Komunikowanie bezpieczeństwa pracy jako element działalności z zakresu Public Relations przedsiębiorstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikowanie bezpieczeństwa pracy jako element działalności z zakresu Public Relations przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 Komunikowanie bezpieczeństwa pracy jako element działalności z zakresu Public Relations przedsiębiorstwa IMPEXMETAL S.A ALUMINIUM KONIN 1

2 Agenda I Public Relations Definicja i założenia PR Modele i narzędzia w PR PR a Marketing Rodzaje PR Psychologiczne aspekty PR II Komunikacja w sprawach dot. bezpieczeństwa i higieny pracy Założenia dobrej komunikacji Rodzaj i forma przekazywanych informacji Zgodność z obowiązującymi standardami Praktyczne zastosowania 2

3 Definicja i założenia Public relations (PR) kształtowanie stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem. Celem działań public relations jest dbałość o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość wobec działań danej osoby lub firmy. Główne założenia: kreowanie wizerunku firmy, zarządzania informacją, sprawna, planowa, efektywna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. 3

4 Modele i narzędzia PR Modele PR to sposoby jego uprawiania rozgłos (działanie kierunkowe nadawaniem rozgłosu konkretnej kwestii, bez względu na jej wartość pozytywna, negatywna) informacja publiczna (celem ma być upowszechnianie informacji o firmie z warunkiem, że jeżeli prawda o firmie jest dla niej szkodliwa, to należy to zmienić to nic innego jak rozpowszechnianie informacji ) dwukierunkowy asymetryczny (służyć dobru publicznemu, jeżeli przekonuje się ludzi do tego, co i tak jest zgodne z ich interesem, a organizacja zmienia się wraz z wymaganiami publiczności, organizacja jest pokazywana przez uwypuklenie cech, które publiczności najbardziej się podobają) dwukierunkowy symetryczny (mediatorzy, pracują, by przybliżyć publiczności stanowisko firmy i odwrotnie Polega na wytworzeniu sytuacji typu WIN-WIN, w której obie strony mogą zrealizować swoje interesy) 4

5 Modele i narzędzia PR Narzędzia najczęściej wykorzystywane w PR komunikacja wewnętrzna wewnętrzny PR, audyt komunikacyjny, relacja z mediami (media relations), lobbing, identyfikacji wizualna firmy, produktu i usługi (corporate identity), budowanie wizerunku pracodawcy (emplover branding) organizacja imprez, spotkań (eventów), relacja z inwestorami (investors relations), e-pr, monitorowanie mediów (media tradycyjne i elektroniczne), sponsorowanie, zarządzanie kryzysowe. 5

6 Marketing a PR Mylenie PR z marketingiem Public relations często mylone jest z inną funkcją zarządzania, jaką jest marketing. Public relations często stosowane jest jako narzędzie wspierające marketing Public relations jest długofalowym budowaniem i utrzymywaniem dobrych relacji z wewnętrznym oraz zewnętrznym otoczeniem firmy czy organizacji Marketing jest zarządzaniem relacjami pomiędzy firmą a jej klientami, PR jest szerszą kategorią i odnosi się do relacji pomiędzy firmą a jej interesariuszami jak np. pracownicy firmy, inwestorzy, społeczność lokalna, rządy i samorządy czy media. Założeniem marketingu jest zaspokojenie potrzeb klientów po to, aby osiągnąć ekonomiczne założenia firmy. Założeniem PR jest kreowanie wizerunku firmy, przez zarządzanie informacjami i efektywną komunikację 6

7 Rodzaje PR Czarny PR - system metod, działań, posunięć propagandowych, zwłaszcza manipulacyjnych, prowadzących do zdyskredytowania przeciwnika w oczach opinii publicznej celem zdobycia jej przychylności. Nazywany jest często propagandą, antyreklamą, negatywną kampanią Propaganda -celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań zbiorowości lub jednostki, polegające na manipulacji intelektualnej i emocjonalnej (czasem z użyciem jednostronnych, etycznie niewłaściwych lub nawet całkowicie fałszywych argumentów). 7

8 Rodzaje PR Spin pejoratywne określenie w socjotechnice (public relations) mocno zniekształconego portretu rzeczywistości na czyjąś korzyść, w związku z jakimś wydarzeniem lub sytuacją, którego głównym celem jest uzyskanie subiektywnie najlepszego rezultatu. Techniki spin wybieranie wisienek; selektywne użycie faktów; zaprzeczenie bez zaprzeczenia wyrażenia/zwroty wypowiadane w sposób, który zakłada nieudowodnione prawdy; eufemizmy stosowane w celu ukrycia lub rozpowszechniania czyjegoś programu. 8

9 Rodzaje PR e-pr /Internet Public Relations (Internet PR) - to funkcja zarządzania umożliwiającą komunikację pomiędzy przedsiębiorstwem a jego otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym, o charakterze ciągłym i planowym, poprzez narzędzia sieciowe internet, media społecznościowe. Narzędzia e-pr biuro prasowe online konferencje prasowe online meailingi działania NPRS (Net PR Synergy) model zarządzania komunikatami PR'owymi w Internecie za pomocą narzędzi pozycjonowania (SEO - Search Engine Optimization) konkursy online narzędzia platform VIDEO Cel e-pr : budowa wizerunku budowa społeczności internetowych wokół danego projektu zwiększanie rozpoznawalności marki wśród internautów zwiększenie efektywności działań w wypadku zarządzania kryzysowego 9

10 Psychologiczne aspekty PR Specjaliści do spraw public relations stosują techniki, które mają na celu wywieranie wpływu na zbiorowości ludzkie. R. Caldini w swojej książce Wywieranie wpływu na ludzi sformułował siedem zasad wykorzystywanych w tym zakresie: 1. Zasada wzajemności. 2. Zasada zaangażowania i konsekwencji. 3. Zasada społecznego dowodu słuszności. 4. Zasada lubienia i sympatii. 5. Zasada autorytetu. 6. Zasada niedostępności. 7. Zasada maksymalizacji własnego interesu. 10

11 Komunikacja- założenia Komunikacja - jest procesem wymiany, przenoszenia informacji i jest podstawą kształtowania wszelkich relacji. Podstawą dobrej komunikacji jest: prawidłowe zdefiniowanie celu i zakresu komunikacji określenie adresata i jego oczekiwań zdefiniowania kluczowej informacji do przekazania doboru właściwego narzędzia lub metody komunikacji Bariery w komunikowaniu się: różnice językowe. reakcje emocjonalne. niezgodności komunikatów. decydowanie za innych. różnice w postrzeganiu przeciążenie informacyjne. filtrowanie. 11

12 Rodzaje i forma komunikacji Komunikacja bezpośrednia interpersonalna - proces przekazywania i odbierania informacji między dwoma lub małą grupą osób, która wywołuje określone interakcje oraz rodzaje sprzężeń zwrotnych. Odbywa się kanałami formalnymi oraz nieformalnych. Komunikacja interpersonalna medialna - specyficzna forma, w którym uczestnicy pozbawieni są bezpośredniego kontaktu fizycznego, wykorzystując środki przekazu na odległość. Komunikacja pośrednia masowa definiowana jako sposób przekazu komunikatów od nadawcy masowego (komunikatora masowego) do publiczności za pośrednictwem mass mediów jako nośników tego komunikowania. Komunikacja pionowa - dotyczy najczęściej komunikatów formalnych przepływających pomiędzy pracownikami i ich przełożonymi w celu osiągania założonych celów, przekazania informacji i poleceń, a także zasygnalizowania spraw wymagających szczególnej uwagi lub rozwiązania problemu. Jest to komunikacja skierowana w dół. Komunikacja poziomą - przebiega między członkami tej samej grupy lub pracownikami pełniącymi funkcje na tym samym poziomie. Komunikacja ta może mieć charakter formalny jak i nieformalny. 12

13 Rodzaje i forma komunikacji Efektywność wszystkich procesów komunikacyjnych zależy od dwóch form: komunikowania werbalnego: ustna i pisemna komunikowania niewerbalnego: kinezjetyka ( mowa ciała),parajęzyk ( wokalne spekty), dotyk Komunikaty mogą być: jednokierunkowe: mają miejsce wówczas gdy nadawca nie może na bieżąco sprawdzić w jaki sposób odbiorca reaguje na komunikat dwukierunkowe: gdy odbiorca i nadawca na bieżąco zamieniają się rolami i śledzą proces komunikacji 13

14 Zgodność z obowiązującymi standardami Zakres komunikacji dotyczącej bezpieczeństwa pracy wynika z: przepisów prawnych systemów zarządzania jakością wewnętrznych wymagań organizacji Komunikacja w systemie zarządzania BHP ma na celu : pozyskiwanie informacji z zewnątrz (dot. wymagań prawnych, rozwiązań technicznych, skarg uwag klientów, informację pochodzące od jednostek kontrolujących i nadzorujących). przekazywanie informacji wewnątrz o stanie i poziomie bhp oraz docieranie z nią do miejsc przeznaczenia (dot.kierownictwa, pracowników) przekazywanie informacji na zewnątrz (do klientów, wykonawców, jednostek kontrolujących i nadzorujących) Zakres przekazywanych informacji dotyczy: rodzaju zagrożeń wynikających z prowadzonej działalności planów operacyjnych na wypadek zagrożenia zagrożeń związanych z bhp ryzyka zawodowego, wypadkach, chorobach zawodowych wdrożonych rozwiązań 14

15 Przykłady komunikacji Uregulowania dotyczące komunikacji zawarte są: w wewnętrznych normatywach ( procedura, instrukcja, polecenie, zarządzenie) Kanały komunikacji w organizacji: formalne najczęściej udokumentowane (notatka, komunikaty, ustalenia, polecenia, zarządzenia,) Analiza stanu bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w Impexmetal S.A Analiza wypadków w Impexmetal s.a. Analiza wypadków w Impexmetal s.a. Kontrola stanu bhp Program szkoleń Komisja BHP DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA PRACY I ŚRODOWISKA nieformalne Data: Gdzie zgłosić to zagrożenie, problem związany z bhp lub środowiskiem? Komunikacja wewnętrzna w sprawach dotyczących bhp i środowiska Do kogo i w jaki sposób zgłosić zagrożenie, problem dotyczący bhp lub środowiska: - do przełożonego, mistrza, kierownika w formie ustnej przekazywane są problemy mogące zostać rozwiązane przez służby wydziałowe od razu lub w ciągu zmian roboczych lub - do Działu Bezpieczeństwa Pracy i Środowiska (NB) w formie telefonicznej tel. 4468, 4444, 4445, 4447, 4970 lub w formie zgłoszenia pisemnego na druku NB/001 do skrzynek działu NB umieszczonych na wydziałach jeśli są to problemy wymagające rozwiązania systemowego ( np. wdrożenia procedur i instrukcji) W przypadku poważnego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika oraz dla środowiska naturalnego (np. pożar, wypadek, awaria chemiczna) należy bezzwłocznie zgłosić takie zdarzenie pod nr telefonu 288. Jak postępuje ze zgłoszeniem osoba przyjmująca zgłoszenie: Przełożony sporządza notatkę i: - jeśli samodzielnie może rozwiązać problem podejmuje odpowiednie działania oraz udziela odpowiedzi pracownikowi, - jeśli samodzielnie nie jest w stanie rozwiązać problemu przekazuje sprawę do NB, Dział Bezpieczeństwa Pracy i Środowiska (NB) rejestruje zgłoszenie i przystępuje do procesu rozwiązywania problemu w którym bierze udział także pracownik zgłaszający problem oraz pracownicy UR i Technolodzy Wydziału którego dotyczy problem. Problem wymagający zaangażowania przedstawicieli Związków Zawodowych oraz bezpośrednio Dyrekcji Zakładu zostaje zgłoszony także w/w podmiotom. 15

16 Przykłady komunikacji Komunikacja odbywa się przez: Intranet (wewnętrzny Internet) Tablice informacyjne, kampanie Szkolenia informacyjne i świadomościowe Rozmowy Internet Stosowane formy: Ogłoszenie Komunikat Polecenie Zarządzenie Analiza Raporty Plan działań Data: L.dz.: DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA PRACY I ŚRODOWISKA NB/ /12 Analiza wypadków w Impexmetal s.a. Huta Aluminium Konin za 14 miesięcy 2011 i 2012 roku. 1. Analiza przyczyn wypadków W 2011 roku oraz dwóch miesiącach 2012 roku zarejestrowano w HAK 24 wypadki przy pracy, w tym 16 w 2011 roku i 8 w 2012 roku. W Zakładzie Przetwórczym (13-Walcownia, 8-Odlewnia, 3 pozostałe Komórki Organizacyjne) L.p Numer wypadku 01/2011 (PW) 02/2011 (PW) 03/2011 (PW) 04/2011 (PW) 05/2011 (PO) 06/2011 (PW) Data wypadku Przyczyny wypadków określone metodą TOL Techniczna Organizacyjna Ludzka 1. Lekceważenie zagrożenia Brak Brak 2. Brak doświadczenia. 3. Nieprzestrzeganie zapisów instrukcji Brak Brak 1. Niedostateczna koncentracja na wykonywanej czynności. 1. Niewłaściwe usytuowanie pojazdu w Brak obrębie przemieszczania się 1. Niewłaściwa koordynacja prac pracownika. zbiorowych. 2. Niedostateczna koncentracja na wykonywanej czynności. 1. Niewłaściwe przygotowanie miejsca Brak wykonywania prac budowlanych. Brak 2. Nieodpowiednie przejścia. 1. Brak właściwych narzędzi pracy potrzebnych do wykonywania Brak Brak operacji załadunku wsadu do pieca Brak właściwych narzędzi pracy potrzebnych do wykonywania operacji montażu adaptera. Brak 1. Niedostateczna koncentracja na wykonywanej czynności. 2. Niewłaściwe uchwycenie, trzymanie czynnika materialnego. 16

17 Dziękuję za uwagę Agnieszka Buciak Kierownik Zespołu ds. marketingu IMPEXMETAL S.A. ALUMINIUM KONIN Konin, POLAND, Hutnicza 1 Tel:+48 (063)

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Jerzy Hausner (red.) Jarosław Górniak Sylwia Kołdras Stanisław Mazur Romana Paszkowska KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Poradnik Kraków, 1999 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 SŁOWNICZEK POJĘĆ STOSOWANYCH W PORADNIKU

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO SPIS TREŚCI _01 Wstęp................................... str. 03 _02 Definicje związane z obszarem marketingu

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W PODMIOTACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W PODMIOTACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Krystyna Serafin Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach SKUTECZNA KOMUNIKACJA W PODMIOTACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Wprowadzenie W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej niezwykle istotnym procesem, warunkującym

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE

Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH W ŚWIETLE TRZECICH

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet Łódź, Kwiecień 2011 Wstęp Problemy społeczne i ich skuteczne rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Dagmara Remer KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr Sebastiana

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku politologia dofinansowane z EFS o specjalności Społecznie

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań Nowe Zarządzanie (menadżerskie lub partycypacyjne) instytucjami pomocy społecznej. Systemy zarządzania jakością ISO w instytucjach pomocy społecznej case studies Jerzy Krzyszkowski Projekt 1.18 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS

NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS marketing instytucji naukowych i badawczych NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS dr Dariusz Tworzydło Uniwersytet Wrocławski Streszczenie Artykuł zawiera analizę oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od: 11.12.2013 KOPIA UŻYTKOWA- WERSJA ELEKTRONICZNA Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo