PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA"

Transkrypt

1 Zał. nr do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA Plan studiów z dnia 7 września 007 roku Z późniejszymi zmianami tekst jednolity Dziekan BIAŁYSTOK 007

2 INFORMACJE OGÓLNE Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej oferuje studentom stacjonarne studia I, II oraz III stopnia na kierunku Elektrotechnika. Absolwenci studiów I i II stopnia kierunku Elektrotechnika są przygotowani do wykonywania pracy zawodowej szczególnie w średnich i małych zakładach pracy zajmujących się wytwarzaniem oraz użytkowaniem energii elektrycznej w różnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu w tym szczególnie przemysłu elektrotechnicznego oraz automatycznego sterowania procesami produkcyjnymi i technologicznymi. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w zakładach produkcyjnych lub montażowych, a także w jednostkach projektowych i konstrukcyjnych oraz w innych jednostkach organizacyjnych związanych z eksploatacją i budową elektrowni, sieci, instalacji i stacji elektroenergetycznych, z gospodarką elektroenergetyczną zawodową i przemysłową z budową i eksploatacją urządzeń technologicznych zasilanych energią elektryczną, z budową, eksploatacją i badaniem urządzeń łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych, z technologią materiałów elektrotechnicznych, z trakcją elektryczną a także z automatyzacją procesów elektroenergetycznych i technologicznych. Absolwenci II oraz III stopnia studiów mogą również podejmować pracę na wyższych uczelniach technicznych oraz szkolnictwie zawodowym. Ponadto absolwenci posiadają umiejętności w dziedzinie stosowania technik komputerowych w tym komputerowego wspomagania projektowania, zabezpieczeń i ochrony urządzeń elektroenergetycznych oraz sterowania rozdziałem energii, a także użytkowania przemysłowych sterowników cyfrowych. W ramach kierunku Elektrotechnika oferowane są następujące dwie specjalności (podział odbywa się po trzecim semestrze studiów): a) Automatyka przemysłowa i technika mikroprocesorowa, b) Elektroenergetyka i Technika świetlna. W ramach każdej ze specjalności studenci dokonują, zgodnie z zainteresowaniami, wyboru jednej z dwóch ścieżek kształcenia. Są to następujące ścieżki: - na specjalności Automatyka przemysłowa i technika mikroprocesorowa:. Automatyka przemysłowa;. Automatyka i technika mikroprocesorowa; - na specjalności Elektroenergetyka i technika świetlna:. Elektroenergetyka;. Technika świetlna. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent kierunku studiów Elektrotechnika I stopnia, posiada znaczny zasób wiedzy z dyscyplin podstawowych takich jak: matematyka, fizyka, elektrotechnika teoretyczna, elektronika, informatyka, metody obliczeniowe, technika cyfrowa, teoria sterowania, miernictwo elektryczne itd. Wiedza ta jest rozszerzona wiadomościami specjalistycznymi z zakresu zagadnień związanych z projektowaniem, budową oraz eksploatacją układów i urządzeń elektrycznych, energoelektronicznych, komputerowych oraz użytkowania przemysłowych sterowników cyfrowych.

3 Absolwent posiada umiejętności: korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się w podstawowym zakresie językiem zawodowym. Posiada umiejętności: komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych przemysłu elektrotechnicznego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwenci studiów I stopnia kierunku Elektrotechnika, uzyskując dyplom inżyniera, są przygotowani do pracy zawodowej szczególnie w średnich i małych zakładach pracy zajmujących się wytwarzaniem oraz użytkowaniem energii elektrycznej w różnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu w tym szczególnie przemysłu elektrotechnicznego oraz automatycznego sterowania procesami produkcyjnymi i technologicznymi. Otrzymany zasób wiadomości umożliwia absolwentom wszystkich specjalności kontynuowanie nauki na II stopniu studiów. Program zajęć na ścieżce kształcenia Automatyka i Technika Mikroprocesorowa, specjalności Automatyka przemysłowa i technika mikroprocesorowa, przygotowuje absolwenta do formułowania i rozwiązywania zadań w zakresie projektowania oprogramowania i diagnostyki zautomatyzowanych systemów pomiarowo kontrolnych, projektowania systemów automatyki i ich składników. Absolwent poznaje w trakcie studiów również zadania, postawy programowania i użytkowania systemów mikrokomputerowych ogólnego przeznaczenia. Profil zatrudnienia absolwenta jest, z założenia bardzo szeroki. Absolwenci są przygotowywani zarówno do realizacji samodzielnych zadań projektowych z zakresu mikroelektroniki cyfrowej, jak i do współpracy w zespołach ustalających zadania i projektujących oprogramowanie cyfrowych systemów pomiarowo informacyjnych i systemów sterowania. Program zajęć na ścieżce kształcenia Automatyka Przemysłowa, specjalności Automatyka przemysłowa i technika mikroprocesorowa, przygotowuje do projektowania i użytkowania w praktyce przemysłowej urządzeń i systemów przeznaczonych do sterowania procesami produkcyjnymi przy wykorzystaniu energii elektrycznej. Absolwent otrzymuje dogłębną wiedzę z zakresu energoelektroniki, automatyki napędu elektrycznego, techniki mikroprocesorowej i komputerowej w tym programowalnych sterowników przemysłowych PLC. Absolwent tej ścieżki kształcenia może być zatrudniony w przemyśle do obsługi i utrzymania w ruchu systemów i urządzeń produkcyjnych, układów zasilania energią elektryczną, w biurach projektowych, w przedsiębiorstwach produkujących przemysłowe układy sterowania, zautomatyzowane układy napędu elektrycznego oraz układy przekształcania energii elektrycznej. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w tym zakresie.

4 Kształcenie absolwentów specjalności Elektroenergetyka i Technika Świetlna obejmuje w poszerzonym zakresie następujące zagadnienia: wytwarzanie, przesył i rozdział energii elektrycznej, gospodarka elektroenergetyczna, a także problematyka zarządzania w elektroenergetyce. Przedstawiane są zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące sieci i systemów elektroenergetycznych oraz ich sterowania, zabezpieczania i automatyzacji. Omawiane są metody optymalizacji w elektroenergetyce. Szczegółowo prezentuje się zagadnienia dotyczące linii, stacji elektroenergetycznych oraz urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. Absolwent posiada umiejętność projektowania: instalacji oświetleniowych, sprzętu i urządzeń oświetleniowych, układów energetyki słonecznej i wybranych elementów optoelektronicznych. WYJAŚNIENIA DO PLANU STUDIÓW Skróty: W wykład, Ć- ćwiczenia rachunkowe, L laboratorium, P- projektowanie, PS pracownia specjalistyczna, S- seminarium; WE wykład kończący się egzaminem; CE ćwiczenia kończące się egzaminem (dotyczy języka obcego); PHEM przedmioty z grupy przedmiotów humanistycznych, ekonomicznych i menedżerskich. Inne: W każdym semestrze jest 5 tygodni zajęć. Każdy przedmiot trwa tylko jeden semestr. Przedmioty poprzedzające przedmioty, które należy mieć obowiązkowo zaliczone przed rozpoczęciem realizacji danego przedmiotu. Forma zaliczenia: E egzamin na zakończenie wykładu i zaliczenie z oceną pozostałych form zajęć z danego przedmiotu. E egzamin na zakończenie lektoratu z języka obcego (po VIII semestrze studiów). Z zaliczenie z oceną każdej formy zajęć z danego przedmiotu. Punkty za przedmiot () student uzyskuje po zaliczeniu przedmiotu, tzn. uzyskaniu pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć. Nominalna liczba punktów w każdym semestrze wynosi 30. Studenci kierunku Elektrotechnika wszystkich specjalności mają obowiązek odbyć 3 tygodniową praktykę kierunkową po IV i VI semestrze studiów. Szczegółowe zasady zaliczania semestru studiów, wpisywania na kolejny semestr oraz pozostałe sprawy związane z tokiem studiów regulują: Regulamin Studiów Politechniki Białostockiej oraz zarządzenia Rektora PB i Dziekana WE. 3

5 4 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Kierunek studiów: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) Plan studiów dnia r. z późn. zm. Specjalność: Elektroenergetyka i technika świetlna Ścieżka dydaktyczna: Elektroenergetyka Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Semestr V Semestr VI Semestr VII PHEM W WF C WF C Ochrona własności W Inżynieria oświetlania W Inżynieria oświetla- L Praca dyplomowa intelektualnej nia inżynierska 5 Matematyka WE Matematyka WE Elektronika WE Elektronika Bezpieczeństwo W Metody wytwarzania WE Seminarium dyplomowe S 4 C 3 C urządzeń elektrycznych energii elektr. C Fizyka WE Fizyka W Techniki symulacji i Energoelektronika WE Energoelektronika Elementy optoelektroniki W Metody optymaliza- W L cji w elektroenerge- PS C C metody numeryczne tyce 6 Technologia PS Informatyka W Informatyka W Podstawy elektroenergetyki W Podstawy elektro- Oprogramowanie PS Komputerowe PS C energetyki kierunkowe z obliczenia w elek- informacyjna PS PS techniki świetlnej troenergetyce 7 Teoria obwodów WE Teoria obwodów WE Teoria obwodów 3 Urządzenia i WE Sieci elektroenergetyczne W Budowa oraz W C eksploatacja insta- C 3 C instalacje elektryczne C L L lacji i urządzeń elektrycznych P P Bezpieczeństwo i W Geometria i grafika W Maszyny elektryczne WE Maszyny elektryczne W Napęd elektryczny W Stacje i urządzenia W PS elektroenergetyczne P higiena pracy oraz inżynierska PS PS ergonomia L L PHEM W Język obcy 4 C Język obcy 4 C Język obcy 3 CE Miernictwo prom. W Miernictwo prom optycznego optycznego Metrologia WE Inżynieria materiałowa W Podstawy automatyki W Podstawy automa- Systemy elektro- WE 3 L L PS tyki energetyczne PS Technika mikroprocesorowa WE Technika mikro- Sprzęt oświetlenio- WE Sprzęt oświetlenio- procesorowa wy C wy 3 Podstawy techniki W Podstawy techniki L Elektroenergetyczna 3 WE Gospodarka elektroenergetyczna WE C świetlnej L świetlnej automatyka zabezpieczeniowa 5 5 Technika wysokich W Technika wysokich Komputerowo PS Niezawodność W Ramka - przedmioty wspólne napięć napięć wspomagane proj. urządzeń i instalacji PS Pogrubione przedmioty ze standardów instalacji elektr. elektrycznych Kursywa przedmioty na ścieżce dydaktycznej Teoria pola elektromagnetycznego W Podstawy oprogra- PS Podstawy budownic- W C mowania AutoCAD twa Suma Godziny tyg Godziny sem Razem liczba godzin na studiach inżynierskich 505

6 5 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Kierunek studiów: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) Plan studiów dnia r. z późn. zm. Specjalność: Elektroenergetyka i technika świetlna Ścieżka dydaktyczna: Technika świetlna Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Semestr V Semestr VI Semestr VII PHEM W WF C WF C Ochrona własności W Inżynieria oświetlania W Inżynieria oświetla- L Praca dyplomowa intelektualnej nia inżynierska 5 Matematyka WE Matematyka WE Elektronika WE Elektronika Bezpieczeństwo W Metody wytwarzania WE Seminarium dyplomowe S 4 C 3 C urządzeń elektrycznych energii elektr. C Fizyka WE Fizyka WE Techniki symulacji i Energoelektronika WE Energoelektronika Elementy optoelektroniki W Podstawy optyki C C metody numeryczne L Technologia PS Informatyka W Informatyka W Podstawy elektroenergetyki W Podstawy elektro- Oprogramowanie PS Konstrukcja przy- P C energetyki kierunkowe z rządów i urządzeń informacyjna PS PS techniki świetlnej 8 Teoria obwodów WE Teoria obwodów WE Teoria obwodów 3 Urządzenia i W Sieci elektroenergetyczne W Budowa oraz W C eksploatacja urzą- C 3 C instalacje elektryczne C L L dzeń i instalacji elektrycznych P P Bezpieczeństwo W Geometria i grafika W Maszyny elektryczne WE Maszyny elektryczne WE Napęd elektryczny WE Samochodowa W PS technika świetlna L higiena pracy oraz inżynierska PS PS ergonomia L PHEM W Język obcy 4 C Język obcy 4 C Język obcy 3 CE Miernictwo prom. W Miernictwo prom optycznego optycznego. Metrologia WE Inżynieria materiałowa W Podstawy automatyki WE Podstawy automa- Konstrukcja przy- WE 3 L L PS tyki rządów i urządzeń Technika mikroprocesorowa WE Technika mikro- Sprzęt oświetlenio- WE Sprzęt oświetlenio- procesorowa wy C wy 3 Podstawy techniki W Podstawy techniki L Elektroenergetyczna 3 WE Sprzęt oświetleniowy P 3 świetlnej L świetlnej automatyka zabezpieczeniowa 5 Technika wysokich W Technika wysokich Komputerowo PS Pracownia dyplomowa z techniki S Ramka - przedmioty wspólne napięć napięć wspomagane proj. Pogrubione przedmioty ze standardów instalacji elektr. świetlnej Kursywa przedmioty na ścieżce dydaktycznej Teoria pola elektromagnetycznego W Podstawy oprogra- PS Podstawy budownic- W Inżynieria P C mowania AutoCAD twa oświetlania Podstawy optyki WE 3 Suma Godziny tyg Godziny sem Razem liczba godzin na studiach inżynierskich 505

7 6 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Kierunek studiów: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) Plan studiów dnia r. z późn. zm. Specjalność: Automatyka przemysłowa i technika mikroprocesorowa Ścieżka dydaktyczna: Automatyka i technika mikroprocesorowa Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Semestr V Semestr VI Semestr VII PHEM W WF C WF C Ochrona własności W Programowanie PS Praca dyplomowa intelektualnej obiektowe inżynierska 5 Matematyka WE Matematyka WE Elektronika WE Elektronika Bezpieczeństwo W Zastosowania W Seminarium dyplomowe S 4 C 3 C urządzeń elektrycznych systemów CAD PS Fizyka WE Fizyka W Techniki symulacji i Energoelektronika WE Energoelektronika Pracownia problemowa PS C C metody numeryczne Technologia PS Informatyka W Informatyka W Podstawy elektroenergetyki W Podstawy elektro- Metody identyfikacji W informacyjna PS PS C energetyki i diagnostyki Teoria obwodów WE Teoria obwodów WE Teoria obwodów 3 Urządzenia i WE Metody sterowania WE Systemy sterowania WE Systemy sterowania C 3 C instalacje elektryczne C PS L P Bezpieczeństwo i W Geometria i grafika W Maszyny elektryczne WE Maszyny elektryczne W Napęd elektryczny W Elektronika samo- W PS chodowa higiena pracy oraz inżynierska PS PS ergonomia L PHEM W Język obcy 4 C Język obcy 4 C Język obcy 3 CE Sterowniki i regulatory W Sterowniki i regula- 3 tory Metrologia WE Inżynieria materiałowa W Podstawy automatyki W Podstawy automa- Automatyka napędu 3 WE Automatyka napędu 3 L L PS tyki elektrycznego elektrycznego Technika mikroprocesorowa WE Technika mikro- Mikrokontrolery W Mikrokontrolery W procesorowa 3 4 Podstawy techniki W Podstawy techniki L Elementy automatyki WE Elementy automaty- świetlnej L świetlnej ki Technika wysokich W Technika wysokich Systemy cyfrowe W Systemy cyfrowe W Systemy cyfrowe 3 Ramka - przedmioty wspólne napięć napięć Pogrubione przedmioty ze standardów 5 4 Kursywa przedmioty na ścieżce dydaktycznej Teoria pola elektromagnetycznego W Programowalne W C struktury logiczne Suma Godziny tyg Godziny sem Razem liczba godzin na studiach inżynierskich 505

8 7 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Kierunek studiów: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) Plan studiów dnia r. z późn. zm. Specjalność: Automatyka przemysłowa i technika mikroprocesorowa Ścieżka dydaktyczna: Automatyka przemysłowa Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Semestr V Semestr VI Semestr VII PHEM W WF C WF C Ochrona własności W Programowanie PS Praca dyplomowa intelektualnej obiektowe inżynierska 5 Matematyka WE Matematyka WE Elektronika WE Elektronika Bezpieczeństwo W Projekt przejściowy P Seminarium dyplomowe S 4 C 3 C urządzeń elektrycznych Fizyka WE Fizyka W Techniki symulacji i Energoelektronika WE Energoelektronika Układy przekształtnikowe WE Układy przekształt- C C metody numeryczne nikowe Technologia PS Informatyka W Informatyka W Podstawy elektroenergetyki W Podstawy elektro- Programowalne W informacyjna PS PS C energetyki sterowniki cyfrowe Teoria obwodów WE Teoria obwodów WE Teoria obwodów 3 Urządzenia i WE Elektroniczne WE Elektroniczne C 3 C instalacje elektryczne C podzespoły automa- podzespoły automa- L tyki tyki P Bezpieczeństwo i W Geometria i grafika W Maszyny elektryczne WE Maszyny elektryczne W Napęd elektryczny W Napęd elektryczny higiena pracy oraz inżynierska PS PS PS ergonomia L PHEM W Język obcy 4 C Język obcy 4 C Język obcy 3 CE Sterowniki i regulatory W Sterowniki i regula- Automatyka napędu P 3 tory elektrycznego 3 5 Metrologia WE Inżynieria materiałowa W Podstawy automatyki W Podstawy automa- Automatyka napędu 3 WE Automatyka napędu 3 L L PS tyki elektrycznego elektrycznego Technika mikroprocesorowa WE Technika mikro- Mikrokontrolery W Technika mikropro- W procesorowa cesorowa w ener- 3 goelektronice 3 Podstawy techniki W Podstawy techniki L Elementy automatyki WE Elementy automaty- świetlnej L świetlnej ki Technika wysokich W Technika wysokich Elementy układów WE Elementy układów Ramka - przedmioty wspólne napięć napięć energoelektronicznych energoelektronicz- Pogrubione przedmioty ze standardów nych Kursywa przedmioty na ścieżce dydaktycznej Teoria pola elektromagnetycznego W Programowalne W Elektrotechnologia W Układy elektronicz- PS C struktury logiczne L ne w strukturach programowalnych 3 Oprogramowanie PS kierunkowe Suma Godziny tyg Godziny sem Razem liczba godzin na studiach inżynierskich 505

9 LISTA PRZEDMIOTÓW PRZEWIDZIANYCH DLA KIERUNKU PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE WSPÓLNE DLA KIERUNKU STUDIÓW W Ć L P Ps S ESA00 00 Matematyka E ESA00 00 Fizyka E ESA Technologia informacyjna ESA Teoria obwodów E ESA Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia ESA Wychowanie fizyczne ESA Matematyka E ESA Fizyka ESA Informatyka ESA00 00 Teoria obwodów E ESA00 0 Geometria i grafika inżynierska ESA00 0 Metrologia E ESA Wychowanie fizyczne ESA Elektronika E ESA Techniki symulacji i metody numeryczne ESA Informatyka ESA Teoria obwodów ESA Maszyny elektryczne E ESA Inżynieria materiałowa ESA Technika mikroprocesorowa E ESA300 0 Podstawy techniki świetlnej ESA Technika wysokich napięć ESA Teoria pola elektromagnetycznego ESA Ochrona własności intelektualnej ESA Elektronika ESA Energoelektronika E ESA Podstawy elektroenergetyki ESA Urządzenia i instalacje elektryczne E ESA Maszyny elektryczne ESA Podstawy automatyki ESA Technika mikroprocesorowa ESA Podstawy techniki świetlnej ESA Technika wysokich napięć ESA Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych ESA Energoelektronika ESA Podstawy elektroenergetyki ESA Napęd elektryczny ESA Podstawy automatyki ESA Seminarium dyplomowe ESA Praca dyplomowa inżynierska

10 PRZEDMIOTY DO WYBORU WSPÓLNE DLA KIERUNKU STUDIÓW Języki obce W Ć L P Ps S ESA00 00 Język angielski ESA300 0 Język angielski ESA400 0 Język angielski 3 0 E ESA00 04 Język niemiecki ESA Język niemiecki ESA Język niemiecki 3 0 E ESA00 08 Język rosyjski ESA Język rosyjski ESA400 0 Język rosyjski 3 0 E ESA00 Język francuski ESA300 Język francuski ESA400 3 Język francuski 3 0 E Przedmioty humanistyczne, ekonomiczne i menedżerskie (PHEM) W Ć L P Ps S ESA00 30 Historia kultury ESA00 3 Podstawy ochrony i konserwacji zabytków ESA00 3 Historia kultury i sztuki ESA00 33 Podstawy użytkowania i ochrony środowiska ESA00 34 Filozofia ESA00 35 Globalistyka - spory o przyszłość świata ESA00 36 Ergonomia ESA00 37 Ekonomia ESA00 38 Przedsiębiorczość ESA00 39 Organizacja i zarządzanie ESA00 40 Zarządzanie jakością ESA00 4 Podstawy marketingu ESA00 4 Finanse i bankowość ESA00 4 Przedsiębiorczość innowacyjna

11 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE WSPÓLNE NA SPECJALNOŚCI ELEKTROENERGETYKA I TECHNIKA ŚWIETLNA W Ć L P Ps S ESA40 00 Podstawy oprogramowania AutoCAD ESA50 0 Inżynieria oświetlania ESA50 0 Sieci elektroenergetyczne ESA50 03 Miernictwo prom. optycznego ESA50 04 Sprzęt oświetleniowy E ESA50 05 Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 3E ESA50 06 Komputerowo wspomagane proj. instalacji elektr ESA50 07 Podstawy budownictwa ESA60 08 Inżynieria oświetlania ESA60 09 Metody wytwarzania energii elektr E ESA60 0 Elementy optoelektroniki ESA60 Oprogramowanie kierunkowe z techniki świetlnej ESA60 Budowa oraz eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych ESA60 3 Miernictwo prom optycznego ESA60 4 Sprzęt oświetleniowy PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE NA ŚCIEŻCE ELEKTROENERGETYKA W Ć L P Ps S ESA5 50 Stacje i urządzenia elektroenergetyczne ESA5 5 Systemy elektroenergetyczne E ESA5 5 Gospodarka elektroenergetyczna E ESA5 53 Niezawodność urządzeń i instalacji elektrycznych ESA6 54 Metody optymalizacji w elektroenergetyce ESA6 55 Komputerowe obliczenia w elektroenergetyce PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE NA ŚCIEŻCE TECHNIKA ŚWIETLNA W Ć L P Ps S ESA5 80 Samochodowa technika świetlna ESA5 8 Konstrukcja przyrządów i urządzeń E ESA5 8 Sprzęt oświetleniowy ESA5 83 Pracownia dyplomowa z techniki świetlnej ESA5 84 Inżynieria oświetlania ESA5 85 Podstawy optyki E ESA6 86 Podstawy optyki ESA6 87 Konstrukcja przyrządów i urządzeń

12 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE WSPÓLNE NA SPECJALNOŚCI AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I TECHNIKA MIKROPROCESOROWA W Ć L P Ps S ESA Programowalne struktury logiczne ESA50 30 Programowanie obiektowe ESA50 30 Sterowniki i regulatory ESA Mikrokontrolery ESA Elementy automatyki E ESA Sterowniki i regulatory ESA Automatyka napędu elektrycznego 3E ESA Elementy automatyki ESA Automatyka napędu elektrycznego PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE NA ŚCIEŻCE AUTOMATYKA I TECHNIKA MIKROPROCESOROWA W Ć L P Ps S ESA5 350 Metody sterowania E ESA5 35 Systemy cyfrowe ESA6 35 Zastosowania systemów CAD ESA6 353 Pracownia problemowa ESA6 354 Metody identyfikacji i diagnostyki ESA6 355 Systemy sterowania E ESA6 356 Elektronika samochodowa ESA6 357 Mikrokontrolery ESA6 358 Systemy cyfrowe ESA7 359 Systemy sterowania ESA7 360 Systemy cyfrowe PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE NA ŚCIEŻCE AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA KOD Nazwa przedmiotu Prerekwizyty Liczba godzin W Ć L P Ps S ESA5 380 Elektroniczne podzespoły automatyki E ESA5 38 Elementy układów energoelektronicznych E ESA5 38 Elektrotechnologia ESA5 383 Oprogramowanie kierunkowe ESA6 384 Projekt przejściowy ESA6 385 Układy przekształtnikowe E ESA6 386 Programowalne sterowniki cyfrowe ESA6 387 Elektroniczne podzespoły automatyki ESA6 388 Napęd elektryczny ESA6 389 Technika mikroprocesorowa w energoelektronice ESA6 390 Elementy układów energoelektronicznych ESA6 39 Układy elektroniczne w strukturach programowalnych ESA7 39 Układy przekształtnikowe ESA7 393 Automatyka napędu elektrycznego

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Zał. nr 1 do uchwały nr 77/2009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 24.09.2009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA Plan

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA Zał. nr 1 do uchwały nr 98/2011 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 15.09.2011 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA kierunek studiów ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA kierunek studiów ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Studia stacjonarne Plan studiów z dnia 29 marca 2012

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia, stacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika

studia I stopnia, stacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika Uniwersytet Zielonogórski Plan studiów Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki kierunek, stacjonarne rok akademicki 2017/2018 Lp Nazwa przedmiotu ECTS Strona 1 z stacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Kierunek: ELEKTROTECHNIKA studia inŝynierskie I stopnia Rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika

studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika Uniwersytet Zielonogórski Plan studiów Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki kierunek Elektrotechnika, niestacjonarne rok akademicki 2017/2018 Lp Nazwa przedmiotu ECTS Elektrotechnika Strona

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Załącznik 3 Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 E Z Σh

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Studia stacjonarne inżynierskie

Załącznik nr 9a Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Studia stacjonarne inżynierskie Załącznik nr 9a Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 W C L S P ECTS 1W Matematyka 1 4 120 60 60 0 0 0 30 30 6 30 30 6 2W Fizyka 1 3 90 30 30 30

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 18/19 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9b Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Studia niestacjonarne inżynierskie

Załącznik nr 9b Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Studia niestacjonarne inżynierskie Załącznik nr 9b Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 1W Matematyka 1 4 72 36 36 0 0 0 18 18 6 18 18 6 2W Fizyka 1 3 36 18 18 0 0 0 18 18 6 3W

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne Rocznik: 2019/2020 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 2017/2018 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 W C L S P ECTS 1W Matematyka 1 4 120 60 60 0 0 0 30 30 6 30 30 6 2W Fizyka 1 3 90 30 30 30 0 0 30 30 30 6 3W Informatyka 2 60 30 0 30 0 0 30 30 6 4W Rysunek

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 203/204 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne inżynierskie

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne inżynierskie Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 1W Matematyka 1 4 72 36 36 0 0 0 18 18 6 18 18 6 2W Fizyka 1 2 36 18 18 0 0 0 18 18 6 3W Informatyka 4W Rysunek techniczny 5W Podstawy ekonomii 1 18 18 0

Bardziej szczegółowo

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki rok akademicki 2012/2013 Opole, styczeń 2013 r. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA Zał. nr 1 do uchwały nr 42/2016 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 25.05.2016 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki. Strona 1 z 5

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki. Strona 1 z 5 Uniwersytet Zielonogórski Plan studiów Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki kierunek Automatyka i robotyka studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/18 Uwaga: zajęcia na specjalnościach

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna Semestr I Organizacja pracy i zarządzanie 30 30-1 Matematyka 1 20 20 40-6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR VI. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (4-letnie, inżynierskie) GODZINY W Ć L P/S W

PLAN STUDIÓW NR VI. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (4-letnie, inżynierskie) GODZINY W Ć L P/S W YDZIAŁ TEEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I EEKTROTECHNIKI A. PROFI KSZTAŁCENIA POZIOM STUDIÓ: FORMA STUDIÓ: SPECJANOŚ: PROFI OGÓNOAKADEMICKI STUDIA PIERSZEGO STOPNIA (4-letnie, inżynierskie) EEKTROTECHNIKA EEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Nazwa kursu/ grupy kursów. Prawo inżynierskie i. Podstawy inżynierii. materiałowej 2

Nazwa kursu/ grupy kursów. Prawo inżynierskie i. Podstawy inżynierii. materiałowej 2 Wymagania wstępne (prerekwizyty) do zapisów na kursy dla Kierunku Elektrotechnika studia NZ I stopnia (dotyczy studentów rozpoczynających studia przed 1.10.2012) SEMESTR 1 SEMESTR 2 Prawo inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK: Mechatronika profil praktyczny Specjalność I: Projektowanie systemów mechatronicznych Specjalność II: Mechatronika samochodowa (cykl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM kierunek ELEKTROTECHNIKA

PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM kierunek ELEKTROTECHNIKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM kierunek ELEKTROTECHNIKA Plan studiów z dnia 27 czerwca 2019 roku BIAŁYSTOK 2019 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska Politechnika Białostocka 15.03.2017 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (INŻ.) Plan obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Inżynieria procesowa w ochronie

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Semestr 1. Semestr 2 Kursy obowiązkowe

Semestr 1. Semestr 2 Kursy obowiązkowe Semestr 1 Wymagania wstępne (prerekwizyty) do zapisów na kursy dla Kierunku Elektrotechnika studia I stopnia NZ (dotyczy studentów rozpoczynających studia od i po 1.10.2012) 1. ELR021261W Podstawy inżynierii

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/0 Zał. nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: ELEKTRYCZNY Elektrotechnika I stopień, studia inżynierskie stacjonarna ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE ROCZNYM Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna ROK I E/- Organizacja pracy i zarządzanie 30 30 1 Matematyka 1 20 20 40 6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. niestacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. niestacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/0 Zał. nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: ELEKTRYCZNY Elektrotechnika I stopień, studia inżynierskie niestacjonarna ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

ECTS - program studiów kierunku Automatyka i robotyka, Studia I stopnia, rok akademicki 2015/2016

ECTS - program studiów kierunku Automatyka i robotyka, Studia I stopnia, rok akademicki 2015/2016 - program studiów kierunku Automatyka i robotyka, Studia I stopnia, rok akademicki 20/206 Automatyka i robotyka Profil ogólnoakademicki studia stacjonarne I stopnia w c l p w c l p w c l p w c l p w c

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR VI. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie, inżynierskie) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

PLAN STUDIÓW NR VI. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie, inżynierskie) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY Załącznik nr 4 godzin tygodniowo (semestr I -VII po 15 tygodni) A. PRZEDMIOTY OGÓLNE Język obcy kontynuowany 4 4 5 12 12 2 2 2 2 2. Stosunki międzynarodowe 3. Filozofia 4. Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/0 Zał. nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: ELEKTRYCZNY Elektrotechnika I stopień, studia inżynierskie stacjonarna ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WEEIA Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inŝynierskich)

WEEIA Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inŝynierskich) WEEIA Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inŝynierskich) I II III IV V VI VII Przedmioty w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P Przedmioty ogólne Wstęp do

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR VI. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie, inżynierskie) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

PLAN STUDIÓW NR VI. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie, inżynierskie) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY Załącznik nr 4 godzin tygodniowo (semestr I -VII po 15 tygodni) A. PRZEDMIOTY OGÓLNE Język obcy kontynuowany 4 4 5 120 0 0 120 0 2 2 2 2 2. Stosunki międzynarodowe 3. Filozofia 4. Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia stacjonarne w systemie Specjalność: automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne Od roku akademickiego 2012/2013 Rok I,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (inŝynierskich)

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (inŝynierskich) Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (inŝynierskich) I II III IV godzin w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. niestacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. niestacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/0 Zał. nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: ELEKTRYCZNY Elektrotechnika I stopień, studia inżynierskie niestacjonarna ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki rok akademicki 2014/2015 Opole, marzec 2014 r. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Automatyka i Robotyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Automatyka i Robotyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/0 Zał. nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: ELEKTRYCZNY Automatyka i Robotyka I stopień, studia inżynierskie stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR VI. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie, inżynierskie) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

PLAN STUDIÓW NR VI. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie, inżynierskie) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY Załącznik nr 4 godzin w semestrze (semestr I VII po 8. zjazdów w semestrze) A. PRZEDMIOTY OGÓLNE Język obcy kontynuowany 4 4 5 72 0 0 72 0 20 20 20 12 2. Stosunki międzynarodowe 3. Filozofia 4. Ochrona

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych Prezentacja specjalności Elektroenergetyka Instytut Systemów Elektronicznych Plan prezentacji: Charakterystyka specjalności i profil absolwenta Wybrane realizowane przedmioty Współpracujące Instytucje

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie, inżynierskie) Systemy Automatyki i Elektroniki GODZINY

PLAN STUDIÓW NR. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie, inżynierskie) Systemy Automatyki i Elektroniki GODZINY godzin tygodniowo (semestr I -... po... tygodni) A. PRZEDMIOTY OGÓNE ychowanie fizyczne 2 2 30 30 2 Język obcy 3 6 20 20 30 30 30 30 3 Technologia informacyjna 2 30 5 5 5 5 4a Rozwój zrównoważony 4b Edukacja

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia niestacjonarne w systemie Specjalność: automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne Od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia stacjonarne w systemie Specjalność: automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne Od roku akademickiego 2014/2015 Rok I,

Bardziej szczegółowo

SEMESTRALNY WYKAZ ZALICZEŃ - IDZ Rok. akad. 2012/2013

SEMESTRALNY WYKAZ ZALICZEŃ - IDZ Rok. akad. 2012/2013 Wydział Zarządzania - Dziekanat ds. Studiów Warszawa,... SEMESTRALNY WYKAZ ZALICZEŃ - IDZ Rok. akad. 2012/2013 Nazwisko i imię:... adres.. Rodzaj studiów: INŻYNIERSKIE Tryb studiowania: STACJONARNE kierunek:

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia stacjonarne w systemie Specjalność: automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne Od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia stacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie produkcją i usługami Od roku akademickiego 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA Zał. nr 1 do uchwały nr 42/2016 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 25.05.2016 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 017/01 Semestr 1 1 Język angielski I 0 1 Repetytorium

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana PROGRAM STUDIÓW należy do obszaru w zakresie nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka, z kompetencjami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne: Podstawą decyzji o

Bardziej szczegółowo

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 05/06 Semestr Język angielski I 30 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne: ukończone studia I

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mikroelektronika w technice i medycynie Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne.

Kierunek: Mikroelektronika w technice i medycynie Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Mikroelektronika w technice i medycynie Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem

Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 Semestr 1 1 Język angielski I 30 1 2 Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Mechatronika studia I stopnia stacjonarne Rzeszów,12 Listopada 2014 1 Plan studiów z zaznaczeniem

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR VI. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie, inżynierskie) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

PLAN STUDIÓW NR VI. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie, inżynierskie) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY Załącznik nr 4 godzin w semestrze (semestr I VII po 8. zjazdów w semestrze) Razem A. PRZEDMIOTY OGÓLNE Język obcy kontynuowany 4 4 5 72 0 0 72 0 20 20 20 12 2. Stosunki międzynarodowe 3. Filozofia 4. Ochrona

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów ał. nr 3 do W 33/2012 ał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDIAŁ: ELEKTRYCNY KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA POIOM KSTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne: ukończone studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: ukończone studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne: Podstawą decyzji o

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mikroelektronika w technice i medycynie Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne.

Kierunek: Mikroelektronika w technice i medycynie Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Mikroelektronika w technice i medycynie Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik:

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia niestacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie produkcją i usługami Od roku akademickiego 2017/2018 Rok

Bardziej szczegółowo

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Specjalność: Logistyka Specjalność: Transport i spedycja Specjalność: Inżynieria ruchu Studia stacjonarne - I stopień A. Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 8 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 240

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 8 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 240 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 8 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 240 Wymagania wstępne: Podstawą decyzji o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA Zał. nr 2 do uchwały nr 42/2016 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 25.05.2016 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. laboratoryjne projektowe.

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. laboratoryjne projektowe. Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 017/018 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka

Bardziej szczegółowo

LATA STUDIÓW II ROK 2 SEM 3 SEM

LATA STUDIÓW II ROK 2 SEM 3 SEM ZALICZENIA RAZEM Moduł kształcenia ogólnego LP. NAZWA PRZEDMIOTU W Ć L PWS W Ć L PWS W Ć L PR PWS W Ć L PR PWS W Ć L PR PWS W Ć L PR PWS W Ć L PR PWS 1 Podstawy ekonomii E-1 3 3 95 3 95 1,2/3,8 2 Filozofia

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w CKI w Rybniku

Program studiów dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w CKI w Rybniku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/1/1/1 Program studiów dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w CKI w Rybniku wg Rozporządzenia MNiSW poz. 170 z dnia.10.01 r Nazwa kierunku studiów: Poziom

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia stacjonarne w systemie Specjalność: automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne Od roku akademickiego 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inżynierskich) Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji rok akadem. 2018/2019 dotyczy II roku

Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inżynierskich) Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji rok akadem. 2018/2019 dotyczy II roku 08/09 KOD ECTS I II III IV V VI VII Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inżynierskich) Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji rok akadem. 08/09 dotyczy II roku Lp Nazwa przedmiotu w tym Godzinowy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_U01 K6_W04 K6_W01 K6_U02 K6_W02 K6_U02 K6_W03 K6_U05 K6_W07 K6_K02 K6_U07

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_U01 K6_W04 K6_W01 K6_U02 K6_W02 K6_U02 K6_W03 K6_U05 K6_W07 K6_K02 K6_U07 WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F SEMESTR 1 kod modułu/ przedmiotu* 1 O PG_00041651 Informatyka 2 O PG_00041652 Matematyka I 3 O PG_00041649 Fizyka I Wydział Oceanotechniki

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w systemach produkcyjnych

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w systemach produkcyjnych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w systemach prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W02 K6_U02 K6_U01 K6_W04 K6_W01 K6_U02 K6_W03 K6_U05 K6_W07 K6_K02 K6_U07

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W02 K6_U02 K6_U01 K6_W04 K6_W01 K6_U02 K6_W03 K6_U05 K6_W07 K6_K02 K6_U07 WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F SEMESTR 1 kod modułu/ przedmiotu* 1 O PG_00041649 Fizyka I 2 O PG_00041651 Informatyka 3 O PG_00041652 Matematyka I Wydział Oceanotechniki

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN SUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKRYCZNY KIERUNEK: ELEKROECHNIKA POZIOM KSZAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA

Bardziej szczegółowo

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Matematyka w technice

Kierunek: Matematyka w technice Kierunek: Matematyka w technice Wykaz modułów kształcenia z podziałem na semestry Forma zajęć: W wykład C ćwiczenia L laboratorium P projekt S searium E egza Semestr 1 Analiza matematyczna I Algebra liniowa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

9 Eksploatacja maszyn produkcyjnych Zarządzanie projektem Razem

9 Eksploatacja maszyn produkcyjnych Zarządzanie projektem Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne drugiego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019 Semestr 1 przedmiot w ćw. lab. proj. inne egz ECTS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. laboratoryjne projektowe.

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. laboratoryjne projektowe. Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 17/18 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka RAR-1-1-s

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne: Podstawą decyzji o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA Zał. nr 2 do uchwały nr 42/2012 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 29.03.2012 r. udoskonalony uchwałą nr 66/2013 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 26.09.2013 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w CKI w Rybniku

Program studiów dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w CKI w Rybniku Załącznik nr do Uchwały Nr XXVIII/1/11 Program studiów dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w CKI w Rybniku wg Rozporządzenia MNiSW poz. 170 z dnia.10.01 r Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo