Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy"

Transkrypt

1 Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy

2 Proces założycielski, czyli proces uruchamiania działalności gospodarczej, oznacza zorganizowanie nowego przedsiębiorstwa przez osobę nie będąca do tej pory przedsiębiorcą poprzez jego wyodrębnienie pod względem ekonomicznym

3 Przebieg procesu założycielskiego firmy

4 Etapy: 1. ETAP PRZYGOTOWAWCZY faza ta obejmuje inkubację pomysłu na przedsiębiorczość poprzez sformowanie odpowiednich celów przedsięwzięcia oraz określenie alternatyw. 2. ETAP REJESTRACYJNY Etap rozpoczyna się od formalnoprawnego założenia firmy oraz organizacyjnej i ekonomicznej struktury podmiotu gospodarczego, a jej uwieńczeniem jest zainicjowanie (podjęcie) działalności gospodarczej.

5 1. ETAP PRZYGOTOWAWCZY: Składa się z analizy rynku a zwłaszcza umiejętności dostrzeżenia niszy (LUKI) rynkowej. Etap przygotowawczy niezbędny jest do generowania właściwego pomysłu na własny biznes.

6 RODZAJE LUK RYNKOWYCH: 1.Nisza ilościowa oznacza, że na rynku występuje stały brak konkretnych produktów, 2.Nisza jakościowa oznacza, oferowanie towaru, który będzie jakościowa lepszy niż to co jest na rynku w danym regionie, 3.Nisza asortymentowa brak poszczególnych artykułów, brak rozmiarów, brak zestawów, 4.Nisza czasowa -wychwycenie okresów, kiedy co jakiś czas artykuł nie jest dostępny na rynku, 5.Nisza dystrybucyjna-oferowania na rynek tańszych towarów ze względu na zakup bezpośrednio u producenta z pominięciem hurtowni, 6.Nisza cenowa- zaoferowania swojego towaru wyraźnie taniej, na skutek obniżenia jednostkowego zysku, 7.Nisza obyczajowa- oferowanie produktów, które wywołują konfliktu z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, 8.Nisza formalnoprawna- wykorzystanie niedoskonałości przepisów prawa.

7 OPIS RYNKU Podczas rozpoznania rynku przedsiębiorca powinien oddzielnie zbadać rynek swojego produktu, jak i interesujących go rynek geograficzny. Rozpoznanie rynku: 1.Jak duży jest rynek na produkty, których chce dostarczać (ilu jest potencjalnych nabywców tego produktu) 2. Kim są konsumenci, którzy potrzebują tego produktu 3.Jaka konkurencja działa na rynku, który nas interesuje 4.Jakie obroty może osiągnąć nasze przedsiębiorstwo działające na wybranym obszarze

8 Potrzeby lokalowe 1. Określenie wymogów jakie powinien spełniać lokal, czy budynek będzie przeznaczony na realizowanie zamierzonego przedsięwzięcia gospodarczego w zgodzie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP, przeciwpożarowymi, a także branżowymi. 2. Badania kontrolne dopuszczające lokal do celów gospodarczych (np. Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, Straż Pożarna, Cech Kominiarski). 3. Wystąpienie o zgodę na lokalizację firmy jeżeli lokal znajduje się w obiekcie zabytkowym do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ważne elementy które należy wziąć pod uwagę przy lokalizacji : Okolica, ciągi komunikacyjne, konkurencja, szyld, atrakcyjne okno wystawowe wraz z zabezpieczeniami antywłamaniowymi, powierzchnia handlowa, wyposażenie, podłoga, oświetlenie, pomieszczenia biurowe, umowa najmu.

9 Rejestracja firm jednoosobowych i spółek cywilnych

10 KROK 1 wstępne rozpoznanie i zgromadzenie dokumentów

11 Przed podjęciem decyzji o założeniu własnej firmy należy: 1. Rozpoznać ogólne warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w tym procedury rejestracyjne. 2. Przeprowadzenie wstępnych badań marketingowych, a przynajmniej zapoznanie się z zasadami funkcjonowania branży, w której planowane jest uruchomienie działalności gospodarczej. 3. Ewentualna konsultacja ze specjalistami, m.in. Doradca podatkowym, jak również w uzasadnionych przypadkach z adwokatem, radcą prawnym czy notariuszem. 4. Ewentualna wizyta w jednym z samorządów gospodarczych może w wypadku branży okazać się cennym źródłem informacji. 5.Rozeznanie potrzeby uzyskania ewentualnych zezwoleń i koncesji wymaganych w danej branży. 6.Wybór formy organizacyjno prawnej prowadzenia działalności gospodarczej.

12 KROK 2 Wynajem lokalu

13 Wynajem lokalu użytkowego - ogólne rozeznanie na rynku nieruchomości celem wynajęcia lokalu, gdy działalność gospodarcza nie będzie prowadzona w mieszkaniu przedsiębiorcy, - podpisanie umowy wynajmu lokalu, -przygotowanie własnego lokalu lub adaptacja wynajętego do potrzeb działalności gospodarczej

14 Wynajem lokalu użytkowego podstawa prawna Lokale mieszkalne są wynajmowane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 71, poz. 733). Lokale użytkowe są wynajmowane w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. Art k.c. stanowi, że przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać rzecz najemcy do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Powyższe jednoznacznie wskazuje, iż jednym z niezbędnych elementów umowy najmu jest uiszczanie przez najemcę czynszu wynajmującemu.

15 Wynajem lokalu użytkowego podstawa prawna Pojęcie lokalu użytkowego pojawia się w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75, poz. 690). W nim to możemy odczytać, że lokal użytkowy to część budynku zawierającą jedno pomieszczenie lub ich zespół, wydzieloną stałymi przegrodami budowlanymi, albo cały budynek, niebędący mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym czy gospodarczym. pomieszczeniu mieszkalnym rozumie się przez to pokoje w mieszkaniach, a także sypialnie i pomieszczenia do pobytu dziennego w budynku zamieszkania zbiorowego,

16 Wynajem lokalu użytkowego podstawa prawna Ponadto ustawa z dnia 1 stycznia 1995 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 nr 80, poz. 903) określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu. W zależności od tego, w jaki sposób dany lokal jest użytkowany umowę najmu można zakwalifikować jako umowę najmu lokalu użytkowego powszechne stało się korzystanie z lokali mieszkalnych na cele użytkowe bez wymaganej zmiany charakteru lokalu w formie decyzji administracyjnej.

17 Wynajem lokalu użytkowego Ustal czynsz - Jeżeli już ustalono przedmiot najmu, czyli lokal użytkowy, który ma być wynajmowany, to należy również ustalić czynsz. Najlepiej zrobić to od razu w umowie, aby potem nie był żadnych nieścisłości wynikających na przykład z faktu chęci podniesienia przez wynajmującego czynszu, co nie zostało określone wcześniej Czynszem mogą być również świadczenia innego rodzaju, jak na przykład świadczenie usług ;-) 2. Termin zapłaty czynszu W sytuacji, kiedy termin taki nie został określony, wówczas przyjmuje się, że czynsz jest płacony z góry za cały czas najmu (gdy umowa najmu zawarta została na nie dłużej niż miesiąc) lub do dziesiątego każdego miesiąca (gdy umowę zawarto na dłużej niż miesiąc, bądź na czas nieoznaczony).

18 Wynajem lokalu użytkowego 3. Forma - Umowa najmu lokalu użytkowego może zostać zawarta w formie ustnej i pisemnej. Jeśli jednak najem ma trwać dłużej niż rok, powinna zostać zachowana forma pisemna. W sytuacji, kiedy nie byłoby pisemnego potwierdzenia, to umowę najmu ustną uważa się za zawartą na czas nie oznaczony. Formę pisemną warto również zachować dla celów dowodowych, gdy roczna wartość czynszu przekracza 2000 złotych. Podobnie gdy umowę zawarto na czas krótszy niż rok, jednak wartość czynszu przekracza 2000 złotych. UWAGA!!! W umowie wynajmujący może również zastrzec odsetki za zwłokę w płatności czynszu.

19 Wynajem lokalu użytkowego 4. OKRES najem może zostać zawarty na czas oznaczony i nieoznaczony. W przypadku kiedy najem zawarty na czas oznaczony przekracza 10 lat, to uważa się po upływie tego terminu najem za zawarty na czas nieoznaczony. Dlatego nieskuteczne w skutkach prawnych będzie zawarcie umowy najmu na okres na przykład 12 lat, gdyż z mocy prawa po 10 latach umowa ta i tak zostanie potraktowana jako zawarta na czas nieoznaczony. Okres wypowiedzenia W sytuacji, kiedy takie terminy wypowiedzenia nie zostały określone w umowie, to należy zachować terminy ustawowe. Z zastrzeżeniem, iż jeśli przy najmie na czas nieokreślony czynsz płatny jest miesięcznie, to umowa może zostać wypowiedziana najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Nie jest możliwe, aby strony skróciły w umowie ten termin, bowiem i tak taki zabieg byłby nieważny. Mogą one natomiast zastrzec termin dłuższego wypowiedzenia

20 Wynajem lokalu użytkowego Okres wypowiedzenia najmu lokalu użytkowego Art Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące (gdy czas trwania najmu jest nie oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych.) 4. gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie - na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; 6. gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu - na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny - na jeden dzień naprzód. Zdarza się w wyjątkowych sytuacjach, że najem na czas nieoznaczony może zostać wypowiedziany ze skutkiem natychmiastowym. Do takich sytuacji należą: - zwłoka w zapłacie czynszu, - korzystanie z lokalu w sposób sprzeczny z umową lub jego przeznaczeniem, - wady zagrażające zdrowiu, - uniemożliwiające używanie lokalu, - naruszenie porządku domowego.

21 5. Obowiązki najemcy Wynajem lokalu użytkowego W umowie powinno się ponadto określić sposób używania lokalu przez najemcę. W momencie, kiedy nie określono w umowie sposobu używania, to należy stosować się do sposobu odpowiadającego właściwościom i przeznaczeniu rzeczy Najemca ma również on obowiązek płacenia czynszu w umówionych terminach, a w razie braku terminów umownych - w terminach ustawowych. Najemca nie może bez zgody wynajmującego dokonywać w lokalu zmian sprzecznych z umową lub z przeznaczeniem lokalu. Ponadto najemca ma obowiązek ponoszenia drobnych nakładów związanych ze zwykłym używaniem rzeczy, a także przestrzegania porządku domowego. Kiedy zwraca lokal, to powinien oddać go w stanie niepogorszonym, albo też przywrócić go do stanu poprzedniego,

22 6. Obowiązki wynajmującego Wynajem lokalu użytkowego Wynajmujący ma obowiązek wydania lokalu najemcy w stanie przydatnym do użytku oraz utrzymywać go w takim stanie przez czas trwania najmu. Ma również obowiązek do dokonywania koniecznych napraw. W przypadku, kiedy najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, wynajmujący musi udzielić mu dodatkowego miesięcznego terminu na zapłatę. Wynajmujący powinien również zapłacić najemcy za ulepszenia w przedmiocie najmu, jeśli umowa nie przewiduje inaczej, a wynajmujący nie zażądał przywrócenia lokalu do stanu poprzedniego.

23 KROK 3 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej JEDNO OKIENKO

24 JEDNO OKIENKO W dniu r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej oraz rejestrowania jej w ewidencji działalności gospodarczej. Od tego dnia osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą składa jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej tylko w urzędzie gminy. Wzór wniosku EDG-1 określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009r. w sprawie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, jest jednocześnie wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do Naczelnika Urzędu Skarbowego, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek ZUS.

25 Numer Identyfikacyjny REGON Zgodnie z zasadą jednego okienka przedsiębiorca będący osobą fizyczną składa w urzędzie gminy/miasta wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1, który jest następnie przekazywany przez urząd gminy/miasta urzędowi statystycznemu i na tej podstawie uzyskuje numer identyfikacyjny REGON. W przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną wniosek RG-1 zostaje złożony we właściwym Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, który z urzędu przesyła dokumenty do urzędu statystycznego celem nadania numeru identyfikacyjnego REGON. Cały proces dokonywania wpisu bądź zmiany wpisu dla przedsiębiorców w rejestrze REGON zakłada brak konieczności bezpośredniego kontaktu przedsiębiorcy z urzędami statystycznymi. Po dokonaniu wpisu przedsiębiorcy do rejestru REGON urząd statystyczny przesyła do przedsiębiorcy zaświadczenie o nadanym mu numerze identyfikacyjnym REGON. Podstawa prawna : ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U r. Nr 18, poz. 97) Źródło:

26 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - WPIS DO EWIDENCJI 1. Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miasta Krosno Odrzańskie Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego, p. 18, tel w Wymagane dokumenty od wnioskodawcy: -Zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej EDG - 1 Druki można pobrać w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Interesanta, w Wydziale Finansowym, pokój nr 18 lub na stronie internetowej -Dowód wpłaty w wysokości 100zł

27 2.WYMAGANE DOKUMENTY cd.: EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - WPIS DO EWIDENCJI EDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wraz z załącznikami: EDG-MW Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej, EDG-RD Wykonywana działalność gospodarcza, EDG-RB Informacja o rachunkach bankowych, EDG-POPR (formularz do dokonywania korekt w przypadku pomyłek); ze strony:http://www.mg.gov.pl/przedsiebiorcy/jedno+okienko.htm - wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego (wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej)

28 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - WPIS DO EWIDENCJI 3.SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: - wniosek może wpłynąć do urzędu gminy jako: 1. formularz papierowy złożony osobiście przez samego przedsiębiorcę albo jego pełnomocnika, 2. formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy, 3. elektronicznie przesłany formularz niepodpisany podpisem elektronicznym, 4. elektronicznie przesłany formularz podpisany podpisem elektronicznym - dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość (do wglądu)

29 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - WPIS DO EWIDENCJI 4. OPŁATY 100 zł w kasie urzędu (Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim) Zgodnie z przepisem art. 7a ust. 3 ustawy Prawo działalności gospodarczej, który wszedł w życie z dniem 31 marca br. wniosek o wpis oraz o zmianę wpisu do edg nie podlega opłacie. Oznacza to, że nie podlega żadnej opłacie. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż stanowisko Ministerstwa Gospodarki w sprawie opłaty skarbowej nie jest wiążące. Problematyka ta należy do kompetencji resortu finansów. 5.Czas załatwienia sprawy tryb ustawowy przewiduje, iż organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie; (w Krośnie Odrzańskim 14 dni od dnia zgłoszenia), 6.Inne informacje jeżeli wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, złożony drogą elektroniczną nie został podpisany podpisem elektronicznym organ gminy zawiadamia przedsiębiorcę o terminie i miejscu podpisania wniosku, dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym przedsiębiorca wniosek podpisał

30 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - WPIS DO EWIDENCJI 7.Tryb odwoławczy od decyzji odmawiającej dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 8.podstawa prawna - art.7a 7b ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej - Art. 7a-7i tracą moc z dn. 1 lipca 2011 r. (Dz. U. z 1999r. nr 101, poz z późn. zm.) - art. 66, pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. nr 173, poz z późn.zm.) - ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. nr 173, poz z późn. zm.) - ostatnia zmiana ustawa z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 nr 18, poz. 97)

31 KARTA USŁUG EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZMIANA WPISU DO EWIDENCJI Sprawę załatwia Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego, p. 18, tel w. 118 Dokumenty od wnioskodawcy: Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - Druki można pobrać w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Interesanta, w Wydziale Finansowym, pokój nr 18 lub na stronie internetowej -Dowód wpłaty w wysokości 50zł Forma załatwienia sprawy Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Termin załatwienia sprawy: 14 dni od dnia zgłoszenia Opłaty: 50 zł (na dowód wpłaty) w kasie urzędu Podstawa prawna Art. 7a ust 1 i 2 oraz art. 7d ust. 1 Ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 poz z późn. zm.) Ze strony internetowej: (KARTA USŁUG)

32 KARTA USŁUG EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYKREŚLENIE WPISU Z EWIDENCJI Sprawę załatwia Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego, p. 18, tel w. 118 Dokumenty od wnioskodawcy Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej Forma załatwienia sprawy Wydanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej Termin załatwienia sprawy 14 dni od dnia zgłoszenia Opłaty - Nie podlega Podstawa prawna Art. 7g ust. 1, 7e ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 poz z późn. Zm.) Ze strony internetowej: USŁUG)

33 Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej. 1. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, odbywać się będzie w organach ewidencyjnych na podstawie przepisów ustawy SDG, określające tryb zgłaszania zawieszenia i wpisu do ewidencji, obowiązują od dnia 31 marca 2009 r. 2. Artykuł 14a ustawy SDG wprowadza ogólną zasadę, że przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. Przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników należy rozumieć przedsiębiorcę, który nie nawiązał stosunku pracy z pracownikami, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Źródło:

34 Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników (art. 14a ust. 2). Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, w takim przypadku uznaje się, że przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowani będą w sferze praw i obowiązków, szczególnie w sferze podatkowej, tak jakby nadal wykonywali działalność gospodarczą. Nie będzie miał do nich zastosowania art. 14a ustawy SDG.

35 Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej Zgłoszenie przez przedsiębiorcę informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej albo informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej skutkuje zmianą wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. Ustawodawca nie reguluje kwestii wydawania dokumentów potwierdzających fakt zgłoszenia ww. informacji, natomiast dla przedsiębiorcy taki dokument będzie niezbędny w celu potwierdzenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przed innymi organami (urząd skarbowy, ZUS), w ocenie Ministerstwa Gospodarki za właściwe należy uznać, iż organ ewidencyjny powinien wydać przedsiębiorcy zaświadczenie o zmianie wpisu w ewidencji w związku z dokonanym przez przedsiębiorcę zgłoszeniem.

36 Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej - Opłata za wydanie zaświadczenia Ustawodawca nie reguluje kwestii opłaty za wydanie zaświadczenia w związku ze zgłoszeniem przez przedsiębiorcę informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej albo informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

37 Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej Stosownie do art. 7b ust. 4 pkt 3 przedsiębiorca w zgłoszeniu informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wskazuje okres, na jaki nastąpi zawieszenie. OKRES ZAWIESZENIA: Przedsiębiorca może zatem dowolnie określić okres zawieszenia. Może on być określony konkretnymi datami (data rozpoczęcia i data zakończenia), ale nie ma także żadnych przeszkód prawnych, aby przedsiębiorca mógł wskazać okres zawieszenia określonego w miesiącach (np. na 6 miesięcy). Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 141, poz. 888), od 20 września 2008 r. przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Przedsiębiorca, który zamierza zawiesić lub wznowić wykonywanie działalności gospodarczej jest obowiązany dokonać zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej informacji o zawieszeniu lub wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej formularzu EDG-1.

38 Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej Należy zatem domniemywać, że datą rozpoczynającą zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej może być konkretna data wskazana w zgłoszeniu informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, a jeżeli przedsiębiorca nie wskaże takiej daty, należy uznać, że zawieszenie rozpocznie się od dnia złożenia organowi zgłoszenia informacji w tym zakresie.

39 Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej uwarunkowane jest złożeniem zgłoszenia informacji w tym zakresie. Zgłoszenie takie powinno zostać złożone przed upływem okresu, na jaki przedsiębiorca zadeklarował zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. W przedmiotowym zgłoszeniu przedsiębiorca powinien wskazać datę, z którą nastąpi wznowienie wykonywania działalności gospodarczej. Data wznowienia nie może być wcześniejsza, niż data złożenia wniosku, nie może być także wskazana po upływie maksymalnego okresu, na jaki może zostać zawieszone wykonywanie działalności gospodarczej, tj. po upływie 24 miesięcy od daty zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. UWAGA!!! Niezłożenie zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy skutkować będzie wykreśleniem przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej.

40 Zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej Przedsiębiorca dokonuje zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia. Wykreślenie wpisu może nastąpić również z urzędu w przypadkach, gdy: - dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego, - wpis dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy, -prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, - nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, - wpisu dokonano z naruszeniem prawa lub gdy dowody przedstawione w sprawie okazały się fałszywe, - wpis zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

41 Klasyfikacja branżowa przedsiębiorstw PKD

42 Klasyfikacja przedsiębiorstw według rodzajów prowadzonej działalności jest przedstawiona w dokumencie zwanym PKD Polska Klasyfikacja Działalności. Sekcja A. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Sekcja B. Rybołówstwo i rybactwo Sekcja C. Górnictwo i kopalnictwo Sekcja D. Przetwórstwo przemysłowe Sekcja E. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Sekcja F. Budownictwo Sekcja G. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego Sekcja H. Hotele i restauracje Sekcja I. Transport, gospodarka magazynowa i łączność Sekcja J. Pośrednictwo finansowe Sekcja K. Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Sekcja L. Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Sekcja M. Edukacja Sekcja N. Ochrona zdrowia i opieka społeczna Sekcja O. Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna Sekcja P. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Sekcja Q. Organizacja i zespoły eksterytorialne

43 PKD Polska Klasyfikacja Działalności GUS przygotował trzy warianty dostępu do klasyfikacji PKD 2007: 1. Wyszukiwanie kodów bezpośrednio na stronie internetowej lub z pierwszej strony portalu GUS - lewe boczne menu - klasyfikacje - PKD Plik do pobrania PKD_2007.zip (1,2 MB), zawierający klasyfikacje, klucze przejścia i wyjaśnienia w formacie MS WORD 3. Program umożliwiający wyszukiwanie kodów PKDszukaczpkd.zip (3,79 MB). Plik oprócz programu zawiera instrukcje, opis, oraz sposób instalacji.

44 KROK 4 Otwarcie firmowego rachunku bankowego i wyrobienie pieczątki firmowej

45 Wyrobienie pieczątki firmowej Istotne z punku widzenia dalszej procedury uruchamiania działalności gospodarczej jest wyrobienie pieczątki firmowej. Przepisy prawne nie regulują treści, jakie powinna zawierać pieczątka firmowa, niemniej jednak należy na niej podać: 1. OZNACZENIE PRZEDSIĘBIORCY: - imię i nazwisko przedsiębiorcy, - nazwę przedsiębiorstwa, 2. ADRES SIEDZIBY (dane teleadresowe) 3. NUMER NIP, 4. NUMER REGON.

46 FIRMOWY RACHUNEK BANKOWY - Przedsiębiorca jest zobowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego na rzecz fiskusa, ZUS ale również gdy strona transakcji jest inny przedsiębiorca i gdy wartość transakcji przekracza 15 tys. euro. - Konto firmowe w przeciwieństwie do konta osobistego nie jest obciążone podatkiem od zysków z oszczędności. - Wybór najkorzystniejszego banku zależy przede wszystkim od wysokości opłat za prowadzenie rachunku oraz za przelewy, (w tym przelew do ZUS i urzędu skarbowego), jak również opłat za wystawienie i przesyłanie wyciągów miesięcznych, które będą podstawą do prowadzenia księgowości firmy. Ważna jest również dostępność oferowanych usług. - NUMER RACHUNKU BANKOWEGO należy również podać: 1. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 2. W Urzędzie Skarbowym.

47 FIRMOWY RACHUNEK BANKOWY Otwarcie rachunku Występując o otwarcie rachunku wnioskodawca składa w banku następujące dokumenty: 1. Wniosek o otwarcie i prowadzenia rachunku bankowego, 2. Karta wzorów podpisów, 3.Numer identyfikacji podatkowej NIP, 4.Dodatkowo powinien złożyć dokumenty określające jego status prawny oraz ogólne zasady jego reprezentacji.

48 FIRMOWY RACHUNEK BANKOWY Osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 2. Dokument stwierdzający uzyskanie koncesji, licencji, zezwolenia, decyzji na wykonywanie danego typu działalności (w przypadku działalności koncesjonowanej lub regulowanej), 3.Zaświadczeni o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.

49 FIRMOWY RACHUNEK BANKOWY Kryteria wyboru banku 1.Łatwy dostęp do środków na rachunku firmowym, 2.Wygodna forma obsługi gotówkowej, 3.Szybkie i bezpieczne prowadzenie rozliczeń z kontrahentami, 4. Optymalne formy monitorowania finansów. Dodatkowe szczegółowe kryteria wyboru: - możliwość składania zleceń przez telefon, internet, terminale samoobsługowe, - usługa przekazywania informacji o saldzie rachunku za pośrednictwem, SMS przekazywanie wyciągów z rachunku na skrzynki internetowe, - dostęp do atrakcyjnych kredytów i funduszy inwestycyjnych.

50 FIRMOWY RACHUNEK BANKOWY Przedsiębiorca prowadzący działalność w formie spółki 1.Umowa Spółki, 2.Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników, 3. Dokument stwierdzający uzyskanie koncesji, licencji, zezwolenia, decyzji na wykonywanie danego typu działalności (w przypadku działalności koncesjonowanej lub regulowanej), 3.Zaświadczeni o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.

51 KROK 5 Zgłoszenie do ZUS

52 Zgłoszenie do ZUS Niezależnie od wypełnienia wniosku EDG - 1 przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego, składając formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA, który może zostać przekazany do ZUS w formie elektronicznej (opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) lub papierowej (bezpośrednio w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS lub za pośrednictwem poczty). W sytuacji zmiany danych występujących na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA należy dokonać zmiany zgłoszenia do ubezpieczeń. I nformacja ze strony:

53 Zgłoszenie do ZUS ZUS jest kolejnym okienkiem wymagającym dodatkowej wizyty. W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej trzeba się udać do swojego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych aby zgłosić się do odpowiednich składek. Zgłoszenia siebie oraz pracowników do składek ubezpieczeniowych, dokonujemy na formularzach, dostępnych w ZUS-ie lub tworzonych w bezpłatnym programie Płatnik (do pobrania na stronach ZUS). Jeżeli prowadzenie firmy jest naszym jedynym zajęciem wówczas składamy formularz ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej). Kiedy natomiast mamy pełnoetatową pracę płatną powyżej minimalnej pensji krajowej, wówczas należy zgłosić się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZZA. Gdy zgłoszenie dotyczy płatnika składek spółki cywilnej wypełniamy formularz ZUS ZPA.

54 KROK 6 Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego

55 Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego W Urzędzie Skarbowym należy złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania (podatek liniowy lub rozliczany według skali oraz wpłacany w trybie miesięcznym lub w trybie kwartalnym). W niektórych gminach, Urzędy Skarbowe samodzielnie wzywają podatników do złożenia takiego Oświadczenia. Jest ono składane na wewnętrznych drukach dostępnych w Urzędzie Skarbowym lub napisane na kartce w formie oświadczenia. Nie musimy występować o nowy NIP, bowiem prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się w momencie prowadzenia działalności numerem naszej firmy. Jeżeli straciliśmy potwierdzenie nadania numeru NIP, to w US składamy formularz NIP-5 w celu uzyskania jego duplikatu. Rejestrując działalność w formie spółki konieczne jest wypełnienie formularza NIP-2, z dołączonym formularzem NIP D, który jest informacją o wspólnikach. Spółka cywilna powinna zabrać z sobą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o nadaniu numeru REGON. Jeśli w między czasie zostało otworzone konto bankowe firmowe, również należy zabrać umowę z bankiem. Wymienione dokumenty powinniśmy mieć skserowane oraz w wersji oryginalnej.

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ?

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Pod redakcją Marcina Milewskiego Od pucybuta do milionera takie historie w ostatnich dziesięcioleciach zdarzały się w Polsce rzadko. Era internetu i nowych technologii dostarczyła

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Katowice, 2011 r. Informacje zawarte w niniejszej publikacji odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo

6. Uzyskanie NIP i załatwienie pozostałych formalności w Urzędzie Skarbowym.

6. Uzyskanie NIP i załatwienie pozostałych formalności w Urzędzie Skarbowym. 1. Nazwa przedmiotu: Organizacja przedsiębiorstwa hotelarskiego 2. Temat zajęcia: Organizacja nowego przedsiębiorstwa 3. Cel zajęcia: Student potrafi wymienić i scharakteryzować etapy organizacji nowego

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz działalność?

Rozpoczynasz działalność? Rozpoczynasz działalność? Zapraszamy do naszego biura z chęcią odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania, podpowiemy jak założyć działalność gospodarczą oraz jaką wybrać formę opodatkowania. Wszystkim którzy

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza Od 1 stycznia 2012 roku działalność gospodarczą (jednoosobową i spółki cywilne) rejestrujemy nie w Urzędzie Gminy, a w Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo