Kodeks karny wykonawczy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks karny wykonawczy"

Transkrypt

1 DUŻE KOMENTARZE BECKA S. Lelental Kodeks karny wykonawczy Komentarz 5. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK

2 DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks karny wykonawczy

3

4 DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks karny wykonawczy Komentarz Prof. zw. dr hab. Stefan Lelental 5. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014

5 Propozycja cytowania: S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2014 Wydawca: Natalia Adamczyk c Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne S.A. ISBN ISBN e-book

6 Spis treści Wykaz skrótów IX Kodeks karny wykonawczy Wprowadzenie Część ogólna Rozdział I. Zakres obowiązywania Wprowadzenie Art Rozdział II. Organy postępowania wykonawczego Wprowadzenie Art Rozdział III. Skazany Wprowadzenie Art. 4 8b Rozdział IV. Postępowanie wykonawcze Wprowadzenie Oddział 1. Wykonywanie orzeczeń Art Oddział 2. Postępowanie przed sądem Art Oddział 3. Postępowanie egzekucyjne Wprowadzenie Art Rozdział V. Nadzór penitencjarny Wprowadzenie Art Rozdział VI. Zatarcie skazania Wprowadzenie Art Rozdział VII. Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń, pomoc w społecznej readaptacji skazanych oraz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Wprowadzenie Art Część szczególna Rozdział VIII. Grzywna Wprowadzenie Art a Rozdział IX. Kara ograniczenia wolności Wprowadzenie Art Rozdział X. Kara pozbawienia wolności Wprowadzenie V

7 Spis treści VI Oddział 1. Cele wykonywania kary Wprowadzenie Art Oddział 2. Zakłady karne Wprowadzenie Art Oddział 3. Wykonywanie kary i jej indywidualizacja Wprowadzenie Art Oddział 4. Prawa i obowiązki skazanego Wprowadzenie Art Oddział 5. Zatrudnienie Wprowadzenie Art Oddział 6. Nauczanie Wprowadzenie Art Oddział 7. Działalność kulturalno-oświatowa, społeczna, kultura fizyczna i zajęcia sportowe Wprowadzenie Art a Oddział 8. Nagrody i ulgi Wprowadzenie Art a Oddział 9. Kary dyscyplinarne Wprowadzenie Art Oddział 10. Odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności Wprowadzenie Art a Oddział 11. Warunkowe przedterminowe zwolnienie Wprowadzenie Art Oddział 12. Zwalnianie skazanych z zakładów karnych i warunki udzielania im pomocy Wprowadzenie Art Oddział 13. Informowanie o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego Art. 168a Rozdział XI. Prawa i obowiązki kuratora sądowego, wykonywanie dozoru, warunkowego umorzenia postępowania i warunkowego zawieszenia wykonania kary Oddział 1. Prawa i obowiązki kuratora sądowego oraz dozór Wprowadzenie Art Oddział 2. Warunkowe umorzenie postępowania karnego Wprowadzenie Art Oddział 3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary Wprowadzenie Art a Rozdział XII. Środki karne Wprowadzenie Oddział 1. Pozbawienie praw publicznych Art a

8 Spis treści Oddział 2. Zakazy, nakaz i obowiązek Art a Oddział 3. Przepadek Art b Oddział 4. Naprawienie szkody, zadośćuczynienie, nawiązka i świadczenie pieniężne Art a Oddział 5. Podanie wyroku do publicznej wiadomości Art Rozdział XIII. Środki zabezpieczające Wprowadzenie Art. 199a Rozdział XIV. Należności sądowe Art Rozdział XV. Tymczasowe aresztowanie Wprowadzenie Art a Rozdział XVa. Umieszczanie tymczasowo aresztowanych i skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w wydzielonych pomieszczeniach lub pomieszczeniach dla osób zatrzymanych Wprowadzenie Art. 223b 223e Część wojskowa Rozdział XVI. Przepisy ogólne Wprowadzenie Art Rozdział XVII. Kara ograniczenia wolności Wprowadzenie Art Rozdział XVIII. Kara pozbawienia wolności i kara aresztu wojskowego Wprowadzenie Art Rozdział XIX. Środki karne Wprowadzenie Art Rozdział XX. Tymczasowe aresztowanie Wprowadzenie Art Część końcowa Rozdział XXI. Objaśnienie wyrażeń ustawowych Wprowadzenie Art Rozdział XXII. Przepisy przejściowe i końcowe Wprowadzenie Art Wykaz aktów wykonawczych wydanych na podstawie KKW od r. oraz wybrane orzecznictwo TK Indeks rzeczowy VII

9

10 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BezImprMasU ustawa z r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 611 ze zm.) CzAdmDepR rozporządzenie MS z r. w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności (Dz.U. Nr 192, poz ze zm.) CzAdmTAR rozp. MS z r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności (Dz.U. z 2012 r. poz. 1153) DozElektrU ustawa z r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960 ze zm.) DziałAdmRzU ustawa z r. o działach administracji rządowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 743 ze zm.) DzMPozbWolR rozporządzenie MS z r. w sprawie przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolności do domów dla matki i dziecka przy wskazanych zakładach karnych oraz szczegółowych zasad organizowania i działania tych placówek (Dz.U. Nr 175, poz. 1709) EKPC Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) ERW Rekomendacja Nr Rec(2006)2 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich w sprawie Europejskich Reguł Więziennych przyjęta przez Komitet Ministrów r. na 952. posiedzeniu Zastępców Ministrów, FinPublU ustawa z r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) FPPR rozporządzenie MS z r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 189) KC ustawa z r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) KK ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KK z 1932 r rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.) akt nieobowiązujący KK z 1969 r ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) akt nieobowiązujący KKS ustawa z r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.) IX

11 Wykaz skrótów KKW ustawa z r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) KKW z 1969 r ustawa z r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 13, poz. 98 ze zm.) akt nieobowiązujący KomSądU ustawa z r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz ze zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z r. (Dz.U. 78, KP poz. 483 ze sprost. i ze zm.) ustawa z r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA ustawa z r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) KPC ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 101) KPK ustawa z r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPK z z 1969 r KPW KPW z 1971 r KRKU ustawa z r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 13, poz. 96 ze zm.) akt nieobowiązujący ustawa z r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) ustawa z r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 12, poz. 116 ze zm.) akt nieobowiązujący ustawa z r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 654 ze zm.) KRO ustawa z r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) KRSU ustawa z r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz ze zm.) KSCU ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z r. (tekst jedn. Dz.U r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KuratorzyR rozporządzenie MS z r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych (Dz.U. Nr 112, poz ze zm.) KuratorzyU ustawa z r. o kuratorach sądowych (Dz.U. Nr 98, poz ze zm.) KW ustawa z r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 482 ze zm.) MPPOiP Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167 załącznik) NadzPenitencR rozporządzenie MS z r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego (Dz.U. Nr 152, poz ze zm.) NarkU ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. NauczZKR z 2012 r. poz. 124 ze zm.) rozporządzenie MS z r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1601) nowela z r ustawa z r. o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 142, poz. 1380) ObrJOrgSWR X rozporządzenie MS z r. w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U. Nr 194, poz ze zm.)

12 Wykaz skrótów ObrRPU ustawa z r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 461 ze zm.) OchrJOrgSWR rozporządzenie MS z r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U. Nr 194, poz ze zm.) OchrZdrPsychU ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z r. (tekst OdpPZbU jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz ze zm.) ustawa z r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 768 ze zm.) OpłKarU ustawa z r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn. Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 ze zm.) PolU ustawa z r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz ze zm.) PodmWykKOgrWU rozporządzenie MS z r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. Nr 98, poz. 634) PomSpołU ustawa z r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) PostEgzAdmU ustawa z r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz ze zm.) PostLeczJSWR rozporządzenie MS z r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego do osób uzależnionych, umieszczonych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U. z 2007 r. Nr 5, poz. 40) ProkU ustawa z r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 270, poz ze zm.) PrUSP ustawa z r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 427 ze zm.) PrUSP z 1985 r ustawa z r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.) akt nieobowiązujący PrUSW ustawa z Prawo o ustroju sądów wojskowych (tekst PWKK PWKPK jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 952 ze zm.) ustawa z r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 554 ze zm.) ustawa z r. Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr Nr 89, poz. 556 ze zm.) RegUProkR rozporządzenie MS z r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 144) RegUSądR RegUSądR z 1987 r RegWykKAW RegWykKPW rozporządzenie MS z r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 259 ze zm.) rozporządzenie MS z r. Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 218 ze zm.) akt nieobowiązujący rozporządzenie MS z r. w sprawie regulaminu wykonywania kary aresztu wojskowego (Dz.U. Nr 111, poz. 703) akt nieobowiązujący rozporządzenie MS z r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz.U. Nr 152, poz. 1493) XI

13 Wykaz skrótów SpWykUprKurSR RegWykKPW z 1989 r..... rozporządzenie MS z r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz.U. Nr 31, poz. 166 ze zm.) akt nieobowiązujący RegWykKPW z 1998 r..... rozporządzenie MS z r. w sprawie regulaminu wykonywania karu pozbawienia wolności (Dz.U. Nr 111, poz. 699) akt nieobowiązujący RegWykTA rozporządzenie MS z r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz.U. Nr 152, poz. 1494) RegWykTA z 1998 r rozporządzenie MS z r. w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz.U. Nr 111, poz. 700) akt nieobowiązujący SłWojŻZawU ustawa z r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593 ze zm.) SpisWybR rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. Nr 158, poz. 942) SpOddzPenitR rozporządzenie z r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1067) rozporządzenie MS z r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych (Dz.U. z 2013 r. poz. 335) StawImpMasR rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego komendanta Policji w czasie trwania imprezy masowej (Dz.U. Nr 125, poz. 1039) SWU ŚrPrzymBezpU ŚwKorU ustawa z r. o Służbie Więziennej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 173) ustawa z r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 628 ze zm.) ustawa z r. o świadku koronnym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232 ze zm.) WykPrRelR rozporządzenie MS z r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. Nr 159, poz. 1546) WykPrzPrzepR ZakłAmbR rozporządzenie MS z r. w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy (Dz.U. Nr 167, poz. 1635) rozporządzenie Ministra Zdrowia z r. w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej (Dz.U. Nr 230, poz ze zm.) ZakłPsychR rozporządzenie Ministra Zdrowia z r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz.U. Nr 179, poz ze zm.) ZatrOPWU XII ustawa z r. o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (Dz.U. Nr 123, poz. 777 ze zm.)

14 Wykaz skrótów ZatrSkazR rozporządzenie MS z r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych (Dz.U. Nr 27, poz. 242 ze zm.) ZatrSocU ustawa z r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 ze zm.) ZTP Zasady techniki prawodawczej załącznik do rozp. Prezesa RM z r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz.U. Nr 100, poz. 908) ZTPR rozporządzenie Prezesa RM z r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz.U. Nr 100, poz. 908) 2. Organy orzekające ETPC Europejski Trybunał Praw Człowieka MTK Międzynarodowy Trybunał Karny SA Sąd Apelacyny SN Sąd Najwyższy SN(7) Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SN(IK) Sąd Najwyższy w składzie pełnej Izby Karnej SO Sąd Okręgowy TK Trybunał Konstytucyjny 3. Czasopisma An. UMCS Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Apel. Lub Apelacja Lublin Arch. Krym Archiwum Kryminalne AUL Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica AUWr Acta Universitatis Wratislaviensis Biul. Orz. SA w Katowicach. Biuletyn Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Katowicach Biul. PTK Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Stanisława Batawii Biul. RPO Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich BSP Białostockie Studia Prawnicze CzPKNP Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U Dziennik Ustaw Dz.Urz. MS Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości EP Edukacja Prawnicza EPS Europejski Przegląd Sądowy FP Forum Penitencjarne GP Gazeta Prawna GS Gazeta Sądowa GSP Gdańskie Studia Prawnicze GW Gazeta Wyborcza IP Inspektor Pracy Jur Jurysta KSP Krakowskie Studia Prawnicze KZS Krakowskie Zeszyty Sądowe M.P Monitor Polski NP Nowe Prawo OSA Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB Orzecznictwo Sądów Apelacyjnego w Białymstoku OSAG Orzecznictwo Sądów Apelacji Gdańskiej OSAŁ Orzecznictwo Sądów Apelacji Łódzkiej OSN Orzecznictwo Sądu Najwyższego (poprzednio: Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego, orzeczenia Izby Cywilnej do 1952 r., XIII

15 Wykaz skrótów od 1953 r. do 1961 r. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, w 1962 r. Izby Cywilnej, od 1963 r. do 1981 r. Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, od 1982 r. do 1989 r. Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, od 1990 r. do 1994 r. Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, od 1994 r. Izby Cywilnej) OSNK Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna (od 1994 r.) OSNKW Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa (do 1993 r.) OSNPG Orzecznictwo Sądu Najwyższego, wydawnictwo Prokuratury Generalnej OSNwSK Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSP Orzecznictwo Sądów Polskich (od 1990 r.), Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych (od 1957 r. do 1989 r.) OSPiKA Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego seria A Pal Palestra PiP Państwo i Prawo PL Przegląd Legislacyjny POSAG Przeglad Ozecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku PPen Przegląd Penitencjarny PPiA Przegląd Prawa i Administracji PPiK Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny PPK Przegląd Prawa Karnego PPol Przegląd Policyjny PPUW Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawsiego Prok. i Pr Prokuratura i Prawo Pr. Pracy Prawo Pracy PS Przegląd Sądowy PSejm Przegląd Sejmowy PWP Przegląd Więziennictwa Polskiego RPEiS Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R.Pr Radca Prawny Rz Rzeczpospolita SI Studia Iuridica SIL Studia Iuridica Lublinensia SKKP Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne SP Studia Prawnicze SPE Studia Prawno-Ekonomicze Wok Wokanda WPP Wojskowy Przegląd Prawniczy ZNIBPS Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego ZNUG Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego ZNUŁ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego ZNURz Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego ZPUKSW Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 4. Literatura Hołda, Postulski, Komentarz Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 1998 XIV

16 Hołda, Postulski, Komentarz Hołda, Postulski, Komentarz Wykaz skrótów Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 2005 Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 2007 Lelental, Komentarz S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 1999 Lelental, Komentarz S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2001 Lelental, Komentarz S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2010 Lelental, Komentarz S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2012 Pawela, Praktyczny komentarz S. Pawela, Kodeks karny wykonawczy. Praktyczny komentarz, Warszawa 1999 Siemaszko, Atlas A. Siemaszko, B. Gruszyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości w Polsce, t. 3, Warszawa 2003 Szymanowski, Świda, Komentarz T. Szymanowski, Z. Świda, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Ustawy dodatkowe, akty wykonawcze, Warszawa 1998 UProjKKS Uzasadnienie projektu rządowego Kodeksu karnego skarbowego, Kodeks karny skarbowy z uzasadnieniem, Katowice 1999 UProjKKW Uzasadnienie rządowego projektu nowego Kodeksu karnego wykonawczego, Nowe Kodeksy Karne. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy, Warszawa 1997 UProjKKW Uzasadnienie projektu ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw z r., zgłoszonego przez Prezydenta RP (Druk sejmowy Nr 183, Sejm IV kadencji) UProjKKW Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy (Druk sejmowy Nr 2985, Sejm VI kadencji) UProjKKW Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 3961, Sejm VI kadencji) 5. Inne art artykuł CPT Europejski Komitet Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu Traktowaniu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu CZSW Centralny Zarząd Służby Więziennej dot dotyczy ds do spraw em emerytowany ew ewentualnie IBPS Instytut Badania Prawa Sądowego Inf. RPO Informacja o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich IWS Instytut Wymiaru Sprawiedliwości MS Minister Sprawiedliwości Nr numer ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych post postanowienie XV

17 Wykaz skrótów poz pozycja rec recenzja rozp rozporządzenie RPD Rzecznik Praw Dziecka RPO Rzecznik Praw Obywatelskich spr sprawa SW Służba Więzienna tekst jedn tekst jednolity uchw uchwała uw uwaga/-i uz uzupełnienie wydz wydział wyr wyrok ze zm ze zmianą/-ami XVI

18 Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 557) (zm.: Dz.U. 1997, Nr 160, poz. 1083; 1999, Nr 83, poz. 931; 2000, Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268; 2001, Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194; 2002, Nr 74, poz. 676, Nr 200, poz. 1679; 2003, Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380, Nr 179, poz. 1750; 2004, Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 243, poz. 2426, Nr 273, poz. 2703; 2005, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479; 2006, Nr 104, poz. 708; 2007, Nr 123, poz. 849; 2008, Nr 96, poz. 620, Nr 214, poz. 1344; 2009, Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589; 2010, Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228; 2011, Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092, Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1431; 2012, poz. 908; 2013, poz. 628, poz. 1247; 2014, poz. 287; Druk sejmowy Nr 1849)

19

20 Wprowadzenie 1. Rys historyczny. Ustawa z r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz ze zm.) zastąpiła obowiązującą od r. ustawę z r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 13, poz. 98 ze zm.). Uchwalenie tej ostatniej było urzeczywistnieniem idei wyodrębnienia przepisów dotyczących wykonywania kar i innych środków prawnokarnej reakcji na przestępstwo w postaci samodzielnego aktu ustawodawczego pod nazwą kodeks. Idea ta była bardzo ściśle związana z nauką polskiego prawa karnego. Jeszcze w okresie międzywojennym, w toku prac kodyfikacyjnych nad Kodeksem karnym, ówczesny Sekretarz Generalny Komisji Kodyfikacyjnej RP, późniejszy profesor Uniwersytetu Łódzkiego Emil Stanisław Rappaport ( ), wystąpił z odpowiednim wnioskiem, proponując wyodrębnienie przepisów i uchwalenie ich w postaci samodzielnego kodeksu karnego wykonawczego (tenże, Nowy system kodyfikacji ustawodawstwa kryminalnego. Kodeks karny wykonawczy, Warszawa 1930, s. 34). W okresie powojennym E. S. Rappaport myśl tę jeszcze wielokrotnie podnosił i uzasadniał (tenże, Wybrane zagadnienia nowoczesnej polityki kryminalnej, Łódź 1960). Nie znalazła ona jednak uznania w okresie międzywojennym, jak również nie nawiązano do niej w toku prac kodyfikacyjnych podjętych w latach 50. XX w. i kontynuowanych później. W odniesieniu do prawa karnego wykonawczego prace te zintensyfikowane zostały po przejściu więziennictwa do zakresu działania Ministra Sprawiedliwości, co nastąpiło na mocy ustawy z r. o przejściu więziennictwa do zakresu działania Ministra Sprawiedliwości (Dz.U. Nr 41, poz. 188). Prace te nie zmierzały jeszcze wówczas do uchwalenia kodeksu karnego wykonawczego. Zamierzenia były znacznie skromniejsze, a celem, jaki im przyświecał, było przygotowanie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności, a z czasem również o wykonywaniu tymczasowego aresztowania (por. S. Lelental, Prawo karne wykonawcze, Warszawa 1990, s ; tenże, Wykład prawa karnego wykonawczego z elementami polityki kryminalnej, Łódź 1996, s ). Taki kierunek prac ustawodawczych w pierwszym okresie po ich podjęciu determinowany był z jednej strony ówczesnymi tendencjami w polityce karnej, preferującymi wyraźnie karę pozbawienia wolności, jako podstawowy środek reakcji karnej na przestępstwo, z drugiej zaś brakiem synchronizacji z pracami nad nowym kodeksem karnym. W toku dalszych prac kodyfikacyjnych zmieniono całkowicie koncepcję realizowaną dotychczas, czego wyrazem było ogłoszenie w sierpniu 1967 r. Projektu prawa karnego wykonawczego. Projekt ten zawierał już unormowania dotyczące nie tylko kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, ale obejmował także regulacje dotyczące wykonywania pozostałych, przewidzianych w projekcie kodeksu karnego, środków prawnokarnej reakcji na przestępstwo lub czyn zabroniony. Treść i zakres regulacji przyjęty w tym projekcie odpowiadały już bardzo ściśle przyszłemu Kodeksowi karnemu wykonawczemu, którego projekt ogłoszony został w rok później, a mianowicie w październiku 1968 r. Dopiero ten ostatni projekt nosił miano Projektu kodeksu karnego wykonawczego, a więc nazwa kodeks pojawiła się dopiero w ostatnim etapie prac nad kodyfikacją polskiego prawa karnego wykonawczego (nazwa kodeks znalazła poparcie przez ówczesnego MS prof. Stanisława Walczaka, co miało z pewnością decydujące znaczenie). Ten ostatni projekt po dyskusji i po wniesieniu poprawek trafił do Sejmu, został uchwalony jako ustawa r. i wszedł w życie r. łącznie z Kodeksem karnym z r. (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) i Kodeksem postępowania karnego z r. (Dz.U. Nr 13, poz. 96 ze zm.). Zakończone zostały w ten sposób prace kodyfikacyjne nad całością prawa karnego, które trwały bez mała lat 20. W wypadku każdego z trzech kodeksów okres vacatio legis wynosił ponad 8 miesięcy. Kodeks karny wykonawczy z 1969 r. nowelizowany był 11 razy, przy czym pierwszą zmianę wprowadzono w 1975 r. (ustawą z r., Dz.U. Nr 45, poz. 234), a ostatnią 3

Zamów książkę w księgarni internetowej

Zamów książkę w księgarni internetowej Stan prawny na 8 września 2015 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący, opracowanie redakcyjne Katarzyna Gierłowska Łamanie Mercurius Zamów książkę w księgarni internetowej Copyright by Wolters

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX

Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego wykonawczego... 1 1. Definicja prawa karnego wykonawczego... 2 2. Zadania prawa karnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 1. Akty normatywne...11 2. Periodyki... 12 Przedmowa... 13 CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Rozdział pierwszy Prawo karne wykonawcze i jego miejsce w systemie prawa... 17 1. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE Joanna Hołda Zbigniew Hołda Beata Żórawska Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1 Prawo karne wykonawcze i jego nauka... 13 1.1. Prawo karne

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego wykonawczego... 1 1. Definicja prawa karnego wykonawczego... 2 2. Zadania prawa karnego

Bardziej szczegółowo

KODEKS KARNY WYKONAWCZY

KODEKS KARNY WYKONAWCZY KODEKS KARNY WYKONAWCZY KOMENTARZ Kazimierz Postulski Warszawa 2012 Stan prawny na 21 sierpnia 2012 r. z uwzględnieniem zmiany k.k.w. wchodzącej w życie dnia 8 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 908)

Bardziej szczegółowo

TABELE ANALITYCZNE. KodeksSystem 293

TABELE ANALITYCZNE. KodeksSystem 293 TABELE ANALITYCZNE Art. lub Ustawy 299 1. Kodeks postępowania administracyjnego 221 247 299 2. Ustawa o opłatach w sprawach karnych 15, 17 303 3. Prawo prasowe 13 304 4. Ustawa o Służbie Więziennej 1,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o świadku koronnym

Ustawa o świadku koronnym Ustawa o świadku koronnym Komentarz Andrzej Kiełtyka Bolesław Kurzępa Andrzej Ważny pod redakcją Andrzeja Ważnego Wydanie 1 Stan prawny na 1 sierpnia 2013 roku Warszawa 2013 Komentarz do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE

PRAWO KARNE MATERIALNE KAZUSY BECKA Anna Zientara PRAWO KARNE MATERIALNE 2. wydanie Problemy: 1. Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu II instancji? Rozwiązanie: Wydawnictwo C.H.BECK KAZUSY BECKA Prawo karne materialne Niniejszą

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH 2009 2014

ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH 2009 2014 MONOGRAFIE PRAWNICZE ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH 2009 2014 Redaktor ADAM KWIECIŃSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ADAM KWIECIŃSKI ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Hołda, Joanna Hołda Jerzy Migdał, Beata Żórawska

Zbigniew Hołda, Joanna Hołda Jerzy Migdał, Beata Żórawska Prawo karne wykonawcze Zbigniew Hołda, Joanna Hołda Jerzy Migdał, Beata Żórawska seria akademicka 5. wydanie Prawo karne wykonawcze Zbigniew Hołda, Joanna Hołda Jerzy Migdał, Beata Żórawska Zamów książkę

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie

Bardziej szczegółowo

stadium postępowania przygotowawczego stadium postępowania sądowego (jurysdykcyjnego) stadium postępowania wykonawczego

stadium postępowania przygotowawczego stadium postępowania sądowego (jurysdykcyjnego) stadium postępowania wykonawczego I. Prawo karne wykonawcze i jego nauka Definicja: Prawo karne wykonawcze to ogół norm prawnych, które regulują wykonywanie kar i innych środków penalnych (środków prawnych, środków probacyjnych, środków

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym.

WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym. Kazimierz Postulski WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym. Tezy wykładu: 1. Cel, kierunki i zakres proponowanych zmian 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KODEKS KARNY WYKONAWCZY

KODEKS KARNY WYKONAWCZY KODEKS KARNY WYKONAWCZY KOMENTARZ Kazimierz Postulski 2. wydanie Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2014 Stan prawny na 21 lipca 2014 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Adam Choiński

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA

LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA Wykłady Specjalizacyjne LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA ZARYS ZAGADNIEŃ PODSTAWOWYCH Lesław Grzonka 2. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Specjalizacyjne Legislacja administracyjna. Zarys zagadnień podstawowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

GRZYWNA AKCESORYJNA W POLSKIM PRAWIE KARNYM

GRZYWNA AKCESORYJNA W POLSKIM PRAWIE KARNYM MONOGRAFIE PRAWNICZE GRZYWNA AKCESORYJNA W POLSKIM PRAWIE KARNYM KONRAD A. POLITOWICZ Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KONRAD A. POLITOWICZ GRZYWNA AKCESORYJNA W POLSKIM PRAWIE KARNYM Polecamy

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 0/03 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za rok 2014 r.

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za rok 2014 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe ZBIORCZE Okręg SO w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON 000323163 * ) niepotrzebne skreślić Dział 1. Dział 1.1. Apelacja łódzka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 458

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 458 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.04.26 15:54:20 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 458 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE WYKONAWCZE I POLITYKA PENITENCJARNA. Teodor Szymanowski Jerzy Migdał

PRAWO KARNE WYKONAWCZE I POLITYKA PENITENCJARNA. Teodor Szymanowski Jerzy Migdał PRAWO KARNE WYKONAWCZE I POLITYKA PENITENCJARNA Teodor Szymanowski Jerzy Migdał Warszawa 2014 Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Recenzent Prof. dr hab. Andrzej Zoll Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

kodeks karny wykonawczy

kodeks karny wykonawczy kodeks karny wykonawczy Komentarz Kazimierz Postulski Zamów książkę w księgarni internetowej KOMENTARZE PRAKTYCZNE 3. WYDANIE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 19 listopada 2015 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 665 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Kodeks karny wykonawczy 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

kodeks karny wykonawczy

kodeks karny wykonawczy kodeks karny wykonawczy Komentarz Kazimierz Postulski KOMENTARZE PRAKTYCZNE 3. WYDANIE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 19 listopada 2015 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 lipca 2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury... Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury... Wstęp... XVIII XXI XXIII DZIAŁ I. PRAWO KARNE... 1 Część I. CZĘŚĆ OGÓLNA KODEKSU KARNEGO... 1 Rozdział 1. Zagadnienia wstępne... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1 KOMENTARZ Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Dorota Habrat WYDANIE 1 Warszawa 2014 Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne: Wojciech

Bardziej szczegółowo

Kara ograniczenia wolności

Kara ograniczenia wolności Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym Radosław Giętkowski Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym Radosław Giętkowski monografie Redakcja: Izabela Ratusińska Wydawca: Marcin Skrabka

Bardziej szczegółowo

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa Projekt okładki Agata Krupiowska ISBN: 978-83-944504-2-7 Copyright by Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska Adres wydawcy Wyższa Szkoła Prawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

M. Gałązka, S. Hałas, A. Komandowska, M. Kuć. Prawo karne. materialne, wykonawcze i skarbowe. Wydawnictwo C.H. Beck

M. Gałązka, S. Hałas, A. Komandowska, M. Kuć. Prawo karne. materialne, wykonawcze i skarbowe. Wydawnictwo C.H. Beck A PLIKACJE P RAWNICZE M. Gałązka, S. Hałas, A. Komandowska, M. Kuć Prawo karne materialne, wykonawcze i skarbowe Wydawnictwo C.H. Beck APLIKACJE PRAWNICZE Prawo karne materialne, wykonawcze i skarbowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW ZASADY EDYCJI TEKSTÓW 1. Zasady ogólne - objętość artykułu: 20 32 tys. znaków - czcionka: Times New Roman, 12 pt - odstępy miedzy wersami: 1,5 wiersza - odstępy między akapitami: 0 pt - marginesy: standardowe

Bardziej szczegółowo

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa Projekt okładki Jan Straszewski ISBN: 978-83-62250-34-9 Copyright by Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska Adres wydawcy Uczelnia Techniczno-Handlowa

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! i nieletnich. w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! i nieletnich. w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! PRAWO rodzinne i nieletnich w pigułce 2. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO RODZINNE i NIELETNICH w pigułce Inne w tej serii:

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy Stefan Lelental Kodeks karny wykonawczy Komentarz 4. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Kodeks karny wykonawczy Kodeks karny wykonawczy Komentarz Prof. zw. dr hab. Stefan Lelental 4. wydanie WYDAWNICTWO C.

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny. wykonawczy. Komentarz. Kazimierz Postulski KOMENTARZE PRAKTYCZNE

Kodeks karny. wykonawczy. Komentarz. Kazimierz Postulski KOMENTARZE PRAKTYCZNE Kodeks karny wykonawczy Komentarz Kazimierz Postulski KOMENTARZE PRAKTYCZNE 4. WYDANIE Kodeks karny wykonawczy Komentarz Kazimierz Postulski Zamów książkę w księgarni internetowej KOMENTARZE PRAKTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 557) (zm.: Dz.U. 1997, Nr 160, poz. 1083; 1999, Nr 83, poz. 931; 2000, Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268; 2001, Nr 98, poz. 1071, Nr

Bardziej szczegółowo

Kontrola pracownika przez pracodawcę

Kontrola pracownika przez pracodawcę MONOGRAFIE PRAWNICZE Kontrola pracownika przez pracodawcę Magdalena Stępak-Miczek Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAGDALENA STĘPAK-MICZEK KONTROLA PRACOWNIKA PRZEZ PRACODAWCĘ Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych

METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Stefan Jaworski METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych METODYKI BECKA METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Stefan Jaworski METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1 Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne Larysa Ludwiczak Wydanie 1 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Joanna Ośka Opracowanie redakcyjne: Agata Raczkowska

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook)

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook) Radosław Olszewski Zakład Postępowania Karnego Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12 RECENZENT Danuta Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Zdzisław Krzemiński. Alimenty i ojcostwo. Komentarz

Zdzisław Krzemiński. Alimenty i ojcostwo. Komentarz Zdzisław Krzemiński Alimenty i ojcostwo Komentarz Zdzisław Krzemiński Alimenty i ojcostwo Komentarz 3. wydanie Warszawa 2008 Stan prawny na 1 stycznia 2008 Wydawca: Izabela Dorf Sk³ad i ³amanie: Studio

Bardziej szczegółowo

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp do wydania drugiego poprawionego... 15

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp do wydania drugiego poprawionego... 15 Wykaz skrótów................................. 13 Wstęp do wydania drugiego poprawionego................ 15 WPROWADZENIE............................... 17 1. Ewolucja kurateli sądowej od początku do wejścia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Spis treści. w którym stosuje się szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne, w zakładzie zamkniętym sprawcy przestępstwa

Spis treści. w którym stosuje się szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne, w zakładzie zamkniętym sprawcy przestępstwa Przedmowa do 2. wydania... V Przedmowa... VII Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Istota środków zabezpieczających.... 1 1. Pojęcie i istota środków zabezpieczających.... 3 2. Środki zabezpieczające a kary

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU 1. Sformatowanie tekstu: a) format A4, margines górny: 2,5 cm, margines dolny: 2 cm, margines lewy: 2 cm, margines prawy: 4 cm, b) odstęp między wierszami (interlinia), 1,5 c)

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Kary 1. System środków reakcji prawnokarnej. Rys historyczny 2. Kara grzywny

Spis treści Rozdział I. Kary 1. System środków reakcji prawnokarnej. Rys historyczny 2. Kara grzywny Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XVII Rozdział I. Kary................................................ 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2017 r. Poz. 1745

Warszawa, dnia 15 września 2017 r. Poz. 1745 Warszawa, dnia 15 września 2017 r. Poz. 1745 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE SKARBOWE. Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska. Zamów książkę w księgarni internetowej

PRAWO KARNE SKARBOWE. Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska. Zamów książkę w księgarni internetowej PRAWO KARNE SKARBOWE Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Stan prawny na 1 lipca 2015 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Joanna Maź Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (druk nr 754)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (druk nr 754) Warszawa, dnia 27 stycznia 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (druk nr 754) I. Cel i przedmiot ustawy Uchwalona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Komentarz Tadeusz Bojarski Edward Skrętowicz Wydanie 3 Komentarze praktyczne Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Komentarz Tadeusz Bojarski Edward Skrętowicz

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego Edycja limitowana K. T. Boratyńska / A. Górski A. Sakowicz / A. Ważny Kodeks postępowania karnego Komentarz 4. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Kodeks postępowania karnego Kodeks postępowania karnego Komentarz

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy J. Gajda / J. Ignatowicz / J. Pietrzykowski K. Pietrzykowski / J. Winiarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pod redakcją Krzysztofa Pietrzykowskiego 3. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MONOGRAFIE PRAWNICZE ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MAŁGORZATA SIERADZKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA ZMOWY PRZETARGOWE

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Kodeks wykroczeń

KOMENTARZE BECKA. Kodeks wykroczeń KOMENTARZE BECKA Kodeks wykroczeń Polecamy nasze publikacje z tej serii: Bogusław Banaszak KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski,

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck Akademia Prawa Zdzisław Muras Podstawy prawa 3 wydanie CHBeck AKADEMIA PRAWA Podstawy prawa W sprzedaży: S Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd 9 Duże Komentarze Becka K Flaga-Gieruszyńska PRAWO

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny. wykonawczy. Komentarz. Krzysztof Dąbkiewicz. Wydanie 2. Stan prawny na 1 kwietnia 2013 roku

Kodeks karny. wykonawczy. Komentarz. Krzysztof Dąbkiewicz. Wydanie 2. Stan prawny na 1 kwietnia 2013 roku Kodeks karny wykonawczy Komentarz Krzysztof Dąbkiewicz Wydanie 2 Stan prawny na 1 kwietnia 2013 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Joanna Tchorek Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Gierłowska, Joanna

Bardziej szczegółowo

9.2.1.3. Wykonywanie obowiązków zawodowych kadry penitencjarnej w przeludnionym

9.2.1.3. Wykonywanie obowiązków zawodowych kadry penitencjarnej w przeludnionym Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Przeludnienie więzienne problemy definicyjne... 25 Rozdział 2. Metodologiczne założenia badań nad zjawiskiej przeludnienia więziennego...

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 1. Przypisy umieszczamy na dole strony. Numer przypisu zaczyna się bezpośrednio od marginesu strony(bez wcięcia). Numeracja ciągła

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp do wydania trzeciego... 17

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp do wydania trzeciego... 17 Spis treści Wykaz skrótów....................................................... 13 Wstęp do wydania trzeciego........................................... 17 Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego Kodeks postępowania karnego Komentarz 5. wydanie K.T. Boratyńska A. Górski A. Sakowicz A. Ważny KOMENTARZE KOMPAKTOWE WYDAWNICTWO C.H.BECK Kodeks postępowania karnego KOMENTARZE KOMPAKTOWE Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN URZÊDOWANIA S DÓW POWSZECHNYCH

REGULAMIN URZÊDOWANIA S DÓW POWSZECHNYCH S DOWE KOMENTARZE TEMATYCZNE pod redakcj¹ Jacka Ignaczewskiego REGULAMIN URZÊDOWANIA S DÓW POWSZECHNYCH Marta Romañska (red.) Joanna Æwik-Bieliñska, Katarzyna Gonera, Andrzej Hinz, Jacek Ignaczewski, Wojciech

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... XI Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XV

Spis treści. Słowo wstępne... XI Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XV Słowo wstępne.......................................... XI Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XV Wprowadzenie.........................................

Bardziej szczegółowo

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Mariusz Bieżuński Paweł Bieżuński Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz 2. wydanie Warszawa 2011 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Wstęp...11 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 557) (zm.: Dz.U. 1997, Nr 160, poz. 1083; 1999, Nr 83, poz. 931; 2000, Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268; 2001, Nr 98, poz. 1071, Nr

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant Barbara Kobrzyńska

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 177/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 października 2013 r. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOMENTARZ Helena Ciepła, Dariusz Zawistowski, Tadeusz Żyznowski KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO pod redakcją Henryka Doleckiego Tadeusza Wiśniewskiego Tom IV Artykuły 730 1088 Stan prawny: 1 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05

UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05 UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05 Przedmiotem ochrony przepisu art. 45 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468, w brzmieniu przed nowelizacją

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Toruniu Okręg Sądu Apelacyjnego Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 15 KWIETNIA 2010 R. III KO 83/09

WYROK Z DNIA 15 KWIETNIA 2010 R. III KO 83/09 WYROK Z DNIA 15 KWIETNIA 2010 R. III KO 83/09 1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r., P 11/08, Dz. U. Nr 163, poz. 1363, w wyniku którego utracił moc przepis 2 art. 148 k.k., stanowi

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Przepisy ogólne... 4

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Przepisy ogólne... 4 Spis treści Wprowadzenie... 3 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 4 Komornik sądowy funkcjonariuszem publicznym...4 Kompetencje komornika... 26 Nadzór prezesa sądu rejonowego... 45 Wykonywanie czynności na

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Ewa Plesnarowcz-Durska. Stan prawny na 2 stycznia 2014 roku

KOMENTARZ. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Ewa Plesnarowcz-Durska. Stan prawny na 2 stycznia 2014 roku KOMENTARZ Prawo o ustroju sądów administracyjnych Ewa Plesnarowcz-Durska W Y DA N I E 1 Stan prawny na 2 stycznia 2014 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Grażyna Polkowska-Nowak Opracowanie redakcyjne:

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 581 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy Kodeks karny wykonawczy Komentarz Krzysztof Dąbkiewicz 3. wydanie Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Stan prawny na 12 sierpnia 2015 r. Komentarz zawiera omówienie zmian wynikających

Bardziej szczegółowo

Prawo i polityka penitencjarna warsztaty ze stosowania prawa

Prawo i polityka penitencjarna warsztaty ze stosowania prawa Prawo i polityka penitencjarna warsztaty ze stosowania prawa Zajęcia nr 1 wprowadzenie do tematyki zajęć, definicje podstawowe Mgr Agata Hulak 18 października 2017 r. Prawo penitencjarne informacje podstawowe,

Bardziej szczegółowo

EDYCJA SĄDOWA PRAWO KONSTYTUCYJNE. Zbiór aktów prawnych. Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat Prof. dr hab. Marek Zubik

EDYCJA SĄDOWA PRAWO KONSTYTUCYJNE. Zbiór aktów prawnych. Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat Prof. dr hab. Marek Zubik EDYCJA SĄDOWA PRAWO KONSTYTUCYJNE Zbiór aktów prawnych Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat Prof. dr hab. Marek Zubik EDYCJA SĄDOWA Prawo konstytucyjne Polecamy inne nasze publikacje z zakresu prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)... 13

Spis treści. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)... 13 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)... 13 ( ) CZĘŚĆ PIERWSZA POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE Księga pierwsza Proces...

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ewa Tomaszewska. Stan prawny na 1 maja 2014 roku

KOMENTARZ. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ewa Tomaszewska. Stan prawny na 1 maja 2014 roku KOMENTARZ Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Ewa Tomaszewska W Y DA N I E 1 Stan prawny na 1 maja 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE Sygn. akt I KZP 16/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie zażalenia Prokuratora Rejonowego na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 1-06-2012 roku, [ ] w przedmiocie umorzenia części należności z tytułu przepadku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...7 Wprowadzenie...11 Dział I PRZEPISY WSPÓLNE...14 Rozdział 1. Przepisy ogólne...14 Rozdział 1a. Prawa pacjenta...120 Rozdział 2. Szpitale...151 Rozdział 3. Inne zakłady opieki

Bardziej szczegółowo

w dniach 6-9 marca 2012 roku

w dniach 6-9 marca 2012 roku Projekt z dnia 27 lutego 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 6-9 marca 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i komunikaty. 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Krajowej

Bardziej szczegółowo

Kolokwia aplikacyjne. Testy: pytania i odpowiedzi. Tom 2. Testy aplikacyjne. 2. wydanie. Wydawnictwo C. H. Beck. red.

Kolokwia aplikacyjne. Testy: pytania i odpowiedzi. Tom 2. Testy aplikacyjne. 2. wydanie. Wydawnictwo C. H. Beck. red. Testy aplikacyjne Kolokwia aplikacyjne Testy: pytania i odpowiedzi 2. wydanie red. Joanna Ablewicz Tom 2 Prawo karne materialne i procesowe Prawo karne skarbowe Prawo gospodarcze i handlowe Prawo finansowe

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Grabowska

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 144/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 października 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Dołhy SSA del. do SN Dariusz Kala Protokolant

Bardziej szczegółowo

Zbiór karny. Świadek koronny Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka

Zbiór karny. Świadek koronny Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka Zbiór karny Stan prawny na 25 sierpnia 2015 roku plus Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy Kodeks karny skarbowy Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO

OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO KOMENTARZ Andrzej Burzak Małgorzata Okoń Piotr Pałka Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 Ustawa z dnia 16 września 2011

Bardziej szczegółowo

w dniach 17-20 lipca 2012 roku

w dniach 17-20 lipca 2012 roku 1. Informacje i komunikaty. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 17-20 lipca 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) Projekt z dnia 9 lipca 2012 r. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku Projekt z dnia 18 września 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 25-28 września 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i Komunikaty. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

Teodor Szymanowski SERIA AKADEMICKA

Teodor Szymanowski SERIA AKADEMICKA prawo karne wykonawcze z elementami polityki karnej i penitencjarnej Teodor Szymanowski SERIA AKADEMICKA prawo karne wykonawcze z elementami polityki karnej i penitencjarnej Teodor Szymanowski Zarys historii

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 8 stycznia 2010 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 8 stycznia 2010 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo