Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r."

Transkrypt

1 Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r.

2

3 Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r. Departament Statystyki Warszawa, styczeń 2014 r.

4 Wstęp Prezentowany raport zawiera informacje i analizy na temat zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce i polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2012 roku. Powstał on w oparciu o dane zbierane przez Narodowy Bank Polski od banków i pozostałych rezydentów w ramach sprawozdawczości na potrzeby bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Informacje od podmiotów sprawozdawczych dotyczą w większości transakcji własnych tych podmiotów. Jedynie sprawozdania przekazywane przez firmy inwestycyjne i banki prowadzące rachunki maklerskie zawierają dane zbiorcze na temat transakcji swoich klientów, dotyczące inwestycji bezpośrednich. Sprawozdania przekazywane są z częstotliwością miesięczną i kwartalną. Raz do roku, wszystkie podmioty podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu przekazują szczegółowe sprawozdania dotyczące transakcji spełniających kryteria inwestycji bezpośrednich. Te właśnie sprawozdania stanowią zasadnicze źródło informacji prezentowanych w niniejszym raporcie. Dodatkowy rozdział raportu poświęcono stosunkowo nowemu zjawisku w obszarze inwestycji bezpośrednich kapitałowi w tranzycie. Do raportu dołączono słownik użytych pojęć oraz wyjaśnienia dotyczące zastosowanej metody kompilacji i prezentacji danych. Aneks statystyczny raportu zawiera tabele z wybranymi danymi o inwestycjach bezpośrednich, prezentowanymi w różnych przekrojach: geograficznym i według rodzaju działalności gospodarczej, w mln EUR. Przedstawiona statystyka inwestycji bezpośrednich odpowiada międzynarodowym standardom zawartym w OECD Benchmark definition - 4th edition 1 oraz IMF Balance of Payments and International Investment Position Manual - 6th edition 2. Autorzy raportu: Jolanta Błędowska Elżbieta Gaweł Jacek Kocerka Krzysztof Makowski 1 OECD Benchmark Definition - 4th edition, OECD, 2008, dostępne na /internationalinvestment/investmentpolicy/fdibenchmarkdefinition.htm 2 IMF Balance of Payments and International Investment Position Manual 6th edition, International Monetary Fund, 2009, dostępne nahttp://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm

5 Spis treści Synteza 7 1. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce Napływ kapitału - transakcje Stan zobowiązań Dochody nierezydentów Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą Odpływ kapitału - transakcje Stan należności Dochody rezydentów Kapitał w tranzycie Typowa transakcja kapitału w tranzycie Kapitał w tranzycie w standardach międzynarodowych Skala zjawiska kapitału w tranzycie w Polsce i na świecie Kapitał w tranzycie w Polsce i w innych krajach w 2012 roku 41 A Uwagi metodyczne 45 A1. Słownik pojęć 45 A2. Metodyka 47 A3. Źródła danych 48 B Aneks statystyczny 51

6

7 Synteza Synteza Rok 2012 był wyjątkowy pod względem wpływu kapitału w tranzycie na wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce i polskich inwestycji bezpośrednich za granicą. Odpływ kapitału w tranzycie obniżył napływ ne o zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski do 4,7 mld EUR. Wyłączenie transakcji podmiotów specjalnego przeznaczenia związanych z kapitałem w tranzycie w kwocie 4,6 mld EUR podniosłoby napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do 9,3 mld EUR. Odnotowany w 2012 roku spadek napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich byłby zatem mniejszy niż wynikałoby z analizy zagranicznych inwestycji bezpośrednich z uwzględnieniem kapitału w tranzycie. Wykres 1: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce z wyłączeniem kapitału w tranzycie w latach (w mln EUR) mln EUR Źródło: NBP Inwestycje bezpośrednie bez K.w.t. Kapitał w tranzycie Ogółem W przypadku polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wpływ kapitału w tranzycie na wartość tych inwestycji jest zdecydowanie silniejszy niż w przypadku inwestycji w Polsce. Likwidacja podmiotów specjalnego przeznaczenia zmniejszyła inwestycje do kwoty 0,5 mld EUR. Po wyłączeniu kapitału w tranzycie z polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wyniosłyby one 5,1 mld EUR i byłyby rekordowo wysokie. Dane przedstawione w dalszej analizie, zgodnie ze standardami międzynarodowymi prezentowane są łącznie z kapitałem w tranzycie. Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 roku 7

8 Wykres 2: Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą z wyłączeniem kapitału w tranzycie w latach (w mln EUR) mln EUR Źródło: NBP Inwestycje bezpośrednie bez K.w.t. Kapitał w tranzycie Ogółem Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce Napływ ne o zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski wyniósł w 2012 roku 4,7 mld EUR i był ponad trzykrotnie niższy niż w roku poprzednim. Istotną przyczyną była wspomniana wcześniej likwidacja kilku podmiotów specjalnego przeznaczenia w wyniku której, nastąpił znaczny odpływ kapitału. Jednocześnie w przeciwieństwie do 2011 roku, nie odnotowano dużych jednostkowych inwestycji nierezydentów w Polsce. Na kwotę 4,7 mld EUR napływu ne o kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski złożyło się wycofanie udziałów kapitałowych w wysokości 2,6 mld EUR, wartość reinwestowanych zysków w kwocie 4,4 mld oraz napływ z tytułu pozostałego kapitału w wysokości 2,9 mld EUR. Największe napływy kapitału do Polski odnotowano z Niemiec (3,5 mld EUR) i Francji (3,1 mld EUR), a największe odpływy (wycofania kapitału) do Luksemburga (-3,2 mld EUR) i Niderlandów (-1,7 mld EUR). Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce kierowane były przede wszystkim do podmiotów bezpośredniego inwestowania zajmujących się działalnością finansową oraz ubezpieczeniową (3,8 mld EUR) oraz przetwórstwem przemysłowym (2,8 mld EUR). Inwestycje wycofywane były głównie z podmiotów zajmujących się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (-3,7 mld EUR). W tej ostatniej grupie klasyfikowane są często podmioty specjalnego przeznaczenia służące do transferu kapitału w ramach międzynarodowych grup kapitałowych. Wskazuje to na znaczną skalę zjawiska kapitału w tranzycie, które miało istotny wpływ na inwestycje bezpośrednie w 2012 roku. Udział napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w napływie inwestycji do nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej (przyjętych w 2004 roku i latach późniejszych) zmniejszył się do 24%, co oznacza powrót do udziału notowanego przed kryzysem finansowym. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec 2012 roku wyniósł 178,3 mld EUR. W porównaniu z poprzednim rokiem nastąpił wzrost wartości zobowiązań o 21,1 mld EUR, tj. o 13%. Wspomniane już wcześniej transakcje zwiększyły wartość zobowiązań o 4,7 mld EUR, natomiast zmiany wyceny i różnice kursowe powiększyły zobowiązania o kolejne 16,4 mld EUR. Struktura geograficzna 8 Narodowy Bank Polski

9 Synteza oraz podział inwestycji bezpośrednich w Polsce ze względu na rodzaje działalności gospodarczej nie uległy istotnym zmianom. Najwyższy poziom zobowiązań odnotowano w stosunku do inwestorów z Niemiec (15%), Niderlandów (15%) i Francji (12%). Inwestycje lokowane były przede wszystkim w sektorze przetwórstwa przemysłowego (32%) oraz w obszarze działalności finansowej i ubezpieczeniowej (24%). Przyjęcie kryterium siedziby podmiotu dominującego w grupie, a nie siedziby bezpośredniego inwestora zmienia obraz podziału geograficznego zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce. Największym inwestorem w Polsce pozostają Niemcy (15%). Natomiast na drugim miejscu pojawiają się Stany Zjednoczone Ameryki Płn. (13%), a na trzecim Francja (13%). Paradoksalnie, czwartym największym zagranicznym inwestorem bezpośrednim okazuje się Polska (7%), za sprawą inwestycji dokonywanych w Polsce przez rezydentów za pośrednictwem podmiotów mających swoje siedziby m.in. w Luksemburgu, Niderlandach i na Cyprze. Przy takim podejściu spada znacznie rola Niderlandów i Luksemburga jako kluczowych inwestorów bezpośrednich w Polsce. Z analizy regionalnego rozkładu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wynika, że większość (55% stanu zobowiązań) polskich podmiotów bezpośredniego inwestowania ma swoje siedziby w województwie mazowieckim. Kolejne miejsca zajmują województwa wielkopolskie (9%) i śląskie (8%). Należy jednak zauważyć, że klasyfikacja ta, ze względu na przypisanie inwestycji do siedziby podmiotu, a nie miejsca świadczenia usług lub produkcji, może nie być w pełni miarodajna. Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2012 roku wyniosły 14,1 mld EUR i były na porównywalnym poziomie, jak przed rokiem. Odnotowano nieznaczny wzrost udziału dywidend w całości dochodów. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2012 roku wyniosły 0,5 mld EUR. W porównaniu z poprzednim rokiem, oznacza to spadek o 5,3 mld EUR. Istotny wpływ na wartość tych inwestycji miały transakcje związane z kapitałem w tranzycie. Odnotowano napływ kapitału do Polski z tytułu wycofania udziałów kapitałowych na kwotę 0,4 mld EUR, reinwestycje zysków na kwotę 0,4 mld EUR i inwestycje w postaci pozostałego kapitału w wysokości 0,5 mld EUR. Polscy inwestorzy bezpośredni inwestowali przede wszystkim w Niderlandach (0,6 mld EUR). Znaczne dezinwestycje (wycofanie kapitału) odnotowano przede wszystkim w Szwajcarii (-0,6 mld EUR) i Luksemburgu (-0,7 mld EUR). Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą kierowane były głównie do podmiotów bezpośredniego inwestowania działających w zakresie usług administrowania oraz działalności wspierającej (2,5 mld EUR). Inwestycje wycofywano z podmiotów związanych z działalnością finansową oraz ubezpieczeniową (-1,3 mld EUR) oraz profesjonalną, naukową i techniczną (-1,9 mld EUR). Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2012 roku osiągnął rekordową wartość 43,5 mld EUR, co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o 2,6 mld EUR, tj. o 6%. Należy zwrócić uwagę, że 60% tych należności pochodziło z inwestycji dokonanych przez polskich rezydentów kontrolowanych przez zagranicznych udziałowców. Dochody z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w roku 2012 osiągnęły wartość 1,5 mld EUR. W porównaniu z poprzednim rokiem wzrosły one aż o 41% i osiągnęły najwyższy jak dotąd, rekordowy poziom. Wzrost dochodów wynikał przede wszystkim z wyższych niż w latach poprzednich reinwestowanych zysków. Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 roku 9

10

11 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce Rozdział 1. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce 1.1. Napływ kapitału - transakcje W 2012 roku, po dwóch kolejnych latach wzrostu, napływ kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 1 do Polski wyniósł mln EUR i był o mln EUR mniejszy niż w roku poprzednim. O napływie inwestycji bezpośrednich do Polski w 2012 roku decydowały w szczególności następujące czynniki: zjawisko w. kapitału w tranzycie i związana z nim likwidacja kilku spółek specjalnego przeznaczenia zakładanych w celu transferu (tranzytu) kapitału, inwestowanego ostatecznie w innym kraju, w celu optymalizowania struktur podatkowych; brak jednostkowych dużych transakcji, które w poprzednich latach miały istotny wpływ na wartość napływu inwestycji ogółem; kryzys ekonomiczny w krajach Europy Zachodniej oraz zmniejszenie zainteresowania tamtejszych firm inwestycjami, w tym także zagranicznymi. Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich z wyłączeniem kapitału w tranzycie 2 wyniósł mln EUR i był o mln EUR niższy niż liczony w ten sam sposób napływ w roku poprzednim. Największą pozycją w strukturze kapitałowej napływu inwestycji bezpośrednich do Polski były reinwestowane zyski o wartości mln EUR. Napływ pozostałego kapitału, czyli różnych instrumentów dłużnych wyniósł mln EUR. Istotną rolę w napływie ne o inwestycji bezpośrednich miało wycofanie udziałów kapitałowych na kwotę mln EUR. Reinwestowane zyski pozostały najważniejszym wartościowo składnikiem napływu inwestycji bezpośrednich, natomiast udział pozostałego kapitału i udziałów kapitałowych uległ zmniejszeniu. W 2012 roku po raz pierwszy od ponad 10 lat obserwowano odpływ ne o udziałów kapitałowych z Polski. Związane to było z przepływami kapitału w tranzycie i było konsekwencją likwidacji kilku funkcjonujących w Polsce podmiotów specjalnego przezna- 1 Definicje stosowanych pojęć znajdują się w uwagach metodycznych (Dodatek A). 2 Kapitał w tranzycie został szczegółowo omówiony w rozdziale 3.). Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 roku 11

12 Rozdział 1. czenia, pośredniczących w tranzycie kapitału. Likwidacja tych podmiotów, przy utrzymującym się stosunkowo niskim napływie środków na podwyższenie posiadanych lub nabycie nowych udziałów kapitałowych przez zagranicznych inwestorów, była główną przyczyną odpływu ne o udziałów kapitałowych. Wykres 1.1: Napływ z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w latach mln EUR Źródło: NBP Udziały kapitałowe Reinwestowane zyski Pozostały kapitał Ogółem Odpływ ten dodatkowo został pogłębiony, za sprawą kilku znaczących transakcji sprzedaży przez nierezydentów spółek krajowych na rzecz inwestorów krajowych i zbywania przez inwestorów bezpośrednich posiadanych akcji na rzecz inwestorów portfelowych. Stosunkowo stabilnym elementem struktury napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce są od kilku lat reinwestowane zyski. W 2012 roku były one niemal równe całemu dodatniemu saldu napływu inwestycji bezpośrednich do Polski. Reinwestowane zyski w 2012 roku były jednak o 737 mln EUR, czyli o 14% niższe niż w poprzednim roku. Napływ pozostałego kapitału w formie różnych instrumentów dłużnych, choć był wyższy niż w latach 2009 i 2010, to w porównaniu z rekordowym pod względem napływu pozostałego kapitału rokiem 2011, był niższy o 60%. Wobec braku dużych jednostkowych transakcji związanych z pozostałym kapitałem w 2012 roku nastąpił powrót do bardziej rozdrobnionej struktury napływu tej formy kapitalu. Ramka 1. Zmiany własności i nowe inwestycje w ramach zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce. Obecnie, w czasach dużej swobody przepływu kapitałów i związanych z nią międzynarodowych fuzji i przejęć, analiza kwot napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich ogółem może doprowadzić do błędnych wniosków dotyczących roli inwestycji bezpośrednich w gospodarce kraju, w którym lokowane są te inwestycje. Z tego punktu widzenia inwestycje bezpośrednie można podzielić na inwestycje niemające istotnego wpływu na gospodarkę krajów goszczących (fuzje i przejęcia oraz kapitał w tranzycie) oraz na nowe inwestycje, finansowane z reinwestowanych zysków, zasileń udziałów kapitałowych lub pozostałych kapitałów, wpływające na gospodarkę krajów goszczących m.in. poprzez tworzenie nowych miejsce pracy i transfer nowych technologii. 12 Narodowy Bank Polski

13 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce Wykres 1.2: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce z wyszczególnieniem kapitału w tranzycie oraz fuzji i przejęć w latach mln EUR Źródło: NBP Udziały - nowe inwestycje Pozostały kapitał - nowe inwestycje Kapitał w tranzycie Reinwestowane zyski - nowe inwestycje Fuzje i przejęcia Ogółem. W 2012 roku w Polsce odnotowano napływ nowych inwestycji (udziałów, reinwestowanych zysków i pozostałego kapitału) w wysokości mln EUR, napływ kapitału związanego z fuzjami i przejęciami na kwotę 699 mln EUR oraz odpływ kapitału w tranzycie na kwotę mln EUR. W transakcjach na udziałach kapitałowych, nowe inwestycje wyniosły mln EUR i były o 892 mln EUR wyższe niż w roku poprzednim, natomiast fuzje i przejęcia wyniosły 699 mln EUR, tj. o 118 mln EUR więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Prezentowane dodatkowe podziały transakcji pokazują, że zmniejszenie napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich było nie tylko wynikiem odpływu kapitału w tranzycie, ale też niższego napływu pozostałego kapitału i, w mniejszym stopniu, niższym poziomem reinwestowanych zysków. Nie zmienia to faktu, że kluczową rolę odegrał tu kapitał w tranzycie. Podział geograficzny W 2012 roku struktura geograficzna napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski nie odbiegała znacznie od tej w roku poprzednim. Największym inwestorem bezpośrednim były Niemcy, skąd napłynęły środki w wysokości mln EUR. Były to głównie udziały kapitałowe i reinwestowane zyski. Niemieckie inwestycje kierowane były przede wszystkim do podmiotów bezpośredniego inwestowania zajmujących się działalnością finansową i ubezpieczeniową (PKD 3 - sekcja K), obsługą nieruchomości (sekcja L) oraz przetwórstwem przemysłowym (sekcja C). Na podobnym poziomie jak niemieckie, kształtowały się w 2012 roku francuskie inwestycje bezpośrednie w Polsce, które napłynęły w wysokości mln EUR. Tu z kolei mamy do czynienia z inną niż w przypadku Niemiec strukturą kapitałową napływu, w której dominowały, podobnie jak w 2011 roku, wpływy z tytułu pozostałego kapitału. Francuscy inwestorzy lokowali środki w podmiotach zajmujących się handlem (sekcja G) oraz przetwórstwem przemysłowym (sekcja C). 3 Przy opisie rodzajów działalności gospodarczej prezentowany podział oparty jest na sekcjach PKD. Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 roku 13

14 Rozdział 1. Dużo mniejszą, ale istotną rolę w napływie inwestycji zagranicznych do Polski w 2012 roku odegrały takie kraje, jak Wielka Brytania (843 mln EUR), Austria (648 mln EUR), Cypr (514 mln EUR) i Szwajcaria (402 mln EUR). Na znaczne zmniejszenie kwoty ne o napływu kapitału z tytułu inwestycji bezpośrednich do Polski w 2012 roku miały wpływ w. dezinwestycje, czyli odpływ (wycofanie) środków z tytułu zainwestowanego w Polsce kapitału do krajów inwestorów bezpośrednich (nierezydentów). Dotyczyło to zwłaszcza Luksemburga (odpływ: mln EUR), Niderlandów ( mln EUR) i Szwecji (-902 mln EUR). Odpływ kapitału do Luksemburga dotyczył głównie firm zajmujących się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (sekcja M) i wynikał w dużej mierze z likwidacji posadowionych w Polsce podmiotów specjalnego przeznaczenia. Odpływ kapitału do Niderlandów wiązał się głównie z podmiotami bezpośredniego inwestowania zajmującymi się działalnością handlową (sekcja G) oraz informacją i komunikacją (sekcja J). Odpływ kapitału do Szwecji wynikał zasadniczo ze sprzedaży przez szwedzkich inwestorów bezpośrednich akcji spółek w Polsce krajowym inwestorom branżowym. Wykres 1.3: Napływ z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2012 roku w podziale geograficznym mln EUR Źródło: NBP Niemcy Francja Wielka Austria Grecja Szwecja Niderlandy Luksemburg Pozostałe Brytania Udziały kapitałowe Reinwestowane zyski Pozostały kapitał Ogółem Struktura kapitałowa w połączeniu z podziałem geograficznym Z łącznej analizy struktury geograficznej oraz struktury kapitałowej napływu inwestycji bezpośrednich wynika istotne zróżnicowanie rodzaju inwestowanego kapitału w zależności od kraju inwestora. Najwyższy napływ udziałów kapitałowych odnotowano z Niemiec (1.435 mln EUR), o 231 mln EUR więcej niż w 2011 roku. Ponadto, w 2012 roku udziały kapitałowe płynęły do Polski z takich krajów, jak: Austria (571 mln EUR), Cypr (420 mln EUR), Wielka Brytania (375 mln EUR) i Japonia (249 mln EUR). Znaczną część napływu środków z tytułu inwestycji bezpośrednich stanowiły roku reinwestowane zyski. Reinwestowali przede wszystkim inwestorzy z Niemiec (1.475 mln EUR), Luksemburga (426 mln EUR) i Francji (421 mln EUR). Udziały kapitałowe z podmiotów mających siedzibę na terenie Polski wycofywali głównie inwestorzy z Luksemburga ( mln EUR), Niderlandów (-885 mln EUR) i Szwecji (-607 mln EUR). Środki z tytułu pozostałego kapitału napływały do Polski przede wszystkim od inwestorów z Francji (2.542 mln EUR), Niemiec (585 mln EUR) i Belgii (430 mln EUR), a od- 14 Narodowy Bank Polski

15 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce pływały do takich krajów, jak: Niderlandy ( mln EUR), Szwecja (-173 mln EUR) i Chiny (-139 mln EUR). Rodzaje działalności gospodarczej W 2012 roku największe przepływy z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce związane były z sektorem usług 4. Saldo napływów i odpływów środków z tego tytułu w sektorze usług było dodatnie i wyniosło mln EUR. Do sektora usług wpłynęło 36% napływu inwestycji bezpośrednich do Polski ogółem. Jest to jednak kolejny rok, w którym udział ten spada. Strukturę napływu środków z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w podziale na rodzaje działalności gospodarczej przedstawia wykres (1.4). Wykres 1.4: Napływ z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2012 roku w podziale na rodzaje działalności gospodarczej. mln EUR K - działalność C - przetwórstwo G - handel L - działalność F - budownictwo J - informacja i finansowa i przemysłowe hurtowy i związana z komunikacja ubezpieczeniowa detaliczny; obsługą rynku naprawa nieruchomości pojazdów samochodowych i motocykli M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Pozostałe Udziały kapitałowe Reinwestowane zyski Pozostały kapitał Ogółem Źródło: NBP Największy napływ środków odnotowały podmioty bezpośredniego inwestowania prowadzące działalność finansową i ubezpieczeniową (sekcja K mln EUR). Kapitał napływał tu głównie od inwestorów bezpośrednich z Niemiec, Niderlandów i Austrii. Odpływy kapitału w tym obszarze związane były ze zmianami właścicielskimi i dotyczyły inwestorów z Grecji oraz Luksemburga. W obszarze przetwórstwa przemysłowego (sekcja C) napływ środków ne o wyniósł mln EUR. Inwestycje te pochodziły głównie z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Luksemburga. Najwięcej środków napłynęło do przedsiębiorstw przemysłu samochodowego (1.308 mln EUR), głównie w postaci instrumentów dłużnych czyli w. pozostałego kapitału (945 mln EUR). Ponadto zanotowano istotny napływ środków do przedsiębiorstw przemysłu chemicznego (786 mln EUR). Odpływ środków ne o w wysokości 288 mln EUR dotyczył inwestycji bezpośrednich w przedsiębiorstwa dostarczających wyroby z metali oraz maszyny i urządzenia 5. Przetwórstwo przemysłowe, w porównaniu z innymi sekcjami PKD, wyróżniało się wysokim napływem reinwestowanych zysków (2.211 mln EUR). 4 Jako sektor usług należy rozumieć sekcje PKD od G do U. 5 Przemysł samochodowy - dział 26, przemysł chemiczny - działy od 19 do 22, wyroby z metali oraz maszyny i urządzenia, działy od 24 do 26 i 28. Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 roku 15

16 Rozdział 1. Zjawiskiem, na które należy zwrócić uwagę były znaczne odpływy kapitału zagranicznego z firm zajmujących się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (sekcja M), które wyniosły mln EUR. Były to głównie odpływy środków w postaci udziałów kapitałowych w wyniku likwidacji podmiotów specjalnego przeznaczenia, związane z transferem kapitału w tranzycie 6. W ramach działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej znaczące odpływy udziałów kapitałowych miały miejsce w przypadku Luksemburga (transakcje związane z kapitałem w tranzycie). Jednocześnie odnotowano napływ kapitału od inwestorów z Niderlandów i Francji. Największy napływ pozostałego kapitału odnotowały podmioty w obszarze usług dla przedsiębiorstw związanych z obsługą rynku nieruchomości (sekcja L mln EUR) oraz firm prowadzących działalność profesjonalną, naukową i techniczną (sekcja M mln EUR). Ramka 2. Porównanie napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski z napływem do pozostałych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej Wykres 1.5: Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich z wyłączeniem kapitału w tranzycie do wybranych nowych krajów członkowskich UE w latach % % % mln EUR % % % % Polska Czechy Węgry Pozostałe nowe kraje UE Udział Polski w napływie BIZ (skala prawa) Źródło: Dla Polski - NBP (dane z wyłączeniem kapitału w tranzycie); dla pozostałych krajów - Eurostat. Udział Polski w napływie zagranicznych inwestycji bezpośrednich do nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) liczonym z wyłączeniem kapitału w tranzycie a wyniósł w 2012 roku 24%. Podobny udział w napływie odnotowały także Węgry i Czechy.. Zarówno przed, jak i w pierwszych latach po wstąpieniu do UE udział ten wynosił ok % łącznego napływu inwestycji bezpośrednich do omawianej grupy krajów. Rósł on w latach osiągając w 2011 roku ponad 40%, by w 2012 roku wrócić do wcześniej notowanych poziomów. W 2012 roku większość zagranicznego kapitału napłynęła do trzech największych gospodarek w omawianej grupie - Polski, Czech i Węgier. O ile w latach duża część tego kapitału kierowana była poza wspomnianą trójkę, to po kryzysie finansowym zapoczątkowanym 6 Zjawisko to zostało szczegółowo opisane w rozdziale Narodowy Bank Polski

17 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku udział tych trzech gospodarek w całości napływu kapitału zagranicznego systematycznie wzrastał.. a Kraje przyjęte do UE w latach : Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry i Polska. W omawianej grupie zjawisko kapitału w tranzycie występuje na większą skalę na Węgrzech, w Polsce oraz na Cyprze i Malcie. Dane dotyczące kapitału w tranzycie publikują Węgry i Polska, natomiast na Cyprze i Malcie podmioty specjalnego przeznaczenia nie są objęte odpowiednią sprawozdawczością i dane tych krajów nie zawierają kapitału w tranzycie. Na Węgrzech udział transakcji tego typu w całości napływu jest dużo większy niż w Polsce. W przypadku obydwu tych krajów transakcje związane z kapitałem w tranzycie dotyczą transferu środków poza terytorium Unii Europejskiej. Miarodajne porównanie napływu inwestycji bezpośrednich powinno zatem dotyczyć przepływów z wyłączeniem kapitału w tranzycie Stan zobowiązań Stan zobowiązań Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec 2012 roku wyniósł mln EUR i był o mln EUR tj. o 13,4% wyższy od stanu z roku Zobowiązania te osiągnęły najwyższy dotychczas wykazywany poziom. Podobnie, jak w latach poprzednich, dominującą część zobowiązań (80%) stanowiły zobowiązania z tytułu udziałów kapitałowych, które wyniosły mln EUR i były wyższe o mln EUR tj. o 15,5% niż w roku poprzednim. Zobowiązania z tytułu pozostałego kapitału, czyli z tytułu różnych instrumentów dłużnych, pomniejszone o należności z tego tytułu, wyniosły mln EUR i były wyższe o mln EUR tj. o ok. 9% od zobowiązań z tego tytułu na koniec 2011 roku. Na wzrost stanu zobowiązań złożyły się transakcje w wysokości mln EUR (22% całkowitej zmiany stanu), zmiany wyceny podmiotów bezpośredniego inwestowania na kwotę mln EUR (17%) i różnice wynikające z przeliczenia na EUR denominowanych głównie w PLN zobowiązań na kwotę mln EUR (61%). W 2011 roku, przy wyższym napływie kapitału, odnotowano ujemne zmiany wyceny i ujemne różnice kursowe. Wykres 1.6: Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach mln EUR Źródło: NBP Udziały kapitałowe Pozostały kapitał Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 roku 17

18 Rozdział 1. Podział geograficzny Struktura geograficzna zobowiązań z tytułu inwestycji bezpośrednich wg kraju bezpośredniego inwestora na koniec 2012 r nie odbiegała znacząco od tej z lat poprzednich. Niemal 80% stanowiły zobowiązania wobec inwestorów z krajów Unii Europejskiej. Wyniosły one mln EUR. Inny obraz struktury geograficznej zobowiązań z tytułu inwestycji bezpośrednich daje zastosowanie kryterium podziału wg siedziby podmiotu dominującego w grupie, do której należy inwestor bezpośredni. Strukturę tę przedstawiono szczegółowo w ramce 3. Wykres 1.7: Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec 2012 roku według kraju pochodzenia inwestora zagranicznego Austria 3,4% Wielka Brytania 4,2% Stany Zjednoczone Ameryki 4,6% Szwajcaria 2,7% Belgia 2,8% Cypr 3,3% Pozostałe 10,9% Niemcy 15,1% Niderlandy 14,7% Źródło: NBP Szwecja 4,7% Hiszpania 5,4% Włochy 5,6% Luksemburg 10,2% Francja 12,3% Najwyższy poziom zobowiązań odnotowano wobec Niemiec, których wartość inwestycji bezpośrednich w Polsce wyniosła mln EUR (15%, głównie inwestycje w przetwórstwo przemysłowe (sekcja C), działalność finansową i ubezpieczeniową (sekcja K) oraz handel (sekcja G)) oraz Niderlandów mln EUR (15%, głównie przetwórstwo przemysłowe (sekcja C) i handel (sekcja G)). Kolejne miejsca zajmowały Francja ( mln EUR, 12%) i Luksemburg ( mln EUR, 10%). Nieznacznie wzrósł udział Włoch (9.983 mln EUR, 6%), co przy zmniejszeniu zobowiązań względem Hiszpanii i Szwecji spowodowało awans tego kraju w grupie największych inwestorów bezpośrednich w Polsce. Zobowiązania wobec inwestorów z wyżej wymienionych sześciu krajów stanowiły ponad 50% zobowiązań z tytułu inwestycji bezpośrednich ogółem, co świadczy o stosunkowo dużej koncentracji inwestorów bezpośrednich z największych gospodarek europejskich. Podział wg rodzaju działalności gospodarczej Na koniec 2012 roku najwięcej zobowiązań zanotowano wobec nierezydentów zaangażowanych kapitałowo w podmioty bezpośredniego inwestowania działające w sektorze usług (sekcje od G do U mln EUR, tj. 58,4% ogółu zobowiązań), przetwórstwie przemysłowym (sekcja C mln EUR, tj. 31,6%) oraz budownictwie (sekcja F mln EUR, tj. 5,1%). Zobowiązania z tytułu inwestycji bezpośrednich w trzech wyżej wymienionych obszarach stanowiły ponad 95% wszystkich zobowiązań. 18 Narodowy Bank Polski

19 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce Wykres 1.8: Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce na koniec 2011 roku w podziale na rodzaje działalności gospodarczej. M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 5,6% J - informacja i komunikacja 4,1% F - budownictwo 5,1% Pozostałe 8,1% C - przetwórstwo przemysłowe 31,7% L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 6,9% Źródło: NBP G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli 14,2% K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa 24,3% W sektorze usług (sekcje od G do U) najwyższy stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich dotyczył podmiotów zaangażowanych w działalność finansową i ubezpieczeniową (sekcja K mln EUR). Wśród inwestorów zaangażowanych w ten obszar działalność przeważali inwestorzy z Włoch, Niemiec i Niderlandów. Zobowiązania podmiotów prowadzących działalność w zakresie handlu hurtowego i detalicznego (sekcja G mln EUR) dotyczyły inwestorów z Niderlandów, Niemiec i Francji. Działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości (sekcja L mln EUR) pozostawała domeną podmiotów z Niemiec, Francji i Niderlandów. Stan zobowiązań z tytułu inwestycji w obszarze działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (sekcja M) wynosił mln EUR. Tutaj dominowały zobowiązania wobec inwestorów z Luksemburga i Francji. W obszarze informacji i komunikacji (sekcja J mln EUR stanu zobowiązań) dominowali inwestorzy z Francji i Niemiec. Analiza stanu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich ze względu na kraj siedziby inwestora bezpośredniego sugerowałaby, że kluczowe decyzje dotyczące zagranicznych inwestycji w Polsce podejmowane są w takich krajach jak Niemcy, Niderlandy, Francja i Luksemburg. Nieco inny obraz daje analiza stanu zobowiązań z tytułu inwestycji bezpośrednich podzielonych ze względu na kraj siedziby podmiotu dominującego 7. Analiza ta przedstawiona została w ramce 3. Ramka 3. Stan zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich wg kraju siedziby podmiotu dominującego. Na strukturę geograficzną inwestycji bezpośrednich istotny wpływ mają względy podatkowe. Firmy działające w imieniu swoich akcjonariuszy w legalny sposób starają się zmniejszyć obciążenia podatkowe związane z inwestycjami zagranicznymi i osiąganym w wyniku tych inwestycji zyskiem. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania sprzyjają zarówno rezydentom, jak i nierezydentom, pozwalając na zmniejszenie efektywnych obciążeń podatkowych. Wynika z tego, że kraj siedziby podmiotu dominującego w grupie, do której 7 Prezentacja danych o stanie zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w podziale na kraje siedziby podmiotów dominujących wprowadzona została, jako dodatkowy sposób prezentacji danych, w OECD Benchmark Definition - 4th Edition. Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 roku 19

20 Rozdział 1. należy inwestor bezpośredni, w niektórych przypadkach może być inny od kraju siedziby bezpośredniego inwestora. Podział stanu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich wg kraju siedziby podmiotu dominującego przedstawiony został na wykresie (1.9). Wykres 1.9: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce wg kraju siedziby podmiotu dominującego względem inwestora na koniec 2012 roku mln EUR wg kraju siedziby podmiotu dominującego wg kraju inwestora Źródło: NBP Analiza stanu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce z punktu widzenia kraju siedziby podmiotów dominujących w grupie, do której należy inwestor bezpośredni (siedzib central firm zagranicznych, rezydencji osób fizycznych lub miejsc rejestracji funduszy private equity) zmienia nieco obraz geografii inwestorów bezpośrednich w Polsce. Na dalsze miejsca na liście największych inwestorów przesuwają się Niderlandy i Luksemburg. Wynika to z faktu, że kraje te wykorzystywane są często jako siedziby podmiotów specjalnego przeznaczenia, w celu optymalizacji podatkowej inwestycji. Praktycznie na niezmienionym poziomie pozostają inwestycje z Niemiec i Francji. Kraje te zachowały swoje miejsce w czołówce największych inwestorów bezpośrednich w Polsce. Przy takiej prezentacji zdecydowanie wzrasta wartość inwestycji ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Japonii. Paradoksalnie jednym z ważniejszych inwestorów bezpośrednich w Polsce okazują się polscy rezydenci. Zobowiązania wobec nich na koniec 2012 roku stanowiły ok. 7% całości zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce a. Duży udział w zobowiązaniach mają także inwestorzy o nieznanym kraju siedziby podmiotu dominującego. Są to przede wszystkim fundusze private equity i osoby fizyczne, którym trudno przypisać konkretną rezydencję. W przypadku tych podmiotów, ślad urywa się w jednym z kilku w. rajów podatkowych, w których dodatkowo miejscowe banki i pośrednicy finansowi ściśle chronią tożsamość swoich klientów b.. a Prezentacja inwestycji bezpośrednich w ten sposób nie jest zbyt rozpowszechniona, ale dla porównania udział Francji w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich we Francji wynosi ok. 13%. b Por.m.in. Zucman, G. (2013), The missing wealth of nations: are Europe and U.S. net debtors or net creditors?, Quarterly Journal of Economics 128, s Do krajów tych można zaliczyć m.in. Kajmany, Wyspy Dziewicze, Wyspę Man czy Jersey. 20 Narodowy Bank Polski

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK Spis treści 1. Wprowadzenie 2 2. Metodyka badania bezpośrednich inwestycji zagranicznych 4 2.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Warszawa, 2014 Skład: Departament Edukacji i Wydawnictw Druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY pod redakcją Bohdana Wyżnikiewicza Współpraca gospodarcza Polska Niemcy dr Łukasz Ambroziak Jacek Fundowicz dr Tomasz Kalinowski Krzysztof Łapiński Marcin Peterlik

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce 2015 Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności Redakcja Paulina Zadura-Lichota Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI i PRACY BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, czerwiec 2005 r. 1 SPIS TREŚCI SYNTEZA...

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach działania 2.1 ZPORR Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa

Bardziej szczegółowo

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. 1 maja 2007 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014 Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005- Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 Załącznik nr 1 do Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 2016. URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie:

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie: WPŁYW ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI W POLSCE Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz Opracowanie wykonano

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2006 rok Spis treści 1. Uwagi metodologiczne... 4

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R.

PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R. INFORMACJE I OPRACOWANIA WARSZAWA STATYSTYCZNE 2007 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH I SKRÓTÓW UŻYWANYCH

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009 Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na inwestycje w latach 2004 2009 Raport przygotowany przez Pentor Research International Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Szybki Monitoring NBP

Szybki Monitoring NBP Nr 1/14 (styczeń 14 r.) Szybki Monitoring NBP Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 13 r. oraz prognoz na I kw. 14 r. Nr 1/14 (styczeń 14

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 Warszawa 2010 Recenzent Barbara Liberska Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Warszawa 214 Opracowanie powstało w Departamencie Systemu Finansowego NBP. Redakcja: Paweł Sobolewski Dobiesław

Bardziej szczegółowo