Spis treści Rozdział I. Kary 1. System środków reakcji prawnokarnej. Rys historyczny 2. Kara grzywny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Rozdział I. Kary 1. System środków reakcji prawnokarnej. Rys historyczny 2. Kara grzywny"

Transkrypt

1 Przedmowa V Wykaz skrótów XVII Rozdział I. Kary System środków reakcji prawnokarnej. Rys historyczny I. Zagadnienia wprowadzające II. System kar w Kodeksie karnym z 1932 r III. System kar i innych środków reakcji prawnokarnej w Kodeksie karnym z 1969 r IV. System środków reakcji prawnokarnej w Kodeksie karnym z 1997 r System środków reakcji prawnokarnej w Kodeksie karnym z 1997 r. w pierwotnym brzmieniu System środków reakcji prawnokarnej w Kodeksie karnym z 1997 r. po zmianach V. System kar i innych środków reakcji karnej w Kodeksie karnym skarbowym VI. System kar i środków karnych w Kodeksie wykroczeń Kara grzywny I. Istota i treść kary grzywny II. Geneza i zarys historyczny kary grzywny Kara grzywny w dawnym prawie polskim Kara grzywny w prawie karnym okresu II Rzeczypospolitej. Kodeks karny z 1932 r Kara grzywny w prawie karnym Polski Ludowej A. Kara grzywny w okresie poprzedzającym kodyfikację karną z 1969 r B. Kara grzywny w Kodeksie karnym z 1969 r. i w praktyce sądowej 104 III. Kara grzywny w Kodeksie karnym z 1997 r Uwagi wprowadzające. Teoretyczny model tzw. systemu stawek dziennych Grzywna wymierzana w stawkach dziennych A. Liczba stawek dziennych B. Wysokość stawki dziennej Problem zakazu orzekania grzywny Podstawy orzekania grzywny A. Grzywna orzekana jako kara samoistna B. Grzywna orzekana obok kary pozbawienia wolności (tzw. kumulatywna) C. Grzywna orzekana w ramach warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności IV. Grzywna określana kwotowo V. Kary zastępcze za nieuiszczoną grzywnę VI. Kara grzywny w praktyce sądowej VII. Kara grzywny w Kodeksie karnym skarbowym VII

2 VIII Spis treści VIII. Kara grzywny w Kodeksie wykroczeń Kara ograniczenia wolności I. Rozważania ogólne dotyczące istoty, funkcji i genezy kary ograniczenia wolności Funkcja kary ograniczenia wolności Praca jako kara a uwarunkowania międzynarodowe Geneza kary ograniczenia wolności II. Kara ograniczenia wolności w obowiązującym Kodeksie karnym z 1997 r Uwagi ogólne Podstawy prawne orzekania kary ograniczenia wolności sprzed nowelizacji z r III. Treść kary ograniczenia wolności Zakazy i obowiązki związane z karą ograniczenia wolności Zakaz zmiany miejsca stałego pobytu bez zgody sądu Obowiązek wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne A. Wykonywanie nieodpłatnej, kontrolowanej pracy B. Dokonywanie potrąceń z miesięcznego wynagrodzenia C. Wykonywanie pracy lub dokonywanie potrąceń z miesięcznego wynagrodzenia z równoczesnym nałożeniem na skazanego określonych obowiązków IV. Warunkowe zawieszenie wykonania kary ograniczenia wolności V. Kara ograniczenia wolności po zmianach wprowadzonych nowelą z r Uwagi ogólne Podstawy prawne orzekania kary ograniczenia wolności Treść kary ograniczenia wolności VI. Wymiar kary ograniczenia wolności Czasokres wymiaru kary ograniczenia wolności Bieg okresu wykonywania kary ograniczenia wolności Postacie kary ograniczenia wolności A. Obowiązek wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne (art. 34 1a pkt 1 KK) B. Obowiązek pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu, z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego (art pkt 2 KK) C. Obowiązek, o którym mowa w art pkt 7a (art. 34 1a pkt 3) D. Potrącenia od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd (art. 34 1a pkt 4 KK) VII. Tzw. kary mieszane VIII. Obowiązki orzekane obok kary ograniczenia wolności IX. Kara łączna kary ograniczenia wolności Uwagi ogólne Zasady orzekania kary łącznej ograniczenia wolności Kara ograniczenia wolności za przestępstwa skarbowe X. Kara ograniczenia wolności w Kodeksie wykroczeń Kara pozbawienia wolności I. Kara pozbawienia wolności istota II. Rys historyczny Geneza kary pozbawienia wolności

3 2. Kara pozbawienia wolności w dawnym prawie polskim Kara pozbawienia wolności na ziemiach polskich w dobie rozbiorów Kara pozbawienia wolności w prawie karnym II Rzeczypospolitej A. Kara pozbawienia wolności przed wejściem w życie Kodeksu karnego z 1932 r B. Kara pozbawienia wolności w Kodeksie karnym z 1932 r C. Kara pozbawienia wolności w praktyce wymiaru sprawiedliwości 252 D. Wykonywanie kary pozbawienia wolności Kara pozbawienia wolności w latach A. Kara pozbawienia wolności przed wejściem w życie Kodeksu karnego z 1969 r B. Kara pozbawienia wolności w Kodeksie karnym z 1969 r C. Kara pozbawienia wolności w praktyce wymiaru sprawiedliwości 265 D. Wykonywanie kary pozbawienia wolności III. Współczesny kształt kary pozbawienia wolności Kara pozbawienia wolności w obowiązującym Kodeksie karnym Kara łączna pozbawienia wolności Zastępcza kara pozbawienia wolności Kara pozbawienia wolności w praktyce wymiaru sprawiedliwości Wykonywanie kary pozbawienia wolności Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego IV. Kara pozbawienia wolności w prawie karnym skarbowym Kara 25 lat pozbawienia wolności I. Uwagi ogólne II. Geneza i ewolucja kary 25 lat pozbawienia wolności III. Kontrowersje wokół kary 25 lat pozbawienia wolności IV. Kara 25 lat pozbawienia wolności w aktualnym ustawodawstwie polskim V. Dane statystyczne i wyniki badań Kara dożywotniego pozbawienia wolności I. Uwagi wstępne II. Zarys historyczny III. Spór o karę dożywotniego pozbawienia wolności IV. Kara dożywotniego pozbawienia wolności w aktualnym ustawodawstwie polskim Zasady orzekania kary dożywotniego pozbawienia wolności Prawne środki skrócenia kary dożywotniej Wykonywanie kary dożywotniego pozbawienia wolności V. Dane statystyczne i wyniki badań Problem kary śmierci I. Uwagi ogólne II. Debaty nad karą śmierci Spór etyczny o karę śmierci Argumenty o charakterze prawym Problem błędu w sądowym stosowaniu kary śmierci Debata nad karą śmierci w świetle praw człowieka Uwagi końcowe III. Kara śmierci w perspektywie międzynarodowej Kara śmierci na tle działań ONZ Kara śmierci na tle regionalnych aktów ochrony praw człowieka A. Europejska Konwencja Praw Człowieka i Protokoły dodatkowe B. Unia Europejska wobec kary śmierci IX

4 C. Kara śmierci w interamerykańskim systemie praw człowieka D. Kara śmierci na tle afrykańskiego systemu ochrony praw człowieka E. Kara śmierci w świetle islamskiego systemu ochrony praw człowieka Uwagi końcowe IV. Kara śmierci w Polsce Uwagi ogólne Kara śmierci w dawnym prawie polskim Kara śmierci w Kodeksie karnym z 1932 r Kara śmierci w prawie karnym Polski Ludowej A. Kara śmierci w prawie karnym do czasu wejścia w życie Kodeksu karnego z 1969 r B. Pozycja normatywna kary śmierci w latach C. Stosowanie kary śmierci w Polsce w latach Obowiązujący stan prawny w zakresie kary śmierci i propozycje jej przywrócenia Opinia publiczna w Polsce wobec kary śmierci Inne rodzaje kar I. Uwagi ogólne II. Kara aresztu wojskowego Krótka historia kary aresztu wojskowego Kara aresztu wojskowego w Kodeksie karnym z 1997 r Kara aresztu wojskowego w Kodeksie karnym skarbowym z 1999 r Kara aresztu wojskowego w praktyce sądów wojskowych III. Kara aresztu Ewolucja kary aresztu Kara aresztu w Kodeksie wykroczeń z 1971 r Kara aresztu w praktyce Krytyka kary aresztu IV. Kara nagany Rozdział II. Środki karne Środki karne w ogólności I. Geneza i rys historyczny środków karnych (kar dodatkowych) II. Katalog środków karnych w Kodeksie karnym z 1997 r III. Formy prawne orzekania środków karnych Środki karne orzekane obok kary (kumulatywnie) Środki karne orzekane w wypadku odstąpienia od wymierzenia kary Środki karne orzekane tytułem kary ograniczenia wolności oraz tytułem środka probacyjnego Środki karne orzekane tytułem środka zabezpieczającego IV. Czas trwania środków karnych V. Uznanie środka karnego za wykonany VI. Środki karne w Kodeksie karnym skarbowym VII. Środki karne w Kodeksie wykroczeń Pozbawienie praw publicznych I. Rys historyczny II. Funkcje pozbawienia praw publicznych III. Treść pozbawienia praw publicznych Uwagi ogólne Utrata prawa wyborczego Utrata prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości Utrata prawa do pełnienia funkcji X

5 5. Utrata stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowego Utrata orderów, odznaczeń i tytułów honorowych IV. Przesłanki orzekania pozbawienia praw publicznych w Kodeksie karnym Uwagi ogólne Pojęcie motywacji Pojęcie motywacji zasługującej na szczególne potępienie Motywacja zasługująca na szczególne potępienie a problematyka winy Motywacja uznawana za zasługującą na szczególne potępienie V. Przesłanki orzekania pozbawienia praw publicznych w Kodeksie karnym skarbowym VI. Prawne skutki skazania na pozbawienie praw publicznych VII. Problematyka ustawowego i sądowego wymiaru pozbawienia praw publicznych Zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej I. Rys historyczny II. Funkcje zakazów zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej III. Treść zakazów zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej Uwagi ogólne Znaczenie pojęć stanowiska, zawodu i działalności gospodarczej IV. Przesłanki orzekania zakazów zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej w Kodeksie karnym V. Przesłanki orzekania zakazów zajmowania prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska w Kodeksie karnym skarbowym VI. Problematyka sądowego wymiaru zakazów zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi I. Uwagi wstępne II. Istota i treść środka karnego III. Warunki orzekania środka karnego Uwagi ogólne Skazanie na karę pozbawienia wolności za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego Skazanie na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego IV. Tryby orzekania środka karnego V. Temporalny zakres orzekania środka karnego Granice czasowe Skrócenie terminu środka karnego VI. Zatarcie skazania XI

6 XII 13. Zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu I. Uwagi wstępne II. Istota i treść środka karnego III. Przesłanki orzekania środka karnego IV. Tryb orzekania środka karnego V. Temporalny zakres orzekania środka karnego z art. 39 pkt 2b KK Granice czasowe Skrócenie terminu środka karnego z art. 39 pkt 2b KK Środek karny zakazu wstępu na imprezę masową I. Uwagi ogólne II. Treść zakazu wstępu na imprezę masową III. Przesłanki orzekania zakazu wstępu na imprezę masową IV. Sposób orzekania zakazu wstępu na imprezy masowe V. Konsekwencje niewykonania zakazu wstępu na imprezy masowe Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych Nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym I. Uwagi wstępne II. Istota i przesłanki orzekania środka karnego III. Tryb orzekania środka karnego IV. Temporalny zakres orzekania środka karnego z art. 39 pkt 2b KK Granice czasowe Skrócenie terminu środka karnego z art. 39 pkt 2b KK Zakaz prowadzenia pojazdów I. Ewolucja przepisów dotyczących zakazu prowadzenia pojazdów w prawie karnym II. Zakaz prowadzenia pojazdów w Kodeksie karnym Uwagi ogólne Przesłanki fakultatywnego trybu orzekania zakazu prowadzenia pojazdów A. Zakres podmiotowy zakazu prowadzenia pojazdów B. Skazanie za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji Zakres przedmiotowy zakazu prowadzenia pojazdów A. Uwagi ogólne B. Pojazd określonego rodzaju C. Pojazd mechaniczny Przesłanki obligatoryjnego trybu orzekania zakazu prowadzenia pojazdów A. Stan nietrzeźwości B. Stan pod wpływem środka odurzającego C. Zbiegnięcie sprawcy z miejsca zdarzenia Okres zakazu prowadzenia pojazdów Bieg okresu zakazu prowadzenia pojazdów i jego skracanie III. Zakaz prowadzenia pojazdów w świetle danych statystycznych IV. Zakaz prowadzenia pojazdów w prawie wykroczeń Ewolucja przepisów dotyczących zakazu prowadzenia pojazdów w prawie wykroczeń

7 2. Zakaz prowadzenia pojazdów w obowiązującym Kodeksie wykroczeń Świadczenie pieniężne I. Historyczne precedensy świadczenia pieniężnego na cele społeczne II. Świadczenie pieniężne w obowiązujących przepisach karnych oraz funkcje i charakter tej sankcji III. Relacje pomiędzy świadczeniem pieniężnym na cele społeczne a sankcjami o charakterze finansowym Świadczenie pieniężne a grzywna Świadczenie pieniężne a nawiązka Świadczenie pieniężne a obowiązek naprawienia szkody IV. Ustawowy i sądowy wymiar świadczenia pieniężnego na cele społeczne V. Orzekanie świadczenia pieniężnego na cele społeczne aspekty procesowe i wykonawcze VI. Praktyka w zakresie orzekania i wykonywania orzeczeń o świadczeniu pieniężnym VII. Świadczenie pieniężne po nowelizacji wprowadzonej ZmKK z r VIII. Podsumowanie. Wnioski de lege ferenda Wnioski de lege ferenda Podanie wyroku do publicznej wiadomości I. Uwagi wstępne II. Ewolucja podania wyroku do publicznej wiadomości w polskim prawie karnym Podanie wyroku do publicznej wiadomości w Kodeksie karnym z 1932 r Podanie wyroku do publicznej wiadomości w Kodeksie karnym z 1969 r Podanie wyroku do publicznej wiadomości w Kodeksie karnym z 1997 r III. Istota i przesłanki orzekania środka karnego podania wyroku do publicznej wiadomości IV. Tryb i sposób podania wyroku do publicznej wiadomości V. Podanie wyroku do publicznej wiadomości na podstawie innych przepisów prawnokarnych Kodeks wykroczeń Kodeks karny skarbowy Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Pozbawienie lub ograniczenie praw rodzicielskich lub opiekuńczych 754 I. Uwagi ogólne II. Historia pozbawienia praw rodzicielskich lub opiekuńczych w polskim prawie karnym III. Aktualny stan prawny w zakresie prawnokarnych możliwości ingerowania w prawa rodzicielskie lub opiekuńcze IV. Projekty nowelizacji KK zmierzające do przywrócenia środka penalnego pozbawiania praw rodzicielskich lub opiekuńczych V. Uwagi i propozycje de lege ferenda Rozdział III. Przepadek i środki kompensacyjne Wprowadzenie do rozdziału,,przepadek i środki kompensacyjne Przepadek I. Wprowadzenie XIII

8 XIV Spis treści II. Podstawy orzekania przepadku III. Przepadek w perspektywie historycznej IV. Kwestie terminologiczne V. Postacie przedmiotów podlegających przepadkowi VI. Funkcje przepadku VII. Tryby orzekania przepadku VIII. Przepadek tzw. owoców działalności przestępczej IX. Przepadek tzw. narzędzi czynu karalnego (instrumenta sceleris) X. Przepadek przedmiotów, których określone formy dysponowania objęte są zakazem XI. Szczególne postacie przepadku przedmiotów w prawie karnym skarbowym XII. Przepadek przedmiotów (korzyści majątkowych) niebędących własnością sprawcy XIII. Ustawowe zakazy orzekania przepadku XIV. Substytucyjne formy orzekania przepadku przedmiotów(korzyści majątkowych) XV. Konsekwencje orzeczenia przepadku XVI. Wykonanie orzeczonego przepadku Obowiązek naprawienia szkody jako lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę I. Uwagi wstępne II. Charakter prawny obowiązku naprawienia szkody III. Przesłanki orzeczenia obowiązku naprawienia szkody Wniosek ze strony podmiotu uprawnionego i orzeczenie z urzędu Stwierdzenie winy sprawcy Konieczność istnienia szkody w dniu wyrokowania IV. Pojęcie szkody V. Sposób i termin naprawienia szkody VI. Wykonanie środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody Nawiązka I. Geneza i historyczna ewolucja instytucji nawiązki Kary prywatne, odszkodowanie i zadośćuczynienie System kompozycji Nawiązka w dawnym polskim prawie karnym Nawiązka w ustawodawstwie okresu zaborów A. Uwagi ogólne B. Nawiązka w prawie austryjackim C. Nawiązka w prawie niemieckim D. Nawiązka w prawie rosyjskim E. Podsumowanie Nawiązka w dwudziestoleciu międzywojennym A. Uwagi wstępne B. Nawiązka w pozakodeksowym prawie karnym okresu międzywojennego C. Nawiązka w prawie wykroczeń Nawiązka w pozakodeksowym prawie karnym okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Odrodzenie nawiązki w Kodeksie karnym z 1969 r II. Nawiązka w obowiązującym prawie karnym i w prawie wykroczeń Nawiązka w Kodeksie karnym (stan przed nowelizacją ZmKK z r.)

9 2. Nowe postaci nawiązek określonych w KK w świetle ZmKK z r Nawiązki określone w pozakodeksowym prawie karnym Nawiązka w Kodeksie wykroczeń III. Charakter nawiązki i jej miejsce w systemie sankcji karnych Problem określenia charakteru prawnego nawiązki Umiejscowienie nawiązki w systemie sankcji karnych IV. Ustawowy i sądowy wymiar nawiązki Ustawowy wymiar nawiązki Sądowy wymiar nawiązki Orzekanie nawiązki w praktyce w świetle danych statystycznych i badań aktowych V. Procesowe i wykonawcze aspekty orzekania nawiązki VI. Podsumowanie. Projekty zmian. Wnioski de lege ferenda Rozdział IV. Poddanie sprawcy próbie (środki probacyjne) Pojęcie i formy probacji. Zagadnienia ogólne I. Geneza i rozwój probacji II. Zakres pojęć: probacja i środki probacyjne (związane z poddaniem sprawcy próbie) Warunkowe umorzenie postępowania karnego I. Uwagi wprowadzające II. Charakter prawny warunkowego umorzenia III. Przesłanka zagrożenia czynu karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności Uwagi ogólne IV. Przesłanka poprzedniej niekaralności sprawcy za przestępstwo umyślne V. Przesłanka stopnia winy sprawcy i społecznej szkodliwości czynu Uwagi ogólne Przesłanka stopnia winy Przesłanka stopnia społecznej szkodliwości czynu VI. Przesłanka niebudzących wątpliwości okoliczności popełnienia czynu VII. Przesłanka pozytywnej prognozy VIII. Okres próby i obowiązki próby Okres próby Dozór Obowiązki okresu próby i inne dolegliwości A. Uwagi ogólne B. Obowiązek naprawienia szkody C. Nawiązka D. Inne obowiązki i inne dolegliwości IX. Podjęcie postępowania Warunkowe zawieszenie wykonania kary I. Geneza i pierwsze etapy rozwoju warunkowego zawieszenia wykonania kary W prawie zagranicznym A. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej B. W Anglii C. Na kontynencie europejskim D. Wczesne ukształtowanie modeli instytucji Pierwsze etapy ewolucji instytucji w Polsce II. Ewolucja warunkowego zawieszenia wykonania kary w prawie polskim po II wojnie światowej XV

10 1. Ewolucja instytucji do 1969 r Kodeks karny z 1969 r Kodeks karny z 1997 r. stan prawny do 2015 r Reforma z 2015 r A. Podstawy stosowania B. Okres próby C. Dodatkowa grzywna, dozór i obowiązki D. Odwołanie warunkowego zawieszenia E. Skutki odwołania F. Inne zmiany G. Aktualny kształt prawnokarny ogólna charakterystyka III. Kryminalnopolityczna funkcja instytucji Warunkowe przedterminowe zwolnienie I. Warunkowe zwolnienie w latach Lata Kodeks karny z 1932 r A. Uwagi wstępne B. Podstawy stosowania C. Okres próby D. Odwołanie zwolnienia Warunkowe zwolnienie w latach Kodeks karny i Kodeks karny wykonawczy z 1969 r A. Uwagi wstępne B. Podstawy stosowania C. Przesłanki formalne D. Okres próby, obowiązki i dozór nad skazanym E. Odwołanie zwolnienia II. Warunkowe zwolnienie w KK i KKW z 1997 r Uwagi wstępne Podstawy stosowania Przesłanki materialne (prognostyczne) A. Przesłanki B. Podsumowanie i wnioski Przesłanki formalne III. Okres próby, dozór i obowiązki nakładane na skazanego Uwagi wstępne Funkcje i czas trwania okresu próby Zakres nakładanych na skazanego obowiązków Skutki pomyślnego i niepomyślnego przebiegu i upływu okresu próby: uznanie kary za wykonaną lub odwołanie warunkowego zwolnienia A. Uwagi wstępne B. Skutki pomyślnego przebiegu i upływu okresu próby C. Odwołanie warunkowego zwolnienia D. Uwagi końcowe i wnioski Indeks rzeczowy XVI

Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. 2. Art. 36. [Obowiązki przy karze ograniczenia wolności] 1. 2.

Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. 2. Art. 36. [Obowiązki przy karze ograniczenia wolności] 1. 2. Część ogólna Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne jest wykonywana w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. 2. W stosunku do osoby

Bardziej szczegółowo

stadium postępowania przygotowawczego stadium postępowania sądowego (jurysdykcyjnego) stadium postępowania wykonawczego

stadium postępowania przygotowawczego stadium postępowania sądowego (jurysdykcyjnego) stadium postępowania wykonawczego I. Prawo karne wykonawcze i jego nauka Definicja: Prawo karne wykonawcze to ogół norm prawnych, które regulują wykonywanie kar i innych środków penalnych (środków prawnych, środków probacyjnych, środków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX

Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego wykonawczego... 1 1. Definicja prawa karnego wykonawczego... 2 2. Zadania prawa karnego

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za rok 2014 r.

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za rok 2014 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe ZBIORCZE Okręg SO w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON 000323163 * ) niepotrzebne skreślić Dział 1. Dział 1.1. Apelacja łódzka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego wykonawczego... 1 1. Definicja prawa karnego wykonawczego... 2 2. Zadania prawa karnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Orzeczenia sądownictwa Bibliografia Wstęp Rozdział I. Zagadnienia terminologiczne

Spis treści Wykaz skrótów Orzeczenia sądownictwa Bibliografia Wstęp Rozdział I. Zagadnienia terminologiczne Wykaz skrótów... Orzeczenia sądownictwa... Bibliografia... XIII XVII XXI Wstęp... XXXIII Rozdział I. Zagadnienia terminologiczne... 1 1. Grzywna jako sankcja wielopłaszczyznowa... 1 2. Samoistność grzywny...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury... Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury... Wstęp... XVIII XXI XXIII DZIAŁ I. PRAWO KARNE... 1 Część I. CZĘŚĆ OGÓLNA KODEKSU KARNEGO... 1 Rozdział 1. Zagadnienia wstępne... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 1. Akty normatywne...11 2. Periodyki... 12 Przedmowa... 13 CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Rozdział pierwszy Prawo karne wykonawcze i jego miejsce w systemie prawa... 17 1. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw USTAWA z dnia 2013 r. 1) 2) o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Zagadnienia wstępne 1 Pytania 1 10 Rozdział II. Ustawa karna i jej obowiązywanie 12 Pytania 11 24 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

KW - Część ogólna - kary i środki karne. Katalog kar: 1. areszt 2. ograniczenie wolności 3. grzywna 4. nagana

KW - Część ogólna - kary i środki karne. Katalog kar: 1. areszt 2. ograniczenie wolności 3. grzywna 4. nagana Katalog kar: 1. areszt 2. ograniczenie wolności 3. grzywna 4. nagana Areszt: 1. wymiar - od 5 do 30 dni, wymierza się w dniach 2. nie można wymierzyć kary aresztu lub zastępczej kary aresztu, jeżeli warunki

Bardziej szczegółowo

Michał Wysocki. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej. Art. 4 k.k. Art. 7 k.k.

Michał Wysocki. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej. Art. 4 k.k. Art. 7 k.k. Informacja od autora: Nie w każdym porównaniu jest komentarz, ponieważ nie zawsze uważałem to za konieczne. Nie kopiowałem także całych przepisów, ale tylko to, co się zmieniło. Rozdział I Michał Wysocki.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów XIII XV Rozdział I Podstawowe problemy i pojęcia prawa karnego 1 1 Sens karania za zło 1 2 Podstawowe pojęcia związane z prawem karnym 4 I Odpowiedzialność karna

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396)

z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396) Art. 19 1. Przepisów rozdziału IX [art. 85-92a] ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej

Bardziej szczegółowo

3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. Art. 18. Karami są: 1) areszt, 2) ograniczenie wolności, 3) grzywna, 4) nagana. Art. 19. Kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni; wymierza się ją w dniach. Art. 20. 1. Kara ograniczenia wolności

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 19 stycznia 2015 r. Druk nr 809 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/69. Dz.U poz USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1)

Kancelaria Sejmu s. 1/69. Dz.U poz USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/69 Dz.U. 2015 poz. 396 USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA dr n. med. Marta Rorat Katedra Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu ISTOTA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2393 cz. 1 Warszawa, 15 maja 2014 r.

Druk nr 2393 cz. 1 Warszawa, 15 maja 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-42-14 Druk nr 2393 cz. 1 Warszawa, 15 maja 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Etapy postępowania karnego 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Postępowanie przygotowawcze Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia 10 grudnia 2013 r. z dnia. 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.

Bardziej szczegółowo

Zamów książkę w księgarni internetowej

Zamów książkę w księgarni internetowej Stan prawny na 8 września 2015 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący, opracowanie redakcyjne Katarzyna Gierłowska Łamanie Mercurius Zamów książkę w księgarni internetowej Copyright by Wolters

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 458

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 458 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.04.26 15:54:20 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 458 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Prawo karne materialne. dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ dr hab. Piotr Kardas, prof. UJ

Prawo karne materialne. dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ dr hab. Piotr Kardas, prof. UJ Prawo karne materialne dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ dr hab. Piotr Kardas, prof. UJ Pojęcie prawa karnego Prawo karne w systemie kontroli społecznej Prawo karne a normy moralne Istota kary: dolegliowść

Bardziej szczegółowo

Wykład z prawa karnego dla II roku studentów administracji Tomaszów Maz.

Wykład z prawa karnego dla II roku studentów administracji Tomaszów Maz. Wykład z prawa karnego dla II roku studentów administracji Tomaszów Maz. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie Specyficznym rodzajem środków prawno karnej reakcji na czyn zabroniony są środki związane

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Toruniu Okręg Sądu Apelacyjnego Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według

Bardziej szczegółowo

Art. 55. [Indywidualizacja kary] Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą.

Art. 55. [Indywidualizacja kary] Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą. Część ogólna 2. Wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa nie ukończył 18 lat, nie orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności. Art. 55. [Indywidualizacja kary] Okoliczności wpływające

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Elektronicznie podpisany przez Beata Jaszczyk Data: 2015.03.20 15:55:39 +01'00' rcl.go v.p l DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 marca 2015 r. Poz. 396 US T AW A z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 8 stycznia 2010 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 8 stycznia 2010 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Alicja Grześkowiak (red.) Krzysztof Wiak (red.) Prawo karne. 5. wydanie

Skrypty Becka. Alicja Grześkowiak (red.) Krzysztof Wiak (red.) Prawo karne. 5. wydanie Skrypty Becka Alicja Grześkowiak (red.) Krzysztof Wiak (red.) Prawo karne 5. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo karne W sprzedaży: M. Królikowski, R. Zawłocki PRAWO KARNE Studia Prawnicze L. Gardocki PRAWO KARNE,

Bardziej szczegółowo

Zbiór karny. Świadek koronny Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka

Zbiór karny. Świadek koronny Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka Zbiór karny Stan prawny na 25 sierpnia 2015 roku plus Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy Kodeks karny skarbowy Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne... 1 1. Wprowadzenie... 3 2. Ujęcie historyczno-prawne... 8 I. Geneza i rozwój karnoprawnej ochrony

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pojęcie prawa wykroczeń i jego miejsce w systemie prawa str Prawo wykroczeń sensu largo str. 14

Rozdział 1. Pojęcie prawa wykroczeń i jego miejsce w systemie prawa str Prawo wykroczeń sensu largo str. 14 Spis treści Wykaz skrótów str. 9 Wstęp str. 11 Rozdział 1. Pojęcie prawa wykroczeń i jego miejsce w systemie prawa str. 13 1.1. Pojęcie prawa wykroczeń str. 13 1.2. Prawo wykroczeń sensu largo str. 14

Bardziej szczegółowo

Spis treści. w którym stosuje się szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne, w zakładzie zamkniętym sprawcy przestępstwa

Spis treści. w którym stosuje się szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne, w zakładzie zamkniętym sprawcy przestępstwa Przedmowa do 2. wydania... V Przedmowa... VII Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Istota środków zabezpieczających.... 1 1. Pojęcie i istota środków zabezpieczających.... 3 2. Środki zabezpieczające a kary

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2017 r. Poz. 1745

Warszawa, dnia 15 września 2017 r. Poz. 1745 Warszawa, dnia 15 września 2017 r. Poz. 1745 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze str. Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne........

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Tarnowie Okręg Sądu Apelacyjnego Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (druk nr 754)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (druk nr 754) Warszawa, dnia 27 stycznia 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (druk nr 754) I. Cel i przedmiot ustawy Uchwalona

Bardziej szczegółowo

KODEKS wykroczeń KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA

KODEKS wykroczeń KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA KODEKS wykroczeń KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA TEKSTY USTAW 17. WYDANIE KODEKS wykroczeń KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej Kancelaria Sejmu s. 1/141 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja prawa karnego 2015

Nowelizacja prawa karnego 2015 Nowelizacja prawa karnego 2015 Komentarz Włodzimierz Wróbel redakcja Autorzy Agnieszka Barczak-Oplustil Marek Bielski Grzegorz Bogdan Wojciech Górowski Mikołaj Iwański Michał Jakubowski Jan Jodłowski Piotr

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S10R 09.11.2015 SR w Suwałkach Okręg Sądu Okręgowego Apelacyjnego w W Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Problematyka sankcji karnych w Kodeksie karnym skarbowym wraz z analizą statystyczną wybranych artykułów

Problematyka sankcji karnych w Kodeksie karnym skarbowym wraz z analizą statystyczną wybranych artykułów Problematyka sankcji karnych w Kodeksie karnym skarbowym wraz z analizą statystyczną wybranych artykułów Pl. Cyryla Ratajskiego 5 tel.: +48 61 85 86 100 fax :+48 61 85 22 224 Definicja i istota przestępstwa

Bardziej szczegółowo

55. Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553)

55. Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) KK. Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 3) (sprost.: Dz.U. 1997, Nr 128, poz. 840; zm.: Dz.U. 1999, Nr 64, poz. 729, Nr 83, poz. 931; 2000, Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027, Nr 116,

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S10R 11.03.2016 SR w Sulęcinie Okręg Sądu Okręgowego Apelacyjnego w W Apelacja Szczecińska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S10R 27.07.2016 SR w Świeciu n/wisłą Okręg Sądu Okręgowego Apelacyjnego w W Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON * ) niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za I półrocze 2013 r.

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za I półrocze 2013 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S10R 29.06.2016 SR w Dębicy Okręg Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń

Bardziej szczegółowo

MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S10R 16.08.2017 SR dla Warszawy-Mokotowa Okręg Sądu Okręgowego Apelacyjnego w W Apelacja Warszawska Numer identyfikacyjny REGON * )

Bardziej szczegółowo

1. Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) Tekst jednolity z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1137) 1

1. Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) Tekst jednolity z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1137) 1 KK 1 1. Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) Tekst jednolity z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1137) 1 (zm.: Dz.U. 2016, poz. 862, poz. 2138; 2017, poz. 244, poz. 768 i

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 340/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 grudnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

:19. MS: zmiana filozofii karania Sejm przyjął projekt (komunikat)

:19. MS: zmiana filozofii karania Sejm przyjął projekt (komunikat) 2015-01-16 10:19 MS: zmiana filozofii karania Sejm przyjął projekt (komunikat) - MS informuje: Sejm RP uchwalił 15 stycznia 2015 r. przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizację ustawy o

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OGÓLNA USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.) Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej

CZĘŚĆ OGÓLNA USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.) Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.) CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Kodeks karny skarbowy (druk

Bardziej szczegółowo

Problematyka sankcji karnych w Kodeksie karnym skarbowym wraz z analizą statystyczną wybranych artykułów

Problematyka sankcji karnych w Kodeksie karnym skarbowym wraz z analizą statystyczną wybranych artykułów Problematyka sankcji karnych w Kodeksie karnym skarbowym wraz z analizą statystyczną wybranych artykułów Pl. Cyryla Ratajskiego 5 tel.: +48 61 85 86 100 fax :+48 61 85 22 224 Definicja i istota przestępstwa

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) Tekst jednolity z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1137) 1

Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) Tekst jednolity z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1137) 1 Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) Tekst jednolity z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1137) 1 (zm.: Dz.U. 2016, poz. 2138) Spis treści Część ogólna....................................

Bardziej szczegółowo

wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności. C. wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia

wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności. C. wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia 1. 2. 3. 4. 5. Zgodnie z Kodeksem karnym, orzekając karę pozbawienia wolności, sąd: A. ma obowiązek określić rodzaj zakładu karnego, w którym skazany ma odbywać karę, a także orzec system programowego

Bardziej szczegółowo

1. Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553)

1. Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) KK 1 1. Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) (sprost.: Dz.U. 1997, Nr 128, poz. 840; zm.: Dz.U. 1999, Nr 64, poz. 729, Nr 83, poz. 931; 2000, Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO CZĘŚĆ OGÓLNA

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO CZĘŚĆ OGÓLNA PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO 1. CO TO JEST PRAWO KARNE? CZĘŚĆ OGÓLNA 2. CZYM ZAJMUJE SIĘ PRAWO KARNE MATERIALNE, PROCESOWE I WYKONAWCZE? 3. WYMIEŃ I OMÓW PODSTAWOWE FUNKCJE, JAKIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Przedawnienie

Rozdział XI Przedawnienie Część ogólna 60 Rozdział XI Przedawnienie Art. 101. [Przedawnienie karalności] 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 1) 30 gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,

Bardziej szczegółowo

Mm, -ObbA' A/Jlfi. MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. SR w Mińsku Mazowieckim II Wydział Karny

Mm, -ObbA' A/Jlfi. MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. SR w Mińsku Mazowieckim II Wydział Karny MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S10R 08.01.2016 SR w Mińsku Mazowieckim II Wydział Karny Okręg Sądu Okręgowego w Apelacyjnego W A p e la c ja L u b e lska Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka Sygn. akt V KK 230/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Andrzej Stępka w sprawie P. P. skazanego z art. 13 1 k.k. w zw. z art. 279 1 k.k., art. 279 1 k.k. oraz z art.

Bardziej szczegółowo

1. Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) Tekst jednolity z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1137) 1

1. Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) Tekst jednolity z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1137) 1 1. Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) Tekst jednolity z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1137) 1 (zm.: Dz.U. 2016, poz. 2138; 2017, poz. 244, poz. 768, poz. 773) Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ś rodki karne, we wcześniejszych regulacjach kodeksowych nazywane karami dodatkowymi

Ś rodki karne, we wcześniejszych regulacjach kodeksowych nazywane karami dodatkowymi Środki karne w polskim kodeksie karnym Autor tekstu: Mirosław Woroniecki Ś rodki karne, we wcześniejszych regulacjach kodeksowych nazywane karami dodatkowymi pojawiły się w regulacjach karnych z początkiem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Rozdział I

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Rozdział I Kancelaria Sejmu s. 1/125 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony

Bardziej szczegółowo

1. Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) Tekst jednolity z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1137) 1

1. Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) Tekst jednolity z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1137) 1 KK 1 1. Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) Tekst jednolity z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1137) 1 (zm.: Dz.U. 2016, poz. 2138; 2017, poz. 244, poz. 768, poz. 773) Spis

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny. Stan prawny: luty 2014 roku. Wydanie 1

Kodeks karny. Stan prawny: luty 2014 roku. Wydanie 1 KK Kodeks karny Stan prawny: luty 2014 roku Wydanie 1 Kodeks karny ZMIANY: od 27 stycznia 2014 r. ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Zajęcia przedpołudniowe od 8.30- LP Przedmiot zajęć wykładowca Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Termin zajęć 1. Prawo rodzinne i Prawo rodzinne i SSR G.Pietraszewska Prawo rodzinne i 2 Prawo o aktach stanu

Bardziej szczegółowo

26. Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) Tekst jednolity z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. 2016, poz.

26. Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) Tekst jednolity z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. KK. Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) Tekst jednolity z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1137) 1 (zm.: Dz.U. 2016, poz. 2138; 2017, poz. 244, poz. 768, poz. 773, poz.

Bardziej szczegółowo

Dział 1. Osądzeni wg rodzajów przestępstw i kar

Dział 1. Osądzeni wg rodzajów przestępstw i kar MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Krakowie [WYDZIAL] Okręg Sadu Apelacyjnego w Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Osądzeni wg rodzajów przestępstw

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za rok 2014 r.

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za rok 2014 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S10R 10.09.2015 SR w Słubicach [WYDZIAL] Okręg Apelacja Szczecińska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania

Bardziej szczegółowo

MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR Szczecin-Centrum [WYDZIAL] Okręg Sądu: w... Okręgowego * ) Niepotrzebne skreślić. Apelacyjnego Apelacja Szczecińska Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW 11 WPROWADZENIE 15. Część L CZĘŚĆ OGÓLNE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW 11 WPROWADZENIE 15. Część L CZĘŚĆ OGÓLNE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW 11 WPROWADZENIE 15 Część L CZĘŚĆ OGÓLNE 17 Rozdział 1. Podstawowe określenia związane z pomocą terapeutyczną 19 1. Podstawowe pojęcia 19 1.1. Zdrowie 19 1.2. Pacjent/klient

Bardziej szczegółowo

1. Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553)

1. Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) KK 1 1. Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) (sprost.: Dz.U. 1997, Nr 128, poz. 840; zm.: Dz.U. 1999, Nr 64, poz. 729, Nr 83, poz. 931; 2000, Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027,

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) Tekst jednolity z dnia 30 października 2017 r. (Dz.U. 2017, poz.

Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) Tekst jednolity z dnia 30 października 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) Tekst jednolity z dnia 30 października 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 2204) 1 (zm. Dz.U. 2018, poz. 20) Spis treści Część ogólna....................................

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 665 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Kodeks karny wykonawczy 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r.

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. BL-112-265-TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 22 WRZEŚNIA 2015 R. (SYGN. AKT P 37/14) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY I. METRYKA

Bardziej szczegółowo

c) sprawca musi obejmować swoją działalnością zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą innej osoby

c) sprawca musi obejmować swoją działalnością zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą innej osoby 15 11 Czy "pranie brudnych pieniędzy" zaliczane jest jako: a) paserstwo b) poplecznictwo, c) odrębne, szczególne przestępstwo według własnej kwalifikacji prawnej. 9 Czy korupcja w obrocie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym Rozdział 1. Istota prawa karnego gospodarczego

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym Rozdział 1. Istota prawa karnego gospodarczego Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXV Część I. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym... 1 Rozdział 1. Istota prawa karnego gospodarczego... 3 1.1. Źródła prawa karnego gospodarczego...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Rozdział I

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Rozdział I Kancelaria Sejmu s. 1/126 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony

Bardziej szczegółowo

1. Przeprowadzają na Ŝądanie uprawnionych organów wywiady środowiskowe

1. Przeprowadzają na Ŝądanie uprawnionych organów wywiady środowiskowe Kuratorzy zawodowi z mocy art. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych, realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 88 poz. 553 USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej

Dz.U Nr 88 poz. 553 USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej Kancelaria Sejmu s. 1/125 Dz.U. 1997 Nr 88 poz. 553 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) (zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 437, Dz.U. z 2016 r. poz. 428, Dz.U. z 2016 r. poz. 189, Dz.U. z 2015 r. poz. 1855, Dz.U. z 2015 r. poz. 1707, Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. I. Wiadomości ogólne

Spis treści: Wprowadzenie. I. Wiadomości ogólne Spis treści: Wprowadzenie I. Wiadomości ogólne 1. Podstawowe pojęcia i źródła prawa dotyczące wykonywania zawodu psychologa, psychoterapeuty, psychiatry oraz seksuologa 1.1. Podstawowe pojęcia 1.1.1. Zdrowie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Kodeks karny. Dz.U.2016.1137 z dnia 2016.07.29 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 lipca 2016 r. do: 30 września 2017 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział

Bardziej szczegółowo

MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe: SR w Toruniu Okręg Sądu: w... Okręgowego * ) Niepotrzebne skreślić. Apelacyjnego Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

26. Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) Tekst jednolity z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. 2016, poz.

26. Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) Tekst jednolity z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. KK. Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) Tekst jednolity z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1137) 1 (zm.: Dz.U. 2016, poz. 2138) Spis treści Art. Część ogólna.................................................

Bardziej szczegółowo

Zbiór karny. Stan prawny na 1 września 2014 roku. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Opłaty w sprawach karnych

Zbiór karny. Stan prawny na 1 września 2014 roku. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Opłaty w sprawach karnych Zbiór karny Stan prawny na 1 września 2014 roku Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy Kodeks karny skarbowy Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Postępowanie

Bardziej szczegółowo

MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Głubczycach [WYDZIAL] Okręg Sądu: w... Okręgowego * ) Niepotrzebne skreślić. Apelacyjnego Apelacja Wrocławska Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej

CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Kodeks karny. Dz.U.1997.88.553 z dnia 1997.08.02 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 13 lutego 2016 r. do: 1 marca 2016 r. USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Zadania kuratorów sądowych

Zadania kuratorów sądowych Krzysztof Jędrysiak Kierownik IV Zespołu Kuratorskiej służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Zadania kuratorów sądowych Kurator sądowy w strukturze Sądu Zawodowy kurator sądowy dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH Rok XVII: 2013, z. 4 ISSN 1506-1817 Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego (redakcja z dnia 5 listopada

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 WYKAZ SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W PUBLIKACJI... 8

SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 WYKAZ SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W PUBLIKACJI... 8 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 WYKAZ SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W PUBLIKACJI... 8 ROZDZIAŁ I POJĘCIE I ZNAMIONA USTAWOWE PRZESTĘPSTWA... 9 Tablica nr 1. Źródła prawa karnego... 11 Tablica nr 2. Funkcje prawa karnego...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki Sygn. akt III KK 257/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 sierpnia 2015 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

Bardziej szczegółowo

2. Dobra osobiste osób fizycznych ukształtowane przez doktrynę i orzecznictwo Dobra osobiste osób prawnych I. Uwagi wprowadzające na te

2. Dobra osobiste osób fizycznych ukształtowane przez doktrynę i orzecznictwo Dobra osobiste osób prawnych I. Uwagi wprowadzające na te Wykaz skrótów... Orzecznictwo... Bibliografia... Rozdział I. Ukształtowanie dóbr osobistych i ich historyczny rozwój... 1 1. Dobra osobiste na gruncie prawa rzymskiego... 2 2. Naprawienie szkody niemajątkowej

Bardziej szczegółowo