II. Wydział Elektroniki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. Wydział Elektroniki"

Transkrypt

1 INFORMATORECTS WYDZIAŁElektroniki StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007

2 Redakcja: Opracowanie: Korekta: Zespółredakcyjnypodkierunkiemprodziekanadrinż.I.Poźniak-Koszałka KomisjeProgramoweKierunkówiSpecjalności. inż.małgorzatakrzysztofik-kubera 2

3 II.WydziałElektroniki OgólneinformacjeoWydziale Siedziba Władze KoordynatorzyWydziałowi Struktura Ofertadydaktycznanarokakademicki2007/ Studiastacjonarne Studianiestacjonarne Studiadoktoranckie...9 III.Kierunkikształcenia Warunkiprzyjęćnastudia Zasadyocenianiaiegzaminowania Automatykairobotyka WarunkiprzyjęćnastudiaIstopnia WarunkiprzyjęćnastudiaIIstopnia WarunkiprzyjęćnastudiaIIIstopnia Ogólnacharakterystykakierunku...13 Zaliczenia...10 Egzaminy Informatyka Sylwetkaabsolwenta Formaukończeniaimożliwośćkontynuacjistudiów Planystudiów Opisykursów PlanstudiówstacjonarnychIstopnia PlanstudiówstacjonarnychIIstopnia PlanstudiówniestacjonarnychIIstopnia Teleinformatyka Ogólnacharakterystykakierunku Sylwetkaabsolwenta Formaukończeniaimożliwośćkontynuacjistudiów Planystudiów Opisykursów Ogólnacharakterystykakierunku Sylwetkaabsolwenta Formaukończeniaimożliwośćkontynuacjistudiów Planystudiów PlanstudiówstacjonarnychIstopnia PlanstudiówstacjonarnychIIstopnia Opisykursów PlanstudiówstacjonarnychIstopnia PlanstudiówstacjonarnychIIstopnia Spis treści

4 ul.janiszewskiego11/17,50-372wrocław,bud.c-1,p.102a,bud.c-3,p.25a,b,c tel , , (studiastacjonarneistopnia) Dziekan:prof.zw.drhab.inż.AndrzejKASPRZAK tel (studianiestacjonarneistopniaorazstudianiestacjonarneiistopnia) Prodziekani: doc.drinż.mariachałon(ds.studenckichirekrutacji) drinż.mirosławszymanowski(ds.studenckichipraktyk) drinż.zbigniewzajda(ds.studiówniestacjonarnych) drinż.iwonapoźniak-koszałka(ds.dydaktykiiprogramównauczania) Kierownikdziekanatu: drhab.inż.ryszardj.zieliński,prof.pwr(ds.ogólnychifinansowych) użytkowe,realizujeaplikacjeprzemysłoweiprojektymiędzynarodowe. badańnaukowychitechnicznych;posiadaznaczącydorobeknaukowy,badawczyidydaktyczny,ściśle WydziałElektronikioferujeponad50-letniedoświadczeniewkształceniustudentóworazprowadzeniu nowegoświata,błyskawiczniezmieniającesięwarunkiżycia,nowetechnologie,przenikaniesiędyscyplin naukowych,zmianyekonomiczneispołeczne,atakżekoniecznośćnieustannejedukacjispołeczeństwaxxi rozwijającychsięwspółcześniedziedzinnaukiitechniki,amianowicie:informatyki,telekomunikacji, Kształcikadręnaukową,opracowujepatenty,wykonujeekspertyzy,wdrażainnowacyjnerozwiązania teleinformatyki,elektronikiorazautomatykiirobotyki.mającnauwadzezarównonieznanewyzwania związanyznajnowszymitechnologiamiinformacyjnymiikomunikacyjnymispołeczeństwaxxiwieku. wieku,dostosowaliśmyzakresedukacjitak,abysprostałstawianymwymaganiom. StudianaWydzialeElektronikipozwalajązdobyćwszechstronnąwiedzęwobszarzenajszybciej 4. Ogólne informacje o 4 II. Wydział Elektroniki 1. Siedziba 2. Władze 3. Koordynatorzy Wydziałowi

5 poszczególnychdziedzinwiedzyelektronicznejiinformatycznej.dbamyrównieżorozwijanieumiejętności kreatywnegomyślenia.doskonalimyprocessamokształceniawspartyotwartościąnawiedzę.troszczymy wsparcieprocesukształcenia.gwarancjąjakościwykształceniasątakżezewnętrzneoceny,amianowicie trzycertyfikatykomisjiakredytacyjnejuczelnitechnicznych(kaut)dlakażdegozkierunków sięrównocześnieowykształceniemenedżerskieibiegłośćwposługiwaniusięjęzykamiobcymi.ponad60 laboratoriówspecjalistycznych,staranniewyposażonychwsprzętrenomowanychfirmstanowidoskonałe Zapewniamystarannewykształceniezawodoweorazgruntownepoznanieszerokichpodstaw prowadzonychnawydzialeorazcertyfikatpaństwowejkomisjiakredytacyjnej(pka)dlakierunku wysokąjakośćkształcenia. informatyka,automatykairobotykaorazelektronikaitelekomunikacja;wszystkiecertyfikatypotwierdzają niektórekursyprowadzonesąjęzykuangielskim.intensywnierozwijasięwymianastudentówwramach telekomunikacja,informatykaorazteleinformatykawniżejpodanychsystemachistopniachstudiów: WydziałElektronikiproponujenastępującekierunki:automatykairobotyka,elektronikai KształcenienaWydzialeElektronikijestprowadzonewsystemieECTS(EuropejskiSystemPunktowy), niestacjonarnestudiai-gostopniainżynierskie(8semestrów), niestacjonarnestudiaii-gostopniamagisterskie(4semestry). stacjonarnestudiaii-gostopniamagisterskie(3semestry), badawczych,kołobarakprowadzitele-konferencjewspólniezestudentamizarizonauniversityi programuwspółpracymiędzynarodowejsocrates/erasmus,coumożliwiawielustudentomodbycieza granicączęścistudiów,anawetuzyskaniedyplomuuczelnizagranicznej.programleonardodavinci Studenckawspółpracazagranicznaodbywasięgłówniewramach12StudenckichKółNaukowych wspomagastudentów,którzywyrażająwolęodbyciapraktykiwprzedsiębiorstwachzagranicznych. Expresszwiązanyzbudowąstudenckichsatelitów.Studencimająszeregmożliwościprowadzeniabadań, publikowaniaichwynikówiwdrażaniaichefektów.najlepsi coroczniekilkadziesiątosób kontynuująna działającychnawydziale,przykładowo,kołosisk(systemówisiecikomputerowych)organizujecoroku Workshop,podczasktóregostudencipolscyiangielscyprezentująwynikiswoichprac kraju,mauprawnieniadoktoryzowaniaw4dyscyplinachnaukowych:elektroniki,informatyki, doktoranckie),gdyżwydziałelektroniki,jakojedenznielicznychw Sumo,czylimiędzyuczelnianezawodyrobotówwykonanych Las Palmas, Polish-British akołokonarrokrocznieorganizujemini ZakładSystemówDyskretnych izaprogramowanychprzezstudentów.odkilkulatrealizowanyjestprojektmiędzynarodowysseti ZakładSterowaniaiOptymalizacji ZakładAutomatykiiModelowania ZakładSztucznejInteligencjiiAutomatów wydzialestudianaiiistopniu(studia ZakładInżynieriiOprogramowania ZakładSterowaniaJakościąProcesówWytwórczych ZakładPodstawCybernetykiiRobotyki ZakładSystemówKomputerowych 5 stacjonarne studia I-go stopnia inŝynierskie (7 semestrów), TelekomunikacjiorazAutomatyki i Robotyki. 5. Struktura Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki ZakładArchitekturyKomputerów

6 ZakładAkustyki ZakładTeoriiObwodów ZakładTeoriiSygnałów ZakładTeoriiiTechnikiMikrofalowej KatedraRadiokomunikacjiiTeleinformatyki KatedraTeoriiPola,UkładówElektronicznychiOptoelektroniki Instytut Telekomunikacji, i Akustyki Dyrektor:drinż.MaciejPawłowski pl.piastowski27,58-560jeleniagóra-cieplice tel.: Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Katedra Systemów i Sieci Komputerowych Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze 6

7 Automatykairobotyka 6. Oferta dydaktyczna na rok akademicki 2007/2008 Elektronikaitelekomunikacja Komputerowesiecisterowania Systemyinformatycznewautomatyce 6.1. Studia stacjonarne subkierunek:elektronika Robotyka Komputerowesystemyzarządzaniaprocesami Aparaturaelektroniczna Elektroniczneikomputerowesystemy automatyki Zastosowanieinżynieriikomputerowejw inżynier technice Akustyka STUDIA I STOPNIA Inżynieriadźwięku inżynier Czas Uzyskany Kierunek Specjalność trwania tytuł w sem. Elektronikaitelekomunikacja subkierunek:telekomunikacjaelektronikastosowaniaioptokomunikacja Teleinformatycznesiecimobilne Informatyka Sygnaływtelekomunikacjicyfrowej Teleinformatycznesystemyrozsiewcze Telekomunikacyjnesieciszerokopasmowe (ZODwJeleniejGórze) Systemyinformatykiwmedycynieitechnice Inżynieriasystemówinformatycznych InżynieriaInternetowa inżynier Teleinformatyka Systemyisiecikomputerowe Teleinformatyka 7 inżynier 7

8 Automatykairobotyka Komputerowesiecisterowania ElektronikaitelekomunikacjaSystemyinformatycznewautomatyce subkierunek:elektronika Robotyka Komputerowesystemyzarządzaniaprocesami produkcyjnymi Akustyka Aparaturaelektroniczna magisterinżynier Elektronikaitelekomunikacja subkierunek:telekomunikacjaelektronikastosowanaioptoelektronika Elektroniczneikomputerowesystemy automatyki Zastosowanieinżynieriikomputerowejw technice Inżynieriadźwięku magisterinżynier Informatyka Telekomunikacyjnesieciszerokopasmowe Teleinformatycznesiecimobilne Sygnaływtelekomunikacjicyfrowej Teleinformatycznesystemyrozsiewcze Teleinformatyka Systemyinformatykiwmedycynieitechnice Inżynieriasystemówinformatycznych Inżynieriainternetowa Systemyisiecikomputerowe Teleinformatyka 3 magisterinżynier ElektronikaitelekomunikacjaSystemytelekomunikacyjne Informatyka Sygnałytelekomunikacjicyfrowej Systemyinformatyczne 8 inżynier 6.2. Studia niestacjonarne 8 Kierunek Kierunek STUDIA II STOPNIA Specjalność STUDIA I STOPNIA Specjalność Czas trwania w sem. Czas trwania w sem. Uzyskany tytuł Uzyskany tytuł

9 Automatykairobotyka ElektronikaitelekomunikacjaSystemytelekomunikacyjne Informatyka Systemyautomatykiirobotyki Sygnałytelekomunikacjicyfrowej StudiastacjonarneIIIstopnia(doktoranckie)prowadzonesąwnastępującychdyscyplinach: Systemyinformatyczne 4 magisterinżynier Górze. StudiaIstopniasąprowadzoneweWrocławiuorazwZamiejscowymOśrodkuDydaktycznymwJeleniej wydziałach,podającpreferencjedotyczącewydziałówikierunków,stopniaisystemustudióworazmiejsca maturalnegozwybranychprzedmiotów: PodstawąprzyjęciakandydatównastudiastacjonarneIstopniajestkonkurswynikówegzaminu studiowania. Kandydatnastudiamożeubiegaćsięoprzyjęcienawięcejniżjedenkierunekstudiównaróżnych dlakierunkuautomatykairobotyka:matematyki,fizykiorazjęzykaobcego dlakierunkuelektronikaitelekomunikacja:matematyki,fizykiorazjęzykaobcego dlakierunkuinformatyka:matematyki,fizykiorazjęzykaobcego dlakierunkuteleinformatyka:matematyki,fizykiijęzykaobcego. wodrębnychdokumentach. studentanaokreślonykierunekstudiównastępujeniepóźniejniżpoupływiepierwszegoroku rekrutacjidotyczącekandydatówzmaturąmiędzynarodową(ib),maturąuzyskanąpozagranicamipolski, dyplomemukończeniastudiówpozagranicamipolskiorazkandydatów cudzoziemcówzostałyokreślone Zgodniezzapisamiustawy Prawooszkolnictwiewyższym,art.8,ust.2,zdnia27lipca2005r.przyjęcie akademickiego. Uprawnienialaureatówifinalistówolimpiadprzedmiotowych,odstępstwaodwarunkówitrybu KandydatmożezłożyćpodanieoprzyjęcienaPolitechnikęWrocławskąbezpodaniakierunkustudiów. 9 Kierunek 6.3. Studia doktoranckie dyscyplinaautomatyka i robotyka dyscyplinainformatyka dyscyplinaelektronika dyscyplinatelekomunikacja 7. Warunki przyjęć na studia 7.1. Warunki przyjęć na studia I stopnia STUDIA II STOPNIA Specjalność Czas trwania w sem. Uzyskany tytuł

10 magistra,inżynierabądźlicencjatategosamegolubpokrewnegokierunkustudiów. WarunkiemprzyjęcianastudiaIIstopniajestukończeniestudiówIstopniaiposiadaniedyplomu dlakierunkuautomatykairobotyka: -informatyka, -mechanikaibudowamaszyn, -elektronikaitelekomunikacja, -elektrotechnika, -teleinformatyka, -fizykatechniczna, -matematyka. dlakierunkuelektronikaitelekomunikacja: -informatyka, -automatykairobotyka, -elektrotechnika, -teleinformatyka, -mechatronika, -bioinżynieria, -fizykatechniczna, -matematyka. dlakierunkuinformatyka: -automatykairobotyka, -elektronikaitelekomunikacja, -teleinformatyka, JakododatkowekryteriumWydziałowaKomisjaRekrutacyjnamożeprzyjąć,zgodniezuchwałąRady -fizykatechniczna, Wydziału,np.:średniązewskazanychocenztychstudiów,wynikrozmowykwalifikacyjnej. -matematyka. dlakierunkuteleinformatyka: -informatyka, -elektronikaitelekomunikacja, -automatykairobotyka. Nastudiakwalifikujesiękandydatanapodstawieocenynadyplomieukończeniapoprzednichstudiów. ogólny,rozmowakwalifikacyjnaitestjęzykowy. Warunkiemprzyjęć,zatwierdzanymprzezRadęWydziału,jestukończeniestudiówIIstopnia,egzamin Wprzypadku,gdyprogramnauczaniaprzewidujezaliczeniekursulubgrupykursównapodstawieoceny zegzaminu,ocenatastanowijednocześniezaliczeniedanegokursulubkursukońcowegowgrupiekursów ijestwpisywanadoindeksujednokrotniejakowynikegzaminu. 10Każdykursorazkażdagrupakursówkończysięzaliczeniemnaocenę(ocenazzaliczenialubegzaminu) Warunki przyjęć na studia II stopnia 7.3. Warunki przyjęć na studia III stopnia 8. Zasady oceniania i egzaminowania Zaliczenia

11 sięwtrybiezdalnym,oilewmiejscuzaliczeniazostanązagwarantowanewarunkidojego lubumiejętnościstudentadotyczącepozostałychkursówtejgrupy. przeprowadzenia,wtymweryfikacjitożsamościstudentów. Zaliczeniekursulubgrupykursówmożeodbyćsięwjęzykupolskimlubobcym,możeponadtoodbyć Dokonujączaliczeniakursukońcowegodanejgrupykursów,należyuwzględnićwynikikontroliwiedzy 5,5 5,0 bardzodobry celujący Studentotrzymujezaliczenienapodstawiewyników:kolokwiów,sprawdzianów,prackontrolnych, 4,5 4,0 3,5 3,0 2,0 dostatecznyplus niedostateczny dobryplus tradycyjnym,jakizdalnym. przypadkachprowadzącypowinienumożliwićstudentowizaliczeniewterminieinnymniżustalony projektówiinnychosiągnięćwnaucewczasiesemestru,atakżenapodstawieobecności.wlosowych zaliczeniawszystkichkursówigrupkursówdodniarozpoczęciasesjiegzaminacyjnejtegosemestru,a (również kursówrealizowanychwletniejprzerwiesemestralnejwwyznaczonymprzezdziekanaterminie. szczegółowewarunkiorazterminyzaliczeniakursulubgrupykursów,którejelementemjestdanykurs.zasadytemogąbyćrównieżpodanewopisiekursu/grupykursówdlakursówodbywanychzarównowtrybie wsesjiegzaminacyjnej). Studentwpisanynasemestr,jakrównieżstudentstudiującybezwpisunasemestr,jestzobowiązanydo Podczaspierwszychzajęćwsemestrzeprowadzącykursokreślaipodajedowiadomościstudentów zaliczeniaprzeprowadzonegowsemestrzekursuwokresiedokońcasesjiegzaminacyjnejtegosemestru. Kurszaliczonywtymokresieuważasięzazaliczonywterminie. wykonaniepozytywnieocenionejprzezopiekunapracydyplomowej. Warunkiemkoniecznymzaliczeniakursu pracadyplomowa wostatnimsemestrzestudiówjest Prowadzącykurs,wporozumieniuzestudentamiizazgodądziekana,możeustalićdodatkowytermin zawartewopisiekursuiokreśloneprzezprowadzącegokurs.zakresindywidualizacjizaliczaniakursów zgodędziekananarealizacjękursulubgrupykursówwuzgodnionysposób(np.bezodbywaniazajęć). dowymagańprogramunauczaniaizazgodądziekana. Niezaliczonykurswybieralnymożebyćzastąpionyinnym,realizowanymwtrybiepowtórzenia,stosownie kursmożebyćzastąpionytymsamymkursem,realizowanymwinnymtrybie(tradycyjnymlubzdalnym). Wuzasadnionychprzypadkach,zawcześniejsząakceptacjąprowadzącegokurs,studentmożeuzyskać Studentniepełnosprawnymaprawodozaliczaniazajęćwtrybieindywidualnym,nazasadachinnychniż Kursyorazgrupykursówniezaliczonewterminiemusząbyćprzezstudentówpowtórzone.Niezaliczony określadziekan. grupykursów. Egzaminymogąodbywaćsięwjęzykupolskimlubobcym. Egzaminjestformąkontroliwiedzystudentaimożeobejmowaćmateriałkilkukursównależącychdo 11 Oceny stosowane w Politechnice Wrocławskiej Egzaminy Opis ocen stosowanych w Politechnice Wrocławskiej

12 warunkidoprzeprowadzeniaegzaminuwtymtrybie,wtymwarunkiweryfikacjitożsamościstudentów. egzaminatorapouwzględnieniuwynikówkontroliwiedzylubumiejętnościstudentadotyczącej pozostałychkursówtejgrupy. Wprzypadkugrupykursówzaliczanychnapodstawieocenyzegzaminu,ocenatajestustalanaprzez Egzaminmożeodbywaćsięwtrybiezdalnym,oilewmiejscuegzaminowaniazostanązagwarantowane jegozdaniaiproponujeterminyegzaminów.harmonogramsesjiegzaminacyjnejustaladziekan.studentma zezwolićstudentowinazłożenieegzaminupoterminiealbowyrazićzgodęnaanulowanieprzyjętegodo realizacjiwdanymsemestrzekursu,poktórymnastępujeegzamin. izazgodądziekana,przystąpićdoegzaminuwterminiewcześniejszymniżzaplanowany.wynikegzaminu, odbytegoniepóźniejniżwsesjiegzaminacyjnej,wpisujesięzdatąniepóźniejsząniżostatnidzieńsesji. Wuzasadnionychprzypadkachlosowych,zawcześniejsząakceptacjąegzaminatora,dziekanmoże Dokońcaczwartegotygodniazajęćdanegosemestruegzaminatorustalaformęegzaminuorazwarunki Egzaminyodbywająsięwczasiesesjiegzaminacyjnej.Studentmoże,wporozumieniuzegzaminatorem niżustalony(takżeprzedterminemsesjiegzaminacyjnej). nieobecnościnaegzaminie,studentzachowujetoprawojedyniepoprzyjęciuusprawiedliwienia.w losowe.usprawiedliwienieprzyjmujeegzaminator,asprawyspornerozstrzygadziekan. losowychprzypadkachprowadzącypowinienzapewnićstudentowizdawanieegzaminuwterminieinnym prawodoconajmniejdwukrotnegozdawaniaegzaminuwczasiesesjiegzaminacyjnej.wprzypadku Wuzasadnionychprzypadkach,nawniosekstudenta,dziekanmożezarządzićegzaminkomisyjny. Usprawiedliwieniemnieobecnościnaegzaminiemożebyćwyłączniechorobalubistotnezdarzenie 12

13 bezpieczeństwobudynków,itp.prowadzonesączteryspecjalnościnastudiachiiiistopnia.specjalność przemysłowych,przebiegiprocesówtechnologicznych,zachowaniepojazdów,urządzeńirobotów, eksploatacjiinteligentnychsystemówsamoczynniekontrolujących:funkcjonowanieobiektów robotykakształcenisąspecjaliściwzakresieprojektowania,realizacjii iuruchamianiasprzężeńsprzętowychiprogramowychmiędzysystemamiinformatycznymiaotoczeniem. informacjizapomocąsieci,systemównadzoruiutrzymaniaruchuwkomputerowychsystemach sterowaniazzastosowaniemkomputerówirobotów,systemówsterowaniarozproszonegozwymianą sterowaniaprocesamitechnologicznymi.absolwenciposiadająumiejętnośćprojektowania,programowania procesówprzemysłowych,systemówautomatycznegozbieraniadanychpomiarowych,systemów kształciprojektantówsystemówinformatycznychdlapotrzebautomatyzacji metodsztucznejinteligencji,atakżemetodkomputerowegowspomaganiawytwarzania.absolwencitej wykorzystaniametodiśrodkówinformatyki,wtymsiecikomputerowych,doakwizycjidanychi kształciwzakresieprojektowaniairealizacjisprzętowychukładówsterowania przygotowujespecjalistówwdziedzinie Nakierunkuautomatyka i komputerowe wkomputerowychukładachautomatykiorazsystemachzrobotyzowanych. robotów,algorytmówprzetwarzaniadanychorazsterowaniarobotamimanipulacyjnymiimobilnymi, zakresieprojektowaniaieksploatacjioprogramowania,dedykowanegodozarządzaniaoperacyjnegoi wzakresieoprogramowania,algorytmówprzetwarzaniadanych,sterowaniaioptymalizacjidozastosowań specjalnościsądobrzeprzygotowaninawyzwaniaprzyszłościwzakresierobotówosobistychispołecznych. kształcispecjalistów sterowania.specjalnośćsystemy informatyczne w automatyce Specjalnośćrobotyka systemówdosterowaniaprocesówprzemysłowych,akwizycjiiprzetwarzaniadanychpomiarowych, automatyzacjiirobotyki.uzyskujegruntownąwiedzępotrzebnądoanalizyukładówautomatyki, kreowaniainteligentnychzachowańurządzeń,zarządzaniaprocesamiprodukcjiorazautomatyzacjii sterowaniamikroprocesorowegourządzeńprzemysłowychorazsterowaniaioprogramowaniarobotów. Studiaprzygotowujądopracykonstruktorskiej,projektowejibadawczejwzakresiezastosowaniatych Absolwentjestprzygotowanydorozwiązywaniazłożonychproblemówzdziedzinyszerokopojętej strategicznegoprocesamiprodukcyjnymi.specjalnośćsystemy automatyki i dyplomowejorazegzaminudyplomowegoujętowprogramienauczania. robotyzacji.uniwersalneprzygotowanieabsolwentówkierunku,obejmująceautomatykę,robotykęi informatykę,stanowiichwielkiatutnarynkupracy. StudiaIiIIstopniakończąsięobronąpracydyplomowejorazegzaminemdyplomowym.Zakrespracy 13 III. Kierunki kształcenia 1. Automatyka i robotyka 1.1. Ogólna charakterystyka kierunku Specjalnośćkomputerowe systemy zarządzania procesami produkcyjnymi przygotowujespecjalistóww 1.2. Sylwetka absolwenta 1.3. Forma ukończenia i moŝliwość kontynuacji studiów

14 1.4. Plany studiów MAEW101Analiza 1PREW001Aspektyprawne 2FLEW001Filozofia 3MAEW102Algebraliniowa2 Plan studiów stacjonarnych I stopnia AUTOMATYKA 5ETEW007Technologie ietycznepracy inżynierskiej 3030 I ROBOTYKA, sp.: KOMPUTEROWE SIECI STEROWANIA ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, stacjonarne Kursy 6ETEW001Miernictwo(1) matematyczna informacyjne 22 1 obowiązkowe: Kod kursu/ Tygodniowa Nazwa kursu/ Lp. grupy liczba godzin ZZU CNPS ECTS grupy kursów kursów w ć l p s 1 Zo 2 Zo w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), 7INEW001Podstawy programowania211 CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 8ETEW003Grafika inżynierska 3 Zo E 2 Zo Zo Zo Zo RAZEM Legenda: Forma zaliczenia 14

15 4FZP MAEW105Matematyka 3MAEW104Rachunekprawdopodobieństwa 3090 Zajęciasportowe FZP AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: KOMPUTEROWE SIECI STEROWANIA ROK I, SEMESTR 2 studia I stopnia, stacjonarne Kursy 6ETEW002Miernictwo(2) obowiązkowe: 7INEW002Programowanie Fizykadla elektroników(1)21 Kod kursu/ Tygodniowa Nazwa kursu/ Forma Lp. grupy liczba godzin ZZU CNPS ECTS grupy kursów zaliczenia 8ETEW008Teoriasystemów11 Fizyka-Przyrządy półprzewodnikowe1 obiektowe kursów w ć l p s Zo E 3 Zo E w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 9AREW001Podstawy automatyki irobotyki Zo 1 Zo E 2 Zo 3 Zo RAZEM Legenda: 15

16 4ETEW009Inżynierskie 123FZP1026 Zajęciasportowe AUTOMATYKA 5ETEW005Teoriasygnałów2 Językobcy I ROBOTYKA, sp.: KOMPUTEROWE SIECI STEROWANIA ROK 6ETEW004Podstawy Fizykadla elektroników(2) 1560 II, SEMESTR 3 studia I stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 7AREK003Podstawy zastosowania statystyki telekomunikacji2 Kod kursu/ Tygodniowa Nazwa kursu/ Forma Lp. grupy elektrotechniki liczba godzin ZZU CNPS ECTS grupy kursów zaliczenia kursów ielektroniki w ć l p s 1 Zo 3 Zo 2 Zo Zo w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), 8AREK002Mechanika analityczna 3090 CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 9AREK001Modeleukładów dynamicznych Zo 2 Zo Zo 3 Zo E RAZEM Legenda: 16

17 1 Językobcy 4AREK005Systemy 2ETEW006Podstawytechniki 3AREK004Urządzenia mikroprocesorowej AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: KOMPUTEROWE SIECI STEROWANIA ROK II, SEMESTR 4 studia I stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 5AREK006SCR-Sieci obiektowe automatyki analogowe icyfrowe Kod kursu/ komputerowe 2 2 Tygodniowa Nazwa kursu/ Forma Lp. grupy liczba godzin ZZU CNPS ECTS grupy kursów zaliczenia kursów w ć l p s 3 Zo 3 Zo w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 6AREK007Projektowanie 7AREK008Teoriaregulacji algorytmów 1213 E Zo E Zo E RAZEM Legenda: 17

18 4AREK013Sterowanie 1AREK009Cyfrowe 2AREK010Metody 3AREK011Robotyka(1) przetwarzanie obrazów isygnałów AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: KOMPUTEROWE SIECI STEROWANIA ROK III, SEMESTR 5 studia I stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 5AREK014Interfejsy numeryczne 3090 Kod kursu/ Tygodniowa Nazwa kursu/ Forma Lp. grupy liczba godzin ZZU CNPS ECTS 6AREK015SCR-Systemy 22 grupy kursów zaliczenia kursów w ć l p s 7AREK016Podstawytechniki procesami ciągłymi obiektowe operacyjne Zo 3 Zo E w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), mikroprocesorowej 3060 Zo CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 8AREK017Sterowniki iregulatory Zo 2 Zo 2 Zo Zo RAZEM Legenda: 18

19 4ARES401Komputerowo 1AREK012Robotyka(2) 2AREK018Bazydanych 3AREK019Sterowanie AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: KOMPUTEROWE SIECI STEROWANIA ROK III, SEMESTR 6 studia I stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 5ARES402Programowanie procesami dyskretnymi Kod kursu/ Tygodniowa Nazwa kursu/ Forma Lp. grupy liczba godzin ZZU CNPS ECTS 6ARES403Protokoły wspomagane projektowanie systemów sterowania sieciowe grupy kursów zaliczenia kursów transmisjicyfrowej121 1 w ć l p s Zo 3 Zo E w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 7ARES404 8ARES405Projektzespołowy Komputerowe sieciprzemysłowe E 3 Zo 3 Zo E Zo RAZEM Legenda: 19

20 4ARES406Algorytmy 1ZMEW001Zarządzanie 2ARES409Seminarium 3ARES410Pracadyplomowa jakością dyplomowe ewolucyjne w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), 5ARES407Procesory 2 CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 6ARES408Automatyka budynkowa sygnałowe ETEW007Technologie 1ETEW001Miernictwo(1) 2INEW001Podstawy 3ETEW003Grafika programowania211 5PREW001Aspektyprawnei 6MAEW102Algebralinowa inżynierska informacyjne etycznepracy inżynierskiej w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 7MAEW101Analiza 8FLEW001Filozofia matematyczna AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: KOMPUTEROWE SIECI STEROWANIA ROK IV, SEMESTR 7 studia I stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: Lp. Legenda: Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: ROBOTYKA ROK I, SEMESTR 1 Kursy obowiązkowe: Lp. Legenda: Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS RAZEM Tygodniowa liczba godzin w ć l p s studia I stopnia, stacjonarne ZZU CNPS ECTS RAZEM Forma zaliczenia Zo Zo Zo Zo Zo Zo Forma zaliczenia Zo Zo Zo Zo Zo Zo E Zo

21 4INEW002Programowanie 1AREW001Podstawy 2ETEW002Miernictwo(2) 3ETEW008Teoriasystemów11 automatyki irobotyki 1 AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: ROBOTYKA ROK 5FZP I, SEMESTR 2 studia I stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 6FZP1026 obiektowe Fizyka-Przyrządy półprzewodnikowe1 Fizykadla Kod kursu/ elektroników(1) Tygodniowa Nazwa kursu/ Forma Lp. grupy liczba godzin ZZU CNPS ECTS grupy kursów zaliczenia kursów w ć l p s 2 Zo 2 Zo 2 Zo w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), 7MAEW104Rachunekprawdopodobieństwa E CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 8MAEW105Matematyka 9 Zajęciasportowe Zo E 3 Zo E 1 Zo RAZEM Legenda: 21

22 4ETEW004Podstawy 1AREK001Modeleukładów 2AREK002Mechanika 3AREK003Podstawy dynamicznych 22 AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: ROBOTYKA ROK II, SEMESTR 3 studia I stopnia, stacjonarne Kursy 5ETEW005Teoriasygnałów2 analityczna 3090 obowiązkowe: 6ETEW009Inżynierskie elektrotechniki ielektroniki 111 Kod kursu/ Tygodniowa Nazwa kursu/ Forma Lp. grupy liczba godzin ZZU CNPS ECTS grupy kursów zaliczenia kursów w ć l p s 7FZP1027 telekomunikacji2 zastosowania statystyki Fizykadla E 3 Zo Zo w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), elektroników(2) CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 89 Językangielski(1) Zajęciasportowe Zo Zo Zo 2 Zo 3 Zo 1 Zo RAZEM Legenda: 22

23 1AREK004Urządzenia AUTOMATYKA 4AREK007Projektowanie 2AREK005Systemy 3AREK006SCR-Sieci obiektowe automatyki I ROBOTYKA, sp.: ROBOTYKA ROK II, SEMESTR 4 studia I stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 5AREK008Teoriaregulacji analogowei cyfrowe komputerowe algorytmów Kod kursu/ Tygodniowa Nazwa kursu/ Forma Lp. grupy liczba godzin ZZU CNPS ECTS grupy kursów zaliczenia kursów w ć l p s E w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), 6ETEW006Podstawytechniki Zo CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 7 Językangielski(2) mikroprocesorowej(1) E Zo E 3 Zo 3 Zo RAZEM Legenda: 23

24 4AREK013Sterowanie 1AREK009Cyfrowe 2AREK010Metody 3AREK011Robotyka(1) numeryczne przetwarzanie obrazówi sygnałów 5AREK014Interfejsy AREK015SCR-Systemy procesami ciągłymi obiektowe 22 operacyjne w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 7AREK016Podstawytechniki mikroprocesorowej(2) AREK012Robotyka(2) 2 w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), 2AREK018Bazydanych CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 3AREK019Sterowanie procesami dyskretnymi AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: ROBOTYKA ROK III, SEMESTR 5 Kursy obowiązkowe: Lp. Legenda: Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: ROBOTYKA ROK III, SEMESTR 6 Kursy obowiązkowe: Lp. Legenda: Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s studia I stopnia, stacjonarne ZZU CNPS ECTS RAZEM Tygodniowa liczba godzin w ć l p s studia I stopnia, stacjonarne ZZU CNPS ECTS RAZEM Forma zaliczenia Zo Zo E Zo Zo Zo Zo Forma zaliczenia Zo Zo E

25 1ARES101Wizualizacja 2ARES102Technikikomput. danych sensorycznych wrobotyce AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: ROBOTYKA ROK III, SEMESTR 6 studia I stopnia, stacjonarne Kursy wybieralne: Kod kursu/ Tygodniowa Nazwa kursu/ Forma Lp. grupy liczba godzin ZZU CNPS ECTS w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), 3ARES103Sterowniki robotów 2 11 grupy kursów zaliczenia CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 4ARES104 5ARES106Projektzespołowy Robotymobilne(1) kursów w ć l p s E 3 Zo E 1ARES111Pracadyplomowa 10 2 Zo Zo RAZEM Legenda: AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: ROBOTYKA w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), 2ARES110Seminarium dyplomowe CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 3ZMEW001Zarządzanie jakością ROK IV, SEMESTR 7 studia I stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: Kod kursu/ Tygodniowa Nazwa kursu/ Forma Lp. grupy liczba godzin CNPS ECTS grupy kursów zaliczenia kursów w ć l p s Zo 2 Zo 2 Zo RAZEM Legenda: 25

26 1ARES107Mechatronika 2ARES105Robotymobilne(2) w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), 3ARES108Zaawansowane CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 4ARES109Robotyzacja metody programowania ETEW007Technologie 1ETEW001Miernictwo(1) 2INEW001Podstawy 3ETEW003Grafika programowania211 5PREW001Aspektyprawne 6MAEW102AlgebraLiniowa2 inżynierska informacyjne ietycznepracy inżynierskiej w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 7MAEW101Analiza 8FLEW001Filozofia matematyczna AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: ROBOTYKA ROK IV, SEMESTR 7 Kursy wybieralne: Lp. Legenda: Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s studia I stopnia, stacjonarne ZZU CNPS ECTS RAZEM AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA PROCESAMI PRODUKCYJNYMI ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: Lp. Legenda: Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS RAZEM Forma zaliczenia Zo Zo Zo Zo Forma zaliczenia Zo Zo Zo Zo Zo Zo E Zo

27 4INEW002Programowanie 1AREW001Podstawy 2ETEW002Miernictwo(2) 3ETEW008Teoriasystemów11 automatyki irobotyki AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA PROCESAMI PRODUKCYJNYMI ROK 5FZP I, SEMESTR 2 studia I stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 6FZP1026 Kod kursu/ Tygodniowa Nazwa kursu/ Forma Lp. grupy liczba godzin ZZU CNPS ECTS grupy kursów zaliczenia 7MAEW104Rachunek obiektowe Fizyka- Przyrządypółprzewodnikowe1 Fizykadla elektroników(1)21 2 kursów w ć l p s prawdopodobieństwa Zo 2 Zo 2 Zo E w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 8MAEW105Matematyka 9 Zajęciasportowe Zo E 3 Zo E 1 Zo RAZEM Legenda: 27

28 AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA PROCESAMI 4ETEW004Podstawy 1AREK001Modeleukładów 2AREK002Mechanika 3AREK003Podstawy dynamicznych 22 PRODUKCYJNYMI ROK II, SEMESTR 3 studia I stopnia, stacjonarne Kursy 5ETEW005Teoriasygnałów2 analityczna 3090 obowiązkowe: 6ETEW009Inż.zastosowania elektrotechnika Kod kursu/ Tygodniowa Nazwa kursu/ Forma Lp. grupy liczba godzin ZZU CNPS ECTS grupy kursów zaliczenia 7FZP1027 ielektroniki telekomunikacji2 statystyki kursów Fizykadla w ć l p s E 3 Zo Zo w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), elektroników(2) CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 89 Językobcy Zajęciasportowe Zo Zo Zo 2 Zo 3 Zo 1 Zo RAZEM Legenda: 28

29 1AREK004Urządzenia AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA PROCESAMI PRODUKCYJNYMI 4AREK007Projektowanie 2AREK005Systemy 3AREK006SCR-Sieci obiektowe automatyki ROK II, SEMESTR 4 studia I stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 5AREK008Teoriaregulacji analogowe icyfrowe komputerowe algorytmów Kod kursu/ Tygodniowa Nazwa kursu/ Forma Lp. grupy liczba godzin ZZU CNPS ECTS grupy kursów zaliczenia kursów w ć l p s E w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), 6ETEW006Podstawytechniki Zo CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 7 Językobcy mikroprocesorowej(1) E Zo E 3 Zo 3 Zo RAZEM Legenda: 29

30 4AREK013Sterowanie 1AREK009Cyfrowe 2AREK010Metody 3AREK011Robotyka(1) numeryczne przetwarzanie obrazów isygnałów 5AREK014Interfejsy AREK015SCR-Systemy 22 7AREK016Podstawytechniki procesami ciągłymi obiektowe operacyjne w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), mikroprocesorowej(2) 3060 CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 8AREK017Sterownikii regulatory AREK012Robotyka(2) w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), 2AREK018Bazydanych CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 3AREK019Sterowanie procesami dyskretnymi 2 2 Kursy obowiązkowe: AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA PROCESAMI PRODUKCYJNYMI ROK III, SEMESTR 5 studia I stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: Lp. Legenda: Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS RAZEM AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA PROCESAMI PRODUKCYJNYMI ROK III, SEMESTR 6 studia I stopnia, stacjonarne Lp. Legenda: Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS RAZEM Forma zaliczenia Zo Zo E Zo Zo Zo Zo Zo Forma zaliczenia Zo Zo E

31 1ARES301Techniki 2ARES302Sieciowesystemy 3ARES303E-media wspomagania decyzji operacyjne w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), 4ARES304 Zaawansowane CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 5ARES305Projektzespołowy metody programowania ARES310Pracadyplomowa w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), 2ARES309Seminarium dyplomowe CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 3ZMEW001Zarządzanie jakością Zo 31 AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA PROCESAMI PRODUKCYJNYMI ROK III, SEMESTR 6 studia I stopnia, stacjonarne Kursy wybieralne: Lp. Legenda: Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS RAZEM AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA PROCESAMI PRODUKCYJNYMI ROK IV, SEMESTR 7 studia I stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: Lp. Legenda: Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS RAZEM Forma zaliczenia E Zo Zo E Zo Forma zaliczenia Zo Zo

32 1ARES306Komputerowo zintegrowane wytwarzanie w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 2ARES307Badania 3ARES308Podstawy operacyjnewair2 optymalizacji FLEW001Filozofia 1MAEW102Algebraliniowa2 2MAEW101Analiza 3PREW001Aspektyprawne matematyczna ETEW007Technologie 6ETEW001Miernictwo(1) ietycznepracy inżynierskiej informacyjne w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), 7INEW001Podstawy programowania211 CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 8ETEW003Grafika inżynierska AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA PROCESAMI PRODUKCYJNYMI ROK IV, SEMESTR 7 studia I stopnia, stacjonarne Kursy wybieralne: Lp. Legenda: Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS RAZEM AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: SYSTEMY INFORMATYCZNE W AUTOMATYCE ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: Lp. Legenda: Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS RAZEM Forma zaliczenia Zo Zo Zo Forma zaliczenia Zo E Zo Zo Zo Zo Zo Zo

33 4FZEW003Fizyka-przyrządy 1MAEW105Matematyka 2MAEW104Rachunekprawdopodobieństwa FZP AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: SYSTEMY INFORMATYCZNE W AUTOMATYCE ROK 5 I, SEMESTR 2 studia I stopnia, stacjonarne Kursy 6ETEW002Miernictwo(2) Fizykadla elektroników(1)21 obowiązkowe: 7INEW002Programowanie półprzewodnikowe1 Zajęciasportowe Kod kursu/ Tygodniowa Nazwa kursu/ Forma Lp. grupy obiektowe liczba godzin ZZU CNPS ECTS grupy kursów zaliczenia kursów w ć l p s E 3 Zo E w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), 8ETEW008Teoriasystemów11 CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 9AREW001Podstawy automatyki irobotyki Zo 1 Zo 2 Zo E 2 Zo 2 Zo RAZEM Legenda: 33

34 4ETEW004Podstawy 1FZP ETEW005Teoriasygnałów2 Fizykadla elektroników(2) 1560 AUTOMATYKA 6ETEW009Inżynierskie Językangielski(1) Zajęciasportowe I ROBOTYKA, sp.: SYSTEMY INFORMATYCZNE W AUTOMATYCE ROK II, SEMESTR 3 studia I stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 7AREK001Modeleukładów telekomunikacji Kod kursu/ Tygodniowa Nazwa kursu/ Forma Lp. grupy liczba godzin ZZU CNPS ECTS grupy kursów zaliczenia 8AREK002Mechanika zastosowania statystyki dynamicznych kursów w ć l p s analityczna Zo 3 Zo 1 Zo 2 Zo w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), Zo CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 9AREK003Podstawy elektrotechniki ielektroniki Zo E 3 Zo Zo RAZEM Legenda: 34

35 1 Językangielski(2) 4AREK005Systemy 2ETEW006Podstawytechniki 3AREK004Urządzenia mikroprocesorowej AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: SYSTEMY INFORMATYCZNE W AUTOMATYCE ROK II, SEMESTR 4 studia I stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 5AREK006SCR-Sieci obiektowe automatyki analogowe icyfrowe Kod kursu/ komputerowe 2 2 Tygodniowa Nazwa kursu/ Forma Lp. grupy liczba godzin ZZU CNPS ECTS grupy kursów zaliczenia kursów w ć l p s 3 E Zo 3 w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 6AREK007Projektowanie 7AREK008Teoriaregulacji algorytmów E Zo E Zo E RAZEM Legenda: 35

36 4AREK013Sterowanie 1AREK009Cyfrowe 2AREK010Metody 3AREK011Robotyka(1) przetwarzanie obrazów isygnałów AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: SYSTEMY INFORMATYCZNE W AUTOMATYCE ROK III, SEMESTR 5 studia I stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 5AREK014Interfejsy numeryczne 3090 Kod kursu/ Tygodniowa Nazwa kursu/ Forma Lp. grupy liczba godzin ZZU CNPS ECTS 6AREK015SCR-Systemy 22 grupy kursów zaliczenia kursów w ć l p s 7AREK016Podstawytechniki procesami ciągłymi obiektowe operacyjne Zo 3 Zo E w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), mikroprocesorowej(2) 3060 Zo CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 8AREK017Sterowniki iregulatory Zo 3 Zo 2 Zo Zo RAZEM Legenda: 36

37 4ARES201Obróbkadanych 1AREK012Robotyka(2) 2AREK018Bazydanych 3AREK019Sterowanie AUTOMATYKA 5ARES202Programowanie I ROBOTYKA, sp.: SYSTEMY INFORMATYCZNE W AUTOMATYCE ROK III, SEMESTR 6 studia I stopnia, stacjonarne Kursy 6ARES203Roboty procesami dyskretnymi cyfrowych wjęzykujava obowiązkowe: Kod kursu/ manipulacyjne Tygodniowa Nazwa kursu/ Forma Lp. grupy imobilne 2 1 liczba godzin ZZU CNPS ECTS grupy kursów zaliczenia kursów w ć l p s 3 Zo 3 Zo E w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), 7ARES204 Komputerowe sieciprzemysłowe1 2 CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 8ARES205Projektzespołowy ASI 4 3 E Zo 3 Zo E Zo RAZEM Legenda: 37

38 4ARES206Wykład 1ZMEW001Zarządzanie 2ARES210Pracadyplomowa 3ARES209Seminarium jakością ARES207Systemy dyplomowe monograficzny informatyczne czasu rzeczywistego w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 6ARES208Systemy autonomiczne AREU003Teoriaimetody 12MAEW203Matematyka 3AREU004Metody Językobcy matematyczne automatyki irobotyki w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), optymalizacji 1 3 CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 5AREU002Modelowanie 6AREU001Teoriasterowania2 iidentyfikacja AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: SYSTEMY INFORMATYCZNE W AUTOMATYCE ROK IV, SEMESTR 7 studia I stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: Lp. Legenda: Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Plan studiów stacjonarnych II stopnia Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS RAZEM AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: KOMPUTEROWE SIECI STEROWANIA ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: Lp. Legenda: Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS RAZEM Forma zaliczenia Zo Zo Zo Zo Zo Zo Forma zaliczenia Zo E E Zo Zo E

39 1AREU401Projektowanie systemów AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: KOMPUTEROWE SIECI STEROWANIA ROK I, SEMESTR 2 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: 4AREU405Laboratorium 2AREU402Komputerowe 3AREU403Optymalizacja systemy sterowania Kod kursu/ Tygodniowa Nazwa kursu/ Forma Lp. grupy urządzeń dyskretnych procesów produkcyjnych konstrukcji liczba godzin ZZU CNPS ECTS grupy kursów zaliczenia kursów automatyki 2 41 w ć l p s 3 Zo Zo w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), 5AREU406Projekt przejściowy CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 6AREU407Seminarium specjalnościowe E Zo Zo 3 Zo RAZEM Legenda: 39

40 1AREU408Automatyzacja ciągłychprocesów produkcyjnych AREU404Optymalizacja 2AREU409Rozproszone 3AREU410Obliczenia neuronowe systemy automatyki dyskretnych procesów produkcyjnych w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 5AREU412Pracadyplomowa 6AREU411Seminarium dyplomowe AREU004Metody 1AREU001Teoriasterowania2 2AREU002Modelowaniei 3AREU003Teoriaimetody identyfikacja optymalizacji matematyczne 2 automatyki irobotyki w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 5MAEW105Matematyka 6 Językobcy AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: KOMPUTEROWE SIECI STEROWANIA ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: Lp. Legenda: Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: ROBOTYKA ROK I, SEMESTR 1 Kursy obowiązkowe: Lp. Legenda: Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS RAZEM Tygodniowa liczba godzin w ć l p s studia II stopnia, stacjonarne ZZU CNPS ECTS RAZEM Forma zaliczenia Zo Zo Zo Zo Zo Zo Forma zaliczenia E Zo Zo E E Zo

41 1AREU101Systemy sterowania robotów(1) AREU104Metodysztucznej 2AREU102Sterowanie 3AREU103Systemy adaptacyjne iodporne zdarzeniowe inteligencji w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), 5AREU105Projekt CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 6AREU106Seminarium przejściowy specjalnościowe AREU109Komput. 1AREU107Systemysterowaniarobotów(2) reprezentacjisceny1 przetwarzanie AREU112Metody 3AREU108Planowanieruchu wiedzy w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 5AREU111Pracadyplomowa 6AREU110Seminarium dyplomowe Zo AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: ROBOTYKA ROK I, SEMESTR 2 Kursy obowiązkowe: Lp. Legenda: Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: ROBOTYKA ROK II, SEMESTR 3 Kursy obowiązkowe: Lp. Legenda: Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s studia II stopnia, stacjonarne ZZU CNPS ECTS RAZEM Tygodniowa liczba godzin w ć l p s studia II stopnia, stacjonarne ZZU CNPS ECTS RAZEM Forma zaliczenia Zo Zo Zo E Zo Zo Forma zaliczenia Zo Zo Zo Zo Zo

42 4AREU004Metody 1AREU001Teoriasterowania2 2AREU002Modelowanie 3AREU003Teoriaimetody iidentyfikacja optymalizacji matematyczne 2 AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA PROCESAMI PRODUKCYJNYMI automatykii robotyki 22 1 ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: Kod kursu/ Tygodniowa Nazwa kursu/ Forma Lp. grupy liczba godzin ZZU CNPS ECTS grupy kursów zaliczenia kursów w ć l p s w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), E CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 5MAEW203Matematyka 6 Językobcy Zo Zo E 2 E 3 Zo RAZEM Legenda: 42

43 1AREU301Diagnostyka procesów AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA PROCESAMI PRODUKCYJNYMI 4AREU303Metody 2AREU312Elastyczne 3AREU302Oprogramowanie Systemy Produkcyjne 1530 ROK I, SEMESTR 2 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: Kod kursu/ Tygodniowa 5AREU304Siecineuronowe Systemów Zarządzania probabilistyczne wzarządzaniu Nazwa kursu/ Forma Lp. grupy liczba godzin ZZU CNPS ECTS grupy kursów zaliczenia kursów isystemyrozmyte w ć l p s Zo 1 Zo w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), 6AREU305Projekt przejściowy 6 2 Zo CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 7AREU306Seminarium specjalnościowe E Zo Zo 3 Zo RAZEM Legenda: 43

44 1AREU307Sterowanie 2AREU308Sztuczna 3AREU309Komputerowe produkcją inteligencja isystemy ewolucyjne wspomaganie obliczeńiprac 2 2 inżynierskich w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 4AREU311Pracadyplomowa 5AREU310Seminarium dyplomowe AREU002Modelowaniei 12MAEW203Matematyka 3AREU001Teoriasterowania2 Językobcy 5AREU003Teoriaimetody identyfikacja optymalizacji w wykład,ć ćwiczenia,l laboratorium,p projekțs seminarium,zzu zajęciazorganizowanewuczelni(h), CNPS całkowitynakładpracystudenta(h),zo zaliczenienaocenę,e egzamin 6AREU004Metody matematyczne automatykii robotyki AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA PROCESAMI PRODUKCYJNYMI ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: Lp. Legenda: Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS RAZEM AUTOMATYKA I ROBOTYKA, sp.: SYSTEMY INFORMATYCZNE W AUTOMATYCE ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, stacjonarne Kursy obowiązkowe: Lp. Legenda: Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS RAZEM Forma zaliczenia Zo Zo Zo Zo Zo Forma zaliczenia Zo E E Zo Zo E

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych pełnych informacji dla lepszego

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki. Strona 1 z 5

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki. Strona 1 z 5 Uniwersytet Zielonogórski Plan studiów Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki kierunek Automatyka i robotyka studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/18 Uwaga: zajęcia na specjalnościach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz.

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w systemach produkcyjnych

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w systemach produkcyjnych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w systemach prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu Załacznik 1. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, grafika

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Studia II stopnia Rok akademicki 2011/2012 Europejski

Bardziej szczegółowo

PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA

PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓ PIERSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA Nabór 2013/2014 Obowiązuje A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. JĘZYKI OBCE 180 210 60 150 14 120 120 0 120 5 1 Język

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA, STACJONARNE. Podstawowych Problemów Techniki. Optyka okularowa. Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała z dnia Obowiązuje od

PLAN STUDIÓW I STOPNIA, STACJONARNE. Podstawowych Problemów Techniki. Optyka okularowa. Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała z dnia Obowiązuje od PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 Studia WYDZIAŁ KIERUNEK SPECJALNOŚĆ I STOPNIA, STACJONARNE typ i system Podstawowych Problemów Techniki Fizyka Techniczna Optyka okularowa Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 RME-1-103-s Podstawy

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Kod Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Inżynierski projekt dyplomowy

PROGRAM NAUCZANIA. Inżynierski projekt dyplomowy PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: AUTOMATYKA I ROBOTYKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

WydziałMechaniczno-Energetyczny 3. Spis treści

WydziałMechaniczno-Energetyczny 3. Spis treści INFORMATORECTS WYDZIAŁMECHANICZNO-ENERGETYCZNY StudiastacjonarneiniestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: drinż.mariamazur PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 drinż.tomaszhardy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia inŝynierskie Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Program studiów: okres: 4 lata Sumaryczne punkty kredytowe: 240 ECTS Stopień zawodowy: inŝynier elektronik Lp. Nazwa kursu / przedmiot Semestr

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. laboratoryjne projektowe.

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. laboratoryjne projektowe. Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 17/18 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka RAR-1-1-s

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki rok akademicki 2014/2015 Opole, marzec 2014 r. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia stacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie produkcją i usługami Od roku akademickiego 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy)

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. KIERUNEK: Fizyka techniczna WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki STUDIA: II stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: NanoinŜynieria

PROGRAM NAUCZANIA. KIERUNEK: Fizyka techniczna WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki STUDIA: II stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: NanoinŜynieria PROGRAM NAUCZANIA KIERUNEK: Fizyka techniczna WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki STUDIA: II stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: NanoinŜynieria Załącznik nr 1 Uchwała z dnia 22 II 2007 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka Semestr 1 1 Algebra liniowa 20 20 40 4 egz. 2 Analiza matematyczna 40 40 80 8 egz. 3 Ergonomia i BHP

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3.

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3. semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka Semestr 1 1 Algebra liniowa 12 12 24 4 egz. 2 Analiza matematyczna 24 24 48 8 egz. 3 Ergonomia i

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna Semestr I Organizacja pracy i zarządzanie 30 30-1 Matematyka 1 20 20 40-6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Matematyka w technice

Kierunek: Matematyka w technice Kierunek: Matematyka w technice Wykaz modułów kształcenia z podziałem na semestry Forma zajęć: W wykład C ćwiczenia L laboratorium P projekt S searium E egza Semestr 1 Analiza matematyczna I Algebra liniowa

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Automatyka i Robotyka opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr do ZW /2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Informatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

SEMESTR uzupełniający, inżynierski:

SEMESTR uzupełniający, inżynierski: PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: Inżynieria materiałowa WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia, stacjonarne 3,5 letnie kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Specjalność: nauczycielska profil kształcenia: praktyczny

Studia I stopnia, stacjonarne 3,5 letnie kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Specjalność: nauczycielska profil kształcenia: praktyczny Rok immatrykulacji 2016 Edukacja Techniczno Informatyczna Studia I stopnia, stacjonarne 3,5 letnie kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Specjalność: nauczycielska profil kształcenia: praktyczny

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Technologie internetowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Technologie internetowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Technologie internetowe prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE ROCZNYM Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna ROK I E/- Organizacja pracy i zarządzanie 30 30 1 Matematyka 1 20 20 40 6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

SESJA - ZIMA 2009. Rok: I Kierunek: Informatyka/Teleinformatyka - studia stacjonarne. Zo Zo Zo E Zo E E E Zo

SESJA - ZIMA 2009. Rok: I Kierunek: Informatyka/Teleinformatyka - studia stacjonarne. Zo Zo Zo E Zo E E E Zo SSJA - ZIMA 2009 Rok: I Kierunek: Informatyka/Teleinformatyka - studia stacjonarne Podstawy sprawnego studiowania (PSS)/szkolenie BHP Psychologia Algebra liniowa z geometrią analityczną Fizyka Podstawy

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Nr 18 Rady WMiI z dnia 28 marca 2017 roku Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od 2017/18 Forma

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2-GO STOPNIA (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2-GO STOPNIA (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 -learning INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NISTACJONARNYCH 2-GO STOPNIA ( UKŁADZI ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄC SIĘ ROKU AKADMICKIM 2015/16 Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne ybrane zagadnienia matematyki

Bardziej szczegółowo

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja:

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja: PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska INFORMATORECTS WYDZIAŁELEKTRYCZNY StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 WydziałElektryczny 1 Opracowanie: Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Załącznik 3 Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 E Z Σh

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 70/2016/2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z dnia r.

Nazwa przedmiotu. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 70/2016/2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z dnia r. Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalności: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia Wrocław 2007 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Opracowanie: Krystyna Fryc inż. Urszula Laskowska

Bardziej szczegółowo

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Specjalność: Logistyka Specjalność: Transport i spedycja Specjalność: Inżynieria ruchu Studia stacjonarne - I stopień A. Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2-go STOPNIA (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM A K L S P

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2-go STOPNIA (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM A K L S P Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NIESTACJONARNYCH 2-go STOPNIA ( UKŁADZIE ROCZNYM) ybrane zagadnienia matematyki wyższej Logika i teoria mnogości dla informatyków Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 Zatwierdzono:

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

* Praktyki zawodowe po II lub III roku

* Praktyki zawodowe po II lub III roku Wydział : Elektroniki Uchwała z dnia: 21.06.2017 Studia : Stacjonarne I stopnia Obowiązuje od: 01.10.2017 Specjalność : Systemy informatyki w medycynie (IMT) IMT STRUKTURA PROGRAMU NAUCZANIA W UKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki rok akademicki 2012/2013 Opole, czerwiec 2012 r. Tekst jednolity po zmianach uchwalonych

Bardziej szczegółowo

9 Eksploatacja maszyn produkcyjnych Zarządzanie projektem Razem

9 Eksploatacja maszyn produkcyjnych Zarządzanie projektem Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia niestacjonarne drugiego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 Semestr 1 1 Zarządzanie strategiczne 9 18 1 2

Bardziej szczegółowo

Studia prowadzone są przez 3 Wydziały Politechniki Warszawskiej na nastepujących kierunkach i specjalnościach:

Studia prowadzone są przez 3 Wydziały Politechniki Warszawskiej na nastepujących kierunkach i specjalnościach: PEŁNE STUDIA INŻYNIERSKIE minima programowe razem i po latach 1+2 oraz latach 3+4 Program niestacjonarnych studiów inżynierskich prowadzonych w modelu zaocznych studiów przez Internet (model SPRINT) obejmuje

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Automatyka i Robotyka POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Automatyka i Robotyka POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/0 Zał. nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: ELEKTRYCZNY Automatyka i Robotyka II stopień, studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 217/218 Język wykładowy: Polski Semestr 1 IIN-1-13-s

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 IIN-1-103-s

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe Instytut Informatyki, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, BSiSI studia niestacjonarne Rok 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) zajęć 1 Etykieta

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia stacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie jakością Od roku akademickiego 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) * A. y kształcenia

Bardziej szczegółowo

9 Eksploatacja maszyn produkcyjnych Zarządzanie projektem W-F 15 1 Razem

9 Eksploatacja maszyn produkcyjnych Zarządzanie projektem W-F 15 1 Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne drugiego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 Semestr 1 przedmiot w ćw. lab. proj. inne egz ECTS

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mikroelektronika w technice i medycynie Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne.

Kierunek: Mikroelektronika w technice i medycynie Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Mikroelektronika w technice i medycynie Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w działalności biznesowej prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalności: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Egzamin po semestrze Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej WYDZIAŁ: MECHANICZNY Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Poziom kształcenia: II stopięń Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE Strona 1 z 20 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od naboru na rok ak. 2014/2015. Egzamin po semestrze. seminarium. laboratoria. Razem

Obowiązują od naboru na rok ak. 2014/2015. Egzamin po semestrze. seminarium. laboratoria. Razem PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: MAGISTERSKIE (po studiach licencjackich) TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Obowiązują od naboru na rok ak. 2014/2015 Rada Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w dniu

Bardziej szczegółowo

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. w ć l p s

PLAN STUDIÓW. w ć l p s PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA WYDZIAŁ: CHEMICZNY STUDIA: I stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: U RW 28.02.2007, Uruchomione 01.10.2007 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjne Sieci

Telekomunikacyjne Sieci Telekomunikacyjne Sieci Szerokopasmowe Dr inż. Jacek Oko Wydział Elektroniki Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Katedra Radiokomunikacji i Teleinformatyki Pracownia Sieci Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA TSD001 Matematyka stosowana B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA TSD001 Matematyka stosowana B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW I. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne 2. LICZBA SEMESTRÓW:. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 90 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Forma zakończenia studiów: praca dyplomowa i egzamin dyplomowy. MoŜliwości kontynuacji studiów: Studia III stopnia

PROGRAM NAUCZANIA. Forma zakończenia studiów: praca dyplomowa i egzamin dyplomowy. MoŜliwości kontynuacji studiów: Studia III stopnia PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 KIERUNEK: FIZYKA TECHNICZNA WYDZIAŁ: PPT STUDIA: II STOPNIA, STACJONARNE SPECJALNOŚĆ: OPTOMETRIA Uchwała z dnia 22 II 2007 Obowiązuje od 1 X 2007 1. Opis Czas trwania (w

Bardziej szczegółowo

Niektóre informacje podane w tej gablocie można znaleźć także w innych.

Niektóre informacje podane w tej gablocie można znaleźć także w innych. Program Zocznych Studiów Inżynierskich Program studiów Ustalenia ogólne Niektóre informacje podane w tej gablocie można znaleźć także w innych. Rok akademicki podzielony jest na 4 półsemestry: jesienny,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE** KIERUNEK: specjalność/i: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2013/2014 Język

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr Semestr 4 E Z Sh W C L S P W

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. w ć l p s

PLAN STUDIÓW. w ć l p s PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: TECHNOLOGIA CHEMICZNA WYDZIAŁ: CHEMICZNY STUDIA: I stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: U RW 28.02.2007, Uruchomione 01.10.2007 Obowiązuje od 2011/2012 1.

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe Instytut Informatyki, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy internetowe, SI studia niestacjonarne Rok 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) zajęć 1 Etykieta w życiu publicznym 9 tak 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 05/06 Semestr Język angielski I 30 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Zał. nr 3 do ZW 33/2012. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW Zał. nr 3 do ZW 33/2012. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych PLAN STUDIÓW Zał. nr do ZW /0 zał. nr do programu studiów POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I SEMESTR: I 1. Język angielski Z 18 1 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Analiza matematyczna i algebra liniowa E Z 30 15 5 2. Podstawy elektrotechniki Z 10 1 3. Podstawy elektroniki i miernictwa 1 Z 10 2 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo