie mikroprocesorów Technologie internetowe i sieci bezprzewodowe Projektowanie urządzeń elektronicznych Technika sensorowa Zastosowanie procesorów DSP Komputerowe systemy pomiarowosterujące Komputerowa symulacja systemów elektronicznych Elektronika w sprzęcie powszechnego uŝytku Praca przejściowa Seminari specjalistyczne Seminari dyplomowe I Seminari dyplomowe II

23 53. Praca dyplomowa 3 1 RAZEM W wykład C ćwiczenia L P Projekt Egzamin Zatwierdzone Uchwałą Rady Wydziału EIiT z dnia 17 października 2007 r. 54. Praktyka zawodowa po IV 4 tygodni (160 godzin), 3 pkt Praca dyplomowa a zdalne 237 PLAN STUDIÓW Uniwersytet Zielonogórski Kierunek: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA Niestacjonarne studia inŝynierskie I stopnia Instytut InŜynierii Elektrycznej Specjalność: Elektronika Przemysłowa Rozkład w poszczególnych semestrach (liczba ) Lp. Nazwa przedmiotu I II III IV V VI VII VIII W C L P W C L P W C L P W C L P W C L P W C L P W C L P W C L P 1. Język angielski I Język niemiecki I Język angielski II Język niemiecki II Język angielski III Język niemiecki III Psychologia Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Komunikacja interpersonalna Ochrona własności intelektualnej Technologia informacyjna Bezpieczeństwo pracy Ergonomia Analiza matematyczna I Analiza matematyczna II Algebra liniowa z geometrią analityczną Matematyczne podstawy techniki Metody analizy danych I Metody analizy danych II

24 16. Fizyka Fizyczne podstawy elektryki Metodyki i techniki programowania I Metodyki i techniki programowania II Sygnały i obwody Techniki obliczeniowe i symulacyjne Przyrządy półprzewodnikowe Elektroniczne układy analogowe Technika cyfrowa Podstawy telekomunikacji Anteny i propagacja fal Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów Cyfrowe systemy telewizji Systemy i sieci telekomunikacyjne InŜynieria materiałowa Konstrukcje mechaniczne w aparaturze elektr. i telekom Architektura komputerów i systemy operacyjne Języki programowania Podstawy elektrotechniki Metrologia Sieci komputerowe Układy i systemy mikroprocesorowe I Układy i systemy mikroprocesorowe II Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Układy energoelektroniczne Modelowanie i komputerowe wspomaganie projektowania Kompatybilność elektromagnetyczna Automatyka przemysłowa i sterowniki PLC Programowanie procesorów sygnałowych Systemy multimedialne Techniki wielkiej częstotliwości Napędy precyzyjne i roboty przemysłowe Elektroakustyka i systemy estradowe Filtracja i separacja w układach elektronicznych Zjawiska bioleketromagnetyczne i aparatura medyczna Eksploatacja systemów elektronicznych i

25 telekomunikacyjnych 48. Wybrane układy elektroniczne i optoelektroniczne Układy zasilania z odnawialnymi źródłami energii Praca przejściowa Seminari specjalistyczne Seminari dyplomowe I Seminari dyplomowe II Praca dyplomowa RAZEM W wykład C ćwiczenia L P Projekt Egzamin Zatwierdzone Uchwałą Rady Wydziału EIiT z dnia 17 października 2007 r. 54. Praktyka zawodowa po IV 4 tygodni (160 godzin) Praca dyplomowa 3 pkt a zdalne PLAN STUDIÓW Uniwersytet Zielonogórski Kierunek: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA Niestacjonarne studia inŝynierskie I stopnia Instytut Metrologii Elektrycznej, Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Specjalność: Teleinformatyka Rozkład w poszczególnych semestrach (liczba ) Lp. Nazwa przedmiotu I II III IV V VI VII VIII W C L P W C L P W C L P W C L P W C L P W C L P W C L P W C L P 1. Język angielski I Język niemiecki I Język angielski II Język niemiecki II Język angielski III Język niemiecki III Psychologia Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Komunikacja interpersonalna Ochrona własności intelektualnej Technologia informacyjna Bezpieczeństwo pracy

26 9. Ergonomia Analiza matematyczna I Analiza matematyczna II Algebra liniowa z geometrią analityczną Matematyczne podstawy techniki Metody analizy danych I Metody analizy danych II Fizyka Fizyczne podstawy elektryki Metodyki i techniki programowania I Metodyki i techniki programowania II Sygnały i obwody Techniki obliczeniowe i symulacyjne Przyrządy półprzewodnikowe Elektroniczne układy analogowe Technika cyfrowa Podstawy telekomunikacji Anteny i propagacja fal Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów Cyfrowe systemy telewizji Systemy i sieci telekomunikacyjne InŜynieria materiałowa Konstrukcje mechaniczne w aparaturze elektr. i telekom Architektura komputerów i systemy operacyjne Języki programowania Podstawy elektrotechniki Metrologia Sieci komputerowe Układy i systemy mikroprocesorowe I Układy i systemy mikroprocesorowe II Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Sieci bezprzewodowe I Aplikacje internetowe Bezpieczeństwo sieci Usługi teleinformatyczne

27 44. Siecki szerokopasmowe Integracja usług telekomunikacyjnych z sieciami Sieci bezprzewodowe II Bezpieczeństwo systemów informatycznych Miernictwo telekomunikacyjne Projektowanie systemów antenowych Zaawansowane techniki WWW Programowanie urządzeń mobilnych Elementy sztucznej inteligencji Media cyfrowe Praca przejściowa Seminari specjalistyczne Seminari dyplomowe I Seminari dyplomowe II Praca dyplomowa 3 1 RAZEM W wykład C ćwiczenia L P Projekt Egzamin Zatwierdzone Uchwałą Rady Wydziału EIiT z dnia 17 października 2007 r. 54. Praktyka zawodowa po IV 4 tygodni (160 godzin) 3 pkt Praca dyplomowa a zdalne

28 Część II.B KATALOGU PRZEDMIOTÓW Dla kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Studia I stopnia 28

29 SPIS TREŚCI PRZEDMIOTY OGÓLNE 1. Wychowanie fizyczne I Wychowanie fizyczne II Język angielski I Język angielski II Język angielski III Język angielski IV Język niemiecki I Język niemiecki II Język niemiecki III Język niemiecki IV Psychologia Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Komunikacja interpersonalna Ochrona własności intelektualnej Technologia informacyjna Bezpieczeństwo pracy Ergonomia 49 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 18. Analiza matematyczna Analiza matematyczna I Analiza matematyczna II Algebra liniowa z geometrią analityczną Matematyczne podstawy techniki Metody analizy danych Metody analizy danych I Metody analizy danych II Fizyka Fizyczne podstawy elektryki Metodyki i techniki programowania I Metodyki i techniki programowania II Sygnały i obwody Techniki obliczeniowe i symulacyjne 66 PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 32. Przyrządy półprzewodnikowe Elektroniczne układy analogowe Technika cyfrowa Podstawy telekomunikacji Anteny i propagacja fal Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów Cyfrowe systemy telewizji Systemy i sieci telekomunikacyjne InŜynieria materiałowa Konstrukcje mechaniczne w aparaturze elektronicznej i telekomunikacyjnej Architektura komputerów i systemy operacyjne Języki programowania 83 PRZEDMIOTY DODATKOWE stanowiące rozszerzenie przedmiotów podstawowych i kierunkowych 44. Podstawy elektrotechniki Metrologia Sieci komputerowe Układy i systemy mikroprocesorowe Układy i systemy mikroprocesorowe I Układy i systemy mikroprocesorowe II Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 95 PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE Aparatura elektroniczna kierunek: Elektronika i Telekomunikacja 29

30 51. Specjalizowane układy elektroniczne CAD układów elektronicznych Układy interfejsowe Bezprzewodowe sieci sensorowe Oprogramowanie systemów elektronicznych Oprogramowanie aparatury mikroprocesorowej Zastosowanie mikroprocesorów Technologie internetowe i sieci bezprzewodowe Projektowanie urządzeń elektronicznych Technika sensorowa Zastosowanie procesorów DSP Komputerowe systemy pomiarowosterujące Komputerowa symulacja systemów elektronicznych Elektronika w sprzęcie powszechnego uŝytku 119 PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE Elektronika przemysłowa 65. Układy energoelektroniczne Modelowanie i komputerowe wspomaganie projektowania Kompatybilność elektromagnetyczna Automatyka przemysłowa i sterowniki PLC Programowanie procesorów sygnałowych Systemy multimedialne Techniki wielkiej częstotliwości Napędy precyzyjne i roboty przemysłowe Elektroakustyka i systemy estradowe Filtracja i separacja w układach elektronicznych Zjawiska bioelektromagnetyczne i aparatura medyczna Eksploatacja systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych Wybrane układy elektroniczne i optoelektroniczne Układy zasilania z odnawialnymi źródłami energii 144 PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE Teleinformatyka 79. Sieci bezprzewodowe I Aplikacje internetowe Bezpieczeństwo sieci Usługi teleinformatyczne Sieci szerokopasmowe Integracja usług telekomunikacyjnych z sieciami Sieci bezprzewodowe II Bezpieczeństwo systemów informatycznych Miernictwo telekomunikacyjne Projektowanie systemów antenowych Zaawansowane techniki WWW Programowanie urządzeń mobilnych Elementy sztucznej inteligencji Media cyfrowe 163 PRZEDMIOTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRACY DYPLOMOWEJ I PRAKTYKĄ STUDENCKĄ 93. Praca przejściowa Seminari specjalistyczne Seminari dyplomowe I Seminari dyplomowe II Praca dyplomowa Praktyka zawodowa 170 kierunek: Elektronika i Telekomunikacja 30

31 PRZEDMIOTY OGÓLNE kierunek: Elektronika i Telekomunikacja 31

32 Wychowanie fizyczne I Kod przedmiotu: 16.1WEEiTWF1PO1 Typ przedmiotu: obowiązkowy Wymagania wstępne: Odpowiedzialny za przedmiot: pracownik Studi Wychowania Fizycznego Prowadzący: pracownicy Studi Wychowania Fizycznego Forma Ćwiczenia 30 2 III zaliczenie bez oceny 0 Ogólna charakterystyka i rozwój poszczególnych dyscyplin sportowych. Wiadomości o indywidualnej i zespołowej rywalizacji sportowej. Znajomość przepisów gry wybranych zespołowych dyscyplin sportowych. Praktyczna iejętność indywidualnej i zespołowej techniki poszczególnych dyscyplin sportowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna i noŝna, pływanie, lekkoatletyka oraz jazda konna). Ćwiczenia ogólnorozwojowe i psychomotoryczne. Wychowawcze i sportowe wartości wychowania fizycznego. Umiejętności i kompetencje w zakresie znajomości przepisów gry wybranych zespołowych dyscyplin sportowych oraz praktyczna iejętność indywidualnej i zespołowej techniki poszczególnych dyscyplin sportowych (np. :siatkówka, koszykówka, pływanie, lekkoatletyka itp.). Ćwiczenia indywidualna ocena studenta na podstawie jego postępów, zaangaŝowaniu i aktywności w zajęciach. Literatura podstawowa: Dostępna literatura z róŝnych dziedzin kultury fizycznej, taka jak: poradniki, zasady gry wybranych dyscyplin sportowych itp Literatura uzupełniająca: Uwagi: kierunek: Elektronika i Telekomunikacja 32

33 Wychowanie fizyczne II Kod przedmiotu: 16.1WEEiTWF2PO2 Typ przedmiotu: obowiązkowy Wymagania wstępne: Odpowiedzialny za przedmiot: pracownik Studi Wychowania Fizycznego Prowadzący: pracownicy Studi Wychowania Fizycznego Forma Ćwiczenia 30 2 IV zaliczenie bez oceny 0 Ogólna charakterystyka i rozwój poszczególnych dyscyplin sportowych. Wiadomości o indywidualnej i zespołowej rywalizacji sportowej. Znajomość przepisów gry wybranych zespołowych dyscyplin sportowych. Praktyczna iejętność indywidualnej i zespołowej techniki poszczególnych dyscyplin sportowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna i noŝna, pływanie, lekkoatletyka oraz jazda konna). Ćwiczenia ogólnorozwojowe i psychomotoryczne. Wychowawcze i sportowe wartości wychowania fizycznego. Umiejętności i kompetencje w zakresie znajomości przepisów gry wybranych zespołowych dyscyplin sportowych oraz praktyczna iejętność indywidualnej i zespołowej techniki poszczególnych dyscyplin sportowych (np. :siatkówka, koszykówka, pływanie, lekkoatletyka itp.). Ćwiczenia indywidualna ocena studenta na podstawie jego postępów, zaangaŝowaniu i aktywności w zajęciach. Literatura podstawowa: Dostępna literatura z róŝnych dziedzin kultury fizycznej, taka jak: poradniki, zasady gry wybranych dyscyplin sportowych itp Literatura uzupełniająca: Uwagi: kierunek: Elektronika i telekomunikacja 33

34 Język angielski I Kod przedmiotu: 09.0WEEiTJA1POW3 Typ przedmiotu: wybieralny Wymagania wstępne: podział na grupy w zaleŝności od stopnia zaawansowania, angielski Odpowiedzialny za przedmiot: lektor języka angielskiego Prowadzący: lektorzy języka angielskiego Forma 30 2 III zaliczenie na ocenę 18 2 III zaliczenie na ocenę 1 Rozwijanie sprawności rozienia ze słuchu i mówienia, czytania oraz pisania w języku angielskim. Szersze wykorzystanie funkcji językowych oŝliwiających posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach Ŝycia codziennego. Opanowanie złoŝonych struktur gramatycznych, stosowanych do wyraŝania teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Rozszerzenie komponentu kulturowego i cywilizacyjnego, ukierunkowanych na styl Ŝycia w krajach obszaru języka angielskiego. RozróŜnianie języka literackiego i potocznego. Wprowadzenie elementów języka ogólnotechnicznego i specjalistycznego technicznego z dziedziny elektroniki i telekomunikacji. Umiejętności i kompetencje w zakresie znajomości język obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwanie się w podstawowym zakresie specjalistycznym językiem zawodowym. Ćwiczenia (lektorat) warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów i testów (pisemnych lub ustnych) przeprowadzonych kilka razy w. Literatura podstawowa: 1. Literatura proponowana przez prowadzącego zajęcia w zaleŝności od poziomu biegłości językowej słuchaczy oraz słowniki ogólne, specjalistyczne (techniczne) i repetytoria tematycznoleksykalne. Literatura uzupełniająca: Uwagi: kierunek: Elektronika i telekomunikacja 34

35 Język niemiecki I Kod przedmiotu: 09.0WE EiT JN1POW3 Typ przedmiotu: wybieralny Wymagania wstępne: podział na grupy w zaleŝności od stopnia zaawansowania, niemiecki Odpowiedzialny za przedmiot: lektor języka niemieckiego Prowadzący: lektor języka niemieckiego Forma 30 2 III zaliczenie na ocenę 18 2 III zaliczenie na ocenę 1 Rozwijanie sprawności rozienia ze słuchu i mówienia, czytania oraz pisania w języku niemieckim. Szersze wykorzystanie funkcji językowych oŝliwiających posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach Ŝycia codziennego. Opanowanie złoŝonych struktur gramatycznych, stosowanych do wyraŝania teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Rozszerzenie komponentu kulturowego i cywilizacyjnego, ukierunkowanych na styl Ŝycia w krajach obszaru języka niemieckiego. RozróŜnianie języka literackiego i potocznego. Wprowadzenie elementów języka ogólnotechnicznego i specjalistycznego technicznego z dziedziny elektroniki i telekomunikacji. Umiejętności i kompetencje w zakresie znajomości język obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwanie się w podstawowym zakresie specjalistycznym językiem zawodowym. Ćwiczenia (lektorat) warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów i testów (pisemnych lub ustnych) przeprowadzonych kilka razy w. Literatura podstawowa: 1. Literatura proponowana przez prowadzącego zajęcia w zaleŝności od poziomu biegłości językowej słuchaczy oraz słowniki ogólne, specjalistyczne (techniczne) i repetytoria tematycznoleksykalne. Literatura uzupełniająca: Uwagi: kierunek: Elektronika i telekomunikacja 35

36 Język angielski II Kod przedmiotu: 09.0WE EiT JA2POW4 Typ przedmiotu: wybieralny Wymagania wstępne: podział na grupy w zaleŝności od stopnia zaawansowania, angielski Odpowiedzialny za przedmiot: lektor języka angielskiego Prowadzący: lektorzy języka angielskiego Forma 30 2 IV zaliczenie na ocenę 18 2 IV zaliczenie na ocenę Rozwijanie sprawności rozienia ze słuchu i mówienia, czytania oraz pisania w języku angielskim. Szersze wykorzystanie funkcji językowych oŝliwiających posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach Ŝycia codziennego. Opanowanie złoŝonych struktur gramatycznych, stosowanych do wyraŝania teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Rozszerzenie komponentu kulturowego i cywilizacyjnego, ukierunkowanych na styl Ŝycia w krajach obszaru języka angielskiego. RozróŜnianie języka literackiego i potocznego. Wprowadzenie elementów języka ogólnotechnicznego i specjalistycznego technicznego z dziedziny elektroniki i telekomunikacji. Umiejętności i kompetencje w zakresie znajomości język obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwanie się w podstawowym zakresie specjalistycznym językiem zawodowym. Ćwiczenia (lektorat) warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów i testów (pisemnych lub ustnych) przeprowadzonych kilka razy w. Literatura podstawowa: 1. Literatura proponowana przez prowadzącego zajęcia w zaleŝności od poziomu biegłości językowej słuchaczy oraz słowniki ogólne, specjalistyczne (techniczne) i repetytoria tematycznoleksykalne. Literatura uzupełniająca: 1. Uwagi: 1 36

37 Język niemiecki II Kod przedmiotu: 09.0WE EiT JN2POW4 Typ przedmiotu: wybieralny Wymagania wstępne: podział na grupy w zaleŝności od stopnia zaawansowania, niemiecki Odpowiedzialny za przedmiot: lektor języka niemieckiego Prowadzący: lektor języka niemieckiego Forma 30 2 IV zaliczenie na ocenę 18 2 IV zaliczenie na ocenę 1 Rozwijanie sprawności rozienia ze słuchu i mówienia, czytania oraz pisania w języku niemieckim. Szersze wykorzystanie funkcji językowych oŝliwiających posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach Ŝycia codziennego. Opanowanie złoŝonych struktur gramatycznych, stosowanych do wyraŝania teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Rozszerzenie komponentu kulturowego i cywilizacyjnego, ukierunkowanych na styl Ŝycia w krajach obszaru języka niemieckiego. RozróŜnianie języka literackiego i potocznego. Wprowadzenie elementów języka ogólnotechnicznego i specjalistycznego technicznego z dziedziny elektroniki i telekomunikacji. Umiejętności i kompetencje w zakresie znajomości język obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwanie się w podstawowym zakresie specjalistycznym językiem zawodowym. Ćwiczenia (lektorat) warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów i testów (pisemnych lub ustnych) przeprowadzonych kilka razy w. Literatura podstawowa: 1. Literatura proponowana przez prowadzącego zajęcia w zaleŝności od poziomu biegłości językowej słuchaczy oraz słowniki ogólne, specjalistyczne (techniczne) i repetytoria tematycznoleksykalne. Literatura uzupełniająca: 1. Uwagi: 37

38 Język angielski III Kod przedmiotu: 09.0WE EiT JA3POW5 Typ przedmiotu: wybieralny Wymagania wstępne: podział na grupy w zaleŝności od stopnia zaawansowania, angielski Odpowiedzialny za przedmiot: lektor języka angielskiego Prowadzący: lektorzy języka angielskiego Forma 30 2 V zaliczenie na ocenę 18 2 V egzamin 1 Rozwijanie sprawności rozienia ze słuchu i mówienia, czytania oraz pisania w języku angielskim. Szersze wykorzystanie funkcji językowych oŝliwiających posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach Ŝycia codziennego. Opanowanie złoŝonych struktur gramatycznych, stosowanych do wyraŝania teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Rozszerzenie komponentu kulturowego i cywilizacyjnego, ukierunkowanych na styl Ŝycia w krajach obszaru języka angielskiego. RozróŜnianie języka literackiego i potocznego. Wprowadzenie elementów języka ogólnotechnicznego i specjalistycznego technicznego z dziedziny elektroniki i telekomunikacji. Umiejętności i kompetencje w zakresie znajomości język obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwanie się w podstawowym zakresie specjalistycznym językiem zawodowym. Ćwiczenia (lektorat) warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów i testów (pisemnych lub ustnych) przeprowadzonych kilka razy w oraz egzamin. Literatura podstawowa: 1. Literatura proponowana przez prowadzącego zajęcia w zaleŝności od poziomu biegłości językowej słuchaczy oraz słowniki ogólne, specjalistyczne (techniczne) i repetytoria tematycznoleksykalne. Literatura uzupełniająca: 1. Uwagi: 38

39 Język niemiecki III Kod przedmiotu: 09.0WE EiT JN3POW5 Typ przedmiotu: wybieralny Wymagania wstępne: podział na grupy w zaleŝności od stopnia zaawansowania, niemiecki Odpowiedzialny za przedmiot: lektor języka niemieckiego Prowadzący: lektor języka niemieckiego Forma 30 2 V zaliczenie na ocenę 18 2 V egzamin 1 Rozwijanie sprawności rozienia ze słuchu i mówienia, czytania oraz pisania w języku niemieckim. Szersze wykorzystanie funkcji językowych oŝliwiających posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach Ŝycia codziennego. Opanowanie złoŝonych struktur gramatycznych, stosowanych do wyraŝania teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Rozszerzenie komponentu kulturowego i cywilizacyjnego, ukierunkowanych na styl Ŝycia w krajach obszaru języka niemieckiego. RozróŜnianie języka literackiego i potocznego. Wprowadzenie elementów języka ogólnotechnicznego i specjalistycznego technicznego z dziedziny elektroniki i telekomunikacji. Umiejętności i kompetencje w zakresie znajomości język obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwanie się w podstawowym zakresie specjalistycznym językiem zawodowym. Ćwiczenia (lektorat) warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów i testów (pisemnych lub ustnych) przeprowadzonych kilka razy w oraz egzamin. Literatura podstawowa: 1. Literatura proponowana przez prowadzącego zajęcia w zaleŝności od poziomu biegłości językowej słuchaczy oraz słowniki ogólne, specjalistyczne (techniczne) i repetytoria tematycznoleksykalne. Literatura uzupełniająca: 1. Uwagi: 39

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Studia II stopnia

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Studia II stopnia Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Studia II stopnia Rok akademicki 2009/2010 Europejski System Transferu Punktów

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia Wrocław 2007 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Opracowanie: Krystyna Fryc inż. Urszula Laskowska

Bardziej szczegółowo

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja:

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja: PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska INFORMATORECTS WYDZIAŁELEKTRYCZNY StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 WydziałElektryczny 1 Opracowanie: Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

2009/2010. Ochrona środowiska

2009/2010. Ochrona środowiska 2009/2010 Ochrona środowiska Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski 2009/2010 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH PAKIET INFORMACYJNY kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

II. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

II. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki INFORMATORECTS WYDZIAŁELEKTRONIKIMIKROSYSTEMÓWIFOTONIKI StudiaIiIISTOPNIASTACJONARNEiNIESTACJONARNE Wrocław2007 PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 Redakcja: Opracowanie: Korekta: Doc.drinż.BronisławaOlszewska-Mateja

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 04/05 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY. kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY. kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN stacjonarne jednolite studia magisterskie studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia plany i programy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 9-1 marca 213r. na kierunku informatyka prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym realizowanych w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka I stopnia Profil ogólnoakademicki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kielce, 2013 W Y D Z I A Ł M A T E M AT

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA C Z Ę Ś Ć II.B K A T A L O G U P R Z E D M I O T Ó W ECTS D L A K I E R U N K U INFORMAT Y K A S T U D I A I STOPNIA SPIS TREŚCI Przedmioty ogólne...1 1. Wychowanie fizyczne I...2 2. Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Telekomunikacja

Studia podyplomowe Telekomunikacja Studia podyplomowe Telekomunikacja Informacje ogólne Oferta studiów podyplomowych Telekomunikacja adresowana jest głównie do absolwentów wyŝszych uczelni kierunków Elektronika i Telekomunikacja oraz Elektrotechnika,

Bardziej szczegółowo

O STUDIACH STACJONARNYCH

O STUDIACH STACJONARNYCH Między duchem a materią pośredniczy matematyka (Hugo Steinhaus) Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Siedziba: Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, Ul. Koszykowa

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS. Rok akademicki 2011/2012 KIERUNEK STUDIÓW

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS. Rok akademicki 2011/2012 KIERUNEK STUDIÓW UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Rok akademicki 2011/2012 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie konstruowania maszyn i napędów hydraulicznych i pneumatycznych ze sterowaniem

Komputerowe wspomaganie konstruowania maszyn i napędów hydraulicznych i pneumatycznych ze sterowaniem POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny INSTYTUT AUTOMATYZACJI PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH I ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW WYTWARZANIA WNIOSEK O UTWORZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Komputerowe

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) kierunek Informatyka specjalności: Systemy i Sieci Komputerowe Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3. Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji...

1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3. Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji... SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3 INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE... 12 Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji... 22 4 INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY kierunek PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu Punktów Część II.A INFORMACJE O STUDIACH II.A.1 II.A.2 Przyznawane

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1. Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr.

Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1. Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Załącznik nr 2 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo