PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ETYKI klasy 4-6 /grupa łączona/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ETYKI klasy 4-6 /grupa łączona/"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ETYKI klasy 4-6 /grupa łączona/ 1. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: Statut szkoły Wewnątrzszkolny System Oceniania Podstawa programowa Program nauczania przedmiotu: Kompleksowy program nauczania etyki na II,III i IV poziomie edukacyjnym Ludzkie ścieżki, Anna Ziemska, Łukasz Malinowski 2. Ogólne zasady współpracy z uczniami: Zasady oceniania Ocenie podlega zakres wiedzy, jak również nabywanie określonych umiejętności. Uczeń nie jest oceniany ze względu na rodzaj zajmowanej postawy ani za przekonania i poglądy religijne czy moralne. Ocenianie i omawianie sprawdzianów, prac pisemnych i odpowiedzi ustnych Prace uczniów są oceniane i omawiane. Przy ocenianiu prac kontrolnych i sprawdzianów obowiązuje następująca zasada: ocena celujący % poprawnych odpowiedzi wiedza wykraczająca poza program nauczania w danej klasie bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny 0-29 Sprawdziany są przeprowadzane przynajmniej raz w półroczu. Zasady poprawy prac Uczeń na własną prośbę może poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu lub kartkówki tylko raz, w formie adekwatnej do ww., nie później niż tydzień po otrzymaniu oceny. Nieprzygotowania Uczeń ma prawo dwa razy w półroczu być nieprzygotowanym do zajęć (brak zeszytu, brak pracy domowej, nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej). Fakt ten winien zgłosić nauczycielowi prowadzącemu przed rozpoczęciem lekcji. Dłuższe nieobecności Uczeń ma obowiązek przy dłuższej nieobecności skontaktować się z nauczycielem i uzgodnić sposób zaliczania bieżącego materiału. Sposoby komunikowania o osiągnięciach Uczeń powiadamiany jest o swoich ocenach na bieżąco (zaraz po ich uzyskaniu) ustnie przez nauczyciela. Sprawdziany oceniane są najpóźniej tydzień po ich przeprowadzeniu. Jawność oceny

2 Oceny są dostępne do wglądu podczas zebrań z rodzicami, bądź dni otwartych. Jednocześnie nauczyciel przedmiotu wpisuje na bieżąco do zeszytu ucznia uzyskane na lekcji oceny. Prace zastępcze Jeżeli uczeń nie wykonał zleconej pracy z uzasadnionych powodów lub uzyskał ocenę niedostateczną, a chce ją poprawić, może to uczynić, wykonując pracę zastępczą zleconą przez nauczyciela. Zawieranie kontraktów W przypadkach uzasadnionych zawierane są z uczniem kontrakty. 3. Zasady oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. Dostosowanie prac pisemnych i ustnych do możliwości ucznia Jeśli praca jest pisana w klasie, np. sprawdzian, uczeń taki ma prawo do wydłużenia czasu, indywidualnego wyjaśnienia mu poleceń, głośnego ich odczytania przez nauczyciela. Jeśli pisanie sprawia mu problem, stosuje się, w miarę możliwości, test wyboru bez pytań otwartych. Kryteria oceniania Przy ocenie prac pisemnych u uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce nie uwzględnia się popełnionych błędów ortograficznych, ale zgodność pracy z tematem, argumentację, samodzielność i wysiłek włożony w jej wykonanie. Formy wypowiedzi W zależności od rodzaju trudności nauczyciel opiera się na ocenie za wypowiedzi ustne albo pisemne. Plan pomocy i wspomagania ucznia z niedostateczną oceną półroczną na II sem. z danego przedmiotu Ustalenie indywidualnie zakresu materiału do zaliczenia i czasu na jego opanowanie, konsultacje z nauczycielem, prace zastępcze. 4. Wymagania edukacyjne. (zakres materiału) DLA KLASY IV I SEMESTR Na ocenę celujący Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania na ocenę bardzo dobrą, wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program dla danego poziomu edukacji. Na ocenę bardzo dobry - Wie czym zajmuje się etyka - Wie co to jest nauka Wymienia rodzaje nauk - Zna sposoby i techniki uczenia się - Potrafi napisać swój plan dnia, tygodnia, miesiąca. Odróżnia obowiązki od przyjemności - Wyjaśnia pojęcie planowania - Wie czym jest sport i jaką pełni rolę w życiu człowieka - Zna rodzaje dyscyplin sportowych - Dostrzega związek sportu i etyki

3 - Dostrzega bogactwo zasad obowiązujących w świecie Odróżnia opis od oceny - Wymienia zasady wspólne dla sportu i życia codziennego. Wie na czym polega zasada fair play. - Rozumie, że ma także zastosowanie w codziennym życiu Definiuje pojęcie emocje - Wymienia rodzaje emocji - Wie co to jest uczucie - Wymienia sposoby okazywania uczuć - Rozumie, że w różnych kulturach obowiązują różne wzorce okazywania uczuć Rozumie konieczność panowania nad swoimi emocjami. - Definiuje pojęcia ojczyzna, zabytek - Wie po co są pomniki, wymienia ich rodzaje Definiuje pojęcie emigracja i zna jej przyczyny Wie co to jest Polonia - Dostrzega potrzebę kochania Ojczyzny nawet poza Jej granicami i zna sposoby kultywowania naszych tradycji (np. polskie szkoły, pikniki, akcje organizowane przez Polonię itp.). Definiuje pojęcie patriotyzm - Zna sposoby jego wyrażania. - Wie co to są wartości, podaje ich przykłady - Zna polskie tradycje narodowe i ludowe. - Rozumie czym są zmysły Wymienia rodzaje zmysłów - Zna ich funkcje - Zna sposoby spędzania wolnego czasu - Wymienia możliwe zagrożenia związane z czasem wolnym Na ocenę dobry - Wie czym zajmuje się etyka - Wie co to jest nauka - Rozumie potrzebę nauki, wie jak podzielić swój czas na pracę i odpoczynek Potrafi napisać swój plan dnia. - Wyjaśnia pojęcie planowania - Wie czym jest sport i jaką pełni rolę w życiu człowieka Dostrzega związek sportu i etyki - Odróżnia opis od oceny - Wymienia zasady wspólne dla sportu i życia codziennego. Wie na czym polega zasada fair play. - Definiuje pojęcie emocje - Wymienia rodzaje emocji - Wie co to jest uczucie - Rozumie konieczność panowania nad swoimi emocjami. Definiuje pojęcia ojczyzna, zabytek - Wie po co są pomniki, wymienia ich rodzaje Definiuje pojęcie emigracja i zna jej przyczyny Wie co to jest Polonia - Dostrzega potrzebę kochania Ojczyzny nawet poza Jej granicami i zna sposoby kultywowania naszych tradycji (np. polskie szkoły, pikniki, akcje organizowane przez Polonię itp.). Definiuje pojęcie patriotyzm - Wie co to są wartości, podaje ich przykłady - Zna polskie tradycje narodowe i ludowe. - Rozumie czym są zmysły Wymienia rodzaje zmysłów - Zna sposoby spędzania wolnego czasu - Wymienia możliwe zagrożenia związane z czasem wolnym Na ocenę dostateczny Uczeń potrafi zdefiniować poznane na lekcjach pojęcia etyczne Na ocenę dopuszczający- Wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności: - uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela i innych uczniów,

4 - czyta teksty źródłowe, - próbuje zadać pytanie dotyczące przeczytanego tekstu i odpowiedzieć na nie, - dokonuje samooceny, - próbuje wziąć udział w dyskusji, - z pomocą nauczyciela próbuje podać najważniejsze informacje z przeczytanego tekstu, - próbuje zaprezentować własne stanowisko, - z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania Na ocenę niedostateczny - Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. II PÓŁROCZE Na ocenę celujący Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania na ocenę bardzo dobrą, wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program dla danego poziomu edukacji. Na ocenę bardzo dobry - Wie czym jest organizacja charytatywna,. - Rozumie pojęcie organizacja pożytku publicznego - Wymienia kilka przykładów takich organizacji. - Definiuje pojęcia egoizm i altruizm - Wymienia przykłady postaw altruistycznych - Wie kim była i jaką rolę odegrała Helen Keller - Wie czym jest prawo - Wymienia możliwe źródła prawa - Zna rodzaje prawa - Zna swoje prawa - Wie gdzie są zapisane prawa obowiązujące w naszej szkole - Rozumie, że oprócz praw ma także obowiązki - Umie je wymienić - Zna pojęcie religia - Wymienia różne religie - Wie czym charakteryzuje się sekta i czym się różni od religii - Wie czym jest chrześcijaństwo - Zna jego pochodzenie - Zna główne zasady religii chrześcijańskiej - Wie co to jest Biblia Wie co zawiera - Zna święta chrześcijan - Wie czym jest Judaizm - Zna tradycje i święta żydowskie Wie skąd podziały u chrześcijan - Zna nazwy odłamów i ich krótką charakterystykę - Wie czym jest ekumenizm Wie kim byli rycerze Wymienia cechy rycerza - Wie czym był kodeks rycerski i jaką rolę pełnił. - Wymienia zasady kodeksu - Wie i rozumie czym jest dotrzymywanie obietnic, posłuszeństwo i wierność - Wie czym jest kultura osobista Zna zasady savoir vivru Wymienia przejawy braku kultury - Zna sposoby przeciwstawiania się brakowi kultury - Wie na czym polega kultura słowa Na ocenę dobry - Wie czym jest organizacja charytatywna,. - Wymienia przykłady organizacji zajmujących się pomaganiem innym. Definiuje pojęcia egoizm i altruizm

5 - Wie kim była i jaką rolę odegrała Helen Keller - Wie czym jest prawo Zna swoje prawa - Wie gdzie są zapisane prawa obowiązujące w naszej szkole Rozumie, że oprócz praw ma także obowiązki - Wymienia swoje obowiązki Zna pojęcie religia Wymienia różne religie - Wie czym jest chrześcijaństwo - Zna główne zasady religii chrześcijańskiej - Wie co to jest Biblia - Wymienia kilka świąt chrześcijańskich - Wie czym jest Judaizm - Zna tradycje i święta żydowskie - Wie czym jest ekumenizm Wie kim byli rycerze Wymienia cechy rycerza - Wie czym był kodeks rycerski i wymienia kilka jego zasad - Wie czym jest kultura osobista, zna zasady zachowania w różnych sytuacjach - Wymienia przejawy braku kultury Na ocenę dostateczny Uczeń potrafi zdefiniować poznane na lekcjach pojęcia etyczne. Na ocenę dopuszczający- Wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności: - uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela i innych uczniów, - czyta teksty źródłowe, - próbuje zadać pytanie dotyczące przeczytanego tekstu i odpowiedzieć na nie, - dokonuje samooceny, - próbuje wziąć udział w dyskusji, - z pomocą nauczyciela próbuje podać najważniejsze informacje z przeczytanego tekstu, - próbuje zaprezentować własne stanowisko, - z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania Na ocenę niedostateczny Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. DLA KLASY V I PÓŁROCZE Na ocenę celujący Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania na ocenę bardzo dobrą, wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program etyki dla danego poziomu edukacji. Na ocenę bardzo dobry - Wie czym zajmuje się etyka - Wie co to jest prawo - Wymienia źródła prawa Wymienia prawa człowieka Wie czym była Solidarność - Zna i rozumie pojęcie nieposłuszeństwa obywatelskiego Wyjaśnia pojęcie rasizm - Wymienia osoby walczące o prawa człowieka - Wie, że na świecie zdarzają się sytuacje łamania praw człowieka i zna organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka. Wie dlaczego należy dbać o zdrowie - Wie co to jest obowiązek etyczny - Rozumie, że dbanie o zdrowie to obowiązek etyczny Zna pojęcie zdrowie i choroba - Rozumie, że istnieje w świecie cierpienie

6 - Potrafi wyjaśnić na podstawie poznanych stanowisk sens cierpienia Odróżnia cierpienia fizyczne od duchowych - Wyjaśnia pojęcie niepełnosprawność Zna rodzaje niepełnosprawności - Wie na czym polega integracja - Wie czym jest wola - Odróżnia wolna wolę od innych władz człowieka Zna czynniki kształtujące i osłabiające wolę Wymienia skutki słabej woli - Rozumie konieczność ćwiczenia woli Zna i rozumie definicje uzależnienia Wymienia rodzaje uzależnień - Zna skutki uzależnienia - Zna i rozumie pojęcie asertywność - Wymienia możliwe sposoby przeciwdziałania uzależnieniom Wymienia przykłady pracy na rzecz osób w potrzebie - Wie jakie działania może podjąć na rzecz innych - Wie co to jest PCK i na czym polega jego działalność. - Zna Caritas i inne organizacje różnych wyznań zajmujące się pomocą Definiuje pojęcia egoizm i altruizm - Definiuje pojęcie człowiek Wymienia różne koncepcje człowieka - Zna zagadnienie człowieka w różnych religiach (pochodzenie, godność) Zna koncepcję człowieka spolegliwego - Wie co to znaczy agresor/niszczyciel - Zna sposoby spędzania wolnego czasu Wymienia możliwe zagrożenia Na ocenę dobry - Wie czym zajmuje się etyka - Wie co to jest prawo - Wymienia prawa człowieka Wie czym była Solidarność - Zna pojęcie nieposłuszeństwa obywatelskiego Wyjaśnia pojęcie rasizm - Wymienia osoby walczące o prawa człowieka - Zna przynajmniej jedną organizacje zajmującą się ochroną praw człowieka. Wie dlaczego należy dbać o zdrowie - Rozumie, że dbanie o zdrowie to obowiązek etyczny - Rozumie, że istnieje w świecie cierpienie, wymienia jego rodzaje. Potrafi wyjaśnić na podstawie poznanych stanowisk sens cierpienia Wyjaśnia pojęcie niepełnosprawność - Zna rodzaje niepełnosprawności - Wie na czym polega integracja Wie czym jest wola - Wymienia skutki słabej woli Rozumie konieczność ćwiczenia woli Zna i rozumie definicje uzależnienia Wymienia rodzaje uzależnień - Zna skutki uzależnienia - Zna i rozumie pojęcie asertywność - Wymienia możliwe sposoby przeciwdziałania uzależnieniom Wie jakie działania może podjąć na rzecz innych - Wie na czym jest PCK i na czym polega jego działalność. - Zna Caritas i inne organizacje różnych wyznań zajmujące się pomocą - Definiuje pojęcia egoizm i altruizm Wymienia różne koncepcje człowieka - Zna zagadnienie człowieka w różnych religiach (pochodzenie, godność) Zna koncepcję człowieka spolegliwego - Zna sposoby spędzania wolnego czasu Wymienia możliwe zagrożenia Na ocenę dostateczny- Uczeń potrafi zdefiniować poznane na lekcjach pojęcia etyczne Na ocenę dopuszczający- Wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności: - uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela i innych uczniów,

7 - czyta teksty źródłowe, - próbuje zadać pytanie dotyczące przeczytanego tekstu i odpowiedzieć na nie, - dokonuje samooceny, - próbuje wziąć udział w dyskusji, - z pomocą nauczyciela próbuje podać najważniejsze informacje z przeczytanego tekstu, - próbuje zaprezentować własne stanowisko, - z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania. Na ocenę niedostateczny- Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. II PÓŁROCZE Na ocenę celujący Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania na ocenę bardzo dobrą, wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program dla danego poziomu edukacji. Na ocenę bardzo dobry - Definiuje pojęcie reklama - Wie do kogo może być skierowana reklama - Wie jakie techniki stosuje reklama - Rozumie zagrożenia płynące z manipulacji i perswazji - Wie do czego służy reklama - Zna rodzaje reklam - Wie na czym polega reklama pozytywna i negatywna - Wymienia skutki niszczycielskiej działalności człowieka - Wie co to jest ekologia - Wie że ochrona przyrody to obowiązek moralny - Definiuje pojęcie religii - Wymienia religie świata - Zna najważniejsze zasady jakimi się kierują i święta - Zna historie islamu - Wymienia tradycje, święta i obrzędy - Wie czy jest Koran - Odróżnia prawo Koranu od zwyczajowego - Zna historia, tradycje, zwyczaje, zasady życia Hinduizmu Zna historia, tradycje, zwyczaje, zasady życia Buddyzmu Zna definicję autorytetu - Zna rodzaje i cechy autorytetu - Wie jakie czynniki mają wpływ na wybór lub odrzucenie autorytetu Prezentuje swoje poglądy na temat autorytetów i je uzasadnia Dostrzega związek etyki z życiem codziennym - Podaje przykłady takich związków Zna zasady grzeczności - Wymienia przejawy braku kultury i sposoby przeciwstawiania się różnym przejawom przemocy (słownej, psychicznej i fizycznej). Na ocenę dobry- - Definiuje pojęcie reklama, wie do czego służy Rozumie zagrożenia płynące z manipulacji i perswazji - Wymienia rodzaje reklam - Wymienia skutki niszczycielskiej działalności człowieka - Wie co to jest ekologia - Wie że ochrona przyrody to obowiązek moralny Definiuje pojęcie religii - Wymienia religie świata Zna historię islamu -

8 - Wymienia tradycje, święta i obrzędy islamu Wie czy jest Koran - Odróżnia prawo Koranu od zwyczajowego - Zna historia, tradycje, zwyczaje, zasady życia Hinduizmu Zna historia, tradycje, zwyczaje, zasady życia Buddyzmu Zna definicję autorytetu - Prezentuje swoje poglądy na temat autorytetów i je uzasadnia Dostrzega związek etyki z życiem codziennym - Zna zasady grzeczności - Wymienia przejawy braku kultury i sposoby przeciwstawiania się różnym przejawom przemocy (słownej, psychicznej i fizycznej). Na ocenę dostateczny- Uczeń potrafi zdefiniować poznane na lekcjach pojęcia etyczne Na ocenę dopuszczający- Wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności: - uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela i innych uczniów, - czyta teksty źródłowe, - próbuje zadać pytanie dotyczące przeczytanego tekstu i odpowiedzieć na nie, - dokonuje samooceny, - próbuje wziąć udział w dyskusji, - z pomocą nauczyciela próbuje podać najważniejsze informacje z przeczytanego tekstu, - próbuje zaprezentować własne stanowisko, - z pomocą nauczyciela odpowiada na proste pytania Na ocenę niedostateczny- Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. DLA KLASY VI I PÓŁROCZE Na ocenę celujący Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania na ocenę bardzo dobrą, wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program dla danego poziomu edukacji. Na ocenę bardzo dobry - Wie czym zajmuje się etyka - Zna i rozumie związek filozofii z etyką - Wie czym jest myślenie filozoficzne - Wie skąd pochodzi nazwa filozofia i co oznacza - Wymienia korzyści płynące z umiejętności filozofowania. - Wyjaśnia pojęcie pytania filozoficznego. - Podaje przykłady takich pytań - Wymienia nazwiska słynnych filozofów. - Wie czym jest zasada - Rozumie pojęcie arche. - Zna poglądy na zasadę Anaksymandra i Anaksymenesa - Zna poglądy na zasadę Heraklita i Parmenidesa - Wie kim był Sokrates - Zna poglądy Sokratesa - Zna i rozumie pojęcie dzielności. - Wie czym jest dzielność etyczna - Wymienia przykłady dzielności etycznej.

9 - Zna definicję sprawiedliwości - Wie czym jest powinność etyczna i wymienia jej przykłady - Wie czym jest ideał - Wie czym są wartości i wymienia ich przykłady - Potrafi stworzyć swoją hierarchię wartości - Wymienia źródła wartości - Rozumie potrzebę wierności własnym ideałom i głoszonym poglądom - Wymienia przykłady paradoksów. - Wie czym jest paradoks - Wie kim był Platon - Zna i rozumie poglądy Platona (jaskinia i świat idei). - Zna i rozumie pojęcie utopia - Wymienia przykłady koncepcji szczęścia jako świata idealnego. Na ocenę dobry - Wie czym zajmuje się etyka - Zna i rozumie związek filozofii z etyką - Wie skąd pochodzi nazwa filozofia i co oznacza Wyjaśnia pojęcie pytania filozoficznego. Podaje przykłady takich pytań - Wymienia nazwiska słynnych filozofów. Rozumie pojęcie arche. - Wymienia czym jest arche według Anaksymandra i Anaksymenesa, Heraklita i Parmenidesa. Wie kim był Sokrates - Wie czym jest dzielność etyczna Wymienia przykłady dzielności etycznej. Zna definicję sprawiedliwości - Wie czym jest ideał - Wie czym są wartości i wymienia ich przykłady Potrafi stworzyć swoją hierarchię wartości - Rozumie potrzebę wierności własnym ideałom i głoszonym poglądom. Wie czym jest paradoks - Wie kim był Platon - Zna poglądy Platona (jaskinia i świat idei). Zna pojęcie utopia - Wymienia przykłady koncepcji szczęścia jako świata idealnego. Na ocenę dostateczny Uczeń potrafi zdefiniować poznane na lekcjach pojęcia etyczne Na ocenę dopuszczający- Wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności: - uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela i innych uczniów, - czyta teksty źródłowe, - próbuje zadać pytanie dotyczące przeczytanego tekstu i odpowiedzieć na nie, - dokonuje samooceny, - próbuje wziąć udział w dyskusji, - zna pojęcia: - z pomocą nauczyciela próbuje podać najważniejsze informacje z przeczytanego tekstu, - próbuje zaprezentować własne stanowisko, - z pomocą nauczyciela odpowiada na proste pytania Na ocenę niedostateczny Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

10 II PÓŁROCZE Na ocenę celujący Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania na ocenę bardzo dobrą, wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program dla danego poziomu edukacji. Na ocenę bardzo dobry - Definiuje pojęcie szczęścia - Wymienia różne koncepcje dotyczące szczęścia Wymienia utwory z literatury traktujące o szczęściu Opisuje koncepcje szczęścia w literaturze. - Przedstawia swoje poglądy na temat tego czym dla niego jest szczęście. Definiuje pojęcie przyjaźni - Zna koncepcje przyjaźni - Rozumie, że przyjaźń jest darem i powinnością etyczną. Zna koncepcję dwóch zagubionych połówek - Wie czym jest miłość i wymienia jej rodzaje. - Wymienia przykłady koncepcji szczęścia jako świata idealnego. Definiuje pojęcie mądrości. - Zna definicję rozumu i funkcje jakie pełni. Definiuje pojęcia uzależnienie, profilaktyka Wymienia rodzaje uzależnień - Zna rodzaje zagrożeń wynikających z cyfryzacji, potrafi je krótko scharakteryzować. Zna definicję losu. - Wie czym jest przeznaczenie - Zna definicję determinizmu - Wie czym jest plan i dlaczego należy planować. - Rozumie czym jest postanowienie i potrafi podać przykłady swoich postanowień Potrafi przedstawić swoje plany na przyszłość i je uzasadnić. - Prezentuje swoje poglądy na temat autorytetów i je uzasadnia Dostrzega związek etyki z życiem codziennym - Podaje przykłady takich związków Zna definicję wartości - Wymienia wartości uniwersalne - Wie czym są wartości trwałe i nietrwałe - Wymienia korzyści płynące dla siebie i dla społeczeństwa z życia wartościami. Wie na czym polega globalizacja. - Zna teorie przekazu międzypokoleniowego - Rozumie wpływ globalizacji na zmiany w świecie wartości. Na ocenę dobry - Definiuje pojęcie szczęścia - Wymienia różne koncepcje dotyczące szczęścia - Podaje minimum jeden przykład koncepcji szczęścia z literatury Przedstawia swoje poglądy na temat tego czym dla niego jest szczęście. Definiuje pojęcie przyjaźni - Rozumie, że przyjaźń jest darem i powinnością etyczną. Wie czym jest miłość i wymienia jej rodzaje. - Wymienia przykłady koncepcji szczęścia jako świata idealnego. Definiuje pojęcie mądrości. - Zna definicję rozumu i funkcje jakie pełni. Definiuje pojęcia uzależnienie, profilaktyka Wymienia rodzaje uzależnień - Zna rodzaje zagrożeń wynikających z cyfryzacji. Zna definicję losu. - Wie czym jest przeznaczenie - Zna definicję determinizmu - Wie czym jest plan. - Podaje przykłady swoich postanowień - Potrafi przedstawić swoje plany na przyszłość. Wie czym jest autorytet

11 - Wymienia przynajmniej jeden przykład autorytetu moralnego lub naukowego. Dostrzega związek etyki z życiem codziennym - Zna definicję wartości Wymienia wartości uniwersalne - Wymienia korzyści płynące dla siebie i dla społeczeństwa z życia wartościami. Wie na czym polega globalizacja. - Rozumie wpływ globalizacji na zmiany w świecie wartości. Na ocenę dostateczny Uczeń potrafi zdefiniować poznane na lekcjach pojęcia etyczne Na ocenę dopuszczający- Wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności: - uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela i innych uczniów, - czyta teksty źródłowe, - próbuje zadać pytanie dotyczące przeczytanego tekstu i odpowiedzieć na nie, - dokonuje samooceny, - próbuje wziąć udział w dyskusji, - zna pojęcia: - z pomocą nauczyciela próbuje podać najważniejsze informacje z przeczytanego tekstu, - próbuje zaprezentować własne stanowisko, - z pomocą nauczyciela odpowiada na proste pytania Na ocenę niedostateczny Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 5. Kryteria oceniania. A/.Ocenie podlega zakres wiedzy, jak również nabywanie określonych umiejętności. Uczeń nie jest oceniany ze względu na rodzaj zajmowanej postawy ani za przekonania i poglądy religijne czy moralne. B/. Przy wystawianiu oceny semestralnej czy rocznej uwzględnia się: - prowadzenie zeszytu przedmiotowego, - zapamiętanie określonych informacji wiadomości zrealizowanego programu ze szczególnym uwzględnieniem wymagań określonych w podstawie programowej na tym etapie edukacyjnym, - nauczenie się fragmentów teorii, stanowisk etycznych zawartych w tym programie; umiejętność ich porządkowania, wiedza o określonych filozofach lub postaciach z zakresu etyki i znajomość ich poglądów uwzględnionych w programie - rozumienie ważnych terminów i pojęć etycznych; umiejętność ich zastosowania do rozwiązywania problemów; umiejętność zilustrowania problemów moralnych i sposobów ich rozumienia określonymi przykładami, - samodzielność, oryginalność i spójność myślenia. C/. Nauczyciel przed wystawieniem oceny półrocznejj/rocznej powinien wystawić: - na półroczei koniec roku - minimum 3 oceny cząstkowe Ocena półroczna/roczna musi być wykładnią systematycznie wystawianych ocen cząstkowych. 6. Przy ocenianiu wypracowań i referatów na ocenę mają wpływ: - zgodność pracy z tematem, - umiejętność odwołania się do określonych poglądów, teorii, - posługiwanie się terminologią związaną z przedmiotem, - umiejętność uzasadnienia swojego stanowiska (argumenty),

12 - kompozycja (wstęp, rozwinięcie, zakończenie), - samodzielność, oryginalność, - estetyka i błędy ortograficzne (nie dotyczy uczniów z dysleksją). 7. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności (za co uczeń może otrzymać ocenę): - wypowiedź ustna, - wypowiedź pisemna, - przygotowanie materiałów do lekcji, - przygotowanie argumentów do dyskusji, - prowadzenie zeszytu, - - praca domowa np. przygotowanie wypowiedzi, dialogu, - Narysowaniu komiksu, - - sprawdzian (minimum raz w semestrze) - karta pracy, - prezentacja, - praca dodatkowa - prowadzenie zeszytu, - udział w dyskusji z poprawnym argumentowaniem swojego stanowiska Uczeń jest powiadamiany z wyprzedzeniem tygodniowym o terminie i zakresie sprawdzianów wiadomości, testów. Kartkówki mogą być niezapowiedziane i trwać do 20 minut, gdy obejmują materiał z ostatniej lekcji, Terminy informowania uczniów o otrzymanych ocenach z prac pisemnych: kartkówka do 3 dni od dnia, w którym była pisana (w sytuacji, kiedy dni świąteczne uniemożliwiają przekazanie informacji o ocenie, nauczyciel obowiązany jest przekazać ją na pierwszych zajęciach po przerwie świątecznej, dotyczy to również choroby nauczyciela; w przypadku choroby ucznia nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie na pierwszej lekcji po powrocie do szkoły); kartkówka z przedmiotu, który jest realizowany raz w tygodniu na najbliższej lekcji, sprawdzian, test, praca stylistyczna itp. do 2 tygodni; Prace kontrolne są omawiane na lekcji podczas informowania o otrzymanej ocenie; sprawdziany, testy są pozostawiane do wglądu dla rodziców/opiekunów u nauczyciela przedmiotu i są udostępniane na prośbę rodziców/opiekunów w obecności nauczyciela. W przypadku, gdy uczeń nie przystąpił do sprawdzianu z powodu nieobecności, powinien opanować wiadomości, które obejmował sprawdzian w terminie nie dłuższym niż jego nieobecność w szkole, w uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu. Jeśli nie stawi się w uzgodnionym z nauczycielem terminie nauczyciel ma prawo zweryfikować jego wiedzę z danego działu w formie przez siebie wyznaczonej na jednej z najbliższych lekcji. Jeżeli zajęcia z danego przedmiotu odbywają się raz w tygodniu, a uczeń po raz pierwszy jest do nich nieprzygotowany, nauczyciel nie odnotowuje oceny niedostatecznej. Uczeń zobowiązany jest zgłosić nieprzygotowanie przed lekcją. Jeżeli tego nie zrobi, nauczyciel ma prawo wpisać ocenę niedostateczną. Oceniając poziom wiadomości i umiejętności uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nauczyciel zobowiązany jest uwzględnić zarówno szczególne trudności jak i możliwości psychofizyczne uczniów, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu bądź opinii psychologiczno-pedagogicznej. Uczeń zamiast zadanej pracy domowej (gdy jej wykonanie nastręcza mu trudności) może wykonać pracę zastępczą z tej partii materiału, która dotyczy zadanego tematu;

13 Uczeń na własną prośbę może poprawić ocenę ze sprawdzianu, pracy klasowej lub kartkówki tylko raz, w formie adekwatnej do ww., nie później niż tydzień po otrzymaniu oceny. Informacje o terminie wystawiania ocen (półrocznych/rocznych) zawarte są w kalendarzu szkolnym. Ocenianie bieżące: Ocena celująca: Samodzielne przygotowanie prezentacji/projektu, wzorowe prowadzenie zeszytu, udział we wszystkich lekcjach w sposób przygotowany, posługiwanie się ze zrozumieniem elementarnymi pojęciami z zakresu etyki, systematyczne przygotowanie do lekcji, podejmowanie zadań dodatkowych, samodzielne inicjowanie pewnych działań, jak na przykład zaproponowanie i opracowanie tematu związanego z omawianym zagadnieniem, lecz w stopniu wykraczającym poza standard i program obowiązkowy. Uczeń musi spełniać wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią przedmiotową i inną. Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń. Jego praca jest oryginalna i twórcza oraz wskazuje na dużą samodzielność, wiedza obejmuje poszerzony zakres zagadnień przedstawianych w blokach tematycznych realizowanego programu (dla odpowiedniej klasy); znajomość terminów i pojęć etycznych, znajomość poglądów filozoficznych dotyczących etyki, rozumienie istoty problemów etycznych; ciekawość, własne zainteresowania i poszukiwania, udział w konkursach z zakresu filozofii lub etyki. Ocena bardzo dobra: Systematyczne przygotowanie do lekcji, czynny udział w zajęciach/ dyskusjach, wzorowe prowadzenie zeszytu, odrobione prace domowe, dobra orientacja w zagadnieniach etycznych objętych realizowanym programem (dla odpowiedniej klasy); umiejętność określania i precyzowania terminów etycznych, umiejętne stosowanie argumentacji etycznej w dyskusjach, rozumienie istoty i zakresu problematyki moralnej (w obrębie programu przewidzianego dla określonej klasy). Ocena dobra: Systematyczne przygotowanie do lekcji, częsty udział w dyskusjach, rozumienie elementarnych pojęć z zakresu etyki/filozofii w danej klasie, dobrze prowadzony zeszyt, odrobione prace domowe. Ocena dostateczna: Rozumienie omawianych zagadnień, sporadyczny udział w dyskusjach, prowadzenie zeszytu, znajomość podstawowych terminów etycznych, zagadnień i problemów moralnych (objętych programem dla odpowiedniej klasy). Umiejętność mówienia o nich w sposób uporządkowany i sensowny. Ocena dopuszczająca: Bierny udział w lekcji, bez prezentowania wiedzy,,prowadzenie zeszytu, minimum wiedzy o głównych zagadnieniach etycznych (objętych programem określonej klasy) i ich rozumienie niezbędne do podjęcia nauki w następnej klasie, odpowiedź ustna wymagająca wsparcia i naprowadzania przez nauczyciela. Ocena niedostateczna: Uczeń nie opanował w elementarnym stopniu wiedzy przedmiotowej; nie wykazuje znajomości terminologii związanej z przedmiotem, nie potrafi wyszukać potrzebnej informacji sam ani we wskazanym źródle, odznacza się całkowitą biernością w stosunku do

14 nauczanego przedmiotu; ze względu na niewystarczający poziom wiedzy i umiejętności nie może kontynuować nauki na wyższym szczeblu kształcenia. Nie spełnia wymagań ma ocenę dopuszczającą.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ETYKI. obowiązuje w roku szkolnym 2014 / 2015. 1. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ETYKI. obowiązuje w roku szkolnym 2014 / 2015. 1. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ETYKI obowiązuje w roku szkolnym 2014 / 2015 Imię i nazwisko nauczyciela: Tomasz Dyk klasy: IV - VI 1. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: Ustawa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ETYKA Klasa V Pani Katarzyna Lipińska. Na podstawie programu: Ludzkie ścieżki DKW /00

WYMAGANIA EDUKACYJNE ETYKA Klasa V Pani Katarzyna Lipińska. Na podstawie programu: Ludzkie ścieżki DKW /00 WYMAGANIA EDUKACYJNE ETYKA Klasa V Pani Katarzyna Lipińska Na podstawie programu: Ludzkie ścieżki DKW-4014-3/00 1. Cele kształcenia ogólne: rozbudzenie refleksyjności, samowiedzy i wrażliwości moralnej,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.)

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ETYKI W KLASACH III VII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W SOBÓTCE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTWOWA NR 84 W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ETYKI DLA KLASY I - III. Wymagania edukacyjne dla klas: I III (pierwszy etap edukacyjny)

SZKOŁA PODSTWOWA NR 84 W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ETYKI DLA KLASY I - III. Wymagania edukacyjne dla klas: I III (pierwszy etap edukacyjny) SZKOŁA PODSTWOWA NR 84 W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ETYKI DLA KLASY I - III Wymagania edukacyjne dla klas: I III (pierwszy etap edukacyjny) Na ocenę celującą: Uczeń opanował pełny zakres wiadomości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Przedmiot: etyka Klasy: VI Rok szkolny: 2015/2016 Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Batalionów AK Gustaw i Harnaś w Warszawie ul. Cyrklowa 1 Nauczyciel prowadzący: mgr Piotr

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO rok szk. 2017/2018 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Etyka. Zasady oceniania z etyki KLASY I III Rok szkolny 2016/17

Etyka. Zasady oceniania z etyki KLASY I III Rok szkolny 2016/17 Etyka Zasady oceniania z etyki KLASY I III Rok szkolny 2016/17 Zajęcia z etyki dla dzieci z klas I- III prowadzone są metodami warsztatowymi, metodą dociekań filozoficznych, z wykorzystywaniem elementów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI Kryteria oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Rajczy. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV odbywa się

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z RELIGII W GIMNAZJUM

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z RELIGII W GIMNAZJUM OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z RELIGII W GIMNAZJUM Ocenianie przedmiotowe z religii stanowi uszczegółowienie przepisów oceniania, które są zawarte w statucie Gimnazjum w Pszowie. Elementy wchodzące w zakres

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W CHEŁMIE CHEŁM 2013 Opracował zespół

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ W ZAMIENIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ W ZAMIENIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ W ZAMIENIU Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowywaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

2. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

2. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali: PSO Etyka Gimnazjum ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 1 1. Ocenianie ucznia z etyki polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI Przedmiotowe ocenianie z matematyki jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawach oceniania, klasyfikowania, promowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP.

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP. PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP. Przedmiotowe ocenianie z religii jest zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem w Szkole Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp. Założenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Przedmiot: etyka Klasy: IV/V Rok szkolny: 2015/2016 Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Batalionów AK Gustaw i Harnaś w Warszawie ul. Cyrklowa 1 Nauczyciel prowadzący: mgr Piotr

Bardziej szczegółowo

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki:

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: 1. Zgodnie z założeniami wewnątrzszkolnego regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, ocena powinna być jawna. 2. Ocenianiu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa

Przedmiotowe zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa Przedmiotowe zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa I. Metody sprawdzania osiągnięć Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia: prace pisemne: Rodzaj pracy pisemnej: Zakres materiału

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH I INFORMATYKI. dla uczniów szkoły podstawowej

KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH I INFORMATYKI. dla uczniów szkoły podstawowej KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH I INFORMATYKI dla uczniów szkoły podstawowej OCENA: CELUJĄCY -wykonać zadania na ocenę bardzo dobrą oraz spełnić wymagania, -zastosować poznane treści programowe w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. JANA SZCZEPANIKA W KROŚNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. JANA SZCZEPANIKA W KROŚNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. JANA SZCZEPANIKA W KROŚNIE Kryteria oceniania z religii zgodne z dokumentacją szkolną oraz z Zasadami oceniania osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 1. Przedmiotem oceniania są: Z HISTORII Wiadomości (wiedza przedmiotowa). Umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność wyciągania z nich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI OCENIANIU PODLEGAJĄ: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć i analizowane pod kątem osiągania celów operacyjnych lekcji, aktywność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Świlczy Nauczanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT BIOLOGIA KLASA I, II, III ROK SZKOLNY 2016/2017 program nauczania Bliżej biologii autor: Ewa Pyłka -Gutowska, Ewa Jastrzębska SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU I. Dokumenty prawne stanowiące podstawę PSO Przedmiotowy system oceniania opracowany został po przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki:

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: 1. Zgodnie z założeniami wewnątrzszkolnego regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, ocena powinna być jawna. 2. Cele oceniania:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Opracowany na podstawie materiałów katechetycznych do nauczania religii rzymskokatolickiej, zgodny

Bardziej szczegółowo

TRYB OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM PRACY UCZNIA

TRYB OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM PRACY UCZNIA 1. Na lekcjach matematyki obserwowane i oceniane są następujące obszary aktywności uczniów: kształtowanie pojęć matematycznych- sprawdzanie stopnia zrozumienia pojęć matematycznych, kształtowanie języka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I. Przedmiotem oceny są: wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości; wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z podstawy programowej nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ORŁA BIAŁEGO W BORAWEM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ORŁA BIAŁEGO W BORAWEM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ORŁA BIAŁEGO W BORAWEM 1. Procedury osiągania celów Podstawową formą organizacyjną nauczania matematyki w szkole jest lekcja.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmiotowy System Oceniania opracowany jest zgodnie z Zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego. Obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA Szkoła podstawowa Przedmiotowy System Oceniania

BIOLOGIA Szkoła podstawowa Przedmiotowy System Oceniania BIOLOGIA Szkoła podstawowa Przedmiotowy System Oceniania 1. Wstęp: A. Przedmiotowy system oceniania z biologii jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania zawartym w statucie szkoły. B. Oceny są

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA MARLENA MIKORSKA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA MARLENA MIKORSKA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA MARLENA MIKORSKA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH I. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PZO Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii

Przedmiotowy system oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii Przy ustalaniu zasad oceniania z religii uwzględniono: - Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Konferencja Episkopatu Polski. - Wskazania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

KRYTERIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 KRYTERIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1. Na lekcjach historii oceniane będą następujące obszary aktywności uczniów : Prawidłowe posługiwanie się pojęciami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki w Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu

Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki w Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki w Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki jest skorelowany z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Oceny są jawne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KROŚNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KROŚNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KROŚNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE Kryteria

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA W KL. I - VI SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA W KL. I - VI SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA W KL. I - VI SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU I. Informacje wstępne 1. PSO reguluje zasady oceniania z przedmiotu etyka uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO I. Zasady oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO 1. Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi kryteriami ocen z matematyki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Zespół Szkół w Gardnie Rok szkolny 2014/2015 Nauczyciel: mgr Marta Kamraczewska Edukacja dla bezpieczeństwa podręcznik z ćwiczeniami do gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV-VI I. Ogólne kryteria i zasady oceniania. 1. Na lekcjach zajęć technicznych są oceniane następujące obszary: aktywność na lekcjach,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DLA LICEUM, TECHNIKUM I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Przedmiotowe Zasady Oceniania PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DLA LICEUM, TECHNIKUM I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DLA LICEUM, TECHNIKUM I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 1 I. Metody sprawdzania osiągnięć Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia: Prace pisemne: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z historii i społeczeństwa. w Publicznej Szkole Podstawowej Mileszki. w Łodzi. Rok szkolny 2016/2017

Przedmiotowe Zasady Oceniania z historii i społeczeństwa. w Publicznej Szkole Podstawowej Mileszki. w Łodzi. Rok szkolny 2016/2017 Przedmiotowe Zasady Oceniania z historii i społeczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej Mileszki w Łodzi Rok szkolny 2016/2017 I. OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW Na zajęciach z historii i społeczeństwa uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system ocenia z matematyki. w klasach I, II, III gimnazjalnych. Zespołu Szkół w Baczynie

Przedmiotowy system ocenia z matematyki. w klasach I, II, III gimnazjalnych. Zespołu Szkół w Baczynie Przedmiotowy system ocenia z matematyki w klasach I, II, III gimnazjalnych Zespołu Szkół w Baczynie W roku 2014/2015 1.Wstęp Program nauczania matematyki realizowany jest w wymiarze 4godz. tygodniowo w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum.

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. 1. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) zgodnego z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii

Przedmiotowy system oceniania z religii 1 Przedmiotowy system oceniania z religii 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: - sprawdziany pisemne,, testy, quizy, kartkówki - odpowiedzi ustne z zakresu trzech ostatnich lekcji. - zadania domowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Nauczanie matematyki odbywa się według programu Matematyka z plusem - GWO. I. Kontrakt z uczniami 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI 1. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: - Sprawdziany Kryteria zgodne z wymaganiami dla poszczególnych klas. Zakres materiału określony przez nauczyciela przez podanie tematyki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Rok szkolny 2015/2016 Opracowała: mgr Justyna Oleksy Wałbrzych, 1 września 2015r. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości i wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM I System oceniania w nauczaniu matematyki ma sprzyjać : dostarczaniu uczniowi bieżącej informacji o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmiotowe Zasady Oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W CHEŁMIE Opracowali: Elżbieta Bałka Tomasz Ochera Agnieszka Szczablewska Chełm, 2015 1 Przedmiotowe Zasady

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. i umiejętności wynikających z programu nauczania.

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. i umiejętności wynikających z programu nauczania. Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. 1. Ustalenie stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania. 2. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z chemii w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie

Przedmiotowy System Oceniania z chemii w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie Przedmiotowy System Oceniania z chemii w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie Ocena jest odzwierciedleniem stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY. Nauczyciel: mgr Marzena Szymańska

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY. Nauczyciel: mgr Marzena Szymańska 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY Nauczyciel: mgr Marzena Szymańska 2 1. Zasady oceniania są zgodne ze Szkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach.

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria oceniania na lekcjach religii

Zasady i kryteria oceniania na lekcjach religii Zasady i kryteria oceniania na lekcjach religii Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z religii uwzględnia zapisy prawa oświatowego oraz rozporządzenie Episkopatu Polski oraz Zasady Oceniania Osiągnięć Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII. SP klasy IV- VI. - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII. SP klasy IV- VI. - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII SP klasy IV- VI 1. Przedmiotem oceniania są: - wiadomości (wiedza przedmiotowa), - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Opracowała Kinga Filipiak Przedmiotowy system oceniania z biologii Przedmiotowy system oceniania z biologii został opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum Kryteria oceniania z języka angielskiego dla Gimnazjum Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: testy i sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, dyktanda, zadania domowe, wypowiedzi pisemne, aktywność na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak I. Ogólne zasady: 1) Uczeń posiada na każdej lekcji podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania oraz zeszyt ćwiczeń. 2) Uczeń powinien zawsze posiadać odrobioną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH 4-6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH 4-6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH 4-6 Na lekcji religii, podobnie jak na innych przedmiotach uczniowie podlegają ocenie, jednak ocena ta nie obejmuje indywidualnych relacji z Bogiem, ale

Bardziej szczegółowo

I. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW NA LEKCJACH PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

I. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW NA LEKCJACH PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Przedmiotowy System Oceniania Przyroda Przedmiotowy System Oceniania polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Nauczanie matematyki w klasie IV Szkoły Podstawowej odbywa się na bazie programu Matematyka z plusem, GWO I. Kontrakt z uczniami 1. Każdy uczeń jest oceniany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PSO 1. Ocenianie w matematyce powinno wskazywać, jakie wiadomości i umiejętności są najważniejsze dla uczniów w procesie uczenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki uczniów

Przedmiotowy system oceniania z matematyki uczniów 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów (według hierarchii): testy sprawdzające sprawdziany (karty pracy) kartkówki odpowiedzi ustne zadania domowe prowadzenie zeszytu przedmiotowego prace własne uczniów

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWIE GIMNAZJUM

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWIE GIMNAZJUM 1 OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWIE GIMNAZJUM CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: 1. Poinformowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy uczniowi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w ZS w Mrzezinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w ZS w Mrzezinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w ZS w Mrzezinie Opracowany przez nauczycieli języków obcych ZS w Mrzezinie Postanowienia ogólne: I. Formy oceniania: 1. Prace klasowe, testy 2. Kartkówki

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA klasa VI

SZKOŁA PODSTAWOWA klasa VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI klasy VI Historia i Społeczeństwo Klasa VII Historia Klasa gimnazjalna II i III - Historia SZKOŁA PODSTAWOWA klasa VI 1. Każdy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W LICEUM WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA UZYSKANIA OKREŚLONYCH OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W LICEUM WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA UZYSKANIA OKREŚLONYCH OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W LICEUM WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA UZYSKANIA OKREŚLONYCH OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH Wymagania edukacyjne Oceny: bieżące, śródroczne, roczne. Na podstawie średniej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT BIOLOGIA KLASA I, II, III ROK SZKOLNY 2015/2016 program nauczania Bliżej biologii autor: Ewa Pyłka -Gutowska, Ewa Jastrzębska Przedmiotowy System Oceniania BIOLOGIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO 1. Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania 2. Poziom wiedzy i umiejętności oceniany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III Podstawa prawna do opracowania PSO. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. Statut Gimnazjum im. Henryka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. gimnazjum Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA-Edukacja dla bezpieczeństwa 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Systematycznej,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej im. Św. M. Kolbego w Teresinie

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej im. Św. M. Kolbego w Teresinie Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej im. Św. M. Kolbego w Teresinie 1.UMOWA Z UCZNIAMI 1. oceny z religii otrzymujemy za: odpowiedzi ustne odpowiedzi pisemne prace domowe znajomość

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim.

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim. 2015/2016 Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim. Przedmiotowy System Oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia wraz z wagami ocen

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia wraz z wagami ocen Przedmiotowy System Ocenia jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i jest jego integralną częścią. Zasady ogólne oceniania jak i zasady planowania prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek znajdują

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego opracowane zostały na podstawie zatwierdzonego przez

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z historii w klasach 4 6

Kryteria oceniania z historii w klasach 4 6 Kryteria oceniania z historii w klasach 4 6 Na lekcjach historii ocenie podlega: wiedza umiejętność logicznego myślenia pomysłowość zaangażowanie aktywność umiejętność współpracy w grupie formułowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie I. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 1. Ocenianie sumujące stosuje się w następujących

Bardziej szczegółowo

P.Z.O. z katechezy sporządzono na podstawie poniższych dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn r.

P.Z.O. z katechezy sporządzono na podstawie poniższych dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn r. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DLA WSZYSTKICH POZIOMÓW KLAS GIMNAZJALNYCH Z UWZGLĘDNIEM GŁÓWNYCH NORM I WARTOŚCI OKREŚLONYCH W WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMIE OCENIANIA P.Z.O. z katechezy sporządzono

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W KROŚNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W KROŚNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W KROŚNIE Kryteria oceniania z religii zgodne z dokumentacją szkolną oraz z Zasadami oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymskokatolickiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE

Przedmiotowy system oceniania z historii Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE Przedmiotowy system oceniania z historii Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. w gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. w gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Wiedzę i umiejętności ucznia z wiedzy o społeczeństwie sprawdza się poprzez: - obowiązkowe sprawdziany. Jeśli uczeń opuścił sprawdzian

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA 1. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z etyki w Szkole Podstawowej w Myśliwcu

Przedmiotowy system oceniania z etyki w Szkole Podstawowej w Myśliwcu Przedmiotowy system oceniania z etyki w Szkole Podstawowej w Myśliwcu I. Informacje ogólne 1. Niniejsze PSO dotyczy przedmiotu etyka realizowanego w Szkole Podstawowej w Myśliwcu 2. Nauczyciel prowadzący:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I. Przedmiotem oceny są: wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości; wiadomości i umiejętności ucznia wynikającez podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM 1. Cele oceniania: ustalenie stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania, uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Przedmiotowy System Oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawy Programowej (23.12.2008)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa klasy IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa klasy IV-VI I. Cele nauczania historii i społeczeństwa 1. Zainteresowanie uczniów przeszłością, otaczającym światem w jego społecznym, geograficznymprzyrodniczym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi nauczyciel : Anna Żądło-Sobiepańska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi nauczyciel : Anna Żądło-Sobiepańska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi nauczyciel : 1. Ocenie podlegają: słuchanie, mówienie (wypowiedzi zarówno w języku rodzimym jak i w języku francuskim,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTY ZAWODOWE TECHNIK-INFORMATYK

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTY ZAWODOWE TECHNIK-INFORMATYK PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTY ZAWODOWE TECHNIK-INFORMATYK Podstawa prawna : Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin I. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych służy monitorowaniu pracy ucznia. Ocena ma za zadanie przekazywać uczniowi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język angielski

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język angielski Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV VI język angielski Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Adam Buczek Zespół Szkół w Laszkach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - INFORMATYKA PRZEDMIOT OCENY:

Adam Buczek Zespół Szkół w Laszkach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - INFORMATYKA PRZEDMIOT OCENY: Adam Buczek Zespół Szkół w Laszkach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - INFORMATYKA PRZEDMIOT OCENY: ćwiczenia praktyczne (praca z komputerem) odpowiedzi ustne (merytoryczność) odpowiedzi pisemne (kartkówki,

Bardziej szczegółowo